VARTA. V á ž e n í s p o l u o b è a n é, Køováèkova rubrika STRATEGIE ROZVOJE MÌSTA - ÈÁST 1 - PROFIL MÌSTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 2006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VARTA. V á ž e n í s p o l u o b è a n é, Køováèkova rubrika STRATEGIE ROZVOJE MÌSTA - ÈÁST 1 - PROFIL MÌSTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 2006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK"

Transkript

1 VARTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK ZPRAVODAJ MÌSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IÈO Uzávìrka Tisk: Redakèní rada: K. Huml, J. Vanìk, B. Rychtaøík, E. Horèík, P. Køes an, J. Schreyer, Náklad: 1700 výtiskù Vychází: Uzávìrka pøíštího èísla: Pøíspìvky dávejte na informaèní centrum Køováèkova rubrika Tak máme za sebou další komunální volby. Nìkteøí obèané (pøesnì 109 tj. 33,60 %) využili zákonného práva a zvolili si své vlastní zastupitelstvo. Po seètení výsledkù jsem nevìdìl, jestli se mám smát nebo breèet. Prùmìrný vìk zastupitelù mìsta je 51 let. Tento vìk by mìl dávat dojem obèanovi, že lidé zvolení jsou zkušení a schopní. Nevím ale, jestli tomu tak je ve všech pøípadech. Celkem se v ZMì vymìní osm míst novými lidmi, kteøí by mìli vnést nový vítr do plachet. Kladu si otázku, jestli tomu tak bude. Dnes je již jisté, že hlavní zmìna nastane na radnici. Nìkdo bude z odchodu pana Vaòka a pana Poncara jásat, nìkdo však bude zklamán. Zklamaní budou ti, kteøí si zvykli na urèitou laxnost a pøílišnou nemìnnost vìcí ze strany mìsta. Jako mladý obèan Stráže bych mìstu a obèanùm pøál, aby nové zastupitelstvo, vedení a další orgány mìsta naslouchalo hlasu lidu (vím, že nìkterá rozhodnutí budou tìžká), zamìøilo se na zkrášlení a rozvoj mìsta a své mandáty nebraly pouze jako výhru ve volbách. Rád bych, aby v nadcházejících ètyøech letech na oplátku za dùvìru, kterou jim obèané dali, pøedvedli svùj um pod heslem JSME TU PRO LIDI A MÌSTO, NIKOLIV OBÈAN A MÌ- STO PRO NÁS. x-xao, obèan Stráže pod Ralskem V á ž e n í s p o l u o b è a n é, STRATEGIE ROZVOJE MÌSTA - ÈÁST 1 - PROFIL MÌSTA Na jaøe letošního roku zadalo mìsto Stráž pod Ralskem Agentuøe regionálního rozvoje, spol. s r.o. Liberec zpracování programového dokumentu Strategie rozvoje mìsta Stráž pod Ralskem. Na pøípravì tohoto dokumentu se podílí zástupci mìsta, zástupci jednotlivých oblastí ve mìstì a v neposlední øadì podnikatelé a veøejnost. V øíjnu byla dokonèena 1. èást tohoto dokumentu PROFIL MÌSTA, která popisuje souèasný stav mìsta. Vychází ze statistických dat, z výsledkù vlastního prùzkumu zpracovatele, z øízených rozhovorù a dalších podkladù pøedaných mìstem. Naleznete zde údaje o obyvatelstvu, bydlení, zamìstnanosti, atd..výsledky analýz a dat jsou shrnuty v kapitole Problémová foto: M. Hump pravdìpodobnì historicky poprvé má mìsto Stráž pod Ralskem ve svém èele ženu a ne jednu. Bude to pøedností našeho mìsta? Volby vyhrála ODS, která pøedstoupila pøed obèany s programem, jenž nesl nadpis Chceme zmìny. Programy všech stran, které se voleb zúèastnily, a které získaly díky Vám v zastupitelstvu své zastoupení, mají až na nìkteré výjimky celou øadu spoleèných témat. Spoleèný zájem, spoleèné úkoly vytvoøí ze zastupitelù tým, který se bude snažit dosáhnout svých cílù. Nebudou to jen plané sliby! Víme, co chceme a víme, jak to udìlat! Velkou výhodou novì zvoleného zastupitelstva je období, v nìmž je možné získat finanèní prostøedky, které Èeská republika oèekává v období let od Evropské unie. Na všechno jsou potøeba peníze. Pokud budeme aktivní, máme urèitou jistotu finance na naše aktivity získat. Fondy jako napøíklad fond Rozvoj venkova nám umožní obnovu komunikací, vodovodního øádu, kanalizace, veøejného osvìtlení apod, ale mìly by nám také dát možnost zajistit obèanùm bezpeènost a ochranu napø. kamerovým systémem. Podmínky pro èerpání výše uvedených finanèních prostøedkù se v tìchto dnech pøipravují. Potøebujeme nekompromisnì øešit dluhy mìsta. Je tøeba pokraèovat v prodeji bytù. Mìsto bohužel neprokázalo, že se umí o svùj majetek postarat stejnì dobøe, jako nám ukázala jednotlivá spoleèenství vlastníkù. Pøejeme si uklizené mìsto, obnovené historické památky a kulturní vyžití, ale také kvalitní služby. To vše nejen pro ná- analýza. Z této kapitoly pro zajímavost zveøejòujeme tzv. SWOT analýzu - silné a slabé stránky mìsta, pøíležitosti a hrozby. Silné stránky mìsta Atraktivní krajina a pøíroda v okolí mìsta Kvalitní sportovní zázemí hodnì kvalitních sportoviš i se zázemím, množství sportovních akcí Dostupnost bydlení (zejména v bytových domech) Dostupnost veøejných služeb (zdravotnictví, školství, veøejná správa) Relativnì kvalitní technická infrastruktura (soustava CZT, voda ) Slabé stránky mìsta Ekologické zátìže vyplývající z tìžby a úpravy uranové rudy Absence nìkterých nevýrobních vštìvníky našeho mìsta. Zneklidòuje mì narùstající vandalismus a kriminalita a pøedevším lhostejnost lidí. Je potøeba zamìøit se na prevenci všech negativních vlivù a podporovat ty, kteøí nebudou lhostejní ani k lidem ani k majetku. Je nutné øešit dopravní obslužnost. Pracovních pøíležitostí ve Stráži pod Ralskem není mnoho, ale okolní mìsta práci nabízejí. Za velký úkol považuji zajištìní budovy Polikliniky do majetku mìsta. Jak jsem již do Varty psala, Poliklinika je dominantou našeho mìsta, chceme zajistit obèanùm nabídku zdravotní služby minimálnì na takové úrovni, která je souèasnì poskytována a všem lékaøùm jistotu a zázemí. Souèasnì tuto budovu považujeme za dùstojné místo pro fungování úøadu a dalších služeb pro obèany. K dosažení našich cílù je potøeba spolupráce nejen nás, ale i Vás obèanù a také spolupráce s okolními obcemi. Musíme využít možností, které nám stát nabízí prostøednictvím kraje. Velmi dùležitá je možnost jednání na ministerstvech, s poslanci a senátory. Vìøím, že se nám podaøí pokraèovat v práci a ze Stráže pod Ralskem vybudovat takové mìsto, které si pøejeme MY všichni! Pøeji nám hodnì úspìchù a podaøené práce, ze které budeme mít radost i prospìch! Bc. Vìra Bradáèová Vaše starostka a výrobnì-opravárenských služeb Nekvalitní maloobchodní sí (vysoké ceny, malý sortiment, nízká kultura prodeje ) Vysoká kriminalita a vandalismus (nepøíznivá sociální skladba obyvatel nepøizpùsobiví lidé, lidé bez vztahu k mìstu) Mezilidské vztahy špatná komunikace mezi MìÚ a obèany, negativní image MìÚ u obèanù, apatie veøejnosti (nezájem o veøejné dìní), špatné mezilidské vztahy (pøestupky proti obèanskému soužití) Špatná image mìsta, dìdictví minulosti tìžba uranu, vìznice, azylový dùm, celkový vzhled mìsta Špatné dopravní napojení na komu- pokraèování na str.

2 STRANA VARTA LISTOPAD 006 STRATEGIE ROZVOJE... pokraèování ze str. 1 nikaèní sí vyššího øádu (rychlostní silnice, silnice I. tøídy) Špatné dopravní spojení o víkendech, chybìjící železnice Nedostateèné kulturní vyžití, špatný stav památkových a historických objektù (zámek Vartemberk, kostel sv. Zikmunda ) Nízká úroveò stravování a ubytování Nedostateèná podpora podnikání ze strany vedení mìsta Pøíležitosti Dobré pøedpoklady pro cestovní ruch (nádrž Horka, atraktivní okolí...) Rozvoj mezinárodní spolupráce, vè. využívání fondù EU pro financování rozvojových projektù Podpora aktivit vedoucích k likvidaci zneèištìní pùd a horninového prostøedí Vzájemná spolupráce obcí v oblasti Vytvoøení vhodných podmínek pro ekonomický rozvoj z hlediska potenciálu trhu práce Hrozby Pomalá èi nedostateèná sanace po tìžbì uranu Nárùst sociálnì rizikových skupin obyvatel, sociálnì patologických jevù Nedostatek financí na opravu památek, údržbu dopravní, technické a komunální infrastruktury Nejasná situace okolo budovy polikliniky (majetkoprávní vztahy, další funkèní využití) Snižování poètu pracovních pøíležitostí v DIAMO, s.p., nárùst nezamìstnanosti Stárnutí a zmìna sociální struktury populace (nedostateèná perspektiva pro mladé, odliv mozkù ) Celý dokument STRATEGIE ROZ- VOJE MÌSTA STRÁŽ POD RAL- SKEM - ÈÁST 1- PROFIL MÌSTA je ke zhlédnutí na oficiálních stránkách mìsta k nahlédnutí v Mìstské knihovnì a informaèním centru nebo na Mìstském úøadì, odbor kanceláø starosty. Ing. Anna Nevolová UPOZORNÌNÍ V tomto vydání Varty bych rád reagoval na úvahu známého neznámého p. x-xaa. Jsem rád, že se zajímá o èinnost Mìstské policie ve Stráži pod Ralskem, i když mì mrzí, že se nedokáže pod svùj èlánek podepsat svým pravým jménem. 1. mìstská policie radar - vedení mìsta oslovila jedna z firem, která se zabývá výrobou a prodejem mìøícího zaøízení na zjiš ování rychlosti vozidel (tzv.radar) s tím, že bezplatnì jeden zapùjèí k dispozici mìstské policii na urèitou dobu k vyzkoušení a zejména k provedení statistiky poètu porušování povolené rychlosti v obci. Co se týká vybírání blokových pokut za porušení povolené rychlosti v obci, toto je jasnì stanoveno v ust. /1 f/4 zákona è.00/90 Sb. o pøestupcích ve znìní pozdìjších pøedpisù, kde je za toto porušení pouze sankce 1000,-Kè (v pøípadì odmítnutí postoupení ke správnímu orgánu, který je toto pøíslušný projednávat). Takže nelze vyøešit pøestupek jiným zpùsobem. Vybrané blokové pokuty jsou pøíjmem obce, nejsou tedy pøíjmem strážníkù, jak si,vážený x xao, myslíte.ve vašem èlánku jste uvedl, že mìstská policie ukládala v ul. Máchova (smìrem od firmy Johnson Controls ) blokové pokuty za rychlost 53 km/h. Je vidìt, jak si všímáte dopravního znaèení, protože v úseku pøed køižovatkou ul. Máchova a Jezerní je omezena rychlost dopravní znaèkou B0a na 30km/h (na porušování této dopr. znaèky si opakovanì stìžoval prodejce zmrzliny, který zde má provozovnu). Co se týká nastavení radaru, byl nastaven tak, aby zaregistroval vyšší rychlost, než je zákonem stanovená, tj. 50 km/h nastaveno 55 km/h a 30 km/h nastaveno 35 km/h. Na tomto nastavení se dohodly mìstské policie v celé ÈR.. mìstská policie používání služebního vozidla - ve vašem èlánku poukazujete na Mìstská policie reakce na Køováèkovu rubriku to, že strážníci jezdí po mìstì jen tak sl. vozidlem MP a že pìšky jdou jen na WC. Díky provádìní autohlídek jsou strážníci mobilnìjší, než v pøípadech pochùzkové èinnosti, kdy se toto již nìkolikrát osvìdèilo. Strážníci neprovádí dohled nad veøejným poøádkem jen v centru mìsta nebo v ul. Pionýrù, ale v rámci pùsobnosti obce (tj. po celém katastru). Napø. strážníci budou vykonávat pochùzku na autobusovém nádraží a v tuto dobu bude potøeba jejich zákroku v ul. Jezerní. Sl. vozidlem toto zvládnou za nìkolik minut, pìšky za delší dobu. V pøípadì dopr. nehody èi požáru, kde je potøeba každé vteøiny na záchranu lidských životù, je toto dost dlouhá doba. Strážníci vykonávají pochùzkovou èinnost vždy po dohodì s Policií ÈR tak, aby v pøípadì potøeby mohla zareagovat ona, ale stává se díky její vytíženosti, že to opravdu nejde. 3. mìstská policie vandalismus - co se týká vandalismu, domnívám se, že se tento problém netýká jen našeho mìsta. Myslím si, že MP spoleènì s Policií ÈR vykonala dost záslužné práce v boji s vandalismem v našem mìstì. Co se týká Vámi zmiòovaného poškození Úøední desky v ul. Pionýrù (Minitex), tak právì díky strážníkùm MP se podaøilo dne v 03:50 hodin zadržet pachatele, kteøí ji poškodili. 4. mìstská policie vzdìlání strážníkù a jejich praxe - co se týká vzdìlání strážníkù MP Stráž pod Ralskem a jejich praxe u MP, tak bych chtìl uvést, že zákon è.553/91 Sb. o obecní policii nestanoví vzdìlání strážníkù MP, pouze pravidelné pøezkoušení ze zvládnutí všech právních norem, se kterými strážníci pracují na MV ÈR ( každé 3 roky). Jeden strážník má vysokoškolské vzdìlání, dva strážníci mají støedoškolské vzdìlání ukonèené maturitou a jeden strážník dokonèuje dálkové studium, které v pøíštím roce ukonèí maturitní zkouškou. Takže strážníci MP ve Stráži pod Ralskem budou splòovat stejné vzdìlání jako jejich kolegové u Policie ÈR. Co se týká praxe, dva strážníci jsou zamìstnáni u MP od roku 1994, jeden strážník od roku 1999 a jeden strážník od roku 003. Co se týká rozdílu mezi Policií ÈR a MP, nelze toto porovnávat, protože každá z tìchto složek má vymezené jiné úkoly a jiná oprávnìní (v nìkterém z dalších vydání Varty budete s tímto seznámeni). 5. mìstská policie pracovní doba - v èlánku jsou diskuze o tom, jak je možné, že MP nebere sl. telefon v momentì, kdy zavoláte. V souèasné dobì jsou u MP ve Stráži pod Ralskem 4 strážníci, kteøí pracují v nepravidelných osmihodinových smìnách. To znamená, že vykonávají støídavì denní, odpolední a noèní smìny. Abychom vyšli vstøíc obèanùm Stráže, bylo vyzkoušeno mnoho variant pracovní doby (8 a 1 hodinové pracovní smìny). Bohužel, v tomto poètu strážníkù nelze provádìt pravidelné smìny, kdy se pøi pøípravì rozpisu služeb musí brát v úvahu i jiné úkoly, které strážníci pøi výkonu své služby provádìjí (napø. asistence pøi soudních vystìhováních, doruèování písemností, asistence pøi kontrolách uživatelù bytù atd.). Tuto problematiku bych Vám rád pøiblížil v nìkterém z dalších vydání Varty. Z tìchto dùvodù spolupracuje MP s Policií ÈR, kdy se snaží obì složky spolupracovat tak, aby v pøípadì potøeby byly jedna èi druhá pøipravena provést zákrok. Na závìr bych chtìl uvést, že jsem rád, že máte zájem diskutovat o otázkách zabezpeèování veøejného poøádku v našem mìstì a že se zajímáte o èinnosti MP a doufám, že jsem dostateènì odpovìdìl na nìkteré z vašich dotazù (MP nebude reagovat na neoficiálních stránkách mìsta Stráž pod Ralskem, pouze prostøednictvím Varty a pozdìji i na stránkách MP, které se pøipravují). Karel Mrtka Vrchní strážník MP Od zmìna telefonních èísel Mìstského úøadu a Mìstské policie Stráž pod Ralskem Starostka Místostarostka Sekretariát Fax ODBOR KANCELÁØ STAROSTY Vedoucí odboru ODBOR FINANÈNÍ Vedoucí finanèního odboru , ODBOR VŠEOB. VNITØNÍ SPRÁVY Vedoucí odboru Vnitøní správa sociální Matrika Podatelna - spojovatelka ODBOR SPRÁVY MAJETKU Vedoucí odboru správy majetku , ODBOR VÝSTAVBY Sekretariát Mìstská policie Park v ulici Jezerní V dubnu letošního roku jsme získali úèelovou dotaci z rozpoètu Libereckého kraje ve výši Kè na ošetøení dubové aleje v ulici Jezerní, èástkou Kè pøispìje mìsto Stráž pod Ralskem. Jak vyplynulo ze zprávy Inventarizace a projekt ošetøení stromù, kterou mìsto nechalo zpracovat v loòském roce odbornou firmou STROMY s.r.o., byl tento zásah nutný, protože zejména první dva duby byly vážnì poškozeny. Ostatnì, polámaných suchých vìtví na silnici jste si mohli všimnout po každém silnìjším vìtru. Stromy byly ošetøeny bìhem záøí a øíjna. Nároènìjší bylo použití plošiny, které bylo nutné ke zkrácení koruny nejvíc poškozených stromù. V pøíštím roce by mìlo dojít k ošetøení druhé èásti, mezi chodníkem a obtokovým kanálem. Dalším zámìrem je vyèištìní plochy od náletu a instalace jednoduchého posezení, které by mìlo sloužit všem kolemjdoucím. Foto Ing. Anna Nevolová odbor kanceláø starosty

3 STRANA 3 VARTA LISTOPAD 006 Vážení spoluobèané, je úterý 31. øíjna 006, cca 17 hod. Dvìma lidem se podstatnì mìní život. Nastupují novou, zatím nepoznanou životní a hlavnì pracovní etapu. Jsem jednou z nich a mám v hlavì trochu zmatek. Tak se to tedy podaøilo a od zítøka nastupuji do funkce místostarostky mìsta. Co pamì osmdesátiletých sahá, nebyla ve Stráži pod Ralskem na radnici dvojice žen. Zvládneme to? Máme pøed sebou plno závazkù a hlavnì volební programy. Musíme využít šancí let k získání maximálního množství prostøedkù z fondù EU. Vždy se tato nastavená dlaò nemusí už nikdy opakovat. Pøed námi jsou úkoly a sliby typu: Horka od odbahnìní pøes úpravu pláže a pøilehlých prostor, oprava zámku, dokonèení opravy a modernizace školy a pøilehlých budov, vybudování cyklostezky... Trápí nás ale i øada dalších problémù souvisejících s chodem mìsta, neplatièi, kteøí parazitují na slušných obèanech, údržba a vzhled mìsta... Máme pøed sebou 4 roky volebního období, kdy budeme pod drobnohledem Vás volièù. To jestli Vás nezklameme a obstojíme znamená, že Vaše volba byla správná. Tìším se na novou práci a hlavnì na Vaše podnìty a nápady, které budou pro mne i všechny èleny zastupitelstva inspirací. S pozdravem J. Urbánková KOMUNÁLNÍ VOLBY Sdružení nezávislých kandidátù NAŠE MÌSTO Právì skonèené komunální volby ( ) ukázaly, že jen jedna tøetina volièù si našla cestu k volebním urnám a stanovila tak výsledek voleb. Druhé dvì tøetiny volièù si zøejmì pøálo zmìnu a tak zùstali radìji doma. To, že SNK NAŠE MÌSTO získalo v komunálních volbách jen dva mandáty nesnižuje odvahu a ochotu zúèastnit se voleb na kandidátce NAŠE MÌSTO. Dìkuji Vám. Rovnìž dìkuji všem, kteøí mì za celé volební období podporovali. Ladislav Poncar Nìco málo statistiky Novì zvolené 1 èlenné ZMì má 8 nových èi staronových tváøí. Prùmìrný vìk zastupitelù je 51,1 let. Nejstaršímu èlenu ZMì je 65 let a nejmladší oslavila v tomto roce 40. narozeniny. V období zasedne v novém ZMì celkem šest žen. Je to nejvìtší poèet za poslední tøi volební období. Vysokoškolsky vzdìlaných je 10 zastupitelù, celkem šest jich je èlenem nìjaké politické strany. Nejvíce straníkù má ve svých øadách KSÈM. Nejvìtší dùvìru od obèanù získal pan ing. Tomáš Rychtaøík s poètem hlasù 4. Skokanem tìchto voleb se stala paní Danuška Votoèková, která získala mandát postupem z devátého místa. Tìsnì za ní se umístil pan ing. Eduard Horèík, který postoupil z místa osmého. Nejdelší dobu ve funkci zastupitele jsou pánové Rychtaøík, Horèík, Kolaøík, Poncar, Schreyer. Nìkteøí z nich tuto službu vykonávají již šestnáct let. M. Humpoláková Komunální volby výsledky Starostka: Bc. Vìra Bradáèová Místostarostka: Ing. Jitka Urbánková Rada Mìsta: Bc. Vìra Bradáèová, Ing. Jitka Urbánková, Ing. Eduard Horèík Ing. Petr Køes an, Ing. Martin Neznal, Jiøí Schreyer, Brigita Suchardová

4 STRANA 4 VARTA LISTOPAD 006 Upraveno v souladu se zák. 101/000 Sb. o ochranì osobních údajù. Pøítomni: dle presenèní listiny 6 èlenù RMì; Omluven p. Jeøábek; Ovìøovatelé zápisu: pan Schreyer, pan Huml. R/77/006 Žádost ZŠ o zvýšení dotace na teplo a elektøinu Rada mìsta doporuèuje schválit ZMì rozpoètovou zmìnu è. 15 v navrhované výši. R/78/006 Žádost Panda Sportu o rozpoètovou zmìnu Rada mìsta doporuèuje ZMì schválit rozpoètovou zmìnu è. 16 s podmínkou nulového hospodáøského výsledku na konci roku 006. Rada mìsta ukládá vedení Panda Sportu pøipravení podkladù k právnímu posouzení možnosti žaloby o zmaøení investic. R/79/006 Vartenberské slavnosti v roce 007 Rada mìsta povìøuje vedoucí Odboru kanceláøe starosty sestavením pøípravného výboru ke konání Vartenberských slavností v roce 007. R/80/006 Uzavøení Mìstskéko úøadu MÌSTO STRÁŽ POD RALSKEM U S N E S E N Í ze 17. zasedání Rady mìsta Stráže pod Ralskem konaného dne 0. záøí 006 Rada mìsta souhlasí, že dne bude Mìstský úøad ve Stráži pod Ralskem pro veøejnost uzavøen. R/81/006 Jmenování vedoucí odboru Všeobecné vnitøní správy Rada mìsta na základì výsledkù výbìrového øízení jmenuje s úèinností od vedoucí odboru Všeobecné vnitøní správy Mìstského úøadu ve Stráži pod Ralskem paní Evu Pošvovou. R/8/006 Jmenování technického dozoru Rada mìsta jmenuje p.helenu Bušovou pro výkon technického dozoru na stavbì: Obnova nemovité kulturní památky zámek Stráž pod Ralskem. R/83/006 Náprava škod Jižní 367 Rada mìsta povìøuje øeditele EC Stráž pod Ralskem jednáním o nápravách škod a možných úpravách v ulici Jižní 367, s kompetentními úøady (stavební úøad, hasièi, energetické rozvodné závody ). R/84/006 Žádost o odpuštìní jedné mìsíèní splátky, nájemníci Jižní 367 Rada mìsta žádost projednala a konstatuje, že mìsto vzniklou situaci nezapøíèinilo, s odpuštìním nesouhlasí. R/85/006 Žádost o zøízení prodejny potravin Rada mìsta žádost projednala a konstatuje, že v souèasné dobì nemá vhodný objekt k prodeji. R/86/006 Termín revizí elektrických zaøízení Rada mìsta schvaluje termíny revizí vyhrazených technických, elektrických zaøízení v objektech v majetku mìsta Stráže pod Ralskem. Ukládá vedoucím provozovaných zaøízení dodržení termínù. R/87/006 Žádost firmy Sporop, o.p.s. o zapùjèení prezentaèních panelù pro výstavu Rada mìsta žádosti vyhovuje. R/88/006 Žádost o založení dìtského kroužku stolního tenisu Rada mìsta žádosti vyhovuje. R/89/006 Žádost M. È. o prominutí penále Rada mìsta žádost postupuje do zastupitelstva mìsta. R/90/006 Stížnost na postup pøidìlení bytu Rada mìsta stížnost bere na vìdomí a konstatuje, že ve vìci již rozhodla a považuje stížnost za neoprávnìnou. R/91/006 Vánoèní výzdoba mìsta Rada mìsta souhlasí s provedením vánoèní výzdoby mìsta dle pøiloženého rozšíøeného návrhu. R/9/006 Smìrnice pro kontrolu, údržbu a provoz dìtských høiš Rada mìsta schvaluje smìrnici pro kontrolu, údržbu a provoz dìtských høiš ve vlastnictví mìsta Stráž pod Ralskem. R/93/006 Žádosti o výmìnu bytù Rada mìsta konstatuje, že se nezabývá výmìnou bytù mimo stanovená pravidla. INFORMACE: - odstoupení od zámìru koupì pozemkové parcely è. 5 na stavbu RD Mgr. Jiøí Vanìk - starosta Ladislav Poncar - místostarosta Upraveno v souladu se zák. 101/000 Sb. o ochranì osobních údajù. Pøítomni: dle presenèní listiny 7 èlenù RMì; Ovìøovatelé zápisu: pan Jeøábek, pan Machytka R/94/006 Návrh na snížení nájemného v bytech poškozených požárem Jižní 367 Rada mìsta souhlasí s návrhem Energetického centra Stráž a.s. na snížení nájemného v mìsíci záøí 006 v bytech poškozených požárem v ulici Jižní 367. Návrh je pøílohou usnesení. R/95/006 Cena bytù v majetku mìsta po instalaci termoregulace schválit, aby v pøípadì plošné instalace termoregulaèních ventilù v bytových domech (vynucené zákonem) nebyla navyšována o tuto èástku prodejní cena bytù. R/96/006 Uzavøení kupní smlouvy mezi Mìstem Stráž pod Ralskem a GT Stráž s.r.o. koupì nemovitostí (pozemky) vyslovit souhlas s kupní smlouvou a povìøit starostu podpisem smlouvy. R/97/006 Svaz chovatelù poštovních holubù Brništì - žádost o finanèní dotaci žádost zamítnout. R/98/006 Pøidìlení pohotovostního bytu Rada mìsta pøidìluje pohotovostní byt v ulici Jižní 68 o velikosti 1+1 paní L. M. na dobu tøí mìsícù. R/99/006 Žádost paní V. S. o prominutí poplatku z prodlení žádosti vyhovìt. R/300/006 U S N E S E N Í z 18. zasedání Rady mìsta Stráže pod Ralskem konaného dne 4. øíjna 006 Žádost paní S. I. o proplacení náhradního ubytování Rada mìsta žádosti nevyhovuje. R/301/006 FK Stráž p.r. žádost o vyhotovení poháru na halový turnaj mladších žákù o Pohár starosty mìsta Rada mìsta žádosti vyhovuje a schvaluje zhotovení poháru v cenì do 1000,- Kè. R/30/006 Prodej parcely è. 5 na stavbu rodinného domu revokovat usnesení è. Z/96/006 a zároveò vyslovit souhlas s prodejem parcely è. 5 jedinému žadateli. R/303/006 Odmìny uvolnìným èlenùm zastupitelstva schválit vyplacení odmìn uvolnìným èlenùm zastupitelstva u pøíležitosti ukonèení funkèního období v mìsíèních splátkách. R/304/006 Žádost o povolení výmìny oken v bytech v majetku mìsta ul. Energetikù Rada mìsta souhlasí s provedením výmìny oken v mìstských bytech, pokud bude výmìna hrazena z fondu oprav Spoleèenství vlastníkù nebo samotným nájemníkem. R/305/006 Zveøejnìní zámìru o pronájmu zahrádky na p.p.è. 1711/3 Rada mìsta souhlasí se zveøejnìním zámìru o pronájmu. R/306/006 Pronájem objektu èp. 18 v ul. Mimoòská, Stráž pod Ralskem Rada mìsta rozhodla pronajmout prostory obìma žadatelùm dle dispozic Odboru správy majetku Mìstského úøadu Stráž pod Ralskem. Pronájem za standardních podmínek. R/307/006 Žádost o prodej parcely p.è. 0/8 v k.ú. Stráž pod Ralskem v chovatelské kolonii žádosti vyhovìt. R/308/006 Prodej objektu na Autobusovém nádraží ve Stráži pod Ralskem èp. 96 na st.p.è. 885 k.ú. Stráž pod Ralskem prodat objekt vèetnì zastavìného pozemku jedinému žadateli. R/309/006 Prodej pozemkù st.p.è. 950 a èástí p.p.è. 135/1, 135/15, 135/65 v k.ú. Stráž pod Ralskem prodat pozemky jedinému žadateli. R/310/006 Prodej èásti pozemku p.p.è. 63/3 v k.ú. Stráž pod Ralskem schválit žadateli prodej pozemku. Prodej však uskuteènit až pøed kolaudací stavby rodinného domu na p.p.è. 63/1 k.ú. Stráž pod Ralskem. R/311/006 Odkoupení pozemku p.p.è. 154/10 v k.ú. Stráž pod Ralskem schválit odkoupení pozemku za stejných podmínek jako pøi odkoupení p.p.è. 154/8. R/31/006 Žádost o výmìnu integraèního bytu Rada mìsta konstatuje, že se nezabývá výmìnou bytù mimo stanovená pravidla. R/313/006 Pøidìlení volných bytù 3+1 è.b. 7 v ul. Máchova 354 Rada mìsta rozhodla pøidìlit volný byt v kategorii B podle poøadníku. Rada mìsta vzala na vìdomí informaci o uvolnìní bytu 1+1 è.b. 17 v ul. Máchova 377. Dle pravidel pro prodej bytù v majetku mìsta v domech, kde již probìhla privatizace, nebude volný byt pøidìlen jako nájemní, ale bude odprodán obálkovou metodou. R/314/006 Elektrická pøípojka haly (bývalý objekt ALBAKMEN) Rada mìsta souhlasí s èerpáním rozpoètu na elektrickou pøípojku. R/315/006 Pøidìlení zahrádek II. etapa Rada mìsta souhlasí s pøidìlováním zahrádek dle data došlých žádostí. R/316/006 Vìcný dar U pøíležitosti ukonèení pracovního pomìru u MìÚ Stráž pod Ralskem udìluje Rada mìsta paní Zdeòce Lantorové vìcný dar. R/317/006 Nová dìtská aktivita Cvièení rodièù s dìtmi Rada mìsta souhlasí s poskytnutím pøíspìvku na mìsíce øíjen-prosinec 006 dle Pravidel pro poskytování pøíspìvkù dìtským sportovním oddílùm... R/318/006 Odpis nedobytných pohledávek schválit odpis nedobytných pohledávek za zemøelými nájemníky, dle seznamu pøedloženém správcem bytového fondu mìsta, v celkové výši ,63 Kè. R/319/006 Finanèní dar Rada mìsta bere na vìdomí udìlení finanèního daru ve výši 1.000,-- Kè za pøípravu a realizaci pøednášky u pøíležitosti oslav 350. výroèí narození D. J. Mayera. INFORMACE: - Spoleèenství vlastníkù Hornická (doplnìní žádosti o prodej pozemku) - Vìzeòská služba ÈR výcvik pøíslušníkù - Žádost Dùm chovatelù - Jan Malec stížnost na postup pøi pøidìlování bytu Mgr. Jiøí Vanìk - starosta Ladislav Poncar - místostarosta Upraveno v souladu se zák. 101/000 Sb. o ochranì osobních údajù. Pøítomni: dle presenèní listiny 7 èlenù RMì; Ovìøovatelé zápisu: pan Huml, pan Schreyer U S N E S E N Í z 19. zasedání Rady mìsta Stráže pod Ralskem konaného dne 18. øíjna 006 R/30/006 Cena bytù v majetku mìsta po instalaci termoregulace. Rada mìsta akceptuje spoleèné øešení mezi mìstem Stráž pod Ralskem a nájemníky domu èp , ul. Okružní ohlednì úhrady nákladù na termoregulaci v domech. upravit v tomto smyslu Pravidla pro prodej bytù. R/31/006 Hlídání zámku Rada mìsta trvá na svém rozhodnutí è. R/ 39/004 a žádá nadále zajištìní ostrahy zámku.

5 STRANA 5 VARTA LISTOPAD 006 MÌSTO STRÁŽ POD RALSKEM R/3/006 KLM s.r.o. vyøazení movitého majetku Rada mìsta souhlasí s øešením navrženým odborem správy majetku. Vrácený movitý majetek bude použit pro potøeby technické správy mìsta. R/33/006 Doprodej bytù ul. Energetikù èp. 38,39 Rada mìsta konstatuje, že prodej probìhl v souladu s Doplòkem Pravidel pro prodej bytù... ze dne Jedná se o doprodej bytù v domech, kde již probìhla privatizace. R/34/006 Pøidìlení bytu zvláštního urèení Rada mìsta schvaluje pøidìlení bytu è. 0 v Domì s peèovatelskou službou podle návrhu sociální komise. Úèinnost nájemní smlouvy od Návrh komise je pøílohou usnesení. R/35/006 Splátkový kalendáø J.T. Rada mìsta vyhovuje žádosti a povoluje splátkový kalendáø na úhradu dluhu na nájmu a službách spojených s užíváním bytu. Splátky budou èinit 1.500,-- Kè mìsíènì. Po dobu splácení dluhu bude zastavena tvorba penále. R/36/006 Kácení 5 lip v zámecké aleji Rada mìsta souhlasí s pøedloženým návrhem na pokácení lip v zámecké aleji. Akce bude hrazena z rozpoètu mìsta 3745 péèe o vzhled a veøejnou zeleò. R/37/006 Pronájem èásti pozemku p. p. è. 135/6 Rada mìsta nesouhlasí se zveøejnìním zámìru pronájmu pozemku. R/38/006 Pronájem nebytových prostor AMÁDO Rada mìsta rozhodnutí odkládá. Rada mìsta povìøuje odbor správy majetku k vypracování studie pro využití objektu. R/39/006 Zápisy z jednání komisí Rada mìsta bere na vìdomí zápisy z jednání Komise životního prostøední a Komise kultury a sportu. R/330/006 Pronájem nebytových prostor knihovna Rada mìsta schvaluje smlouvu o pronájmu nebytových prostor v Mìstské knihovnì za úèelem výuky anglického jazyka a povìøuje starostu podpisem smlouvy. R/331/006 Odmìny øeditelùm pøíspìvkových organizací za rok 006 Rada mìsta schvaluje udìlení mimoøádné odmìny øeditelce Základní školy Stráž pod Ralskem a øediteli organizace PANDA SPORT Stráž pod Ralskem dle pøedloženého návrhu. Návrh je pøílohou usnesení. R/33/006 Pøidìlení bytu Rada mìsta rozhodla pøidìlit volný byt o velikosti 1+1 è. 10 v ul. Máchova è.p. 357 v kategorii A podle poøadníku. INFORMACE - prohlášení k bytu è. 7, ul. Jižní Ubytovna èp. 3, ul. Máchova prodej nemovitostí Mgr. Jiøí Vanìk - starosta Ladislav Poncar - místostarosta Upraveno v souladu se zák. 101/000 Sb. o ochranì osobních údajù! Pøítomni: dle presenèní listiny 18 èlenù ZMì Mgr. Jiøí Vanìk, Ladislav Poncar, Bc. Vìra Bradáèová, Ladislav Hájek, Jaroslav Hodaè, Karel Huml, Ladislav Jeøábek, František Kolaøík, Ing. Petr Køes an, Jaroslav Machytka, Petr Marek, Sylvie Mullerová, Ing. Martin Neznal, Oldøich Paur, Bohuslav Rychtaøík, Petr Semotán, Jiøí Schreyer, Ing. Jan Voráèek; Omluveni: Ing. Eduard Horèík, Mgr. Pavel Polák, Bohumil Tulis; Ovìøovatelé zápisu: p. Rychtaøík, p. Ing. Køes an; Návrhová komise: p. Huml, p. Ing. Voráèek Z/110/006 Pojištìní varhan v kostele sv. Zikmunda ve Stráži pod Ralskem Zastupitelstvo mìsta souhlasí s poskytnutím penìžitého daru ve výši 1.000,- Kè Øímskokatolické církvi, farnosti Mimoò, za úèelem pojištìní movitého a nemovitého majetku v kostele sv. Zikmunda ve Stráži pod Ralskem. Hlasování: Pro: 16; Zdrželi se: p. Schreyer, Hájek Z/111/006 Kontrola plnìní úkolù z usnesení ZMì Zastupitelstvo mìsta bere na vìdomí protokol kontrolního výboru ze dne o výsledku kontroly plnìní usnesení Zastupitelstva mìsta a souhlasí s návrhy kontrolního výboru k usnesením Z/50/00, Z/8/00, Z/85/004, Z/18/005, Z/45/005. Hlasování: Pro: 17; Zdržel se: p. Ing. Neznal Z/11/006 Rozpoètové zmìny Zastupitelstvo mìsta souhlasí s rozpoètovou zmìnou è. 15. Hlasování: Pro: 17; Zdržel se: p. Marek Zastupitelstvo mìsta souhlasí s rozpoètovou zmìnou è. 16 s zároveò ukládá pøíspìvkové organizaci odvod pøípadného kladného hospodáøského výsledku zpìt do rozpoètu mìsta. Hlasování: Pro: 1; Proti: p. Hodaè, pí Bc. Bradáèová; Zdrželi se: pí Müllerová, pp. Hájek, Semotán, Jeøábek Z/113/006 Prodej èásti p.p.è. 1351/ v k.ú. Stráž pod Ralskem Zastupitelstvo mìsta souhlasí s prodejem èásti p.p.è. 1351/ v k. ú. Stráž pod Ralskem o výmìøe cca 0 m Spoleèenství vlastníkù bytových jednotek, ul. Hornická 300, 301, 30, Stráž pod Ralskem. Prodej bude realizován za cenu 70,-Kè/m. Pøesná výmìra pozemku bude urèena geometrickým plánem. Kupující zároveò hradí veškeré ostatní náklady spojené s prodejem nemovitosti. Hlasování: Pro: 18 Z/114/006 U S N E S E N Í ze 6. zasedání Zastupitelstva mìsta Stráže pod Ralskem konaného dne 11. øíjna 006 Odpis nedobytných pohledávek Zastupitelstvo mìsta schvaluje odpis pohledávek za zemøelými nájemníky, dle seznamu správce bytového fondu mìsta v celkové výši ,63 Kè. Seznam je pøílohou usnesení. Hlasování: Pro: 16; Zdrželi se: p. Ing. Neznal, Marek Z/115/006 Žádosti o prominutí poplatku z prodlení Zastupitelstvo mìsta vyhovuje žádostí V.S. a promíjí jednorázovì polovinu dlužného poplatku z prodlení ve výši ,- Kè. Hlasování: Pro: 16; Proti: pí Bc. Bradáèová Zastupitelstvo mìsta vyhovuje žádosti Š. È. a M. È. a promíjí jednorázovì poplatek z prodlení ve výši 33 76,- Kè pouze v pøípadì, že bude do uhrazena èástka 9.76,- Kè, což je doplatek poloviny základního dluhu. Hlasování: Pro: 13; Proti: pí Bc. Bradáèová, pp. Hájek, Schreyer; Zdrželi se: pí Müllerová, p. Jeøábek Z/116/006 Prodej nemovitosti èp. 96 (autobusové nádraží) Zastupitelstvo mìsta souhlasí s prodejem nemovitosti è.p. 96 ul. Dubnická na st.p.è. 885 vèetnì zastavìného pozemku v k.ú.stráž pod Ralskem, jedinému zájemci. Prodej objektu bude realizován za cenu ,-Kè. Prodej pozemku st.p.è. 885 o výmìøe 03 m bude odprodán za cenu ,-Kè. Kupující zároveò hradí veškeré ostatní náklady spojené s prodejem nemovitosti. Hlasování: Pro: 1; Proti: p. Rychtaøík, Hájek, pí Bc. Bradáèová; Zdrželi se p. Ing. Neznal, Ing. Køes an, Schreyer Z jednání se omlouvá pan Hodaè. Pøítomno 17 èlenù ZMì. Z/117/006 Prodej pozemkù st.p.è. 950, p.p.è. 135/1, 135/15, 135/65 Zastupitelstvo mìsta souhlasí s prodejem st.p.è. 950, èástí p.p.è. 135/1, 135/15, 135/65 v k.ú. Stráž pod Ralskem jedinému zájemci. Prodej nezpevnìných ploch bude realizován za cenu 70,-Kè/m. Prodej zpevnìných ploch bude realizován za cenu 100,- Kè/m. Pøesná výmìra pozemku bude urèena geometrickým plánem. Kupující zároveò hradí veškeré ostatní náklady spojené s prodejem nemovitosti. Hlasování: Pro: 17 Z/118/006 Prodej èásti pozemku p.p.è.63/3 Zastupitelstvo souhlasí s prodejem èásti p.p.è. 63/3 v k.ú. Stráž pod Ralskem žadatelùm. Prodej bude realizován za cenu 70,-Kè/m po podání žádosti o kolaudaci domu na p.p. è. 63/1, do té doby bude uzavøena nájemní smlouvy na pozemek p. p.è. 63/3 za cenu,- Kè/m². Pøesná výmìra pozemku bude urèena geometrickým plánem. Kupující zároveò hradí veškeré ostatní náklady spojené s prodejem nemovitosti. Hlasování: Pro: 17 Z/119/006 Koupì pozemku p.è. 154/10 v k. ú. Stráž pod Ralskem Zastupitelstvo mìsta souhlasí s odkoupením pozemku p.è. 154/10 v k.ú Stráž pod Ralskem o výmìøe m urèené geometrickým plánem ze dne za 4 Kè/m od pana M.H. Hlasování: Pro: 17 Z/10/006 Zámìr pøevedení pozemku st.p.è. 531 v k.ú. Stráž pod Ralskem Zastupitelstvo mìsta ve vìci nerozhodlo. Z/11/006 Kupní smlouva se spoleèností GT Stráž s.r.o. Zastupitelstvo mìsta Stráž pod Ralskem schvaluje pøedložený návrh kupní smlouvy mezi GT Stráž s.r.o. a Mìstem Stráž pod Ralskem na koupi nemovitostí (pozemky) parcela è. 984/ ostatní plocha o výmìøe 647 m², p.è. 984/10 ostatní plocha o výmìøe 8 47m², p.è. 984/11 ostatní plocha o výmìøe 1 695m² a také p. è. 984/1 ostatní plocha o výmìøe 1 749m² v k.ú. Stráž pod Ralskem za vzájemnì dohodnutou kupní cenu nemovitostí, která èiní ,- Kè a povìøuje starostu podpisem kupní smlouvy. Zastupitelstvo mìsta souhlasí s dohodou o vìcném pøedkupním právu na nové p.è. 984/11 ostatní plochy o výmìøe 1 695m² ve prospìch GT Stráž s.r.o. Hlasování: Pro: 17 Z/1/006 Rozpoètový výhled Zastupitelstvo mìsta schvaluje rozpoètový výhled na léta 007 až 010. Hlasování: Pro: 16; Zdržel se: p. Schreyer Z/13/006 Prodeje pozemku è. 5 pro stavbu RD Zastupitelstvo mìsta revokuje usnesení Z/96/006 ze dne Zastupitelstvo mìsta souhlasí s prodejem èásti p.p.è. 135/1 parcely è. 5 (pracovnì oznaèené) o výmìøe cca 800 m v k. ú. Stráž pod Ralskem jedinému žadateli. Prodej bude realizován za cenu 00,-Kè/m. Pøesná výmìra pozemku bude urèena geometrickým plánem. Kupující zároveò hradí veškeré ostatní náklady spojené s prodejem nemovitosti. Realizace odprodeje pozemku musí být zahájena do 4 mìsícù a dokonèena nejdéle do 1 mìsícù od rozhodnutí ZMì o prodeji. Pøi nedodržení této podmínky pozbývá toto usnesení ZMì platnosti a prodej nebude uskuteènìn. Hlasování: Pro: 17 Z/14/006 Odmìny uvolnìným èlenùm Zastupitelstva mìsta Zastupitelstvo mìsta rozhodlo, že odmìny uvolnìným èlenùm ZMì pøi skonèení funkèního období budou vyplaceny v mìsíèních splátkách ( 75, odst. 7 zákona è. 18/000 Sb. v platném znìní). Hlasování: Pro: 17 Z/15/006 Stížnost na postup pøi pøidìlování bytu podle poøadníkù Zastupitelstvo mìsta konstatuje, že v kause se úèastníci dopustili dvou zásadních chyb: 1) Správce bytového fondu nesprávnì navrhnul Radì mìsta k pøidìlení byt v nezpùsobilém stavu. ) Nájemce nevyužil své právo tento nezpùsobilý byt odmítnout. Zastupitelstvo mìsta ukládá starostovi zajistit do 1 dnù odstranìní všech závad v bytì a uplatnit sankce proti správci bytového fondu dle Mandátní smlouvy. Hlasování: Pro: 14; Proti: p. Jeøábek; Zdržel se: p. Schreyer, p. Hájek nepøítomen hlasování Z/16/006 Cena bytù v majetku mìsta po instalaci termoregulace Zastupitelstvo mìsta ve vìci nerozhodlo. Mgr. Jiøí Vanìk - starosta Ladislav Poncar - místostarosta Pøipravujeme pro Vás: Spoleènost pro rozvoj Podralska, o.p.s. ve spolupráci s Mìstem Stráž pod Ralskem pøipravuje Zpívání pod vánoèním stromem. Jedná se o akci, která se bude konat v pátek na Námìstí 5. kvìtna ve Stráži pod Ralskem s následujícím pøedbìžným programem: - od cca 16:30 otevøení vánoèního tržištì (nìkolik stánkù s vánoèním zbožím svíèky, adventní vìnce, vánoèní výzdoba, svaøené víno, peèivo, atd.), - od 17:00 vánoèní koncert komorního smíšeného sboru CANZO- NETTA, - v 17:30 krátký vánoèní projev starostky mìsta a slavnostní rozsvícení vánoèního stromu a výzdoby mìsta, - závìreèné písnì a koledy.

6 STRANA 6 VARTA LISTOPAD 006 Na konci záøí byla dokonèena projektová dokumentace pro rekonstrukci a následné využití komplexu budov STARÉ ŠKOLY a GABLERO- VA DOMU v Mimoòské ulici (vedle kostela). Tyto budovy budou v budoucnu sloužit k rozšíøení stávajících Projektová dokumentace, Gablerùv dùm 1. etapa, je dokonèena. a vzniku nových služeb cestovního ruchu ve Stráži pod Ralskem (napø. muzeum uranu, infocentrum, knihovna, prezentaèní a školící prostory, dìtské høištì). Na tento projekt mìsto Stráž pod Ralskem získalo finaèní pomoc v rámci SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMÌDÌLSKÝM ORIENTAÈNÍM A ZÁRUÈNÍM FONDEM (EAGGF) ÈESKOLIPSKO STOMATOLOGICKÉ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY Operaèního programu Rozvoj venkova a multifunkèní zemìdìlství z Evropského zemìdìlského orientaèního a záruèního fondu. V souèasnosti zpracováváme podklady pro podání Žádosti o proplacení výdajù, což je pomìrnì nároèná, ale koneèná fáze pøi získání finanèních prostøedkù z Evropské unie. Další etapy, které nás v souvislosti s tìmito objekty èekají, jsou rekonstrukce obou budov, vytvoøení a vybavení výstavních a pøednáškových prostor, pøestìhování a vybavení mìstské knihovny a informaèního centra, venkovní úpravy a zøízení dìtského høištì. Vzhledem k tomu, že finanèní prostøedky mìstského rozpoètu jsou omezené, musíme hledat jiné zdroje a využít opìt možnosti, které nám nabídne Evropská unie. Ing. Anna Nevolová odbor kanceláø starosty ORDINAÈNÍ HODINY soboty, nedìle, svátky hod. ROZPIS LISTOPAD 006: sobota MUDr. Jana Vejvodová Prokopa Holého 149, Èeská Lípa tel nedìle MUDr. Dita Lacinová Purkyòova 1849, Èeská Lípa tel sobota MUDr. Eva Frýdová Hvìzdovská 178, Mimoò tel nedìle MUDr. Rudolf Daum Smetanova 37, Nový Bor tel pátek MUDr. Lubor Picmaus ul. 8. øíjna 707, Èeská Lípa tel sobota MUDr. Jaroslav Lysický Bulharská 844, Èeská Lípa tel nedìle MUDr. Zdeòka Lysická Ústecká 855, Èeská Lípa tel sobota MUDr. Dita Lacinová Purkyòova 1849, Èeská Lípa tel nedìle MUDr. Pavla Vránová Ès. armády 1566, Èeská Lípa tel Firma Jindøich Krob Lidická ulice 363, Jablonné v Podj. pøijme za výhodných platových podmínek a do pøíjemného prostøedí OBRÁBÌÈE KOVÙ na CNC i klasické stroje Vážným zájemcùm o tuto profesi umožníme rekvalifikaci Bližší informace v sídle firmy nebo na telefonním èísle Stává se pomalu tradicí, že k dubnovému Dni Zemì poøádá škola ve Stráži pod Ralskem akci nazvanou Strážské kontrasty. Námìty výstavy se každým rokem obmìòovaly: po kontrastech ve mìstì, byla na øadì pøíroda v okolí Stráže, poté samotné stromy. Lidé ve mìstì i jinde je téma, kterému by se organizátoøi chtìli vìnovat v následujícím roèníku a na které bude zamìøena autorská výstava, dìtské výtvarné práce a fotografická soutìž urèená dospìlým a dorùstající mládeži. Své práce, a už je najdete v šuplíku z let minulých, nebo poøídíte nové snímky, mùžete pøipravit ve formátu minimálnì 15x1 cm a do konce bøezna 007 je pøedat v kanceláøi školy (viz pøihláška). Již nyní se tìšíme na originální fotografie. Pøihláška zde: Strážské kontrasty budou i poètvrté!? STRÁŽSKÉ KONTRASTY LIDÉ VE MÌSTÌ I JINDE PØIHLÁŠKA: Jméno a pøíjmení, titul: Rok narození: Bydlištì: Kontakt (tel., ): Do soutìže pøihlašuji tyto snímky (název snímku, místo poøízení): barevné nebo èernobílé fotografie o rozmìrech minimálnì 15 x 1 cm V dne podpis Práce posílejte na adresu: Základní škola a mateøská škola Stráž pod Ralskem, Pionýrù 144, Stráž pod Ralskem nebo osobnì pøedejte: k rukám Lenky Šafaøíkové, Termín odevzdání prací: nejpozdìji do 31. bøezna 007

7 STRANA 7 VARTA LISTOPAD 006 Støední odborné uèilištì, Èeská Lípa, Palackého nám. 545 se pøedstavuje a obchodních a v neposlední øadì na zvládnutí informaèních technologií. Studijní obor obchodník má výraznou orientaci na samostatné vykonávání zejména obchodnì provozních èinností. V souvislosti s tím je znaèná èást vzdìlávání vìnována praktickému vyuèování. Možnost získat maturitní vysvìdèení mají i nejlepší absolventi tøíletých autoopravárenských pøedmìtù a uèebna pøírodovìdných pøedmìtù a elektrotechniky a multimediální uèebna. Škola organizuje pro první roèníky lyžaøské kurzy za velmi výhodných finanèních podmínek. Ve vyšších roènících pak žáci absolvují letní sportovní kurzy, které jsou zamìøeny na klasické i netradièní sporty, cykloturistiku a vodní turistiku. Pro sportování je k dispozici Blíží se èas rozhodování, kam po ukonèení základní školy. Jednu z možností nabízí SOU, které sídlí v Èeské Lípì na Palackého námìstí naproti budovì O(Telekom). V souèasné dobì navštìvuje školu 380 žákù a jsou zde vyuèovány obory autoopravárenské a obchodní. Nabídka podle stupnì vzdìlání pak zahrnuje jak uèební obory zakonèené uèòovskou zkouškou s výuèním listem, tak i obory studijní, ukonèené maturitou. Výuèní list lze získat v tøíletém uèebním oboru prodavaè, v nìmž pro pøíští školní rok SOU nabízí zamìøení na smíšené zboží. Odborný výcvik probíhá v moderních obchodech (Interspar, Hypernova, Andy, Albert, Kaufland, ), ale i v drobných provozovnách. Do nabídky uèebních oborù autoopravárenských patøí tøíleté uèební obory automechanik, autoelektrikáø a klempíø se zamìøením pro strojírenskou výrobu autoklempíø. Praxi vykonávají žáci SOU na pracovišti v Dubické ulici a od. roèníku i na externích pracovištích Škoda, Honda, Ford, KIA, Renault, Seat,... Pro žáky tìchto oborù provozuje SOU vlastní autoškolu, kde lze získat øidièský prùkaz skupiny B(C). Uèni oboru klempíø absolvují bìhem výuky sváøeèský kurz na autogen a pro svaøování ochranné atmosféøe. Ve školním roce 0056/07 budou otevírány i dvouleté uèební obory urèené pro žáky, kteøí ukonèí povinnou školní docházku i v nižších roènících ZŠ. Chlapcùm je urèen obor technické služby v autoservisu. Vyuèenci najdou uplatnìní v autoservisech, autoopravnách, pneuservisech, kde budou moci vykonávat jednoduché èinnosti. Dalším dvouletým oborem je obchodní provoz. Absolventi tohoto oboru jsou pøipraveni vykonávat pracovní èinnosti spojené s obchodním provozem, napøíklad doplòování zboží v prodejnách, prodej vybraných výrobkù, úklid v prodejních prostorách a skladech. I tyto obory jsou zakonèeny uèòovskou zkouškou a absolventi obdrží výuèní list. Pokud budou žáci ve dvouletém oboru dosahovat vynikajících výsledkù, bude jim umožnìn pøestup na pøíslušný tøíletý obor. V SOU je organizováno i maturitní studium ve ètyøletém oboru obchodník, jehož absolventi mohou podnikat èi být zamìstnáni ve všech druzích obchodních organizací, obchodních spoleènostech, ve firmách provozujících zahranièní obchod, veletrhy a prodejní výstavy. Výuka v tomto oboru je zamìøena na zvládnutí dvou cizích jazykù, získání znalostí v pøedmìtech ekonomických uèebních oborù v denním èi dálkovém nástavbovém studiu provoz obchodu (pro vyuèené prodavaèe) nebo podnikání (pro absolventy tøíletých uèebních oborù). Kromì denní formy studia je v nabídce i dálková forma vzdìlávání. Pro zájemce, kteøí mají pouze základní vzdìlání, je nabízen obor prodavaè. Vyuèení pak mohou pokraèovat pøi zamìstnání v již uvedených oborech provoz obchodu èi podnikání. Výuka probíhá ve stále se modernizujících prostorách školy, které v souèasné dobì nabízejí dvì poèítaèové uèebny vybavené nejmodernìjšími PC, s dataprojektory. Dále je k dispozici jazyková uèebna, uèebna odborných Paragony Co je paragon všichni dobøe víme, ale málokdo z nás ví, že reklamovat zboží mùže i bez tohoto kupního dokladu. Pøesto prodávající pomìrnì èasto odmítají pøijmout reklamaci, pokud spotøebitel paragon nepøedloží, a nìkdy si dokonce takové ustanovení vkládají i do reklamaèních øádù. Vy si pamatujte: V pøípadì, že reklamujete, nejste povinni prodejci paragon pøedkládat, musíte však nìjakým zpùsobem nákup prokázat. Ten mùžete prokázat napø. výpisem z úètu, pokud jste platili kartou, záruèním Abeceda spotøebitele napø. 0 horských kol, 1 lodí a 40 párù lyží. Autodílna v Dubické ulici provádí opravy vozidel pro veøejnost, je znaèkovou opravnou firmy MOTOR JIKOV a má oprávnìní ke kontrole emisí. Další informace lze získat na burze škol v Èeské Lípì ve dnech Souèasnì budou v SOU dny otevøených dveøí. Navštívit školu a prohlédnout si pracovištì lze kdykoliv. Informace lze získat také na internetové adrese mailem nebo telefonicky na è.: Mgr. Jaroslav Polívka øeditel SOU listem, svìdeckou výpovìdí nebo písemnì sepsaným èestným prohlášením. I takové alternativní prokázání mùže však prodávající zpochybnit a pak by nezbývalo, než se obrátit na soud. V každém pøípadì je ale vždycky lepší paragon uschovávat alespoò po dobu záruèní lhùty. Vyhnete se tak pøípadným obtížím. Petra Vaòková Sdružení obrany spotøebitelù ÈR Poradenská linka: (8Kè/min.) Hledám kamarádku pro chvíle samoty. Jmenuji se Petr Hrstka a bydlím ve Stráži pod Ralskem. Je mi 40 let a jsem mírnì tìlesnì postižen. Odpovìdi zanechte prosím v zalepené obálce na informaèním centru.

8 STRANA 8 VARTA LISTOPAD 006 Životní jubilea listopad 006 Beèáková Libuše Cermanová Marcela Dalík Josef Desenská Rùžena Dušková Jana Holajová Vìroslava Hrubá Jiøina Chladová Soòa Kadlecová Margita Karásková Jitka Krocová Jarmila Kroulová Miluše Kuèerová Božena Libichová Mária Macák Miroslav Málek František Medková Anna Merunková Nina Míka Karel Nìmeèková Marie Piskáèek Václav Pluhaø Fratišek Polák Jiøí Pospíšilová Wanda Roušarová Helena Šich Rudolf Šilerová Božena Šlehofer František Urbánková Mária Urbánková Miloslava Vlasáková Františka Volejníková Rùžena Vraná Vlasta B l a h o p ø e j e m e! ZO KSÈM ZO KSÈM Stráž pod Ralskem a kandidáti za KSÈM dìkují všem obèanùm, kteøí pøišli k volbám a odevzdali hlas pro kandidáty KSÈM. Zastupitelé zvoleni za KSÈM nezklamou dùvìru, která jim byla projevena. Zároveò dìkujeme všem zastupitelùm minulého zastupitelstva za odvedenou práci a novì zvoleným zastupitelùm pøejeme, aby se jim práce daøila a pøinesla prospìch obèanùm i našemu mìstu. Jaroslav Machytka PRODÁM CHATU SE ZAHRADOU V HAMRU NA JEZEØE. Informace na tel KOUPÍM BYT 4+1 NEBO 5+1 VE STRÁŽI POD RALSKEM Spìchá. Tel Nabídnìte dìkuji.

9 STRANA 9 VARTA LISTOPAD 006 Od dubna do záøí probíhají po celé republice závody v triatlonu a duatlonu, kterých se úèastní i tøi dìtské kategorie, se kterými v našem sportovním klubu pracujeme. Benjamínci nejsou sice bodováni, ale vìøte mi, že prožívají své výhry i prohry stejnì, jako dvì bodované kategorie mladších a starších žákù. O tom by Vám jistì své øekl Jakub Kadlecù po závodì v Plzni, ve kterém skonèil druhý z chlapcù, ale TRIATLONOVÁ SEZÓNA SK PANDA UZAVØENA pøedhonila ho tøi dìvèata. Vìtšina soutìží benjamínkù je zkouškou mladých sportovcù a vìtšinou i jejich rodièù, aby zjistili, jak je jejich sport nároèný. Naší nejpoèetnìjší a nejúspìšnìjší skupinou jsou mladší žáci. Jejich závody jsou bodovány stejnì jako soutìže dospìlých. Jsou to závody zaøazené do Èeského poháru v triatlonu a Èeského poháru v duatlonu. Každý závodník má možnost zúèastnit se libovolného poètu závodù, ale jsou mu zapoèítány pouze ètyøi nejlepší výsledky v triatlonu a dva v duatlonu. Na konci sezóny jsou tyto výsledky zveøejnìny. V letošním roce nás nejvíce potìšil Petr Lemberka svým 8. místem v Èeském poháru v triatlonu a 10. místem v Èeském poháru v duatlonu. Lukáš Kadlec byl v triatlonu desátý a v duatlonu jedenáctý, David Jelínek jedenáctý v triatlonu dvanáctý v duatlonu, Dominik Ráliš dvanáctý v triatlonu a tøináctý v duatlonu. Pozadu nezùstává ani jediná dívka Lucie Piatková. V Èeském poháru v triatlonu skonèila nakonec dvanáctá a v Èeském poháru v duatlonu ètrnáctá. Starší žáky provázela øada zdravotních problémù a nikdo soutìž nedokonèil.v pøíštím roce nìkteøí z mladších žákù pøejdou do kategorie starších a my vìøíme, že navážou na své výkony z mladší kategorie, ale budou to mít se závodníky o rok staršími tìžké. Vìøíme, že naše úspìchy pøilákají i nové zájemce o triatlon do našich øad, a to hlavnì dìvèata, kterých v tomto sportu není mnoho. Pøípadné zájemce bych pozval na nìkterý z tréninkù plavání v pondìlí nebo støedu od hod. Za SK Panda J.H. Vydaøený šachový turnaj V rámci sportovního dne, který je významnì podporován mìstem, se konal již 1. roèník turnaje v bleskovém šachu. Opìt se potvrdilo, že strážské turnaje jsou mezi šachovou veøejností velmi dobøe zapsány. Pøíjemné prostøedí kulturního domu pøilákalo 54 šachistù z širokého okolí, standardnì se zúèastnili hráèi z Prahy a letos k nám zavítala i výprava z Teplic. Díky pøispìní mìsta a sponzorským pøíspìvkùm od strážských firem a. s. MEGA, s.r.o. PLASTIME.CHEMI, a.s. OMA CZ a s.r.o. ALBENA se podaøilo vytvoøit i zajímavý cenový fond. Letos se sešla nebývale silná konkurence, èehož dokladem byla úèast mistra FIDE a pøedevším prùmìrný rating první poloviny startovního pole pøes 100. Oèekávaly se tedy zajímavé souboje a napínavý boj o vítìzství. Všem ale vypálil rybník desátý nasazený Jaroslav Záhorbenský ze Sokola Bakov nad Jizerou, když ještì po 1. kole držel plný bodový zisk, což je v tak silné konkurenci naprosto neuvìøitelné a nevidìt to na vlastní oèi... V závìru sice ponìkud polevil, ale koneèných 14,5 bodù (ze 17 možných) mu vyneslo suverénní vítìzství. Favorizovanému Jiøímu Gregorovi (Holdia Praha) tak s 1,5 body muselo staèit. místo. Pøekvapením bylo i umístìní 16. nasazeného Jindøicha Melicha (Pankrác Praha), který se díky pomocnému hodnocení vyšvihl na bronzový stupínek pøed trio hráèù ze Zikuda Turnov v poøadí Zdenìk Maršálek, Josef Kopal, Vladimír Vltavský. Další poøadí 7. František Hostièka (Spartak Žebrák), 8. Jan Vrána (1. Novoborský ŠK), 9. Jiøí Kadeøábek (Jiskra Tanvald), 10. Vladimír Hadraba (Bonex Teplice) atd. Dramatiètìjší tak nakonec byla kategorie do 15 let, kde se o prvenství bojovalo až do posledního kola, ve kterém si s celkovými 8 body vítìzství zajistil díky pomocnému hodnocení domácí Pavel Mrlík pøed dvojicí Jan Jodas (8 bodù) a Michal Krejèí (7 bodù) (oba Bonex Teplice) a ostatními domácími v poøadí Bendová (6), Štìrbová (5) a Popelušáková (1). Jan Malec Poslední jednání komise kultury a sportu Poslední zasedání se neslo v duchu hodnocení výsledkù komise a podìkování za spolupráci s jednotlivými aktivitami. Byla zahájena práce na kalendáøi kulturních, sportovních a spoleèenských akcí na rok 007. Do vzniku nové komise bude pøijímat všechna oznámení o akcích na rok 007 informaèní centrum mìsta. Touto cestou bych rád upozornil poøadatele akcí, že formuláøe pro oznámení a vyhodnocení akce jsou na stránkách mìsta. Taktéž musím upozornit všechny vedoucí jednotlivých aktivit, aby se zajímali o stav na úètech jednotlivých oddílù a vèas vybrali pøidìlené prostøedky, které poskytuje mìsto pro práci s dìtmi. Tyto prostøedky se nepøevádìjí na další rok. J.H. ADAVE CUP 006/007 3.ROÈNÍK Blíží se zima a s ní i již tradièní dlouhodobý halový tenisový turnaj ve ètyøhrách. Na každý zápas je vypsán termín 14 dní, ve kterém se zápas odehraje po dohodì s protihráèi. Proto je tento turnaj vhodný i pro velmi zaneprázdnìné hráèe, kteøí si najdou alespoò 1 hodinu na sport za 14 dní. Hraje se pouze ve sportovní hale ve Stráži pod Ralskem. Tento turnaj se hraje systémem každý s každým. Utkání trvá 50 min, kdy výsledkem je stav gemù po uplynutí této doby. Další informace naleznete na nebo na telefonu Informaèní schùzka bude v 18.30h v restauraci Sportovní hala, do této doby je také nutné zaplatit startovné - 300,-/tým. Vìrka Volfová øeditelka soutìže Spoleènost PRAKTIK Liberec, s.r.o., Domky 35, Liberec, pracovištì Stráž pod Ralskem, Pod Vinicí 81, PSÈ 471 7, zabývající se provozováním linky na zpracování vyøazených chladících zaøízení a ostatního elektroodpadu pøijme do zamìstnání 5 dìlníkù Požadavky: - vyuèen, dobrý zdravotní stav, spolehlivost, odpovìdnost Mzda: 60,- až 70,-Kè/hod + pohyblivá složka 0 40% Nástup možný ihned. Zájemci hlaste se na tel nebo osobnì u: Vohlídalová Zlata - personalistka Praktik Liberec, s.r.o., provozovna Stráž pod Ralskem Prùmyslová zóna I, Pod Vinicí 81, Stráž pod Ralskem PØÍJEM OBJEDNÁVEK NA KRÙTÍ MASO Také Vám schází místní øeznictví? Pøemýšlíte, co vaøit, a nemáte chu a èas cestovat? Tímto Vás zvu na místní autobusové nádraží, kde Vám nabídnu ceník, a zajistím dovoz èerstvého masa ve spolupráci se ZOD Brništì. V klidu si vyberete a nakoupíte. Pøíjem objednávek osobnì i po telefonu, sms. Tìším se na Vaši návštìvu. Formánková krùtí polévková smìs, krùtí prsa, krùtí gul. smìs, krùtí krky, krùtí letky, krùtí játra Na vánoce, které klepou na dveøe - krùta celá (záloha) a mnohé další... tel

10 STRANA 10 VARTA LISTOPAD 006 GE Money Bank a.s., nám. 5. kvìtna 37, Stráž pod Ralskem, tel.:

11 STRANA 11 VARTA LISTOPAD 006 O Knihomolovi, skøítku knihovnickém Žil-byl ve strážské knihovnì skøítek, který se jmenoval Knihomol. Byl tak malièký, že se vešel i do každé malièké knížeèky. A jak byl malièký? Mìøil jen jeden a pùl centimetru! Nosil dlouhou špièatou èervenou èepku a mìl špièaté dlouhé uši. Mìl také velký špièatý nos a dlouhou bradku. Byl zlý a pøehazoval písmenka v pohádkách, aby je nikdo neèetl. Byl tak zlý, že nenechal ani jednu knížku v poøádku. A když nenechal ani jednu knížku v poøádku, tak byly všechny dìti moc, moc smutné, protože si nemohly pøeèíst žádnou pìknou pohádku. Skøítek by se mohl polepšit a dát všechny knihy do poøádku! Tak mu dìti poradily, jak na to. Dìti poradily skøítkovi, aby nepøehazoval písmenka v knížce, ale knížky èetl. Skøítek tedy èetl a byl chytøejší. A tak zaèal skøítek písmenka zase urovnávat. Dìti vidìly, jak jsou písmenka srovnaná, a mìly radost. Za odmìnu si se skøítkem dìti èetly pohádky. GE Money Bank a.s., nám. 5. kvìtna 37, Stráž pod Ralskem, tel.: Jednou za skøítkem Knihomolem pøijel na návštìvu neposedný bratranec z knihovny z Èeské Lípy, jménem Lipánek. Ten tak zlobil, že pøeházel všechny knihy v regálech. Když to Knihomol zjistil, snažil se Lipánka najít a domluvit mu. Lipánek musel zase knihy srovnat podle abecedy, dìti mu pomohly, pak si s ním hrály a èetly mu pohádky. Knihomol s Lipánkem tak zjistili, že knížky jsou zajímavé a že stojí za to se k nim chovat hezky. Od té doby byli skøítkové hodní, hodnì èetli a do knihovny pøibylo mnoho nových ètenáøù! V knihovnì je spousta zajímavých knížek, tak pøijïte a pøihlaste se taky! A zazvonil zvonec a pohádky je konec! Týden knihoven Od. 10. do probíhal po celé Èeské republice Týden knihoven, bìhem nìhož knihovny tradiènì chtìly trochu zviditelnit svou èinnost a nabízely svým ètenáøùm rùzné zajímavé programy. Také strážská knihovna se k této akci letos pøipojila s cílem pøiblížit prostøedí knihovny veøejnosti - hlavnì dìtem - a tím rozšíøít èlenskou základnu. Knihovna pøipravila v tomto týdnu pro své stálé i novì pøíchozí ètenáøe nìkolik nabídek: bezplatnou registraci a èlenství do konce roku 006 zdarma, odpuštìní plateb za upomínané knihy, odmìnu pro každého dìtského èlena, jenž pøivede k zapsání do knihovny svého kamaráda. Dìti se také mohly podílet na autorství "štafetové pohádky", tzn. pøidat ke vznikajícímu pøíbìhu 1 - vìty, doplnit ho ilustrací èi vymyslet znak a slogan propagující knihovnu, knihy a ètení. Výsledkem tìchto týdenních aktivit bylo 3 novì zapsaných ètenáøù, z toho 19 dìtí (na tomto místì bych chtìla pochválit dìti ze 4. tøíd, které knihovnu v tomto týdnu hojnì navštìvovaly, obzvláštì žáci 4.B p. uè. L.Šafaøíkové se èinili a na obrázcích a sloganech pracovali i ve škole). Spoleènými silami také vznikla krátká pohádka O Knihomolovi, skøítku knihovnickém, kterou zde, jako první (a doufáme, že ne poslední) vlaštovku, otiskujeme. Souèasnì pøedstavujeme skøítka knihovnického, který se stal symbolem Mìstské knihovny. Nakreslil jej desetiletý Roman Gaži. Zbývá už jen popøát výdrž novým èlenùm, všem ètenáøùm hodnì zábavy nad knížkami a na závìr povzbuzení pro ty ještì nerozhodnuté - pøijïte, v knihovnì je z èeho vybírat! M. Hylská (Jména autorù: N. Jiøièková - 5. tø., N. Èonková - 4. tø., J. Benda - 4. tø., N. Volochová - 6. tø., T. Štefanová - 4. tø., H. Matiášová - 1. tø., K. Brožová - 7. tø., Èekelský - 7. tø., Šmalcl - 5.tø., A. Shybivska - 5. tø., M. Štrba-4. tø., K. Hylská - MŠ, M. Kaleja - 3. tø., S. Krepèíková - 5. tø., D. Kubín - 1 let, L. Kastner - 17 let, P. Giòová -.tø., D. Trnka - 4. tø., R. Gaži - 3. tø.) DUBOVÉ PODLAHY SCHODY STØEŠNÍ OKNA Tel.:

12 STRANA 1 VARTA LISTOPAD 006 KINO STRÁŽ POD RALSKEM LISTOPAD 006 Máchova 03, Stráž pod Ralskem, informace na tel.: , http: P R O S T O R O V Ý Z V U K D O L B Y S U R R O U N D.11.Èt 3.11.Pá v a 0.00, vstupné 79+1, 110 minut, èeská verze Film o sexu, penìzích a dobrém èlovìku... KRÁSKA V NESNÁZÍCH ÈR. Stejnojmenná báseò Roberta Gravese inspirovala Jana Høebejka a Petra Jarchovského k vytvoøení milostného pøíbìhu mladé ženy (Aòa Geislerová) øešící dilema lásky ke dvìma mužùm (Roman Luknár a Josef Abrhám), dilema mezi sexuální závislostí a zajištìnou budoucností pro sebe a své dìti (Adam Mišík a Michaela Mrvíková), dilema vztahù ke své matce (Jana Brejchová) a otèímovi (Jiøí Schmitzer) a ke své tchýni (Emília Vášáryová). Film Kráska v nesnázích je plný vypjatých zvratù i komických a paradoxních rozuzlení se strhujícími hereckými výkony a vynikající hudbou... mládeži do 15-ti nevhodný 5.11.Ne 6.11.Po v a 0.00, vstupné 69+1, 96 minut, èeská verze Lidi jsou jako mraky... GRANDHOTEL ÈR. Nový film Davida Ondøíèka (Jedna ruka netleská) nás zavede do hotelu Ještìd, tyèícího se nad Libercem. V nìm pracuje údržbáø Fleischman (Marek Taclík), amatérský meteorolog, který pozná, že bude pršet, ještì než zaène. Každý den myslí na jediné, vznést se k nebi a uletìt z hotelu, z Liberce, ze života, který se mu vùbec nedaøí. Blázen by sestrojil køídla, Fleischman si šije balon, ve kterém uletí. Do života mu ale vstoupí Ilja (Klára Issová), která se zatím trápí ve vztahu s arogantním èíšníkem Patkou... mládeži pøístupný 9.11.Èt Pá v a 0.00, vstupné 79+1, 110 minut, èeská verze Tøi kamarádi, tøi pravidla, tøi zloèiny... PRACHY DÌLAJ ÈLOVÌKA ÈR. Tomáš Hanák, Ondøej Vetchý a Michal Suchánek v kriminální komedii Jiøího Chlumského podle scénáøe Radka Johna. Pøíbìh tøí kamarádù na pozadí rekonstrukce dvou nejvìtších èeských loupeží uplynulých let... mládeži pøístupný 1.11.Ne Po pouze v Láska prochází pedálem... AUTA USA. Animovaný rodinný pøíbìh. Když se zaèínající, avšak velmi ambiciózní závodní auto Blesk McQueen bìhem cesty na velkolepý šampionát Zlatý píst neoèekávanì zatoulá do ospalé Kardanové Lhoty u Silnice 66, nauèí se, že opravdová radost ze života se neskrývá za cílovou rovinkou, ale na cestì k ní... Dovolte mi malé zhodnocení letošní kulturní nabídky, kterou pro všechny obèany pøipravuje Panda Sport ve spolupráci s mìstem, ZŠ a MŠ. Mnoho lidí tvrdí, že kultura není žádná, ale tak tomu skuteènì není a nebylo, tento rok probìhly tyto poøady a další ještì chystáme: Leden 11. reprezentaèní ples mìsta tradièní a pøíjemný zaèátek roku s vystoupením øady umìlcù, návštìvnost 6 osob Únor Maškarní bál pro dìti poøad s DJ Honzou Bažantem návštìvnost 56 dìtí a rodièù Pavel Kožíšek Hra kouzel a magie pøišlo se podívat 66 dìtí v rámci školy a 73 divákù na veèerní vystoupení Bøezen divadlo DUHA Povídání o pejskovi a koèièce návštìvnost 65 dìtí Duben divadlo Klaunika Brno Don Quichote de la Ancha, každý, kdo pøišel, odcházel s úsmìvem. Ze školy pøišlo 18 starších žákù a veèer 50 divákù Velikonoèní dílna, setkání dìtí, uèitelù a všech, kdo rádi tvoøí, KULTURA VE STRÁŽI sešlo se nás 86 Srpen Vartem Rock pokus o letní rockový festiválek, 5 kapel, 10 posluchaèù Záøí DAP Praha, Jak si princezna vzala draka pohádka s návštìvností 40 dìtí Øíjen Turbo 5 let kapely, rockový koncert Diskotéka pro dìti s DJ Honzou Bažantem Listopad DK Jirásek, Pes Baskervilský hororová komedie s filmovou projekcí Prosinec Vánoèní dílna, Vánoèní koncert Z toho plyne, že skoro každý mìsíc se snažíme nìco nabídnout, by hlavnì našim nejmenším. Je stále co zdokonalovat, možná pøispìjeme k vìtší informovanosti našich obèanù i tím, že veškeré nabídky pøedstavení je možné si zjistit v informaèním centru, kde je i možnost zakoupení vstupenek v pøedprodeji. Tìšíme se na všechny návštìvníky kulturních pøedstavení a všem pøejeme, aby odcházeli spokojeni. Za Panda Sport - Renata Balvínová Èt Pá v a 0.00, vstupné 59+1, 105 minut, titulky Každý má svá tajemství... SUPER NÁHRADNÍK USA. Støedoškolaèka Viola je nadšená hráèka fotbalu a udìlá pro nìj cokoliv! Dokáže využít i to, že její dvojèe, bratr Sebastian, nenastoupí do školy a nemùže se tak zúèastnit fotbalového turnaje. Neváhá ani minutu a rozhodne se za nìj pøestrojit. Tato hra se jí úspìšnì daøí až do okamžiku, kdy se zamiluje do spolubydlícího Duka... Teenagerovská komedie. mládeži pøístupný Ne 0.11.Po v a 0.00, vstupné 69+1, 110 minut, titulky Vysvobození je daleko a èas bìží... ŽENA VE VODÌ USA. Další tajemná podívaná pod taktovkou M. Nighta Shyamalana... Údržbáø Cleveland Heep se straní lidí a tiše žije mezi vyhoøelými žárovkami a pokaženými spotøebièi obytného komplexu Cove. Jednou však pøijde noc, která navždy zmìní jeho život. Objeví tajemnou mladou ženu Story, která žije v pøívodních šachtách pod bazénem obytného komplexu, kde se stejnì jako on skrývá pøed zraky ostatních... mládeži do 1-ti nevhodný 3.11.Èt 4.11.Pá v a 0.00, vstupné 64+1, 107 minut, titulky Komedie o tom, co všechno se mùže stát, máte-li dálkové ovládání na život... KLIK ŽIVOT NA DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ USA. Michael Newman (Adam Sandler) má krásnou manželku Donnu (Kate Beckinsale) a dvì úžasné dìti. Moc se s nimi bohužel nevídá, protože je vìènì v práci. Život mu ale zmìní neèekaný dárek univerzální dálkový ovladaè... mládeži pøístupný 6.11.Ne v 18. a 0.15, 7.11.Po pouze v 18.00, vstupné 69+1, 10 minut, titulky Celý svìt si tehdy prožil peklo. Dva muži prožili nìco navíc... WORLD TRADE CENTER USA. Skuteèný pøíbìh dvou mužù, kteøí jako poslední vyvázli živí z inferna Svìt. obchodního centra, vypráví drama Olivera Stonea. V hlavních rolích Nicolas Cage a Michael Pena... ml. do 1-ti nevhodný 7.11.Po pouze ve 0.15, vstupné 79+1, 104 minuty, èeská verze Film o muzice, penìzích a gangsterech amatérech... RO(C)K PODVRA ÁKÙ - MIMOØÁDNÉ PØEDSTAVENÍ!!! ÈR. Nový film Karla Janáka, režiséra divácky úspìšných filmù Snowboarïáci a Raf áci, nás tentokrát pøivádí do svìta mladých muzikantù, kteøí se neèekanì ocitnou tváøí v tváø praktikám podsvìtí a mafie. Èerná hudební komedie s Vojtou Kotkem a Jirkou Mádlem v hlavních rolích... mládeži pøístupný Èt 1.1.Pá v a 0.00, vstupné 79+1, 108 minut, èeská verze Komedie Vìry Chytilové o tom, jak si nelze dìlat iluze... HEZKÉ CHVILKY BEZ ZÁRUKY ÈR....Hana je psycholožka - samostatná a emancipovaná. Její manžel nemá práci. Na svou ženu žárlí a tak si najde mladou pøítelkyni, která ho obdivuje. Jejich pubertální syn Honzík je frustrován. Nikdo na nìj nemá èas. Eva je klientka Hany - úspìšná, velmi pohledná a udržovaná žena støedního vìku. Má problémy se svým skoro dospìlým synem. Eva se bláznivì zamiluje do synova mladého kamaráda. Syn se zase zamiluje do Hany. Ale kruh se tím rozhodnì neuzavírá. Hrají : Jana Janìková, Boleslav Polívka, Jana Krausová, David Kraus, Igor Bareš, Martin Hoffman, Jiøí Ornest, Anna Polívková a další... mládeži pøístupný Pøipravujeme na prosinec: Mravenèí polepšovna, Stormbreaker, Casino Royal, zítra nehrajeme a další... Dìkuji jménem Øímskokatolické farnosti Stráž pod Ralskem všem, kteøí se podíleli na pøípravì pohoštìní pro Vilémovský chrámový sbor a generálního vikáøe pátera Havelky, kteøí se zúèastnili slavnostní mše svaté konané dne v kostele sv. Zikmunda. Jmenovitì bych ráda podìkovala tìm, kteøí se svými službami a výrobky pøispìli PODÌKOVÁNÍ! k uskuteènìní této akce: pan Prokeš stravovací zaøízení Skleník, paní Eva Altnerová Støedisko sociálních služeb DIAMO s.p., pan Tomáš Špetla autodoprava, paní Škvarèeková cukrárna Míla, pan Štofanik pekárna Stráž, paní Zdena Altnerová kvìtináøství, paní Bršlicová pomoc pøi obsluze. Hana Špetlová

"Ukliïme svìt" Petra Boháèová 3.B STAROSTOVO SLOVO. Strategický plán rozvoje mìsta

Ukliïme svìt Petra Boháèová 3.B STAROSTOVO SLOVO. Strategický plán rozvoje mìsta ROČNÍK 15 ČERVEN 2006 ZDARMA MĚSÍČNÍK http://www.strazpr.cz ZPRAVODAJ MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IČO 260 967 UZÁVĚRKA: 15. 5. 2006 TISK: 29. 5. 2006 REDAKČNÍ RADA: K. HUML, J. VANĚK, B. RYCHTAŘÍK, E, HORČÍK,

Více

725 let mìsta. Stráže p.ralskem. 27. kvìtna 2006

725 let mìsta. Stráže p.ralskem. 27. kvìtna 2006 ROČNÍK 15 KVĚTEN 2006 ZDARMA MĚSÍČNÍK http://www.strazpr.cz ZPRAVODAJ MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IČO 260 967 UZÁVĚRKA: 15. 4. 2006 TISK: 29. 4. 2006 REDAKČNÍ RADA: K. HUML, J. VANĚK, B. RYCHTAŘÍK, E, HORČÍK,

Více

Radostné a veselé prožití. svátkù velikovoèních pøeje redakce

Radostné a veselé prožití. svátkù velikovoèních pøeje redakce ROČNÍK 15 DUBEN 2006 ZDARMA MĚSÍČNÍK http://www.strazpr.cz ZPRAVODAJ MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IČO 260 967 UZÁVĚRKA: 15. 3. 2006 TISK: 2. 1. 2006 REDAKČNÍ RADA: K. HUML, J. VANĚK, B. RYCHTAŘÍK, E, HORČÍK,

Více

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská Králický zpravodaj 11/2004-1 Listopad 2004/èíslo 11 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Podìkování radním Pardubického kraje Protože se pøiblížil konec volebního období èlenù krajského zastupitelstva,

Více

Buïme dobrými hospodáøi... Informace sociálního odboru Vizovjané zasahovali na 103. budovì Zámek Vizovice - plány v roce 2013 V Dotek, o.p.s. ve Vizovicích, zaøízení nabízejícím terénní i pobytovou péèi

Více

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji http://obzor.muhorazdovice.cz ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6 Mìsto zdobí novì opravený ocelový pøíhradový most pøes Otavu pocházející z r. 1909. Promìny Horaāïovic Dne

Více

Novoroèní pozdrav. centra (OIC) se sídlem na ul. Olomoucká è.o. 2 nebo do pokladny odboru majetku mìsta a komunálního

Novoroèní pozdrav. centra (OIC) se sídlem na ul. Olomoucká è.o. 2 nebo do pokladny odboru majetku mìsta a komunálního LEDEN 008 èíslo 1 Obèany Moravské Tøebové èeká zdražení poplatkù za svoz odpadù Zastupitelé mìsta rozhodli, že zvýší o tøicet šest korun poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu. Každý obyvatel

Více

3. Setkání Králíkù v Králíkách

3. Setkání Králíkù v Králíkách Králický zpravodaj 6/2006-1 Èerven 2006/èíslo 6 Roèník IV. (Králicko XVI.) Cena 7 Kè 3. Setkání Králíkù v Králíkách V sobotu 17. èervna 2006 se v Králíkách uskuteèní již 3. Setkání Králíkù v Králíkách.

Více

Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem Stejskalem a Tomášem Vlèkem

Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem Stejskalem a Tomášem Vlèkem 1/leden/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 12. ledna 2007 Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem

Více

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe 1 2006 Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Novoroèní (St. Boloòský) ZPRÁVY Z RADNICE...4 VUAB je

Více

1. ledna 2014 v 19:15 ohòostroj Vizovice - 1. místo Mìsto pro byznys Úspìchy žákù ZŠ Wallachy žádný císaø nepøemùže 2 Vizovské noviny Vážení a milí spoluobèané. Je mi ctí, že vás úvodem mohu oslovit nìkolika

Více

Prostředky deponované ve fondu jsou nevyužité

Prostředky deponované ve fondu jsou nevyužité 9/kvìten/2004 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 7. kvìtna 2004 Prostředky deponované ve fondu jsou nevyužité Mìsto Èeská Lípa vypoví smlouvu s Ministerstvem

Více

Den dìtí je stále živým svátkem

Den dìtí je stále živým svátkem Den dìtí je stále živým svátkem 6 X. roèník První èervnový den je v kalendáøi oznaèen jako Mezinárodní den dìtí. Poprvé byl slaven 1. èervna 1950, a to rovnou ve více než padesáti zemích svìta. Mnozí ètenáøi

Více

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 http://obzor.horazdovice.cz ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 Dìti a ètení projekt Mìstské knihovny v rámci grantu Knihovna 21. století. Promìny Hora ïovic 17. zasedání zastupitelstva

Více

Listopad 2003/èíslo 11 Roèník I. (Králicko XIII.) Cena 7 Kè

Listopad 2003/èíslo 11 Roèník I. (Králicko XIII.) Cena 7 Kè Králický zpravodaj 11/2003-1 Listopad 2003/èíslo 11 Roèník I. (Králicko XIII.) Cena 7 Kè BUNKR V OBLEŽENÍ Redakce KZ byla upozornìna na zavážení vchodu a støílen betonového bunkru (K S 16 U DRÁHY) z 2.

Více

NAPAJEDELSKE ÚNOR 2001. MUDr. Pavel Talaš. Muzeum v roce jedna. Pozvánka pro rodiče i děti Obžalována je lhostejnost. Napajedelské jarmarky

NAPAJEDELSKE ÚNOR 2001. MUDr. Pavel Talaš. Muzeum v roce jedna. Pozvánka pro rodiče i děti Obžalována je lhostejnost. Napajedelské jarmarky NAPAJEDELSKE VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA ROČNÍK VI. ÚNOR 2001 CENA 5 KČ Muzeum v roce jedna Muzeum bylo v Napajedlích po dlouhou dobu souèástí kulturního života mìsta. Vlivem mnoha okolnosti pøed lety zaniklo.

Více

KRÁLICKÝ KARNEVAL. Z únorových pranostik. Podrobné ohlédnutí za návštìvou prezidenta ÈR v Králíkách

KRÁLICKÝ KARNEVAL. Z únorových pranostik. Podrobné ohlédnutí za návštìvou prezidenta ÈR v Králíkách Králický zpravodaj 2/2006-1 Únor 2006/èíslo 2 Roèník IV. (Králicko XVI.) Cena 7 Kè Podrobné ohlédnutí za návštìvou prezidenta ÈR v Králíkách Z únorových pranostik Únor bílý pole sílí. Snìhový únor sílí

Více

Doèištìní toku Lutoninky Nové vybavení pro Technické služby 20 let Nemocnice Milosrdných bratøí Vizovjánek v celostátním kole 2 Vizovské noviny Známková tvorba strýca Jurèáka z Lutoniny. Vážení spoluobèané,

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 141 Jaro je tady! Svátky jara, Velikonoce, na pøelomu mìsíce bøezna a dubna, nám dávají zapomenout na všechny nepøíjemnosti uplynulého zimního období. Pøíroda

Více

CIHELNA 2005 - Mimoøádná spoleèenská událost

CIHELNA 2005 - Mimoøádná spoleèenská událost Králický zpravodaj 7/2005-1 Èervenec 2005/èíslo 7 Roèník III. (Králicko XV.) Cena 7 Kè CIHELNA 2005 - Mimoøádná spoleèenská událost Nejvìtší spoleèná akce AÈR, civilních subjektù, klubù vojenské historie

Více

provozu. V rámci rekonstrukce bylo vybudováno plynové topení (158 000, Kè), toalety pro

provozu. V rámci rekonstrukce bylo vybudováno plynové topení (158 000, Kè), toalety pro 2 EDITORIAL Dubáèek Mìsíèník informací z Dubé a okolí Vydává: Mìsto Dubá, IÈO 00260479 http://www.mestoduba.cz e-mail: mesto.duba@tiscali.cz Adresa redakce: Zpravodaj Dubáèek, podatelna MìÚ Dubá, Masarykovo

Více

Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta

Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta ÚNOR 008 èíslo Nový velitel mìstské policie chce vidìt strážníky více v ulicích Po tøech letech má mìsto Moravská Tøebová nového velitele mìstské policie. Stal se jím bývalý strážník Karel Bláha. Jaký

Více

Nejstarší obèanka Viktorie Mazurková oslavila 97. narozeniny

Nejstarší obèanka Viktorie Mazurková oslavila 97. narozeniny mìsíèník Starého Mìsta a okolních obcí ROÈNÍK XIV ² È. 2 ² ÚNOR 2004 ² VYDÁVÁ MÌSTSKÝ ÚØAD STARÉ MÌSTO ² CENA 7 Kè Nejstarší obèanka Viktorie Mazurková oslavila 97. narozeniny Babièce Viktorii Mazurkové

Více

Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení spoluobèané, tento rok probíhaly volby klidnì. Pøesto jsme nebyli ušetøeni nìkterých neobvyklých postupù od nìkterých

Více

popelnic a kontejnerů

popelnic a kontejnerů 2/leden/2005 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 28. ledna 2005 Jak probíhala výměna popelnic a kontejnerů V posledních dnech roku 2004 se v Èeské Lípì

Více

SLOVO MÍSTAROSTY Z JEDNÁNÍ RADY MÌSTA STUDÉNKY. Vážení spoluobèané,

SLOVO MÍSTAROSTY Z JEDNÁNÍ RADY MÌSTA STUDÉNKY. Vážení spoluobèané, Z MÌSTSKÉHO ÚØADU SLOVO MÍSTAROSTY Vážení spoluobèané, do nástupu významných jarních dnù mìsíce kvìtna zbývá relativnì ještì mnoho èasu, ale vzhledem k tomu, v jakých termínech náš zpravodaj mìsta vychází,

Více

6/bøezen/2004. Starostovy starosti. půjdou ve prospěch nové organizace. Další vydání MN je 9. 4. Uzávìrka je 30. 3.

6/bøezen/2004. Starostovy starosti. půjdou ve prospěch nové organizace. Další vydání MN je 9. 4. Uzávìrka je 30. 3. 6/bøezen/2004 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 26. bøezna 2004 Sloučení mateřských škol na Špičáku Slouèení ètyø špièákovských mateøinek, jejichž zøizovatelem

Více

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU Restaurovaný Mariánský sloup na námìstí. Vá ení spoluobèané. Po roèní odmlce se Vám dostává do ruky zpravodaj mìstyse Radomyšl. Byl to rok hektický, nabitý významnými událostmi, které opìt posunuly Radomyšl

Více

Èervenec 2004/èíslo 7 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè. Koncepce rozvoje cestovního ruchu na Králicku. Pracovní návrh k veøejné diskuzi:

Èervenec 2004/èíslo 7 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè. Koncepce rozvoje cestovního ruchu na Králicku. Pracovní návrh k veøejné diskuzi: Králický zpravodaj 07/2004-1 Èervenec 2004/èíslo 7 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Koncepce rozvoje cestovního ruchu na Králicku Pracovní návrh k veøejné diskuzi: 1. Cíl koncepce Koncepce chce být

Více

Ve FIAMM v Mladé Boleslavi chtìjí vybudovat novou tradici

Ve FIAMM v Mladé Boleslavi chtìjí vybudovat novou tradici 13 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 17. srpna 2015 CENA: 6 KÈ 7 Pracovní právo Co znamená povinnost mlèenlivosti 10 15 Pøíloha Chystáme do školy prvòáèka z jižní Moravy Poslední tipy na

Více