Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MEDIÁLNÍ VÝCHOVA"

Transkript

1 Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MEDIÁLNÍ VÝCHOVA M A S A R Y K O V A O B C H O D N Í A K A D E M I E R A K O V N Í K, P R A Ž S K Á 1222 Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

2 2

3 Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Národní ústav odborného vzdělávání Praha,

4 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PROFIL ABSOLVENTA...6 VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ...6 MOŽNOSTI PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA CHARAKTERISTIKA PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ...7 POJETÍ A CÍLE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU...7 CHARAKTERISTIKA OBSAHU VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU...7 ORGANIZACE VÝUKY...7 METODICKÉ POSTUPY VÝUKY...8 POSTUPY HODNOCENÍ VÝUKY...8 VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY UČEBNÍ PLÁN MODULY PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHA Č. 1 ZPŮSOB ZJIŠŤOVÁNÍ ZPĚTNÉ VAZBY OD ÚČASTNÍKŮ...21 PŘÍLOHA Č. 2 PRVOTNÍ EVALUACE PROGRAMU DV SOCIÁLNÍMI PARTNERY...22 PŘÍLOHA Č. 3 ROZPOČET PRO REALIZACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

5 1. Identifikační údaje programu dalšího vzdělávání název školy Masarykova obchodní akademie, Rakovník, Pražská 1222 adresa školy zřizovatel školy název programu dalšího vzdělávání typ programu dalšího vzdělávání vstupní požadavky na uchazeče podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče forma studia délka studia ul. Pražská 1222, Rakovník Středočeský kraj Mediální výchova Rozšiřující Minimálně ukončené základní vzdělání, základní dovednosti při práci s výpočetní technikou (základní orientace na internetu). Bez zdravotních omezení Prezenční 125 hodin způsob ukončení Započtení absolvovaných modulů (nutno splnit nejméně 80% účasti na výuce programu a úspěšně splnit požadavky na ukončení dle jednotlivých modulů) získaná kvalifikace certifikát Osvědčení o absolvování kurzu. 5

6 2. Profil absolventa Vzdělávací program Mediální výchova je určen pro zájemce, kteří chtějí zvládnout základy mediální výchovy a praktické činnosti ve sdělovacích prostředcích. Získané znalosti zvýší možnost uplatnění absolventa na trhu práce. Mohou je uplatnit při vlastní podnikatelské činnosti, ale podpoří absolventy programu i při úspěšné účasti v případných výběrových řízeních při získávání práce v širokém spektru organizací (soukromé firmy, organizace státní správy ap.). Výsledky vzdělávání Absolvent programu dalšího vzdělávání je schopen: provádět praktické činnosti v reklamní agentuře, vytvářet nabídky a průzkum trhu, vytvářet vybrané útvary pro sdělovací prostředky, orientovat se v jejich obsahu a formě, vyhledávat a pracovat s informacemi ve sdělovacích prostředcích, třídit je a kriticky hodnotit, pochopit fungování a společenskou roli médií v historickém kontextu i v současnosti, používat základní techniku mediální činnosti (video, fotografie, grafika). Možnosti pracovního uplatnění absolventa Absolvent vzdělávacího programu se uplatní v reklamních agenturách, v cestovních kancelářích, v regionálních redakcích tištěných periodik nebo jako PR pracovník organizací. 6

7 3. Charakteristika programu dalšího vzdělávání Pojetí a cíle vzdělávacího programu Lektoři jednotlivých modulů mají za cíl, aby absolventi kurzu na základě získaných znalostí a dovedností v rámci vzdělávacího programu Mediální výchova našli uplatnění při vlastní podnikatelské činnosti, získali lepší možnost uplatnění na trhu práce a přehled o historii, současnosti a možnostech využití sdělovacích prostředků. Charakteristika obsahu vzdělávacího programu Vzdělávací program je tvořen 5 povinnými moduly. 1. modul DV2-M1 Marketingová komunikace pravidla správného prodeje Cílem modulu je naučit účastníky provádět marketingový průzkum. Seznámit je s metodami sběru primárních dat a jejich praktické využití při sestavení dotazníku. Analyzovat jednotlivé formy marketingové komunikace s důrazem na reklamu. Historický vývoj reklamy, její společenský vliv a dopad. A zejména praktické uplatnění při zpracování reklamního sloganu a natočení reklamního spotu na zvolené téma. 2. modul DV2-M2 Jednotlivé útvary sdělovacích prostředků Cílem modulu je, aby účastník uměl vytvořit písemný příspěvek (rozhovor, fejeton, článek, zprávu a oznámení, reportáž) do regionálních médií. 3. modul DV2-M3 Člověk a média Cílem modulu je seznámit účastníky s individuálním a skupinovým vytvářením sdělení určených pro média. Naučit je vytvářet vlastní mediální produkt a zpětně získat schopnost vyhodnotit a využít podněty, které přicházejí z okolního světa i z médií. Seznámit účastníky s právním prostředím týkajícím se médií. 4. modul DV2-M4 Role médií z hlediska historické a současné perspektivy Cílem modulu je získávání poznatků o vzniku, fungování a společenské roli médií v minulosti. Účastník získá informace o postavení médií ve společnosti a způsobech jejich financování včetně dopadů na vlastní mediální vývoj. Získá informace o vlivu médií na každodenní život, společnost, politický život a kulturu z hlediska současné i historické perspektivy. Cílem modulu je i interpretace historických sdělení a vyhodnocení jejich komunikačního záměru jak z hlediska minulosti, tak i současnosti 5. modul DV2-M5 Rétorika mluvený projev na veřejnosti a v médiích Cílem modulu je naučit účastníky základní pravidla mluveného veřejného vystoupení. Seznámit je s historií rétoriky. Připravit a uskutečnit mluvený projev na zadané téma. Organizace výuky Výuka bude organizována prezenční formou v 5 výukových blocích 3x týdně v odpoledních hodinách (pondělí, středa, pátek) v prostorách Masarykovy obchodní akademie, Rakovník, Pražská Zde budou mít účastníci k disposici zařízení odborných učeben školy, které jsou vybaveny výpočetní a presenční technikou (internet, interaktivní tabule, počítače s příslušným SW, digitální fotoaparát, videokamera). Doporučenou literaturu uvedenou v jednotlivých modulech si musí účastníci obstarat individuálně. 7

8 Při výuce vzdělávacího programu budou uplatňována všechna pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví, která jsou stanovena pro výuku studentů školy. Metodické postupy výuky Při výuce budou uplatňovány metodické postupy: výklad, praktická cvičení, samostatná práce pod vedením lektora, samostatné vypracování zadané písemnosti. Postupy hodnocení výuky Výuka bude hodnocena praktickým ověřením znalostí a dovedností formou zápočtu, samostatné práce v jednotlivých modulech. Bližší postupy hodnocení jsou uvedeny u jednotlivých modulů. Ve všech modulech budou účastníci programu DV hodnoceni na základě požadavků stanovených pro ukončení jednotlivých modulů. Pro ukončení celého kurzu musí účastníci úspěšně absolvovat všech 5 modulů. Pro splnění požadavků na ukončení jednotlivých modulů a celého kurzu budou moci účastníci programu DV využít konzultací a porad jednotlivých lektorů včetně předpokládaných nároků závěrečného hodnocení. Vstupní předpoklady Minimálně ukončené základní vzdělání, základní dovednosti při práci s výpočetní technikou (základní orientace na internetu). 8

9 4. Učební plán Masarykova obchodní akademie, Rakovník, Pražská 1222 Masarykova obchodní akademie, ul. Pražská 1222, Rakovník Mediální výchova Název modulu Kód modulu teorie Hodinové dotace praxe samostudium Způsob ukončení modulu POVINNÉ MODULY Marketingová komunikace pravidla správného prodeje Jednotlivé útvary sdělovacích prostředků DV2-M zápočet DV2-M zápočet Člověk a média DV2-M zápočet Role médií z hlediska historické a současné perspektivy Rétorika mluvený projev na veřejnosti a v médiích DV2-M zápočet DV2-M zápočet Součty 125 CELKEM 9

10 Optimální trajektorie: M1 / M2 / M3 / M4 / M5 Vysvětlivky: Šipka mezi kódy modulů ( ) znamená, že modul za šipkou může být studován až po absolvování modulu před šipkou. Lomítko mezi moduly (/) znamená, že dané moduly mohou být studovány v libovolném pořadí nebo souběžně. Použití závorek znamená, že označená skupina modulů je soudržným celkem z hlediska závaznosti či volitelnosti pořadí. 10

11 5. Moduly programu dalšího vzdělávání Název modulu Marketingová komunikace pravidla správného prodeje Kód DV2-M1 Délka modulu 25 hodin Platnost 1/2012 Typ modulu Povinný Kredity Vstupní předpoklady Minimálně ukončené základní vzdělání, základní dovednosti při práci s výpočetní technikou (základní orientace na internetu). Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem modulu je naučit účastníky provádět marketingový průzkum. Seznámit je s metodami sběru primárních dat a jejich praktického využití při sestavení dotazníku. Analyzovat jednotlivé formy marketingové komunikace s důrazem na reklamu. Historický vývoj reklamy, její společenský vliv a dopad. Praktické uplatnění při zpracování reklamního sloganu a natočení reklamního spotu na zvolené téma. Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) sestavit dotazník na průzkum trhu, b) rozlišovat jednotlivé typy otázek využívaných při dotazování, c) aplikovat jednoduché metody sběru dat v praxi, d) vymyslet reklamní slogan, e) natočit reklamní spot, f) pracovat s mediální technikou (digitální fotoaparát, videokamera). Učivo / obsah výuky h - marketing pojem, historický vývoj, marketing poprvé v ČR h - marketingový průzkum metody sběru primárních dat, využívání dat sekundárních h - metody dotazování h - jak vytvořit dotazník, otázky otevřené, uzavřené, tvorba dotazníku na zvolené téma, oslovení respondentů, vyhodnocení získaných informací h - marketingová komunikace a její jednotlivé formy h - reklama a její postavení v marketingové komunikaci, historický vývoj, kontroverzní reklama, odlišnosti reklamy v jednotlivých zemích h - tvorba reklamního sloganu a reklamního spotu s využitím multimediální techniky Doporučené postupy výuky Výklad, praktická cvičení, samostatná práce pod vedením lektora, týmová spolupráce. Způsob ukončení modulu Zápočet zpracování dotazníku, reklamního sloganu a reklamního spotu. Účastník během výuky zpracuje dotazník na průzkum trhu podle zadání lektora. Při 21. hodině si pak vylosuje 1 téma (z 10 nabízených možností), na které zpracuje reklamní slogan a následně i reklamní spot s využitím multimediální techniky v délce 1 2 minuty. Úroveň zpracování sloganu i spotu bude hodnoceno podle níže uvedených kriterií stupněm splnil x nesplnil (z jednotlivých 6 níže uvedených kriterií musí účastník splnit minimálně 4). 11

12 Kritéria hodnocení výsledků výuky výsledek výuky ad a) ad b) ad c) ad d) ad e) ad f) kritéria hodnocení Vhodnost použitých otázek, obsahová úroveň, použití technických prostředků v dotazníku. Vhodnost použitých otázek, obsahová úroveň, použití technických prostředků v dotazníku. Vhodnost použitých otázek, obsahová úroveň, použití technických prostředků v dotazníku. Obsahové zpracování a formální úprava, účinnost, technická úroveň. Obsahové zpracování a formální úprava, účinnost, technická úroveň. Obsahové zpracování a formální úprava, účinnost, technická úroveň. doporučená literatura a informační zdroje Sedláček, O.: Reklama Triky, které vás dostanou. Jalna, Praha, 2009, ISBN Foret, M.: Marketingový průzkum. Computer Press, Brno, 2011, ISBN Foret, M.:Marketingová komunikace. Computer Press, Brno, 2011, ISBN

13 Název modulu Jednotlivé útvary sdělovacích prostředků Kód DV2-M2 Délka modulu 25 hodin Platnost 1/2012 Typ modulu Povinný Kredity Vstupní předpoklady Minimálně ukončené základní vzdělání, základní dovednosti při práci s výpočetní technikou (základní orientace na internetu). Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem modulu je, aby účastník uměl vytvořit písemný příspěvek (rozhovor, fejeton, článek, zprávu a oznámení, reportáž) do regionálních médií. Předpokládané výsledky výuky. Absolvent modulu bude schopen: a) vytvořit rozhovor, b) napsat fejeton, c) napsat článek, d) vytvořit zprávu a oznámení, e) napsat reportáž. Učivo / obsah výuky h charakteristika rozhovoru, typy rozhovoru a zásady při jeho vytváření s praktickými ukázkami h vyhledávání ukázek a jejich přímý rozbor v hodině h charakteristika fejetonu, typy fejetonu a zásady při jeho vytváření s praktickými ukázkami h vyhledávání ukázek v časopisech i v novinách, na stránkách internetu a jejich rozbor v hodině h charakteristika článku, typy článků a zásady při jejich vytváření s praktickými ukázkami h samostatná práce, vyhledávání článků a jejich rozbor v hodině h charakteristika zprávy a oznámení, jejich typy a zásady při jejich vytváření s praktickými ukázkami h vyhledávání ukázek a jejich přímý rozbor v hodině h charakteristika reportáže, typy reportáže a zásady při jejich vytváření s praktickými ukázkami h vyhledávání ukázek a jejich rozbor v hodině h závěrečná práce s útvarem podle vlastního výběru dle zadání Doporučené postupy výuky Výklad, praktická cvičení, výuka ve dvojicích a větších skupinách, zhodnocení samostatné práce. 13

14 Způsob ukončení modulu Zápočet-účastník si z 5 navržených zadání 1 vybere a zpracuje ho jím vybraným útvarem. Jeho práce nesmí být v žádném kritériu hodnocena klasifikací 5 (nedostatečně). Hodnocení klasifikací 1 (výborně) 5 (nedostatečně). Čas vymezený na zpracování je 60 min. Kritéria hodnocení výsledků výuky výsledek výuky ad a) ad b) ad c) ad d) ad e) kritéria hodnocení Gramatická a slohová správnost, formální úprava, obsahové zpracování. Gramatická a slohová správnost, formální úprava, obsahové zpracování. Gramatická a slohová správnost, formální úprava, obsahové zpracování. Gramatická a slohová správnost, formální úprava, obsahové zpracování. Gramatická a slohová správnost, formální úprava, obsahové zpracování. doporučená literatura a informační zdroje Martínková, V.: Český jazyk vyd.,trizonia, Praha, 1991, ISBN

15 Název modulu Člověk a média Kód DV2-M3 Délka modulu 25 hodin Platnost 1/2012 Typ modulu Povinný Kredity Vstupní předpoklady Minimálně ukončené základní vzdělání, základní dovednosti při práci s výpočetní technikou (základní orientace na internetu). Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem modulu je seznámit účastníky s individuálním a skupinovým vytvářením sdělení určených pro média. Naučit je vytvářet vlastní mediální produkt a zpětně získat schopnost vyhodnotit a využít podněty, které přicházejí z okolního světa i z médií. Seznámit účastníky s právním prostředím týkajícím se médií. Předpokládané výsledky výuky. Absolvent modulu bude schopen: a) vysvětlit a popsat základní roli, funkci a využití médií, b) využívat poznatky o tom, jak činnost lidí pracujících ve sféře mediální komunikace omezuje nebo inspiruje okolí, c) klasifikovat informace v médiích podle zaměření na cílovou skupinu, d) rozlišit souvislost zdrojů informací a předpokládaných poznatků, e) vysvětlit a zhodnotit vliv médií na jednotlivce a společnost. Učivo / obsah výuky h média (pojem), dělení, dějiny médií h vliv médií na člověka společnost (vytváření image, předpokládané účinky) h - lidská práva a svobody vzhledem činnostem médií h - reprezentace, stereotypy (společenské instituce, mezilidské vztahy, sociální role v médiích) 11. h - co je to publikum ( jak média podporují ustanovení a stabilitu publika) h cílová skupina ( jedna zpráva, mnoho podob ), jazyk médií 15. h skladba zpráv v tištěné podobě h reklama (psychologie reklamy), tvorba reklamy, cílová skupina h komunikace (typy komunikace, šumy, tiskový mluvčí) 22. h násilí v médiích h praktické zpracování informací pro určitou cílovou skupinu 25. h kontrola poznatků z kurzu Doporučené postupy výuky Výklad pojmů, rozbory textů a ukázek, sledování nejvýznamnějších témat a hledání podobností, posuzování postojů projevujících se v médiích, formulování jednoduchých výstupů pro média, hledání výrazových prostředků navádějících ke konkrétní interpretaci a zpracování informací pro média a praktická interpretace. Způsob ukončení modulu Zápočet, test - kontrola základních probíraných pojmů. Test obsahuje 30 otázek: 15

16 20 uzavřených otázek 3 nabízené odpovědi, pouze 1 správná 10 otevřených otázek stačí stručná (max. 2 věty) odpověď Čas vymezený na zpracování testu je 35 minut, maximální počet bodů je 30. K udělení zápočtu je nutné získat minimálně 6 bodů. Kritéria hodnocení výsledků výuky výsledek výuky ad a) ad b) ad c) ad d) ad e) ad f) kritéria hodnocení doporučená literatura a informační zdroje Jirák, J., Köpllová, B.: Média a společnost. Portál, Praha, 2006, ISBN McQuail, D.: Úvod do teorie masové komunikace. Portál, Praha, 2009, ISBN McLuhan, M.: Jak rozumět médiím. Odeon, Praha, 1991, ISBN Švandová, B., Jelínek, M.: Argumentace a umění komunikovat. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999, ISBN Vybíral, Z.: Psychologie lidské komunikace. Portál, Praha, 2009, ISBN

17 Název modulu Role médií z hlediska historické a současné perspektivy Kód DV2-M4 Délka modulu 25 hodin Platnost 1/2012 Typ modulu Povinný Kredity Vstupní předpoklady Minimálně ukončené základní vzdělání, základní dovednosti při práci s výpočetní technikou (základní orientace na internetu). Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem modulu je získávání poznatků o vzniku, fungování a společenské roli médií v minulosti. Účastník získá informace o postavení médií ve společnosti a způsobech jejich financování včetně dopadů na vlastní mediální vývoj. Získá informace o vlivu médií na každodenní život, společnost, politický život a kulturu z hlediska současné i historické perspektivy. Cílem modulu je i interpretace historických sdělení a vyhodnocení jejich komunikačního záměru jak z hlediska minulosti, tak i současnosti. Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: g) využívat základní znalosti o fungování a společenské roli médií v historickém kontextu, h) vyjmenovat a popsat nejdůležitější současná světová média podle jejich funkce a společenského využití, i) vysvětlit historickou realitu, diskutovat o ní a srovnávat ji se současnou praxí, j) vysvětlit a popsat roli médií v každodenním životě v minulosti i současnosti, k) analyzovat obsah médií a osvojí si kritický odstup od nich, l) rozeznávat platnost a význam argumentů ve veřejné komunikaci. Učivo / obsah výuky h - Dějiny médií vznik, fungování a společenská role médií v minulosti, srovnání se současností h - Práce s konkrétními historickými médii jejich analýza a interpretace, srovnání se současnou realitou h - Financování médií v minulosti a současnosti h - Vliv médií na každodenní život v minulosti a současnosti h - Vliv médií na politický život v minulosti a současnosti h - Vliv médií na kulturu v minulosti a současnosti h - Interpretace historických sdělení a vyhodnocení jejich komunikačního záměru z hlediska současnosti a minulosti 25. h - Kontrola poznatků z kurzu Doporučené postupy výuky Výklad pojmů, rozbory textů, ukázek, sledování nejvýznamnějších témat a hledání podobností, posuzování postojů projevujících se v médiích, zpracování informací pro média a praktická interpretace. Způsob ukončení modulu Zápočet, test kontrola základních probíraných pojmů. 17

18 Test obsahuje 20 otázek 16 uzavřených otázek 3 nabízené odpovědi, pouze 1 správná 4 otevřené otázky vyžadující stručnou odpověď Čas na vypracování testu je 25 minut, maximální počet bodu je 20. K udělení zápočtu je nutné získat minimálně 4 body. Kritéria hodnocení výsledků výuky výsledek výuky ad a) ad b) ad c) ad d) ad e) ad f) kritéria hodnocení doporučená literatura a informační zdroje Bednařík, P., Jirák, J., Köpplová B.: Dějiny českých médií. Grada, Praha, 2003, ISBN Končelík, J., Večeřa, P., Orság P.: Dějiny českých médií 20. století. Portál, Praha, 2010, ISBN McQuail, D.: Úvod do teorie masové komunikace. Portál, Praha, 2009, ISBN McLuhan, M.: Jak rozumět médiím. Odeon Praha, 1991, ISBN Jirák, J., Köpllová, B.: Média a společnost. 1. vyd. Praha: Portál, 2007, ISBN Švandová, B., Jelínek, M.: Argumentace a umění komunikovat. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, ISBN

19 Název modulu Rétorika mluvený projev na veřejnosti a v médiích Kód DV2-M5 Délka modulu 25 hodin Platnost 1/2012 Typ modulu Povinný Kredity Vstupní předpoklady Minimálně ukončené základní vzdělání, základní dovednosti při práci s výpočetní technikou (základní orientace na internetu). Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem modulu je naučit účastníky základní pravidla mluveného veřejného vystoupení. Seznámit je s historií rétoriky. Připravit a uskutečnit mluvený projev na zadané téma. Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) strukturovat své řečnické vystoupení, b) uplatnit své řečové a komunikační dovednosti, c) používat základní techniky pro odbourání trémy při veřejném vystoupení, d) formulovat a prezentovat své názory, e) vytvořit a interpretovat své řečnické vystoupení na zadané téma. Učivo / obsah výuky h - Stručné dějiny rétoriky, ukázky veřejných projevů h - Zásady správné struktury veřejného vystoupení (zásady projevu) h - Správná výslovnost, řečové dovednosti, tréma, nonverbální komunikace h - Mám svůj názor interpretace vztahu mediálního sdělení a reality 15. h - Zadání tématu k vlastnímu rétorickému vystoupení např. projev k zahájení výstavy, informace o významné životní události, projev k životnímu jubileu spolupracovníka, zhodnocení ukončeného pracovního úkolu apod.) h - Příprava obsahu a provedení zadaného řečnického cvičení h - Natočení připraveného cvičení na videokameru h - Zhlédnutí a komentování (sebehodnocení) natočených ukázek 25. h - Zhodnocení zhlédnutých vystoupení Doporučené postupy výuky Výklad základních pojmů, praktické ukázky, samostatná práce, vzájemná spolupráce, hodnocení a sebehodnocení řečnických cvičení. Způsob ukončení modulu Zápočet vlastní řečnický projev na zadané téma v rozsahu cca 3 4 minuty. Kritéria hodnocení výsledků výuky 19

20 výsledek výuky ad a) ad b) ad c) ad d) ad e) kritéria hodnocení Struktura projevu, obsah sdělení, řečová úroveň, obsahová a formální stránka projevu. Struktura projevu, obsah sdělení, řečová úroveň, obsahová a formální stránka projevu. Struktura projevu, obsah sdělení, řečová úroveň, obsahová a formální stránka projevu. Struktura projevu, obsah sdělení, řečová úroveň, obsahová a formální stránka projevu. Struktura projevu, obsah sdělení, řečová úroveň, obsahová a formální stránka projevu. doporučená literatura a informační zdroje Jirák, J., Köpllová, B.: Média a společnost. 2. vyd. Praha: Portál, 2006, ISBN Reifová, I.: Slovník mediální komunikace. 1. vyd. Praha: Portál, 2004, ISBN Švandová, B., Jelínek, M.: Argumentace a umění komunikovat. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, ISBN Špačková, A.: Moderní rétorika. 1.vyd. Praha, Grada Publishing a.s., 2006, ISBN

21 Příloha č. 1 Způsob zjišťování zpětné vazby od účastníků Vážení účastníci, žádáme Vás laskavě o zodpovězení několika otázek, které se týkají právě ukončeného kurzu. Naším cílem je nabídnout Vám co nejkvalitnější formu vzdělávání, k čemuž nám pomohou Vaše názory a postřehy, získané během výuky. Za vyplnění děkujeme Dotazník: 1. Kurzu Mediální výchova jsem se zúčastnil/a a) z vlastního zájmu b) z doporučení zaměstnavatele c) z jiného důvodu (prosíme, doplňte).. 2. Ze svého pohledu kurz hodnotím jako a) velmi přínosný b) přínosný c) pouze částečně přínosný d) nepřínosný 3. Jednotlivé moduly hodnotím známkou 1 5 (jako ve škole): M1 - M2 - M3 - M4 - M5 4. Z obsahu jednotlivých modulů budu moci uplatnit tyto získané poznatky (prosíme, doplňte).. 5. Získané znalosti ve svém současném zaměstnání a) využiji b) nevyužiji 6. Na základě získaných poznatků se a) pokusím b) nepokusím své zaměstnání změnit tak, abych je využil/a. 21

22 Příloha č. 2 Prvotní evaluace programu DV sociálními partnery Název sociálního partnera Kontakt (adresa, tel., ) Jméno hodnotitele Úřad práce ČR Krajská pobočka Příbram Kontaktní pracoviště Rakovník Úřad práce ČR Krajská pobočka Příbram Kontaktní pracoviště Rakovník Mgr. Jitka Ledvinová Mgr. Alena Balladová Vypořádání připomínek 1. sociálního partnera Připomínky Jediný drobný nedostatek vzdělávacího programu spatřuji v nezajištění doporučené odborné literatury. Obecně je odborná literatura finančně nákladná, v rozsahu 10ti klientů není možné zajistit literaturu z veřejné knihovny. Vypořádání připomínek Možné řešení: vyučující modulů vyberou z doporučené literatury potřebné části a ty účastníkům nakopírují (finančně se pokryje v režijních nákladech). Vypořádání připomínek 2. sociálního partnera Připomínky Vypořádání připomínek Nevylučovat osoby se zdravotním postižením. Kurz je určen i pro tyto osoby (nikde se neuvádí, že by byly vyloučeny). Zvážit, popř. upravit poměry hodin teorie a praxe u jednotlivých modulů. Nákup učebnic zvyšuje cenu kurzu pro zařazenou osobu o cca Kč 3900,-. Podle názoru tvůrců modulů jsou hodiny teorie a praxe vzhledem k poslání modulu vyváženy. Možné řešení: vyučující modulů vyberou z doporučené literatury potřebné části a ty účastníkům nakopírují (finančně se pokryje v režijních nákladech). 22

23 Příloha č. 3 Rozpočet pro realizaci vzdělávacího programu Kalkulace nákladů na jednu vyučovací hodinu: odměna lektora Kč 300,- odměna administrace Kč 24,- odměna účetní Kč 24,- režijní náklady (energie, uč. materiály, předpokládané opravy PC) Kč 200,- CELKEM Kč 548,- Při 125 hodinách vzdělávacího programu: Kč 548,- x 125 h = Kč ,-. Pokud se kurzu účastní 10 účastníků, zaplatí každý účastník Kč 6 850,-. 23

ÚČETNICTVÍ A PODNIKÁNÍ

ÚČETNICTVÍ A PODNIKÁNÍ Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNICTVÍ A PODNIKÁNÍ M A S A R Y K O V A O B C H O D N Í A K A D E M I E R A K O V N Í K, P R A Ž S K Á 1222

Více

Nižší a střední management

Nižší a střední management Další vzdělávání nižšího a středního managementu firem CZ.1.07/3.2.13/04.0021 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Nižší a střední management MODUL 2 Obchodní korespondence v českém a anglickém jazyce 1 2013 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ

Více

PROJEKT CZ.1.07/3.2.13/03.0015 PROFESNÍ KVALIFIKACE - DRUHÁ ŠANCE NA TRHU PRÁCE PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SOMMELIER

PROJEKT CZ.1.07/3.2.13/03.0015 PROFESNÍ KVALIFIKACE - DRUHÁ ŠANCE NA TRHU PRÁCE PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SOMMELIER PROJEKT CZ.1.07/3.2.13/03.0015 PROFESNÍ KVALIFIKACE - DRUHÁ ŠANCE NA TRHU PRÁCE PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SOMMELIER Integrovaná střední škola Moravská Třebová, Brněnská 1405 Moravská Třebová, 2012 1 OBSAH

Více

Moderní ekonom účetnictví v současné praxi

Moderní ekonom účetnictví v současné praxi Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Moderní ekonom účetnictví v současné praxi M A S A R Y K O V A O B C H O D N Í A K A D E M I E R A K O V N Í K,

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Zhotovování sukní, halenek a šatů (31-001-H)

Zhotovování sukní, halenek a šatů (31-001-H) Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Zhotovování sukní, halenek a šatů (31-001-H) Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 1. Identifikační

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Tabulkový procesor Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, 753 01 Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, 753 01 Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Počítačové modelování - začátečníci Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, 753 01 Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL

Více

Programování logických modulŧ

Programování logických modulŧ Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Programování logických modulŧ ISŠ technická Mělník Copyright: Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR 2

Více

Konstruktér strojírenské výroby (2D, 3D)

Konstruktér strojírenské výroby (2D, 3D) Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Konstruktér strojírenské výroby (2D, 3D) Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 2 Projekt UNIV

Více

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Výhybkář (kód: 37-007-H)

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Výhybkář (kód: 37-007-H) Vzdělávací program profesní kvalifikace Výhybkář (kód: 37-007-H) v rámci projektu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti dopravy CZ.1.07/3.2.11/02.0004 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Průvodčí osobní přepravy (kód: 37-016-H)

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Průvodčí osobní přepravy (kód: 37-016-H) Vzdělávací program profesní kvalifikace Průvodčí osobní přepravy (kód: 37-016-H) v rámci projektu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti dopravy CZ.1.07/3.2.11/02.0004 Tento projekt je spolufinancován

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

1. Identifikační údaje programu dalšího. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel školy

1. Identifikační údaje programu dalšího. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel školy 1. Identifikační údaje programu dalšího Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD, Pelhřimov, s.r.o. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel

Více

Vzdělávací program (inovovaný) profesní kvalifikace Signalista (kód: 37-008-H)

Vzdělávací program (inovovaný) profesní kvalifikace Signalista (kód: 37-008-H) Vzdělávací program (inovovaný) profesní kvalifikace Signalista (kód: 37-008-H) v rámci projektu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti dopravy CZ.1.07/3.2.11/02.0004 Tento projekt je spolufinancován

Více

Vzdělávací program profesní kvalifikace. Hradlář, Hláskař (kód: H revize)

Vzdělávací program profesní kvalifikace. Hradlář, Hláskař (kód: H revize) Vzdělávací program profesní kvalifikace Hradlář, Hláskař (kód: 37-010-H revize) v rámci projektu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti dopravy CZ.1.07/3.2.11/02.0004 Tento projekt je spolufinancován

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŢIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Obnovitelné zdroje energie Autorský tým: Ing. Antonín Rachůnek, Ing. Jaroslav Chlubný, Mgr. Věroslav Vala Obsah OBSAH...3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO

Více

Slaboproudé instalace

Slaboproudé instalace Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Slaboproudé instalace Copyright: Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR 2 Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna

Více

Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení

Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního

Více

Podnikání na internetu

Podnikání na internetu Další vzdělávání administrativně-obchodních pracovníků CZ.1.07/3.2.13/04.0027 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Podnikání na internetu MODULY 1, 2, 3 HTML a CSS Publikační systém Legislativa internetového podnikání 2013

Více

Obsluha motorové pily a křovinořezu

Obsluha motorové pily a křovinořezu Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Obsluha motorové pily a křovinořezu VOŠ a SZeŠ Tábor Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

VÝUKOVÝ PROGRAM INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE VÝUKOVÝ PROGRAM INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická,

Více

Vzdělávací modul MK-01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3.

Vzdělávací modul MK-01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3. Šance pro Šluknovský výběžek Klíčová aktivita č. 3 Vzdělávací modul MK-01 Multikulturalismus Autor: Mgr. Andrea Angelová Varnsdorf 2013 Projekt Šance pro Šluknovský výběžek reg. č. CZ.1.07/3.1.00/37.0030

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, 753 01Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, 753 01Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Počítačové modelování - pokročilí Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, 753 01Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA...

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: GRAFIKA NA PC (GRA Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 154 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Nižší a střední management

Nižší a střední management Další vzdělávání nižšího a středního managementu firem CZ.1.07/3.2.13/04.0021 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Nižší a střední management MODUL 1 Asistent/ka, sekretář/ka (62-008-M) 1 2013 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Využívání Open Source programů

Využívání Open Source programů VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Využívání Open Source programů Projekt je financován Evropskou unií a rozpočtem ČR Autorský tým: Ing. Jiří Král Ing. Zdeněk Štibinger Mgr. Petr Fuchs Obsah OBSAH...3

Více

Kariérový poradce pro zaměstnanost

Kariérový poradce pro zaměstnanost Kariérový poradce pro zaměstnanost (kód: 75-005-R) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Pedagogika, učitelství a sociální péče (kód: 75) Týká se povolání: Kariérový poradce

Více

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Vlakvedoucí osobní přepravy (kód: 37-015-H)

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Vlakvedoucí osobní přepravy (kód: 37-015-H) Vzdělávací program profesní kvalifikace Vlakvedoucí osobní přepravy (kód: 37-015-H) v rámci projektu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti dopravy CZ.1.07/3.2.11/02.0004 Tento projekt je spolufinancován

Více

Programování a obsluha CNC strojů

Programování a obsluha CNC strojů Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Programování a obsluha CNC strojů Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2 Projekt UNIV 2 KRAJE

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOSOCIÁLNÍ VÝCVIK

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOSOCIÁLNÍ VÝCVIK VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOSOCIÁLNÍ VÝCVIK Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická,

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ...

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... Další vzdělávání administrativně-obchodních pracovníků CZ.1.07/3.2.13/04.0027 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Podnikání na internetu MODUL 4 Ekonomika internetového podnikání 1 2013 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU

Více

Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu

Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu (kód: 75-004- R) Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Skupina oborů: Pedagogika, učitelství a sociální péče (kód: 75) Týká

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM KOMUNIKACE A RÉTORIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM KOMUNIKACE A RÉTORIKA VÝUKOVÝ PROGRAM KOMUNIKACE A RÉTORIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická,

Více

Vztah k médiím a informačním technologiím, rozpoznávání manipulativních technik

Vztah k médiím a informačním technologiím, rozpoznávání manipulativních technik Šance pro Šluknovský výběžek Klíčová aktivita č. 2 Vzdělávací modul VM Vztah k médiím a informačním technologiím, rozpoznávání manipulativních technik Autor: PaedDr. Vladimír Heger Varnsdorf 2013 Projekt

Více

Konstruování ve strojírenství CAD systémy

Konstruování ve strojírenství CAD systémy Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Konstruování ve strojírenství CAD systémy Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 1 Obsah OBSAH...

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1 Reklama 1 - LS 2010 Bakalářské studium Garant předmětu: doc. PhDr. D. Pavlů, CSc. Vyučující:.. doc. PhDr. D. Pavlů, CSc. JUDr. P.Majerik Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 2/4 Rozsah studijního

Více

Příklad dobré praxe VIII

Příklad dobré praxe VIII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VIII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

Projekt Rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách Zlínského kraje PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽER KVALITY

Projekt Rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách Zlínského kraje PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽER KVALITY Projekt Rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách Zlínského kraje PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽER KVALITY Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL

Více

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE SYLABUS MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 : Sylabus modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing. František Prášek Vydání: první, 2011 Počet stran: 15 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6 Učební plán Modul č. 1 Legislativní Cílem tohoto modulu je vymezení podnikání a právních norem, praktické seznámení posluchačů s otázkami legislativními, poukázat na možnosti podnikání v ČR. Naučit jej

Více

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

Hodnoticí standard. Muzejní edukátor (kód: T) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Umění a užité umění (kód: 82)

Hodnoticí standard. Muzejní edukátor (kód: T) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Umění a užité umění (kód: 82) Muzejní edukátor (kód: 82-041-T) Autorizující orgán: Ministerstvo kultury Skupina oborů: Umění a užité umění (kód: 82) Týká se povolání: Muzejní edukátor Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 7 Odborná způsobilost

Více

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM. Topenář (36-004-H)

STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM. Topenář (36-004-H) STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Topenář (36-004-H) SŠ - COPT Kroměříž 2014 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE REKVALIFIKAČNÍHO

Více

Odborná praxe základní východiska

Odborná praxe základní východiska Odborná praxe základní východiska Součástí kurzu bude odborná praxe v rozsahu 40 hodin (32 hodin práce v organizaci, 8 hodin praxe v tlumočení). Účastníci kurzu budou pracovat tzv. metodou portfolia. Portfolio

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Public Relations ( N_PR)

Public Relations ( N_PR) Public Relations ( N_PR) Magisterské studium-kombinovaná forma Vyučující: Ing. Tereza Dvořáková Typ studijního předmětu: volitelný (1 semestr) Rozsah studijního předmětu: 6 hodin za semestr Způsob ukončování

Více

PŘÍPRAVA POKRMŮ STUDENÉ KUCHYNĚ

PŘÍPRAVA POKRMŮ STUDENÉ KUCHYNĚ PROJEKT CZ.1.07/3.2.13/03.0015 DÍLČÍ KVALIFIKACE - DRUHÁ ŠANCE NA TRHU PRÁCE PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍPRAVA POKRMŮ STUDENÉ KUCHYNĚ Název školy Integrovaná střední škola Moravská Vypracoval Třebová

Více

Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek.

Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek. NABÍDKA KURZŮ AKTUÁLNĚ Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek. Kontakt pro další informace a přihlášky: lukesova@spseplzen.cz VYHLÁŠKA 50 Školení

Více

Hodnoticí standard. Referent železniční dopravy (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Doprava a spoje (kód: 37)

Hodnoticí standard. Referent železniční dopravy (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Doprava a spoje (kód: 37) Referent železniční dopravy (kód: 37-063-M) Autorizující orgán: Ministerstvo dopravy Skupina oborů: Doprava a spoje (kód: 37) Týká se povolání: Referent železniční dopravy Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost 1. Úvod V souladu s aktivitami projektu byl výukový modul Ekonomická gramotnost pilotně ověřen na primární (děti) i sekundární (pedagogové) cílové skupině.

Více

VOŠ A SPŠ VARNSDORF CESTOVNÍ RUCH nábor březen 2011

VOŠ A SPŠ VARNSDORF CESTOVNÍ RUCH nábor březen 2011 VOŠ A SPŠ VARNSDORF CESTOVNÍ RUCH nábor březen 2011 1 VOŠ a SPŠ Cestovní ruch 407 47 Varnsdorf 5, Mariánská 1100 65-43- N / Cestovní ruch PROFIL ABSOLVENTA Odborné kompetence Po ukončení studia absolvent

Více

Hodnoticí standard. Správce památkového objektu (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Správce památkového objektu (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu Správce památkového objektu (kód: 82-018-M) Autorizující orgán: Ministerstvo kultury Skupina oborů: Umění a užité umění (kód: 82) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 4 Odborná způsobilost

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-18609-1/PO-VZ-2011 Kódové označení: DK 4-PVČ Praha 14. března 2011 Počet listů: 9 Schvaluje: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán

Více

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka E-learning v cestovním ruchu Josef Zelenka E-learning v CR - důvody Cena Flexibilita změny oboru Dostupnost vzdělávání (celoživotního) Jistota dostupnosti podkladů pro studium Možnost přizpůsobit se různým

Více

LÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZD

LÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZD Projekt UNIV Uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení v sítích škol poskytujících vzdělávací služby pro dospělé VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NĚMECKÝ JAZYK obchodní

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání

Handicap není překážkou ve vzdělávání Handicap není překážkou ve vzdělávání Název modulu Typ modulu Délka modulu (počet hodin) Tvořivé psaní výukový 21 hodin Platnost modulu (datum, od kterého modul platí) 1.10.2011 - schopnost psát a číst

Více

Pořadové číslo: 7. Téma Stručná anotace Počet h o d

Pořadové číslo: 7. Téma Stručná anotace Počet h o d Pořadové číslo: 7 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce základů společenských věd 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z modulu

Více

Umění a kultura Výtvarná výchova

Umění a kultura Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět : Období ročník : Umění a kultura Výtvarná výchova 3. období 8.- 9. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: 1. vybírá, vytváří

Více

Cíl vzdělávacích modulů:

Cíl vzdělávacích modulů: PŘÍLOHA č. 9 OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Projekt rozšiřuje nabídku dalšího vzdělávání prostřednictvím vytvoření vzdělávacího programu se speciální SW aplikací a skripty pro personalisty a vedoucí pracovníky,

Více

Mechanická a elektrická diagnostika motocyklů

Mechanická a elektrická diagnostika motocyklů Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Mechanická a elektrická diagnostika motocyklů 1. Identifikační údaje programu dalšího vzdělávání název školy Integrovaná

Více

Hodnoticí standard. Specialista marketingu (kód: N) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66)

Hodnoticí standard. Specialista marketingu (kód: N) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Specialista marketingu (kód: 66-021-N) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Specialista marketingu Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 5 Odborná

Více

Účast na ověřování modulu bude pro účastníky bezplatná a bude zakončena zkouškou z dílčí kvalifikace. kód modulu. teorie praxe samostudium

Účast na ověřování modulu bude pro účastníky bezplatná a bude zakončena zkouškou z dílčí kvalifikace. kód modulu. teorie praxe samostudium Příprava pokrmů studené kuchyně 65-002-H Pilotní ověřování části programu Příprava pokrmů. Modul příprava pokrmů studené kuchyně je součástí programu Příprava pokrmů. V rámci projektu UNIV2, bude naše

Více

Podnikání v malé a střední firmě

Podnikání v malé a střední firmě 3MA113 Podnikání v malé a střední firmě Česky Anglicky Německy Forma výuky Úroven studia Podnikání v malé a střední firmě Enterprising with Small and Medium Company Unternehmen in der kleinen und mittleren

Více

Téma Stručná anotace Počet h o d

Téma Stručná anotace Počet h o d Pořadové číslo: 16 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Základy společenských věd 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti

Více

Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou vyšší stupeň osmiletého gymnázia, čtyřleté gymnázium. Receptivní řečové dovednosti

Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou vyšší stupeň osmiletého gymnázia, čtyřleté gymnázium. Receptivní řečové dovednosti Předmět: Seminář anglická literatura Ročník: oktáva, 4. ročník Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou vyšší stupeň osmiletého gymnázia, čtyřleté gymnázium Vypracoval: PhDr. Jitka Stráská Očekávaný výstup

Více

1. Pojetí vyučovacího předmětu

1. Pojetí vyučovacího předmětu 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Marketing je seznámit žáky s marketingovými postupy především v oblasti cestovního ruchu založenými na odhadování,

Více

Globální svět a komunikace požadavky k předmětu

Globální svět a komunikace požadavky k předmětu Globální svět a komunikace požadavky k předmětu SMK LS 2012/2013 PhDr. Iva Petrová iva.petrova.13@gmail.com Obsah předmětu V rámci předmětu bude věnována pozornost těmto tématům: Globální svět a komunikace

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1. Cíl: Seznámit s posláním reklamy v rámci integrované marketingové komunikace.

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1. Cíl: Seznámit s posláním reklamy v rámci integrované marketingové komunikace. Reklama - ZS 2011 Bakalářské studium Garant předmětu: prof. PhDr. D. Pavlů, CSc. Vyučující:.. prof. PhDr. D. Pavlů, CSc. PhDr. Ladislav Lašek Ing. Petr Indra Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:..

Více

Minimální kompetenční profil (MKP) Lektor vzdělávacích aktivit v oblasti práce s dětmi a mládeží programový pořadatel kurzů

Minimální kompetenční profil (MKP) Lektor vzdělávacích aktivit v oblasti práce s dětmi a mládeží programový pořadatel kurzů Název příkladu dobré praxe (PDP) Lektor - organizátor Minimální kompetenční profil (MKP) Lektor vzdělávacích aktivit v oblasti práce s dětmi a mládeží programový pořadatel kurzů Garant PDP (jméno a příjmení,

Více

Programování na CNC strojích začátečníci

Programování na CNC strojích začátečníci PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Programování na CNC strojích začátečníci Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, 753 01 Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL

Více

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia 1 Platnost dokumentu : do 30. 6. 2014 Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

Informační technologie

Informační technologie Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Informační technologie Střední odborná škola a Střední odborné učiliště André Citroëna, Boskovice, nám. 9. května

Více

Kontrola strojírenské výroby

Kontrola strojírenské výroby Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Kontrola strojírenské výroby Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY ŽÁDOST O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU. IDENTIFIKACE ŽADATELE Tuto položku nevyplňujte!

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY ŽÁDOST O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU. IDENTIFIKACE ŽADATELE Tuto položku nevyplňujte! ŽÁDOST O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 1. IDENTIFIKACE ŽADATELE Tuto položku nevyplňujte! 1.1. Název organizace 0 1.2. 1.3. IČ organizace Právní forma organizace 1.4. ulice, číslo domu Sídlo organizace

Více

PŘÍPRAVA TEPLÝCH POKRMŮ

PŘÍPRAVA TEPLÝCH POKRMŮ PROJEKT CZ.1.07/3.2.13/03.0015 PROFESNÍ KVALIFIKACE - DRUHÁ ŠANCE NA TRHU PRÁCE PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍPRAVA TEPLÝCH POKRMŮ Název školy Integrovaná střední škola Moravská Vypracoval Třebová Sojka

Více

METODICKÝ LIST PRO PŘEDMĚT PUBLIC RELATIONS. Tématické celky:

METODICKÝ LIST PRO PŘEDMĚT PUBLIC RELATIONS. Tématické celky: METODICKÝ LIST PRO PŘEDMĚT PUBLIC RELATIONS Tématické celky: 1.Komunikace a Public relations a jejich role,význam v ekonomických a společenských entitách 2.Psychologie komunikace 3.Public relations v procesu

Více

Metodik prevence sociálně patologických jevů (kód: T)

Metodik prevence sociálně patologických jevů (kód: T) Metodik prevence sociálně patologických jevů (kód: 75-014-T) Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Skupina oborů: Pedagogika, učitelství a sociální péče (kód: 75) Týká se povolání:

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy

Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy Centrum celoživotního učení při Cyrilometodějském gymnáziu a MŠ v Prostějově bylo založeno s cílem podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V ANGLICKÉM JAZYCE (OKA) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 011 1 : Sylabus Uplatnění na práce, část I Uplatnění na práce Autoři: Milan Šimek Vydání: první, 011 Počet stran: 19 Tisk: Vysoká škola

Více

Nižší a střední management

Nižší a střední management Další vzdělávání nižšího a středního managementu firem CZ.1.07/3.2.13/04.0021 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Nižší a střední management MODULY 3, 4, 5 Pomocné účetní práce, majetek Mzdová agenda Vnější prostředí podniku

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Aplikace ekonomických programů je zařazen mezi odborné předměty. Využívá a doplňuje znalosti získané z účetnictví, ekonomiky,

Více

KOMBINOVANÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO LEKTORY, PORADCE A KONZULTANTY PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ, PRACOVNÍCH PODMÍNEK A PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK

KOMBINOVANÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO LEKTORY, PORADCE A KONZULTANTY PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ, PRACOVNÍCH PODMÍNEK A PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK KOMBINOVANÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO LEKTORY, PORADCE A KONZULTANTY PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ, PRACOVNÍCH PODMÍNEK A PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK cíl obsah předpokládaná cílová skupina metody výuky technologie

Více

Specialista hodnocení a odměňování zaměstnanců (kód: 62-012 -R)

Specialista hodnocení a odměňování zaměstnanců (kód: 62-012 -R) Specialista hodnocení a odměňování zaměstnanců (kód: 62-012 -R) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Ekonomie (kód: 62) Povolání: Personalista specialista Doklady potvrzující

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Kariérový poradce pro ohrožené, rizikové a znevýhodněné skupiny

Kariérový poradce pro ohrožené, rizikové a znevýhodněné skupiny Kariérový poradce pro ohrožené, rizikové a znevýhodněné skupiny obyvatel (kód: 75-002-R) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Pedagogika, učitelství a sociální péče (kód:

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět je vyučován v 6. ročníku s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Žákům umožňuje získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZPRACOVÁNÍ GRAFICKÝCH VÝUKOVÝCH OBJEKTŮ PRO TVORBU MULTIMEDIÁLNÍCH PREZENTACÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZPRACOVÁNÍ GRAFICKÝCH VÝUKOVÝCH OBJEKTŮ PRO TVORBU MULTIMEDIÁLNÍCH PREZENTACÍ Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků při tvorbě výukových objektů a využívání e- learningových aplikací v odborných předmětech strojírenských CZ.1.07/1.3.44/02.0026 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZPRACOVÁNÍ

Více

Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení (36-005-H)

Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení (36-005-H) STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení (36-005-H) SŠ - COPT Kroměříž 2014 Obsah Montér

Více

Zadání chemicko-technologické specifikace zákazníkem požadovaného produktu technickému a výrobnímu útvaru 7

Zadání chemicko-technologické specifikace zákazníkem požadovaného produktu technickému a výrobnímu útvaru 7 Inženýr chemie produktmanažer (kód: 28-020-T) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů (kód: 28) Týká se povolání: Inženýr chemie Kvalifikační

Více

NESEĎTE DOMA! CZ 1.04/2.1.00/

NESEĎTE DOMA! CZ 1.04/2.1.00/ Závěrečná konference regionálního individuálního projektu NESEĎTE DOMA! CZ 1.04/2.1.00/13.00059 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více