Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MEDIÁLNÍ VÝCHOVA"

Transkript

1 Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MEDIÁLNÍ VÝCHOVA M A S A R Y K O V A O B C H O D N Í A K A D E M I E R A K O V N Í K, P R A Ž S K Á 1222 Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

2 2

3 Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Národní ústav odborného vzdělávání Praha,

4 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PROFIL ABSOLVENTA...6 VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ...6 MOŽNOSTI PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA CHARAKTERISTIKA PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ...7 POJETÍ A CÍLE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU...7 CHARAKTERISTIKA OBSAHU VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU...7 ORGANIZACE VÝUKY...7 METODICKÉ POSTUPY VÝUKY...8 POSTUPY HODNOCENÍ VÝUKY...8 VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY UČEBNÍ PLÁN MODULY PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHA Č. 1 ZPŮSOB ZJIŠŤOVÁNÍ ZPĚTNÉ VAZBY OD ÚČASTNÍKŮ...21 PŘÍLOHA Č. 2 PRVOTNÍ EVALUACE PROGRAMU DV SOCIÁLNÍMI PARTNERY...22 PŘÍLOHA Č. 3 ROZPOČET PRO REALIZACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

5 1. Identifikační údaje programu dalšího vzdělávání název školy Masarykova obchodní akademie, Rakovník, Pražská 1222 adresa školy zřizovatel školy název programu dalšího vzdělávání typ programu dalšího vzdělávání vstupní požadavky na uchazeče podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče forma studia délka studia ul. Pražská 1222, Rakovník Středočeský kraj Mediální výchova Rozšiřující Minimálně ukončené základní vzdělání, základní dovednosti při práci s výpočetní technikou (základní orientace na internetu). Bez zdravotních omezení Prezenční 125 hodin způsob ukončení Započtení absolvovaných modulů (nutno splnit nejméně 80% účasti na výuce programu a úspěšně splnit požadavky na ukončení dle jednotlivých modulů) získaná kvalifikace certifikát Osvědčení o absolvování kurzu. 5

6 2. Profil absolventa Vzdělávací program Mediální výchova je určen pro zájemce, kteří chtějí zvládnout základy mediální výchovy a praktické činnosti ve sdělovacích prostředcích. Získané znalosti zvýší možnost uplatnění absolventa na trhu práce. Mohou je uplatnit při vlastní podnikatelské činnosti, ale podpoří absolventy programu i při úspěšné účasti v případných výběrových řízeních při získávání práce v širokém spektru organizací (soukromé firmy, organizace státní správy ap.). Výsledky vzdělávání Absolvent programu dalšího vzdělávání je schopen: provádět praktické činnosti v reklamní agentuře, vytvářet nabídky a průzkum trhu, vytvářet vybrané útvary pro sdělovací prostředky, orientovat se v jejich obsahu a formě, vyhledávat a pracovat s informacemi ve sdělovacích prostředcích, třídit je a kriticky hodnotit, pochopit fungování a společenskou roli médií v historickém kontextu i v současnosti, používat základní techniku mediální činnosti (video, fotografie, grafika). Možnosti pracovního uplatnění absolventa Absolvent vzdělávacího programu se uplatní v reklamních agenturách, v cestovních kancelářích, v regionálních redakcích tištěných periodik nebo jako PR pracovník organizací. 6

7 3. Charakteristika programu dalšího vzdělávání Pojetí a cíle vzdělávacího programu Lektoři jednotlivých modulů mají za cíl, aby absolventi kurzu na základě získaných znalostí a dovedností v rámci vzdělávacího programu Mediální výchova našli uplatnění při vlastní podnikatelské činnosti, získali lepší možnost uplatnění na trhu práce a přehled o historii, současnosti a možnostech využití sdělovacích prostředků. Charakteristika obsahu vzdělávacího programu Vzdělávací program je tvořen 5 povinnými moduly. 1. modul DV2-M1 Marketingová komunikace pravidla správného prodeje Cílem modulu je naučit účastníky provádět marketingový průzkum. Seznámit je s metodami sběru primárních dat a jejich praktické využití při sestavení dotazníku. Analyzovat jednotlivé formy marketingové komunikace s důrazem na reklamu. Historický vývoj reklamy, její společenský vliv a dopad. A zejména praktické uplatnění při zpracování reklamního sloganu a natočení reklamního spotu na zvolené téma. 2. modul DV2-M2 Jednotlivé útvary sdělovacích prostředků Cílem modulu je, aby účastník uměl vytvořit písemný příspěvek (rozhovor, fejeton, článek, zprávu a oznámení, reportáž) do regionálních médií. 3. modul DV2-M3 Člověk a média Cílem modulu je seznámit účastníky s individuálním a skupinovým vytvářením sdělení určených pro média. Naučit je vytvářet vlastní mediální produkt a zpětně získat schopnost vyhodnotit a využít podněty, které přicházejí z okolního světa i z médií. Seznámit účastníky s právním prostředím týkajícím se médií. 4. modul DV2-M4 Role médií z hlediska historické a současné perspektivy Cílem modulu je získávání poznatků o vzniku, fungování a společenské roli médií v minulosti. Účastník získá informace o postavení médií ve společnosti a způsobech jejich financování včetně dopadů na vlastní mediální vývoj. Získá informace o vlivu médií na každodenní život, společnost, politický život a kulturu z hlediska současné i historické perspektivy. Cílem modulu je i interpretace historických sdělení a vyhodnocení jejich komunikačního záměru jak z hlediska minulosti, tak i současnosti 5. modul DV2-M5 Rétorika mluvený projev na veřejnosti a v médiích Cílem modulu je naučit účastníky základní pravidla mluveného veřejného vystoupení. Seznámit je s historií rétoriky. Připravit a uskutečnit mluvený projev na zadané téma. Organizace výuky Výuka bude organizována prezenční formou v 5 výukových blocích 3x týdně v odpoledních hodinách (pondělí, středa, pátek) v prostorách Masarykovy obchodní akademie, Rakovník, Pražská Zde budou mít účastníci k disposici zařízení odborných učeben školy, které jsou vybaveny výpočetní a presenční technikou (internet, interaktivní tabule, počítače s příslušným SW, digitální fotoaparát, videokamera). Doporučenou literaturu uvedenou v jednotlivých modulech si musí účastníci obstarat individuálně. 7

8 Při výuce vzdělávacího programu budou uplatňována všechna pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví, která jsou stanovena pro výuku studentů školy. Metodické postupy výuky Při výuce budou uplatňovány metodické postupy: výklad, praktická cvičení, samostatná práce pod vedením lektora, samostatné vypracování zadané písemnosti. Postupy hodnocení výuky Výuka bude hodnocena praktickým ověřením znalostí a dovedností formou zápočtu, samostatné práce v jednotlivých modulech. Bližší postupy hodnocení jsou uvedeny u jednotlivých modulů. Ve všech modulech budou účastníci programu DV hodnoceni na základě požadavků stanovených pro ukončení jednotlivých modulů. Pro ukončení celého kurzu musí účastníci úspěšně absolvovat všech 5 modulů. Pro splnění požadavků na ukončení jednotlivých modulů a celého kurzu budou moci účastníci programu DV využít konzultací a porad jednotlivých lektorů včetně předpokládaných nároků závěrečného hodnocení. Vstupní předpoklady Minimálně ukončené základní vzdělání, základní dovednosti při práci s výpočetní technikou (základní orientace na internetu). 8

9 4. Učební plán Masarykova obchodní akademie, Rakovník, Pražská 1222 Masarykova obchodní akademie, ul. Pražská 1222, Rakovník Mediální výchova Název modulu Kód modulu teorie Hodinové dotace praxe samostudium Způsob ukončení modulu POVINNÉ MODULY Marketingová komunikace pravidla správného prodeje Jednotlivé útvary sdělovacích prostředků DV2-M zápočet DV2-M zápočet Člověk a média DV2-M zápočet Role médií z hlediska historické a současné perspektivy Rétorika mluvený projev na veřejnosti a v médiích DV2-M zápočet DV2-M zápočet Součty 125 CELKEM 9

10 Optimální trajektorie: M1 / M2 / M3 / M4 / M5 Vysvětlivky: Šipka mezi kódy modulů ( ) znamená, že modul za šipkou může být studován až po absolvování modulu před šipkou. Lomítko mezi moduly (/) znamená, že dané moduly mohou být studovány v libovolném pořadí nebo souběžně. Použití závorek znamená, že označená skupina modulů je soudržným celkem z hlediska závaznosti či volitelnosti pořadí. 10

11 5. Moduly programu dalšího vzdělávání Název modulu Marketingová komunikace pravidla správného prodeje Kód DV2-M1 Délka modulu 25 hodin Platnost 1/2012 Typ modulu Povinný Kredity Vstupní předpoklady Minimálně ukončené základní vzdělání, základní dovednosti při práci s výpočetní technikou (základní orientace na internetu). Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem modulu je naučit účastníky provádět marketingový průzkum. Seznámit je s metodami sběru primárních dat a jejich praktického využití při sestavení dotazníku. Analyzovat jednotlivé formy marketingové komunikace s důrazem na reklamu. Historický vývoj reklamy, její společenský vliv a dopad. Praktické uplatnění při zpracování reklamního sloganu a natočení reklamního spotu na zvolené téma. Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) sestavit dotazník na průzkum trhu, b) rozlišovat jednotlivé typy otázek využívaných při dotazování, c) aplikovat jednoduché metody sběru dat v praxi, d) vymyslet reklamní slogan, e) natočit reklamní spot, f) pracovat s mediální technikou (digitální fotoaparát, videokamera). Učivo / obsah výuky h - marketing pojem, historický vývoj, marketing poprvé v ČR h - marketingový průzkum metody sběru primárních dat, využívání dat sekundárních h - metody dotazování h - jak vytvořit dotazník, otázky otevřené, uzavřené, tvorba dotazníku na zvolené téma, oslovení respondentů, vyhodnocení získaných informací h - marketingová komunikace a její jednotlivé formy h - reklama a její postavení v marketingové komunikaci, historický vývoj, kontroverzní reklama, odlišnosti reklamy v jednotlivých zemích h - tvorba reklamního sloganu a reklamního spotu s využitím multimediální techniky Doporučené postupy výuky Výklad, praktická cvičení, samostatná práce pod vedením lektora, týmová spolupráce. Způsob ukončení modulu Zápočet zpracování dotazníku, reklamního sloganu a reklamního spotu. Účastník během výuky zpracuje dotazník na průzkum trhu podle zadání lektora. Při 21. hodině si pak vylosuje 1 téma (z 10 nabízených možností), na které zpracuje reklamní slogan a následně i reklamní spot s využitím multimediální techniky v délce 1 2 minuty. Úroveň zpracování sloganu i spotu bude hodnoceno podle níže uvedených kriterií stupněm splnil x nesplnil (z jednotlivých 6 níže uvedených kriterií musí účastník splnit minimálně 4). 11

12 Kritéria hodnocení výsledků výuky výsledek výuky ad a) ad b) ad c) ad d) ad e) ad f) kritéria hodnocení Vhodnost použitých otázek, obsahová úroveň, použití technických prostředků v dotazníku. Vhodnost použitých otázek, obsahová úroveň, použití technických prostředků v dotazníku. Vhodnost použitých otázek, obsahová úroveň, použití technických prostředků v dotazníku. Obsahové zpracování a formální úprava, účinnost, technická úroveň. Obsahové zpracování a formální úprava, účinnost, technická úroveň. Obsahové zpracování a formální úprava, účinnost, technická úroveň. doporučená literatura a informační zdroje Sedláček, O.: Reklama Triky, které vás dostanou. Jalna, Praha, 2009, ISBN Foret, M.: Marketingový průzkum. Computer Press, Brno, 2011, ISBN Foret, M.:Marketingová komunikace. Computer Press, Brno, 2011, ISBN

13 Název modulu Jednotlivé útvary sdělovacích prostředků Kód DV2-M2 Délka modulu 25 hodin Platnost 1/2012 Typ modulu Povinný Kredity Vstupní předpoklady Minimálně ukončené základní vzdělání, základní dovednosti při práci s výpočetní technikou (základní orientace na internetu). Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem modulu je, aby účastník uměl vytvořit písemný příspěvek (rozhovor, fejeton, článek, zprávu a oznámení, reportáž) do regionálních médií. Předpokládané výsledky výuky. Absolvent modulu bude schopen: a) vytvořit rozhovor, b) napsat fejeton, c) napsat článek, d) vytvořit zprávu a oznámení, e) napsat reportáž. Učivo / obsah výuky h charakteristika rozhovoru, typy rozhovoru a zásady při jeho vytváření s praktickými ukázkami h vyhledávání ukázek a jejich přímý rozbor v hodině h charakteristika fejetonu, typy fejetonu a zásady při jeho vytváření s praktickými ukázkami h vyhledávání ukázek v časopisech i v novinách, na stránkách internetu a jejich rozbor v hodině h charakteristika článku, typy článků a zásady při jejich vytváření s praktickými ukázkami h samostatná práce, vyhledávání článků a jejich rozbor v hodině h charakteristika zprávy a oznámení, jejich typy a zásady při jejich vytváření s praktickými ukázkami h vyhledávání ukázek a jejich přímý rozbor v hodině h charakteristika reportáže, typy reportáže a zásady při jejich vytváření s praktickými ukázkami h vyhledávání ukázek a jejich rozbor v hodině h závěrečná práce s útvarem podle vlastního výběru dle zadání Doporučené postupy výuky Výklad, praktická cvičení, výuka ve dvojicích a větších skupinách, zhodnocení samostatné práce. 13

14 Způsob ukončení modulu Zápočet-účastník si z 5 navržených zadání 1 vybere a zpracuje ho jím vybraným útvarem. Jeho práce nesmí být v žádném kritériu hodnocena klasifikací 5 (nedostatečně). Hodnocení klasifikací 1 (výborně) 5 (nedostatečně). Čas vymezený na zpracování je 60 min. Kritéria hodnocení výsledků výuky výsledek výuky ad a) ad b) ad c) ad d) ad e) kritéria hodnocení Gramatická a slohová správnost, formální úprava, obsahové zpracování. Gramatická a slohová správnost, formální úprava, obsahové zpracování. Gramatická a slohová správnost, formální úprava, obsahové zpracování. Gramatická a slohová správnost, formální úprava, obsahové zpracování. Gramatická a slohová správnost, formální úprava, obsahové zpracování. doporučená literatura a informační zdroje Martínková, V.: Český jazyk vyd.,trizonia, Praha, 1991, ISBN

15 Název modulu Člověk a média Kód DV2-M3 Délka modulu 25 hodin Platnost 1/2012 Typ modulu Povinný Kredity Vstupní předpoklady Minimálně ukončené základní vzdělání, základní dovednosti při práci s výpočetní technikou (základní orientace na internetu). Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem modulu je seznámit účastníky s individuálním a skupinovým vytvářením sdělení určených pro média. Naučit je vytvářet vlastní mediální produkt a zpětně získat schopnost vyhodnotit a využít podněty, které přicházejí z okolního světa i z médií. Seznámit účastníky s právním prostředím týkajícím se médií. Předpokládané výsledky výuky. Absolvent modulu bude schopen: a) vysvětlit a popsat základní roli, funkci a využití médií, b) využívat poznatky o tom, jak činnost lidí pracujících ve sféře mediální komunikace omezuje nebo inspiruje okolí, c) klasifikovat informace v médiích podle zaměření na cílovou skupinu, d) rozlišit souvislost zdrojů informací a předpokládaných poznatků, e) vysvětlit a zhodnotit vliv médií na jednotlivce a společnost. Učivo / obsah výuky h média (pojem), dělení, dějiny médií h vliv médií na člověka společnost (vytváření image, předpokládané účinky) h - lidská práva a svobody vzhledem činnostem médií h - reprezentace, stereotypy (společenské instituce, mezilidské vztahy, sociální role v médiích) 11. h - co je to publikum ( jak média podporují ustanovení a stabilitu publika) h cílová skupina ( jedna zpráva, mnoho podob ), jazyk médií 15. h skladba zpráv v tištěné podobě h reklama (psychologie reklamy), tvorba reklamy, cílová skupina h komunikace (typy komunikace, šumy, tiskový mluvčí) 22. h násilí v médiích h praktické zpracování informací pro určitou cílovou skupinu 25. h kontrola poznatků z kurzu Doporučené postupy výuky Výklad pojmů, rozbory textů a ukázek, sledování nejvýznamnějších témat a hledání podobností, posuzování postojů projevujících se v médiích, formulování jednoduchých výstupů pro média, hledání výrazových prostředků navádějících ke konkrétní interpretaci a zpracování informací pro média a praktická interpretace. Způsob ukončení modulu Zápočet, test - kontrola základních probíraných pojmů. Test obsahuje 30 otázek: 15

16 20 uzavřených otázek 3 nabízené odpovědi, pouze 1 správná 10 otevřených otázek stačí stručná (max. 2 věty) odpověď Čas vymezený na zpracování testu je 35 minut, maximální počet bodů je 30. K udělení zápočtu je nutné získat minimálně 6 bodů. Kritéria hodnocení výsledků výuky výsledek výuky ad a) ad b) ad c) ad d) ad e) ad f) kritéria hodnocení doporučená literatura a informační zdroje Jirák, J., Köpllová, B.: Média a společnost. Portál, Praha, 2006, ISBN McQuail, D.: Úvod do teorie masové komunikace. Portál, Praha, 2009, ISBN McLuhan, M.: Jak rozumět médiím. Odeon, Praha, 1991, ISBN Švandová, B., Jelínek, M.: Argumentace a umění komunikovat. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999, ISBN Vybíral, Z.: Psychologie lidské komunikace. Portál, Praha, 2009, ISBN

17 Název modulu Role médií z hlediska historické a současné perspektivy Kód DV2-M4 Délka modulu 25 hodin Platnost 1/2012 Typ modulu Povinný Kredity Vstupní předpoklady Minimálně ukončené základní vzdělání, základní dovednosti při práci s výpočetní technikou (základní orientace na internetu). Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem modulu je získávání poznatků o vzniku, fungování a společenské roli médií v minulosti. Účastník získá informace o postavení médií ve společnosti a způsobech jejich financování včetně dopadů na vlastní mediální vývoj. Získá informace o vlivu médií na každodenní život, společnost, politický život a kulturu z hlediska současné i historické perspektivy. Cílem modulu je i interpretace historických sdělení a vyhodnocení jejich komunikačního záměru jak z hlediska minulosti, tak i současnosti. Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: g) využívat základní znalosti o fungování a společenské roli médií v historickém kontextu, h) vyjmenovat a popsat nejdůležitější současná světová média podle jejich funkce a společenského využití, i) vysvětlit historickou realitu, diskutovat o ní a srovnávat ji se současnou praxí, j) vysvětlit a popsat roli médií v každodenním životě v minulosti i současnosti, k) analyzovat obsah médií a osvojí si kritický odstup od nich, l) rozeznávat platnost a význam argumentů ve veřejné komunikaci. Učivo / obsah výuky h - Dějiny médií vznik, fungování a společenská role médií v minulosti, srovnání se současností h - Práce s konkrétními historickými médii jejich analýza a interpretace, srovnání se současnou realitou h - Financování médií v minulosti a současnosti h - Vliv médií na každodenní život v minulosti a současnosti h - Vliv médií na politický život v minulosti a současnosti h - Vliv médií na kulturu v minulosti a současnosti h - Interpretace historických sdělení a vyhodnocení jejich komunikačního záměru z hlediska současnosti a minulosti 25. h - Kontrola poznatků z kurzu Doporučené postupy výuky Výklad pojmů, rozbory textů, ukázek, sledování nejvýznamnějších témat a hledání podobností, posuzování postojů projevujících se v médiích, zpracování informací pro média a praktická interpretace. Způsob ukončení modulu Zápočet, test kontrola základních probíraných pojmů. 17

18 Test obsahuje 20 otázek 16 uzavřených otázek 3 nabízené odpovědi, pouze 1 správná 4 otevřené otázky vyžadující stručnou odpověď Čas na vypracování testu je 25 minut, maximální počet bodu je 20. K udělení zápočtu je nutné získat minimálně 4 body. Kritéria hodnocení výsledků výuky výsledek výuky ad a) ad b) ad c) ad d) ad e) ad f) kritéria hodnocení doporučená literatura a informační zdroje Bednařík, P., Jirák, J., Köpplová B.: Dějiny českých médií. Grada, Praha, 2003, ISBN Končelík, J., Večeřa, P., Orság P.: Dějiny českých médií 20. století. Portál, Praha, 2010, ISBN McQuail, D.: Úvod do teorie masové komunikace. Portál, Praha, 2009, ISBN McLuhan, M.: Jak rozumět médiím. Odeon Praha, 1991, ISBN Jirák, J., Köpllová, B.: Média a společnost. 1. vyd. Praha: Portál, 2007, ISBN Švandová, B., Jelínek, M.: Argumentace a umění komunikovat. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, ISBN

19 Název modulu Rétorika mluvený projev na veřejnosti a v médiích Kód DV2-M5 Délka modulu 25 hodin Platnost 1/2012 Typ modulu Povinný Kredity Vstupní předpoklady Minimálně ukončené základní vzdělání, základní dovednosti při práci s výpočetní technikou (základní orientace na internetu). Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem modulu je naučit účastníky základní pravidla mluveného veřejného vystoupení. Seznámit je s historií rétoriky. Připravit a uskutečnit mluvený projev na zadané téma. Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) strukturovat své řečnické vystoupení, b) uplatnit své řečové a komunikační dovednosti, c) používat základní techniky pro odbourání trémy při veřejném vystoupení, d) formulovat a prezentovat své názory, e) vytvořit a interpretovat své řečnické vystoupení na zadané téma. Učivo / obsah výuky h - Stručné dějiny rétoriky, ukázky veřejných projevů h - Zásady správné struktury veřejného vystoupení (zásady projevu) h - Správná výslovnost, řečové dovednosti, tréma, nonverbální komunikace h - Mám svůj názor interpretace vztahu mediálního sdělení a reality 15. h - Zadání tématu k vlastnímu rétorickému vystoupení např. projev k zahájení výstavy, informace o významné životní události, projev k životnímu jubileu spolupracovníka, zhodnocení ukončeného pracovního úkolu apod.) h - Příprava obsahu a provedení zadaného řečnického cvičení h - Natočení připraveného cvičení na videokameru h - Zhlédnutí a komentování (sebehodnocení) natočených ukázek 25. h - Zhodnocení zhlédnutých vystoupení Doporučené postupy výuky Výklad základních pojmů, praktické ukázky, samostatná práce, vzájemná spolupráce, hodnocení a sebehodnocení řečnických cvičení. Způsob ukončení modulu Zápočet vlastní řečnický projev na zadané téma v rozsahu cca 3 4 minuty. Kritéria hodnocení výsledků výuky 19

20 výsledek výuky ad a) ad b) ad c) ad d) ad e) kritéria hodnocení Struktura projevu, obsah sdělení, řečová úroveň, obsahová a formální stránka projevu. Struktura projevu, obsah sdělení, řečová úroveň, obsahová a formální stránka projevu. Struktura projevu, obsah sdělení, řečová úroveň, obsahová a formální stránka projevu. Struktura projevu, obsah sdělení, řečová úroveň, obsahová a formální stránka projevu. Struktura projevu, obsah sdělení, řečová úroveň, obsahová a formální stránka projevu. doporučená literatura a informační zdroje Jirák, J., Köpllová, B.: Média a společnost. 2. vyd. Praha: Portál, 2006, ISBN Reifová, I.: Slovník mediální komunikace. 1. vyd. Praha: Portál, 2004, ISBN Švandová, B., Jelínek, M.: Argumentace a umění komunikovat. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, ISBN Špačková, A.: Moderní rétorika. 1.vyd. Praha, Grada Publishing a.s., 2006, ISBN

21 Příloha č. 1 Způsob zjišťování zpětné vazby od účastníků Vážení účastníci, žádáme Vás laskavě o zodpovězení několika otázek, které se týkají právě ukončeného kurzu. Naším cílem je nabídnout Vám co nejkvalitnější formu vzdělávání, k čemuž nám pomohou Vaše názory a postřehy, získané během výuky. Za vyplnění děkujeme Dotazník: 1. Kurzu Mediální výchova jsem se zúčastnil/a a) z vlastního zájmu b) z doporučení zaměstnavatele c) z jiného důvodu (prosíme, doplňte).. 2. Ze svého pohledu kurz hodnotím jako a) velmi přínosný b) přínosný c) pouze částečně přínosný d) nepřínosný 3. Jednotlivé moduly hodnotím známkou 1 5 (jako ve škole): M1 - M2 - M3 - M4 - M5 4. Z obsahu jednotlivých modulů budu moci uplatnit tyto získané poznatky (prosíme, doplňte).. 5. Získané znalosti ve svém současném zaměstnání a) využiji b) nevyužiji 6. Na základě získaných poznatků se a) pokusím b) nepokusím své zaměstnání změnit tak, abych je využil/a. 21

22 Příloha č. 2 Prvotní evaluace programu DV sociálními partnery Název sociálního partnera Kontakt (adresa, tel., ) Jméno hodnotitele Úřad práce ČR Krajská pobočka Příbram Kontaktní pracoviště Rakovník Úřad práce ČR Krajská pobočka Příbram Kontaktní pracoviště Rakovník Mgr. Jitka Ledvinová Mgr. Alena Balladová Vypořádání připomínek 1. sociálního partnera Připomínky Jediný drobný nedostatek vzdělávacího programu spatřuji v nezajištění doporučené odborné literatury. Obecně je odborná literatura finančně nákladná, v rozsahu 10ti klientů není možné zajistit literaturu z veřejné knihovny. Vypořádání připomínek Možné řešení: vyučující modulů vyberou z doporučené literatury potřebné části a ty účastníkům nakopírují (finančně se pokryje v režijních nákladech). Vypořádání připomínek 2. sociálního partnera Připomínky Vypořádání připomínek Nevylučovat osoby se zdravotním postižením. Kurz je určen i pro tyto osoby (nikde se neuvádí, že by byly vyloučeny). Zvážit, popř. upravit poměry hodin teorie a praxe u jednotlivých modulů. Nákup učebnic zvyšuje cenu kurzu pro zařazenou osobu o cca Kč 3900,-. Podle názoru tvůrců modulů jsou hodiny teorie a praxe vzhledem k poslání modulu vyváženy. Možné řešení: vyučující modulů vyberou z doporučené literatury potřebné části a ty účastníkům nakopírují (finančně se pokryje v režijních nákladech). 22

23 Příloha č. 3 Rozpočet pro realizaci vzdělávacího programu Kalkulace nákladů na jednu vyučovací hodinu: odměna lektora Kč 300,- odměna administrace Kč 24,- odměna účetní Kč 24,- režijní náklady (energie, uč. materiály, předpokládané opravy PC) Kč 200,- CELKEM Kč 548,- Při 125 hodinách vzdělávacího programu: Kč 548,- x 125 h = Kč ,-. Pokud se kurzu účastní 10 účastníků, zaplatí každý účastník Kč 6 850,-. 23

Moderní ekonom účetnictví v současné praxi

Moderní ekonom účetnictví v současné praxi Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Moderní ekonom účetnictví v současné praxi M A S A R Y K O V A O B C H O D N Í A K A D E M I E R A K O V N Í K,

Více

Podnikání na internetu

Podnikání na internetu Další vzdělávání administrativně-obchodních pracovníků CZ.1.07/3.2.13/04.0027 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Podnikání na internetu MODULY 1, 2, 3 HTML a CSS Publikační systém Legislativa internetového podnikání 2013

Více

PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Národní ústav odborného vzdělávání Praha, 2011 Firemní ekonom Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Identifikační údaje : Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel

Více

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni. 1 Podnikání Kód: 64-41-L/51 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 ŠVP zpracován

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ - 1 - 1. NÁZEV A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Nižší a střední management

Nižší a střední management Další vzdělávání nižšího a středního managementu firem CZ.1.07/3.2.13/04.0021 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Nižší a střední management MODULY 3, 4, 5 Pomocné účetní práce, majetek Mzdová agenda Vnější prostředí podniku

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa 28.října 2707, Česká Lípa Školní vzdělávací program Technologie potravin 29-41-L/51 RVP: 29-41-L/51 Technologie potravin Platnost od 1.9.2013 Ředitel školy: PeadDr Milan Kubát Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4

Více

design kód: 82-41-M/05

design kód: 82-41-M/05 Grafický design kód: 82-41-M/05 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola o.p.s., Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Informační technologie

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Informační technologie ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Informační technologie Podle rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie, který vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie zaměření: Mezinárodní obchod a podnikání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie zaměření: Mezinárodní obchod a podnikání OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ, TÁBOR, Jiráskova 1615 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie zaměření: Mezinárodní obchod a podnikání platný od 1. září 2013 počínaje

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program IČ: 61100412 Č. obj: 11103 Obchodní akademie 63-41-M/02 Obchodní akademie Příbram. příspěvková organizace Středočeského kraje Na Příkopech 104, 261 01 Příbram tel: 318 621 144

Více

Užití andragogiky ve vzdělávání dospělých

Užití andragogiky ve vzdělávání dospělých Projekt: Andragogika pro pedagogické pracovníky SŠ - COPT Kroměříž Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.03/02.0021 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Užití andragogiky ve vzdělávání dospělých Střední škola - Centrum odborné

Více

Školní vzdělávací program OBCHODNÍ AKADEMIE

Školní vzdělávací program OBCHODNÍ AKADEMIE Školní vzdělávací program OBCHODNÍ AKADEMIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělávání: Obchodní akademie Kód: 63-41-M/02 OBSAH ÚVODNÍ

Více

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ 1 Obsah: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM... 3 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 PROFIL ABSOLVENTA... 5 Uplatnění absolventa...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka, 0 00 Plzeň Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 8, 0 00 Plzeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 6 M/0 Obchodní akademie Platný od. září 0 počínaje. ročníkem,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum OBCHODNÍ AKADEMIE, PLZEŇ 0 00 Plzeň, nám. T. G. Masaryka Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 8, 0 00 Plzeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 78 M/0 Ekonomické lyceum Platný od. září 0 počínaje. ročníkem

Více

Střední průmyslová škola Jihlava. tř. Legionářů 1572/3, Jihlava ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Technické lyceum

Střední průmyslová škola Jihlava. tř. Legionářů 1572/3, Jihlava ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Technické lyceum Střední průmyslová škola Jihlava tř. Legionářů 1572/3, Jihlava ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Technické lyceum 1 Podle rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum, který vydalo

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka, 0 00 Plzeň Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 8, 0 00 Plzeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 6 4 M/0 Obchodní akademie Platný od. září 0 počínaje. ročníkem,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Ekonomické lyceum Beroun. Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Ekonomické lyceum Beroun. Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Ekonomické lyceum Beroun Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků OA, SPgŠ a JŠ Beroun ve školním roce 2008/2009 Název a adresa školy:

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ, KOMENSKÉHO 522 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Obchodní akademie 63-41-M/02

OBCHODNÍ AKADEMIE T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ, KOMENSKÉHO 522 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Obchodní akademie 63-41-M/02 OBCHODNÍ AKADEMIE T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ, KOMENSKÉHO 522 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie 63-41-M/02 Obsah: IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1. PROFIL ABSOLVENTA... 5 1.1 Popis uplatnění

Více

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie ŠKOLA MATRIXU Strana 1 (celkem 169) 1 Obsah... 2 2 Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ OBCHODNÍ AKADEMIE T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ, KOMENSKÉHO 522 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ pro obor Informační technologie 18-20-M/01 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

Informační technologie Výpočetní technika

Informační technologie Výpočetní technika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Informační technologie Výpočetní technika 18-20-M/01 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1 Úvodní identifikační

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola zdravotnická a zemědělsko-ekonomická, Vyškov náměstí Svobody 50, 682 01 Vyškov Detašované pracoviště: Komenského 7, 682 11 Vyškov Školní vzdělávací program Kód a název oboru vzdělání: 63

Více

Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum. RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum

Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum. RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Platnost: od 1. 9. 2010 1 2 Úvodní identifikační údaje Název a adresa školy: Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ 1. NÁZEV, IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-41-L/01 GASTRONOMIE 1. NÁZEV IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKATELSKÁ A VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ŠVP s účinností od 1. 9. 2012

Více