Slaďování rodinného a pracovního života v životě podnikatelek. Mgr. Linda Sokačová RC Routa Alternativa 50+, o.p.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slaďování rodinného a pracovního života v životě podnikatelek. Mgr. Linda Sokačová RC Routa Alternativa 50+, o.p.s."

Transkript

1 Slaďování rodinného a pracovního života v životě podnikatelek Mgr. Linda Sokačová RC Routa Alternativa 50+, o.p.s.

2 Slaďování rodinného a pracovního života Označení postojů, případně právních postupů, které zohledňují požadavky zaměstnanců a zaměstnankyň udržet si profesní růst, ale zároveň se věnovat výchově dětí, péči o osoby blízké, osobním zájmům apod. Každý člověk má jinou představu o ideálním skloubení práce a rodiny. Domnívat se, že rozdělení by mohlo být je nereálné. Vy, zaměstnavatel a vaši kolegové a kolegyně

3 Slaďování rodinného a pracovního života

4 Slaďování rodinného a pracovního života

5 Možnosti slaďování Flexibilní formy práce Netradiční místa výkonu práce Podpora zaměstnaných rodičů ze strany firmy Udržování kontaktu při MD/ RD Sítě rodičů a specifických skupin zaměstnanců Zdravotní volno, speciální benefity

6 OSVČ: vedlejší a hlavní činnost Vedlejší SVČ vykonáva zejména ta OSVC, ktera : má nárok na rodičovsky příspěvek nebo na PPM nebo nemocenske v souvislosti s těhotenstvím a porodem, pokud tyto dávky náležejí z nemocenského pojištění zaměstnanců; osobne pečuje o osobu mladší 10 let, ktera je závisla na péči jine osoby ve stupni I (lehka závislost) nebo o jakoukoliv osobu, ktera je závisla na péči jine osoby ve stupni II az IV; vykonáva souběžne zaměstnání, ktere zakláda u čast na nemocenském pojištění; je nezaopatřeným dítětem do 26 let (student). Není-li SVC považována za vedlejší, jedna se o SVC hlavní.

7 OSVČ: vedlejší a hlavní činnost Skutečnost, že SVC má být považovana za vedlejší, je třeba příslušne OSSZ oznámit, popr. i doložit, a to nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém OSVC podala Přehled o příjmech a výdajích.

8 OSVČ a pojištění OSVC má r adu povinností vu či státu, mj. musí odváde t pojistne na zdravotní a du chodove pojište ní. Nemocenske ho pojište ní je u častna dobrovolne. Rozhodne je, zda jde o hlavní nebo vedlejší činnost.

9 Zdravotní pojištění Sazba pro zdravotní pojištění Pojistné na zdravotní pojištění OSVC je 13,5 % z vyměřovacího základu (tedy 6,75% ze zisku, který není snížený o ztrátu z předchozích let). Musíme platit zdravotní pojištění? Máme-li příjmy z podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti, tak platit musíme. Jde jen o to zda musíme platit zálohy nebo vše zaplatíme až po konci roku případně jak vysoké zálohy musíme platit Abychom to zjistili, musíme vědět, zda samostatná výdělečná činnost je náš 1) hlavní příjem 2) vedlejší příjem 3) nebo za nás platí pojistné i stát

10 Sociální pojištění Sociální pojištění aneb důchodové zabezpečení Sociální pojištění je "daň", kterou ve většině případů musíme odvádět ze svých výdělků. Většina této "daně" jde na důchodové zabezpečení, jen malá část na "politiku zaměstnanosti". C ím větší jsou naše odvody na sociální pojištění, tím vyšší důchod (nebo důchody) můžeme očekávat Sazba sociálního pojištění Sazba dělá 29,2 % z vyměřovacího základu (tedy 14,6% ze zisku, který nemůžeme snížit o ztrátu z předchozích let). Pokud jsme aspoň po část roku u častni důchodového spoření (2. pilíř důchodového systému), dělá sazba 26,2 % z vyměřovacího základu.

11 Podnikající rodič a sociální pojištění Pr i klad: Rodic c erpa rodic ovsky pr i spe vek a zac al podnikat jako z ivnostni k pr ekladatel. Jeho vy de lec na c innost je tak vedlejs i m zdrojem pr i jmu (vedlejs i SVČ) a neni proto povinen odva de t pojistne na socia lni pojis te ni. Tato podmi nka je splne na, pokud roc ni zisk za rok 2013 nepr ekroc i c a stku Tato c a stka se sniz uje o jednu dvana ctinu, tj Kc za kaz dy me si c, kdy neni vykona va na samostatna vy de lec na c innost. Uvedena c a stka je pr i jmem po odec teni vy daju.

12 Nemocenske pojište ní Nemocenské pojištění je dobrovolné Nemocenske pojište ní je dobrovolne, vznikne nám na základe naší pr ihlášky (ne ale zpe tne ) a mu žeme se rozhodnout, v jake výši je chceme mít. Nemocenském pojištění = hlavní činnost Pokud si platíme nemocenske pojište ní, jsme v každe m pr ípade považováni za OSVC s hlavní činností a musíme platit zálohy na sociální pojište ní jako OSVC s hlavní činností (i když máme napr íklad zároveň zame stnání nebo studujeme či bereme du chod).

13 Nemocenské pojištění Výše nemocenského pojištění, sazba Pokud si chceme platit nemocenské pojištění, musíme používat stejný měsíční vyměřovací základ, jaký máme pro pojistné na důchodové pojištění - ten si ovšem měsíčně volíme sami. Sazba pro pojištění je 2,3 % z měsíčního vyměřovacího základu. Minimální nemocenské pojištění Minimální pojistné pro rok 2012 i 2013 je 115 Kč měsíčně, maximální 2382 Kc měsíčne. Toto pojistné můžeme zvolit jen tehdy, pokud platíme jen minimální zálohy na sociální pojištění při hlavní činnosti.

14 Nemocenské pojištění U čast na nemocenske m pojište ní nemu že vzniknout zpe tne. Povinností OSVC je odváde t pojistne na nemocenske pojište ní. OSVC má nárok na tyto dávky z nemocenske ho pojište ní: nemocenske PPM

15 OSVČ a mateřská Z nemocenského pojištění OSVC dostaneme peněžitou pomoc v mateřství podle aktuálních zákonů. Pokud jsme nemocenské pojištění neplatili, požádáme o rodičovský příspěvek. Pro mateřskou můžeme také využít nemocenské pojištění druhého z rodičů dítěte. Pro OSVC platí ješte navíc podmínka další u čast na nemocenském pojišteňí jako OSVC po dobu alespon 180 kalendářních dnu v posledním roce přede dnem počátku podpůrčí doby. Pokud máte mateřskou z podnikání, nemůžete toto podnikání vykonávat! Podnikání můžete vykonávat na MD/ RD, pokud je Vaší vedlejší činností.

16 OSVČ a mateřská Důležitá podmínka 180 dní, pokud není splněná, není nárok na peněžitou pomoc v mateřství. Pokud si OSVC hradí nemocenské a nesplní podmínku 180 dní, má nárok pouze na nemocenskou 6 týdnů před porodem a 6 týdnů po porodu. Pouze pokud trvá ochranná lhůta 180 dní po skončení smlouvy na dobu určitou u zaměstnavatele, je možný nárok na peněžitou pomoc v mateřství (musí být 270 dní nemocenského pojištění v posledních dvou letech).

17 OSVČ: mateřská a rodičovská Je třeba zvážit, jakou budete potřebovat podporu od rodiny, kompetence a povinnosti partnera. Budete potřebovat hlídání pro dítě? I práce z domova je prací! Máte termíny a musíte plnit závazky pro klienty. Určete si pracovní dobu a pracovní prostor.

18 Pracovně-právní vztahy: základní právní předpisy Zákoník práce (č. 262/2006 Sb.) Zákon o zame stnanosti (č. 435/2004 Sb.) Nar ízení vlády, kterým se stanoví okruh a rozsah jiných du ležitých osobních pr ekážek v práci (č.590/2006 Sb.)

19 Závislá práce Práce - je vykonávána ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, jménem zaměstnavatele, podle pokynů zaměstnavatele a zaměstnanec ji pro zaměstnavatele vykonává osobně. Musí být vykonávána za mzdu, plat nebo odměnu za práci, na náklady a odpovědnost zaměstnavatele, v pracovní době na pracovišti zaměstnavatele, popřípadě na jiném dohodnutém místě.

20 Pracovní smlouva Musí mít písemnou formu Náležitosti pracovní smlouvy: Druh práce Místo výkonu práce Den nástupu do práce

21 Pracovní poměr Pracovní poměr na dobu neurčitou Pracovní poměr na dobu určitou Zkušební doba: nejdéle tři po sobě jdoucí měsíce od vzniku pracovního poměru nesmí být prodlužována musí být sjednána písemně a nejpozději v den nástupu do zaměstnání

22 Ukončení pracovního poměru Dohoda mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem Výpověď Zaměstnanec z jakéhokoli důvodu Zaměstnavatel jen z důvodu stanovených v zákoníku práce Dvouměsíční výpovědní lhůta Odstupné Souběh OSVČ a vedlejšího podnikání: pozor, pro nárok na podporu v nezaměstnanosti musíte mít ukončený ŽL. Pozor: při ukončení poměru tzv. dohodou o ukončení pracovního poměru se snižuje výměra podpory v nezaměstnanosti (buďte opatrné)

23 Výpověď při rodičovské dovolené Platí, že po skončení rodičovske dovolene vás zame stnavatel sice nemusí zar adit na pu vodní práci a pracovište, ale je povinen pr ide lovat vám práci podle pracovní smlouvy. Pokud pro vás takovou práci nemá, jedná se o pr ekážku v práci na jeho strane a po dobu jejího trvání vám náleží náhrada mzdy ve výši pru me rne ho výde lku. V te to situaci se mu žete se zame stnavatelem dohodnout na změně pracovní smlouvy, nebo mu že dojít k ukončení pracovního poměru.

24 Výpověď při rodičovské dovolené Ochranná doba u rodičů na RD POZOR! Rodič, který je stále na RD (do tří let věku dítěte), je chráněn proti výpovědi ze strany zaměstnavatele, jelikož se jedná o ochrannou dobu. Výpověď tedy můžete obdržet teprve po skončení rodičovské dovolené. Naproti tomu dohodu o rozvázání pracovního poměru můžete uzavřít kdykoliv, i v době rodičovské dovolené.

25 Odstupné Výše odstupne ho je odstupňována podle počtu odpracovaných let u dane ho zame stnavatele. To v praxi znamená, že pokud budete mít odpracováno u zame stnavatele me ne než 1 rok, náleží vám odstupne ve výši jednonásobku pru me rne ho výde lku budete-li mít odpracováno alespoň 1 rok a me ne než 2 roky, náleží vám odstupne ve výši dvojnásobku pru me rne ho výde lku pokud zame stnání trvalo alespoň 2 roky, bude vám náležet odstupne ve výši trojnásobku pru me rne ho výde lku

26 Jsem na rodičovské a firma se ruší. Co mám dělat? Jaká mám práva a povinnosti? Jaká práva a povinnosti má zaměstnavatel? Rušení firmy (zaměstnavatele) je jedním z důvodů, pro které může zaměstnavatel dát zaměstnanci výpověď jedná se o výpověď pro tzv. organizační změny. Zaměstnanci na rodičovské dovolené před výpovědí v tomto případě chráněni nejsou. Všichni zaměstnanci mají v těchto případech právo na odstupné jeho výše se odvíjí podle délky pracovního poměru u zaměstnavatele, pracovní poměr musí trvat nejméně jeden rok. Zaměstnavatel je tedy povinen odstupné vyplatit. Pokud je zaměstnavatel v insolvenci a nedisponuje finančními prostředky pro vyplacení odstupného, mohou se zaměstnanci obrátit na úřad práce. Po podání insolvenčního návrhu jim může u řad práce vyplatit odstupné místo zaměstnavatele pozor však na lhůtu 5 měsíců a 15 dnů, která začíná běžet od doby, kdy u řad práce zveřejnil na své u řední desce informace o zaměstnavateli v insolvenci.

27 Jsem na rodičovské a firma se ruší. Co mám dělat? Jaká mám práva a povinnosti? Jaká práva a povinnosti má zaměstnavatel? Povinnost informovat má obecně zaměstnavatel, který zaměstnává nad 10 zaměstnanců. Přesněji řečeno, nemusí zaměstnankyni kontaktovat, ale musí se všemi zaměstnanci projednat strukturální změny a opatření ovlivňující zaměstnanost. Jak se potom postupuje dále, to už záleží, zda je nějaký právní nástupce zaměstnavatele a jakým způsobem se zaměstnavatel ruší. Lhůta pro informování a projednání žádná stanovená není, ale pokud zaměstnavatel tuto povinnost poruší, hrozí mu pokuta až 200 tisíc Kč.

28 Jsem těhotná a zaměstnavatel mi chce dát výpověď z důvodu restrukturalizace. Jde to? Jak se mohu bránit? Pokud restrukturalizace spočívá v tom, že se zaměstnavatel nebo jeho část u plně ruší, je možné dát výpověď i těhotné zaměstnankyni. V tomto případě platí také práva zaměstnankyně viz předchozí dotaz. Jestliže restrukturalizace spočívá v přemisťování zaměstnavatele z jednoho sídla do jiného, pak těhotné zaměstnankyni výpověď dát nelze. V tomto případě ale pozor na to, jak je v pracovní smlouvě stanoveno místo výkonu práce. Při nástupu této zaměstnankyně zpět do zaměstnání to bude rozhodující faktor pro to, zda se se zaměstnavatelem dohodnou na pokračování pracovního poměru ve stávající podobě (pokud je místo výkonu práce stanoveno C eská republika, zaměstnankyně by pak musela například dojíždět ze Zlína do Prahy), na změně pracovní smlouvy nebo na skončení pracovního poměru. Proti výpovědi je možné se bránit u soudu žalobou na její neplatnost. Tuto žalobu je nutné podat ve lhůtě 2 měsíců od skončení pracovního poměru.

29 Dohody mimo pracovní poměr Dohoda o provedení práce: max. 300 hodin ročně u jednoho zaměstnavatele, výplata nad ,- Kč měsíčně podléhá zdravotnímu a sociálnímu pojištění, daň z příjmu 15 % Dohoda o pracovní činnosti: ochrana zaměstnance, zaměstnavatel nemusí umožnit dovolenou, do výše 0,5 u vazku Obě dohody musí být uzavřeny písemně.

30 Těhotenství Zákaz některých prací Je zakázáno zaměstnávat těhotnou ženu pracemi: ktere ohrozǔjí její mateřství (seznam prací uveden ve vyhlášce č. 288/2003 Sb.); pro ktere není podle lékařského posudku zdravotne způsobila. Tyto práce nesmí vykonávat, i kdyby s ti m sama souhlasila. Zákaz práce přesčas Zaměstnavatel nesmí zaměstnávat těhotnou ženu prací přesčas. Jestliže žena neoznaḿí zaměstnavateli sve těhotenství (napr. z důvodu dosažení vyššího výdělku prací přesčas) a zaměstnavatel jí naři dí nebo se dohodne na práci přesčas, neporusǔje ti m ustanovení o zákazu práce přesčas.

31 Těhotenství Pracovní cesta jen se souhlasem těhotne ženy Těhotna žena smí být vysílána na pracovní cestu mimo obvod obce svého pracovište nebo bydlište jen se svým souhlasem. Převedení na jinou práci Těhotna žena má právo na převedení na jinou práci v případe, že kona práci: ktera je těhotným ženám zakázána; ktera podle lékařského posudku ohrožuje její těhotenství; nocňí, a to na základe její žádosti o zařazení na práci denní.

32 Těhotenství Zaměstnavatel je povinen žádosti ženy o převedení na jinou (popr. denní) práci vyhovět.těhotna žena má nárok na vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství (kap. 5.16), kdyz za práci, na niz byla převedena, dosahuje výdělku nižšího nez za dosavadní práci. V případe, že zaměstnavatel nema pro ženu vhodnou práci, na kterou by mohla být převedena, jde o překážku na strane zaměstnavatele a pak těhotna žena zůstáva doma se 100% náhradou mzdy. Přeložení těhotne zaměstnankyne Těhotna žena smí být přeložena mimo obvod obce svého pracovište nebo bydlište jen na vlastní žádost.

33 Těhotenství Nárok na kratší pracovní dobu a na jinou úpravu pracovní doby Těhotna žena má právo žádat zaměstnavatele o kratší pracovní dobu nebo jinou u pravu stanovene týdenní pracovní doby. Zaměstnavatel je povinen žádosti vyhovět, nebrańí-li tomu vážne provozní důvody. Zvýšena ochrana v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Zaměstnavatel má informacňí povinnosti. Je povinen: preventivně informovat ženu o faktorech, ktere mohou poškozovat plod v těle matky; seznámit těhotnou ženu jak s riziky, ktera by ji mohla ohrožovat, tak i s preventivními opatřeními; přizpůsobovat těhotným ženám na pracovišti prostory pro jejich odpočinek. Omezení výpovědi ze strany zaměstnavatele Nárok na pracoví volno v případe návštěvy těhotenske poradny Těhotna žena má nárok na pracovní volno v případe návštěvy těhotenske poradny a dalších vyšetření, a to s náhradou mzdy.

34 Oznámení těhotenství Záleží na zvážení zaměstkankyně Pr i klad: Te hotna z ena dostala vy pove ď z organizac ni ch du vodu, ale ona v dobe vy pove di o sve m te hotenstvi neve de la. Vy pove ď dana zame stnavatelem je neplatna. Musi vs ak by t prokazatelne zjis te no, z e v dobe doruc eni vy pove di byla z ena te hotna.

35 Mateřská a rodičovská dovolená Termíny: mateřská a rodičovská dovolená, peněžitá pomoc v mateřství, rodičovský příspěvek Otec na rodičovské/ mateřské dovolené Zaměstnavatel a mateřská a rodičovská dovolená (Zákaz výpovědi) Nástup na MD/ RD a návrat do zaměstnání po mateřské a rodičovské

36 Mateřská dovolená a PPM 28 týdnu (nástup 6-8 týdnů před porodem), pro vícerčata 37 týdnů Mateřská dovolená v souvislosti s porodem nesmí být kratší než 14 dní a nemůže v žádném případě skončit ani být přerušena před uplynutím 6 týdnů ode dne porodu. Návrat na stejné místo Povinnost oznámit písemně zaměstnavateli (podepsáno lékařem) Nemožnost zaměstnání v šestinedělí Pro muže se používá termín rodičovská dovolená

37 Peněžitá pomoc v mateřství Náleží pouze zaměstnaným (nebo byla zaměstnána při otěhotnění) nebo studentkám, které ukončily studium a zahájily práci Kdy a jak o ní požádat: C SSZ, před odchodem na MD. Žádá zaměstnavatele, i opakovaného těhotenství. Účast na nemocenském pojištění v posledních dvou letech 270 dní, výpočet 12 měsíců před nástupem na mateřskou dovolenou Studentky: od 1. ledna 2012 pozitivní změna

38 Peněžitá pomoc v mateřství Od 1. ledna 2012 se do doby u časti na nemocenském pojištění (min. 270 kalendářních dnů) pro získání nároku na peněžitou pomoc v mateřství započítává doba studia na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole či na konzervatoři, která je považována za soustavnou přípravu na budoucí povolání pro u čely důchodového pojištění, pokud toto studium bylo u spěšně ukončeno. Co dělat, pokud na ni nemám nárok? Nemocenská v souvislosti s těhotenstvím a porodem Odchod partnera na MD

39 Co dělat, pokud na ni nemám nárok na PPM? Nemocenská v souvislosti s těhotenstvím a porodem Odchod partnera na MD:. Od 1. ledna 2012 se zavádí podmínka nároku na výplatu peněžité pomoci v mateřství alespoň 7 po sobě jdoucích kalendářních dnů pro pojištěnce, který přebírá péči o dítě na základě dohody s matkou dítěte. Nárok na MD a PPM je důležitý pro volbu délky čerpání RP Rozhodná je platba sociálního/ nemocenského pojištění, nikoli celková výše příjmů

40 Výše peněžité pomoci v mateřství Pru měrna vy še měsíčního pr íjmu (za pr edchozích 12 měsícu ) Denní PPM

41 Mater ská dovolená a práce Souběh práce a MD (u stejného zaměstnavatele, u jiného zaměstnavatele): DPP, DPC Zaměstnavatel nesmí zaměstnat zaměstnankyni v období šestinedělí a to žádnou formou. Mimo toto období je možné pracovat u stávajícího zaměstnavatele na dohodu o provedení práce či na dohodu o pracovní činnosti. Možnost podnikat Návrat z mateřské dovolené: zaměstnavatel musí vrátit stejnou pozici, jak je definována v pracovní smlouvě Nárok na proplacení dovolené, na kterou vznik nárok během mateřské, pokud se o to písemně požádá.

42 Ochrana rodičů s dětmi Pokud zaměstnanec pečuje o dítě mladší 15ti let, nebo těhotné zaměstnankyně požádají o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou u pravu stanovené týdenní pracovní doby, je zaměstnavatel povinen vyhovět žádosti, nebrání-li tomu vážné provozní důvody. Pozor: právní nárok nevzniká na práci z domova, u ní má zaměstnavatel právo na individuální rozhodnutí a vy se již nemůžete odvolávat.

43 Rodičovská dovolená Ochranná lhůta u zaměstnavatele Dle 196 zákoníku práce musí zaměstnavatel poskytnout rodičovskou dovolenou do tří let věku dítěte. RD navazuje na mateřskou dovolenou. RD se poskytuje v rozsahu, v jakém si matka (otec) požádá. Na RD do tří let věku dítěte je právní nárok. Možnost čerpat po částech, prostřídat se, přerušit

44 Rodičovská dovolená Mohou čerpat oba rodiče (pozor problém se zápočtem odpracovaných let do důchodu pouze u jednoho z rodičů, zdravotní pojištění u obou) Možnost zaměstnání: DPP, DPC PS: na jiný druh práce, než je definován v pracovní smlouvě, ke které se váže rodičovská dovolená.

45 Návrat z rodičovské dovolené Zařazení na pracoviště Zaměstnavatel Vás musí zařadit na obdobnou pracovní pozici, jak je definována ve smlouvě Co když se rozhodnu pro čerpání 4. roku rodičovského příspěvku?: neplacené volno: písemná žádost, neplacené volno u zaměstnavatele Možnost zvolení nižšího pracovního u vazku

46 Návrat z rodičovské dovolené Výpověď jen ze zákonných důvodů Zaměstnavatel nesmí dát výpove ď rodičům, kteří jsou v tzv. ochranne dobe - zaměstnankyne je těhotna nebo kdy rodic čerpa MD nebo RD nebo kdy je v dočasne pracovní neschopnosti (napr. při rizikovém těhotenstvi ). Výpověd dana zaměstnavatelem je neplatna, dostane-li výpověd z organizačních důvodu těhotna zaměstnankyne, ktera o svém těhotenství neví, a je prokazatelne zjištěno, že v dobe doručení výpovědi byla těhotna.

47 Návrat z rodičovské dovolené Výjimky ze zákazu výpovědi Zákaz výpovědi se nevztahuje na výpove ď danou zaměstnanci: pro organizacňí změny, tj. z důvodu přemísteňí nebo rušení zaměstnavatele nebo jeho části (napr. konkurz, likvidace). Pozor! Tento zákaz neplatí v případe : jestliže se zaměstnavatel přemísťuje v mezích místa (míst) výkonu práce, ve kterých má být práce podle pracovní smlouvy vykonávána (kap. 12.1); zániku zaměstnavatele napr. fuźí, tj. sloučením nebo splynuti m s jiným zaměstnavatelem. V tomto případe přecházejí ze zákona závazky původního zaměstnavatele na nového zaměstnavatele.

48 Návrat z rodičovské dovolené Neuzavírat novou pracovní smlouvu bez řádného prostudování C těte minimálně dvakrát, než podepíšete Projednejte změnu smlouvy s Vašimi blízkými Uzavírejte raději dodatky k pracovní smlouvě Sjednejte si u pravu pracovní doby (např. částečný u vazek) na dobu určitou

49 Pracovní podmínky rodičů Pracovní podmínky pro matky do konce 9. měsíce po porodu a pro matky, ktere kojí (obdobné jako u těhotných) zákaz některých prací; převedení na jinou práci; přestávky na kojení. Matka, ktera kojí, má právo na přestávky na kojení. Přísluší jí na každe díte (do konce jednoho roku jeho věku) dve půlhodinove přestávky a v dalších třech měsících jedna půlhodinova přestávka za směnu. Přestávky ke kojení se započítávají do pracovní doby a poskytuje se za ně náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku. Zvýšena ochrana v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

50 Pracovní podmínky rodičů Pracovní podmínky zaměstnancu pečujících o díte Zákaz práce přesčas: Zaměstnancům, kteří pečují o díte mladší nez 1 rok, nesmí zaměstnavatel nařídit práci přesčas. Práci přesčas lze vykonávat pouze na základe dohody obou stran. Vysílańí na pracovní cestu a přeložení Zaměstnaní rodiče pecǔjící o děti do věku 8 let (so lo rodiče pečujićí o díte do 15 let): smějí být vysíláni na pracovní cestu mimo obvod obce svého pracovište (nebo bydlište ) jen se svým souhlasem; mohou být přeloženi jen na vlastní žádost.

51 Rodičovský příspěvek Od 1. ledna 2012 řada změn v koncepci rodičovského příspěvku, přičemž hlavní princip vícerychlostní čerpání zůstává zachováno. Nová u prava platí automaticky pro osoby, které na rodičovskou nastoupí po 1. lednu Ti, kteří pobírají rodičovský příspěvek ve starém režimu, se budou moci rozhodnout, kterému systému dají přednost.

52 Rodičovský příspěvek Pro ty, pro které již vznikl nárok na čerpání rodičovského příspěvku a kteří se rozhodnout setrvat ve stávající u pravě, obecně platí, že se na ně budou vztahovat všechny podmínky starší u pravy (tzn. i sledování počtu hodin strávených v mateřské škole či jeslích). O změnu čerpání rodičovského příspěvku je nutné písemně požádat. Rodičovské příspěvky, na které vznikl nárok podle právní u pravy platné do 31. prosince 2011, mohou přejít na novou právní u pravu kdykoli od ledna 2012 dle rozhodnutí rodiče. Rodičovský příspěvek a rodičovská dovolená jsou na sobě nezávislé.

53 Jaké situace mohou při RD a pobírání rodičovského příspěvku nastat? Na rodičovské dovolené je jen jeden z rodičů a pobírá rodičovský příspěvek Na rodičovské dovolené je jeden z rodičů a rodičovský příspěvek pobírá druhý z rodičů Na rodičovské dovolené jsou oba rodiče a jeden z nich pobírá rodičovský příspěvek Ani jeden z rodičů není na rodičovské dovolené a jeden z rodičů pobírá rodičovský příspěvek

54 Rodičovský příspěvek a současná úprava Rodiče, u kterých vznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství, mohou volit délku pobírání RP a jeho výši (jednou za 3 měsíce). Celková výše RP: 220 tis. Kč (dříve Kč), nejdéle však do 4 let věku dítěte. RP se pobírá vždy na nejmladší dítě v rodině. Výše RP je omezena výší peněžité pomoci v mateřství (PPM) 70 % třicetinásobku denního vyměřovacího základu, nejvýše však činí Kč za měsíc.

55 Rodičovský příspěvek a současná úprava Pru měrna měsíčni hruba mzda jednoho z rodiču Nejdelší varianta rodičovsk e (v měsících) Minimální měsíčni RP pr i nejdelši variante Nejkratši varianta rodičovsk e (v měsících) Maximálni měsíčni RP dle pr íjmu pr i nej- kratši variante Celkovy RP

56 Rodičovský příspěvek a současná úprava Výši měsíční částky rodičovského příspěvku si může nově zvolit i rodič, jenž si neplatil nemocenské pojištění, ale jen v případě, že druhý z rodičů splnil podmínku nároku na peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské v souvislosti s porodem či převzetím dítěte. Pokud ani jeden z rodičů neplatil pojistné na sociální zabezpečení, a tedy nesplnil podmínky pro volbu výše a délky pobírání rodičovského příspěvku, výše příspěvku zůstává v pevných částkách Kč do 9. měsíce věku dítěte a poté Kč do 4 let věku dítěte podle právní u pravy od 1. ledna 2011.

57 Rodičovský příspěvek a současná úprava Zásadní změna se týká limitů pro návštěvu zařízení péče o děti (mateřských školek a jeslí zřízených podle školského zákona) při současném pobírání rodičovského příspěvku. U dětí od dvou let věku se zcela ruší limity pro návštěvu zařízení péče o děti při současném pobírání rodičovského příspěvku. Nově tak rodič nepřijde o rodičovský příspěvek, pokud své dítě starší dvou let umístí do mateřské školky či jeslí. Do dvou let věku dítěte je stanoven limit 46 hodin měsíčně. Tato u prava však platí pouze pro rodiče pod novou u pravou čerpání rodičovského příspěvku.

58 Rodičovský příspěvek a stará úprava Tři výměry rodičovského příspěvku: v případě, že si zaměstnanec zvolí čerpání rodičovského příspěvku na dva roky, i tak může čerpat rodičovskou dovolenou do tří let věku dítěte bez pobírání příspěvku. Tři základní výměry: zvýšená (11 400,- Kč), základní ( 7600,- Kč) a snížené (7 600,- a 3800,- Kč). Podmínky při využívání zařízení péče o děti: jesle: max. 5 dní měsíčně, MŠ: max. 5 dní měsíčně nebo 4 hodiny denně.

59 Porodné Nárok na porodné: pouze do 2,4 násobku životního minima, pouze pro první dítě. Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb.

60 Životní minimum pro jednotlivce pro první osobu v domácnosti pro druhou a další osobu v domácnosti, která není nezaopatřeným dítětem pro nezaopatřené dítě ve věku do 6 let až 15 let až 26 let (nezaopatřené)

61 Aktivní politika zaměstnanosti Úřad práce Skupiny osob ohrožené na trhu práce: Osoby nad 55 let, osoby se zdravotním postižením, mladí do 25 let, matky s malými dětmi, osoby ohrožené sociálním vyloučením

62 Aktivní politika zaměstnanosti SÚPM - příspěvek zaměstnavateli ke mzdě, pokud přijme do pracovního poměru uchazeče z evidence ÚP VPP - pomocné a nekvalifikované práce, časově omezené pracovní příležitosti pro uchazeče o zaměstnání Pravidla poskytování (není právní nárok) : Normativní instrukce MPSV, Směrnice GŘ Rekvalifikace - rekvalifikace se uskutečňuje na základě dohody mezi u řadem práce a uchazečem o zaměstnání nebo zájemcem o zaměstnání, jestliže to vyžaduje jejich uplatnění na trhu práce, za u častníka rekvalifikace hradí náklady na rekvalifikace u řad práce Nárok na podporu při rekvalifikaci má uchazec, ktery se u častní rekvalifikace zabezpečovane u řadem práce, a to po celou dobu rekvalifikace. U rekvalifikace zvolene uchazečem nevznika nárok na podporu při rekvalifikaci.

63 Aktivní politika zaměstnanosti Příspěvek při zřízení nového pracovního místa pro osobu samostatne výdělečne činnou (OSVČ) Příspěvek slouží k vybavení nove zřízeného pracovního místa, napr. na koupi základního vybavení prodejny. Tyto financňí prostředky nelze použít napr. na nákup zboží či materiálu, placení nájemného, leasingu, sociálního a zdravotního pojistne ho apod. Uchazeč pro pr iznání pr íspe vku musí splnit následujíci podmínky: Podat žádost (je dostupna na Součásti žádosti je podnikatelsky záme r a dalši doklady, ktere uvádi formulár žádosti.

64 Aktivní politika zaměstnanosti Podmínky příspěvku při zřízení nového pracovního místa pro osobu samostatne výdělečne činnou (OSVČ) V dobe podańí žádosti musí být žadatel veden v evidenci u řadu práce jako uchazec o zaměstnáni. Pořizovańí investičního majetku zakoupeného z finanční výpomoci u řadu práce je možne az po datu podepsańí dohody o poskytnutí této finanční výpomoci. Podnikatelska činnost musí být jedinou hlavní činností žadatele. Žadatel musí samostatne výdělečnou činnost vykonávat nejméne 1 rok od zahájení činnosti. Jestliže samostatne výdělečna činnost nebude trvat 1 rok, je uchazec povinen poměrnou část příspěvku vrátit.

65 Aktivní politika zaměstnanosti Překlenovaci příspěvek Smyslem příspěvku je poskytnout pomoc těm uchazečům o zaměstnańí, kteří se rozhodnou řešit svou nezaměstnanost zahájením SVC a kteří potřebují finanční peníze na provoz na rozjezd. Podmínky získańí překlenovacího příspěvku: podat žádost; zahájit SVC ; ukončit registraci v evidenci uchazeču o zameštnańí; získat příspěvek na zřízení společensky u čelného pracovního místa uchazečem za u čelem výkonu SVC.

66 Aktivní politika zaměstnanosti Použití překlenovacího příspěvku Příspěvek lze použít na u hradu provozních nákladu, ktere vznikly a byly uhrazeny v období, na ktere je překlenovací příspěvek poskytnut. Za provozní náklady se považují nájemne a služby s ním spojene, náklady na dopravu materiálu a hotových výrobku, náklady na opravu a u držbu objektu, ve kterém je provozována SVC, pokud je tento objekt ve vlastnictví OSVC, a náklady souvisejićí s provozováním SVC. Výše příspěvku Příspěvek může být přiznán maximálne ve výši 6102 Kc měsíčne. Může být přiznán na dobu maximálne 5 měsícu. Celkova výše příspěvku může činit az Kc.

67 Kam se obrátit? RC Routa (www.rc-routa.cz ) Alternativa 50+, o.p.s.: (www.alternativaplus.cz) Právní poradna Aperio (www.aperio.cz) Poradna pro občanství, občanská a lidská práva (www.poradna-prava.cz) Kancelář veřejného ochránce práv (www.ochrance.cz) Ministerstvo práce a sociálních věcí (www.mpsv.cz) C eská správa sociálního zabezpečení (www.cssz.cz) Odbor sociálních věcí na městském či obecním u řadě Státní u řad inspekce práce (www.suip.cz)

68 Další zdroje informací (kalkulačky různých událostí)

69 DĚKUJI ZA POZORNOST

Osoby se zdravotním postižením a osoby zdravotně znevýhodněné

Osoby se zdravotním postižením a osoby zdravotně znevýhodněné PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Osoby se zdravotním postižením (OZP) mají v pracovním procesu stejná práva a

Více

Nebojujte s úfiady a zamûstnavateli 2010

Nebojujte s úfiady a zamûstnavateli 2010 Nebojujte s úfiady a zamûstnavateli 2010 APERIO Společnost pro zdravé rodičovství Praha 2010 Vydání publikace bylo financováno grantem z Operaãního programu Praha Adaptabilita, kter je spolufinancován

Více

Dávky v roce 2012. INFO OS ZPTNS 1/2012 Předsedům VZO. MOTTO: Věřme sami sobě. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Dávky v roce 2012. INFO OS ZPTNS 1/2012 Předsedům VZO. MOTTO: Věřme sami sobě. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Dávky v roce 2012 Vážené kolegyně, vážení kolegové, první číslo v roce 2012 přináší tradičně přehled změn u dávek, které budou státem poskytovány v letošním roce a dalších každoročně měněných

Více

Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR. se zaměřením na území Moravskoslezského kraje

Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR. se zaměřením na území Moravskoslezského kraje Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR se zaměřením na území Moravskoslezského kraje 1 Vážené čtenářky, Vážení čtenáři, sociální systém v České republice je rozsáhlý, složitý a pro většinu

Více

INFORMAČNÍ BROŽURA PROJEKTU DLOUHODOBÝ PROGRAM MOTIVACE ZAMĚSTNAVATELŮ KUNOVICKA KE SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNANKYŇ

INFORMAČNÍ BROŽURA PROJEKTU DLOUHODOBÝ PROGRAM MOTIVACE ZAMĚSTNAVATELŮ KUNOVICKA KE SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNANKYŇ INFORMAČNÍ BROŽURA PROJEKTU DLOUHODOBÝ PROGRAM MOTIVACE ZAMĚSTNAVATELŮ KUNOVICKA KE SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNANKYŇ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM

Více

Sociální zabezpečení Obsah Úvod ÚVOD DO PROBLEMATIKY VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ ŽIVOTNÍ MINIMUM EXISTENČNÍ MINIMUM SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Sociální zabezpečení Obsah Úvod ÚVOD DO PROBLEMATIKY VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ ŽIVOTNÍ MINIMUM EXISTENČNÍ MINIMUM SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Sociální zabezpečení Obsah Úvod ÚVOD DO PROBLEMATIKY VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ ŽIVOTNÍ MINIMUM EXISTENČNÍ MINIMUM SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Zdravotní pojištění Sociální pojištění NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ

Více

Změny v roce 2015. INFO OS ZPTNS 1/2015 Předsedům VZO. MOTTO: Spolupráce a solidarita. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Změny v roce 2015. INFO OS ZPTNS 1/2015 Předsedům VZO. MOTTO: Spolupráce a solidarita. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Změny v roce 2015 Vážené kolegyně, vážení kolegové, již tradičně v prvním čísle roku 2015 uvádíme přehled dávek, které budou státem poskytovány v tomto roce a jejich případných změn, základní

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS NOVELY ZÁKONŮ A NOVINKY V PROGRAMU MZDY K 1.1.2012 1. MZDY

Časopis pro uživatele programů ZEIS NOVELY ZÁKONŮ A NOVINKY V PROGRAMU MZDY K 1.1.2012 1. MZDY Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH NOVELY ZÁKONŮ A NOVINKY V PROGRAMU MZDY K 1.1.2012 1. MZDY 1.1. Úprava nezabavitelných částek pro účely srážek 1 1.2. Cestovní náhrady 1 1.3. Průměrná mzda 6 1.4.

Více

Dostaňte zákon na svou stranu: Jak slaďovat rodinu a práci?

Dostaňte zákon na svou stranu: Jak slaďovat rodinu a práci? Dostaňte zákon na svou stranu: Projekt je financován Evropským sociálním fondem a magistrátem hl.m. Prahy. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. publikace_srpen_2010_obalka.indd 1 Jak slaďovat rodinu

Více

Systém sociálního zabezpečení v České republice

Systém sociálního zabezpečení v České republice České předsednictví v Radě EU 2009 Systém sociálního zabezpečení v České republice České předsednictví v Radě EU www.eu2009.cz www.mpsv.cz Systém sociálního zabezpečení v České republice Ministerstvo práce

Více

STUDIJNÍ MATERIÁL K PROJEKTU

STUDIJNÍ MATERIÁL K PROJEKTU STUDIJNÍ MATERIÁL K PROJEKTU KOMPLEXNÍ PROGRAM ADAPTABILITY LIDSKÝCH ZDROJŮ ČLENŮ SVAZU OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU ČR V MALOOBCHODĚ A SLUŽBÁCH V MALOOBCHODĚ REG. Č. CZ. 1.04/1.1.06/52.00066 Pracovně právní

Více

PRŮVODCE DÁVKAMI. nemocenského pojištění

PRŮVODCE DÁVKAMI. nemocenského pojištění PRŮVODCE DÁVKAMI nemocenského pojištění v roce 2014 NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Účelem nemocenského pojištění je finančně zabezpečit občany v období, kdy kvůli nemoci (dočasné pracovní neschopnosti) či mateřství

Více

Nebojujte se zákony. a slaďte práci s rodinou. Příručka pro rodiče 2013

Nebojujte se zákony. a slaďte práci s rodinou. Příručka pro rodiče 2013 Nebojujte se zákony a slaďte práci s rodinou Příručka pro rodiče 2013 APERIO Společnost pro zdravé rodičovství Praha 2013 Nebojujte se zákony a slaďte práci s rodinou 2013 Vydání publikace bylo financováno

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH MZDY SPECIÁL. Změny 2011-2012

Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH MZDY SPECIÁL. Změny 2011-2012 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH MZDY SPECIÁL Změny 2011-2012 Vydavatel: PROFEX AM, spol.s r.o., Fügnerova 263, 388 01 Blatná Tel. 383423521, fax 383423835, e-mail: profex@profex.cz PROFEX AM,

Více

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. 1. Kdo je nemocensky pojištěný? 2. Jsou nějaké skupiny osob, které nejsou nemocensky pojištěny?

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. 1. Kdo je nemocensky pojištěný? 2. Jsou nějaké skupiny osob, které nejsou nemocensky pojištěny? Průvodce dávkami nemocenského pojištění v roce 2012 NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Účelem nemocenského pojištění je finančně zabezpečit občany v období, kdy kvůli nemoci (dočasné pracovní neschopnosti) či mateřství

Více

PŘÍRUČKA OSVČ. pro oblast sociálního zabezpečení

PŘÍRUČKA OSVČ. pro oblast sociálního zabezpečení PŘÍRUČKA OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení v roce 2013 1. OSOBA SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÁ 1. Kdo je to osoba samostatně výdělečně činná? Podle zákona o důchodovém pojištění je osobou samostatně výdělečně

Více

Průvodce novým zákonem o nemocenském pojištění v roce 2009. Důležité informace nejen k nemocenskému pojištění, které byste měli vědět

Průvodce novým zákonem o nemocenském pojištění v roce 2009. Důležité informace nejen k nemocenskému pojištění, které byste měli vědět Průvodce novým zákonem o nemocenském pojištění v roce 2009 Důležité informace nejen k nemocenskému pojištění, které byste měli vědět Průvodce novým zákonem o nemocenském pojištění v roce 2009 Důležité

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v České republice

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v České republice Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v České republice Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální

Více

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST (verze 4.0.) Ústředí VZP ČR Praha 2015 OBSAH 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Více

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Pardubicko Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu

Více

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Vysokomýtsko Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Moravskotřebovsko Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Přeloučsko Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu

Více

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Žamberecko Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu

Více

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Ústeckoorlicko Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více

Sociální zabezpečení v ČR. Právo sociálního zabezpečení

Sociální zabezpečení v ČR. Právo sociálního zabezpečení Právo sociálního zabezpečení Cíle Cílem této opory je poskytnutí základních informací o právní úpravě práva sociálního zabezpečení. Nejdůležitější cíl této opory spočívá v definici sociálního zabezpečení

Více

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014 Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014 Informace o pravidlech i pomoci na trhu práce a ze sociálního systému 1 2 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO MINISTRA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ... 5 1. PRŮKAZ OSOBY

Více

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Pro Gender Studies, o.p.s. zpracovala Mgr. Eva Fialová v rámci projektu Na křižovatce pracovního a osobního života: možnosti a bariéry spolufinancovaného prostřednictvím

Více

KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti

KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti Příručka pro pedagogy k výuce finanční a občanskoprávní gramotnosti Úvod Dům Techniky Pardubice spol. s r.o. realizuje projekt KROK ZA KROKEM

Více