včetně přijatých usnesení č. 4 které se konalo dne 17. února 2015 Přítomni: Mgr. Pavel Svoboda Nepřítomni: Mgr. Tereza Dlouhá

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "včetně přijatých usnesení č. 4 které se konalo dne 17. února 2015 Přítomni: Mgr. Pavel Svoboda Nepřítomni: Mgr. Tereza Dlouhá"

Transkript

1 M a g i s t r á t m ě s t a J a b l o n e c n a d N i s o u včetně přijatých usnesení z jednání Výboru pro hospodaření s majetkem města č. 4 které se konalo dne 17. února 2015 Přítomni: Mgr. Pavel Svoboda Nepřítomni: Mgr. Tereza Dlouhá Ing. Tomáš Balcar pan David Bartel paní Olga Hrdinová Ing. Miloš Vele Pan Zbyněk Cincibus Ing. Jakub Macek pan Radoslav Topol Adam Kurzawinski pan Jiří Vašíček JUDr. Jaroslav Belda Mgr. Jan Zeman Ing. Renata Vítová Ing. Libuše Pavízová Ing. Michaela Smrčková Marie Jiřičková Program: Petra Šourková 1. 12,00 výběrové řízení - Mírové náměstí 19/3100, Jablonec nad Nisou výběrové řízení na pronájem prostoru sloužícího k podnikání (prostor č. III západ) 2. Zveřejnění záměru pronájmu st.p.č a p.p.č. 1276/23 v k.ú. Jablonec nad Nisou pro SPORT Jablonec nad Nisou, uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č FaM/OMP (plavecký bazén), rozšíření předmětu nájmu 3. Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s.r.o. - oznámení o uzavření smlouvy o podnájmu prostoru sloužícího k podnikání Alice Medková 4. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu uložení kabelového vedení NN v p.p.č. 531/2 v k.ú. Jablonec nad Nisou - kabelové vedení NN, JN, Jablonec nad Nisou, ul. Panenská st.p.č (IV ) 5. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu uložení kabelového vedení NN v p.p.č v k.ú. Jablonec nad Nisou - přípojka NN ke garáži na st.p.č. 384/2 v ul. Vysoká (IV )

2 6. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu uložení kabelové smyčky NN v p.p.č. 179/17, 488/1 a 489/8, vše v k.ú. Rýnovice - kabelová smyčka NN Rýnovice p.p.č. 489/1 (IV ) 7. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu uložení kabelové smyčky NN v p.p.č. 164 v k.ú. Vrkoslavice - kabelová smyčka NN ul. Sokolovská 660 (IV ) 8. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu uložení plynovodu v p.p.č. 2118/2 v k.ú. Jablonec nad Nisou (přeložka plynovodu Jablonec nad Nisou ulice Horská) Ing. Alena Munziová 9. zveřejnění záměru pronájmu p.p.č. 454 o výměře 903 m 2 v k.ú. Rýnovice 10. zveřejnění záměru pronájmu a pronájem části p.p.č. 1999/11, označené jako díl a o výměře 44 m 2 (celková výměra 144 m 2 ), části p.p.č. 1999/10 označené jako díl b o výměře 113 m 2 m 2 (celková výměra 118 m 2 ) a části p.p.č. 1999/2 označené jako díl c o výměře 44 m 2 (celková výměra 205 m 2 ) vše v k.ú. Jablonec nad Nisou 11. zveřejnění záměru prodeje a prodej části p.p.č. 1226/1, geometrickým plánem označené jako st.p.č o výměře 1 m 2 (celková výměra 781 m 2 ) v k.ú. Jablonec nad Nisou 12. směna části p.p.č. 26, dle geometrického plánu označené jako díl a o výměře 217 m 2 (celková výměra 225 m 2 ) ve vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou, za část st.p.č. 25, dle geometrického plánu označené jako díl d o výměře 62 m 2 (celková výměra 263 m 2 ) vše v k.ú. Vrkoslavice ve vlastnictví pana M. 13. žádost pana C. o pronájem části p.p.č. 194/8 o výměře cca m 2 v k.ú. Lukášov Dnešní jednání výboru vedla Ing. Libuše Pavízová, vedoucí OMP Členové výboru byli dotázáni, zda souhlasí s vedením dnešního výboru Ing. Libuší Pavízovou, vedoucí odd. majetkoprávního za nepřítomného předsedu výboru Ing. Miloše Veleho. Členové výboru s návrhem souhlasili. 1. Mírové náměstí 19/3100, Jablonec nad Nisou výběrové řízení na pronájem prostoru sloužícího k podnikání (prostor č. III západ) Jedná se o prostor sloužící k podnikání, který se nachází v 1. nadzemním a 1. podzemním podlaží objektu Mírové náměstí 19/3100, Jablonec nad Nisou. Prostor je o celkové výměře 66 m 2 a sestává z místnosti v přízemí (24 m 2 ), místnosti v suterénu (18 m 2 ) a místnosti nad hlavním prostorem (24 m 2 - výška do stropu je cca 1,9 m, s podlahou z prken). Popis technického stavu prostoru dle správce odbor tajemníka: Technický stav prostoru č. III západ budova radnice je v dobrém stavu a prostor lze pronajmout. Nejsou nutné žádné větší opravy prostoru. Posledním nájemcem byla společnost COLLEGIUM Trade, s.r.o., IČ , se sídlem Průmyslová 1446/44, Jablonec nad Nisou, která v prostoru provozovala prodejnu bižuterie. Nájemné bylo hrazeno ve výši ,- Kč/měsíc, nájem byl uzavřen v červnu 2008 a ukončen k datu Následně byl prostor využíván kanceláří tajemníka, oddělením provozním v prostoru bylo provozováno kontaktní místo k podpisu smluv po E-aukci energií pro Jablonec nad Nisou. Poté byl dne zveřejněn k pronájmu.

3 Do výběrového řízení na pronájem uvedeného prostoru se přihlásili dva zájemci, a to: a) pan J. J., IČ , s místem podnikání U Zahrádek 4688/22, Jablonec nad Nisou Mšeno nad Nisou - pan J. je v současné době nájemcem prostoru sloužícího k podnikání v objektu Komenského 2 (objekt je ve vlastnictví města), kde provozuje od prodejnu textilu (prostor je o celkové výměře 60,5 m 2 ). Nájemné hradí dle sdělení oddělení správy bytových domů řádně a včas, nájemné bylo stanoveno dohodou ve výši ,- Kč měsíčně. - pan J. by chtěl v prostoru budovy radnice zřídit další prodejnu oděvů - počítá pouze s výmalbou prostoru a drobnými opravami - pan J. souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce i se složením kauce, a to ve výši trojnásobku měsíčního nájemného - nájemné nabízí ve výši 6.500,- Kč/měsíc bodování: 7,7 bodu b) paní H. B., IČ , s místem podnikání Palackého 200/59, Jablonec nad Nisou Mšeno nad Nisou - paní B. by chtěla v prostoru provozovat thajské masáže, kosmetiku, manikúru a pedikúru - v současné době provozuje tuto činnost v bývalé základní škole ve Mšeně v Palackého ulici (již pátým rokem), pokud by vyhrála výběrové řízení, přemístí provozovnu do prostor v budově radnice. - vzhledem k plánovanému účelu pronájmu bude muset v prostoru zbudovat 2 umyvadla a provést úpravy rozvodu vody. Dále plánuje výmalbu prostoru a drobné opravy. - paní B. souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce i se složením kauce, a to ve výši trojnásobku měsíčního nájemného - nájemné nabízí ve výši 8.000,- Kč/měsíc bodování: 18 bodů Proběhla věcná diskuse členů výboru se zájemci nebytového prostoru. Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne na základě bodového hodnocení radě města schválit uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího k podnikání o celkové výměře 66 m 2 (místnost v přízemí - 24 m 2, místnost v suterénu - 18 m 2 a místnost nad hlavním prostorem - 24 m 2 ) v objektu Mírové náměstí 19/3100, Jablonec nad Nisou s paní H. B., IČ , s místem podnikání Palackého 200/59, Jablonec nad Nisou Mšeno nad Nisou za účelem provozování thajských masáží, kosmetiky, manikúry a pedikúry. Nájemné je stanoveno dohodou ve výši 8.000,- Kč měsíčně. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce s účinností od s tím, že nájemní smlouva bude podepsána a nájemné včetně kauce uhrazeno nejdéle do dvou měsíců od schválení pronájmu prostoru radou města.

4 2. Zveřejnění záměru pronájmu st.p.č a p.p.č. 1276/23 v k.ú. Jablonec nad Nisou pro SPORT Jablonec nad Nisou, uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č FaM/OMP (plavecký bazén), rozšíření předmětu nájmu Město je vlastníkem st.p.č o výměře 292 m 2 a p.p.č. 1276/23 o výměře 2601 m 2 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou, na kterých se nachází volnočasový areál skatepark. Dle sdělení odboru správy majetku mělo město s Plaveckým bazénem, o.p.s. uzavřenou Smlouvu o zajištění provozu a správě areálu skateparku v Jablonci nad Nisou č OT/OTO ze dne Vzhledem k tomu, že společnost Plavecký bazén, o.p.s. byla zrušena likvidací a ke dni byla vymazána z rejstříku obecně prospěšných společností. Dle výkladu právního oddělení Smlouva o zajištění provozu a správě areálu skateparku v Jablonci nad Nisou zanikla. Vedením města bylo rozhodnuto, že celý areál skateparku bude dán do nájmu společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o., a to dodatkem k nájemní smlouvě č FaM/OMP ze dne , jejímž předmětem je pronájem budovy plaveckého bazénu včetně okolních pozemků. Účelem výše uvedené nájemní smlouvy je provozování plaveckého bazénu a zajištění služeb a činností s tím souvisejících (stravovací služby, parkování, apod.). Nájemné bylo stanoveno ve výši ,- Kč + DPH v zákonem stanovené výši. Nájemné bude navýšeno o 5.000,- Kč/rok + DPH v zákonem stanovené výši. Zároveň dojde k rozšíření účelu nájmu o provozování skateparku. Kolečko: Odbor kancelář primátora bez připomínek Odbor kancelář tajemníka k navrhované akci nemáme námitek Odbor správní za odbor správní nemáme námitek Odbor humanitní nemáme žádné připomínky, souhlasíme s pronájmem Odbor sociálních věcí a zdravotnictví bez připomínek Odbor správy majetku souhlasí bez připomínek Odbor územního a hospodářského rozvoje souhlas Odbor stavební a životního prostředí bez připomínek Odbor ekonomiky bez nájemní smlouvy Společnost SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. souhlas Proběhla věcná diskuse členů výboru. Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne radě města schválit a) zveřejnění záměru uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č FaM/OMP, uzavřené dne se společností SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o., IČ , se sídlem U Stadionu 1/4586, Jablonec nad Nisou, kterým bude rozšířen předmět nájmu, a to o st.p.č a p.p.č. 1276/23, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem provozování areálu volnočasových aktivit skateparku. Nájemné se navyšuje o částku 5.000,- Kč ročně + DPH v zákonem stanovené výši. b) uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č FaM/OMP, uzavřené dne se společností SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o., IČ , se sídlem U Stadionu 1/4586, Jablonec nad Nisou, kterým bude rozšířen předmět nájmu, a to o st.p.č a p.p.č. 1276/23, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem provozování areálu volnočasových aktivit skateparku. Nájemné se navyšuje o částku 5.000,- Kč ročně + DPH v zákonem stanovené výši.

5 3. Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s.r.o. - oznámení o uzavření smlouvy o podnájmu prostoru sloužícího k podnikání Jednatelka společnosti Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s.r.o., Ing. Marta Procházková oznamuje na základě Dodatku č. 8 k nájemní smlouvě č FaM/OMP uzavření smlouvy o podnájmu se společností: Dobrá rodina o.p.s., Klimentská 1246/1, Praha 1 Nové Město, IČ Předmět pronájmu - kancelářské prostory ve 2. patře budovy Jiráskova 9, Jablonec nad Nisou. Účel podnájmu: školící, poradenské a podpůrné služby pro děti, rodinu a partnery. Výbor pro hospodaření s majetkem města bere dne na vědomí oznámení o uzavření smlouvy o podnájmu prostoru sloužícího k podnikání mezi společností Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s.r.o. a společností Dobrá rodina o.p.s., Klimentská 1246/1, Praha 1 Nové Město, IČ Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu uložení kabelového vedení NN v p.p.č. 531/2 v k.ú. Jablonec nad Nisou - kabelové vedení NN, JN, Jablonec nad Nisou, ul. Panenská st.p.č (IV ) O uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu uložení kabelového vedení NN v p.p.č. 531/2 v k.ú. Jablonec nad Nisou - kabelové vedení NN, JN, Jablonec nad Nisou, ul. Panenská st.p.č (IV ) požádala v zastoupení společnosti ČEZ Distribuce a.s. společnost Bimont s.r.o. Smlouva bude uzavřena mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou (budoucí povinná osoba) a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV., IČ (budoucí oprávněná osoba). Jedná se o novou stavbu. Kolečko: odbor kancelář primátora - bez připomínek odbor kancelář tajemníka k navrhované akci nemám námitek odbor správní za odbor správní bez námitek odbor humanitní - nemáme žádné připomínky odbor sociálních věcí a zdravotnictví bez připomínek odbor správy majetku - souhlasíme odbor územního a hospodářského rozvoje - souhlasíme odbor stavební a životního prostředí - bez připomínek Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne radě města schválit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu uložení kabelového vedení NN v p.p.č. 531/2 v k.ú. Jablonec nad Nisou - kabelové vedení NN, JN, Jablonec nad Nisou, ul. Panenská st.p.č (IV ), se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV., IČ (budoucí oprávněná osoba), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.

6 5. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu uložení kabelového vedení NN v p.p.č v k.ú. Jablonec nad Nisou - přípojka NN ke garáži na st.p.č. 384/2 v ul. Vysoká (IV ) O uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu uložení kabelového vedení NN v p.p.č v k.ú. Jablonec nad Nisou - přípojka NN ke garáži na st.p.č. 384/2 v ul. Vysoká (IV ) požádala v zastoupení společnosti ČEZ Distribuce a.s. Ing. P.Ch. Stavba je dokončená. Smlouva bude uzavřena mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou (povinná osoba) a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV., IČ (oprávněná osoba). Jedná se o novou stavbu. Kolečko: odbor kancelář primátora - bez připomínek odbor kancelář tajemníka k navrhované akci nemám námitek odbor správní za odbor správní bez námitek odbor humanitní - nemáme žádné připomínky odbor sociálních věcí a zdravotnictví bez připomínek odbor správy majetku - souhlasíme odbor územního a hospodářského rozvoje - souhlasíme odbor stavební a životního prostředí - bez připomínek Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne radě města schválit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu uložení kabelového vedení NN v p.p.č v k.ú. Jablonec nad Nisou - přípojka NN ke garáži na st.p.č. 384/2 v ul. Vysoká (IV ) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV., IČ (oprávněná osoba), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. 6. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu uložení kabelové smyčky NN v p.p.č. 179/17, 488/1 a 489/8, vše v k.ú. Rýnovice - kabelová smyčka NN Rýnovice p.p.č. 489/1 (IV ) O uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu uložení kabelové smyčky NN v p.p.č. 179/17, 488/1 a 489/8, vše v k.ú. Rýnovice - kabelová smyčka NN Rýnovice p.p.č. 489/1 (IV ) požádala v zastoupení společnosti ČEZ Distribuce a.s. společnost Bimont s.r.o. Stavba je dokončená. Smlouva bude uzavřena mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou (povinná osoba) a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV., IČ (oprávněná osoba). Jedná se o novou stavbu. Kolečko: odbor kancelář primátora - bez připomínek odbor kancelář tajemníka k navrhované akci nemám námitek odbor správní za odbor správní bez námitek odbor humanitní - nemáme žádné připomínky odbor sociálních věcí a zdravotnictví bez připomínek odbor správy majetku - souhlasíme odbor územního a hospodářského rozvoje - souhlasíme odbor stavební a životního prostředí - bez připomínek

7 Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne radě města schválit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu uložení kabelové smyčky NN v p.p.č. 179/17, 488/1 a 489/8, vše v k.ú. Rýnovice - kabelová smyčka NN Rýnovice p.p.č. 489/1 (IV ), se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV., IČ (oprávněná osoba), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Hlasování:7,0,0 7. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu uložení kabelové smyčky NN v p.p.č. 164 v k.ú. Vrkoslavice - kabelová smyčka NN ul. Sokolovská 660 (IV ) O uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu uložení kabelové smyčky NN v p.p.č. 164 v k.ú. Vrkoslavice - kabelová smyčka NN ul. Sokolovská 660 (IV ) požádal v zastoupení společnosti ČEZ Distribuce a.s. pan A. H. Stavba je dokončená. Smlouva bude uzavřena mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou (povinná osoba) a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV., IČ (oprávněná osoba). Jedná se o novou stavbu. Kolečko: odbor kancelář primátora - bez připomínek odbor kancelář tajemníka k navrhované akci nemám námitek odbor správní za odbor správní bez námitek odbor humanitní - nemáme žádné připomínky odbor sociálních věcí a zdravotnictví bez připomínek odbor správy majetku - souhlasíme odbor územního a hospodářského rozvoje - souhlasíme odbor stavební a životního prostředí - bez připomínek Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne radě města schválit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu uložení kabelové smyčky NN v p.p.č. 164 v k.ú. Vrkoslavice - kabelová smyčka NN ul. Sokolovská 660 (IV ) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV., IČ (oprávněná osoba), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. 8. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu uložení plynovodu v p.p.č. 2118/2 v k.ú. Jablonec nad Nisou (přeložka plynovodu Jablonec nad Nisou ulice Horská) O uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu uložení plynovodu v p.p.č. 2118/2 v k.ú. Jablonec nad Nisou (přeložka plynovodu Jablonec nad Nisou ulice Horská) požádal v zastoupení společnosti RWE Gas Net, s.r.o. pan P. K. Smlouva bude uzavřena mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou (budoucí povinná osoba) a společností RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ (budoucí oprávněná osoba). Jedná se o přeložku současného vedení výšková úprava stávajícího vedení z důvodu křížení s kanalizační přípojkou, trasa se nemění.

8 Kolečko: odbor kancelář primátora - bez připomínek odbor kancelář tajemníka k navrhované akci nemám námitek odbor správní za odbor správní bez námitek odbor humanitní - nemáme žádné připomínky odbor sociálních věcí a zdravotnictví bez připomínek odbor správy majetku - souhlasíme odbor územního a hospodářského rozvoje - souhlasíme odbor stavební a životního prostředí - bez připomínek Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne radě města schválit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu uložení plynovodu v p.p.č. 2118/2 v k.ú. Jablonec nad Nisou (přeložka plynovodu Jablonec nad Nisou ulice Horská) se společností RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ (budoucí oprávněná osoba), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. 9. zveřejnění záměru pronájmu p.p.č. 454 o výměře 903 m 2 v k.ú. Rýnovice O pronájem pozemku za účelem zahrady požádali manželé Ing. J., r. 1960, a Ing. I., r. 1966, K., oba bytem Jablonec nad Nisou, kteří vlastní navazující p.p.č. 448/2, p.p.č. 448/4, p.p.č. 451, st.p.č. 452, jejíž součástí je budova bez č.p./č,e, st.p.č. 453, jejíž součástí je budova č.p. 118 vše v k.ú. Rýnovice. P.p.č. 454 je v katastru nemovitostí evidovaná jako trvalý travní porost. Kolečko: Kancelář primátora bez připomínek Kancelář tajemníka nemám námitek Správní odbor bez námitek Odbor sociálních věcí a zdravotnictví bez připomínek Humanitní odbor nemáme žádné připomínky Odbor stavební a životního prostředí bez připomínek Odbor územního a hospodářského rozvoje souhlasné stanovisko Odbor správy majetku souhlasíme Odbor ekonomiky na pozemek není uzavřena nájemní smlouva Proběhla věcná diskuse členů výboru, ze které vyplynul požadavek výboru zajistit vyjádření odborů k variantě prodeje uvedeného pozemku s možností výstavby v souladu s územním plánem. Z tohoto důvodu nebylo o bodu hlasováno. Doporučený závěr: Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne radě města schválit zveřejnění záměru pronájmu p.p.č. 454 o výměře 903 m 2 v k.ú. Rýnovice. 10. zveřejnění záměru pronájmu a pronájem části p.p.č. 1999/11, označené jako díl a o výměře 44 m 2 (celková výměra 144 m 2 ), části p.p.č. 1999/10 označené jako díl b o výměře 113 m 2 m 2 (celková výměra 118 m 2 ) a části p.p.č. 1999/2 označené jako díl c o výměře 44 m 2 (celková výměra 205 m 2 ) vše v k.ú. Jablonec nad Nisou

9 Oddělení investiční výstavby požádalo v červenci 2014 o ukončení nájemní smlouvy č FaM/OMP uzavřené dne s manžely J., r. 1956, a J., r. 1958, M., oba bytem Jablonec nad Nisou, z důvodu přípravy realizace stavby Rekonstrukce slepé části ulice Lesní v Jablonci nad Nisou. Nájemní smlouva č FaM/OMP byla uzavřena na část p.p.č. 1999/11, označenou jako díl a o výměře 49 m 2, část p.p.č. 1999/2, označenou jako díl c o výměře 44 m 2 a p.p.č. 1999/10 o výměře 118 m 2 (celková výměra pronajaté plochy 211 m 2 ) vše v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem zahrady, na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou vždy k běžného roku. Nájemní smlouva byla ukončena dohodou k Stavba rekonstrukce ul. Lesní probíhala od do Nyní manželé M. po dohodě s oddělením investiční výstavby znovu požádali o pronájem předmětných částí pozemků za účelem zahrady. Kolečko: Kancelář primátora bez připomínek Kancelář tajemníka nemám námitek Správní odbor bez námitek Odbor sociálních věcí a zdravotnictví bez připomínek Humanitní odbor nemáme žádné připomínky Odbor stavební a životního prostředí bez připomínek Odbor územního a hospodářského rozvoje oddělení investiční výstavby v příloze předáváme geodetické zaměření vybudované komunikace a kanalizace zbylé části pozemků je možné opět pronajmout Odbor správy majetku souhlasíme Odbor ekonomiky na pozemky není uzavřena nájemní smlouva Byl vyhotoven nový měřický náčrt na určení přesné výměry pronajímané plochy s ohledem na nový průběh komunikace. Proběhla krátká diskuse členů výboru. Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne radě města schválit zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 1999/11, označené jako díl a o výměře 44 m 2, části p.p.č. 1999/10 označené jako díl b o výměře 113 m 2 a části p.p.č. 1999/2 označené jako díl c o výměře 44 m 2 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou. Pokud se nepřihlásí jiný zájemce: Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne radě města schválit pronájem části p.p.č. 1999/11, označené jako díl a o výměře 44 m 2, části p.p.č. 1999/10 označené jako díl b o výměře 113 m 2 a části p.p.č. 1999/2 označené jako díl c o výměře 44 m 2 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem zahrady, pro manžele J., r. 1956, a J., r. 1958, M., oba bytem Jablonec nad Nisou. Nájemní smlouva bude uzavřená na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné je stanoveno ve výši 5,- Kč/m 2 /rok. 11. zveřejnění záměru prodeje a prodej části p.p.č. 1226/1, geometrickým plánem označené jako st.p.č o výměře 1 m 2 (celková výměra 781 m 2 ) v k.ú. Jablonec nad Nisou

10 O prodej části pozemku požádal pan T. B., r. 1974, bytem Jablonec nad Nisou, který vlastní navazující nemovitosti p.p.č. 1175/3, p.p.č. 1175/8, st.p.č. 2131, jejíž součástí je budova č.p Na p.p.č. 1175/3 byla postavena garáž na základě stavebního povolení ze dne Žadatel nemovitosti nabyl v roce Po zaměření budovy zjistil, že garáž zasahuje 1 m 2 do přilehlé p.p.č. 1226/1 (ul. Podskalí). Nyní bylo pro garáž vydáno kolaudační rozhodnutí na základě souhlasu s umístěním stavby. Pan B. žádá o prodej části pozemku pod garáží za účelem vypořádání majetkoprávních vztahů. Pozemek je v katastru nemovitostí evidovaný jako ostatní plocha, ostatní komunikace. Kolečka: Kancelář primátora bez připomínek Kancelář tajemníka nemám námitek Správní odbor bez námitek Odbor sociálních věcí a zdravotnictví bez připomínek Humanitní odbor nemáme žádné připomínky Odbor stavební a životního prostředí bez připomínek Odbor územního a hospodářského rozvoje stanovisko ze dne nesouhlasíme z důvodu udržitelnosti dotační akce Opravy komunikací poškozených zimou 2010/2011 udržitelnost do Oddělení dotací však bude řešit s poskytovatelem, souhlas bude možný ihned po schválení poskytovatele dotace. doplnění ze dne Ministerstvo financí zaslalo dne souhlas s prodejem předmětné části p.p.č. 1226/1 o výměře 1 m 2 Odbor správy majetku souhlasíme Odbor ekonomiky na pozemek není uzavřena nájemní smlouva Dle orientačního ceníku schváleného zastupitelstvem města dne se jedná o pozemek pod stavbou žadatele, tzv. vypořádání, je cena stanovena ve výši 400,-Kč/m 2. Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne radě města schválit zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 1226/1, geometrickým plánem označené jako st.p.č o výměře 1 m 2 v k.ú. Jablonec nad Nisou. Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne zastupitelstvu města schválit prodej části p.p.č. 1226/1, geometrickým plánem označené jako st.p.č o výměře 1 m 2 v k.ú. Jablonec nad Nisou pro pana T. B., r. 1974, bytem Jablonec nad Nisou, za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 600,- Kč (tj. 400,- Kč/m 2 + náklady na vyhotovení kupní smlouvy ve výši 200,- Kč). 12. směna části p.p.č. 26, dle geometrického plánu označené jako díl a o výměře 217 m 2 (celková výměra 225 m 2 ) ve vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou, za část st.p.č. 25, dle geometrického plánu označené jako díl d o výměře 62 m 2 (celková výměra 263 m 2 ) vše v k.ú. Vrkoslavice ve vlastnictví pana M. O směnu částí pozemků požádal pan K. M., r. 1966, bytem Liberec, který vlastní st.p.č. 25, jejíž součástí je budova č.p. 272 vše v k.ú. Vrkoslavice. Pan M. žádá o

11 p.p.č. 26, na které se nachází zahrada k jeho objektu č.p Za tento pozemek nabízí městu část st.p.č. 25, na kterou zasahuje ulice Zámecká. P.p.č. 26 je v katastru nemovitostí evidovaná jako zahrada. Na st.p.č. 25 není v katastru nemovitostí zapsáno omezení vlastnického práva. Kolečka: Kancelář primátora bez připomínek Kancelář tajemníka nemám námitek Správní odbor bez námitek Odbor sociálních věcí a zdravotnictví bez připomínek Humanitní odbor nemáme žádné připomínky Odbor stavební a životního prostředí bez připomínek Odbor územního a hospodářského rozvoje souhlasíme Odbor správy majetku souhlasíme Odbor ekonomiky na p.p.č. 26 není uzavřena nájemní smlouva Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučil a rada města dne schválila zveřejnění záměru směny části p.p.č. 26 o výměře cca 220 m 2 ve vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou v k.ú. Vrkoslavice. Pan M. navrhl směnu bez finančního doplatku. Oddělení majetkoprávní nechalo v lednu 2015 vyhotovit znalecký posudek na předmětné části pozemku: vlastnictví p. M.: část st.p.č. 25, označená jako díl d o výměře 62 m 2 jednotková cena cca 357,- Kč/m 2 celkem ,- Kč vlastnictví města: část p.p.č. 26, označená jako díl a o výměře 217 m 2 jednotková cena cca 858,- Kč/m 2 celkem ,- Kč Finanční doplatek ve prospěch města ve výši ,- Kč. Pan M. byl o tomto doplatku informován s tím, že se směnou za těchto finančních podmínek nesouhlasí a následně si nechal vyhotovit znalecký posudek na předmětné části pozemku: vlastnictví p. M.: část st.p.č. 25, označená jako díl d o výměře 62 m 2 jednotková cena cca 1.132,- Kč/m 2 celkem ,- Kč vlastnictví města: část p.p.č. 26, označená jako díl a o výměře 217 m 2 jednotková cena cca 340,- Kč/m 2 celkem ,- Kč Finanční doplatek ve prospěch města ve výši 3.508,- Kč Doporučený závěr: Varianta A: Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne zadání dalšího znaleckého posudku. Varianta B: Návrh směny za stejnou jednotkovou cenu obou pozemků, zahrady i komunikace, ve výši 200,- Kč/m 2 vlastnictví p. M.: 62 m 2 x 200,- Kč/m 2 = ,-Kč vlastnictví města: 217 m 2 x 200,- Kč/m 2 = ,-Kč Finanční doplatek ve prospěch města ve výši ,- Kč

12 Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne zastupitelstvu města schválit směnu části p.p.č. 26, dle geometrického plánu označené jako díl a o výměře 217 m 2 ve vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou, za část st.p.č. 25, dle geometrického plánu označené jako díl d o výměře 62 m 2 vše v k.ú. Vrkoslavice ve vlastnictví pana K. M., r. 1966, bytem Liberec, s finančním vyrovnáním ve prospěch města ve výši ,- Kč. Na základě věcné diskuse se členové výboru usnesli na doporučení zastupitelstvu města schválit směnu za kompromisní jednotkovou cenu ve výši 350,- Kč/m 2. Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne zastupitelstvu města schválit směnu části p.p.č. 26, dle geometrického plánu označené jako díl a o výměře 217 m 2 ve vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou, za část st.p.č. 25, dle geometrického plánu označené jako díl d o výměře 62 m 2 vše v k.ú. Vrkoslavice ve vlastnictví pana K. M., r. 1966, bytem Liberec, s finančním vyrovnáním ve prospěch města ve výši ,- Kč. 13. žádost pana C. o pronájem části p.p.č. 194/8 o výměře cca m 2 v k.ú. Lukášov Oddělení investiční výstavby požádalo v roce 2009 v rámci akce stavby I/14 Kunratice Jablonec n.n., úprava Čs. Armády o zajištění výkupu části p.p.č. 807/1 o výměře m 2 v k.ú. Rýnovice (celková výměra m 2 ). Vlastník pozemku, pan J. C., r. 1974, Jablonec n.n., navrhl směnu, a to celé p.p.č. 807/1 o výměře m 2 v k.ú. Rýnovice za pozemky města o celkové výměře cca m 2, a to část p.p.č. 194/8 o výměře cca m 2, část p.p.č. 192 o výměře cca m 2, a p.p.č. 226 o výměře 353 m 2 vše v k.ú. Lukášov. Dne zastupitelstvo města usnesením č. 164/2014/A/3 schválilo záměr směny p.p.č. 807/1 v k.ú. Rýnovice ve vlastnictví pana J. C., r. 1974, bytem Jablonec nad Nisou, za p.p.č. 226, část p.p.č. 192 o výměře cca m 2, část p.p.č. 194/8 o výměře cca m 2 vše v k.ú. Lukášov ve vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou s finančním vyrovnáním dle znaleckých posudků s tím, že přesné výměry směňovaných částí pozemků budou stanoveny až po dokončení dopravních staveb. Pan C. následně požádal o pronájem části p.p.č. 194/8 o výměře cca m 2 s tím, že na tomto pozemku chce realizovat výstavbu čerpací stanice pohonných hmot. Jak uvedl ve své žádosti, vzhledem k nutnosti připojení čerpací stanice na nově budovanou komunikaci, by pan C. chtěl projednat tento záměr před realizací stavby silnice s dodavateli projektové dokumentace a se zhotovitelem stavby silnice. Pan C. proto žádá alespoň o pronájem části p.p.č. 194/8 před dokončením dopravních staveb. Ke své žádosti pan C. nepřiložil žádnou dokumentaci ani vizualizaci svého záměru. Kolečka: Kancelář primátora bez připomínek Kancelář tajemníka nemám námitek Správní odbor bez námitek Odbor sociálních věcí a zdravotnictví bez připomínek Humanitní odbor bez připomínek

13 Odbor stavební a životního prostředí k pronájmu předmětné části p.p.č. 194/8 bez připomínek Odbor územního a hospodářského rozvoje souhlasíme, z pohledu územního plánu lze pronajmout 194/8 za účelem stavby čerpací stanice PHM Odbor správy majetku s pronájmem SOUHLASÍME Odbor ekonomiky na p.p.č. 194/8 je uzavřena smlouva o výpůjčce č FaM/OMP s Ředitelstvím silnic a dálnic na realizaci stavby silnice I/14 Kunratice Jablonec (u p.p.č. 194/8 dočasný zábor nad 1 rok o výměře 461 m 2 V případě žádosti o pronájem je třeba zohlednit zároveň záležitost již schváleného usnesení o záměru směny pozemků s panem C., dále žádost o nájem pozemku za účelem výstavby stanice pohonných hmot pro pana C., a metodický postup prodeje pozemků určených na investiční výstavbu dle jednacího řádu výboru pro hospodaření s majetkem města s tím, že se při záměrech investiční výstavby (v tomto případě plocha VD, cca 1 ha) zveřejňuje záměr investiční výstavby s tím, že město očekává více zájemců a prodej probíhá formou výběrového řízení s ohledem na navrženou cenu a záměr a s výhercem je uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní a nájmu nemovitostí (samotný prodej pozemků je realizován až po dokončení stavby). V tomto případě není možné pozemek zveřejnit k prodeji a nájmu pro širší okruh zájemců s ohledem na schválené záměrové usnesení směny. Tento případ lze řešit po majetkoprávní stránce, žádné z řešení však není možné v souladu s jednacím řádem výboru pro hospodaření s majetkem města, a to s ohledem na již schválený záměr směny. Doporučený závěr: Varianta A: Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne radě města neschválit pronájem části p.p.č. 194/8 o výměře cca m 2 v k.ú. Lukášov. Varianta B: Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne pozvat na následující jednání výboru pro hospodaření s majetkem města pana C. s tím, že městu předloží svůj záměr (studii, vizualizaci, apod.). Varianta C: a) Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne zastupitelstvu města schválit uzavření budoucí směnné smlouvy na směnu p.p.č. 807/1 v k.ú. Rýnovice ve vlastnictví pana J. C., r. 1974, bytem Jablonec nad Nisou, za p.p.č. 226, část p.p.č. 192 o výměře cca m 2 a část p.p.č. 194/8 o výměře cca m 2 vše v k.ú. Lukášov ve vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou s finančním vyrovnáním ve výši..,- Kč ve prospěch města (dle znaleckých posudků) s tím, že směnná smlouva bude uzavřena po dokončení dopravních staveb a vyhotovení geometrického plánu se stanovením přesné výměry směňovaných částí pozemků. Poté, co bude uzavřena směnná smlouva: b) Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne radě města schválit zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 194/8 o výměře cca m 2 v k.ú. Lukášov pro pana J. C., r. 1974, bytem Jablonec nad Nisou. c) Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne radě města schválit pronájem části p.p.č. 194/8, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 194/8 o výměře m 2 v k.ú. Lukášov pro pana J. C., r. 1974, bytem Jablonec nad Nisou. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou (nájem skončí nabytím předmětných pozemků do vlastnictví pana C.), s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné je stanoveno ve výši 50,- Kč/m 2 /rok.

14 Proběhla věcná diskuse členů výboru, na jejímž základě se shodli na variantě C) s tím, že: - bude aktualizováno vyjádření odboru územního a hospodářského rozvoje k nutnosti nabytí pozemku č. 807/1 ve vlastnictví pana C. pro realizaci stavby I/14 Kunratice Jablonec n.n., úprava Čs. Armády - pro projednání budoucí směnné smlouvy s panem C. dle doporučeného závěru - varianta C) bude nejprve stanovena cena pozemků na základě znaleckých posudků a bod znovu předložen k projednání výboru Členové výboru hlasovali o variantě C) s poměrem hlasů: 7,0,0 Jednání výboru bylo ukončeno ve 13,40 hodin. Zapsala a zpracovala: Marie Jiřičková Podpis vedoucí OMP, Ing. Libuše Pavízové:.

Důvodová zpráva A) 1. prodej p.p.č. 471/8 o výměře 248 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou

Důvodová zpráva A) 1. prodej p.p.č. 471/8 o výměře 248 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou Důvodová zpráva A) 1. prodej p.p.č. 471/8 o výměře 248 m 2 v k.ú. Jablonec nad Nisou O prodej tohoto pozemku požádali vlastníci bytových jednotek v navazujícím objektu Vodní 26. Pozemek si chtějí koupit

Více

ZÁPIS včetně přijatých usnesení. č. 8

ZÁPIS včetně přijatých usnesení. č. 8 M a g i s t r á t m ě s t a J a b l o n e c n a d N i s o u ZÁPIS včetně přijatých usnesení z jednání Výboru pro hospodaření s majetkem města č. 8 které se konalo dne 10. května 2016 Přítomni: Ing. Miloš

Více

Zápis z 20. zasedání zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 21.11.2013

Zápis z 20. zasedání zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 21.11.2013 Zápis z 20. zasedání zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 21.11.2013 Přítomni: Petr Šmaus, Miroslav Bíca, Lumír Hrubý, Ivana Jandová, Martin Koucký, Ing. Milan Kuchař, Ing. Jiří Pokorný, Jaroslav

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: 27. 6. 2013 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace Zpracoval: odbor, oddělení: Odbor ekonomiky a majetku Oddělení majetkové

Více

Zápis z jednání Osadního výboru Kokonín při Zastupitelstvu statutárního města Jablonce nad Nisou ze dne 10. 02. 2015

Zápis z jednání Osadního výboru Kokonín při Zastupitelstvu statutárního města Jablonce nad Nisou ze dne 10. 02. 2015 Zápis z jednání Osadního výboru Kokonín při Zastupitelstvu statutárního města Jablonce nad Nisou ze dne 10. 02. 2015 Členové: Josef Šikola předseda OV, Antonín Bobek, Ing. Akad. Arch. Rostislav Šábrt,

Více

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 11.3.2009 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov.

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 11.3.2009 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov. Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 11.3.2009 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov. Přítomni : 7 zastupitelů, p.karel Mňuk od 16.45 hod Omluveni : p.libor

Více

8.9.2015 1552/4, 1549/2, 1549/1, 951/8, 500 03 70890005 4.900,- + DPH.

8.9.2015 1552/4, 1549/2, 1549/1, 951/8, 500 03 70890005 4.900,- + DPH. Důvodová zpráva A.1. Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti jako práva věcného spočívající v právu uložení zatrubnění místní vodoteče s vlastníkem p.p.č. 1552/4, 1549/2, 1549/1, vše v k.ú. Mšeno nad Nisou

Více

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 119/13 z 8. 4. 2013 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 119/13 z 8. 4. 2013 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení. USNESENÍ z 49. řádné schůze Rady statutárního města Chomutova, která se konala dne 8. 4. 2013 od 9.00 hod, v zasedací místnosti č. 13 na radnici, nám. 1. máje v Chomutově. Usnesení RaMěst č. 119/13 z 8.

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 24. 9. 2015 Bod pořadu jednání: Výkup nemovitostí - areál fotbalového stadionu - od TJ Sokol Doubí o.s. Majetkoprávní operace

Více

Soubor usnesení - 7/ZM/2013

Soubor usnesení - 7/ZM/2013 Soubor usnesení - 7/ZM/2013 Konáno dne: 28.8.2013 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 7/195/ZM/13 - Program. 7.

Více

SI IVU lili lil lili MMB2015000000375

SI IVU lili lil lili MMB2015000000375 Rada města Brna Z7/06. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19. 5. 2015 SI IVU lili lil lili MMB2015000000375 ZMJIAUČ Název: v Návrh prodeje části pozemku p.č. 260 v k.ú. Medlánky při ul. Zebětínek

Více

Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ

Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ ze 7. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 16.12.2015 ve 14.30 hodin v polyfunkčním domě ve Velké Úpě, čp. 236 Přítomni: Alan Tomášek,

Více

Usnesení č. 2/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje doplnění nového bodu programu dnešního 6. zasedání, a sice bodu č.

Usnesení č. 2/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje doplnění nového bodu programu dnešního 6. zasedání, a sice bodu č. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních ze 4. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 2. června 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních ze 4. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 2. června 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MMB2015000000479. Název:

MMB2015000000479. Název: MMB2015000000479 Rada města Brna Z7/07. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 23. 6. 2015 7MHIVW Název: Návrh prodeje pozemků p.č. 1806/5, p.č. 1806/7. p.č. 1869/2 a p.č. 1941/8 a nesouhlas s uznáním

Více

Usnesení 7. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 24.8.2015

Usnesení 7. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 24.8.2015 -1- Usnesení 7. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 24.8.2015 7/136 Bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Tachova za uplynulé období od veřejného zasedání zastupitelstva města, které se

Více

16) Zastupitelstvo města projednalo žádost útulku Krásný Les na přesun již schváleného příspěvku na nákup odchytového vozidla do roku 2014.

16) Zastupitelstvo města projednalo žádost útulku Krásný Les na přesun již schváleného příspěvku na nákup odchytového vozidla do roku 2014. Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 16.12.2013 Čas zahájení: 19:05 Ověřitelé: ing. M. Vágner, mgr. P. Svobodová Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání

Více

Informace o přijatých usneseních z 22. schůze Rady města Šluknov konané dne 13. července 2015 v kanceláři starostky Program jednání: OSM OVS ORŽP

Informace o přijatých usneseních z 22. schůze Rady města Šluknov konané dne 13. července 2015 v kanceláři starostky Program jednání: OSM OVS ORŽP Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ Z 3. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 10. 2. 2015

USNESENÍ Z 3. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 10. 2. 2015 USNESENÍ Z 3. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 10. 2. 2015 USNESENÍ Č. 83/2015 Majetkoprávní operace MO Lbc Vratislavice n/n schvaluje majetkoprávní operace pod body: I. Záměr prodeje pozemků 1. schvaluje

Více

80. VÝPIS Z USNESENÍ

80. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 80. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 23.03.2009 1453/2009 80. RM V doporuč u j e ZM vzít na vědomí petici podanou dne 06.03.2009, 1454/2009

Více

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU konaného dne 26. 8. 2015 v sále multifunkčního centra Trojzemí 1. PŘÍTOMNOST ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Přítomnost při zahájení:

Více

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 4. 3. 2008

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 4. 3. 2008 USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 4. 3. 2008 USNESENÍ Č. 132/08 Majetkoprávní operace Odbor rozvojových projektů souhlasí s majetkoprávní operací pod bodem: I. Výkup souhlasí s výkupem

Více

Zápis z 8. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa,

Zápis z 8. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa, nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 19 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, JUDr. Jana Zejdová, Jaroslav Ulbrich, Otomar Němeček, Lucie Trnečková (do bodu 26), Jana

Více

13. PRODEJ POZEMKU P.P.Č. 1851/55 PŘI UL. U CIHELNY

13. PRODEJ POZEMKU P.P.Č. 1851/55 PŘI UL. U CIHELNY Starosta 5. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 19. 5. 2010 Bod pořadu jednání: 13. PRODEJ POZEMKU P.P.Č. 1851/55 PŘI UL. U CIHELNY Věc: Prodej pozemku p.p.č. 1851/55

Více

104. VÝPIS Z USNESENÍ

104. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 104. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.12.2009 2395/2009 104. RM V a) rozhoduje o rozšíření žádosti o dotaci z Integrovaného operačního

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 10. schůze 16. 5. 2016

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 10. schůze 16. 5. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 18.2.2016 od 18:00 hodin v budově obecního úřadu

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 18.2.2016 od 18:00 hodin v budově obecního úřadu Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 18.2.2016 od 18:00 hodin v budově obecního úřadu Přítomni: Omluveni: Vladimír Černý, Petr Holub, Martin Koucký, Ing. Milan Kuchař Michal

Více

Příloha č. 1. usnesení z 34. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 16. prosince 2013

Příloha č. 1. usnesení z 34. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 16. prosince 2013 Příloha č. 1 usnesení z 34. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 16. prosince 2013 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. PRODEJ POZEMKŮ : 1. a) přesné určení nemovitosti: poz.p.č.2986/11 o výměře

Více

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář starosty tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář starosty tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář starosty tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz Zápis z jednání Rady města Milovice č. 34/2014 konaného dne 27. 11. 2014

Více

llllllllllllllllllllllllllll MMB2015000000742

llllllllllllllllllllllllllll MMB2015000000742 Rada města Brna Z7/09. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 8. 9. 2015 llllllllllllllllllllllllllll MMB2015000000742 116 ZM7/ flffž Název: Návrh směny části pozemku p.č. 2220/1 v k.ú. Řečkovice

Více

MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města

MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města bod č. 5 Číslo zasedání: 29. Termín zasedání: 19. 9. 2013 Předkládá: Jiří Částečka, starosta MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města PRODEJE - ZÁMĚRY 1. Žádost o prodej pozemku p. č. 1954/5 o výměře

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 36328/2015 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 2. listopadu 2015

Více

Příloha oddělení územního plánování - platný územní plán:

Příloha oddělení územního plánování - platný územní plán: Důvodová zpráva A) 1. výkup části p.p.č. 813/1, geometrickým plánem označená jako p.p.č. 813/3 o výměře 9 m 2, části p.p.č. 822/1, geometrickým plánem označená jako p.p.č. 822/3 o výměře 192 m 2, části

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 70. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 27.dubna 2006 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín, spol. s r.o.,

Více

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář starosty tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář starosty tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář starosty tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz Zápis z jednání Rady města Milovice č. 36/2012 konaného dne 19. 11. 2012

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 9. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 10. 2012 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace Zpracoval: odbor, oddělení: Odbor ekonomiky a majetku Oddělení majetkové

Více

ZÁPIS včetně přijatých usnesení. č. 20

ZÁPIS včetně přijatých usnesení. č. 20 M a g i s t r á t m ě s t a J a b l o n e c n a d N i s o u ZÁPIS včetně přijatých usnesení z jednání Výboru pro hospodaření s majetkem města č. 20 které se konalo dne 13. prosince 2016 Přítomni: Ing.

Více

USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010

USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010 Rada města Čelákovic: USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.6., 2,7, 4.20., 7.1., 9.1. 1. 2. 1. Jmenuje Mgr. Bodláka

Více

Usnesení z 31. řádného jednání rady městského obvodu Pardubice V ze dne 4.9.2008

Usnesení z 31. řádného jednání rady městského obvodu Pardubice V ze dne 4.9.2008 Usnesení z 31. řádného jednání rady městského obvodu Pardubice V ze dne 4.9.2008 Přítomni: Jaroslav Kňava, Ing. Miroslav Baťa, Ladislav Doležal, MVDr. Karel Norek Omluveni: Bc. David Matýsek Program: I.

Více

Příloha č. 1 usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 7. listopadu 2011

Příloha č. 1 usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 7. listopadu 2011 Příloha č. 1 usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 7. listopadu 2011 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 4. část poz.p.č. 3344/1 o výměře cca 14m 2 a část

Více

Usnesení. Usnesení. 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14

Usnesení. Usnesení. 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Rada města usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 13. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 13. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 13. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. května 2015 usnesením č. 2015/592 program 13. schůze rady města, konané dne 11.05.2015. usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Soubor usnesení - 5/ZM/2013

Soubor usnesení - 5/ZM/2013 Soubor usnesení - 5/ZM/2013 Konáno dne: 29.5.2013 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 5/121/ZM/13 - Návrhová komise

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 24. zasedání 15.06.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

/5, 3657/6, 3657/8, 3659/4, 3659/10, 3659/13, 3659/ / /4, 3659/ /9, , 514, PSČ

/5, 3657/6, 3657/8, 3659/4, 3659/10, 3659/13, 3659/ / /4, 3659/ /9, , 514, PSČ č. 977 Rada města bere na vědomí připomínky a žádost ke zveřejněnému záměru prodeje pozemků podle usnesení zastupitelstva města č. 103 ze dne 23.06.2014 a schvaluje vyrozumění dle návrhu. č. 978 Rada města

Více

Soubor usnesení - 10/ZM/2012

Soubor usnesení - 10/ZM/2012 Soubor usnesení - 10/ZM/2012 Konáno dne: 21.11.2012 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 10/426/ZM/12 - Návrhová

Více

Zápis z 4. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa,

Zápis z 4. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa, nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 19 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Milan Lopušan, Jana Rychtaříková, Jaroslav Ulbrich, Lucie Trnečková, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Ing. Alexandra Píšková,

Více

USNESENÍ z 38. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 21. listopadu 2007

USNESENÍ z 38. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 21. listopadu 2007 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ z 38.

Více

RM 31 USNESENÍ. schvaluje přesun mezi rozpočtovými položkami odboru SVV dle předloženého materiálu.

RM 31 USNESENÍ. schvaluje přesun mezi rozpočtovými položkami odboru SVV dle předloženého materiálu. Spis. zn.: 111716 /2007 č.j.: 115691 /2007 USNESENÍ z 31. schůze rady města Šumperka ze dne 22.11.2007. Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 22.09.2011

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 22.09.2011 Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 07.09.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 22.09.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v

Více

U s n e s e n í z 23. schůze rady města ze dne 27. listopadu 2006

U s n e s e n í z 23. schůze rady města ze dne 27. listopadu 2006 Město Trutnov - Zpracováno dne : 27.11.2006 U s n e s e n í z 23. schůze rady města ze dne 27. listopadu 2006 OBSAH Majetek města Nemovitosti - doporučení pro ZM 2006-1392/23 Horská čp. 150 2006-1393/23

Více

Zápis z 6. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 29. 9. 2014

Zápis z 6. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 29. 9. 2014 Zápis z 6. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 29. 9. 2014 Zasedání zahájil v 19. 00 hodin a řídil starosta Bc. Václav Choutka. Starosta přivítal zastupitele a hosty z řad veřejnosti, konstatoval,

Více

83. VÝPIS Z USNESENÍ

83. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 83. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 20.04.2009 1533/2009 83. RM V doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 1964/12 včetně spoluvlastnického

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem. č. 14 / 2013

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem. č. 14 / 2013 M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 14 / 2013 konané dne 5.11.2013 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. ve 14:30 hodin Přítomni

Více

Starosta. 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: Lukáš Pohanka, starosta.

Starosta. 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: Lukáš Pohanka, starosta. Starosta 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 10.04.2019 Bod pořadu jednání: 11. PRODEJ P.P.Č. 1147/3 A 1149/1 Věc: Prodej p.p.č. 1147/3 a 1149/1 při ul. Tanvaldská

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 10/2015 ze dne 24.8.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 10/2015 ze dne 24.8.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 10/2015 ze dne 24.8.2015 Čas: 19.15-20.55 h Místo konání: kancelář starosty, budova obecního úřadu Přítomni: viz. prezenční listina, 6 členů ZO Suchodol

Více

Po zahájení byla projednána změna termínu příštího jednání výboru z 25. na 11. listopadu 2013.

Po zahájení byla projednána změna termínu příštího jednání výboru z 25. na 11. listopadu 2013. Strana č. 1 / 11 Přítomni: Zuzana Šídlová, Ing. Anna Kobosilová, Miloslav Václav, Jaroslav Ulbrich, Roman Málek, Eva Poláková, JUDr. Jana Zejdová, Pavel Chochola, Monika Rejnartová, Lucie Trnečková, František

Více

Program jednání a stanoviska rady:

Program jednání a stanoviska rady: Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.28/2014 konaného dne 15. 12. 2014 od 15:30 hodin v zasedací místnosti MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Milan Lomoz, starosta Jitka Tošovská, místostarostka Mgr.

Více

USNESENÍ. z 26. schůze rady města, která se konala dne 4. prosince 2013 od 09:00 hodin do 10:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice

USNESENÍ. z 26. schůze rady města, která se konala dne 4. prosince 2013 od 09:00 hodin do 10:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice USNESENÍ z 26. schůze rady města, která se konala dne 4. prosince 2013 od 09:00 hodin do 10:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Rudolf Flaška místostarosta

Více

Připomínám adresu pro vstup na internetové stránky: ftp://213.180.34.50

Připomínám adresu pro vstup na internetové stránky: ftp://213.180.34.50 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 15 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Roman Hejna, Milan Lopušan, Jana Rychtaříková, Jaroslav Ulbrich, Lucie Trnečková, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Luboš

Více

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011 USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011 USNESENÍ Č. 180/2011 Majetkoprávní operace majetkoprávní operace pod body: II. Záměry prodeje a ceny pozemků 1. Rada města ne záměr prodeje

Více

části, které jsou historickým majetkem města

části, které jsou historickým majetkem města Důvodová zpráva 1. výkup části p.p.č. 1331, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 1331/2 o výměře 9 m 2 (celková výměra 320 m 2 ) v k.ú. Mšeno nad Nisou Manželé A., r. 1938, a A., r. 1939, J.,

Více

USNESENÍ z 37. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 37. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 37. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1 v Uničově UR01/37/2016 Schválení programu 37. schůze Rady města Uničova

Více

Usnesení. Usnesení 43. schůze rady městského obvodu konané dne 06.11.2012. čís. 2563/RMOb1014/43/12 2611/RMOb1014/43/12

Usnesení. Usnesení 43. schůze rady městského obvodu konané dne 06.11.2012. čís. 2563/RMOb1014/43/12 2611/RMOb1014/43/12 43. schůze rady městského obvodu konané dne 06.11.2012 čís. 2563/RMOb1014/43/12 2611/RMOb1014/43/12 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

1. veřejné zasedání Zastupitelstva města 14.03.2011 Příloha zápisu

1. veřejné zasedání Zastupitelstva města 14.03.2011 Příloha zápisu Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Zastupitelstva města Benátky nad

Více

Zápis z 3. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa,

Zápis z 3. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa, nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 12 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Milan Lopušan, Jana Rychtaříková, Jaroslav Ulbrich, Lucie Trnečková, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Luboš Špindler, Ing.

Více

1000 2726 Návrh na nákup staršího automobilu - veřejná služba 9315. Pozemky pod stavbou : "Rekonstrukce křižovatky Železná" 9365

1000 2726 Návrh na nákup staršího automobilu - veřejná služba 9315. Pozemky pod stavbou : Rekonstrukce křižovatky Železná 9365 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 7.9.2009 od 15:00:00 do 19:20:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 11. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 8.10.2015

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 11. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 8.10.2015 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 11. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 8.10.2015 Usnesení č. 347 /15-413 /15 347/15 Volba návrhové komise 348/15 Schválení programu 349/15 Kontrola usnesení zastupitelstva

Více

Zápis z 9. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa,

Zápis z 9. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa, nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 27 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Jana Rychtaříková, Milan Lopušan, Zbyněk Cincibus, Luboš Špindler, Ing. Alexandra Píšková,

Více

Starosta. Návrh usnesení. 6. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 18. 06. 2014

Starosta. Návrh usnesení. 6. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 18. 06. 2014 Starosta 6. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 18. 06. 2014 Bod pořadu jednání: 11. PRODEJ 3 GARÁŽÍ A P.P.Č. 248/5, 248/6, 248/7 A 248/16 Věc: Prodej 3 garáží vč.

Více

Informace z 22. schůze Rady města Milevska

Informace z 22. schůze Rady města Milevska Informace z 22. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 01.12. 2014 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města Účast: Ing. Ivan Radosta starosta města, Mgr. Martin Třeštík místostarosta, Mgr. Petr

Více

USNESENÍ Z 2. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 2. 2. 2010

USNESENÍ Z 2. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 2. 2. 2010 USNESENÍ Z 2. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 2. 2. 2010 USNESENÍ Č. 59/2010 Oprava mostu Cidlinská Založení projektu a zpracování projektové dokumentace 1. založení projektu Oprava mostu Cidlinská,

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 45. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.08.2012

Město Horažďovice. Usnesení z 45. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.08.2012 Město Horažďovice Usnesení z 45. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.08.2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 52 rady města konané 07.12.2011

Město Králíky. Zápis z jednání č. 52 rady města konané 07.12.2011 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 52 rady města konané 07.12.2011 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Vlastimil Kubíček, Jan Mlynář Ing.

Více

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 21.11.2010 Příloha zápisu

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 21.11.2010 Příloha zápisu Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Zastupitelstva města Benátky nad

Více

Rada města Příbora. ze 41. schůze Rady města Příbora dne 26. června 2012

Rada města Příbora. ze 41. schůze Rady města Příbora dne 26. června 2012 M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 41. schůze Rady města Příbora dne 26. června 2012 41/1 Program schůze RM 41/1/1 Vložila do programu materiál č. 41/39 Společné zasedání členů

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 13 členů Omluveni: MUDr. Vl. Podzimková,

Více

Příloha č. 1 usnesení z 33. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 26. listopadu 2009

Příloha č. 1 usnesení z 33. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 26. listopadu 2009 Příloha č. 1 usnesení z 33. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 26. listopadu 2009 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. PRODEJ POZEMKŮ 1. poz.p.č. 834/34 o výměře 225m 2 ostatní plocha kat.území

Více

včetně přijatých usnesení č. 6 které se konalo dne 17. března 2015 Přítomni: Ing. Miloš Vele Nepřítomni: Adam Kurzawinski

včetně přijatých usnesení č. 6 které se konalo dne 17. března 2015 Přítomni: Ing. Miloš Vele Nepřítomni: Adam Kurzawinski M a g i s t r á t m ě s t a J a b l o n e c n a d N i s o u včetně přijatých usnesení z jednání Výboru pro hospodaření s majetkem města č. 6 které se konalo dne 17. března 2015 Přítomni: Ing. Miloš Vele

Více

U s n e s e n í z 5. zasedání zastupitelstva města ze dne 25. září 2006

U s n e s e n í z 5. zasedání zastupitelstva města ze dne 25. září 2006 Město Trutnov - Zpracováno dne : 25.09.2006 U s n e s e n í z 5. zasedání zastupitelstva města ze dne 25. září 2006 OBSAH Kontrola usnesení 2006-234/5 Kontrola plnění usnesení ZM Mgr. Adamec Majetek města

Více

RM 23. 1147/07 Finanční rozpočtová opatření města Šumperka č. IX roku 2007

RM 23. 1147/07 Finanční rozpočtová opatření města Šumperka č. IX roku 2007 Spis.zn.: 84176/2007 Č.j.: 85190/2007 USNESENÍ z 23. schůze rady města Šumperka ze dne 30. 8. 2007. Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 03.03.2014

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 9. 12. 2015 od 16:00 hodin

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 8. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. dubna 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o.,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 07.03.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014 Bod programu: 8 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

Zápis č. 5 z mimořádného jednání zastupitelstva obce Mladkov ze dne 2. 7. 2015

Zápis č. 5 z mimořádného jednání zastupitelstva obce Mladkov ze dne 2. 7. 2015 Zápis č. 5 z mimořádného jednání zastupitelstva obce Mladkov ze dne 2. 7. 2015 Přítomní zastupitelé: Lada Hejtmánková (1) Alena Kotyzová (4) Roman Studený (7) Martina Jirčíková (2) Bohuslav Matouš (5)

Více

RM bere na vědomí. RM ukládá

RM bere na vědomí. RM ukládá Rada města Blovice usnesení č. 07/10 z jednání rady města konaného dne 07.04.2010 od 15:00 hodin v kanceláři starosty města Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 169-209 RM schvaluje 169) výstavbu schodiště

Více

USNESENÍ č. 12/2009 ze schůze Rady města Čelákovic 3. prosince 2009. 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.14., 6.7., 6.8., 6.9.

USNESENÍ č. 12/2009 ze schůze Rady města Čelákovic 3. prosince 2009. 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.14., 6.7., 6.8., 6.9. Rada města Čelákovic: USNESENÍ č. 12/2009 ze schůze Rady města Čelákovic 3. prosince 2009 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.14., 6.7., 6.8., 6.9. 1. 2. 1. Jmenuje Ing. Stuchlíka

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven:

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven: Město Ostrov Usnesení z 23. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 26. října 2015 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven:

Více

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 21. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 27.06.2011 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

ul. 5. května schodiště zastávka

ul. 5. května schodiště zastávka A. Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti umístění železniční zastávky jako práva věcného spočívající v právu zřídit a provozovat železniční zastávku včetně jejího umístění a v právu vstupu a vjezdu v

Více

USNESENÍ č. 6 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 15. 3. 2016

USNESENÍ č. 6 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 15. 3. 2016 USNESENÍ č. 6 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 15. 3. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 12.1.2015. 200 10816 Vyúčtování Setkání pod rokycanskou věží 2014 15135

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 12.1.2015. 200 10816 Vyúčtování Setkání pod rokycanskou věží 2014 15135 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 12.1.2015 od 8:00:00 do 15:30:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nezbavětice konaného dne 3.3.2011

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nezbavětice konaného dne 3.3.2011 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nezbavětice konaného dne 3.3.2011 Místo konání : salónek místního pohostinství Přítomní zastupitelé : paní Andrlíková, Šlajerová, pánové Dudek, Macourek, Sedlák L.,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 1.7.2013

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 1.7.2013 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 1.7.2013 Čas zahájení: 19:05 Ověřitelé: M. Žabková, J. Dvořák Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání všech 15 zastupitelů

Více

PRO NAKLÁDÁNÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM KRAJE konané dne 27.10.2015

PRO NAKLÁDÁNÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM KRAJE konané dne 27.10.2015 ZÁPIS Č. 9 ze ZASEDÁNÍ KOMISE RADY LIBERECKÉHO KRAJE PRO NAKLÁDÁNÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM KRAJE konané dne 27.10.2015 Přítomni: Marek Pieter, Vladimír Mastník, RNDr. Vít Příkaský (přítomen od bodu č. 2),

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 16. května 2011

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 16. května 2011 Spisový znak: 101 2.2 Počet listů dokumentu: 6 Počet listů příloh: 1 Spisová značka: SEK/17346/2011/PBr Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 16. května 2011 Místo a čas zahájení: Společenský

Více

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář starosty tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář starosty tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář starosty tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz Zápis z jednání Rady města Milovice č. 20/2013 konaného dne 5. 8. 2013

Více

31. VÝPIS Z USNESENÍ

31. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 31. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 06.11.2007 964/2007 31. RM V a) schvaluje způsob zadání, okruh oslovených uchazečů a realizaci veřejné

Více