USNESENÍ 4. schůze Rady města Třebíče konané dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "USNESENÍ 4. schůze Rady města Třebíče konané dne 16.02.2016"

Transkript

1 USNESENÍ 4. schůze Rady města Třebíče konané dne /4/RM/2016 Zahájení a schválení programu 4. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 4. schůze Rady města Třebíče v roce /4/RM/2016 Prodloužení platnosti nájemní smlouvy tady nic není prodloužit platnost nájemní smlouvy č. 655/00 uzavřené dne s tady nic není IČ , na pronájem budovy č. p. 724 na ul. Krajinova v Třebíči, jež je součástí pozemku p. č. st zast. plocha a nádvoří a pozemků p. č. 1745/365 o výměře 139 m 2, 1745/364 o výměře 740 m 2, 1745/367 o výměře 156 m 2, v k. ú. a obci Třebíč, na dobu určitou do sdělit žadateli rozhodnutí rady města a zajistit uzavření dodatku k nájemní smlouvě. 3/4/RM/2016 Vyřazení strojní části kotelny v domě č. p. 445, 446 na ul. Obránců míru v Třebíči vyřadit a fyzicky zlikvidovat strojní zařízení kotelny v domě č. p. 445, 446 na ul. Obránců míru v Třebíči, inv. č H, v pořizovací ceně Kč a inv. č H, v pořizovací ceně Kč zajistit vyřazení a fyzickou likvidaci strojního zařízení. Termín: /4/RM/2016 Ukončení nájemní smlouvy dohodou - Základní škola T. G. Masaryka Třebíč v budově FÓRUM ukončit nájemní smlouvu č , sjednanou se Základní školou T. G. Masaryka Třebíč, Komenského nám. 61/6, Třebíč, IČ , dohodou k zajistit uzavření dohody o ukončení nájemního vztahu. 1

2 5/4/RM/2016 Výpůjčka nemovitých věcí - Základní škola T. G. Masaryka Třebíč v budově Fórum vypůjčit na dobu neurčitou příspěvkové organizaci města Základní škole T. G. Masaryka Třebíč, Komenského náměstí č. p. 61/6, IČ , prostory o výměře 1027 m 2 v pavilonu B budovy č. p na Masarykově náměstí v Třebíči zajistit uzavření smlouvy o výpůjčce. 6/4/RM/2016 Záměr nájmu prostor a budov o záměru nájmu místnosti č. 16 v 1. NP, místností č. 15, 16 a 17 ve 2. NP, místností č. 5, 7, 8 a části chodby ve 4. NP, místností č. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 a části chodby v 5. NP, místností č. 3, 11, 12, 15 a 17 v 6. NP, místností č. 2, 3, 4, 5, 6, 13, 15 a 17 v 7. NP, místností č. 5, 9, 12, 14, 16 a 17 v 8. NP a místností č. 4 a 6 v 9. NP budovy na ul. Manž. Curieových č. p. 657 v Třebíči, jež je součástí pozemku p. č. st zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. a obci Třebíč. I o záměru nájmu místností č. 102 a 103 v 1. NP, místností č. 206 a 210 ve 2. NP a místností č. 302, 304 a 305 ve 3. NP budovy na ul. Sedlákova č. p. 965 v Třebíči, jež je součástí pozemku p. č. st zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. a obci Třebíč. II o záměru nájmu prostor v 1. NP budovy na Komenského náměstí č. p. 286/17 v Třebíči, jež je součástí pozemku p. č. st. 393/2 - zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. a obci Třebíč. IV. Rada města rozhodla o záměru nájmu 2 garáží ve dvorním traktu budovy na Karlově náměstí č. p. 63/52 v Třebíči, jež je součástí pozemku p. č. st. 104/1 - zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. a obci Třebíč. V. Rada města ukládá 1.1. zajistit zveřejnění záměru nájmů na úřední desce. Termín: /4/RM/2016 Záměr prodeje části pozemku tady nic není - GP o záměru prodeje části pozemku p. č. 103/29, oddělené geometrickým plánem č /2015, zpracovaným firmou Mojmír Novotný - GP, s. r. o., Koutkova 350, Třebíč, označené jako nově vzniklý pozemek p. č. 103/165 o výměře 79 m 2, obec Třebíč a k. ú. Podklášteří. 2

3 1.1. zajistit zveřejnění záměru prodeje části pozemku na úřední desce. Termín: /4/RM/2016 Záměr prodeje částí pozemků tady nic není - GP o záměru prodeje části pozemku p. č. 112/6, oddělené geometrickým plánem č /2015, zpracovaným firmou Geoding, spol. s.r.o., Na Pankráci 1597/76, Praha 4, označené jako díl "b" o výměře 385 m 2, části pozemku p. č. 112/46, oddělené stejným geometrickým plánem, označené jako díl "c" o výměře 339 m 2, části pozemku p. č. 125, oddělené stejným geometrickým plánem, označené jako díl "f" o výměře 322 m 2, části pozemku p. č. 126/1, oddělené stejným geometrickým plánem, označené jako díl "h+i+k" o výměře 93 m 2, části pozemku p. č. 125, oddělené stejným geometrickým plánem, označené jako nově vzniklý pozemek p. č. st o výměře 28 m 2, vše obec Třebíč a k. ú. Podklášteří zajistit zveřejnění záměru prodeje částí pozemků na úřední desce. Termín: /4/RM/2016 Záměr prodeje části pozemku tady nic není- GP I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o prodeji části pozemku p. č. 45/2, oddělené geometrickým plánem č /2015, zpracovaným firmou Geoding, spol. s. r. o., Na Pankráci 1597/76, Praha 4, označené jako nově vzniklý pozemek p. č. 45/28 o výměře 48 m 2, obec Třebíč a k. ú. Ptáčov, za kupní cenu 150 Kč/m 2, tady nic není zajistit předložení materiálu k projednání na zasedání zastupitelstva města. Termín: /4/RM/2016 Záměr prodeje částí pozemků tady nic není o záměru prodat část pozemku p. č. st. 987/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře do 11 m 2 a část pozemku p. č. st. 987/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře do 59 m 2, obec Třebíč a k. ú. Třebíč, nacházejících se na ul. Polanka v Třebíči zajistit zveřejnění záměru prodeje částí pozemků na úřední desce. Termín: /4/RM/2016 3

4 Záměr prodeje části pozemku - VARIANT plus o záměru prodat část pozemku p. č ostatní plocha o výměře do 120 m 2, obec Třebíč a k. ú. Podklášteří zajistit zveřejnění záměru prodeje části pozemku na úřední desce. Termín: /4/RM/2016 Záměr prodeje pozemku tady nic není I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o záměru neprodat pozemek p. č. 27/3 - trvalý travní porost o výměře 1405 m 2, obec Třebíč a k. ú. Sokolí zajistit předložení materiálu k projednání na zasedání zastupitelstva města. Termín: /4/RM/2016 Záměr prodeje pozemku a části pozemku - S. O. K. stavební o záměru prodeje pozemku p. č. 1086/40 - ostatní plocha o výměře 4275 m 2 a části pozemku p. č. 1086/38, oddělené geometrickým plánem č /2015, zpracovaným firmou Geoding, spol. s. r. o., Na Pankráci 1597/76, Praha 4, označené jako nově vzniklý pozemek p. č. 1086/160 - ostatní plocha o výměře 2304 m 2, vše obec Střítež a k. ú. Střítež u Třebíče zajistit zveřejnění záměru prodeje pozemku a části pozemku na úřední desce. Termín: /4/RM/2016 Záměr reálného rozdělení pozemků tady nic není o záměru reálného rozdělení pozemku p. č. 123/5 - zahrada o výměře 176 m 2 a pozemku p. č. st zastavěná plocha a nádvoří/zbořeniště o výměře 335 m 2, vše obec Třebíč a k. ú. Třebíč, kdy dle velikosti spoluvlastnických podílů vznikne po vytyčení hranic a rozdělení geometrickým plánem pro město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, Třebíč, IČ , jako vlastníka podílu 13/20, pozemek o výměře 332 m 2, pro TRADO-TANK, spol. s. r. o., Průmyslová 154, Třebíč, IČ , jako vlastníka podílu 15/60, pozemek o výměře 128 m 2, pro tady nic není, jako vlastníka podílu 1/10, pozemek o výměře 51 m 2. 4

5 1.1. zajistit zveřejnění záměru reálného rozdělení pozemků na úřední desce. Termín: /4/RM/2016 Nabídka pozemků - Úřad pro zastupování státu I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města nabýt bezúplatně do vlastnictví města Třebíče pozemek p. č. 913/14 - ostatní plocha o výměře 438 m 2, pozemek p. č. 1507/30 - ostatní plocha o výměře 52 m 2, pozemek p. č. 1507/32 - ostatní plocha o výměře 8 m 2, pozemek p. č. 913/2 - ostatní plocha o výměře 675 m 2, obec Třebíč a k. ú. Třebíč, od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, Praha, IČ zajistit předložení materiálu k projednání na zasedání zastupitelstva města. Termín: /4/RM/2016 Nabídka spoluvlastnických podílů pozemku tady nic není I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města nabýt do majetku města spoluvlastnické podíly pozemku p. č ostatní plocha o výměře 1627 m 2, obec Třebíč a k. ú. Sokolí, za kupní cenu 3 Kč/m 2 od tady nic není o velikosti 3/16 a tady nic není, o velikosti 5/ zajistit předložení materiálu k projednání na zasedání zastupitelstva města. Termín: /4/RM/2016 Pronájem pozemku tady nic není pronajmout tady nic není část pozemku parc. č. 132/1 o výměře 61 m 2, v k. ú. Podklášteří a obci Třebíč, za účelem zřízení vrtané studny, uložení potrubí a kabelu NN, jejich provozování, udržování, provádění oprav a čerpání vody, na dobu 20 let, za nájemné 6 Kč/m 2 /rok sdělit usnesení rady města žadatelům. 18/4/RM/2016 Pacht pozemků (prodloužení smlouvy) - Statek Dubinka, s. r. o. prodloužit pachtovní smlouvu č , na propachtování pozemků parc. č. 1241/1 o 5

6 výměře 4803 m 2 a parc. č o výměře 113 m 2, oba v k. ú. Třebíč a obci Třebíč, na dobu určitou do sdělit rozhodnutí rady města žadateli. 19/4/RM/2016 Záměr pronájmu pozemku - outdoor akzent s. r. o. o záměru pronajmout části pozemků parc. č. 977/23 o výměře 1 m 2 a parc. č. 990/1 o výměře 1 m 2, oba v k. ú. Třebíč a obci Třebíč, na kterých je umístěno reklamní zařízení zajistit zveřejnění záměru pronájmu částí pozemků. Termín: /4/RM/2016 Záměr výpůjčky pozemků - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny o záměru prodloužit smlouvu o výpůjčce č , na výpůjčku částí pozemků parc. č. 428/4 o výměře 128 m 2, 433 o výměře 14,3 m 2 a 428/3 o výměře 26,2 m 2, vše v k. ú. Třebíč a obci Třebíč, za účelem realizace akce s názvem "II/410 Třebíč-Borovina, opěrná zeď v km 0,184-0,385", na dobu o 1 rok, tj. do zajistit zveřejnění záměru výpůjčky. Termín: /4/RM/2016 Výpůjčka pozemku - MKS Třebíč vypůjčit Městskému kulturnímu středisku Třebíč, Karlovo nám. 47, Třebíč, IČ , část pozemku parc. č. 13/1 o výměře 4500 m 2, v k. ú. Podklášteří a obci Třebíč, od do , za účelem pořádání akce s názvem "SLAVNOSTI RŮŽOVÝCH VÍN" dne sdělit rozhodnutí rady města žadateli. 22/4/RM/2016 6

7 Prominutí nájemného - PARK - sadovnické úpravy prominout nájemné dle nájemní smlouvy č z společnosti PARK - sadovnické a krajinářské úpravy s. r. o., se sídlem Jaderná elektrárna Dukovany, IČ , za období od do sdělit usnesení rady města nájemci. 23/4/RM/2016 BVB - itself s. r. o. - zřízení věcného břemene zřídit úplatné věcné břemeno - služebnost ve prospěch společnosti itself, s. r. o., Pálavské náměstí 4343/11, Židenice, Brno, IČ , na pozemcích parc. č. 117/15 a 182/99, oba v k. ú. Řípov a obci Třebíč, za účelem zřízení, provozování, údržby a oprav a s tím souvisejícího práva vstupu a vjezdu oprávněné osoby po nezbytnou dobu a v nutném rozsahu, spočívajícího v uložení komunikačního vedení veřejné komunikační sítě - dvou trubek HDPE 40/33 mm ve volném terénu podél sídliště v Borovině v Třebíči a dvou trubek uložených v zemi v plastové kabelové komoře, v rámci akce s názvem "OT Třebíč - Stařeč - Čechočovice, Zadní hora - vysílač VF", v délce trasy do 129,5 m. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu uložení sítí, za jednorázovou úhradu 300 Kč/bm + DPH. Po dobu výstavby bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene sdělit rozhodnutí rady města žadateli. 24/4/RM/2016 BVB - E.ON Distribuce, a. s. zřídit úplatné věcné břemeno - služebnost ve prospěch E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ , a ve prospěch jejího právního nástupce, na pozemku parc. č. 1461/24 v k. ú. Třebíč a obci Třebíč, spočívající v umístění nového kabelu NN NAYY 4 x 25 v délce trasy do 12 m, v rámci akce s názvem "Třebíč - Litoltova: NN kabel Šafránek", provozování a udržování a s tím souvisejícího práva vstupu a vjezdu oprávněné osoby či jejich dodavatelů po nezbytnou dobu a v nutném rozsahu na část služebného pozemku v souladu s ust. 25 energetického zákona a za účelem údržby a oprav a také zřízení a udržování potřebného obslužného zařízení, jakož i v právu provádět na distribuční soustavě úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu uložení energetického zařízení, za jednorázovou úhradu 300 Kč/bm + DPH. Po dobu výstavby bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene sdělit rozhodnutí rady města žadateli. 7

8 25/4/RM/2016 BVB - E.ON Distribuce, a. s. zřídit úplatné věcné břemeno - služebnost ve prospěch E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ , a ve prospěch jejího právního nástupce, na pozemcích parc. č. 243/1 a 243/97, oba v k. ú. Týn u Třebíče a obci Třebíč, spočívající v umístění kabelového vedení - smyčky NN a pilíře NN v délce trasy do 8 m, v rámci akce s názvem "Třebíč - Táborská: NN kab. sm. RD č. 13 Toman", provozování a udržování a s tím souvisejícího práva vstupu a vjezdu oprávněné osoby či jejich dodavatelů po nezbytnou dobu a v nutném rozsahu na část služebného pozemku v souladu s ust. 25 energetického zákona a za účelem údržby a oprav a také zřízení a udržování potřebného obslužného zařízení, jakož i v právu provádět na distribuční soustavě úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu uložení energetického zařízení, za jednorázovou úhradu 300 Kč/bm + DPH. Po dobu výstavby bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene sdělit rozhodnutí rady města žadateli. 26/4/RM/2016 Žádost o možnost splácení dlužného nájemného umožnit tady nic není splácení dluhu na nájemném za byt č. 03 v domě č. p. 25 na ul. 9. května v Třebíči v celkové výši Kč s příslušenstvím v měsíčních splátkách po Kč počínaje měsícem březnem 2016 za podmínky, že uzavře s městem Třebíčí do dohodu o uznání dluhu sdělit rozhodnutí rady města žadatelce. Termín: /4/RM/2016 Žádost o možnost splácení dlužného nájemného umožnit tady nic není, splácení dluhu na nájemném za byt č. 15 v domě č. p. 672 na ul. Bezručova v Třebíči v celkové výši Kč s příslušenstvím v měsíčních splátkách po Kč počínaje měsícem březnem 2016 za podmínky, že uzavře s městem Třebíčí do dohodu o uznání dluhu sdělit rozhodnutí rady města žadatelce. 8

9 Termín: /4/RM/2016 Žádost o možnost splácení dlužného nájemného umožnit tady nic není, splácení dluhu na nájemném za byt č. 06 v domě č. p. 80 na ul. Soukenická v Třebíči v celkové výši Kč s příslušenstvím v měsíčních splátkách po Kč počínaje měsícem únorem 2016 za podmínky, že uzavře s městem Třebíčí do dohodu o uznání dluhu sdělit rozhodnutí rady města žadatelce. Termín: /4/RM/2016 Ukončení nájemní smlouvy dohodou ukončit s tady nic není, nájemní vztah k bytu č. 14 v domě č. p. 594 na ul. Myslbekova v Třebíči dohodou ke dni sdělit rozhodnutí rady města žadateli. Termín: /4/RM/2016 Pronájem bytu č. 01 v domě č. p. 30 na Karlově nám. v Třebíči pronajmout byt č. 01 v domě č. p. 30 na Karlově nám. v Třebíči tady nic není, za podmínek schválených radou města dne , usnesení č. 33/27/RM/ vypracovat nabídku na pronájem bytu. Termín: /4/RM/2016 Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení - Stavební úpravy ulice Seifertova a Řípovská uzavřít s RWE GasNet, s. r. o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, zastoupenou na základě plné moci společností RWE Distribuční služby, s. r. o., Plynárenská 499/1, Brno - Zábrdovice, IČ , smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících č. smlouvy 05/22/2010/16, spočívající v zajištění realizace přeložky stávajícího STL plynovodu DN 63 v délce 121,58 m a 5 ks STL přípojek (v délkách 9

10 2,02 m, 2,2 m, 2,4 m, 3,2 m a 3,6 m) na pozemcích p. č. 1964/1, 1964/7, 1964/119, 1964/120, 1478 a 1964/117, zapsaných na LV č v k. ú. Třebíč a obci Třebíč zajistit podepsání smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících č. 05/22/2010/16. Termín: /4/RM/2016 Zřízení věcného břemene (přeložka plynovodu) - Stavební úpravy ulice Seifertova a Řípovská uzavřít s RWE GasNet, s. r. o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, zastoupenou na základě plné moci společností RWE Distribuční služby, s. r. o., Plynárenská 499/1, Brno - Zábrdovice, IČ , smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. smlouvy 05/22/2009/16, spočívající v právu zřídit a provozovat na pozemcích p. č. 1964/1, 1964/7, 1964/119, 1964/120, 1478 a 1964/117, v k.ú. Třebíč a obci Třebíč, plynárenské zařízení a dále v právu vstupovat a vjíždět na tyto pozemky v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení. Jedná se o přeložku STL plynovodu DN 63 v délce 121,58 m a 5 ks STL přípojek (v délkách 2,02 m, 2,2 m, 2,4 m, 3,2 m a 3,6 m) v rámci akce Přeložka STL plynovodu + přepojení 5 ks STL přípojek na ulici Řípovská a Seifertova v Třebíči, číslo stavby Věcné břemeno bude zřízeno na dobu uložení plynárenského zařízení, za jednorázovou úplatu 500,00 Kč + DPH zajistit podepsání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 05/22/2009/16. Termín: /4/RM/2016 Regenerace sídliště - Třebíč, ul. Čeloudova, et. B1 uzavřít na akci Regenerace sídliště - Třebíč, ul. Čeloudova, et. B1, se společností E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ , smlouvu o přeložce zařízení distribuční soustavy zajistit uzavření smlouvy o přeložce zařízení. Termín: /4/RM/2016 Veřejná zakázka ev. č "Rozšíření sportovního areálu "Na Hvězdě" Třebíč, Část B" 10

11 zadat veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č "Rozšíření sportovního areálu "Na Hvězdě" Třebíč, Část B" v souladu s vnitřní směrnicí č. QS /1 uchazeči COLAS CZ, a. s., Ke Klíčovu 9, Praha 9, IČ , a s vybraným uchazečem uzavřít smlouvu o dílo č. objednatele 05/14/2036/ zajistit uzavření smlouvy o dílo č. objednatele 05/14/2036/16 na realizaci veřejné zakázky ev. č "Rozšíření sportovního areálu "Na Hvězdě" Třebíč, Část B". Termín: /4/RM/2016 Žádost o finanční dar na léčbu Aleše Dennera poskytnout finanční dar ve výši Kč tady nic není, a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 2 podkladového materiálu k 35/4/RM/ Davidu Vojtanovi 1.1. zajistit uzavření smlouvy a poskytnutí daru. Termín: /4/RM/2016 Žádost o finanční dar na pohádkovou knížku z okolí města Třebíče poskytnout finanční dar ve výši Kč tady nic není, a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 2 podkladového materiálu k 36/4/RM/ Davidu Vojtanovi 1.1. zajistit uzavření smlouvy a poskytnutí daru. Termín: /4/RM/2016 Žádost o finanční dar na činnost sdružení Energetické Třebíčsko poskytnout finanční dar ve výši Kč sdružení Energetické Třebíčsko, Karlovo nám. 104/55, Třebíč , IČ , a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 2 podkladového materiálu k 37/4/RM/ Davidu Vojtanovi 1.1. zajistit uzavření smlouvy a poskytnutí daru. Termín: /4/RM/

12 Staženo z programu. 39/4/RM/2016 Žádost o finanční dotaci - FOKUS Vysočina poskytnout dotaci ve výši Kč organizaci FOKUS Vysočina, 5. května 356, Havlíčkův Brod, IČ , a uzavřít smlouvu dle přílohy č. 2 podkladového materiálu k 39/4/RM/ Davidu Vojtanovi 1.1. zajistit uzavření smlouvy a poskytnutí dotace. Termín: /4/RM/2016 Inventarizace majetku, pohledávek a závazků k I. Rada města schvaluje průběh a výsledek inventarizace majetku, pohledávek a závazků města se stavem k dle přílohy č. 1 podkladového materiálu k 40/4/RM/2016. I o vyřazení majetku dle přílohy č. 2 podkladového materiálu k 40/4/RM/2016. I 1. Davidu Vojtanovi 1.1. zajištění realizace závěrů inventarizace. Termín: /4/RM/2016 Veřejná zakázka ev. č "Pojištění majetku a odpovědnosti Města Třebíč" uveřejnit formou předběžného oznámení dle 86 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, nadlimitní veřejnou zakázku na služby ev. č. zadavatele "Pojištění majetku a odpovědnosti Města Třebíč" ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku EU. 1. Davidu Vojtanovi 1.1. zajistit uveřejnění předběžného oznámení veřejné zakázky "Pojištění majetku a odpovědnosti Města Třebíč" ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku EU. 42/4/RM/2016 Rozpis rozpočtu I. Rada města bere na vědomí rozpis rozpočtu na rok 2016 dle přílohy č. 1 podkladového materiálu k 42/4/RM/

13 1. Davidu Vojtanovi 1.1. provést rozpis rozpočtu na rok Termín: /4/RM/2016 Dodatky č. 5 a č. 6 ke zřizovací listině MŠ DUHA Třebíč I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o změně zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola DUHA Třebíč, se sídlem Kpt. Jaroše 835/31, Třebíč, IČ , a schválit její Dodatek č. 5 dle přílohy č. 1 podkladového materiálu k 43/4/RM/2016, s účinností od II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 6 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola DUHA Třebíč, se sídlem Jar. Haška 835/31, Třebíč, IČ , kterým se vydává úplné znění zřizovací listiny této organizace, ve znění dle přílohy č. 2 podkladového materiálu k 43/4/RM/2016. I 1. Jindřišce Pánkové 1.1. zajistit předložení materiálu k projednání na zasedání zastupitelstva města. Termín: /4/RM/2016 Poskytnutí finančního příspěvku v rámci Zásad podpory škol na období poskytnout dotaci - příspěvek ve výši Kč, na období leden - červen 2016, příspěvkovým organizacím: - Základní škola a mateřská škola Třebíč, Na Kopcích 342, se sídlem Na Kopcích 342, Třebíč, IČ , - Základní škola Třebíč, Benešova 585, se sídlem Benešova 585, Třebíč, IČ , - Základní škola Třebíč, ul. Kpt. Jaroše 836, se sídlem ul. Kpt. Jaroše 836, Třebíč, IČ , - Dům dětí a mládeže Třebíč, příspěvková organizace, se sídlem Tomáše Bati 1084, Třebíč, IČ , na základě "Zásad na podporu škol a školských zařízení zřizovaných městem Třebíč při získávání grantových dotací na období schválených zastupitelstvem města dne usnesením č. 11/1/ZM/2015. I poskytnout dotaci - příspěvek ve výši Kč, na období leden - červen 2016, Základní škole T. G. Masaryka Třebíč, se sídlem Komenského nám. 61/6, Třebíč, IČ , na základě "Zásad na podporu škol a školských zařízení zřizovaných městem Třebíč při získávání grantových dotací na období schválených zastupitelstvem města dne usnesením č. 11/1/ZM/2015. II poskytnout dotaci - příspěvek ve výši Kč, na období leden - červen 2016, Mateřské škole Třebíč, Benešova ul., příspěvková organizace, se sídlem Benešova 564, Třebíč, IČ , na základě "Zásad na podporu škol a školských zařízení zřizovaných městem Třebíč při získávání grantových dotací na období schválených 13

14 zastupitelstvem města dne usnesením č. 11/1/ZM/2015. IV. Rada města rozhodla poskytnout dotaci - příspěvek ve výši Kč, na období leden - červen 2016, Mateřské škole Třebíč, Cyrilometodějská ul., příspěvková organizace, se sídlem Cyrilometodějská 754/6, Třebíč, IČ , na základě "Zásad na podporu škol a školských zařízení zřizovaných městem Třebíč při získávání grantových dotací na období schválených zastupitelstvem města dne usnesením č. 11/1/ZM/2015. V. Rada města ukládá 1. Jindřišce Pánkové 1.1. administrativně zajistit poskytnutí schváleného finančního příspěvku jednotlivým příspěvkovým organizacím. 45/4/RM/2016 Souhlas s přijetím daru - MŠ Okružní I. Rada města souhlasí v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s usnesením rady města č. RM , s přijetím peněžního daru ve výši Kč Mateřskou školou Třebíč, ul. Okružní, příspěvková organizace, se sídlem Okružní 962/13, Třebíč, IČ , od fyzické osoby. 1. Jindřišce Pánkové 1.1. administrativně zajistit předání rozhodnutí rady města ředitelce příspěvkové organizace. Termín: /4/RM/2016 Souhlas s vyřazením majetku příspěvkové organizace MŠ Třebíč, Benešova ul. I. Rada města souhlasí s vyřazením a fyzickou likvidací nepoužitelného a neopravitelného majetku příspěvkové organizace Mateřská škola Třebíč, Benešova ul., příspěvková organizace, se sídlem Benešova 564, Třebíč, IČ , v pořizovací hodnotě Kč, do Jindřišce Pánkové 1.1. administrativně zajistit předání rozhodnutí rady města ředitelce příspěvkové organizace. Termín: /4/RM/2016 Souhlas s vyřazením majetku příspěvkové organizace MŠ Třebíč, ul. U Obůrky I. Rada města souhlasí s vyřazením a fyzickou likvidací nepoužitelného a neopravitelného majetku Mateřské školy Třebíč, ul. U Obůrky, příspěvková organizace, se sídlem U Obůrky 703/3, Třebíč, IČ , v pořizovací hodnotě Kč, do

15 1. Jindřišce Pánkové 1.1. administrativně zajistit předání rozhodnutí rady města ve věci vyřazení majetku ředitelce příspěvkové organizace. Termín: /4/RM/2016 Souhlas s vyřazením majetku příspěvkové organizace DDM Třebíč I. Rada města souhlasí s vyřazením a fyzickou likvidací neopravitelného a nepoužitelného majetku Domu dětí a mládeže Třebíč, příspěvková organizace, se sídlem Tomáše Bati 1084, Třebíč, IČ , v pořizovací hodnotě ,02 Kč, do Jindřišce Pánkové 1.1. administrativně zajistit předání rozhodnutí rady města ředitelce příspěvkové organizace. Termín: /4/RM/2016 Ceník parkovného k nařízení č. 2/2013, o placeném stání silničních motorových vozidel I. Rada města schvaluje ceník parkovného na základě nařízení města Třebíče č. 2/2013, o placeném stání silničních motorových vozidel na určených úsecích místních komunikací ve vymezené oblasti města Třebíče dle přílohy č. 1 podkladového materiálu k 49/4/RM/ Aleši Kratinovi 1.1. zajistit realizaci změn v ceníku parkovného. Termín: /4/RM/2016 II/351 Třebíč - most ev. č a II/351 Třebíč - úprava křižovatky s ul. Jihlavská Brána po křižovatku I/23 I. Rada města schvaluje výzvu k podání nabídky a návrh smlouvy o dílo na akci "II/351 Třebíč - most ev. č " a "II/351 Třebíč - úprava křižovatky s ul. Jihlavská Brána po křižovatku I/23". II. Rada města jmenuje - členy hodnotící komise pro výběr dodavatele na akci ve složení: Vladimír Malý, Bc. Aleš Kratina a Vojtěch Novák. - náhradníky členů hodnotící komise: Mgr. Pavel Pacal, Ing. Jana Goláňová a Robert Bosák. I 1. Aleši Kratinovi 1.1. zajistit předání informací o schválení Výzvy a jmenování členů hodnotící komise vedoucímu zadavateli. Termín:

16 51/4/RM/2016 Zvláštní užívání veřejného prostranství na Karlově náměstí I. Rada města souhlasí se zvláštním užíváním veřejného prostranství na Karlově náměstí - sektor 1, v termínu , rozsah 20 m 2, za účelem uskutečnění předváděcí akce - trailer, ve kterém budou umístěna kamna v aktivním provozu, topení dřevem, pro Železářství Fiala s. r. o., nám. Svobody 1551/4, Znojmo (pobočka Třebíč, Komenského nám. 135/3). 1. Aleši Kratinovi 1.1. administrativně vyřídit povolení zvláštního užívání veřejného prostranství. Termín: /4/RM/2016 Zvláštní užívání veřejného prostranství na Karlově náměstí I. Rada města souhlasí se zvláštním užíváním veřejného prostranství na Karlově náměstí - sektor 3, v termínu , v rozsahu 2 m 2, za účelem umístění totemu (reklamní stojan s upoutávkou na kulturní programy "Čarofest", "Beer House"), pro YASHICU, Žďárského 186, Třebíč. 1. Aleši Kratinovi 1.1. administrativně vyřídit povolení zvláštního užívání veřejného prostranství. Termín: /4/RM/2016 Spolupráce s Krajem Vysočina při administraci POVV - příkazní smlouva uzavřít příkazní smlouvu mezi městem Třebíč se sídlem Karlovo nám. 104/55, Třebíč, zastoupeným Ing. Pavlem Janatou a Krajem Vysočina se sídlem Žižkova 57, Jihlava, zastoupeným MUDr. Jiřím Běhounkem, dle přílohy č. 1 podkladového materiálu k 53/4/RM/ Dagmaře Pacalové 1.1. zajistit uzavření příkazní smlouvy. Termín: /4/RM/2016 Žádost o udělení výjimky z vyhlášky č. 2/ Znojemka klub 2000 udělit, dle čl. 4 odst. 2 obecně závazné vyhlášky č. 2/2009, o ochraně nočního klidu a regulaci činností narušujících veřejný pořádek, výjimku z čl. 3 této vyhlášky pro Znojemka klub 2000, Chlumeckého 6, Třebíč, za účelem pořádání diskoték v pátek a v sobotu do 06:00 h následujícího dne, na období od do

17 1. Markétě Kabátkové 1.1. informovat žadatele o rozhodnutí rady města. Termín: /4/RM/2016 Mezinárodní kampaň "Vlajka pro Tibet" připojit se k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet" a dne vyvěsit tibetskou vlajku na budovu radnice na Karlově náměstí. 1. Markétě Kabátkové 1.1. informovat žadatele o rozhodnutí rady města a zajistit vyvěšení tibetské vlajky. Termín: /4/RM/2016 Změny v komisích rady města I. Rada města odvolává v souladu s ust. 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, z funkce tajemnice dopravní komise Annu Čermákovou, zaměstnankyni MěÚ Třebíč, z funkce tajemnice sportovní komise Marcelu Havlíčkovou, zaměstnankyni MěÚ Třebíč. II. Rada města jmenuje v souladu s ust. 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, do funkce tajemnice dopravní komise Ing. Hanu Máchalovou, zaměstnankyni MěÚ Třebíč, do funkce tajemnice sportovní komise Martinu Hlaváčkovou, zaměstnankyni MěÚ Třebíč. I 1. Markétě Kabátkové 1.1. administrativně zajistit přijaté usnesení. Termín: /4/RM/2016 Výroční zpráva o činnosti města Třebíče v oblasti poskytování informací v roce 2015 I. Rada města schvaluje Výroční zprávu o činnosti města Třebíče v oblasti poskytování informací v roce Janu Leitnerovi 1.1. zajistit zveřejnění výroční zprávy. 58/4/RM/

18 Plnění usnesení rady a zastupitelstva města od do I. Rada města bere na vědomí zprávu o plnění usnesení rady města a zastupitelstva města za období od do Markétě Kabátkové 1.1. předložit radě města přehled plnění usnesení za období od do Termín: /4/RM/2016 Veřejná zakázka ev. č "Dodávka eticky vyrobených triček" zadat veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č "Dodávka eticky vyrobených triček" v souladu s vnitřní směrnicí č. QS /1. II. Rada města schvaluje výzvu k podání nabídky a zadávací podmínky veřejné zakázky. II vyzvat k podání nabídky na veřejnou zakázku ev. č "Dodávka eticky vyrobených triček" následující firmy: 1. tady nic není 2. ady nic není 3. ady nic není 4. ady nic není 5. ady nic není IV. Rada města jmenuje - členy hodnotící komise ve složení: Ing. Marie Černá, Vladimír Malý, Bc. Markéta Kabátková, Ing. Iveta Ondráčková, Ing. Jana Goláňová, Bc. Anna Machátová; Ing. Danuše Milotová. - náhradníky členů hodnotící komise ve složení: Milan Zeibert, Ing. Zuzana Kratochvílová, MVDr. Pavel Heřman. V. Rada města ukládá 1. Markétě Kabátkové 1.1. zahájit zadávací řízení na VZ ev. č "Dodávka eticky vyrobených triček" odesláním výzvy k podání nabídek. Termín: /4/RM/2016 Ukončení nájemní smlouvy dohodou ukončit s tady nic není, nájemní vztah k bytu č. 22 v domě č. p na ul. Vltavínská v Třebíči dohodou ke dni sdělit rozhodnutí rady města žadatelce. Termín:

19 61/4/RM/2016 Žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou ukončit s tady nic není, nájemní vztah k bytu č. 02 v domě č. p. 213 na ul. Koutkova v Třebíči dohodou ke dni a pronajmout tady nic není, Třebíč, byt č. 47 v domě č. p. 213 na ulici Koutkova v Třebíči. I ukončit s tady nic není, nájemní vztah k bytu č. 13 v domě č. p. 672 na ul. Bezručova v Třebíči dohodou ke dni a pronajmout tady nic není, oba bytem Bezručova 672, Třebíč, byt č. 04 v domě č. p. 673 na ulici Bezručova v Třebíči. I 1.1. sdělit rozhodnutí rady města žadatelům. Termín: /4/RM/2016 Pronájem bytu pronajmout byt č. 02 v domě č. p. 213 na ul. Koutkova v Třebíči tady nic není a schválila náhradníka tady nic není. I pronajmout byt č. 03 v domě č. p. 14 na ul. L. Pokorného v Třebíči tady nic není a schválila náhradníka tady nic není. I 1.1. zajistit vypracování nabídek na pronájem bytů. Termín: /4/RM/2016 Pronájem bytu v programu startovacího bydlení (dle Pravidel pro hospodaření s byty v majetku města Třebíče) pronajmout byt č. 27 v domě č. p. 352 na ul. Na Kopcích v Třebíči tady nic není, na dobu určitou 1 rok za podmínek stanovených v Pravidlech pro hospodaření s byty v majetku města Třebíče, části čtvrté zajistit vypracování nabídky na pronájem bytu. Termín: Ing. Pavel Janata v. r. Vladimír Malý v. r. starosta místostarosta 19

USNESENÍ 6. schůze Rady města Třebíče konané dne 15.03.2016

USNESENÍ 6. schůze Rady města Třebíče konané dne 15.03.2016 USNESENÍ 6. schůze Rady města Třebíče konané dne 15.03.2016 1/6/RM/2016 Zahájení a schválení programu 6. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 6. schůze Rady města Třebíče v roce 2016.

Více

PŘEHLED USNESENÍ 18. schůze Rady města Třebíče, konané dne 26.06.2012

PŘEHLED USNESENÍ 18. schůze Rady města Třebíče, konané dne 26.06.2012 PŘEHLED USNESENÍ 18. schůze Rady města Třebíče, konané dne 26.06.2012 2/18/RM/2012 - Záměry prodeje pozemků I. Rada města - rozhodla o záměru prodeje částí pozemku p. č. 887/2, v obci a k. ú. Třebíč, o

Více

PŘEHLED USNESENÍ 5. schůze Rady města Třebíče, konané dne 19.02.2013

PŘEHLED USNESENÍ 5. schůze Rady města Třebíče, konané dne 19.02.2013 PŘEHLED USNESENÍ 5. schůze Rady města Třebíče, konané dne 19.02.2013 2/5/RM/2013 - Záměr pronájmu nebytových prostor I. Rada města - rozhodla o záměru pronájmu nebytových prostor (části bývalé hospodářské

Více

USNESENÍ 3. schůze Rady města Třebíče konané dne 10.02.2015

USNESENÍ 3. schůze Rady města Třebíče konané dne 10.02.2015 USNESENÍ 3. schůze Rady města Třebíče konané dne 10.02.2015 1/3/RM/2015 Zahájení a schválení programu 3. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 3. schůze Rady města Třebíče v roce 2015.

Více

USNESENÍ 27. Rady města Třebíče konané dne

USNESENÍ 27. Rady města Třebíče konané dne USNESENÍ 27. Rady města Třebíče konané dne 30.10.2014 1/27/RM/2014 Zahájení a schválení programu 27. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 27. schůze Rady města Třebíče v roce 2014.

Více

USNESENÍ 22. schůze Rady města Třebíče konané

USNESENÍ 22. schůze Rady města Třebíče konané USNESENÍ 22. schůze Rady města Třebíče konané 04.10.2016 1/22/RM/2016 Zahájení a schválení programu 22. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 22. schůze Rady města Třebíče. 2/22/RM/2016

Více

USNESENÍ 15. schůze Rady města Třebíče konající se dne

USNESENÍ 15. schůze Rady města Třebíče konající se dne USNESENÍ 15. schůze Rady města Třebíče konající se dne 30. 06.2015 1/15/RM/2015 Zahájení a schválení programu 15. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 15. schůze Rady města Třebíče

Více

USNESENÍ ze 7. schůze Rady města Třebíče konané dne

USNESENÍ ze 7. schůze Rady města Třebíče konané dne USNESENÍ ze 7. schůze Rady města Třebíče konané dne 29.03.2016 1/7/RM/2016 Zahájení a schválení programu 7. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 7. schůze Rady města Třebíče v roce

Více

PŘEHLED USNESENÍ 3. schůze Rady města Třebíče, konané dne 22.01.2013

PŘEHLED USNESENÍ 3. schůze Rady města Třebíče, konané dne 22.01.2013 PŘEHLED USNESENÍ 3. schůze Rady města Třebíče, konané dne 22.01.2013 2/3/RM/2013 - Pronájem nebytových prostor - Karlovo nám. 46/35 v Třebíči I. Rada města - rozhodla rozšířit předmět nájmu, sjednaný v

Více

USNESENÍ z 23. schůze Rady města Třebíče konané dne

USNESENÍ z 23. schůze Rady města Třebíče konané dne USNESENÍ z 23. schůze Rady města Třebíče konané dne 13.10.2015 1/23/RM/2015 Zahájení a schválení programu 23. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 23. schůze Rady města Třebíče v roce

Více

USNESENÍ 21. schůze Rady města Třebíče konané

USNESENÍ 21. schůze Rady města Třebíče konané USNESENÍ 21. schůze Rady města Třebíče konané 20.09.2016 1/21/RM/2016 Zahájení a schválení programu 21. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 21. schůze Rady města Třebíče v roce 2016.

Více

USNESENÍ 21. schůze Rady města Třebíče konané dne

USNESENÍ 21. schůze Rady města Třebíče konané dne USNESENÍ 21. schůze Rady města Třebíče konané dne 15.09.2015 1/21/RM/2015 Zahájení a schválení programu 21. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 21. schůze Rady města Třebíče v roce

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 27. 4. 2016 od 16:00 hodin

Více

U S N E S E N Í č. 7 z 7. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 03. 03. 2015

U S N E S E N Í č. 7 z 7. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 03. 03. 2015 U S N E S E N Í č. 7 z 7. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 03. 03. 2015 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven:

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven: Město Ostrov Usnesení z 23. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 26. října 2015 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven:

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Česká Kamenice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 30.5.2016 323/13/RM/2016 Úprava ceníku - pozemky zastupitelstvu města schválit návrh

Více

USNESENÍ 2. zasedání Zastupitelstva města Třebíče konaného

USNESENÍ 2. zasedání Zastupitelstva města Třebíče konaného USNESENÍ 2. zasedání Zastupitelstva města Třebíče konaného 11.04.2019 1/2/ZM/2019 Zahájení, schválení programu zasedání Zastupitelstva města Třebíče č. 2/2019 a volba ověřovatelů zápisu I. Zastupitelstvo

Více

Rada města usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 13. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 13. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 13. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. května 2015 usnesením č. 2015/592 program 13. schůze rady města, konané dne 11.05.2015. usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Usnesení z 25. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala 22. září 2014

Usnesení z 25. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala 22. září 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 25. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala 22. září 2014 přijaté usnesení č. 321/2014 - N 3542 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

USNESENÍ 28. schůze Rady města Třebíče konané

USNESENÍ 28. schůze Rady města Třebíče konané USNESENÍ 28. schůze Rady města Třebíče konané 25.11.2016 1/28/RM/2016 Zahájení a schválení programu 28. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 28. schůze Rady města Třebíče v roce 2016.

Více

U S N E S E N Í z 27. schůze Rady města Tábora, konané 20.02.2012 v kanceláři starosty města, Ing. Jiřího Fišera.

U S N E S E N Í z 27. schůze Rady města Tábora, konané 20.02.2012 v kanceláři starosty města, Ing. Jiřího Fišera. U S N E S E N Í z 27. schůze Rady města Tábora, konané 20.02.2012 v kanceláři starosty města, Ing. Jiřího Fišera. 1459 / 27 / 12 19/07 19/07 Ceník Technických služeb Tábor s. r. o. pro rok 2012 v působnosti

Více

USNESENÍ 29. schůze Rady města Třebíče konané dne 22.12.2015

USNESENÍ 29. schůze Rady města Třebíče konané dne 22.12.2015 USNESENÍ 29. schůze Rady města Třebíče konané dne 22.12.2015 1/29/RM/2015 Zahájení a schválení programu 29. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 29. schůze Rady města Třebíče v roce

Více

I. schválila. s inflační doložkou + příslušná DPH, za účelem parkování vozidel.

I. schválila. s inflační doložkou + příslušná DPH, za účelem parkování vozidel. U S N E S E N Í z 5. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 04.02.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 - pronájem části pozemku p. č. 240/368 ostat. plocha/manipulační plocha

Více

30/46/RM/2013 OÚP 01 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761 - odkanalizování Černčín

30/46/RM/2013 OÚP 01 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761 - odkanalizování Černčín 1 z 9 29.5.2013 16:02 PŘEHLED USNESENÍ 46. zasedání Rady města Bučovice ze dne 15.5.2013 30/46/RM/2013 OÚP 01 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761 - odkanalizování Černčín Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761

Více

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU konaného dne 26. 8. 2015 v sále multifunkčního centra Trojzemí 1. PŘÍTOMNOST ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Přítomnost při zahájení:

Více

USNESENÍ Z 3. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 10. 2. 2015

USNESENÍ Z 3. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 10. 2. 2015 USNESENÍ Z 3. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 10. 2. 2015 USNESENÍ Č. 83/2015 Majetkoprávní operace MO Lbc Vratislavice n/n schvaluje majetkoprávní operace pod body: I. Záměr prodeje pozemků 1. schvaluje

Více

USNESENÍ 27. schůze Rady města Třebíče konané

USNESENÍ 27. schůze Rady města Třebíče konané USNESENÍ 27. schůze Rady města Třebíče konané 14.11.2016 1/27/RM/2016 Zahájení a schválení programu 27. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 27. schůze Rady města Třebíče v roce 2016.

Více

Přijatá usnesení z 19. Rady města Rousínova konané dne 16. září 2015

Přijatá usnesení z 19. Rady města Rousínova konané dne 16. září 2015 Přijatá usnesení z 19. Rady města Rousínova konané dne 16. září 2015 Usnesení 19/01/15R: RM souhlasí s uzavřením smlouvy o spolupráci mezi OSI, o.p.s. a Městskými službami Rousínov, p. o., ZŠ Rousínov,

Více

USNESENÍ 18. schůze Rady města Třebíče konané

USNESENÍ 18. schůze Rady města Třebíče konané USNESENÍ 18. schůze Rady města Třebíče konané 19.07.2018 1/18/RM/2018 Zahájení a schválení programu 18. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 18. schůze Rady města Třebíče v roce 2018.

Více

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12. U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne 9. 3. 2016

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12. U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne 9. 3. 2016 Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne 9. 3. 2016 Rada města Vizovice přijala na své schůzi konané dne 9. 3. 2016 následující usnesení:

Více

U s n e s e n í z 23. schůze rady města ze dne 27. listopadu 2006

U s n e s e n í z 23. schůze rady města ze dne 27. listopadu 2006 Město Trutnov - Zpracováno dne : 27.11.2006 U s n e s e n í z 23. schůze rady města ze dne 27. listopadu 2006 OBSAH Majetek města Nemovitosti - doporučení pro ZM 2006-1392/23 Horská čp. 150 2006-1393/23

Více

USNESENÍ 2. schůze Rady města Třebíče konané dne

USNESENÍ 2. schůze Rady města Třebíče konané dne USNESENÍ 2. schůze Rady města Třebíče konané dne 19.01.2017 1/2/RM/2017 Zahájení a schválení programu 2. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 2. schůze Rady města Třebíče v roce 2017.

Více

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 22 konané dne 5. 10. 2015

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 22 konané dne 5. 10. 2015 USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 22 konané dne 5. 10. 2015 Usnesení č. 268/15 RM uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi městem Brtnice a Krajem Vysočina, Žižkova 57, 587

Více

Rada města usnesením č. 2012/1305 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 38. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2012/1305 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 38. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 38. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 9. ledna 2012 usnesením č. 2012/1304 program 38. schůze rady města, konané dne 09.01.2012. usnesením č. 2012/1305 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Usnesení. Usnesení. 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14

Usnesení. Usnesení. 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 4. 1. 2016

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 4. 1. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 10. schůze 16. 5. 2016

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 10. schůze 16. 5. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

USNESENÍ 5. zasedání Zastupitelstva města Třebíče konaného

USNESENÍ 5. zasedání Zastupitelstva města Třebíče konaného USNESENÍ 5. zasedání Zastupitelstva města Třebíče konaného 15.09.2016 1/5/ZM/2016 Zahájení a schválení programu zasedání Zastupitelstva města Třebíče č. 5/2016 a volba ověřovatelů zápisu program 5. zasedání

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Město Ostrov Usnesení z 20. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 20. září 2011 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice:

Více

PŘEHLED USNESENÍ. 20. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne 23.8.2011. 298/20/RM/2011 Rozpočtové opatření města č.

PŘEHLED USNESENÍ. 20. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne 23.8.2011. 298/20/RM/2011 Rozpočtové opatření města č. PŘEHLED USNESENÍ 20. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne 23.8.2011 298/20/RM/2011 Rozpočtové opatření města č. 05/2011 a 06/2011 1. Rozpočtové opatření č. 05/2011 dle důvodové zprávy. Příjmy

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 653/2010-2014/RM. Usn. č. 656/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 653/2010-2014/RM. Usn. č. 656/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání U S N E S E N Í z 31. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 20. 2. 2013 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 9. 12. 2015 od 16:00 hodin

Více

Usnesení z 31. řádného jednání rady městského obvodu Pardubice V ze dne 4.9.2008

Usnesení z 31. řádného jednání rady městského obvodu Pardubice V ze dne 4.9.2008 Usnesení z 31. řádného jednání rady městského obvodu Pardubice V ze dne 4.9.2008 Přítomni: Jaroslav Kňava, Ing. Miroslav Baťa, Ladislav Doležal, MVDr. Karel Norek Omluveni: Bc. David Matýsek Program: I.

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 5. schůze 7. 3. 2016

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 5. schůze 7. 3. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

USNESENÍ 2. schůze Rady města Třebíče konané dne

USNESENÍ 2. schůze Rady města Třebíče konané dne USNESENÍ 2. schůze Rady města Třebíče konané dne 26.01.2016 1/2/RM/2016 Zahájení a schválení programu 2. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 2. schůze Rady města Třebíče v roce 2016.

Více

USNESENÍ 14. schůze Rady města Třebíče konané

USNESENÍ 14. schůze Rady města Třebíče konané USNESENÍ 14. schůze Rady města Třebíče konané 20.06.2016 1/14/RM/2016 Zahájení a schválení programu 14. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 14. schůze Rady města Třebíče v roce 2016.

Více

Usnesení RM 1/33/07. Usnesení RM 2/33/07

Usnesení RM 1/33/07. Usnesení RM 2/33/07 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 33. zasedání dne 12.11.2007 RM 1/33/07 RM 2/33/07 RM 3/33/07 RM 4/33/07 1. snížení částky za spotřebovanou elektrickou energii ve výši 14.768,- Kč předchozím

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 29. schůzi 25.04.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení č. 2/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje doplnění nového bodu programu dnešního 6. zasedání, a sice bodu č.

Usnesení č. 2/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje doplnění nového bodu programu dnešního 6. zasedání, a sice bodu č. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Mgr. Libor Bílek, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Mgr. Libor Bílek, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth Město Ostrov Usnesení z 20. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 7. října 2013 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala:

Více

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 11. 2015 (č. usnesení 376/2015-402/2015)

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 11. 2015 (č. usnesení 376/2015-402/2015) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 11. 2015 (č. usnesení 376/2015-402/2015) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Účast: Usn. RM č. 895/14 Usn. RM č. 896/14 Usn. RM č. 897/14

Účast: Usn. RM č. 895/14 Usn. RM č. 896/14 Usn. RM č. 897/14 Město Ostrov Usnesení z 29. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 13. října 2014 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Bc. Pavel

Více

Usnesení ze 4. schůze Rady MO Pardubice VI

Usnesení ze 4. schůze Rady MO Pardubice VI Usnesení ze 4. schůze Rady MO Pardubice VI Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice Usnesení z 4. schůze Rady

Více

Č. j. MUCH 69366/2015

Č. j. MUCH 69366/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI Č. j. MUCH 69366/2015 ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH Usnesení ÚDAJŮ) z 11. schůze Rady města Chebu

Více

USNESENÍ 18. schůze Rady města Třebíče konané

USNESENÍ 18. schůze Rady města Třebíče konané USNESENÍ 18. schůze Rady města Třebíče konané 23.08.2016 1/18/RM/2016 Zahájení a schválení programu 18. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 18. schůze Rady města Třebíče v roce 2016.

Více

576/17 1. Bere na vědomí zprávu o možnostech zapůjčování předmětů v majetku města. 2. Ukládá předložit pravidla a ceník zápůjček.

576/17 1. Bere na vědomí zprávu o možnostech zapůjčování předmětů v majetku města. 2. Ukládá předložit pravidla a ceník zápůjček. USNESENÍ 17. schůze Rady města Vítkova konané dne 1. září 2015 v zasedací místnosti rady na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 571/17 do č. 621/17) Rada města: 571/17 Schvaluje zprávu o kontrole

Více

USNESENÍ z 37. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 37. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 37. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1 v Uničově UR01/37/2016 Schválení programu 37. schůze Rady města Uničova

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Michal

Více

Usnesení z 27. schůze v roce 2015, konané 10. listopadu 2015 R A D A M Ě S T A. I. ukládá. II. schvaluje

Usnesení z 27. schůze v roce 2015, konané 10. listopadu 2015 R A D A M Ě S T A. I. ukládá. II. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 27. schůze v roce 2015, konané 10. listopadu 2015 Usnesení s termínem č.: 1282 Taj. ihned 619 HNsP 24.11. 984 Taj. 24.11. 1136 ONI 24.11. 981 Taj. 24.11. 983 Taj.

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 03.03.2014

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení ze 7. schůze Rady města Hustopeče konané dne 20.01.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Usnesení RM č. 1/7/15: RM schválila program jednání dnešní

Více

RM bere na vědomí. RM ukládá

RM bere na vědomí. RM ukládá Rada města Blovice usnesení č. 07/10 z jednání rady města konaného dne 07.04.2010 od 15:00 hodin v kanceláři starosty města Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 169-209 RM schvaluje 169) výstavbu schodiště

Více

USNESENÍ z 9. schůze Rady města Třebíče konané dne

USNESENÍ z 9. schůze Rady města Třebíče konané dne USNESENÍ z 9. schůze Rady města Třebíče konané dne 12.04.2016 1/9/RM/2016 Zahájení a schválení programu 9. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 9. schůze Rady města Třebíče v roce

Více

Informace o přijatých usneseních z 22. schůze Rady města Šluknov konané dne 13. července 2015 v kanceláři starostky Program jednání: OSM OVS ORŽP

Informace o přijatých usneseních z 22. schůze Rady města Šluknov konané dne 13. července 2015 v kanceláři starostky Program jednání: OSM OVS ORŽP Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 226 (ve volebním období 22. zasedání) ze dne: 19.9.2011 kancelář starosty

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 226 (ve volebním období 22. zasedání) ze dne: 19.9.2011 kancelář starosty řádné zasedání rady města RM 226 (ve volebním období 22. zasedání) ze dne: 19.9.2011 kancelář starosty od 15:00 hodin Pořadová čísla usnesení z této porady : 9460 až 9508 STIS Stránka 1 z 9 K Čl. 2. 1

Více

U S N E S E N Í. 23. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 12.12.2011 od 14:05 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 23. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 12.12.2011 od 14:05 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 23. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 12.12.2011 od 14:05 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

U snesení. z 10. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne 16.03.2015 v 08:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 10. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne 16.03.2015 v 08:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 10. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne 16.03.2015 v 08:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Tajemnice 10/1.1 Jmenování vedoucího úředníka jmenuje s účinností

Více

Usnesení. 2. schůze Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konané dne 22. 12. 2010 103/2/10 135/2/10. Ing. Jiří Havlíček

Usnesení. 2. schůze Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konané dne 22. 12. 2010 103/2/10 135/2/10. Ing. Jiří Havlíček Usnesení 2. schůze Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konané dne 22. 12. 2010 103/2/10 135/2/10 Ing. Jiří Havlíček starosta Ing. Petra Bernfeldová místostarostka 103/2/10 TAJ M. č. 1/2 1)

Více

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011 USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011 USNESENÍ Č. 180/2011 Majetkoprávní operace majetkoprávní operace pod body: II. Záměry prodeje a ceny pozemků 1. Rada města ne záměr prodeje

Více

USNESENÍ 11. schůze Rady města Třebíče konané

USNESENÍ 11. schůze Rady města Třebíče konané USNESENÍ 11. schůze Rady města Třebíče konané 10.05.2016 1/11/RM/2016 Zahájení a schválení programu 11. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 11. schůze Rady města Třebíče v roce 2016.

Více

80. VÝPIS Z USNESENÍ

80. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 80. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 23.03.2009 1453/2009 80. RM V doporuč u j e ZM vzít na vědomí petici podanou dne 06.03.2009, 1454/2009

Více

z 98. schůze Rady města Rumburk, konané dne 17. ledna 2013

z 98. schůze Rady města Rumburk, konané dne 17. ledna 2013 z 98. schůze Rady města Rumburk, konané dne 17. ledna 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1525/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila program 98. schůze rady města. 2. Kontrola plnění usnesení

Více

USNESENÍ 16. schůze Rady města Třebíče konané

USNESENÍ 16. schůze Rady města Třebíče konané USNESENÍ 16. schůze Rady města Třebíče konané 12.07.2016 1/16/RM/2016 Zahájení a schválení programu 16. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 16. schůze Rady města Třebíče. 2/16/RM/2016

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 8. schůze 22. 4. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 8. schůze 22. 4. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 15. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 23. 4.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 15. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 23. 4. 1 z 28 28.4.2015 14:09 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 15. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 23. 4. 201510:00 (usn. č. 0614/15 - usn. č. 0688/15) Bc.

Více

Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/030/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. 15/030/991/01/00

Více

USNESENÍ 25. schůze Rady města Třebíče konané dne

USNESENÍ 25. schůze Rady města Třebíče konané dne USNESENÍ 25. schůze Rady města Třebíče konané dne 09.11.2015 1/25/RM/2015 Zahájení a schválení programu 25. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 25. schůze Rady města Třebíče v roce

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 2. schůze 19. 1. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 2. schůze 19. 1. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Přijatá usnesení z 14. Rady města Rousínova konané dne 1. července 2015

Přijatá usnesení z 14. Rady města Rousínova konané dne 1. července 2015 Přijatá usnesení z 14. Rady města Rousínova konané dne 1. července 2015 Usnesení 14/01/15R: RM schvaluje Smlouvu o dílo se zhotovitelem Informačního zpravodaje města Rousínova firmou Printeco s.r.o., Hněvkovského

Více

Usnesení z 21. schůze v roce 2014, konané 10. září 2014 R A D A M Ě S T A. I. revokuje

Usnesení z 21. schůze v roce 2014, konané 10. září 2014 R A D A M Ě S T A. I. revokuje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 21. schůze v roce 2014, konané 10. září 2014 Usnesení s termínem č.: 229 KC Kaskáda 30.11. Splněná usnesení č.: 281, 313, 842 Trvalá usnesení č.: 715/11 taj. k

Více

182/7 Bere na vědomí zprávu o Standardech kvality sociálně-právní ochrany.

182/7 Bere na vědomí zprávu o Standardech kvality sociálně-právní ochrany. USNESENÍ 7. schůze Rady města Vítkova konané dne 24. února 2015 v zasedací místnosti RM na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 180/7 do č. 236/7) Rada města: 180/7 Schvaluje zprávu o kontrole usnesení

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 5180/2013 spisová značka 5178/2013/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 89. zasedání dne 20. listopadu 2013 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně RM 1/89/13 program

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 12.1.2015. 200 10816 Vyúčtování Setkání pod rokycanskou věží 2014 15135

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 12.1.2015. 200 10816 Vyúčtování Setkání pod rokycanskou věží 2014 15135 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 12.1.2015 od 8:00:00 do 15:30:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

Soubor usnesení - 5/ZM/2013

Soubor usnesení - 5/ZM/2013 Soubor usnesení - 5/ZM/2013 Konáno dne: 29.5.2013 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 5/121/ZM/13 - Návrhová komise

Více

U S N E S E N Í. 38. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 24.09.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 38. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 24.09.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 38. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 24.09.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

U S N E S E N Í 23. Rady města Jirkov konající se dne 15.6.2015

U S N E S E N Í 23. Rady města Jirkov konající se dne 15.6.2015 U S N E S E N Í 23. Rady města konající se dne 15.6.2015 1/23/RM/2015 - Kontrola plnění usnesení Rada města bere na vědomí splněná usnesení č. 24/20/RM/2015, 6/21/RM/2015, 4/21/RM/2015, 17/21/RM/2015,

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 27. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 18.01.2016

Město Horažďovice. Usnesení z 27. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 18.01.2016 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 18.01.2016 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

USNESENÍ 26. schůze Rady města Třebíče konané dne

USNESENÍ 26. schůze Rady města Třebíče konané dne USNESENÍ 26. schůze Rady města Třebíče konané dne 24.11.2015 1/26/RM/2015 Zahájení a schválení programu 26. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 26. schůze Rady města Třebíče v roce

Více

USNESENÍ 26. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 29.6.2015

USNESENÍ 26. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 29.6.2015 USNESENÍ 26. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 29.6.2015 Usnesení 352/2015 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Odpis pohledávky (Mgr. Čutková)

Více

Usnesení RM č. 8/2015-RADA ze dne 11.03.2015

Usnesení RM č. 8/2015-RADA ze dne 11.03.2015 08/2015-RADA/407-8. Rada města ověřovatelem zápisu RM Zděnku Šebkovou 08/2015-RADA/408-8. Rada města předložený program jednání RM 08/2015-RADA/409-8. Rada města informaci tajemníka MěÚ Žamberk o splněných

Více

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015. Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015. Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015 Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 428/2015 - RM 12

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče. Usnesení z 23. schůze Rady města Hustopeče konané dne 22.09.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče. Usnesení z 23. schůze Rady města Hustopeče konané dne 22.09.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 23. schůze Rady města Hustopeče konané dne 22.09.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/23/15: RM schválila program jednání dnešní RM.

Více

- bere na vědomí zahájená řízení vedená odborem dopravy od 15. 9. 2008 do 24. 9. 2008 pod pořadovými čísly 301 303,

- bere na vědomí zahájená řízení vedená odborem dopravy od 15. 9. 2008 do 24. 9. 2008 pod pořadovými čísly 301 303, Město Rakovník Rakovníka Z á p i s z 51. schůze rady města, která se konala dne 25. 09. 2008 od 08,00 hodin ve Wintrově síni v Rakovníku Přítomni: Program: Ing. Zdeněk Nejdl, starosta, Jan Švácha, místostarosta,

Více

USNESENÍ 6. schůze Rady města Třebíče konané

USNESENÍ 6. schůze Rady města Třebíče konané USNESENÍ 6. schůze Rady města Třebíče konané 09.03.2017 1/6/RM/2017 Zahájení a schválení programu 6. schůze Rady města Třebíče program 6. schůze Rady města Třebíče v roce 2017. 2/6/RM/2017 Souhlas s podnájmem

Více

Rada města usnesením č. 2016/1494 1) provedla rozpočtové opatření č. 1-2 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu.

Rada města usnesením č. 2016/1494 1) provedla rozpočtové opatření č. 1-2 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. USNESENÍ 40. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 18. ledna 2016 usnesením č. 2016/1491 1) schválila program 40. schůze rady města, konané dne 18.01.2016. usnesením č. 2016/1492 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Rady Města Turnov ze zasedání dne 20. srpna 2007

ZÁPIS A USNESENÍ Rady Města Turnov ze zasedání dne 20. srpna 2007 ZÁPIS A USNESENÍ Rady Města Turnov ze zasedání dne 20. srpna 2007 Nepřítomni: MUDr. Hrubý, p. Kordová 1. Majetkové záležitosti L. Těhníková - Dopravní terminál - majetkové kroky, další postup - VŘ -regenerace

Více

620/16 Schvaluje textovou opravu ve směrnici č. 4/2011 a 8/2011 dle důvodové zprávy.

620/16 Schvaluje textovou opravu ve směrnici č. 4/2011 a 8/2011 dle důvodové zprávy. U S N E S E N Í 16. schůze Rady města Vítkova konané dne 30. srpna 2011 v zasedací místnosti RM na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 619/16 do č. 685/16 ) Rada města: 619/16 Schvaluje zprávu o

Více

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli 268. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných

Více

Usnesení. přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku 2561. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 416-434/2012, dle důvodové

Více

U S N E S E N Í. 32. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne 8. 6. 2016 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Krnov

U S N E S E N Í. 32. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne 8. 6. 2016 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Krnov Rada města KRNOVA SS 032/16/Ko U S N E S E N Í 32. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne 8. 6. 2016 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Krnov čís. usn. 1303/32 1334/32 Rozdělovník - členové

Více