Předmět : Informatika Konkretizované výstupy OBSAH UČIVA Vazby a přesahy Poznámky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Předmět : Informatika Konkretizované výstupy OBSAH UČIVA Vazby a přesahy Poznámky"

Transkript

1 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: INFORMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Vzdělávání ve vyučovacím předmětu je zaměřeno na: - pochopení a správné užívání pojmů z oblasti hardware, software a práce v síti - praktické zvládnutí práce s grafikou, textem, s tabulkami a k tvorbě prezentací, - použití všech těchto nástrojů pro zpracování informací, - zvládnutí vyhledávání na Internetu, - vzájemnou komunikaci a předávání souborů pomocí elektronické pošty. Strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků - výklad - vyhledávání - samostatná práce - sebehodnocení Vzdělávací oblast: Inform. a komun. technolog. Ročník : 6. Předmět : vysvětlí pojem informatika, informace a uvede příklady informací a zdrojů (klasických a digitálních), z nichž se informace získává zná základní pravidla bezpečnosti práce s počítačem a aktivně je dodržuje ví, jak postupovat, či na koho se obrátit v případě závady počítače popíše počítač, vysvětlí jeho funkci zapne a správně počítač vypne rozliší a určí, k čemu se využívají přídavná vstupní a výstupní zařízení aktivně pracuje s myší zadá vstupní informace pomocí klávesnice, popíše funkci a Základy práce s počítačem informatika základní pojmy bezpečnost práce a rizika, prevence rizik péče o počítač, závady, poruchy struktura, funkce a popis počítače přídavná zařízení vstupní, výstupní klávesnice funkce kláves, práce s ní myš, práce s ní operační systém a jeho funkce základní pojmy a prvky (ikony, okna, složky, soubory, hlavní nabídka, plocha,hlavní panel..) principy ovládání tj. operace s ikonami, s OSV rozvoj schopnosti poznávání, komunikace, kreativita, řešení problémů a rozhodovací dovednosti VDO občan, občanská společnost a stát VMEGS Evropa a svět nás zajímá, objevujeme Evropu a svět MV lidské vztahy EV lidské aktivity a problémy životního prostředí

2 význam některých kláves (enter, esc, del, shift..) orientuje se v základním uživatelském prostředí (Windows), tzn. pozná a označí základní prvky provádí základní operace s ikonou označení, přesun, zrušení, založení, kopie, přejmenování, otevření ikony do okna, zavření ovládá práci s okny zavření, minimalizace, maximalizace ovládá pohyb v hlavní nabídce, otevře v ní program, pohybuje se po hlavní nabídce, opustí ji žák aktivně pracuje s různými typy výukových programů spustí, ovládá, zavře otevře jednoduchý grafický program, nakreslí obrázek, uloží a vytiskne jej nakreslí daný obrázek za použití kreslících nástrojů a nástrojů pro kreslení geometr.tvarů napíše jednoduchý text v text.editoru opraví případné chyby, kterých se v textu dopustí označí blok textu, blok zformátuje vloží do dokumentu obrázek použije ozdobné prvky ozdobné písmo a grafiku textový dokument uloží a vytiskne žák vysvětlí, co je internet a jaký je jeho význam vysvětlí a uvede příklad, jak informace vzniká, jak ji lze přenášet, zpracovat a dále využít uvede na příkladech,jak se informace (a její spol. tok) v průběhu historie mění ovládá práci s internetovým prohlížečem pohybuje se na stránkách pomocí hypertextu napíše do adresového políčka danou adresu a stránku otevře vyhledá požadovanou informaci za pomoci učitele (adresa, kde hledat) za pomoci učitele založí svou ovou adresu a napíše okny, s hlavní nabídkou Zpracování a využití informací výukové programy práce s nimi malování grafický editor textový editor základy psaní a editace textu označování bloků formátování textu vkládání obrázků grafické prvky, písmo tisk a úpravy před tiskem Vyhledávání informací a komunikace Internet jako zdroj informací společenský tok informací (vznik, přenos, transformace, zpracování, distribuce informací) vývojové trendy informačních technologií (historie a budoucnost) základy práce s internetovým prohlížečem vyhledávání informací na Internetu základní způsoby komunikace ( , chat, telefonování) MeV kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, fungování a vliv médií ve společnosti, práce v realizačním týmu

3 e.mail aktivně komunikuje pomocí chatu Vzdělávací oblast : Inform. a komun. technolog. Umí korektně zapnout a vypnout stanici a přihlásit se do a odhlásit ze sítě. Ročník : 7. Předmět : Postup zapnutí a vypnutí počítače, přihlášení do a odhlášení ze sítě Vysvětlí význam pojmu HARDWARE, pojmenuje a zařadí nejběžnější součásti a zařízení počítače. Vysvětlí význam pojmu SOFTWARE. Orientuje se na klávesnici, zná funkce nejdůležitějších kláves (Enter, Esc, Delete, Shift ) S myší ovládá základní operace: klik - výběr, tažení se stisknutým levým tlačítkem, dvojklik, klik pravým tlačítkem místní menu. S použitím nástrojů dokáže nakreslit obrázek a uložit jej, příp. otevřít pro změny a změněný znovu uložit. HW - HARDWARE Skříň (základní jednotka) procesor, pevný disk (HDD), operační paměť (RAM), základní deska, zdroj, mechaniky (disketová, CD, DVD) Periferie klávesnice, myš, monitor, tiskárna, skenner, reproduktory, SW SOFTWARE = programy Práce s klávesnicí a myší části klávesnice pojmy: klik, dvojklik, uchopení a tažení Grafika programy na tvorbu obrázků uložení vytvořeného obrázku nebo změn, otevření obrázku základní nástroje a možnosti nastavení (tvary štětce, barvy, základní tvary ) OSV rozvoj schopnosti poznávání, komunikace, kreativita, řešení problémů a rozhodovací dovednosti VDO občan, občanská společnost a stát VMEGS Evropa a svět nás zajímá, objevujeme Evropu a svět MV lidské vztahy, multikulturalita EV lidské aktivity a problémy životního prostředí MeV kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, fungování a vliv médií ve společnosti, práce v realizačním týmu V textovém editoru dokáže napsat krátký text včetně dodržení základních typografických pravidel, otevřít existující soubor, upravit vlastnosti písma a odstavce, příp. vložit obrázek, změnit jeho vlastnosti a umístit jej v textu. Dokáže uložit změny na stejné místo nebo jinam, příp. pod jiným názvem. Textové editory pojem: textové editory (příklady: NotePad, Writer, WordPad, Word ) uložení, otevření souboru pohyb v dokumentu (klávesnice, myš) označení části textu do bloku psaní, oprava textu (vel. pís. s diakritikou, další znaky) základní typografická pravidla (psaní mezer za interpunkčními a dalšími znaky)

4 Vzdělávací oblast : Inform. a komun. technolog. Ročník : 7. Předmět : Nezaměňuje pojmy Internet a web. písmo typ, velikost, tučné, kurzíva, podtržené, barva (panel nástrojů) zarovnání odstavce (panel nástrojů) vložení obrázku - klipart formát obrázku (velikost, barvy a čáry - výplň a ohraničení) Internet: co to je, kdy vznikl, služby Internetu Dokáže napsat zprávu, přečíst si došlou zprávu, smazat zprávu. Na webu dokáže vyhledat stránku o určitém tématu. El. pošta = vztah k Internetu pojem: poštovní programy (příklady: MS Outlook) spuštění poštovního programu, odeslání zprávy, čtení došlých zpráv a mazání zpráv WWW = world wide web = web: vztah k Internetu pohyb po webu: přes hypertextové odkazy známá adresa jednoduché vyhledávání Práce se složkami a soubory: nejznámější manažery (Wincmd32, Správce souborů, Tento počítač, Průzkumník, ) pojmy:disk (logický), složka (adresář), soubor postupy vytvoření, přejmenování, kopírování, přesunu a odstranění složky či souboru

5 Inform. a komunik.technologie 8. Chrání data před poškozením, ztrátou a zneužitím Rozlišuje pojmy hardware a software. Dokáže vysvětlit funkce procesoru, operační paměti a pevného disku a jakým způsobem ovlivňují výkon počítače. Zná jednotky, kterými se označuje výkon procesorů a kapacita pamětí. Dokáže vysvětlit pojem periferie a zařadit sem nejběžnější zařízení. Dokáže vysvětlit pojem software, zná základní skupiny software a dokáže vysvětlit jaké programy sem zařazujeme, k čemu takové programy slouží. Suverénně pracuje s myší, orientuje se na klávesnici a uspořádává si okna pro svou práci. Samostatně si uspořádává data ve své uživatelské složce Dokáže vysvětlit pojem Internet a uvést jeho význam. Zná základní služby Internetu a ví k čemu slouží. Ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemnou návaznost. Přihlášení a odhlášení ze sítě. Bezpečnost práce v síti (hesla). HARDWARE SOFTWARE vysvětlení pojmů HW základní jednotka (procesor, pevný disk, operační paměť, mechaniky + vnější paměťová média, karty, porty, zdroj, základní deska) jednotky: výkon procesoru (Hz), kapacita pamětí (B) a jejich násobky (K, M, G, T) HW periferie (klávesnice, myš, monitor, tiskárny, reproduktory, ) SW operační systémy, aplikace, utility, antivirové programy, komprimační programy Ovládání OS Windows orientace na klávesnici, důležité klávesy Enter, Esc, Delete, Backspace, kurzorové šipky, Shift práce s myší klik, uchopení a tažení, dvojklik, klik pravým tlačítkem práce s okny zavřít, minimalizovat na lištu, maximalizovat na celou obrazovku, zmenšit do původní velikosti, změna velikosti nemaximalizovaného okna, posun okna za titulkový pruh, rolování obsahem okna (posuvníky), přepínání mezi okny Práce se složkami a soubory: postupy vytvoření, přejmenování, kopírování, přesunu a odstranění složky či souboru včetně variant (menu, myš, klávesové zkratky) Internet: co to je, kdy vznikl, služby Internetu ( , www, el. konference, e-banking, příp. telnet, ftp) OSV rozvoj schopnosti poznávání, komunikace, kooperace a kompetice kreativita, řešení problémů a rozhodovací dovednosti VDO občan, občanská společnost a stát VMEGS Evropa a svět nás zajímá, objevujeme Evropu a svět MV lidské vztahy, multikulturalita EV lidské aktivity a problémy životního prostředí, vztah člověka k prostředí MeV kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, fungování a vliv médií ve společnosti, tvorba mediálních sdělení, práce v realizačním týmu

6 Inform. a komunik.technologie 8. El. poštu dokáže používat pro komunikaci i pro odesílání a přijímání souborů (prací, úkolů). Web používá jako zdroj informací. Pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictví. El. pošta = přístup k poště (samostatná služba, přes web. rozhranní) poštovní programy napsání zprávy, čtení došlé zprávy, smazání došlé zprávy odpověď (Reply) a poslat kopii došlé zprávy dál (Forward) připojení přílohy (Attachment) k odesílané zprávě, uložení přílohy z došlé zprávy WWW = world wide web = web: pojmy: hypertext, multimediální pohyb po webu: přes hypertextové odkazy známá adresa vyhledávání ukládání z webu: obrázek celá stránka vykopírování části textu Ovládá práci s textovými a grafickými editory a využívá vhodných aplikací. Dokáže vytvořit vlastní dokument nebo upravit existující a změny uložit. Umí změnit vlastnosti písma a odstavců. Do dokumentu dokáže vložit jakýkoliv obrázek, upravit jeho vlastnosti a vhodně jej umístit do textu. Dokáže vytvořit jednoduchou tabulku, naplnit ji údaji, upravit její vzhled podle potřeb a umístit ji do Textové editory otevření, uložení změn, uložení jako (na jiné místo, pod jiným jménem) pohyb v dokumentu, označení části textu (klávesnice, myš) změna vlastností písma (panel nástrojů, menu: Formát Písmo) psaní textu, diakritika, základní typografická pravidla, vložení symbolu (znaky, které nejsou na klávesnici) změna vlastností odstavce (panel nástrojů, menu:

7 Inform. a komunik.technologie 8. textu. Uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem a obrazem. Formát Odstavec) vložení obrázku (klipart, automatické tvary, obrázek ze souboru do textového pole), nastavení vlastností: pravé tl. myši Formát objektu (velikost, barvy a čáry, obtékání), vytvoření obrázku v grafickém editoru a vložení do textového editoru pojmy: buňka, řada, sloupec vytvoření jednoduché tabulky, naplnění údaji, změna vlastností tabulky vč. přidávání a ubírání řad nebo sloupců Ovládá práci s tabulkovými procesory a využívá vhodných aplikací. Orientuje se v prac. prostředí, sešitě apod. Dokáže vytvořit tabulku, naplnit ji daty a upravit její vzhled. S daty pomocí vzorců dokáže provádět jednoduché početní operace. Na základě tabulky dokáže vytvořit graf a upravit jeho vzhled. Graf i tabulku dokáže vložit do textového editoru Tabulkové procesory k čemu jsou tabulkové procesory pojmy: sešit, list, řada, sloupec, buňka pohyb mezi sešity, mezi listy, na listu označení řady, sloupce, buněk zadávání údajů vzhled tabulky Formát Buňky (formát čísla, písmo, zarovnání, ohraničení, stínování) vložení řady, sloupce, buněk, sloučení buněk, rozdělení buněk jednoduché vzorce (součet, rozdíl, násobení, dělení) pojem: graf, vytvoření grafu, úprava vzhledu a vlastností grafu vložení tabulky a grafu do textového editoru Používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji Zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové, grafické a multimediální formy Impress, PowerPoint prezentační program Základní pojmy tvorby prezentace Šablona, snímek, textové pole, obrázek Časování, efekty, přechod mezi snímky

8 Inform. a komunikační technologie 9. Rozlišuje pojmy hardware a software. Dokáže vysvětlit funkce procesoru, operační paměti a pevného disku a jakým způsobem ovlivňují výkon počítače. Zná jednotky, kterými se označuje výkon procesorů a kapacita pamětí. Dokáže vysvětlit pojem periferie a zařadit sem nejběžnější zařízení. Dokáže vysvětlit pojem software, zná základní skupiny software a dokáže vysvětlit jaké programy sem zařazujeme, k čemu takové programy slouží. Suverénně pracuje s myší, orientuje se na klávesnici a uspořádává si okna pro svou práci. Samostatně si uspořádává data na svém uživatelském kontě. Přihlášení a odhlášení ze sítě. Bezpečnost práce v síti (hesla). HARDWARE SOFTWARE vysvětlení pojmů HW základní jednotka (procesor, pevný disk, operační paměť, mechaniky + vnější paměťová média, karty, porty, zdroj, základní deska) jednotky: výkon procesoru (Hz), kapacita pamětí (B) a jejich násobky (K, M, G, T) HW periferie (klávesnice, myš, monitor, tiskárny, reproduktory, ) SW operační systémy, aplikace, utility, antivirové programy, komprimační programy Práce se složkami a soubory: postupy vytvoření, přejmenování, kopírování, přesunu a odstranění složky či souboru včetně variant (menu, myš, klávesové zkratky) OSV rozvoj schopnosti poznávání, komunikace, kooperace a kompetice kreativita, řešení problémů a rozhodovací dovednosti VDO občan, občanská společnost a stát VMEGS Evropa a svět nás zajímá, objevujeme Evropu a svět MV lidské vztahy, multikulturalita EV lidské aktivity a problémy životního prostředí, vztah člověka k prostředí Dokáže vysvětlit pojem Internet a uvést jeho význam. Zná základní služby Internetu a ví k čemu slouží. Ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemnou návaznost. Internet: co to je, kdy vznikl, služby Internetu ( , www, el. konference, e-banking, příp. telnet, ftp) MeV kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, fungování a vliv médií ve společnosti, tvorba mediálních sdělení, práce v realizačním týmu El. poštu dokáže používat pro komunikaci i pro odesílání a přijímání souborů (prací, úkolů). El. pošta =

9 Inform. a komunikační technologie 9. Web používá jako zdroj informací. Pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictví. WWW = world wide web = web: pojmy: hypertext, multimediální pohyb po webu: ukládání z webu: obrázek celá stránka vykopírování části textu Ovládá práci s textovými a grafickými editory a využívá vhodných aplikací. Dokáže vytvořit vlastní dokument nebo upravit existující a změny uložit. Umí změnit vlastnosti písma a odstavců. Do dokumentu dokáže vložit jakýkoliv obrázek, upravit jeho vlastnosti a vhodně jej umístit do textu. Dokáže vytvořit jednoduchou tabulku, naplnit ji údaji, upravit její vzhled podle potřeb a umístit ji do textu. Uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem a obrazem. Textové editory pojmy: buňka, řada, sloupec vytvoření jednoduché tabulky, naplnění údaji, změna vlastností tabulky vč. přidávání a ubírání řad nebo sloupců Ovládá práci s tabulkovými procesory a využívá vhodných aplikací. Orientuje se v prostředí programu, sešitě apod. Dokáže vytvořit tabulku, naplnit ji daty a upravit její vzhled. S daty pomocí vzorců dokáže provádět jednoduché početní operace. Na základě tabulky dokáže vytvořit graf a upravit jeho vzhled. Graf i tabulku dokáže vložit do textového editoru Tabulkové procesory vzhled tabulky Formát Buňky (formát čísla, písmo, zarovnání, ohraničení, stínování) vložení řady, sloupce, buněk, sloučení buněk, rozdělení buněk jednoduché vzorce (součet, rozdíl, násobení, dělení) pojem: graf, vytvoření grafu, úprava vzhledu a vlastností grafu vložení tabulky a grafu do textového editoru Vektorový grafický editor

10 Inform. a komunikační technologie 9. Dokáže vytvořit vlastní obrázek v rastrové i vektorové grafice a uložit. Umí tvarovat objekty a písmo ve vektorové grafice. Do dokumentu dokáže vložit jakýkoliv obrázek, upravit jeho vlastnosti a vhodně jej umístit do textu. popis prostředí, kreslící nástroje, psaní textu výběr a editace objektu, tvarování objektu přesné kreslení Impress, PowerPoint prezentační program - Dokáže pochopit význam informací pro všechny oblasti života. Upevní si vědomosti a dovednosti při práci s informacemi. Osvojí si schopnosti vyhledat a stáhnout informace (Internet, encyklopedie ) získané informace zpracovat a prezentovat pomocí textových editorů (referát), dokumentů nebo vytvoří počítačové prezentace - Zvládnout přednesení zpracovaných informací před plénem za pomoci počítače a prezentační techniky (dataprojektor). základní pojmy, princip, význam šablona, snímek, textové pole, obrázek časování, efekty, přechod mezi snímky vytvoření prezentace, spojování snímků, animace, zvuk samostatná práce (stažení textu a obrázků z Internetu, vytvoření referátu v textovém editoru a prezentace z vyhledaných materiálů)

5.3.2 Informatika - 2. stupeň

5.3.2 Informatika - 2. stupeň 5.3.2 Informatika - 2. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Předmět Informatika umožňuje žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět: Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v informační a komunikační technologii umožňuje žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti,

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie 5.11. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Informatika

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika Období: 3. období Počet hodin ročník: 33 33 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle

Více

5.3.1 Informatika (Inf)

5.3.1 Informatika (Inf) 5.3.1 Informatika (Inf) 5.3.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Informatika je vyučován ve 4. až 6. ročníku

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Informační a komunikační technologie / IT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Informační a komunikační technologie / IT I. název vyučovacího předmětu: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE (IT) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: I. a II. stupeň ZŠ Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie

Více

1. Učební osnovy. 1.1. Informační a komunikační technologie. ŠVP - učební osnovy - Naše škola

1. Učební osnovy. 1.1. Informační a komunikační technologie. ŠVP - učební osnovy - Naše škola 1. Učební osnovy 1.1. Informační a komunikační technologie Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat elementární

Více

5.3 Informační a komunikační technologie

5.3 Informační a komunikační technologie 5.3 Informační a komunikační technologie Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti získat

Více

Informatika 5.ročník

Informatika 5.ročník Informatika 5.ročník vztahy,průř.témata září umí korektně zapnout a vypnout stanici a přihlásit se do a odhlásit ze sítě, využívá základní standartní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie Postup

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ZÁKLADY INFORMATIKY

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ZÁKLADY INFORMATIKY 478 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ZÁKLADY INFORMATIKY CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0+1 0+1 0+1 0+1 Povinnost

Více

5.3 Informační a komunikační technologie

5.3 Informační a komunikační technologie 5.3 Informační a komunikační technologie Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky,

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Školní vzdělávací program IVT Gymnázium Strakonice, Máchova 174 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení realizován v 6. ročníku (1 vyučovací hodina týdně), dále v rámci pracovních činností Žáci jsou

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 1 0 0 0 1

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 1 0 0 0 1 VÝPOČETNÍ TECHNIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Žáci jsou vedeni k chápání a správnému užívání pojmů z oblasti hardware, software a práce v síti. Dále jsou vedeni k praktickému

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí: 5.3 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti získat elementární dovednosti v ovládání

Více

INFORMATIKA. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

INFORMATIKA. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 5. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informatika je realizován v 5. 9. ročníku s časovou dotací 1 hodiny týdně v každém ročníku. V

Více

Vzdělávací předmět: Informatika. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Charakteristika předmětu:

Vzdělávací předmět: Informatika. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Charakteristika předmětu: Vzdělávací předmět: Informatika Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu: 1.Obsahové vymezení Vyučovací předmět Informatika je vyučován od 5. do 9. ročníku ZŠ. Jeho

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět: Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v informační a komunikační technologii umožňuje žákům dosáhnout základní úrovně práce s počítačem

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.5.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Informační a komunikační technologie PŘEDMĚT: Informatika ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata - orientuje se v druzích PC - vysvětlí

Více

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti:

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti: Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti: Vzdělávací oblast v 1. období (1. 3. ročník) se nevyučuje v samostatném předmětu,

Více

Informační a komunikační technologie (výpočetní technika)

Informační a komunikační technologie (výpočetní technika) (výpočetní technika) Předmět je vyučován od 6. do 9. ročníku s časovou dotací 8 hodin. Žáci jsou vedeni k chápání a správnému užívání pojmů z oblasti hardwaru a softwaru, k praktickému zvládnutí práce

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Vzdělávací oblast: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Ze vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie vychází vyučovací předmět Informatika. Vyučovací předmět: INFORMATIKA Charakteristika

Více

I. Sekaniny1804 Informatika

I. Sekaniny1804 Informatika Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Ve vyučovacím předmětu Informatika se realizují cíle vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. Žák dosáhne základní úrovně informační gramotnosti

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Informatika Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Informatika Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU INFORMATIKA. Vyučovací předmět:

Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU INFORMATIKA. Vyučovací předmět: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie INFORMATIKA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět pracovní činnosti se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7. a 8. ročníku. Časová

Více

Volitelné předměty Informační a komunikační technologie

Volitelné předměty Informační a komunikační technologie Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Informační a komunikační technologie Informatika Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Informatika je

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky poznávat úlohy informací a informačních činností a využívat moderní informační a komunikační technologie

Více

PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA

PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA ROČNÍK: PRIMA Ţák: využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie respektuje pravidla bezpečné práce s hardware i software a postupuje

Více