MASKOTKvìten 2013 ÚVOD OBSAH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MASKOTKvìten 2013 ÚVOD OBSAH"

Transkript

1 MASKOT Kvìten 2013

2 ÚVOD Zdravíme vás, nai milí spoluáci, s naím novým èíslem mìsíèníku Maskot. Moná, e nìkteré pøekvapí téma mìsíce, které byste spíe pøiøadili k únoru (k Valentýnu) tedy láska. Moná, e nìkteøí ani neví o 1. Máji, který se slaví první den v mìsíci kvìtnu. V tento den se zamilované páry vydávají pod rozkvetlou tøeeò a dávají si májový polibek, kterým si vyznávají lásku. V tomto èísle si budete moci pøeèíst nae názory na rùzné básnì charakterizující lásku a její kouzla. Také jsme samozøejmì nezapomnìli na pøíbìh na pokraèování, který bude mít v pøítím èísle poslední díl. Doufáme, e se vám tento pøedposlední díl plný lásky bude líbit a tìíme se na vás s novým èíslem v èervnu! OBSAH kolní listy...2 Hlavní téma...3 IT blog...5 Recenze øasenky Essence...7 Pøíbìh na pokraèování...8 Vtipy...10

3 Duben 2013 kolní parlament KOLNÍ LISTY TO NEJZAJÍMAVÌJÍ Z NAÍ KOLY Úvod Zdravíme pøi èetbì dalího vydání kolních listù. kolní rok se pomalu chýlí ke konci, ale na práci je toho poøád dost. Pøedevím se musíme poøádnì pøipravovat na závìreèné písemky, které mohou pøijít právì v prùbìhu tohoto a pøítího mìsíce. Zároveò nás také èeká jedna z nejlepích èástí roku, a to doba, kdy se jezdí na kolní výlety. Kadá tøída má monost jet nìkam, kde se nachází nìco zajímavého, a u je to zoologická, muzeum nebo lanový park. Jsme si jisti, e si své výlety uijete. Nemá cenu opakovat stále dokola urèitì si pøivezete spoustu krásných záitkù, mnohem vìtí význam má vìta a vám ten výlet utkví v pamìti a s legrací na nìj vzpomínáte. Zábavné výlety pøejí kolní listy Dne se konal Den Zemì. Kadý roèník mìl nìjaké téma, které v tento den zpracovával. Vechna témata byla nìjak spojena s ochranou Zemì, poznáváním pøírody, toho, jak jí èlovìk pomáhá a jak kodí. Dvacátý druhý duben je planetì Zemi vìnovám celorepublikovì a jeho hlavním cílem je øeení problémù ivotního prostøedí u nás. kolní parlament UPOZORNÌNÍ! ádáme áky a ákynì, aby nenièili vybavení koly, a upozoròujeme, e vechny pokozené vìci se budou platit! Dùleité státní svátek (Den osvobození) Pohár rozhlasu Den matek fotografování tøíd Program primární prevence (6.B, 7. a 8. tøídy) Èasopis Maskot s pøílohou kolní listy je moné èíst i na internetových stránkách koly (v menu kolní parlament, dále navolte aktuální èíslo) Tento den byl také dùleitý pro áky deváté tøídy, nìbo se od tohoto dne dovídají, bylili pøijati na zvolenou kolu. Pokud ne, mají anci jetì v daích kolech, pokud ano, mìli by co nejdøíve (nejdéle do deseti pracovnch dnù) zaslat na vybranou kolu zápisový lístek. Tøída Èsl. Legii 325, Èeské Velenice Vydává kolní parlament Z Èeské Velenice

4 MOST PØES NAVDY Autor: Michaela ebístková Rozhodla jsem se, e vám napíi názor na tuto báseò, která se mi z tìch tøí líbí nejvíce. Tato báseò se vyskytla v knize Most pøes navdy od Richarda Bacha. V knize se samotný Richard snaí najít svojí ivotní lásku, a proto je tato báseò plná lásky a radosti. Líbí se mi, e se kadý øádek nerýmuje a také to, e má báseò své vlastní kouzlo. Pøijde mi, e báseò dokazuje èlovìku to, aby si vztah se svým protìjkem uíval a neztrácel èas nad zbyteènými hádkami. Lásky by si mìl kadý váit a jak je v básni ji zmínìno, v lásce je také dùleité dobrodruství. A toto dobrodruství nìjaký pár zaije, bude mít alespoò na co vzpomínat.

5 NAE NÁZORY NA ZAMILOVANÉ BÁSNÌ Autor: Lydia Ceháková Tak tuhle báseò musí znát kadý. Nejen, e je snad ve vech èítankách, ale zaslechnete ji pokadé pøi prvním Máji. Máj od Karla Hynka Máchy je vánì krásná báseò, ale nejsem si jistá, jestli kadý zná její podstatu. Pokud se podíváme na zaèátek díla, najdeme nádherné vere, opìvující lásku. Zbytek básnì ji není tak známý, a proto jsem se rozhodla vás s ním seznámit. Vilém, jakoto jedna z postav básnì, je odsouzen na smrt, jeliko zabil svého otce, ani by o tom vak vìdìl. Mezitím spáchá Vilémova milá sebevradu skokem do jezera, nebo nedokáe bez Viléma ít. Nejsem si jistá, jestli se tahle báseò zrovna hodí k recitaci nebo vyznání lásky. Doporuèuji zvolit buïto jenom èást této básnì, nebo zcela jiné dílo. Za trochu lásky od Jaroslava Vrchlického je báseò, která dokonale vystihuje tento cit. Je pravda, e pokud potkáte skuteènou lásku a nìkdo nebo nìco vás od ní oddìlí, udìláte cokoli, abyste ji nali. A tím cokoli myslím doslova cokoli, vlastnì udìláte to, co básník napsal v básni. A právì proto si myslím, e tahle báseò je k vyznání lásky ta nejlepí. A pokud se na to podíváme z jiného hlediska, není ani tak dlouhá (ve srovnání s celým Májem), take se ji snadno nauèíte nazpamì. A pokud by s tímhle mìl nìkdo pøeci jen problémy, zkuste si vzít inspiraci z Cyrana de Bergerac, ale k tomu budete potøebovat dobrého pøítele, který vám s tím pomùe.

6 IT BLOG Autor: Jakub Jabùrek Windows XP je tu s námí ji od roku 2001 a technologicky dosluhuje. Nemùete v nìm spustit nejnovìjí hry, ani graficky akcelerovaná prostøedí. Po datu 8. dubna 2014 pøestanou vycházet aktualizace pro Windows XP a Office Pro zmínìné produkty také skonèí oficiální technická podpora. Microsoft ji nyní neumoòuje pouití nových verzí svých programù na Windows XP. Popularita Windows XP je vak stále nebezpeènì vysoká. Na celém svìtì má Windows XP podíl 23% ze vech poèítaèù s operaèním systémem rodiny Windows. S upgradem není tøeba spìchat, mùete tedy poèkat na Jeíka. Ale jen toho letoního. Google v Evropì èelí stínostem na zvýhodnìní jeho slueb ve vyhledávaèi. Týká se to napøíklad poèasí, map, vyhledávání letenek èi dalích pøímých výsledkù bez nutnosti navtívit ostatní weby. Na Google si stìují konkurenti v oblasti tìchto slueb. Nyní probíhá vyetøování, bìhem kterého ji Google navrhl zmìny v evropském vyhledávaèi. Ty obnáí zviditelnìní dalích tøí konkurenèních slueb. Google tak mùe dopadnout lépe ne Microsoft, který dostal tuènou pokutu za zvýhodòování Internet Exploreru ve Windows. Ten se toti s Evropskou unií dlouho hádal a odmítal pøijít s vlastním øeením. Aèkoliv altualizace slouí vìtinou ke zvýení stability operaèního systému a odstranìní bezpeènostních zranitelností, nemusí tomu tak být vdy. Aktualizace vydaná 9. dubna mùe zpùsobovat problémy se spoutìním aplikací nebo nekoneènì zacyklit restartování. Uivatelé programu Kaspersky Antivirus zase pozorují problémy s licencováním aplikace. Microsoft ji danou aktualizaci odstranil z Windows Update a doporuèuje vem, kteøí pozorují potíe, aby ji odinstalovali. Ve Windows 8 Microsoft zruil tlaèítko Start. V rámci aktualizace Windows Blue se uvauje o jeho navrácení. Natvané hlasy z øad uivatelù se stále ozývají a asi jen tak hned neustanou. Tato informace se zakládá na sílících drbech, nejde tedy o oficiálnì potvrzenou zprávu. Pravdìpodobnì budeme mít také monost startovat pøímo do desktopu.

7 IT BLOG I pøes zlevnìné mobilní tarify máme draí volání ne zbytek Evropy Ericsson vyvíjí chytrá okna Gmail slaví 9 let provozu V Èínì je Internet Explorer na kadém ètvrtém poèítaèi Google pøedstavil nový nástroj pro správu Google úètu Správce neaktivních úètù. Zde si kadý majitel úètu u Googlu mùe nastavit, co se má stát s jeho daty v pøípadì smrti. Samozøejmì, Google to nijak nepozná, ale mùete si nastavit èasový limit neaktivnosti úètu. Pokud se bìhem tohoto limitu ani jednou do úètu nepøihlásíte, Google vykoná nastavené akce.buï mùe pøedat úèet známým, nebo ho kompletnì smazat. Lze nastavit odeslání automatické odpovìdi na pøíchozí y pøes Gmail pokud lhùta vyprí.

8 RECENZE: ØASENKA ESSENCE Autor: Michaela ebístková Dnení recenzi bych ráda vìnovala kosmetickému produktu, který pouívá vìtina dívek. Jedná se o øasenku, která bývá na denním poøádku snad kadé z nás. Mám spousty øasenek od znaèky Avon, která ale bohuel není volnì sehnatelná v kamenném obchodì. Nakonec jsem se rozhodla pro øasenku od znaèky Essence maximum definition volume mascara. Tato øasenka se dá sehnat stejnì jako vechny ostatní produkty, které zde doposud byly, v drogerii D&M. Její cena je neuvìøitelná 70,Kè. První, co vìtinu z nás zaujme na první pohled je pohyblivý kartáèek nazvaný také jako flexible brush, který je velmi úzký a nìkomu by nemusel vyhovovat. Já jsem ovem s ním maximálnì spokojená. Nemám ráda iroké kartáèky, kterými rozmau vechnu øasenku pod oko a nad oèní víèka. Její úzký tvar ostatním mùe také vyhovovat kvùli tomu, e se s tímto kartáèkem dostanete kamkoliv a pokud se vám budou øasy zdát slepené, pièkou kartáèku je mùete rozèesat. Dùleitá je také výdr øasenky na øasách. Øasenku si vìtinou nanáím ráno a veèer si ji odlíèím, z toho vyplývá, e øasenka vydrí celý den. Pøíjemné je také nanáení. Tento zázrak toti nedìlá tzv. molky na øasách, a tak vae oèi nevypadají jako oèi mrkací panenky. Je sice pravda, e øasy krásnì prodlouí a dodá jim objem, ale natìstí poøád vypadají pøirozenì a úhlednì. Bohuel je tu jedna vìc, kterou bych této øasence vytkla. Náplò øasenky velmi rychle vysychá a pokud ji poøádnì nedovøete, mùete ji po týdnu vyhodit. Proto je lepí øasenku poøádnì uzavírat, abyste tomuto problému pøedeli. Mnì osobnì vyschlejí øasenky vyhovují více, ale ne kadý má stejný názor jako já.

9 PØÍBÌH NA POKRAÈOVÁNÍ Autor: Lydia Ceháková Jako první se z údivu vzpamatoval Ormeth: Take se s Rheou setkáme? Myslím, e ano, ale zdaleka ne podle toho, jak chce ona. Proè bychom ji mìli poslouchat, vdy my máme vechno, co potøebuje. To Rhea by mìla plnit nae podmínky, odpvìdìla Chris. Poté se zahloubali do mylenek, ze kterých mìl vzejít plán. Ten nakonec taky vznikl. Podle Luka to byl plán stralivý, ïábelský a lstivý, který se nedá prokouknout a Rhea jim bude muset splnit ve, na co si vzpomenou. Podle Vendelína to byl dobrý plán, který by mohl fungovat a podle Chris to byl zkrátka plán. Jediný Ormeth se neodvaoval o plánu cokoli øíct, nebo ho vymyslel. Druhý den se vydali ke zøíceninì, kde se mìli setkat s Rheou. Ale co kdy tam nebude, nebo co kdy Emmì nìco udìlala nebo snad zhrozil se Luke. Tak dost, pøeruil je pan Nìmeèek, který u jejich debatu nemohl poslouchat, Emmì se nic nestalo. Za prvé by to bylo pro Rheu nevýhodné a za druhé tamhle stojí, hned vedle té divné osoby. To je Rhea, dodal Ormeth. Ná plán tedy zaèíná, pronesl Vendelín. Kdy pøili k Rhee blí, poznali, e nevypadá tak jako poslednì, byla mnohem víc straidelná. Vypadalo to, e oni nejsou jediní, co nìco chystají. Zdá se, es je dokázal pøesvìdèit? Hm, moná e nejsi a tak k nièemu, uklíbla se Rhea na pana Nìmeèka. Po panu Nìmeèkovi pøili na øadu dalí èleni jejich setkání: Jsem ráda, e jste mé pozvání neodmítli. Nebylo by zrovna zdvoøilé nechat stát hosty venku, pokud proti tomu nic nemáte, pøesuneme se na vhodnìjí místo. Vichni mlèky následovali Rheu dovnitø do zøíceniny. Nikdo z nich nevìøil tomu, e by se tam vùbec kdy mohla nacházet místnost v jednom kuse, a pokud by tam pøece jen nìkde byla, musela by mít miniaturní rozmìry nebo by byl její objevitel génius. Rhee se takové místo najít podaøilo, èím si u ostatních, moná vyjma pana Nìmeèka, který jednu takovou podobnou místnùstku u døív nael, získala jistý obdiv.

10 PØÍBÌH NA POKRAÈOVÁNÍ Co od nás chcete? zeptal se zcela zpøíma Ormeth. Na to mu Rhea odpovìdìla, e jeliko unesla jejich kamarádku, strákyni amuletu, doufala, e u se v ivotì neuvidí. Jene pak zjistila, e Emma amulet nemá, nejdøív si myslela, e jí ho nechce vydat, ale poté, co na ní zaútoèila, zjistila, e ho u sebe opravdu nemá. V tuto chvíli se chtìl Luke na Rheu vrhnout a jakýmkoli zpùsobem jí umlèet, ale Rhea se nenechala vyruit. Pak u jí bylo jasné, pokraèovala, e amulet musí mít u sebe oni. A proto si je pozvala k sobì. Mimochodem, bylo by vhodné, abyste se nìjak spojili s Chris a øekli jí, e není nejslunìjí, aby se návtìva toulala po hostovì domì jen tak. Tohle tedy neèekali. Jejich plán ztroskotal. Chris se sama objevila zpoza zdi a ne si toho staèila Rhea vimnout, spiklenecky mrkla na kluky. Ahoj Rheo, netuila jsem, e nìkdy umí hrát èestnì. Trochu jsi mì zklamala, vánì, èekala jsem bùhví jakou past a ty nás mezitím pozve k sobì domù a co, snad s námi nechce vyjednávat? Trefila ses, to nechci. Ne teï, odpovìdìla Rhea a bìhem okamiku chytla Luka pod krkem a zaèala ho dusit. Ne vak rukama, ale svými schopnostmi. V tu chvíli zaèal boj. Jetì e to bylo na tak odlehlém místì, jinak by se zajisté objevili zvìdavci, kteøí by to chtìli prozkoumat. To by nebyla nejastnìjí monost, nebo pùvodnì chabì osvìtlená místnùstka teï hoøela a zmítala se ve víru barev, které se kadým okamikem mìnily. Po nìjaké dobì se k nim pøipojil Vendelín, který na chvilku nìkam zmizel. Tenhle støet byl rozhodující, buïto vítìzství nebo prohra. Ozvala se ohluující rána a místnost se na chvilku rozzáøila jak vybuchující supernova. Poté nastala tma. Vichni úèastníci bitvy leeli omráèení v kruhu s Rheou ve støedu. Pak se vzpamatoval pan Nìmeèek a el prohlédnout ostatní. Kdy byli u vichni na nohou, jejich pohled padl na Rheu, která stále bez hybnì leela na podlaze. To ne, nesmí být vyhrkla Emma, která se právì vøítila do místnosti.

11 VTIPY MASKOTKvìten 2013

12 Michaela ebístková Lydia Ceháková Jakub Jabùrek

Pomník padlým v obci Libná - nahoøe výøez z dobové pohlednice z roku 1925, dole stav v roce 2006.

Pomník padlým v obci Libná - nahoøe výøez z dobové pohlednice z roku 1925, dole stav v roce 2006. Pomník padlým v obci Libná - nahoøe výøez z dobové pohlednice z roku 1925, dole stav v roce 2006. Detail pomníku v Otovicích, k nìmu Schwantnerovi stála modelem jedna z otovických vdov; celek pomníku viz

Více

Broumovský zpravodaj prosinec 2010

Broumovský zpravodaj prosinec 2010 Milan Kotrnec, starosta mìsta Broumov Broumovský zpravodaj prosinec 2010 Obsah... Slovo starosty... str. 3 Zprávy z radnice... str. 45 Policie a HZS... str. 6 Zajímavosti... str. 89 Mìsto stromù... str.

Více

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury)

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury) ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis na tøineckém gymnáziu 6. èíslo (únor 2001) / 3. roèník cena: 2,- Kè Postøehy z uplynulého mìsíce aneb dìje se na této škole 5. leden studentem shozena

Více

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury)

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury) ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis na tøineckém gymnáziu 7. èíslo (bøezen 2001) / 3. roèník cena: 2,- Kè Postøehy z uplynulého mìsíce aneb dìje se na této škole 13. únor v 6:30 ráno

Více

V tomto èísle: exklusivní rozhovory se Zdeòkem Izerem a Michalem Davidem!!! Pro fanoušky hokeje

V tomto èísle: exklusivní rozhovory se Zdeòkem Izerem a Michalem Davidem!!! Pro fanoušky hokeje ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis tøineckého gymnázia 8. èíslo/èerven 1999 cena: 2,- Kè Na tøineckém gymnáziu se maturovalo Všichni z vás, ví, že tento mìsíc probìhly maturity, kterým

Více

ALMANACH K 15. VÝROÈÍ ZALO ENÍ ŠKOLY

ALMANACH K 15. VÝROÈÍ ZALO ENÍ ŠKOLY ALMANACH K 15. VÝROÈÍ ZALO ENÍ ŠKOLY V letošním roce 2009 si pøipomínáme 15. výroèí zalo ení Soukromé støední školy podnikatelské, s. r. o. v Opavì. Chtìli bychom podìkovat všem uèitelùm, kteøí za tuto

Více

zdarma pro zákazníky T-Mobile Best of Anna K. Nadílka více než vánoèní Andorra knížectví v oblacích Kde razítka nezamrzají Alpinismus nejen v Alpách

zdarma pro zákazníky T-Mobile Best of Anna K. Nadílka více než vánoèní Andorra knížectví v oblacích Kde razítka nezamrzají Alpinismus nejen v Alpách Impuls4 07 Best of Anna K. Nadílka více než vánoèní Andorra knížectví v oblacích Kde razítka nezamrzají Alpinismus nejen v Alpách zdarma pro zákazníky T-Mobile inzerce úvodník 1 Milé ètenáøky, milí ètenáøi,

Více

ústav pro výzkum informaèních technologií støední odborné školy Interdact

ústav pro výzkum informaèních technologií støední odborné školy Interdact id ústav pro výzkum informaèních technologií støední odborné školy Interdact kvìten/èerven 2013 upravená verze - únor 2014 vedoucí ústavu: BA Ondøej Drudik grafický návrh, návrh rozložení: Marek Šimr editor:

Více

LISTOPAD 1997 DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ. Èasné mrazíky sežehly poslední kvìty, jen brunátné plody hlohu pøipomínají na keøích

LISTOPAD 1997 DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ. Èasné mrazíky sežehly poslední kvìty, jen brunátné plody hlohu pøipomínají na keøích DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ 65 LISTOPAD 1997 Èasné mrazíky sežehly poslední kvìty, jen brunátné plody hlohu pøipomínají na keøích citlivé skautské duši závazek služby nejvyšší Pravdì a Lásce. Nejsou

Více

PRAHA 1. Volební období konèí. UDÁLOSTI 6 Malostranská beseda: Stavba roku 2010. VOLBY 28 29 Manuál pro volièe, mapa okrskù

PRAHA 1. Volební období konèí. UDÁLOSTI 6 Malostranská beseda: Stavba roku 2010. VOLBY 28 29 Manuál pro volièe, mapa okrskù PRAHA 1 MÌSÍÈNÍK MÌSTSKÉ ÈÁSTI PRAHA 1 WWW.PRAHA1.CZ ØÍJEN 2010 Volební období konèí UDÁLOSTI 6 Malostranská beseda: Stavba roku 2010 VOLBY 28 29 Manuál pro volièe, mapa okrskù ZMÌNA 30 Finanèní výbor

Více

www.portyr.cz redakce@portyr.cz

www.portyr.cz redakce@portyr.cz Motto na tento mìsíc: Léto v notách na jihu Hanka Hosnedlová strana 10 Souèasná podoba kapely ve složení Jaroslav Marian umìlecký vedoucí, zpìv, šestistrunná kytara; Pavla Marianová zpìv, zobcové flétny;

Více

www.faslavicin.cz V modlitbì není podstatné mnoho pøemýšlet, ale mnoho milovat. (svatá Terezie z Avily) P U T O V Á N Í

www.faslavicin.cz V modlitbì není podstatné mnoho pøemýšlet, ale mnoho milovat. (svatá Terezie z Avily) P U T O V Á N Í Roèník 20 Èíslo 5 24. 5. 2015 V modlitbì není podstatné mnoho pøemýšlet, ale mnoho milovat. (svatá Terezie z Avily) P U T O V Á N Í Jedním z èastých projevù køes anského (a jistì nejen køes anského) života

Více

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města HLUBOCKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 9 - ZÁŘÍ 2013 - CENA 15 KČ MALÝ HLUBOCKÝ Šárka Šímová se synem Filipem Řimnáčem. Foto www.janpirgl.net PRINC Nápaditý řezbář, nenápadný herec jubilejní narozeninová inventura S

Více

Cesta 67 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI. cena 5 Kč

Cesta 67 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI. cena 5 Kč Cesta 67 2007 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI cena 5 Kč 2 OBSAH Milostivé léto...4 Biblická jména H...6 Osobnost mìsíce...7 Skøivánčí slzy...8 Tábor broučkù 2007...10 Učíte se anglicky?...11 Výtvarnì-literární

Více

ZAVRTEJTE SE DO NÌJ, ZAVRTÁ SE DO VÁS 3 / 2002. Verèa Marèíková. pøíbìhy

ZAVRTEJTE SE DO NÌJ, ZAVRTÁ SE DO VÁS 3 / 2002. Verèa Marèíková. pøíbìhy tentokrát s pøílohou Knihomol ZAVRTEJTE SE DO NÌJ, ZAVRTÁ SE DO VÁS 3 / 2002 Verèa Marèíková TÉMA pøíbìhy ÈÍSLA Slepice a mamut & kohout Jedna slepice si vyšla do svìta. Dala si do šátku buchty a víno,

Více

molocha, který za jiných okolností mùe serat vás.

molocha, který za jiných okolností mùe serat vás. Chobotnice se stala symbolem, který v kadém èlovìku vzbuzuje pøinejmením respekt. I kdy si v lepí restauraci dopøejete napøíklad grilovanou chobotnièku, zaíváte kromì jisté noblesy i pocit urèitého vítìzství.

Více

Milí ètenáøi, Kvìten 2006

Milí ètenáøi, Kvìten 2006 Milí ètenáøi, všechny dopisy, pøíbìhy, nápady a postøehy, které od Vás dostávám mnì dìlají velkou radost a jsem moc potìšen z Vašeho, èím dál tím vìtšího, zájmu o Zpravodaj. Myslím, že za poslední rok

Více

MIKROPORTY ETC. Ach, jak je to pohodlné! Nasadím si na hlavu, pøipnu na klopu èi pøilepím na tváø (na Fidlovaèce doprostøed èela) mikroport nebo strèím za paraván mikrofon a nemusím se namáhat. Co na tom,

Více

"Ukliïme svìt" Petra Boháèová 3.B STAROSTOVO SLOVO. Strategický plán rozvoje mìsta

Ukliïme svìt Petra Boháèová 3.B STAROSTOVO SLOVO. Strategický plán rozvoje mìsta ROČNÍK 15 ČERVEN 2006 ZDARMA MĚSÍČNÍK http://www.strazpr.cz ZPRAVODAJ MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IČO 260 967 UZÁVĚRKA: 15. 5. 2006 TISK: 29. 5. 2006 REDAKČNÍ RADA: K. HUML, J. VANĚK, B. RYCHTAŘÍK, E, HORČÍK,

Více

ZPRAVODAJ NOVÉ EXPOZICE V ZOO HLUBOCKÝ. Naučná stezka hlubockým parkem. Ateliér Fantazie. Časy, kdy benzín voněl ricinovým olejem

ZPRAVODAJ NOVÉ EXPOZICE V ZOO HLUBOCKÝ. Naučná stezka hlubockým parkem. Ateliér Fantazie. Časy, kdy benzín voněl ricinovým olejem HLUBOCKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 5 - KVĚTEN 2013 - CENA 15 KČ Vydra v hlubocké ZOO. Foto www.janpirgl.net NOVÉ EXPOZICE V ZOO Naučná stezka hlubockým parkem Ateliér Fantazie Časy, kdy benzín voněl ricinovým olejem

Více

Doèištìní toku Lutoninky Nové vybavení pro Technické služby 20 let Nemocnice Milosrdných bratøí Vizovjánek v celostátním kole 2 Vizovské noviny Známková tvorba strýca Jurèáka z Lutoniny. Vážení spoluobèané,

Více

Richard David Bach. Racek

Richard David Bach. Racek Richard David Bach Racek I. Rozednilo se a svìží slunce zlatì pableskovalo po mírnì zvlnìném moøi. Míli od bøehu èeøila vodu rybáøská loï a vzduchem se nesl køik svolávající hejno k snídani. Nakonec se

Více

PALIÈKÁCH JE MÙJ UM A BUM!

PALIÈKÁCH JE MÙJ UM A BUM! 1 1 INFORMAÈNÍ Z P R A V O D A J Klub absolventù Vojenské konzervatoøe - VHŠ Svazu vojákù v záloze- Praha»ÕSLO 112 1/2015 Dámy a pánové, èlenové klubu, pøátelé. Dovolte mi, abych Vám ještì jednou na prahu

Více

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji http://obzor.muhorazdovice.cz ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6 Mìsto zdobí novì opravený ocelový pøíhradový most pøes Otavu pocházející z r. 1909. Promìny Horaāïovic Dne

Více

www.faslavicin.cz Vždy Bùh nám nedal ducha bojácnosti, ale ducha síly, lásky a rozvážnosti. (2 Tim 1, 7)

www.faslavicin.cz Vždy Bùh nám nedal ducha bojácnosti, ale ducha síly, lásky a rozvážnosti. (2 Tim 1, 7) Roèník 19 Èíslo 5 8. 6. 2014 Vždy Bùh nám nedal ducha bojácnosti, ale ducha síly, lásky a rozvážnosti. (2 Tim 1, 7) MEDIÁLNÍ SVÌT Ve chvíli, kdy ètete tento úvodník, máme za sebou 7. nedìli velikonoèní,

Více

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 http://obzor.horazdovice.cz ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 Dìti a ètení projekt Mìstské knihovny v rámci grantu Knihovna 21. století. Promìny Hora ïovic 17. zasedání zastupitelstva

Více

Radostné a veselé prožití. svátkù velikovoèních pøeje redakce

Radostné a veselé prožití. svátkù velikovoèních pøeje redakce ROČNÍK 15 DUBEN 2006 ZDARMA MĚSÍČNÍK http://www.strazpr.cz ZPRAVODAJ MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IČO 260 967 UZÁVĚRKA: 15. 3. 2006 TISK: 2. 1. 2006 REDAKČNÍ RADA: K. HUML, J. VANĚK, B. RYCHTAŘÍK, E, HORČÍK,

Více

desetiletí zakonèit dostavbou všech abychom mohli od 1. 9. 2002 zahájit výuku v komplexnì

desetiletí zakonèit dostavbou všech abychom mohli od 1. 9. 2002 zahájit výuku v komplexnì ÚVODNÍK Milí studenti, dovolte mi tak, jako každým rokem, abych Vás struènì pozdravil prostøednictvím tohoto prvního výtisku školních novin ve šk. roce 2002/2003. Vstupujeme do druhé desítky let existence

Více

www.faslavicin.cz Život a všechno, co je v nìm poctivé a vzácné, stojí za trochu námahy. EUCHARISTIE A EUCHARISTICKÝ KONGRES

www.faslavicin.cz Život a všechno, co je v nìm poctivé a vzácné, stojí za trochu námahy. EUCHARISTIE A EUCHARISTICKÝ KONGRES Roèník 20 Èíslo 3 22. 2. 2015 Život a všechno, co je v nìm poctivé a vzácné, stojí za trochu námahy. EUCHARISTIE A EUCHARISTICKÝ KONGRES Bùh ve své dobrotì posílá od zaèátku svého putování s vyvoleným

Více

provozu. V rámci rekonstrukce bylo vybudováno plynové topení (158 000, Kè), toalety pro

provozu. V rámci rekonstrukce bylo vybudováno plynové topení (158 000, Kè), toalety pro 2 EDITORIAL Dubáèek Mìsíèník informací z Dubé a okolí Vydává: Mìsto Dubá, IÈO 00260479 http://www.mestoduba.cz e-mail: mesto.duba@tiscali.cz Adresa redakce: Zpravodaj Dubáèek, podatelna MìÚ Dubá, Masarykovo

Více