MASKOTKvìten 2013 ÚVOD OBSAH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MASKOTKvìten 2013 ÚVOD OBSAH"

Transkript

1 MASKOT Kvìten 2013

2 ÚVOD Zdravíme vás, nai milí spoluáci, s naím novým èíslem mìsíèníku Maskot. Moná, e nìkteré pøekvapí téma mìsíce, které byste spíe pøiøadili k únoru (k Valentýnu) tedy láska. Moná, e nìkteøí ani neví o 1. Máji, který se slaví první den v mìsíci kvìtnu. V tento den se zamilované páry vydávají pod rozkvetlou tøeeò a dávají si májový polibek, kterým si vyznávají lásku. V tomto èísle si budete moci pøeèíst nae názory na rùzné básnì charakterizující lásku a její kouzla. Také jsme samozøejmì nezapomnìli na pøíbìh na pokraèování, který bude mít v pøítím èísle poslední díl. Doufáme, e se vám tento pøedposlední díl plný lásky bude líbit a tìíme se na vás s novým èíslem v èervnu! OBSAH kolní listy...2 Hlavní téma...3 IT blog...5 Recenze øasenky Essence...7 Pøíbìh na pokraèování...8 Vtipy...10

3 Duben 2013 kolní parlament KOLNÍ LISTY TO NEJZAJÍMAVÌJÍ Z NAÍ KOLY Úvod Zdravíme pøi èetbì dalího vydání kolních listù. kolní rok se pomalu chýlí ke konci, ale na práci je toho poøád dost. Pøedevím se musíme poøádnì pøipravovat na závìreèné písemky, které mohou pøijít právì v prùbìhu tohoto a pøítího mìsíce. Zároveò nás také èeká jedna z nejlepích èástí roku, a to doba, kdy se jezdí na kolní výlety. Kadá tøída má monost jet nìkam, kde se nachází nìco zajímavého, a u je to zoologická, muzeum nebo lanový park. Jsme si jisti, e si své výlety uijete. Nemá cenu opakovat stále dokola urèitì si pøivezete spoustu krásných záitkù, mnohem vìtí význam má vìta a vám ten výlet utkví v pamìti a s legrací na nìj vzpomínáte. Zábavné výlety pøejí kolní listy Dne se konal Den Zemì. Kadý roèník mìl nìjaké téma, které v tento den zpracovával. Vechna témata byla nìjak spojena s ochranou Zemì, poznáváním pøírody, toho, jak jí èlovìk pomáhá a jak kodí. Dvacátý druhý duben je planetì Zemi vìnovám celorepublikovì a jeho hlavním cílem je øeení problémù ivotního prostøedí u nás. kolní parlament UPOZORNÌNÍ! ádáme áky a ákynì, aby nenièili vybavení koly, a upozoròujeme, e vechny pokozené vìci se budou platit! Dùleité státní svátek (Den osvobození) Pohár rozhlasu Den matek fotografování tøíd Program primární prevence (6.B, 7. a 8. tøídy) Èasopis Maskot s pøílohou kolní listy je moné èíst i na internetových stránkách koly (v menu kolní parlament, dále navolte aktuální èíslo) Tento den byl také dùleitý pro áky deváté tøídy, nìbo se od tohoto dne dovídají, bylili pøijati na zvolenou kolu. Pokud ne, mají anci jetì v daích kolech, pokud ano, mìli by co nejdøíve (nejdéle do deseti pracovnch dnù) zaslat na vybranou kolu zápisový lístek. Tøída Èsl. Legii 325, Èeské Velenice Vydává kolní parlament Z Èeské Velenice

4 MOST PØES NAVDY Autor: Michaela ebístková Rozhodla jsem se, e vám napíi názor na tuto báseò, která se mi z tìch tøí líbí nejvíce. Tato báseò se vyskytla v knize Most pøes navdy od Richarda Bacha. V knize se samotný Richard snaí najít svojí ivotní lásku, a proto je tato báseò plná lásky a radosti. Líbí se mi, e se kadý øádek nerýmuje a také to, e má báseò své vlastní kouzlo. Pøijde mi, e báseò dokazuje èlovìku to, aby si vztah se svým protìjkem uíval a neztrácel èas nad zbyteènými hádkami. Lásky by si mìl kadý váit a jak je v básni ji zmínìno, v lásce je také dùleité dobrodruství. A toto dobrodruství nìjaký pár zaije, bude mít alespoò na co vzpomínat.

5 NAE NÁZORY NA ZAMILOVANÉ BÁSNÌ Autor: Lydia Ceháková Tak tuhle báseò musí znát kadý. Nejen, e je snad ve vech èítankách, ale zaslechnete ji pokadé pøi prvním Máji. Máj od Karla Hynka Máchy je vánì krásná báseò, ale nejsem si jistá, jestli kadý zná její podstatu. Pokud se podíváme na zaèátek díla, najdeme nádherné vere, opìvující lásku. Zbytek básnì ji není tak známý, a proto jsem se rozhodla vás s ním seznámit. Vilém, jakoto jedna z postav básnì, je odsouzen na smrt, jeliko zabil svého otce, ani by o tom vak vìdìl. Mezitím spáchá Vilémova milá sebevradu skokem do jezera, nebo nedokáe bez Viléma ít. Nejsem si jistá, jestli se tahle báseò zrovna hodí k recitaci nebo vyznání lásky. Doporuèuji zvolit buïto jenom èást této básnì, nebo zcela jiné dílo. Za trochu lásky od Jaroslava Vrchlického je báseò, která dokonale vystihuje tento cit. Je pravda, e pokud potkáte skuteènou lásku a nìkdo nebo nìco vás od ní oddìlí, udìláte cokoli, abyste ji nali. A tím cokoli myslím doslova cokoli, vlastnì udìláte to, co básník napsal v básni. A právì proto si myslím, e tahle báseò je k vyznání lásky ta nejlepí. A pokud se na to podíváme z jiného hlediska, není ani tak dlouhá (ve srovnání s celým Májem), take se ji snadno nauèíte nazpamì. A pokud by s tímhle mìl nìkdo pøeci jen problémy, zkuste si vzít inspiraci z Cyrana de Bergerac, ale k tomu budete potøebovat dobrého pøítele, který vám s tím pomùe.

6 IT BLOG Autor: Jakub Jabùrek Windows XP je tu s námí ji od roku 2001 a technologicky dosluhuje. Nemùete v nìm spustit nejnovìjí hry, ani graficky akcelerovaná prostøedí. Po datu 8. dubna 2014 pøestanou vycházet aktualizace pro Windows XP a Office Pro zmínìné produkty také skonèí oficiální technická podpora. Microsoft ji nyní neumoòuje pouití nových verzí svých programù na Windows XP. Popularita Windows XP je vak stále nebezpeènì vysoká. Na celém svìtì má Windows XP podíl 23% ze vech poèítaèù s operaèním systémem rodiny Windows. S upgradem není tøeba spìchat, mùete tedy poèkat na Jeíka. Ale jen toho letoního. Google v Evropì èelí stínostem na zvýhodnìní jeho slueb ve vyhledávaèi. Týká se to napøíklad poèasí, map, vyhledávání letenek èi dalích pøímých výsledkù bez nutnosti navtívit ostatní weby. Na Google si stìují konkurenti v oblasti tìchto slueb. Nyní probíhá vyetøování, bìhem kterého ji Google navrhl zmìny v evropském vyhledávaèi. Ty obnáí zviditelnìní dalích tøí konkurenèních slueb. Google tak mùe dopadnout lépe ne Microsoft, který dostal tuènou pokutu za zvýhodòování Internet Exploreru ve Windows. Ten se toti s Evropskou unií dlouho hádal a odmítal pøijít s vlastním øeením. Aèkoliv altualizace slouí vìtinou ke zvýení stability operaèního systému a odstranìní bezpeènostních zranitelností, nemusí tomu tak být vdy. Aktualizace vydaná 9. dubna mùe zpùsobovat problémy se spoutìním aplikací nebo nekoneènì zacyklit restartování. Uivatelé programu Kaspersky Antivirus zase pozorují problémy s licencováním aplikace. Microsoft ji danou aktualizaci odstranil z Windows Update a doporuèuje vem, kteøí pozorují potíe, aby ji odinstalovali. Ve Windows 8 Microsoft zruil tlaèítko Start. V rámci aktualizace Windows Blue se uvauje o jeho navrácení. Natvané hlasy z øad uivatelù se stále ozývají a asi jen tak hned neustanou. Tato informace se zakládá na sílících drbech, nejde tedy o oficiálnì potvrzenou zprávu. Pravdìpodobnì budeme mít také monost startovat pøímo do desktopu.

7 IT BLOG I pøes zlevnìné mobilní tarify máme draí volání ne zbytek Evropy Ericsson vyvíjí chytrá okna Gmail slaví 9 let provozu V Èínì je Internet Explorer na kadém ètvrtém poèítaèi Google pøedstavil nový nástroj pro správu Google úètu Správce neaktivních úètù. Zde si kadý majitel úètu u Googlu mùe nastavit, co se má stát s jeho daty v pøípadì smrti. Samozøejmì, Google to nijak nepozná, ale mùete si nastavit èasový limit neaktivnosti úètu. Pokud se bìhem tohoto limitu ani jednou do úètu nepøihlásíte, Google vykoná nastavené akce.buï mùe pøedat úèet známým, nebo ho kompletnì smazat. Lze nastavit odeslání automatické odpovìdi na pøíchozí y pøes Gmail pokud lhùta vyprí.

8 RECENZE: ØASENKA ESSENCE Autor: Michaela ebístková Dnení recenzi bych ráda vìnovala kosmetickému produktu, který pouívá vìtina dívek. Jedná se o øasenku, která bývá na denním poøádku snad kadé z nás. Mám spousty øasenek od znaèky Avon, která ale bohuel není volnì sehnatelná v kamenném obchodì. Nakonec jsem se rozhodla pro øasenku od znaèky Essence maximum definition volume mascara. Tato øasenka se dá sehnat stejnì jako vechny ostatní produkty, které zde doposud byly, v drogerii D&M. Její cena je neuvìøitelná 70,Kè. První, co vìtinu z nás zaujme na první pohled je pohyblivý kartáèek nazvaný také jako flexible brush, který je velmi úzký a nìkomu by nemusel vyhovovat. Já jsem ovem s ním maximálnì spokojená. Nemám ráda iroké kartáèky, kterými rozmau vechnu øasenku pod oko a nad oèní víèka. Její úzký tvar ostatním mùe také vyhovovat kvùli tomu, e se s tímto kartáèkem dostanete kamkoliv a pokud se vám budou øasy zdát slepené, pièkou kartáèku je mùete rozèesat. Dùleitá je také výdr øasenky na øasách. Øasenku si vìtinou nanáím ráno a veèer si ji odlíèím, z toho vyplývá, e øasenka vydrí celý den. Pøíjemné je také nanáení. Tento zázrak toti nedìlá tzv. molky na øasách, a tak vae oèi nevypadají jako oèi mrkací panenky. Je sice pravda, e øasy krásnì prodlouí a dodá jim objem, ale natìstí poøád vypadají pøirozenì a úhlednì. Bohuel je tu jedna vìc, kterou bych této øasence vytkla. Náplò øasenky velmi rychle vysychá a pokud ji poøádnì nedovøete, mùete ji po týdnu vyhodit. Proto je lepí øasenku poøádnì uzavírat, abyste tomuto problému pøedeli. Mnì osobnì vyschlejí øasenky vyhovují více, ale ne kadý má stejný názor jako já.

9 PØÍBÌH NA POKRAÈOVÁNÍ Autor: Lydia Ceháková Jako první se z údivu vzpamatoval Ormeth: Take se s Rheou setkáme? Myslím, e ano, ale zdaleka ne podle toho, jak chce ona. Proè bychom ji mìli poslouchat, vdy my máme vechno, co potøebuje. To Rhea by mìla plnit nae podmínky, odpvìdìla Chris. Poté se zahloubali do mylenek, ze kterých mìl vzejít plán. Ten nakonec taky vznikl. Podle Luka to byl plán stralivý, ïábelský a lstivý, který se nedá prokouknout a Rhea jim bude muset splnit ve, na co si vzpomenou. Podle Vendelína to byl dobrý plán, který by mohl fungovat a podle Chris to byl zkrátka plán. Jediný Ormeth se neodvaoval o plánu cokoli øíct, nebo ho vymyslel. Druhý den se vydali ke zøíceninì, kde se mìli setkat s Rheou. Ale co kdy tam nebude, nebo co kdy Emmì nìco udìlala nebo snad zhrozil se Luke. Tak dost, pøeruil je pan Nìmeèek, který u jejich debatu nemohl poslouchat, Emmì se nic nestalo. Za prvé by to bylo pro Rheu nevýhodné a za druhé tamhle stojí, hned vedle té divné osoby. To je Rhea, dodal Ormeth. Ná plán tedy zaèíná, pronesl Vendelín. Kdy pøili k Rhee blí, poznali, e nevypadá tak jako poslednì, byla mnohem víc straidelná. Vypadalo to, e oni nejsou jediní, co nìco chystají. Zdá se, es je dokázal pøesvìdèit? Hm, moná e nejsi a tak k nièemu, uklíbla se Rhea na pana Nìmeèka. Po panu Nìmeèkovi pøili na øadu dalí èleni jejich setkání: Jsem ráda, e jste mé pozvání neodmítli. Nebylo by zrovna zdvoøilé nechat stát hosty venku, pokud proti tomu nic nemáte, pøesuneme se na vhodnìjí místo. Vichni mlèky následovali Rheu dovnitø do zøíceniny. Nikdo z nich nevìøil tomu, e by se tam vùbec kdy mohla nacházet místnost v jednom kuse, a pokud by tam pøece jen nìkde byla, musela by mít miniaturní rozmìry nebo by byl její objevitel génius. Rhee se takové místo najít podaøilo, èím si u ostatních, moná vyjma pana Nìmeèka, který jednu takovou podobnou místnùstku u døív nael, získala jistý obdiv.

10 PØÍBÌH NA POKRAÈOVÁNÍ Co od nás chcete? zeptal se zcela zpøíma Ormeth. Na to mu Rhea odpovìdìla, e jeliko unesla jejich kamarádku, strákyni amuletu, doufala, e u se v ivotì neuvidí. Jene pak zjistila, e Emma amulet nemá, nejdøív si myslela, e jí ho nechce vydat, ale poté, co na ní zaútoèila, zjistila, e ho u sebe opravdu nemá. V tuto chvíli se chtìl Luke na Rheu vrhnout a jakýmkoli zpùsobem jí umlèet, ale Rhea se nenechala vyruit. Pak u jí bylo jasné, pokraèovala, e amulet musí mít u sebe oni. A proto si je pozvala k sobì. Mimochodem, bylo by vhodné, abyste se nìjak spojili s Chris a øekli jí, e není nejslunìjí, aby se návtìva toulala po hostovì domì jen tak. Tohle tedy neèekali. Jejich plán ztroskotal. Chris se sama objevila zpoza zdi a ne si toho staèila Rhea vimnout, spiklenecky mrkla na kluky. Ahoj Rheo, netuila jsem, e nìkdy umí hrát èestnì. Trochu jsi mì zklamala, vánì, èekala jsem bùhví jakou past a ty nás mezitím pozve k sobì domù a co, snad s námi nechce vyjednávat? Trefila ses, to nechci. Ne teï, odpovìdìla Rhea a bìhem okamiku chytla Luka pod krkem a zaèala ho dusit. Ne vak rukama, ale svými schopnostmi. V tu chvíli zaèal boj. Jetì e to bylo na tak odlehlém místì, jinak by se zajisté objevili zvìdavci, kteøí by to chtìli prozkoumat. To by nebyla nejastnìjí monost, nebo pùvodnì chabì osvìtlená místnùstka teï hoøela a zmítala se ve víru barev, které se kadým okamikem mìnily. Po nìjaké dobì se k nim pøipojil Vendelín, který na chvilku nìkam zmizel. Tenhle støet byl rozhodující, buïto vítìzství nebo prohra. Ozvala se ohluující rána a místnost se na chvilku rozzáøila jak vybuchující supernova. Poté nastala tma. Vichni úèastníci bitvy leeli omráèení v kruhu s Rheou ve støedu. Pak se vzpamatoval pan Nìmeèek a el prohlédnout ostatní. Kdy byli u vichni na nohou, jejich pohled padl na Rheu, která stále bez hybnì leela na podlaze. To ne, nesmí být vyhrkla Emma, která se právì vøítila do místnosti.

11 VTIPY MASKOTKvìten 2013

12 Michaela ebístková Lydia Ceháková Jakub Jabùrek

Vydává. MASKOT Prosinec 2012. Vánoce a konec svìta

Vydává. MASKOT Prosinec 2012. Vánoce a konec svìta Vydává MASKOT Vánoce a konec svìta ÚVOD Zdravíme vìrné ètenáøe naeho kolního èasopisu Maskot. Bylo velmi jednoduché vymyslet téma mìsíce, pøeci jen je prosinec, a tak jsou jedním z témat mìsíce velmi oblíbené

Více

MASKOT MÓDA ROZLOUÈENÍ ZNÁMKOVÁNÍ KNIHA MÌSÍCE. Èerven 2013

MASKOT MÓDA ROZLOUÈENÍ ZNÁMKOVÁNÍ KNIHA MÌSÍCE. Èerven 2013 MASKOT Èerven 2013 MÓDA ROZLOUÈENÍ ZNÁMKOVÁNÍ KNIHA MÌSÍCE ÚVOD Vítáme vás v naem posledním èísle èasopisu Maskot v tomto kolním roce. Snaili jsme se, aby nae poslední èíslo bylo co nejobsáhlejí a chtìli

Více

MASKOTBøezen 2013 OBSAH ÚVOD

MASKOTBøezen 2013 OBSAH ÚVOD Bøezen 2013 ÚVOD Vítáme vás v naem bøeznovém èísle èasopisu Maskot. Tématem mìsíce jsou knihy, u jen kvùli mìsíci bøeznu, tedy pokud znáte heslo Bøezen mìsíc knihy. Nejen, e podle tohoto tématu vypadá

Více

Vydává MASKOT. Øíjen 2012. Company Name Address Line 1 Address Line 2 Address Line 3 Address Line 4

Vydává MASKOT. Øíjen 2012. Company Name Address Line 1 Address Line 2 Address Line 3 Address Line 4 Vydává Company Name Address Line 1 Address Line 2 Address Line 3 Address Line 4 Jablka Phone: (123) 456 padají ze stromu ÚVOD První mìsíc kolního roku, který jsme 3. záøí pøivítali, máme za sebou a nyní

Více

MASKOTÚnor 2013 OBSAH ÚVOD

MASKOTÚnor 2013 OBSAH ÚVOD MASKOT Únor 2013 ÚVOD Milí spoluáci, áci a studenti. Zdravíme vás opìt po mìsící s naím novým èíslem èasopisu Maskot, který má neobvyklé téma mìsíce. Naím tématem bude tentokrát komiks, o kterém se nejen

Více

MASKOTDuben 2013 ÚVOD OBSAH

MASKOTDuben 2013 ÚVOD OBSAH MASKOT Duben 2013 ÚVOD Vítáme vás v naem novém èísle èasopisu Maskot, jeho tématem budou pro mìsíc dubem chrakteristické èarodìjnice. U nás se pálení èarodìjnic slaví 30. dubna a k tìmto oslavám samozøejmì

Více

Autoøi èlánku: Andrea Ouková, árka Lüftnerová

Autoøi èlánku: Andrea Ouková, árka Lüftnerová Milým pøekvapením pro nás byl první výtisk naeho èasopisu, který potìil nejen nás, ale i nae rodièe, známe, kamarády. S nadením jsme se vrhli na druhý díl, ve kterém Vám popíeme ná výlet do Èeského Krumlova,

Více

MASKOT ÚVOD OBSAH. kolní listy...2 Èokoláda...3 IT blog...4 Kniha mìsíce...6 Jak se efektivnì nauèit látku...7 Pøíbìh na pokraèování...8.

MASKOT ÚVOD OBSAH. kolní listy...2 Èokoláda...3 IT blog...4 Kniha mìsíce...6 Jak se efektivnì nauèit látku...7 Pøíbìh na pokraèování...8. MASKOT Leden 2013 MASKOT Leden 2013 ÚVOD OBSAH Vítáme vás v na em novoroèním díle èasopisu Maskot. Je pár dní pøed uzavíráním známek na pololetí a tyto známky budou nejvíce dùle ité hlavnì pro devá áky,

Více

Krátké texty pro ètenáøe

Krátké texty pro ètenáøe 2.-5. roè. 3 Krátké texty pro ètenáøe OSV VDO EGS MKV ENV MED Využití: Krátké pøíbìhy usnadòují zlepšení ètení s porozumìním a umožòují dìtem lepší orientaci v textu. Pracovní listy lze využít také pro

Více

Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem (tak jako kdysi Ježíš), je tøeba si øíc

Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem (tak jako kdysi Ježíš), je tøeba si øíc Pavel Grulich Zeptejte se Boha, která cesta je správná????? Univerzální cesta Božích dìtí Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem

Více

Èervenec 2011. Èerven 2011. Milí pøátelé, táborové hry jsme se bìhem letoního léta zúèastnili tøí táborù:

Èervenec 2011. Èerven 2011. Milí pøátelé, táborové hry jsme se bìhem letoního léta zúèastnili tøí táborù: Milí pøátelé, zdravíme vás, nae modlitebníky a podporovatele, prostøednictvím naeho spoleèného modlitebního dopisu. Moná vás zarazil jeho titulek Zápisky z fronty. Máme za sebou období letních prázdnin,

Více

MASKOT. Listopad 2013

MASKOT. Listopad 2013 MASKOT Listopad 2013 ÚVOD Jak a kde hlasovat pro ná stromek? Hlasovat mùete na webové stránce: www.rozsvitimevasevanoce.cz, a to v naem pøípadì výbìrem ikony Hlasuj pro strom mìsta, vyberte Èeské Velenice

Více

registraèní èíslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/02.0037 PROJEKT JE PODPOØEN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOÈTU ÈR

registraèní èíslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/02.0037 PROJEKT JE PODPOØEN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOÈTU ÈR MASKOT registraèní èíslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/02.0037 PROJEKT JE PODPOØEN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOÈTU ÈR Úvod Vítáme Vás v èasopisu Maskot speciál. V tomto roce si budete moci

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM JAK SE STÁT ZDROJEM A AKTIVNÍM TVÙRCEM SVÉHO ŽIVOTA DRAGAN VUJOVIÈ NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM je skryté v klíèovém životním rozhodnutí OBSAH O autorovi... 4

Více

MENTÁLNÍ ANOREXIE A BULIMIE DVÌ HLUBOKÉ PROPASTI LUKÁ HORKÝ

MENTÁLNÍ ANOREXIE A BULIMIE DVÌ HLUBOKÉ PROPASTI LUKÁ HORKÝ MENTÁLNÍ ANOREXIE A BULIMIE DVÌ HLUBOKÉ PROPASTI LUKÁ HORKÝ MENTÁLNÍ ANOREXIE A BULIMIE Anorexie anorexia nervosa je porucha pøíjmu potravy. Nemoc, která mùe konèit váným pokozením zdraví nebo dokonce

Více

MASKOT. který uèil èeský jazyk, akce koly...6. výchovu od 1.9. 1977 Kropíkovou...7. uèitelka Jiøina Poláková, která uèila, afránkem...

MASKOT. který uèil èeský jazyk, akce koly...6. výchovu od 1.9. 1977 Kropíkovou...7. uèitelka Jiøina Poláková, která uèila, afránkem... MASKOT OBSAH NOVINKY prázdniny a léto...2 Tento rok ná ústav recept na mojito bez alkoholu...3 opou tìjí pan uèitel recept na kiwi mòamku...4 Stanislav afránek, matematický koutek...5 který uèil èeský

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBESTVOLÍNKY Vypracoval: Michal Šustek Datum: Øíjen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Stvolínky 1.

Více

SÝPKA CUP BLANSKO 2013

SÝPKA CUP BLANSKO 2013 SÝPKA CUP BLANSKO 2013 HALOVÝ TURNAJ STARŠÍ PØÍPRAVKY hráèi roèník narození 2004 a mladší který se uskuteèní v sobotu 7.12.2013 ve sportovní hale Údolní FC NORDIC BRNO SK MORAVSKÁ SLAVIA BRNO OBSAZENÍ

Více

Vydává. MASKOT Listopad Halloween a duièky

Vydává. MASKOT Listopad Halloween a duièky Vydává MASKOT Halloween a duièky ÚVOD Zdravíme vás v naem dalím listopadovém èísle Maskota. Najdete v nìm èlánky, které se týkají hlavnì Duièek a Halloweenu. Tato dvì témata budou naimi tématy mìsíce.

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBECPLANÁ Vypracoval: Michal Šustek Datum: Srpen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Planá 1. ÚVOD K PASPORTU

Více

V Anglii je jiný systém zásuvek, pouívání nabíjeèek telefonù, fotoaparátù apod. je moné pouze po zakoupení elektrického adaptéru.

V Anglii je jiný systém zásuvek, pouívání nabíjeèek telefonù, fotoaparátù apod. je moné pouze po zakoupení elektrického adaptéru. Váení rodièe, dovolujeme si Vám nabídnout pro Vae dítì monost zúèastnit se jazykového pobytu v Anglii. Nejvìtím pøínosem takovýchto pobytù je bezpochyby pøekonání strachu mluvit s cizími lidmi a jetì k

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

skupina PASPORTAPROJEKT

skupina PASPORTAPROJEKT skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBECDOBŘ ANY Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Dobøany 1. ÚVOD K PASPORTU

Více

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZV 50 http://cs.yourpdfguides.com/dref/668623

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZV 50 http://cs.yourpdfguides.com/dref/668623 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ZANUSSI ZV 50. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ZANUSSI ZV 50 v uživatelské

Více

skupina PASPORTAPROJEKT

skupina PASPORTAPROJEKT PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBECDEŠ TNÉVORLICKÝCHORÁCH Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Deštné v Orlických

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

NOVÉ PERSPEKTIVY PRO VZDUNÝ PROSTOR

NOVÉ PERSPEKTIVY PRO VZDUNÝ PROSTOR NOVÉ PERSPEKTIVY PRO VZDUNÝ PROSTOR PØEHLED VYTRVALOST SÍLA Microdrones vyrábí UAV /bezpilotní letadla/ pro profesionální pouití v rùzných oblastech. DRONY MICRODRONES se pouívají vude tam, kde nae oèi

Více

Cesta pojistné smlouvy

Cesta pojistné smlouvy Cesta pojistné smlouvy 1 Proc je dulezité mít zivotní a úrazové pojištení? Životní a úrazové pojištìní pomáhají Vám a Vašim blízkým zmírnit nepøíjemné finanèní dùsledky nahodilých životních událostí, jako

Více

èíslo 5 2012 výtisk zdarma

èíslo 5 2012 výtisk zdarma èíslo 5 2012 výtisk zdarma Od mylenky k její realizaci bývá mnohdy dlouhá cesta, která není pøímá a navíc je protkána spoustou køiovatek a slepých cest. Jako pøíklady mohou poslouit projekty Jakub( 2003

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

MASKOT. Leden / Únor

MASKOT. Leden / Únor MASKOT Leden / Únor ÚVOD Úvod Toto èíslo Maskotu bude o lásce, protoe se 14. února slaví Valentýn, který je svátkem zamilovaných, a to je na naí kole skoro kadý. Najdete zde rozhovory s uèiteli, dokonce

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBEC Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Borová 1. ÚVOD K PASPORTU A PROJEKTU

Více

ZPRÁVY Z RADNICE. Zahájení sportovního turnaje Volejbalová 24 hodinovka v tìlocviènì

ZPRÁVY Z RADNICE. Zahájení sportovního turnaje Volejbalová 24 hodinovka v tìlocviènì 2 23. 2. probìhlo vítání obèánkù uvítání do ivota byli Daniel Barvíø, Krytof Florián, David Pfeifer, Mia Lancová, Matyá Valáek a Isabela Hlavatá. Vem miminkùm pøejeme hodnì zdraví a chápavé a tolerantní

Více

KOUÈOVÁNÍ KDY, JAK A PROÈ Rady pro všechny manažery. PhDr. Michaela Daòková

KOUÈOVÁNÍ KDY, JAK A PROÈ Rady pro všechny manažery. PhDr. Michaela Daòková PhDr. Michaela Daòková KOUÈOVÁNÍ KDY, JAK A PROÈ Rady pro všechny manažery Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou

Více

JAN POŠTA DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Praha 2001 Jan Pošta DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Programovací manuál [CZ] Domovník [ACU 100] Elektronický identifikaèní systém

Programovací manuál [CZ] Domovník [ACU 100] Elektronický identifikaèní systém Programovací manuál [CZ] Domovník [ACU 00] Elektronický identifikaèní systém Verze:.0 Datum: 0.02.2006 Obsah Program domovník. Instalace softwaru....2 Odinstalování....3 Spuštìní programu... Ovládání programu

Více

pro všechny vìkové kategorie 30. dubna 1. kvìtna 2016, Hradec Králové - world karate cup - 17 let tradice - prize money - 8 tatami -

pro všechny vìkové kategorie 30. dubna 1. kvìtna 2016, Hradec Králové - world karate cup - 17 let tradice - prize money - 8 tatami - 2016 pro všechny vìkové kategorie 30. dubna 1. kvìtna 2016, Hradec Králové - world karate cup - 17 let tradice - prize money - 8 tatami - www.karatecup.com Pozvání Kamil Guzek øeditel Grand Prix Hradec

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 5 5 PhDr. Michaela Daòková

Více

Vaše uživatelský manuál HP LASERJET 5000 http://cs.yourpdfguides.com/dref/902742

Vaše uživatelský manuál HP LASERJET 5000 http://cs.yourpdfguides.com/dref/902742 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Pavel Kras Tvorba textù na PC T602 a WORD 6 Pøíruèka je urèena pøedevším zaèáteèníkùm, kteøí se rozhodli proniknout alespoò na pokraj poèítaèové problematiky Pomocí této pøíruèky se nauèíte nejen ovládat

Více

Aktivace èidla dveøí ( nebo jiného vnìj ího vstupu) Tisk zkráceného reporu ( v menu dolù)

Aktivace èidla dveøí ( nebo jiného vnìj ího vstupu) Tisk zkráceného reporu ( v menu dolù) DR-201 registruje teplotu v nákladovém prostoru nebo jiném kontrolovaném prostoru a umo òuje tisk záznamu o prùbìhu teploty jako doklad o správné teplotì bìhem daného èasu nebo bìhem jízdy (transportu).

Více

skupina PASPORTAPROJEKT Vypracoval:Neckář Pavel Datum:Listopad201

skupina PASPORTAPROJEKT Vypracoval:Neckář Pavel Datum:Listopad201 skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBECBĚ LEČ Vypracoval:Neckář Pavel Datum:Listopad201 Pasport a projekt dopravního znaèení obec Bìleè 1. ÚVOD K PASPORTU A

Více

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s.

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. BULLETIN jaro/léto 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. Obsah Na úvod Proè bulletin Pár zajímavých dat o nás Co se dìje v Domeèku

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 PESdde KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 1. Co je nového ve verzi 2.3 Proti verzi 2.1 jsou v této verzi dvì významná vylepšení: 1. Server nyní stále

Více

4. èervna 2009. Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR ARVING UP

4. èervna 2009. Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR ARVING UP 4. èervna 2009 Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR RVING UP elostátní soutìž s mezinárodní úèastí pro juniory do 21 let - probìhne v rámci akce JUNIOR SHOW v Tøebíèi kategorie soutìž ve vyøezávání zeleniny

Více

Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 2

Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 2 Úvod Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 100 + 1 Sudoku pro každého 2 200 + 1 Sudoku pro každého 3 100 + 1 Sudoku junior 200 + 1 Sudoku pro každého Uvedené soubory hádanek si mùžete objednat i v našem

Více

èíslo 11 2012 výtisk zdarma

èíslo 11 2012 výtisk zdarma èíslo 11 2012 výtisk zdarma rodinu, kde by bylo tolerováno nièení vìcí, které si za mnohdy tìce vydìlané peníze rodina koupí. A kdy to jde doma, proè ne venku. Vdy sportovitì, nebo tøeba i odpadkový ko

Více

èíslo 12 2012 výtisk zdarma

èíslo 12 2012 výtisk zdarma èíslo 12 2012 výtisk zdarma Tak jako kadý rok, tak prosinec roku 2012 je mìsícem dvou tváøí. Ta první ukazuje svoji zachmuøenou èást, kdy vichni bilancujeme, uklízíme, vyklízíme, èistíme, ale také peèeme

Více

Vaše uživatelský manuál MYGUIDE 3100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2441561

Vaše uživatelský manuál MYGUIDE 3100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2441561 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Projektový èasopis. 8. tøída. ì ì ø

Projektový èasopis. 8. tøída. ì ì ø á Projektový èasopis 8. tøída ì ì ø Projektový tým Bývalý pitál Ve stínu st edo kých hradeb Øemeslná ulièka Bývalý pitál a vìznice Èeský dùm 8.A Bíca Ondøej, Drtina Jiøí, Døevo Václav, Gurgul Nikolas,

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

INFORMÁTOR ZPRAVODAJ OBCE ALBRECHTIČKY

INFORMÁTOR ZPRAVODAJ OBCE ALBRECHTIČKY INFORMÁTOR ZPRAVODAJ OBCE ALBRECHTIČKY - květen 2016 Fotografie - zaèátek jara v okolí Albrechtièek Foto duben 2007 Obec Albrechtièky Albrechtièky 131 742 55 Albrechtièky IÈ: 00600814, DIÈ:CZ00600814 Tel.:

Více

OHGHQ ~QRU E H]HQ GXEHQ NY WHQ þhuyhq. SROROHWt

OHGHQ ~QRU E H]HQ GXEHQ NY WHQ þhuyhq. SROROHWt Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Translation from the English language edition: The end times (New information for personal peace) Copyright Platinum Publishing House 2010 All Rights

Translation from the English language edition: The end times (New information for personal peace) Copyright Platinum Publishing House 2010 All Rights Konec èasu (Nové informace pro osobní mír) Channelovaná uèení pøedaná s láskou Kryon Kniha 1 Translation from the English language edition: The end times (New information for personal peace) Copyright

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

Kniha je urèena všem zájemcùm o teorii elektrických obvodù Poslouží jako pøíruèka pro praxi, ale i jako uèebnice pro studenty støedních a vysokých ško

Kniha je urèena všem zájemcùm o teorii elektrických obvodù Poslouží jako pøíruèka pro praxi, ale i jako uèebnice pro studenty støedních a vysokých ško Jiøí Myslík Elektrické obvody (Pøíruèka pro praxi a uèebnice pro støední a vysoké školy) Kniha je urèena všem zájemcùm o teorii elektrických obvodù Poslouží jako pøíruèka pro praxi, ale i jako uèebnice

Více

odpoví správnì, jde se støídat do støedu kruhu. Pokud je odpovìï patná, hráè v kruhu zùstává dalí kolo.

odpoví správnì, jde se støídat do støedu kruhu. Pokud je odpovìï patná, hráè v kruhu zùstává dalí kolo. Pavel Pronásledovatel a kazatel Lekce 1 Obrácení Hra na úvod Posilnìní smyslù Pøineste si s sebou nìkolik pøedmìtù, které vydávají odliné zvuky (zvonek, zip, cvakací propiska, nafouknutý balónek, z kterého

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

P R I X G R A N D. Králové. w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3. 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš

P R I X G R A N D. Králové. w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3. 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš G R A N D P R I X H r a d e c Králové w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš th th 27, 28 april 2013 new hall Trebes for all categories Pozvání

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

Saunový regulátor S 500 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 1. Popis Saunový regulátor S 500 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Umožòuje okamžité zapnutí sauny nebo zapnutí se zpoždìním až do 24 hodin.

Více

http://www.knihovny.cz Jindøiška POSPÍŠILOVÁ Karolína KOŠ ÁLOVÁ Knihovny v Èeské republice poskytují širokou paletu veøejných knihovnických a informaèních služeb. Každá vìtší knihovna dnes zpøístupòuje

Více

PRODUKTOVÝ KATALOG PODTLAKOVÉ KOUØOVODY OCELOVÉ / NEREZOVÉ / HLINÍKOVÉ LIBERECKÉ KOMÍNY. www.liberecke kominy.cz

PRODUKTOVÝ KATALOG PODTLAKOVÉ KOUØOVODY OCELOVÉ / NEREZOVÉ / HLINÍKOVÉ LIBERECKÉ KOMÍNY. www.liberecke kominy.cz PRODUKTOVÝ KATALOG PODTLAKOVÉ KOUØOVODY OCELOVÉ / NEREZOVÉ / HLINÍKOVÉ LIBERECKÉ KOMÍNY www.liberecke kominy.cz Èinnost spoleènosti Liberecké komíny byla zahájena v lednu 2012. Dùvodem vzniku bylo zajistit

Více

Vaše uživatelský manuál SILVERCREST NAVIGATOR 4000 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2442546

Vaše uživatelský manuál SILVERCREST NAVIGATOR 4000 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2442546 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SILVERCREST NAVIGATOR 4000. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se SILVERCREST NAVIGATOR

Více

Èíslo 38 ze dne 10. 10. 1999. Obsah

Èíslo 38 ze dne 10. 10. 1999. Obsah Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 38 ze dne 10. 10. 1999 Obsah Pozvánka na další jeskyòáøskou víkendovku.

Více

HRABAL V BRNÌ. 25. - 30. bøezna 2014

HRABAL V BRNÌ. 25. - 30. bøezna 2014 HRABAL V BRNÌ Oslavy stého výročí narození spisovatele Bohumila Hrabala v rodných Židenicích a v centru Brna 25. - 30. bøezna 2014 Tenhle ivot je krásnej, k zeílení krásnej! Né e by byl, ale já ho tak

Více

Lunární kalendáø. Legenda:

Lunární kalendáø. Legenda: Legenda: Beran Býk Blýženci Rak Lev Pana Váhy Štír Støelec Kozoroh Vodnáø Ryby Lunární kalendáø Lunární kalendáø, který nyní máte v rukou, je vypoèítaný dle Keplerových zákonù. Pro vyhodnocení lunárního

Více

èíslo 9 2014 výtisk zdarma

èíslo 9 2014 výtisk zdarma èíslo 9 2014 výtisk zdarma Konec srpna pøedèasnì ukonèil svým ne pøíli hezkým poèasím letoní léto. Snad se zaèátek záøí jetì prokáe vyími teplotami a pøedkoláèkùm a kolákùm alespoò trochu zpøíjemní zahájení

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

PhDr. Ilona Špaòhelová KOMUNIKACE MEZI RODIÈEM A DÍTÌTEM ISBN

PhDr. Ilona Špaòhelová KOMUNIKACE MEZI RODIÈEM A DÍTÌTEM ISBN PhDr. Ilona Špaòhelová KOMUNIKACE MEZI RODIÈEM A DÍTÌTEM Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 3691. publikaci

Více

Vaše uživatelský manuál OKI PAGE 16N http://cs.yourpdfguides.com/dref/5633673

Vaše uživatelský manuál OKI PAGE 16N http://cs.yourpdfguides.com/dref/5633673 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro OKI PAGE 16N. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se OKI PAGE 16N v uživatelské příručce

Více

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Rozhodnutí Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Obecní úøad Dubenec, jako silnièní správní úøad pøíslušný podle 40 odst. 5 písm. a) zákona è. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Více

Pokojový termostat EURO-309, dotykový Kód:

Pokojový termostat EURO-309, dotykový Kód: Návod k použití CZ Pokojový termostat EURO-309, dotykový Kód: 4737873 Dìkujeme Vám za projevenou dùvìru zakoupením výrobku znaèky FK technics. Tento návod Vás seznámí s uvedeným výrobkem, jeho funkcemi

Více

Roska Praha Vìdomé putování Devìt léèivých bodù na uchu

Roska Praha Vìdomé putování Devìt léèivých bodù na uchu Roska Praha Vìdomé putování Devìt léèivých bodù na uchu Kg P r o g e o Slovo DESIGN dostalo význam a nyní, buïte i vy dokonalí a zapom eòte na kom prom isy. Nechte se unést celokarbonovým rám em z jednoho

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

SAMOLEPKY NA ZEÏ KATALOG NEJLEVNÌJŠÍ SAMOLEPKY.CZ. www.nejlevnejsisamolepky.cz

SAMOLEPKY NA ZEÏ KATALOG NEJLEVNÌJŠÍ SAMOLEPKY.CZ. www.nejlevnejsisamolepky.cz www.nejlevnejsisamolepky.cz 1 NEJLEVNÌJŠÍ SAMOLEPKY.CZ je internetový obchod, kde si mùžete vybrat originální samolepky, nalepit je kamkoliv a na cokoliv. Napøíklad samolepky na zeï, samolepky na notebook,

Více

Teorie Pøíèné vlny se ¹íøí v napjaté strunì pøibli¾nì rychlostí. v =

Teorie Pøíèné vlny se ¹íøí v napjaté strunì pøibli¾nì rychlostí. v = 24. roèník, úloha V. E... strunatci (8 bodù; prùmìr 4,80; øe¹ilo 5 studentù) Vytvoøte si zaøízení, na kterém bude moci být upevnìna struna (èi gumièka) s promìnlivou délkou tak, ¾e bude napínána stále

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Cesta 12 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI. cena 7 Kč

Cesta 12 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI. cena 7 Kč Cesta 12 2010 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI cena 7 Kč 2 OBSAH Modlitba...3 První izraeltí králové...4 Jan Twardowski o poøádku...5 Podlaha...5 Čtete rádi?...6 Podobenství...7 Komiks...8 Toulky s Kuldou...

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah:

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah: Milí pøátelé, Výbor pro Bahá í nakladatelství pøipravil tento soubor, aby Vám pomohl pøi psaní textu a jeho korekturách. Následující informace se týkají jak psaní orientálních jmen latinkou, tak zpùsobu

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

TOM A JEHO VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ

TOM A JEHO VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ TOM A JEHO VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ Ètrnáct pøíbìhù pro malé a velké Vypráví: Ursula Marcová Ilustroval: German Frank Pøíbìh první Když se Tom probudil, nevìøil svým oèím. Bylo to jako ve snu. Ležel na mìkké

Více

Evropský den jazykù Sbìr starého papíru SMART klub Nauèná stezka v okolí koly Ankety Koutek digitálních médií. Èíslo 1 listopad 2011

Evropský den jazykù Sbìr starého papíru SMART klub Nauèná stezka v okolí koly Ankety Koutek digitálních médií. Èíslo 1 listopad 2011 Èíslo 1 listopad 2011 Evropský den jazykù Sbìr starého papíru SMART klub Nauèná stezka v okolí koly Ankety Koutek digitálních médií Znalosti cizích jazykù jsou nepostradatelné, pokud chceme studovat nebo

Více

POBAVENÍ Stručná uživatelská příručka pro začátečníky - verze 11 POBAVENÍ

POBAVENÍ Stručná uživatelská příručka pro začátečníky - verze 11 POBAVENÍ POBAVENÍ Tato příručka byla vytvořena pouze pro pobavení účastníků kurzů IT. Ovšem čtěte v ní pozorně mezi řádky, i zde lze totiž najít ponaučení. I. Firmy prodávající automobily nemají telefonní linku

Více

PØEHLED POØADÙ - ÈERVENEC Pøedskoèí kapely HODNÌ PO DNÌ a MARNÁ SNAHA. Sobota ve 14,00 SHOW KOUPALIŠTÌ Z POHÁDKY DO POHÁDKY

PØEHLED POØADÙ - ÈERVENEC Pøedskoèí kapely HODNÌ PO DNÌ a MARNÁ SNAHA. Sobota ve 14,00 SHOW KOUPALIŠTÌ Z POHÁDKY DO POHÁDKY VÁNOÈNÍ KULTURNÍ KONCERT Program pøipravený žáky základní umìlecké školy. Program - obèerstvení - hudba - tanec. CENTRUM VOLYNÌ PØEHLED POØADÙ - ÈERVENEC 2010 Pátek 2.7 ve 21,00 KONCERT (pøi dešti Na Nové)

Více

èíslo 1 2012 výtisk zdarma

èíslo 1 2012 výtisk zdarma èíslo 1 2012 výtisk zdarma Nacházíme se ji v roce 2012, ale já se musím vrátit do roku pøedcházejícího, resp. jeho konce. Na svém 19. zasedání zastupitelé mìsta schválili nìkolik dùleitých dokumentù. Bylo

Více

Cesta 1 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI. cena 7 Kč

Cesta 1 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI. cena 7 Kč Cesta 1 2010 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI cena 7 Kč 2 OBSAH Modlitba...3 První izraeltí králové...4 Co pro mne znamená nae církev...6 Komiks...8 Podobenství...10 Poznáváme Bibli...11 Na toulkách s Kuldou

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. Tereza Beníšková KDYŽ DÍTÌ LŽE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz

Více

Daniel Meca a kolektiv CB pro mazáky 1 1999 Tato knížka volnì navazuje na mimoøádnì úspìšný titul Nebojte se CB, který jsme vydali v loòském roce Tentokrát je však zamìøena pøevážnì technicky V prvním

Více

Saunový regulátor S 2000 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 2 1. Popis Saunový regulátor S 2000 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Je urèen k øízení provozu všech typù saun od suché až po parní.

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více