Evropský den jazykù Sbìr starého papíru SMART klub Nauèná stezka v okolí koly Ankety Koutek digitálních médií. Èíslo 1 listopad 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evropský den jazykù Sbìr starého papíru SMART klub Nauèná stezka v okolí koly Ankety Koutek digitálních médií. Èíslo 1 listopad 2011"

Transkript

1 Èíslo 1 listopad 2011 Evropský den jazykù Sbìr starého papíru SMART klub Nauèná stezka v okolí koly Ankety Koutek digitálních médií Znalosti cizích jazykù jsou nepostradatelné, pokud chceme studovat nebo pracovat v zahranièí nebo cestovat po svìtì. Studium jazykù pomáhá nejen pøi porozumìní mezi lidmi, ale pøispívá také k pøekonávání bariér mezi kulturami, znamená vìtí ance na lepí ivot jak ve vlastní zemi, tak i v jiných èástech svìta. V celé Evropì se ji od roku 2001 slaví Evropský den jazykù, který s sebou pøináí øadu nejrùznìjích aktivit organizovaných po celé Evropì. Cílem Evropského dne jazykù je propagovat jazykovou a kulturní rozmanitost a motivovat Evropany ke studiu nového jazyka nebo ke zlepení ji nabytých jazykových znalostí. Také v naí kole je Evropský den jazykù tradicí. Letos vechny dìti chodily po tøídách v doprovodu deváákù nebo uèitele. V kadé tøídì mohly zhlédnout videoukázky v jednotlivých evropských jazycích. 1. A maïartina (Smolíkovi) 1.B italtina (Pinnochio) 2.A poltina (Simpsonovi) 3.A rutina (Mrazík) lutá bulhartina malá jazykovka védtina (Pippi Dlouhá punèocha) velká jazykovka chorvattina (Barbie) multi nìmèina (Mája) D+Z panìltina (Willy Fog) Pø japontina (Naruta) Po skonèení dne áci se svými uèiteli celý den vyhodnotili. Toto èíslo kolního obèasníku vytvoøili áci 8. a 9. tøídy, grafický návrh vytvoøila Elika Houková z 9. tøídy. Pøíspìvky proly drobnou jazykovou úpravou paní uèitelky Neèasové. Od záøí se na naí kole uskuteènila øada zajímavých akcí. Kadý osmák mìl monost napsat krátký pøíbìh o dìní ve tøídì, kole, mìstì. Nejvíce dodaných pøíspìvkù se vak týkalo poèítaèových her. Proto jsme jim vyèlenili samostatnou rubriku Koutek digitálních médií Pøítí èíslo vyjde koncem roku a bude spoluvytváøet vánoèní atmosféru. Své pøíspìvky mohou posílat vichni áci koly e mailem na adresu nebo je pøedat v papírové podobì. Josef Mach Marcel Bartál, Tomá Pavelka, Josef Danihel, Joná Sladký

2 Evropský den jazykù slavíme po celé Evropì od roku O projektovém dni na naí kole jsem já, Tereza Cabejková, udìlala rozhovor s velmi vzácným hostem této akce, se annou Ivanèenko. Kdy se tento vzácný den udál? Uskuteènilo se to 21. záøí (smìje se) Jak jsi to vnímala? No, ten den byl opravdu nároèný (smìje se ji po druhé, velmi vtipný èlovìk a také veselý), protoe jsme museli chodit po celé kole a poslouchat rùzná videa a poznávat cizí jazyky. Jaké jazyky jsi poznávala? Take byla tam italtina, rutina, potom také nìmèina, maïartina, chorvattina, bulhartina a dalí. Co jsi tam vidìla? V první øadì Mrazíka v rutinì, Vèelku Máju v nìmeckém jazyce, Naruta v japontinì, Pipi Dlouhou punèochu ve védtinì a dalí si u bohuel nepamatuji. Co jsi dìlala po skonèení tohoto výjimeèného a vzácného dne? No...tak potom jsme si sedli a pili kávièku se zákusky. Dìkuji za tento vzácný rozhovor. Tereza Cabejková a anna Ivanèenko vám dìkují za pozornost. Ve ètvrtek 3. listopadu se na naí kole uskuteènila krajská odborná konference SMART klub, velmi inspirativní a pøedevím pestrý program plný praktických ukázek ve výuce a odbornì zamìøených workshopù. SMART technologie jsou plnì dotykové a výbornì spolupracují s malými dotykovými poèítaèi tablety. Za nedlouho tak nebudou muset chodit áci do poèítaèové uèebny, ale tablety budou pouívat pøi výuce ve své tøídì.

3 Areál komárovského mlýna na Schwaigrovì ulici byl dlouhá léta zpustlý a oputìný. V záøí byl zbourán v souvislosti se zamýlenou výstavbou obchodního centra. Jeho historie zaèala pøed pìti sty lety. V 70. letech 16. století koupil mlýn od Jiøíka Rajhradského Jan Grodecký, kanovník olomoucký a probot kapituly kostela sv. Petra v Brnì. Znièený a zruinovaný mlýn obnovil a opatøil koly a náhony. V dobì védského obléhání (1643 a 1645) byl kapitulní dvùr a mlýn vypálen. Ji v roce 1646 byl obnoven provoz védy znièeného mlýna (poté byl pronajat). Ètyøpodlaní podsklepená stavba s obdélníkovým pùdorysem byla tvoøena masivní obvodovou zdí a zdìným jádrem a doplnìna døevìným skeletem, který nesl stropní konstrukce. Jedinou zøetelnou stavební úpravou z pozdìjí doby byl prùmyslový výtah a dodateèná elektroinstalace. Obytná pøístavba nebyla s pùvodním objektem nijak spojena a relativnì nedávno byla jetì vyuívána jako kanceláø èi sídlo nìjaké firmy. V osmdesátých letech minulého století byl zasypán mlýnský náhon z Ponávky. Na jeho místech dnes stojí samoobsluha na Luné, pøístavba radnice MÈ a DPS na Pompové. Mirek ujík, Emil Orel, Pavlína Výlohová Zaèátkem øíjna 2011 na plotì kolem koly smìrem do parku vznikla unikátní nauèná stezka 5 zastøeených cedulí. Pøipravili jsme pro vás anketu. Odpovìdi najdete na stezce. 1.Které øeky mají soutok poblí Komárova? a) Svitava a Morava b) Vltava a Labe c) Morava a Sázava d) Svratka a Svitava 2.Co bylo pùvodnì na území Komárova? a) hory b) bainy c) jezera d) pláe 3.V jakém roce byl Komárov pøipojen k Brnu? a) 2000 b) 1850 c) 1919 d) Èeský národní strom rostoucí pøed naí kolou je? a) bøíza bìlokorá b) lípa srdèitá c) buk lesní d) habr obecný 5.Nedávno si nae kola odoptovala v brnìnské ZOO 3 zvíøata, jedním z nich byla? a) lika polární b) ara ararauna c) tika obecná d) jetìrka perlová 6.Mùeme v Komárovì uvidìt volnì potolku? a) ne b) ne ve volné pøírodì c) ano d) nelze urèit 7.Komu je zasvìcen kostel v Komárovì? a) sv. Petra a Pavla b) sv. Vavøince c) Nanebevzetí Panny Marie d) sv. Jiljí 8.Jaký ivoèich neije v Komárovì? a) ralok bílý b) slunéèko sedmiteèné c) zajíc polní d) kachna divoká 9.Jakou rostlinu nenajdeme v Komárovì? a) sasanka hajní b) palma datlová c) rùe ípková d) sedmikráska obecná 10.Kdy vznikl Komárov? a) novovìk b) støedovìk c) pravìk prvohory d) pravìk druhohory 11.Jaké bylo pùvodní jméno osady která byla na místì Komárova? a) Hornice b) Plunice c) Blatnice d) Luh 12.Kdo dobýval Brno v století? a) Francouzi b) Amerièené c) védové d) Perané

4 ) Ponávka pramení v lesích nedaleko obce Vranov u Brna, protéká obcí Lelekovice a dále Údolím Ponávky do Brna. Zde protéká jeho mìstskými èástmi Mokrá Hora, Øeèkovice a Královo Pole. Zde vstupuje do podzemí a pokraèuje dále kanálem a k soutoku se Svitavským náhonem a dále pokraèuje bývalým ramenem Svitavy do Komárova, kde se vlévá do Svratky. Vodní tok i jeho okolí je dnes v neutì eném stavu, v nìkterých úsecích je ulo ený v trubkách a velká èást je pro veøejnost tì ko pøístupná. Proto byla sestavena komplexní studie øe ící revitalizaci vodního toku Staré Ponávky s vazbou na pøemìnu této èásti mìsta. V oblasti pøiléhajícího k centru bude vytvoøeno uzemí, které nabídne nové propojení pro pì í a cyklisty mezi Svitavou a Svratkou, úpravu vybraných bøehových partií na veøejná zelená prostranství, zlep ení podmínek pro rekreaci a cestovní ruch ve vazbì na vodu, umo nìní pøístupu k bøehùm a ekologické o ivení Staré Ponávky. Promìnìné uzemí bude atraktivním pro obyvatele mìsta Brna i jeho náv tìvníky. Brno tak má mo nost upevnit svoji povìst mìsta ve kterém se dobøe ije. Anna Drápalová, Jan Coural, Simona Horváthová, Dominika Káòová, Petr Matail, Michal Mátl, Michal Mátl 3. Jakým vìkem by mìla zaèínat topmodelka: ) let, )16 17let, ) 13 15let 4. Jaké po adavky by mìla topmodelka splòovat? Odpovìdi: 1c, 2b, 3a, 4 pìkná, tíhlá, chytrá, usmìvavá Sabina Beranová, Tereza Cabej ková, anna Ivancenco CO JSME? Jsme airsoftový team v Brnì. Èlenové: Kapitán: Leon Gattermayer Podkapitán:Emil Orel Dále ètyøi èlenové. Hrajeme jako team 1.rok. Hrát jezdíme do lesa v Tuøanech. 1. Jakou vý ku by mìla mít topmodelka: ) cm, ) cm, ) cm 2. Jaké míry by mìla mít topmodelka: ) , ) ,

5 Svìt herní zábavy pøináí neèekané monosti nejen pro odreagování od vedních starostí, ale také rozvíjí postøeh, dùvtip a strategické mylení. Selo se nám v redakci nìkolik recenzí na hry. Marcel Bartál pøinesl pìknou prezetaci hry, která se nedá vloit do èasopisu. Luká Svárovský si dal opravdu záleet a jeho recenze na hru má 14 stran. Jana tìpánková zpracovala recenzi na hru, Ivana Donertová pak na. Cílem tìchto her je dobøe provázet Simíky celým jejich ivotem, pøièem musíte dbát na jejich sociální a fyzické potøeby. Simík má sociální a fyzické potøeby. Mezi nì patøí jídlo, zábava, spoleènost, potøeba WC, hygiena, energie (spánek) a ivotní prostøedí. Také má svá pøání a touhy po vzdìlání, po bohatství, po rodinì, po pøátelích, po veèírcích, po romantice. Pochopitelnì má i obavy. Simík mùe mít mnoho pøátel, které si postupnì získává svým pøístupem k nim. Vztahy øeí podle stupnice:nepøítel, pøítel, nejlepí pøítel, zamilovanost, láska, zasnouben (a), vdaná (enat), popø. i nejlepí pøítel navdy. Tuto monost lze získat a po nainstalování dodatku Noèní ivot. Simíci mohou být zamìstnáni v rùzných povoláních a oborech a získávat urèité znalosti a schopnosti, napø.vaøení, uklízení èi fyzièka, apod. Od toho se odvíjí úspìnost vìtiny aktivit a pøi dobré znalosti vaøení tøeba i vìtí nabídka jídel k uvaøení. Simík má vzpomínky, které ho ovem ale neovlivòují, spíe jde o jeho ivotopis. Té má urèité vlastnosti, které dost souvisejí se znamením zvìrokruhu. Mùe mít i své koníèky a ocenìní, co lze získat a po nainstalování urèitých dodatkù. Také lze zjistit co má rád, èi co mu vadí. Simík si vaøí, povídá, vtipkuje, líbá, miluje, koupe, peèuje o zahrádku èi o svého chlupatého miláèka, apod. Tato virtuální realita se dokonale podobá skuteènosti. Martin Novák pøipravil recenzi hry, která funguje na naprosto primitivních principech. Hned první virtuální den vás nevyhnutelnì èeká výstavba obydlí, pro zaèátek si nejspí vystaèíte se skromným výklenkem ve skále, na vzduné (klidnì i doslova) zámky bude èas pozdìji. Tím, co ve svìtì Minecraftu poskytuje bezpeèí, je svìtlo, a tak je zpoèátku dùleité si alespoò nìjaké to hnízdeèko zaøídit. Ihned po soumraku zaènou ze vech temných zákoutí vylézat kostlivci, zombíci, pavouci a jiná odpudivá havì, které hlavnì ze zaèátku nedìlá vùbec ádný problém hráèovu postavièku raz dva skolit a vysát z ní vekerý ivot. Natìstí se z nakutaných kostièek dají vyrobit i uiteènìjí vìci ne kosmická loï, a tudí se pozdìji mùete vydat klidnì i na noèní lov. Ve dne je pak svìt o poznání pøívìtivìjí a pøímo vybízí k objevování neznámých konèin. Je s podivem, jak dokáe být Minecraft pøekrásný, i kdy ve vìtinì ohledù pøipomíná spíe prastaré vykopávky. Pokud nepatøíte mezi ty nejzarytìjí zastánce supermoderních technologií, pøinejmením si vychutnáte vtipné detaily jako tøeba oblaka sloená z kostièek. Vzhùru k lepím zítøkùm To je ale asi tak vechno a záleí èistì na vaí pøedstavivosti, za jak dlouho vás ono bezúèelné pokládání kostek vemoných barev a odstínù omrzí.

6 V záøí letoního roku získala nae kola Kè z Nadaèního fondu Tesco na grant s názvem Vzdìlávání nejen pro koláky. Nadaèní fond Tesco zaloila spoleènost Tesco Stores ÈR, a.s. pøedevím na podporu neziskových organizací, které pùsobí v oblasti vìdy, výchovy a vzdìlávání nebo se specializují na rozvíjení volnoèasových aktivit a talentu dìtí a mládee. Peníze z nadaèního fondu Tesco byly pouity na nákup nové interaktivní tabule s poèítaèem a dataprojektorem. Ve jsme umístili do uèebny 1.A. Díky tomu se podaøilo zatraktivnit výuku nejen v 1. roèníku, ale i v dalích tøídách 1. stupnì. Výuku angliètiny zde absolvují i áci 2. a 3. tøíd, v odpoledních hodinách je uèebna vyuívána k èinnosti zájmových kroukù. V únoru 2012 zde zahájí svou èinnost Veselá kolièka kurz pro nae pøedkoláky. Interaktivní tabuli vyuijí pøed Vánocemi také nai senioøi, promítnou si zde fotografie ze spoleèných akcí a ve 2. pololetí tohoto kolního roku pro nì áci 7. a 8. tøíd pøipraví prezentaci zajímavostí z historie, kultury i bìného ivota naí mìstské èásti a mìsta Brna. Uèebnu vyuívají nai uèitelé také k douèování dìtí, které potøebují individuální péèi. Dochází sem dìti z CVÈ Sluníèko se svými vedoucími na nìkteré aktivity spojené s volnoèasovým vzdìláváním. Nadaèní fond Tesco výrazným zpùsobem pomohl ke zkvalitnìní vzdìlávání a zájmových aktivit dìtí i dospìlých nejen naí koly, ale také celé mìstské èásti. Mgr. Jana Hanáková (øeditelka koly) Vysázeno v programu Serif PagePlus X5. Fotoeditor: Zoner Photo Studio 14 Pedagogický dohled: Mgr. Josef Mach Jazyková úprava: Mgr. Pavlína Neèasová

Broumovský zpravodaj prosinec 2010

Broumovský zpravodaj prosinec 2010 Milan Kotrnec, starosta mìsta Broumov Broumovský zpravodaj prosinec 2010 Obsah... Slovo starosty... str. 3 Zprávy z radnice... str. 45 Policie a HZS... str. 6 Zajímavosti... str. 89 Mìsto stromù... str.

Více

Pomník padlým v obci Libná - nahoøe výøez z dobové pohlednice z roku 1925, dole stav v roce 2006.

Pomník padlým v obci Libná - nahoøe výøez z dobové pohlednice z roku 1925, dole stav v roce 2006. Pomník padlým v obci Libná - nahoøe výøez z dobové pohlednice z roku 1925, dole stav v roce 2006. Detail pomníku v Otovicích, k nìmu Schwantnerovi stála modelem jedna z otovických vdov; celek pomníku viz

Více

Broumovský zpravodaj záøí 2009

Broumovský zpravodaj záøí 2009 100 95 75 25 5 0 broumov_kulturniprogram_a2_0909_print 7. srpna 2009 10:29:10 Na plánku vidíte objekt Invalidovny (è. 1; souèasný stav budovy pak na titulní stranì) s okolním prostranstvím, kde se slavnost

Více

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 http://obzor.horazdovice.cz ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 Dìti a ètení projekt Mìstské knihovny v rámci grantu Knihovna 21. století. Promìny Hora ïovic 17. zasedání zastupitelstva

Více

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU Restaurovaný Mariánský sloup na námìstí. Vá ení spoluobèané. Po roèní odmlce se Vám dostává do ruky zpravodaj mìstyse Radomyšl. Byl to rok hektický, nabitý významnými událostmi, které opìt posunuly Radomyšl

Více

Náchodský zpravodaj 1. L i s t o p a d

Náchodský zpravodaj 1. L i s t o p a d Náchodský zpravodaj 1 Náchodský zpravodaj L i s t o p a d podzimní mìsíc to poslední, mìsíc prvního snìhu o svátku svatomartinském, zvaný též mìsíc svatého Huberta, nejvyššího patrona myslivcù. Obsah Zprávy

Více

ALMANACH K 15. VÝROÈÍ ZALO ENÍ ŠKOLY

ALMANACH K 15. VÝROÈÍ ZALO ENÍ ŠKOLY ALMANACH K 15. VÝROÈÍ ZALO ENÍ ŠKOLY V letošním roce 2009 si pøipomínáme 15. výroèí zalo ení Soukromé støední školy podnikatelské, s. r. o. v Opavì. Chtìli bychom podìkovat všem uèitelùm, kteøí za tuto

Více

Vážení spoluobèané. roèník XXlll. prosinec 2014. èíslo 5. krásné prožití vánoèních svátkù. a mnoho osobních i pracovních úspìchù

Vážení spoluobèané. roèník XXlll. prosinec 2014. èíslo 5. krásné prožití vánoèních svátkù. a mnoho osobních i pracovních úspìchù Vánoèní vydání roèník XXlll. prosinec 2014 èíslo 5...bylo nás 10 dìtí a mládí mé nebylo právì skvìlé, ještìže jsme nemìly hladu. Mìli jsme chaloupku a k ní kousek pole. Když nebyly peníze, chodilo se vyvìøovat,

Více

Z obsahu: Advent: doba neznámá? Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce

Z obsahu: Advent: doba neznámá? Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce 12 IX. roèník Dìtský domov vede dìti k sobìstaènosti V souvislosti s blížícími se vánoèními svátky jsme chtìli napsat dojemný èlánek o smutných dìtech v ostrovském Dìtském domovì, které o Vánocích nemají

Více

Doèištìní toku Lutoninky Nové vybavení pro Technické služby 20 let Nemocnice Milosrdných bratøí Vizovjánek v celostátním kole 2 Vizovské noviny Známková tvorba strýca Jurèáka z Lutoniny. Vážení spoluobèané,

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK DOMOV MLÁDE E

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK DOMOV MLÁDE E VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK Gen. Krátkého 1, 787 01 Šumperk Tel.: 583 326 111, fax: 583 213 265, http://www.vsps-su.cz Øeditel školy: Ing. Petr Vepøek Pracovník pro informace:

Více

V TOMTO VYDÁNÍ: èerven 2013/03

V TOMTO VYDÁNÍ: èerven 2013/03 V TOMTO VYDÁNÍ: èerven 2013/03 Slovo starosty èerné skládky rekonstrukce a modernizace teplárny Kovosvit MAS informuje spoleèenská kronika úspìch sezimoústeckých modeláøù zprávy ze školství a kultury Slovo

Více

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY / Záøí 2009 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 5 kolství 7 ivot ve mìstì 10 Sport 12 ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY Letní doba dovolených a bezstarostných prázdnin nám v em jistì pøinesla nepøeberné

Více

Den dìtí je stále živým svátkem

Den dìtí je stále živým svátkem Den dìtí je stále živým svátkem 6 X. roèník První èervnový den je v kalendáøi oznaèen jako Mezinárodní den dìtí. Poprvé byl slaven 1. èervna 1950, a to rovnou ve více než padesáti zemích svìta. Mnozí ètenáøi

Více

Ostrovský mìsíèník. Z obsahu: Zdarma 20088X. roèník. Anketa: Cyklistika v Ostrovì

Ostrovský mìsíèník. Z obsahu: Zdarma 20088X. roèník. Anketa: Cyklistika v Ostrovì Vzácné pamìtní stromy na Ostrovsku Léto se pøehouplo do druhého poloèasu, a abychom do podzimu vpluli øádnì nabití, je nutné zásobit se tolik potøebnou energií. Jestliže chceme stále se zrychlující životní

Více

Chýnov, Za Oborou. Nová výstavba v Záhosticích. èíslo 88 duben 2011 Ze zasedání zastupitelstva

Chýnov, Za Oborou. Nová výstavba v Záhosticích. èíslo 88 duben 2011 Ze zasedání zastupitelstva èíslo 88 duben 2011 Ze zasedání zastupitelstva Zmìnou v obsazení místa èlena zastupitelstva zaèalo jeho další zasedání. Z dùvodu špatného zdravotního stavu se p. Tomáš Hes st. rozhodl rezignovat na svùj

Více

ZŠ Brno, Horácké námìstí 13

ZŠ Brno, Horácké námìstí 13 ZŠ Brno, Horácké námìstí 13 Vážení ètenáøi, máme za sebou další pololetí a s ním opìt pøichází náš Zpravodaj, který vám pøináší informace o nìkterých událostech a akcích ze školního života. Uèebna chemie

Více

Z a M Èeské Velenice, tøída Èsl.legií 325, 378 10, Èeské Velenice. tel.: 384 794 202 email: info@zsvelenice.cz web: www.zsvelenice.

Z a M Èeské Velenice, tøída Èsl.legií 325, 378 10, Èeské Velenice. tel.: 384 794 202 email: info@zsvelenice.cz web: www.zsvelenice. Z a M Èeské Velenice, tøída Èsl.legií 325, 378 10, Èeské Velenice tel.: 384 794 202 email: info@zsvelenice.cz web: www.zsvelenice.cz registraèní èíslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/02.0037 Jsme áci osmé tøídy

Více

Vánoèní pøání. Vánoèní koncert

Vánoèní pøání. Vánoèní koncert Uvnitø najdete u MìÚ informuje Vánoce jsou jedny z nejkrásnìj ích svátkù v roce. Nejdùle itìj ím dnem vánoèní doby je Bo í hod vánoèní 25. prosince. Oslava narození bo ského dítìte jako pøíchodu Vykupitele

Více

Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni

Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni Odhalená historie Strakonic str. 3 Kam s odpady str. 9 Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni Veøejné stavební právo je v ÈR charakterizováno zákonnou úpravou, a to zejména stavebním zákonem.

Více

"Ukliïme svìt" Petra Boháèová 3.B STAROSTOVO SLOVO. Strategický plán rozvoje mìsta

Ukliïme svìt Petra Boháèová 3.B STAROSTOVO SLOVO. Strategický plán rozvoje mìsta ROČNÍK 15 ČERVEN 2006 ZDARMA MĚSÍČNÍK http://www.strazpr.cz ZPRAVODAJ MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IČO 260 967 UZÁVĚRKA: 15. 5. 2006 TISK: 29. 5. 2006 REDAKČNÍ RADA: K. HUML, J. VANĚK, B. RYCHTAŘÍK, E, HORČÍK,

Více

vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 6. èervence 2007

vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 6. èervence 2007 13/èervenec/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 6. èervence 2007 Rekonstrukce východní brány hradu Z bloku starostky byla dokončena Letošní oslavy

Více

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe 1 2006 Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Novoroèní (St. Boloòský) ZPRÁVY Z RADNICE...4 VUAB je

Více

PIVOVAR NÁCHOD, a. s.

PIVOVAR NÁCHOD, a. s. Náchodský zpravodaj 1 Úvodník Po dlouhém a toužebnì vyhlíženém èase koneènì pøišlo jaro a s ním to ménì povzbudivé vše, co bylo skryto pod hromadami snìhu. Plastové lahve, nedopalky, stopy po psích miláècích,

Více

enovem, aneb kudy na procházku

enovem, aneb kudy na procházku Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport enovem, aneb kudy na procházku Rok nám pomalu utekl, jak voda v øece a v ichni se pomalu chystáme na pøíchod roku nového a pøemý líme,

Více

MALÍØSKÉ - LAKÝRNICKÉ PRÁCE Fa. Dvoøák Jiøí. Oslava adventu v opraveném parku. Øadì obyvatel mìsta pøestane platit obèanský prùkaz

MALÍØSKÉ - LAKÝRNICKÉ PRÁCE Fa. Dvoøák Jiøí. Oslava adventu v opraveném parku. Øadì obyvatel mìsta pøestane platit obèanský prùkaz prosinec 008 vánoèní strom. Jeho rozsvícení umožni- lo zavedení elektrického proudu do par- ku. Jedna z rozvodných skøíòek je urèená pøímo pro vysoký jehliènan. Další jsou u podia a nebo fungují pro potøeby

Více

Záhada jedné sochy. Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce

Záhada jedné sochy. Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce 8 IX. roèník Jak Ostrovští trávili léto v minulosti Doba dnešních prázdnin, výletù a dovolených, èasto velmi nákladných a cizokrajných, probíhala v Ostrovì první tøetiny dvacátého století mnohem prozaiètìji

Více

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji http://obzor.muhorazdovice.cz ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6 Mìsto zdobí novì opravený ocelový pøíhradový most pøes Otavu pocházející z r. 1909. Promìny Horaāïovic Dne

Více

9/2007. Dirt Jump Roztoky. Zašlá sláva AFK Žalov. Rekonstrukce Masarykova nádraží nekonèí

9/2007. Dirt Jump Roztoky. Zašlá sláva AFK Žalov. Rekonstrukce Masarykova nádraží nekonèí 9/2007 Zašlá sláva AFK Žalov Rekonstrukce Masarykova nádraží nekonèí Støedoèeskému muzeu v Roztokách je 50 let! (rozhovor s nastupující øeditelkou PhDr. Zitou Zemanovou) Historické repetitorium (2. èást)

Více

Advent a Vánoce spolu souvisí

Advent a Vánoce spolu souvisí Advent a Vánoce spolu souvisí Mnozí naši pøedkové se snažili tuto dobu ètyø nedìl pøed Vánocemi prožít v zamyšlení nad vlastní otevøeností vùèi lidem i vùèi prostøedí, ve kterém žili. Rorátní zpìvy i dnes

Více