ZPRÁVY Z RADNICE. Zahájení sportovního turnaje Volejbalová 24 hodinovka v tìlocviènì

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVY Z RADNICE. Zahájení sportovního turnaje Volejbalová 24 hodinovka v tìlocviènì"

Transkript

1

2 probìhlo vítání obèánkù uvítání do ivota byli Daniel Barvíø, Krytof Florián, David Pfeifer, Mia Lancová, Matyá Valáek a Isabela Hlavatá. Vem miminkùm pøejeme hodnì zdraví a chápavé a tolerantní rodièe. Dne oslaví paní Evenie Tomatíková z Dlouhé ulice krásné 80. narozeniny. Pøejeme hodnì zdraví, spokojenosti a pohody do dalích let Vzhledem k vyhláení bleskové výzvy Státního fondu ivotního prostøedí na zateplení budov byly aktualizovány rozpoèty na zateplení hlavní budovy B základní koly. Jednání na katastru ohlednì tzv. veøejných statkù (majetky, u nich nelze ádat o vydání pozemkový fond). Valná hromada Místní akèní skupiny Broumovsko +. Ani jeden z naich projektù nebyl úspìný (poární zbrojnice, kola, nákup techniky). V rámci výzvy byl schválen projekt Dobrovolného svazku obcí na herní prvky. Z tohoto projektu budou v Mezimìstí u knihovny poøízeny kolotoè a herní sestava se skluzavkou. Pardubice úèast na semináøi spoleènosti ABAS, který byl zamìøen na stále pøísnìjí normy a legislativu ve vztahu k provozu bazénù a aqaparkù Poslední schùzka s Ing. Milatou pomohl mìstu s identifikací parcel z knihovních vloek. ádost na Pozemkový úøad do Hradce Králové byla podána i pøesto, e se jednalo o tzv. veøejný statek. Máme negativní stanovisko Pozemkového úøadu, e nám tento veøejný statek nemùe být vydán. Holice prohlídka provozu areálu zamìøeného na wellnes a SPA, vèetnì øeení provozních nákladù pracovní schùzka v Mieroszówe, øeeny monosti podání ádosti o dotaci na stávající aktivity a aktivity v pøítích letech. Pøedevím se øeilo zajitìní podkladù pro vyhotovení rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Cyklosteka viòov Starostín spoleèné jednání starostù a místostarostù mìst bývalého okresu Náchod v Mezimìstí øeena tématika komunikací, dopravy apod. Zahájení sportovního turnaje Volejbalová 24 hodinovka v tìlocviènì na nádraí. Mieroszów díky uzavøené smlouvì o spolupráci se ve sportovní hale odehrál tradièní turnaj Old Boys ve fotbalu mezi drustvy z Mezimìstí, Teplic, Nowé Rudy a Mieroszówa. Mezimìstí si pøivezlo pohár za krásné 4 místo a pohár za nejlepího støelce. Ukonèení sportovního turnaje Volejbalová 24 hodinovka Spoleèná gratulace u pana Gavaèe z Ruprechtic u pøíleitosti krásných 80. narozenin. Pøejeme hodnì zdraví, spokojenosti a pohody do dalích let jednání na CEPu v Hradci, podána ádost na zateplení objektu koly. Pokud bychom byli úspìní, je podmínkou zrealizovat akci jetì v letoním roce vèetnì kolaudace. O výsledku dotaèního øízení budeme informováni nejdøíve koncem èervna Dalí jednání probìhlo ohlednì veøejných zakázek. Koupalitì pøíprava podkladù pro vyhotovení monitorovací zprávy Projekt pod názvem ABC záchranáøe koordinaèní schùzka ohlednì zajitìní jednotlivých aktivit projektu jednání s øeditelem Ulity panem Frõmmlem. Otázky aktivit pro maminky s malými dìtmi v objektu koly prostorách po Klíèku. Hradec Králové úèast na semináøi Úskalí veøejných zakázek, který byl zamìøen na novelu zákona o veøejných zakázkách problematika krizového øízení, povodòové plány audit hospodaøení mìsta provedený pracovníky kontroly Královéhradeckého kraje. Závìr kontroly je bez závad. Výsledky auditu vèetnì závìreèného úètu mìsta musí zastupitelstvo projednat do konce èervna úèast na setkání místního sdruení dùchodcù v hasièárnì. ZPRÁVY Z RADNICE Mezi hlavní témata patøila analýza produkce odpadù v roce V bohatém diskusním fóru jsme øeili øadu otázek z rùzných odvìtví ivota v Mezimìstí Náchod s dodavatelem plastových oken v è.p.421 øeeno následné zajitìní kontroly a servisu na vech instalovaných oknech. Akce bude provedena, jakmile to poèasí dovolí jednání na Správì a údrbì silnic v Náchodì. Plánovaná úplná uzavírka úseku PASA probìhne od kvìtna do èervence. Sledujte prosím informace o objíïkách na stránkách mìsta a úøední desce. Mimo toto tøímìsíèní období bude i èásteèná uzavírka daného úseku, kdy bude provoz øízen pracovníky stavby nebo semaforem. Administrace podkladù pro vydání rozhodnutí na dotaci v rámci podpoøeného projektu Cyklostezka Viòov Starostín dalí z pravidelných schùzek Dobrovolného svazku obcí (DSO) Broumovsko. Øeena byla pøedevím problematika varovného systému vybudovaného z dotace prostøednictvím DSO. Napø. do Mezimìstí nedochází spoutìcí impuls pro sirény a slovní formulaci o probìhlé zkouce sirén. Firma MOPOS má 3 mìsíce na to, aby spoleènì s Hasièským záchranným systémem ve nastavila tak, aby zaøízení fungovalo. Jednání se zástupci poty. Provoz poty v Ruprechticích bude omezen tak, e v pondìlí, støedu, ètvrtek a pátek bude od 9:00 do 11:00 hodin a od 13:30 do 15:30 hodin. V úterý je pak jen od 9: 00 do 11:00 hodin. Pota má za povinnost podat informaci o zmìnì hodin pro veøejnost. Mìsto vzalo tuto skuteènost na vìdomí. Hradec Králové Krajský úøad úèast na semináøi ke zpracované studii rozvoje Královéhradeckého kraje ve vazbách na dopravní a prùmyslové osy Mieroszów Koordinaèní schùzka v souvislosti s pøípravou a realizací spoleèných projektù. Vzhledem k tomu, e se chystá poslední výzva tohoto operaèního programu, plánujeme získání posledních finanèních prostøedkù. Náchod pracovní jednání se zpracovatelem projektových dokumentací na inenýrské sítì v Alpské Vísce a Jiráskovì ètvrti jednání se zástupci Èeského svazu bojovníkù za svobodu informace o 5. roèníku cyklozávodu po stopách Pochodu smrti zástupci pøislíbili zveøejnit ve Zpravodaji. Dalí z pravidelných schùzek Spoleènosti pro destinaèní management Broumovska informace k rozpoètu, Singltrecku, poutní cestì do panìlska týká se nás (bude znaèeno mulí) pracovní schùzka na Státním fondu ivotního prostøedí. Tento fond z dùvodu doèerpání financí otevírá bleskové výzvy tentokrát se jedná o osu 2 a osu 4 (úklidová technika a likvidace odpadù). Starostka, místostarosta OZNÁMENÍ I v roce 2013 budou zavedeny na matrice MìÚ Mezimìstí rozíøené úøední hodiny, a to kadou první sobotu v mìsíci, vyjma èervence a srpna, vdy od 9 11 hodin. Jedná se o tyto dny: Vyøídit mùete: - ovìøení listin a podpisù, - zmìnu trvalého pobytu v evidenci obyvatel - vydání výpisù pøes slubu Czechpoint katastr nemovitostí, rejstøík trestù,. - matrièní záleitosti druhopis dokladu, sepsání prohláení, otcovství w w w. m e z i m e s t i. c z

3 REGENERACE ZELENÌ MÌSTA MEZIMÌSTÍ Reg.èíslo projektu: CZ.1.02/6.5.00/ Projekt s názvem REGENERACE ZELENÌ MÌSTA MEZIMÌSTÍ postupuje po dlouhém zimním období do dalí etapy své realizace. Zimní období znamenalo pøedevím práce spojené s kácením døevin. Odstranìny byly zejména døeviny pokozené a pøestárlé, poté stromy, které se svým vzrùstem nehodí do mìstské zástavby a dále døeviny, které budou nahrazeny novou výsadbou. Tato pìstebná opatøení se pøedevím týkala lokalit: aleje k èistírnì odpadních vod, aleje od zdravotního støediska na Starostín, skládky ve Starostínì, høbitova v Ruprechticích, sídlitì ve støedu obce vèetnì prostranství u cihlákù. Kromì kácení stromù byly provedeny také výsadby nových døevin na skládce ve Starostínì a v aleji na Starostín. V obou alejích dolo také k oetøení stávajících stromù, kde byly provedeny zdravotní, redukèní a bezpeènostní øezy vèetnì oetøení korun stromù bezpeènostními vazbami. Rozsah uvedených aktivit se provádí na základì zpracované projektové dokumentace a dùsledné inventarizace kadé døeviny, která spadá do projektu. Inventarizací se rozumí velice pøesné vyhodnocení zdravotního stavu pøedmìtné døeviny v rozsahu taxonu, technologie opatøení, opakování, naléhavosti apod O dalím postupu v rámci výe uvedeného projektu Vás budu dále pøesnì informovat. Vzhledem k tomu, e jakékoliv kácení stromù a ostatních døevin spadá do reimu velice citlivých témat, nabízím, pro pøípadné zájemce doprovodné konzultace k uvedenému projektu. Pøáním je omezit a eliminovat rùzné komunikaèní umy, které projektu více kodí ne prospívají. Cílem projektu je kvalitní péèe o veøejnou zeleò a ne její pokozování. Pavel Heèko Vítání obèánkù V obøadní místnosti MìÚ Mezimìstí se v sobotu 23. února 2013 uskuteènilo slavnostní vítání malých obèánkù. Paní starostka tentokrát pøivítala dvì rozkoné holèièky a ètyøi krásné kluky. Jetì jednou pøejeme novým obèánkùm Mie Lancové, Isabele Hlavaté, Danieli Barvíøi, Krytofu Floriánovi, Davidu Pfeiferovi a Matyái Valákovi krásné a astné dìtství a rodièùm hodnì radosti pøi jejich výchovì. Ivana Vlèková - matrikáøka Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., upozoròují, e se v Broumovì vyskytly pøípady, kdy se cizí osoby vydávají za pracovníky nebo spolupracovníky spoleènosti VAK Náchod, a.s., a doadují se vstupu do domu za úèelem výmìny vodomìru. VAK Náchod, a.s., sdìluje, e výmìnu vodomìru mohou provádìt pouze pracovníci spoleènosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., kteøí se dostaví ve vozidle oznaèeném jménem firmy a prokáí se sluebním prùkazem. Dalím pøípadem je nabídka na èitìní kanalizaèních pøípojek od praské firmy S.M.Kanalizace,s.r.o., která údajnì pracuje pro VAK Náchod. VAK Náchod,a.s., sdìluje, e s firmou S.M.Kanalizace, s.r.o., nemá ádný smluvní vztah a tato firma pro VAK Náchod,a.s., nepracuje. Není vylouèeno, e podobné pokusy o podvodné zakázky mohou vyskytnout i v jiných místech. S pøípadnými dotazy je moné se obrátit na vodárenský dispeèink v Náchodì, tel Mezimìstský zpravodaj vydává mìsto Mezimìstí redakce, grafická úprava: D. árka, Tel.: , vychází 1x mìsíènì, uzávìrka vdy 17. kadého mìsíce, náklad 800 výtiskù, registraèní èíslo MK ÈR E Mezimìstský zpravodaj OLD BOYS V MIEROSZOWE Tak jako kadý rok, pøijalo mìsto pozvání na tradièní turnaj staré gardy OLD BOYS v kopané, který se konal v sobotu 2. bøezna 2013 v nové sportovní hale v polském Mieroszowe. Po úderu 11 hodiny se zahájení ujala místostarostka Mieroszowa paní Dorota Bekier. S radostí uvedla, e ji velice tìí, kdy mùe odstartovat letoní turnaj právì v mieroszowské sportovní hale, která je dílem spoleèného projektu pøeshranièní spolupráce. Vem zúèastnìným pøipomnìla význam této tradice, která byla, dnes ji historicky, zpeèetìna vzájemnou písemnou dohodou starostù uvedených obcí. K zápasùm nastoupili domácí borci z Mieroszowa a hosté z Mezimìstí, Teplic nad Metují a Nowé Rudy. Stylem kadý s kadým v poètu se hráèi potili na hrací ploe v èase 2 x 10 min. a vydali ze sebe témìø vechny síly. Nejlepí výkony podalo a na prvním místì se umístilo drustvo z domácího Mieroszowa. Druhé místo obsadila Nowá Ruda a tøetí skonèilo drustvo z Teplic nad Metují. Na borce z Mezimìstí zbyla pouze bramborová medaile, tedy krásné ètvrté místo. Jako jediní jsme si domù odvezli dva poháry. Jeden za umístìní a ten druhý za nejlepího støelce. Tím se stal Jan KREJÈÍ, který svým výkonem pøestøílel vechny pøítomné hráèe. Po podaných výkonech následovalo zaslouené obèerstvení, lehce byly pøekonány jazykové bariéry a tím snáze rozebrali hráèi jednotlivé akce a celý turnaj. Podìkování za úèast patøí vem zúèastnìným za drustvo Mezimìstí, kteøí v sobotu obìtovali své soukromé aktivity a jeli reprezentovat naeho mìsto do sousedního Polska. Dalí turnaj OLD BOYS se uskuteèní 22. èervna 2013 na fotbalovém høiti u nás v Mezimìstí. Vichni pøíznivci tohoto sportu jsou srdeènì zváni. Pavel Heèko 3 Zástupci vítìzných drustev

4 4 ZAJÍMAVOSTI Vzpomínka Dne by se doil 70 let ná tatínek, manel pan Zdenìk Pita. Zároveò Uplyne 25 let od jeho odchodu. Kdo jste ho znali, vzpomeòte s námi. Manelka Marína, dcery Ilona, Zdeòka a Bohunka 24 HODINOVKA VE VOLEJBALE Dne bøezna 2013 se konal v tìlocviènì na nádraí ji 24.roèník 24 HODINOVKY ve volejbale. Turnaje se proti sobì zúèastnilo 8 drustev s koneèným výsledkem: 43 : 30 ZOO BIKO ARUW MORAVANY TSV TEPLICE URBIK KOLNÍ Po dlouhé dobì byl turnaj velice vyrovnaný. Hráèi i po 20 hodinách dokázali s pøehledem zdolávat nástrahy, které NON STOP turnaj obnáí. Poøadatelé také nezapomnìli na nejmení úèastníky a pøipravili pro dìti øadu zajímavých soutìí. Vítìzové byli odmìnìni sladkými cenami. Velký dík patøí sponzorùm: Mìsto Mezimìstí Pavel Heèko Potraviny Verner Zákravský, Piskorová, Primátor Josef Vrána Zdenìk Chládek Restaurace Na Nádraí Lenka Èudová Kvìtinka Lucie Fléglová Za organizaèní tým Petr EDA Po stopách Pochodu smrti a hladu vìzòù z koncentraèního tábora Gross-Rosen- (Rogonica, PR) do Choustníkova Hraditì (ÈR) Èeský svaz bojovníkù za svobodu Náchod Vás srdeènì zve na Pietní vzpomínkový akt s mezinárodní úèasti, pod zátitou Krajského úøadu královéhradeckého kraje a senátora, senátu Parlamentu ÈR, hejtmana královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra France. Tento 11. roèník pravidelné vzpomínkové akce a 5. roèník cyklistické jízdy historické pamìti z Gross-Rosen (Polsko) do Choustníkova Hraditì (ÈR), která je dlouhá 104 km, zajiují Èeský svaz bojovníkù za svobodu Náchod, za velké podpory obecního úøadu Choustníkovo Hraditì a pøilehlých obcí. K aktivní úèasti na této vzpomínkové akci a cyklistické jízdì, jsou zvány sportovní cyklistické kluby, obèanská sdruení, koly a iroká veøejnost. Kadým rokem se koná u památníku obìtí v Choustníkovì Hraditi pietní shromádìní k uctìní památky vìzòù z koncentraèního tábora Gross-Rosen (Polsko), kteøí byli v okolních lesích zákeønì ubiti a postøíleni nacistickými vojáky. V tento den se rovnì koná cyklistická jízda po trase pochodu smrti. V únoru 1945 se pøemisoval pìky jeden z transportù s 9000 vìzni z koncentraèního tábora Gross-Rosen (Polsko) u polského mìsteèka Rogonica, do Josefova (ÈR), dnes mìstské èásti Jaromìøe. Odtud mìl být na sklonku 2. svìtové války transport vìzòù pøepraven po eleznici do koncentraèního tábora ve Flosenbürgu. Karl Herman Frank vak pochod pøes území tehdejího protektorátu nepovolil, a proto se celý transport vracel od protektorátní hranice v Heømanicích u Jaromìøe zpìt do Trutnova. V Choustníkovì Hraditi, kde se transport zastavil, bylo v jeho okolí postøíleno a ubito 179 zuboených a vysílených vìzòù. Dnes jsou jejich ostatky uloeny ve spoleèném hrobì pod památníkem obìtí pochodu na høbitovì v Choustníkovì Hraditi. Poøadatelé Vás zvou k aktivní úèasti na 5. roèníku Cyklistické jízdy historické pamìti, která se koná v sobotu 18. kvìtna 2013 a povede z Gross-Rosen (Polsko) do Choustníkova Hraditì (ÈR). Tato 104 km dlouhá jízda kopíruje trasu tehdejího pochodu smrti. Po pietním aktu u pomníku v koncentraèním táboøe a poloení vìnce naí delegace bude zahájena cyklistická jízda pøes polskou Rogonici, Walbrzych, Mieroszow a èeské obce Zdoòov, Adrpach, Chvaleè, Petøíkovice u Trutnova a Trutnov do Choustníkova Hraditì. Zde se úèastníci cyklistické jízdy pøipojí v hodin k slavnostnímu vzpomínkovému aktu u památníkù obìtí. Vechny informace naleznete na adrese: Kontaktní spojení a pøihláky zasílejte nejpozdìji do na organizátora cyklistické jízdy: Miroslav Holèa, 5. kvìtna 110, Mezimìstí, tel.: , Pøíroda v okolí Mezimìstí proívá nový boom? A pokud ne celá, tak alespoò její fauna se snaí, seè mùe. Po znovu objevení se rysa a kormorána je v okolí Mezimìstí moné spatøit i bobry. Tedy na bobry by jste museli mít kliku, ale e pracují a pilnì, zjistíte celkem lehce. Výsledky jejich práce mohou pózovat pøed fotografickým aparátem celé hodiny a bez pohnutí. Pøikládám jako dùkaz fotografii Jana Kapara z Mezimìstí. Antonín Kohl, foto Jan Kapar Chraòte svùj majetek Nìkteøí majitelé nemovitostí nahrávají zlodìjùm tím, e si svùj majetek nedostateènì chrání. Novì to platí napøíklad pro majitele rodinných domù v mìstských satelitech, obcích, které jsou v blízkosti vìtích mìst. Rodinné moderní domy se nezøídka vyznaèují irokými francouzskými okny v pøízemí. Jak vyplývá ze statistiky, pøibývá hláení pojistných událostí pojiovnám. Francouzská okna a zejména pak plastová okna, která se v poslední dobì intenzivnì osazují i do starí zástavby, jsou pro zlodìje v poslední dobì èím dál èastìji místem, kudy nenechavci vnikají do domù nejen kdy majitelé nejsou doma, ale v souèasné dobì pomìrnì èasto i bìhem noci. Posledním trendem je, e skupiny profesionálních band si nejdøíve dùkladnì monitorují objekty bydlení, pøipraví si pøístupovou cestu do objektu navrtáním balkónových dveøí èi oken a dalí noc do domu rychle vniknou a bìhem nìkolika minut posbírají zejména hotovost, perky a doklady a v tichosti nepozorovanì zmizí.takto vìtinou zvládnou více objektù najednou. Objekty bydlení si monitorují specielními pøístroji, jako jsou termokamery. Pøesnì zjistí, kde obyvatelé domù spí a pak, kdy je klid, do domù vnikají. Proto chceme majitelùm domù pøipomenout nìkolik preventivních opatøení, které by mìli provést oni sami, aby se nestali obìmi zlodìjù. Majitelùm domù pøedevím doporuèujeme, aby investovali do kvalitního zámkového bezpeènostního systému. To se jim urèitì vyplatí. Pozornost by mìli vìnovat i zabezpeèení oken a balkónových dveøí. Doporuèujeme provádìt pravidelné kontroly oken, dveøí, balkónových vstupù, zda nejsou navrtané malými otvory v oblasti kování, kudy pak zlodìji za pomocí jednoduchých pøípravkù dveøe èi okna otevøou a do objektu vniknou. Právì teï, kdy roztaje sníh,

5 ZAJÍMAVOSTI / KOLSTVÍ / ZDRAVOTNICTVÍ 5 se okolí domu stává pro stopy anonymní. Pro vyí standard ochrany doporuèujeme vyuít elektronickou ochranu. Máme zkuenosti z celé Èeské republiky, e se vyplatil i akustický alarm pro zapnutí na noc. Jediným prostøedkem pro maximální ochranu je elektronický zabezpeèovací systém propojený pøes on-line vysílaèe s PCO ( pultem centralizované ochrany). Toto je jediná monost, jak se chránit pøed pouitím rùzných ruièek signálu. Zabezpeèovací systémy nejsou møíe, ale eliminují èas, co nezvaný návtìvník si v domì mùe dìlat co chce. Tam, kde je instalovaný zabezpeèovací systém pøipojený on-line na PCO, eliminuje se z 90-95% pøípadù monost, e zlodìji se budou snait vniknout právì tam. Ze zkueností a statistik vyplývá, e si neradi dìlají problémy. Kdy je zabezpeèovací systém dobøe udìlaný, není moné ho jen tak vyøadit z provozu, jak se mnohdy objevuje v tisku a televizi. Jedinou moností je pouití ruièky a to lze øeit pøipojením on-line s PCO. Pøípadnì dotazy èi informace a kontakty naleznete na Ing. Jiøí Jedlièka, øeditel spoleènosti Broumovská ZUka se raduje z úspìchù svých ákù Mnoho z nás si jistì pamatuje na období kdy jsme se mìli rozhodnout o svém budoucím povolání. Nìkdo mìl obavy, zda se rozhodl správnì a jiný to bral s nadhledem. Pokud si myslíte, e dnes je to jiné ne to bývávalo, e dnení mládei nezáleí na nièem, urèitì Vás vyvedu z omylu. Ètyøi áci Základní umìlecké koly v Broumovì se rozhodli, e svùj budoucí ivot spojí s umìním, zálibu povznesou na profesi. Museli se tedy pøipravit na talentové zkouky, které dopadly na výbornou. Paní uèitelka Ludmila Zemanová z mezimìstské poboèky ZU Broumov mi hrdì pøedstavila své dva áky, kteøí byli pøijati na konzervatoø v Pardubicích. Iva Hlaváèková bude studovat sólový zpìv a Jakub Jirásek hru na klavír. Oba studují gymnázium a letos budou maturovat, a oba ke mnì chodí od poèátku na klavír a jsou to fakt zodpovìdní a pracovití áci, skromní a ochotní, i ve kole se uèí na výborné. Jakub 5. a 9. tøídu vynechal právì proto, e el na 8 leté gymnázium a bál se, e nebude stíhat. Pak se mu zazdálo, e by se k tomu mohl vrátit. A byla to zrovna Iva, která ho v tom podpoøila a on znovu pøiel a pøekvapilo mì, e naprosto pøipravený. Dali jsme se do díla a asi po roce a pùl jsem vidìla, e to pøerùstá prùmìrný zájem a tak jsem se ho zeptala, jestli pomýlí na studium. Tehdy mì napadla Pedagogická fakulta, ale jak jsme pokraèovali, tak jsem vidìla, e mùe zkusit i konzervatoø. Jakub velice pilnì pracoval a je pøijat jako nejlepí ák z klavíristù, co je opravdu velká radost a uznání. Iva zase zaèala klavír a v 5. tøídì, ale je také pracovitá a nadaná navíc u mì zpívala v pìveckém sboru. Na èistì sólový zpìv jsem pak Ivu pøesvìdèila loni. Nastoupila k Marketì rùtkové, u ní tvrdì pracovala a já jí potom pøemluvila, aby to zkusila na konzervatoøi. Tak to zkusila a dopadla jako 4. z pomìrnì velkého mnoství uchazeèù, kteøí se vìtinou pøipravují odmala, take v tom vidím jejich velký úspìch. Na dojmy s úspìného ivotního kroku jsem se zeptala obou absolventù. Letos musíte zvládnout dva velice dùleité kroky ve svém ivotì, které rozhodnou o vaí budoucnosti. První, pøijetí na konzervatoø v Pardubicích, je máte za sebou, druhým bude maturita. Jak proíváte tyto ivotní zkouky? JAKUB: Pøijímaèky pro mì byly samozøejmì dùleité, ale a by dopadly jakkoliv, svìt by se kvùli tomu nezboøil. Samozøejmì jsem se ale snail udìlat vechno pro to, aby to pro mì dopadlo dobøe. Poslední pùlrok pøed pøijímaèkami jsem se pøipravoval nejen ve zdejí Zuce u p uè. Ludmily Zemanové, ale i u výborné profesorky na konzervatoøi - p. Inny Tolmaèové. Obìma patøí velký dík za jejich práci, trpìlivost a velkou podporu. Byla to velká, nároèná a jistì dùleitá ivotní zkouka a vìøím, e maturita nedopadne o nic hùø, alespoò v to doufám. IVA: Vdy, kdy má pøijít na to, tedy v den tìchto velkých zkouek, jsem samozøejmì nervózní, ale pokud se mì takto zeptáte teï, v období, kdy jsem jedno tak úspìnì zvládla a druhé mám celkem daleko pøed sebou, nemohu odpovìdìt jinak, ne e si to docela uívám. Neberu to jen jako dùleitý milník svého ivota, ale i mylení. Mám pocit, e napøíklad právì pøíprava na konzervatoø mì posunula nìkam dál, a já jsem se nadobro utvrdila v názoru, e umìní je dùleitou souèástí naeho ivota. Èeho jste se nejvíce obávali pøi talentových zkoukách? JAKUB: Samozøejmì toho, e pøijde tréma, e mì zradí pamì, e to zkrátka nedopadne dobøe. Pøece jenom hrát asi dvacetiminutový program zpamìti pøed dìvítièlennou odbornou komisí nebylo úplnì nejpøíjemnìjí. IVA: Rozhodnì to byla zkouka z intonace. Je to vak celkem logické. Nauku se mohu dopøedu nauèit, skladby co nejvíce propracovat, ale právì na intonaci se poøádnì pøipravit nedá. Buï to slyíte, nebo ne. Natìstí tam vak byla moc pøíjemná zkouející a ta mou obavu zahnala u ve dveøích do zkuební místnosti. Èím jste oslnili pøijímací komisi? JAKUB:Netroufám si tvrdit, e bych ji oslnil, protoe jsem svùj program nezahrál tak, jak jsem si pøedstavoval, ale asi jsem je pøesvìdèil o tom, e na to mám, a na vech mých skladbách snad byla vidìt dlouhodobá snaha a práce. IVA: To opravdu nevím (ké by mi to tak øekli). Pøedpokládám, e ve mnì na talentových zkoukách vidìli talent a pìvecký potenciál, a to je právì to, v co doufám. Nièím jiným jsem je oslnit nechtìla. Jaký byl záloní plán, pokud by to nevylo? JAKUB: Pøed pøijímaèkami jsem se snail si nepøipoutìt, e by to snad nevylo, a dìlal jsem vechno pro to, aby záloní plán nebyl potøeba. Stejnì by se mì nezbavili a za rok by mì tam mìli zas. IVA: Byl to úplnì prostý plán vìnovat se dál svým hudebním zálibám a jít na vysokou kolu, co se vìtinou po gymnáziu oèekává. Na jakou vak nevím. Toto rozhodnutí jsem si chtìla nechat a po výsledku pøijímacích zkouek. Nyní u je ovem jasné, co bude mou hlavní náplní dnù pøítího kolního roku. Èeho chcete v ivotì dosáhnout a jaká by mìla být vae budoucnost? JAKUB: Snaím se budoucnost tolik neplánovat a brát vìci tak, jak pøicházejí. Kadopádnì bych chtìl dosáhnout toho, e budu v ivotì dìlat to, co mì baví - tedy hrát na klavír. I kdy ta cesta nebude jednoduchá, u se na ní moc tìím a myslím, e je to jedna z tìch nejúasnìjích profesí vùbec a má opravdu smysl! IVA: Nejblií vrchol mého snaení je samozøejmì dokonèení studia, a u na gymnáziu èi konzervatoøi. S tím se pojí mùj dalí cíl, jím je úplné proniknutí do správné techniky zpìvu. Zatím si svou budoucnost vak moc neplánuji, protoe je stejnì nakonec ve jinak, ne si èlovìk myslí. Nicménì bych si opravdu ráda jednou zazpívala ve vech místních kostelech, které obdivuji a povauji za krásná místa. Pøipravila - Vladislava Hajnová STOMATOLOGICKÁ SLUBA - duben OD 9.00 DO HODIN MUDr.Blaek, ZS Police nad Metují MUDr.Neoralová,Horní 109,Teplice n.m., , MUDr.Kubec, ZS Police nad Metují MUDr.Kapitánová, ZS Mezimìstí MUDr.Rùièka ml., poliklinika Broumov

6 6 NABÍDKA Obecní úřad H e j t m á n k o v i c e Hejtmánkovice 118, Broumov OBEC HEJTMÁNKOVICE NABÍZÍ K PRODEJI STAVEBNÍ PARCELY. P1 o rozloze 1084,54 m 2 P2 o rozloze 1546,61 m 2 P3 o rozloze 1221,30 m 2 P6 o rozloze 1330,19 m 2 Stavební parcely se nacházejí v kat. území obce Hejtmánkovice na parcele p. č. 741/1 a 737/3. Nejnižší možná podaná cena za m 2 činí 250,- Kč. Zájemci zašlou na obecní úřad nabídky v zalepené obálce. Obálka bude označena číslem parcely, o kterou má uchazeč zájem. Pokud majitel parcely do 3 let od zakoupení započne stavbu rodinného domu a do 3 let od započetí stavby zkolauduje stavbu, bude mu vrácena částka 50,- Kč / m 2. Podrobné informace na tel.: Tel Tel., fax, záznamník

7 INZERCE 7 Prodám dùm v Mezimìstí s velkou zahradou a garáí. V pøízemí domu monost podnikání. Cena do 2 mil. Kè. Tel , Lakýrnictví Linhart kolní 220, Mezimìstí Nabízím vekeré - lakýrnické, natìraèské a malíøské práce - renovace starého nábytku Tel.: , PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE /z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost/ Prodej trasa č.33 Náchodská 13h Police nad Metují /odstavné parkoviště-naproti kostelu/ 14h Teplice nad Metují /parkoviště na náměstí/ 15h Vernéřovice /parkoviště u obchodu potravin/ 15,30 Hejtmánkovice /parkoviště u kulturního domu/ 16h Broumov /parkoviště pod Střelnicí / 17h Křinice /u hospody/ Kuřice černé, červené, bílé /nesou bílá vejce/ stáří:12-18týd. cena: ,-kč Chovní kohoutci 12-18týd ,-Kč Kačeny pekingské /bílé brojlerové/ 1-3týd ,-Kč Moularden /kříženec pižmová+peking.kachny/ 1-3týd ,-Kč Kačeny barbarie /francouzský hybrid pižmové kačeny/ 1-3týd ,-Kč Kačeny ROUVENSKÉ NOVINKA! 1-3týd ,-Kč Husy bílé 1-3týd ,-Kč Husy landenské 1-3týd ,-Kč Perličky 1-6týd ,-Kč Krůty /kanadské širokoprsé brojlerové/ 6-8týd ,-Kč Kalimera /selské brojlerové kuře/ 2-3týd ,-Kč!Sortiment, stáří a cena drůbeže se může lišit dle aktuální nabídky! Drůbež, prosím, OBJEDNÁVEJTE na adrese: Gallus Extra s.r.o., Pražská 8, Jihlava tel , , mob , po-pá 8-15h!

8 Město Meziměstí zve malé i velké příznivce divadla na pohádku O DVANÁCTI MĚSÍČKÁCH v podání souboru Mladá scéna Ústí nad Labem Sobota 6. dubna 2013 v 15 hodin Divadelní sál na nádraží Vstupné: děti do 15 let - v předprodeji 40,- / na místě 50,- ostatní - v předprodeji 50,- / na místě 60,- Předprodej vstupenek od v Infocentru Meziměstí

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 Dávky sociální péèe Dávky pom oci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 0 2007 2008 2009 2010 4 000 3 950 3 954 3 957 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 830 3 796 2007 2008

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

SÝPKA CUP BLANSKO 2013

SÝPKA CUP BLANSKO 2013 SÝPKA CUP BLANSKO 2013 HALOVÝ TURNAJ STARŠÍ PØÍPRAVKY hráèi roèník narození 2004 a mladší který se uskuteèní v sobotu 7.12.2013 ve sportovní hale Údolní FC NORDIC BRNO SK MORAVSKÁ SLAVIA BRNO OBSAZENÍ

Více

MENTÁLNÍ ANOREXIE A BULIMIE DVÌ HLUBOKÉ PROPASTI LUKÁ HORKÝ

MENTÁLNÍ ANOREXIE A BULIMIE DVÌ HLUBOKÉ PROPASTI LUKÁ HORKÝ MENTÁLNÍ ANOREXIE A BULIMIE DVÌ HLUBOKÉ PROPASTI LUKÁ HORKÝ MENTÁLNÍ ANOREXIE A BULIMIE Anorexie anorexia nervosa je porucha pøíjmu potravy. Nemoc, která mùe konèit váným pokozením zdraví nebo dokonce

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

èíslo 12 2012 výtisk zdarma

èíslo 12 2012 výtisk zdarma èíslo 12 2012 výtisk zdarma Tak jako kadý rok, tak prosinec roku 2012 je mìsícem dvou tváøí. Ta první ukazuje svoji zachmuøenou èást, kdy vichni bilancujeme, uklízíme, vyklízíme, èistíme, ale také peèeme

Více

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ PRO OBÈANY LIBOŠE A KRNOVA Èíslo 43 Kvìten 2011 Vá ení spoluobèané, dovolte mi abych vás informoval o dìní a èinnostech uplynulých dní. Po pøerušení slu eb stávajícího poskytovatele

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

trávníkem. Opakované upozornìní pro SÚS KHK na zajitìní údrby a odstranìní

trávníkem. Opakované upozornìní pro SÚS KHK na zajitìní údrby a odstranìní 2 ZPRÁVY Z RADNICE 18. 8. pracovníci technických slueb stìhují klavír do kostela ve Viòovì. Viòov Za poklady Broumovska v kostele sv. Anny se konal koncert houslistky Julie Svìcené a Václava Máchy klavír.

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

Mezimìstský zpravodaj Pøipomínky k jízdnímu øádu Zastupitelstvo mìsta - 25. 1. 2010 è. 1 ZM s c h v a l u j e: kolka Vi òov

Mezimìstský zpravodaj Pøipomínky k jízdnímu øádu Zastupitelstvo mìsta - 25. 1. 2010 è. 1 ZM s c h v a l u j e: kolka Vi òov 2 19. 1. Kontrolní den na koupaliti. Na zdravotní støedisko se dostavila paní poslankynì Zdeòka Horníková, které vdìèíme za poskytnuté dotace na rekonstrukci. Paní poslankynì probrala aktuální problémy

Více

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s.

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. BULLETIN jaro/léto 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. Obsah Na úvod Proè bulletin Pár zajímavých dat o nás Co se dìje v Domeèku

Více

èíslo 6 2014 výtisk zdarma

èíslo 6 2014 výtisk zdarma èíslo 6 2014 výtisk zdarma Zaèátek èervna je ve znamení svátku dìtí. Kdy pominu komerèní snahu nejrùznìjích výrobcù a cílení jejich reklam na nejmladí generaci, patøí tento svátek k tìm nejradostnìjím.

Více

Úøední hodiny OÚ v prosinci

Úøední hodiny OÚ v prosinci Èíslo 7 28. 11. 2011 Úøední hodiny OÚ v prosinci O b e c n í ú ø a d Vá c l a v o v i c e b u d e u z a v ø e n v p á t e k 2 3. 1 2. 2 0 1 1. Václavovický informátor è. 7 / 2011 o 1 2 o Václavovický informátor

Více

P R I X G R A N D. Králové. w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3. 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš

P R I X G R A N D. Králové. w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3. 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš G R A N D P R I X H r a d e c Králové w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš th th 27, 28 april 2013 new hall Trebes for all categories Pozvání

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Èinnost nadace Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Spolupráce s èeskými a zahranièními onkologickými centry vèetnì studijních pobytù Zabezpeèení

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PIt HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn, SZn. S-M H M P-232654/2008/00PNI/E 1A/539-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 7.7.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

èíslo 5 2012 výtisk zdarma

èíslo 5 2012 výtisk zdarma èíslo 5 2012 výtisk zdarma Od mylenky k její realizaci bývá mnohdy dlouhá cesta, která není pøímá a navíc je protkána spoustou køiovatek a slepých cest. Jako pøíklady mohou poslouit projekty Jakub( 2003

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

ZAHRADNICTVÍ U ŠTEFKŮ Alej svobody 934, Polná Vám nabízí:

ZAHRADNICTVÍ U ŠTEFKŮ Alej svobody 934, Polná Vám nabízí: 24 25 ZAHRADNICTVÍ U ŠTEFKŮ Alej svobody 934, Polná Vám nabízí: - roubované okurky (na objednávku) - ovocné stromky/sloupové jabloně - růže - balkonové květiny (surfinie, muškáty a jiné) - sadbu zeleniny

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

èíslo 11 2012 výtisk zdarma

èíslo 11 2012 výtisk zdarma èíslo 11 2012 výtisk zdarma rodinu, kde by bylo tolerováno nièení vìcí, které si za mnohdy tìce vydìlané peníze rodina koupí. A kdy to jde doma, proè ne venku. Vdy sportovitì, nebo tøeba i odpadkový ko

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

V Anglii je jiný systém zásuvek, pouívání nabíjeèek telefonù, fotoaparátù apod. je moné pouze po zakoupení elektrického adaptéru.

V Anglii je jiný systém zásuvek, pouívání nabíjeèek telefonù, fotoaparátù apod. je moné pouze po zakoupení elektrického adaptéru. Váení rodièe, dovolujeme si Vám nabídnout pro Vae dítì monost zúèastnit se jazykového pobytu v Anglii. Nejvìtím pøínosem takovýchto pobytù je bezpochyby pøekonání strachu mluvit s cizími lidmi a jetì k

Více

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì HLAVNi MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLA VNiHo MÌST A PRAHY ODBOR ŽIVOTNfHO PROSTØEDf V Praze dne 29. 11.2004 È.j.: MHMP-142090/2004/0ZPNI/EIA/11 0-2Nac Vyøizuje: Ing. Vaculová podle 7 zákona è. 100/2001 Sb.,

Více

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu Rezidence Na hradì, Tøebíè Pojïte s námi oživit Borovinu LOKACE SOHO Tøebíè Zámìrem projektu SOHO Tøebíè je pøebudování celého území bývalé továrny BOPO na bydlení s obèanskou vybaveností. Borovina tím

Více

ZÁKLADNÍCH SKOL A Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816 www.4zsrf.cz; e-mail: kola@4zsrf.cz kola poskytuje úplné základní vzdìlání od 1. do 9. tøíd. Vyuèování ve v ech tøídách probíhá podle vlastního

Více

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47 PŘÍRUČKA UŽIVATELE Co vše mojepco umožòuje? Mobilní telefon s pøipojením k internetu a mojepco, mi umožòují neustálou kontrolu nad: stavem objektu zabezpeèovacím zaøízením (vypnuto/zapnuto) pøípadnými

Více

èíslo 6 2012 výtisk zdarma

èíslo 6 2012 výtisk zdarma èíslo 6 2012 výtisk zdarma Aèkoliv to tak nevypadá, ve mìstì se investice nezastavily. V souèasné dobì se pracuje na dokonèení zateplení fasád budov základní koly, kdy celkový náklad je zhruba 23 mil.

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

Pomník padlých v 1. sv. válce z øad obyvatel oblasti Teplic nad Metují po svém odhalení v roce 1935...

Pomník padlých v 1. sv. válce z øad obyvatel oblasti Teplic nad Metují po svém odhalení v roce 1935... Pomník padlých v 1. sv. válce z øad obyvatel oblasti Teplic nad Metují po svém odhalení v roce 1935...... a dva nejpodstatnìjí díly rozbité sochy trubaèe, spodní èást vojenského plátì s nohama a trup s

Více

Tomáš Flajzar GSM ALARM pøenos poplachu na mobilní telefon kompletní stavební návod GSM pageru vèetnì zdrojového programu 2005 www.flajzar.cz www.ben.cz Tomáš Flajzar GSM alarm pøenos poplachu na mobilní

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR Kynologické výcvikové centrum ZLÍN MLADCOVÁ poøádá KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR 2011 KVC Zlín Mladcová 26.3.2011 ORGANIZAÈNÍ VÝBOR Poøadatel akce - KVC Zlín Mladcová (www.kvczlin.wz.cz) Vedoucí závodu - Pavla

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 19. 1. PLZEÒ 20. 1. ÈESKÉ BUDÌJOVICE 21. 1. PRAHA 22. 1. LIBEREC 26. 1. BRNO 27. 1. ZLÍN 28. 1.

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 2008 2009 2010 2011 Dávky sociální péèe Dávky pomoci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 4 050 4 000 3 950 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 650 3 957 3 830 3 796 4

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBESTVOLÍNKY Vypracoval: Michal Šustek Datum: Øíjen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Stvolínky 1.

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Kšádová Datum zpracování: 13.02.2014 Èas zpracování: 13h10m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Pozvánka na prázdninovou akci

Pozvánka na prázdninovou akci Èíslo 7 30. 7. 2015 Pozvánka na prázdninovou akci V minulém roce jsme oslavili 70. výroèí založení našeho fotbalového klubu, a protože akce uspoøádaná u této pøíležitosti pøinesla jen pozitivní ohlasy,

Více

Výroèní zpráva za rok 2005

Výroèní zpráva za rok 2005 Výroèní zpráva za rok 2005 Motto: Moudrost je cesta, kterou lidská duše jde za svou dokonalostí. A to je moné dvìma zpùsoby: vìdomím a èinností. Avicenna Pøedstavení spoleènosti: obecnì prospìšná spoleènost

Více

PRODUKTOVÝ KATALOG PODTLAKOVÉ KOUØOVODY OCELOVÉ / NEREZOVÉ / HLINÍKOVÉ LIBERECKÉ KOMÍNY. www.liberecke kominy.cz

PRODUKTOVÝ KATALOG PODTLAKOVÉ KOUØOVODY OCELOVÉ / NEREZOVÉ / HLINÍKOVÉ LIBERECKÉ KOMÍNY. www.liberecke kominy.cz PRODUKTOVÝ KATALOG PODTLAKOVÉ KOUØOVODY OCELOVÉ / NEREZOVÉ / HLINÍKOVÉ LIBERECKÉ KOMÍNY www.liberecke kominy.cz Èinnost spoleènosti Liberecké komíny byla zahájena v lednu 2012. Dùvodem vzniku bylo zajistit

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

Broumovský zpravodaj listopad 2010

Broumovský zpravodaj listopad 2010 ánrovou scénu z Tölgova obchodu s uhlím ve Velké Vsi si Tinzmann zcela jistì dokomponoval v ateliéru, nebo konì smìøují pøímo na sloup brány, jedinì tak je ale mohl dostat do ádoucího poloprofilu, aby

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Autoøi èlánku: Andrea Ouková, árka Lüftnerová

Autoøi èlánku: Andrea Ouková, árka Lüftnerová Milým pøekvapením pro nás byl první výtisk naeho èasopisu, který potìil nejen nás, ale i nae rodièe, známe, kamarády. S nadením jsme se vrhli na druhý díl, ve kterém Vám popíeme ná výlet do Èeského Krumlova,

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Integrované projekty - význam spolupráce. Konstantinovy Láznì I 5.

Integrované projekty - význam spolupráce. Konstantinovy Láznì I 5. Integrované projekty - význam spolupráce Konstantinovy Láznì I 5. 11. 2009 Mikroregion Konstantinolázeòsko BEZDRUŽICE - dobrovolný svazek obcí - vznikl v roce 2000 - nyní jej tvoøí 9 obcí (z toho 2 mìsta)

Více

MASKOTKvìten 2013 ÚVOD OBSAH

MASKOTKvìten 2013 ÚVOD OBSAH MASKOT Kvìten 2013 ÚVOD Zdravíme vás, nai milí spoluáci, s naím novým èíslem mìsíèníku Maskot. Moná, e nìkteré pøekvapí téma mìsíce, které byste spíe pøiøadili k únoru (k Valentýnu) tedy láska. Moná, e

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

Letní dvojèíslo 7 8 2012 výtisk zdarma

Letní dvojèíslo 7 8 2012 výtisk zdarma Letní dvojèíslo 7 8 2012 výtisk zdarma Dìti i uèitelé ji jsou na prázdninách, øada z nás se tìí na dovolené, nìkteøí zase oèekávají vìtí výdìlky. Ty z poslednì jmenované skupiny vak bude zkouet vìtí pracovní

Více

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

èíslo 9 2014 výtisk zdarma

èíslo 9 2014 výtisk zdarma èíslo 9 2014 výtisk zdarma Konec srpna pøedèasnì ukonèil svým ne pøíli hezkým poèasím letoní léto. Snad se zaèátek záøí jetì prokáe vyími teplotami a pøedkoláèkùm a kolákùm alespoò trochu zpøíjemní zahájení

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Rozhodnutí Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Obecní úøad Dubenec, jako silnièní správní úøad pøíslušný podle 40 odst. 5 písm. a) zákona è. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Více

èíslo 4 2014 výtisk zdarma

èíslo 4 2014 výtisk zdarma èíslo 4 2014 výtisk zdarma Minimálnì rok zastupitelé mìsta zvaovali, jak zamezit moné ztrátì jediného vìtího spoleèenského sálu prodejem provozovny U Zlaté podkovy. Bylo zcela jasné, e pan Havlíèek budovu

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Ing. Kremerová Okamžik sestavení: 13.03.2015 11h16m 0s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :00083143 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Divadlo F.X.Šaldy Liberec,pøíspìvková organizace (v Kè, s

Více

èíslo 5 2015 výtisk zdarma

èíslo 5 2015 výtisk zdarma èíslo 5 2015 výtisk zdarma Ji od doby antiky se mluví o vládì lidu. A hned od poèátku si kadý demokracii pøedstavuje jinak. Vdy je vak spojována s dùleitou, pro nás v souèasnosti ji neodmyslitelnou filozofickou

Více

Pomník padlým v obci Libná - nahoøe výøez z dobové pohlednice z roku 1925, dole stav v roce 2006.

Pomník padlým v obci Libná - nahoøe výøez z dobové pohlednice z roku 1925, dole stav v roce 2006. Pomník padlým v obci Libná - nahoøe výøez z dobové pohlednice z roku 1925, dole stav v roce 2006. Detail pomníku v Otovicích, k nìmu Schwantnerovi stála modelem jedna z otovických vdov; celek pomníku viz

Více

Broumovský zpravodaj záøí 2009

Broumovský zpravodaj záøí 2009 100 95 75 25 5 0 broumov_kulturniprogram_a2_0909_print 7. srpna 2009 10:29:10 Na plánku vidíte objekt Invalidovny (è. 1; souèasný stav budovy pak na titulní stranì) s okolním prostranstvím, kde se slavnost

Více

Autor: Jiří Sehnal. Bělohradské listy FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 - PAVEL ŠUBR: ANNAMARIÁNSKÝ PRAMEN STR. 24 - JIŘÍ KRAUS: POŽÁR

Autor: Jiří Sehnal. Bělohradské listy FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 - PAVEL ŠUBR: ANNAMARIÁNSKÝ PRAMEN STR. 24 - JIŘÍ KRAUS: POŽÁR Bělohradské listy Autor: Jiří Sehnal 2 OBJEKTIVEM BĚLOHRADSKÝCH LISTŮ 3 FEJETON (JIŘÍ SEHNAL) 4 ZEPTALI JSME SE ZA VÁS 5 STAROSTA ODPOVÍDÁ, MÚ INFORMUJE 6 SALON LÁZEŇSTVÍ (PAVEL ŠUBR) 7 HODNOCENÍ ROKU

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

My Home klíè k moderní elektroinstalaci

My Home klíè k moderní elektroinstalaci My Home klíè k moderní elektroinstalaci VZOROVÝ ROZPOÈET Moderní elektroinstalace My Home Vaše správná volba Ovládejte svùj svìt jednoduše a intuitivnì. MODERNÍ ELEKTROINSTALACE 2 Komfort Moderní elektroinstalace

Více

placená inzerce PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE /z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost/ Prodej 5.4.2013 13 hod. Česká Skalice /parkoviště na náměstí před tržnicí/ Kuřice

Více

èíslo 5 2014 výtisk zdarma

èíslo 5 2014 výtisk zdarma èíslo 5 2014 výtisk zdarma Ji deset let uplynulo od doby, kdy jsme se stali èleny Evropské unie (EU). Ji dvakrát jsme volili své zástupce do Evropského parlamentu a letos to bude potøetí. Desetina století

Více

èíslo 5 2013 výtisk zdarma

èíslo 5 2013 výtisk zdarma èíslo 5 2013 výtisk zdarma I kdy poèasí do této doby spíe nahrávalo nemocem, tak nyní se snad umoudøí a ve se k lepímu obrátí. To platí neménì pro nové stavby ve Veleínì. Po dlouhých jednáních a nejrùznìjích

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM JAK SE STÁT ZDROJEM A AKTIVNÍM TVÙRCEM SVÉHO ŽIVOTA DRAGAN VUJOVIÈ NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM je skryté v klíèovém životním rozhodnutí OBSAH O autorovi... 4

Více

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZV 50 http://cs.yourpdfguides.com/dref/668623

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZV 50 http://cs.yourpdfguides.com/dref/668623 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ZANUSSI ZV 50. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ZANUSSI ZV 50 v uživatelské

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBECPLANÁ Vypracoval: Michal Šustek Datum: Srpen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Planá 1. ÚVOD K PASPORTU

Více

èíslo11 2014 výtisk zdarma

èíslo11 2014 výtisk zdarma èíslo11 2014 výtisk zdarma Komunální volby ve dnech 10. a 11. øíjna 2014 urèily pøes zvolené zastupitele smìøování mìsta na dalí ètyøleté období. I kdy volební úèast byla pomìrnì malá (46,22 % oprávnìných

Více

Broumovský zpravodaj leden 2010

Broumovský zpravodaj leden 2010 V textu popisované pouzdro, v nìm køiniètí Grötzbachovi obdreli královské vìno, které se dochovalo jen v popisu a èasopisecké reprodukci Langerem poøízené fotografie (omluvte proto prosím sníenou kvalitu).

Více

MBA. ve zdravotnictví

MBA. ve zdravotnictví MBA ve zdravotnictví CO JE TO MBA? MBA je titul Master of Business Administration udìlovaný po studiu, které poskytuje teoretickou a praktickou výuku podnikatelského managementu, øízení institucí. MBA

Více

Broumovský zpravodaj prosinec 2010

Broumovský zpravodaj prosinec 2010 Milan Kotrnec, starosta mìsta Broumov Broumovský zpravodaj prosinec 2010 Obsah... Slovo starosty... str. 3 Zprávy z radnice... str. 45 Policie a HZS... str. 6 Zajímavosti... str. 89 Mìsto stromù... str.

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Èervenec 2011. Èerven 2011. Milí pøátelé, táborové hry jsme se bìhem letoního léta zúèastnili tøí táborù:

Èervenec 2011. Èerven 2011. Milí pøátelé, táborové hry jsme se bìhem letoního léta zúèastnili tøí táborù: Milí pøátelé, zdravíme vás, nae modlitebníky a podporovatele, prostøednictvím naeho spoleèného modlitebního dopisu. Moná vás zarazil jeho titulek Zápisky z fronty. Máme za sebou období letních prázdnin,

Více

u STA V STA TU A PRA V A

u STA V STA TU A PRA V A ......... u STA V STA TU A PRA V A AKAD EMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY I v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1 Tel. ústø. 221990711,sekr.224933494.jax224933056 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz Praha, 20. bøezna 2007 Èj.

Více

Èíslo 38 ze dne 10. 10. 1999. Obsah

Èíslo 38 ze dne 10. 10. 1999. Obsah Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 38 ze dne 10. 10. 1999 Obsah Pozvánka na další jeskyòáøskou víkendovku.

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

èíslo 11 2013 výtisk zdarma

èíslo 11 2013 výtisk zdarma èíslo 11 2013 výtisk zdarma Nastává mìsíc listopad. Obávám se, e vak tomuto podzimnímu mìsíci budeme muset nalézt jiné jméno. Témìø vechny listnaté stromy jsou ji holé, rovnì hlasovací listy napadaly do

Více

Novela zákona o hospodaření energií

Novela zákona o hospodaření energií Novela zákona o hospodaření energií Vládní návrh novely zákona o hospodaøení energií (è. 406/2000 Sb.) bude znamenat výrazný posun k vyšším energetickým standardùm budov v Èeské republice. Reaguje na evropskou

Více

PÙSOBENÍ AKADEMICKÉHO SOCHAØE EMILA SCHWANTNERA NA BROUMOVSKU A TEPLICKU GOETHEHO BUSTA V ADR PACHU

PÙSOBENÍ AKADEMICKÉHO SOCHAØE EMILA SCHWANTNERA NA BROUMOVSKU A TEPLICKU GOETHEHO BUSTA V ADR PACHU 3 Novotou záøící Getheho busta krátce po svém odhalení na dobové pohlednici z r. 1932 spolu s obrázkem dneního stavu. Díky nepøetrité péèi návtìvnických rukou si udruje stále pomìrnì vysoký lesk, jen aby

Více

Svetozar Majce, Libor Kubica a kol. HOLICE MEKKA RADIOAMATÉRÙ Vychází jako vzpomínka na 20 let radioamatérských setkání v Holicích srpen 2010 Autoøi dìkují tímto svým spolupracovníkùm: Radku Zouharovi

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více