ZPRÁVY Z RADNICE. Zahájení sportovního turnaje Volejbalová 24 hodinovka v tìlocviènì

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVY Z RADNICE. Zahájení sportovního turnaje Volejbalová 24 hodinovka v tìlocviènì"

Transkript

1

2 probìhlo vítání obèánkù uvítání do ivota byli Daniel Barvíø, Krytof Florián, David Pfeifer, Mia Lancová, Matyá Valáek a Isabela Hlavatá. Vem miminkùm pøejeme hodnì zdraví a chápavé a tolerantní rodièe. Dne oslaví paní Evenie Tomatíková z Dlouhé ulice krásné 80. narozeniny. Pøejeme hodnì zdraví, spokojenosti a pohody do dalích let Vzhledem k vyhláení bleskové výzvy Státního fondu ivotního prostøedí na zateplení budov byly aktualizovány rozpoèty na zateplení hlavní budovy B základní koly. Jednání na katastru ohlednì tzv. veøejných statkù (majetky, u nich nelze ádat o vydání pozemkový fond). Valná hromada Místní akèní skupiny Broumovsko +. Ani jeden z naich projektù nebyl úspìný (poární zbrojnice, kola, nákup techniky). V rámci výzvy byl schválen projekt Dobrovolného svazku obcí na herní prvky. Z tohoto projektu budou v Mezimìstí u knihovny poøízeny kolotoè a herní sestava se skluzavkou. Pardubice úèast na semináøi spoleènosti ABAS, který byl zamìøen na stále pøísnìjí normy a legislativu ve vztahu k provozu bazénù a aqaparkù Poslední schùzka s Ing. Milatou pomohl mìstu s identifikací parcel z knihovních vloek. ádost na Pozemkový úøad do Hradce Králové byla podána i pøesto, e se jednalo o tzv. veøejný statek. Máme negativní stanovisko Pozemkového úøadu, e nám tento veøejný statek nemùe být vydán. Holice prohlídka provozu areálu zamìøeného na wellnes a SPA, vèetnì øeení provozních nákladù pracovní schùzka v Mieroszówe, øeeny monosti podání ádosti o dotaci na stávající aktivity a aktivity v pøítích letech. Pøedevím se øeilo zajitìní podkladù pro vyhotovení rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Cyklosteka viòov Starostín spoleèné jednání starostù a místostarostù mìst bývalého okresu Náchod v Mezimìstí øeena tématika komunikací, dopravy apod. Zahájení sportovního turnaje Volejbalová 24 hodinovka v tìlocviènì na nádraí. Mieroszów díky uzavøené smlouvì o spolupráci se ve sportovní hale odehrál tradièní turnaj Old Boys ve fotbalu mezi drustvy z Mezimìstí, Teplic, Nowé Rudy a Mieroszówa. Mezimìstí si pøivezlo pohár za krásné 4 místo a pohár za nejlepího støelce. Ukonèení sportovního turnaje Volejbalová 24 hodinovka Spoleèná gratulace u pana Gavaèe z Ruprechtic u pøíleitosti krásných 80. narozenin. Pøejeme hodnì zdraví, spokojenosti a pohody do dalích let jednání na CEPu v Hradci, podána ádost na zateplení objektu koly. Pokud bychom byli úspìní, je podmínkou zrealizovat akci jetì v letoním roce vèetnì kolaudace. O výsledku dotaèního øízení budeme informováni nejdøíve koncem èervna Dalí jednání probìhlo ohlednì veøejných zakázek. Koupalitì pøíprava podkladù pro vyhotovení monitorovací zprávy Projekt pod názvem ABC záchranáøe koordinaèní schùzka ohlednì zajitìní jednotlivých aktivit projektu jednání s øeditelem Ulity panem Frõmmlem. Otázky aktivit pro maminky s malými dìtmi v objektu koly prostorách po Klíèku. Hradec Králové úèast na semináøi Úskalí veøejných zakázek, který byl zamìøen na novelu zákona o veøejných zakázkách problematika krizového øízení, povodòové plány audit hospodaøení mìsta provedený pracovníky kontroly Královéhradeckého kraje. Závìr kontroly je bez závad. Výsledky auditu vèetnì závìreèného úètu mìsta musí zastupitelstvo projednat do konce èervna úèast na setkání místního sdruení dùchodcù v hasièárnì. ZPRÁVY Z RADNICE Mezi hlavní témata patøila analýza produkce odpadù v roce V bohatém diskusním fóru jsme øeili øadu otázek z rùzných odvìtví ivota v Mezimìstí Náchod s dodavatelem plastových oken v è.p.421 øeeno následné zajitìní kontroly a servisu na vech instalovaných oknech. Akce bude provedena, jakmile to poèasí dovolí jednání na Správì a údrbì silnic v Náchodì. Plánovaná úplná uzavírka úseku PASA probìhne od kvìtna do èervence. Sledujte prosím informace o objíïkách na stránkách mìsta a úøední desce. Mimo toto tøímìsíèní období bude i èásteèná uzavírka daného úseku, kdy bude provoz øízen pracovníky stavby nebo semaforem. Administrace podkladù pro vydání rozhodnutí na dotaci v rámci podpoøeného projektu Cyklostezka Viòov Starostín dalí z pravidelných schùzek Dobrovolného svazku obcí (DSO) Broumovsko. Øeena byla pøedevím problematika varovného systému vybudovaného z dotace prostøednictvím DSO. Napø. do Mezimìstí nedochází spoutìcí impuls pro sirény a slovní formulaci o probìhlé zkouce sirén. Firma MOPOS má 3 mìsíce na to, aby spoleènì s Hasièským záchranným systémem ve nastavila tak, aby zaøízení fungovalo. Jednání se zástupci poty. Provoz poty v Ruprechticích bude omezen tak, e v pondìlí, støedu, ètvrtek a pátek bude od 9:00 do 11:00 hodin a od 13:30 do 15:30 hodin. V úterý je pak jen od 9: 00 do 11:00 hodin. Pota má za povinnost podat informaci o zmìnì hodin pro veøejnost. Mìsto vzalo tuto skuteènost na vìdomí. Hradec Králové Krajský úøad úèast na semináøi ke zpracované studii rozvoje Královéhradeckého kraje ve vazbách na dopravní a prùmyslové osy Mieroszów Koordinaèní schùzka v souvislosti s pøípravou a realizací spoleèných projektù. Vzhledem k tomu, e se chystá poslední výzva tohoto operaèního programu, plánujeme získání posledních finanèních prostøedkù. Náchod pracovní jednání se zpracovatelem projektových dokumentací na inenýrské sítì v Alpské Vísce a Jiráskovì ètvrti jednání se zástupci Èeského svazu bojovníkù za svobodu informace o 5. roèníku cyklozávodu po stopách Pochodu smrti zástupci pøislíbili zveøejnit ve Zpravodaji. Dalí z pravidelných schùzek Spoleènosti pro destinaèní management Broumovska informace k rozpoètu, Singltrecku, poutní cestì do panìlska týká se nás (bude znaèeno mulí) pracovní schùzka na Státním fondu ivotního prostøedí. Tento fond z dùvodu doèerpání financí otevírá bleskové výzvy tentokrát se jedná o osu 2 a osu 4 (úklidová technika a likvidace odpadù). Starostka, místostarosta OZNÁMENÍ I v roce 2013 budou zavedeny na matrice MìÚ Mezimìstí rozíøené úøední hodiny, a to kadou první sobotu v mìsíci, vyjma èervence a srpna, vdy od 9 11 hodin. Jedná se o tyto dny: Vyøídit mùete: - ovìøení listin a podpisù, - zmìnu trvalého pobytu v evidenci obyvatel - vydání výpisù pøes slubu Czechpoint katastr nemovitostí, rejstøík trestù,. - matrièní záleitosti druhopis dokladu, sepsání prohláení, otcovství w w w. m e z i m e s t i. c z

3 REGENERACE ZELENÌ MÌSTA MEZIMÌSTÍ Reg.èíslo projektu: CZ.1.02/6.5.00/ Projekt s názvem REGENERACE ZELENÌ MÌSTA MEZIMÌSTÍ postupuje po dlouhém zimním období do dalí etapy své realizace. Zimní období znamenalo pøedevím práce spojené s kácením døevin. Odstranìny byly zejména døeviny pokozené a pøestárlé, poté stromy, které se svým vzrùstem nehodí do mìstské zástavby a dále døeviny, které budou nahrazeny novou výsadbou. Tato pìstebná opatøení se pøedevím týkala lokalit: aleje k èistírnì odpadních vod, aleje od zdravotního støediska na Starostín, skládky ve Starostínì, høbitova v Ruprechticích, sídlitì ve støedu obce vèetnì prostranství u cihlákù. Kromì kácení stromù byly provedeny také výsadby nových døevin na skládce ve Starostínì a v aleji na Starostín. V obou alejích dolo také k oetøení stávajících stromù, kde byly provedeny zdravotní, redukèní a bezpeènostní øezy vèetnì oetøení korun stromù bezpeènostními vazbami. Rozsah uvedených aktivit se provádí na základì zpracované projektové dokumentace a dùsledné inventarizace kadé døeviny, která spadá do projektu. Inventarizací se rozumí velice pøesné vyhodnocení zdravotního stavu pøedmìtné døeviny v rozsahu taxonu, technologie opatøení, opakování, naléhavosti apod O dalím postupu v rámci výe uvedeného projektu Vás budu dále pøesnì informovat. Vzhledem k tomu, e jakékoliv kácení stromù a ostatních døevin spadá do reimu velice citlivých témat, nabízím, pro pøípadné zájemce doprovodné konzultace k uvedenému projektu. Pøáním je omezit a eliminovat rùzné komunikaèní umy, které projektu více kodí ne prospívají. Cílem projektu je kvalitní péèe o veøejnou zeleò a ne její pokozování. Pavel Heèko Vítání obèánkù V obøadní místnosti MìÚ Mezimìstí se v sobotu 23. února 2013 uskuteènilo slavnostní vítání malých obèánkù. Paní starostka tentokrát pøivítala dvì rozkoné holèièky a ètyøi krásné kluky. Jetì jednou pøejeme novým obèánkùm Mie Lancové, Isabele Hlavaté, Danieli Barvíøi, Krytofu Floriánovi, Davidu Pfeiferovi a Matyái Valákovi krásné a astné dìtství a rodièùm hodnì radosti pøi jejich výchovì. Ivana Vlèková - matrikáøka Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., upozoròují, e se v Broumovì vyskytly pøípady, kdy se cizí osoby vydávají za pracovníky nebo spolupracovníky spoleènosti VAK Náchod, a.s., a doadují se vstupu do domu za úèelem výmìny vodomìru. VAK Náchod, a.s., sdìluje, e výmìnu vodomìru mohou provádìt pouze pracovníci spoleènosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., kteøí se dostaví ve vozidle oznaèeném jménem firmy a prokáí se sluebním prùkazem. Dalím pøípadem je nabídka na èitìní kanalizaèních pøípojek od praské firmy S.M.Kanalizace,s.r.o., která údajnì pracuje pro VAK Náchod. VAK Náchod,a.s., sdìluje, e s firmou S.M.Kanalizace, s.r.o., nemá ádný smluvní vztah a tato firma pro VAK Náchod,a.s., nepracuje. Není vylouèeno, e podobné pokusy o podvodné zakázky mohou vyskytnout i v jiných místech. S pøípadnými dotazy je moné se obrátit na vodárenský dispeèink v Náchodì, tel Mezimìstský zpravodaj vydává mìsto Mezimìstí redakce, grafická úprava: D. árka, Tel.: , vychází 1x mìsíènì, uzávìrka vdy 17. kadého mìsíce, náklad 800 výtiskù, registraèní èíslo MK ÈR E Mezimìstský zpravodaj OLD BOYS V MIEROSZOWE Tak jako kadý rok, pøijalo mìsto pozvání na tradièní turnaj staré gardy OLD BOYS v kopané, který se konal v sobotu 2. bøezna 2013 v nové sportovní hale v polském Mieroszowe. Po úderu 11 hodiny se zahájení ujala místostarostka Mieroszowa paní Dorota Bekier. S radostí uvedla, e ji velice tìí, kdy mùe odstartovat letoní turnaj právì v mieroszowské sportovní hale, která je dílem spoleèného projektu pøeshranièní spolupráce. Vem zúèastnìným pøipomnìla význam této tradice, která byla, dnes ji historicky, zpeèetìna vzájemnou písemnou dohodou starostù uvedených obcí. K zápasùm nastoupili domácí borci z Mieroszowa a hosté z Mezimìstí, Teplic nad Metují a Nowé Rudy. Stylem kadý s kadým v poètu se hráèi potili na hrací ploe v èase 2 x 10 min. a vydali ze sebe témìø vechny síly. Nejlepí výkony podalo a na prvním místì se umístilo drustvo z domácího Mieroszowa. Druhé místo obsadila Nowá Ruda a tøetí skonèilo drustvo z Teplic nad Metují. Na borce z Mezimìstí zbyla pouze bramborová medaile, tedy krásné ètvrté místo. Jako jediní jsme si domù odvezli dva poháry. Jeden za umístìní a ten druhý za nejlepího støelce. Tím se stal Jan KREJÈÍ, který svým výkonem pøestøílel vechny pøítomné hráèe. Po podaných výkonech následovalo zaslouené obèerstvení, lehce byly pøekonány jazykové bariéry a tím snáze rozebrali hráèi jednotlivé akce a celý turnaj. Podìkování za úèast patøí vem zúèastnìným za drustvo Mezimìstí, kteøí v sobotu obìtovali své soukromé aktivity a jeli reprezentovat naeho mìsto do sousedního Polska. Dalí turnaj OLD BOYS se uskuteèní 22. èervna 2013 na fotbalovém høiti u nás v Mezimìstí. Vichni pøíznivci tohoto sportu jsou srdeènì zváni. Pavel Heèko 3 Zástupci vítìzných drustev

4 4 ZAJÍMAVOSTI Vzpomínka Dne by se doil 70 let ná tatínek, manel pan Zdenìk Pita. Zároveò Uplyne 25 let od jeho odchodu. Kdo jste ho znali, vzpomeòte s námi. Manelka Marína, dcery Ilona, Zdeòka a Bohunka 24 HODINOVKA VE VOLEJBALE Dne bøezna 2013 se konal v tìlocviènì na nádraí ji 24.roèník 24 HODINOVKY ve volejbale. Turnaje se proti sobì zúèastnilo 8 drustev s koneèným výsledkem: 43 : 30 ZOO BIKO ARUW MORAVANY TSV TEPLICE URBIK KOLNÍ Po dlouhé dobì byl turnaj velice vyrovnaný. Hráèi i po 20 hodinách dokázali s pøehledem zdolávat nástrahy, které NON STOP turnaj obnáí. Poøadatelé také nezapomnìli na nejmení úèastníky a pøipravili pro dìti øadu zajímavých soutìí. Vítìzové byli odmìnìni sladkými cenami. Velký dík patøí sponzorùm: Mìsto Mezimìstí Pavel Heèko Potraviny Verner Zákravský, Piskorová, Primátor Josef Vrána Zdenìk Chládek Restaurace Na Nádraí Lenka Èudová Kvìtinka Lucie Fléglová Za organizaèní tým Petr EDA Po stopách Pochodu smrti a hladu vìzòù z koncentraèního tábora Gross-Rosen- (Rogonica, PR) do Choustníkova Hraditì (ÈR) Èeský svaz bojovníkù za svobodu Náchod Vás srdeènì zve na Pietní vzpomínkový akt s mezinárodní úèasti, pod zátitou Krajského úøadu královéhradeckého kraje a senátora, senátu Parlamentu ÈR, hejtmana královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra France. Tento 11. roèník pravidelné vzpomínkové akce a 5. roèník cyklistické jízdy historické pamìti z Gross-Rosen (Polsko) do Choustníkova Hraditì (ÈR), která je dlouhá 104 km, zajiují Èeský svaz bojovníkù za svobodu Náchod, za velké podpory obecního úøadu Choustníkovo Hraditì a pøilehlých obcí. K aktivní úèasti na této vzpomínkové akci a cyklistické jízdì, jsou zvány sportovní cyklistické kluby, obèanská sdruení, koly a iroká veøejnost. Kadým rokem se koná u památníku obìtí v Choustníkovì Hraditi pietní shromádìní k uctìní památky vìzòù z koncentraèního tábora Gross-Rosen (Polsko), kteøí byli v okolních lesích zákeønì ubiti a postøíleni nacistickými vojáky. V tento den se rovnì koná cyklistická jízda po trase pochodu smrti. V únoru 1945 se pøemisoval pìky jeden z transportù s 9000 vìzni z koncentraèního tábora Gross-Rosen (Polsko) u polského mìsteèka Rogonica, do Josefova (ÈR), dnes mìstské èásti Jaromìøe. Odtud mìl být na sklonku 2. svìtové války transport vìzòù pøepraven po eleznici do koncentraèního tábora ve Flosenbürgu. Karl Herman Frank vak pochod pøes území tehdejího protektorátu nepovolil, a proto se celý transport vracel od protektorátní hranice v Heømanicích u Jaromìøe zpìt do Trutnova. V Choustníkovì Hraditi, kde se transport zastavil, bylo v jeho okolí postøíleno a ubito 179 zuboených a vysílených vìzòù. Dnes jsou jejich ostatky uloeny ve spoleèném hrobì pod památníkem obìtí pochodu na høbitovì v Choustníkovì Hraditi. Poøadatelé Vás zvou k aktivní úèasti na 5. roèníku Cyklistické jízdy historické pamìti, která se koná v sobotu 18. kvìtna 2013 a povede z Gross-Rosen (Polsko) do Choustníkova Hraditì (ÈR). Tato 104 km dlouhá jízda kopíruje trasu tehdejího pochodu smrti. Po pietním aktu u pomníku v koncentraèním táboøe a poloení vìnce naí delegace bude zahájena cyklistická jízda pøes polskou Rogonici, Walbrzych, Mieroszow a èeské obce Zdoòov, Adrpach, Chvaleè, Petøíkovice u Trutnova a Trutnov do Choustníkova Hraditì. Zde se úèastníci cyklistické jízdy pøipojí v hodin k slavnostnímu vzpomínkovému aktu u památníkù obìtí. Vechny informace naleznete na adrese: Kontaktní spojení a pøihláky zasílejte nejpozdìji do na organizátora cyklistické jízdy: Miroslav Holèa, 5. kvìtna 110, Mezimìstí, tel.: , Pøíroda v okolí Mezimìstí proívá nový boom? A pokud ne celá, tak alespoò její fauna se snaí, seè mùe. Po znovu objevení se rysa a kormorána je v okolí Mezimìstí moné spatøit i bobry. Tedy na bobry by jste museli mít kliku, ale e pracují a pilnì, zjistíte celkem lehce. Výsledky jejich práce mohou pózovat pøed fotografickým aparátem celé hodiny a bez pohnutí. Pøikládám jako dùkaz fotografii Jana Kapara z Mezimìstí. Antonín Kohl, foto Jan Kapar Chraòte svùj majetek Nìkteøí majitelé nemovitostí nahrávají zlodìjùm tím, e si svùj majetek nedostateènì chrání. Novì to platí napøíklad pro majitele rodinných domù v mìstských satelitech, obcích, které jsou v blízkosti vìtích mìst. Rodinné moderní domy se nezøídka vyznaèují irokými francouzskými okny v pøízemí. Jak vyplývá ze statistiky, pøibývá hláení pojistných událostí pojiovnám. Francouzská okna a zejména pak plastová okna, která se v poslední dobì intenzivnì osazují i do starí zástavby, jsou pro zlodìje v poslední dobì èím dál èastìji místem, kudy nenechavci vnikají do domù nejen kdy majitelé nejsou doma, ale v souèasné dobì pomìrnì èasto i bìhem noci. Posledním trendem je, e skupiny profesionálních band si nejdøíve dùkladnì monitorují objekty bydlení, pøipraví si pøístupovou cestu do objektu navrtáním balkónových dveøí èi oken a dalí noc do domu rychle vniknou a bìhem nìkolika minut posbírají zejména hotovost, perky a doklady a v tichosti nepozorovanì zmizí.takto vìtinou zvládnou více objektù najednou. Objekty bydlení si monitorují specielními pøístroji, jako jsou termokamery. Pøesnì zjistí, kde obyvatelé domù spí a pak, kdy je klid, do domù vnikají. Proto chceme majitelùm domù pøipomenout nìkolik preventivních opatøení, které by mìli provést oni sami, aby se nestali obìmi zlodìjù. Majitelùm domù pøedevím doporuèujeme, aby investovali do kvalitního zámkového bezpeènostního systému. To se jim urèitì vyplatí. Pozornost by mìli vìnovat i zabezpeèení oken a balkónových dveøí. Doporuèujeme provádìt pravidelné kontroly oken, dveøí, balkónových vstupù, zda nejsou navrtané malými otvory v oblasti kování, kudy pak zlodìji za pomocí jednoduchých pøípravkù dveøe èi okna otevøou a do objektu vniknou. Právì teï, kdy roztaje sníh,

5 ZAJÍMAVOSTI / KOLSTVÍ / ZDRAVOTNICTVÍ 5 se okolí domu stává pro stopy anonymní. Pro vyí standard ochrany doporuèujeme vyuít elektronickou ochranu. Máme zkuenosti z celé Èeské republiky, e se vyplatil i akustický alarm pro zapnutí na noc. Jediným prostøedkem pro maximální ochranu je elektronický zabezpeèovací systém propojený pøes on-line vysílaèe s PCO ( pultem centralizované ochrany). Toto je jediná monost, jak se chránit pøed pouitím rùzných ruièek signálu. Zabezpeèovací systémy nejsou møíe, ale eliminují èas, co nezvaný návtìvník si v domì mùe dìlat co chce. Tam, kde je instalovaný zabezpeèovací systém pøipojený on-line na PCO, eliminuje se z 90-95% pøípadù monost, e zlodìji se budou snait vniknout právì tam. Ze zkueností a statistik vyplývá, e si neradi dìlají problémy. Kdy je zabezpeèovací systém dobøe udìlaný, není moné ho jen tak vyøadit z provozu, jak se mnohdy objevuje v tisku a televizi. Jedinou moností je pouití ruièky a to lze øeit pøipojením on-line s PCO. Pøípadnì dotazy èi informace a kontakty naleznete na Ing. Jiøí Jedlièka, øeditel spoleènosti Broumovská ZUka se raduje z úspìchù svých ákù Mnoho z nás si jistì pamatuje na období kdy jsme se mìli rozhodnout o svém budoucím povolání. Nìkdo mìl obavy, zda se rozhodl správnì a jiný to bral s nadhledem. Pokud si myslíte, e dnes je to jiné ne to bývávalo, e dnení mládei nezáleí na nièem, urèitì Vás vyvedu z omylu. Ètyøi áci Základní umìlecké koly v Broumovì se rozhodli, e svùj budoucí ivot spojí s umìním, zálibu povznesou na profesi. Museli se tedy pøipravit na talentové zkouky, které dopadly na výbornou. Paní uèitelka Ludmila Zemanová z mezimìstské poboèky ZU Broumov mi hrdì pøedstavila své dva áky, kteøí byli pøijati na konzervatoø v Pardubicích. Iva Hlaváèková bude studovat sólový zpìv a Jakub Jirásek hru na klavír. Oba studují gymnázium a letos budou maturovat, a oba ke mnì chodí od poèátku na klavír a jsou to fakt zodpovìdní a pracovití áci, skromní a ochotní, i ve kole se uèí na výborné. Jakub 5. a 9. tøídu vynechal právì proto, e el na 8 leté gymnázium a bál se, e nebude stíhat. Pak se mu zazdálo, e by se k tomu mohl vrátit. A byla to zrovna Iva, která ho v tom podpoøila a on znovu pøiel a pøekvapilo mì, e naprosto pøipravený. Dali jsme se do díla a asi po roce a pùl jsem vidìla, e to pøerùstá prùmìrný zájem a tak jsem se ho zeptala, jestli pomýlí na studium. Tehdy mì napadla Pedagogická fakulta, ale jak jsme pokraèovali, tak jsem vidìla, e mùe zkusit i konzervatoø. Jakub velice pilnì pracoval a je pøijat jako nejlepí ák z klavíristù, co je opravdu velká radost a uznání. Iva zase zaèala klavír a v 5. tøídì, ale je také pracovitá a nadaná navíc u mì zpívala v pìveckém sboru. Na èistì sólový zpìv jsem pak Ivu pøesvìdèila loni. Nastoupila k Marketì rùtkové, u ní tvrdì pracovala a já jí potom pøemluvila, aby to zkusila na konzervatoøi. Tak to zkusila a dopadla jako 4. z pomìrnì velkého mnoství uchazeèù, kteøí se vìtinou pøipravují odmala, take v tom vidím jejich velký úspìch. Na dojmy s úspìného ivotního kroku jsem se zeptala obou absolventù. Letos musíte zvládnout dva velice dùleité kroky ve svém ivotì, které rozhodnou o vaí budoucnosti. První, pøijetí na konzervatoø v Pardubicích, je máte za sebou, druhým bude maturita. Jak proíváte tyto ivotní zkouky? JAKUB: Pøijímaèky pro mì byly samozøejmì dùleité, ale a by dopadly jakkoliv, svìt by se kvùli tomu nezboøil. Samozøejmì jsem se ale snail udìlat vechno pro to, aby to pro mì dopadlo dobøe. Poslední pùlrok pøed pøijímaèkami jsem se pøipravoval nejen ve zdejí Zuce u p uè. Ludmily Zemanové, ale i u výborné profesorky na konzervatoøi - p. Inny Tolmaèové. Obìma patøí velký dík za jejich práci, trpìlivost a velkou podporu. Byla to velká, nároèná a jistì dùleitá ivotní zkouka a vìøím, e maturita nedopadne o nic hùø, alespoò v to doufám. IVA: Vdy, kdy má pøijít na to, tedy v den tìchto velkých zkouek, jsem samozøejmì nervózní, ale pokud se mì takto zeptáte teï, v období, kdy jsem jedno tak úspìnì zvládla a druhé mám celkem daleko pøed sebou, nemohu odpovìdìt jinak, ne e si to docela uívám. Neberu to jen jako dùleitý milník svého ivota, ale i mylení. Mám pocit, e napøíklad právì pøíprava na konzervatoø mì posunula nìkam dál, a já jsem se nadobro utvrdila v názoru, e umìní je dùleitou souèástí naeho ivota. Èeho jste se nejvíce obávali pøi talentových zkoukách? JAKUB: Samozøejmì toho, e pøijde tréma, e mì zradí pamì, e to zkrátka nedopadne dobøe. Pøece jenom hrát asi dvacetiminutový program zpamìti pøed dìvítièlennou odbornou komisí nebylo úplnì nejpøíjemnìjí. IVA: Rozhodnì to byla zkouka z intonace. Je to vak celkem logické. Nauku se mohu dopøedu nauèit, skladby co nejvíce propracovat, ale právì na intonaci se poøádnì pøipravit nedá. Buï to slyíte, nebo ne. Natìstí tam vak byla moc pøíjemná zkouející a ta mou obavu zahnala u ve dveøích do zkuební místnosti. Èím jste oslnili pøijímací komisi? JAKUB:Netroufám si tvrdit, e bych ji oslnil, protoe jsem svùj program nezahrál tak, jak jsem si pøedstavoval, ale asi jsem je pøesvìdèil o tom, e na to mám, a na vech mých skladbách snad byla vidìt dlouhodobá snaha a práce. IVA: To opravdu nevím (ké by mi to tak øekli). Pøedpokládám, e ve mnì na talentových zkoukách vidìli talent a pìvecký potenciál, a to je právì to, v co doufám. Nièím jiným jsem je oslnit nechtìla. Jaký byl záloní plán, pokud by to nevylo? JAKUB: Pøed pøijímaèkami jsem se snail si nepøipoutìt, e by to snad nevylo, a dìlal jsem vechno pro to, aby záloní plán nebyl potøeba. Stejnì by se mì nezbavili a za rok by mì tam mìli zas. IVA: Byl to úplnì prostý plán vìnovat se dál svým hudebním zálibám a jít na vysokou kolu, co se vìtinou po gymnáziu oèekává. Na jakou vak nevím. Toto rozhodnutí jsem si chtìla nechat a po výsledku pøijímacích zkouek. Nyní u je ovem jasné, co bude mou hlavní náplní dnù pøítího kolního roku. Èeho chcete v ivotì dosáhnout a jaká by mìla být vae budoucnost? JAKUB: Snaím se budoucnost tolik neplánovat a brát vìci tak, jak pøicházejí. Kadopádnì bych chtìl dosáhnout toho, e budu v ivotì dìlat to, co mì baví - tedy hrát na klavír. I kdy ta cesta nebude jednoduchá, u se na ní moc tìím a myslím, e je to jedna z tìch nejúasnìjích profesí vùbec a má opravdu smysl! IVA: Nejblií vrchol mého snaení je samozøejmì dokonèení studia, a u na gymnáziu èi konzervatoøi. S tím se pojí mùj dalí cíl, jím je úplné proniknutí do správné techniky zpìvu. Zatím si svou budoucnost vak moc neplánuji, protoe je stejnì nakonec ve jinak, ne si èlovìk myslí. Nicménì bych si opravdu ráda jednou zazpívala ve vech místních kostelech, které obdivuji a povauji za krásná místa. Pøipravila - Vladislava Hajnová STOMATOLOGICKÁ SLUBA - duben OD 9.00 DO HODIN MUDr.Blaek, ZS Police nad Metují MUDr.Neoralová,Horní 109,Teplice n.m., , MUDr.Kubec, ZS Police nad Metují MUDr.Kapitánová, ZS Mezimìstí MUDr.Rùièka ml., poliklinika Broumov

6 6 NABÍDKA Obecní úřad H e j t m á n k o v i c e Hejtmánkovice 118, Broumov OBEC HEJTMÁNKOVICE NABÍZÍ K PRODEJI STAVEBNÍ PARCELY. P1 o rozloze 1084,54 m 2 P2 o rozloze 1546,61 m 2 P3 o rozloze 1221,30 m 2 P6 o rozloze 1330,19 m 2 Stavební parcely se nacházejí v kat. území obce Hejtmánkovice na parcele p. č. 741/1 a 737/3. Nejnižší možná podaná cena za m 2 činí 250,- Kč. Zájemci zašlou na obecní úřad nabídky v zalepené obálce. Obálka bude označena číslem parcely, o kterou má uchazeč zájem. Pokud majitel parcely do 3 let od zakoupení započne stavbu rodinného domu a do 3 let od započetí stavby zkolauduje stavbu, bude mu vrácena částka 50,- Kč / m 2. Podrobné informace na tel.: Tel Tel., fax, záznamník

7 INZERCE 7 Prodám dùm v Mezimìstí s velkou zahradou a garáí. V pøízemí domu monost podnikání. Cena do 2 mil. Kè. Tel , Lakýrnictví Linhart kolní 220, Mezimìstí Nabízím vekeré - lakýrnické, natìraèské a malíøské práce - renovace starého nábytku Tel.: , PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE /z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost/ Prodej trasa č.33 Náchodská 13h Police nad Metují /odstavné parkoviště-naproti kostelu/ 14h Teplice nad Metují /parkoviště na náměstí/ 15h Vernéřovice /parkoviště u obchodu potravin/ 15,30 Hejtmánkovice /parkoviště u kulturního domu/ 16h Broumov /parkoviště pod Střelnicí / 17h Křinice /u hospody/ Kuřice černé, červené, bílé /nesou bílá vejce/ stáří:12-18týd. cena: ,-kč Chovní kohoutci 12-18týd ,-Kč Kačeny pekingské /bílé brojlerové/ 1-3týd ,-Kč Moularden /kříženec pižmová+peking.kachny/ 1-3týd ,-Kč Kačeny barbarie /francouzský hybrid pižmové kačeny/ 1-3týd ,-Kč Kačeny ROUVENSKÉ NOVINKA! 1-3týd ,-Kč Husy bílé 1-3týd ,-Kč Husy landenské 1-3týd ,-Kč Perličky 1-6týd ,-Kč Krůty /kanadské širokoprsé brojlerové/ 6-8týd ,-Kč Kalimera /selské brojlerové kuře/ 2-3týd ,-Kč!Sortiment, stáří a cena drůbeže se může lišit dle aktuální nabídky! Drůbež, prosím, OBJEDNÁVEJTE na adrese: Gallus Extra s.r.o., Pražská 8, Jihlava tel , , mob , po-pá 8-15h!

8 Město Meziměstí zve malé i velké příznivce divadla na pohádku O DVANÁCTI MĚSÍČKÁCH v podání souboru Mladá scéna Ústí nad Labem Sobota 6. dubna 2013 v 15 hodin Divadelní sál na nádraží Vstupné: děti do 15 let - v předprodeji 40,- / na místě 50,- ostatní - v předprodeji 50,- / na místě 60,- Předprodej vstupenek od v Infocentru Meziměstí

Broumovský zpravodaj prosinec 2010

Broumovský zpravodaj prosinec 2010 Milan Kotrnec, starosta mìsta Broumov Broumovský zpravodaj prosinec 2010 Obsah... Slovo starosty... str. 3 Zprávy z radnice... str. 45 Policie a HZS... str. 6 Zajímavosti... str. 89 Mìsto stromù... str.

Více

Pomník padlým v obci Libná - nahoøe výøez z dobové pohlednice z roku 1925, dole stav v roce 2006.

Pomník padlým v obci Libná - nahoøe výøez z dobové pohlednice z roku 1925, dole stav v roce 2006. Pomník padlým v obci Libná - nahoøe výøez z dobové pohlednice z roku 1925, dole stav v roce 2006. Detail pomníku v Otovicích, k nìmu Schwantnerovi stála modelem jedna z otovických vdov; celek pomníku viz

Více

Broumovský zpravodaj záøí 2009

Broumovský zpravodaj záøí 2009 100 95 75 25 5 0 broumov_kulturniprogram_a2_0909_print 7. srpna 2009 10:29:10 Na plánku vidíte objekt Invalidovny (è. 1; souèasný stav budovy pak na titulní stranì) s okolním prostranstvím, kde se slavnost

Více

Broumovský zpravodaj øíjen 2010

Broumovský zpravodaj øíjen 2010 Broumovský zpravodaj øíjen 2010 Obsah... Za poklady Broumovska... str. 3 Zprávy z radnice... str. 45 Kronika... str. 6 Zajímavosti... str. 811 kolství... str. 1214 Na cestách... str. 1617 Kultura a sport...

Více

Broumovský zpravodaj èerven 2010

Broumovský zpravodaj èerven 2010 Lehce neumìle sestavený nìmecký text na dìkovném obrázku z vambeøické baziliky v mírném pøestylizování hlásá: Roku 1804, 13. února, dostalo se milosrdenství Antonu Matznerovi, jeho choti a synku Antonovi,

Více

Broumovský zpravodaj listopad 2009

Broumovský zpravodaj listopad 2009 100 95 75 25 5 0 broumov_kulturniprogram_a2_0911_print 8. jna 2009 12:14:23 Místopisná poznámka: K velkoveskému císaøskému statku è.p. 56 Langer uvádí, e se rovnì nazývá Schweiz. Takto, nebo té Zur Schweiz,

Více

èíslo 6 2012 výtisk zdarma

èíslo 6 2012 výtisk zdarma èíslo 6 2012 výtisk zdarma Aèkoliv to tak nevypadá, ve mìstì se investice nezastavily. V souèasné dobì se pracuje na dokonèení zateplení fasád budov základní koly, kdy celkový náklad je zhruba 23 mil.

Více

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji http://obzor.muhorazdovice.cz ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6 Mìsto zdobí novì opravený ocelový pøíhradový most pøes Otavu pocházející z r. 1909. Promìny Horaāïovic Dne

Více

ŠEDESÁT PĚT LET MANŽELSTVÍ

ŠEDESÁT PĚT LET MANŽELSTVÍ číslo 11 - listopad 2011 - cena 11 Kč H L U B O C K Ý Z P R A V O D A J Novomanželská fotografie z archivu manželů Hoďánkových. Reprodukce: Jan Pirgl, www. janpirgl. net. rozhovor ŠEDESÁT PĚT LET MANŽELSTVÍ

Více

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 26. LEDNA 2007 ČÍSLO 1. pøi našich pìších, cyklistických i vodáckých. Mgr. Jindøiška Jùdová, starostka mìsta

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 26. LEDNA 2007 ČÍSLO 1. pøi našich pìších, cyklistických i vodáckých. Mgr. Jindøiška Jùdová, starostka mìsta http://obzor.muhorazdovice.cz ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 26. LEDNA 2007 ČÍSLO 1 Na novou lávku pøes Otavu ve Velkých Hydèicích pøispìlo také Mìsto Horaāïovice. Promìny Horaāïovic PŘÍŠTĚ ODPOVÍDÁ:

Více

Náchodský zpravodaj 1. Evropské mìsto

Náchodský zpravodaj 1. Evropské mìsto Náchodský zpravodaj 1 Obsah 1. èerven Den dìtí Zprávy z radnice...str. 2, 3 Kronika... str. 4 Informace øeditele nemocnice... str. 4 Náchodské školy... str. 5 Komorní hudba Náchod... str. 6 Èervnová výroèí...

Více

Den dìtí je stále živým svátkem

Den dìtí je stále živým svátkem Den dìtí je stále živým svátkem 6 X. roèník První èervnový den je v kalendáøi oznaèen jako Mezinárodní den dìtí. Poprvé byl slaven 1. èervna 1950, a to rovnou ve více než padesáti zemích svìta. Mnozí ètenáøi

Více

7. ledna 2005 strana 1. èíslo: 1 roèník: 29 cena: 7 Kè 7. ledna 2005. Zpráva o plnìní volebního programu Zastupitelstva mìsta Benátky nad Jizerou

7. ledna 2005 strana 1. èíslo: 1 roèník: 29 cena: 7 Kè 7. ledna 2005. Zpráva o plnìní volebního programu Zastupitelstva mìsta Benátky nad Jizerou ZPRAVODAJ BENÁTECKA 7. ledna 2005 strana 1 èíslo: 1 roèník: 29 cena: 7 Kè 7. ledna 2005 V tomto èísle najdete: Vojenské velitelství sdìluje str. 2 Zápisy do škol str. 8 Ve zvláštní škole str. 10 O potìšení

Více

nezapøe. Po slavnostním pøestøižení starosta spoleènì s Ing. Kavalcem, byli pøítomní

nezapøe. Po slavnostním pøestøižení starosta spoleènì s Ing. Kavalcem, byli pøítomní ZRCADLO ZRCADLO9 Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník II. èíslo DISTRIBUÈNÍ SÍ ZRCADLA Cílený roznos do schránek: Ivanèice - 3.550 ks Miroslav - 1.050 ks Mor. Krumlov - 2.000 ks Oslavany - 1.500 ks

Více

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 http://obzor.horazdovice.cz ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 Dìti a ètení projekt Mìstské knihovny v rámci grantu Knihovna 21. století. Promìny Hora ïovic 17. zasedání zastupitelstva

Více

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU Restaurovaný Mariánský sloup na námìstí. Vá ení spoluobèané. Po roèní odmlce se Vám dostává do ruky zpravodaj mìstyse Radomyšl. Byl to rok hektický, nabitý významnými událostmi, které opìt posunuly Radomyšl

Více

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. DUBNA 2007 ČÍSLO 4. starostou Velkých Hydèic Jaroslavem Portášikem lávku otevøela.

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. DUBNA 2007 ČÍSLO 4. starostou Velkých Hydèic Jaroslavem Portášikem lávku otevøela. http://obzor.muhorazdovice.cz ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. DUBNA 2007 ČÍSLO 4 Španìlský sál Praāského hradu slavnostní setkání pøedstavitelù mìst a obcí soutìāících o Cenu za nejlepší pøípravu

Více

Doèištìní toku Lutoninky Nové vybavení pro Technické služby 20 let Nemocnice Milosrdných bratøí Vizovjánek v celostátním kole 2 Vizovské noviny Známková tvorba strýca Jurèáka z Lutoniny. Vážení spoluobèané,

Více

Vánoèní pøání. Vánoèní koncert

Vánoèní pøání. Vánoèní koncert Uvnitø najdete u MìÚ informuje Vánoce jsou jedny z nejkrásnìj ích svátkù v roce. Nejdùle itìj ím dnem vánoèní doby je Bo í hod vánoèní 25. prosince. Oslava narození bo ského dítìte jako pøíchodu Vykupitele

Více

Novoroèní pozdrav. centra (OIC) se sídlem na ul. Olomoucká è.o. 2 nebo do pokladny odboru majetku mìsta a komunálního

Novoroèní pozdrav. centra (OIC) se sídlem na ul. Olomoucká è.o. 2 nebo do pokladny odboru majetku mìsta a komunálního LEDEN 008 èíslo 1 Obèany Moravské Tøebové èeká zdražení poplatkù za svoz odpadù Zastupitelé mìsta rozhodli, že zvýší o tøicet šest korun poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu. Každý obyvatel

Více

/ Èervenec DESET LET MÌSTA ŠENOV. Srpen 2008. Výzva pøíprava kalendáøe na rok 2009

/ Èervenec DESET LET MÌSTA ŠENOV. Srpen 2008. Výzva pøíprava kalendáøe na rok 2009 / Èervenec Srpen 2008 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 5 Školství 8 Život ve mìstì 9 Sport 11 DESET LET MÌSTA ŠENOV Tak je ten svìt poøád hezèí a hezèí. Ne že by byl, ale já ho tak vidím. Tímto

Více

Projektové žádosti. Poèet schválených āádostí

Projektové žádosti. Poèet schválených āádostí Ohlédnutí za uplynulými čtyřmi roky Ubìhly ètyøi roky a pøed námi jsou znovu volby do zastupitelstva mìsta. Po ukonèení kaādé etapy bývá zvykem bilancovat. Ohlédneme-li se zpìt, mùāeme souhlasit s tím,

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 141 Jaro je tady! Svátky jara, Velikonoce, na pøelomu mìsíce bøezna a dubna, nám dávají zapomenout na všechny nepøíjemnosti uplynulého zimního období. Pøíroda

Více

Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. 3 XII. roèník Domov v Mariánské nabízí hodnotný život Základním posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, pøíspìvkové organizace, která je zaøízením sociálních služeb Karlovarského

Více

Aktuálnì z bloku starosty

Aktuálnì z bloku starosty 130 ZPRAVODAJ OBCE DÌTMAROVICE Kvìten 2013 Aktuálnì z bloku starosty Obec zrealizuje investièní zámìry všech stran v obci Dle našich pøedpokladù k navýšení pøíjmù obce se již v 1. ètvrtletí t.r. ukazuje

Více

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe 1 2006 Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Novoroèní (St. Boloòský) ZPRÁVY Z RADNICE...4 VUAB je

Více

PIVOVAR NÁCHOD, a. s.

PIVOVAR NÁCHOD, a. s. Náchodský zpravodaj 1 Úvodník Po dlouhém a toužebnì vyhlíženém èase koneènì pøišlo jaro a s ním to ménì povzbudivé vše, co bylo skryto pod hromadami snìhu. Plastové lahve, nedopalky, stopy po psích miláècích,

Více

/ Èerven DESET LET MÌSTA ŠENOV. Pozvání

/ Èerven DESET LET MÌSTA ŠENOV. Pozvání / Èerven 2008 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 4 Život ve mìstì 5 Školství 9 Sport 10 DESET LET MÌSTA ŠENOV Ahoj léto, ahoj prázdniny, ahoj plavky... zrovna tato slova známé písnièky mì napadají

Více

MICHÁLKOVICKÝ ZPRAVODAJ ROÈNÍK XVII / 104 l ZDARMA 3 / 2008 http://www.michalkovice.cz J sou urèitá data v historickém kalendáøi, která mo ná s postupujícím èasem není nutno pompéznì oslavovat, ale spí

Více

SLOVO MÍSTAROSTY Z JEDNÁNÍ RADY MÌSTA STUDÉNKY. Vážení spoluobèané,

SLOVO MÍSTAROSTY Z JEDNÁNÍ RADY MÌSTA STUDÉNKY. Vážení spoluobèané, Z MÌSTSKÉHO ÚØADU SLOVO MÍSTAROSTY Vážení spoluobèané, do nástupu významných jarních dnù mìsíce kvìtna zbývá relativnì ještì mnoho èasu, ale vzhledem k tomu, v jakých termínech náš zpravodaj mìsta vychází,

Více