Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p.pradědem.

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p.pradědem."

Transkript

1 Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p.pradědem. Nám.Sv.Michala 17, příspěvková organizace, PSČ: , tel./fax , fax. ředitel IČO: organizace: VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZŘIZOVANÝCH KRAJEM ZA ROK Vrbno pod Pradědem Ve Vrbně pod Pradědem

2 Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 A) Základní údaje o organizaci (stručné informace o zaměření školy či školského zařízení, organizační struktuře, složení studijních, učebních či zájmových oborů, údaje o počtech žáků a zaměstnanců) B) Rozbor hospodaření a vyhodnocení čerpání účelových prostředků 1. výnosy rozpis závazných ukazatelů od zřizovatele 2. vyhodnocení čerpání účelových prostředků ze státního rozpočtu dle jednotlivých účelových znaků, okolnosti, které měly vliv na jejich čerpání a skutečnosti ovlivňující jednotkové výkony 3. mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat 4. vyhodnocení čerpání účelových prostředků ze státního rozpočtu dle jednotlivých účelových znaků 5. rozbor příjmů z vlastní činnosti 6. náklady a analýza čerpání prostředků hodnoceného roku, položky, které se významně podílely na celkové výši výdajů 7. doplňková činnost rozpis nákladů a výnosů C) Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření v daném roce D) Závodní stravování zaměstnanců organizace způsob zajištění stravování (vlastní/náhradním způsobem), vyčíslení nákladů (cena oběda, náklady organizace, příspěvek z FKSP, náklady hrazené strávníkem), zajištění závodního stravování v době prázdnin E) Péče o spravovaný majetek, investiční činnost, údržba a opravy, majetek, informace o pojištění svěřeného majetku a o případných pojistných událostech, inventarizace majetku F) Pohledávky organizace (včetně rozpisu, vyčíslení a komentáře k pohledávkám starším než jeden rok viz. tab. č. 6), jejich příčiny, návrh řešení a popis stavu závazků G) Výsledky kontrol (dle čl. 15 odst. 6 Zásad vztahů orgánů kraje k PO), informace o dalších kontrolách, které proběhly v roce 2013 H) Údaje o projednání školskou radou a seznámení zaměstnanců se zprávou I) Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb. J) Tabulková část (včetně účetních výkazů Úč OÚPO 3-02 Rozvaha, Úč OÚPO 4-02 Výkaz zisku a ztráty, Úč OÚPO 5-02 Příloha, výkazu rozboru plnění HV). Tabulková část k rozborům hospodaření škol a školských zařízení Tabulka č. 1: Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti Tabulka č. 2: Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti Tabulka č. 3: Výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti Tabulka č. 4: Příspěvek na provoz Tabulka č. 5: Krytí účtů peněžních fondů Tabulka č. 6: Stav pohledávek po lhůtě splatnosti Tabulka č. 6a: Stav pohledávek po lhůtě splatnosti - ošetřovné Tabulka č. 7: Hospodaření s peněžními fondy Tabulka č. 8: Spotřeba energií - 2 -

3 A) Základní údaje o organizaci Název zařízení: Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p. Pradědem, Nám. Sv. Michala 17, příspěvková organizace. Adresa: Nám. Sv. Michala 17/20, Vrbno pod Pradědem, Tel/fax : tel / fax. 554/ ředitel: statutární zástupce ředitele: Zřizovací listina: ZL/257/2001, úplné znění zřizovací listiny ke dni bylo vydáno na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 7/627 ze dne 14. října IČO: Identifikátor právnické osoby: , IČ : Právní forma: příspěvková organizace Zřizovatel: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, , Ostrava IČ: ; - 3 -

4 Vymezení hlavního účelu činnosti organizace 1. Hlavním účelem zřízení organizace je uskutečňování základního vzdělávání, výchova žáků podle vzdělávacích programů a zajištění ústavní výchovy nezletilé osobě, případně zletilé osobě do 19 let. 2. Předmět činnosti odpovídající hlavnímu účelu: a. poskytuje základní vzdělání; b. poskytuje zájmové vzdělávání; c. zajišťuje nezletilé osobě, případně zletilé osobě do 19 let, na základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově nebo předběžném opatření plné přímé zaopatření a náhradní výchovnou péči v zájmu jeho zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělávání; d. zařízení může poskytovat plné přímé zaopatření zletilé nezaopatřené osobě po ukončení výkonu ústavní výchovy, připravující se na budoucí povolání, nejdéle do věku 26 let, a to za podmínek sjednaných ve smlouvě mezi nezaopatřenou osobou a zařízením; e. zabezpečuje stravování dětí, žáků a studentů; f. zabezpečuje stravování vlastním zaměstnancům organizace. Statutární orgán organizace (čl. VII. Zřizovací listiny) Statutárním orgánem organizace je ředitel, jmenovaný radou kraje. Ředitel jedná jménem organizace navenek samostatně a je odpovědný radě kraje za činnost organizace. Při své činnosti je povinen postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy, s vnitřními právními předpisy kraje a jeho vnitřními organizačními předpisy. Vymezení doby, na kterou je organizace zřizována (čl. XIII. Zřizovací listiny): Organizace se zřizuje ke dni 1. října 2001 na dobu neurčitou

5 Školská rada Rada Kraje na základě svého usnesení č. 18/895 ze dne 13. července 2005 a ve smyslu ustanovení 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vydala ZŘIZOVACÍ LISTINU školské rady při základní škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace. Školská rada má 6 členů a ve své činnosti se řídí 168 odst. 1 zákona číslo 561/2004 Sb. (školský zákon). Školská rada byla zřízena dnem 1. září Nové jmenování členů ŠR proběhlo dne Adresy pro dálkový přístup webové stránky: centrální ; ředitele: statutárního zástupce ředitele: Organizační struktura V čele organizace je ředitel a jemu přímo podřízení vedoucí pracovníci: statutární zástupce (vedoucí vychovatel dětského domova). Každý z těchto vedoucích pracovníků má na svém úseku podřízené pracovníky. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje, a jsou zařazeny ve školském rejstříku Vzdělávací programy Obory vzdělávání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělávání a Rámcového vzdělávacího programu B základy vzdělání B/001 Pomocná škola, studium denní: 10 r. 0 měsíců B/01 Základní škola speciální, studium denní, délka studia: 10. r. 0 měsíců B/01 RVP ( ŠVP č.j /Ř) C základní vzdělávání C/ 01 Základní škola, studium denní: 9 r. 0 měsíců C/01 Základní škola RVP ( ŠVP č.j /Ř) Výuka probíhá podle: Vzdělávacího programu (ŠVP)Škola dětem otevřená č.j /Ř ( r.) Vzdělávacího programu pro pomocné školy č.j / (5.- 6.r.) Vzdělávacího programu ( ŠVP) Michalka č.j.28-10/ř ( 1., 2.,3.,4., 7., 8. a 9.r.) - 5 -

6 Zájmové útvary: Sportovní, taneční a hudební hry. Ruční práce. Výtvarné práce. Keramika. Děti dětského domova, kde se jedná o výkon ústavní výchovy - zákon 109/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, probíhá vzdělávání podle: ŠVP Chci být člověk soběstačný, užitečný sobě a okolí. č. j. 10/11 - Ř Zařazení do sítě škol Rozhodnutím č.j /05-21 s účinností od se do školského rejstříku zapisuje : Označení druhu/typu školy: Základní škola Obory vzdělávání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělávání a Rámcové vzdělávací programy: B Základní škola B/001 Pomocná škola délka studia: 10 r. 0 měs., studium denní C Základní škola C/01 Základní škola délka studia: 9 r. 0 měs.studium denní nejvyšší povolený počet žáků ve škole: 90 S účinností od je platné rozhodnutí č.j /2007 o stanovení počtu žáků: a) 79-01/B/001 počet žáků 30 b) C/01 počet žáků 60. místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: Nám. Sv. Michala 17/20, Vrbno pod Pradědem - 6 -

7 Dětský domov s účinností od pod č.j / se do školského rejstříku zapisuje: nejvyšší povolený počet lůžek ve školském zařízení: 48 místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: Nám.Sv. Michala 17, Vrbno pod Pradědem Identifikátor zařízení: IČ : Údaje o počtech žáků a zaměstnanců V roce 2013 (průměr hodnoceného roku) školské zařízení evidovalo následující počty žáků, dětí, studentů: V základní škole praktické a základní škole speciální: 34 žáků (se zdravotním postižením). Počet dětí navštěvujících školní družinu: 14 žáků se zdravotním postižením. Počet dětí v dětském domově: průměr za rok dětí s ústavní výchovou (sociální znevýhodnění). Počet stravovaných žáků ve školní jídelně (žáci školy a dětského domova): 68. V roce 2013 bylo evidováno (přepočtené osoby, průměrný stav) dle výkazu P1-04 následující přepočtený počet zaměstnanců: Pedagogové: 27,512 Nepedagogové: 14,145 Celkem za školské zařízení: 41,657 Limit počtu zaměstnanců byl stanoven na 44,68. B) Rozbor hospodaření- výnosy, náklady, doplňková činnost, výsledek hospodaření a vyhodnocení čerpání účelových prostředků 1. Závazné ukazatele roku 2013 Rozpočet provozních výdajů celkem: Příspěvek na provoz od zřizovatele: Ze státního rozpočtu: Projekty neinvestiční: Časové rozpuštění inv.transferů ,20 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 4 680,00 Kč - 7 -

8 2. Vyhodnocení čerpání účelových prostředků ze státního rozpočtu: Poskytnuté použité přímé náklady Kč Kč Prostředky na platy Kč Kč OON Kč Kč FKSP 1% Kč Kč Zákonné odvody Kč Kč Přímý ONIV Kč Kč CZ.1.07/1.4.00/ Škola dětem otevřená,od školy k dospělosti Kč Kč a) Okolnosti, které měly vliv na výši čerpání finančních prostředků Rozpočet byl čerpán dle závazných ukazatelů. b) Rozhodné skutečnosti ovlivňující jednotkové výkony ve sledovaném období Ve sledovaném období k žádným výrazným změnám nedošlo. 3. Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat Závazné ukazatele státního rozpočtu byly za rok 2013 splněny. Rozpočet prostředků na platy OON Kč Kč Limit počtu zaměstnanců: 44,68 Přepočtený počet zaměstnanců: 41,66 V tom nepedagogičtí pracovníci: 14,15 Průměrný plat pedagogové: Průměrný plat nepedagogové: Kč Kč 4. Vyhodnocení čerpání účelových prostředků z rozpočtu zřizovatele Poskytnuté: Použité: ÚZ 0 Provozní náklady ,00 Kč ,00 Kč ÚZ 132 provozní náklady na IC ,00 Kč ,00 Kč ÚZ 205 Účelově na odpisy ,00 Kč ,00 Kč - 8 -

9 5. Výnosy, rozbor příjmů z vlastní činnosti Rozbor příjmů z vlastní činnosti 602 stravné ,00 Kč ošetřovné ,00 Kč ostatní výnosy ,00 Kč celkem ,00 Kč 646 prodej vozidla MAZDA Kč 662 úroky 320,20 Kč 648 ZÚČTOVÁNÍ FONDŮ Rezervní fond ,00 Kč 649 Přídavky ,00 Kč Celkem účet 649 Celková výše vlastních příjmů ,00 Kč ,20 Kč Finanční dary za rok 2013 Finanční dary poskytnuté naší organizaci byly na základě Darovací smlouvy s uvedeným účelem použití. Podle čl. IX, bod 3 zřizovací listiny nabývá obdarovaný movitý majetek včetně finančních a věcných darů pro svého zřizovatele. Nabytí takovéhoto majetku darem ve ZL není podmíněno předchozím písemným souhlasem. Finanční dary Dárce: částka v Kč použití dle Dar.smlouvy KOVO Husqvarna krajské setkání DD BELLAMA nejmilejší koncert Černobílý svět sportovní vybavení Gut Petr účelově neurčeno Juříková Jitka účelově neurčeno Bernard Pavel použití na tok

10 Věcné dary dle darovací smlouvy Osram Bruntál osvětlení DD Kč DATART BTV TH trading toaletní papír Kč Barbora Novotná látky pro výt.čin Kč Humanicz CZ Brno obuv ,42 Kč Výnosy z finančních darů byly zúčtovány do rezervního fondu a použity na financování kulturních a sportovních aktivit dětí dětského domova a školy a na prázdninové pobyty. 6. Náklady, analýza čerpání prostředků hodnoceného roku Náklady na provoz byly čerpány dle potřeb zařízení. Kladný výsledek hospodaření z hlavní činnosti naší organizace byl vytvořen z vlastních zdrojů a činí částku ve výši 307,67 Kč. a) Základní údaje o hospodaření školského zařízení rok 2013 Celkové výnosy Z toho: Provozní dotace na přímé náklady provozní náklady účelově na odpisy EU škola dětem otevřená Časové rozpuštění IT Ošetřovné Přídavky Stravné Čerpání rezervního fondu Ostatní výnosy Celkové náklady Z toho: Mzdové náklady Zákonné odvody Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady Ostatní náklady na provoz ,20 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,20 Kč ,53 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,53 Kč

11 b) Velká údržba a opravy školského zařízení za rok 2013 Náklady na opravy a údržbu činí: ,50 Kč z toho: Výměna podlahových krytin ,00 Kč Oprava služ.vozidel ,00 Kč Opravy elektrospotřebičů ,00 Kč Montáž osvětlení ,00 Kč Výměna radiátorů ,00 Kč Opravy omítek ve sklepě ŠJ ,00 Kč Ostatní opravy 6 662,50 Kč c) DVPP a školení za rok 2013 BOZP školení řidičů,požární ochrana Akreditovaná školení 8 750,00 Kč ,00 Kč Školení a vzdělávání ostatní Vzdělávací program ředitele Seminář pro školní jídelny Vzdělávání k účetnictví Sociálně právní ochrana dětí Federace DD PARIS Pavera Školení a semináře celkem 1 100,00 Kč 1 450,00 Kč 4 030,00 Kč 2 600,00 Kč 2 500,00 Kč 2 200,00 Kč ,00 Kč 7. Doplňková činnost, její přínos a rozbor výsledku hospodaření z doplňkové činnosti. Ve sledovaném roce účetní jednotka neměla žádnou doplňkovou činnost C) Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření v daném roce: Fond kulturních a sociálních potřeb Stav fondu k Tvorba fondu Použití fondu: Rekreace, masáže, sauna Příspěvek na stravné Příspěvek odborům Stav fondu k Stav bankovního účtu: ,79 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 1 000,00 Kč ,79 Kč ,57 Kč Rozdíl mezi stavem fondu a stavem bankovního účtu vznikl nepřevedenými poplatky a úroky za prosinec. Odvod základního přídělu za prosinec 2013 byl uskutečněn v lednu roku

12 Rezervní fond 414 Stav fondu k Tvorba fondu: Peněžní dary Použití fondu: Stav fondu k ,88 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,88 Kč Rezervní fond je finančně krytý. Rezervní fond 413 Tvorba fondu: Rozdělení HV hlavní činnost Rozdělení HV doplňková činnost Stav fondu k ,74 Kč 232,17 Kč, ,00 Kč ,91Kč Rezervní fond je finančně krytý. Fond reprodukce majetku Stav fondu k Tvorba fondu: Odpisy DHM Investiční dotace z rozp.zřizovatele Čerpání fondu: Pořízení investic služební vozidlo Renault Rekonstrukce,modernizace Výměna oken na DD Stav fondu k ,97 Kč ,00 Kč ,54 Kč ,00 Kč ,54 Kč ,97 Kč Fond reprodukce majetku je finančně krytý. D) Závodní stravování zaměstnanců organizace: Školní jídelna Rozhodnutí č.j. MSK 45812/2007 s. zn. ŠMS/12303/2007/Luk IZO : s účinností od se do školského rejstříku zapisuje: místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: nám. Sv. Michala 17, Vrbno pod Pradědem

13 Závodní stravování zaměstnanců organizace - závodní stravování zaměstnanců je zajištěno ve vlastní školní jídelně s kuchyní - závodní stravování zaměstnanců je zajištěno i v době prázdnin, neboť jsme zařízení s celoročním provozem cena oběda strávník FKSP náklady organizace počet uvařených 54,54 Kč 29,00 Kč 6,00 Kč 19,50 Kč obědů večeří ostatní / / režijní náklady: ,- Kč průměr: 3,20 Kč / % z cel. nákl. / energie ,- Kč spotřební inventář ,- Kč opravy ,- Kč služby ,- Kč / program pc, mt, školení, brouš../ osobní náklady: ,- Kč průměr: 16,30 Kč mzdy odvody FKSP Potraviny: ,- Kč ,- Kč 7 612,- Kč 35,00 Kč Náklady organizace celkem 3,20 Kč + 16,30 Kč = 19,50 Kč 1) Kapacita jídelny : 120 obědů 2) ve školní jídelně za sledované období pracovaly: do vedoucí ŠJ úvazek 1,00 vzdělání Bc. 1,00 1 vedoucí kuchařka úvazek 1,00 vzdělání vyučena 1,00 1 kuchařka úvazek 1,00 vzdělání vyučena 1,00 1 pomocná kuchařka úvazek 0,50 vzdělání zaučená 0,50 Změny během školního roku 2012/2013: od vedoucí ŠJ úvazek 0,80 vzdělání vyučena 0,80 1 vedoucí kuchařka úvazek 1,00 vzdělání vyučena 1,00 1 kuchařka úvazek 1,00 vzdělání vyučena 1,00 1 pomocná kuchařka úvazek 0,50 vzdělání zaučená 0,50 1 kuchařka úvazek 0,20 vzdělání vyučena 0,

14 3/ ve školním roce 2012/2013 se stravovalo: celodenní 39 docházející 21 celkem dětí 60 dospělí 54 4/ zaměstnankyně ŠJ se během školního roku zúčastnily těchto školení - Znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví pro výkon činností epidemiologicky závažných při pracovních činnostech při výrobě a při uvádění potravin do oběhu ve smyslu požadavků zákona č.258/2000 Sb. a vyhlášky č.490/2000 Sb., Nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č.852/2004, vyhlášky č.602/2006 Sb. a ostatních souvisejících platných předpisů - HACCP - Nové trendy ve veřejném stravování - krajské konference - zavádění BIO potravin do veřejného stravování 5/ údaje o aktivitách ŠJ: pokračování již zaběhnutých projektů: - projekty regionální a místní: a. a/ Zdravý životní styl, Tematické dny zdravé výživy příprava ve spolupráci ŠJ s dětmi ZŠ i DD pro ostatní děti b. b/ ankety a testy týdny zdravé kuchyně, den jódu, jakou mám rád/a pomazánku - projekty DD: a. Jsme rodina snídaně a svačinky podávané na rodinných skupinkách, příprava stolu, příprava svačin a večeří - rozplánování surovin a jídelníčku / ohled k druhým máme i sourozence, myslíme na ně a vše jim nesníme b. Dnes si vaříme sami nedělní příprava stravy na jednotlivých RS ze surovin vydaných ze školní jídelny c. Veletrh zdraví v kulturním středisku Střecha s ukázkou přípravy nápojů a zdravých jídel dětmi DD - ostatní: a. a/ BIO potraviny zavádění BIO potravin, zejména mléčných výrobků, zeleniny a ovoce, s postupným zaváděním dalších surovin b. b/ týdny zdravé kuchyně, týdny zeleninových jídel, týdny cizích kuchyní, den jódu, den mléka, staročeská kuchyně, 5x denně ovoce a zelenina E) Péče o spravovaný majetek, investiční činnost, údržba a opravy, majetek, informace o pojištění svěřeného majetku a o případných pojistných událostech, inventarizace majetku: Péči o spravovaný majetek zabezpečuje každý zaměstnanec formou správcovství ve třídách, kancelářích, v kabinetech, v rodinných skupinkách apod. Každý tento zaměstnanec musí dbát všech bezpečnostních nařízení a kontrolovat na svém svěřeném úseku zejména uzamykání a uzavírání oken při odchodu, vypínání PC, konvic a všech elektrospotřebičů, které mají k dispozici na RS nebo pracovištích. Vždy se kontroluje, zda nikde neprotéká nebo neteče voda. Kontrolou tohoto počínání je pověřený údržbář a další prověření pracovníci. Všichni zaměstnanci prošli předepsaným školením

15 Investice v roce 2013 Ve sledovaném roce bylo se souhlasem zřizovatele pořízeno osobní vozidlo Renault v hodnotě Kč. Z rozpočtu zřizovatele obdržela organizace účelovou investiční dotaci do investičního fondu. Dotace byla využita v souladu se stanoveným účelem využití a to na akce: Výměna otvorových výplní I. etapa zastřešení a rekonstrukce hlavního vstupního schodiště a to ve výši Kč. II. etapa Výměna tvorových výplní na dětském domově a to ve výši Kč. Údržbu a opravy majetku provádíme zejména prostřednictvím údržbáře a jedná se o drobné opravy movitého majetku (opravy zadních stěn nábytku, opravy zámků, pantů u skříní a skříněk a ulomených dřevěných kolíků u poliček a polic, apod). U nemovitého majetku se jedná většinou o nátěry, zajištění zasklení oken, malování, opravy venkovních schodů a dlaždic ve dvoře, opravy kapajících vodovodů a protékajících WC a sprchových koutů apod. V daném kalendářním roce byla provedena v rámci velké údržby výměna podlahové krytiny v budově dětského domova. Výměna byla provedena z bezpečnostních a hygienických důvodů. Původní lino bylo značně opotřebené, poškozené. Dále byla provedena výměna radiátorů v budově dětského domova, oprava osvětlení na celém zařízení a oprava vlhkých omítek ve sklepě školní jídelny. Majetek je zaevidován dle platné směrnice, což je v našich podmínkách u DDHM od částky 1000,- Kč do ,- Kč, u DDNM od částky 7.000,- Kč do ,- Kč a samostatné movité věci a soubory movitých věcí nad ,- Kč. Do podrozvahového účetnictví je zaevidován majetek od částky 500,- Kč do 999,- Kč. Pojistné události - v roce 2013 organizace neměla žádnou pojistnou událost. Inventarizace majetku se v našem zařízení provádí dle platné směrnice a na základě pokynu ředitelky školského zařízení čj.5/13 -Ř byla provedena řádná inventarizace veškerého majetku a závazků a to fyzická i dokladová (viz. přiložená závěrečná zpráva včetně rekapitulace zůstatků inventarizovaných účtů k ) F) Pohledávky a závazky organizace Pohledávky organizace: Splatné přídavky na děti: ,00 Kč Ošetřovné: ,00 Kč Stravné dospělí: 6 439,00 Kč Stravné žáci: ,00 Kč Karta CCS: 7 000,00 Kč Poplatky FKSP: 186,50 Kč Ostatní pohledávky: 1 184,00 Kč Pohledávky celkem: ,50 Kč Příčiny (ošetřovné a výživné): Nedoplatky ošetřovného rodičů dětí, které jsou v dětském domově. Rodiče přistupují k těmto stanoveným platbám nezodpovědně a hledají důvody a výmluvy k neplacení. Migrují a jejich dostižitelnost je obtížná. Příčiny (starší stravné): Nedostatky vznikají při stěhování žáků a nevyrovnání poplatku rodiči

16 Závazky organizace: Přeplatky výživného Přeplatky stravného zaměstnanců Bazárky Úroky FKSP Přeplatky ošetřovného Závazky celkem: 900,00 Kč 6 107,00 Kč 1 039,00 Kč 1,28 Kč 645,00 Kč 8 692,28 Kč G) Výsledky kontrol (dle čl. 15 odst. 6 Zásad vztahů orgánů Kraje k PO), informace o dalších kontrolách, které proběhly v roce 2012 Informace o kontrolách v roce 2013 Dne kontrolu provedla Krajská hygienická stanice MSK se sídlem v Ostravě. Označení provozovny: Dětský domov Vrbno pod Pradědem, Nám. Sv. Michala 17 Předmět kontroly - Kontrola dodržování požadavků zákona č.258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. Závěr: Nebyly zjištěny nedostatky. Dne kontrolu provedla Krajská hygienická stanice MSK se sídlem v Ostravě. Označení provozovny: Školní jídelna při ŽŠ,DD,ŠD a ŠJ Vrbno pod Pradědem Předmět kontroly - Kontrola dodržování požadavků zákona č.258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. Závěr: Nebyly shledány nedostatky v kontrolovaném rozsahu. H) Údaj o projednání školskou radou a seznámení zaměstnanců se zprávou (údaj o spolupráci s odborovou organizací) Údaj o projednání rozboru školskou radou: Výroční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2013 byla předložena Školské radě Zaměstnanci organizace byli se zprávou seznámeni na provozní poradě dne Zápis bude uložen v ředitelně školského zařízení. Spolupráce s odborovou organizací: Dne 8. dubna 2010 byla založena odborová organizace. Výroční zpráva byla projednána s odborovou organizací. I)Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 SB. Plnění povinného podílu v přepočtu na celkový počet zaměstnanců bylo splněno. Viz. příloha č

17 J) Tabulková část (včetně účetních výkazů Úč OÚPO 3-02 Rozvaha, Úč OÚPO 4-02 Výkaz zisku a ztrát, Úč OÚPO 5-02 Přílohy, výkazy rozboru plnění HV) Výroční zpráva byla zpracována ředitelem Základní školy, Dětského domova, Školní družiny a Školní jídelny, Nám. Sv. Michala 17, Vrbno pod Pradědem, příspěvková organizace, ve dnech Na podkladech a grafické příloze se podíleli Blažena Servusová - učetní, Monika Čierníková - vedoucí školní jídelny a Mgr. Eliška Čecháčková za sociální úsek. Z výroční zprávou byli seznámeni zástupci školské rady dne Ve Vrbně pod Pradědem dne: Mgr. Hana Vitásková

18 Kuchařky y Vedoucí kuchařka Vychovatelka šk. družiny Učitelé + asistenti pedagoga Vedoucí učitelka Bezp. pracovníci Skupinoví vychovatelé Uklízečka Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 17, příspěvková organizace Takto zařazení vedoucí jsou vedoucími zaměstnanci ve smyslu 11 zákoníku práce.to neplatí pro vedoucí kuchařku a vedoucí učitelku, která není vedoucím zaměstnancem podle 11 zákoníku práce ale je oprávněna řídit a kontrolovat podřízené zaměstnance s nárokem na příplatek za vedení ve smyslu 124 odst. 4 zákoníku práce Ředitel školského zařízení pracovník PO a BOZP Vedoucí vychovatel dětského domova Statutární zástupce Vedoucí škol. jídelny Sociální pracovnice Účetní, správní zaměstnanci

19 - 19 -

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST 2009 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598 738 02 Frýdek-Místek Únor 2010 Střední průmyslová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZŘIZOVANÝCH KRAJEM ZA ROK 2017

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZŘIZOVANÝCH KRAJEM ZA ROK 2017 Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p.pradědem. nám.sv.michala 17, příspěvková organizace, PSČ: 793 26, tel./fax 554 751 720, fax. ředitel. 554 753 162 IČO:00852619 e-mail

Více

Základní škola a Mateřská škola Vilémov okres Děčín

Základní škola a Mateřská škola Vilémov okres Děčín Karel Pítro- kontrolor, IČ: 866 89 186, se sídlem v Mašově 23, 511 01 Turnov Tel. 776 860 494, e-mail: karel.pitro@centrum.cz Protokol o provedené veřejnosprávní kontrole Ze dne 1. 5. 2014 Základní škola

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-DUBINA, V. KOŠAŘE 6, příspěvková organizace. Sídlo: V. Košaře 121/6, Ostrava-Dubina, PSČ 700 30

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-DUBINA, V. KOŠAŘE 6, příspěvková organizace. Sídlo: V. Košaře 121/6, Ostrava-Dubina, PSČ 700 30 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-DUBINA, V. KOŠAŘE 6, příspěvková organizace Sídlo: V. Košaře 121/6, Ostrava-Dubina, PSČ 700 30 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a mateřská škola

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-DUBINA, V. KOŠAŘE 6, příspěvková organizace. Sídlo: V. Košaře 121/6, Ostrava-Dubina, PSČ 700 30

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-DUBINA, V. KOŠAŘE 6, příspěvková organizace. Sídlo: V. Košaře 121/6, Ostrava-Dubina, PSČ 700 30 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-DUBINA, V. KOŠAŘE 6, příspěvková organizace Sídlo: V. Košaře 121/6, Ostrava-Dubina, PSČ 700 30 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a mateřská škola

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace tel./fax: 481 671 262, e-mail: skola@skola-lomnice.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracovala: Iveta Němcová..

Více

Dětský domov Nová Ves u Chotěboře 1. Zpráva o činnosti a plnění úkolů. příspěvkové organizace

Dětský domov Nová Ves u Chotěboře 1. Zpráva o činnosti a plnění úkolů. příspěvkové organizace Dětský domov Nová Ves u Chotěboře 1 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2010 1.Zhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízena, včetně doplňkové činnosti

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ (zpráva o činnosti ) PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2012. Titul, jméno a příjmení Telefon E-mail msrozmarynek@unet.

ROZBOR HOSPODAŘENÍ (zpráva o činnosti ) PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2012. Titul, jméno a příjmení Telefon E-mail msrozmarynek@unet. 1. Základní charakteristika organizace Celý název organizace: Mateřská škola Rozmarýnek Polička Adresa: Datum vzniku: Riegrova 7, 572 01 Polička IČO: 75008017 Bankovní spojení: GE Money Bank Číslo účtu:

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření

Zpráva o činnosti a hospodaření Zpráva o činnosti a hospodaření Domov na zámku Bystré Zámecká 1, 569 92 BYSTRÉ IČ: 75007932 rok 2012 V Bystrém dne 4.3.2013, č.j. 1 Obsah: I. IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ 1. Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2010 Obchodní akademie Frýdek-Místek Palackého 123, p. o. Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2010 IČ: 00601373 OBSAH: strana A/ Základní údaje o organizaci... 3 Údaje o počtech žáků...

Více

č.j. 1730/2010/ZŠ a MŠ s účinností od 1.9.2010 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Obsah:

č.j. 1730/2010/ZŠ a MŠ s účinností od 1.9.2010 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Obsah: č.j. 1730/2010/ZŠ a MŠ s účinností od 1.9.2010 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Obsah: I. Všeobecná část 1. Vymezení účelu 2. Předmět činnosti školy 3. Pracovníci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZŘIZOVANÝCH KRAJEM ZA ROK 2011. www.zsddsdsj-vrbno.estranky.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZŘIZOVANÝCH KRAJEM ZA ROK 2011. www.zsddsdsj-vrbno.estranky.cz Základní škola,dětský domov,školní družina a Školní jídelna,vrbno p.pradědem nám.sv.michala 17, příspěvková organizace,psč: 793 26, tel./fax 554 751 720,fax.ředitel. 554 753 162 IČO:00852619 e-mail organizace:

Více

SMĚRNICE č. 7/2012 PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

SMĚRNICE č. 7/2012 PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Mateřská škola Motýlek, Ústí nad Labem, Keplerova 782/26, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Keplerova 782/26, 400 07 Ústí nad Labem Tel.: 475500030 Email: msmotylek.ul@volny.cz IČO: 70200998 SMĚRNICE č. 7/2012 PROVOZNÍ

Více

Zpráva o činnosti za rok 2007

Zpráva o činnosti za rok 2007 Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace IČ 47811927 Zpráva o činnosti za rok 2007 V Melči dne 27. 2. 2008 Mgr. Jiřina Moudrová ředitelka DD - 1 - Osnova rozborů hospodaření škol a

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ŠKOLY. za rok 2014

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ŠKOLY. za rok 2014 Základní škola Jihlava, Nad Plovárnou 5 ROZBOR HOSPODAŘENÍ ŠKOLY za rok 2014 Zpracovaly: Helena Hinková, ředitelka školy Jitka Jelínková, ekonomka Grafická úprava: Marie Vlčková, knihovnice-archivářka

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ SLOUP V ČECHÁCH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE BENEŠOVA 1, 471 52 SLOUP V ČECHÁCH IČO: 48 28 29 28 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: BC. ZDENĚK VLK ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2007

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2007 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, BRUNTÁL, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 00601322 (555 559 711 e-mail: info@sps-bruntal.cz fax: 555 559 720 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2007 Vypracoval

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Ústav sociální péče pro mládež DOMEČKY Jiráskova 1612 516 01 Rychnov nad Kněžnou Výroční zpráva za rok 2009 Rychnov nad Kněžnou 12. 2. 2010 Vypracovala: Klapalová Eva Mgr. David Lepka ředitel ÚSP I. Všeobecné

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č.6/2008 Organizační řád Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5 ČL.6 ČL.7 ČL.8

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015 Základní školy a Mateřské školy Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín schválil: Ing. Josef Stieborský, ředitel školy 1 1. Účetní jednotka: Základní

Více

Rekapitulace čerpání přímých NIV (podle 6 odst. 1 vyhlášky č. 551/2004 Sb.) v tis. Kč

Rekapitulace čerpání přímých NIV (podle 6 odst. 1 vyhlášky č. 551/2004 Sb.) v tis. Kč 10. Hospodaření školy Rok 2013 Rozbor hospodaření, ukazatele nákladovosti Podobu rozboru hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu vymezuje směrnice MŠMT čj. 19963/2005-44. V souladu s touto

Více

ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace, Hradecká 2905, Česká Lípa 470 06 ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK Denní a pobytové sociální služby (DPSS) poskytují péči dospělým osobám,

Více

1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD

1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD 1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD 1 Ředitel 1. základní školy Plzeň, Západní 18, příspěvkové organizace na základě ustanovení 165 odst. 1 písmeno a) zákona č.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV DŮCHODCŮ JINDŘICHOVICE POD SMRKEM PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 463 66 JINDŘICHOVICE POD SMRKEM 238, IČ 71220046 BC. ALAN MARIA UHURA, R.N., STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Borovského 2315/1, Karviná-Mizerov Z P R Á VA

Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Borovského 2315/1, Karviná-Mizerov Z P R Á VA Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Borovského 2315/1, Karviná-Mizerov Z P R Á VA o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za kalendářní rok 2015 Název dokumentu: Zpráva

Více

Závěrečný účet obce Suchý za rok 2011 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 17)

Závěrečný účet obce Suchý za rok 2011 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 17) Závěrečný účet obce Suchý za rok 2011 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 17) str.1 V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Více

příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, IČ 00577235

příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, IČ 00577235 Albrechtova střední škola (do 31.12.2013 Střední odborná škola), Český Těšín, příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, IČ 00577235 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ ŠKOL ČÁST: ROZBOR HOSPODAŘENÍ

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2010

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2010 Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2010 Na zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice dne 16.12.2009 byla na rok 2010 pro ZŠ Brno, Pavlovská

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 Výchovný ústav, středisko výchovné péče Klíčov, základní škola,praktická škola a školní jídelna, Čakovická 51, Praha 9 ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 č.j.: 815/2009/mesz. Předkládá: Výchovný ústav, středisko

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZŘIZOVANÝCH KRAJEM ZA ROK 2010. www.zsddsdsj-vrbno.estranky.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZŘIZOVANÝCH KRAJEM ZA ROK 2010. www.zsddsdsj-vrbno.estranky.cz Základní škola,dětský domov,školní družina a Školní jídelna,vrbno p.pradědem nám.sv.michala 17, příspěvková organizace,psč: 793 26, tel./fax 554 751 720,fax.ředitel. 554 753 162 IČO:00852619 e-mail organizace:

Více

Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2015

Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2015 Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2015 Název zpracovatele: Domov pro osoby se zdravotním postižením Dukelská 28 431 86 Kovářská IČO: 46 78 98 47 Tel./Fax: 474/396 237 - vedoucí organizace

Více

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek Roční zpráva o činnosti organizace za rok 2009 Zpracoval : Mgr.Vašíček Jindřich,ředitel DD Borohrádek Podpis : e mail : vasicek@ddborohradek.cz

Více

Obsah I. Úvod 3. II. Celkové příjmy 4 Přidělené dotace od zřizovatele a ze SR celkem III. Přidělené dotace ze SR dle subjektů ZŠ, ŠJ, ŠD 5

Obsah I. Úvod 3. II. Celkové příjmy 4 Přidělené dotace od zřizovatele a ze SR celkem III. Přidělené dotace ze SR dle subjektů ZŠ, ŠJ, ŠD 5 Obsah I. Úvod 3 II. Celkové příjmy 4 Tabulka č. 1) Přidělené dotace od zřizovatele a ze SR celkem III. Přidělené dotace ze SR dle subjektů ZŠ, ŠJ, ŠD 5 Tabulka č. 2) Přidělené přímé náklady ze SR dle subjektů

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 STANDARD Č. 9 PERSONÁLNÍ A ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PERSONÁLNÍ SMĚRNICE Č. 6 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Platnost

Více

Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2013

Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2013 Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2013 Název zpracovatele : Domov pro osoby se zdravotním postižením Dukelská 28 431 86 Kovářská IČO: 46 78 98 47 Tel./Fax : 474/396 237 - vedoucí organizace

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2012

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2012 Mateřská škola Plaveč, příspěvková organizace, Náves 63, Plaveč IČO : 71003592 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2012 Za organizaci : Květoslava Divišová, ředitelka školy 1 Mateřská škola Plaveč,

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Domov mládeže, Mariánské Lázně, Klíčova 4

Česká republika Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Domov mládeže, Mariánské Lázně, Klíčova 4 Česká republika Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Domov mládeže, Mariánské Lázně, Klíčova 4 Klíčova 4, 353 01 Mariánské Lázně Identifikátor školy: 600

Více

Rozbor čerpání nákladových položek vzhledem k provoznímu rozpočtu na rok 2013

Rozbor čerpání nákladových položek vzhledem k provoznímu rozpočtu na rok 2013 Rozbor čerpání nákladových položek vzhledem k provoznímu rozpočtu na rok 2013 Základní škola Provozní dotace celkem 1 483 000 Kč 2013 0 plnění Knihy, učební pomůcky, tisk 50 000 27 027 54,05 DHIM 55 000

Více

motto: Člověk je na světě pro člověka

motto: Člověk je na světě pro člověka Výroční Zpráva o činnosti a hospodaření DD Šumperk za r. 2009 motto: Člověk je na světě pro člověka Domov důchodců Šumperk,příspěvková organizace,u sanatoria 25, 787 01 Šumperk, IČO: 75 00 40 11 tel.583

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Mateřská škola Motýlek, Ústí nad Labem, Keplerova 782/26, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Keplerova 782/26, 400 07 Ústí nad Labem Tel.: 475500030 Email: msmotylek.ul@volny.cz IČO: 70200998 SMĚRNICE č. 7/2012 PROVOZNÍ

Více

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem 400 01 ÚSTÍ NAD LABEM, MOSKEVSKÁ 15, P. O. Box 78

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem 400 01 ÚSTÍ NAD LABEM, MOSKEVSKÁ 15, P. O. Box 78 KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem 400 01 ÚSTÍ NAD LABEM, MOSKEVSKÁ 15, P. O. Box 78 čj.: KHSUL 42767/2015 khsuese5a03d PROTOKOL o kontrole pořízený z kontroly vykonané

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2013

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2013 Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh http://www.gvoz.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2013 Vypracovala: Ing. Anna Mičková

Více

Zúčtování dotace na provoz od zřizovatele Základní škola a mateřská škola Jiřice 2017

Zúčtování dotace na provoz od zřizovatele Základní škola a mateřská škola Jiřice 2017 Zúčtování dotace na provoz od zřizovatele Základní škola a mateřská škola Jiřice 2017 Výnosy Náklady rozp. SU AU SU AU Kč v Kč 601 0300 stravné 509 758,00 501 0300 učební pomůcky 7 264,00 20 000,00 602

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2012 Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace 28. října 2733, Česká Lípa, PSČ 470 06 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2012 V České Lípě dne 13. února 2013 Mgr. Libor Š m e

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školského zařízení za školní rok 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školského zařízení za školní rok 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školského zařízení za školní rok 2007/2008 ZŠ DD ŠD ŠJ Vrbno pod Pradědem, 30. 9. 2008-1 - Obsah, osnova výroční zprávy 1. Základní údaje o organizaci (název, sídlo, charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

Vnitřní řád zařízení školního stravování

Vnitřní řád zařízení školního stravování MATEŘSKÁ ŠKOLA Motýlek Pardubice, Josefa Ressla 1992 Vnitřní řád zařízení školního stravování Část I. Všeobecná ustanovení Vnitřní řád zařízení školního stravování (dále jen školní jídelna), které je součástí

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ 2011

ROZBOR HOSPODAŘENÍ 2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA T.G.MASARYKA MNICHOVICE OKRES PRAHA-VÝCHOD BEZRUČOVA 346 251 64 MNICHOVICE ROZBOR HOSPODAŘENÍ 2011 dle zákona č. 563/1991 Sb. v platném znění V Mnichovicích 14. 3. 2012 Mgr. Marcela Erbeková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2009 Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2009 Přílohy:Příloha č. 1: Příloha č. 2: Rozvaha Výkaz zisku a ztrát Příloha č. 3: Příloha

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA PŘÍRODOVĚDNÁ A ZEMĚDĚLSKÁ NOVÝ JIČÍN

STŘEDNÍ ŠKOLA PŘÍRODOVĚDNÁ A ZEMĚDĚLSKÁ NOVÝ JIČÍN STŘEDNÍ ŠKOLA PŘÍRODOVĚDNÁ A ZEMĚDĚLSKÁ NOVÝ JIČÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY za rok 2010 OBSAH A. Základní údaje o příspěvkové organizaci 1 B. Rozbor hospodaření 4 C. Peněžní fondy, jejich krytí

Více

Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů PO za rok 2009.

Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů PO za rok 2009. OBSAH: strana A/ Základní údaje o organizaci... 2 B/ Rozpis a vyhodnocení závazných ukazatelů stanovených příspěvkové organizaci, návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření... 6 1. Náklady, analýza

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Domov mládeže, Tábor, Komenského 2235

Česká republika Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Domov mládeže, Tábor, Komenského 2235 Česká republika Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Domov mládeže, Tábor, Komenského 2235 Adresa: Komenského 2235, 390 02 Tábor Identifikátor zařízení: 600

Více

Výroční zpráva za rok 2008 CSS J. Hradec. Úvod

Výroční zpráva za rok 2008 CSS J. Hradec. Úvod PŘEDKLÁDÁ: ING. JIŘÍ BLÍŽIL V JINDŘICHOVĚ HRADCI DNE: 27. 2. 2009 Úvod Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec se sídlem v České ulici 1175/II, Jindřichův Hradec je největším poskytovatelem sociálních

Více

Základní škola, Moravský Krumlov, Ivančická 218, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření ZŠ za rok 2013

Základní škola, Moravský Krumlov, Ivančická 218, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření ZŠ za rok 2013 Základní škola, Moravský Krumlov, Ivančická 218, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření ZŠ za rok 2013 Zpracoval a předkládá: Mgr. Lenka Hodaňová, ředitelka školy Předloženo

Více

DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM Roháčova 2968 544 01 Dvůr Králové n. L. IČO: 194964 Tel.: 499 391 891-3 č. ú. : KB 24230-601/0100 E-mail:dd.dvurkral@mkinet.cz www.dddvurkralove.mki.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZŘIZOVANÝCH KRAJEM ZA ROK 2009. www.zsddsdsj-vrbno.estranky.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZŘIZOVANÝCH KRAJEM ZA ROK 2009. www.zsddsdsj-vrbno.estranky.cz Základní škola,dětský domov,školní družina a Školní jídelna, Vrbno p.pradědem nám.sv.michala 17, příspěvková organizace,psč: 793 26, tel. 554 751 720,tel/fax: 554 75 31 62 IČO:00852619 e-mail: ddssvrbno@tiscali.cz,

Více

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2014 Obsah:

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2014 Obsah: Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2014 Obsah: 1. Rozpočet poskytnutý KÚ ÚK 1.1. NIV státní rozpočet 1.2. Fond kulturních a sociálních věcí 2. Rozpočet poskytnutý zřizovatelem 2.1. Rozpočet na

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015 Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace tel. 487 825 109, e-mail: dd.ceskalipa@gmail.com ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015 Vypracoval: Pavla Stránská.. Schválil: Mgr. Ilona

Více

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 ZŠ a MŠ Jiřice, okres Pelhřimov, Jiřice 44, 396 01 Humpolec IČO: 70659044 Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 Stav finančních prostředků na bankovních účtech stav k 1.1.2015 stav k 31.12.2015 241

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk

Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk Domov sociálních služeb Klášterní 795, 538 21 IČO: 15053814, DIČ: CZ15053814 rok 2012 dne 28. 2. 2013 2 Obsah: 1. Stručná identifikace zařízení, předmět činnosti str.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a mateřské školy Vysoká, okres Mělník příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a mateřské školy Vysoká, okres Mělník příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy a mateřské školy Vysoká, okres Mělník příspěvková organizace za školní rok 2014/2015 Zákon 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Střední odborné učiliště opravárenské, Králíky, Předměstí 427. Směrnice č. 01/2014. Č.j.: 291/2014

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Střední odborné učiliště opravárenské, Králíky, Předměstí 427. Směrnice č. 01/2014. Č.j.: 291/2014 Střední odborné učiliště opravárenské, Králíky, Předměstí 427 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Směrnice č. 01/2014 Č.j.: 291/2014 Schválila: Mgr. Bc. Petra Doubravová ředitelka školy Razítko a podpis: Platnost od 22. 8.

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉČE PRO MENTÁLNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽ C H O T Ě L I C E V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉČE PRO MENTÁLNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽ C H O T Ě L I C E V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉČE PRO MENTÁLNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽ C H O T Ě L I C E V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A ROK 2010 I. Plnění ní úkolů v oblasti hlavní i organizace, všeobecné informace o organizaci ÚSP Chotělice

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008 Základní škola Zeleneč Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 identifikátor školy 600052222 vedení školy kontakt Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/13

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/13 Z á k l a dn í š k o l a a m a t e ř s k á š k o l a Z l a t á O l e š n i c e, okres Jablonec n/n, příspěvková organizace 468 47 Zlatá Olešnice 34 IČO 70695849 e-mail :zszolesnice@ iol.cz tel :483769

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole a charakteristika školy Základní škola a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Ekonomická část H o s p o d á ř s k ý r o k 2015 Zpracovala: Mgr. Pavla Kicková 1. Obsah 1. Údaje o zařízení str. 3 2. Rozpočet a hospodaření s rozpočtem od OŠMS str. 4 + příloha 3.

Více

Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy V Hrádku 1. 10. 2006 Zpracovala: Ivana K rková

Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy V Hrádku 1. 10. 2006 Zpracovala: Ivana K rková Záklladníí školla Hrádek u Sušiice,, okres Kllatovy V ýroční zpráva za školní rok 2005/2006 V Hrádku 1.. 10.. 2006 Zpracovalla: IIvana Kůrková Obsah: Základní údaje o škole...7 Další údaje o škole...3

Více

Zpráva o plnění rozpočtu příspěvkových organizací za rok 2012

Zpráva o plnění rozpočtu příspěvkových organizací za rok 2012 Zpráva o plnění rozpočtu příspěvkových organizací za rok 2012 Sušické kulturní centrum /SKC/ Sociální služby města Sušice /SSMS/ Při hodnocení hospodaření příspěvkových organizací vycházím ze schválených

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Základní škola, Chrudim, Dr. Peška 768 se sídlem Dr. Peška 768, 537 01 Chrudim ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 12. PRACOVNÍ NÁPLNĚ Mgr. Jaroslav Víšek, ředitel školy Mgr. Jaroslav Víšek,

Více

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek. Roční zpráva o činnosti organizace. za rok 2015

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek. Roční zpráva o činnosti organizace. za rok 2015 Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek Roční zpráva o činnosti organizace za rok 2015 Zpracoval : Mgr.Vašíček Jindřich, statutární zástupce, ředitel DD Borohrádek e mail : vasicek@ddborohradek.cz

Více

Rada města Česká Lípa ZÁSADY RADY MĚSTA. č. 1/2015. Řízení školských příspěvkových organizací zřizovaných městem Česká Lípa

Rada města Česká Lípa ZÁSADY RADY MĚSTA. č. 1/2015. Řízení školských příspěvkových organizací zřizovaných městem Česká Lípa EVIDENČNÍ ČÍSLO VÝTISKU: 1 ZÁSADY RADY MĚSTA zřizovaných městem POČET STRAN: 7 PLATNOST OD: 1. 11. 2015 VYDÁNÍ ČÍSLO: I. Jméno Datum Podpis Zpracoval Ing. Martina Bartáková Jana Veindlová Zdeňka Semerádová

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2014 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2014 Vydaná dne 27. března 2015 Schválená školskou radou

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2008/2009

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2008/2009 Základní škola Zeleneč Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 identifikátor školy 600052222 vedení školy kontakt Základní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Střední školy a Mateřské školy, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvkové organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Střední školy a Mateřské školy, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvkové organizace Název procesu/ Číslo Vlastník ORGANIZAČNÍ ŘÁD Střední školy a Mateřské školy, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvkové organizace Obsah I. Úvodní ustanovení strana 2 II. Základní údaje a postavení organizace

Více

Zpráva o hospodaření školy za rok 2001

Zpráva o hospodaření školy za rok 2001 Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7 Zpráva o hospodaření školy za rok 2001 podle zákona 564/1990 Sb. a zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2016

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2016 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Soupis požadovaných dokladů a písemností k veřejnosprávní kontrole

Soupis požadovaných dokladů a písemností k veřejnosprávní kontrole PŘÍLOHA č. 1 Soupis požadovaných dokladů a písemností k veřejnosprávní kontrole Zřizovací listina včetně dodatků Živnostenský list na provozování hospodářské (doplňkové) činnosti v oblasti:. Nájemní smlouvy

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Zařízení školního stravování Opava příspěvková organizace Otická 24 746 01 Opava IČO: 70999627 DIČ: CZ 70999627 Tel. 555557076 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 O B S A H 1. Úvod.... 3 2. Vzdělávání

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM A STANOVISKO OŠMS ZA ROK 2014

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM A STANOVISKO OŠMS ZA ROK 2014 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM A STANOVISKO OŠMS ZA ROK 2014 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace:

Více

Výroční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2015

Výroční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2015 Výroční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok 215 Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace, Metylovice 62, dále jen PO Zřizovatel: Obec Metylovice

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Základní umělecká škola, Bohumín-Nový Bohumín, Žižkova 620, příspěvková organizace tel 596013331, fax 596016620, E-mail: zus-bohumin@volny.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za

Více

Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292 Berounská 1292, 273 51 Unhošť VNITŘNÍ ŘÁD. č.j: DD2/2011

Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292 Berounská 1292, 273 51 Unhošť VNITŘNÍ ŘÁD. č.j: DD2/2011 Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292 Berounská 1292, 273 51 Unhošť VNITŘNÍ ŘÁD č.j: DD2/2011 1 OBSAH I. Charakteristika a struktura zařízení 1) název právnické osoby, která vykonává činnost zařízení, sídlo

Více

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Školní 1610. Mgr.

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Školní 1610. Mgr. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009 IČ: 00 843 474 Adresa organizace: Ředitel organizace: Zprávu vypracovaly: Telefon: Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel

Více

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Název organizace Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Sídlo organizace Hrubá Voda, 783 6 Hlubočky Výroční zpráva za rok 2008 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. II. II.2

Více

Účetní deníky deník pokladny a banky je vyhotovován současně se zaúčtováním účetních dokladů. Přehled typů dokladů a číselné řady:

Účetní deníky deník pokladny a banky je vyhotovován současně se zaúčtováním účetních dokladů. Přehled typů dokladů a číselné řady: Vnitřní směrnice obce Pěčice pro vedení účetnictví Směrnice je vytvořená na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, Vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá

Více

Organizace poskytuje služby sociální péče dle 38 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a základní činnosti dle

Organizace poskytuje služby sociální péče dle 38 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a základní činnosti dle 1. Úvod Výroční zpráva za rok 2010 CSS J. Hradec Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec se sídlem v České ulici 1175/II, Jindřichův Hradec je největším poskytovatelem sociálních služeb v Jihočeském

Více

Závěrečný účet obce Staré Křečany IČO 00261653 za rok 2013

Závěrečný účet obce Staré Křečany IČO 00261653 za rok 2013 Závěrečný účet obce Staré Křečany IČO 00261653 za rok 2013 Rozpočet obce Staré Křečany na rok 2013 byl stanoven v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových

Více

číslo jednací:374/2015/oš Datum: 15.12.2015 R O Z H O D N U T Í

číslo jednací:374/2015/oš Datum: 15.12.2015 R O Z H O D N U T Í Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p.pradědem, nám. Sv. Michala 17, příspěvková organizace nám. Sv.Michala 17, 793 26 Vrbno pod Pradědem Iveta Lacková nám. Míru 230/1

Více

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Název organizace Sídlo organizace Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Hrubá Voda 11, 783 61 Hlubočky Výroční zpráva za rok 2010 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled

Více

Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh. http://www.gvoz.cz

Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh. http://www.gvoz.cz Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh http://www.gvoz.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2010 Vypracovala: Mária Krušinová

Více

Hodnocení činnosti a hospodaření za rok 2015

Hodnocení činnosti a hospodaření za rok 2015 Sirotčí 56, 703 00 Ostrava - Vítkovice PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Hodnocení činnosti a hospodaření za rok 2015 Předkládá: Ing. Pavla Drabinová ředitelka organizace Obsah Tabulková část 1. Základní ukazatele

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Z P R Á V A O Č I N N O S T I P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E

Z P R Á V A O Č I N N O S T I P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Z P R Á V A O Č I N N O S T I P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E 2015 Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2015 Chovánek dětské centrum rodinného typu, příspěvková organizace je nestátní

Více

Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa, příspěvková organizace

Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa, příspěvková organizace Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa, příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2010 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a organizace

Více

Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola, střední škola a školní jídelna Děčín XXXII, Vítězství 70

Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola, střední škola a školní jídelna Děčín XXXII, Vítězství 70 Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola, střední škola a školní jídelna Děčín XXXII, Vítězství 70 Příloha č. 1 ke kolektivní smlouvě ZÁSADY PRO TVORBU A ČERPÁNÍ

Více

1. Obecná ustanovení. Obec Tachlovice

1. Obecná ustanovení. Obec Tachlovice SMĚRNICE k zajištění finančního hospodaření Obce Tachlovice a k zajištění plnění ustanovení zákona o účetnictví 563/91 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků, vyhlášky 410/2009 Sb. a Českých účetních

Více