ZNALECKÝ POSUDEK stanovení ceny obvyklé

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK stanovení ceny obvyklé"

Transkript

1 ZNALECKÝ POSUDEK stanovení ceny obvyklé č. 103/103/2015 O ceně pozemku parcela: St. 128 o výměře 721m 2, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Kluky, č. p. 119, bydlení, Stavba stojí na pozemku p. č.: St. 128, LV č. 244, podíl ½, dále pozemek parc. č. 79/6, o výměře 542m 2, LV č. 581 v katastrálním území Kluky u Písku, obec Kluky, dále pozemků parc. č. 709/11 orná půda o výměře m 2, parc. č. 709/12 orná půda o výměře 791 m 2, parc. č. 709/13 orná půda o výměře 419 m 2 a parc. č. 752/3 trvalý travní porost o výměře 625m 2, podle LV č. 543 katastrální území Chřešťovice, obec Albrechtice nad Vltavou, podíl ½, dále parc. č. 702/21 orná půda o výměře m 2 podle LV č. 546 katastrální území Chřešťovice, obec Albrechtice nad Vltavou a pozemek parc. č. 189/9 orná půda o výměře m 2 podle LV č. 511 katastrální území Jehnědno, obec Albrechtice nad Vltavou, okres CZ0314 Písek Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Brno-město, Bratislavská 73, Brnoměsto, soudní exekutor JUDr. Vít Novozámský Účel znaleckého posudku: Pro potřebu objednatele k čj. 056 EX 25586/12 Podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 303/2013 Sb., zák. opatření č. 340/2013 Sb. a č. 228/2014 Sb., podle stavu ke dni 8. listopadu 2015 znalecký posudek vypracoval: JUDr. František Staněk, Jeronýmova Písek Znalecký posudek obsahuje stran 15 textu včetně titulního listu a 25 stran příloh. Objednateli se předává v 2 vyhotoveních. V Písku

2 Ocenění je provedeno "cenou obvyklou" ve smyslu definice uvedené v 2, odst. 1 zákona č.151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku). Podle zák. č. 151/1997 Sb., 2 jsou upraveny způsoby oceňování majetku a služeb takto: Majetek a služba se oceňují obvyklou cenou, pokud tento zákon nestanoví jiný způsob oceňování. Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Službou je poskytování činností nebo hmotně zachytitelných výsledků činností. Jiným způsobem oceňování stanoveným tímto zákonem nebo na jeho základě je a) nákladový způsob, který vychází z nákladů, které by bylo nutno vynaložit na pořízení předmětu ocenění v místě ocenění a podle jeho stavu ke dni ocenění, b) výnosový způsob, který vychází z výnosu z předmětu ocenění skutečně dosahovaného nebo z výnosu, který lze z předmětu ocenění za daných podmínek obvykle získat, a z kapitalizace tohoto výnosu (úrokové míry), c) porovnávací způsob, který vychází z porovnání předmětu ocenění se stejným nebo obdobným předmětem a cenou sjednanou při jeho prodeji; je jím též ocenění věci odvozením z ceny jiné funkčně související věci, d) oceňování podle jmenovité hodnoty, které vychází z částky, na kterou předmět ocenění zní nebo která je jinak zřejmá, e) oceňování podle účetní hodnoty, které vychází ze způsobů oceňování stanovených na základě předpisů o účetnictví, f) oceňování podle kurzové hodnoty, které vychází z ceny předmětu ocenění zaznamenané ve stanoveném období na trhu, g) oceňování sjednanou cenou, kterou je cena předmětu ocenění sjednaná při jeho prodeji, popřípadě cena odvozená ze sjednaných cen. Majetek a služba se oceňují obvyklou cenou, pokud tento zákon nestanoví jiný způsob oceňování. Ocenění je zpracováno k datu uvedenému na titulní straně. Na této zásadě je vypracováno toto ocenění. Metody zjištění hodnoty Pro odhad obvyklé ceny je hodnocení prováděno jak v zahraniční, tak v naší praxi v zásadě třemi základními metodami, které jsou používány v různých modifikacích. Stručná charakteristika těchto metod: metoda nákladového ohodnocení (věcná) Jedná se v podstatě o stanovení nákladů na pořízení v současných cenách a určení opotřebení přiměřeného stáří a skutečnému stavu (časová cena, vystihující reálný, technický stav v čase hodnocení). metoda výnosová (příjmová) Vyjadřuje schopnost nemovitosti vytvářet výnos (příjem). Dosahovaný výnos je charakteristikou užitkovosti. metoda srovnávací (tržní, statistická) V principu se jedná o vyhodnocení cen nedávno prodaných porovnatelných nemovitostí. Pro stanovení obvyklé ceny bude použito metody srovnávací. Tato oceňovací metoda je pro zjištění ceny obvyklé nejvíce odpovídající. Stanovení hodnoty nemovitosti metodou srovnávací V principu se jedná o vyhodnocení cen nedávno nabízených nemovitostí na trhu realit, nebo nedávno uskutečněných prodejů nemovitostí srovnatelných svým charakterem, velikostí a lokalitou. Nepředpokládá se, že s ohledem na stávající trh s nemovitostmi a pohyb cen jednotlivých typů nemovitostí, že uskutečněné prodeje a vyhodnocované prodeje by měly být starší než 1 rok. To proto, že se předpokládá, že za delší dobu údaje ztratily svoji vypovídací schopnost. Toto srovnání se provádí na základě vlastního průzkumu trhu nemovitostí, vyhodnocením údajů z denního i odborného tisku, vývěsek realitních kanceláří, sledováním aukcí a dražeb, konzultacemi s realitními kancelářemi a správci nemovitostí. Závěrem tohoto šetření je odhadovaná prodejní cena, realizovatelná na 6-ti měsíční zprostředkovatelskou smlouvu, se zohledněním současné situace na trhu a pro srovnatelné nemovitosti. Podle těchto podkladů byly v uplynulé době obchodovány nebo inzerovány v oblasti, kde se nachází oceňovaná nemovitost, níže uvedené nemovitosti. Odůvodnění srovnávací metody Porovnání cen je u objektů realizovaných nabídkou a následným prodejem s porovnáním databáze znalce v období roku 2015, při porovnáním realizované nabídky a prodeje uskutečněné realitní kanceláří v Písku a ve spolupráci s renomovanými znalci. Závěr: 1) Stanovit cenu nemovitosti budovy rodinný dům objekt bydlení č. p. 119, LV č. 244 na pozemku parc. č. St. 128, pozemek parc. č. St. 128, LV č. 244, podíl ½, pozemek parc. č. 79/6, LV č. 581 v katastrálním území Kluky u Písku, obec Kluky a pozemků parc. č. 709/11 orná půda o výměře m 2, parc. č. 709/12 orná půda o výměře 791 m 2, parc. č. 709/13 orná půda o výměře 419 m 2 a parc. č. 752/3 trvalý travní porost o výměře 625m 2, podle LV č. 543 katastrální území Chřešťovice, obec Albrechtice nad Vltavou podíl1/2, parc. č. 702/21 orná půda o výměře m 2 podle LV č. 546 katastrální území Chřešťovice, obec Albrechtice nad Vltavou a pozemek parc. č. 189/9 orná půda o výměře m 2 podle LV č. 511 katastrální území Jehnědno, obec Albrechtice nad Vltavou, okres CZ0314 Písek - 2 -

3 Oceňovaný rodinný dům č. p. 119 Kluky, pozemky nemají limitující ukazatele spočívající zejména ve věcných břemenech práva užívání bytu charakterem užívání typu rodinného s využitím k trvalému bydlení. Limitujícím je stav domu a tedy i nákladů, které by bylo nutné vynaložit na opravy a udržení ve stavu obvyklém. V současné době je zájem o tento typ objektů. S ohledem na výše stanovené a uvedené při porovnání obdobných staveb jsem přesvědčen, že cena obvyklá podle metody porovnání cen je ,- Kč. 2) Ocenit jednotlivá práva, které prodejem z dražby nezaniknou Znalcem nebyla zjištěna žádná jiná práva a závady než ty, které jsou uvedeny na veřejné listině LV č. 244, LV č. 581 v katastrálním území Kluky u Písku, obec Kluky, LV č. 543 a LV č. 546 v katastrálním území Chřešťovice, obec Albrechtice nad Vltavou a LV č. Jehnědno, obec Albrechtice nad Vltavou, vše okres Písek. 3) Ocenit závady, které prodejem z dražby nezaniknou Znalci nejsou známy závady, které by dražbou nezanikly 4) Zjistit a určit zda se u oceňovaných nemovitostí nebo, kterékoli jejich části nejedná o kulturní památku ve smyslu ustanovení 13 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči Není zjištěno, že se jedná o kulturní památku. 5) Cena obecná, za níž jsou nemovitosti v dražbě prodejné Znalec je přesvědčen, že celá nemovitost je prodejná v rozmezí Kč: Za situace, kdy prohlídka nebyla umožněna, provedl znalec ocenění podle dostupných písemných dokladů, které mu byly zaslány a podle dokladů, které získal sám. Zejména se jednalo o místní prohlídku exteriéru nemovitosti, za využití znalosti místních skutečností a podkladů srovnávacích cen pro metodu, jak výše uvedeno. Rekapitulace: St. 128 o výměře 721m 2, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Kluky, č. p. 119, bydlení, Stavba stojí na pozemku p. č.: St. 128, LV č. 244, podíl ½, = ,00 Kč, pozemek parc. č. 79/6, o výměře 542m 2, LV č. 581 v katastrálním území Kluky u Písku, obec Kluky = ,- Kč, pozemky parc. č. 709/11 orná půda o výměře m 2, parc. č. 709/12 orná půda o výměře 791 m 2, parc. č. 709/13 orná půda o výměře 419 m 2 a parc. č. 752/3 trvalý travní porost o výměře 625m 2, podle LV č. 543 katastrální území Chřešťovice, obec Albrechtice nad Vltavou, podíl ½ = 8.515,54 Kč, parc. č. 702/21 orná půda o výměře m 2 podle LV č. 546 katastrální území Chřešťovice, obec Albrechtice nad Vltavou, = 9.604,83 Kč, pozemek parc. č. 189/9 orná půda o výměře m 2 podle LV č. 511 katastrální území Jehnědno, obec Albrechtice nad Vltavou, okres CZ0314 Písek = ,31 Kč. V Písku, JUDr. Staněk František Jeronýmova 1173, Písek soudní znalec Znalecký posudek jsem podal jako soudní znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne č. j. Spr. 720/82 pro základní obor ekonomika, ceny a odhady, specializace nemovitosti

4 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 103 / 103 / 2015 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům bez nebytových prostor bez garáže v současném stavu pro exekuční řízení 56 EX 5586/12 pro JUDr. Víta Novozámského, Brno-město Předmět ocenění Budova rodinný dům objekt bydlení č. p. 119, LV č. 244 na pozemku parc. č. St. 128 pozemek parc. č. St. 128, LV č. 244, podíl 1/2 pozemek parc. č. 79/6, LV č. 581 Adresa Kraj Jihočeský kraj Obec Kluky Počet obyvatel 602 Kat. území Kluky u Písku Ulice č.p. 119 Část obce dle LV Kluky Objednatel Exekutorský úřad Brno-město soudní exekutor JUDr. Novozámský Vít Bratislavská č.p Brno Ocenění vypracováno na základě přijaté objednávky ze systému banky Ne Tel IČ DIČ Vlastnictví Budova RD č.p. 119 Vendula Příhodová-Kluky, 119, RČ /1604 1/2 Příhodová Zdenka-Kluky, 119, RČ /055 1/2 pozemek parc.č. St. 128 Vendula Příhodová-Kluky, 119, RČ /1604 1/2 Příhodová Zdenka-Kluky, 119, RČ /055 1/2 pozemek parc.č. 79/6 Vendula Příhodová-Kluky, 119, RČ /1604 Zpracováno pro exekutora Vypracoval JUDr. Staněk František Dne Licence číslo Jeronýmova 1173 Ke dni Písek Prohlídka dne tel: Počet stran textu 12 Počet stran příloh 0 Obvyklá cena - současný stav Započitatelná podl. plocha 85 m Kč/m Kč Samostatné pozemky 542 m 2 75 Kč/m Kč Obvyklá cena - současný stav Kč osmsetsedmdesát tisíc Kč - 4 -

5 Komentář k ceně Znalec je přesvědčen, že cena oceňované nemovitosti Kluky č. p. 119, je srovnatelná s uvedenými nemovitostmi a představuje hodnotu ,- Kč. Kladné a záporné vlivy na ceny nemovitosti Kladné vlivy na cenu nemovitosti spočívají zejména v umístění objektu v klidné části obce Kluky. Záporné vlivy pak absence přípojek a řešení dodávky vody, kanalizace s ohledem na investice do stavby. Stav stavby umožňuje užívání, není zatížena ekologickou zátěží, je umístěna mimo sociálně vyloučené lokality, není zde nebezpečí záplav a povodní, ani zde k takové události nedošlo. Stav stavby č. p. 119 Kluky, objekt bydlení, u které se doporučuje úpravy a případné rekonstrukce a modernizace nad běžnou údržbu. Pokud se týká dosažení komfortu bydlení, bude nutné se zabývat výše uvedenými premisy. Podmínky platnosti ceny Platnost ke dni ocenění nemovitosti s prolongací 6 měsíců. Nákladová cena (stavba bez opotřebení) - současný stav Kč osmsetdvanáct tisíc Kč Vyhodnocení rizik REET ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO Věc nemovitá je řádně zapsána v katastru nemovitostí Právní stav umožňuje zřídit zástavní právo (vzniklá věc) Skutečné užívání stavby není v rozporu s její kolaudací Průběh výstavby odpovídá projektové dokumentaci Je zajištěn přístup k věci nemovité přímo z veřejné komunikace Zástavní právo zapsané na LV Zástavní právo exekutorské podle 69a exekučního řádu pro pohledávku ve výši ,18 Kč s příslušenstvím k podílu 1/2 nemovitosti pro Komerční banka, a. s. Na příkopě 969/33, Staré Město, Praha 1, IČO povinnost: Příhodová Vendula, č. p. 119, Kluky, r. č /1604 k parcele: St. 128 V-1717/ , Listina: Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti, Exekutorský úřad Prahavýchod 081EX-01192/ ze dne Právní účinky zápisu ke dni Zápis proveden dne Pořadí k :20, datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva. Zástavní právo exekutorské podle 69a exekučního řádu pro pohledávku ve výši ,65 Kč s příslušenstvím k podílu 1/2 nemovitosti pro Komerční banka, a. s. Na příkopě 969/33, Staré Město, Praha 1, IČO povinnost: Příhodová Vendula, č. p. 119, Kluky, r. č /1604 k parcele: St. 128 V-7606/ , Listina: Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti, Exekutorský úřad Prahavýchod 081EX-18197/ ze dne Právní účinky zápisu ke dni Zápis proveden dne Pořadí k :23, datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva. Nařízení exekuce pověřený soudní exekutor: JUDr. Vít Novozámský, Exekutorský úřad Brno-město, Bratislavská 73, Brno (spisová značka soudního exekutora: 056 EX 5586/12) Povinná: Příhodová Vendula, č. p. 119, Kluky, r. č /1604 Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soud v Písku 19 EXE-1401/ ze dne , uloženo na prac. Písek Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti k podílu 1/2 nemovitosti povinnost: Příhodová Vendula, č. p. 119, Kluky u Písku, r. č /1604 k parcela: St. 128 Z-9687/ Listina: Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí Exekutorský úřad Brno-město 056 EX-5586/ ze dne Z-9687/

6 Z / Listina: Vyrozumění soudního exekutora o zahájení exekuce 081 EX 01192/ K 20 EXE-132/ ze dne Právní účinky zápisu ze dne Zápis proveden dne : uloženo na prac. Praha Související zápisy Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti k podílu ½ nemovitosti Parcela: St. 128 Listina: Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí Exekutorský úřad Praha-východ 081EX-01192/ ze dne Právní účinky zápisu ke dni Zápis proveden dne : uloženo prac. Písek Z / Listina: Vyrozumění soudního exekutora o zahájení exekuce 081 EX / K 13 EXE-91/2014 ze dne Právní účinky zápisu ke dni Zápis proveden dne : uloženo na prac. Praha Z-73717/ Upozornění na probíhající obnovu katastrálního operátu OO-6/ Pozemek parc. č. 79/6 zahrada o výměře 542 m 2 podle LV č. 581 katastrální území Kluky u Písku, obec Kluky, okres CZ0314 Písek Zástavní právo exekutorské podle 69a exekučního řádu pro pohledávku ve výši ,18 Kč s příslušenstvím Komerční banka, a.s., Na příkopě 969/33, Staré Město, Praha 1. IČO: , K parcele: 79/6 V-1717/ Listina: Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti Exekutorský úřad Prahavýchod 081EX-01192/ ze dne Právní účinky zápisu ke dni Zápis proveden dne V-1717/ Pořadí k :20, datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva Nařízení exekuce Pověřený soudní exekutor: JUDr. Vít Novozámský, Exekutorský úřad Brno-město, Bratislavská 73, Brnoměsto (spisová značka soudního exekutora: 056 EX 5586/12) Povinnost: Příhodová Vendula, č. p. 119, Kluky, r. č /1604 Listina: Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soudu v Písku 19EXE-1401/ ze dne : uloženo na prac. Písek Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti k podílu ½ nemovitosti Parcela: St. 79/6 Z-9687/ Listina: Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí Exekutorský úřad Brno-město, 056EX-5586/ ze dne Z-9687/ Listina: Vyrozumění soudního exekutora o zahájení exekuce 081 EX 01192/ K 20 EXE-132/ ze dne Právní účinky zápisu ke dni Zápis proveden dne : uloženo na prac. Praha - 6 -

7 související zápisy: Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti Parcela: 79/6 Listina: Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí Exekutorský úřad Praha-východ 081EX-01192/ ze dne Právní účinky zápisu ke dni Zápis proveden dne : uloženo na prac. Písek Z / Listina: Vyrozumění soudního exekutora o zahájení exekuce 081 EX / K 13 EXE-91/ ze dne Právní účinky zápisu ke dni Zápis proveden dne : uloženo na prac. Praha Z-73717/ Upozornění na probíhající obnovu katastrálního operátu OO-6/ Pozemek parc. č. 702/21 orná půda o výměře m 2 podle LV č. 546 katastrální území Chřešťovice, obec Albrechtice nad Vltavou, okres CZ0314 Písek Zástavní právo exekutorské podle 69a exekučního řádu pro pohledávku ve výši ,18 Kč s příslušenstvím Komerční banka, a.s., Na příkopě 969/33, Staré Město, Praha 1. IČO: , Povinnost k parcele: 702/21 Z-2067/ Listina: Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti Exekutorský úřad Prahavýchod 081EX-01192/ ze dne Právní účinky zápisu ke dni Zápis proveden dne V-1717/ Pořadí k :20, datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva Zástavní právo exekutorské podle 69a exekučního řádu pro pohledávku ve výši ,65 Kč s příslušenstvím Komerční banka, a.s., Na příkopě 969/33, Staré Město, Praha 1. IČO: , Povinnost k parcele: 702/21 Z-2067/ Listina: Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti Exekutorský úřad Prahavýchod 081EX-18197/ ze dne Právní účinky zápisu ke dni Zápis proveden dne V-7606/ Pořadí k :23, datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva Nařízení exekuce Pověřený soudní exekutor: JUDr. Vít Novozámský, Exekutorský úřad Brno-město, Bratislavská 73, Brnoměsto (spisová značka soudního exekutora: 056 EX 5586/12) Povinnost: Příhodová Vendula, č. p. 119, Kluky, r. č /1604 Listina: Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soudu v Písku 19EXE-1401/ ze dne : uloženo na prac. Písek Listina: Vyrozumění soudního exekutora o zahájení exekuce 081 EX 01192/ K 20 EXE-132/ ze dne Právní účinky zápisu ke dni Zápis proveden dne : - 7 -

8 uloženo na prac. Praha, související zápisy: Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti Parcela: 702/21 Z-2067/ Listina: Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí Exekutorský úřad Praha-východ 081EX-01192/ ze dne Právní účinky zápisu ke dni Zápis proveden dne : uloženo na prac. Písek Z / Listina: Vyrozumění soudního exekutora o zahájení exekuce 081 EX / K 13 EXE-91/ ze dne Právní účinky zápisu ke dni Zápis proveden dne : uloženo na prac. Praha Z-73717/ Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti k podílu ½ nemovitosti Parcela: St. 702/21 Z-2067/ Listina: Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí Exekutorský úřad Brno-město, 056EX-5586/ ze dne , Z-9687/ Pozemky parc. č. 709/11 orná půda o výměře m 2, parc. č. 709/12 orná půda o výměře 791 m 2, parc. č. 709/13 orná půda o výměře 419 m 2 a parc. č. 752/3 trvalý travní porost o výměře 625m 2, podle LV č. 543 katastrální území Chřešťovice, obec Albrechtice nad Vltavou, okres CZ0314 Písek Spoluvlastnictví ½ Vendula Příhodová, č. p. 119, Kluky, Zdenka Příhodová, č. p. 119, Kluky Zástavní právo exekutorské podle 69a exekučního řádu pro pohledávku ve výši ,18 Kč s příslušenstvím k podílu ½ nemovitosti Komerční banka, a.s., Na příkopě 969/33, Staré Město, Praha 1. IČO: , Parcela: 752/3 V-1717/ Parcela: 709/11 Z-2067/ Parcela: 709/12 Z-2067/ Parcela: 709/13 Z-2067/ Listina: Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti Exekutorský úřad Prahavýchod 081EX-01192/ ze dne Právní účinky zápisu ke dni Zápis proveden dne V-1717/ Pořadí k :20, datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva Zástavní právo exekutorské podle 69a exekučního řádu pro pohledávku ve výši ,65 Kč s příslušenstvím k podílu ½ nemovitosti Komerční banka, a.s., Na příkopě 969/33, Staré Město, Praha 1. IČO: , Parcela: 752/3 V-7606/ Parcela: 709/11 Z-2067/ Parcela: 709/12 Z-2067/ Parcela: 709/13 Z-2067/ Listina: Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti Exekutorský úřad Prahavýchod 081EX-18197/ ze dne Zápis proveden dne V-7606/ Pořadí k :23, datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva - 8 -

9 Nařízení exekuce Pověřený soudní exekutor: JUDr. Vít Novozámský, Exekutorský úřad Brno-město, Bratislavská 73, Brnoměsto (spisová značka soudního exekutora: 056 EX 5586/12) Povinnost: Příhodová Vendula, č. p. 119, Kluky, r. č /1604 Listina: Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soudu v Písku 19EXE-1401/ ze dne : uloženo na prac. Písek Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti k podílu ½ nemovitostí Parcela: 752/3 V-9687/ Parcela: 709/11 Z-2067/ Parcela: 709/12 Z-2067/ Parcela: 709/13 Z-2067/ Listina: Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí Exekutorský úřad Exekutorský úřad Brno-město 056EX- 5586/ ze dne Z-9687/ Listina: Vyrozumění soudního exekutora o zahájení exekuce 081 EX 01192/ K 20 EXE-132/ ze dne Právní účinky zápisu ke dni Zápis proveden dne : uloženo na prac. Praha, související zápisy: Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti k podílu ½ nemovitostí Parcely: Parcela: 752/3 Parcela: 709/11 Z-2067/ Parcela: 709/12 Z-2067/ Parcela: 709/13 Z-2067/ Listina: Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí Exekutorský úřad Praha-východ 081EX-01192/ ze dne Právní účinky zápisu ke dni Zápis proveden dne : uloženo na prac. Písek Z / Listina: Vyrozumění soudního exekutora o zahájení exekuce 081 EX 18197/ K 13 EXE-91/ ze dne Právní účinky zápisu ke dni Zápis proveden dne : uloženo na prac. Praha Z-73717/ Pozemek parc. č. 189/9 orná půda o výměře m 2 podle LV č. 511 katastrální území Jehnědno, obec Albrechtice nad Vltavou, okres CZ0314 Písek Zástavní právo exekutorské podle 69a exekučního řádu pro pohledávku ve výši ,18 Kč s příslušenstvím Komerční banka, a.s., Na příkopě 969/33, Staré Město, Praha 1. IČO: , Povinnost k parcele: 189/9 V-1717/ Listina: Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti Exekutorský úřad Prahavýchod 081EX-01192/ ze dne Právní účinky zápisu ke dni Zápis proveden dne V-1717/ Pořadí k :20, datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva - 9 -

10 Zástavní právo exekutorské podle 69a exekučního řádu pro pohledávku ve výši ,65 Kč s příslušenstvím Komerční banka, a.s., Na příkopě 969/33, Staré Město, Praha 1. IČO: , Povinnost k parcele: 189/9 V-7606/ Listina: Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti Exekutorský úřad Prahavýchod 081 EX-18197/ ze dne Právní účinky zápisu ke dni Zápis proveden dne V-7606/ Pořadí k :23, datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva Nařízení exekuce Pověřený soudní exekutor: JUDr. Vít Novozámský, Exekutorský úřad Brno-město, Bratislavská 73, Brnoměsto (spisová značka soudního exekutora: 056 EX 5586/12) Povinnost: Příhodová Vendula, č. p. 119, Kluky, r. č /1604 Listina: Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soudu v Písku 19EXE-1401/ ze dne : uloženo na prac. Písek Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti k podílu ½ nemovitosti Parcela: St. 189/9 Z-9687/ Listina: Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí Exekutorský úřad Brno-město, 056EX-5586/ ze dne , Z-9687/ Listina: Vyrozumění soudního exekutora o zahájení exekuce 081 EX 01192/ K 20 EXE-132/ ze dne Právní účinky zápisu ke dni Zápis proveden dne : uloženo na prac. Praha, Související zápisy: Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti Parcela: 189/9 Listina: Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí Exekutorský úřad Praha-východ 081EX-01192/ ze dne Právní účinky zápisu ke dni Zápis proveden dne : uloženo na prac. Písek Z / Listina: Vyrozumění soudního exekutora o zahájení exekuce 081 EX 18197/ K 13 EXE-91/ ze dne Právní účinky zápisu ke dni Zápis proveden dne : uloženo na prac. Praha Z-73717/ Právní zánik stavby Stavba na cizím pozemku Dočasná stavba Spornost zápisu / Duplicitní vlastnictví

11 ANO Probíhající obnova operátu Upozornění dle LV č. 244 pro katastrální území Kluky u Písku : OO-6/ , Přestavek Plomba Přídatné spoluvlastnictví Věc nemovitá situována v záplavovém území Věc nemovitá v území s ekologickou zátěží Věc nemovitá v území se zhoršeným životním prostředím (hluk / vibrace - doprava, výroba, jiné zdroje) Věc nemovitá v území s přírodními riziky Ztížený přístup k věci nemovité Umístění věci nemovité v chráněném území Umístění věci nemovité v památkové zóně Umístění věci nemovité v ochranném pásmu Stavba je v demoličním pásmu Demograficky negativně zatížená lokalita Reálná břemena / věcná břemena Služebnosti Reálné břemeno doživotního užívání/požívání Předkupní právo Poznámky k osobě a k věci nemovité - exekuce, konkurs apod. Riziko spojené s napojením na inženýrské sítě a energetické zdroje Zajišťovací převod práva Právo stavby Nezbytná cesta Přednostní pořadí pro jiné právo Historická zástavní práva převzatá do KN Výměnek / Budoucí výměnek Ostatní finanční omezení Nájemní smlouva Pachtovní smlouva Stavba se zhoršeným technickým stavem Stavba dlouhou dobu neužívaná Stavba dlouhou dobu rozestavěná Stavba kapacitně předimenzovaná Výhrada vlastnického práva Výhrada zpětné koupě Výhrada zpětného prodeje Koupě na zkoušku Výhrada lepšího kupce Vzdání se náhrady škody na pozemku Zákaznická základna Podzemní stavba se samostatným účelovým určením Výhrada, že upevněný stroj není součástí nemovitosti Omezení při hospodaření a nakládání s věcí nemovitou v souvislosti s poskytnutím podpory z veřejných prostředků Zákaz zcizení nebo zatížení Jiné riziko Podklady Výpis z katastru nemovitostí LV č. 244, vyhotovil Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek Výpis z katastru nemovitostí LV č. 581, vyhotovil Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek Snímek kat. mapy pro k.ú. Kluky u Písku, vyhotovil Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek kopie pohledu s Mapy.cz, vyhotovil odhadce Datum předání kompletních podkladů

12 Přílohy Výpis z katastru nemovitostí LV č. 244, vyhotovil Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek Výpis z katastru nemovitostí LV č. 581, vyhotovil Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek Snímek kat. mapy pro k.ú. Kluky u Písku, vyhotovil Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek kopie pohledu s Mapy.cz, vyhotovil odhadce Místopis Poloha a význam obce v rámci ČR a regionu Obec Kluky leží východně cca 10 km od bývalého okresního města Písek, v jižních Čechách. Umístění v obci, dopravní dostupnost, občanská vybavenost, Umístění v obci okrajová část obce Okolní zástavba obytná zástavba Obec má omezenou dopravní strukturu, má obecní zastupitelstvo, mateřskou školu, dobrovolné hasiče, obecní knihovnu, vodovodní přípojku, kanalizaci (ČOV) v nové výstavbě, poštu, fotbalové mužstvo Boston Kluky, územní plán (s oznámením veřejného projednáním územního plánu obce Kluky dnem ), kde je vedena stavba v zastavěném území. Dojezdová vzdálenost do správního centra (Krajské město) Hromadná doprava - četnost spojů Nákupní možnosti dostupné v místě Písek 10, České Budějovice 60 Km nízká frekvence spojů ano, samoobslužný prodej Informace o nemovitosti Zděný solitérní obytný objekt se nachází v obci Kluky a v katastrálním území Kluky u Písku. Je přízemní, se sedlovou střechou, malou verandou, příslušenstvím je sklad navazující kolmo na obytnou část. Stavba stáří cca 80 let. Orientace vstupem přes dvůr z místní cesty-obecní komunikace. Na dům v přední části směrem do centra obce, navazuje zahrada s rostlinstvem. Dům a zahrada jsou ve svažitém terénu přivráceném k severní straně. V zimě je příjezd problematický při nezajištění posypu a zimní údržbě. Nemovitost podle PENB: nehospodárná. Přístup a příjezd k nemovitostem přímo z veřejné komunikace parc. č. 79/7 ve vlastnictví obce. Přístupová komunikace Přístup a příjezd k nemovitostem je po zpevněné komunikaci. Povrch: asfaltový. Příjezdová komunikace nevykazuje výrazné omezující závady. Popis nemovitosti Počet PP 0 Počet NP 1 Počet podkroví 0 Zastavěná plocha 1.NP 162 m 2 Počet bytových jednotek 1 RD je rozdělen dle zákona 72/1994 SB. Ne Rodinný dům je v současném stavu běžně uživatelný a obyvatelný Ne Technický stav Budova RD Stav průměrný - zhoršený Stáří roků odhadem 80 Opotřebení odhadem 85 % Závažné technické nedostatky, nebo poruchy statiky, které mají zásadní vliv na životnost stavby vykazuje vlhkost zdiva, poškozená střešní krytina, zanedbaná údržba nemovitosti Popis prvků dlouhodobé životnosti Popis prvků chránících nemovitost před povětrnostními vlivy Nákladová cena (stavba bez opotřebení) Obestavěný prostor 738 m 3 Cena Kč/m 3 Cena celkem Kč Pozemky Pozemky tvořící funkční celek se stavbou Výměra 721 m 2 Cena pozemků 100 Kč/m 2 Cena celkem Kč Samostatné pozemky Výměra 542 m 2 Cena pozemků 75 Kč/m 2 Cena celkem Kč Inženýrské sítě

13 Elektro napojeno Voda z řadu není Voda ze studny napojeno Kanalizace do řadu není Kanalizace do žumpy napojeno Kanalizace do septiku Není Kanalizace do vlastní není Plyn z veřejného není ČOV rozvodu Plyn ze zásobníku není Dálkové vytápění není Popis provedení budovy Konstrukce Provedení Konstrukce Provedení základy a zemní bez izolcí, betonová svislé konstrukce zděné práce vodorovné dřevěné trámové s podhledem konstrukce střechy sedlová s krovem dřevěným konstrukce, stropy krytina střech pálená tašková zdvojená klempířské pozinkované konstrukce úpravy vnitřních vápenná omítka úpravy vnějších omítka vápenná hladká povrchů povrchů vnitřní obklady obklad keramický schody dveře a vrata vnitřní náplňové okna dřevěná povrch podlah prkenné, betonová, dlažba vytápění kamny elektroinstalace vč. světelný rozvod vnitřní vodovod bleskosvodu vnitřní kanalizace vnitřní plynovod ohřev teplé vody ost. vnitř. vybavení (výtahy, VZT, EPS a pod.) Počet koupelen 1 Počet kuchyní 1 Vybavení koupelny Vybavení kuchyně Vybavení kuchyně součástí obvyklé ceny Ne Při ocenění nemovitostí pro účely zřízení zástavního práva, není vybavení kuchyně součástí obvyklé ceny Počet samostatných WC 1 1.NP - výčet místností plocha koeficient KZp započit. plocha obývací pokoj, kuchyně, m m 2 sklad m m 2 Součet ploch za podlaží m m 2 Srovnávací metoda 1. srovnatelná nemovitost Zdroj informace databáze prodejů vlastní, datum prodeje 2015 Konstrukční provedení Stavba zděná Počet PP 0 Počet NP 1 Počet podkroví 0 Zastavěná plocha 1.NP m 2 Podlahová plocha 88.0 m 2 Celková výměra všech pozemků m 2 Cena za nemovitost Kč Kč/m 2 Redukce ceny 0 % Redukovaná cena Kč Kč/m 2 Porovnání s nemovitostí oceňovanou Rodinný dům v Dmýšticích u Milevska, o velikosti 1+3, topení lokální, bez rozvodů vody, stavba z roku 1943, stavba je krytá taškovou krytinou na sedlové střeše na latě, klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu, zdivo cihelné, smíšené, okna dřevěná špaletová. K domu náleží hospodářská stavba skladu a chlévců. 2. srovnatelná nemovitost Zdroj informace realitní inzerce nabídky: Sreality IDnes -085-NO4322, datum vložení inzerátu Konstrukční provedení Stavba zděná Počet PP 0 Počet NP 1 Počet podkroví 0 Zastavěná plocha 1.NP m 2 Podlahová plocha 85.0 m 2 Celková výměra všech pozemků m

14 Cena za nemovitost Kč Kč/m 2 Redukce ceny 0 % Redukovaná cena Kč Kč/m 2 Porovnání s nemovitostí oceňovanou Zděná stavba krytá sedlovou střechou s taškovou krytinou, dispozice 1+3, nová el. instalace, vodovodní instal. v plastu, koupelna se sprchou, septik, omítky z roku 2011, stavba v obci Velká u Milevska. 3. srovnatelná nemovitost Zdroj informace databáze prodejů vlastní, datum prodeje 2015 Konstrukční provedení Stavba zděná Počet PP 0 Počet NP 1 Počet podkroví 0 Zastavěná plocha 1.NP 88.1 m 2 Podlahová plocha 80.0 m 2 Celková výměra všech pozemků m 2 Cena za nemovitost Kč Kč/m 2 Redukce ceny 0 % Redukovaná cena Kč Kč/m 2 Porovnání s nemovitostí oceňovanou Stavba obytné části s hospodářskou stavbou je zděná v obci Kluky stáří cca 100 let, s napojením na studnu, žumpa případně do trativodu, dům o kuchyni a třech místnostech s koupelnou s Brutarem. Okna dřevěná, dveře výplňové s dřevěnými zárubněmi. 4. srovnatelná nemovitost Zdroj informace realitní inzerce nabídky: S reality IDnes -085-NO3344, datum vložení inzerátu Konstrukční provedení Stavba zděná Počet PP 0 Počet NP 1 Počet podkroví 0 Zastavěná plocha 1.NP m 2 Podlahová plocha 45.0 m 2 Celková výměra všech pozemků m 2 Cena za nemovitost Kč Kč/m 2 Redukce ceny 0 % Redukovaná cena Kč Kč/m 2 Porovnání s nemovitostí oceňovanou Vyhodnocení srovnávací metody Rozpětí redukovaných cen Kč/m Kč Stanovená cena za 1m 2 v oceňované nemovitosti Kč/m 2 Ceny srovnatelné pro region jižních Čech, Písecka. Informace ve vztahu k užívání nemovitosti, nebo jejího pronájmu Nemovitost je užívána rodinou vlastníka Pozemky Pozemky parc. č. 709/11 orná půda o výměře m 2, parc. č. 709/12 orná půda o výměře 791 m 2, parc. č. 709/13 orná půda o výměře 419 m 2 a parc. č. 752/3 trvalý travní porost o výměře 625m 2, podle LV č. 543 katastrální území Chřešťovice, obec Albrechtice nad Vltavou, okres CZ0314 Písek Parcela: 752/3 trvalý travní porost 625m 2 BPEJ = 6,29 Kč/m 2 = 3.931,25 Kč Parcela: 709/11 orná půda 1.234m 2 BBEJ = 5,36 Kč/m 2 = 6.614,24 Kč Parcela: 709/12 orná půda 791m 2 BPEJ = 5,36 Kč/m 2 = 4.239,76 Kč Parcela: 709/13 orná půda 419m 2 BPEJ = 5,36 Kč/m 2 = 2.245,84 Kč Průměrná cena katastrálního území Chřešťovice 6,02 Kč/m 2 pol Spoluvlastnictví ½ Vendula Příhodová, č. p. 119, Kluky, Zdenka Příhodová, č. p. 119, Kluky = ,09 Kč podíl ½ = 8.515,54 Kč

15 Pozemek parc. č. 702/21 orná půda o výměře m 2 podle LV č. 546 katastrální území Chřešťovice, obec Albrechtice nad Vltavou, okres CZ0314 Písek Parcela: 702/21 orná půda 1.527m 2 BPEJ = 6,29 Kč/m 2 = 9.604,83 Kč Průměrná cena katastrálního území Chřešťovice 6,02 Kč/m 2 pol Výlučné vlastnictví Vendula Příhodová, č. p. 119, Kluky = 9.604,83 Kč Pozemek parc. č. 189/9 orná půda o výměře m 2 podle LV č. 511 katastrální území Jehnědno, obec Albrechtice nad Vltavou, okres CZ0314 Písek Parcela: 189/9 orná půda 625m2 BPEJ = 7,04 Kč/m 2 = 4.400,- Kč 813m2 BPEJ = 7,87 Kč/m 2 = 6.398,31 Kč Průměrná cena katastrálního území Jehnědno 6,53 Kč/m 2 pol Výlučné vlastnictví Vendula Příhodová, č. p. 119, Kluky = ,31 Kč Vypracoval Licence číslo 0595 JUDr. Staněk František Jeronýmova Písek 1 podpis

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2029 / 71-03 / 2014

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2029 / 71-03 / 2014 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2029 / 71-03 / 2014 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům bez nebytových prostor s pravděpodobně garáží mimo dům v současném stavu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5937-80/ 2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5937-80/ 2015 Ing. Bohuslav Štencl oceňování nemovitého majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 5937-80/ 2015 o ceně nemovité věci- Objednavatel posudku: Účel posudku: Posudek vypracoval: rodinného domu č. p. 239, s příslušenstvím

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č.863/108/2014

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č.863/108/2014 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č.863/108/2014 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům bez nebytových prostor bez garáže v současném stavu exekuční řízení Předmět ocenění

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 3685-19 / 2015

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 3685-19 / 2015 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 3685-19 / 2015 Typ nemovitosti Byt ve vlastnictví bez garáže a bez garážového stání v současném stavu Účel ocenění Exekuce Č.j.160EX

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 839 / 84 / 2014

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 839 / 84 / 2014 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 839 / 84 / 2014 Typ nemovitosti Účel ocenění Rekreační chata bez garáže v současném stavu exekuční řízení Předmět ocenění Budova č.p. dosud nepřiděleno,

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č.938/183/2014

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č.938/183/2014 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č.938/183/2014 Typ nemovitosti Účel ocenění Rekreační chata bez garáţe v současném stavu exekuční řízení Předmět ocenění Budova č.e. 746,

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2042 / 84-02 / 2014

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2042 / 84-02 / 2014 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2042 / 84-02 / 2014 Typ nemovitosti Účel ocenění Byt ve vlastnictví bez garáže a bez garážového stání v současném stavu Stanovení obvyklé

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 840/85/2014

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 840/85/2014 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 840/85/2014 Typ nemovitosti Účel ocenění Byt ve vlastnictví bez garáže a bez garážového stání v současném stavu exekuční řízení Předmět

Více

Znalecký posudek o dhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 798/43/2014

Znalecký posudek o dhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 798/43/2014 Znalecký posudek o dhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 798/43/2014 Typ nemovitosti Účel ocenění Byt ve vlastnictví bez garáže a bez garážového stání v současném stavu exekuční řízení Předmět

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č.935/180/2014

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č.935/180/2014 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č.935/180/2014 Typ nemovitosti Účel ocenění Řadová garáţ v současném stavu exekuční řízení Předmět ocenění Garáţ bez č.p./č.e. dosud,

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2202 / 33 / 2016

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2202 / 33 / 2016 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2202 / 33 / 2016 Typ nemovitosti Byt v družstevním vlastnictví bez možnosti garážování v současném stavu Účel ocenění Obvyklá cena

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2035 / 77-02 / 2014

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2035 / 77-02 / 2014 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2035 / 77-02 / 2014 Typ nemovitosti Účel ocenění Byt ve vlastnictví bez garáže a bez garážového stání v současném stavu Stanovení obvyklé

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 435 / 196 / 2012

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 435 / 196 / 2012 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 435 / 196 / 2012 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům bez nebytových prostor s garáží v domě v současném stavu a pozemek p.č. 844/3 v podílovém spoluvlastnictví

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č.848/93/2014

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č.848/93/2014 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č.848/93/2014 Typ nemovitosti Účel ocenění Pozemek v současném stavu exekuční řízení Předmět ocenění pozemek parc.č. 1722, LV č. 837 Adresa

Více

Znalecký posudek odhad obvyklé ceny pozemků č. 3598 / 85 / 2015

Znalecký posudek odhad obvyklé ceny pozemků č. 3598 / 85 / 2015 Znalecký posudek odhad obvyklé ceny pozemků č. 3598 / 85 / 2015 Typ nemovitosti Účel ocenění Předmět ocenění pozemek parc.č. 306/1, LV č. 93 pozemek parc.č. 618, LV č. 93 Pozemek pro výstavbu a zahrada

Více

Znalecký posudek č. 2013060

Znalecký posudek č. 2013060 Znalecký posudek č. 2013060 o ceně nemovitosti: Spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitostem zapsaným ve prospěch vlastníků na LV č. 557 pro katastrální území Raškovice, stavbě rodinného domu č.p.

Více

Znalecký posudek č. 207-3544/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 207-3544/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 207-3544/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Předmět ocenění: Rodinný dům č.p. 1912 na pozemku parc.č.

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2760 / 2013

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2760 / 2013 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2760 / 2013 Typ nemovitosti Účel ocenění Byt ve vlastnictví bez garáže a bez garážového stání v současném stavu stanovení ceny obvyklé

Více

Znalecký posudek č. 4899-014/12

Znalecký posudek č. 4899-014/12 Znalecký posudek č. 4899-014/12 o obvyklé ceně nemovitosti rodinného domu Bělkovice-Lašťany č.p. 531, s pozemky parcelní číslo 292 - zastavěná plocha a nádvoří a 293 - ostatní plocha jiná plocha, katastrální

Více

Znalecký posudek č. 153-2893/10 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 153-2893/10 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 153-2893/10 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Předmět ocenění: Rodinný dům č.p. 108 na pozemku parc.č.

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1817 / 2-02 / 2013

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1817 / 2-02 / 2013 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1817 / 2-02 / 2013 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům bez nebytových prostor s garáží mimo dům v současném stavu rozestavěný

Více

Znalecký posudek číslo 2014-144/09

Znalecký posudek číslo 2014-144/09 Znalecký posudek číslo 2014144/09 O obvyklé ceně nemovitosti spoluvlastnického podílu 1/2 id. rozestavěného objektu na pozemku jiného vlastníka parcelní číslo 371/8 v katastrálním území Těšetice u Znojma,

Více

RODINNÝ DŮM ČP. 97 NA ST. P.Č. 20, SE STAVEBNÍ PARCELOU Č. 20, UMÍSTĚNÝ V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ BŘEZOVÁ NAD SVITAVOU, OBCI

RODINNÝ DŮM ČP. 97 NA ST. P.Č. 20, SE STAVEBNÍ PARCELOU Č. 20, UMÍSTĚNÝ V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ BŘEZOVÁ NAD SVITAVOU, OBCI Znalecký posudek o ceně obvyklé č. 3057/125/13 pro potřeby insolventního řízení Předmět ocenění: RODINNÝ DŮM ČP. 97 NA ST. P.Č. 20, SE STAVEBNÍ PARCELOU Č. 20, UMÍSTĚNÝ V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ BŘEZOVÁ NAD

Více

Znalecký posudek č. 49-3604/13 Ocenění nemovitosti pro účel veřejné dražby ve smyslu 13 zákona č. 26/2000 Sb.

Znalecký posudek č. 49-3604/13 Ocenění nemovitosti pro účel veřejné dražby ve smyslu 13 zákona č. 26/2000 Sb. Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 49-3604/13 Ocenění nemovitosti pro účel veřejné dražby ve smyslu 13 zákona č. 26/2000 Sb. pro dražebníka Rodinný dům č.p. 19 na pozemku parc.č. 332 a pozemky parc.č.

Více

pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Vlastník stavby a pozemku: Šichtová Ivana podíl: 3/4 Šichtová Petra podíl: 1/4

pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Vlastník stavby a pozemku: Šichtová Ivana podíl: 3/4 Šichtová Petra podíl: 1/4 Znalecký posudek č. 273-3318/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) Předmět ocenění: pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Spoluvlastnický podíl o velikosti id. ¾

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1088 / 7 / 2010

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1088 / 7 / 2010 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1088 / 7 / 2010 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům bez nebytových prostor bez garáže v současném stavu exekuce Předmět ocenění Budova RD č.p. 4,

Více

Znalecký posudek č. 4791-076/11

Znalecký posudek č. 4791-076/11 Znalecký posudek č. 4791-076/11 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu ideální 1/4 nemovitosti rodinného domu Střížov č.p. 72, s pozemky parcelní číslo St. 171 - zastavěná plocha a nádvoří, 718/2 - zahrada

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3170/092/14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3170/092/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3170/092/14 O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI BYTOVÉ JEDNOTKY Č. 3/2 VEL. 2 + 1 S PŘÍSL. VE VÍCEBYTOVÉM NETYPOVÉM DOMĚ čp. 3 NA ST. P.Č. 81, VČETNĚ SPOL. PODÍLU 2960/10000 NA STAVEBNÍ PARCELE

Více

Znalecký posudek č. 14-3351/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 14-3351/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 14-3351/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Spoluvlastnický podíl o velikosti id. ½ na

Více

Znalecký posudek č. 72-3409/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 72-3409/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 72-3409/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Bytová jednotka č. 3128/508 v domě č.p. 3128

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1864/84/2014

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1864/84/2014 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1864/84/2014 NEMOVITÁ VĚC: Katastrální údaje : Adresa nemovité věci: Vlastník stavby: Vlastník pozemku: Rodinný dům č.p. 11 se všemi součástmi a příslušenstvím na

Více

Stavební parcela č. 87, jejíž součástí je rodinný dům čp. 66, poz. p.č. 1/7, 1143/2 umístěné v k.ú. Želechovice u Uničova, obci Želechovice

Stavební parcela č. 87, jejíž součástí je rodinný dům čp. 66, poz. p.č. 1/7, 1143/2 umístěné v k.ú. Želechovice u Uničova, obci Želechovice ZNALECKÝ POSUDEK č. 3210/043/15 O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTÍ STAVEBNÍ PARCELY Č. 87, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE RODINNÝ DÚM čp. 66, POZEMKOVÝCH PARCEL Č. 1/7, 1143/2, UMÍSTĚNÝCH V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ ŽELECHOVICE U

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 406 / 167 / 2012

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 406 / 167 / 2012 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 406 / 167 / 2012 Typ nemovitosti Účel ocenění Byt ve vlastnictví bez garáže a bez garážového stání v současném stavu exekuční řízení Předmět ocenění Bytová

Více

pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou soudní exekutor Slévárenská 410/14 709 00 Ostrava-Mariánské Hory

pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou soudní exekutor Slévárenská 410/14 709 00 Ostrava-Mariánské Hory Znalecký posudek č. 151-2581/09 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) Předmět ocenění: pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Rodinný dům č.p. 42 na pozemku parc.č. St.

Více

Znalecký posudek č. 221-2961/10 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 221-2961/10 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 221-2961/10 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Spoluvlastnický podíl o velikosti 1/20 na

Více

Znalecký posudek č. 100-3900/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 100-3900/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 100-3900/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Spoluvlastnický podíl o velikosti id.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3199/026/15

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3199/026/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3199/026/15 O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTÍ STAVEBNÍ PARCELY Č. 912, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE RODINNÝ DÚM čp.370, POZEMKOVÉ PARCELYU Č. 364/1, UMÍSTĚNÝCH V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ LANŠKROUN, OBEC LANŠKROUN,

Více

pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou licence znaleckého ústavu A-Consult plus číslo 0536

pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou licence znaleckého ústavu A-Consult plus číslo 0536 Znalecký posudek č. 263-2693/09 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) Předmět ocenění: pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/3 415 01 Teplice. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 6526/11-85)

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/3 415 01 Teplice. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 6526/11-85) ZNALECKÝ POSUDEK č. 8942-506/2012 o ceně ideálního podílu 1/2 nemovitostí - domu Kadaň č.p. 1657 na pozemku parc.č. 2787/3, garáží Kadaň č.e. 5668 na pozemku parc.č. 2787/6 a č.e. 5669 na pozemku parc.č.

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2555-512/2015

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2555-512/2015 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2555-512/2015 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci a) pozemku parc.č. St. 59 jehož součástí je objekt k bydlení č.p. 69, pozemků parc.č. 258/44, parc.č. 393/2 a parc.č. 393/3,

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 336 / 97 / 2012

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 336 / 97 / 2012 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 336 / 97 / 2012 Typ nemovitosti Účel ocenění Byt ve vlastnictví bez garáže a bez garážového stání v současném stavu exekuční řízení Předmět ocenění Bytová

Více

Znalecký posudek č. 160-3205/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 160-3205/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 160-3205/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Spoluvlastnický podíl o velikosti ½ na nemovitostech,

Více

Znalecký posudek č. 6102-319 / 2014

Znalecký posudek č. 6102-319 / 2014 Znalecký posudek č. 6102-319 / 2014 Rodinný dům č.p. 73 na pozemku p.č. st. 96 včetně příslušenství a pozemků p.č. st. 96 v k.ú. Lověšice u Přerova, v obci Přerov, v okrese Přerov. Objednatel posudku:

Více

Znalecký posudek č. 211-2641 / 09 Ocenění nemovitosti pro účel veřejné dražby ve smyslu 13 zákona č.26/2000 Sb.

Znalecký posudek č. 211-2641 / 09 Ocenění nemovitosti pro účel veřejné dražby ve smyslu 13 zákona č.26/2000 Sb. Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 211-2641 / 09 Ocenění nemovitosti pro účel veřejné dražby ve smyslu 13 zákona č.26/2000 Sb. pro dražebníka Budova léčebny dlouhodobě nemocných č.p. 3 na pozemku parc.č.

Více

Znalecký posudek č. 92-3137/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 92-3137/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 92-3137/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Rodinný dům č.p. 122 na pozemku parc.č. 105/3.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3224/051/15

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3224/051/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3224/051/15 O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTÍ STAVEBNÍ PARCELY Č. 157/1, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE STAVBA RODINNÉHO DOMU Č.P. 61, STAVEBNÍ PARCELA Č. 157/5, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE BUDOVA BEZ Č.P./ČEV,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 1298/2014 Ocenění nemovitých věcí: st. parcela č. 100/1 o výměře 1136 m2 zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba: Skořice, č.p. 72, rod.dům, st. parcela č.

Více

Znalecký posudek č. 96-3433/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 96-3433/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 96-3433/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Bytová jednotka č. 2795/99 v domě č.p. 2795

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. č. 856/1/11

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. č. 856/1/11 Asociace znalců a odhadců AZO ČESKÉ REPUBLIKY Komora soudních znalců ČR Ing. Matylda Dufková, znalec ekonomika -ceny a odhady nemovitostí a oceňování podniků stavebnictví - stavby obytné, průmyslové, zemědělské

Více

Znalecký posudek č. 283-2713/09 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 283-2713/09 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 283-2713/09 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Rodinný dům č.p. 1172 na pozemku parc.č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1479-12/2013. O ceně rodinného domu - původní zem. usedlost čp. 67, v Lodhéřově.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1479-12/2013. O ceně rodinného domu - původní zem. usedlost čp. 67, v Lodhéřově. ZNALECKÝ POSUDEK č. 1479-12/2013 O ceně rodinného domu - původní zem. usedlost čp. 67, v Lodhéřově. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Brno-Město, soudní exekutor

Více

pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou

pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Znalecký posudek č. 220-2650/09 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) Předmět ocenění: pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Rodinný dům č.p. 76 na pozemku parc.č. 1233/1,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6046-181/2014 NEMOVITÁ VĚC: Rekreační domek če. 86 Katastrální údaje: Adresa nemovité věci: Komorní Lhotka 86, 739 53 Komorní Lhotka Kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek,

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2912/121/2013 6 NEMOVITOST: Byt č. 3/5 Adresa nemovitosti: Kostelní 3, Vidnava Katastrální údaje: Kraj Olomoucký, okres Jeseník, obec Vidnava, k.ú. Vidnava, kód k.ú.

Více

Znalecký posudek č. 88-3133/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 88-3133/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 88-3133/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Bytová jednotka č. 3862/12 v domě č.p. 3862

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 67-3112/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 67-3112/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 67-3112/11 o obvyklé ceně nemovitostí, a to rodinného domu č.p. 35 na pozemku parc.č. 12/1 a pozemků parc.č. 12/1, 13 a 14/1, vše v katastrálním území Mosty u Českého Těšína, obec Český

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1761-347/2014

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1761-347/2014 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1761-347/2014 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci pozemku parc.č. St. 29/1 jehož součástí je rodinný dům č.p. 68 a pozemků parc.č. 38/2 a 38/3 a příslušenství, katastrální území

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3029/58/2014 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka byt č. 287/9 Adresa nemovitosti: Hrušovská 287 / 10, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský,

Více

Znalecký posudek č. 62-2492/09 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 62-2492/09 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 62-2492/09 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Rodinný dům č.p. 110 na pozemku parc.č. 1658,

Více

Znalecký posudek č. 35-4060/15 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 35-4060/15 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 35-4060/15 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Bytová jednotka č. 809/3 v bytovém domě

Více

Znalecký posudek č. 13-3568/13 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 13-3568/13 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 13-3568/13 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Spoluvlastnický podíl o velikosti id. ½ na

Více

Závorka František - Kleneč, K Návsi 1, ČESKÁ REPUBLIKA, RČ 700602/2672

Závorka František - Kleneč, K Návsi 1, ČESKÁ REPUBLIKA, RČ 700602/2672 Znalecký posudek č. 68/2013 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) Nález a posudek Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům bez nebytových prostor bez garáže v současném stavu nedobrovolná dražba

Více

Znalecký posudek č. 1800-85-10

Znalecký posudek č. 1800-85-10 Znalecký posudek č. 1800-85-10 o obvyklé ceně nemovitostí: - budova bydlení č.p. 122 na pozemku p.č.st. 115 a pozemky p.č.st. 115 - zastavěná plocha a nádvoří, p.č.949/7 - zahrada a p.č. 949/13 - zahrada,

Více

900 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6618/28. odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby podle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

900 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6618/28. odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby podle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č.6618/28 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby podle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 98 Na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 1882/2015 Ocenění nemovitých věcí: Parcela č. 192 o výměře 231m2 zastavěná plocha a nádvoří, Součástí je stavba: Jivina, č.p. 39, rod.dům, Stavba stojí na pozemku p.č.

Více

Znalecký posudek č. 2013/486

Znalecký posudek č. 2013/486 Znalecký posudek č. 2013/486 o ceně nemovitostí, rozestavěné stavbě rodinného domu na parcele č. 1175 a pozemků, parcel č. 1175, 1176, 1973, v katastrálním území Postřelmov, obec Postřelmov, v okrese Šumperk,

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2829/38/2013 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č. p. 861 Adresa nemovitosti: Čeladná 861 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek, obec Čeladná, k.ú. Čeladná,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 272/2014

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 272/2014 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 272/2014 Rodinný dům, Rodinný dům Účel ocenění: Pro stanovení obvyklé ceny (ocenění stávajícího stavu) Objednatel : IGIVEX s.r.o. Žerotinovo nám. 641/15, 75002 Přerov

Více

Znalecký posudek č. 1418 4-2015 stanovení obvyklé ceny nemovitosti

Znalecký posudek č. 1418 4-2015 stanovení obvyklé ceny nemovitosti NEMOVITOST: Znalecký posudek č. 1418 4-2015 stanovení obvyklé ceny nemovitosti 6 Rodinný dům, č.p.149, Dolní Újezd Adresa nemovitosti: Dolní Újezd 149, 56961 Katastrální údaje: Kraj Pardubický, okres Svitavy,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 181/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 181/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 181/13 o obvyklé ceně podílu id. 1/3 na nemovitostech - rodinného domu č.p. 179 na pozemku p. č. st. 231 a pozemku p. č. st. 231, st. 318 a 623/5 s příslušenstvím, LV číslo 807, katastrální

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 522 / 28 / 2013

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 522 / 28 / 2013 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 522 / 28 / 2013 Typ nemovitosti Účel ocenění Pozemek v současném stavu exekuční řízení Předmět ocenění pozemek parc.č. 298/14, LV č. 535 Adresa Kraj Jihočeský

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2712/57/2012 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č. p. 111 Adresa nemovitosti: Damnice 111 Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Znojmo, obec Damnice, k.ú. Damnice, kód

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 690/125/2011

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 690/125/2011 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 690/125/2011 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 52 na pozemku č. parc. St. 50/1 vč. příslušenství a pozemků č. parc. St. 50/1, k.ú. Tálín, obec Tálín, zapsáno na LV č. 372 u Katastrálního

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6173-308/2014 NEMOVITÁ VĚC: Katastrální údaje: Adresa nemovité věci: OBJEDNATEL: Adresa objednatele: ZHOTOVITEL: Adresa zhotovitele: ÚČEL OCENĚNÍ: Rodinný dům Kraj

Více

Znalecký posudek č. 2011/362

Znalecký posudek č. 2011/362 Znalecký posudek č. 2011/362 O ceně nemovitosti: Spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitostem zapsaným na LV č. 454 pro katastrální území Nýdek, objektu pro rodinnou rekreaci č.e. 152 na parcele č.

Více

Znalecký posudek č. 176-3976/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 176-3976/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 176-3976/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Martina Tunkla Bytová jednotka č. 2065/14 v bytovém

Více

900 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6643/53 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance

900 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6643/53 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance ZNALECKÝ POSUDEK č.6643/53 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 47 Na pozemku

Více

Znalecký posudek č. ZP-188/2010

Znalecký posudek č. ZP-188/2010 Znalecký posudek č. ZP-188/2010 o ceně obvyklé ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 na - stavbě (budova) č.p. 9, způsob využití: bydlení s příslušenstvím ( oplocení, travní porosty, IS, vedlejší

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 117 / 113 / 2011

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 117 / 113 / 2011 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 117 / 113 / 2011 Typ nemovitosti Účel ocenění Byt ve vlastnictví bez garáže a bez garážového stání v současném stavu exekuční řízení Předmět ocenění Bytová

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2572-171/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2572-171/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2572-171/13 o ceně nemovitosti rodinného domu č.p. 1 na pozemku p.č. 268/2 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Tovačov, obec Tovačov, okres Přerov s pozemky a s příslušenstvím.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 113/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 113/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 113/13 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 19 na pozemku p. č. st. 20 a pozemku p. č. st. 20 s příslušenstvím, LV číslo 177, katastrální území Nepřejov, obec Dolní Hbity,

Více

Znalecký posudek č. 4846-131/11

Znalecký posudek č. 4846-131/11 Znalecký posudek č. 4846-131/11 o obvyklé ceně nemovitosti rodinného domu Stará Libavá č.p. 45, s pozemkem parcelní číslo St. 47/2 - zastavěná plocha a nádvoří dle LV 28 a dále spoluvlastnického podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. zjištění ceny obvyklé jako podklad pro exekuční řízení

ZNALECKÝ POSUDEK. zjištění ceny obvyklé jako podklad pro exekuční řízení ZNALECKÝ POSUDEK č. 2504 163-3/2011 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 15 včetně všech součástí, příslušenství a pozemků parc.č. 557 a 1707/123, vše v obci Křečovice, části obce Nová Živohošť, k.ú. Živohošť,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2071-52/13. Mgr. Lenka Černošková, soudní exekutor Dolní čp. 71 796 01 Prostějov Čj. 018 EX 02808/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2071-52/13. Mgr. Lenka Černošková, soudní exekutor Dolní čp. 71 796 01 Prostějov Čj. 018 EX 02808/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2071-52/13 o ceně rodinného domu čp. 6 postaveného na pozemku označeném jako stavební parcela p.č. 118 v části obce Bumbalka, pozemku označeného jako stavební parcela p.č. 118 a pozemků

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1763/133/2013

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1763/133/2013 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1763/133/2013 NEMOVITOST: Katastrální údaje : Adresa nemovitosti: Vlastník stavby: Vlastník pozemku: Rodinný dům č.p. 20 se všemi součástmi a příslušenstvím na zastavěné

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1998-584/2014. Zjištění ceny obvyklé nemovité věci pro exekuční řízení č.j. 143 EX 00036/11

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1998-584/2014. Zjištění ceny obvyklé nemovité věci pro exekuční řízení č.j. 143 EX 00036/11 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1998-584/2014 o odhadu ceny obvyklé rodinného domu č.p. 96 na parcele č. st. 311/2, včetně pozemků p.č. st. 311/2 a p.č. 701/4, součástí a příslušenství ( LVč. 114), v k.ú. a

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2943/152/2013 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č.p. 96 Adresa nemovitosti: Komorní Lhotka 96 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek, obec Komorní Lhotka,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 998-23/09

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 998-23/09 ZNALECKÝ POSUDEK č. 998-23/09 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu čp. 442 na parcele č. St. 2100 a pozemků parc.č. St. 2100 a 2101, se všemi součástmi a příslušenstvím, v obci a k.ú. Čelákovice,

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3039/68/2014 6 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje: Bytová jednotka - byt Ludvíka Podéště 1856 / 38, 708 00 Ostrava - Poruba Kraj Moravskoslezský, okres

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1306-390/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1306-390/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1306-390/2013 o odhadu ceny obvyklé objektu bydlení č.p. 190 na pozemku parc.č. st. 219, včetně pozemků parc. č. st. 219, p.č. 86/1 a 86/15 a příslušenství, v k.ú. a obci Opatovice

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 1800/2015 Ocenění nemovitých věcí: St. parcela č. 73/1 o výměře 870 m2 zastavěná plocha a nádvoří, Součástí je stavba: Studánka, č.p. 55, rod.dům, Stavba stojí na pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 222/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 222/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 222/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. st. 1299, součástí je stavba: Filipov, č.p. 228, rodinný dům, a pozemku p.č. 5106/2, s příslušenstvím, LV číslo 807, katastrální

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 259/2012

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 259/2012 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 259/2012 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu rodinného domu č.p. 11 na pozemku parc.č. St. 662 s příslušenstvím, objektu zemědělské stavby bez čp/če na pozemku

Více

Znalecký posudek podklad pro stanovení nejnižšího podání o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1432-059 / 2012

Znalecký posudek podklad pro stanovení nejnižšího podání o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1432-059 / 2012 Znalecký posudek podklad pro stanovení nejnižšího podání o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1432-059 / 2012 Typ nemovitosti Účel ocenění Byt ve vlastnictví bez garáže a bez garážového

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K NEMOVITOST: Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3099/128/2014 6 Bytová jednotka - byt Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná, obec Bohumín, k.ú. Nový Bohumín, kód k.ú. 707031, LV Ostatní

Více

Znalecký posudek č. 2011/331

Znalecký posudek č. 2011/331 Znalecký posudek č. 2011/331 O ceně nemovitosti: Objekt rodinného domu č.p. 234 na parcele č. St.389 s příslušenstvím a pozemky, parcelami č. St.389, 806/1, 806/3, 806/4, v katastrálním území Uherský Ostroh,

Více

Rozsah naší práce vychází z toho, že všechny relevantní faktory by měly být zohledněny. Mezi tyto faktory lze zařadit:

Rozsah naší práce vychází z toho, že všechny relevantní faktory by měly být zohledněny. Mezi tyto faktory lze zařadit: ZNALECKÝ POSUDEK č. 3394/14/2015 o obvyklé ceně rodinného domu č.p. 493, s příslušenstvím a pozemky parc. č. 509 a 717/10, v kat. území Velký Osek, obec Velký Osek, okres Kolín. Objednatel posudku: Účel

Více

IČ: 72987898 telefon: 513033035 e-mail: DIČ: CZ7862305561

IČ: 72987898 telefon: 513033035 e-mail: DIČ: CZ7862305561 Znalecký posudek stanovení obvyklé ceny nemovitosti číslo 2851-016/2014OC 6 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje: Bytová jednotka č. 318/2, 1+1 s přísl. v 1.NP bud. č.p. 318 včetně spoluvl.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 1594/2015 Ocenění nemovitých věcí: St. parcela č. 15 o výměře 778 m2zastavěná plocha a nádvoří Součástí je stavba: Odrava, č.p. 23, rod.dům Stavba stojí na pozemku p.č.:

Více