Znalecký posudek č. 2011/362

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Znalecký posudek č. 2011/362"

Transkript

1 Znalecký posudek č. 2011/362 O ceně nemovitosti: Spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitostem zapsaným na LV č. 454 pro katastrální území Nýdek, objektu pro rodinnou rekreaci č.e. 152 na parcele č. St.1173 s příslušenstvím a k pozemkům, parcelám č. St.1173, 1763/12, v katastrálním území Nýdek, obec Nýdek, okres Frýdek - Místek, kraj Moravskoslezský. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor Prokešovo náměstí Ostrava - Moravská Ostrava Účel posudku: Ocenění nemovitosti za účelem provedení exekuce majetku povinného, Tomáše Brody, bytem Konzumní 381/12, Havířov, Šumbark. Podle stavu ke dni posudek vypracoval: Ing. Pavel Krämer Nováčkova 729/ Ostrava - Výškovice Posudek obsahuje 17 stran. Objednateli se předává ve 2 vyhotoveních. Ostrava,

2 2 A. Nález 1. Znalecký úkol Na základě usnesení sp.zn. 102 EX 00136/ ze dne soudního exekutora JUDr. Milana Vlhy provést: Ocenění nemovitosti povinného. Znaleckým posudkem je stanovena cena nemovitosti dle cenových předpisů, zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku v platném znění a vyhlášky č. 3/2008 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku, ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb., vyhlášky č. 460/2009 Sb. a vyhlášky č. 364/2010 Sb. a dále obvyklá, obecná, neboli tržní, cena nemovitosti, to je cena, kterou by bylo možno za nemovitost, jako předmět prodeje a koupě v rozhodné době a místě dosáhnout. Ocenění jednotlivých práv a závad s nemovitostí spojených. Ocenění závad, které prodejem z dražby nezaniknou. 2. Prohlídka a zaměření nemovitosti Prohlídka a zaměření nemovitosti bylo provedeno dne Podklady pro vypracování posudku Usnesení soudního exekutora JUDr. Milana Vlhy, se sídlem Ostrava, Prokešovo nám. č. 5, sp.zn. 102 EX 00136/ ze dne Zákon č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku v platném znění. Vyhláška č. 3/2008 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku, ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb., vyhlášky č. 460/2009 Sb. a vyhlášky č. 364/2010 Sb. Výpis z katastru nemovitostí, LV č. 454 pro katastrální území Nýdek, vedený Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním pracovištěm Třinec. 4. Vlastnické a evidenční údaje Kraj: Moravskoslezský Okres: Frýdek-Místek Obec: Nýdek Katastrální území: Nýdek (708186) List vlastnictví číslo: 454 Vlastníkem oceňovaného spoluvlastnického podílu ve výši ½ je Tomáš Broda, bytem Konzumní 381/12, Havířov, Šumbark. 5. Celkový popis nemovitosti Předmětem ocenění je spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitostem zapsaným na LV č. 454 pro katastrální území Nýdek, obec Nýdek, okres Frýdek-Místek, kraj Moravskoslezský, objektu pro rodinnou rekreaci č.e. 152 na parcele č. St.1173 s příslušenstvím, venkovním úpravám, a k pozemkům, parcelám č. St.1173 a 1763/12. Posudek byl vytvořen v programu Delta-NEM firmy Diotima, s.r.o., tel.: ,

3 3 Parcela č. St.1173 o výměře 51 m 2 je pozemkem evidovaným v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří. Pozemek je zastavěn objektem pro rodinnou rekreaci č.e Parcela č. 1763/12 o výměře 349 m 2 je pozemkem evidovaným v katastru nemovitostí v druhu pozemku ostatní plocha, jiná plocha. Jedná se o pozemek tvořící jednotný funkční celek se stavbou pro rodinnou rekreaci č.e. 152 na parcele č. St.1173 a pozemkem, parcelou č. St.1173, evidovaným v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří, za účelem společného využití. Nemovitost se nachází v okrajové části zastavěného území obce Nýdek, v lokalitě zastavěné rozptýlenou zástavbou objektů užívaných pro potřeby rodinné rekreace a objektů užívaných pro individuální bydlení. Nemovitost je přístupná po veřejné pozemní komunikaci se zpevněným neprašným povrchem a je napojená na rozvod elektrické energie. V místě není možnost napojení na veřejný vodovod, zdrojem vody je obecní studna na níž jsou napojeny přípojky vody řady objektů v okolí, není veřejná kanalizace, splaškové vody jsou odváděny do žumpy, a není možnost napojení na rozvod zemního plynu. Dále je předmětem ocenění věcné břemeno váznoucí na oceňovaných nemovitostech, omezující vlastnická práva vlastníků nemovitostí, a snižující hodnotu oceňovaného spoluvlastnického podílu. Jedná se věcné břemeno doživotního užívání stavby č.e. 152 s příslušenstvím a pozemků, parcel č. St.1173 a 1763/12 v katastrálním území Nýdek, zřízené ve prospěch oprávněného, Hildegardy Stabravové, bytem ul.2.pětiletky 456/14, Havířov, a zapsané v oddíle C listu vlastnického č. 454 pro katastrální území Nýdek. (Předmětem ocenění za účelem snížení ceny nemovitostí není věcné břemeno doživotního užívání stavby č.e. 152 s příslušenstvím a pozemků, parcel č. St.1173 a 1763/12 v katastrálním území Nýdek, zřízené ve prospěch oprávněného, Ing. Ladislava Stabravy, bytem ul.2.pětiletky 456/14, Havířov, a zapsané v oddíle C listu vlastnického č. 454 pro katastrální území Nýdek, jelikož toto zaniklo v důsledku úmrtí oprávněného dne ) 6. Obsah posudku a) Objekty 1) Stavba pro rodinnou rekreaci č.e. 152 v k.ú. Nýdek včetně příslušenství - podíl 1/2 2) Terasa, výška nad 1 do 1,5 m na dvou řadách zděných sloupků - podíl 1/2 b) Pozemky 1) Pozemky, parcely č. St.1173, 1763/12, v k.ú. Nýdek - podíl 1/2 c) Ocenění porovnávací metodou

4 4 B. Posudek Popis objektů, výměra, hodnocení a ocenění Ocenění nemovitosti je provedeno podle vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 364/2010 Sb. o oceňování majetku. Podklady pro stanovení koeficientu K p : Okres: Frýdek-Místek Počet obyvatel: obyvatel Popisy objektů a) Objekty 1) Stavba pro rodinnou rekreaci č.e. 152 v k.ú. Nýdek včetně příslušenství - podíl 1/2 Stavba pro rodinnou rekreaci č.e. 152 v katastrálním území Nýdek je objektem zděné konstrukce, podsklepeným, o jednom nadzemním podlaží, se šikmým sedlovým krovem, při čemž prostor obestavěný střešní konstrukcí je využit na podkroví. Dispoziční uspořádání objektu: 1.PP je tvořeno skladovacími místnostmi jejichž prohlídka nemohla být uskutečněna v důsledku zaplavení podlah vodou pronikající do objektu vlivem poškození izolací základů a obvodového zdiva a dále v důsledku značného množství různorodého materiálu zde uskladněného a bránícího průchodu místnostmi. 1.NP je tvořeno verandou, chodbou, WC, kuchyní, koupelnou a obytnou místností z níž je přístup na terasu. Podkroví je tvořeno chodbou, dvěma ložnicemi a balkonem. Prostor mezi stropní konstrukcí podkroví a hřebenem krovu tvoří půdu využívanou ke skladování. Popis jednotlivých konstrukcí objektu: Objekt je vybudován na betonových základech opatřených izolacemi proti zemní vlhkosti. Svislé konstrukce a obvodové zdivo tloušťky 30 cm jsou vyzdívané ze škvárobetonových tvárnic a opatřené vnější břízolitovou fasádou a z části vnějším dřevěným obklade, vnitřní povrchy stěn jsou tvořeny z části dvouvrstvými vápennými omítkami, z části dřevěným obkladem, stěny koupelny a kuchyně jsou obloženy keramickým obkladem. Sokl budovy je obložen kamenným obkladem. Stropy místností mají rovné podhledy, podlahy jsou dřevěné, pokryté textilními krytinami, v koupelně je keramická dlažba. Sedlový krov dřevěné konstrukce je opatřen krytinou a klempířskými konstrukcemi z pozinkovaného plechu. Schodiště je dřevěné, bez zábradlí, dveře jsou dřevěné hladké plné nebo prosklené, okna jsou dřevěná zdvojená, objekt je vytápěn pouze lokálně a to kuchyňským sporákem na tuhá paliva, krbem v obytné místnosti 1.nadzemního podlaží a dále kamny na tuhá paliva v jedné z ložnic podkroví. V objektu je proveden rozvod studené vody, ohřev teplé vody pro umývadlo v koupelně je prováděn elektrickým průtokovým ohřívačem, záchod je splachovací, koupelna je vybavena umývadlem a vanou u níž ale chybí vodovodní baterie. Je provedena vnitřní kanalizace ze všech hygienických zařízení. V kuchyni se nachází sporák na propan butan. Stavebně technický stav objektu:

5 5 Objekt je užíván asi 35 let. Ke dni ocenění objekt vykazuje znaky dlouhodobě zanedbané údržby. Výrazně opotřebené a poškozené jsou především konstrukce vystavené vlivům povětrnostních podmínek, klempířské konstrukce krovů, břízolitová fasáda, vnější dřevěné obklady, konstrukce zábradlí balkonu a terasy, okna, dveře. Výrazně opotřebené jsou rovněž vnitřní povrchy podlah, vnitřní rozvody elektrické energie a vody, zdroje tepla i vybavení kuchyně a sociálních zařízení. Za účelem ocenění je uvažováno, že objekt za účelem dalšího užívání vyžaduje provedení oprav a stavebních úprav velkého rozsahu. Jedná se o objekt který není celoročně obyvatelný z důvodu nedostatečné tepelné izolace obvodových stěn a z důvodu nedostatečného vybavení zdroji tepla. Venkovní úpravy zahrnuté v ceně stavby: V ceně stavby pro rodinnou rekreaci jsou zahrnuty venkovní úpravy tvořící její příslušenství a nacházející se na pozemcích ve funkčním celku. Jedná se především o přípojku elektrické energie, přípojku vodu, žumpu, zpevněné plochy, oplocení, a plotová vrátka. Venkovní úpravou nezahrnutou v ceně stavby je terasa. 2) Terasa, výška nad 1 do 1,5 m na dvou řadách zděných sloupků - podíl 1/2 Předmětem ocenění je venkovní terasa přístupná z obytné místnosti 1.nadzemního podlaží domu. b) Pozemky 1) Pozemky, parcely č. St.1173, 1763/12, v k.ú. Nýdek - podíl 1/2 Parcela č. St.1173 o výměře 51 m 2 je pozemkem evidovaným v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří. Pozemek je zastavěn objektem pro rodinnou rekreaci č.e Parcela č. 1763/12 o výměře 349 m 2 je pozemkem evidovaným v katastru nemovitostí v druhu pozemku ostatní plocha, jiná plocha. Jedná se o pozemek tvořící jednotný funkční celek se stavbou pro rodinnou rekreaci č.e. 152 na parcele č. St.1173 a pozemkem, parcelou č. St.1173, evidovaným v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří, za účelem společného využití. Ocenění nemovitosti povinného a) Objekty a.1) Vyhláška 364/2010 Sb. a.1.1) Stavba pro rodinnou rekreaci č.e. 152 v k.ú. Nýdek včetně příslušenství - podíl 1/2 26a Podlaží: Název Výška Zastavěná plocha 1.PP 2,25 m 7,70 6,50 = 50,05 m 2 1.NP 2,60 m 7,70 6,50+3,40 1,20 = 54,13 m 2 Podkroví 2,40 m 7,70 6,50 = 50,05 m 2 Součet: 7,25 m 154,23 m 2 Podlažnost: 154,23 / 50,05 = 3,08 Obestavěný prostor (OP): 1.PP 2,25 7,70 6,50 = 112,61 m 3

6 6 1.NP 2,60 (7,70 6,50+3,40 1,20) = 140,74 m 3 Zastřešení včetně podkroví 5,00/2 7,70 6,50 = 125,13 m 3 Balkon 1,00 1,30 6,50 = 8,45 m 3 Obestavěný prostor celkem: = 386,93 m 3 Určení základní ceny za m 3 dle přílohy č. 20a, tabulky č. 1: Kraj: Moravskoslezský Obec: Nýdek Počet obyvatel: Indexovaná prům. cena (IPC): 3 347, Kč/m 3 Trh s nemovitostmi: příloha č. 18a, tabulka č. 1 Vliv právních vztahů na prodejnost negativní - věcné břemeno užívání. Popis znaku Hodnocení znaku T i 1 Situace na dílčím (segmentu) III. Nabídka odpovídá poptávce 0,00 trhu s nemovitostmi 2 Vlastnictví nemovitostí II. Stavba na vlastním pozemku (ve 0,00 3 Vliv právních vztahů na prodejnost (např. prodej podílu, pronájem) 3 Index trhu (I T = 1 + T i): 0,950 i=1 Poloha nemovitosti: příloha č. 18a, tabulka č. 3 spoluvlastnictví) I. Negativní 0,05 Popis znaku Hodnocení znaku P i 1 Životní prostředí a atraktivita IV. Vyhledávané rekreační oblasti, horská 0,15 oblasti střediska 2 Přírodní lokalita III. Les nebo vodní plocha je v místě 0,00 (docházková vzdálenost) 3 Poloha v zástavbě III. Výhodná poloha 0,02 4 Dopravní dostupnost III. Bezproblémový příjezd k hranici pozemku 0,00 5 Hromadná doprava II. Dobrá dostupnost 0,00 6 Parkovací možnosti I. Špatné 0,02 7 Obchod a služby (okolí I. Žádné 0,05 nemovitosti) 8 Sportoviště I. Žádné 0,00 9 Obyvatelstvo v okolí II. Bezproblémové okolí 0,00 10 Změny v okolí s vlivem na cenu III. bez vlivu 0,00 nem. 11 Vlivy neuvedené 11 II. Bez dalších vlivů 0,00 Index polohy (I P = 1 + P i): 1,100 i=1

7 7 Konstrukce a vybavení nemovitosti: příloha č. 20a, tabulka č. 2 Popis znaku Hodnocení znaku V i 0 Typ stavby III. Podsklepený - se šikmou nebo strmou střechou C 1 Druh stavby I. Rekreační chalupa a rekreační domek 0,02 2 Provedení obvodových stěn III. Zdivo cihelné nebo tvárnicové 0,00 3 Tloušťka obvod. stěn I. méně jak 45 cm 0,02 4 Podlažnost I. Hodnota větší než 2 0,00 5 Napojení na veřejné sítě I. Žádné nebo pouze přípojka elektr. energie 0,10 (přípojky) 6 Způsob vytápění stavby I. Lokální na tuhá paliva 0,08 7 Zákl. příslušenství v RD III. Úplné - standardní provedení 0,00 8 Ostatní vybavení v RD I. Bez dalšího vybavení 0,00 9 Venkovní úpravy III. Standardního rozsahu a provedení 0,00 10 Vedlejší stavby tvořící II. Bez vedlejších staveb nebo jejich celkové 0,00 příslušenství k RD zastavěné ploše nad 25 m 2 11 Pozemky ve funkčním celku se II. Od 300 m 2 do 800 m 2 celkem 0,00 stavbou 12 Kriterium jinde neuvedené III. Bez vlivu na cenu 0,00 13 Stavebně-technický stav IV. Stavba ve špatném stavu - (předpoklad 0,65 * * Kategorie stavby: C - stáří od 30 do 50 let včetně Hodnota koeficientu (s) pro úpravu V 14 : 0,8 12 provedení rozsáhlejších stavebních úprav) Index konstrukce a vybavení (I V = (1 + V i) V 13): i=1 0,406 Index cenového porovnání (I = I T I P I V ): 0,950 1,100 0,406 = 0,424 Cena upravená (CU = IPC I): 3 347, 0,424 = 1 419,13 Kč/m 3 Určení porovnávací hodnoty (OP CU): 386, ,13 = ,97 Kč Úprava ceny vlastnickým podílem Vlastnický podíl: 1 / 2 Cena po úpravě: = ,98 Kč Stavba pro rodinnou rekreaci č.e. 152 v k.ú. Nýdek včetně příslušenství - podíl 1/2 zjištěná cena: ,98 Kč a.1.2) Terasa, výška nad 1 do 1,5 m na dvou řadách zděných sloupků - podíl 1/2 10 Zatřídění pro potřeby ocenění Terasa, výška nad 1 do 1,5 m na dvou řadách zděných sloupků: 4.50*2.70 = 12,15 m 2 Polohový koeficient: 0,850 Kód klasifikace CZ-CC: 242 Ostatní inženýrská díla j. n. Kód standardní klasifikace produkce: Stavební díla jinde neuvedená

8 8 Koeficient změny ceny stavby: 2,351 Koeficient prodejnosti: 1,239 (Rodinné domy) Ocenění Základní cena: 12,15 m , Kč/m ,50 Kč Korekce základní ceny: Polohový koeficient K 5 : 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i : 2,3510 Koeficient prodejnosti K p : 1,2390 Cena stavby: = ,33 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou: Stáří: 35 roků Předpokládaná další životnost: 10 roků Opotřebení: / ( ) = 77,778 % Odpočet opotřebení: ,33 Kč 77,778 % ,14 Kč Cena objektu po odečtení opotřebení: = ,19 Kč Úprava ceny vlastnickým podílem Vlastnický podíl: 1 / 2 Cena po úpravě: = ,60 Kč Terasa, výška nad 1 do 1,5 m na dvou řadách zděných sloupků - podíl 1/2 zjištěná cena: ,60 Kč Ceny objektů bez odpočtu opotřebení: 1) Stavba pro rodinnou rekreaci č.e. 152 v k.ú. Nýdek včetně příslušenství - podíl 1/2 2) Terasa, výška nad 1 do 1,5 m na dvou řadách zděných sloupků - podíl 1/2 Cena objektů bez odpočtu opotřebení činí celkem: Cena po zaokrouhlení: Ceny objektů včetně opotřebení: 1) Stavba pro rodinnou rekreaci č.e. 152 v k.ú. Nýdek včetně příslušenství - podíl 1/2 2) Terasa, výška nad 1 do 1,5 m na dvou řadách zděných sloupků - podíl 1/2 Cena objektů včetně opotřebení činí celkem: Cena po zaokrouhlení: ,97 Kč ,33 Kč ,30 Kč , Kč ,98 Kč ,60 Kč ,58 Kč , Kč b) Pozemky b.1) Vyhláška 364/2010 Sb. b.1.1) Pozemky, parcely č. St.1173, 1763/12, v k.ú. Nýdek - podíl 1/2 28 Základní cena za m 2 stavebního pozemku dle 28 odst. 1 činí 42,21 Kč.

9 9 Cena je určena podle písm. k): ZC = C p 1,00, kde C p = 35 + ( ) 0, (zaokrouhleno na dvě desetinná místa), kde je počet obyvatel v obci. 28 odst. 2 Zastavěné plochy a nádvoří Určení koeficientů pro úpravu základní ceny za m 2 pozemku Úprava podle přílohy č. 21, tabulka č. 2: Není možnost napojení na veřejný vodovod 5 % Není možnost napojení na veřejnou kanalizaci 7 % Úprava celkem: 12 % 0,880 Koeficient změny cen staveb K i : 2,169 Koeficient prodejnosti K p : (Rodinné domy) 1,239 Jednotková cena [Kč/m 2 ] Název Parc. č. Výměra [m 2 ] základní upravená Cena [Kč] Zastavěná plocha St ,21 99, ,95 28 odst. 5 Pozemky zahrad a ostatní plochy Určení koeficientů pro úpravu základní ceny za m 2 pozemku Úprava podle přílohy č. 21, tabulka č. 2: Není možnost napojení na veřejný vodovod 5 % Není možnost napojení na veřejnou kanalizaci 7 % Úprava celkem: 12 % 0,880 Koeficient změny cen staveb K i : 2,169 Koeficient prodejnosti K p : (Rodinné domy) 1,239 Koeficient úpravy dle 28 odst.5: 0,400 Jednotková cena [Kč/m 2 ] Název Parc. č. Výměra [m 2 ] základní upravená Cena [Kč] Ostatní plocha 1763/ ,21 39, ,22 Součet cen všech typů pozemků: = ,17 Kč Úprava ceny vlastnickým podílem Vlastnický podíl: 1 / 2 Cena po úpravě: = 9 513,09 Kč Pozemky, parcely č. St.1173, 1763/12, v k.ú. Nýdek - podíl 1/2 zjištěná cena: 9 513,09 Kč c) Ocenění porovnávací metodou Porovnávací cena nemovitosti jako celku se obecně zjišťuje porovnáním s již realizovanými prodeji nebo koupěmi v daném místě a čase. Pokud informace o realizovaných prodejích chybí, nebo jsou nedostupné, je možné využit za účelem porovnání nabídkových cen obdobných nemovitostí v dané, nebo srovnatelné lokalitě, získanými z inzerce a nabídek realitních kanceláří. V principu se jedná o vyhodnocení trhu s nemovitostmi srovnatelnými svým charakterem, velikostí a lokalitou. Toto srovnání se provádí na základě vlastního průzkumu trhu nemovitostí, vyhodnocením údajů z denního i odborného tisku, vývěsek realitních kanceláří, sledováním aukcí a dražeb, konzultacemi s realitními kancelářemi a správci nemovitostí. Závěrem tohoto šetření je odhadovaná porovnávací cena se

10 10 zohledněním situace na trhu pro srovnatelné nemovitosti ke dni ocenění. Pro srovnání jsou použity nemovitosti srovnatelného charakteru, nemovitosti přibližně srovnatelného stavu, v dané nebo srovnatelné lokalitě, nabízené na trhu s nemovitosti ve 3. čtvrtletí roku Rozdíly v poloze, stavebně technickém stavu, vybavení a v rozsahu a stavu příslušenství, tj. venkovních úprav včetně dostupnosti inženýrských sítí a rozsahu společně užívaných pozemků jsou zohledněny v porovnávací tabulce. Vzhledem ke skutečnosti, že u porovnávacích nemovitostí je známa pouze nabídková cena a lze předpokládat, že skutečná cena dosažená při prodeji bude vzhledem k situaci na trhu s nemovitostmi i výrazně nižší, je tato nabídková ceny upravena, objektivizována, na pramen ceny koeficientem K pramen. Srovnávací nemovitosti : Nemovitost č.1) Prodej, chalupa, 120 m 2 Cena: ,- Kč včetně provize, včetně právního servisu Adresa: Návsí Datum vložení: Datum aktualizace: ID zakázky: Budova: Cihlová Stav objektu: Velmi dobrý Umístění objektu: Samota Podlaží počet: 2 Plocha zastavěná: 80 m 2 Plocha užitná: 120 m 2 Plocha pozemku: m 2 Voda: Místní zdroj Topení: Lokální tuhá paliva, Lokální elektrické Odpad: Septik Elektřina: 230V Komunikace: Neupravená Popis: K prodeji chalupu o velikosti 4+1, nacházející se na samotě nad obcí Návsí u Jablunkova. K chalupě patří pozemky o velikosti m 2. Okolí je tvořeno zejména lesem a loukami. Chalupa je ve velice dobrém a udržovaném stavu po částečné rekonstrukci. Má pěkné dřevěné podlahy, dřevěné obklady, v přízemí jsou dvě verandy, zrekonstruovaná koupelna se sprchovým koutem a WC, kuchyň a dva pokoje. V patře domu je pak velký obytný pokoj a v něm jeden menší. Topení je zabezpečeno kachlovými kamny a elektrickými radiátory. Voda je z vlastní studně. Kontaktovat Realitní kancelář STING, s.r.o. 1. máje 540, Třinec Nemovitost č.2) Prodej, chalupa, 100 m 2 Cena: ,- Kč Adresa: Nýdek Datum vložení: ID zakázky: 4585 Budova: Cihlová Stav objektu: Dobrý Typ domu: Patrový Plocha zastavěná: 79 m 2

11 11 Plocha užitná: 100 m 2 Plocha podlahová: 100 m 2 Plocha pozemku: m 2 Elektřina: 230V Komunikace: Asfaltová Popis: Zděný rekreační celopodsklepený domek 3+1 s garáží, s možností trvalého bydlení,nebo je vhodný i pro chalupáře,rybáře apod. Nemovitost je situována v horách u lesa s potůčkem a třemi chovnými rybníky. užitná, podlahová plocha je 100m 2, zastavěná 79m 2, pozemek 1447m 2. Sedlová střecha s podkrovím. Mírně svahovitý pozemek. Asfaltová přístupová cesta. Na pozemku se nachází žumpa. Výhody:slunný, pěkný výhled, tiché prostředí, dílna, rybolov, turistika, cykloturistika. Kontaktovat Reality IQ Hrnčířská 42/5, Karviná Nemovitost č.3) Prodej, chata, 60 m 2 Cena: ,- Kč včetně provize Adresa: Nýdek Datum vložení: ID zakázky: Budova: Smíšená Stav objektu: Velmi dobrý Vlastnictví: Osobní Umístění objektu: Polosamota Podlaží počet: 2 Plocha zastavěná: 30 m 2 Plocha užitná: 60 m 2 Plocha podlahová: 60 m 2 Plocha pozemku: 300 m 2 Balkón: Ano Parkovací stání: 2x Voda: Místní zdroj Elektřina: 230V Doprava: Autobus Popis: K prodeji chata 2+kk s pozemkem o celkové výměře 300 m 2 v malebné krajině Těšínských Beskyd. Chata se prodává včetně nového zařízení, sprchovací kout, WC, balkon, terasa, venkovní posezení. Doporučujeme pro milovníky houbaření a aktivního odpočinku. Kontaktovat M&M reality holding, a.s. Krakovská 1675/2, Praha Seznam porovnávaných objektů: Nemovitost č.1) Výchozí cena (VC): , Kč Množství (M): 120,00 m 2 K místa : 0,90 K stav : 1,20

12 12 K vybav. : 1,10 K přísluš : 1,00 K pozemky : 1,30 K pramen : 1,15 Jednotková cena (JC): 7 014,59 Kč Váha (V): 1,0 Nemovitost č.2) Výchozí cena (VC): , Kč Množství (M): 100,00 m 2 K místa : 1,00 K stav : 1,15 K vybav. : 1,10 K přísluš : 1,15 K pozemky : 1,15 K pramen : 1,15 Jednotková cena (JC): 9 875,74 Kč Váha (V): 1,0 Nemovitost č.3) Výchozí cena (VC): , Kč Množství (M): 60,00 m 2 K místa : 1,00 K stav : 1,15 K vybav. : 1,05 K přísluš : 1,00 K pozemky : 1,00 K pramen : 1,15 Jednotková cena (JC): 5 329,01 Kč Váha (V): 1,0 kde JC = (VC / M) / (K místa K stav K vybav. K přísluš K pozemky K pramen ) Minimální jednotková cena za m 2 : Průměrná jednotková cena za m 2 ( (JC V) / V): Maximální jednotková cena za m 2 : 5 329,01 Kč 7 406,45 Kč 9 875,74 Kč Stanovení porovnávací hodnoty: Stanovená jednotková cena za m 2 : 7 406, Kč Množství: 83,00 m 2 Porovnávací hodnota: = , Kč Úprava ceny vlastnickým podílem Vlastnický podíl: 1 / 2 Cena po úpravě: = , Kč Výsledná porovnávací hodnota: , Kč

13 13 C. Rekapitulace Ceny podle cenového předpisu Cena objektů podíl ½ Cena pozemků podíl ½ Celková cena podle cenového předpisu podíl ½ Cena zjištěná porovnávacím způsobem podíl ½ , Kč 9 510, Kč , Kč , Kč Na základě provedeného vyhodnocení trhu s obdobnými nemovitostmi je jako obvyklá cena nemovitosti, to je cena, která by byla dosažena při prodeji stejného nebo obdobného majetku v obvyklém obchodním styku, uvažována cena zjištěná porovnávací metodou po zaokrouhlení. Obvyklá (obecná, tržní) cena spoluvlastnického podílu ve výši ½ na nemovitostech zapsaných na LV č. 454 pro katastrální území Nýdek je podle odborného odhadu znalce , Kč Ocenění Cena slovy: třistasedmtisíc Kč jednotlivých práv a závad s nemovitostí spojených Ke dni ocenění váznou na nemovitosti tato omezení vlastnického práva : Broda Tomáš Konzumní 381/ Havířov Broda Tomáš Konzumní 381/ Havířov Stavba: Nýdek č.e. 152 Parcela: St.1173 Parcela: 1763/12 Nařízení exekuce Usnesení Okresního soudu v Ostravě 91 Nc-10861/ ze dne Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti, spoluvlastnického podílu ½ Exekuční příkaz Exekutorského úřadu Ostrava, JUDr. Milan Vlha, zn. 102 EX 00136/ ze dne Právní moc ke dni Ocenění závad, které prodejem z dražby nezaniknou Po prodeji v dražbě bude na oceňované nemovitosti váznout právní vada věcné břemeno doživotního užívání stavby č.e. 152 s příslušenstvím a pozemků, parcel č. St.1173 a 1763/12 v katastrálním území Nýdek, zřízené ve prospěch oprávněného, Hildegardy Stabravové, bytem ul.2.pětiletky 456/14, Havířov, a zapsané v oddíle C listu vlastnického č. 454 pro katastrální území Nýdek. Rozsah věcného břemene: Oprávněný užívá místnosti o celkové výměře podlahové plochy 83 m 2. Rozsah užívaných pozemků (ostatní plocha) 349 m 2. Roční užitek: Roční užitek se zpravidla stanoví ve výši obvyklého nájemného za pronájem srovnatelné nemovitosti. Vzhledem ke skutečnosti, že v dané ani srovnatelné lokalitě nebyl zjištěn dlouhodobý pronájem objektu pro rodinnou rekreaci s příslušenstvím a pozemky, nebo zaznamenána nabídka obdobného pronájmu, je

14 14 pro účely stanovení ročního užitku, plynoucího oprávněnému z užívání prostor v domě, vycházeno z nájemného, jež je hrazeno za pronájem obecních bytů v obci Bystřice (obec Nýdek nepronajímá byty ve svém vlastnictví) upravené pro obec Nýdek s ohledem k rozdílné velikosti obce. Nájemné za pronájem bytů v majetku obce Bystřice činí 22,-- Kč/m 2 /měsíc. Upravené nájemné pro obec Nýdek je uvažováno ve výši 16,-- Kč/m 2. Užívání místností objektu roční užitek: 83 m 2 x 16,-- Kč/m 2 /měsíc x 12 měsíců = ,-- Kč V případě pozemků je, vzhledem k nedostatku informací o případných nájemních vztazích za pronájem srovnatelných nemovitostí, roční užitek uvažován ve výši simulovaného nájemního, které se určí jako dané procento z obvyklé ceny užívaných pozemků. Obvyklá cena pozemku, zjištěná na základě porovnání s obdobnými pozemky v dané nebo srovnatelné lokalitě, v období, k němuž je cena věcného břemene stanovena, je s ohledem na konkrétní polohu pozemků, jejich vybavenost (dosažitelnost inženýrských sítí) a s ohledem na skutečnost, že u srovnávacích pozemků jsou známé pouze nabídkové ceny, a ceny skutečně dosažené při prodeji se od těchto nabídkových cen mohou i výrazně lišit, uvažována ve výši 250,-- Kč/m 2. Užívání pozemku - roční užitek: Simulované nájemné je uvažováno ve výši 5 % z ceny pozemku, to je 12,50 Kč/m 2 Tato sazba vychází z obvyklých hodnot používaných v zahraničí, obdobně byla použita i v dřívějších oceňovacích předpisech, např. vyhláška č. 128/1984 Sb. 16 náhrada za užívání pozemku, nebo vyhláška č. 316/1990 Sb. 16, odst.1). Vzhledem ke skutečnosti, že tato částka je vyšší než maximální cena za pronájem pozemku nesloužícího pro účely podnikání nájemce, daný Výměrem MF ČR č. 01/2010 ze dne , kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, zveřejněný v Cenovém věstníku, částka 13, ročník XXXVII, dne , je pro stanovení ročního užitku vycházeno z ceny maximální, to je.. 7,-- Kč/m m 2 x 7,-- Kč/m 2 = 2 443,-- Kč Roční užitek vyplývající z věcného břemene: = , Kč Doba trvání věcného břemene: na doživotí (ocení se desetinásobkem ročního užitku) , Kč 10 = , Kč Zjištěná hodnota: = , Kč Úprava ceny vlastnickým podílem Vlastnický podíl: 1 / 2 Cena po úpravě: = , Kč Obvyklá (obecná, tržní) cena spoluvlastnického podílu ve výši ½ na nemovitostech zapsaných na LV č. 454 pro katastrální území Nýdek, upravená o cenu věcného břemene na pozemku váznoucího, je podle odborného odhadu znalce , Kč Cena slovy: dvěstěpatnácttttisíc Kč

15 15 Ostrava, Ing. Pavel Krämer Nováčkova 729/ Ostrava - Výškovice

16 16 D. Znalecká doložka Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě ze dne , Spr. 1960/91 pro základní obor ekonomika, pro odvětví ceny a odhady nemovitostí. Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 2011/362 znaleckého deníku. Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č. 342/11 podle připojené likvidace.

17 17 E. Seznam příloh Usnesení soudního exekutora JUDr. Milana Vlhy, se sídlem Ostrava, Prokešovo nám. č. 5, sp.zn. 102 EX 00136/ ze dne Výpis z katastru nemovitostí, LV č. 454 pro katastrální území Nýdek, vedený Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním pracovištěm Třinec. Kopie katastrální mapy. Ortofotomapa. Fotodokumentace.

Znalecký posudek č. 2011/331

Znalecký posudek č. 2011/331 Znalecký posudek č. 2011/331 O ceně nemovitosti: Objekt rodinného domu č.p. 234 na parcele č. St.389 s příslušenstvím a pozemky, parcelami č. St.389, 806/1, 806/3, 806/4, v katastrálním území Uherský Ostroh,

Více

Znalecký posudek č. 2013/486

Znalecký posudek č. 2013/486 Znalecký posudek č. 2013/486 o ceně nemovitostí, rozestavěné stavbě rodinného domu na parcele č. 1175 a pozemků, parcel č. 1175, 1176, 1973, v katastrálním území Postřelmov, obec Postřelmov, v okrese Šumperk,

Více

Znalecký posudek č. 2011/105

Znalecký posudek č. 2011/105 Znalecký posudek č. 2011/105 O ceně nemovitosti: Spoluvlastnický podíl 1/2 k nemovitostem zapsaným na LV č. 365 pro katastrální území Vendryně, obec Vendryně, okres Frýdek - Místek, kraj Moravskoslezský,

Více

Znalecký posudek č. 2013060

Znalecký posudek č. 2013060 Znalecký posudek č. 2013060 o ceně nemovitosti: Spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitostem zapsaným ve prospěch vlastníků na LV č. 557 pro katastrální území Raškovice, stavbě rodinného domu č.p.

Více

Znalecký posudek č. 2012/346

Znalecký posudek č. 2012/346 Znalecký posudek č. 2012/346 o ceně nemovitosti: Byt, jednotka č. 1416/8, v budově č.p. 1416,1417,1418, na parcele č. st.2573/1, v katastrálním území, obec, okres Zlín, kraj Zlínský, včetně podílu ke společným

Více

Znalecký posudek č. 2013/411

Znalecký posudek č. 2013/411 Znalecký posudek č. 2013/411 o ceně nemovitostí: Rodinný dům číslo popisné 205 na parcele č. st. 233 s příslušenstvím a pozemkem, parcelou č. st. 233, v katastrálním území Michálkovice, obec Ostrava, v

Více

Znalecký posudek č. 2012/110

Znalecký posudek č. 2012/110 Znalecký posudek č. 2012/110 o ceně nemovitosti: Byt, jednotka č. 2410/10 v bytovém domě č.p. 2410 na parcele č. 620/17 v katastrálním území Karviná - město, obec Karviná, okres Karviná, kraj Moravskoslezský,

Více

Znalecký posudek č. 2012/221

Znalecký posudek č. 2012/221 Znalecký posudek č. 2012/221 o ceně nemovitosti: Pozemek, parc.č. 358/42 v katastrálním území Heřmanice, obec Ostrava, okres Ostrava-město, kraj Moravskoslezský. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 181/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 181/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 181/13 o obvyklé ceně podílu id. 1/3 na nemovitostech - rodinného domu č.p. 179 na pozemku p. č. st. 231 a pozemku p. č. st. 231, st. 318 a 623/5 s příslušenstvím, LV číslo 807, katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 189/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 189/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 189/13 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 32 na pozemku p. č. st. 25 a pozemku p. č. st. 25, 188/1, 188/2 a 197 s příslušenstvím, LV číslo 68, katastrální území Markoušovice,

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 1453-0186/2013 o ceně rodinného domu č.p.544 s příslušenstvím, stavební plocha p.č.966 v k.ú. Chabařovice, obci Chabařovice, okres Ústí nad Labem.LV č.52. Objednatel

Více

Znalecký posudek č. 4899-014/12

Znalecký posudek č. 4899-014/12 Znalecký posudek č. 4899-014/12 o obvyklé ceně nemovitosti rodinného domu Bělkovice-Lašťany č.p. 531, s pozemky parcelní číslo 292 - zastavěná plocha a nádvoří a 293 - ostatní plocha jiná plocha, katastrální

Více

Znalecký posudek č. 2011/154

Znalecký posudek č. 2011/154 Znalecký posudek č. 2011/154 O ceně nemovitosti: Pozemek, parcela č. 796 v katastrálním území Staříč, obec Staříč, okres Frýdek-Místek, kraj Moravskoslezský. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Frýdek

Více

Znalecký posudek č. 4791-076/11

Znalecký posudek č. 4791-076/11 Znalecký posudek č. 4791-076/11 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu ideální 1/4 nemovitosti rodinného domu Střížov č.p. 72, s pozemky parcelní číslo St. 171 - zastavěná plocha a nádvoří, 718/2 - zahrada

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3630-453/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3630-453/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3630-453/2013 O ceně rodinného domu v Lomnici nad Popelkou, Hoření Lomnice č.p.1251, včetně příslušenství a pozemků p.č.st.2653, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 118 m 2 a p.č.1835/4,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 113/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 113/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 113/13 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 19 na pozemku p. č. st. 20 a pozemku p. č. st. 20 s příslušenstvím, LV číslo 177, katastrální území Nepřejov, obec Dolní Hbity,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2353-92/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2353-92/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2353-92/12 o ceně nemovitosti rekreační chaty č.e. 963 na pozemku p.č. 1240 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Stichovice, obec Mostkovice, okres Prostějov. Objednatel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 04/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 04/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 04/13 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 187 na pozemku p. č. st. 243, garáže bez č.p/č.e. na pozemku p.č. st. 822 a pozemku p. č. st. 243, p.č. st. 822 a 1390 s příslušenstvím,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 13/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 13/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 13/14 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 86 na pozemku p. č. st. 253 a pozemků p. č. st. 253, st. 270/1, 133/1, 1372/2, 1373, 133/102 EN, 1374 PK, 1375 PK a 1376 PK s

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6046-181/2014 NEMOVITÁ VĚC: Rekreační domek če. 86 Katastrální údaje: Adresa nemovité věci: Komorní Lhotka 86, 739 53 Komorní Lhotka Kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek,

Více

Znalecký posudek č. 13/04/96

Znalecký posudek č. 13/04/96 Znalecký posudek č. 13/04/96 O ceně nemovitosti - objektu č.e. 792 - rod. rekr, příslušející k části obce Kníničky, na pozemcích p.č. 1551/1 a p.č. 1551/2, vše v k.ú. Kníničky, obec Brno, okres Brno-město.

Více

Znalecký posudek č. 4846-131/11

Znalecký posudek č. 4846-131/11 Znalecký posudek č. 4846-131/11 o obvyklé ceně nemovitosti rodinného domu Stará Libavá č.p. 45, s pozemkem parcelní číslo St. 47/2 - zastavěná plocha a nádvoří dle LV 28 a dále spoluvlastnického podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3437-260/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3437-260/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3437-260/2013 O ceně rodinného domu v obci Mříčná č.p.82, včetně příslušenství a pozemků p.č.st.38, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 194 m 2, p.č.436, trvalý travní porost, o

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 254/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 254/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 254/15 o obvyklé ceně podílu id 1/2 na nemovitých věcech - pozemku p.č. st. 124, součástí je stavba: Rtyně v Podkrkonoší č.p. 87, rodinný dům, pozemku p.č. 404, s příslušenstvím, LV

Více

A. NÁLEZ. 1. Znalecký úkol. 2. Základní informace. 3. Prohlídka a zaměření. 4. Podklady pro vypracování znaleckého posudku

A. NÁLEZ. 1. Znalecký úkol. 2. Základní informace. 3. Prohlídka a zaměření. 4. Podklady pro vypracování znaleckého posudku ZNALECKÝ POSUDEK č. 4097-397/2014 O ceně rodinného domu v Praze, Jinonicích, Šternova č.p.132 a garáže bez čp/če, vč.příslušenství a pozemků p.č.428, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 157 m 2, p.č.429/1,

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní. č. 9748-4388/2015

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní. č. 9748-4388/2015 Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 9748-4388/2015 O ceně nemovitosti rodinného domu č.p. 241 zapsaného na listu vlastnictví číslo 677 se stavební parcelou č. St. 279 a pozemkem č. 47/8 v obci Vojnův

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 259/2012

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 259/2012 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 259/2012 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu rodinného domu č.p. 11 na pozemku parc.č. St. 662 s příslušenstvím, objektu zemědělské stavby bez čp/če na pozemku

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.o. znalecký ústav jmenovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 57/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 57/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 57/11 o obvyklé ceně podílu id. 1/2 na nemovitostí - rodinný dům č.p. 343 s příslušenstvím a pozemků, zapsaných na LV číslo 1977 katastrální území : Kravaře ve Slezsku obec : Kravaře_

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4591-390/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4591-390/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4591-390/2015 O ceně pozemku p.č.749, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 448 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.316 v ulici V Podlesí, obec Třemošná, včetně příslušenství a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3684-507/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3684-507/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3684-507/2013 O ceně podílu 1/2 rodinného domu v obci Vinary č.p.3, včetně příslušenství a pozemků p.č.st.103, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 484 m 2, p.č.st.121, zastavěná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 3101-317/2012

ZNALECKÝ POSUDEK 3101-317/2012 ZNALECKÝ POSUDEK 3101-317/2012 O ceně podílu o velikosti 1/2 rodinného domu v obci Lužice č.p.110, včetně příslušenství, vše zapsáno na LV č.607 pro k.ú. Lužice u Šternberka Objednatel posudku: Exekutorský

Více

Znalecký posudek č. 2556/11/2012-A

Znalecký posudek č. 2556/11/2012-A Znalecký posudek č. 2556/11/2012-A O ceně rodinného domu č.p.227 s pozemkem parc.č. 1582 v k.ú.jesenice u Rakovníka, obec Jesenice, okres Rakovník. Objednatel posudku: Účel posudku: CZ Dražby a.s Mírové

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3617-440/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3617-440/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3617-440/2013 O ceně rodinného domu v Písku, Budějovické Předměstí, Lázeňská č.p.638, včetně příslušenství a pozemků p.č.st.1264, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 228 m 2 a p.č.1824/5,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 4155-455/2014

ZNALECKÝ POSUDEK 4155-455/2014 ZNALECKÝ POSUDEK 4155-455/2014 O ceně podílu o velikosti 1/8 rekreační chaty č.e.195 v obci Křečovice, místní část Živohošť, stojící na pozemku jiného vlastníka, vše zapsáno na LV č.465 pro k.ú.živohošť

Více

Znalecký posudek č. 519-33/15

Znalecký posudek č. 519-33/15 O obvyklé (tržní) ceně domu č.p. 430 na pozemku parc. č. 512 a pozemků parc. č. 513 a 1436/14 včetně příslušenství vše zapsáno na listu vlastnictví č. 891 v obci Jeseník, katastrální území Bukovice u Jeseníka

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. č. 856/1/11

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. č. 856/1/11 Asociace znalců a odhadců AZO ČESKÉ REPUBLIKY Komora soudních znalců ČR Ing. Matylda Dufková, znalec ekonomika -ceny a odhady nemovitostí a oceňování podniků stavebnictví - stavby obytné, průmyslové, zemědělské

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192-5725-2013. O ceně zahrady na pozemku č. parc. 2762/46 v k.ú. Žatec, okres Louny.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192-5725-2013. O ceně zahrady na pozemku č. parc. 2762/46 v k.ú. Žatec, okres Louny. ZNALECKÝ POSUDEK č. 192-5725-2013 O ceně zahrady na pozemku č. parc. 2762/46 v k.ú. Žatec, okres Louny. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Praha 6 Bělohorská 270/17 160 00 Praha 6 Účel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3530-353/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3530-353/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3530-353/2013 O ceně rodinného domu v Praze Ďáblicích, Kučerové č.p.137/14, včetně příslušenství a pozemků p.č.690, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 319 m 2 a p.č.691, zahrada,

Více

Znalecký posudek č. 2012/315

Znalecký posudek č. 2012/315 Znalecký posudek č. 2012/315 o ceně nemovitosti: Pozemek, parcela č. 2322/1, v katastrálním území Krásné Pole, obec Ostrava, okres Ostrava-město, kraj Moravskoslezský. Objednatel posudku: Exekutorský úřad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3620-443/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3620-443/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3620-443/2013 O ceně podílu o velikosti 1/6 rodinného domu v Benešově, Hráského č.p.771, včetně příslušenství a pozemku p.č.577/1, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 203 m 2, vše

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2071-52/13. Mgr. Lenka Černošková, soudní exekutor Dolní čp. 71 796 01 Prostějov Čj. 018 EX 02808/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2071-52/13. Mgr. Lenka Černošková, soudní exekutor Dolní čp. 71 796 01 Prostějov Čj. 018 EX 02808/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2071-52/13 o ceně rodinného domu čp. 6 postaveného na pozemku označeném jako stavební parcela p.č. 118 v části obce Bumbalka, pozemku označeného jako stavební parcela p.č. 118 a pozemků

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 998-23/09

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 998-23/09 ZNALECKÝ POSUDEK č. 998-23/09 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu čp. 442 na parcele č. St. 2100 a pozemků parc.č. St. 2100 a 2101, se všemi součástmi a příslušenstvím, v obci a k.ú. Čelákovice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13744-184/13. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno. Sartoriova 28/13 169 00 Praha Břevnov

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13744-184/13. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno. Sartoriova 28/13 169 00 Praha Břevnov ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13744-184/13 o ceně rodinného domu č.p.498 na parc.č.st.819, katastrální území a obec Velká Dobrá, okres Kladno, včetně pozemků parc.č.st.819 a 172/16, příslušenství a ceny obvyklé.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4383-120/14. Exekutorský úřad Břeclav, Mgr. Marcela Petrošová U Tržiště 9 690 02 Břeclav

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4383-120/14. Exekutorský úřad Břeclav, Mgr. Marcela Petrošová U Tržiště 9 690 02 Břeclav ZNALECKÝ POSUDEK č. 4383-120/14 O ceně nemovitosti - rekreační chaty na pozemku parc.č.2453 s příslušenstvím v kat.úz.břeclav Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Břeclav,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1682/2011 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1682/2011 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1682/2011 O ceně obvyklé na rekreační chatě E 58 v osadě Dědek s příslušenstvím a pozemky č.par. 113 zastavěná plocha a nádvoří a č.par. 206/20 zahrada v obci Neratov - Dědek,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 222/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 222/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 222/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. st. 1299, součástí je stavba: Filipov, č.p. 228, rodinný dům, a pozemku p.č. 5106/2, s příslušenstvím, LV číslo 807, katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 51/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 51/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 51/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. st. 568, součástí pozemku je stavba: Kaliště č.e. 146, rodinná rekreace, pozemku p.č. 201/18 s příslušenstvím, zapsaných na LV číslo

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2804/20/16

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2804/20/16 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2804/20/16 NEMOVITÁ VĚC: Nemovitost rekreační chaty, LV 1728 Katastrální údaje : Kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek, obec Kunčice pod Ondřejníkem, k.ú. Kunčice

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4541-340/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4541-340/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4541-340/2015 O ceně pozemku p.č.486/3, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 16 m 2, jehož součástí je zahrádkářská chata č.e.333 v Jihlavě, včetně příslušenství a pozemku p.č.486/22,

Více

Znalecký posudek č. 2567/23/2012

Znalecký posudek č. 2567/23/2012 Znalecký posudek č. 2567/23/2012 O ceně rodinného domku č.p.73 s příslušenstvím a pozemky parc.č. st.73 a 64/38 v k.ú.dřínov, obec Dřínov, okres Mělník. Objednatel posudku: Účel posudku: CZ Dražby a.s

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2215/45/2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2215/45/2016 RD č.p. 391 s pozemky na LV 881 k.ú. Kopidlno ZNALECKÝ POSUDEK č. 2215/45/2016 Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Ideal Reality Hradec Králové, Ing. Jaroslav Nekola Dukelská 95 500

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1130/38/13. sp. zn. 56 EX 1007/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1130/38/13. sp. zn. 56 EX 1007/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1130/38/13 Stanovení obvyklé ceny nemovitostí - rodinný dům čp. 144 na zastavěné ploše a nádvoří p.č. 136/2, zastavěná plocha a nádvoří p.č. 136/2, k.ú.kostelec u Holešova, obec Kostelec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 13/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 13/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 13/12 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 143 na p. č. st. 427 a pozemku p.č. st. 427, p.č. 130/2, p.č. 132/3 s příslušenstvím, LV číslo 164, katastrální území Stěžery,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. a insolvenční správce JUDr. KUBÁLEK Jan. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka

ZNALECKÝ POSUDEK. a insolvenční správce JUDr. KUBÁLEK Jan. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka č. vyhotovení: 1 č. j: 901/2014-D ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 1438-43/2015 o ceně pozemku parc. č. st. 502 vč. stavby rekreační chaty č.e. 123 stojícího na pozemku parc. č. st. 502 a pozemku parc. č. 2109/3,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 100/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 100/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 100/15 o obvyklé ceně podílu id. 4/6 na nemovitých věcech - pozemku p.č. st. 467, součástí je stavba: Libouchec, č.p. 398, objekt bydlení a pozemku p.č. st. 624 (na pozemku stojí stavba

Více

Znalecký posudek č. 3381

Znalecký posudek č. 3381 Znalecký posudek č. 3381 o ceně obvyklé v místě a čase nemovitostí - rodinného domu č.p.27, souvisejících objektů a pozemků v katastrálním území a obec Sirá, okr.rokycany. Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

Znalecký posudek č. 2013/001

Znalecký posudek č. 2013/001 Znalecký posudek č. 2013/001 o ceně nemovitosti: Spoluvlastnický podíl ve výši 1/8 k nemovitostem zapsaným na LV č. 75 pro katastrální území Hrádek, parcelám č. 1990, 2001/1, v katastrálním území Hrádek,

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2943/152/2013 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č.p. 96 Adresa nemovitosti: Komorní Lhotka 96 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek, obec Komorní Lhotka,

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena tržní Znalecký posudek - obvyklá cena tržní č. 1656-156/2014 o ceně rodinného domu č.p.31 s příslušenstvím, stavební plocha p.č.109 v k.ú. Medlov u Zborovic, obci Zborovice, okres Kroměříž. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 25/903/2014. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny 1/2 nemovitosti k 21.6.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 25/903/2014. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny 1/2 nemovitosti k 21.6. ZNALECKÝ POSUDEK č. 25/903/2014 o ceně nemovitosti - rodinného domu č.p. 20, rodinného domu č.p. 104 včetně součástí, příslušenství, venkovních úprav, studny, trvalých porostů, věcných břemen, zastavěných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 59/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 59/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 59/12 o obvyklé ceně nemovitostí - bytové jednotky č. 226/7 v domě č.p. 225, 226 na pozemku p.č. st. 1393, st. 1394 a pozemku p. č. st. 1393, st. 1394 s příslušenstvím, zapsaných na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Zjištění ceny nemovitosti pro exekuční řízení č.j. 043 EX 1233/09

ZNALECKÝ POSUDEK. Zjištění ceny nemovitosti pro exekuční řízení č.j. 043 EX 1233/09 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12743-023/11 o ceně rodinného domu čp.89, katastrální území a obec Dolní Lukavice, okres Plzeň - jih, včetně pozemků, příslušenství a ceny obvyklé. (LV č.541) Objednavatel posudku:

Více

Znalecký posudek č. 153-2893/10 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 153-2893/10 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 153-2893/10 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Předmět ocenění: Rodinný dům č.p. 108 na pozemku parc.č.

Více

Znalecký posudek č. 14-3351/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 14-3351/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 14-3351/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Spoluvlastnický podíl o velikosti id. ½ na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3450-10/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3450-10/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3450-10/11 o obvyklé ceně rodinného domu čp 212 v Palackého ulici v Kladně-Švermově vč. příslušenství a pozemků parc. čís. 386 a 387 zapsaných na LV čís. 771 pro katastrální území Motyčín

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 4857-109/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 4857-109/13 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 4857-109/13 NEMOVITOST: rodinný domek Katastrální údaje : Kraj Hl.m. Praha, okres Hl.m. Praha, obec Praha, k.ú. Újezd nad Lesy Adresa nemovitosti: Polešovická 2286, Praha 9 OBJEDNATEL

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6173-308/2014 NEMOVITÁ VĚC: Katastrální údaje: Adresa nemovité věci: OBJEDNATEL: Adresa objednatele: ZHOTOVITEL: Adresa zhotovitele: ÚČEL OCENĚNÍ: Rodinný dům Kraj

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2555-512/2015

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2555-512/2015 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2555-512/2015 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci a) pozemku parc.č. St. 59 jehož součástí je objekt k bydlení č.p. 69, pozemků parc.č. 258/44, parc.č. 393/2 a parc.č. 393/3,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 486-75/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 486-75/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 486-75/2012 o ceně nemovitostí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most na listu vlastnictví číslo 966, katastrální území Janov u Litvínova, obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 947-81/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 947-81/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 947-81/2013 O ceně RD s příslušenstvím v městské části Panenská č.p.33, obec Jemnice, na parcele č. st. 1, parcely č.st. 1, parcely č. 288/5, vše v k.ú. Panenská, zapsáno u Katastrálního

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4423-222/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4423-222/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4423-222/2015 O ceně pozemku p.č.st.822, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 444 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.19 v obci Hošťálková, včetně příslušenství a pozemku p.č.92,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2199-67/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2199-67/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2199-67/2014 spoluvlastnického podílu :1/6 na pozemcích p.č.1413, p.č.1412 s rodinným domem čp.258 a příslušenstvím v kat.území : Komárov u Hořovic, obec: Komárov, okres:beroun. Objednatel

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 12/2015

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 12/2015 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 12/2015 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu rodinného domu č.p. 74 na pozemku parc.č. St. 46/3 s příslušenstvím a pozemku parc.č. St. 46/3 vše v katastrálním

Více

Znalecký posudek č. 2333-159/2014

Znalecký posudek č. 2333-159/2014 Znalecký posudek č. 2333-159/2014 O ceně nemovitosti - rodinný domek č.p.148 včetně příslušenství a pozemků č.st. 147/17 a č.147/9 obec Poběžovice, katastrální území Poběžovice u Domažlic, okres Domažlice

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 158/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 158/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 158/13 o obvyklé ceně nemovitostí - bytové jednotky č. 1021/7 v domě č.p. 1021, 10,22, 1023, 1024 na pozemku p.č. st. 5170 st. 5171, st. 5172, st. 5173 s příslušenstvím, LV 13658 katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1483-052/2012

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1483-052/2012 VLADÖ MORAVA s. r. o. - znalecká a ekonomická kancelář ev. číslo koncese 380801-30415-00 Čechova 656, Přerov I - Město, 750 02 Přerov, IČO: 25875761 ADRESÁT: JUDr. Tomáš Vrána Exekutorský úřad Přerov Komenského

Více

Znalecký posudek. č. 1309-33-2011

Znalecký posudek. č. 1309-33-2011 Znalecký posudek č. 1309-33-2011 Předmětem ocenění je: rodinný dům č.p. 117 s příslušenstvím a pozemky č.148 a 165/30, v katastrálním území Býkev, obec Býkev, okres Mělník. Objednatel posudku: JUDr. Monika

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1442/2011 O ceně obvyklé na rodinném domu č.p. 332 v Hálkově ul., s pozemky č.par. 307 a 1035 zastavěná plocha a nádvoří a č.par. 213/42 zahrady a dále podílu 1/10 na pozemku č.par.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3490-007/2015 O ceně nemovitosti - rekreační chalupy ev.č. 62 v k.ú. Tanvald, obec Tanvald v okrese Jablonec nad Nisou

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3490-007/2015 O ceně nemovitosti - rekreační chalupy ev.č. 62 v k.ú. Tanvald, obec Tanvald v okrese Jablonec nad Nisou ZNALECKÝ POSUDEK č. 3490-007/2015 O ceně nemovitosti - rekreační chalupy ev.č. 62 v k.ú. Tanvald, obec Tanvald v okrese Jablonec nad Nisou Objednatel znaleckého posudku: Jan Trinner Rýmařovská 433 19900

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2829/38/2013 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č. p. 861 Adresa nemovitosti: Čeladná 861 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek, obec Čeladná, k.ú. Čeladná,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. zjištění ceny obvyklé jako podklad pro exekuční řízení

ZNALECKÝ POSUDEK. zjištění ceny obvyklé jako podklad pro exekuční řízení ZNALECKÝ POSUDEK č. 2504 163-3/2011 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 15 včetně všech součástí, příslušenství a pozemků parc.č. 557 a 1707/123, vše v obci Křečovice, části obce Nová Živohošť, k.ú. Živohošť,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Krumlově se sídlem Radniční 28, 381 01 Český Krumlov

ZNALECKÝ POSUDEK. Krumlově se sídlem Radniční 28, 381 01 Český Krumlov ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 1706-005/12 o obvyklé ceně nemovitostí spoluvlastnického podílu ve výši ½ na rodinném domě č.p. 27 postaveného na pozemku parc.č. st. 10 s pozemky parc.č. st. 10, 398, 413 a 414,

Více

Znalecký posudek. č. 1320-44-2011

Znalecký posudek. č. 1320-44-2011 Znalecký posudek č. 1320-44-2011 Předmětem ocenění je: rekreační chalupa č.p. 117, s příslušenstvím a pozemky č. 9 a10 v katastrálním území Křesetice, obec Křesetice, okres Kutná Hora Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/3 415 01 Teplice. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 6526/11-85)

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/3 415 01 Teplice. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 6526/11-85) ZNALECKÝ POSUDEK č. 8942-506/2012 o ceně ideálního podílu 1/2 nemovitostí - domu Kadaň č.p. 1657 na pozemku parc.č. 2787/3, garáží Kadaň č.e. 5668 na pozemku parc.č. 2787/6 a č.e. 5669 na pozemku parc.č.

Více

Znalecký posudek č. 2721-125/10

Znalecký posudek č. 2721-125/10 čj.: 137Ex 15384/09 Znalecký posudek č. 2721-125/10 O ceně obvyklé bytu 1+kk č. 3393/8 v domě č.p. 3393, Jablonec nad Nisou, ul. Budovatelů, včetně podílu na příslušenství a pozemku stp.č. 4420, katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4221-20/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4221-20/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4221-20/2015 O ceně pozemku p.č.st.24, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 531 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.18, Chramostek, obec Lužec nad Vltavou, včetně příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4570-369/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4570-369/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4570-369/2015 O ceně pozemku p.č.st.655, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 159 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.465 v obci Jaroměřice a p.č.st.698, zastavěná plocha a nádvoří,

Více

Znalecký posudek č. 964-74/2014

Znalecký posudek č. 964-74/2014 Znalecký posudek č. 964-74/2014 č.j. 180 EX 8131/13 O obvyklé ceně id. 1/2 nemovitostí pozemků na St. 455 o ploše 271 m 2, zastavěná plocha a nádvoří, na St. 893 o ploše 21 m 2, zastavěná plocha a nádvoří

Více

Znalecký posudek č. 2012/348

Znalecký posudek č. 2012/348 Znalecký posudek č. 2012/348 o ceně nemovitosti: Spoluvlastnický podíl ve výši 1/30 k nemovitostem zapsaným na LV č. 281 pro katastrální území Nová Hradečná, obec Nová Hradečná, okres Olomouc, kraj Olomoucký.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 214/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 214/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 214/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. 2235/86, 2235/279, 2235/284, 2235/338, součástí pozemku je rozestavěná stavba na pozemku p.č. 2235/338, s příslušenstvím, LV číslo

Více

Znalecký posudek č. 100-3900/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 100-3900/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 100-3900/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Spoluvlastnický podíl o velikosti id.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 34/16

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 34/16 ZNALECKÝ POSUDEK č. 34/16 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. st. 1438/2, součástí je stavba: Hlinsko, č.p. 1661, technická vybavenost, zapsaných na LV číslo 6565, katastrální území Hlinsko v

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1998-584/2014. Zjištění ceny obvyklé nemovité věci pro exekuční řízení č.j. 143 EX 00036/11

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1998-584/2014. Zjištění ceny obvyklé nemovité věci pro exekuční řízení č.j. 143 EX 00036/11 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1998-584/2014 o odhadu ceny obvyklé rodinného domu č.p. 96 na parcele č. st. 311/2, včetně pozemků p.č. st. 311/2 a p.č. 701/4, součástí a příslušenství ( LVč. 114), v k.ú. a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 64-5045/2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 64-5045/2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 64-5045/2015 NEMOVITÁ VĚC: Pozemek p.č. 3435/33 jehož součástí je objekt rodinné rekreace, pozemek p.č. 3435/32, Objekt rekreace č.e. 608, pozemky a příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2159/199/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2159/199/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2159/199/2015 st.p.č. 240, jejíž součástí je stavba Zálesní Lhota, č.p. 214, rod.dům a p.p.č. 1344/4, vše na LV 11 k.ú. Zálesní Lhota Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého

Více

pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Vlastník stavby a pozemku: Šichtová Ivana podíl: 3/4 Šichtová Petra podíl: 1/4

pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Vlastník stavby a pozemku: Šichtová Ivana podíl: 3/4 Šichtová Petra podíl: 1/4 Znalecký posudek č. 273-3318/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) Předmět ocenění: pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Spoluvlastnický podíl o velikosti id. ¾

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 213/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 213/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 213/14 o obvyklé ceně podílu id. 1/2 na nemovité věci - zemědělské stavbě bez č.p./č.e. na pozemku p. č. st. 31 (LV 10002), zapsané na LV číslo 331, katastrální území Lipnička, obec

Více

Znalecký posudek č. 207-3544/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 207-3544/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 207-3544/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Předmět ocenění: Rodinný dům č.p. 1912 na pozemku parc.č.

Více