Znalecký posudek č. 2011/362

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Znalecký posudek č. 2011/362"

Transkript

1 Znalecký posudek č. 2011/362 O ceně nemovitosti: Spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitostem zapsaným na LV č. 454 pro katastrální území Nýdek, objektu pro rodinnou rekreaci č.e. 152 na parcele č. St.1173 s příslušenstvím a k pozemkům, parcelám č. St.1173, 1763/12, v katastrálním území Nýdek, obec Nýdek, okres Frýdek - Místek, kraj Moravskoslezský. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor Prokešovo náměstí Ostrava - Moravská Ostrava Účel posudku: Ocenění nemovitosti za účelem provedení exekuce majetku povinného, Tomáše Brody, bytem Konzumní 381/12, Havířov, Šumbark. Podle stavu ke dni posudek vypracoval: Ing. Pavel Krämer Nováčkova 729/ Ostrava - Výškovice Posudek obsahuje 17 stran. Objednateli se předává ve 2 vyhotoveních. Ostrava,

2 2 A. Nález 1. Znalecký úkol Na základě usnesení sp.zn. 102 EX 00136/ ze dne soudního exekutora JUDr. Milana Vlhy provést: Ocenění nemovitosti povinného. Znaleckým posudkem je stanovena cena nemovitosti dle cenových předpisů, zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku v platném znění a vyhlášky č. 3/2008 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku, ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb., vyhlášky č. 460/2009 Sb. a vyhlášky č. 364/2010 Sb. a dále obvyklá, obecná, neboli tržní, cena nemovitosti, to je cena, kterou by bylo možno za nemovitost, jako předmět prodeje a koupě v rozhodné době a místě dosáhnout. Ocenění jednotlivých práv a závad s nemovitostí spojených. Ocenění závad, které prodejem z dražby nezaniknou. 2. Prohlídka a zaměření nemovitosti Prohlídka a zaměření nemovitosti bylo provedeno dne Podklady pro vypracování posudku Usnesení soudního exekutora JUDr. Milana Vlhy, se sídlem Ostrava, Prokešovo nám. č. 5, sp.zn. 102 EX 00136/ ze dne Zákon č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku v platném znění. Vyhláška č. 3/2008 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku, ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb., vyhlášky č. 460/2009 Sb. a vyhlášky č. 364/2010 Sb. Výpis z katastru nemovitostí, LV č. 454 pro katastrální území Nýdek, vedený Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním pracovištěm Třinec. 4. Vlastnické a evidenční údaje Kraj: Moravskoslezský Okres: Frýdek-Místek Obec: Nýdek Katastrální území: Nýdek (708186) List vlastnictví číslo: 454 Vlastníkem oceňovaného spoluvlastnického podílu ve výši ½ je Tomáš Broda, bytem Konzumní 381/12, Havířov, Šumbark. 5. Celkový popis nemovitosti Předmětem ocenění je spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitostem zapsaným na LV č. 454 pro katastrální území Nýdek, obec Nýdek, okres Frýdek-Místek, kraj Moravskoslezský, objektu pro rodinnou rekreaci č.e. 152 na parcele č. St.1173 s příslušenstvím, venkovním úpravám, a k pozemkům, parcelám č. St.1173 a 1763/12. Posudek byl vytvořen v programu Delta-NEM firmy Diotima, s.r.o., tel.: ,

3 3 Parcela č. St.1173 o výměře 51 m 2 je pozemkem evidovaným v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří. Pozemek je zastavěn objektem pro rodinnou rekreaci č.e Parcela č. 1763/12 o výměře 349 m 2 je pozemkem evidovaným v katastru nemovitostí v druhu pozemku ostatní plocha, jiná plocha. Jedná se o pozemek tvořící jednotný funkční celek se stavbou pro rodinnou rekreaci č.e. 152 na parcele č. St.1173 a pozemkem, parcelou č. St.1173, evidovaným v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří, za účelem společného využití. Nemovitost se nachází v okrajové části zastavěného území obce Nýdek, v lokalitě zastavěné rozptýlenou zástavbou objektů užívaných pro potřeby rodinné rekreace a objektů užívaných pro individuální bydlení. Nemovitost je přístupná po veřejné pozemní komunikaci se zpevněným neprašným povrchem a je napojená na rozvod elektrické energie. V místě není možnost napojení na veřejný vodovod, zdrojem vody je obecní studna na níž jsou napojeny přípojky vody řady objektů v okolí, není veřejná kanalizace, splaškové vody jsou odváděny do žumpy, a není možnost napojení na rozvod zemního plynu. Dále je předmětem ocenění věcné břemeno váznoucí na oceňovaných nemovitostech, omezující vlastnická práva vlastníků nemovitostí, a snižující hodnotu oceňovaného spoluvlastnického podílu. Jedná se věcné břemeno doživotního užívání stavby č.e. 152 s příslušenstvím a pozemků, parcel č. St.1173 a 1763/12 v katastrálním území Nýdek, zřízené ve prospěch oprávněného, Hildegardy Stabravové, bytem ul.2.pětiletky 456/14, Havířov, a zapsané v oddíle C listu vlastnického č. 454 pro katastrální území Nýdek. (Předmětem ocenění za účelem snížení ceny nemovitostí není věcné břemeno doživotního užívání stavby č.e. 152 s příslušenstvím a pozemků, parcel č. St.1173 a 1763/12 v katastrálním území Nýdek, zřízené ve prospěch oprávněného, Ing. Ladislava Stabravy, bytem ul.2.pětiletky 456/14, Havířov, a zapsané v oddíle C listu vlastnického č. 454 pro katastrální území Nýdek, jelikož toto zaniklo v důsledku úmrtí oprávněného dne ) 6. Obsah posudku a) Objekty 1) Stavba pro rodinnou rekreaci č.e. 152 v k.ú. Nýdek včetně příslušenství - podíl 1/2 2) Terasa, výška nad 1 do 1,5 m na dvou řadách zděných sloupků - podíl 1/2 b) Pozemky 1) Pozemky, parcely č. St.1173, 1763/12, v k.ú. Nýdek - podíl 1/2 c) Ocenění porovnávací metodou

4 4 B. Posudek Popis objektů, výměra, hodnocení a ocenění Ocenění nemovitosti je provedeno podle vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 364/2010 Sb. o oceňování majetku. Podklady pro stanovení koeficientu K p : Okres: Frýdek-Místek Počet obyvatel: obyvatel Popisy objektů a) Objekty 1) Stavba pro rodinnou rekreaci č.e. 152 v k.ú. Nýdek včetně příslušenství - podíl 1/2 Stavba pro rodinnou rekreaci č.e. 152 v katastrálním území Nýdek je objektem zděné konstrukce, podsklepeným, o jednom nadzemním podlaží, se šikmým sedlovým krovem, při čemž prostor obestavěný střešní konstrukcí je využit na podkroví. Dispoziční uspořádání objektu: 1.PP je tvořeno skladovacími místnostmi jejichž prohlídka nemohla být uskutečněna v důsledku zaplavení podlah vodou pronikající do objektu vlivem poškození izolací základů a obvodového zdiva a dále v důsledku značného množství různorodého materiálu zde uskladněného a bránícího průchodu místnostmi. 1.NP je tvořeno verandou, chodbou, WC, kuchyní, koupelnou a obytnou místností z níž je přístup na terasu. Podkroví je tvořeno chodbou, dvěma ložnicemi a balkonem. Prostor mezi stropní konstrukcí podkroví a hřebenem krovu tvoří půdu využívanou ke skladování. Popis jednotlivých konstrukcí objektu: Objekt je vybudován na betonových základech opatřených izolacemi proti zemní vlhkosti. Svislé konstrukce a obvodové zdivo tloušťky 30 cm jsou vyzdívané ze škvárobetonových tvárnic a opatřené vnější břízolitovou fasádou a z části vnějším dřevěným obklade, vnitřní povrchy stěn jsou tvořeny z části dvouvrstvými vápennými omítkami, z části dřevěným obkladem, stěny koupelny a kuchyně jsou obloženy keramickým obkladem. Sokl budovy je obložen kamenným obkladem. Stropy místností mají rovné podhledy, podlahy jsou dřevěné, pokryté textilními krytinami, v koupelně je keramická dlažba. Sedlový krov dřevěné konstrukce je opatřen krytinou a klempířskými konstrukcemi z pozinkovaného plechu. Schodiště je dřevěné, bez zábradlí, dveře jsou dřevěné hladké plné nebo prosklené, okna jsou dřevěná zdvojená, objekt je vytápěn pouze lokálně a to kuchyňským sporákem na tuhá paliva, krbem v obytné místnosti 1.nadzemního podlaží a dále kamny na tuhá paliva v jedné z ložnic podkroví. V objektu je proveden rozvod studené vody, ohřev teplé vody pro umývadlo v koupelně je prováděn elektrickým průtokovým ohřívačem, záchod je splachovací, koupelna je vybavena umývadlem a vanou u níž ale chybí vodovodní baterie. Je provedena vnitřní kanalizace ze všech hygienických zařízení. V kuchyni se nachází sporák na propan butan. Stavebně technický stav objektu:

5 5 Objekt je užíván asi 35 let. Ke dni ocenění objekt vykazuje znaky dlouhodobě zanedbané údržby. Výrazně opotřebené a poškozené jsou především konstrukce vystavené vlivům povětrnostních podmínek, klempířské konstrukce krovů, břízolitová fasáda, vnější dřevěné obklady, konstrukce zábradlí balkonu a terasy, okna, dveře. Výrazně opotřebené jsou rovněž vnitřní povrchy podlah, vnitřní rozvody elektrické energie a vody, zdroje tepla i vybavení kuchyně a sociálních zařízení. Za účelem ocenění je uvažováno, že objekt za účelem dalšího užívání vyžaduje provedení oprav a stavebních úprav velkého rozsahu. Jedná se o objekt který není celoročně obyvatelný z důvodu nedostatečné tepelné izolace obvodových stěn a z důvodu nedostatečného vybavení zdroji tepla. Venkovní úpravy zahrnuté v ceně stavby: V ceně stavby pro rodinnou rekreaci jsou zahrnuty venkovní úpravy tvořící její příslušenství a nacházející se na pozemcích ve funkčním celku. Jedná se především o přípojku elektrické energie, přípojku vodu, žumpu, zpevněné plochy, oplocení, a plotová vrátka. Venkovní úpravou nezahrnutou v ceně stavby je terasa. 2) Terasa, výška nad 1 do 1,5 m na dvou řadách zděných sloupků - podíl 1/2 Předmětem ocenění je venkovní terasa přístupná z obytné místnosti 1.nadzemního podlaží domu. b) Pozemky 1) Pozemky, parcely č. St.1173, 1763/12, v k.ú. Nýdek - podíl 1/2 Parcela č. St.1173 o výměře 51 m 2 je pozemkem evidovaným v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří. Pozemek je zastavěn objektem pro rodinnou rekreaci č.e Parcela č. 1763/12 o výměře 349 m 2 je pozemkem evidovaným v katastru nemovitostí v druhu pozemku ostatní plocha, jiná plocha. Jedná se o pozemek tvořící jednotný funkční celek se stavbou pro rodinnou rekreaci č.e. 152 na parcele č. St.1173 a pozemkem, parcelou č. St.1173, evidovaným v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří, za účelem společného využití. Ocenění nemovitosti povinného a) Objekty a.1) Vyhláška 364/2010 Sb. a.1.1) Stavba pro rodinnou rekreaci č.e. 152 v k.ú. Nýdek včetně příslušenství - podíl 1/2 26a Podlaží: Název Výška Zastavěná plocha 1.PP 2,25 m 7,70 6,50 = 50,05 m 2 1.NP 2,60 m 7,70 6,50+3,40 1,20 = 54,13 m 2 Podkroví 2,40 m 7,70 6,50 = 50,05 m 2 Součet: 7,25 m 154,23 m 2 Podlažnost: 154,23 / 50,05 = 3,08 Obestavěný prostor (OP): 1.PP 2,25 7,70 6,50 = 112,61 m 3

6 6 1.NP 2,60 (7,70 6,50+3,40 1,20) = 140,74 m 3 Zastřešení včetně podkroví 5,00/2 7,70 6,50 = 125,13 m 3 Balkon 1,00 1,30 6,50 = 8,45 m 3 Obestavěný prostor celkem: = 386,93 m 3 Určení základní ceny za m 3 dle přílohy č. 20a, tabulky č. 1: Kraj: Moravskoslezský Obec: Nýdek Počet obyvatel: Indexovaná prům. cena (IPC): 3 347, Kč/m 3 Trh s nemovitostmi: příloha č. 18a, tabulka č. 1 Vliv právních vztahů na prodejnost negativní - věcné břemeno užívání. Popis znaku Hodnocení znaku T i 1 Situace na dílčím (segmentu) III. Nabídka odpovídá poptávce 0,00 trhu s nemovitostmi 2 Vlastnictví nemovitostí II. Stavba na vlastním pozemku (ve 0,00 3 Vliv právních vztahů na prodejnost (např. prodej podílu, pronájem) 3 Index trhu (I T = 1 + T i): 0,950 i=1 Poloha nemovitosti: příloha č. 18a, tabulka č. 3 spoluvlastnictví) I. Negativní 0,05 Popis znaku Hodnocení znaku P i 1 Životní prostředí a atraktivita IV. Vyhledávané rekreační oblasti, horská 0,15 oblasti střediska 2 Přírodní lokalita III. Les nebo vodní plocha je v místě 0,00 (docházková vzdálenost) 3 Poloha v zástavbě III. Výhodná poloha 0,02 4 Dopravní dostupnost III. Bezproblémový příjezd k hranici pozemku 0,00 5 Hromadná doprava II. Dobrá dostupnost 0,00 6 Parkovací možnosti I. Špatné 0,02 7 Obchod a služby (okolí I. Žádné 0,05 nemovitosti) 8 Sportoviště I. Žádné 0,00 9 Obyvatelstvo v okolí II. Bezproblémové okolí 0,00 10 Změny v okolí s vlivem na cenu III. bez vlivu 0,00 nem. 11 Vlivy neuvedené 11 II. Bez dalších vlivů 0,00 Index polohy (I P = 1 + P i): 1,100 i=1

7 7 Konstrukce a vybavení nemovitosti: příloha č. 20a, tabulka č. 2 Popis znaku Hodnocení znaku V i 0 Typ stavby III. Podsklepený - se šikmou nebo strmou střechou C 1 Druh stavby I. Rekreační chalupa a rekreační domek 0,02 2 Provedení obvodových stěn III. Zdivo cihelné nebo tvárnicové 0,00 3 Tloušťka obvod. stěn I. méně jak 45 cm 0,02 4 Podlažnost I. Hodnota větší než 2 0,00 5 Napojení na veřejné sítě I. Žádné nebo pouze přípojka elektr. energie 0,10 (přípojky) 6 Způsob vytápění stavby I. Lokální na tuhá paliva 0,08 7 Zákl. příslušenství v RD III. Úplné - standardní provedení 0,00 8 Ostatní vybavení v RD I. Bez dalšího vybavení 0,00 9 Venkovní úpravy III. Standardního rozsahu a provedení 0,00 10 Vedlejší stavby tvořící II. Bez vedlejších staveb nebo jejich celkové 0,00 příslušenství k RD zastavěné ploše nad 25 m 2 11 Pozemky ve funkčním celku se II. Od 300 m 2 do 800 m 2 celkem 0,00 stavbou 12 Kriterium jinde neuvedené III. Bez vlivu na cenu 0,00 13 Stavebně-technický stav IV. Stavba ve špatném stavu - (předpoklad 0,65 * * Kategorie stavby: C - stáří od 30 do 50 let včetně Hodnota koeficientu (s) pro úpravu V 14 : 0,8 12 provedení rozsáhlejších stavebních úprav) Index konstrukce a vybavení (I V = (1 + V i) V 13): i=1 0,406 Index cenového porovnání (I = I T I P I V ): 0,950 1,100 0,406 = 0,424 Cena upravená (CU = IPC I): 3 347, 0,424 = 1 419,13 Kč/m 3 Určení porovnávací hodnoty (OP CU): 386, ,13 = ,97 Kč Úprava ceny vlastnickým podílem Vlastnický podíl: 1 / 2 Cena po úpravě: = ,98 Kč Stavba pro rodinnou rekreaci č.e. 152 v k.ú. Nýdek včetně příslušenství - podíl 1/2 zjištěná cena: ,98 Kč a.1.2) Terasa, výška nad 1 do 1,5 m na dvou řadách zděných sloupků - podíl 1/2 10 Zatřídění pro potřeby ocenění Terasa, výška nad 1 do 1,5 m na dvou řadách zděných sloupků: 4.50*2.70 = 12,15 m 2 Polohový koeficient: 0,850 Kód klasifikace CZ-CC: 242 Ostatní inženýrská díla j. n. Kód standardní klasifikace produkce: Stavební díla jinde neuvedená

8 8 Koeficient změny ceny stavby: 2,351 Koeficient prodejnosti: 1,239 (Rodinné domy) Ocenění Základní cena: 12,15 m , Kč/m ,50 Kč Korekce základní ceny: Polohový koeficient K 5 : 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i : 2,3510 Koeficient prodejnosti K p : 1,2390 Cena stavby: = ,33 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou: Stáří: 35 roků Předpokládaná další životnost: 10 roků Opotřebení: / ( ) = 77,778 % Odpočet opotřebení: ,33 Kč 77,778 % ,14 Kč Cena objektu po odečtení opotřebení: = ,19 Kč Úprava ceny vlastnickým podílem Vlastnický podíl: 1 / 2 Cena po úpravě: = ,60 Kč Terasa, výška nad 1 do 1,5 m na dvou řadách zděných sloupků - podíl 1/2 zjištěná cena: ,60 Kč Ceny objektů bez odpočtu opotřebení: 1) Stavba pro rodinnou rekreaci č.e. 152 v k.ú. Nýdek včetně příslušenství - podíl 1/2 2) Terasa, výška nad 1 do 1,5 m na dvou řadách zděných sloupků - podíl 1/2 Cena objektů bez odpočtu opotřebení činí celkem: Cena po zaokrouhlení: Ceny objektů včetně opotřebení: 1) Stavba pro rodinnou rekreaci č.e. 152 v k.ú. Nýdek včetně příslušenství - podíl 1/2 2) Terasa, výška nad 1 do 1,5 m na dvou řadách zděných sloupků - podíl 1/2 Cena objektů včetně opotřebení činí celkem: Cena po zaokrouhlení: ,97 Kč ,33 Kč ,30 Kč , Kč ,98 Kč ,60 Kč ,58 Kč , Kč b) Pozemky b.1) Vyhláška 364/2010 Sb. b.1.1) Pozemky, parcely č. St.1173, 1763/12, v k.ú. Nýdek - podíl 1/2 28 Základní cena za m 2 stavebního pozemku dle 28 odst. 1 činí 42,21 Kč.

9 9 Cena je určena podle písm. k): ZC = C p 1,00, kde C p = 35 + ( ) 0, (zaokrouhleno na dvě desetinná místa), kde je počet obyvatel v obci. 28 odst. 2 Zastavěné plochy a nádvoří Určení koeficientů pro úpravu základní ceny za m 2 pozemku Úprava podle přílohy č. 21, tabulka č. 2: Není možnost napojení na veřejný vodovod 5 % Není možnost napojení na veřejnou kanalizaci 7 % Úprava celkem: 12 % 0,880 Koeficient změny cen staveb K i : 2,169 Koeficient prodejnosti K p : (Rodinné domy) 1,239 Jednotková cena [Kč/m 2 ] Název Parc. č. Výměra [m 2 ] základní upravená Cena [Kč] Zastavěná plocha St ,21 99, ,95 28 odst. 5 Pozemky zahrad a ostatní plochy Určení koeficientů pro úpravu základní ceny za m 2 pozemku Úprava podle přílohy č. 21, tabulka č. 2: Není možnost napojení na veřejný vodovod 5 % Není možnost napojení na veřejnou kanalizaci 7 % Úprava celkem: 12 % 0,880 Koeficient změny cen staveb K i : 2,169 Koeficient prodejnosti K p : (Rodinné domy) 1,239 Koeficient úpravy dle 28 odst.5: 0,400 Jednotková cena [Kč/m 2 ] Název Parc. č. Výměra [m 2 ] základní upravená Cena [Kč] Ostatní plocha 1763/ ,21 39, ,22 Součet cen všech typů pozemků: = ,17 Kč Úprava ceny vlastnickým podílem Vlastnický podíl: 1 / 2 Cena po úpravě: = 9 513,09 Kč Pozemky, parcely č. St.1173, 1763/12, v k.ú. Nýdek - podíl 1/2 zjištěná cena: 9 513,09 Kč c) Ocenění porovnávací metodou Porovnávací cena nemovitosti jako celku se obecně zjišťuje porovnáním s již realizovanými prodeji nebo koupěmi v daném místě a čase. Pokud informace o realizovaných prodejích chybí, nebo jsou nedostupné, je možné využit za účelem porovnání nabídkových cen obdobných nemovitostí v dané, nebo srovnatelné lokalitě, získanými z inzerce a nabídek realitních kanceláří. V principu se jedná o vyhodnocení trhu s nemovitostmi srovnatelnými svým charakterem, velikostí a lokalitou. Toto srovnání se provádí na základě vlastního průzkumu trhu nemovitostí, vyhodnocením údajů z denního i odborného tisku, vývěsek realitních kanceláří, sledováním aukcí a dražeb, konzultacemi s realitními kancelářemi a správci nemovitostí. Závěrem tohoto šetření je odhadovaná porovnávací cena se

10 10 zohledněním situace na trhu pro srovnatelné nemovitosti ke dni ocenění. Pro srovnání jsou použity nemovitosti srovnatelného charakteru, nemovitosti přibližně srovnatelného stavu, v dané nebo srovnatelné lokalitě, nabízené na trhu s nemovitosti ve 3. čtvrtletí roku Rozdíly v poloze, stavebně technickém stavu, vybavení a v rozsahu a stavu příslušenství, tj. venkovních úprav včetně dostupnosti inženýrských sítí a rozsahu společně užívaných pozemků jsou zohledněny v porovnávací tabulce. Vzhledem ke skutečnosti, že u porovnávacích nemovitostí je známa pouze nabídková cena a lze předpokládat, že skutečná cena dosažená při prodeji bude vzhledem k situaci na trhu s nemovitostmi i výrazně nižší, je tato nabídková ceny upravena, objektivizována, na pramen ceny koeficientem K pramen. Srovnávací nemovitosti : Nemovitost č.1) Prodej, chalupa, 120 m 2 Cena: ,- Kč včetně provize, včetně právního servisu Adresa: Návsí Datum vložení: Datum aktualizace: ID zakázky: Budova: Cihlová Stav objektu: Velmi dobrý Umístění objektu: Samota Podlaží počet: 2 Plocha zastavěná: 80 m 2 Plocha užitná: 120 m 2 Plocha pozemku: m 2 Voda: Místní zdroj Topení: Lokální tuhá paliva, Lokální elektrické Odpad: Septik Elektřina: 230V Komunikace: Neupravená Popis: K prodeji chalupu o velikosti 4+1, nacházející se na samotě nad obcí Návsí u Jablunkova. K chalupě patří pozemky o velikosti m 2. Okolí je tvořeno zejména lesem a loukami. Chalupa je ve velice dobrém a udržovaném stavu po částečné rekonstrukci. Má pěkné dřevěné podlahy, dřevěné obklady, v přízemí jsou dvě verandy, zrekonstruovaná koupelna se sprchovým koutem a WC, kuchyň a dva pokoje. V patře domu je pak velký obytný pokoj a v něm jeden menší. Topení je zabezpečeno kachlovými kamny a elektrickými radiátory. Voda je z vlastní studně. Kontaktovat Realitní kancelář STING, s.r.o. 1. máje 540, Třinec Nemovitost č.2) Prodej, chalupa, 100 m 2 Cena: ,- Kč Adresa: Nýdek Datum vložení: ID zakázky: 4585 Budova: Cihlová Stav objektu: Dobrý Typ domu: Patrový Plocha zastavěná: 79 m 2

11 11 Plocha užitná: 100 m 2 Plocha podlahová: 100 m 2 Plocha pozemku: m 2 Elektřina: 230V Komunikace: Asfaltová Popis: Zděný rekreační celopodsklepený domek 3+1 s garáží, s možností trvalého bydlení,nebo je vhodný i pro chalupáře,rybáře apod. Nemovitost je situována v horách u lesa s potůčkem a třemi chovnými rybníky. užitná, podlahová plocha je 100m 2, zastavěná 79m 2, pozemek 1447m 2. Sedlová střecha s podkrovím. Mírně svahovitý pozemek. Asfaltová přístupová cesta. Na pozemku se nachází žumpa. Výhody:slunný, pěkný výhled, tiché prostředí, dílna, rybolov, turistika, cykloturistika. Kontaktovat Reality IQ Hrnčířská 42/5, Karviná Nemovitost č.3) Prodej, chata, 60 m 2 Cena: ,- Kč včetně provize Adresa: Nýdek Datum vložení: ID zakázky: Budova: Smíšená Stav objektu: Velmi dobrý Vlastnictví: Osobní Umístění objektu: Polosamota Podlaží počet: 2 Plocha zastavěná: 30 m 2 Plocha užitná: 60 m 2 Plocha podlahová: 60 m 2 Plocha pozemku: 300 m 2 Balkón: Ano Parkovací stání: 2x Voda: Místní zdroj Elektřina: 230V Doprava: Autobus Popis: K prodeji chata 2+kk s pozemkem o celkové výměře 300 m 2 v malebné krajině Těšínských Beskyd. Chata se prodává včetně nového zařízení, sprchovací kout, WC, balkon, terasa, venkovní posezení. Doporučujeme pro milovníky houbaření a aktivního odpočinku. Kontaktovat M&M reality holding, a.s. Krakovská 1675/2, Praha Seznam porovnávaných objektů: Nemovitost č.1) Výchozí cena (VC): , Kč Množství (M): 120,00 m 2 K místa : 0,90 K stav : 1,20

12 12 K vybav. : 1,10 K přísluš : 1,00 K pozemky : 1,30 K pramen : 1,15 Jednotková cena (JC): 7 014,59 Kč Váha (V): 1,0 Nemovitost č.2) Výchozí cena (VC): , Kč Množství (M): 100,00 m 2 K místa : 1,00 K stav : 1,15 K vybav. : 1,10 K přísluš : 1,15 K pozemky : 1,15 K pramen : 1,15 Jednotková cena (JC): 9 875,74 Kč Váha (V): 1,0 Nemovitost č.3) Výchozí cena (VC): , Kč Množství (M): 60,00 m 2 K místa : 1,00 K stav : 1,15 K vybav. : 1,05 K přísluš : 1,00 K pozemky : 1,00 K pramen : 1,15 Jednotková cena (JC): 5 329,01 Kč Váha (V): 1,0 kde JC = (VC / M) / (K místa K stav K vybav. K přísluš K pozemky K pramen ) Minimální jednotková cena za m 2 : Průměrná jednotková cena za m 2 ( (JC V) / V): Maximální jednotková cena za m 2 : 5 329,01 Kč 7 406,45 Kč 9 875,74 Kč Stanovení porovnávací hodnoty: Stanovená jednotková cena za m 2 : 7 406, Kč Množství: 83,00 m 2 Porovnávací hodnota: = , Kč Úprava ceny vlastnickým podílem Vlastnický podíl: 1 / 2 Cena po úpravě: = , Kč Výsledná porovnávací hodnota: , Kč

13 13 C. Rekapitulace Ceny podle cenového předpisu Cena objektů podíl ½ Cena pozemků podíl ½ Celková cena podle cenového předpisu podíl ½ Cena zjištěná porovnávacím způsobem podíl ½ , Kč 9 510, Kč , Kč , Kč Na základě provedeného vyhodnocení trhu s obdobnými nemovitostmi je jako obvyklá cena nemovitosti, to je cena, která by byla dosažena při prodeji stejného nebo obdobného majetku v obvyklém obchodním styku, uvažována cena zjištěná porovnávací metodou po zaokrouhlení. Obvyklá (obecná, tržní) cena spoluvlastnického podílu ve výši ½ na nemovitostech zapsaných na LV č. 454 pro katastrální území Nýdek je podle odborného odhadu znalce , Kč Ocenění Cena slovy: třistasedmtisíc Kč jednotlivých práv a závad s nemovitostí spojených Ke dni ocenění váznou na nemovitosti tato omezení vlastnického práva : Broda Tomáš Konzumní 381/ Havířov Broda Tomáš Konzumní 381/ Havířov Stavba: Nýdek č.e. 152 Parcela: St.1173 Parcela: 1763/12 Nařízení exekuce Usnesení Okresního soudu v Ostravě 91 Nc-10861/ ze dne Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti, spoluvlastnického podílu ½ Exekuční příkaz Exekutorského úřadu Ostrava, JUDr. Milan Vlha, zn. 102 EX 00136/ ze dne Právní moc ke dni Ocenění závad, které prodejem z dražby nezaniknou Po prodeji v dražbě bude na oceňované nemovitosti váznout právní vada věcné břemeno doživotního užívání stavby č.e. 152 s příslušenstvím a pozemků, parcel č. St.1173 a 1763/12 v katastrálním území Nýdek, zřízené ve prospěch oprávněného, Hildegardy Stabravové, bytem ul.2.pětiletky 456/14, Havířov, a zapsané v oddíle C listu vlastnického č. 454 pro katastrální území Nýdek. Rozsah věcného břemene: Oprávněný užívá místnosti o celkové výměře podlahové plochy 83 m 2. Rozsah užívaných pozemků (ostatní plocha) 349 m 2. Roční užitek: Roční užitek se zpravidla stanoví ve výši obvyklého nájemného za pronájem srovnatelné nemovitosti. Vzhledem ke skutečnosti, že v dané ani srovnatelné lokalitě nebyl zjištěn dlouhodobý pronájem objektu pro rodinnou rekreaci s příslušenstvím a pozemky, nebo zaznamenána nabídka obdobného pronájmu, je

14 14 pro účely stanovení ročního užitku, plynoucího oprávněnému z užívání prostor v domě, vycházeno z nájemného, jež je hrazeno za pronájem obecních bytů v obci Bystřice (obec Nýdek nepronajímá byty ve svém vlastnictví) upravené pro obec Nýdek s ohledem k rozdílné velikosti obce. Nájemné za pronájem bytů v majetku obce Bystřice činí 22,-- Kč/m 2 /měsíc. Upravené nájemné pro obec Nýdek je uvažováno ve výši 16,-- Kč/m 2. Užívání místností objektu roční užitek: 83 m 2 x 16,-- Kč/m 2 /měsíc x 12 měsíců = ,-- Kč V případě pozemků je, vzhledem k nedostatku informací o případných nájemních vztazích za pronájem srovnatelných nemovitostí, roční užitek uvažován ve výši simulovaného nájemního, které se určí jako dané procento z obvyklé ceny užívaných pozemků. Obvyklá cena pozemku, zjištěná na základě porovnání s obdobnými pozemky v dané nebo srovnatelné lokalitě, v období, k němuž je cena věcného břemene stanovena, je s ohledem na konkrétní polohu pozemků, jejich vybavenost (dosažitelnost inženýrských sítí) a s ohledem na skutečnost, že u srovnávacích pozemků jsou známé pouze nabídkové ceny, a ceny skutečně dosažené při prodeji se od těchto nabídkových cen mohou i výrazně lišit, uvažována ve výši 250,-- Kč/m 2. Užívání pozemku - roční užitek: Simulované nájemné je uvažováno ve výši 5 % z ceny pozemku, to je 12,50 Kč/m 2 Tato sazba vychází z obvyklých hodnot používaných v zahraničí, obdobně byla použita i v dřívějších oceňovacích předpisech, např. vyhláška č. 128/1984 Sb. 16 náhrada za užívání pozemku, nebo vyhláška č. 316/1990 Sb. 16, odst.1). Vzhledem ke skutečnosti, že tato částka je vyšší než maximální cena za pronájem pozemku nesloužícího pro účely podnikání nájemce, daný Výměrem MF ČR č. 01/2010 ze dne , kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, zveřejněný v Cenovém věstníku, částka 13, ročník XXXVII, dne , je pro stanovení ročního užitku vycházeno z ceny maximální, to je.. 7,-- Kč/m m 2 x 7,-- Kč/m 2 = 2 443,-- Kč Roční užitek vyplývající z věcného břemene: = , Kč Doba trvání věcného břemene: na doživotí (ocení se desetinásobkem ročního užitku) , Kč 10 = , Kč Zjištěná hodnota: = , Kč Úprava ceny vlastnickým podílem Vlastnický podíl: 1 / 2 Cena po úpravě: = , Kč Obvyklá (obecná, tržní) cena spoluvlastnického podílu ve výši ½ na nemovitostech zapsaných na LV č. 454 pro katastrální území Nýdek, upravená o cenu věcného břemene na pozemku váznoucího, je podle odborného odhadu znalce , Kč Cena slovy: dvěstěpatnácttttisíc Kč

15 15 Ostrava, Ing. Pavel Krämer Nováčkova 729/ Ostrava - Výškovice

16 16 D. Znalecká doložka Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě ze dne , Spr. 1960/91 pro základní obor ekonomika, pro odvětví ceny a odhady nemovitostí. Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 2011/362 znaleckého deníku. Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č. 342/11 podle připojené likvidace.

17 17 E. Seznam příloh Usnesení soudního exekutora JUDr. Milana Vlhy, se sídlem Ostrava, Prokešovo nám. č. 5, sp.zn. 102 EX 00136/ ze dne Výpis z katastru nemovitostí, LV č. 454 pro katastrální území Nýdek, vedený Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním pracovištěm Třinec. Kopie katastrální mapy. Ortofotomapa. Fotodokumentace.

Znalecký posudek č. 2010/224

Znalecký posudek č. 2010/224 Znalecký posudek č. 2010/224 O ceně nemovitosti: Pozemek, parcela č. 1539, v katastrálním území Bezměrov, obec Bezměrov, okres Kroměříž, kraj Zlínský. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava JUDr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8441-94/10 o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

Znalecký posudek č. 2013/004

Znalecký posudek č. 2013/004 Znalecký posudek č. 2013/004 o ceně nemovitosti: Spoluvlastnický podíl ve výši 1/10 k nemovitostem zapsaným na LV č. 193 pro katastrální území Horní Žukov, parcelám č. 433, 434, 435, 436/3, 436/5, 440/2,

Více

Znalecký posudek č. 1357-251/2011

Znalecký posudek č. 1357-251/2011 Znalecký posudek č. 1357-251/2011 O ceně nemovitosti - byt č. 2121/10 ve 4.NP bytového domu č.p. 2117, 2118, 2119, 2120, 2121 a 2122 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích

Více

Znalecký posudek č. 2014/176

Znalecký posudek č. 2014/176 Znalecký posudek č. 2014/176 o ceně nemovitosti, stavby bez čp/če - garáže na pozemku, parcele č. 5191/93, v katastrálním území Slezská Ostrava, obec Ostrava, okres Ostrava-město, kraj Moravskoslezský,

Více

Znalecký posudek č. 2009/128 Pozemky, parcely č. 766/32, 2748, v katastrálním území Kopřivnice, obec Kopřivnice, okres Nový Jičín, kraj Moravskoslezský. Exekutorský úřad Ostrava JUDr. Milan Vlha, soudní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 o ceně rodinného domu č.p.321 se staveb.parc.č.322 a zahradou č.3364/2, 3364/5 v obci a k.ú.chodová Planá, okres Tachov (LV č.317) Objednatel posudku: Exekutorský úřad

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010 Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu rodinného domu č.p. 438 na pozemku parc.č. St. 816 s příslušenstvím a pozemky parc.č. St. 816 a 856/20 vše v katastrálním

Více

Znalecký posudek č. 683/2013

Znalecký posudek č. 683/2013 Znalecký posudek č. 683/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 506/33 v objektu čp. 506, ulice Útulná, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 806/260,

Více

Znalecký posudek č. 678/2013

Znalecký posudek č. 678/2013 Znalecký posudek č. 678/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1424/111 v objektu čp. 1424, ulice Tádžická, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo

Více

Znalecký posudek č. 2012/041

Znalecký posudek č. 2012/041 Znalecký posudek č. 2012/041 O ceně nemovitosti: Rodinný dům č.p. 4125 na parcele č. st.6464 s příslušenstvím a pozemky, parcely č. st.6464, 604/79, v katastrálním území Kroměříž, obec Kroměříž, okres

Více

Znalecký posudek č. 648

Znalecký posudek č. 648 Znalecký posudek č. 648 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 657/25 v objektu čp.657, ulice Gruzínská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1392/1,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice ZNALECKÝ POSUDEK č. 4566 o ceně rodinného domu č.p. 728 na pozemku parc. č. 1838 včetně venkovních úprav a pozemku v obci Kladno, katastrální území Kročehlavy, okres Kladno Objednatel znaleckého posudku:

Více

Znalecký posudek č. 509/2012

Znalecký posudek č. 509/2012 Znalecký posudek č. 509/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1329/3 v objektu čp. 1329, ulice V Olšinách, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, to vše na LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 422-20/2012 O ceně skladovací haly, v obci Džbánov, katastrální území Džbánov u Vysokého Mýta,, okres Ústí nad Orlicí, kraj Pardubický Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 3066-282/2012

ZNALECKÝ POSUDEK 3066-282/2012 ZNALECKÝ POSUDEK 3066-282/2012 O ceně rodinného domu v obci Bučovice, Vícemilice, Urbáškova č.p.63, včetně příslušenství a pozemků p.č.438, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 412 m 2 a p.č.439, zahrada,

Více

Znalecký posudek. č. 746-18/2014

Znalecký posudek. č. 746-18/2014 Znalecký posudek č. 746-18/2014 Objednatel: Královská dražební, a.s. Kateřinská 482/26 128 00 Praha-Nové Město Účel posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu č. p. 40, obec Havlíčkův Brod, místní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň ZNALECKÝ POSUDEK č. 104-09/2013 O ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 1254/7 v budově čp. 1254, 1255, 1256, 1257, ulice Klostermannova, Plzeň, stojící na pozemcích parc. č. 6722/1, 6723/1, 6724/1, 6725/1,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 339/4 Adresa nemovitosti: Dukelská 339, 293 01 Mladá Boleslav Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013 O ceně bytové jednotky č.572/32 v Olomouci, U Cukrovaru 572/10, vč.příslušenství a podílu o velikosti 185/7986 na společných částech domu, vše zapsáno na LV č.2304 pro

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 1670-170/2014 o ceně bytu jednotka č.1565/57, včetně garážového stání, č.p.1565/30, stavební plocha p.č.1352/2, 1353/2, 1353/5, v k.ú. Krč, obci Praha, okres Hlavní

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 NEMOVITOST: ½ bytové jednotky, č. 944/3 Adresa nemovitosti: Haškova 944, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres

Více

Znalecký posudek č. 2009/243

Znalecký posudek č. 2009/243 Znalecký posudek č. 2009/243 O ceně nemovitosti: Objekt rodinného domu č.p. 418 na parcele č. 98 s příslušenstvím a pozemky, parc.č. 98, 99, v katastrálním území Dolní Lipová, obec Lipoválázně, okres Jeseník,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13718-158/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13718-158/13 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13718-158/13 o ceně garáže bez čp/če na pozemku parc.č.st.21/2, katastrální území Otěvěk obec Trhové Sviny, okres České Budějovice, včetně pozemku a ceny obvyklé. (LV č.734) Objednavatel

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 6221-0862/2015 o ceně rodinného domu č.p.202 s příslušenstvím, stavební plocha p.č.326 v k.ú. Mochov, obci Mochov, okres Praha-východ. Objednatel posudku: Účel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2588/2013. Murmanská 1475/4 100 00 Praha 10

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2588/2013. Murmanská 1475/4 100 00 Praha 10 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2588/2013 O ceně nemovitosti - obvyklé hodnoty bytové jednotky č. 464/39 v objektu čp. 464, Pod lysinami, obec Praha, včetně příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1222-306/2013 o odhadu ceny obvyklé rodinného domu č.p. 50 na pozemku parc.č. 2067, včetně pozemků p.č. 2067 a 2068 a příslušenství, v k.ú. Staré Město u Frýdku-Místku, v obci

Více

Znalecký posudek č. 4087/2013

Znalecký posudek č. 4087/2013 Znalecký posudek č. 4087/2013 O ceně nemovitosti - rodinný dům čp.2014 ve Varnsdorfu stanovení obvyklé ceny ( Špičková) Objednatel posudku: Účel posudku: Ing. Aleš Klaudy Masarykovo nám. 191/18 405 02

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6233-85/2011 o ceně bytové jednotky č.350/9 situované v budově č.p.350, postavené na pozemku parc.č.315, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.350 a včetně

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2068-77/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2068-77/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2068-77/2013 o ceně rodinného domu čp.1057 s příslušenstvím a s pozemky st.p.č.2263, p.č.1421/35 v Berouně-město, ul.malé Sídliště. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Beroun

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1902/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1 v ul. Tachovská 1383/63 s podílem na společných prostorech a pozemcích č.p. 3617 a 3618 vedených jako zastavěná plocha a nádvoří

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2448/2012. Murmanská 4 100 00 Praha 10. dražby.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2448/2012. Murmanská 4 100 00 Praha 10. dražby. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2448/2012 O ceně nemovitosti - obvyklá cena bytové jednotky č. 466/30 v objektu čp. 466, ulice Tupolevova, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2742/87/2012 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1408/9 Adresa nemovitosti: Černá 1408, Opava - Kateřinky Katastrální údaje : Kraj Moravskoslezský, okres Opava, obec Opava,

Více

Znalecký posudek č. 5123-287/13

Znalecký posudek č. 5123-287/13 Znalecký posudek č. 5123-287/13 O obvyklé ceně nemovitosti - nebytového prostoru č. 1199/102, v prvním podzemním podlaží bytového domu v ulici Na Jezerce č.p. 1199, v obci Praha, na pozemku parc. č. 2129

Více

3330/244/11-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny.

3330/244/11-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny. 3330/244/11-1 - o ceně : Bytu č. 1066/12 v č.p. 1066, v bloku domů složeném z domů č.p. 1066, 1067 a 1068 na pozemcích p. č. 2349, 2350 a 2357, v katastrálním území 775258 Střekov. Okres : CZ0427 Ústí

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 26605//2012 6 NEMOVITOST: Byt č. 1230/1 Adresa nemovitosti: 1. května 1230 / 134, Mikulov Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Břeclav, obec Mikulov, k.ú. Mikulov

Více

Znalecký posudek č. 2009/215

Znalecký posudek č. 2009/215 Znalecký posudek č. 2009/215 O ceně nemovitosti: Pozemky, parcely č. 1939/1, 1941/1, v katastrálním území Dětmarovice, obec Dětmarovice, okres Karviná, kraj Moravskoslezský. Objednatel posudku: Exekutorský

Více

A) Nález - celkový popis nemovitosti:

A) Nález - celkový popis nemovitosti: Znalecký posudek číslo 3700 40/08 O ceně nemovitosti: Bytová jednotka 2250/2 P Ř E R O V katastrální území: Přerov bývalý okres: Přerov O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého posudku: EXEKUTORSKÝ

Více

Znalecký posudek č. 2007/434 Bytová jednotka č. 254/6 a příslušný spoluvlastnický podíl ke společným částem domu, budovy č.p. 254 na parcele č. 110/49 v katastrálním území Dubina u Ostravy, obec Ostrava,

Více

Znalecký posudek č. 49/2013. Exekutorský úřad Kladno Petra Bezruče 1416 272 01 Kladno

Znalecký posudek č. 49/2013. Exekutorský úřad Kladno Petra Bezruče 1416 272 01 Kladno 1 Znalecký posudek č. 49/2013 O ceně rodinného domu čp. 653 na st.p.č. 677, včetně pozemku st.p.č. 677 a p.p.č. 953/8, vše v obci a k.ú. Luby. Objednatel posudku: JUDr. Jana Škofová Exekutorský úřad Kladno

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2658/3/2012 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č. p. 409 Adresa nemovitosti: Mlýnská 409, Zlaté Hory Katastrální údaje : Kraj Olomoucký, okres Jeseník, obec Zlaté Hory, k.ú.

Více

Znalecký posudek č. 2013/065

Znalecký posudek č. 2013/065 Znalecký posudek č. 2013/065 o ceně spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 k nemovitostem zapsaným na LV č. 2387 pro katastrální území Dětmarovice, pozemkům, parcelám č. 1939/1, 1941/1, v katastrálním území

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 135/12 Adresa nemovitosti: Labská 135, 405 02 Děčín Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Děčín, k.ú. Děčín,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13353-213/12. Zjištění ceny nemovitosti pro účel exekučního řízení k č.j.162 EX 32/12

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13353-213/12. Zjištění ceny nemovitosti pro účel exekučního řízení k č.j.162 EX 32/12 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13353-213/12 o ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 1/4 k rodinnému domu č.p.131 na parc.č.st.92, katastrální území a obec Slaný, okres Kladno, včetně pozemků a příslušenství.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4647

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4647 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4647 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 411/3 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 411-415 na pozemcích parc. č. 806/134-138 včetně spoluvlastnického podílu na budově

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2580-179/13. Č.j.: 1697EX 1507/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2580-179/13. Č.j.: 1697EX 1507/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2580-179/13 o ceně nemovitosti rodinného domu č.p. 104 na pozemku p.č. 5 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Jiříkovice, obec Jiříkovice, okres Brno-venkov s pozemky a s příslušenstvím.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4659. Školní 384 27033 Jesenice. dražbu dobrovolnou.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4659. Školní 384 27033 Jesenice. dražbu dobrovolnou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 4659 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 2090/51 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 2088-2095 na parcelách č. 2854-2859, 2861 a 2892 včetně spoluvlastnického podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 166-2012. o ceně rodinného domu č.p. 113, k.ú. Nebory vč. příslušenství a pozemků

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 166-2012. o ceně rodinného domu č.p. 113, k.ú. Nebory vč. příslušenství a pozemků ZNALECKÝ POSUDEK č. 166-2012 o ceně rodinného domu č.p. 113, k.ú. vč. příslušenství a pozemků Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Šumperk Soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy 1294/2

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 NEMOVITOST: Garáž bez č.p. na p.č. 678/22 Adresa nemovitosti: Bezručova, 256 01 Benešov Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 3106-322/2012

ZNALECKÝ POSUDEK 3106-322/2012 ZNALECKÝ POSUDEK 3106-322/2012 O ceně rodinného domu v obci Zborovice, Lesní č.p.157, včetně příslušenství a pozemku p.č.402, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 269 m 2, vše zapsáno na LV č.1421 pro

Více

Znalecký posudek č. 557/2013

Znalecký posudek č. 557/2013 Znalecký posudek č. 557/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky 210/2, včetně podílu na společných částech domu a pozemku 320, to vše na LV 1064, k.ú. Březová u Sokolova, obec Březová. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015 o ceně obvyklé nemovitosti jednotky č. 80/5 bytu v obytném domě čp. 80 na pozemku p.č.st. 438 kú Břežany u Znojma včetně spoluvlastnického podílu 320/10000 na společných

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2816/25/2013 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1327/3 Adresa nemovitosti: Fučíkova 1327, Karviná - Nové Město Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná,

Více

Znalecký posudek č. 3849/2011

Znalecký posudek č. 3849/2011 Znalecký posudek č. 3849/2011 O ceně nemovitosti - rodinný dům č.p. 528 v Litoměřicích stanovení obvyklé ceny Objednatel posudku: Účel posudku: Ing. Aleš Klaudy Masarykovo nám. 191/18 405 02 Děčín ze dne:

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2499/135/2010 6 NEMOVITOST: Rodinný dům s příslušenstvím a pozemky Adresa nemovitosti: Dolní Nětčice 20 Katastrální údaje : Kraj Olomoucký, okres Přerov, obec Dolní

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 102 Adresa nemovitosti: Hrušov 102, 294 73 Hrušov Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13763-203/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13763-203/13 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13763-203/13 o ceně pozemku parc.č.246/4, katastrální území a obec Dolní Břežany, okres Praha - západ, včetně ceny obvyklé. (LV č.1271) Objednavatel posudku: Vlastník nemovitosti:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4447-246/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4447-246/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4447-246/2015 O ceně pozemku p.č.4413, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 456 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.215 v ulici Drkolnovská, obec Příbram V-Zdaboř, včetně příslušenství

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2000-586/2014

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2000-586/2014 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2000-586/2014 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci: pozemku parc.č. 6197/22 jehož součástí je rodinný dům č.p. 2378, pozemku parc.č. 6197/54 jehož součástí je stavba bez čp/če,

Více

Příloha č.1. Příklad výnosového ocenění

Příloha č.1. Příklad výnosového ocenění Příklad výnosového ocenění Příloha č.1 Pro aplikační příklad výnosového ocenění pro moji diplomovou práci jsem vybrala existující areál. Areál se skládá z výrobní budovy, haly a pozemků. Komplex se nachází

Více

Znalecký posudek č. 2953/63/2014

Znalecký posudek č. 2953/63/2014 Znalecký posudek č. 2953/63/2014 O ceně obvyklé bytové jednotky č.144/26 s podílem na společných částech domu čp. 144 a pozemku parc.č. st 362 v k.ú.přísečná-domoradice, obec Český Krumlov, okres Český

Více

Znalecký posudek č. 16 2015

Znalecký posudek č. 16 2015 Znalecký posudek č. 16 2015 O ceně obvyklé - rozestavěného rodinného domu na poz.č.parc.1663/18 a pozemku č. parc. 1658/3 ve výši 1/4 vlastnického podílu, vše zapsané na LV č. 10118, pro obec a k.ú. Chotusice,

Více

Znalecký posudek č. 1991/09

Znalecký posudek č. 1991/09 Znalecký posudek č. 1991/09 O ceně nemovitosti bytové jednotky č.125/2 v bytovém domě čp.125, postaveném na stavební parcele č.32, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy čp.125 a

Více

Znalecký posudek č. 2617/73/2012

Znalecký posudek č. 2617/73/2012 Znalecký posudek č. 2617/73/2012 O ceně obvyklé rodinného domu č.p.78 s příslušenstvím a pozemky parc.č. 84, 85, 5220 a 5616 v k.ú.české Meziříčí, obec České Meziříčí, okres Rychnov nad Kněžnou. Objednatel

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/2

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/2 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/2 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 243 Adresa nemovitosti: Polní 243, 464 01 Frýdlant Katastrální údaje : Kraj Liberecký,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3164

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3164 ZNALECKÝ POSUDEK číslo ZP-3164 NEMOVITOST: Bytová jednotka, spoluvlastnický podíl 1/2 bytové jednotky č. 107/2 Katastrální údaje : Kraj Pardubický, okres Pardubice, obec Pardubice, k.ú. Pardubice Adresa

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1560/030/2014

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1560/030/2014 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1560/030/2014 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 2745/2 Adresa nemovitosti: Národní 2163, 407 47 Varnsdorf Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Varnsdorf,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010

ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010 o obvyklé ceně nemovitosti - pozemku ve zjednodušené evidenci parcely původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) p.č. 1605 zapsané na listu vlastnictví č. 142 v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 83/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 83/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 83/2012 O ceně rodinného domu čp.13 na pozemku p.č. St. 132 + pozemků p.č. St. 132 a p.č. 1441 v obci Kozmice, část obce Rousínov, k.ú. Kozmice u Benešova, okres Benešov. Objednatel

Více

Znalecký posudek č. 2957/67/2014

Znalecký posudek č. 2957/67/2014 Znalecký posudek č. 2957/67/2014 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1824/3 s podílem na společných částech domu č.p.1824 a pozemku parc.č. st.1864 v k.ú.aš, obec Aš, okres Cheb. Objednatel posudku: Účel

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům s nebytovými prostory s garáží mimo dům v současném stavu sjednání ceny při prodeji Předmět ocenění

Více

Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice

Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice Katastrální údaje: Kraj Jihomoravský, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 O obvyklé ceně rodinného domu č. p. 47, stojící na pozemku p. č. st. 6/1, včetně tohoto pozemku, venkovních úprav, trvalých porostů a pozemků p. č. 79/1, p.č. 79/2 a p.

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 941-25/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 941-25/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 941-25/2013 o odhadu ceny obvyklé rekreační chaty č.e. 29 na pozemku parc.č. 4573, pozemku parc.č. 4573, parc.č. 4574/1 a parc.č. 4575/3 včetně příslušenství, v k.ú. Rychvald,

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2880/89/2013 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 2103/12 Adresa nemovitosti: Malá Trávnická 2103, Přerov - Přerov I-Město Katastrální údaje: Kraj Olomoucký, okres Přerov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál NEMOVITOST: Nebytový prostor, Budova bez č.p. Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Bruntál, obec Bruntál, k.ú. Bruntál-město

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13897-337/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13897-337/13 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13897-337/13 o ceně bytové jednotky č.2431/92 umístěné v domě č.p. 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436 na parc.č.3500, ul.švýcarská, katastrální území Kročehlavy,

Více

Znalecký posudek č. 2736/20/2013 - B

Znalecký posudek č. 2736/20/2013 - B Znalecký posudek č. 2736/20/2013 - B O ceně obvyklé rodinného domu č.p.216 s příslušenstvím a pozemky parc.č. st.228 a 258/3 v k.ú.zlonice, obec Zlonice, okres Kladno Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3436-259/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3436-259/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3436-259/2013 O ceně rodinného domu v obci Šelešovice č.p.45 a zemědělského stavení bez čp/če, včetně příslušenství a pozemků p.č.st.5, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 1360 m

Více

Znalecký posudek č. 20 2015

Znalecký posudek č. 20 2015 Znalecký posudek č. 20 2015 O ceně obvyklé - pozemku na poz.č.parc.st. 288/2 zapsaná na LV č. 1335, objektu k bydlení čp. 691 na pozemku č.parc. 1379 a pozemků č.parc. 1371,1372/1,1372/2,1379,1380, vše

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 67/2010

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 67/2010 Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 67/2010 O obvyklé ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 362/6 v budově č.p. 360, 361, 362 na pozemcích parc.č. St. 542, St. 543, St. 544, vč. ideálního spoluvlastnického

Více

Odhad tržní hodnoty č. 567-035 - 2012

Odhad tržní hodnoty č. 567-035 - 2012 Odhad tržní hodnoty č. 567-035 - 2012 nemovitosti - rodinného domu č.p. 107 včetně pozemků a příslušenství v Nekmíři, okres Plzeň - sever (vlastnický podíl 1 / 8) Objednatel posudku: Účel posudku: Dražbyprost

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4379/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4379/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4379/14 O ceně nemovitých věcí: Spoluvlastnického podílu o velikosti id. 2/8 na nemovitém majetku, zapsaném na LV č. 4749, včetně všech součástí a příslušenství, v katastrálním území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3980/12 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní

Více

Znalecký posudek č. 4577-40/12

Znalecký posudek č. 4577-40/12 Znalecký posudek č. 4577-40/12 o ceně řadového rodinného domku čp.461, pozemků parc.č.st.683 a parc.č.615/12 v kat.území Ládví, obec Kamenice, okres Praha-východ. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13821-261/13. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13821-261/13. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13821-261/13 o ceně rodinného domu č.p.1245 na parc.č.st.2124, katastrální území, obec a okres Pardubice, včetně pozemků, příslušenství a ceny obvyklé. (LV č.1521) Objednavatel

Více

Obvyklá cena nemovitosti číslo T 1817-117 / 2013 rodinného domu čp.214 na st.240 s příslušenstvím a pozemky dle LV 11 k.ú.zálesní Lhota, obec Studenec

Obvyklá cena nemovitosti číslo T 1817-117 / 2013 rodinného domu čp.214 na st.240 s příslušenstvím a pozemky dle LV 11 k.ú.zálesní Lhota, obec Studenec Obvyklá cena nemovitosti číslo T 1817-117 / 2013 rodinného domu čp.214 na st.240 s příslušenstvím a pozemky dle LV 11 k.ú.zálesní Lhota, obec Studenec NEMOVITOST: typ nemovitosti rodinný dům čp.214 na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba

ZNALECKÝ POSUDEK. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12880-160/11 o ceně budovy č.p.858 na parc.č.3416, katastrální území, obec a okres Vsetín, včetně pozemku. (LV č.6100) Objednavatel posudku: Vlastník nemovitosti: Účel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 52/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 52/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 52/2011 O ceně nemovitosti bytové jednotky č. 267/4 včetně příslušenství v obci Kostelec u Holešova, k.ú. Kostelec u Holešova, okres Kroměříž. Objednatel posudku: Účel posudku: De-Rooy,

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1213 / 3 / 2011

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1213 / 3 / 2011 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1213 / 3 / 2011 Typ nemovitosti Účel ocenění Rekreační chata bez garáže v současném stavu exekuční řízení Předmět ocenění Budova č.e. 23, LV č. 924 na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka č. vyhotovení: 1 č. j: 465/2015-N ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 1417-22/2015 o ceně bytové jednotky č. 1073/5 (zapsané na listu vlastnictví č. 5922), umístěné v budově č.p. 1073 (zapsané na listu vlastnictví

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2607-360/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2607-360/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2607-360/2011 o ceně bytové jednotky č.1582/123 v Praze Holešovicích, Varhulíkové č.p.1582/24, včetně příslušenství a podílu o velikosti 796/111252 na společných částech domu a pozemcích

Více

Znalecký posudek č. 3509/59/08

Znalecký posudek č. 3509/59/08 Znalecký posudek č. 3509/59/08 o obvyklé ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 396/28 v k.ú. a obci Liberec Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Michal R u d ý soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 187/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 187/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 187/11 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 211 s příslušenstvím a pozemku, zapsaných na LV číslo 596 katastrální území : Podivín obec : Podivín_ okres : Břeclav a ocenění

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 3118/319/2012 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 29/3 s příslušenstvím a podílem na společných částech domu čp. 29 a na pozemku p.č. st. 74, vše v k.ú. Letohrad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 193/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 193/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 193/14 o obvyklé ceně podílu id. 1/2 na nemovité věci - pozemku p. č. 1524 - orná půda, zapsané na LV číslo 405, katastrální území Čeperka, obec Čeperka, okres Pardubice a ocenění jednotlivých

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2025-611/2014

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2025-611/2014 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2025-611/2014 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci - bytové jednotky č. 1756/7 na ul. 8.května, umístěné v domě č.p. 1756,1757 na parc.č. St. 1997 a spoluvlastnického podílu na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/2012. O ceně nemovitosti bytové jednotky č. 942/31 v obci Lovosice, ul. Osvoboditelů, k.ú. Lovosice, okres Litoměřice.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/2012. O ceně nemovitosti bytové jednotky č. 942/31 v obci Lovosice, ul. Osvoboditelů, k.ú. Lovosice, okres Litoměřice. ZNALECKÝ POSUDEK č. 68/2012 O ceně nemovitosti bytové jednotky č. 942/31 v obci Lovosice, ul. Osvoboditelů, k.ú. Lovosice, okres Litoměřice. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: De -

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 1283/14 612 00 Brno - Královo Pole. PhDr.Hubert Valášek,CSc.

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 1283/14 612 00 Brno - Královo Pole. PhDr.Hubert Valášek,CSc. ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 14372-122/15 o ceně bytové jednotky č.2270/11 situované v domě č.p.2270 na parc.č.st.3321, katastrální území Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, okres Ostrava - město, včetně podílu

Více