Znalecký posudek č /11

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Znalecký posudek č. 4846-131/11"

Transkript

1 Znalecký posudek č /11 o obvyklé ceně nemovitosti rodinného domu Stará Libavá č.p. 45, s pozemkem parcelní číslo St. 47/2 - zastavěná plocha a nádvoří dle LV 28 a dále spoluvlastnického podílu id. 6/16 z nemovitosti pozemků St. 16/1 - zastavěná plocha a nádvoří - zbořeniště a 52 - trvalý travní porost dle LV 59, katastrální území Stará Libavá, obec Norberčany, okres Olomouc. Listy vlastnictví 28 a 59. Č.j.: 056 EX 4402/08-60 Objednatel posudku: Účel posudku: Soudní exekutor JUDr. Vít Novozámský Exekutorský úřad Brno-Město Bratislavská Brno Zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro účely exekuce Podle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů a podle stavu ke dni posudek vypracoval: Ing. Jan Štěpánek Einsteinova Olomouc 9 tel.: ; Posudek obsahuje 19 stran textu včetně titulního listu a dále 11 stran příloh. Objednateli se předává ve 3 vyhotoveních. V Olomouci,

2 - 2 - A. Nález 1. Znalecký úkol Vypracovat znalecký posudek o obvyklé ceně nemovitosti rodinného domu Stará Libavá č.p. 45, s pozemkem parcelní číslo St. 47/2 - zastavěná plocha a nádvoří dle LV 28 a dále spoluvlastnického podílu id. 6/16 z nemovitosti pozemků St. 16/1 - zastavěná plocha a nádvoří - zbořeniště a 52 - trvalý travní porost dle LV 59, katastrální území Stará Libavá, obec Norberčany, okres Olomouc. Listy vlastnictví 28 a 59. Č.j.: 056 EX 4402/ Informace o nemovitosti Adresa nemovitosti: Rodinný dům č.p. 45 Stará Libavá č.p Norberčany Region: Olomoucký Okres: Olomouc Katastrální území: Norberčany 3. Prohlídka a zaměření nemovitosti: Prohlídka a zaměření nemovitosti bylo provedeno dne za přítomnosti vlastníka a znalce Ing. Jana Štěpánka. 4. Podklady pro vypracování posudku: - Výpis z Katastru nemovitostí Českého úřadu zeměměřického a katastrálního - SCD, Listy vlastnictví 28 a 59 pro katastrální území Stará Libavá, ze dne , vyhotovený dálkovým přístupem. - Kopie Katastrální mapy pro katastrální území Stará Libavá. - Usnesení soudního exekutora JUDr. Víta Novozámského, Exekutorského úřadu Brno-Město, o ustavení znalcem, Č.j.: 056 EX 4402/08-60, ze dne Informace z vlastní databáze uskutečněných kupních cen (obvyklých cen) nemovitostí. - Informace o cenách nabízených srovnatelných nemovitostí v okrese Olomouc i v obci Norberčany, případně v širším okolí obce, získané z internetového realitního serveru SReality. - Informace a údaje sdělené znalci vlastníkem nemovitosti při místním šetření. - Skutečnosti a výměry zjištěné na místě samém při místním šetření dne

3 Vlastnické a evidenční údaje: Část 1. Dle výpisu z Katastru nemovitostí, List vlastnictví 28 pro katastrální území Stará Libavá, je vlastníkem nemovitosti: Bartošek Milan, Stará Libavá 45, Norberčany, Moravský Beroun RČ /2050 Část 2. Dle výpisu z Katastru nemovitostí, List vlastnictví 59 pro katastrální území Stará Libavá, jsou vlastníky nemovitosti: podíl Bartošek Milan, Stará Libavá 45, Norberčany, Moravský Beroun RČ /2050 6/16 Kvasničková Antonie, Stará Libavá 29, Norberčany, Mor. Beroun RČ /067 5/16 Plachá Marie, Mírové sídliště 70, Český Dub IV, Český Dub RČ /1052 1/32 Šálková Vlasta, Luční 164, Město Libavá RČ /0999 1/16 Toth Jan, Pomořanská 486/7, Praha 8, Troja, Praha 81 RČ /1520 1/32 Toth Pavel, Mrsklesy 3, Hlubočky 3 RČ /0147 1/32 Tothová Helena, Gen. Svobody 604, Moravský Beroun RČ /1225 1/32 Vašíčková Libuše, Stará Libavá 7, Norberčany, Moravský Beroun RČ /472 2/16 6. Dokumentace a skutečnost: Část 1 - List vlastnictví 28 Původní stavební dokumentace, stavební povolení, ani kolaudační rozhodnutí nebylo znalci předloţeno při místním šetření. Dle znaků patrných na stavbě Stará Libavá č.p. 45 lze usuzovat, ţe stáří hlavní stavby k datu ocenění je značně více neţ 100 roků. Technické provedení a celkový stav nemovitosti odpovídá tomuto údaji. Jedná se o dům volně stojící, který je jednopodlaţní, s částečným podsklepením a bez podkroví v sedlové střeše. V domě je jedna bytová jednotka s příslušenstvím. Dům je svým uspořádáním vhodný pro rodinné bydlení a více neţ polovina plochy připadá na bydlení. Nebytové prostory určené k podnikání v domě nejsou. Dle platných předpisů se jedná o rodinný dům a nemovitost bude takto i oceněna. K rodinnému domu přísluší ještě běţné venkovní úpravy a pozemek. Předmětem ocenění v tomto znaleckém posudku je vlastní rodinný dům Stará Libavá č.p. 45, venkovní úpravy a pozemek parcelní číslo St. 47/2, vše v katastrálním území Stará Libavá. Věcné břemeno uţívání nemovitosti pro oprávněnou osobu Františku Dosedlovou (nar ) jiţ dávno v minulosti zaniklo úmrtím oprávněné osoby. Část 2 - List vlastnictví 59 Jedná se o ocenění pozemků, a to stavebního pozemku - zbořeniště a pozemku vedeného v druhu trvalý travní porost, vše v katastrálním území Stará Libavá. Původní stavba (asi rodinný dům) byla v minulosti zcela odstraněna, čímţ vzniklo zbořeniště. Na stavebním pozemku tedy není ţádná stavba hlavní, ale vyskytuje se zde stavba jiného vlastníka. Jedná se o vedlejší stavbu vyuţívanou jako chlívek. Stavba patří vlastníkovi sousední nemovitosti rodinného domu Stará Libavá č.p. 55. Tato vedlejší stavba není předmětem ocenění, protoţe se jedná o cizí stavbu, neboli o stavbu jiného vlastníka. Předmětem ocenění v tomto znaleckém posudku je tedy spoluvlastnický podíl id. 6/16 z celku nemovitosti pozemků parcelní číslo St. 16/1 a 52, vše v katastrálním území Stará Libavá.

4 Obsah posudku: Část 1 LV 28 a) Hlavní stavby a 1 ) Rodinný dům č.p LV 28 b) Venkovní úpravy b 1 ) Venkovní úpravy - LV 28 c) Pozemky c 1 ) Pozemek - LV 28 Část 2 LV 59 c 2 ) Pozemky - LV Popis objektů a pozemků: Část 1 LV 28 a) Hlavní stavby a 1 ) Rodinný dům č.p LV 28 Jedná se o rodinný dům volně stojící, který je jednopodlaţní, s malým částečným podsklepením a bez podkroví v sedlové střeše. Dům se nachází v obci Norberčany, v její místní části a katastrálním území Stará Libavá. Situován je na stavební parcele číslo St. 47/2. Okolní zástavbu tvoří obdobné starší rodinné domy se zahradami, bytové domy a také objekty občanské vybavenosti. Do domu se vchází hlavním vstupem z boční strany. Vstup ústí do přes verandu do příčné chodby, odkud je přístup do kuchyně, obytných místností a také do příslušenství. V oceňovaném domě je jedna bytová jednotka (2+1) s příslušenstvím, přičemţ jedna obytná místnost je nyní neobyvatelná. Konstrukční provedení stavby je následující: Základy jsou původní kamenné mělké, bez izolací. Svislé nosné konstrukce jsou zděné ze smíšeného zdiva. Stropy jsou s rovnými podhledy i klenbové. Střecha je provedena jako sedlová střecha s krovem dřevěným. Krytina střechy na krovu je ze starých osinkocementových šablon a z vlnitého plechu. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu a polovina konstrukcí chybí. Vnitřní omítky jsou štukové hladké. Vnější omítky jsou dvouvrstvé hladké. Vnitřní a vnější obklady nejsou provedeny vůbec. Schody do sklepa jsou s povrchem z kamene, schody na půdu jsou s povrchem dřevěným. Dveře jsou dřevěné rámové náplňové. Okna jsou dřevěná dvojitá špaletová. Podlahy obytných místností jsou s povrchem z prken a také s povrchem z prostého betonu s volně loţenými podlahovinami. Dlaţby ostatních místností jsou s povrchem prkna a také jen prostý beton. Vytápění je lokální na pevná paliva. Elektroinstalace je světelná a motorová s jističi. Bleskosvod není na domě nainstalován. Rozvod vody studené a teplé není proveden vůbec, v domě nebyl nikdy vodovod. Ohřev teplé uţitkové vody není. Kanalizace od všech zařizovacích předmětů je jen částečná, svedená do jímky a také do trativodu. Vnitřní plynovod není proveden vůbec. Kuchyně je vybavena starším sporákem na propan butan z bomby a také sporákem na pevná paliva. Vnitřní hygienické vybavení je vana, umývadlo a suchý záchod, vše bez přívodu vody a bez vodovodních armatur. Ostatní vybavení domu chybí. Stáří domu k datu ocenění je značně více neţ 100 roků. Dům je celkově ve velmi špatném technickém stavu a údrţba domu je dlouhodobě zanedbaná. Opotřebení domu odpovídá všem těmto údajům.

5 - 5 - b) Venkovní úpravy b 1 ) Venkovní úpravy - LV 28 Na pozemku u rodinného domu Stará Libavá č.p. 45 se nacházejí jen v minimálním rozsahu běţné venkovní úpravy. Upozornění: Venkovní úpravy běţné se při zjištěné ceně hlavní stavby porovnávací metodou neoceňují samostatně zvlášť, protoţe jsou jiţ obsaţeny v ceně stavby hlavní (viz Index konstrukce a vybavení, bod 9). Pouze pro ocenění věcnou hodnotou se oceňují venkovní úpravy tímto zjednodušeným nákladovým způsobem! c) Pozemky c 1 ) Pozemek - LV 28 Dle výpisu z Katastru nemovitostí se jedná o pozemek v obci Norberčany, v její místní části Stará Libavá, t.j. v ostatní obci se 340 obyvateli (dle Malého lexikonu obcí ČR pro rok 2011). Pozemek tvoří jednotný funkční celek s hlavní stavbou rodinným domem Stará Libavá č.p. 45. Stavby na pozemku lze napojit pouze na vodovod a elektrickou energii, ostatní běţné inţenýrské sítě zde nejsou dostupné. Příjezd je po komunikaci se zpevněným povrchem. Pozemek je rovinatý. Část 2 LV 59 c 2 ) Pozemky - LV 59 Dle výpisu z Katastru nemovitostí se jedná o pozemky v obci Norberčany, v její místní části Stará Libavá, t.j. v ostatní obci se 340 obyvateli (dle Malého lexikonu obcí ČR pro rok 2011). Pozemky netvoří jednotný funkční celek se ţádnou hlavní stavbou, jedná se o zbořeniště a louku. Stavby na pozemku lze napojit pouze na vodovod a elektrickou energii, ostatní běţné inţenýrské sítě zde nejsou dostupné. Příjezd je po komunikaci se zpevněným povrchem. Pozemky jsou rovinaté.

6 - 6 - B. Posudek Výměry, hodnocení a ocenění objektů: Zjištěná porovnávací cena objektů Část 1 List vlastnictví 28 a) Hlavní stavby - porovnávací hodnota a 1 ) Rodinný dům č.p LV 28-26a Zatřídění pro potřeby ocenění: Typ objektu: Rodinný dům Poloha objektu: Olomoucký kraj - do obyvatel Stáří stavby: 100 roků Indexovaná průměrná cena IPC (příloha č. 20a): 2 701,- Kč/m 3 Zastavěné plochy a výšky podlaží: 1.PP: 7,9*3,0 = 23,70 m 2 1.NP: 17,95*7,87+13,0*1,55 = 161,42 m 2 Název podlaţí Zastavěná plocha Konstrukční výška 1.PP: 23,70 m 2 2,05 m 1.NP: 161,42 m 2 2,80 m Obestavěný prostor: spodní stavba: 7,9*3,0*2,05 = 48,59 m 3 vrchní stavba: 17,95*7,87*3,15+13,0*1,55*2,6 = 497,38 m 3 zastřešení: 17,95*7,87*3,8/2+13,0*1,55*0,5/2 = 273,44 m 3 Obestavěný prostor celkem: = 819,41 m 3 Podlažnost: Zastavěná plocha prvního nadzemního podlaţí: ZP1 = 161,42 m 2 Zastavěná plocha všech podlaţí: ZP = 185,12 m 2 Podlaţnost ZP / ZP1 = 1,15 Výpočet indexu cenového porovnání: Index vybavení: Název znaku č. V i 0. Typ stavby - Nepodsklepený nebo podsklepený do poloviny zastavěné I typ A plochy 1.NP - se šikmou nebo strmou střechou 1. Druh stavby - samostatný rodinný dům III 0,00 2. Provedení obvodových stěn - zdivo smíšené a kamenné I -0,08 3. Tloušťka obvodových stěn - 45 cm II 0,00 4. Podlaţnost - hodnota více jak 1 do 2 včetně II 0,01 5. Napojení na sítě (přípojky) - pouze přípojka elektrické energie I -0,10

7 Způsob vytápění stavby - lokální na tuhá paliva I -0,08 7. Základní příslušenství v RD - pouze podstandardní ve stavbě II -0,05 8. Ostatní vybavení v RD - bez dalšího vybavení I 0,00 9. Venkovní úpravy - zanedbatelného rozsahu I -0, Vedlejší stavby tvořící příslušenství k RD - bez vedlejších staveb II 0, Pozemky ve funkčním celku se stavbou - od 300 m 2 do 800 m 2 celkem II 0, Kriterium jinde neuvedené - významně sniţující cenu - problematická I -0,10 nemovitost 13. Stavebně - technický stav - stavba ve špatném stavu, nutná rekonstrukce V 0,40 i konstrukcí dlouhodobé ţivotnosti Koeficient pro stáří 100 let: 0,60 12 Index vybavení I V = (1 + V i ) * V13 * 0,60 = 0,132 i = 1 Index polohy: Název znaku č. P i 1. Význam obce - bez většího významu I 0,00 2. Poloha nemovitosti v obci - mimo souvisle zastavěné území obce (odlehlá I -0,01 poloha) - oddělená část obce 3. Okolní zástavba a ţivotní prostředí - s negativními vlivy na okolí - poloha I -0,05 u hlavní silnice 4. Obchod, sluţby, kultura v obci - pouze obchod se základním sortimentem II 0,00 5. Školství a sport v obci - ţádná základní škola I -0,03 6. Zdravotní zařízení v obci - ţádné zdravotnické zařízení I -0,03 7. Veřejná doprava - omezené dopravní spojení II 0,00 8. Obyvatelstvo - bezproblémové okolí II 0,00 9. Nezaměstnanost v obci a okolí - vyšší neţ je průměr v kraji I -0, Změny v okolí s vlivem na cenu nemovitosti - bez vlivu III 0, Vlivy neuvedené - vlivy sniţující cenu I -0,10 11 Index polohy I P = (1 + P i ) = 0,720 i = 1 Index trhu s nemovitostmi: Název znaku č. T i 1. Situace na dílčím (segmentu) trhu s nemovitostmi - poptávka je výrazně I -0,10 niţší neţ nabídka 2. Vlastnictví nemovitostí - stavba na vlastním pozemku II 0,00 3. Vliv právních vztahů na prodejnost - bez vlivu II 0,00 3 Index trhu I T = (1 + T i ) = 0,900 i = 1 Celkový index I = I V * I P * I T = 0,132 * 0,720 * 0,900 = 0,086 Ocenění: Cena upravená CU = IPC * I = 2 701,- Kč/m 3 * 0,086 = 232,29 Kč/m 3 Cena zjištěná porovnávacím způsobem CP = CU * OP = 232,29 Kč/m 3 * 819,41 m 3 = ,75 Kč Rodinný dům č.p LV 28 - zjištěná cena = ,75 Kč

8 - 8 - b) Venkovní úpravy b 1 ) Venkovní úpravy - LV Venkovní úpravy - LV 28 - zjištěná cena - obsaženo v ceně hlavní stavby Rekapitulace ocenění objektů včetně opotřebení a) Rodinný dům č.p LV 28 = ,- Kč b) Venkovní úpravy - LV 28 - obsaženo v ceně hlavní stavby = 0,- Kč Zjištěná porovnávací cena objektů dle LV 28 činí celkem ,- Kč Věcná hodnota objektů a) Hlavní stavby a 1 ) Rodinný dům č.p LV 28-5 Zatřídění pro potřeby ocenění: Rodinný dům, rekreační chalupa nebo domek: typ A Svislá nosná konstrukce: zděná Podsklepení: podsklepená do poloviny 1.nadz. podlaţí Podkroví: nemá podkroví Střecha: se šikmou nebo strmou střechou Počet nadzemních podlaţí: s jedním nadzemním podlaţím Kód CZ - CC: 111 Zastavěné plochy a výšky podlaží: 1.PP: 7,9*3,0 = 23,70 m 2 1.NP: 17,95*7,87+13,0*1,55 = 161,42 m 2 Název podlaţí Zastavěná plocha Konstrukční výška 1.PP: 23,70 m 2 2,05 m 1.NP: 161,42 m 2 2,80 m Obestavěný prostor: spodní stavba: 7,9*3,0*2,05 = 48,59 m 3 vrchní stavba: 17,95*7,87*3,15+13,0*1,55*2,6 = 497,38 m 3 zastřešení: 17,95*7,87*3,8/2+13,0*1,55*0,5/2 = 273,44 m 3 Obestavěný prostor celkem: = 819,41 m 3

9 - 9 - Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení: (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, X = nehodnotí se) Konstrukce, vybavení Provedení Hodnocení standardu 1. Základy: mělké zaloţení bez izolace P 100,00 2. Zdivo: zděné ze smíšeného zdiva S 100,00 3. Stropy: s rovnými podhledy i klenby S 100,00 4. Střecha: sedlová S 100,00 5. Krytina: osinkocementové šablony a plech S 100,00 6. Klempířské konstrukce: pozinkovaný plech S 50,00 chybí C 50,00 7. Vnitřní omítky: štukové hladké S 100,00 8. Fasádní omítky: hladké omítky S 100,00 9. Vnější obklady: chybí C 100, Vnitřní obklady: chybí C 100, Schody: dřevo, kámen S 100, Dveře: dřevěné rámové náplňové S 100, Okna: dřevěná dvojitá okna S 100, Podlahy obytných místností: prkna palubky, beton P 100, Podlahy ostatních místností: dlaţby, beton P 100, Vytápění: lokální P 100, Elektroinstalace: světelná i motorová S 100, Bleskosvod: chybí C 100, Rozvod vody: chybí C 100, Zdroj teplé vody: chybí C 100, Instalace plynu: chybí C 100, Kanalizace: částečné odkanalizování P 100, Vybavení kuchyně: běţný sporák S 100, Vnitřní vybavení: vana, umývadlo P 100, Záchod: suchý P 100, Ostatní: chybí C 100,00 Výpočet koeficientu K 4 : Konstrukce, vybavení Hodnocení standardu Obj. podíl [%] Část [%] Koeficient Upravený obj. podíl 1. Základy: P 8,20 100,00 0,46 3,77 2. Zdivo: S 21,20 100,00 1,00 21,20 3. Stropy: S 7,90 100,00 1,00 7,90 4. Střecha: S 7,30 100,00 1,00 7,30 5. Krytina: S 3,40 100,00 1,00 3,40 6. Klempířské konstrukce: S 0,90 50,00 1,00 0,45 C 0,90 50,00 0,00 0,00 7. Vnitřní omítky: S 5,80 100,00 1,00 5,80 8. Fasádní omítky: S 2,80 100,00 1,00 2,80 9. Vnější obklady: C 0,50 100,00 0,00 0, Vnitřní obklady: C 2,30 100,00 0,00 0, Schody: S 1,00 100,00 1,00 1, Dveře: S 3,20 100,00 1,00 3, Okna: S 5,20 100,00 1,00 5, Podlahy obytných místností: P 2,20 100,00 0,46 1, Podlahy ostatních místností: P 1,00 100,00 0,46 0, Vytápění: P 5,20 100,00 0,46 2, Elektroinstalace: S 4,30 100,00 1,00 4, Bleskosvod: C 0,60 100,00 0,00 0,00 Část [%]

10 Rozvod vody: C 3,20 100,00 0,00 0, Zdroj teplé vody: C 1,90 100,00 0,00 0, Instalace plynu: C 0,50 100,00 0,00 0, Kanalizace: P 3,10 100,00 0,46 1, Vybavení kuchyně: S 0,50 100,00 1,00 0, Vnitřní vybavení: P 4,10 100,00 0,46 1, Záchod: P 0,30 100,00 0,46 0, Ostatní: C 3,40 100,00 0,00 0,00 Součet upravených objemových podílů: 74,14 Hodnota koeficientu vybavení K 4 : 0,7414 Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 6): = 2 290,- Kč/m 3 Koeficient vybavení stavby K 4 (dle výpočtu): * 0,7414 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,1690 Základní cena upravená = 3 130,16 Kč/m 3 Plná cena: 819,41 m 3 * 3 130,16 Kč/m 3 = ,41 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 100 roků Předpokládaná další ţivotnost (PDŢ): 10 roků Předpokládaná celková ţivotnost (PCŢ): 110 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŢ = 100 % * 100 / 110 = 90,909 % ,77 Kč Rodinný dům č.p LV 28 - věcná hodnota = ,64 Kč b) Venkovní úpravy b 1 ) Venkovní úpravy - LV Zatřídění pro potřeby ocenění: Venkovní úpravy oceněné zjednodušeným způsobem procentem z ceny stavby Stanovené procento z ceny staveb: 3,50 % Ceny staveb pro stanovení základu pro výpočet ceny venkovních úprav: Název stavby Cena stavby Rodinný dům č.p LV ,64 Kč Celkem: ,64 Kč Ocenění: Cena staveb celkem: ,64 Stanovené procento z ceny staveb: * 0,0350 Venkovní úpravy - LV 28 - věcná hodnota = 8 161,08 Kč

11 Rekapitulace ocenění objektů včetně opotřebení a) Rodinný dům č.p LV 28 = ,- Kč b) Venkovní úpravy - LV 28 = 8 160,- Kč Věcná hodnota objektů dle LV 28 činí celkem ,- Kč Zjištěná cena pozemků c) Pozemky c 1 ) Pozemek - LV Stavební pozemek oceněný dle 28 odst. 1 a 2: Název Parcelní číslo Výměra [m 2 ] Jedn. cena [Kč/m 2 ] Cena [Kč] zastavěná plocha a nádvoří St. 47/2 382,00 35, ,- Součet ,- Úprava ceny příloha č. 21: 2.3. není-li v místě moţnost napojení na veřejnou -7 % kanalizaci Úprava ceny celkem -7 % - 935,90 Mezisoučet ,10 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu uţití): * 0,7518 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle hlavní stavby): * 2,1690 Stavební pozemek oceněný dle 28 odst. 1 a 2 - celkem ,72 Pozemek - LV 28 - zjištěná cena = ,72 Kč Rekapitulace ocenění pozemků c) Pozemky c 1 ) Pozemek - LV 28 = ,- Kč Zjištěná cena pozemků dle LV 28 činí celkem ,- Kč

12 Věcná hodnota pozemků - indexová metoda c) Pozemky c 1 ) Pozemek - LV 28 Výchozí cena: = 150,- Kč/m 2 Korekce výchozí ceny: A - územní struktura: okrajová část obce * 1,00 B - typ stavebního pozemku: stavebně připravený * 1,50 C - třída velikosti obce: obec do obyvatel * 0,40 D - typ polohy: venkovská * 0,70 E - územní připravenost, infrastruktura: střední * 0,75 F - speciální charakteristiky: zhodnocená lokalita * 1,00 Výchozí cena upravená = 47,25 Kč/m 2 Jednotková cena stavebního pozemku: 47,25 Kč/m 2 Oceňovaný stavební pozemek: zastavěná plocha a nádvoří p.č. St. 47/2 382 m 2 Výměra stavebních pozemků: 382 m 2 382,00 m 2 á 47,25 Kč/m 2 = ,50 Kč Pozemky oceněné indexovou metodou - celkem = ,50 Kč Pozemek - LV 28 - věcná hodnota = ,50 Kč Rekapitulace ocenění pozemků c) Pozemky c 1 ) Pozemek - LV 28 = ,- Kč Věcná hodnota pozemků dle LV 28 činí celkem ,- Kč

13 Část 2 List vlastnictví 59 Zjištěná cena pozemků c 2 ) Pozemky - LV Stavební pozemek oceněný dle 28 odst. 1 a 2: Název Parcelní číslo Výměra [m 2 ] Jedn. cena [Kč/m 2 ] Cena [Kč] zastavěná plocha a nádvoří - St. 16/ ,00 35, ,- zbořeniště Součet ,- Úprava ceny příloha č. 21: 2.3. není-li v místě moţnost napojení na veřejnou -7 % kanalizaci Úprava ceny celkem -7 % ,30 Mezisoučet ,70 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu uţití): * 0,7518 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle hlavní stavby): * 2,1690 Stavební pozemek oceněný dle 28 odst. 1 a 2 - celkem ,67 Zemědělský pozemek oceněný dle 29. Výpočet úpravy základní ceny příloha č. 23: Obce s 2-5 tisíci obyv. - sousední k.ú. 20,00 % Celková úprava ceny: 20,00 % Ocenění: Název Parcelní číslo BPEJ Výměra [m 2 ] JC [Kč/m 2 ] Úprava [%] UC [Kč/m 2 ] Cena [Kč] trvalý travní ,11 20,00 4, ,24 porost Výměra celkem 668 Mezisoučet 3 293,24 Koeficient prodejnosti K p (příl. č. 39): * 1,0000 Zemědělský pozemek oceněný dle 29 - celkem 3 293, ,91 Kč Úprava ceny vlastnickým podílem: * 6 / 16 Pozemky - LV 59 - zjištěná cena = ,72 Kč Rekapitulace ocenění pozemků c) Pozemky c 2 ) Pozemky - LV 59 - podíl 6/16 = ,- Kč Zjištěná cena podílu pozemků dle LV 59 činí celkem ,- Kč

14 Věcná hodnota pozemků - indexová metoda c 2 ) Pozemky - LV 59 Výchozí cena: = 150,- Kč/m 2 Korekce výchozí ceny: A - územní struktura: okrajová část obce * 1,00 B - typ stavebního pozemku: stavebně připravený * 1,50 C - třída velikosti obce: obec do obyvatel * 0,40 D - typ polohy: venkovská * 0,70 E - územní připravenost, infrastruktura: střední * 0,75 F - speciální charakteristiky: zhodnocená lokalita * 1,00 Výchozí cena upravená = 47,25 Kč/m 2 Jednotková cena stavebního pozemku: 47,25 Kč/m 2 Jednotková cena ostatních pozemků: 7,09 Kč/m 2 Oceňovaný stavební pozemek: zastavěná plocha a nádvoří - - zbořeniště p.č. St. 16/ m 2 Výměra stavebních pozemků: 1474 m ,00 m 2 á 47,25 Kč/m 2 = ,50 Kč Oceňovaný ostatní pozemek: trvalý travní porost p.č m 2 Výměra ostatních pozemků: 668 m 2 668,00 m 2 á 7,09 Kč/m 2 = 4 736,12 Kč Pozemky oceněné indexovou metodou - celkem = ,62 Kč = ,62 Kč Úprava ceny: podíl id. 6/16 * 0,375 Pozemky - LV 59 - výsledná cena = ,48 Kč Rekapitulace ocenění pozemků c) Pozemky c 2 ) Pozemek - LV 59 - podíl 6/16 = ,- Kč Věcná hodnota podílu pozemků dle LV 59 činí celkem ,- Kč

15 Stanovení hodnoty nemovitosti metodou srovnávací - obvyklá cena ve smyslu ustanovení 2, odst. 1, zákona číslo 151/1997 Sb. V principu se jedná o vyhodnocení cen nedávno uskutečněných prodejů nemovitostí nebo realitní inzerce nemovitostí srovnatelných svým charakterem, velikostí a lokalitou. Nepředpokládá se, ţe s ohledem na stávající trh s nemovitostmi a pohyb cen jednotlivých typů nemovitostí, ţe uskutečněné prodeje a vyhodnocované prodeje by měly být starší neţ 1 rok, realitní inzerce se předpokládá aktuální. To proto, ţe se předpokládá, ţe za delší dobu údaje ztratily svoji vypovídací schopnost. Toto srovnání se provádí na základě vlastního průzkumu trhu nemovitostí, vyhodnocením údajů z internetových realitních serverů, z denního i odborného tisku, vývěsek realitních kanceláří, sledováním aukcí a draţeb, konzultacemi s realitními kancelářemi a správci nemovitostí. Závěrem tohoto šetření je odhadovaná prodejní cena, realizovatelná na 6-ti měsíční zprostředkovatelskou smlouvu, se zohledněním současné situace na trhu a pro srovnatelné nemovitosti. Po nemovitostech uvedeného typu, tj. Rodinný dům bez nebytových prostor, uvedené velikosti, vybavení, resp. zjištěného technického stavu, v dané lokalitě a u srovnatelných nemovitostí poptávka je výrazně nižší než nabídka. Proto s přihlédnutím k umístění nemovitosti, jejímu špatnému technickému stavu, silně podstandardnímu vybavení a zanedbané údrţbě, jsem názoru, ţe oceňovaná nemovitost je jen velmi obtížně obchodovatelná. Jako podklady byly pouţity údaje z internetové realitní inzerce, databáze spolupracujících odhadců, vlastní databáze. Podle těchto podkladů a údajů byly v uplynulé době v oblasti, kde se nachází oceňovaná nemovitost, zobchodovány, nebo jsou právě k prodeji nabízeny srovnatelné nemovitosti. Inzerované srovnatelné nemovitosti jsou doloţeny v příloze tohoto znaleckého posudku. Závěry z průzkumu obvyklých cen jsou následující: Přímé srovnání s cenami nabízených nemovitostí: Z realitní inzerce jsem vybral dne následující nemovitosti z obce Norberčany a z okolí této obce (okolí do 10 km), vše v okrese Olomouc: 1. Rodinný dům v obci Moravský Beroun, okres Olomouc. Rodinný dům volně stojící, který je jednopodlaţní bez podsklepení a bez podkroví v sedlové střeše. Dům obsahuje byt (3+1) s příslušenstvím a s kolnou ve dvoře. Napojení na běţné inţenýrské sítě je moţné. Starší rodinný dům v dobrém technickém stavu, je jiţ po částečné rekonstrukci, zdivo smíšené. Zastavěná plocha je 180 m 2, celková uţitná podlahová plocha cca 100 m 2, pozemky celkem o ploše 294 m 2. Nemovitost je určena k trvalému bydlení, nebo k rekreaci a je ihned volná ke koupi. Nabídková cena ,- Kč 2. Rodinný dům v obci Norberčany, místní část a k.ú. Stará Libavá, okres Olomouc. Rodinný dům volně stojící, který je jednopodlaţní s částečným podsklepením a s budoucím podkrovím v sedlové střeše. Dům obsahuje byt (4+1) s příslušenstvím a s garáţí, je v nedokončené rekonstrukci, chybí řemeslné práce a vybavení. Napojení na inţenýrské sítě vodovod a elektrickou energii je provedeno. Starší rodinný dům v rozestavěném stavu - nedokončená rekonstrukce. Zastavěná plocha je 140 m 2, celková uţitná podlahová plocha cca 190 m 2, pozemky celkem o ploše 657 m 2. Nemovitost je určena po dokončení k trvalému bydlení, nebo k rekreaci a je ihned volná ke koupi. Nabídková cena ,- Kč

16 Rodinný dům v obci Domašov nad Bystřicí, okres Olomouc. Rodinný dům řadový koncový, který je jednopodlaţní bez podsklepení a bez podkroví v sedlové střeše. Dům obsahuje byt (2+1) s příslušenstvím. Napojení na běţné inţenýrské sítě je moţné. Starší rodinný dům v dobrém technickém stavu, je jiţ po částečné rekonstrukci. Zastavěná plocha je cca 100 m 2, celková uţitná podlahová plocha cca 80 m 2, pozemky celkem o ploše 869 m 2. Nemovitost je určena k trvalému bydlení, nebo k rekreaci a je ihned volná ke koupi. Nabídková cena ,- Kč Vyhodnocení srovnávaných nemovitostí: přímé srovnání lze provést se všemi uváděnými nemovitostmi. Všechny se nacházejí ve stejné obci, nebo v okolí obce Norberčany (do 10 km), vše v okrese Olomouc. Všechny srovnávané nemovitosti jsou starší rodinné domy, které jsou schopné k uţívání na bydlení, nebo k rekreaci. Většinou jsou v dobrém technickém stavu, jeden dům je v nedokončené rekonstrukci a potřebuje dostavbu - dokončení započatých oprav. Oceňovaná nemovitost dle LV 28, rodinný dům Stará Libavá č.p. 45, je rovněţ velmi starý rodinný dům, který je ve velmi špatném technickém stavu se zanedbanou údrţbou a bez základní standardní vybavenosti. Dům vyţaduje celkovou rekonstrukci a modernizaci. Je zde jedna bytová jednotka o dispozici (2+1) s podstandardním příslušenstvím a v současné době je jedna obytná místnost neobyvatelná. U domu je jen malý pozemek. Druhá část oceňovaných nemovitostí spoluvlastnický podíl id. 6/16 pozemků dle LV 59 je zbořeniště po původním domě, stavební pozemek a louka. Na části pozemku zbořeniště je vedlejší stavba jiného vlastníka (sousední nemovitosti). Jedná se o málo hodnotný podíl z ceny výše uvedených pozemků, který je nyní v místě prakticky neprodejný. Oceňovaná nemovitost Stará Libavá č.p. 45, s příslušnými pozemky a s podíly z pozemků, vše v obci Norberčany, v k.ú. Stará Libavá, okres Olomouc, má pro ocenění důležité cenotvorné faktory: Silné stránky: - čisté okolí, dobré životní prostředí Slabé stránky: - velmi stará nemovitost ve velmi špatném technickém stavu - chybějící základní vybavenost rodinného domu - nutnost provedení oprav, rekonstrukcí a modernizací - nehodnotný podíl z problematických pozemků zbořeniště a louky (část 2- LV 59) Srovnáním oceňované nemovitosti s výše uvedenými porovnávanými nemovitostmi, vzhledem k poloze oceňované nemovitosti, velikosti zastavěné a užitné plochy, velikosti obestavěného prostoru, chybějící základní běžné vybavenosti, s ohledem na velmi špatný technický stav, nedokončenost oprav a zanedbanou údržbu oceňované nemovitosti, odhaduji srovnatelnou cenu všech oceňovaných nemovitostí na: ,- Kč

17 C. Rekapitulace Část 1 List vlastnictví 28 Zjištěná porovnávací cena: Zjištěná porovnávací cena objektů: Zjištěná cena pozemků: Zjištěná porovnávací cena celkem: Věcná hodnota: Věcná hodnota objektů: Věcná hodnota pozemků: Stanovená věcná hodnota celkem: ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Část 2 List vlastnictví 59 Zjištěná porovnávací cena: Zjištěná porovnávací cena objektů: Zjištěná cena podílu pozemků: Zjištěná porovnávací cena podílu celkem: Věcná hodnota: Věcná hodnota objektů: Věcná hodnota podílu pozemků: Stanovená věcná hodnota podílu celkem: 0,- Kč ,- Kč ,- Kč 0,- Kč ,- Kč ,- Kč Odhadovaná srovnávací hodnota celkem: ,- Kč Obvyklá cena celkem: ,- Kč slovy: dvěstěčtyřicettisíc Kč

18 ZÁVĚR: 1. Obvyklá cena nemovitosti, pokud by byla bez závad, je minimálně: ,- Kč 2. Závady, které dražbou nezaniknou - jsou známy, na LV 28 je uvedeno Věcné břemeno užívání pro oprávněnou osobu paní Františku Dosedlovou (narozená dne ). Toto věcné břemeno však již fakticky v minulosti dávno zaniklo úmrtím oprávněné osoby. Srovnáním s jinými nemovitostmi tohoto typu v daném regionu, které již byly v uplynulém období zobchodovány, nebo jsou právě nabízeny k prodeji a je známá jejich obvyklá cena (tržní hodnota), lze odhadnout, že obvyklá cena oceňované nemovitosti Stará Libavá č.p. 45 s příslušenstvím a s pozemkem dle LV 28 a spoluvlastnického podílu id. 6/16 nemovitosti pozemků dle LV 59, vše v k.ú. Stará Libavá, obec Norberčany je pro účel dražby minimálně: ,- Kč z toho: - nemovitosti dle LV 28 pro k.ú. Stará Libavá ,- Kč - spoluvlastnický podíl id. 6/16 nemovitostí dle LV 59 pro k.ú. Stará Libavá ,- Kč Tyto ceny jsou odhadovány s ohledem na to, že se bude dražit celá kompletní nemovitost s hlavní stavbou rodinným domem Stará Libavá č.p. 45, se všemi venkovními úpravami a s pozemkem parcelní číslo St. 47/2 dle LV 28 a dále pouze spoluvlastnický podíl id. 6/16 z celku nemovitostí pozemků dle LV 59, vše v katastrálním území Stará Libavá. Obvyklá cena nemovitosti je ovlivněna především polohou nemovitostí, které se nacházejí ve velmi malé ostatní obci Norberčany, a to v její místní části Stará Libavá, okres Olomouc. Tzn. v podprůměrné poloze z hlediska jejího možného obchodování. Poloha je vhodná k využití jako rodinný dům k trvalému bydlení, nebo k rodinné rekreaci. Dostupnost nemovitosti je dobrá a dostupnost centra obce je také dobrá. Dostupnost regionálního centra i dalších větších měst v okolí je poněkud obtížnější a je proto problematická pro denní dojíždění do zaměstnání, nebo do škol apod. V místě nejsou k dispozici všechny běžné inženýrské sítě, je zde poze elektrický proud a vodovod. Dům č.p. 45 na ně může být napojen, nyní je napojen jen na elektrický proud. Dále je cena ovlivněna celkovou velikostí domu i současné využitelné obytné plochy v domě, velkým stářím původní nemovitosti, jejím konstrukčním a materiálovým provedením, chybějící základní standardní vybaveností, velmi špatným technickým stavem a dlouhodobě zanedbanou údržbou. V domě je jeden malý byt s příslušenstvím. Obvyklá cena pro účely dražby se tedy odhaduje s ohledem na polohu oceňované nemovitosti, její velikost, velké stáří, chybějící běžnou vybavenost, špatný technický stav a zcela zanedbanou údržbu (vše dle LV 28), jakož i s ohledem na velmi problematickou prodejnost ideálního podílu ze zanedbaných pozemků (dle LV 59). Zástavní práva neovlivňují hodnotu předmětu dražby, protože tato práva v souladu se zákonem č. 26/2000 Sb. zanikají zpeněžením věci. Nemovitost bude po dražbě po této stránce bez závad, vlastníkovi zanikne vlastnictví i právo užívání. K oceňované nemovitosti se váže výše uvedené Věcné břemeno užívání, které však již fakticky zaniklo úmrtím oprávněné osoby. Nejsou zde však vložena žádná ocenitelná práva ve prospěch oceňovaných nemovitostí. V Olomouci, Ing. Jan Štěpánek Einsteinova Olomouc 9 tel.: ;

19 D. Znalecká doloţka: Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě ze dne č.j. Spr. 1998/92 pro základní obor ekonomika, pro odvětví ceny a odhady nemovitostí. Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č /11 znaleckého deníku. Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č. 133/2011. V Olomouci, Ing. Jan Štěpánek

Znalecký posudek č. 4791-076/11

Znalecký posudek č. 4791-076/11 Znalecký posudek č. 4791-076/11 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu ideální 1/4 nemovitosti rodinného domu Střížov č.p. 72, s pozemky parcelní číslo St. 171 - zastavěná plocha a nádvoří, 718/2 - zahrada

Více

Znalecký posudek č. 4899-014/12

Znalecký posudek č. 4899-014/12 Znalecký posudek č. 4899-014/12 o obvyklé ceně nemovitosti rodinného domu Bělkovice-Lašťany č.p. 531, s pozemky parcelní číslo 292 - zastavěná plocha a nádvoří a 293 - ostatní plocha jiná plocha, katastrální

Více

Znalecký posudek č. 4571-026/10

Znalecký posudek č. 4571-026/10 Znalecký posudek č. 4571-026/10 o obvyklé ceně nemovitosti pozemku parcelní číslo 1200/2 - zahrada, katastrální území Dolany u Olomouce, obec Dolany, okres Olomouc. List vlastnictví 247. Č.j.: 56 Ex 3172/07-57

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. č. 856/1/11

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. č. 856/1/11 Asociace znalců a odhadců AZO ČESKÉ REPUBLIKY Komora soudních znalců ČR Ing. Matylda Dufková, znalec ekonomika -ceny a odhady nemovitostí a oceňování podniků stavebnictví - stavby obytné, průmyslové, zemědělské

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8432-85/10. o ceně rodinného domu č.p. 295, k.ú. Zvoleněves, obec Zvoleněves, okres Kladno.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8432-85/10. o ceně rodinného domu č.p. 295, k.ú. Zvoleněves, obec Zvoleněves, okres Kladno. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8432-85/10 o ceně rodinného domu č.p. 295, k.ú. Zvoleněves, obec Zvoleněves, okres Kladno. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr Kocián, soudní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 04/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 04/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 04/13 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 187 na pozemku p. č. st. 243, garáže bez č.p/č.e. na pozemku p.č. st. 822 a pozemku p. č. st. 243, p.č. st. 822 a 1390 s příslušenstvím,

Více

Znalecký posudek č. 2011/331

Znalecký posudek č. 2011/331 Znalecký posudek č. 2011/331 O ceně nemovitosti: Objekt rodinného domu č.p. 234 na parcele č. St.389 s příslušenstvím a pozemky, parcelami č. St.389, 806/1, 806/3, 806/4, v katastrálním území Uherský Ostroh,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3450-10/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3450-10/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3450-10/11 o obvyklé ceně rodinného domu čp 212 v Palackého ulici v Kladně-Švermově vč. příslušenství a pozemků parc. čís. 386 a 387 zapsaných na LV čís. 771 pro katastrální území Motyčín

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 113/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 113/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 113/13 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 19 na pozemku p. č. st. 20 a pozemku p. č. st. 20 s příslušenstvím, LV číslo 177, katastrální území Nepřejov, obec Dolní Hbity,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1483-052/2012

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1483-052/2012 VLADÖ MORAVA s. r. o. - znalecká a ekonomická kancelář ev. číslo koncese 380801-30415-00 Čechova 656, Přerov I - Město, 750 02 Přerov, IČO: 25875761 ADRESÁT: JUDr. Tomáš Vrána Exekutorský úřad Přerov Komenského

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 13/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 13/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 13/14 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 86 na pozemku p. č. st. 253 a pozemků p. č. st. 253, st. 270/1, 133/1, 1372/2, 1373, 133/102 EN, 1374 PK, 1375 PK a 1376 PK s

Více

Znalecký posudek č. 2011/362

Znalecký posudek č. 2011/362 Znalecký posudek č. 2011/362 O ceně nemovitosti: Spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitostem zapsaným na LV č. 454 pro katastrální území Nýdek, objektu pro rodinnou rekreaci č.e. 152 na parcele č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI č. 575/2010 Ocenění nemovitostí: rodinného domu čp. 15 v obci Lisov, na pozemku st. parc.č. 7 o výměře 321 m 2 (zastavěná plocha a nádvoří) vč. pozemku, vč.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 181/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 181/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 181/13 o obvyklé ceně podílu id. 1/3 na nemovitostech - rodinného domu č.p. 179 na pozemku p. č. st. 231 a pozemku p. č. st. 231, st. 318 a 623/5 s příslušenstvím, LV číslo 807, katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 13/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 13/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 13/12 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 143 na p. č. st. 427 a pozemku p.č. st. 427, p.č. 130/2, p.č. 132/3 s příslušenstvím, LV číslo 164, katastrální území Stěžery,

Více

Znalecký posudek č. 1463/21/11

Znalecký posudek č. 1463/21/11 Znalecký posudek č. 1463/21/11 o ceně obvyklé domu č.p. 11 na pozemku č.parcely st. 11, pozemku parcely č. st. 11, parc. č. 14 (zahrada), 15/1 (trvalý travní porost) 15/2 (ostatní plocha) vše v k.ú. Pilníkov

Více

Znalecký posudek č. 2011/105

Znalecký posudek č. 2011/105 Znalecký posudek č. 2011/105 O ceně nemovitosti: Spoluvlastnický podíl 1/2 k nemovitostem zapsaným na LV č. 365 pro katastrální území Vendryně, obec Vendryně, okres Frýdek - Místek, kraj Moravskoslezský,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2553/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2553/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2553/2015 O ceně nemovitosti - pozemku evidovaného jako st.pč. 70 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 356 m 2, jehoţ součástí je stavba rodinného domu č.p. 6 (objekt bydlení), p.p.č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 4932-138 / 11

ZNALECKÝ POSUDEK 4932-138 / 11 ZNALECKÝ POSUDEK 4932-138 / 11 O ceně nemovitosti - rodinného domu čp. 60 na stavební parcele č. 40, s příslušenstvím, vše v katastrálním území a obci V E L K É Ţ E R N O S E K Y, okres L I T O M Ě Ř I

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2199-67/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2199-67/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2199-67/2014 spoluvlastnického podílu :1/6 na pozemcích p.č.1413, p.č.1412 s rodinným domem čp.258 a příslušenstvím v kat.území : Komárov u Hořovic, obec: Komárov, okres:beroun. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. zjištění ceny obvyklé jako podklad pro exekuční řízení

ZNALECKÝ POSUDEK. zjištění ceny obvyklé jako podklad pro exekuční řízení ZNALECKÝ POSUDEK č. 2504 163-3/2011 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 15 včetně všech součástí, příslušenství a pozemků parc.č. 557 a 1707/123, vše v obci Křečovice, části obce Nová Živohošť, k.ú. Živohošť,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 254/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 254/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 254/15 o obvyklé ceně podílu id 1/2 na nemovitých věcech - pozemku p.č. st. 124, součástí je stavba: Rtyně v Podkrkonoší č.p. 87, rodinný dům, pozemku p.č. 404, s příslušenstvím, LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 215-5748-2013. O ceně ideálního podílu 1/6 na domě č.p. 40 ve Vrbce, obec Postoloprty, okres Louny. Číslo jednací 12772.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 215-5748-2013. O ceně ideálního podílu 1/6 na domě č.p. 40 ve Vrbce, obec Postoloprty, okres Louny. Číslo jednací 12772. ZNALECKÝ POSUDEK č. 215-5748-2013 O ceně ideálního podílu 1/6 na domě č.p. 40 ve Vrbce, obec Postoloprty, okres Louny. Číslo jednací 12772. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Praha 6 Bělohorská

Více

Znalecký posudek č. 2013060

Znalecký posudek č. 2013060 Znalecký posudek č. 2013060 o ceně nemovitosti: Spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitostem zapsaným ve prospěch vlastníků na LV č. 557 pro katastrální území Raškovice, stavbě rodinného domu č.p.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1940-11/2012. ...Nemovitost dle LV č. 59 Rodinný domek Boří 4/9 Brno, kat. území Útěchov. U Tržnice 9 69002 Břeclav

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1940-11/2012. ...Nemovitost dle LV č. 59 Rodinný domek Boří 4/9 Brno, kat. území Útěchov. U Tržnice 9 69002 Břeclav ZNALECKÝ POSUDEK č. 1940-11/2012...Nemovitost dle LV č. 59 Rodinný domek Boří 4/9 Brno, kat. území Útěchov Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Exekutorský úřad, Paní Mgr. Marcela Petrošová

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 998-23/09

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 998-23/09 ZNALECKÝ POSUDEK č. 998-23/09 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu čp. 442 na parcele č. St. 2100 a pozemků parc.č. St. 2100 a 2101, se všemi součástmi a příslušenstvím, v obci a k.ú. Čelákovice,

Více

Znalecký posudek. č. 1320-44-2011

Znalecký posudek. č. 1320-44-2011 Znalecký posudek č. 1320-44-2011 Předmětem ocenění je: rekreační chalupa č.p. 117, s příslušenstvím a pozemky č. 9 a10 v katastrálním území Křesetice, obec Křesetice, okres Kutná Hora Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3585 265-1/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3585 265-1/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3585 265-1/2015 o ceně rodinného domu č.p. 1117 včetně všech součástí, příslušenství a pozemků parc.č. 3499 a 3500, vše v obci a k.ú. Kladno, ul. Na Stráni Objednavatel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 585-11/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 585-11/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 585-11/2014 O ceně nemovitostí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Karlovy vary, na listu vlastnictví číslo 318, katastrální území a obec Jáchymov,

Více

Znalecký posudek. č. 1323-1-2012

Znalecký posudek. č. 1323-1-2012 Znalecký posudek č. 1323-1-2012 Předmětem ocenění je: rodinný dům č.p. 446, s příslušenstvím a pozemky dle L.V. č. 581, v katastrálním území Bystré u Poličky, obec Bystré, okres Svitavy. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192-5725-2013. O ceně zahrady na pozemku č. parc. 2762/46 v k.ú. Žatec, okres Louny.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192-5725-2013. O ceně zahrady na pozemku č. parc. 2762/46 v k.ú. Žatec, okres Louny. ZNALECKÝ POSUDEK č. 192-5725-2013 O ceně zahrady na pozemku č. parc. 2762/46 v k.ú. Žatec, okres Louny. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Praha 6 Bělohorská 270/17 160 00 Praha 6 Účel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 189/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 189/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 189/13 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 32 na pozemku p. č. st. 25 a pozemku p. č. st. 25, 188/1, 188/2 a 197 s příslušenstvím, LV číslo 68, katastrální území Markoušovice,

Více

Znalecký posudek č. 3381

Znalecký posudek č. 3381 Znalecký posudek č. 3381 o ceně obvyklé v místě a čase nemovitostí - rodinného domu č.p.27, souvisejících objektů a pozemků v katastrálním území a obec Sirá, okr.rokycany. Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 03/12

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 03/12 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 03/12 o obvyklé ceně nemovitostí - bytové jednotky č. 1315/5 v domě č.p. 1315 a pozemku p. č. st. 1391 s příslušenstvím, zapsaných na LV číslo 5827, katastrální území : Šumperk obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3620-443/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3620-443/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3620-443/2013 O ceně podílu o velikosti 1/6 rodinného domu v Benešově, Hráského č.p.771, včetně příslušenství a pozemku p.č.577/1, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 203 m 2, vše

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 204-65/2008

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 204-65/2008 ZNALECKÝ POSUDEK č. 204-65/2008 o tržní ceně nemovitostí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Sokolov, na listu vlastnictví číslo 1918, katastrální území a obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 947-81/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 947-81/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 947-81/2013 O ceně RD s příslušenstvím v městské části Panenská č.p.33, obec Jemnice, na parcele č. st. 1, parcely č.st. 1, parcely č. 288/5, vše v k.ú. Panenská, zapsáno u Katastrálního

Více

Znalecký posudek. č. 1256-17-2010

Znalecký posudek. č. 1256-17-2010 Znalecký posudek č. 1256-17-2010 Předmětem ocenění je: rodinný dům č.p. 50, s příslušenstvím a pozemky dle L.V. č. 400, v katastrálním území Chožov, obec Chožov, okres Louny. Objednatel posudku: JUDr.

Více

Znalecký posudek č. 2013/486

Znalecký posudek č. 2013/486 Znalecký posudek č. 2013/486 o ceně nemovitostí, rozestavěné stavbě rodinného domu na parcele č. 1175 a pozemků, parcel č. 1175, 1176, 1973, v katastrálním území Postřelmov, obec Postřelmov, v okrese Šumperk,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 222/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 222/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 222/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. st. 1299, součástí je stavba: Filipov, č.p. 228, rodinný dům, a pozemku p.č. 5106/2, s příslušenstvím, LV číslo 807, katastrální

Více

Posudek obsahuje včetně titulního listu 17 stran textu a 10 stran příloh. Objednateli se předává v vyhotovení.

Posudek obsahuje včetně titulního listu 17 stran textu a 10 stran příloh. Objednateli se předává v vyhotovení. ZNALECKÝ POSUDEK 3111/31/2014 O ceně obvyklé na stavbu č.p. 22 postavené na pozemku St.6, stavební pozemek St. 6 ve výši spoluvlastnického podílu 1/2; budovy bez č.p. na pozemku St. 50/2 ve výši spoluvlastnického

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2215/45/2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2215/45/2016 RD č.p. 391 s pozemky na LV 881 k.ú. Kopidlno ZNALECKÝ POSUDEK č. 2215/45/2016 Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Ideal Reality Hradec Králové, Ing. Jaroslav Nekola Dukelská 95 500

Více

A. NÁLEZ. 1. Znalecký úkol. 2. Základní informace. 3. Prohlídka a zaměření. 4. Podklady pro vypracování znaleckého posudku

A. NÁLEZ. 1. Znalecký úkol. 2. Základní informace. 3. Prohlídka a zaměření. 4. Podklady pro vypracování znaleckého posudku ZNALECKÝ POSUDEK č. 4097-397/2014 O ceně rodinného domu v Praze, Jinonicích, Šternova č.p.132 a garáže bez čp/če, vč.příslušenství a pozemků p.č.428, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 157 m 2, p.č.429/1,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 57/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 57/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 57/11 o obvyklé ceně podílu id. 1/2 na nemovitostí - rodinný dům č.p. 343 s příslušenstvím a pozemků, zapsaných na LV číslo 1977 katastrální území : Kravaře ve Slezsku obec : Kravaře_

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3630-453/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3630-453/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3630-453/2013 O ceně rodinného domu v Lomnici nad Popelkou, Hoření Lomnice č.p.1251, včetně příslušenství a pozemků p.č.st.2653, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 118 m 2 a p.č.1835/4,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 100/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 100/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 100/15 o obvyklé ceně podílu id. 4/6 na nemovitých věcech - pozemku p.č. st. 467, součástí je stavba: Libouchec, č.p. 398, objekt bydlení a pozemku p.č. st. 624 (na pozemku stojí stavba

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena tržní Znalecký posudek - obvyklá cena tržní č. 1656-156/2014 o ceně rodinného domu č.p.31 s příslušenstvím, stavební plocha p.č.109 v k.ú. Medlov u Zborovic, obci Zborovice, okres Kroměříž. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4423-222/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4423-222/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4423-222/2015 O ceně pozemku p.č.st.822, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 444 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.19 v obci Hošťálková, včetně příslušenství a pozemku p.č.92,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3684-507/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3684-507/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3684-507/2013 O ceně podílu 1/2 rodinného domu v obci Vinary č.p.3, včetně příslušenství a pozemků p.č.st.103, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 484 m 2, p.č.st.121, zastavěná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3617-440/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3617-440/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3617-440/2013 O ceně rodinného domu v Písku, Budějovické Předměstí, Lázeňská č.p.638, včetně příslušenství a pozemků p.č.st.1264, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 228 m 2 a p.č.1824/5,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4651-19/2016

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4651-19/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4651-19/2016 O ceně pozemku p.č.404/197, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 109 m 2, jehož součástí je rozestavěný rodinný dům bez čp/če v obci Stratov, včetně příslušenství a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1903-4 / 2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1903-4 / 2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1903-4 / 2016 O administrativní a obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p.158 se stavební plochou p.č.st.314 a ostatními pozemky v obci a k.ú. Vnorovy, okres Hodonín, kraj Jihomoravský.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4274-73/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4274-73/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4274-73/2015 O ceně pozemku p.č.1653, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 446 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.39, Masarykovo nám. 39, obec Pečky, včetně příslušenství a pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3343/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3343/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3343/2012 O ceně nemovitosti - 1/4 rodinného domu č.p. 31 na pozemku parc. č. St. 11, 1/4 pozemku tvořeného parcelami č. St. 10, St. 11 a 102, 1/4 pozemku tvořeného parcelami č. St.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 3101-317/2012

ZNALECKÝ POSUDEK 3101-317/2012 ZNALECKÝ POSUDEK 3101-317/2012 O ceně podílu o velikosti 1/2 rodinného domu v obci Lužice č.p.110, včetně příslušenství, vše zapsáno na LV č.607 pro k.ú. Lužice u Šternberka Objednatel posudku: Exekutorský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/3 415 01 Teplice. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 6526/11-85)

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/3 415 01 Teplice. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 6526/11-85) ZNALECKÝ POSUDEK č. 8942-506/2012 o ceně ideálního podílu 1/2 nemovitostí - domu Kadaň č.p. 1657 na pozemku parc.č. 2787/3, garáží Kadaň č.e. 5668 na pozemku parc.č. 2787/6 a č.e. 5669 na pozemku parc.č.

Více

Znalecký posudek č. 6791/140-2013

Znalecký posudek č. 6791/140-2013 Znalecký posudek č. 6791/140-2013 O obvyklé ceně rodinného domu č.p. 37, Všejany, ul. V Luhu, včetně příslušenství a pozemků, stp.č. 103, pp.č. 308/3, katastrální území Všejany, obec Všejany, okres Mladá

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 259/2012

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 259/2012 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 259/2012 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu rodinného domu č.p. 11 na pozemku parc.č. St. 662 s příslušenstvím, objektu zemědělské stavby bez čp/če na pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1798-3 / 2015. Bratislavská 73 602 00 Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1798-3 / 2015. Bratislavská 73 602 00 Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 1798-3 / 2015 O administrativní a obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p.103 se stavební plochou p.č.st.424, příslušenství a ostatními pozemky uvedenými na LV č.711 pro obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2529

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2529 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2529 o ceně nemovitostí - rodinného domu Úštěk č.p. 151 situovaném na pozemku parc.č. 1167 a pozemků parc. č. 1167 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 254 m 2 ), parc.č. 1168 (zahrada

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3437-260/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3437-260/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3437-260/2013 O ceně rodinného domu v obci Mříčná č.p.82, včetně příslušenství a pozemků p.č.st.38, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 194 m 2, p.č.436, trvalý travní porost, o

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 25/903/2014. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny 1/2 nemovitosti k 21.6.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 25/903/2014. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny 1/2 nemovitosti k 21.6. ZNALECKÝ POSUDEK č. 25/903/2014 o ceně nemovitosti - rodinného domu č.p. 20, rodinného domu č.p. 104 včetně součástí, příslušenství, venkovních úprav, studny, trvalých porostů, věcných břemen, zastavěných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2426/46/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2426/46/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2426/46/15 O ceně obvyklé pozemku st.parc. č. 179 jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 178, pozemku st.parc.č. 258 s garáží bez č.p., pozemku parc.č. 94/72, vedlejší stavby,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 2876/85/2013 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č. p. 6 s pozemkem z LV č. 252, k. ú. Dvorce u Jihlavy, pozemky z LV č. 310, k. ú. Cejle a pozemky z LV č. 265 k. ú. Dvorce u

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI č. 1188/2013 Ocenění nemovitostí: rodinný dům čp. 33 na pozemku st.parc.č. 928 v obci Příbram I a pozemku st.parc.č. 928 o výměře 360m2 (zastavěná plocha a nádvoří)

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 34/16

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 34/16 ZNALECKÝ POSUDEK č. 34/16 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. st. 1438/2, součástí je stavba: Hlinsko, č.p. 1661, technická vybavenost, zapsaných na LV číslo 6565, katastrální území Hlinsko v

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2419/39/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2419/39/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2419/39/15 o ceně obvyklé 1/6 pozemku st.parc.č. 19 se stavbou č.p. 53, pozemku parc.č.43 (zahrada) vše na LV č. 105 pro k.ú. Libotov, obec Libotov, okres Trutnov. Objednavatel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1479-12/2013. O ceně rodinného domu - původní zem. usedlost čp. 67, v Lodhéřově.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1479-12/2013. O ceně rodinného domu - původní zem. usedlost čp. 67, v Lodhéřově. ZNALECKÝ POSUDEK č. 1479-12/2013 O ceně rodinného domu - původní zem. usedlost čp. 67, v Lodhéřově. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Brno-Město, soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6046-181/2014 NEMOVITÁ VĚC: Rekreační domek če. 86 Katastrální údaje: Adresa nemovité věci: Komorní Lhotka 86, 739 53 Komorní Lhotka Kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 67-3112/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 67-3112/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 67-3112/11 o obvyklé ceně nemovitostí, a to rodinného domu č.p. 35 na pozemku parc.č. 12/1 a pozemků parc.č. 12/1, 13 a 14/1, vše v katastrálním území Mosty u Českého Těšína, obec Český

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6259-023/2015 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, Pozemek p.č. st. 85 s budovou č.p. 149 a pozemkem p.č. 182/27 Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Břeclav, obec Březí,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2071-52/13. Mgr. Lenka Černošková, soudní exekutor Dolní čp. 71 796 01 Prostějov Čj. 018 EX 02808/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2071-52/13. Mgr. Lenka Černošková, soudní exekutor Dolní čp. 71 796 01 Prostějov Čj. 018 EX 02808/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2071-52/13 o ceně rodinného domu čp. 6 postaveného na pozemku označeném jako stavební parcela p.č. 118 v části obce Bumbalka, pozemku označeného jako stavební parcela p.č. 118 a pozemků

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4591-390/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4591-390/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4591-390/2015 O ceně pozemku p.č.749, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 448 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.316 v ulici V Podlesí, obec Třemošná, včetně příslušenství a

Více

STANOVENÍ CENY O B V Y K L É pro Exekuční úřad Praha 2. Objekt bydlení, příslušenství a pozemky.

STANOVENÍ CENY O B V Y K L É pro Exekuční úřad Praha 2. Objekt bydlení, příslušenství a pozemky. Z N A L E C K Ý č. 2311/057/2011 P O S U D E K STANOVENÍ CENY O B V Y K L É pro Exekuční úřad Praha 2 NEMOVITOST Objekt bydlení, příslušenství a pozemky. Adresa nemovitosti: U Řeky čp. 185, Karviná - Staré

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2943/152/2013 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č.p. 96 Adresa nemovitosti: Komorní Lhotka 96 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek, obec Komorní Lhotka,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1130/38/13. sp. zn. 56 EX 1007/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1130/38/13. sp. zn. 56 EX 1007/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1130/38/13 Stanovení obvyklé ceny nemovitostí - rodinný dům čp. 144 na zastavěné ploše a nádvoří p.č. 136/2, zastavěná plocha a nádvoří p.č. 136/2, k.ú.kostelec u Holešova, obec Kostelec

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní. č. 9748-4388/2015

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní. č. 9748-4388/2015 Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 9748-4388/2015 O ceně nemovitosti rodinného domu č.p. 241 zapsaného na listu vlastnictví číslo 677 se stavební parcelou č. St. 279 a pozemkem č. 47/8 v obci Vojnův

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 0185-05/2012. O obvyklé ceně rodinného domu č.p. 44 v Chrástu, okres Plzeň-město. U Pískovny 890/1 182 00 Praha 8-Kobylisy

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 0185-05/2012. O obvyklé ceně rodinného domu č.p. 44 v Chrástu, okres Plzeň-město. U Pískovny 890/1 182 00 Praha 8-Kobylisy ZNALECKÝ POSUDEK č. 0185-05/2012 O obvyklé ceně rodinného domu č.p. 44 v Chrástu, okres Plzeň-město Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Eurodražby cz, a.s. U Pískovny 890/1 182 00 Praha

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2572-171/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2572-171/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2572-171/13 o ceně nemovitosti rodinného domu č.p. 1 na pozemku p.č. 268/2 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Tovačov, obec Tovačov, okres Přerov s pozemky a s příslušenstvím.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6173-308/2014 NEMOVITÁ VĚC: Katastrální údaje: Adresa nemovité věci: OBJEDNATEL: Adresa objednatele: ZHOTOVITEL: Adresa zhotovitele: ÚČEL OCENĚNÍ: Rodinný dům Kraj

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13781-221/13. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno. Beneda 13 384 22 Bušanovice

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13781-221/13. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno. Beneda 13 384 22 Bušanovice ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13781-221/13 o ceně rodinného domu č.p.13 na parc.č.st.82, katastrální území a obec Bušanovice, okres Prachatice, včetně pozemků, příslušenství a ceny obvyklé. (LV č.139) Objednavatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 177113915 NEMOVITÁ VĚC: o ceně id. vl. podílu 1/2 na RD č.p.88 stavba stojí na pozemku st.80 vč.pozemků st.80, p.č.1344/1, 1344/2 a příslušenství v obci Hradec nad

Více

Znalecký posudek č. 1800-85-10

Znalecký posudek č. 1800-85-10 Znalecký posudek č. 1800-85-10 o obvyklé ceně nemovitostí: - budova bydlení č.p. 122 na pozemku p.č.st. 115 a pozemky p.č.st. 115 - zastavěná plocha a nádvoří, p.č.949/7 - zahrada a p.č. 949/13 - zahrada,

Více

Znalecký posudek č. ZP-188/2010

Znalecký posudek č. ZP-188/2010 Znalecký posudek č. ZP-188/2010 o ceně obvyklé ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 na - stavbě (budova) č.p. 9, způsob využití: bydlení s příslušenstvím ( oplocení, travní porosty, IS, vedlejší

Více

Znalecký posudek. č. 1309-33-2011

Znalecký posudek. č. 1309-33-2011 Znalecký posudek č. 1309-33-2011 Předmětem ocenění je: rodinný dům č.p. 117 s příslušenstvím a pozemky č.148 a 165/30, v katastrálním území Býkev, obec Býkev, okres Mělník. Objednatel posudku: JUDr. Monika

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Zjištění ceny nemovitosti pro exekuční řízení č.j. 043 EX 1233/09

ZNALECKÝ POSUDEK. Zjištění ceny nemovitosti pro exekuční řízení č.j. 043 EX 1233/09 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12743-023/11 o ceně rodinného domu čp.89, katastrální území a obec Dolní Lukavice, okres Plzeň - jih, včetně pozemků, příslušenství a ceny obvyklé. (LV č.541) Objednavatel posudku:

Více

Znalecký posudek č. 2721-125/10

Znalecký posudek č. 2721-125/10 čj.: 137Ex 15384/09 Znalecký posudek č. 2721-125/10 O ceně obvyklé bytu 1+kk č. 3393/8 v domě č.p. 3393, Jablonec nad Nisou, ul. Budovatelů, včetně podílu na příslušenství a pozemku stp.č. 4420, katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6802-117/2016 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům čp. 216 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek, obec Frýdek-Místek, k.ú. Chlebovice Adresa nemovité věci:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 158/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 158/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 158/13 o obvyklé ceně nemovitostí - bytové jednotky č. 1021/7 v domě č.p. 1021, 10,22, 1023, 1024 na pozemku p.č. st. 5170 st. 5171, st. 5172, st. 5173 s příslušenstvím, LV 13658 katastrální

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 1453-0186/2013 o ceně rodinného domu č.p.544 s příslušenstvím, stavební plocha p.č.966 v k.ú. Chabařovice, obci Chabařovice, okres Ústí nad Labem.LV č.52. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 59/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 59/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 59/12 o obvyklé ceně nemovitostí - bytové jednotky č. 226/7 v domě č.p. 225, 226 na pozemku p.č. st. 1393, st. 1394 a pozemku p. č. st. 1393, st. 1394 s příslušenstvím, zapsaných na

Více

Znalecký posudek č. 3642/2012

Znalecký posudek č. 3642/2012 Znalecký posudek č. 3642/2012 o ceně nemovitosti - rodinného domu č.p. 23 umístěného na pozemku č. parc. St. 1/3 a pozemku tvořeného parcelami č. St. 1/3, St. 67, St. 84 a č. parc. 42/1, 42/2 a 42/3 s

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3783-122/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3783-122/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3783-122/14 O ceně funkčního celku: - stavebního pozemku č. 4921/22 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 2702 občanské vybavenosti - stavebního pozemku č. 4921/27

Více

Znalecký posudek č. o ceně obvyklé nemovitostí:

Znalecký posudek č. o ceně obvyklé nemovitostí: Znalecký posudek č. o ceně obvyklé nemovitostí: - budovy č.p. 242 (bydlení) Láz na pozemku - stavební parcele parc. č. 302 - pozemku - stavební parcely parc. č. 302 (zastavěná plocha a nádvoří) - pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 214/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 214/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 214/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. 2235/86, 2235/279, 2235/284, 2235/338, součástí pozemku je rozestavěná stavba na pozemku p.č. 2235/338, s příslušenstvím, LV číslo

Více

Znalecký posudek č. 4329/43/14

Znalecký posudek č. 4329/43/14 Znalecký posudek č. 4329/43/14 o obvyklé ceně nemovitosti - rodinného domu čp. 252 v k.ú., obci a okrese Kutná Hora a pozemků v k.ú. Červený Hrádek u Bečvár Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Vladimír

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2159/199/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2159/199/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2159/199/2015 st.p.č. 240, jejíž součástí je stavba Zálesní Lhota, č.p. 214, rod.dům a p.p.č. 1344/4, vše na LV 11 k.ú. Zálesní Lhota Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého

Více

Dodatek znaleckého posudku

Dodatek znaleckého posudku Dodatek znaleckého posudku č. 660-105/10 O ceně rodinného domu č.p. 91 s přísl., postaveného na parc.č.st. 39/1, včetně pozemků parc.č.st. 39/1 ( zastavěná plocha a nádvoří ), parc.č.st. 39/2 ( zastavěná

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2712/57/2012 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č. p. 111 Adresa nemovitosti: Damnice 111 Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Znojmo, obec Damnice, k.ú. Damnice, kód

Více

Znalecký posudek č. 2012/221

Znalecký posudek č. 2012/221 Znalecký posudek č. 2012/221 o ceně nemovitosti: Pozemek, parc.č. 358/42 v katastrálním území Heřmanice, obec Ostrava, okres Ostrava-město, kraj Moravskoslezský. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava

Více