Rozvojový plán Myštěves

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozvojový plán Myštěves"

Transkript

1 Rozvojový plán Myštěves

2 OBSAH 1 Úvod Analýza situace obce Obec ve vnějších vztazích Rozbor složek a funkčních systémů obce Ekonomická situace Správa obce Místní správa a rozvoj obce v názorech občanů Obec jako člen mikroregionu a MAS SWOT analýza Strategie rozvoje Strategický cíl vize Priority Operační cíle Práce s programem Seznam tabulek Přílohy

3 1 Úvod Strategický plán rozvoje obce a Územní plán jsou dva vzájemně se doplňující dokumenty vycházející z předpokladů daného území a z aktuálních potřeb místních obyvatel. Jsou vodítkem pro místní samosprávu při rozhodování a stanovování priorit a pomáhají efektivně plánovat jednotlivé kroky vedoucí ke splnění rozvojových cílů. Rozvojový plán obce je dlouhodobým dokumentem naznačujícím záměry obce. Prostředky obce jsou omezené a každý rozvoj je tudíž o prioritách. Při tvorbě dokumentu a následné realizaci cílů RPO musí být zachována rovnováha mezi tím, co občané chtějí, a tím, co je možné. A to jak z hlediska možností finančních zdrojů, tak s ohledem na zachování přírodního a kulturního bohatství obce. K prioritám RPO je přihlíženo při sestavování rozpočtu umožňuje tak lépe plánovat a hospodařit s finančními prostředky obce, včetně účelného čerpání dotací z programů EU a z národních programů. Úkolem programu je: definovat společné zájmy obce, obyvatel a podnikatelských subjektů definovat místní předpoklady těchto zájmů, optimalizovat územně-technické podmínky pro rozvoj bydlení a podnikání koordinovat vynakládání veřejných investic v obci, definovat dlouhodobé záměry hospodářské, ekologické a sociální politiky obce posilovat vědomí sounáležitosti k obci a odpovědnosti za její rozvoj. Ze zákona o obcích vyplývá, že program rozvoje obce schvaluje zastupitelstvo. Záměry vyjádřené v programu rozvoje a navržené postupy jsou závazné jen pro pořizovatele, pro ostatní fyzické a právnické osoby činné v obci je program závazný jen v míře, s níž sami vysloví dobrovolný souhlas. Nejstarší zpráva o Myštěvsi pochází z roku Na počátku své historie patřila vesnice k panství hořickému, jak dokládá přesný zápis z roku Název obce vznikl z původní podoby Myslčeves-Myslíkova ves - zjednodušením na Myštěves. Severně od obce se na kraji Břišťanského lesa nachází Blažkovický hrad. Nedaleký novodobý zámek s mansardovou střechou je obklopen oborou a nyní tvoří součást golfového areálu. 3

4 V Myštěvsi najdeme různé aktivní spolky a více než třetina domů slouží k rekreaci. V obci bydlí 185 obyvatel. Obrázek 1 - Mapa 2 Analýza situace obce Výchozí částí rozvojového dokumentu je socioekonomická analýza, vycházející z dokumentů obce a sociologického průzkumu. V této části je rozebrán a zhodnocen současný stav obce, vývoj klíčových socioekonomických ukazatelů v porovnání s ČR, Královéhradeckým krajem a regionem Společná CIDLINA. 4

5 2.1 Obec ve vnějších vztazích Obec Myštěves se nachází na území Královéhradeckého kraje, přibližně 25 km severozápadně od centra Hradce Králové, v rovinaté oblasti východních Čech. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je město Nový Bydžov, vzdálené cca 9 km. To je také nejbližší město se základní obchodní obslužností, zdravotním střediskem a kulturním zázemím. Obec je členem Mikroregionu Nový Bydžov a spadá do území místní akční skupiny Společná CIDLINA, z.s. Tabulka 1 Základní údaje o obci Ukazatel Jednotka Počet/hodnota Rozloha celkem ha 572 Místní části - Pověřená obec Nový Bydžov NUTS II Královéhradecký kraj NUTS III Severovýchod MAS Společná CIDLINA, z.s. Mikroregion Mikroregion Novobydžovsko Počet obyvatel k obyvatel 185 Hustota obyvatel 1 obyvatel/km 2 32 Nadmořská výška m n. m. 260 V místě: Obecní úřad Ano Pošta Ne Základní škola Ne Mateřská škola Ne Praktický lékař Ne Obecní knihovna Ne Vodovod Ano Kanalizace jednodílná Ano 1 Hustota obyvatel v regionu Společná CIDLINA - 85 obyvatel/ km 2 v Královéhradeckém kraji obyvatel/ km 2 (rozloha km 2 ) 5

6 Kanalizace splašková Ne ČOV Ne Plynofikace Ano Prodejna Ano Pohostinství Ano Hřiště: Víceúčelové Ne Fotbalové Ano Dětské Ne Kulturní zařízení Ne Požární nádrž Místní samospráva: Ano Starosta místostarosta Zastupitelstvo (7mi členné) Kontrolní výbor (3 členný) Finanční výbor (3 členný) Zdroj: ČSÚ, statistika obce 2.2 Rozbor složek a funkčních systémů obce Demografická situace V obci k žije 185 obyvatel. Počet obyvatel za posledních 13 let ( ) mírně stoupá. Tato stoupající tendence je příznivá, stejně jako v regionu Společná CIDLINA i v celé České republice. Tabulka 2 Pohyb obyvatel Rok Obec ČR MAS Zdroj: ČSÚ 6

7 Celková hustota obyvatelstva je 32 obyvatel na km 2, území je osídleno řídce v porovnání s hodnotou Královéhradeckého kraje, která činí 116 obyvatel na km 2. Vyšší hodnota hustoty obyvatelstva je uváděna i pro region Společné CIDLINY a to 85 obyv. na km 2. Obec Myštěves je pro lepší přehled v některých ukazatelích porovnávána s obcemi regionu s přibližným počtem obyvatel a částečně i s velikostí území (v ha). Jedná se o obce Kobylice a Zachrašťany. Právě z porovnání hustoty obyvatel těchto tří obcí je Myštěves s nejřidčeji obydleným územím. Tabulka 3 - Hustota obyvatelstva Obec Počet obyv. ha hustota obyv./km 2 Myštěves Kobylice Zachrašťany Zdroj: ČSÚ V celé České republice trvá trend postupného stárnutí populace. Podíl osob v produktivním věku se od posledního sčítání lidu (2011) nijak zásadně nezměnil. Podíl osob nad 64 let stále převažuje nad dětskou složkou (0-14 let) a ani obec Myštěves není výjimkou. Průměrný věk v obci je 44 let, což je téměř totožné s průměrným věkem Královéhradeckého kraje, který činí 41 let, či s průměrným věkem regionu Společná CIDLINA (42 let). Z celkového počtu 185 obyvatel obce Myštěves tvoří ženy 51 % a muži 49%. Tabulka 4 - Skladba obyvatel Muži Počet % do 14 let let nad Ženy Počet % 0-14 let let nad Zdroj: ČSÚ Demografické stárnutí Demografické stárnutí je proces, při němž se postupně mění věková struktura obyvatelstva tím, že se zvyšuje podíl osob starších 64 let a snižuje se podíl osob mladších 15 let tzn. starší věkové skupiny rostou početně relativně rychleji než populace jako celek. Proces demografického stárnutí lze charakterizovat pomocí indexu stáří a ekonomického zatížení. 7

8 Tabulka 5 - Index stáří a ekonomického zatížení Index Index stáří 2 ekonomického zatížení 2 Obec Myštěves Obec Kobylice Obec Zachrašťany Společná CIDLINA Česká republika Zdroj: ČSÚ Dle vypočteného indexu stáří (počet dětí do 15 let/počet obyvatel ve věku 64 a více let) tak připadá v obci Myštěves na každé dítě do 15 let 0,52 osoby starší 64 let. Index stáří vypočítaný za celou Českou republiku je 1,1. Hodnota indexu je pro obec v porovnání s ČR příznivá. Index ekonomického zatížení je pouze teoretický, protože věková skupina let není celá ekonomicky aktivní mládež dnes studuje i do 25-ti let a některé osoby v důchodovém věku jsou mladší vzhledem ke stanovené hranici 64 let. V obci Myštěves je 21 osob do 14 let, 124 osob v ekonomicky aktivním věku let a 40 osob ve věku 64 a více let. Na každou osobu v produktivním věku (15-64) tak připadá 0,49 osoby ekonomicky závislé (0-15, 64 a více). Obrázek 2 - podíl ekonomicky aktivního obyvatelstva 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 67% 68% 60% 48% 48% 49% Zdroj: ČSÚ 2 Index stáří vyjadřuje, kolik je v populaci obyvatel ve věku 64 let a více na 100 dětí ve věku 0-14 let. Index ekonomického zatížení znázorňuje počet dětí ve věku 0-14 let a počet obyvatel ve věku 64 a více let (ekonomicky neaktivní) na 100 osob ve věku let (ekonomicky aktivní). 8

9 Podíl ekonomicky aktivního obyvatelstva v obci ve výši 67% je v porovnání s hodnotou České republiky, která činí 49%, vysoko nad tímto průměrem. Stejné postavení má tento podíl i k hodnotám za region Společné CIDLINY a Královéhradeckého kraje (obě tyto hodnoty činí shodně 48%). Vzdělanostní struktura obyvatelstva Obyvatelstvo Královéhradeckého kraje patří v rámci České republiky k nadprůměrně vzdělanému a to především v kategoriích středního vzdělání s maturitou a bez maturity. Podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel je naopak pod průměrem ČR, který činí 12% z celkového počtu obyvatelstva. Tato hodnota je u obce Myštěves pouhá 4%. Tabulka 6 Podíl vzdělanostních skupin k celkovému počtu ek. aktivních obyvatel obce DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ 2012 % Bez vzdělání 1 0,7% Základní 34 23% Střední bez maturity 76 51,3% Střední s maturitou a vyšší 31 21% Vysokoškolské 6 4% Zdroj: ČSÚ Vzdělanostní úroveň obyvatelstva má však s ohledem na uplynulá období (rok 1991,2001) zvyšující se trend, jak ukazuje následující tabulka. Nárůst je patrný především v oblasti středoškolského vzdělání, jak bez maturity tak s ní. Tabulka 7 Porovnání vzdělanosti obyvatelstva DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ Bez vzdělání Základní Střední bez maturity Střední s maturitou a vyšší Vysokoškolské Zdroj: ČSÚ 9

10 Tabulka 8 - Porovnání vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva za rok 2013 OBEC Podíl VŠ vzdělaného obyvatelstva v obci Myštěves 4% Kobylice 7% Zachrašťany 5% Trh práce Zdroj: ČSÚ Jedním z aktuálních problémů současné populace v České republice, který vyžaduje okamžité a funkční řešení, je nepříznivá situace na trhu práce. Rostoucí trend nezaměstnanosti v ČR za období 10 let ( ) nyní stagnoval a drží se v míře do 8%. Míra nezaměstnanosti ke konci roku 2014 činila v České republice 6 %. Královéhradecký kraj se v rámci celé ČR řadí mezi kraje s nižší mírou nezaměstnanosti (ke konci roku 2014 byla nezaměstnanost kraje čtvrtá nejnižší v celé ČR). V obci samotné dosahuje míra nezaměstnanosti 3,2 %, což je pod republikovým i krajským průměrem. Situace se získáváním pracovních příležitostí v regionu je v současné době příznivější. Je ovlivněna především budováním nových průmyslových zón v regionu. Stejně tak má pozitivní vliv na nízkou míru nezaměstnanosti blízkost krajského města (Hradec Králové). Tabulka 9 - Porovnání míry nezaměstnanosti Obec Míra nezaměstnanosti 2013 Myštěves 3,2 % Kobylice 1,6 % Zachrašťany 10,3 % Zdroj: ČSÚ Tabulka 10 - Vývoj míry nezaměstnanosti v okrese Hradec Králové Region HK město a okolí 5,9 5,7 7,5 Chlumecko 8,8 9,9 11,9 Nechanicko 6,9 6,8 8,3 Novobydžovsko 9,6 10,3 10,2 Smiřicko 7,8 7,6 9,9 Třebechovicko 7,6 7,4 9,0 Zdroj: ČSÚ 10

11 Bydlení a infrastruktura Rozvoj, kvalita a dostupnost bydlení jsou ovlivňovány demografickým vývojem v obci, ekonomickým rozvojem, územní atraktivitou, kupní sílou a mírou nezaměstnanosti. Obec Myštěves se nachází v blízkosti většího regionálního centra Nový Bydžov, což umožňuje bezproblémové dojíždění za prací, vzděláním, zásobováním i kulturním vyžitím. Výhodná je i blízkost krajského města Hradec Králové, čisté životní prostředí a dobrá dopravní dostupnost. Obec Myštěves má v současnosti v domovním fondu evidováno 100 domů, z toho 98 rodinného typu a jeden dům bytový. Obydleno je jich 59, většinu z nich tvoří charakteristická zástavba rodinných domů. Právě tento charakter bydlení (rodinný dům) vypovídá o relativně vysoké kvalitě bydlení v obci. V územním plánu obce jsou uvedeny pozemky pro možnou další výstavbu nových rodinných domů. V současné době usiluje obec o jejich odkoupení. Tabulka 11 - Porovnání obydlenosti - byty OBEC Myštěves Kobylice Zachrašťany Zdroj: ČSÚ Tabulka 12 - Porovnání obydlenosti - domy OBEC Myštěves Kobylice Zachrašťany Zdroj: ČSÚ Školství Obec Myštěves nemá svou mateřskou ani základní školu. Předškolní a základní vzdělávání využívají obyvatelé v nedaleké obci Skřivany a Petrovice. Učňovské a střední školství nabízí město Nový Bydžov, Chlumec nad Cidlinou či Hradec Králové. Co se týká dopravy, je vzdělání v těchto městech, dobře dostupné. 11

12 Sociální služby a zdravotnictví Základní zdravotnická péče je zajišťována obvodními lékaři v Novém Bydžově. Další specializovaná zdravotnická péče je zajišťována Oblastní nemocnicí Jičín a.s. s pobočkou opět v 9 km vzdáleném Novém Bydžově popř. v 25 km vzdálené Fakultní nemocnici v Hradci Králové. Dále mají obyvatelé obce možnost využít tyto služby v regionu: terénní pečovatelská služba, denní stacionář, odlehčovací služba, krizové bydlení, domov pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením, aktivizační služby pro seniory a zdravotně postižené. Regionální poskytovatelé sociálních služeb a jejich kapacita: Duha o.p.s. (120), Středisko sociálních služeb Chlumec n. C. o.p.s. (100), Domov pro seniory Chlumec n. C. (124), Domov pro seniory Humburky (47), Domov pro osoby se zdravotním postižením Chotělice (95), Domov pro osoby se zdravotním postižením Skřivany (80), Podzámčí, Dobrovolnické centrum (60). Obchod a služby Z hlediska občanské vybavenosti je obec soběstačná v oblasti zajištění základních potravin prostřednictvím místní prodejny. Větší nákupní centra jsou v blízkém Novém Bydžově. V obci je také fungující pohostinství, nabízející i zázemí s posilovnou. Pošta pro místní občany je v nedalekých Nechanicích, zdravotnické zařízení a policie v Novém Bydžově, Mateřská a Základní škola ve Skřivanech a Petrovicích. Další službou pro občany obce je kadeřnictví. Kultura, volný čas, cestovní ruch Obec patří do turistické oblasti Hradecko, ale není významným turistickým centrem. Může se však pochlubit nejmladší zámeckou stavbou v Pocidliní barokním zámečkem Blažkov z první poloviny 18. století. 12

13 V letech 1991/92 bylo celé panství vráceno rodině Piťhů a vznikl projekt na vybudování sportovně a společensky exkluzivního golfového areálu o 27 jamkách. Oproti jiným golfovým hřištím v Evropě, bude do golfového areálu Q.P.G.C. v Myštěvsi integrálně zahrnut nejen zámecký park, ale zejména i vlastní zámek, disponující klubovou, stravovací a ubytovací základnou (evropská golfová turistika). Podstatnou předností je i vysoká kvalita a náročnost budovaného mistrovského 18-ti jamkového hřiště (celková délka cca m). Nejdůležitější roli v oblasti kulturních, společenských a volnočasových aktivit mají v obci místní spolky TJ Sokol Myštěves, Sbor dobrovolných hasičů Myštěves, Rybáři a SK Rebelové (sportovní klub šipkařů). Všechny spolky se v rámci svých možností spolupodílí na pořádání již tradičních akcí: - rozsvěcení vánočního stromu - čarodějnice - turnaje v malé kopané - hasičské soutěže - sportovní ples - tradiční výlov - dětský den. Důležitou roli v obci hraje sport. K dispozici zde mají občané fotbalové hřiště s odpovídajícím zázemím. Dalším prostorem pro sportovní aktivity je tenisový kurt, který ale vyžaduje rekonstrukci a údržbu. Zázemí pro společenské a kulturní akce mají občané v místním pohostinství, jehož součástí je i posilovna, kulečník, ping pong, biliár, stolní fotbálek. Zemědělský půdní fond a životní prostředí Reliéf krajiny má převážně rovinatý charakter s nadmořskou výškou mírně nad 200 m n.m. Půdy jsou minerálně bohaté s velmi vysokým obsahem humusu, většinou písčité. Půda je zemědělská, z větší části obhospodařovaná. Po klimatické stránce patří obec Myštěves do Pocidliní, mezi nejteplejší oblasti Čech, neboť leží na rozhraní polabských nížin a prvních vyvýšenin Podkrkonoší. Území se vyznačuje značně teplým létem s průměrnou červencovou teplotou 18,1 C a mírnou zimou s průměrnou teplotou - 1,9 C v lednu. Délka vegetačního období se pohybuje kolem 170 dnů. Měsícem nejbohatším na srážky je červenec se 74 mm, srážkově nejchudší je únor s 34 mm. 13

14 Z geomorfologického hlediska patří převážná část Pocidliní do podcelků Chlumecké a Cidlinské tabule, která je součástí celku Východolabské tabule. Krajina má vesměs charakter roviny akumulačního rázu (dvou výškových stupňů). Stav životního prostředí, celkový stupeň narušenosti krajiny lidskou činností, kvality vody a ovzduší, rozmanitost flory a fauny, je dobrý. V porovnání s průměrným stavem v ČR se jedná o region s relativně čistým a nenarušeným prostředím, bez výrazných ekologických zátěží. Nenacházejí se zde větší průmyslové podniky a je tady tradičně více rozvinutá zemědělská výroba. Stav lesů je dobrý, nejsou výrazněji postiženy emisemi, v mnoha oblastech se podařila zachovat druhová skladba blízká přirozenému stavu. Tabulka 13 - druhy pozemků (ha) CELKEM zemědělský půdní fond orná zahrady travní porosty lesní půda vodní plochy zastavěné plochy ostatní plochy Zdroj: ČSÚ Obcí ve dvou místech protéká Králický potok. Součástí potoka je i obecní rybník Proutek a Obecníček. Na návsi obce Myštěves je vodní nádrž. Odpadové hospodářství Odpadové hospodářství je na relativně dobré úrovni, obec je začleněna do sběru, třídění a likvidace odpadů, která probíhá přes firmu s licencí A.S.A. Lodín, a.s. Sběr komunálního odpadu je zajišťován prostřednictvím sběrných nádob ve formě dvou velkých kontejnerů. Pro tříděný odpad se používají barevně rozlišené separační kontejnery. Třídí se směsný plast, PET lahve, sklo a papír. Na železný šrot má obec přistaven kontejner. Údržbu, čistotu a pořádek veřejných prostranství zajišťuje obec. Část veřejných prostranství si udržují občané sami v rámci jejich navazujících pozemků nebo nemovitostí. Doprava Silniční síť Obcí prochází silnice II. třídy/326 (Hořice Nový Bydžov) pokračující silnicí II. třídy/327 (Nový Bydžov Chlumec nad Cidlinou) navazující na přivaděč dálnice D11. Ostatní komunikace jsou III. třídy, dále pak místní a účelové komunikace v majetku obce. Obec nemá zpracován pasport místních komunikací. 14

15 Železniční síť Nejbližší železniční trať prochází městem Nový Bydžov. Je součástí traťového úseku Chlumec nad Cidlinou Trutnov. Jedná se o jednokolejnou regionální trať. Uvedená trať patří v rámci osobní přepravy mezi rychlíkové tratě, frekvence rychlíkových spojů je však nízká. Místní přeprava Organizační dopravní obslužnost zajišťuje společnost OREDO. Její nabídka je v dostatečném rozsahu. Obcí prochází cyklotrasa č. 181, vedoucí z Obory,Choltice do Stěžer. Její celková délka činí 31 km. Kanalizace, vodovod, plynofikace Obec byla plynofikována, v současné době je napojeno 90% domácností. V obci je funkční veřejný vodovod. V obci je pouze dešťová kanalizace, chybí kanalizace splašková s napojením na ČOV. Kultura a ochrana památek Zastupitelstvo obce nemá schváleny žádné stavby jako své kulturní dědictví. Součástí Myštěvse je místní hřbitov. Podnikatelské aktivity V obci je registrováno celkem 50 podnikatelských subjektů. Tabulka 14 - Počet podnikatelských subjektů podle činnosti Zemědělství, lesnictví, 1 rybářství Průmysl 7 Stavebnictví 3 Velkoobchod, Opravy motor. 13 vozidel Doprava, skladování 1 Ostatní 25 Zdroj: ČSÚ 15

16 Obrázek 3 Počet podnikatelských subjektů podle činnosti 2% 50% Počet podnikatelských subjektů podle činnosti Zemědělství, 14% 6% 26% lesnictví, rybářství Průmysl 2% Stavebnictví Tabulka 15 - Počet podnikatelských subjektů podle právní formy Obchodní společnosti 6 Živnostníci 30 Zemědělští podnikatelé 1 Ostatní 13 Zdroj: ČSÚ Obrázek 4 Počet podnikatelských subjektů podle právní formy Počet podnikatelských subjektů podle právní formy 2% 26% 12% 60% Obchodní společnosti Živnostníci Zemědělští podnikatelé Ostatní Zdroj: ČSÚ 16

17 2.3 Ekonomická situace Světová finanční krize se negativně promítla i do ekonomické situace v České republice, resp. i do rozpočtového opatření obcí. Nejvyšší podíl na celkových příjmech obce tvoří daňové příjmy. V roce 2010 se růst příjmů obnovil, o tento růst se nejvíce zasloužily dotace. Dotace jsou dalším významným zdrojem příjmů obecních rozpočtů. Celkové příjmy na obyvatele se v období let 2006 až 2010 zvýšily o 15 %. V případě nejmenších obcí to bylo o 65 %. Nejnižší nárůst (pouze o 10 %) vykázaly obce, které mají mezi 1000 a 5000 obyvatel. Nejméně daňových příjmů za poslední období získávají obce mezi a 5000 obyvateli. Obrázek 5 - Příjmy, dotace a výdaje obce Myštěves v časovém horizontu dotace výdaje příjmy dotace příjmy výdaje Zdroj: ARIS Z daňových příjmů obce jsou kryty běžné výdaje. Obec si bez dotací nemůže dovolit významnější investice (opravy místních komunikací, dokončení technické infrastruktury apod.), finanční prostředky obce pokryjí pouze část spolufinancování jednotlivých projektů. Obrázek 6 - Daňové příjmy a běžné výdaje obce Myštěves daňové příjmy 0 daňové příjmy běžné výdaje Zdroj: ARIS 17

18 Obrázek 7 - Daňová výtěžnost 3 obce Myštěves na 1 obyvatele v Kč ,00 Kč 8 400,00 Kč 8 900,00 Kč 9 920,00 Kč 8 000,00 Kč 6 200,00 Kč 6 000,00 Kč 4 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč rok 2003 rok 2009 rok 2010 rok 2012 Zdroj: vlastní zpracování, ARIS Daňová výtěžnost v ČR za rok 2012: Obec obyvatel = ,- Kč/obyvatele Obec obyvatel = 9.400,- Kč/obyvatele Obec obyvatel = 9.300,- Kč/obyvatele Obec nad 5000 obyvatel = ,- Kč/obyvatele. Zajímavé je porovnání daňové výtěžnosti v jednotlivých obcích a rozdíly mezi daňovými příjmy a běžnými výdaji. Obec Tabulka 16 - Porovnání daňové výtěžnosti Daňová výtěžnost Rozdíl mezi 2013 v Kč daňovými příjmy a běžnými náklady v tis. Kč Myštěves ,- Kč 669 Kobylice 7.800,- Kč Zachrašťany 8.500,- Kč 183 Zdroj: ARIS 3 Výpočet daň. výtěžnosti: daňové příjmy/počet ekonomicky aktivních obyvatel 18

19 2.4 Správa obce Obecní úřad má sídlo v Myštěvsi čp. 15. Zvolené zastupitelstvo je 7mi členné, je v něm zastoupena většina fungujících spolků v obci. Na správu obce dohlíží kontrolní a finanční výbor. Stavebním úřadem je pro obec Odbor výstavby a ŽP na Městském úřadě v Novém Bydžově. Obec Myštěves je členem Mikroregionu Novobydžovsko a začlenila se do území Místní akční skupiny Společná CIDLINA, z.s. 2.5 Místní správa a rozvoj obce v názorech občanů V obci bylo provedeno dotazníkové šetření o činnosti, zlepšení a rozvoji obce. Celkem bylo odevzdáno 69 ze 180 rozdaných dotazníků. Obrázek 8 Složení tazatelů Složení tazatelů podle pohlaví Složení tazatelů podle věku muži 48% ženy 52% 28% 29% 3% 17% 23% nad 65 let Složení tazatelů dle vzdělání základní 2% 7% 7% 31% 29% vyučen 24% střední bez maturity střední s maturitou Zdroj: dotazníkové šetření 19

20 Otázka č. 1 Co ve své obci postrádáte? nové stavební parcely pro výstavbu RD popř. startovací byty víceúčelové hřiště s umělým povrchem dětské hřiště málo akcí pro seniory poštu základní školu bankomat služby (masáže) odvoz odpadků v neděli vývoz septiků Otázka č. 2 Co je nutné zlepšit a jakým směrem by se měla obec rozvíjet? nákup a používání obecní mechanizace obecní zaměstnanci sběrný dvůr otevřít v sobotu a neděli odpoledne údržba obecního rybníku (Obecníček) oprava a využití budovy staré školy oprava štítu u pohostinství oprava cesty k potoku oprava místních komunikací zákaz pálení odpadu zapojení občanů do činnosti obce údržba tenisového kurtu údržba hasičské nádrže pokračování výstavby chodníků péče o zeleň údržba hřbitova řešení desolátního stavu bývalého JZD ve dvoře více práce s mládeží větší údržba obce (sekání trávy) úřední hodiny 2x týdně úřední hodiny pro chalupáře (víkend) oprava obecního rozhlasu více informačních ploch stránky obce na facebooku zprávy v rozhlase opakovat víckrát za den upravit slyšitelnost rozhlasu Otázka č. 3 Jak hodnotíte práci obecního úřadu? Obrázek 9 Hodnocení práce obecního úřadu Jak hodnotíte práci obecního úřadu? 2% 44% 54% velmi dobře průměrně aktivita je malá, práce špatná Zdroj: dotazníkové šetření 20

21 Otázka č. 4 Informovanost o dění v obci? Obrázek 10 Informovanost v obci Informovanost o dění v obci 9% 49% 42% velmi dobrá dostatečná špatná Zdroj: dotazníkové šetření Otázka č. 5 Jak hodnotíte informovanost na www stránkách obce? Obrázek 11 Informovanost na www obce Informovanost na www stránkách obce 2% 47% 51% velmi dobrá dostatečná špatná Zdroj: dotazníkové šetření Otázka č. 7 Jak hodnotíte práci a aktivity spolků? Obrázek 12 Práce spolku TJ Sokol Myštěves TJ Sokol Myštěves 22% 36% 42% velmi dobře nemohu posoudit průměrně Zdroj: dotazníkové šetření 21

22 Návrhy na zlepšení: vnímat názory více lidí více dostupných informací o činnosti klubu zapojení ostatních členů spolku do jeho činnosti Obrázek 13 Práce spolku SDH Myštěves SDH Myštěves 6% velmi dobře 21% 18% 55% nemohu posoudit průměrně aktivita je malá, práce špatná Návrhy na zlepšení: více brigád lepší využití finančních prostředků více se věnovat dětem Zdroj: dotazníkové šetření Obrázek 14 Práce spolku Rybářský spolek Myštěves Rybářský spolek Myštěves 9% 3% velmi dobře 16% nemohu posoudit 72% průměrně aktivita je malá, práce špatná Zdroj: dotazníkové šetření 22

23 Obrázek 15 Práce spolku SK Rebelové SK Rebelové (šipkaři) 8% 3% 8% velmi dobře 81% nemohu posoudit průměrně aktivita je malá, práce špatná Zdroj: dotazníkové šetření Návrhy na zlepšení: více dostupných informací o činnosti 2.6 Obec jako člen mikroregionu a MAS Obec je začleněna do místní akční skupiny Společná CIDLINA, z.s. Sledované území regionu Společná CIDLINA se nachází na 313,4 km 2 rovinaté oblasti východních Čech v jihozápadní části Královéhradeckého kraje v okolí měst Chlumec nad Cidlinou a Nový Bydžov, která plní funkci přirozených spádových center regionu. Území sousedí na západě se Středočeským krajem a na jihu s krajem Pardubickým. Obrázek 16 - Poloha regionu v rámci kraje a ČR Zdroj: GIS 23

24 Na území Společné CIDLINY žije k celkem obyvatel. Celková hustota obyvatelstva je 83 obyvatel/km 2, území je osídleno poměrně řídce v porovnání s Královéhradeckým krajem (116 obyvatel/km 2 ) a celostátním průměrem (130 obyvatel/km 2 ). Území je tvořeno dvěma mikroregiony Novobydžovsko a Cidlina, kromě nich zahrnuje také obce Klamoš a Olešnice, které nejsou členem žádného svazku. Celkem je na území Společné Cidliny 36 obcí včetně 2 měst. Z celkového počtu obyvatel žije 48 % ve dvou největších městech regionu, v Novém Bydžově a Chlumci nad Cidlinou. Jen čtyři obce přesahují počtem obyvatel hranici 1000 obyvatel. Obec Myštěves je členem mikroregionu s názvem Mikroregion Novobydžovsko od roku Mikroregion je sdružením 19 obcí v severozápadní části okresu Hradec Králové, který vznikl v r jako volné sdružení obcí. Od r má právní subjektivitu. Na severní straně hraničí s okresem Jičín, na západě s okresem Nymburk. Svým vymezením zhruba odpovídá správnímu obvodu pověřeného obecního úřadu Nový Bydžov. Obrázek 17 - Obce na území Společná CIDLINA Zdroj: GIS 24

25 3 SWOT analýza SWOT analýza je metodou, která umožňuje prostřednictvím objektivní charakteristiky silných a slabých stránek obce (Strong points, Weak poinst) a možných příležitostí a ohrožení (Opportunities, Threats) stanovit možnosti, potenciál rozvoje a možné rozvojové aktivity obce při znalosti limitujících nebo ohrožujících faktorů. Silné stránky pozitivní vnitřní podmínky Ekonomicky aktivní obyvatelstvo Nízká nezaměstnanost Existence prodejny (smíšené zboží) Spolková činnost Zázemí pro volnočasovou aktivitu (fotbalové hřiště, pohostinství s posilovnou a nekuřáckým sálem) Slabé stránky negativní vnitřní podmínky Nedostatečné čerpání dotací Stárnutí populace Špatný stav místních komunikací Absence sportovišť (víceúčelové hřiště, dětské hřiště) Absence nových stavebních parcel Nevyužívaná budova staré školy Špatný stav rybníku (revitalizace) Nedostatek akcí pro seniory Možnosti pozitivní vnější podmínky Prezentace obce (blízkost zámečku s golfovým areálem) Dotace v novém programovacím období Začlenění v území Místní akční skupiny Společná CIDLINA, z.s. Hrozby negativní vnější podmínky Úpadek občanské vybavenosti (zrušení prodejny) Špatný stav komunikací, které nejsou ve vlastnictví obce Stavební parcely v majetku fyzických osob 25

26 4 Strategie rozvoje Východiska strategie Rozvojový plán Obce Myštěves, který je výchozím koncepčním dokumentem rozvoje obce na období , nevychází z žádného legislativního opatření ČR. Povinnosti k zajišťování všestranného rozvoje ukládá obcím zákon č. 128/2000 Sb., o obcích. Rozvojová strategie je založena na vzájemné provázanosti a vyváženosti ekonomického, sociálního i environmentálního vývoje a respektuje principy trvale udržitelného rozvoje. Struktura a postup tvorby strategie Tvorba strategie započala v prosinci roku Je zpracována komunitní metodou (dotazníkové šetření) s využitím metodické pomoci odborné firmy a vychází ze skutečných potřeb obce. Byly osloveny všechny věkové i vzdělanostní vrstvy obyvatelstva. Zapojeni do vlastní tvorby strategie byli zástupci všech sektorů obce: veřejného (zastupitelstvo obce), neziskového (zástupci jednotlivých spolků obce) a podnikatelského (živnostníci). Pro dosažení cílů dlouhodobého rozvoje byla nalezena opatření, která byla dále rozpracována do projektových záměrů. Rozvojový plán obce se skládá ze tří základních částí: analytické syntetické strategické. V rámci části analytické byl zpracován průzkum formou anonymních dotazníků, v nichž byl zjišťován věk, vzdělání a pohlaví dotazovaných, názor na práci obecního úřadu, informovanost o dění v obci a na práci obecních spolků. Syntetická část byla tvořena pracovní skupinou, ve které byl zastoupen sektor veřejný, neziskový a podnikatelský. Pracovní verze strategie byly postupně zveřejňovány na webových stránkách obce. Veřejnost měla možnost se formou připomínek a návrhů k tomuto plánu vyjádřit. Jednotlivé připomínky byly do strategie zapracovány. Vize Vize představuje základní a velmi stručnou představu o cílovém stavu, tedy jednom strategickém cíli v horizontu let. 26

27 Priorita Priorita je vnitřně propojený systém problémů a dílčích témat, která jsou jako celek důležitá pro naplnění vize. V rámci strategie musí být klíčovým oblastem věnována významná pozornost. Operační cíl, aktivity Problémové záměry tj. podoblasti prioritního cíle, jsou souborem opatření, které vedou k naplnění priorit. 4.1 Strategický cíl vize Obec Myštěves je dobře fungující obcí. Vyznačuje se především bohatým společenským životem a dostatečnou aktivitou ze strany místních spolků. Různorodost a četnost společenských, kulturních a sportovních akcí je toho důkazem. Pro tyto aktivity, za nemalé finanční podpory obce, má kvalitní a dostatečné zázemí, které je ale nadále nutné nejen udržovat, ale i rozvíjet. Zájem o dění v obci ukazuje i nemalá návratnost vyplněných dotazníků a kvalitně připomínkovaný rozvoj obce. Obec bude svůj rozvoj směřovat do podpory bydlení (přípravy stavebních parcel, výstavba startovacích bytů), do činnosti spolků a s tím spojených aktivit (údržba a vybudování sportovišt víceúčelové hřiště, dětské hřiště) a do zkvalitnění a udržení životního prostředí (péče o zeleň, revitalizace rybníků). VIZE OBCE MYŠTĚVES Obec pro mladé s kvalitní nabídkou volnočasových aktivit 27

28 4.2 Priority 1. Spolková činnost a volnočasové aktivity 2. Bydlení 3. Životní prostředí 4.3 Operační cíle 1. Spolková činnost a volnočasové aktivity 1.1 Finanční podpora spolků 1.2 Údržba stávajících a vybudování nových sportovišť 1.3 Podpora kulturních a sportovních aktivit pro děti 2. Bydlení 2.1 Příprava nových stavebních parcel 2.2 Vytváření podmínek pro rozšiřování bytového fondu 2.3 Péče o veřejné prostranství 3. Životní prostředí 3.1 Revitalizace rybníků 3.2 Vzdouvací zařízení 3.3 Vybudování splaškové kanalizace 28

29 Obrázek 18 Vize, priority, cíle Obec pro mladé s kvalitní nabídkou volnočasových aktivit 1. Spolková činnost a volnočasové aktivity 2. Bydlení 3. Životní prostředí 1.1. Finanční podpora spolků 2.1 Příprava nových stavebních parce 3.1 Revitalizace rybníků 1.2. Údržba stávajících a vybudování nových sportovišť 2.2 Vytváření podmínek pro rozšřování bytového fondu 3.2. Vzdouvací zařízení 1.3 Podpora kutlruních a sportovních aktivit pro děti 2.3 Péče o veřejné prostranství 3.3 Vybudování splaškové kanalizace Priorita č. 1 SPOLKOVÁ ČINNOST A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY Operační cíl Finanční podpora spolků Nabídka volnočasových aktivit kulturních, společenských a sportovních akcí, se příznivě projevuje na vztahu obyvatel k obci. Je třeba podporovat místní spolky, zejména se zaměřením na děti a mládež. Součástí tohoto operačního cíle je i údržba popř. rekonstrukce zázemí pro činnost spolků. Monitorovací indikátory: každoroční finanční příspěvek všem spolkům v obci Operační cíl 1.2 Údržba stávajících a vybudování nových sportovišť Pro kvalitní život je třeba vytvářet podmínky pro rozvoj volnočasových aktivit a to především výstavbou popř. rekonstrukcí sportovišť. Tento operační cíl je zaměřen především na výstavbu v obci zcela chybějícího dětského hřiště, na výstavbu víceúčelového hřiště a údržbu již stávajících sportovišť fotbalové hřiště a tenisový kurt. Monitorovací indikátory: Vybudování dětského hřiště Vybudování víceúčelového hřiště Údržba tenisového kurtu 29

30 Operační cíl 1.3 Podpora kulturních a sportovních aktivit pro děti Současný životní styl zvyšuje zájem všech skupin obyvatel o využití volného času. Tento bod má za cíl rozvíjet kulturní, společenské a sportovní akce především pro děti a mládež a předcházet tak negativním vlivům současné civilizace spojené s kulturním prožíváním volného času. Monitorovací indikátory: Finanční podpora akcí pro děti (dětský den, pálení čarodějnic apod.) Priorita č. 2 - BYDLENÍ Operační cíl 2.1 Příprava nových stavebních parcel Obec musí v územním plánu vymezit dostatečný prostor pro novou zástavbu rodinnými domy a napojit takovéto lokality na příslušné technické sítě. Finanční prostředky na zasíťování z rozpočtu obce jsou nedostatečné. Návratnost při následném prodeji vzhledem k lokalitě není reálná. Řešením tohoto problému se ukazuje dotační politika (především z národních zdrojů) a spolufinancování soukromým sektorem. Monitorovací indikátory: Zasíťování stavebních parcel 10 prodaných stavebních parcel Operační cíl 2.2 Vytváření podmínek pro rozšiřování bytového fondu Základním předpokladem zdravého vývoje obce je vytvoření podmínek, které umožní a podpoří využití stávajícího bytového potenciálu a současně umožní zájemcům o život v obci vybudovat své vlastní bydlení. Podpořit tento předpoklad lze i rekonstrukcí stávajících objektů v majetku obce, na byty pro mladé tzv. startovací byty. Monitorovací indikátory: 6 nových bytů ze stávajících objektů v majetku obce Operační cíl 2.3 Péče o veřejné prostranství Vzhled obce výrazně ovlivňuje způsob a kvalitu života všech občanů obce. Pro zachování jeho kvality je třeba údržba stávajícího stavu a obnova veřejné zeleně výsadba nových stromů, úprava zeleně na návsi, úprava polních cest. Komfort bydlení ovlivňuje i strav infrastruktury. V průběhu let bude nutná i oprava místních komunikací a dokončení rekonstrukce chodníků. Monitorovací indikátory: 700 m rekonstruovaných chodníků 800 m rekonstruovaných místních komunikací v majetku obce 30 ks vysazených nových stromů revitalizace návsi v Myštěvsi 30

31 Priorita č. 3 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Operační cíl 3.1 Revitalizace rybníků Ke kvalitnímu životu v obci přispívá mimo úpravy veřejného prostranství a údržby zeleně také obnova a revitalizace krajinotvorných prvků a vodních staveb. Nejen z tohoto důvodu je nutné vyčištění a údržba bahnem zanesených vodních nádrží (rybníků). Monitorovací indikátory: vyčištění rybníku Obecníček Operační cíl Vzdouvací zařízení u fotbalového hřiště Na Králickém potoku, který kopíruje hranice fotbalového hřiště, bylo vybudováno vzdouvací zařízení, které zabraňuje zatopení fotbalového hřiště a je využíváno pro potřeby obce v období sucha k zalévání. Tato stavba ovšem musí projít procesem legalizace a jejího dokončení dle vyhotovené projektové dokumentace. Monitorovací indikátory: zlegalizování a dokončení stavby Operační cíl 3.3 Vybudování splaškové kanalizace V obci je nutné začít projektovými pracemi na splaškovou kanalizaci, případně hledat jiné alternativy čištění odpadních vod z domácností. Realizace této infrastruktury bude finančně náročná a bez dotačních prostředků nelze tuto akci uskutečnit. Šancí pro obec je nové programovací období Monitorovací indikátory: výstavba splaškové kanalizace a ČOV 5 Práce s programem V rámci rozvojového plánu obce v letech jsou definovány základní priority rozvoje obce pro období následujících 7mi let. Jejich vlastní realizace je závislá na zdrojích financování. Mimo vlastních finančních prostředků bude obec usilovat o využití prostředků z EU i z národních programů. V rámci realizace rozvojového plánu je přípustná jistá míra zadlužení obce. Cílem však bude schopnost obce zajistit pravidelné splácení případného úvěru bez rizika předlužení. Možný je i přesun realizace některých priorit do následujícího období. Záměry obce musí mít podporu v odhodlání lidí k realizaci a vyžadují zodpovědnost pověřených pracovníků. Předpokladem úspěchu realizace 31

32 RPO je také podpora občanů a jejich zájem o dění v obci. Proto je velmi důležité vhodným a dostatečným způsobem zajistit jejich informovanost o strategickém plánu rozvoje obce a aktuálních akčních plánech. Hlavními prioritami obce v oblasti investic je bytová výstavba. Evaluace plánu rozvoje Program rozvoje obce je neustále se měnící materiál. Z hlediska evaluace je nezbytné pravidelně monitorovat a hodnotit realizaci stanovených priorit a současně i soulad aktivit jiných subjektů s tímto materiálem. Další nutností je průběžné shromažďování připomínek a podnětů k aktualizaci plánu (např. doplňování konkrétních projektových záměrů nebo aktualizace stanovených cílů a priorit). Zastupitelstvo by mělo minimálně jednou za dva roky projednat zprávu o naplňování rozvojového plánu obce a rozhodnout o jeho aktualizaci či doplnění. 32

33 6 Seznam tabulek Obrázek 1 - Mapa... 4 Obrázek 2 - podíl ekonomicky aktivního obyvatelstva... 8 Obrázek 3 Počet podnikatelských subjektů podle činnosti Obrázek 4 Počet podnikatelských subjektů podle právní formy Obrázek 5 - Příjmy, dotace a výdaje obce Myštěves v časovém horizontu Obrázek 6 - Daňové příjmy a běžné výdaje obce Myštěves Obrázek 7 - Daňová výtěžnost obce Myštěves na 1 obyvatele v Kč Obrázek 8 Složení tazatelů Obrázek 9 Hodnocení práce obecního úřadu Obrázek 10 Informovanost v obci Obrázek 11 Informovanost na www obce Obrázek 12 Práce spolku TJ Sokol Myštěves Obrázek 13 Práce spolku SDH Myštěves Obrázek 14 Práce spolku Rybářský spolek Myštěves Obrázek 15 Práce spolku SK Rebelové Obrázek 16 - Poloha regionu v rámci kraje a ČR Obrázek 17 - Obce na území Společná CIDLINA Obrázek 18 Vize, priority, cíle Tabulka 1 Základní údaje o obci... 5 Tabulka 2 Pohyb obyvatel... 6 Tabulka 3 - Hustota obyvatelstva... 7 Tabulka 4 - Skladba obyvatel... 7 Tabulka 5 - Index stáří a ekonomického zatížení... 8 Tabulka 6 Podíl vzdělanostních skupin k celkovému počtu ek. aktivních obyvatel obce... 9 Tabulka 7 Porovnání vzdělanosti obyvatelstva... 9 Tabulka 8 - Porovnání vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva za rok Tabulka 9 - Porovnání míry nezaměstnanosti Tabulka 10 - Vývoj míry nezaměstnanosti v okrese Hradec Králové Tabulka 11 - Porovnání obydlenosti - byty Tabulka 12 - Porovnání obydlenosti - domy Tabulka 13 - druhy pozemků (ha) Tabulka 14 - Počet podnikatelských subjektů podle činnosti Tabulka 15 - Počet podnikatelských subjektů podle právní formy Tabulka 16 - Porovnání daňové výtěžnosti

34 7 Přílohy Příloha 1 fotodokumentace z tvorby rozvojového plánu Příloha 2 prezenční listina zúčastněných 34

Obr. 1: Vývoj míry nezaměstnanosti k 31. 12. v letech 2000 až 2011 (v %) Zdroj: ČSÚ, MPSV, zpracování vlastní

Obr. 1: Vývoj míry nezaměstnanosti k 31. 12. v letech 2000 až 2011 (v %) Zdroj: ČSÚ, MPSV, zpracování vlastní Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 25 Obec: SVĚTLÁ POD JEŠTĚDEM Kód obce 564427 Základní údaje o obci Počet obyvatel: 937 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 13,2 km 2, tj. 1 320 ha Základní ekonomické údaje Míra

Více

Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch

Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch Hospodaření a správa města členství města v několika regionálních uskupeních (mikroregion, místní akční skupina, partnerská města, ) zvýšený zájem o věci veřejné

Více

Obec Věrovany. Strategický plán rozvoje obce Věrovany pro období 2016-2020

Obec Věrovany. Strategický plán rozvoje obce Věrovany pro období 2016-2020 Obec Věrovany Strategický plán rozvoje obce Věrovany pro období 2016-2020 1 Obsah STRATEGICKÝ PLÁN... 3 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA OBCE... 3 1. Charakteristika obce Věrovany... 3 Základní údaje... 3 Geografická

Více

Obec: VŠELIBICE. Základní údaje o obci Počet obyvatel: 536 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 18,44 km 2, tj. 1 844 ha

Obec: VŠELIBICE. Základní údaje o obci Počet obyvatel: 536 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 18,44 km 2, tj. 1 844 ha Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 27 Obec: VŠELIBICE Kód obce 564532 Základní údaje o obci Počet obyvatel: 536 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 18,44 km 2, tj. 1 844 ha Základní ekonomické údaje Míra nezaměstnanosti:

Více

Přístup ke strategii rozvoje. Priorita 4. Životní prostředí. Priorita 5. Cestovní ruch. Priorita 6. Sport, kultura, volný čas, kvalita života

Přístup ke strategii rozvoje. Priorita 4. Životní prostředí. Priorita 5. Cestovní ruch. Priorita 6. Sport, kultura, volný čas, kvalita života Obsah: 1. Aktualizace místního programu obnovy venkova Obec Tršice Plánovací období 2011-2020 Touto aktualizací se mění místní program obnovy vesnice (plán rozvoje obce) schválen ZO dne 29.10.2003 po číslem

Více

Společná Cidlina 2007 13

Společná Cidlina 2007 13 INTEGROVANÁ STRATEGIE REGIONU Společná Cidlina 2007 13 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií 1 Zpracovatel: Centrum evropského projektování - regionální rozvojová agentura Wonkova 1142 500 02

Více

Návrh sady indikátorů pro hodnocení úspěšnosti realizace Strategie rozvoje mikroregionu Mohelnicko

Návrh sady indikátorů pro hodnocení úspěšnosti realizace Strategie rozvoje mikroregionu Mohelnicko Návrh sady indikátorů pro hodnocení úspěšnosti realizace Strategie rozvoje mikroregionu Mohelnicko I. Návrh sady indikátorů pro hodnocení úspěšnosti realizace strategie Hodnocení realizace plánu se bude

Více

Strategický plán rozvoje obce Lazinov

Strategický plán rozvoje obce Lazinov Obsah verze: říjen 2011 1 Účel a určení dokumentu... 1 2 Stávající stav... 2 3 Analytická část... 3 4 Návrhová část... 4 4.1 Úpravy a obnova kulturní krajiny v katastru obce... 4 4.2 Navrhované stavební

Více

Strategický plán obce Chýně

Strategický plán obce Chýně 1.12.2015 Strategický plán obce Chýně Karel Tichý, DiS ASISTENČNÍ CENTRTUM MOST Obsah Popis výchozího stavu a mikroregionu... 2 Základní údaje o obci Chýně... 2 Demografická situace... 3 Shrnutí... 6 Ekonomika

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014 ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: stavební

Více

Strategický rozvojový plán Obce Ústí

Strategický rozvojový plán Obce Ústí Strategický rozvojový plán Obce Ústí Schváleno zastupitelstvem obce dne: Zpracovatel: PL realizace s. r. o, v XI/2015 Obsah 1 Základní údaje o obci 2 1.1 Základní údaje 2 1.2 Identifikační a kontaktní

Více

Hlavatce. Pamětihodnosti

Hlavatce. Pamětihodnosti Hlavatce Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Hřiště

Více

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a z obecního rozpočtu.

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a z obecního rozpočtu. Komunitní plán sociálních služeb na léta 2014-2016 Dokument byl vytvořen v rámci projektu Snižování administrativní zátěže a přiblížení veřejných služeb občanům registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/89.00002

Více

Program rozvoje obce Lopeník. na období od 2016 do 2026

Program rozvoje obce Lopeník. na období od 2016 do 2026 Program rozvoje obce Lopeník na období od 2016 do Úvod Tento dokument má sloužit jako opora pro vedení obce i veřejnost pro budoucí rozhodování o směřování a rozvoji obce v následujících letech. Zohledňuje

Více

Strategie rozvoje Obce Buková V Bukové, dne 30.3.2012. Strategie rozvoje obce Buková na léta 2012-2015

Strategie rozvoje Obce Buková V Bukové, dne 30.3.2012. Strategie rozvoje obce Buková na léta 2012-2015 Strategie rozvoje obce Buková na léta 2012-2015 Zpracovala: Eva Frank starostka Schválilo OZ Buková dne 30.3.2012 Tento dokument, který navazuje na předchozí Strategii rozvoje, přijalo obecní zastupitelstvo

Více

PROGRAM OBNOVY VESNICE K A D O V AKTUALIZOVANÁ VERZE III

PROGRAM OBNOVY VESNICE K A D O V AKTUALIZOVANÁ VERZE III PROGRAM OBNOVY VESNICE K A D O V AKTUALIZOVANÁ VERZE III PROGRAM OBNOVY VESNICE KADOV 2015-2025 Základní verze Základní program byl zpracován a schválen v březnu 2003. Aktualizace č. I tohoto programu

Více

SWOT ANALÝZA pro obec Vraný (Lukov, Horní Kamenice)

SWOT ANALÝZA pro obec Vraný (Lukov, Horní Kamenice) SWOT ANALÝZA pro obec Vraný (Lukov, Téma Silné stránky (Strenghts) Slabé stránky (Weaknesses) Příležitosti (Opportunities) Hrozby (Threats) Horninové prostředí, geologie Vodní režim Hygiena životního prostředí

Více

Obec: JANOVICE V PODJEŠTĚDÍ. Základní údaje o obci Počet obyvatel: 91 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 6,34 km 2, tj. 634 ha

Obec: JANOVICE V PODJEŠTĚDÍ. Základní údaje o obci Počet obyvatel: 91 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 6,34 km 2, tj. 634 ha Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 12 Obec: JANOVICE V PODJEŠTĚDÍ Kód obce 561657 Základní údaje o obci Počet obyvatel: 91 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 6,34 km 2, tj. 634 ha Základní ekonomické údaje Míra

Více

10. HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 10.1 HRADECKO

10. HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 10.1 HRADECKO 10.1 HRADECKO nízká míra nezaměstnanosti průměrné zastoupení obyvatel v produktivním v okolních obcích vysoký počet středních a vysokých škol dokončení dalšího úseku mimoúrovňové křižovatky Opatovice nad

Více

Strategický plán rozvoje obce Slatina 2015 2020

Strategický plán rozvoje obce Slatina 2015 2020 Strategický plán rozvoje obce Slatina 2015 2020 Strategický plán rozvoje obce Slatina 2015 2020 doplňuje a aktualizuje předcházející Strategický plán rozvoje, který byl cílem na léta 2007 2013. Strategický

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽERANOVICE

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽERANOVICE PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽERANOVICE NA OBDOBÍ LET 2015-2020 Tento dokument schválilo Zastupitelstvo obce Žeranovice na svém 9. zasedání dne 8. ledna 2016 usnesením č. 9/5. Platnost od 8. ledna 2016. PROGRAM

Více

HMDIS - pasport Výčapy 591939 - Výčapy - Základní údaje. 591939 - Výčapy - Administrativa

HMDIS - pasport Výčapy 591939 - Výčapy - Základní údaje. 591939 - Výčapy - Administrativa HMDIS - pasport Výčapy 591939 - Výčapy - Základní údaje Pasport municipality (obce/městysu/města) vznikl v rámci řešení výzkumného úkolu podporovaného Ministerstvem pro místní rozvoj Název projektu: "Návrh

Více

1 ÚVOD. Program rozvoje obce Povrly na období 2008 až 2023

1 ÚVOD. Program rozvoje obce Povrly na období 2008 až 2023 STRATEGIE ROZVOJE OBCE POVRLY NA OBDOBÍ 2008 až 2023 Schváleno zastupitelstvem obce Povrly dne 20.12.2007 1 ÚVOD Cíl dokumentu a komu je dokument určen Strategie rozvoje obce je základním strategickým

Více

TLUMAČOV ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ. III. úplná akutalizace územně analytických podkladů 2014 ORP Domažlice

TLUMAČOV ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ. III. úplná akutalizace územně analytických podkladů 2014 ORP Domažlice III. úplná akutalizace územně analytických podkladů 2014 ORP Domažlice ROZBOR UDRŽITELÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ TLUMAČOV Pořizovatel územně analytických podkladů: Městský úřad Domažlice odbor výstavby a územního

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL

ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL za období 2009 2013 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: stavební

Více

PŘÍLOHA Č.1 PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚPD JEDNOTLIVÝCH OBCÍ

PŘÍLOHA Č.1 PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚPD JEDNOTLIVÝCH OBCÍ PŘÍLOHA Č.1 PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚPD JEDNOTLIVÝCH OBCÍ OBEC BOJANOVICE Zachovalá koryta vodních toků (Kocába) oblast nezatížená nadměrným hlukem a znečištěním ovzduší registrovaný VKP zachovalé území původních

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE BLATEC

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE BLATEC STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE BLATEC Říjen 2015 Schváleno Zastupitelstvem Obce Blatec dne ZPRACOVALA: Mgr. Barbora Jurková 1 Strategické plánování představuje důležitý nástroj regionálního rozvoje. Strategie

Více

Jankov. Charakteristika

Jankov. Charakteristika Jankov Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Knihovna

Více

Nová Ves Nachází se asi 3,5 km na severovýchod od Olešníka. Prochází zde silnice II/105. Je zde evidováno 24 adres. Trvale zde žije 29 obyvatel.

Nová Ves Nachází se asi 3,5 km na severovýchod od Olešníka. Prochází zde silnice II/105. Je zde evidováno 24 adres. Trvale zde žije 29 obyvatel. Olešník Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

Zliv Základní informace Zliv 1421 ha 3561 250,6 obyv/km2 Město Zliv Charakteristika

Zliv Základní informace Zliv 1421 ha 3561 250,6 obyv/km2 Město Zliv Charakteristika Zliv Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

Integrovaná strategie území pro období 2014 2020 Analytická část

Integrovaná strategie území pro období 2014 2020 Analytická část Integrovaná strategie území pro období 2014 2020 Analytická část MAS Království Jestřebí hory, o.p.s. Duben 2014 (1. VERZE K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ) Zpracovatel: DRAG s.r.o., Trutnov 1 Vyhodnocení stavu území...

Více

3.ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ ORP NEPOMUK

3.ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ ORP NEPOMUK 3.ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ ORP NEPOMUK V Nepomuku dne 12.12.2014 Vypracoval: Ing. Jiří Levý Tel.: 371 51 97 30 e-mail: jiri.levy@urad-nepomuk.cz www.urad-nepomuk.cz Stránka 1 Obsah

Více

Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje pro období 2014 2020

Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje pro období 2014 2020 Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje pro období 2014 2020 září 2013 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Úvod... 3 3 Vymezení a charakteristika venkova v rámci Královéhradeckého kraje... 4 3.1 Vymezení venkova...

Více

HMDIS - pasport Hrochův Týnec 571491 - Hrochův Týnec - Základní údaje. 571491 - Hrochův Týnec - Administrativa

HMDIS - pasport Hrochův Týnec 571491 - Hrochův Týnec - Základní údaje. 571491 - Hrochův Týnec - Administrativa HMDIS - pasport Hrochův Týnec 571491 - Hrochův Týnec - Základní údaje Pasport municipality (obce/městysu/města) vznikl v rámci řešení výzkumného úkolu podporovaného Ministerstvem pro místní rozvoj Název

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU JIČÍNĚVES

ÚZEMNÍHO PLÁNU JIČÍNĚVES Zpráva o uplatňování ÚP OBECNÍ ÚŘAD JIČÍNĚVES 82, 507 31 ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU JIČÍNĚVES za období 2011 2015 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a

Více

Kojatice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Kojatice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Kojatice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

PODKLADY - MAPOVÉ, ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ, OSTATNÍ

PODKLADY - MAPOVÉ, ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ, OSTATNÍ OBEC: NOVÁ ŘÍŠE Základní identifikace řešeného území : Status: Městys částí obce: 1 ZUJ (kód obce): 587 591 NUTS 4 CZ0632 - Jihlava NUTS3: CZ063 - Vysočina NUTS2: CZ06 - Jihovýchod Obec s pověřeným obecním

Více

BORAČE. Návrh zadání územního plánu

BORAČE. Návrh zadání územního plánu Návrh zadání územního plánu BORAČE Pořizovatelem územního plánu Borače je Městský úřad Tišnov, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení úřad územního plánování, a to ve smyslu 6 odst. 1) písm.

Více

Výstupy evaluace PŘÍLOHA 4. Analytická část. Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020. Programu rozvoje KHK 2008 2010

Výstupy evaluace PŘÍLOHA 4. Analytická část. Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020. Programu rozvoje KHK 2008 2010 Výstupy evaluace Programu rozvoje KHK 2008 2010 Analytická část Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020 PŘÍLOHA 4 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

Integrovaný plán rozvoje města Hradec Králové Centrum města = pól růstu a rozvoje města

Integrovaný plán rozvoje města Hradec Králové Centrum města = pól růstu a rozvoje města 1 Obsah (verze prosinec2012) 1 Úvod... 4 2 Analýza současné ekonomické a sociální situace města a SWOT analýza... 5 2.1 Vyhodnocení existujících strategických a plánovacích dokumentů a jejich provázání

Více

Dokument je zpracován na období 2015 až 2024

Dokument je zpracován na období 2015 až 2024 Strategie území správního obvodu ORP Havlíčkův Brod v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a administrativní podpora obcí Dokument je zpracován na

Více

Rozpočet na rok 2010 výdaje

Rozpočet na rok 2010 výdaje Rozpočet na rok 2010 výdaje ============================================================= v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Boleslavsko 2014-2020

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Boleslavsko 2014-2020 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Boleslavsko 2014-2020 Obsah 1. POPIS ÚZEMÍ A ZDŮVODNĚNÍ VÝBĚRU... 5 1.1 Základní informace o MAS Boleslavsko... 5 1.1.2 Základní informace o MAS a zdůvodnění

Více

Územní studie "Pod Akátovou alejí" Jistebník

Územní studie Pod Akátovou alejí Jistebník Územní studie "Pod Akátovou alejí" Jistebník Obsah kompletního elaborátu: Textová a tabulková část Grafická část 01. HLAVNÍ VÝKRES - KOORDINACE 1:2000 A2 02. DOPRAVA 1:1000 A1 03. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 1:1000

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Střítež pod Křemešníkem Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 375 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 46

Více

Bc. Petr Berný Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Studentská 84 532 10 Pardubice. petr.berny@seznam.cz

Bc. Petr Berný Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Studentská 84 532 10 Pardubice. petr.berny@seznam.cz VÝVOJ SOCIODEMOGRAFICKÉ A SOCIÁLNÍ STRUKTURY POPULACE ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ DEVELOPMENT OF SOCIO-DEMOGRAPHIC AND SOCIAL STRUCTURE OF THE POPULATION IN THE MUNICIPALITY WITH EXTENDED COMPETENCE

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Boleslavsko 2014-2020

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Boleslavsko 2014-2020 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Boleslavsko 2014-2020 Dokument SCLLD byl zpracován s přispěním Středočeského kraje. Na zpracování tohoto dokumentu finančně přispěly města a obce: Bakov

Více

Lovčovice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Lovčovice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Lovčovice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Strategický plán rozvoje obce Chaloupky

Strategický plán rozvoje obce Chaloupky Strategický plán rozvoje obce Chaloupky OBSAH ÚVOD... 2 ÚVODNÍ SLOVO ZASTUPITELSTVA... 2 STRUKTURA A METODIKA STRATEGICKÉHO PLÁNU... 3 ZÁVĚRY ZE SITUAČNÍ ANALÝZY SOUČASNÉHO STAVU... 4 ZÁKLADNÍ PROFIL OBCE...

Více

8. BYDLENÍ 8.1 HRADECKO

8. BYDLENÍ 8.1 HRADECKO 8.1 HRADECKO - stávající struktura bytových a rodinných - realizovaná výstavba nových bytů v bytových domech v okolních obcích - atraktivní prostředí pro trvalé bydlení - vysoká cena nových bytů v HK -

Více

s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F)

s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F) s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F) Pořizovatel: Městský úřad Pohořelice odbor územního plánování

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Adresa: Duha o.p.s. J. Fučíka 873, 504 01 Nový Bydžov VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 4 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Ředitel:Ing. Štěpánka Holmanová, Kontakty: 495 491 180 a 736 601

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ TEXTOVÁ ZPRÁVA Pořizovatel: Zhotovitel: Magistrát města České Budějovice Institut

Více

Jablonné v Podještědí

Jablonné v Podještědí Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 11 Město: JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ Kód obce 561631 Základní údaje o obci Počet obyvatel: 3 672 (31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 57,85 km 2, tj. 5 785 ha Základní ekonomické údaje

Více

Regionální diferenciace venkovských obcí Česka: disparity a možnosti rozvoje

Regionální diferenciace venkovských obcí Česka: disparity a možnosti rozvoje Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Výzkumné centrum RURAL Regionální diferenciace venkovských obcí Česka: disparity a možnosti rozvoje Radim Perlín a kol. perlin@natur.cuni.cz WD-01-07-1

Více

Program Obnovy Venkova

Program Obnovy Venkova Program Obnovy Venkova Obec Kostelec u Heřmanova Městce Aktualizace na časové období 2016-2020 schváleno dne: usnesení č.: 1. Úvod Dosažení vzestupné tendence trvale udržitelného rozvoje venkova je hlavní

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020. Strategická část

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020. Strategická část Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020 Strategická část 1 2 Obsah 1 Definování vize a principů dodržovaných při realizaci strategie... 5 2

Více

Místní program obnovy vesnice Klínec

Místní program obnovy vesnice Klínec Místní program obnovy vesnice Klínec Na léta 2011 2015 s výhledem do roku 2020 Tento dokument byl projednán na veřejném zasedání zastupitelstva obce konaném dne 15. 12. 2010 a schválen usnesením č. 2/9.

Více

Znalecký posudek č. 1027-17/2015

Znalecký posudek č. 1027-17/2015 Znalecký posudek č. 1027-17/2015 O obvyklé ceně nemovitostí - pozemku na p.p.č. 3679/2 o ploše 179 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace, zapsané na LV 1431 v katastrálním území, v obci, kraj Liberecký,

Více

ZMĚNY č.1 ÚPO STARÁ PAKA II.1 ODŮVODNĚNÍ

ZMĚNY č.1 ÚPO STARÁ PAKA II.1 ODŮVODNĚNÍ 1 ZMĚNY č.1 ÚPO STARÁ PAKA II.1 ODŮVODNĚNÍ Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Nová Paka Datum: Prosinec 2008 2 Obsah: A. Vyhodnocení koordinace

Více

ANALÝZA SWOT. Datum: rok 2015. Strategický plán rozvoje města Trutnova

ANALÝZA SWOT. Datum: rok 2015. Strategický plán rozvoje města Trutnova ANALÝZA SWOT Zadavatel: Zpracovatel: Město Trutnov Berman Group s.r.o. Datum: rok 2015 Strategický plán rozvoje města Trutnova 2 Analýza SWOT Dne 8. července 2015 proběhlo jednání pracovní skupiny zaměřená

Více

ROZVOJOVÝ PROGRAM OBCE TISÁ C. ANALÝZA SWOT. SPF Group, v.o.s., Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem. Obec Tisá, Tisá 205, 403 36 Tisá

ROZVOJOVÝ PROGRAM OBCE TISÁ C. ANALÝZA SWOT. SPF Group, v.o.s., Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem. Obec Tisá, Tisá 205, 403 36 Tisá ROZVOJOVÝ PROGRAM OBCE TISÁ C. ANALÝZA SWOT Zadavatel: Zpracovatel: Obec Tisá, Tisá 205, 403 36 Tisá SPF Group, v.o.s., Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem Datum zpracování: únor březen 2014 OBSAH Obsah...

Více

ÚPO KAMENEC U POLIČKY

ÚPO KAMENEC U POLIČKY 1 ZMĚNY č.1 ÚPO KAMENEC U POLIČKY II.1 ODŮVODNĚNÍ Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Polička Datum: Září 2008 2 Obsah: A. Vyhodnocení koordinace

Více

1. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE

1. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE 1. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ TEXTOVÁ ZPRÁVA Pořizovatel: Zhotovitel: Městský úřad Hustopeče

Více

Projekt obnovy a rozvoje sběrné sítě nádob na využitelné složky komunálních odpadů v obci Velký Osek v letech 2015-2019

Projekt obnovy a rozvoje sběrné sítě nádob na využitelné složky komunálních odpadů v obci Velký Osek v letech 2015-2019 Projekt obnovy a rozvoje sběrné sítě nádob na využitelné složky komunálních odpadů v obci Velký Osek v letech 2015-2019 EKO-KOM, a.s. září 2015 Obsah Úvod... 3 1. Popis lokality... 3 2. Organizace provozu

Více

Jak se Vám ve městě žije?

Jak se Vám ve městě žije? Jak se Vám ve městě žije? 19% 2%2% 18% velmi dobře spíše dobře ani dobře, ani špatně spíše špatně velmi špatně 59% Co se Vám na Vašem městě nejvíce líbí? BLÍZKOST PŘÍRODY 156 KLIDNÝ ŽIVOT 125 VZHLED OBCE

Více

Libín. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hostinec Hřiště Knihovna Hřbitov Ubytování

Libín. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hostinec Hřiště Knihovna Hřbitov Ubytování Libín Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. Etapa územně plánovací dokumentace: návrh

ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. Etapa územně plánovací dokumentace: návrh Projekt Územní plán Březová byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3970-93/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3970-93/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3970-93/2014 O ceně nemovitých věcí, tj. pozemků p.č.st.18/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2126m 2 včetně součásti tohoto pozemku tj. stavby bydlení čp.41 a pozemku p.č.13 zahrada

Více

Dokument je zpracováván na období 2015-2024.

Dokument je zpracováván na období 2015-2024. Strategie území správního obvodu ORP Kraslice v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství, zdravotnictví a zaměstnanosti Dokument je zpracováván na období

Více

Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území

Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot C. Urbanistická koncepce,

Více

Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ

Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ Zadání vypracovala: Ing. Naděžda Lžíčařová, odbor rozvoje města, úřad územního plánování, Městský úřad Dobruška, ve spolupráci s určeným členem zastupitelstva Ing. Tomášem

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE KVÍTKOV NA OBDOBÍ LET

PROGRAM ROZVOJE OBCE KVÍTKOV NA OBDOBÍ LET PROGRAM ROZVOJE OBCE KVÍTKOV NA OBDOBÍ LET 2015-2020 Úvod Program rozvoje obce Kvítkov můžeme definovat jako strategický koncepční materiál, jehož cílem je vymezit hlavní oblasti v rámci rozvoje obce v

Více

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období Akční plán rozvoje obce Pístina na období 2015-2020 Schváleno Zastupitelstvem obce Pístina dne 23.07.2015 1 Obsah: Úvod... str. 3 Základní údaje....str. 4 Doplňující údaje.....str.4 Rozvoj obce 2011-2015......str.

Více

Obec Havlovice. Místní program obnovy vesnice

Obec Havlovice. Místní program obnovy vesnice 1 Obec Havlovice Místní program obnovy vesnice Osvětové, kulturní a společenské akce Internetová stránka obce Havlovice Na internetové stránce, která je na adrese: www.havlovice.cz je možno získat základní

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Horní Pomoraví 2007-2013

Integrovaná strategie rozvoje MAS Horní Pomoraví 2007-2013 Integrovaná strategie rozvoje MAS Horní Pomoraví 2007-2013 1 Analytická část 2 I. Úvod... 5 II. Jednotlivé části integrované strategie rozvoje MAS... 5 II. Analytická část... 6 A. Situační analýza regionu...

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE SMIDARY NA OBDOBÍ 2011 2016 Strategický plán rozvoje obce Smidary 2011-2016 strana 1 / 72 Abstrakt Strategický plán představuje základní koncepční přístup k řešení rozvoje

Více

Graf 3.1 Hrubý domácí produkt v Královéhradeckém kraji (běžné ceny) HDP na 1 obyvatele - ČR HDP na 1 obyvatele - kraj podíl kraje na HDP ČR 4,9

Graf 3.1 Hrubý domácí produkt v Královéhradeckém kraji (běžné ceny) HDP na 1 obyvatele - ČR HDP na 1 obyvatele - kraj podíl kraje na HDP ČR 4,9 3. EKONOMICKÝ VÝVOJ Makroekonomika: Podíl kraje na HDP ČR byl pátý nejnižší mezi kraji. Makroekonomické údaje za rok 213 budou v krajském členění k dispozici až ke konci roku 214, proto se v této oblasti

Více

Svépravice okr. Pelhřimov

Svépravice okr. Pelhřimov Svépravice okr. Pelhřimov Zpracoval: Dušan REPÁČ Návrh vyvěšen na ÚD obce od :... do :... Projednán a schválen usnesením zastupitelstva obce č.... dne... 1 OBSAH: 1. Úvod 2. Postup zpracování Strategického

Více

Hrdějovice. Pamětihodnosti

Hrdějovice. Pamětihodnosti Hrdějovice Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce

Více

HRADEC KRÁLOVÉ v jižní části celkem 82 obcí Hradce Králové Chlumec nad Cidlinou Nechanice Smiřice Třebechovice pod Orebem řeka Labe Orlice

HRADEC KRÁLOVÉ v jižní části celkem 82 obcí Hradce Králové Chlumec nad Cidlinou Nechanice Smiřice Třebechovice pod Orebem řeka Labe Orlice Správní obvod Hradec Králové leží v jižní části kraje. Na jihu sousedí s krajem Pardubickým, na západě s obcemi správního obvodu Nový Bydžov, na severu se správními obvody Hořice, Dvůr Králové nad Labem

Více

Obyvatelstvo a bydlení

Obyvatelstvo a bydlení Strategický plán města Plzně Tematická analýza Obyvatelstvo a bydlení (pracovní verze k 6. 5. 2016) Plzeň, květen 2016 1 Zpracovatelský kolektiv Členové pracovní skupiny: RNDr. Miroslav Kopecký Ing. Zdeněk

Více

územní plán Labská Stráň návrh pro společné jednání

územní plán Labská Stráň návrh pro společné jednání územní plán Labská Stráň návrh pro společné jednání část: vyhodnocení vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj území 2014 Územní plán Labská Stráň Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj

Více

Vytvoření strategie MAS Moravská cesta 2014-2020 spolufinancuje Olomoucký kraj Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Moravská cesta

Vytvoření strategie MAS Moravská cesta 2014-2020 spolufinancuje Olomoucký kraj Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Moravská cesta Vytvoření strategie MAS Moravská cesta 2014-2020 spolufinancuje Olomoucký kraj Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Moravská cesta Julie Zendulková předsedkyně MAS Moravská cesta Ing. Miloslava Hrušková

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV OBJEDNATEL: OBEC JÍVKA DATUM: 10/2014 NÁVRH ÚP JÍVKA 2 Zastupitelstvo obce Jívka, příslušné

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE 3. ÚPLNÁ AKTUALIZACE PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ A ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ souhrnná textová část Zpracovatel:

Více

Program rozvoje obce Ptýrov. na období od 2015 do 2020

Program rozvoje obce Ptýrov. na období od 2015 do 2020 Program rozvoje obce Ptýrov na období od 2015 do 2020 Úvod Dokument Program rozvoje obce Ptýrov je zpracován na základě požadavku zpracování komplexního rozvojového dokumentu pro návrh rozvojových projektů

Více

Místní program obnovy venkova obce Brloh na období 2015-2020

Místní program obnovy venkova obce Brloh na období 2015-2020 Místní program obnovy venkova obce Brloh na období 2015-2020 Schváleno Zastupitelstvem obce Brloh dne 3.6.2015 usnesením č. 10. Aleš Drahokoupil starosta obce Ing. Luboš Minařík místostarosta obce Anotace

Více

STŘEDNĚDOBÁ STRATEGIE (DO ROKU 2020) ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V ČR

STŘEDNĚDOBÁ STRATEGIE (DO ROKU 2020) ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V ČR STŘEDNĚDOBÁ STRATEGIE (DO ROKU 2020) ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V ČR PROGRAM KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓNA CZ05 SEVEROVÝCHOD ČÁST 01 POPIS ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ ZPRÁVA - ENVIROS, S. R. O. DUBEN 2014 MINISTERSTVO

Více

Strategický plán rozvoje města Uherské Hradiště do roku 2020 - aktualizace

Strategický plán rozvoje města Uherské Hradiště do roku 2020 - aktualizace Strategický plán rozvoje města Uherské Hradiště do roku 2020 - aktualizace Odbor architektury plánování a rozvoje MěÚ Uherské Hradiště, Mepco, s.r.o. Strana 1 Úvod Strategický plán rozvoje města Uherské

Více

Příloha 9 Vyhodnocení dotazníků mezi občany

Příloha 9 Vyhodnocení dotazníků mezi občany S t r a t e g i e C L L D 2 1 4 Příloha 9 Vyhodnocení dotazníků mezi občany Dotazník ke Strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hrubý Jeseník na léta 14 - Dotazníkové šetření probíhalo v letech

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBĚŠIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBĚŠIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBĚŠIČKY Zpracovaný v souladu s 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s 11 a s přílohou

Více

Znalecký posudek č.4569 78/2014 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI ODHAD OBVYKLÉ CENY

Znalecký posudek č.4569 78/2014 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI ODHAD OBVYKLÉ CENY Obec: Nová Ves v Horách Znalecký posudek č.4569 78/2014 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI ODHAD OBVYKLÉ CENY Nemovitost: pozemky na LV č.1 v k.ú.nová Ves v Horách pozemky na LV č.1 v k.ú.mikulovice v Krušných horách

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj 5.2 VODA A VODNÍ REŽIM 5.2.1 Základní geografický, hydrologický a vodohospodářský přehled Charakteristickým rysem podnebí v České republice je převládající západní proudění a intenzivní cyklonální činnost

Více

Program rozvoje obce Horní Bradlo

Program rozvoje obce Horní Bradlo Program rozvoje Horní Bradlo na období od 2016 do 2025 Úvod Předkládaný dokument, program obnovy vesnice, je důležitým dokumentem, jehož úkolem je sjednotit pohled na celkový rozvoj. Dokument stanovuje

Více

ZÁPIS A USNESENÍ č. 29

ZÁPIS A USNESENÍ č. 29 ZÁPIS A USNESENÍ č. 29 z 28. zasedání Zastupitelstva obce Nepolisy konaného dne 28. 02. 2013 od 18,00 hod. v zasedací místnosti Obecního domu Nepolisy Přítomno: 8 členů dle presenční listiny 1 člen omluven

Více

Příloha č. 2 SWOT analýzy obcí ORP Hranice

Příloha č. 2 SWOT analýzy obcí ORP Hranice Příloha č. 2 SWOT analýzy obcí ORP Hranice Obec Bělotín místní části Lučice, Nejdek, Kunčice... 2 Obec Horní Těšice... 4 Obec Olšovec... 6 Obec Partutovice... 8 Obec Provodovice... 10 Obec Rouské... 12

Více

KRAJINA SPOLEČNOST PRÁCE

KRAJINA SPOLEČNOST PRÁCE 3 Strategická část 3.1 Vymezení vize a strategických cílů MISE Definování MISE vyjadřuje principy, kterými se aktéři budou řídit při rozvoji území, a které byly použity při tvorbě návrhové část ve všech

Více

ÚAP ORP Telč, 3. úplná aktualizace (2014)

ÚAP ORP Telč, 3. úplná aktualizace (2014) OBEC: BOROVNÁ Základní identifikace řešeného území : Status: Obec částí obce: 1 ZUJ (kód obce): 587 184 NUTS 4 CZ0632 - Jihlava NUTS3: CZ063 - Vysočina NUTS2: CZ06 - Jihovýchod Obec s pověřeným obecním

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST KÁMEN k.ú. Kámen u Pacova, k.ú. Nízká Lhota ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Pacov Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha

Více