Téma 7: Centrální banka Struktura přednášky: 1. Vznik CB 2. Funkce CB 3. Bilance CB 4. Nástroje CB 5. Regulace a dohled

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Téma 7: Centrální banka Struktura přednášky: 1. Vznik CB 2. Funkce CB 3. Bilance CB 4. Nástroje CB 5. Regulace a dohled"

Transkript

1 Téma 7: Centrální banka Struktura přednášky: 1. Vznik CB 2. Funkce CB 3. Bilance CB 4. Nástroje CB 5. Regulace a dohled

2 1. Vznik CB Způsob založení: 1. Pověřením jedné z existujících bank: - vedením účtů pro panovníka/vládu - úvěrováním schodků státní pokladny/sr - později i dalšími funkcemi (emise peněz, provádění MP) (Sveriges Riksbank) 2. Zvýhodněním některých obchodních bank a jejich pozdějším sloučením (Banca d Italia) 3. Založení CB jako zcela nové instituce (Bank of England)

3 1. Vznik CB Anomálie: 1. Na daném území neexistuje CB - její funkce zabezpečuje: a) jiná CB (Andorra, Lichtenštejnsko, San Marino) b) měnová rada (Currency Board) ---- emise domácí měny je závislá na přílivu/odlivu zahraničních měn (Bahrajn, Brunej, Hongkong, Singapur) 2. Na daném území působí více CB - funkčně ale jde o 1 banku ( US Fed, Bundesbank + Landeszentralbanken v Německu)

4 2. Funkce CB 1. Emisní fcn - emisní monopl = CB jako jediná emituje hotovostní peníze na daném území 2. Vrcholný subjekt MP - CB prostřednictvím regulace měnové báze, úrokových sazeb, příp. měnového kurzu ovlivňuje stanovené cíle - především stabilitu cenové hladiny a) CB MP pouze provádí b) CB o MP samostatně rozhoduje a vykonává ji (ČR) 3. Banka bank - přijímá vklady od ostatních bank (PMR, dobrovolné rez.) - poskytuje úvěry bankovnímu systému - provádí platební styk

5 2. Funkce CB 4. Regulace a dohled - regulace= stanovení pravidel - dohled = kontrola jejich dodržování CB se vždy účastní regulace a dohledu - někdy jako jediná instituce - někdy spolu s dalšími 5. Banka státu (vlády) - CB je fiskální agent vlády - vede účty vládě a státním institucím (operace související se SR) - spravuje státní dluh - na účet státu provádí operace s CP (emise, platba úroků, ) - přímé úvěrování státu centrální bankou je v podstatě zakázáno

6 2. Funkce CB 6. Správce devizových rezerv (DR) - zabezpečuje devizovou likviditu země = CB drží dostatečnou výši DR v žádoucí struktuře - udržuje hodnotu DR (hedging) - ovlivňuje měnový kurz (kursovými intervencemi) 7. Reprezentace vlády v měnové oblasti - uvnitř ekonomiky informování veřejnosti - vůči zahraničí reprezentace země na IMF, WB, BIS,...

7 3. Bilance CB Aktiva = hlavní způsoby emise penězl 1. Nakoupené CP (jen domácí, zahr. jsou v deviz. rezervách (bod 4) - pouze prvotřídní CP (SPP, státní dluhopisy) - monetizace státního dluhu inflační tlaky 2. Poskytnuté domácí úvěry (jen domácí měna) a) úvěry bankám - motivy KB - zisk (úvěr od CB je levný zdroj) - problémy s likviditou - CB potom vystupuje jako lender of last resort - motivy CB - zvýšení množství peněz v oběhu - pomoc ohroženým bankám b) úvěry státu - státní dluhy z minulých let - dočasně V> P při běžném hospodaření SR c) úvěry nebankovním subjektům (Lockheed, Chrysler)

8 3. Bilance CB 3. Úvěry poskytnuté zahraničním subjektům (v dom. i zahr. měně) Dlužníci: CB nebo vlády cizích zemí 4. Devizové rezervy a) volně směnitelné měny b) SDR = Special Drawing Rights u tzv. rezervní pozice u IMF c) zahraniční cenné papíry 5. Zlato Problém ocenění: a) fixní cenou ---- stabilita vykazování X odchýlení od reality b) aktuální tržní cenou ---- reálná hodnota X permanentní přeceňování 6. Nakoupené vlastní CP - před lhůtou splatnosti 7. Hmotný a nehmotný majetek 8. Pokladní hotovost 9. Ostatní aktiva

9 3. Bilance CB Pasiva = některé druhy peněz v ekonomice 1. Emise oběživa = bankovky a mince 3 části: - oběživo v pokladnách CB (= pokladní hotovost na A) - hotovostní oběživo u NBS - (někdy-npř. ČR) hotovostní rezervy v pokladnách bank 2. Rezervy bank 3 části: - PMR - dobrovolné rezervy (pro platební styk, další dobrovolné rezervy) - (někdy-npř. USA, Německo) hotovostní rezervy v pokladnách bank

10 3. Bilance CB 3. Vklady státu - běžné hospodaření SR = P>V - ostatní závazky vůči SR = dlouhodobé a účelově vázané prostředky a přebytky SR z minulých let 4. Vklady domácích NBS - výjimečně (npř. Polsko) 5. Vklady zahraničních subjektů - CB, KB, IMF, 6. Kapitál - je tvořen: - u a.s. zejména kmenovými akciemi - u státních CB splacenými prostředky ve statutárním fondu

11 3. Bilance CB 7. Emitované vlastní CP - v domácí měně: při nedostatku vhodných SCP (pro MP) - v ČR: poukázky ČNB - v zahraniční měně: pro zvýšení devizových rezerv 8. Ostatní pasiva 9. Zisk

12 3. Bilance CB Bilance CB a měnová báze Měnová báze = hotovostní oběživo u NBS + rezervy bank Bilanční rovnováha: celková aktiva = báze + jiná pasiva 6 možností: 1. A_1 U, A_2 D 2. JP_1 U, JP_2 D 3. B_1 U, B_2 D 4. A U, B U 5. A U, JP U 6. JP U, B D

13 3. Bilance CB Aktiva a měnová báze 1. nakoupené CP a) od domácích subjektů A U, B U b) od jiných subjektů A U, JP (vklady, ) U, B N 2. poskytnuté domácí úvěry a) bance A U, B U b) státu A U, JP (vklady státu) U, B N c) NBS A U, JP (vklady NBS) U, B N U variant b), c) možný dopad na B později při hotovostním výběru vkladu státu nebo NBS. 3. úvěry do zahraničí a) v domácí měně A U, JP (vkld. zah. subj.) U, B N b) v zahraniční měně A U, A (deviz. rezer.) D, B N

14 3. Bilance CB 4. Deviz. rezervy - nákup za domácí měnu: a) od domácích bank A (dev.rez) U, B U b) od jiných subjektů A (dev.rez) U, JP (vkld )U,B N 5. Zlaté rezervy - nákup za domácí měnu: a) od domácích bank A (Au) U, B U b) od jiných subjektů A (Au) U, JP (vkld, ) U, B N c) nákup za zahraniční měnu A (Au) U, A (dev. rez) D, B N 6. Ostatní aktiva vliv na B závisí na konkrétním případu

15 3. Bilance CB Pasiva a měnová báze 1. vklady státu a NBS a) přesun z KB do CB JP (vkld státu) U, B D c) jiné operace B N 2. vklady zahraničních subjektů a) v zahraniční měně JP U, A (dev. rez.) U, B N b) v domácí měně JP U, A (uvěry zahr. subj.)u, B N 3. emitované vlastní CP a) prodej domácím bankám v domácí měně JP U, B D b) prodej v zahraniční měně JP U, A (dev.rez.) U 4. kapitál a) prodej akcií CB domácím bankám JP (kapitál) U, B D c) jiné způsoby zvýšení B N

16 4. Nástroje CB - ovlivňování měnové báze (B) a krátkodobé úrokové míry ( kr. IR) Klasifikace nástrojů: 1. Tržní (nepřímé) - plošné působení na celý bankovní systém - potenciálně méně účinné (pro MP) 2. Administrativní (přímé) - často selektivní dopad - omezují podnikatelskou samostatnost bank - jsou obvykle účinnější než nepřímé nástroje

17 4. Nástroje CB Klasifikace nástrojů Nepřímé: a) diskontní nástroje b) operace na volném trhu c) kurzové intervence Přímé: a) pravidla likvidity b) limity úvěrů c) limity úrokových sazeb d) povinné vklady Přímé i nepřímé: a) PMR (nepřímé, pokud jednotné pro všechny banky) b) doporučení, výzvy a dohody

18 4. Nástroje CB 1. Diskontní nástroje - 3 druhy úvěrů: A. Diskontní úvěr = úvěr, který KB získávají v urč. limitu v zásadě automaticky a obvykle se proti němu nevyžaduje zástava CP ( otevřené diskontní okénko ) 3 podoby: - běžné diskontní úvěry = pro překlenutí kr. výkyvů likvidity - sezónní = pro překlenutí sezónních výkyvů (npř. pro banky poskytující úvěry v zemědělství) - nouzové = pomoc bankám s dlouhodobějšími problémy s likviditou (charakter úvěrů od věřitele poslední instantce) - úročeny diskontní sazbou = obvykle nejnižší sazba v ekonomice

19 4. Nástroje CB dopad na B - zvýšení diskontní sazby by mělo vést ke snížení měnové báze - nejistá reakce bank, neboť rozdělení B na vypůjčenou a nevypůjčenou Problematické účinky na B - diskontní sazba se často mění jen mírně a v delších časových obdobích - poté působí spíše jako signál k vyjádření záměrů MP (cheap talk?) - ČNB přestala poskytovat diskontní úvěry, přesto vyhlašuje diskontní sazbu (pro jiné účely)

20 4. Nástroje CB B. Reeskontní úvěr = úvěr poskytnutý CB formou odkupu směnek od bank Klientu ---eskont--- KB ---reeskont----cb - CB odkupuje jen prvotřídní krátkodobé (cca 3M) směnky - úvěr je splatný 7 dní před splatností směnky a je úročen tzv. reeskontní sazbou - od r.1997 ČNB zrušila reeskontní úvěr C. Lombardní úvěr = poskytnutý CB proti zástavě směnek a dalších CP - poskytován bankám s výraznějšími problémy s likviditou (nouzový úvěr) - úročen tzv. lombardní sazbou - často značně vysoká - výše úvěru nižší než hodnota zastavených CP (npř. 70)

21 4. Nástroje CB Limity úvěrů - Reeskontní a lombardní úvěr - má přirozené limity (dány množstvím dostupných CP) - Diskontní úvěr - nemá přirozené limity a) CB předepíše každé bance maximální objem b) limity se stanoví změnou oproti minulosti c) limity se stanovují podílem na kapitálu banky (nejčastěji) Struktura úrokových sazeb - diskontní sazba - reeskontní sazba - mezibankovní sazby - LIBOR, PRIBOR, - PRIME rate = nabízené nejlepším klientům banky - tržní úrokové sazby = týkají se ostatních klientů Lombardní sazba - zpravidla vyšší než reeskontní sazba, může i vyšší než tržní úrokové sazby

22 4. Nástroje CB 2. Operace na volném trhu (OMO) = nákupy a prodeje SCP příp. vlastních CP (poukázky ČNB) mezi CB a KB s cílem ovlivnit B nebo kr. IR. Nejpoužívanější nástroj: - jednoduchost - nízké náklady - operativnost - B lze přesně ovlivňovat (v minimálním rozsahu + lze předem kvantifikovat dopad) a to oběma směry nevypůjčená část B Členění: a) aktivní - s cílem změnit B/ kr. IR b) vynucené - s cílem kompenzovat npř. vliv devizových intervencí na B ( sterilizace dev. intervencí)

23 4. Nástroje CB 1. CB reguluje B ---- potom stanovuje pouze objem CP (ne úrok) protistranou bývají KB, proto: - nákup CP centr. bankou od KB B U and A_CP U, kr.ir D - prodej CP B D and A_CP D, kr.ir U 2. CB reguluje kr. IR CB stanoví úrok (v podobě tzv. repo sazby), ale potom nemusí realizovat zamýšlený objem transakcí a nemá tedy pod dokonalou kontrolou B. Způsoby provádění OMO 1. běžné/ prosté OMO = běžný nákup/prodej trvalý dopad na B 2. REPO operace a) prosté REPO = prodej a pozdější nákup CP dočasné snížení B b) reverzní REPO = nákup a pozdější prodej CP dočasný růst B

24 4. Nástroje CB REPO nejčastěji prováděno aukcí (KB znají své nabídky) nebo tendrů (neznají) (compare open and sealed bid auctions) a) úroková aukce/tendr - banky nabízejí objem i IR CB má B pod dokonalou kontrolou b) objemová aukce/tendr - CB fixuje REPO sazbu a banky nabízejí jen objem obchodů ---- CB má pod dokonalou kontrolou úrok (tím ovlivňuje kr. IR) ---- CB nemá pod dokonalou kontrolou B (banky mohou požadovat nižší objem obchodů) Omezení OMO 1. monetizace státního dluhu 2. změny úrokových sazeb (při regulaci B) 3. objem použitelných CP

25 4. Nástroje CB 3. Kursové intervence: provádějí se ve vztahu k domácím KB - cíl: regulace MK - neprovádějí se za účelem změny B/kr. IR, ale mohou B/kr. IR ovlivnit Členění: a) přímé = prodej/nákup domácí měny za měnu zahraniční - proti zhodnocení: nákup zahr. měny od dom.kb---rezervy KB U---- B U, příp. IR D (růst nabídky dom. měny dom. měna se začne znehodnocovat) - proti znehodnocení: prodej zahr. měny ---- B D, příp. IR U b) nepřímé = změna diskontní sazby příliv/odliv kapitálu Sterilizace dopadů (vynucené OMO): - CB nakupuje zahr. měny (B U) současně CB prodává CP za domácí měnu (B D) - prodej zahr. měny (B D) nákup CP (B U)

26 4. Nástroje CB 4. PMR = povinně vytvářené vklady u CB - požadovaná výše = 2% z primárních vkladů (vklady NBS) - skutečná výše = průměrný stav na účtu PMR za určité období (npř. 14 dnů) a) požadovaný stav < skutečný stav KB drží dobrovolné rezervy b) požadovaný stav > skutečný stav CB poskytne nouzový úvěr se sankční úrokovou sazbou PMR nemají přímý dopad na B/kr. IR, ale mají vliv na peněžní multiplikátor ( PMR U ---- m D)

27 4. Nástroje CB 5. Pravidla likvidity = stanovení závazné struktury A a P 6. Limity úvěrů = velmi účinné - působí přímo na zprostředkující kriterium (střednědobé, např. M1, M2) Možnosti stanovení: a) absolutní výše nových úvěrů b) přírůstek úvěrů proti minulosti c) poměr úvěrů ke kapitálu banky 7. Limity úrokových sazeb - stanovení max. sazeb z úvěrů - stanovení max. nebo min. sazeb z vkladů stabilizace kr. IR nepřímý vliv na B

28 4. Nástroje CB + současný vývoj CB 8. Povinné vklady (u CB) - některým subjektům (státní instituce) je předepsáno ukládání svých prostředků jen u CB - cíl= odčerpat likvidní prostředky z oběhu 9. Doporučení, výzvy a dohody - vysoká účinnost - banky si nedovolí nerespektovat přání CB Současný vývoj = posilování samostatnosti CB

29 5. Regulace a dohled Důvody regulace: a) makroekonomické - provádění MP b) mikroekonomické - efektivnost, bezpečnost a důvěryhodnost bankovního systému Vždy se účastní 3 skupiny subjektů: 1. regulátor a dohlížející subjekt/supervizor (CB+příp. další subjekty) 2. regulovaný a dohlížený subjekt (KB) 3. externí auditor - prověřuje pravdivost, správnost a úplnost bankovních výkazů 4 základní součásti: 1. vstup do bankovního odvětví 2. základní povinnosti (pravidla činnosti) bank 3. povinné pojištění vkladů 4. věřitel poslední instance

30 5. Regulace a dohled Základní povinnosti (pravidla činnosti) bank: 1. Kapitálová přiměřenost (CAR) 2. Přiměřenost likvidity 3. Úvěrová angažovanost (= stanovení únosné koncentrace úvěrů vůči jednomu klientovi) 4. Poskytování informací 5. PMR 6. Pravidla ochrany před nelegálními praktikami (insider trading, praní špinavých peněz, )

31 5. Regulace a dohled Kapitálová přiměřenost (CAR, Cooke-Ratio) Kapitál je nejvhodnější zdroj ochrany před nesolventností banky (buffer = nárazník před ztrátami) CAR = kapitál/(rva+epp+ktr) > 8% RVA. rizikově vážená aktiva EPP úvěrové ekvivalenty podrozvahových položek KTR krytí tržního rizika

32 5. Regulace a dohled a) kapitál - 3 části: 1. vlastní kapitál (core) - základní kapitál - ážiový fond - zákonný rezervní fond - nerozdělený zisk 2. dodatkový kapitál (supplementary) - všeobecné rezervy - podřízený termínový dluh (splatnost > 5 let) 3. kr. podřízený dluh (při bankrotu banky uspokojen jako poslední) b) RVA W_i váhy RVA= AW i i

33 5. Regulace a dohled c) EPP - podrozvahové položky se přepočítají stanovenými koeficienty na úvěrové ekvivalenty a násobí příslušnou vahou rizikovosti d) KTR - ex. poměrně složité modely stanovení požadavků na krytí tržního rizika (finanční deriváty a další položky reagující na změny tržních úrokových sazeb) Možnosti ovlivnění CAR: 1. zvýšením kapitálu 2. změna struktury A (směrem k méně rizikovým aktivům) 3. změna struktury podrozvahových položek

34 5. Regulace a dohled Povinné pojištění vkladů - korunové i devizové - 90%, max vyplaceno 25 tisíc Euro - ochrana drobných vkladatelů - podstatné - zabránit bank runs - spíše mezibankovní vklady (lepší info, běží dříve), řešeno věřitelem poslední instance Problém: asym. informace Asymmetrické informace: 1. Morální hazard: - vkladatelé se nesnaží - banky se nebojí poklesu důvěry vkladatelů----- riskují 2. Adverse selection (=nepříznivý výběr) - vstup rizikových subjektů (hit and run banks) - malá pravděpodobnost úspěchu, ale vysoký zisk při úspěchu

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování 4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování Co se rozumí pojmem krátkodobé financování? K vysvětlení tohoto pojmu lze přistoupit ze dvou hledisek: a) z hlediska zdrojů tj. finanční

Více

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce 12 výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha 2 Česká republika Telefon +420 251 151 111 Fax +420 251 156 111 ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH

Více

Výroční zpráva 19 98

Výroční zpráva 19 98 Výroční zpráva 1998 O bsah Úvodní slovo ředitele společnosti........................... 2 Zpráva představenstva................................... 5 Zpráva dozorčí rady...................................

Více

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 Úvod Předmluva Mezinárodní standardy účetního výkaznictví () byly v roce 2005 aplikovány

Více

Toyota Financial Services Czech s.r.o.

Toyota Financial Services Czech s.r.o. Výroční zpráva Hospodářský rok 2014 Výroční zpráva / Hospodářský rok 2014 2 Obsah Úvod 5 Společnost 7 Produkty a služby 8 Retail 11 Wholesale 19 Pojištění 21 Technologie a internet 25 Řízení rizik 29 Strategie

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 0 4 7 Edice Finanční trhy

Více

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2009 2013 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2013 2012 1 2011 2010 2009 Finanční

Více

STUDIE VLIVU ZAVEDENÍ EURA NA EKONOMIKU ČR

STUDIE VLIVU ZAVEDENÍ EURA NA EKONOMIKU ČR Objednatel: Ministerstvo financí České republiky Zhotovitel: Provozně ekonomická fakulta Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně STUDIE VLIVU ZAVEDENÍ EURA NA EKONOMIKU ČR Výzkumné centrum PEF

Více

Konzultační materiál. Interní metodika ČNB určená pro účely přezkumu a vyhodnocování rizika koncentrace svrchovaných expozic

Konzultační materiál. Interní metodika ČNB určená pro účely přezkumu a vyhodnocování rizika koncentrace svrchovaných expozic Konzultační materiál Interní metodika ČNB určená pro účely přezkumu a vyhodnocování rizika koncentrace svrchovaných expozic Účel konzultace Cílem tohoto konzultačního materiálu je (1) představit připravovaný

Více

Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1. pololetí 2014

Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1. pololetí 2014 Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1. pololetí 2014 31. července 2014 Stabilní provozní výkonnost podpořena růstem obchodů v hlavních produktových položkách leden 08 květen 08 září

Více

Národní 981/ 17, Praha 1 Staré Město, 110 08, Česká republika tel.: +420 224 232 754, +420 224 224 242, fax: +420 224 238 738, e-mail: mail@eeip.

Národní 981/ 17, Praha 1 Staré Město, 110 08, Česká republika tel.: +420 224 232 754, +420 224 224 242, fax: +420 224 238 738, e-mail: mail@eeip. Národní 981/ 17, Praha 1 Staré Město, 110 08, Česká republika tel.: +420 224 232 754, +420 224 224 242, fax: +420 224 238 738, e-mail: mail@eeip.cz Hodnocení dopadů regulace (RIA) k návrhu změn legislativy

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. OBSAH I) OBECNÁ ČÁST... 1 1. Základní ustanovení... 1 2. Definice pojmů... 1 3. Obecná ustanovení... 2 4. Investiční služby / Investiční

Více

Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1.-3. čtvrtletí 2014

Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1.-3. čtvrtletí 2014 Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1.-3. čtvrtletí 2014 30. října 2014 Stabilní provozní výkonnost, zdravý růst úvěrů a silná kapitalizace 01.01.10 01.05.10 01.09.10 01.01.11 01.05.11

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko - správní. Mezinárodní měnový fond ve 21. století. Tereza Mňuková

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko - správní. Mezinárodní měnový fond ve 21. století. Tereza Mňuková Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko - správní Mezinárodní měnový fond ve 21. století Tereza Mňuková Bakalářská práce 2008 Souhrn Tato práce je věnována Mezinárodnímu měnovému fondu ve 21. století,

Více

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

Výhled na prosinec a rok 2015 2. 12. 2014 SPAD VÝHLED NA PROSINEC / ROK 2015. Prosinec 2014 WWW.JTBANK.CZ WWW.ATLANTIK.

Výhled na prosinec a rok 2015 2. 12. 2014 SPAD VÝHLED NA PROSINEC / ROK 2015. Prosinec 2014 WWW.JTBANK.CZ WWW.ATLANTIK. Výhled na prosinec a rok 2015 2. 12. 2014 SPAD VÝHLED NA PROSINEC / ROK 2015 Prosinec 2014 WWW.JTBANK.CZ WWW.ATLANTIK.CZ S T R A N A 1 Listopad byl doslova k neudržení. Po zvýšené volatilitě v říjnu (rozpětí

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /11

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /11 Obchodní podmínky pro zřizování a vedení účtů vydané bankou Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 Čl. I. Předmět

Více

1. Cíl, postup, zdroje dat, členění finanční analýzy

1. Cíl, postup, zdroje dat, členění finanční analýzy 1. Cíl, postup, zdroje dat, členění finanční analýzy Historie vzniku finanční analýzy Finanční analýza je stará, jak jsou staré samotné peníze. Je pochopitelné, že její metody a techniky byly poplatné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Poradna při finanční tísni, o.p.s. IČ: 281 86 869 1 Americká 22, Praha 2, 120 00 tel. (+420) 222 922 240 fax. (+420) 222 524 198 Životopis Poradny při finanční tísni, o.p.s.

Více

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP)

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP) 29.6.2013 Úřední věstník Evropské unie L 182/19 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících

Více

POUŽITÍ BEZKONTAKTNÍCH BANKOVNÍCH KARET VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ

POUŽITÍ BEZKONTAKTNÍCH BANKOVNÍCH KARET VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ PRACOVNÍ SKUPINA PRO POUŽITÍ BEZKONTAKTNÍCH BANKOVNÍCH KARET VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ ÚVODNÍ STUDIE POPIS METODY VERZE 1.0 ČERVEN 2014 i Úvod Platební karty právě procházejí jedním z nejvýznamnějších období

Více

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

III. Podkladový materiál pro rozhodnutí o zavedení možnosti opt out ze základního důchodového pojištění

III. Podkladový materiál pro rozhodnutí o zavedení možnosti opt out ze základního důchodového pojištění III. Podkladový materiál pro rozhodnutí o zavedení možnosti opt out ze základního důchodového pojištění Obsah Úvod 4 1. Dosavadní vývoj důchodového pojištění (systému) 6 2. Základní důchodové pojištění

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Základy podnikání malých a středních firem. pracovní sešit. distanční studijní opora.

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Základy podnikání malých a středních firem. pracovní sešit. distanční studijní opora. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Základy podnikání malých a středních firem pracovní sešit distanční studijní opora Věra Plhoňová Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo únor 2013 Základy podnikání

Více

Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2005

Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2005 Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2005 Komentář k výsledkům Raiffeisenbank a.s. k 30.6.2005 Raiffeisenbank a.s. i v prvním pololetí dále pokračovala v rozšiřování produktové nabídky,

Více

Výsledky skupiny ČSOB za devět měsíců 2012

Výsledky skupiny ČSOB za devět měsíců 2012 Výsledky skupiny ČSOB za devět měsíců Česká republika Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS Prezentace pro média 8. listopad Obsah 1. Výsledky ve zkratce 2. Analýza udržitelného zisku 3. Analýza obchodních

Více

Vlastní kapitál, výkaz o změnách ve vlastním kapitálu

Vlastní kapitál, výkaz o změnách ve vlastním kapitálu Vlastní kapitál, výkaz o změnách ve vlastním kapitálu 14 14.1 Definice vlastního kapitálu Úpravě vlastního kapitálu není věnován samostatný standard, požadavky IFRS na tuto oblast jsou rozprostřeny napříč

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO ARBITRA ZA ROK 2013 podle 21 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO ARBITRA ZA ROK 2013 podle 21 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO ARBITRA ZA ROK 2013 podle 21 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů 2014 OBSAH: I. ÚVODNÍ SLOVO FINANČNÍHO ARBITRA 3 II. EXKURS

Více