Jednotlivé body pouze kmitají kolem rovnovážných poloh. Tato poloha zůstává stálá.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jednotlivé body pouze kmitají kolem rovnovážných poloh. Tato poloha zůstává stálá."

Transkript

1 MECHANICKÉ VLNĚNÍ Dosud jsme při studiu uvažovali pouze harmonický pohyb izolované částice (hmotného bodu nebo tělesa), která konala kmitavý pohyb kolem rovnovážné polohy Jestliže takový objekt bude součástí hmotného prostředí (tuhého, kapalného, plynného), pak se kmity neomezí jen na samotný hmotný bod, ale budou se přenášet i na sousední body tohoto prostředí Z místa prvotního kmitu zdroje se bude přenášet ENERGIE i na ostatní body prostředí Říkáme, že v prostředí vzniká vlnění, případně, že prostředím se šíří postupná vlna Typickým příkladem vzniku vlnivého pohybu je vlnivý pohyb, který vzniká na vodní hladině po dopadu kamene V daném hmotném prostředí se vlnění šíří konstantní rychlostí v To znamená, že pro popis rychlosti můžeme použít vztah pro rychlost rovnoměrného pohybu s v t Jednotlivé body pouze kmitají kolem rovnovážných poloh Tato poloha zůstává stálá Vlnění je jedním z nejrozšířenějších fyzikálních dějů Šíří se jím zvuk, světlo, pohyby v zemské kůře při zemětřesení Vlnění má různou fyzikální podstatu a může mít i složitý průběh Základní poznatky o vlnění je možné nejsnadněji objasnit na vlnění mechanickém 1 Druhy vlnění Mechanické vlnění se šíří v hmotném prostředí Jednotlivé body jsou navzájem spojeny molekulovými silami (pružnou vazbou) Prostřednictvím této vazby se přenáší rozruch z jednoho bodu na druhý Nejpřehlednější je vlnivý pohyb v bodové řadě, kdy jedna její částice začne kmitat Vznikne lineární postupná vlna Body prostředí mohou kmitat v libovolných směrech: o napříč ke směru šíření vlnění příčná vlna, o podél směru šíření vlnění podélná vlna

2 Rychlost šíření vlnění s Pro rovnoměrný pohyb platí v t Vzdálenost, do které se rozruch rozšíří za dobu kmitu ( periodu ) T krajního bodu, se nazývá vlnová délka Jednotkou vlnové délky je m Pak rychlost šíření vlnění je možné vyjádřit vztahem Rychlost v nazýváme fázovou rychlostí v nebo v f T Pak vlnová délka je nejkratší vzdálenost dvou bodů, které kmitají se stejnou fází Při přestupu vlnění do jiného prostředí zůstává frekvence stejná, mění se fázová rychlost a vlnová délka Příklad: Prostředím se šíří postupné vlnění, jehož úhlová frekvence je 1 rads -1 a rychlost šíření vlnění je 6 ms -1 Určete vlnovou délku tohoto vlnění Řešení: =1 rads -1, v = 6 ms -1, v Pro vlnovou délku platí ze vztahu pro fázovou rychlost f Frekvenci f kmitavého pohybu vyjádříme ze vztahu f Pak f v 6 Po dosazení do vztahu pro vlnovou délku je 1 m 1 Vlnová délka je 1 m 3 Rovnice výchylky postupné vlny Budeme uvažovat řadu bodů Krajní bod řady (zdroj vlnění) kmitá s výchylkou popsanou rovnicí u Asin t Poznámka: Okamžitá výchylka hmotného bodu z rovnovážné polohy při vlnivém pohybu se obvykle značí u Bod řady ve vzdálenosti x bude uveden do kmitavého pohybu s časovým zpožděním Pak rovnice pro výchylku tohoto bodu bude zapsaná ve tvaru

3 t u Asin - Protože vlnění se šíří konstantní rychlostí, pak x x v v Dosadíme do vztahu pro výchylku x u Asin t - v Protože fázová rychlost je v, T pak x T x u Asin t - Asin t T Vzhledem k tomu, že, pak T T x u Asin t T Po úpravě získáme rovnici t x u Asin T Tato rovnice představuje vztah pro okamžitou výchylku bodu, který leží ve vzdálenosti x od zdroje vlnění v časovém okamžiku t Příklad: Jakou rovnici má vlna o frekvenci 40 Hz, amplitudě cm, která postupuje rychlostí 80 ms -1 a) v kladném směru osy x b) v záporném směru osy x Řešení: f = 40 Hz, A = 0,0 m, v = 80 ms -1 a) Rovnice okamžité výchylky vlny je t x v 80 u Asin Vlnová délka m T f 40 Můžeme ji přepsat do tvaru x x u Asin f t 0,sin 40t m b) V rovnici změníme pro orientaci znaménko x x u Asin f t 0,sin 40t m

4 4 Fázový a dráhový rozdíl Jestliže se řadou bodů šíří energie, pak jednotlivé body vykutávají se zpožděním Tomuto zpoždění říkáme fázový posuv (rozdíl) Rovnici pro okamžitou výchylku t x u Asin T upravíme na tvar t x x u Asin Asin t T pak člen x představuje fázi bodu ve vzdálenosti x od zdroje vlnění vůči tomuto bodu Jestliže budeme uvažovat dva body řady ve vzdálenostech x 1 a x, pak jejich fázový rozdíl bude Fázový rozdíl x x1 x x x 1 1 bude úměrný dráhovému rozdílu x Jestliže budeme uvažovat dva body řady, jejichž vzájemná x vzdálenost bude rovna sudému násobku polovin vlnových délek x k to je x k, pak fázový rozdíl bude roven k a oba body budou kmitat ve fázi Budou dosahovat maxima a minima současně kde k 1,,3,, Jestliže budeme uvažovat dva body řady, jejichž vzájemná x vzdálenost bude rovna lichému násobku polovin vlnových délek x (k 1), pak fázový rozdíl bude roven ( k 1) a oba body budou kmitat v opačné fázi

5 Příklad: Určete fázový rozdíl mezi dvěma body, které leží ve vzdálenostech x1 16cm a -1 x 48cm od zdroje vlnění, jestliže vlnění se šíří rychlostí v 18ms s frekvencí f 400Hz Řešení: x 1 = 0,16 m, x = 0,48 m, v = 18 ms -1, f = 400 Hz Fázový rozdíl je x x1 K výpočtu je nutné určit vlnovou délku v 18 0,3m f 400 Pak 0,48 0,16 0,3 rad 0,3 0,3 Body budou ve fázi 5 Interference vlnění V pružném prostředí se mohou současně šířit vlnění z různých zdrojů Nastává skládání kmitů příslušejících jednotlivým vlněním Vlnění se překrývají a pak se opět rozcházejí a šíří se tak, jakoby se nikdy nesetkala Každé vlnění se tak šíří nezávisle na ostatních vlněních a chová se tak, jakoby v prostoru bylo samo Tento fakt nazýváme principem nezávislosti šíření vlnění Skládání vlnění se nazývá interference Jevy, které skládáním vlnění vznikají, jsou interferenční jevy Interferenční jevy můžeme pozorovat v různých prostředích Pozorujeme je při vlnění: 1 mechanickém, akustickém, 3 elektromagnetickém (optika) Poznámka: K interferenci dochází například tehdy, když na klidnou vodní hladinu hodíme na dvě různá místa dva kamínky Dopad kamenů rozkmitá vodní hladinu Stane se zdrojem vlnění, ze kterého se šíří vlny v kruhových vlnoplochách Kruhové se vzájemně prostoupí, projdou jedna druhou a pokračují tak, jakoby se nesetkaly Kmity jednotlivých bodů se skládají na principu superpozice V některých místech nastane zesílení (zvětšení amplitudy) v jiných místech zeslabení (zmenšení amplitudy)

6 Obecně jsou interferenční jevy velmi složité Důležité interferenční případy nastávají tehdy, když sledujeme interferenci koherentních vln Koherentní vlny mají stejnou frekvenci, vlnovou délku, stejný směr kmitání, šíří se stejnou rychlostí a mají konstantní fázový rozdíl Amplituda výsledného kmitu je podle teorie skládání stejnosměrných kmitání x Mohou nastat významné případy: A A, 1 A A1 Acos 1 1 jestliže x amplitudě x 1 k, pak se obě vlnění setkají ve fázi a nastane interferenční maximum o A A 1 A x x k 1, pak se obě vlnění se setkají v opačné fázi a nastane jestliže 1 interferenční minimum o amplitudě A A 1 A Může nastat případ, kdy A1 A Pak se obě vlnění zruší

7 Příklad: Vlnění je charakterizováno vlnovou délkou 4 m a) Určete fázový rozdíl mezi dvěma body, které leží ve vzdálenostech 1 m a 0 m od zdroje vlnění b) Určete, zda body kmitají ve fázi Řešení: = 4 m, x 1 =1 m, x =0 m, =? Pro fázový rozdíl platí x x rad 1 4 Fázový rozdíl je roven sudému násobku rad, body jsou ve fázi 6 Stojaté vlnění Stojaté vlnění vznikne interferencí dvou postupných vlnění stejné amplitudy a stejné vlnové délky, které se šíří proti sobě Typickým příkladem je stojaté vlnění, které vznikne při chvění struny Struna je upevněna na dvou koncích Drnkneme-li na strunu v určitém místě, bude se z tohoto místa šířit postupná vlna na obě strany Dospěje k místům, kde je upevněná Tam se odrazí a od obou konců budou proti sobě postupovat dvě koherentní vlny se stejnou amplitudou Tyto dvě vlny se složí budou interferovat pak rovnice stojaté vlny bude mít tvar x u Acos sin t T Je tvořena ze dvou částí První představuje amplitudu kmitu bodu v umístění x Druhá část je harmonická Amplituda bude v každém bodě jiná a je určena výrazem A V Acos V určitých bodech bude amplituda trvale nulová 1,, 3, 4, 5, 6 E 0J Nazývají se uzly Na Obr se jedná o body 1 Body, které budou mít amplitudu trvale maximální, je energie E ka Nazývají se kmitny Na Obr se jedná o body E, B, C, D, E

8 Ve všech ostatních bodech bude mít amplituda určitou hodnotu závislou na vzdálenosti x Vzdálenost d dvou uzlů je rovna polovině vlnové délky d Poznámka: Se stojatým vlněním se můžeme setkat i v rovině Typickým příkladem jsou tzv Chladniho obrazce Jev je možné demonstrovat i na dětském bubínku, na který nasypeme prášek Úderem v kolmém směru bubínek rozechvějeme Vlnění bude postupovat k hranám, tam se odrazí a bude se vracet zpět Na bubínku vznikne rovinné stojaté vlnění V místech, kde budou uzly, budou zrníčka v klidu V místech kmiten budou kmitat s maximální amplitudou Srovnání vlnění 1 U postupného vlnění kmitají všechny body se stejnou amplitudou, ale různou fází Kmitová energie, která je pro všechny body stejná se šíří prostředím U stojatého vlnění závisí amplituda kmitů na poloze bodu a fáze mezi dvěma uzly je stejná Kmitová energie se liší pro jednotlivé body v závislosti na jejich amplitudě a nedochází k jejímu přenosu Příklad: V určitém prostředí vzniklo stojaté vlnění interferencí dvou postupných vln s frekvencí 480 Hz Určete rychlost vlnění v tomto prostředí, je-li vzdálenost dvou sousedních uzlů stojatého vlnění 1,5 m Řešení: f=480 Hz, d=1,5 m, v=? Pro fázovou rychlost vlnění platí v f Po dosazení ze vztahu pro vzdálenost sousedních uzlů d dostaneme v d f 1, ms -1 Rychlost šíření vlnění je 1440 ms -1 7 Energie vlnění, tok energie, intenzita 1 Každá částice kmitající kolem rovnovážné polohy má energii kmitavého pohybu kde 1 A E k, k m je konstanta charakterizující pružnost prostředí a A je amplituda kmitů

9 Kmitová energie se přenáší z jednoho bodu na druhý, proudí z jednoho místa prostředí do druhého Hovoříme o toku energie Tok energie vysílané zdrojem vlnění do prostředí za jednotku času dt představuje výkon zdroje vlnění P Jednotkou toku energie výkonu je watt (W) d E P dt 3 Zavedeme veličinu intenzita vlnění I, což je množství celkové energie E, která projde jednotkovou plochou S kolmou na směr šíření vlnění za jednotku času t I 1 t Po úpravě lze intenzitu zapsat jako Jednotkou intenzity je Wm - E S nebo I d E d I dt d S d S P ds Příklad: Popište změnu intenzity vlnění v závislosti na vzdálenosti r od bodového zdroje vlnění konstantního výkonu P Řešení: Vlnění se šíří ze zdroje ve tvaru kulových vlnoploch Plochu kulové vlnoplochy určíme jako obsah povrchu koule o poloměru r Pak S 4 r P Intenzita I S rostoucí vzdáleností intenzita klesá 4 r 8 Huygensův princip V hmotném prostředí se rozruch šíří všemi směry Pokud se bude šířit ve všech směrech stejnou rychlostí, pak toto prostředí bude izotropní V opačném případě bude anizotropní Vlnoplocha V izotropním prostředí se energie rozšíří za stejný časový interval do stejné vzdálenosti Všechny body v této vzdálenosti budou kmitat se stejnou fází Množina všech těchto bodů se nazývá vlnoplocha Směr šíření vlnění se nazývá paprsek Je kolmý k vlnoploše Jestliže je zdrojem vlnění jeden hmotný bod, pak vlnoplochy v prostoru budou mít tvar koule V případě, že se vlnění bude šířit v rovině, budou vlnoplochy tvořit kruhy (např známá kola na vodní hladině)

10 Jednotlivé body prostředí se postupně rozkmitávají a samy se tak stávají zdroji vlnění Šíří se z nich tzv elementární vlnoplochy Jejich vnější obálka se pak stane celkovou výslednou vlnoplochou Teorií vlnoploch se zabýval Christian Huygens Proto se tento závěr nazývá Huygensovým principem Hlavní vlnoplocha bude mít tvar překážky Jestliže bude zdroj kmitů přímkového tvaru, pak vlnoplochy budou rovinné V případě, že postavíme hlavním vlnoplochám do cesty překážku (např desku s vyříznutými otvory), pak se hlavní vlnoplochy rozšíří do těchto otvorů Body prostředí se v těchto otvorech rozkmitají a vytvoří elementární vlnoplochy Pomocí Huygensova principu jsou odvozeny např zákony lomu a odrazu vlnění nebo ohyb vlnění na překážce Zákon odrazu Při vysvětlení zákona odrazu použijeme rovinných vlnoploch Tyto vlnoplochy se vytvářejí, když má zdroj vlnění přímkový tvar nebo je zdroj vlnění v tak velké vzdálenosti, že poloměr vlnoplochy je příliš velký a zakřivení je zanedbatelné Zákon odrazu je odvozován pomocí Huygensova principu Paprsek p dopadne na rozhraní dvou prostředí o různých hustotách Bod dopadu se rozkmitá a stane zdrojem vlnění, ze kterého se šíří vlnoplocha ve směru paprsku p, zpět do původního prostředí Úhel dopadu se rovná úhlu odrazu 1 Zákon lomu Budeme opět uvažovat rovinnou vlnu Paprsek p dopadne na rozhraní prostředí Bod na rozhraní se rozkmitá a vlnoplocha se šíří do druhého prostředí ve směru paprsku p, Protože druhé prostředí má jinou hustotu, budou se vlnoplochy v jednotlivých prostředích šířit různou rychlostí a výsledná vlnoplocha bude mít jiný sklon Jestliže v prvním prostředí se šíří vlnění rychlostí v 1 a ve druhém rychlostí v, pak zákon lomu zapíšeme ve tvaru Úhel 1 je úhel dopadu, úhel je úhel lomu sin 1 sin v1 n v

11 Veličina n je rovna poměru rychlostí v obou prostředích a nazývá se index lomu vlnění pro daná prostředí Lom ke kolmici nastává tehdy, jestliže v1 v Pak 1 Lom od kolmice nastává tehdy, jestliže v1 v Pak 1 Při specifickém úhlu dopadu (mezním úhlu m ), který je pro každé prostředí jiný, nastává totální odraz Úhel lomu je v tomto případě roven 90º Ohyb vlnění Tento jev nastává tehdy, když je velikost překážky srovnatelná s vlnovou délkou vlnění Budeme uvažovat vlnění, které se bude šířit ve tvaru rovinných vlnoploch Kolmo ke směru šíření je umístěna překážka s otvorem Vlnění dospěje k otvoru Částice prostředí v otvoru se rozkmitají a šíří se z nich vlnoplochy i za překážku do prostoru geometrického stínu

12 Příklad: Pod jakým úhlem může nejvýše dopadnout zvuková vlna, aby se úplně od desky odrazila? Rychlost vlnění ve vzduchu je 34 ms -1, v mosazi 300 ms -1 Řešení: v 1 =34 ms -1, v =300 ms -1, =? Úhel lomu je v tomto případě 90 Pak zákon lomu zapíšeme ve tvaru Po dosazení je sin 0, sin v 1 sin 90 v PŘÍKLADY 1 Vlnění je popsáno rovnicí Jaká je amplituda, perioda, rychlost a vlnová délka tohoto vlnění? Rovnice rovinné mechanické vlny má tvar: u(x,t) = 16 sin (15πt-1πx) Určete amplitudu, periodu, frekvenci, vlnovou délku a fázovou rychlost této vlny a rovnici pro rychlost kmitající částice v bodě x, jsou-li všechny zadané proměnné v základních jednotkách SI 3 Rovnice postupná mechanické vlny má tento tvar: u(x,t) = 6 sin (4 π t-8 π x) Určete amplitudu, periodu, frekvenci, vlnovou délku a fázovou rychlost této vlny a rovnici pro rychlost kmitající částice v bodě x, jsou-li všechny zadané proměnné v základních jednotkách SI 4 Výchylka bodu, který je ve vzdálenosti 40 mm od zdroje vlnění, je v okamžiku t = 1 / 6 T rovna polovině amplitudy Určete vlnovou délku vlnění 5 Napište rovnici postupné vlny, jestliže frekvence vlnění je 1 khz, amplituda výchylky je 0,3 mm a rychlost vlnění 340 ms -1 6 Vlnění o frekvenci 450 Hz se šíří fázovou rychlostí o velikosti 360 ms -1 ve směru přímky p Jaký je fázový rozdíl kmitavých pohybů dvou bodů, které leží na přímce p a mají vzájemnou vzdálenost 0 cm? 7 Vypočítejte šířku jezera, víte-li, že zvuk šířící se ve vodě se dostane k protějšímu břehu o 1 s dříve, než ve vzduchu Rychlost zvuku ve vodě je 1400 ms -1 a ve vzduchu je 340 ms -1

13 Mechanické vlastnosti některých pevných látek: - hustota, E - modul pružnosti v tahu, G - modul pružnosti ve smyku, - Poissonovo číslo látka -3 kgm E Pa G Pa mosaz ocel uhlíková 8300 až ,9 3,65 0, ,0 8,10 0,9 olovo ,6 0,56 0,44 hliník 699 7,1,64 0,34 měď ,3 4,55 0,35 platina ,0 6,10 0,39 stříbro ,9,87 0,37 zinek ,0 3,60 0,5 sklo tabulové 400 až 600 led 917 (- pryž 4 o C) 1150 až až 7,6 až 3, 0, až 0, ,35 0,33 0,00015 až 0,0005 0,00005 až 0, ,46 až 0,49 Podélné vlnění (longitudinální) a příčné (transverzální) se šíří v pevném neohraničeném prostředí rychlostí c L E kde E (jednotka Pa) je modul pružnosti v tahu v pevné látce hustoty Poměr rychlostí a modulů pružností je V ohraničeném prostředí a) deska

14 E 1 c L, 1 b) tyč E c L, Souvislost mezi podélným a příčným vlněním určuje vztah, kde G je modul pružnosti v torzi (jednotka Pa) a m je Poissonova konstanta charakteristické pro každý materiál Platí 9 Zvuk se šíří ve vodě rychlostí ms -1, ve vzduchu rychlostí 340 ms -1 Jak se změní při přechodu zvuku ze vzduchu do vody jeho vlnová délka? [Vlnová délka je ve vzduchu 4,35 krát kratší] 10 Uslyšíme zvuk, jehož vlnění je popsáno rovnicí u 0,05sin1980t 6x také vlnovou délku a rychlost tohoto zvuku? Vypočtěte 11 Rychlost zvuku v ledu je 3300 ms -1 Vypočítejte modul pružnosti v tahu ledu, je-li jeho hustota 910 kgm -3 [E = 9,810 9 Pa] 1 Vypočítejte modul pružnosti v tahu oceli, rozšíří-li se podélné vlnění do vzdálenosti 1000 m za dobu 0,188 s Hustota oceli je 7,810 3 kgm -3 [E =, Pa] 13 Vypočítejte modul pružnosti v tahu mědi, rozšíří-li se podélné vlnění v mědi do vzdálenosti 1000 m za dobu 0,69 s [E = 1,10 11 Pa] 14 Vypočítejte koeficient stlačitelnosti alkoholu, je-li jeho hustota 8,0610 kgm -3 a rychlost šíření podélných vln v alkoholu 17 ms -1 [ =8, Pa -1 ] 15 Rychlost šíření podélných vln v oceli v 1 = 5100 ms -1 Ocel je ve tvaru tyče Jaká je rychlost šíření příčných vln, jestliže Poissonovo konstanta m = 3,1? [v = 3111 ms -1 ]

15 16 Jaká je intenzita zvuku v postupující zvukové vlně o takové amplitudě 0,1 Pa a o frekvenci 1 khz ve vzduchu, kde hustota vzduchu je 1,93 kgm -3 a rychlost šíření 331,7 ms -1 [I = 11,710-6 Wm - ] 17 Bodový zdroj výkonu 1 W vysílá zvukové vlny Za předpokladu, že energie vln se zachovává, jaká je intenzita zvuku ve vzdálenosti 1 m od zdroje? [I = 0,08 Wm - ] 18 Stojíte ve vzdálenosti D od zdroje vysílajícího zvukové vlny do všech směrů stejně Když se přemístíte o 50 m blíže, zjistíte, že se intenzita vln zdvojnásobila Vypočtěte vzdálenost D [D = 170,7 m]

Interference vlnění

Interference vlnění 8 Interference vlnění Umět vysvětlit princip interference Umět vysvětlit pojmy interferenčního maxima a minima 3 Umět vysvětlit vznik stojatého vlnění 4 Znát podobnosti a rozdíly mezi postupnýma stojatým

Více

1.8. Mechanické vlnění

1.8. Mechanické vlnění 1.8. Mechanické vlnění 1. Umět vysvětlit princip vlnivého pohybu.. Umět srovnat a zároveň vysvětlit rozdíl mezi periodickým kmitavým pohybem jednoho bodu s periodickým vlnivým pohybem bodové řady. 3. Znát

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Vlnění

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Vlnění Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Vlnění Vhodíme-li na klidnou vodní hladinu kámen, hladina se jeho dopadem rozkmitá a z místa rozruchu se začnou

Více

Jestliže rozkmitáme nějakou částici pevného, kapalného anebo plynného prostředí, tak síly pružnosti přenesou tento kmitavý pohyb na částici sousední

Jestliže rozkmitáme nějakou částici pevného, kapalného anebo plynného prostředí, tak síly pružnosti přenesou tento kmitavý pohyb na částici sousední Jestliže rozkmitáme nějakou částici pevného, kapalného anebo plynného prostředí, tak síly pružnosti přenesou tento kmitavý pohyb na částici sousední a ta jej zase předá svému sousedovi. Částice si tedy

Více

2. Vlnění. π T. t T. x λ. Machův vlnostroj

2. Vlnění. π T. t T. x λ. Machův vlnostroj 2. Vlnění 2.1 Vlnění zvláštní případ pohybu prostředí Vlnění je pohyb v soustavě velkého počtu částic navzájem vázaných, kdy částice kmitají kolem svých rovnovážných poloh. Druhy vlnění: vlnění příčné

Více

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K.

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K. Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ PRŮVODCE GB01-P05 MECHANICKÉ VLNĚNÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ PRŮVODCE GB01-P05 MECHANICKÉ VLNĚNÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ Prof. Ing. Bohumil Koktavý,CSc. FYZIKA PRŮVODCE GB01-P05 MECHANICKÉ VLNĚNÍ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA 2 OBSAH 1 Úvod...5

Více

Mechanické kmitání a vlnění

Mechanické kmitání a vlnění Mechanické kmitání a vlnění Pohyb tělesa, který se v určitém časovém intervalu pravidelně opakuje periodický pohyb S kmitavým pohybem se setkáváme např.: Zařízení, které volně kmitá, nazýváme mechanický

Více

ω=2π/t, ω=2πf (rad/s) y=y m sin ωt okamžitá výchylka vliv má počáteční fáze ϕ 0

ω=2π/t, ω=2πf (rad/s) y=y m sin ωt okamžitá výchylka vliv má počáteční fáze ϕ 0 Kmity základní popis kmitání je periodický pohyb, při kterém těleso pravidelně prochází rovnovážnou polohou mechanický oscilátor zařízení vykonávající kmity Základní veličiny Perioda T [s], frekvence f=1/t

Více

Zvuk. 1. základní kmitání. 2. šíření zvuku

Zvuk. 1. základní kmitání. 2. šíření zvuku Zvuk 1. základní kmitání - vzduchem se šíří tlakové vzruchy (vzruchová vlna), zvuk je systémem zhuštěnin a zředěnin - podstatou zvuku je kmitání zdroje zvuku a tím způsobené podélné vlnění elastického

Více

Obsah. 1 Vznik a druhy vlnění. 2 Interference 3. 5 Akustika 9. 6 Dopplerův jev 12. přenosu energie

Obsah. 1 Vznik a druhy vlnění. 2 Interference 3. 5 Akustika 9. 6 Dopplerův jev 12. přenosu energie Obsah 1 Vznik a druhy vlnění 1 2 Interference 3 3 Odraz vlnění. Stojaté vlnění 5 4 Vlnění v izotropním prostředí 7 5 Akustika 9 6 Dopplerův jev 12 1 Vznik a druhy vlnění Mechanické vlnění vzniká v látkách

Více

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH MECHANIKA MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMIKA ELEKTŘINA A MAGNETISMUS KMITÁNÍ A VLNĚNÍ OPTIKA FYZIKA MIKROSVĚTA ODRAZ A LOM SVĚTLA 1) Index lomu vody je 1,33. Jakou rychlost má

Více

Akustické vlnění

Akustické vlnění 1.8.3. Akustické vlnění 1. Umět vysvětlit princip vzniku akustického vlnění.. Znát základní rozdělení akustického vlnění podle frekvencí. 3. Znát charakteristické veličiny akustického vlnění a jejich jednotky:

Více

Ing. Stanislav Jakoubek

Ing. Stanislav Jakoubek Ing. Stanislav Jakoubek Číslo DUMu Název DUMu 1 Vznik a druhy vlnění 2 Rychlost vlnění, vlnová délka 3 Rovnice postupné vlny 4 Interference vlnění 5 Stojaté vlnění 6 Šíření vlnění v prostoru 7 Odraz a

Více

(test version, not revised) 16. prosince 2009

(test version, not revised) 16. prosince 2009 Mechanické vlnění (test version, not revised) Petr Pošta pposta@karlin.mff.cuni.cz 16. prosince 2009 Obsah Vznik a druhy vlnění Interference Odraz vlnění. Stojaté vlnění Vlnění v izotropním prostředí Akustika

Více

Kmitání mechanického oscilátoru Mechanické vlnění Zvukové vlnění

Kmitání mechanického oscilátoru Mechanické vlnění Zvukové vlnění Mechanické kmitání a vlnění Kmitání mechanického oscilátoru Mechanické vlnění Zvukové vlnění Kmitání mechanického oscilátoru Kmitavý pohyb Mechanický oscilátor = zařízení, které kmitá bez vnějšího působení

Více

Optika pro mikroskopii materiálů I

Optika pro mikroskopii materiálů I Optika pro mikroskopii materiálů I Jan.Machacek@vscht.cz Ústav skla a keramiky VŠCHT Praha +42-0- 22044-4151 Osnova přednášky Základní pojmy optiky Odraz a lom světla Interference, ohyb a rozlišení optických

Více

Kmity a mechanické vlnění. neperiodický periodický

Kmity a mechanické vlnění. neperiodický periodický rozdělení časově proměnných pohybů (dějů): Mechanické kmitání neperiodický periodický ne(an)harmonický harmonický vlastní kmity nucené kmity - je pohyb HB (tělesa), při němž HB nepřekročí konečnou vzdálenost

Více

VLNOVÁ OPTIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Optika - 3. ročník

VLNOVÁ OPTIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Optika - 3. ročník VLNOVÁ OPTIKA Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Optika - 3. ročník Vlnová optika Světlo lze chápat také jako elektromagnetické vlnění. Průkopníkem této teorie byl Christian Huyghens. Některé jevy se dají

Více

DUM č. 14 v sadě. 10. Fy-1 Učební materiály do fyziky pro 2. ročník gymnázia

DUM č. 14 v sadě. 10. Fy-1 Učební materiály do fyziky pro 2. ročník gymnázia projekt GML Brno Docens DUM č. 14 v sadě 10. Fy-1 Učební materiály do fyziky pro 2. ročník gymnázia Autor: Vojtěch Beneš Datum: 04.05.2014 Ročník: 1. ročník Anotace DUMu: Mechanické vlnění, zvuk Materiály

Více

Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii

Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii VLNOVÁ DÉLKA A FREKVENCE SVĚTLA 1) Vypočítejte frekvenci fialového světla, je-li jeho vlnová délka 390 nm. Rychlost světla ve vakuu je 3 10 8 m s 1. = 390 nm = 390 10 9 m c = 3 10 8 m s 1 f=? (Hz) Pro

Více

FYZIKA II. Marek Procházka 1. Přednáška

FYZIKA II. Marek Procházka 1. Přednáška FYZIKA II Marek Procházka 1. Přednáška Historie Dělení optiky Základní pojmy Reflexe (odraz) Refrakce (lom) jevy na rozhraní dvou prostředí o různém indexu lomu. Disperze (rozklad) prostorové oddělení

Více

Vlnění. vlnění kmitavý pohyb částic se šíří prostředím. přenos energie bez přenosu látky. druhy vlnění: 1. a. mechanické vlnění (v hmotném prostředí)

Vlnění. vlnění kmitavý pohyb částic se šíří prostředím. přenos energie bez přenosu látky. druhy vlnění: 1. a. mechanické vlnění (v hmotném prostředí) Vlnění vlnění kmitavý pohyb částic se šíří prostředím přenos energie bez přenosu látky Vázané oscilátory druhy vlnění: Druhy vlnění podélné a příčné 1. a. mechanické vlnění (v hmotném prostředí) b. elektromagnetické

Více

Fyzika II, FMMI. 1. Elektrostatické pole

Fyzika II, FMMI. 1. Elektrostatické pole Fyzika II, FMMI 1. Elektrostatické pole 1.1 Jaká je velikost celkového náboje (kladného i záporného), který je obsažen v 5 kg železa? Předpokládejme, že by se tento náboj rovnoměrně rozmístil do dvou malých

Více

Elektromagnetický oscilátor

Elektromagnetický oscilátor Elektromagnetický oscilátor Již jsme poznali kmitání mechanického oscilátoru (závaží na pružině) - potenciální energie pružnosti se přeměňuje na kinetickou energii a naopak. T =2 m k Nejjednodušší elektromagnetický

Více

Fyzikální podstata zvuku

Fyzikální podstata zvuku Fyzikální podstata zvuku 1. základní kmitání vzduchem se šíří tlakové vzruchy (vzruchová vlna), zvuk je systémem zhuštěnin a zředěnin podstatou zvuku je kmitání zdroje zvuku a tím způsobené podélné vlnění

Více

Světlo je elektromagnetické vlnění, které má ve vakuu vlnové délky od 390 nm do 770 nm.

Světlo je elektromagnetické vlnění, které má ve vakuu vlnové délky od 390 nm do 770 nm. 1. Podstata světla Světlo je elektromagnetické vlnění, které má ve vakuu vlnové délky od 390 nm do 770 nm. Vznik elektromagnetických vln (záření): 1. při pohybu elektricky nabitých částic s nenulovým zrychlením

Více

3.2.5 Odraz, lom a ohyb vlnění

3.2.5 Odraz, lom a ohyb vlnění 3..5 Odraz, lom a ohyb vlnění Předpoklady: 304 Odraz a lom vlnění na rozhranní dvou prostředí s různou rychlostí šíření http://www.phy.ntnu.edu.tw/ntnujava/index.php?topic=16.0 Rovinná vlna dopadá šikmo

Více

Jaký obraz vytvoří rovinné zrcadlo? Zdánlivý, vzpřímený, stejně velký. Jaký obraz vytvoří vypuklé zrcadlo? Zdánlivý, vzpřímený, zmenšený

Jaký obraz vytvoří rovinné zrcadlo? Zdánlivý, vzpřímený, stejně velký. Jaký obraz vytvoří vypuklé zrcadlo? Zdánlivý, vzpřímený, zmenšený Jan Olbrecht Jaký obraz vytvoří rovinné zrcadlo? Zdánlivý, vzpřímený, stejně velký Jaký obraz vytvoří vypuklé zrcadlo? Zdánlivý, vzpřímený, zmenšený Jaký typ lomu nastane při průchodu světla z opticky

Více

UČIVO. Termodynamická teplota. První termodynamický zákon Přenos vnitřní energie

UČIVO. Termodynamická teplota. První termodynamický zákon Přenos vnitřní energie PŘEDMĚT: FYZIKA ROČNÍK: SEXTA VÝSTUP UČIVO MEZIPŘEDM. VZTAHY, PRŮŘEZOVÁ TÉMATA, PROJEKTY, KURZY POZNÁMKY Zná 3 základní poznatky kinetické teorie látek a vysvětlí jejich praktický význam Vysvětlí pojmy

Více

B. MECHANICKÉ KMITÁNÍ A VLNĚNÍ

B. MECHANICKÉ KMITÁNÍ A VLNĚNÍ B. MECHANICKÉ KMITÁNÍ A VLNĚNÍ I. MECHANICKÉ KMITÁNÍ 8.1 Kmitavý pohyb a) mechanické kmitání (kmitavý pohyb) pohyb, při kterém kmitající těleso zůstává stále v okolí určitého bodu tzv. rovnovážné polohy

Více

5. Studium vlastností vlnění na vodní hladině

5. Studium vlastností vlnění na vodní hladině 5. Studium vlastností vlnění na vodní hladině K demonstraci vlastností vlnění v izotropním prostředí je vhodná vodní hladina. Snadno se na ní vytvoří rozruch a jeho další šíření. Protože je voda průhledná,

Více

MĚŘENÍ RYCHLOSTI ŠÍŘENÍ ZVUKU V PLYNECH

MĚŘENÍ RYCHLOSTI ŠÍŘENÍ ZVUKU V PLYNECH Úloha č. 6 MĚŘENÍ RYCHLOSTI ŠÍŘENÍ ZVUKU V PLYNECH ÚKOL MĚŘENÍ: 1. V zapojení dvou RC generátorů nalezněte na obrazovce osciloskopu Lissajousovy obrazce pro frekvence 1:1, 2:1, 3:1, 2:3 a 1:4 a zakreslete

Více

Geometrická optika. předmětu. Obrazový prostor prostor za optickou soustavou (většinou vpravo), v němž může ležet obraz - - - 1 -

Geometrická optika. předmětu. Obrazový prostor prostor za optickou soustavou (většinou vpravo), v němž může ležet obraz - - - 1 - Geometrická optika Optika je část fyziky, která zkoumá podstatu světla a zákonitosti světelných jevů, které vznikají při šíření světla a při vzájemném působení světla a látky. Světlo je elektromagnetické

Více

Světlo jako elektromagnetické záření

Světlo jako elektromagnetické záření Světlo jako elektromagnetické záření Základní pojmy: Homogenní prostředí prostředí, jehož dané vlastnosti jsou ve všech místech v prostředí stejné. Izotropní prostředí prostředí, jehož dané vlastnosti

Více

Fyzika II. Marek Procházka Vlnová optika II

Fyzika II. Marek Procházka Vlnová optika II Fyzika II Marek Procházka Vlnová optika II Základní pojmy Reflexe (odraz) Refrakce (lom) jevy na rozhraní dvou prostředí o různém indexu lomu. Disperze (rozklad) prostorové oddělení složek vlnění s různou

Více

Klasické a inovované měření rychlosti zvuku

Klasické a inovované měření rychlosti zvuku Klasické a inovované měření rychlosti zvuku Jiří Tesař katedra fyziky, Pedagogická fakulta JU Klíčová slova: Rychlost zvuku, vlnová délka, frekvence, interference vlnění, stojaté vlnění, kmitny, uzly,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Digitální učební materiál CZ.1.07/1.5.00/3.080 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/ Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Mechanické kmitání (oscilace)

Mechanické kmitání (oscilace) Mechanické kmitání (oscilace) pohyb, při kterém se těleso střídavě vychyluje v různých směrech od rovnovážné polohy př. kyvadlo Příklady kmitavých pohybů kyvadlo v pendlovkách struna hudebního nástroje

Více

Laboratorní práce č. 3: Měření vlnové délky světla

Laboratorní práce č. 3: Měření vlnové délky světla Přírodní vědy moderně a interaktivně SEMINÁŘ FYZIKY Laboratorní práce č. 3: Měření vlnové délky světla G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně SEMINÁŘ FYZIKY Gymnázium G Hranice Test

Více

MECHANICKÉ KMITÁNÍ POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

MECHANICKÉ KMITÁNÍ POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Jitka Novosadová MGV_F_SS_3S3_D19_Z_OPAK_KV_Mechanicke_kmitani_T Člověk a příroda Fyzika Mechanické kmitání Opakování

Více

OPTIKA. I. Elektromagnetické kmity

OPTIKA. I. Elektromagnetické kmity OPTIKA Optika se studuje elektromagnetické vlnění v určitém intervalu vlnových délek, které můžeme vnímat zrakem, a sice jevy světelné Rozlišujeme základní pojmy: Optické prostředí prostředí, kterým se

Více

ZVUKOVÉ JEVY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie

ZVUKOVÉ JEVY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie ZVUKOVÉ JEVY Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie Odraz zvuku Vznik ozvěny Dozvuk Několikanásobný odraz Ohyb zvuku Zvuk se dostává za překážky Překážka srovnatelná s vlnovou délkou Pružnost Působení

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. x m. Ne čas!

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. x m. Ne čas! MECHANICKÉ VLNĚNÍ I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í uveďte rozdíly mezi mechanickým a elektromagnetickým vlněním zdroj mechanického vlnění musí. a to musí být přenášeno vhodným prostředím,

Více

Příklady kmitavých pohybů. Mechanické kmitání (oscilace)

Příklady kmitavých pohybů. Mechanické kmitání (oscilace) Mechanické kmitání (oscilace) pohyb, při kterém se těleso střídavě vychyluje v různých směrech od rovnovážné polohy př. kyvadlo Příklady kmitavých pohybů kyvadlo v pendlovkách struna hudebního nástroje

Více

1.7.4. Skládání kmitů

1.7.4. Skládání kmitů .7.4. Skládání kmitů. Umět vysvětlit pojem superpozice.. Umět rozdělit různé typy skládání kmitů podle směru a frekvence. 3. Umět určit amplitudu a fázi výsledného kmitu. 4. Vysvětlit pojem fázor. 5. Znát

Více

4.1.5 Jedna a jedna může být nula

4.1.5 Jedna a jedna může být nula 4.1.5 Jedna a jedna může být nula Předpoklady: 040104 Pomůcky: reproduktory, Online tone generator, papírky s vlněním Př. 1: Ze dvou reproduktorů je puštěn jednoduchý sinusový zvukový signál a stejné frekvenci.

Více

Obsah. Kmitavý pohyb. 2 Kinematika kmitavého pohybu 2. 4 Dynamika kmitavého pohybu 7. 5 Přeměny energie v mechanickém oscilátoru 9

Obsah. Kmitavý pohyb. 2 Kinematika kmitavého pohybu 2. 4 Dynamika kmitavého pohybu 7. 5 Přeměny energie v mechanickém oscilátoru 9 Obsah 1 Kmitavý pohyb 1 Kinematika kmitavého pohybu 3 Skládání kmitů 6 4 Dynamika kmitavého pohybu 7 5 Přeměny energie v mechanickém oscilátoru 9 6 Nucené kmity. Rezonance 10 1 Kmitavý pohyb Typy pohybů

Více

7 FYZIKÁLNÍ OPTIKA. Interference Ohyb Polarizace. Co je to ohyb? 27.2 Ohyb

7 FYZIKÁLNÍ OPTIKA. Interference Ohyb Polarizace. Co je to ohyb? 27.2 Ohyb 1 7 FYZIKÁLNÍ OPTIKA Interference Ohyb Polarizace Co je to ohyb? 27.2 Ohyb Ohyb vln je jev charakterizovaný odchylkou od přímočarého šíření vlnění v témže prostředí. Ve skutečnosti se nejedná o nový jev

Více

4. Akustika. 4.1 Úvod. 4.2 Rychlost zvuku

4. Akustika. 4.1 Úvod. 4.2 Rychlost zvuku 4. Akustika 4.1 Úvod Fyzikálními ději, které probíhají při vzniku, šíření či vnímání zvuku, se zabývá akustika. Lidské ucho je schopné vnímat zvuky o frekvenčním rozsahu 16 Hz až 16 khz. Mechanické vlnění

Více

c) vysvětlení jednotlivých veličin ve vztahu pro okamžitou výchylku, jejich jednotky

c) vysvětlení jednotlivých veličin ve vztahu pro okamžitou výchylku, jejich jednotky Harmonický kmitavý pohyb a) vysvětlení harmonického kmitavého pohybu b) zápis vztahu pro okamžitou výchylku c) vysvětlení jednotlivých veličin ve vztahu pro okamžitou výchylku, jejich jednotky d) perioda

Více

Základní úlohy a zkušební otázky předmětu Akustika oboru Aplikovaná fyzika

Základní úlohy a zkušební otázky předmětu Akustika oboru Aplikovaná fyzika Základní úlohy a zkušební otázky předmětu Akustika oboru Aplikovaná fyzika Úlohy pro 1. zápočtovou práci 1. Nakreslete časové rozvinutí elongace, rychlosti a zrychlení harmonického kmitavého pohybu během

Více

3.2.4 Huygensův princip, odraz vlnění

3.2.4 Huygensův princip, odraz vlnění ..4 Huygensův princip, odraz vlnění Předpoklady: 0 Izotropní prostředí: prostředí, které je ve všech bodech a směrech stejné vlnění se všech směrech šíří stejnou rychlostí ve všech směrech urazí za čas

Více

Jaký význam má kritický kmitočet vedení? - nejnižší kmitočet vlny, při kterém se vlna začíná šířit vedením.

Jaký význam má kritický kmitočet vedení? - nejnižší kmitočet vlny, při kterém se vlna začíná šířit vedením. Jaký význam má kritický kmitočet vedení? - nejnižší kmitočet vlny, při kterém se vlna začíná šířit vedením. Na čem závisí účinnost vedení? účinnost vedení závisí na činiteli útlumu β a na činiteli odrazu

Více

(test version, not revised) 9. prosince 2009

(test version, not revised) 9. prosince 2009 Mechanické kmitání (test version, not revised) Petr Pošta pposta@karlin.mff.cuni.cz 9. prosince 2009 Obsah Kmitavý pohyb Kinematika kmitavého pohybu Skládání kmitů Dynamika kmitavého pohybu Přeměny energie

Více

Vlnové vlastnosti světla. Člověk a příroda Fyzika

Vlnové vlastnosti světla. Člověk a příroda Fyzika Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Mechanické kmitání. Def: Hertz je frekvence periodického jevu, jehož 1 perioda trvá 1 sekundu. Y m

Mechanické kmitání. Def: Hertz je frekvence periodického jevu, jehož 1 perioda trvá 1 sekundu. Y m Mehaniké kmitání Periodiký pohyb - harakterizován pravidelným opakováním pohybového stavu tělesa ( kyvadlo, těleso na pružině, píst motoru, struna na kytaře, nohy běžíího člověka ) - nejkratší doba, za

Více

F MATURITNÍ ZKOUŠKA Z FYZIKY PROFILOVÁ ČÁST 2017/18

F MATURITNÍ ZKOUŠKA Z FYZIKY PROFILOVÁ ČÁST 2017/18 F MATURITNÍ ZKOUŠKA Z FYZIKY PROFILOVÁ ČÁST 2017/18 Podpis: Třída: Verze testu: A Čas na vypracování: 120 min. Datum: Učitel: INSTRUKCE PRO VYPRACOVÁNÍ PÍSEMNÉ PRÁCE: Na vypracování zkoušky máte 120 minut.

Více

3.2 Rovnice postupné vlny v bodové řadě a v prostoru

3.2 Rovnice postupné vlny v bodové řadě a v prostoru 3 Vlny 3.1 Úvod Vlnění můžeme pozorovat například na vodní hladině, hodíme-li do vody kámen. Mechanické vlnění je děj, při kterém se kmitání šíří látkovým prostředím. To znamená, že například zvuk, který

Více

ODRAZ A LOM SVĚTLA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Septima - Fyzika - Optika

ODRAZ A LOM SVĚTLA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Septima - Fyzika - Optika ODRAZ A LOM SVĚTLA Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Septima - Fyzika - Optika Odraz světla Vychází z Huygensova principu Zákon odrazu: Úhel odrazu vlnění je roven úhlu dopadu. Obvykle provádíme konstrukci pomocí

Více

Interference světla Vlnovou podstatu světla prokázal až roku 1801 Thomas Young, když pozoroval jeho interferenci (tj. skládání). Youngův experiment interference světla na dvou štěrbinách (animace) http://micro.magnet.fsu.edu

Více

27. Vlnové vlastnosti světla

27. Vlnové vlastnosti světla 27. Vlnové vlastnosti světla Základní vlastnosti světla (rychlost světla, šíření světla v různých prostředích, barva tělesa) Jevy potvrzující vlnovou povahu světla Ohyb a polarizace světla (ohyb světla

Více

(Následující odstavce jsou zde uvedeny jen pro zájemce.) , sin2π, (2)

(Následující odstavce jsou zde uvedeny jen pro zájemce.) , sin2π, (2) Studium difrakčních jevů TEORIE doplněk: Odvození výrazů pro difrakční maxima (popř. minima) na štěrbině, dvojštěrbině a mřížce jsou zpravidla uvedena na středoškolské úrovni, což je založeno na vhodném

Více

Učební texty z fyziky 2. A OPTIKA. Obor zabývající se poznatky o a zákonitostmi světelných jevů. V posledních letech rozvoj optiky vynález a využití

Učební texty z fyziky 2. A OPTIKA. Obor zabývající se poznatky o a zákonitostmi světelných jevů. V posledních letech rozvoj optiky vynález a využití OPTIKA Obor zabývající se poznatky o a zákonitostmi světelných jevů Světlo je vlnění V posledních letech rozvoj optiky vynález a využití Podstata světla Světlo je elektromagnetické vlnění Zdrojem světla

Více

Vlnění, optika mechanické kmitání a vlnění zvukové vlnění elmag. vlny, světlo a jeho šíření zrcadla a čočky, oko druhy elmag. záření, rentgenové z.

Vlnění, optika mechanické kmitání a vlnění zvukové vlnění elmag. vlny, světlo a jeho šíření zrcadla a čočky, oko druhy elmag. záření, rentgenové z. Vlnění, optika mechanické kmitání a vlnění zvukové vlnění elmag. vlny, světlo a jeho šíření zrcadla a čočky, oko druhy elmag. záření, rentgenové z. Mechanické vlnění představte si závaží na pružině, které

Více

Postupné, rovinné, monochromatické vlny v lineárním izotropním nemagnetickém prostředí

Postupné, rovinné, monochromatické vlny v lineárním izotropním nemagnetickém prostředí Postupné, rovinné, monochromatické vlny v lineárním izotropním nemagnetickém prostředí Rovinné vlny 1 Při diskusi o řadě jevů je výhodné vycházet z rovinných vln. Vlny musí splňovat Maxwellovy rovnice

Více

Úvod do laserové techniky

Úvod do laserové techniky Úvod do laserové techniky Světlo jako elektromagnetické záření I. část Jan Šulc Katedra fyzikální elektroniky České vysoké učení technické v Praze jan.sulc@fjfi.cvut.cz 5. října 2016 Kontakty Ing. Jan

Více

4.1 Kmitání mechanického oscilátoru

4.1 Kmitání mechanického oscilátoru 4.1 Kmitání mechanického oscilátoru 4.1 Komorní a má frekvenci 440 Hz. Určete periodu tohoto kmitání. 4.2 Časový signál v rozhlase je tvořen čtyřmi zvukovými značkami o frekvenci 1 000 Hz, z nichž první

Více

KUFŘÍK ŠÍŘENÍ VLN

KUFŘÍK ŠÍŘENÍ VLN KUFŘÍK ŠÍŘENÍ VLN 419.0100 ŠÍŘENÍ VZRUCHU NA PROVAZE (.1) POMŮCKY Dlouhý provaz (4 m až 5 m) Vlákno (2 m) CÍL Studovat šíření vzruchu na provaze. POSTUP I. Dva žáci drží na koncích dlouhý provaz tak, aby

Více

Laboratorní úloha č. 7 Difrakce na mikro-objektech

Laboratorní úloha č. 7 Difrakce na mikro-objektech Laboratorní úloha č. 7 Difrakce na mikro-objektech Úkoly měření: 1. Odhad rozměrů mikro-objektů z informací uváděných výrobcem. 2. Záznam difrakčních obrazců (difraktogramů) vzniklých interakcí laserového

Více

P5: Optické metody I

P5: Optické metody I P5: Optické metody I - V klasické optice jsou interferenční a difrakční jevy popisovány prostřednictvím ideálně koherentních, ideálně nekoherentních, později také částečně koherentních světelných svazků

Více

Izolaní materiály. Šastník Stanislav. 2. týden

Izolaní materiály. Šastník Stanislav. 2. týden Izolaní materiály 2. týden Šastník Stanislav Vysoké uení technické v Brn, Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot a dílc, Veveí 95, 602 00 Brno, Tel: +420 5 4114 7507, Fax +420 5 4114 7502,

Více

Jméno a příjmení. Ročník. Měřeno dne Příprava Opravy Učitel Hodnocení. Vlnové vlastnosti světla difrakce, laser

Jméno a příjmení. Ročník. Měřeno dne Příprava Opravy Učitel Hodnocení. Vlnové vlastnosti světla difrakce, laser FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM Ústav fyziky FEKT VUT BRNO Jméno a příjmení Petr Švaňa Ročník 1 Předmět IFY Kroužek 38 ID 155793 Spolupracoval Měřeno dne Odevzdáno dne Lukáš Teuer 8.4.2013 22.4.2013 Příprava Opravy

Více

MECHANICKÉ KMITÁNÍ. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - 3.A

MECHANICKÉ KMITÁNÍ. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - 3.A MECHANICKÉ KMITÁNÍ Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - 3.A Kinematika kmitavého pohybu Mechanický oscilátor - volně kmitající zařízení Rovnovážná poloha Výchylka Kinematika kmitavého pohybu Veličiny charakterizující

Více

Otázky z optiky. Fyzika 4. ročník. Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu

Otázky z optiky. Fyzika 4. ročník. Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu Otázky z optiky Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu ) o je světlo z fyzikálního hlediska? Jaké vlnové délky přísluší viditelnému záření? - elektromagnetické záření (viditelné záření) o vlnové délce

Více

Elektrický signál - základní elektrické veličiny

Elektrický signál - základní elektrické veličiny EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Elektrický signál - základní elektrické veličiny PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206

Více

Rovinná harmonická elektromagnetická vlna

Rovinná harmonická elektromagnetická vlna Rovinná harmonická elektromagnetická vlna ---- 1. příklad -------------------------------- 2 GHz prochází prostředím s parametry: r 5, r 1, 0.005 S / m. Amplituda intenzity magnetického pole je H m 0.25

Více

Fyzika - Sexta, 2. ročník

Fyzika - Sexta, 2. ročník - Sexta, 2. ročník Fyzika Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence komunikativní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti Kompetence

Více

MECHANICKÉ KMITÁNÍ A VLNĚNÍ VLASTNÍ KMITÁNÍ MECHANICKÉHO OSCILÁTORU

MECHANICKÉ KMITÁNÍ A VLNĚNÍ VLASTNÍ KMITÁNÍ MECHANICKÉHO OSCILÁTORU Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: FYZIKA PRVNÍ MGR. JÜTTNEROVÁ 9. 6. 2013 Název zpracovaného celku: MECHANICKÉ KMITÁNÍ A VLNĚNÍ VLASTNÍ KMITÁNÍ MECHANICKÉHO OSCILÁTORU Kmitavý pohyb Je periodický pohyb

Více

BIOMECHANIKA KINEMATIKA

BIOMECHANIKA KINEMATIKA BIOMECHANIKA KINEMATIKA MECHANIKA Mechanika je nejstarším oborem fyziky (z řeckého méchané stroj). Byla původně vědou, která se zabývala konstrukcí strojů a jejich činností. Mechanika studuje zákonitosti

Více

Akustická měření - měření rychlosti zvuku

Akustická měření - měření rychlosti zvuku Akustická měření - měření rychlosti zvuku Úkol : 1. Pomocí přizpůsobené Kundtovy trubice určete platnost vztahu λ = v / f. 2. Určete rychlost zvuku ve vzduchu pomocí Kundtovy a Quinckeho trubice. Pomůcky

Více

Název a číslo materiálu VY_32_INOVACE_ICT_FYZIKA_OPTIKA

Název a číslo materiálu VY_32_INOVACE_ICT_FYZIKA_OPTIKA Název a číslo materiálu VY_32_INOVACE_ICT_FYZIKA_OPTIKA OPTIKA ZÁKLADNÍ POJMY Optika a její dělení Světlo jako elektromagnetické vlnění Šíření světla Odraz a lom světla Disperze (rozklad) světla OPTIKA

Více

- Princip metody spočívá ve využití ultrazvukového vlnění, resp. jeho odrazu od plošných necelistvostí.

- Princip metody spočívá ve využití ultrazvukového vlnění, resp. jeho odrazu od plošných necelistvostí. P10: NDT metody 3/5 Princip metody - Princip metody spočívá ve využití ultrazvukového vlnění, resp. jeho odrazu od plošných necelistvostí. - Ultrazvukovým vlněním rozumíme mechanické vlnění s frekvencí

Více

24. Elektromagnetické kmitání a vlnění

24. Elektromagnetické kmitání a vlnění 24. Elektromagnetické kmitání a vlnění 1. Elektromagnetické kmity ( elektromagnetický oscilátor, rozbor elektromagnetických kmitů, elektromagnetický oscilátor v praxi ) 2. Elektromagnetické vlny ( jejich

Více

Skládání různoběžných kmitů. Skládání kolmých kmitů. 1) harmonické kmity stejné frekvence :

Skládání různoběžných kmitů. Skládání kolmých kmitů. 1) harmonické kmity stejné frekvence : Skládání různoběžných kmitů Uvědomme si principiální bod tohoto problému : na jediný hmotný bod působí dvě nezávislé pružné síl ve dvou různých směrech. Jednotlivé mechanické pohb, které se budou skládat,

Více

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Posuzoval:... dne:...

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Posuzoval:... dne:... Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK Praktikum 1 Úloha č. 10 Název: Rychlost šíření zvuku Pracoval: Jan Kotek stud.sk.: 17 dne: 2.3.2012 Odevzdal dne:... možný počet bodů

Více

4. V jednom krychlovém metru (1 m 3 ) plynu je 2, molekul. Ve dvou krychlových milimetrech (2 mm 3 ) plynu je molekul

4. V jednom krychlovém metru (1 m 3 ) plynu je 2, molekul. Ve dvou krychlových milimetrech (2 mm 3 ) plynu je molekul Fyzika 20 Otázky za 2 body. Celsiova teplota t a termodynamická teplota T spolu souvisejí známým vztahem. Vyberte dvojici, která tento vztah vyjadřuje (zaokrouhleno na celá čísla) a) T = 253 K ; t = 20

Více

POZOROVÁNÍ VLN NA VLNOSTROJI

POZOROVÁNÍ VLN NA VLNOSTROJI POZOROVÁNÍ VLN NA VLNOSTROJI Obecná část Vlna vzniká, pokud řada vzájemně vázaných kmitavých systémů vykonává postupně oscilace stejného typu. V hmotném prostředí kmitají kolem rovnovážné polohy hmotné

Více

24. Elektromagnetické kmitání a vlnění

24. Elektromagnetické kmitání a vlnění 24. Elektromagnetické kmitání a vlnění 1. Elektromagnetické kmity ( elektromagnetický oscilátor, rozbor elektromagnetických kmitů, elektromagnetický oscilátor v praxi ) 2. Elektromagnetické vlny ( jejich

Více

POZOROVÁNÍ VLN NA VLNOSTROJI

POZOROVÁNÍ VLN NA VLNOSTROJI POZOROVÁNÍ VLN NA VLNOSTROJI Obecná část Vlna vzniká, pokud řada vzájemně vázaných kmitavých systémů vykonává postupně oscilace stejného typu. V hmotném prostředí kmitají kolem rovnovážné polohy hmotné

Více

Elektromagnetické vlnění

Elektromagnetické vlnění Elektromagnetické vlnění kolem vodičů elmag. oscilátoru se vytváří proměnné elektrické i magnetické pole http://www.walter-fendt.de/ph11e/emwave.htm Radiotechnika elmag vlnění vyzářené dipólem můžeme zachytit

Více

DUM označení: VY_32_INOVACE_... Jméno autora výukového materiálu: Ing. Jitka Machková Škola: Základní škola a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory

DUM označení: VY_32_INOVACE_... Jméno autora výukového materiálu: Ing. Jitka Machková Škola: Základní škola a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory DUM označení: VY_32_INOVACE_... Jméno autora výukového materiálu: Ing. Jitka Machková Škola: Základní škola a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory Karla Majera 370, 252 31 Všenory. Datum (období) vytvoření:

Více

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 07_10_Zobrazování optickými soustavami 1

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 07_10_Zobrazování optickými soustavami 1 Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 07_10_Zobrazování optickými soustavami 1 Ing. Jakub Ulmann Zobrazování optickými soustavami 1. Optické

Více

Charakteristiky optického záření

Charakteristiky optického záření Fyzika III - Optika Charakteristiky optického záření / 1 Charakteristiky optického záření 1. Spektrální charakteristika vychází se z rovinné harmonické vlny jako elementu elektromagnetického pole : primární

Více

Jednou z nejstarších partií fyziky je nauka o světle tj. optika. Existovaly dva názory na fyzikální podstatu světla:

Jednou z nejstarších partií fyziky je nauka o světle tj. optika. Existovaly dva názory na fyzikální podstatu světla: Optika Jednou z nejstarších partií fyziky je nauka o světle tj. optika. Existovaly dva názory na fyzikální podstatu světla: Světlo je proud částic (I. Newton, 1704). Ale tento částicový model nebyl schopen

Více

FYZIKA PRO IV. ROČNÍK GYMNÁZIA - OPTIKA 2. VLNOVÁ OPTIKA

FYZIKA PRO IV. ROČNÍK GYMNÁZIA - OPTIKA 2. VLNOVÁ OPTIKA FYZIKA PRO IV. ROČNÍK GYMNÁZIA - OPTIKA 2. VLNOVÁ OPTIKA Mgr. Monika Bouchalová Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o. Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu OPVK,

Více

Úvod do laserové techniky

Úvod do laserové techniky Úvod do laserové techniky Světlo jako elektromagnetické záření II. část Jan Šulc Katedra fyzikální elektroniky České vysoké učení technické v Praze jan.sulc@fjfi.cvut.cz 6. října 016 Kontakty Ing. Jan

Více

23. Mechanické vlnní. Postupné vlnní:

23. Mechanické vlnní. Postupné vlnní: 3. Mechanické vlnní Mechanické vlnní je dj, pi které ástice pružného prostedí kitají kole svých rovnovážných poloh a tento kitavý pohyb se penáší postupuje) od jedné ástice k druhé vlnní že vzniknout pouze

Více

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO 1. Jednotky a veličiny soustava SI odvozené jednotky násobky a díly jednotek skalární a vektorové fyzikální veličiny rozměrová analýza 2. Kinematika hmotného bodu základní pojmy kinematiky hmotného bodu

Více

Elektromagnetické kmitání

Elektromagnetické kmitání Elektromagnetické kmitání Elektromagnetické kmity pozorujeme v paralelním LC obvodu. L C Sepneme-li spínač, kondenzátor se začne vybíjet přes cívku, která se chová jako rezistor. C L Proud roste, napětí

Více