URBANISMUS PLZNĚ - HLEDÁNÍ POTENCIÁLU MĚSTSKÉHO CENTRA / 2006 ATELIÉR KOUCKÝ - LISECOVÁ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "URBANISMUS PLZNĚ - HLEDÁNÍ POTENCIÁLU MĚSTSKÉHO CENTRA / 2006 ATELIÉR KOUCKÝ - LISECOVÁ"

Transkript

1 URBANISMUS PLZNĚ - HLEDÁNÍ POTENCIÁLU MĚSTSKÉHO CENTRA / 2006 ATELIÉR KOUCKÝ - LISECOVÁ TOMÁŠ KRÁL VÍTĚZSLAV DANDA KRIŠTOF HANZLÍK

2 ABOUT... U ČESKÝCH MĚST NIC NEOBVYKLÉHO, V PŘÍPADĚ MĚSTA PLZNĚ SE JEDNÁ O ZŘEJMOU UKÁZKU KONTRASTU KOM- PAKTNÍHO S NEPŘEHLEDNÝM, DESURBANIZOVANÝM ÚZEMÍM. V PLZNI VNÍMÁME DVA TYPY VÝZNAMNÝCH MĚSTSKÝCH PROSTOR. CENTRUM A ŠIRŠÍ CENTRUM, UMOCNĚNÉ NAVÍC DOSTŘEDNOSTÍ MĚSTA. JASNĚ DEFINOVANÉ ROZHRANÍ TĚCHTO PROSTOR, V PODOBĚ MĚSTSKÝCH SADŮ VE STOPĚ ZBOŘENÝCH STŘEDOVĚKÝCH HRADEB, MŮŽE BÝT V PLZNI VÝHODOU. TAKTO VYMEZENÉ CENTRUM MĚSTA FUNGUJE DLOUHODOBĚ DOBŘE. PROBLÉM NASTÁVÁ V NAVAZUJÍCÍCH ÚZEMÍCH. JIŽNÍ A JIHOZÁPADNÍ ČÁST ŠIRŠÍHO CENTRA SE JIŽ POKUSILO DEFINOVAT 19. STOLETÍ A PROSTORY KOLEM DIVADLA J.K.TYLA DOKAZUJÍ, ŽE SE TO POVEDLO. NEŠŤASTNÁ VÝSTAVBA (VĚTŠINOU VŠAK DEMOLICE) V PRŮBĚHU 20. STOLETÍ SE NA PLZNI NEGATIVNĚ PODEP- SALA NEJVÍCE, A TO PŘEDEVŠÍM VYBUDOVÁNÍM SILNIČNÍHO PRŮTAHU. NAVAZUJÍCÍ ÚZEMÍ SE PRAKTICKY ROZPADLA. TA JSOU MÍSTEM NAŠEHO NÁVRHU. K POROZUMĚNÍ URBANISTICKÉMU KONTEXTU NÁM KROMĚ PRSTENCE MĚSTSKÝCH SADŮ NAPOMOHLY I DALŠÍ PŘIROZENÉ LIMITY. MEANDRUJÍCÍ ŘEKA, MORFOLOGIE TERÉNU, LINIE ŽELEZNICE, STÁVAJÍCÍ MĚSTSKÁ STRUKTURA A VĚŽ KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE BYLY PRO NÁS INDICIEMI PŘI DEFINOVÁNÍ NOVÉ REGULACE PRO PLZEŇSKÉ ŠIRŠÍ CENTRUM. V HORIZONTU DVOU LET BUDE DOBUDOVÁN DÁLNIČNÍ OBCHVAT A PŮVODNÍ PRŮTAH DEFINITIVNĚ ZTRATÍ SVŮJ RYZE TRANZITNÍ CHARAKTER. TATO KOMUNIKACE PAK PŘESTANE BÝT BARIÉROU, ALE MÍSTEM KDE SE NĚCO DĚJE, A PROTO MÁ V NAŠEM NÁVRHU SVOU ROLI. VELKOU VÁHU PŘIKLÁDÁME PROVÁZANOSTI NÁVRHU SE STÁVAJÍCÍ MĚSTSKOU STRUKTUROU. DY- NAMICKÁ DOBA SE PROPISUJE DO GEOMETRIE LIMI- TUJÍCÍCH OBALOVÝCH PLOCH. TYTO PLOCHY SE ZVYŠUJÍ SMĚREM OD CENTRA A VE SVÉ MAXIMÁLNÍ VÝŠCE RESPEKTUJÍ PŘIROZENOU DOMINANTU KOS- TELA SV. BARTOLOMĚJE. UTVÁŘENÍ VÝŠKOVÝCH LIMITŮ VYCHÁZÍ Z VÝZNAMU PŘIKLÁDANÉMU JEDNOTLIVÝM ÚZEMÍM. VÝSLEDKEM NAŠÍ PRÁCE JE VZNIK TŘÍ NA SEBE NAVAZU- JÍCÍCH URBANISTICKÝCH CELKŮ RŮZNÉHO CHARAK- TERU. VE FINÁLNÍ FÁZI NÁVRHU JSME JE KONKRÉTNĚ DE- FINOVALI NA ZÁKLADĚ NÁMI NAVRŽENÉ REGULU- JÍCÍ GEOMETRIE. V PRŮBĚHU 20. STOLETÍ SE V CENTRU PLZNĚ VÍCE DOMŮ ZBOŘILO NEŽ POSTAVILO. NÁŠ NÁVRH SE POKOUŠÍ VE 21. STOLETÍ TENTO NEGATIVNÍ TREND ZVRÁTIT. PLZEŇ - URBANISMUS - HLEDÁNÍ POTENCIÁLU V ŠIRŠÍM CENTRU MĚSTA

3 PREZENTACE ROZPRACOVANÝCH PROJEKTŮ

4 HISTORIE POPRVÉ JE PLZEŇ ZMIŇOVÁNA ROKU 976 HRAD PLZEŇ. V ROCE 992 ZALOŽIL SV. VOJTĚCH MALÝ KLÁŠTER A KOSTEL KOST- ELEC PANNY MARIE DNEŠNÍ SV. JIŘÍ VE ČTVRTI DOUBRAVKA. PLZEŇ BYLA ZALOŽENA V ROCE 1295 VÁCLAVEM II. JAKO KRÁLOVSKÉ MĚSTO. MĚSTO NA SOUTOKU ŘEK RADBUZY, MŽE, ÚHLAVY A ÚSLAVY O ROZLOZE ASI 20 HEKTARŮ TVOŘIL ŠACHOVNICOVÝ PŮDORYS S 20 BLOKY DOMŮ A NÁMĚSTÍM UPROSTŘED (SÍŤ 15 ULIC). MĚSTO LEŽELO NA DŮLEŽITÝCH OBCHODNÍCH CESTÁCH DO ŘEZNA A NORIMBERKU. VE 14. STOLETÍ TVOŘILO MĚSTO ASI 290 DOMŮ SE 3000 OBYVATEL. VEDLE PRAHY A KUTNÉ HORY BYLA PLZEŇ TŘETÍM NEJVĚTŠÍM MĚSTEM V ČECHÁCH. V 16. STOLETÍ SE DO MĚSTA DOSTÁVALI STAVITELÉ Z ITÁLIE. V LETECH BYLA PLZEŇ DOKONCE DOČASNÝM SÍDLEM ŘÍMSKÉHO CÍSAŘE A ČESKÉHO KRÁLE RUDOLFA II (CÍSAŘ UTEKL Z PRAHY PŘED MOREM).. ROKU 1618 BYLO MĚSTO OBLÉHÁNO A DOBYTO MANSFELDOVÝM VOJSKEM. VÝVOJ GOTICKÉ STRUKTURY MĚSTA BYL DOKONČENÝ VE 2. POLOVINĚ 15. STOLETÍ. DOBA RENESANCE A BAROKU NEPŘINESLA VELKÉ ZMĚNY STRUKTURY PŮDORYSU. POČET OBYVATEL SE POHYBOVAL KOLEM OD ROKU 1795 BYLY POSTUPNĚ BOURÁNY MĚSTSKÉ HRADBY. MĚSTO TAK ZÍSKALO NOVÉ STAVEBNÍ PLOCHY. ZAČÍNAJÍ SE BUDOVAT NOVÉ SILNICE, PODÉL NICH ZAČALY VZNIKAT NOVÉ SOUBORY STAVEB TEHDEJŠÍ PŘEDMĚSTÍ. V ROCE 1842 BYL ZALOŽEN MĚŠŤANSKÝ PIVOVAR. ROKU 1859 ZALOŽENY VALDŠTEJNSKÉ STROJÍRNY POZDĚJI ŠKODA. OD 60. LET 19. STOLETÍ BYLY POSTUPNĚ UVÁDĚNY DO PROVOZU ŽELEZNICE. NOVÁ VÝSTAVBA I V CENTRU MĚSTA. VELKÉ VEŘEJNÉ BUDOVY NÁDRAŽÍ, MUZEUM, DIVADLO. ROZŠÍŘENÍ PRŮMYSLU A ŽELEZNICE VYVOLALO POTŘEBU STAVBY VELKÝCH OBYTNÝCH CELKŮ PRO NOVÉ OBYVATELE (V ROCE 1786 POUZE 5200 OBYVATEL). PO OBDOBÍ STOLETÍ SI MĚSTO VLASTNĚ ZACHOVALO GOTICKÝ PŮDORYS. V ROCE 1864 BYL VYDÁN PRVNÍ STAVEBNÍ ZÁKON STAVEBNÍ ŘÁD, KTERÝ URČOVAL ZPŮSOB BLOKOVÉHO ZASTAVĚNÍ. TAK VZNIKLY NOVÉ ULICE PŘÍMO NAVAZUJÍCÍ NA PŮVODNÍ ČÁST MĚSTA V HRADBÁCH BEDŘICHA SMETANY, JUNGMANNOVA, FRANTIŠKÁNSKÁ, MARTINSKÁ ATD VZNIKL PRVNÍ REGULAČNÍ PLÁN PRO PRAŽSKÉ PŘEDMĚSTÍ. DALŠÍ REGULAČNÍ PLÁNY PŘIPRAVOVALY NOVOU VÝSTAVBU OBYTNÝCH ČTVRTÍ PETROHRAD, BORY. DOMY BYLY STAVĚNY V UZAVŘENÝCH BLOCÍCH. TAKOVÝ TREND POKRAČOVAL AŽ DO DOBY MEZI SVĚTOVÝMI VÁLKAMI. PODLE REGULAČNÍCH PLÁNŮ Z KONCE 19. STOLETÍ ZAČALY TAKÉ VZNIKAT VILOVÉ ČTVRTI LOCHOTÍN, BEZOVKA S KVALITNÍMI DOMY. VE DVACÁTÝCH LETECH 20. STOLETÍ BYLO STAVĚNO VELKÉ MNOŽSTVÍ NOVÝCH VEŘEJNÝCH BUDOV ŠKOLY, BANKY. STRUKTURA MĚSTA SE ZAČALA RADIKÁLNĚ MĚNIT PO II. SVĚTOVÉ VÁLCE SPOLU S PŘÍCHODEM KOMUNISMU. MĚSTO SE ORIENTOVALO JEDNOZNAČNĚ NA TĚŽKÝ PRŮMYSL. SMĚRNÉ ÚZEMNÍ PLÁNY Z LET 1952 (ARCHITEKTI KRISE, SOMMER),1957 A 1964 MĚLY URČOVAT POSTUPNÝ VÝVOJ MĚSTA AŽ DO ROKU MĚSTO BYLO PŘIPRAVENO NA OBYVATEL S REZERVOU DO PRVNÍ TŘI ÚZEMNÍ PLÁNY PŘEDPOKLÁDALY TRASU DÁLNICE V CENTRU MĚSTA!! POZDĚJI BYLA DÁLNICE ODSUNUTA NA SEVER OD PLZNĚ, VEDENA MASIVEM LESŮ. CHARA- KTERISTICKÉ PRO TYTO ÚZEMNÍ PLÁNY JE PŘESUNUTÍ AKTIVITY MIMO CENTRUM MĚSTA. VYTVOŘENÍ VELKÝCH OBYTNÝCH A PRŮMYSLOVÝCH CELKŮ. V 60. LETECH ZAČALA TEDY VÝRAZNÁ PERIFERIZACE (VELKÁ SÍDLIŠTĚ AŽ PRO OBYVATEL). KOLEM CENTRA MĚSTA BYLA STAVĚNA POMĚRNĚ VELKORYSÁ DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ, KTERÁ SI VYŽÁDALA MNOŽSTVÍ DEMOLIC. STARÉ OBJEKTY NIČENÉ TAKÉ Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ NEBYLY NAHRAZOVÁNY NOVÝMI. POBOURANÉ MĚSTO SE UŽ SVÝM OBRAZEM VŽILO DO VĚDOMÍ LIDÍ (VĚTŠINOU VELMI KONZERVATIVNÍCH) A VZNIKÁ POCIT, ŽE JE NUTNÉ HO TAKTO ZACHOVAT. V 90. LETECH BYLA OPRAVENA VELKÁ ČÁST DOMŮ HISTORICKÉHO CENTRA. BYLY REKONSTRUOVÁNY MĚSTSKÉ SADY (V OKRUHU KOLEM HISTORICKÉHO JÁDRA). VELKÉ OBYTNÉ ČTVRTI PETROHRADU, SLOVAN, ČTVRŤ MEZI KLATOVSKOU TŘÍDOU A ŠKODOVKOU ZŮSTÁVAJÍ VE ŠPATNÉM STAVU. TOTO BYDLENÍ MÁ ZNAČKU ŠPATNÝCH ADRES S DOMY V OPRAVDU ŠPATNÉM STAVU. NOVÉ BYDLENÍ SE STAVÍ AŽ V TŘETÍM PLÁNU OD CENTRA. STEJNĚ TAK OBCHODNÍ CENTRA. MNOHO LOKALIT JE AŽ ZA HRANICÍ KATASTRU PLZNĚ. BYDLENÍ A OBCHOD V ŠIROKÉM CENTRU NIKOHO NEZAJÍM Á. PLZEŇ - URBANISMUS - HLEDÁNÍ POTENCIÁLU V ŠIRŠÍM CENTRU MĚSTA HISTORIE

5 ŘEŠENÉ ÚZEMÍ OBJEKTY URČENÉ K DEMOLICI NEBO RADIKÁLNÍ PŘESTAVĚ KOMPOZIČNĚ VÝZNAMNÉ PLOCHY ZELENĚ VÝZNAMNÉ BUDOVY V CENTRU MĚSTA = DOMINANTY SOUČASNÁ TRANZITNÍ DOPRAVA POLOHA KLÍČOVÝCH VSTUPŮ DO MĚSTA PLZEŇ - URBANISMUS - HLEDÁNÍ POTENCIÁLU V ŠIRŠÍM CENTRU MĚSTA VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ ANALÝZA

6 DEFINICE STRUKTURY NOVÉ DEFINOVÁNÍ ULIČNÍ SÍTĚ VYMYSLET A NAVRHNOUT ZCELA NOVÝ, ORIGINÁLNÍ A FUNKČNÍ SYSTÉM ULIČNÍ SÍTĚ VYPADÁ NA PRVNÍ POHLED SNADNĚ. JDE VLASNĚ POUZE O ORTOGONÁLNÍ NAKRÁJENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ PODLE ZÁSAD 19. STOLETÍ. PŘÍKLADY NEW YORKU, BARCE- LONY A NAPŘÍKLAD I PRAŽSKÝCH VINO- HRAD UKAZUJÍ, ŽE TENTO PRINCIP OBSTOJÍ I DNES. PAK UŽ JEN STAČÍ MONOTÓNÍ CHARAKTER BLOKŮ ROZŘÍZNOUT NĚJAKOU BROADWAY AVENUE A JE HOTOVO. NÁŠ NÁVRH RESPE- KTUJE OSVĚDČENÉ PRINCIPY A NAVAZUJE PROTO NA STÁVAJÍCÍ ULIČNÍ SÍŤ. ZÁROVEŇ ALE NESTAVÍME NA ZELENÉ LOUCE A UVNITŘ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ MUSÍME RESPEKTOVAT DALŠÍ VLIVY. JE TO PŘEDEVŠÍM STÁVAJÍCÍ KŘIVKA DNES TRANZITNÍ KOMUNI- KACE, MORFOLOGIE TERÉNU A ŘEKA. NÁVRH ULIČNÍ SÍŤĚ SE PROTO SNAŽÍ AB- SORBOVAT TYTO MEANDRUJÍCÍ KŘIVKY A VYTVOŘIT DYNAMICKOU STRUKTURU A TEDY I PRŮHLEDY. DYNAMICKÉ KŘIVKY ULIC JSOU POKUSEM PODÍVAT SE NA KOMPOZICI MĚSTA DNEŠNÍM POHLEDEM. VARIABILITA ULIČNÍ SÍTĚ PŘI NÁVRHU STRUKTURY JSME SI NEJPRVE POLOŽILI OTÁZKU: JAK MÁ BÝT DIMENZOVÁN MĚSTSKÝ BLOK V 21. STOLETÍ? ATRAKTIVNÍ A NELIMITU- JÍCÍ POZEMEK PRO POTENCIONÁLNÍ INVESTORY A ZÁROVEŇ RESPEKTUJÍCÍ MĚŘÍTKO OKOLÍ. DÍKY NOVÝM STAVEBNÍM TECHNOLOGIÍM A DOSTATKU PROSTŘEDKŮ V RUKOU JEDNOHO INVESTORA MŮŽE BÝT DNES DOMEM CELÝ BLOK. MY NEZNÁME BUDOUCÍHO INVESTORA ANI JEHO STAVEBNÍ ZÁMĚR, CHCEME ALE, ABY MĚL MOŽNOST VOLBY. ŘEŠENÍ VIDÍME V ROZDĚLENÍ JEDNOTLIVÝCH ULIC DLE JEJICH VÝZAMU. TO ZNAMENÁ, ŽE NAPŘÍKLAD ULICE, KTERÉ JSOU ZÁSADNÍ PRO MĚSTO (DOPRAVNĚ, V PRŮHLEDECH APOD.), DEFINUJEME JAKO LIMITNÍ. OS- TATNÍ ULICE DOVOLUJÍ ZCELOVÁNÍ BLOKŮ PODLE KONKRÉTNÍCH PŘEDSTAV STAVEBNÍKA PŘI ZACHOVÁNÍ JEDNOTY URBANISTICKÉ FORMY. PLZEŇ - URBANISMUS - HLEDÁNÍ POTENCIÁLU V ŠIRŠÍM CENTRU MĚSTA DEFINOVÁNÍ ULIČNÍ SÍTĚ

7 DEFINOVÁNÍ ULIČNÍHO PROFILU OBECNĚ TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO VÝSTAVBU (OTP) NEPŘÍMO URČUJÍ JAK MÁ ULIČNÍ PROFIL VYPADAT. NORMY NA OSLUNĚNÍ, OSVĚTLENÍ, POŽÁRNÍ ODSTUPY APOD. V DNEŠNÍ DOBĚ NEUMOŽŇUJÍ VYTVOŘIT POMĚR ŠÍŘKY ULICE K VÝŠCE OBJEKTU V TAKOVÉ PROPORCI, KTEROU ZNÁME NAPŘÍKLAD Z PAŘÍŽSKÉ ULICE (1:2). VYTVOŘIT ULIČNÍ PROFIL HONKONGU NEBO ŠANGHAJE JE PODLE OTP NEMOŽNÉ. NECHCEME DĚLAT Z PLZNĚ HONKONG, DOMNÍVÁME SE ALE, ŽE DÍKY MODERNÍM OSVĚTLOVACÍM KLIMATIZAČNÍM A PROTIPOŽÁRNÍM TECH- NOLOGIÍM JE MOŽNÉ K ODSTUPŮM JEDNOTLIVÝCH OBJEKTŮ PŘISTOUPIT JINAK. INSPRACÍ PRO NÁS BYL NEWYORSKÝ SYSTÉM REGULACE Z ROKU 1916 NAZVANÝ ZONING LAW. TENTO ZÁKON SE ZABÝVAL DEFINOVÁNÍM LIMITNÍCH OBA- LOVÝCH PLOCH V ZÁVISLOSTI NA VÝŠCE OBJEKTU. VZNIKALY PAK SPECIFICKÉ FORMY ZUŽUJÍCÍ SE SMĚREM DO VÝŠKY. TYTO PROSTOROVÉ LIMITY BYLY DÁNY K DISPOZICI ARCHITEKTŮM JAKO NEPŘEKROČITELNÉ. TOTO PRAVIDLO SE UKÁZALO JAKO FUNKČNÍ A DALO VZNIKNOUT TYPICKÉMU RÁZU MANHATTANU. NÁŠ PRINCIP TVORBY LIMITŮ ULIČNÍHO PROFILU MÁ AMBICE UMOŽNIT STAVĚT DO VĚTŠÍCH VÝŠEK NEŽ JE TO MOŽNÉ DNES PŘI ZACHOVÁNÍ DOBRÉHO OSVĚTLENÍ PARTERU. VE VÝŠCE TYP- ICKÉ PLZEŇSKÉ ŘÍMSY (TZN. 20M) SE PROFIL LÁME A DOVOLUJE TAK PRONIKÁNÍ DIFUZNÍHO SVĚTLA. ZÁROVEŇ JEDNOTNÁ ŘÍMSA RESPEKTUJE MÍSTNÍ PODMÍNKY. HMOTY NAD ŘÍMSOU NEPŮSOBÍ KLAUSTROFOBICKY A Z POHLEDU CHODCE NEJSOU TÉMĚŘ VIDĚT. PLZEŇ - URBANISMUS - HLEDÁNÍ POTENCIÁLU V ŠIRŠÍM CENTRU MĚSTA TVORBA OPTIMÁLNÍ VÝŠKOVÉ HLADINY ŠIRŠÍ CENTRUM PLZNĚ JE POCHOPITELNĚ V TĚSNÉM SOUSEDSTVÍ CENTRA HISTORICKÉHO REPREZENTOVANÉHO HRADBAMI, NÁMĚSTÍM A KOSTELEM SV. VE MĚSTĚ. NÁMI NAVRŽENÝ VÝŠKOVÝ LIMIT PROTO NEPŘEKROČÍ RELATIVNÍ VÝŠKU 104 M. Z TOHO PŘIROZENĚ PLYNE, ŽE V NÍŽE POLOŽENÝCH ÚZEMÍCH MOHOU BÝT OBJEKTY VYŠŠÍ. VÝŠKOVÁ HLADINA SE SMĚREM K STARÉ ZÁSTAVBĚ SNIŽUJE A V MÍSTECH, KDE SE SETKÁVAJÍ PROSTOROVĚ, SET- KÁVAJÍ SE I VÝŠKOVĚ. NÁVRH PROSTOROVÉ REGULACE

8 VÝVOJ PROJEKTU

9 CELKOVÉ ŘEŠENÍ

10 LOKALITA PĚTATŘICÁTNÍCI-VÝSTAVIŠTĚ NEJVÝŠE POLOŽENÉ ÚZEMÍ SEVŘENÉ MEZI STÁVAJÍCÍ ZÁSTAVBU A MEANDRUJÍCÍ ŘEKU. V HISTORII NEBYLO NIKDY KOMPAKTNĚ ZASTAVĚNÉ. VÝCHODNÍ ČÁST DĚLÍ OD CENTRA MĚSTA PRSTENEC SADŮ. V SOUČASNÉ DOBĚ ÚZEMÍ NELOGICKY PROTÍNÁ TRANZITNÍ KOMUNI- KACE. V NEDÁVNÉ MINULOSTI ZDE STÁVAL AEÁL PLZEŇSKÉ VÝSTAVIŠTĚ. JEDINÝM VÝZNAMNÝM OBJEKTEM V ÚZEMÍ JE TAKZVANÉ PEKLO, V MINULOSTI LIDOVÝ DŮM, POSTAVENÝ V 19. STOLETÍ V HISTORIZUJÍCÍM STYLU. VE VÝCHODNÍ ČÁSTI POZEMKU SE V SOUČASNOSTI NACHÁZÍ OTEVŘENÝ ATLETICKÝ OKRUH A NAVAZUJÍCÍ DROBNÁ SPORTOVIŠTĚ. JEDEN Z KLÍČOVÝCH BODŮ NÁVRHU JE NAROVNÁNÍ, A TEDY UMOŽNĚNÍ PLYNULÉHO PRŮJEZDU, BUDOUCÍHO VNITŘNÍHO MĚSTSKÉM OKRUHU. PŘESUNUTÍM KOMUNIKACE VZNIKNOU KLIDNÉ A ATRAKTIVNÍ STAVEBNÍ POZEMKY. JIŽNÍ FASÁDY DOMŮ V TĚCHTO MÍSTECH DOTVOŘÍ ULICI PŘEMYSLOVA. NAVRŽENÉ OBJEKTY, VYCHÁZEJÍCÍ Z REGULACE, MAJÍ V ČÁSTI SMĚREM K MĚSTU BLOKOVÝ CHARAKTER. JE TO NEJVYŠŠÍ MÍSTO A MAXIMÁLNÍ VÝŠKOVÁ HLADINA ZDE NEDOVOLUJE PŘEVÝŠIT HRANOLOVITÉ HMOTY, NAVRŽENÉ DO VNITŘNÍCH ATRIÍ. SMĚREM K ZÁPADU TERÉN KLESÁ A S NÍM I PODLAŽNOST BLOKŮ. V MÍSTĚ KONTAKTU S ŘEKOU, V ZÁPADNÍ ČÁSTI ÚZEMÍ, HRANOLOVITÉ HMOTY RAZANTNĚ VYSTUPUJÍ Z VLNÍCÍ SE STŘEŠNÍ KRAJINY A KOM- PAKTNÍ, BLOKOVÁ ZÁSTAVBA SE VYTRÁCÍ. UVOLNĚNÁ KOMPOZICE REAGUJE NA KLIDNÝ CHARAKTER NAVRŽENÉHO NÁBŘEŽÍ. TVAR A ORIENTACE VYSTUPUJÍCÍCH HMOT VYCHÁZÍ Z GEOMETRIE NÁMĚSTÍ, A JEJICH KOMPOZICE UMOŽŇUJE ATRAKTIVÍ PRŮHLEDY PŘES STŘEŠNÍ KRAJINU NA VĚŽ KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE. V NÁVAZNOSTI NA BÝVALÉ HRADBY VZNIKAJÍ DVA VÝZNAMNÉ VEŘEJNÉ PROSTORY. DŮSTOJNÝ NÁSTUP K STÁVAJÍCÍMU OBJEKTU PEKLA A V OKOLÍ NOVÉHO OBJEKTU, VESTAVĚNÉHO DO STOPY ÁTRIA ZBOŘENÝCH KASÁREN PĚTATŘICÁTNÍKŮ. PLZEŇ - URBANISMUS - HLEDÁNÍ POTENCIÁLU V ŠIRŠÍM CENTRU MĚSTA VIZUALIZACE - VÍTĚZSLAV DANDA

11 VIZUALIZACE - VÍTĚZSLAV DANDA

12 VIZUALIZACE - VÍTĚZSLAV DANDA

13 VÝVOJ NÁVRHU - TOMÁŠ KRÁL

14 U ZVONU, PRAŽSKÉ PŘEDMĚSTÍ, RYCHTÁŘKA JE VLASTNĚ ÚPLNĚ JASNÉ, ŽE NÁVRH TAK VELKÉHO PROSTORU BY NIKDY NENAVRHOVAL JEDEN ANI SKUPINA ARCHITEKTŮ V PRŮBĚHU KRÁTKÉ DOBY. JEHO ŘEŠENÍ JE TEORETICKÉ A TAK SE NA NĚJ TAKÉ DÍVÁM. OBYČEJNÉ BLOKY 19. STOLETÍ SE NEZDAJÍ BÝT POSTAČUJÍCÍM ŘEŠENÍM V TAK NÁROČNÉM A KOM- PLIKOVANÉM MÍSTĚ. DO VÝŠKY TŘECH AŽ PĚTI BĚŽNÝCH PODLAŽÍ NAVRHUJI STOPROCENTNĚ PROSTAVĚT BLOKY DŘÍVE VYMEZENÉ REGULACÍ. KAŽDÝ BLOK SE STANE VELKÝM DOMEM SCHOPNÝM NABÍDNOUT DOSTATEČNÝ PŮDORYSNÝ KOMFORT. MĚSTSKÉ CENTRUM POTOM BUDE SCHOPNÉ ABSORBOVAT SLUŽBY DNES VYTLAČOVANÉ NA OKRAJ MĚST, UŽ JENOM KVŮLI TOMU ŽE DO HISTORICKÉHO PŮDORYSU (A DNEŠNÍ PŘEDSTAVĚ O PŮDORYSU V SOULADU S TÍM HISTORICKÝM..) SE ZKRÁTKA NEVEJDOU. TAKOVÝM UVOLNĚNÍM SE PARCELY STANOU OPĚT ATRAK- TIVNÍMI. ABY NEVZNIKALY POUZE NEPROSTUPNÉ HMOTY, NABÍZÍ SE MOŽNOST FORMOVAT STŘECHY DOMŮ JAKO POCHOZÍ ZLÁ- MANÉ PLOCHY. INSPIROVANÉ TŘEBA ORIGAMI. MOHU JÍT PO ULICI, PROJÍT PASÁŽÍ ANEBO PŘEJDU DŮM JEDNODUŠE PO STŘEŠE. TO ZMĚNÍ PROSTOR PŘI ZACHOVÁNÍ TRADICE. DOMY PŘEVYŠUJÍCÍ PODNOŽ JSOU V PŮDORYSU ŘIDŠÍ. UMOŽŇUJÍ PROSVĚTLENÍ A PROSLUNĚNÍ ULIC. VE SPODNÍCH ČÁSTECH TAKOVÝCH KOMPLEXNÍCH DOMŮ PŘEDPOKLÁDÁM VYUŽITÍ PRO OBCHODY A SLUŽBY. VE VYŠŠÍCH PODLAŽÍCH KANCELÁŘE, BYTY. CÍLEM JE NAVRHNOUT ATRAKTIVNÍ MĚSTSKOU ČÁST. MĚSTO A DOMY, KTERÉ ZPŮSOBEM SVÉHO UŽÍVÁNÍ NENUDÍ. POTOM UŽ NENÍ ZÁSADNÍ DESIGN JEDNOTLIVÝCH OBJEKTŮ. DOMY JSOU NEJVYŠŠÍ V MÍSTĚ STÁVAJÍCÍ KANCELÁŘSKÉ BUDOVY BCB. JSOU UMÍSTĚNY V NEJNIŽŠÍ ČÁSTI ÚZEMÍ, PROTO DOVOLUJÍ VYSOKOU VLASTNÍ VÝŠKU. SMĚREM K HISTORICKÉMU CENTRU SE SNIŽUJÍ. PLZEŇ - URBANISMUS - HLEDÁNÍ POTENCIÁLU V ŠIRŠÍM CENTRU MĚSTA VÝVOJ NÁVRHU - TOMÁŠ KRÁL

15 VIZUALIZACE - TOMÁŠ KRÁL

16 VIZUALIZACE - TOMÁŠ KRÁL

17 VIZUALIZACE - TOMÁŠ KRÁL

18 LOKALITA HAMBURK AMERICKÁ ŘEŠENÉ ÚZEMÍ LEŽÍ JIHOVÝCHODNĚ OD CENTRA MĚSTA A ZE TŘÍ STRAN JE OHRANIČENÉ VÝZAMNÝMI LIMITUJÍCÍMI HRANICEMI. Z JIHU ŽELEZNIČNÍM KORIDOREM, ZE ZÁPADU ŘEKOU A ZE SEVERU AREÁLEM PLZEŇSKÉO PIVOVARU. ÚZEMÍ LEŽÍ NA KŘÍŽENÍ DOU VÝZNAMÝCH NA SEBE KOLMÝCH KOMUNIKACÍ. SEVEROJIŽNÍ SIRKOVA A VÝCHODOZÁPADNÍ AMERICKÁ VYTVÁŘEJÍ POMYSLNÝ KŘÍŽ, KTERÝ V SOUČASNOSTI SICE DOPRAVNĚ EXISTUJE, ALE JINAK DEFINOVÁN NENÍ. ÚZEMÍ JE TAK DESURBANIZVANÉ, ŽE SE O NĚJAKÉ JEDNOTNÉ FORMĚ NEDÁ VŮBEC MLUVIT. V ŠIRŠÍM CENTRU PLZNĚ ZŘEJMĚ NENAJDEME TAKOVÉ MNOŽSTVÍ SPOLU NESOUVISEJÍCÍCH SOLITERNÍCH OBJEKTŮ, NEBO KOMPLEXŮ, Z RŮZNÝCH VÝVOJOVÝCH OBDOBÍ. NÁVRH SE PROTO SNAŽÍ ÚZEMÍ SJEDNOTIT. JEDNOTÍCÍM PRVKEM JSOU DYNAMICKÉ LINIOVÉ FORMY KOPÍRUJÍCÍ SMĚR AMERICKÉ ULCE. TA SE STÁVÁ VÝZNAMNÝM KOMUNIKAČNÍM A VEŘEJNÝM PROS- TOREM, SPOJUJÍCÍM DŮLEŽITÉ A TEDY PONECHANÉ STÁVAJÍCÍ OBJEKTY. SMĚREM K CENTRU SE NAVRŽENÉ FORMY MĚNÍ Z BLOKŮ V SOLITÉRY. NÁVRH PROSTOROVĚ KOMUNIKUJE S NAVRŽENÝMI OBJEKTY NA PROTĚJŠÍM BŘEHU RADBŮZY. PLZEŇ - URBANISMUS - HLEDÁNÍ POTENCIÁLU V ŠIRŠÍM CENTRU MĚSTA VIZUALIZACE - KRIŠTOF HANZLÍK

19 VIZUALIZACE - KRIŠTOF HANZLÍK

20 VIZUALIZACE - KRIŠTOF HANZLÍK

21 FOTOGRAFIE MODELU

22 FOTOGRAFIE MODELU

23 FOTOGRAFIE MODELU

24 FOTOGRAFIE MODELU

25 FOTOGRAFIE MODELU

26 Ekonomický potenciál lokality Výstaviště Ekonomický potenciál lokality U Zvonu Ekonomický potenciál lokality Hamburk Sheet1 Sheet1 Sheet1 Zastav ná Plocha [m2] Maximální výška Po et Podlaží Obestav ný Zastav nost Prostor [m3] [%] D D D2 D D D3 D3.1 D D D D3.2 D D D D D4 D4.1 D D D4.2 D D D4.3 D D D D D Suma Zastav ná Plocha [m2] Maximální výška Po et Podlaží Obestav ný Zastav nost Prostor [m3] [%] K K K2 K K2.2 K K K2.3 K K K3 K K K4 K K K5 K K K6 K K K K K K8 K K K K K Suma Zastav ná Plocha [m2] Maximální výška Po et Podlaží Obestav ný Zastav nost Prostor [m3] [%] H H1 H H H H3 H3.1 H H H3.2 H H H4 H H H5 H5n H H6 H H H H8 H8.1. H H H H H H8.2 H H H9 H9.1 H H H H9.2 H H Suma m Celkový ekonomický potenciál širšího centra města Teoretická konstrukce, kdy všechny nově vymezené bloky jsou stoprocentně prostavěné a využívají maximální výšku svojí regulace. Sheet1 Suma m2 Suma m Kc E Usd Podlažní plocha M2 PLZEŇ - URBANISMUS - HLEDÁNÍ POTENCIÁLU V ŠIRŠÍM CENTRU MĚSTA EKONOMICKÝ POTENCIÁL

27 VÍTĚZSLAV DANDA KRIŠTOF HANZLÍK TOMÁŠ KRÁL

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU příloha č.: I.A etapa: ÚZEMNÍ PLÁN pro vydání pořizovatel dokumentace: Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta Objednatel: Obec Moravany Zhotovitel:

Více

Textová část URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ ŠIRŠÍHO CENTRA MĚSTA KARLOVY VARY

Textová část URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ ŠIRŠÍHO CENTRA MĚSTA KARLOVY VARY Textová část URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ ŠIRŠÍHO CENTRA MĚSTA KARLOVY VARY Urbanistický koncept Koncepce rozšíření městského centra. Kultivace vstupních bodů do města. Řeka jako fenomén, spojující různá místa

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE Pořizovatel územního plánu: Orgán příslušný k vydání územního plánu: Úřad územního plánování odboru rozvoje Magistrátu města Děčín Zastupitelstvo města Česká

Více

KRAJINNÝ PARK V TELČI

KRAJINNÝ PARK V TELČI MĚSTSKÝ ÚŘAD V TELČI ODBOR ROZVOJE A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Na základě zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a prováděcích předpisů jako pořizovatel regulačního plánu

Více

ÚZEMNÍ PLÁN PLZEŇ NÁVRH. 6. 3. 3. Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit

ÚZEMNÍ PLÁN PLZEŇ NÁVRH. 6. 3. 3. Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit ÚZEMNÍ PLÁN PLZEŇ NÁVRH 6. 3. 3. Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit 08/2015 2 6. 3. 3. Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit Územním plánem se upřesňují požadavky

Více

Regulační plán NEVEKLOV SÝKOREC

Regulační plán NEVEKLOV SÝKOREC Regulační plán NEVEKLOV SÝKOREC I. NÁVRH A. TEXTOVÁ ČÁST Objednatel: Město Neveklov Stupeň : DÚR Regulační plán Neveklov Sýkorec Číslo paré: Dílčí projekt: Urbanistické a souhrnné řešení Zpracovatel: Ing.arch.DášaTůmová

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN JANKOV vydaný Zastupitelstvem obce Jankov formou OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Projektant: Ing. arch. Dana Pavelková, ČKA 01633 architektonický ateliér ARSPRO Tovární 118, 381 01 Český Krumlov arspro.ck@worldonline.cz

Více

www.praguecityline.cz Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Plzeň město piva

www.praguecityline.cz Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Plzeň město piva Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Plzeň město piva Tato trasa je publikována jako součást série bezbariérových tras Českou republikou, které jsou vhodné pro bezbariérové cestování Všechny publikované

Více

ÚZEMNÍ STUDIE ŽAMBERK lokalita Pod Žirafou

ÚZEMNÍ STUDIE ŽAMBERK lokalita Pod Žirafou ÚZEMNÍ STUDIE ŽAMBERK lokalita Pod Žirafou Město Žamberk Masarykovo náměstí 166 564 01 Žamberk srpen 2015 ÚZEMNÍ STUDIE ŽAMBERK lokalita Pod Žirafou textová část územní studie návrh k veřejnému projednání

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Dům na hraně Valašské Meziříčí, ulice Sokolská

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Dům na hraně Valašské Meziříčí, ulice Sokolská PRŮVODNÍ ZPRÁVA Dům na hraně Valašské Meziříčí, ulice Sokolská ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název práce: Dům na hraně Valašské Meziříčí, ulice Sokolská Lokalita: Valašské Meziříčí Datum zpracování: LS 2012 Stupeň zpracování:

Více

Jana Rýznarová _ Diplomní projekt ateliér Ing. arch. Ivan Plicka, Ing. arch. Matyáš Sedlák ústav 15119 LS 2014 BYDLENÍ PRO SENIORY V PÍSKU POD

Jana Rýznarová _ Diplomní projekt ateliér Ing. arch. Ivan Plicka, Ing. arch. Matyáš Sedlák ústav 15119 LS 2014 BYDLENÍ PRO SENIORY V PÍSKU POD Jana Rýznarová _ Diplomní projekt ateliér Ing. arch. Ivan Plicka, Ing. arch. Matyáš Sedlák ústav 15119 LS 2014 BYDLENÍ PRO SENIORY V PÍSKU POD HRADBAMI 1 Zadání diplomové práce a prohlášení studenta 2

Více

ÚZEMNÍ STUDIE. CAMPING 2000, s.r.o. JANŮV DŮL, KOLONIE REKREAČNÍCH CHAT TEXTOVÁ ČÁST SRPEN 2014

ÚZEMNÍ STUDIE. CAMPING 2000, s.r.o. JANŮV DŮL, KOLONIE REKREAČNÍCH CHAT TEXTOVÁ ČÁST SRPEN 2014 ÚZEMNÍ STUDIE CAMPING 2000, s.r.o. JANŮV DŮL, KOLONIE REKREAČNÍCH CHAT TEXTOVÁ ČÁST SRPEN 2014-1 - 1. Úvod 1.1 Důvod pořízení územní studie 1.2 Vymezené území 1.3 Limity využití území 1.4 Cíl a účel územní

Více

ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ: CENA NADACE PROMĚNY 2013

ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ: CENA NADACE PROMĚNY 2013 ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ: CENA NADACE PROMĚNY 2013 OBNOVA NÁBŘEŽÍ ŘEKY LOUČNÉ V LITOMYŠLI S PODPOROU NADACE PROMĚNY A MĚSTA LITOMYŠL P.01 SOUTĚŽNÍ ZADÁNÍ Motto: Dialog mezi řekou a městem 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Více

REGULAČNÍ PLÁN CENTRÁLNÍ MĚSTSKÉ ZÓNY RÝMAŘOV

REGULAČNÍ PLÁN CENTRÁLNÍ MĚSTSKÉ ZÓNY RÝMAŘOV REGULAČNÍ PLÁN CENTRÁLNÍ MĚSTSKÉ ZÓNY RÝMAŘOV A. TEXTOVÁ ČÁST Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o. VI/2015 ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE A PODKLADY, ÚTP, PROJEKTOVÁ A PORADENSKÁ ČINNOST, EKOLOGIE, GIS

Více

Územní plán Jičíněves

Územní plán Jičíněves Zastupitelstvo obce Jičíněves jako příslušný orgán podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), za použití

Více

TEXTOVÁ ČÁST 66 6 návrh úprav náměstí Svobody ve Znojmě Současný stav Severní část znojemského centra je typickým produktem předchozích 40-50 let urbanistické bezradnosti a plánovacích deformací m.j. způsobených

Více

Čelákovice. Územní plán Čelákovic ideový návrh. město na řece, město kontrastů, život mezi Labem a polem. textová část

Čelákovice. Územní plán Čelákovic ideový návrh. město na řece, město kontrastů, život mezi Labem a polem. textová část Územní plán Čelákovic ideový návrh textová část Čelákovice město na řece, město kontrastů, život mezi Labem a polem Propojování, prolínání, sjednocování... Seznam příloh: A.1 - Hlavní výkres, měř. 1 :

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Funkce: Podpis: Razítko: A - TEXTOVÁ ČÁST. Institut regionálních informací, s.r.o.

ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Funkce: Podpis: Razítko: A - TEXTOVÁ ČÁST. Institut regionálních informací, s.r.o. ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Vnorovy Číslo jednací: 09/Z05/11 Datum vydání: 3. 10. 2011 Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba

Více

Regulační plán TISEM - SEVER

Regulační plán TISEM - SEVER Regulační plán TISEM - SEVER I. NÁVRH A. TEXTOVÁ ČÁST Objednatel: Obec Tisem Regulační plán Tisem - Sever Dílčí projekt: Urbanistické a souhrnné řešení Odpovědný projektant, Ing.arch. Miroslav Tůma I.

Více

TR Plzeňsko a Český les

TR Plzeňsko a Český les TR Plzeňsko a Český les Iveta Hennetmairová Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Iveta Hennetmairová, DiS. Dostupné

Více

Regulační plán centra města Zlína

Regulační plán centra města Zlína Akce: Fáze: Regulační plán centra města Zlína Návrh 1. Etapa Evidenční číslo: 1510070004 Pořizovatel: Zhotovitel: Magistrát města Zlín středisko územního plánování Náměstí Míru 12, Zlín 761 40 Ing. arch.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ MEZIŘÍČÍ

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ MEZIŘÍČÍ URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boţí 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ MEZIŘÍČÍ NÁVRH zakázkové číslo: 24-38

Více

Útvar koncepce a rozvoje města Plzně. Územně plánovací podklady. Plzeň. Centrální oblast města a její oživení

Útvar koncepce a rozvoje města Plzně. Územně plánovací podklady. Plzeň. Centrální oblast města a její oživení Útvar koncepce a rozvoje města Plzně Územně plánovací podklady Plzeň Centrální oblast města a její oživení prosinec 2010 Plzeň Centrální oblast města a její oživení Zpracovatel: Útvar koncepce a rozvoje

Více

Územní studie "Pod Akátovou alejí" Jistebník

Územní studie Pod Akátovou alejí Jistebník Územní studie "Pod Akátovou alejí" Jistebník Obsah kompletního elaborátu: Textová a tabulková část Grafická část 01. HLAVNÍ VÝKRES - KOORDINACE 1:2000 A2 02. DOPRAVA 1:1000 A1 03. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 1:1000

Více

SMÍCHOV CITY - SEVER VYZVANÁ NEANONYMNÍ ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ 09/01/2015

SMÍCHOV CITY - SEVER VYZVANÁ NEANONYMNÍ ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ 09/01/2015 SMÍCHOV CITY - SEVER VYZVANÁ NEANONYMNÍ ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ 09/01/2015 Smíchov City Sever Vyzvaná neanonymní soutěž řeší část území bývalého nákladového nádraží Smíchov. Architektonický návrh by měl,

Více

HOSÍN ÚZEMÍ PŘÍMĚSTSKÉ ZÁSTAVBY S PŘEVAHOU NÍZKOPODLAŽNÍHO BYDLENÍ

HOSÍN ÚZEMÍ PŘÍMĚSTSKÉ ZÁSTAVBY S PŘEVAHOU NÍZKOPODLAŽNÍHO BYDLENÍ - 41 - - 42 - HOSÍN ÚZEMÍ PŘÍMĚSTSKÉ ZÁSTAVBY S PŘEVAHOU NÍZKOPODLAŽNÍHO BYDLENÍ Urbanistická struktura a rozvoj obce Obrázek: snímek stabilního katastru obce Hosín z roku 1827 letecký snímek Hosína z

Více

Regulační plán lokality Pod Hubertusem obec Hlavenec návrh zadání květen 2012 pořizovatel Městský úřad Brandýs nad Labem Stará Boleslav, odbor

Regulační plán lokality Pod Hubertusem obec Hlavenec návrh zadání květen 2012 pořizovatel Městský úřad Brandýs nad Labem Stará Boleslav, odbor Regulační plán lokality Pod Hubertusem obec Hlavenec návrh zadání květen 2012 pořizovatel Městský úřad Brandýs nad Labem Stará Boleslav, odbor územního rozvoje a památkové péče řešené území regulačního

Více

ÚZEMNÍ STUDIE - STOD "PIVOVAR"... věřte, že se vám vrátí

ÚZEMNÍ STUDIE - STOD PIVOVAR... věřte, že se vám vrátí LOKALITA 3 PIVOVAR OBSAH A. ANALYTICKÁ A IDEOVÁ ČÁST - textová a výkresová část A.1 TEXTOVÁ ČÁST A.2 ŠIRŠÍ VZTAHY, HISTORIE A ÚP A.3 MAJETKOVÉ VZTAHY - STAV A.4 MAJETKOVÉ VZTAHY - NÁVRH A.5 LIMITY VYUŽITÍ

Více

PODMOKLY ÚZEMNÍ PLÁN. Železniční 28, 326 00 Plzeň, Telefon-záznamník-fax-377241839, E-mail-afi.atelier@volny.cz

PODMOKLY ÚZEMNÍ PLÁN. Železniční 28, 326 00 Plzeň, Telefon-záznamník-fax-377241839, E-mail-afi.atelier@volny.cz A. F. I. A T E L I E R P L Z E Ň, I N G. A R C H. O. F Á R A OVÁNÍ, URBANISMUS, ARCHITEKTURA, PROJEKTOVÁ, PORADENSKÁ A KONZULTAČNÍ ČINNOST Železniční 28, 326 00 Plzeň, Telefon-záznamník-fax-377241839,

Více

Analýza citlivosti vybraných kompozičních částí Podzámecké zahrady v Kroměříži vzhledem k jejich využití

Analýza citlivosti vybraných kompozičních částí Podzámecké zahrady v Kroměříži vzhledem k jejich využití Příloha číslo 5 Analýza citlivosti vybraných kompozičních částí Podzámecké zahrady v Kroměříži vzhledem k jejich využití Tabulková a textová část Přehled hodnocených kompozičních jednotek A.1 Stará zahrada

Více

EMPLA AG spol. s r.o. Hradec Králové

EMPLA AG spol. s r.o. Hradec Králové EMPLA AG spol. s. r. o. Hradec Králové Výzkum, vývoj a realizace technologií pro ochranu prostředí a zdraví Posouzení Územního plánu Prosečné z hlediska vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001

Více

Členění území lokality

Členění území lokality Členění území lokality Předkládaný podklad pro členění území vznikl v Kanceláři metropolitního plánu a je prvním uceleným názorem na definování pražských lokalit. Podklad vznikl jako syntéza dvanácti názorů

Více

II.13 Vyhodnocení připomínek... 16

II.13 Vyhodnocení připomínek... 16 SEZNAM DOKUMENTACE ZMĚNY č. I (ZM1/I-6/I) ÚPN SÚ VLASATICE I. N Á V R H Z M Ě N Y č. I I.A T E X T O V Á Č Á S T N Á V R H U strana : I.1 Vymezení zastavěného území... 3 I.2 Koncepce rozvoje území obce,

Více

P O L E Ň ÚZEMNÍ PLÁN

P O L E Ň ÚZEMNÍ PLÁN OBEC O L E Ň KRAJ LZEŇSKÝ OKRES KLATOVY ÚZEMNÍ LÁN A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC OLEŇ, O L E Ň č.47, 339 01 OLEŇ OŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚ, NÁM. MÍRU č.62, 339 01 K L A T O V Y ZRACOVATEL : ARCHITEKTONICKÉ

Více

SLOPNÉ A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Zlínský. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín. : Ing. Rudolf Nečas

SLOPNÉ A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Zlínský. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín. : Ing. Rudolf Nečas ÚZEMNÍ PLÁN SLOPNÉ A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika Vodní hospodářství Zásobování plynem, TKO Krajinný ráz Ekologie Geografie Digitální zpracování

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu pro Obec Starý Jičín v letech 2008-2012

Zpráva o uplatňování Územního plánu pro Obec Starý Jičín v letech 2008-2012 Zpráva o uplatňování Územního plánu pro Obec Starý Jičín v letech 2008-2012 Úvod Územní plán pro Obec Starý Jičín (dále jen ÚP) byl pořízen dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a Horní Kožlí, Mojkov, Uhřice u Vlachova Březí, Vlachovo Březí

VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a Horní Kožlí, Mojkov, Uhřice u Vlachova Březí, Vlachovo Březí PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK Husova 4, České Budějovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ÚZEMNÍ PLÁN VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a

Více

Dolni Rasnice. soubor 43 objektů - MEMORANDUM www.diskontreality.cz

Dolni Rasnice. soubor 43 objektů - MEMORANDUM www.diskontreality.cz Dolni Rasnice soubor 43 objektů - MEMORANDUM www.diskontreality.cz A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Popis širšího okolí 2. Stručná charakteristika obce 3. Popis lokality 4. Specifické charakteristiky projektu 4.1.

Více

Ing. arch. Jana Kaštánková, autorizovaná architektka ČKA 02 481

Ing. arch. Jana Kaštánková, autorizovaná architektka ČKA 02 481 ÚVOD, ZÁKLADNÍ ÚDAJE Zpracování zastavovací studie pro lokalitu v trati Tálky objednal u autorky územního plánu obce Obecní úřad ve Starovičkách v rámci smlouvy odborné technické pomoci. Předmětem řešení

Více

b) koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot

b) koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot Město Javorník Č.J.: MEJV/791/2013 Datum 18.3.2013 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstvo města Javorník, příslušné podle 6 odstavce 5 písm. c) zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech

Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech Textová část úprava duben 2010 Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech Pořizovatel: Zpracovatel: Městský úřad Rokycany Projektové

Více

Urbanismus 1. Římalová Eliška Doubravský Marek

Urbanismus 1. Římalová Eliška Doubravský Marek Urbanismus 1 Římalová Eliška Doubravský Marek 26.4.2011 Josefov, Malá Strana, Letná Alšovo Nábřeží Katastr: Staré Město Číslo mapového listu: Zadaná lokalita Centrum Prahy- severovýchodní část Části čtvrtí:

Více

Územní studie Jamné nad Orlicí Lokalita Z 7 2 0 1 2

Územní studie Jamné nad Orlicí Lokalita Z 7 2 0 1 2 Územní studie Jamné nad Orlicí Lokalita Z 7 2 0 1 2 1 Územní studie Jamné nad Orlicí Lokalita Z7 řeší problematiku požadovanou v kapitole 2B územního plánu pro zástavbové skupiny zastavitelných ploch.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV OBJEDNATEL: OBEC JÍVKA DATUM: 10/2014 NÁVRH ÚP JÍVKA 2 Zastupitelstvo obce Jívka, příslušné

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV Datum: duben 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Územní

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TĚCHOBUZ. změna č.1 ÚP TEXTOVÁ ČÁST I. NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN TĚCHOBUZ. změna č.1 ÚP TEXTOVÁ ČÁST I. NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN TĚCHOBUZ změna č.1 ÚP TEXTOVÁ ČÁST I. NÁVRH září 2014 O B E C TĚCHOBUZ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2015 Zastupitelstvo obce Těchobuz, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTO LITOMYŠL. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 2/2008

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTO LITOMYŠL. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 2/2008 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTO LITOMYŠL OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 2/2008 Zastupitelstvo města Litomyšl, příslušné podle 6 odst. 5 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

U Klánovického lesa ÚVALY U PRAHY LOKALITA VÝPUSTEK 2 ZASTAVOVACÍ STUDIE

U Klánovického lesa ÚVALY U PRAHY LOKALITA VÝPUSTEK 2 ZASTAVOVACÍ STUDIE U Klánovického lesa ÚVALY U PRAHY LOKALITA VÝPUSTEK 2 ZASTAVOVACÍ STUDIE U Klánovického lesa 2, Úvaly - Výpustek IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE AKCE MÍSTO Výstavba souboru rodinných domů včetně infrastruktury Úvaly

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST. ke společnému jednání

ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST. ke společnému jednání ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ke společnému jednání 03/2014 Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Tuhaň, Tuhaň 56 277 32 Byšice Městský úřad Mělník Odbor výstavby a rozvoje Náměstí Míru 1 276

Více

STUDIE SPORTOVNÍHO AREÁLU OBCE OSLAVICE

STUDIE SPORTOVNÍHO AREÁLU OBCE OSLAVICE STUDIE SPORTOVNÍHO AREÁLU OBCE OSLAVICE STUPEŇ: STUDIE MÍSTO ZÁMĚRU: OBEC OSLAVICE, KRAJ VYSOČINA INVESTOR: OBEC OSLAVICE ZÁSTUPCE INVESTORA: Ing. PAVEL JANOUŠEK - starosta AUTOR ARCHITEKTONICKÉHO ŘEŠENÍ:

Více

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM Příloha č. 2 MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 8 401 00 ÚSTÍ NAD LABEM Odbor rozvoje města Vyřizuje: Mgr. Adamčík / tel.:475271624 ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE Územní studie Všebořice Z3-21 a P3-24

Více

SEMILY PODMOKLICE A KE STADIONU

SEMILY PODMOKLICE A KE STADIONU SEMILY PODMOKLICE A KE STADIONU ÚZEMNÍ STUDIE III. FÁZE ČISTOPIS ČERVEN 2013 OBJEDNATEL: Město Semily Liberecký kraj POŘIZOVATEL: Městský úřad Semily, obvodní stavební úřad oddělení územního plánování

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FAKULTA ARCHITEKTURY VUT V BRNĚ, 2014/2015 OBYTNÝ SOUBOR NA ULICI PASTVINY V BRNĚ-KOMÍNĚ

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FAKULTA ARCHITEKTURY VUT V BRNĚ, 2014/2015 OBYTNÝ SOUBOR NA ULICI PASTVINY V BRNĚ-KOMÍNĚ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FAKULTA ARCHITEKTURY VUT V BRNĚ, 2014/2015 OBYTNÝ SOUBOR NA ULICI PASTVINY V BRNĚ-KOMÍNĚ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obytný soubor na ulici Pastviny v Brně-Komíně URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ Popis lokality

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á Pořizovatel: Zpracoval: Obecní úřad Ktová Ktová 62, 512 63 Rovensko pod Troskami Obecní úřad Ktová zastoupený Ing. arch. Věrou Blažkovou, IČ 45599581,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PODMOLÍ. listopad 2015. Návrh Zadání ÚP Podmolí Stránka 1

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PODMOLÍ. listopad 2015. Návrh Zadání ÚP Podmolí Stránka 1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PODMOLÍ listopad 2015 Návrh Zadání ÚP Podmolí Stránka 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor územního plánování a strategického rozvoje, oddělení územního plánování (dále jen úřad

Více

Trvale udržitelný krajinný ráz

Trvale udržitelný krajinný ráz Trvale udržitelný krajinný ráz WORKSHOP 19.6. 2008 Kašperské Hory Nová tvář Národního parku Šumava Garant workshopu, sborník sestavil: Mgr Pavel Hubený Vydala Správa NP a CHKO Šumava s finanční podporou

Více

územní studie v obci Újezdec zadavatel Obec Újezdec zpracovatel homostudio s.r.o. / Jemníky 94 / 274 01 / IČ 28450001 / DIČ CZ28450001 kontakt

územní studie v obci Újezdec zadavatel Obec Újezdec zpracovatel homostudio s.r.o. / Jemníky 94 / 274 01 / IČ 28450001 / DIČ CZ28450001 kontakt územní v obci Újezdec obsah 1 / Průvodní zpráva 2 / Základní údaje 3 / Navržené využití dle ÚP 4 / Podmínky prostorového uspořádání zástavby 5 / Regulace veřejných prostor a dopravy 6 / Plošné využití

Více

Ú Z E M N Í P L Á N V E L E N I C E TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N V E L E N I C E TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N V E L E N I C E O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C V E L E N I C E - V E L E N I C E 1 4 8 4 7 1 2 3 Z Á K U P Y P Ř Í L O H A Č Í S L O Z P R A C O V A T E L TENET, SPOL. S

Více

DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8

DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 říjen 2013 Název územně plánovací dokumentace - ÚPD: Územní plán Dušníky

Více

Nové parky na Rohanském ostrově

Nové parky na Rohanském ostrově Blok - Funkce zeleně ve struktuře města Nové parky na Rohanském ostrově -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

REGULAČNÍ PLÁN MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE PELHŘIMOV

REGULAČNÍ PLÁN MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE PELHŘIMOV Ing. arch.tadeáš Matoušek, Nad Šárkou 23, Praha 6 REGULAČNÍ PLÁN MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE PELHŘIMOV I. TEXTOVÁ ČÁST - 2008 - POŘIZOVATEL: ZPRACOVATEL: MĚSTO PELHŘIMOV ING. ARCH. TADEÁŠ MATOUŠEK MĚSTSKÝ

Více

PARK NOVÁ PASÍŘSKÁ. Studie parku v širších vazbách na základě záměru formulovaného s participací veřejnosti

PARK NOVÁ PASÍŘSKÁ. Studie parku v širších vazbách na základě záměru formulovaného s participací veřejnosti PARK NOVÁ PASÍŘSKÁ Studie parku v širších vazbách na základě záměru formulovaného s participací veřejnosti Zadavatel: MĚSTO JABLONEC NAD NISOU Mírové náměstí 19 Jablonec nad Nisou, IČ. 00262340 Zpracovatel:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN CHOTĚBOŘ PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.3 A1 - TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN CHOTĚBOŘ PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.3 A1 - TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN CHOTĚBOŘ PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.3 A1 - TEXTOVÁ ČÁST ZÁZNAM O ÚČINNOSTI SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚP VYDAL: ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHOTĚBOŘE POŘADOVÉ ČÍSLO POSLEDNÍ ZMĚNY: 3 DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI

Více

Jihomoravský krajský národní výbor v Brno VYHLÁŠKA. o prohlášení území historických jader měst za památkové zóny.

Jihomoravský krajský národní výbor v Brno VYHLÁŠKA. o prohlášení území historických jader měst za památkové zóny. Jihomoravský krajský národní výbor v Brno VYHLÁŠKA o prohlášení území historických jader měst za památkové zóny. Plenární zasedání Jihomoravského krajského národního výboru v Brně se usneslo dne 20.listopadu

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Digitální zpracování: Obec Údrnice Městský úřad Jičín Ing. arch. Karel Novotný Brožíkova 1684 500 12 Hradec Králové IČO: 44385803

Více

otazky a odpovedi existují pro investory nejaká omezení? vyrostou na Karoline. mra kodra py? kdy bude území zastaveno?

otazky a odpovedi existují pro investory nejaká omezení? vyrostou na Karoline. mra kodra py? kdy bude území zastaveno? I ~ I II.. 1(1 e otazky a odpovedi existují pro investory nejaká omezení? vyrostou na Karoline. mra kodra py? kdy bude území zastaveno? ~.~.. d~... ~~ ~~ ;- -:;: ~~ ;: == ~.---..- -:~... ;f - :::;.:-.~~

Více

A D M I N I S T R A T I V N Í C E N T R U M L I T O C H L E B Y Litochlebské náměstí, Praha 11 - Jižní Město

A D M I N I S T R A T I V N Í C E N T R U M L I T O C H L E B Y Litochlebské náměstí, Praha 11 - Jižní Město A D M I N I S T R A T I V N Í C E N T R U M L I T O C H L E B Y Litochlebské náměstí, Praha 11 - Jižní Město pro Tweelingen a.s. zpracovali m4 architekti s.r.o., Thákurova 4, 160 00 Praha 6 - Dejvice,

Více

ÚZEMNÍ STUDIE RD Mikulovice lokalita Z12

ÚZEMNÍ STUDIE RD Mikulovice lokalita Z12 ÚZEMNÍ STUDIE RD Mikulovice lokalita Z12 z.č. 2/122/11 A TEXTOVÁ ČÁST průvodní zpráva 1 Obsah: A.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 A.2. PODKLADY A DŮVODY ZPRACOVÁNÍ... 3 A.3. ŠIRŠÍ VZTAHY... 3 A.4. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO

Více

Návrh Zadání změny č. 8. územního plánu obce Jirny. Spolupracující zastupitel:

Návrh Zadání změny č. 8. územního plánu obce Jirny. Spolupracující zastupitel: Návrh Zadání změny č. 8 územního plánu obce Jirny Pořizovatel: OÚ OBCE JIRNY Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: Ing. Renata Perglerová Zpracovatel změny č. 8: Ing. arch. Jiří Danda, č. aut.

Více

ÚZEMNÍ STUDIE PLOCHY Z 2.6 RYNHOLEC

ÚZEMNÍ STUDIE PLOCHY Z 2.6 RYNHOLEC AUA Agrourbanistický ateliér 162 00 Praha 6, Šumberova 8 ÚZEMNÍ STUDIE PLOCHY Z 2.6 RYNHOLEC POŘIZOVATEL: obecní úřad Rynholec, PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér, Šumberova 8, Praha 6 Únor 2012

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY NÁVRH ÚP VALY 1 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC VALY DATUM: 03/2016 NÁVRH ÚP VALY 2 Zastupitelstvo

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU VIDOCHOV ÚZEMNÍ PLÁN VIDOCHOV

ÚZEMNÍHO PLÁNU VIDOCHOV ÚZEMNÍ PLÁN VIDOCHOV OBEC VIDOCHOV Vidochov 94, 509 01 Nová Paka Čj.: MUNPSZ/2010/16675/RO/VD Dne 7.12. 2012 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VIDOCHOV Zastupitelstvo obce Vidochov, příslušné podle ustanovení

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC OBJEDNATEL: OBEC STRUŽINEC POŘIZOVATEL: MĚÚ SEMILY, OBVODNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD, ODD. ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ VEDOUCÍ PROJEKTANT: ING. ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ZODPOVĚDNÍ PROJEKTANTI: URBANISTICKÉ

Více

1b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

1b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 1a) Vymezení zastavěného území území: Území obce Zlatníky Hodkovice zaujímá celkovou rozlohu 766 ha a tvoří jej tato katastrální - k.ú. Hodkovice u Zlatníků - k.ú. Zlatníky u Prahy Zastavěné území Zastavěné

Více

LUKOVANY A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Ú Z E M N Í P L Á N

LUKOVANY A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Ú Z E M N Í P L Á N LUKOVANY Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail:ciznerova@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: +420

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Veletiny

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SVOJŠÍN Návrh

ÚZEMNÍ PLÁN SVOJŠÍN Návrh Tento projekt byl spolufinancován za podpory Plzeňského kraje ÚZEMNÍ PLÁN SVOJŠÍN Návrh projektant: Ing.arch. A. Kasková datum: listopad 2015 A. Textová část 1 Název: Územní plán Svojšín Stupeň: Úprava

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNICE A.1. ÚZEMNÍ PLÁN DOKUMENTACE K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 1 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č.

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNICE A.1. ÚZEMNÍ PLÁN DOKUMENTACE K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 1 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNICE A.1. ÚZEMNÍ PLÁN DOKUMENTACE K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 1 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika

Více

ZADÁNÍ PRO ZPRACOVÁNÍ GENERELU DOPRAVY

ZADÁNÍ PRO ZPRACOVÁNÍ GENERELU DOPRAVY ZADÁNÍ PRO ZPRACOVÁNÍ GENERELU DOPRAVY ČÁST CYKLISTICKÁ DOPRAVA OBJEDNAL: MČ Praha 14 Úřad městské části Bratří Venclíků 1073, 198 21, Praha 9 ZPRACOVAL: Ing. Květoslav Syrový Sušická 850/28, 160 00 Praha

Více

Vyhodnocení stanovisek ostatních organizací ke konceptu územního plánu Třeboně

Vyhodnocení stanovisek ostatních organizací ke konceptu územního plánu Třeboně Vyhodnocení stanovisek ostatních organizací ke konceptu územního plánu Třeboně Organizace Připomínky Vyhodnocení Český nadační fond pro vydru, Jateční 311, Pozemky p.č. 1718, 1719/1, 1719/2, 1720, Prověřit

Více

LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU

LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU ÚZEMNÍ PLÁN JÍLOVÉ U DRŽKOVA LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU TEXTOVÁ ČÁST červen 2011 Územní plán Jílové u Držkova Objednatel: Obec Jílové u Držkova Liberecký kraj Pořizovatel: Městský úřad Železný

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST KÁMEN k.ú. Kámen u Pacova, k.ú. Nízká Lhota ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Pacov Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA LEDVICE

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA LEDVICE MĚSTO LEDVICE Mírová 422/42, 417 72 Ledvice Č.j.: 520/2014 V Ledvicích 30.09.2014 ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA LEDVICE Zastupitelstvo města Ledvice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním

Více

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 Ú Z E M N Í P L Á N BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 A - Územní plán A1 - textová část A2 - grafická část. 1 : 5 000 A2.1 výkres základního členění území A2.2 hlavní výkres

Více

Dotvoření centra Karviné - okolí třídy 17. listopadu Diplomní projekt

Dotvoření centra Karviné - okolí třídy 17. listopadu Diplomní projekt Dotvoření centra Karviné - okolí třídy 17. listopadu Diplomní projekt vedoucí práce : Ing.arch. Jan Sedlák / konzultace : Ing arch. Ivan Hnízdil vypracoval : Bc. Michal Petr Fa ČVUT / letní semestr 2010/2011

Více

Akce realizované v roce 2008

Akce realizované v roce 2008 4. CYKLISTICKÁ DOPRAVA Město Plzeň začalo budovat cyklistickou infrastrukturu v roce 1993. V posledních letech každoročně přibývá několik kilometrů nových, stavebně upravených tras a další kilometry jsou

Více

ZLIV ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ZÁSTAVBY

ZLIV ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ZÁSTAVBY - 21 - - 22 - ZLIV ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ZÁSTAVBY Urbanistická struktura a rozvoj obce Císařský otisk z roku 1827 Letecký snímek ze současnosti (2008) URBANISTICKÉ REGULATIVY Uspořádání pozemků a doporučené regulativy

Více

04 05 02 03 01 DATUM: 06/2016 ZHOTOVITEL: 1A4 01

04 05 02 03 01 DATUM: 06/2016 ZHOTOVITEL: 1A4 01 R E G U L A Č N Í P L Á N C E N T R A M Ě S T A Z L Í N A 04 05 02 03 01 PŘÍLOHA Č.1 FÁZE: NÁVRH - 3.ETAPA PŘÍLOHA: TEXTOVÁ ČÁST POŘIZOVATEL: MAGISTRÁT MĚSTA ZLÍNA NÁMĚSTÍ MÍRU 12, 761 40 ZLÍN ZHOTOVITEL:

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU JIČÍNĚVES

ÚZEMNÍHO PLÁNU JIČÍNĚVES Zpráva o uplatňování ÚP OBECNÍ ÚŘAD JIČÍNĚVES 82, 507 31 ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU JIČÍNĚVES za období 2011 2015 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a

Více

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZEN 2011 Pořizovatel: Městský úřad Vizovice Stavební úřad Masarykovo nám. 1007 763 12 Vizovice Zprostředkovatel Urbanistický ateliér

Více

příloha č. 1 opatření obecné povahy - změna č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou textová část

příloha č. 1 opatření obecné povahy - změna č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou textová část příloha č. 1 opatření obecné povahy - změna č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Novosedly nad Nežárkou datum vydání: oprávněná úřední

Více

SASOVSKÉ ÚDOLÍ. Vnitřní okruh města Jihlavy. Etapa Znojemská Brtnická. Záměr z návrhu Územního plánu Jihlava

SASOVSKÉ ÚDOLÍ. Vnitřní okruh města Jihlavy. Etapa Znojemská Brtnická. Záměr z návrhu Územního plánu Jihlava SASOVSKÉ ÚDOLÍ X Vnitřní okruh města Jihlavy Etapa Znojemská Brtnická Záměr z návrhu Územního plánu Jihlava Prezentace pro účast veřejnosti na procesu pořizování územního plánu Veřejné projednání návrhu

Více

Obec Kořenov. číslo usnesení 54/15 V Kořenově dne 27.05.2015

Obec Kořenov. číslo usnesení 54/15 V Kořenově dne 27.05.2015 Obec Kořenov číslo usnesení 54/15 V Kořenově dne 27.05.2015 Zastupitelstvo obce Kořenov, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

HOBŠOVICE ÚZEMNÍ PLÁN

HOBŠOVICE ÚZEMNÍ PLÁN HOBŠOVICE ÚZEMNÍ PLÁN POŘIZOVATEL: Městský úřad Slaný, Stavební úřad, úřad územního plánování PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 Leden 2015 Název územně plánovací dokumentace

Více

RŮZNÉ ZPŮSOBY REGULACE VÝSTAVBY V CHKO (UVEDENO NA PŘÍKLADU PREVENTIVNÍHO HODNOCENÍ KRAJINNÉHO RÁZU CHKO ČESKÝ KRAS)

RŮZNÉ ZPŮSOBY REGULACE VÝSTAVBY V CHKO (UVEDENO NA PŘÍKLADU PREVENTIVNÍHO HODNOCENÍ KRAJINNÉHO RÁZU CHKO ČESKÝ KRAS) RŮZNÉ ZPŮSOBY REGULACE VÝSTAVBY V CHKO (UVEDENO NA PŘÍKLADU PREVENTIVNÍHO HODNOCENÍ KRAJINNÉHO RÁZU CHKO ČESKÝ KRAS) Ing. Kateřina Hronovská doktorand Ústav urbanismu ČVUT v Praze, Fakulta architektury,

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU EŠ k.ú. Eš ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Pacov Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 Náměstí Svobody 1 395 01 Pacov

Více

Obsah dokumentace KSENIIA CHERNOZUBOVÁ _SENIOR COHOUSING

Obsah dokumentace KSENIIA CHERNOZUBOVÁ _SENIOR COHOUSING Obsah dokumentace průvodní a souhrnná zpráva_01 fotodokumentace_02 koncept_03 situace_04 zákres, náhled z rohu ulic Na Moráni a Pod slovany_05 zákres z ulice Na Morání_06 zákres z ulice Pod slovany_07

Více

Obnova malých a středních měst na Jižní Moravě a v Dolním Rakousku

Obnova malých a středních měst na Jižní Moravě a v Dolním Rakousku Obnova malých a středních měst na Jižní Moravě a v Dolním Rakousku Ing. arch. Václav Navrátil Školitel: doc. Ing. arch. Karel Havliš Ústav navrhování V., FA VUT Brno Recenzent: Ing. arch. Jan Sedláček

Více

Z M Ě N A č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U P O L I Č K A C. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

Z M Ě N A č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U P O L I Č K A C. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU Z M Ě N A č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U P O L I Č K A C. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail:

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ OKRES HOŘICE

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ OKRES HOŘICE ÚZEMNÍ PLÁN JEŘICE KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ OKRES HOŘICE TEXTOVÁ ČÁST prosinec 2011 Územní plán Jeřice Objednatel: Obec Jeřice Královéhradecký kraj Pořizovatel: Městský úřad Hořice Královéhradecký kraj Zhotovitel:

Více