Základní škola, Praha 4, Křesomyslova 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola, Praha 4, Křesomyslova 2"

Transkript

1 TATO ŠKOLA JE PARTNEREM V PROJEKTU ESF JPD 3 SPOLUPRÁCE A INSPIRACE Tento projekt byl podpořen z evropského sociálního fondu, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu hl. m. Prahy Základní škola, Praha 4, Křesomyslova 2 Telefon: Fax: Zřizovatel: Městská část OÚ Praha 4 Škola sdružuje - základní školu - školní družinu - školní jídelnu

2 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola Praha 4, Křesomyslova 2 (Poslední rozhodnutí o zařazení ) 2. Zřizovatel (název, sídlo): Městská část Praha 4 Táborská Praha 4 3. Charakteristika školy: Historie ZŠ Křesomyslova je školou s dlouhou a dobrou tradicí. Její historie se začala psát ve školním roce 1926/1927, ve třicátých letech 20. století se stala pokusnou reformní školou, na níţ působili významní pedagogové jako Václav Příhoda, Disman či Ladislav Hanus. V sedmdesátých a osmdesátých letech zde byla škola s rozšířenou výukou jazyků. Současná škola se snaţí navazovat na vše dobré ze své historie a zároveň se otevírá novým trendům. Současnost Úplná škola s 1. aţ 9. ročníkem ţáků v 17 třídách. Průměrná naplněnost tříd je 22 ţáků. Školní druţina má 5 oddělení. Součástí školy je školní jídelna s kapacitou 350 obědů. Škola nemá statut fakultní školy, přesto úzce spolupracujeme s Pedagogickou fakultou UK, jejíţ studenti přicházejí k našim učitelům na náslechy i na vlastní praxi. Prostorové a materiální podmínky Škola sídlí v jediné budově, její stav vyţaduje jiţ několik let rekonstrukci - okna, obvodový plášť, rozvody elektřiny atd. Na začátku roku 2007 byla na základě zadání zřizovatele vypracována přípravné studie k rekonstrukci budovy, nároky na vlastní rekonstrukci se však ukázaly jako příliš vysoké, proto byl další krok (vypracování projektové dokumentace) zatím pozastaven. Kmenové třídy jsou v některých případech umístěny v odborných učebnách (chemie, fyzika), samostatné jsou učebny počítačů a hudebna. Ve škole je zároveň několik menších odborných pracoven přírodopis, cvičná kuchyňka, keramická dílna, knihovna. Školní druţina má dvě samostatné učebny, tři oddělení jsou umístěna v kmenových třídách. 2

3 Pro výuku tělesné výchovy slouţí dvě tělocvičny (jako tělocvična je vyuţíván i původní divadelní sál). U školy je rozsáhlý sportovní areál s umělými povrchy (dvě polyfunkční hřiště a atletický ovál), areál pro školní druţinu (hřiště s umělým povrchem a zahradní část s hracími prvky) a školní zahrada. Zázemí učitelů tvoří kabinety a sborovna. V současné době probíhá další vybavení ICT technikou, která bude k dispozici pro potřeby učitelů. Hygienické vybavení pro ţáky i pedagogy je na standardní úrovni. Zabezpečení objektu školy a vlastní bezpečnost ţáků i provozu jsou dány provozním řádem školy a dalšími platnými předpisy. Personální podmínky Ve škole pracuje stabilní pedagogický sbor, věkově vyváţený (silně je zastoupena generace třicátníků, nechybí ale ani nedávní absolventi PedF či ojedinělí zkušení důchodci) tabulka v oddíle 5b. Stabilita sboru je podporována objektivním hodnocením a efektivním vyuţitím potenciálu kaţdého učitele. Chybějící aprobovanost v některých předmětech je kompenzována dalším vzděláváním učitelů. Nepřítomnost učitelů je kvalitně nahrazena a škola se snaţí minimalizovat negativní dopady na ţáky. V letošním roce v souvislosti s tvorbou školního vzdělávacího programu probíhalo další systematické vzdělávání celé sborovny, tyto semináře byly organizovány v době vedlejších prázdnin, svátků či volných víkendů. Klima školy Ve škole usilujeme o vytváření bezpečného klimatu pro ţáky i učitele. Problémy se snaţíme řešit otevřeně, se snahou o vzájemné pochopení a respektování. Učitelé 1. a 2. stupně tvoří konstruktivně spolupracující tým, vzájemně respektují specifika své práce. Princip respektu, otevřené komunikace a důvěry se snaţíme uplatňovat ve všech rovinách (ţák ţák, ţák učitel, učitel učitel, učitel ředitelka, ţák ředitelka), coţ tvoří základ bezpečného klimatu v naší škole. Navazujeme na tradice Tým učitelů vstřícně přistupuje ke změnám vedoucím k rozvoji dětské osobnosti a jejích ţivotních dovedností (např. tvorba školního vzdělávacího programu). Zároveň si uvědomujeme klady současného vzdělávání, a tudíţ neopouštíme tradice vytvořené v předchozích letech: Předmět průvodcovství, jeho výuka v 9. ročníku je kaţdoročně v červnu uzavřena projektem řetězového provádění (do r na zámku Vrchotovy Janovice, od r na zámku Jemniště - s laskavým svolením majitele hraběte Jiřího Sternberga). Spolupráce s Muzeem hl. m. Prahy (např. provádění v podskalské celnici na Výtoni). Dramatická výchova jako metoda výuky i jako samostatný předmět. Přehlídka divadelních souborů ŠKrhOLA. Výuka druhého cizího jazyka ţáci si mohou volit němčinu nebo francouzštinu. Udrţujeme kontakt s College de l Albe (Albestroff ve Francii) a organizujeme s touto školou výměnné pobyty ţáků. Vánoční trhy a další charitativní akce, jejichţ zisk zasíláme na konto Paraple, do Jedličkova ústavu apod. Pro ţáky 9. ročníků a jejich rodiče pořádá Rada rodičů absolventský ples. Ţáci se účastní (podle svých schopností, vědomostí a zájmů) různých oborových soutěţí a sportovních akcí. 3

4 V rámci prevence a bezpečnosti ţáků se ve spolupráci s Městskou policií či s Policií ČR pravidelně konají přednášky, diskusní či soutěţní pořady na téma drogy, bezpečnost na silnici, kriminalita apod. Učitelé následně připravují se ţáky projekty týkající se škodlivosti návykových látek. Neodmyslitelnou součástí prevence jsou četné volnočasové aktivity organizované školou (zájmové krouţky, výlety, exkurze apod.) Škola a rodiče V roce 1996 byla zřízena Rada školy, která byla podle zákona č. 561/2004 Sb. od transformována ve Školskou radu, jejímiţ členy jsou po dvou zástupci zřizovatele, pedagogů a zákonných zástupců ţáků. Bliţší spolupráci s rodiči zajišťuje činnost Sdruţení rodičů a přátel, jeho vedoucí orgán Rada rodičů úzce spolupracuje s vedením školy a pomáhá finančně i organizačně zajišťovat některé akce školy. 4. Vzdělávací program školy vzdělávací program počet tříd počet ţáků základní škola obecná škola národní škola - - waldorfská škola - - montessori škola - - začít spolu - - zdravá škola - - Příp. doplnit další roč.: čj /97-20, obecná škola roč.: čj /96-2, základní škola Volitelné a nepovinné předměty: práce na PC, průvodcovství, technika psaní na PC, keramika, sportovní hry, německý jazyk, francouzský jazyk, ekologie, literárně dramatická výchova, dramatická výchova, cvičení z matematiky, cvičení z českého jazyka 5. Pedagogičtí pracovníci školy (včetně vychovatelů) a) počet: 32 b) věková struktura pedagogických pracovníků k : Věk do 30 let včetně let let let nad 60 let z toho důchodci Počet z toho ţen

5 Průměrný věk pedagogických pracovníků základní školy: 42,7 c) kvalifikace pedagogických pracovníků (kvalifikovanost v % podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů) kvalifikovaní pracovníci počet + vyjádření v % nekvalifikovaní pracovníci počet + vyjádření v % I. stupeň 6 (67%) 3 (33%) II. stupeň 14 (78%) 4 (22%) vychovatelé 4 (80%) 1 (20%) Chybějící aprobovanost v některých předmětech je kompenzována dalším vzděláváním učitelů a doplňováním kvalifikačních předpokladů řádným vysokoškolským studiem (v letošním školním roce ukončily magisterské studium 2 pedagoţky). 6) Další vzdělávání pedagogických pracovníků Název kurzu (semináře): Letní škola (pracovní dílna: hodnocení) Spolupráce a inspirace PAU semináře k tvorbě ŠVP YARO kurz AJ pro neaprobované učitele Seminář Globe hydrologie, bezobratlí ţiv. Zdravotnický kurz Spolupráce a inspirace PAU celopraţské setkání učitelů (ZŠ Jiţní) Počet účastníků: V tomto školním roce intenzivně pracovaly jednotlivé týmy na formulování očekávaných výstupů jednotlivých předmětů při této časově velice náročné činnosti učitelé vyuţívali četné podněty z pracovních seminářů a dílen, které ve velké míře absolvovali v minulém školním roce a v nichţ průběţně pokračovali během roku letošního. 7. Počet zapsaných dětí pro školní rok 2006/2007 a odkladů školní docházky na školní rok 2006/2007 Počet prvních tříd Počet dětí zapsaných pro školní rok 2007/2008 Počet odkladů na školní rok 2006/

6 8. Školní družina počet oddělení počet ţáků Školní druţina Školní klub - - Činnost školní druţiny se řídí specifickým reţimem, který je dán postupným odchodem dětí do krouţků zájmové činnosti nebo domů. Náplň činnosti je různorodá krátkodobé projekty, soutěţe, návštěvy výstav či divadelních představení, výtvarné, hudební či sportovní činnosti. Vychovatelky školní druţiny připravily v průběhu roku četná programová odpoledne, např. výtvarnou soutěţ Usměvavé sluníčko, módní přehlídku pod názvem Vím, co se nosí, Čarodějnický slet, projekt Vítají vás roboti.atd. Pro činnost školní druţiny jsou vyuţívány herny, případně kmenové třídy, tělocvična a zahrada vybavená hracími prvky (prolézačky, skluzavky, houpačka) a hřiště s umělým povrchem. 9. Poradenské služby školy (výchovné poradenství, poradenství k volbě povolání činnost speciálních pedagogů a školních psychologů - jejich počet, spolupráce s PPP, SPC, policií ČR, psychology, sociálními odbory, rodiči, případně dalšími subjekty. V rámci prevence a bezpečnosti ţáků se ve spolupráci s Městskou policií či s Policií ČR pravidelně konají přednášky, diskusní či soutěţní pořady na téma drogy, bezpečnost na silnici, kriminalita apod. Učitelé následně připravují se ţáky projekty týkající se škodlivosti návykových látek. Výchovné poradenství ve škole je rozděleno mezi dva pedagogy (s ohledem na jejich vzdělání a zkušenosti): 1. Poradenství pro práci s dětmi s SPU na 1. stupni (Monika Syslová, učitelka 1. stupně, absolventka kurzu pro práci s dětmi s SPU) 2. Poradenství pro práci s dětmi na 2. stupni SPU, volba povolání, primární prevence negativních jevů (Zuzana Hnátková, aprobace Aj + psychologie) Spolupracujeme s Pedagogicko psychologickou poradnou pro Prahu 4 (děti s SPU, poradenství pro volbu povolání). V jednotlivých komplikovanějších případech jsme rodičům doporučili obrátit se na specializovanější pracoviště. V několika případech jsme spolupracovali s oddělením péče o děti. Hodnocení prevence sociálně patologických jevů Otázka prevence sociálně patologických jevů je na naší škole v souladu s celospolečenským trendem předmětem zvýšené pozornosti, neboť experimentování s drogami a následná závislost na nich je aktuální problém stále širší a mladší populace. Program primární prevence zneuţívání návykových látek byl ve škole vypracován jiţ v r a je stále aktualizován. 6

7 Program je zaměřen na několik základních okruhů: rozpracování této problematiky do tematických plánů jednotlivých předmětů vytváření pro děti bezpečného prostředí ve škole pestrá nabídka volnočasových aktivit Zájmové kroužky: keramika, počítače, pěvecký sbor, musado, fotbal, pohybové a míčové hry, akvaristika poradenství v náročných ţivotních situacích úzká spolupráce s rodiči dostatek informací o škodlivosti drog V souvislosti s četnými aktivitami (zájmové krouţky, výchovný program ozdravných pobytů, divadelní představení, řetězové provádění, nocování ve škole spojené s realizací různých projektů apod.), jejichţ cílem je sportovní či umělecké vyţití, společná záţitková terapie a vytvoření prostoru pro individuální práci s dětmi, lze konstatovat, ţe se nám daří mapovat situaci v této oblasti a ve spolupráci s rodiči včas reagovat na případné experimenty. Situaci ve škole povaţujeme v tomto směru za klidnou, jsme si však vědomi toho, ţe je třeba sledovat dění mezi dětmi se zvýšenou pozorností a ţe je třeba velmi citlivě reagovat při řešení jevů, které s sebou nesou náznaky těchto rizik. 10. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery školy včetně mezinárodní spolupráce, mimoškolní aktivity, účast školy v rozvojových programech Spolupráce s rodiči Spolupráce školy s rodiči tvoří základ dobře fungující školy. Je rozvíjena na všech úrovních, v rovině oficiální i v rovině neformálních setkání. Rada školy byla ustavena v r a v loňském roce byla podle Zákona 561/2004Sb. transformována na Školskou radu, která má šest členů (v poměrném sloţení daném zákonem). Při škole působí i Sdruţení rodičů a přátel. Jeho vedoucí orgán Rada rodičů se schází pravidelně, úzce spolupracuje s vedením školy, podílí se na organizaci některých školních akcí, finančně přispívá na vybavení školy či ozdravné pobyty dětí. S velkým ohlasem se setkává kaţdoroční školní bál, který Rada rodičů pořádá za pomoci vedení školy pro ţáky 9. ročníků a jejich rodiče a učitele. Toto neformální setkání s tancem a tombolou z darů sponzorů se v posledních 10 letech stalo hezkou tradicí a zároveň praktickým kurzem rodinné a občanské výchovy pro ţáky nejvyššího ročníku. Informace o dění ve škole zprostředkovává rodičům i školní občasník Křesomyšlenky a webové stránky zskresomyslova.cz. O významných akcích školy informujeme i v měsíčníku MČ Prahy 4 Tučňák. Kromě pravidelných třídních schůzek, konzultačních odpolední či dní otevřených dveří hledáme i další způsoby, jak propojit činnost dětí, rodičů a školy např. společné keramické dílny (pro rodiče i děti), vánoční trhy či návštěva rodičů na týdnu řetězového provádění na zámku Jemniště. Mezinárodní spolupráce Škola udrţuje řadu let kontakt s partnerskou školou College de l Albe ve francouzském Albestroffu. 7

8 11. Zkušenosti s péčí o nadané žáky V rámci volitelných a nepovinných předmětů si nadanější ţáci mohou volně vybrat jakoukoli kombinaci předmětů, vycházíme tak vstříc dětem vyţadujícím náročnější program (druhý cizí jazyk je nabízen jako nepovinný, aby tím nebyl omezen počet hodin volitelných předmětů a zbyl tak zájemcům prostor pro další profilaci). Učitelé mají moţnost volby různých metod výuky, s tím souvisí i podněcování zájmu ţáků, jejich větší soustředění, samostatné řešení úkolů, zvýšená aktivita, větší rozvoj klíčových kompetencí. Pestrost výuky zvyšuje pozornost a dává příleţitost nadaným ţákům k rozvoji jejich schopností a talentu. 12. Přípravné třídy, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí do ZŠ Škola nezřizuje přípravné třídy. Ve škole pracuje asistentka pedagoga (0,78 úvazku). Její činnost je zaměřena především na pedagogickou asistenci integrovanému ţákovi ve 3. ročníku (konkrétně při výuce matematiky a anglického jazyka) a na práci s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí, především na práci s dětmi z romského prostředí - návštěvy v rodinách, spolupráce s rodiči, domácí příprava a doučování problémových ţáků, pomoc při vytváření pracovních návyků (časté absence začínajících školáků, které nejsou kompenzovány domácí přípravou, způsobují pak často zbytečné zaostávání dětí). 13. Počet dětí cizinců ze států EU a ostatních států (podle jednotlivých zemí), zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí cizinců do prostředí ZŠ Stát počet ţáků Slovensko (EU) 1 Polsko (EU) 2 Rusko 7 Gruzie 1 Mongolsko 2 Ukrajina 4 Čína 2 Vietnam 2 Bulharsko 1 Moldávie 1 Celkem: 23 Přestoţe někteří ţáci přicházejí z oblastí jazykově diametrálně odlišných (Čína, Vietnam, Mongolsko) a při nástupu do školy bývá jejich jazyková vybavenost minimální, 8

9 máme s nimi velmi dobré zkušenosti. Obzvláště u mladších ţáků je jejich jazyková adaptabilita vysoká, a tak většinou zvládají češtinu velice rychle. Je k tomu samozřejmě zapotřebí individuální přístup učitelů, časté konzultace, spolupráce se školní druţinou (doporučujeme, aby děti cizinců docházely odpoledne do druţiny, aby co nejvíce času trávily v českém jazykovém prostředí) a spolupráce s rodinou, která v případě potřeby někdy zajišťuje dětem domácí výuku češtiny, která jim pomáhá zvládat první jazyková úskalí. 14. Počet žáků s trvalým bydlištěm mimo území HMP (ze kterých krajů djíždějí) 11 žáků - Kraj středočeský 15. Další údaje o ZŠ Mimořádné aktivity školního roku 2006/2007: V letošním roce pokračovalo zapojení školy do projektu EU SPOLUPRÁCE a INSPIRACE Přátel angažovaného učení. S dalšími školami si v tomto dvouletém projektu vyměňujeme zkušenosti při tvorbě školního vzdělávacího programu, školní týmy hledají nové cesty a inspiraci, setkávají se i učitelé jednotlivých oborů. Na jaře 2007 se škola partnersky zapojila do dalšího evropského projektu. Jeho organizátorem je SKAV a název Jak naučit učitele hodnotit naznačuje i obsahové zaměření projektu. V rámci rozvíjení spolupráce s okolními mateřskými školami jsme pro ně (kromě klasických dnů otevřených dveří) připravili projekt Andělská škola. S velkým ohlasem u dětí se setkal Den s policií, celoškolní projekt, jímţ vyvrcholila průběţná celoroční spolupráce s různými policejními sloţkami (dopravní bezpečnost, protidrogová prevence). V průběhu roku naše děti zúčastnily mnoha oborových soutěží a sportovních turnajů a výstavní vitrinu ve vstupních prostorách školy zaplnily mnoha trofejemi. V květnu se druţstvo našich ţáků zúčastnilo mezinárodních 10. Globe Games ve Šluknově naši ţáci si ověřili, ţe celoroční příprava přinesla cenné výsledky v podobě pěkného umístění našeho druţstva (škola se do mezinárodního projektu GLOBE zapojila teprve v předloňském roce), a přesvědčili, ţe jsou rovnocennými partnery zkušenějším a starším kamarádům. Náš projekt řetězového provádění se uţ podruhé uskutečnil na zámku Jemniště (předtím probíhal na zámku Vrchotovy Janovice), tentokrát ve dvou čtyřdenních etapách. Zámek Jemniště je majetkem hraběte Jiřího Sternberga, který byl opět mile překvapen nadšením i znalostmi našich průvodců. Naši deváťáci jeho důvěru a zájem návštěvníků ani letos nezklamali, a tak pozvání majitele k další spolupráci bylo jen potvrzením a výrazem jeho spokojenosti. 9

10 Škola si v tomto školním roce připomněla 80. výročí svého zaloţení. V průběhu jarních měsíců probíhaly besedy s různými osobnostmi, které v minulosti měly vztah k naší škole k nejzajímavějším patřila setkání s bývalými ţáky Janem Svěrákem, jeho sestrou Hankou Jelínkovou, Sabinou Laurinovou, Petrem Štěpánkem, Šimonem Pánkem a Simonou Stašovou. Hlavní oslava se nesla v duchu doby, kdy škola vznikla tedy v atmosféře konce dvacátých let. Její součástí byla výstava ţákovských projektů a historických dokumentů a krátká dobová vystoupení v tělocvičně školy (módní přehlídka, ukázka charlestonu či malý sokolský slet s původní hudbou, cvičením i originálními sokolskými kroji). Prioritou tohoto školního roku, na jejíţ realizaci se podílel celý učitelský sbor, bylo dokončení školního vzdělávacího programu. Vlastní proces tvorby školního vzdělávacího programu povaţujeme za velmi důleţitý, neboť sjednotil úsilí jednotlivých pedagogů, vedl je k efektivní vzájemné komunikaci i respektu, prohloubil jejich vědomí sounáleţitosti a směřoval úsilí všech k pozitivnímu vyuţití moţností, které školám nabídl Rámcový vzdělávací program. Ve školním roce 2006/2007 jsme dokončili učební osnovy jednotlivých předmětů, formulovali jsme jednotlivé oborové výstupy se zaměřením na hodnocení ţáků a připravili jednotlivé body autoevaluace školy. Náš školní vzdělávací program vznikl v návaznosti na stávající tradice školy dlouholeté školní aktivity, které dosud vytvářely specifika a do jisté míry i profilaci školy, zůstaly zachovány. Školní vzdělávací program naší školy má název KŘESOMYSL Komunikace ŘEšení problémů SOunáležitost MYšlení SLušnost Stručná charakteristika programu: Poznáváme, rozvíjíme a respektujeme vnitřní krajinu člověka. Za jednu z hlavních priorit našeho vzdělávacího programu povaţujeme osobnostní a sociální výchovu, jeţ pomáhá ovlivňovat a formovat charakter, chování a schopnost porozumění sobě i ostatním. Pro rozvoj osobnosti pouţíváme především metody zaloţené na aktivním zapojení ţáků a na principech záţitkové pedagogiky. Jednou z důleţitých metod je dramatická výchova, která je vyuţívána ve dvou rovinách: jako samostatný předmět (zařazen v učebním plánu 6. a 7. ročníku) a jako metoda výuky (především jako podstatná sloţka průřezového tématu osobnostní a sociální výchovy). Poznáváme, chráníme a kultivujeme vnější krajinu člověka. Věnujeme pozornost prostředí, v němţ ţijeme, vychováváme ţáky k odpovědnosti vůči světu kolem nás a k potřebě aktivně se zapojovat do jeho ochrany. Kromě zařazení průřezového tématu environmentální výchova v předmětech 1. stupně je toto zaměření rozvíjeno zařazením samostatného předmětu ekologie v 9. ročníku a aktivním zapojením do mezinárodního projektu GLOBE, v němţ si ţáci uvědomí propojenost světa a nedílnost ţivotního prostředí. Svět je veliký, čeština nám nestačí Podporujeme výuku cizích jazyků, aby ţáci byli schopni domluvit se v základních ţivotních situacích. Vedle povinné angličtiny nabízíme na 2. stupni druhý cizí jazyk (němčinu a francouzštinu). 10

11 Zapojujeme se do projektů, při nichţ si ţáci v praxi ověří svoji dovednost dorozumění v cizím jazyce (výměny s partnerskou školou ve Francii, účast v mezinárodním projektu GLOBE, provádění po Praze zahraničních účastníků šachového turnaje handicapovaných mladých lidí ABBLE MEAT). Svět počítačů a médií využíváme jako zdroj informací. Vyuţití informačních a komunikačních technologií znamená především získávání informací a jejich moderní zpracování. Ţáci se učí informace vyhledávat, vyhodnocovat jejich věrohodnost, prezentovat své závěry a nalezená řešení. Vzhledem k moţnosti vyuţití niţšího počtu vyučovacích hodin ICT zařazených v učebním plánu (po jedné hodině na 1. a 2. stupni) hledáme jiné cesty k naplnění této priority: zařazujeme tematicky blízké předměty z disponibilních hodin (mediální výchova), podporujeme účelné a smysluplné vyuţívání ICT ve výuce ostatních předmětů, připravujeje projekty s vyuţitím ICT. Výuka podle školního vzdělávacího programu KŘESOMYSL bude zahájena v září Ekonomická část Rozpočet a jeho čerpání k ČERPÁNÍ ROZPOČTU ZŠ KŘESOMYSLOVA K UR skutečnost z toho: K škola jídelna druţina z toho: úroky , ,79 21,16 proúčt.fo 0,00 0,00 0,00 0,00 proúčt.rf , ,46 stravné , ,00 ost.výnosy , ,00 0, ,00 TRŢBY CELKEM , , , ,00 mzdy z FO+odvody z RF 86148, ,00 0,00 0,00 Spotřebované nákupy: , , , ,00 z toho: spotřební mat , , , ,00 DHM , , ,10 0,00 spotřeba energie , , ,00 0,00 Sluţby: , , ,30 0,00 z toho: výkony spojů , ,50 0,00 0,00 služby , , ,80 0,00 revize , , ,00 nájemné , ,00 0,00 opravy a udržování , , ,50 cestovné ,50 469,50 0,00 0,00 11

12 náklady na reprez , ,00 Prev. prohlídky , ,00 0,00 0,00 Daně a poplatky: , , ,76 0,00 z toho: pojistné , ,00 poplatky , , ,76 daně, penále,škody 0 0,00 0,00 0,00 Odpisy , ,00 0,00 0,00 NÁKLADY CELKEM , , , ,00 NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OÚ , , , ,00 úspora OÚ 23266,40 MAGISTRÁT , , , ,00 mzdy , , , ,00 oon , , , ,00 soc. a zdrav.pojištění , , , ,00 FKSP , , , ,00 učebnice,výuk.soft.oopp , ,00 0,00 ostatní (LVVZ, plavání) , ,00 0,00 vzdělávání , ,00 SIPVZ INVESTICE ,00 SIPVZ ,00 HODINA poskytnuté zálohy na energie: ZŠ KŘESOMYSLOVA VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST K CELKEM nájmy kroužky jídelna z toho: úroky 0,00 0,00 služby , , ,00 tržby 0,00 stravné 68068, ,00 ost.výnosy 0,00 TRŢBY CELKEM , , , ,00 0,00 Spotřebované nákupy: , , , ,00 z toho: spotřební mat , , , ,00 12

13 DHM 0,00 0,00 0,00 spotřeba energie 35000, , , ,00 0,00 Sluţby: 31815, , ,00 822,00 z toho: výkony spojů 0,00 0,00 0,00 úklid 0,00 0,00 služby 31350, , ,00 822,00 0,00 opravy a udržování 465,00 465,00 0,00 cestovné 0,00 náklady na reprez. 0,00 0,00 Mzdové náklady , , , ,00 mzdy 56384, ,00 0, ,00 oon , , ,00 0,00 0,00 soc. a zdrav.pojištění , , , ,00 FKSP 1125,00 796,00 329,00 CVS 0,00 0,00 0,00 Daně a poplatky: 0,00 0,00 0,00 0,00 z toho: daň z příjmu 0,00 0,00 poplatky 0,00 0,00 NÁKLADY CELKEM , , , ,00 0,00 ZISK +/ZTRÁTA , , , ,00 zůstatky fondů: fond odměn ,00 FKSP ,60 rezervní fond ,59 FRIM ,72 13

14 Rozpočet a jeho čerpání k ČERPÁNÍ ROZPOČTU ZŠ KŘESOMYSLOVA K UR skutečnost z toho: 2007 k škola jídelna druţina z toho: úroky , ,83 12,60 proúčt.fo,rf 0,00 výnosy z prodeje mat. 0,00 stravné,poplatky družina , , ,00 ost.výnosy 250,00 250,00 TRŢBY CELKEM , , , ,00 mzdy z FO 0,00 0,00 Spotřebované nákupy: , , ,17 990,00 z toho: spotřební mat , , ,40 990,00 potraviny šj , ,77 DHM , , ,00 0,00 spotřeba energie , ,00 0,00 0,00 Sluţby: , , ,00 0,00 z toho: výkony spojů , ,00 školení a vzděl.+konfer.popl , ,00 nájemné 403 0,00 vedení účetních agend , ,00 konzult.,porad.a reviz.služby , , ,00 nákup a údržba SW , , ,50 úklidové práce , ,00 ostatní služby , ,18 nákup služeb na švp,lvvz,akce 46150, ,00 opravy a udržování , , ,50 cestovné 5 545,00 545,00 náklady na reprez , ,50 CVS + prev. prohlídky , ,00 0,00 0,00 Daně a poplatky: , , ,00 0,00 z toho: pojistné,odvod ZPS , ,00 poplatky , , ,00 startovné 850,00 850,00 Odpisy , ,00 0,00 0,00 NÁKLADY CELKEM , , ,17 990,00 NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OÚ , , ,57 úspora OÚ ,00 14

15 MAGISTRÁT 12907, , , , ,00 mzdy , , , ,00 oon , ,00 soc. a zdrav.pojištění 3238, , , , ,00 FKSP 183, , , , ,00 učebnice a pomůcky,oopp šj , ,57 0,00 ostatní (plavání,dvpp) , ,00 0,00 ZŠ KŘESOMYSLOVA VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST K CELKEM nájmy kroužky jídelna z toho: úroky 0,00 0,00 0,00 0,00 služby , , ,00 0,00 tržby 0,00 0,00 0,00 0,00 stravné-zbylé porce 2514, ,00 ost.výnosy 0,00 TRŢBY CELKEM , , , ,00 0,00 Spotřebované nákupy: 7780, ,00 0,00 0,00 z toho: spotřební mat. 7780, ,00 DHM 0,00 spotřeba energie 0,00 0,00 Sluţby: 63494, ,00 0,00 0,00 z toho: výkony spojů 0,00 služby 63494, ,00 nájemné 0,00 opravy a udržování 0,00 cestovné 0,00 náklady na reprez. 0,00 Mzdové náklady , , ,00 0,00 mzdy 12126, ,00 0,00 0,00 oon , , ,00 0,00 soc. a zdrav.pojištění 42114, , ,00 0,00 FKSP 244,00 244,00 0,00 CVS 0,00 0,00 0,00 Daně a poplatky: 0,00 0,00 0,00 0,00 z toho: daň z příjmu 0,00 0,00 poplatky 0,00 NÁKLADY CELKEM , , ,00 0,00 ZISK +/ZTRÁTA , , , ,00 15

16 V Praze 25. září 2007 Výroční zprávu vypracovala: Mgr. Hana Holmanová ředitelka školy 16

17 17

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Lukov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah ( dle zákona 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání pro základní vzdělávání Žák není nádobou, kterou je třeba naplnit, ale pochodní, kterou je třeba zažehnout. (Sókratés) č.j. 490/07 1.Identifikační údaje 1.1 NÁZEV - Sedma pro život - školní vzdělávací

Více

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 V České Lípě dne 21. září 2011.... Mgr. Petr Jonáš, ředitel školy Přílohy Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

Výroční zpráva. Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 Modrá škola. Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty

Výroční zpráva. Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 Modrá škola. Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty 1 Výroční zpráva Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 Modrá škola Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty za školní rok 2010/2011 2 Výroční zpráva školy 1. Základní

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Zpracoval: Mgr. Jaromír Čížek Datum 19. 11. 2010 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Oficiální název: Školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1 Identifikační údaje.. 3 2 Charakteristika školy. 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Vybavení školy... 4 2.3

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/ 2009

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/ 2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA IVANA OLBRACHTA,SEMILY, NAD ŠPEJCHAREM 574 513 01 Semily, Nad Špejcharem 574 Te tel: 481 621 036 mail: z vebové stránk e-mail: zsiosemily@iol.cz vebové stránky: www.zsiosemily.cz Zpráva

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Zapomenou na to, co jste jim řekli, ale nezapomenou na to, jak se s vámi

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Fakultní škola Ped F UK K Milíčovu 674, Praha 4, městská část Praha 11, PSČ 149 00 http://www.zsmilicov.cz e-mail: zsrvj@zsmilicov.cz TEL: 226 807 223 FAX: 226

Více

Základní škola a Mateřská škola při FN Motol V Úvalu 84, Praha 5. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola při FN Motol V Úvalu 84, Praha 5. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola při FN Motol V Úvalu 84, Praha 5 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1. Základní údaje o škole 1.2. Součásti školy

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, GLOWACKÉHO 6 Zpracoval: Mgr. Miroslav Koranda ředitel školy Výroční zpráva o činnosti základní školy zpracovaná za období předcházejícího

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIUM SOKOLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (zpracováno dle RVP ZV a RVP G) GYMSO TRADICE A BUDOUCNOST 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Název ŠVP Školní vzdělávací program pro gymnaziální

Více

I. základní škola, Říčany, Masarykovo nám. 71 okres Praha východ. Školní vzdělávací program - Škola základ života

I. základní škola, Říčany, Masarykovo nám. 71 okres Praha východ. Školní vzdělávací program - Škola základ života I. základní škola, Říčany, Masarykovo nám. 71 okres Praha východ Školní vzdělávací program - Škola základ života 1 Obsah : 1. Identifikační údaje.. 3 2. Charakteristika školy 2.1 Historie školy..4 2.2

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Od jara do zimy

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Od jara do zimy Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Proskovice, Staroveská 62, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Od jara do zimy byl vypracován na základě RVP PV č.j. 32 405/2004-22

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Obor vzdělání: Sociální činnost 75-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více