Základní škola, Praha 4, Křesomyslova 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola, Praha 4, Křesomyslova 2"

Transkript

1 TATO ŠKOLA JE PARTNEREM V PROJEKTU ESF JPD 3 SPOLUPRÁCE A INSPIRACE Tento projekt byl podpořen z evropského sociálního fondu, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu hl. m. Prahy Základní škola, Praha 4, Křesomyslova 2 Telefon: Fax: Zřizovatel: Městská část OÚ Praha 4 Škola sdružuje - základní školu - školní družinu - školní jídelnu

2 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola Praha 4, Křesomyslova 2 (Poslední rozhodnutí o zařazení ) 2. Zřizovatel (název, sídlo): Městská část Praha 4 Táborská Praha 4 3. Charakteristika školy: Historie ZŠ Křesomyslova je školou s dlouhou a dobrou tradicí. Její historie se začala psát ve školním roce 1926/1927, ve třicátých letech 20. století se stala pokusnou reformní školou, na níţ působili významní pedagogové jako Václav Příhoda, Disman či Ladislav Hanus. V sedmdesátých a osmdesátých letech zde byla škola s rozšířenou výukou jazyků. Současná škola se snaţí navazovat na vše dobré ze své historie a zároveň se otevírá novým trendům. Současnost Úplná škola s 1. aţ 9. ročníkem ţáků v 17 třídách. Průměrná naplněnost tříd je 22 ţáků. Školní druţina má 5 oddělení. Součástí školy je školní jídelna s kapacitou 350 obědů. Škola nemá statut fakultní školy, přesto úzce spolupracujeme s Pedagogickou fakultou UK, jejíţ studenti přicházejí k našim učitelům na náslechy i na vlastní praxi. Prostorové a materiální podmínky Škola sídlí v jediné budově, její stav vyţaduje jiţ několik let rekonstrukci - okna, obvodový plášť, rozvody elektřiny atd. Na začátku roku 2007 byla na základě zadání zřizovatele vypracována přípravné studie k rekonstrukci budovy, nároky na vlastní rekonstrukci se však ukázaly jako příliš vysoké, proto byl další krok (vypracování projektové dokumentace) zatím pozastaven. Kmenové třídy jsou v některých případech umístěny v odborných učebnách (chemie, fyzika), samostatné jsou učebny počítačů a hudebna. Ve škole je zároveň několik menších odborných pracoven přírodopis, cvičná kuchyňka, keramická dílna, knihovna. Školní druţina má dvě samostatné učebny, tři oddělení jsou umístěna v kmenových třídách. 2

3 Pro výuku tělesné výchovy slouţí dvě tělocvičny (jako tělocvična je vyuţíván i původní divadelní sál). U školy je rozsáhlý sportovní areál s umělými povrchy (dvě polyfunkční hřiště a atletický ovál), areál pro školní druţinu (hřiště s umělým povrchem a zahradní část s hracími prvky) a školní zahrada. Zázemí učitelů tvoří kabinety a sborovna. V současné době probíhá další vybavení ICT technikou, která bude k dispozici pro potřeby učitelů. Hygienické vybavení pro ţáky i pedagogy je na standardní úrovni. Zabezpečení objektu školy a vlastní bezpečnost ţáků i provozu jsou dány provozním řádem školy a dalšími platnými předpisy. Personální podmínky Ve škole pracuje stabilní pedagogický sbor, věkově vyváţený (silně je zastoupena generace třicátníků, nechybí ale ani nedávní absolventi PedF či ojedinělí zkušení důchodci) tabulka v oddíle 5b. Stabilita sboru je podporována objektivním hodnocením a efektivním vyuţitím potenciálu kaţdého učitele. Chybějící aprobovanost v některých předmětech je kompenzována dalším vzděláváním učitelů. Nepřítomnost učitelů je kvalitně nahrazena a škola se snaţí minimalizovat negativní dopady na ţáky. V letošním roce v souvislosti s tvorbou školního vzdělávacího programu probíhalo další systematické vzdělávání celé sborovny, tyto semináře byly organizovány v době vedlejších prázdnin, svátků či volných víkendů. Klima školy Ve škole usilujeme o vytváření bezpečného klimatu pro ţáky i učitele. Problémy se snaţíme řešit otevřeně, se snahou o vzájemné pochopení a respektování. Učitelé 1. a 2. stupně tvoří konstruktivně spolupracující tým, vzájemně respektují specifika své práce. Princip respektu, otevřené komunikace a důvěry se snaţíme uplatňovat ve všech rovinách (ţák ţák, ţák učitel, učitel učitel, učitel ředitelka, ţák ředitelka), coţ tvoří základ bezpečného klimatu v naší škole. Navazujeme na tradice Tým učitelů vstřícně přistupuje ke změnám vedoucím k rozvoji dětské osobnosti a jejích ţivotních dovedností (např. tvorba školního vzdělávacího programu). Zároveň si uvědomujeme klady současného vzdělávání, a tudíţ neopouštíme tradice vytvořené v předchozích letech: Předmět průvodcovství, jeho výuka v 9. ročníku je kaţdoročně v červnu uzavřena projektem řetězového provádění (do r na zámku Vrchotovy Janovice, od r na zámku Jemniště - s laskavým svolením majitele hraběte Jiřího Sternberga). Spolupráce s Muzeem hl. m. Prahy (např. provádění v podskalské celnici na Výtoni). Dramatická výchova jako metoda výuky i jako samostatný předmět. Přehlídka divadelních souborů ŠKrhOLA. Výuka druhého cizího jazyka ţáci si mohou volit němčinu nebo francouzštinu. Udrţujeme kontakt s College de l Albe (Albestroff ve Francii) a organizujeme s touto školou výměnné pobyty ţáků. Vánoční trhy a další charitativní akce, jejichţ zisk zasíláme na konto Paraple, do Jedličkova ústavu apod. Pro ţáky 9. ročníků a jejich rodiče pořádá Rada rodičů absolventský ples. Ţáci se účastní (podle svých schopností, vědomostí a zájmů) různých oborových soutěţí a sportovních akcí. 3

4 V rámci prevence a bezpečnosti ţáků se ve spolupráci s Městskou policií či s Policií ČR pravidelně konají přednášky, diskusní či soutěţní pořady na téma drogy, bezpečnost na silnici, kriminalita apod. Učitelé následně připravují se ţáky projekty týkající se škodlivosti návykových látek. Neodmyslitelnou součástí prevence jsou četné volnočasové aktivity organizované školou (zájmové krouţky, výlety, exkurze apod.) Škola a rodiče V roce 1996 byla zřízena Rada školy, která byla podle zákona č. 561/2004 Sb. od transformována ve Školskou radu, jejímiţ členy jsou po dvou zástupci zřizovatele, pedagogů a zákonných zástupců ţáků. Bliţší spolupráci s rodiči zajišťuje činnost Sdruţení rodičů a přátel, jeho vedoucí orgán Rada rodičů úzce spolupracuje s vedením školy a pomáhá finančně i organizačně zajišťovat některé akce školy. 4. Vzdělávací program školy vzdělávací program počet tříd počet ţáků základní škola obecná škola národní škola - - waldorfská škola - - montessori škola - - začít spolu - - zdravá škola - - Příp. doplnit další roč.: čj /97-20, obecná škola roč.: čj /96-2, základní škola Volitelné a nepovinné předměty: práce na PC, průvodcovství, technika psaní na PC, keramika, sportovní hry, německý jazyk, francouzský jazyk, ekologie, literárně dramatická výchova, dramatická výchova, cvičení z matematiky, cvičení z českého jazyka 5. Pedagogičtí pracovníci školy (včetně vychovatelů) a) počet: 32 b) věková struktura pedagogických pracovníků k : Věk do 30 let včetně let let let nad 60 let z toho důchodci Počet z toho ţen

5 Průměrný věk pedagogických pracovníků základní školy: 42,7 c) kvalifikace pedagogických pracovníků (kvalifikovanost v % podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů) kvalifikovaní pracovníci počet + vyjádření v % nekvalifikovaní pracovníci počet + vyjádření v % I. stupeň 6 (67%) 3 (33%) II. stupeň 14 (78%) 4 (22%) vychovatelé 4 (80%) 1 (20%) Chybějící aprobovanost v některých předmětech je kompenzována dalším vzděláváním učitelů a doplňováním kvalifikačních předpokladů řádným vysokoškolským studiem (v letošním školním roce ukončily magisterské studium 2 pedagoţky). 6) Další vzdělávání pedagogických pracovníků Název kurzu (semináře): Letní škola (pracovní dílna: hodnocení) Spolupráce a inspirace PAU semináře k tvorbě ŠVP YARO kurz AJ pro neaprobované učitele Seminář Globe hydrologie, bezobratlí ţiv. Zdravotnický kurz Spolupráce a inspirace PAU celopraţské setkání učitelů (ZŠ Jiţní) Počet účastníků: V tomto školním roce intenzivně pracovaly jednotlivé týmy na formulování očekávaných výstupů jednotlivých předmětů při této časově velice náročné činnosti učitelé vyuţívali četné podněty z pracovních seminářů a dílen, které ve velké míře absolvovali v minulém školním roce a v nichţ průběţně pokračovali během roku letošního. 7. Počet zapsaných dětí pro školní rok 2006/2007 a odkladů školní docházky na školní rok 2006/2007 Počet prvních tříd Počet dětí zapsaných pro školní rok 2007/2008 Počet odkladů na školní rok 2006/

6 8. Školní družina počet oddělení počet ţáků Školní druţina Školní klub - - Činnost školní druţiny se řídí specifickým reţimem, který je dán postupným odchodem dětí do krouţků zájmové činnosti nebo domů. Náplň činnosti je různorodá krátkodobé projekty, soutěţe, návštěvy výstav či divadelních představení, výtvarné, hudební či sportovní činnosti. Vychovatelky školní druţiny připravily v průběhu roku četná programová odpoledne, např. výtvarnou soutěţ Usměvavé sluníčko, módní přehlídku pod názvem Vím, co se nosí, Čarodějnický slet, projekt Vítají vás roboti.atd. Pro činnost školní druţiny jsou vyuţívány herny, případně kmenové třídy, tělocvična a zahrada vybavená hracími prvky (prolézačky, skluzavky, houpačka) a hřiště s umělým povrchem. 9. Poradenské služby školy (výchovné poradenství, poradenství k volbě povolání činnost speciálních pedagogů a školních psychologů - jejich počet, spolupráce s PPP, SPC, policií ČR, psychology, sociálními odbory, rodiči, případně dalšími subjekty. V rámci prevence a bezpečnosti ţáků se ve spolupráci s Městskou policií či s Policií ČR pravidelně konají přednášky, diskusní či soutěţní pořady na téma drogy, bezpečnost na silnici, kriminalita apod. Učitelé následně připravují se ţáky projekty týkající se škodlivosti návykových látek. Výchovné poradenství ve škole je rozděleno mezi dva pedagogy (s ohledem na jejich vzdělání a zkušenosti): 1. Poradenství pro práci s dětmi s SPU na 1. stupni (Monika Syslová, učitelka 1. stupně, absolventka kurzu pro práci s dětmi s SPU) 2. Poradenství pro práci s dětmi na 2. stupni SPU, volba povolání, primární prevence negativních jevů (Zuzana Hnátková, aprobace Aj + psychologie) Spolupracujeme s Pedagogicko psychologickou poradnou pro Prahu 4 (děti s SPU, poradenství pro volbu povolání). V jednotlivých komplikovanějších případech jsme rodičům doporučili obrátit se na specializovanější pracoviště. V několika případech jsme spolupracovali s oddělením péče o děti. Hodnocení prevence sociálně patologických jevů Otázka prevence sociálně patologických jevů je na naší škole v souladu s celospolečenským trendem předmětem zvýšené pozornosti, neboť experimentování s drogami a následná závislost na nich je aktuální problém stále širší a mladší populace. Program primární prevence zneuţívání návykových látek byl ve škole vypracován jiţ v r a je stále aktualizován. 6

7 Program je zaměřen na několik základních okruhů: rozpracování této problematiky do tematických plánů jednotlivých předmětů vytváření pro děti bezpečného prostředí ve škole pestrá nabídka volnočasových aktivit Zájmové kroužky: keramika, počítače, pěvecký sbor, musado, fotbal, pohybové a míčové hry, akvaristika poradenství v náročných ţivotních situacích úzká spolupráce s rodiči dostatek informací o škodlivosti drog V souvislosti s četnými aktivitami (zájmové krouţky, výchovný program ozdravných pobytů, divadelní představení, řetězové provádění, nocování ve škole spojené s realizací různých projektů apod.), jejichţ cílem je sportovní či umělecké vyţití, společná záţitková terapie a vytvoření prostoru pro individuální práci s dětmi, lze konstatovat, ţe se nám daří mapovat situaci v této oblasti a ve spolupráci s rodiči včas reagovat na případné experimenty. Situaci ve škole povaţujeme v tomto směru za klidnou, jsme si však vědomi toho, ţe je třeba sledovat dění mezi dětmi se zvýšenou pozorností a ţe je třeba velmi citlivě reagovat při řešení jevů, které s sebou nesou náznaky těchto rizik. 10. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery školy včetně mezinárodní spolupráce, mimoškolní aktivity, účast školy v rozvojových programech Spolupráce s rodiči Spolupráce školy s rodiči tvoří základ dobře fungující školy. Je rozvíjena na všech úrovních, v rovině oficiální i v rovině neformálních setkání. Rada školy byla ustavena v r a v loňském roce byla podle Zákona 561/2004Sb. transformována na Školskou radu, která má šest členů (v poměrném sloţení daném zákonem). Při škole působí i Sdruţení rodičů a přátel. Jeho vedoucí orgán Rada rodičů se schází pravidelně, úzce spolupracuje s vedením školy, podílí se na organizaci některých školních akcí, finančně přispívá na vybavení školy či ozdravné pobyty dětí. S velkým ohlasem se setkává kaţdoroční školní bál, který Rada rodičů pořádá za pomoci vedení školy pro ţáky 9. ročníků a jejich rodiče a učitele. Toto neformální setkání s tancem a tombolou z darů sponzorů se v posledních 10 letech stalo hezkou tradicí a zároveň praktickým kurzem rodinné a občanské výchovy pro ţáky nejvyššího ročníku. Informace o dění ve škole zprostředkovává rodičům i školní občasník Křesomyšlenky a webové stránky zskresomyslova.cz. O významných akcích školy informujeme i v měsíčníku MČ Prahy 4 Tučňák. Kromě pravidelných třídních schůzek, konzultačních odpolední či dní otevřených dveří hledáme i další způsoby, jak propojit činnost dětí, rodičů a školy např. společné keramické dílny (pro rodiče i děti), vánoční trhy či návštěva rodičů na týdnu řetězového provádění na zámku Jemniště. Mezinárodní spolupráce Škola udrţuje řadu let kontakt s partnerskou školou College de l Albe ve francouzském Albestroffu. 7

8 11. Zkušenosti s péčí o nadané žáky V rámci volitelných a nepovinných předmětů si nadanější ţáci mohou volně vybrat jakoukoli kombinaci předmětů, vycházíme tak vstříc dětem vyţadujícím náročnější program (druhý cizí jazyk je nabízen jako nepovinný, aby tím nebyl omezen počet hodin volitelných předmětů a zbyl tak zájemcům prostor pro další profilaci). Učitelé mají moţnost volby různých metod výuky, s tím souvisí i podněcování zájmu ţáků, jejich větší soustředění, samostatné řešení úkolů, zvýšená aktivita, větší rozvoj klíčových kompetencí. Pestrost výuky zvyšuje pozornost a dává příleţitost nadaným ţákům k rozvoji jejich schopností a talentu. 12. Přípravné třídy, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí do ZŠ Škola nezřizuje přípravné třídy. Ve škole pracuje asistentka pedagoga (0,78 úvazku). Její činnost je zaměřena především na pedagogickou asistenci integrovanému ţákovi ve 3. ročníku (konkrétně při výuce matematiky a anglického jazyka) a na práci s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí, především na práci s dětmi z romského prostředí - návštěvy v rodinách, spolupráce s rodiči, domácí příprava a doučování problémových ţáků, pomoc při vytváření pracovních návyků (časté absence začínajících školáků, které nejsou kompenzovány domácí přípravou, způsobují pak často zbytečné zaostávání dětí). 13. Počet dětí cizinců ze států EU a ostatních států (podle jednotlivých zemí), zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí cizinců do prostředí ZŠ Stát počet ţáků Slovensko (EU) 1 Polsko (EU) 2 Rusko 7 Gruzie 1 Mongolsko 2 Ukrajina 4 Čína 2 Vietnam 2 Bulharsko 1 Moldávie 1 Celkem: 23 Přestoţe někteří ţáci přicházejí z oblastí jazykově diametrálně odlišných (Čína, Vietnam, Mongolsko) a při nástupu do školy bývá jejich jazyková vybavenost minimální, 8

9 máme s nimi velmi dobré zkušenosti. Obzvláště u mladších ţáků je jejich jazyková adaptabilita vysoká, a tak většinou zvládají češtinu velice rychle. Je k tomu samozřejmě zapotřebí individuální přístup učitelů, časté konzultace, spolupráce se školní druţinou (doporučujeme, aby děti cizinců docházely odpoledne do druţiny, aby co nejvíce času trávily v českém jazykovém prostředí) a spolupráce s rodinou, která v případě potřeby někdy zajišťuje dětem domácí výuku češtiny, která jim pomáhá zvládat první jazyková úskalí. 14. Počet žáků s trvalým bydlištěm mimo území HMP (ze kterých krajů djíždějí) 11 žáků - Kraj středočeský 15. Další údaje o ZŠ Mimořádné aktivity školního roku 2006/2007: V letošním roce pokračovalo zapojení školy do projektu EU SPOLUPRÁCE a INSPIRACE Přátel angažovaného učení. S dalšími školami si v tomto dvouletém projektu vyměňujeme zkušenosti při tvorbě školního vzdělávacího programu, školní týmy hledají nové cesty a inspiraci, setkávají se i učitelé jednotlivých oborů. Na jaře 2007 se škola partnersky zapojila do dalšího evropského projektu. Jeho organizátorem je SKAV a název Jak naučit učitele hodnotit naznačuje i obsahové zaměření projektu. V rámci rozvíjení spolupráce s okolními mateřskými školami jsme pro ně (kromě klasických dnů otevřených dveří) připravili projekt Andělská škola. S velkým ohlasem u dětí se setkal Den s policií, celoškolní projekt, jímţ vyvrcholila průběţná celoroční spolupráce s různými policejními sloţkami (dopravní bezpečnost, protidrogová prevence). V průběhu roku naše děti zúčastnily mnoha oborových soutěží a sportovních turnajů a výstavní vitrinu ve vstupních prostorách školy zaplnily mnoha trofejemi. V květnu se druţstvo našich ţáků zúčastnilo mezinárodních 10. Globe Games ve Šluknově naši ţáci si ověřili, ţe celoroční příprava přinesla cenné výsledky v podobě pěkného umístění našeho druţstva (škola se do mezinárodního projektu GLOBE zapojila teprve v předloňském roce), a přesvědčili, ţe jsou rovnocennými partnery zkušenějším a starším kamarádům. Náš projekt řetězového provádění se uţ podruhé uskutečnil na zámku Jemniště (předtím probíhal na zámku Vrchotovy Janovice), tentokrát ve dvou čtyřdenních etapách. Zámek Jemniště je majetkem hraběte Jiřího Sternberga, který byl opět mile překvapen nadšením i znalostmi našich průvodců. Naši deváťáci jeho důvěru a zájem návštěvníků ani letos nezklamali, a tak pozvání majitele k další spolupráci bylo jen potvrzením a výrazem jeho spokojenosti. 9

10 Škola si v tomto školním roce připomněla 80. výročí svého zaloţení. V průběhu jarních měsíců probíhaly besedy s různými osobnostmi, které v minulosti měly vztah k naší škole k nejzajímavějším patřila setkání s bývalými ţáky Janem Svěrákem, jeho sestrou Hankou Jelínkovou, Sabinou Laurinovou, Petrem Štěpánkem, Šimonem Pánkem a Simonou Stašovou. Hlavní oslava se nesla v duchu doby, kdy škola vznikla tedy v atmosféře konce dvacátých let. Její součástí byla výstava ţákovských projektů a historických dokumentů a krátká dobová vystoupení v tělocvičně školy (módní přehlídka, ukázka charlestonu či malý sokolský slet s původní hudbou, cvičením i originálními sokolskými kroji). Prioritou tohoto školního roku, na jejíţ realizaci se podílel celý učitelský sbor, bylo dokončení školního vzdělávacího programu. Vlastní proces tvorby školního vzdělávacího programu povaţujeme za velmi důleţitý, neboť sjednotil úsilí jednotlivých pedagogů, vedl je k efektivní vzájemné komunikaci i respektu, prohloubil jejich vědomí sounáleţitosti a směřoval úsilí všech k pozitivnímu vyuţití moţností, které školám nabídl Rámcový vzdělávací program. Ve školním roce 2006/2007 jsme dokončili učební osnovy jednotlivých předmětů, formulovali jsme jednotlivé oborové výstupy se zaměřením na hodnocení ţáků a připravili jednotlivé body autoevaluace školy. Náš školní vzdělávací program vznikl v návaznosti na stávající tradice školy dlouholeté školní aktivity, které dosud vytvářely specifika a do jisté míry i profilaci školy, zůstaly zachovány. Školní vzdělávací program naší školy má název KŘESOMYSL Komunikace ŘEšení problémů SOunáležitost MYšlení SLušnost Stručná charakteristika programu: Poznáváme, rozvíjíme a respektujeme vnitřní krajinu člověka. Za jednu z hlavních priorit našeho vzdělávacího programu povaţujeme osobnostní a sociální výchovu, jeţ pomáhá ovlivňovat a formovat charakter, chování a schopnost porozumění sobě i ostatním. Pro rozvoj osobnosti pouţíváme především metody zaloţené na aktivním zapojení ţáků a na principech záţitkové pedagogiky. Jednou z důleţitých metod je dramatická výchova, která je vyuţívána ve dvou rovinách: jako samostatný předmět (zařazen v učebním plánu 6. a 7. ročníku) a jako metoda výuky (především jako podstatná sloţka průřezového tématu osobnostní a sociální výchovy). Poznáváme, chráníme a kultivujeme vnější krajinu člověka. Věnujeme pozornost prostředí, v němţ ţijeme, vychováváme ţáky k odpovědnosti vůči světu kolem nás a k potřebě aktivně se zapojovat do jeho ochrany. Kromě zařazení průřezového tématu environmentální výchova v předmětech 1. stupně je toto zaměření rozvíjeno zařazením samostatného předmětu ekologie v 9. ročníku a aktivním zapojením do mezinárodního projektu GLOBE, v němţ si ţáci uvědomí propojenost světa a nedílnost ţivotního prostředí. Svět je veliký, čeština nám nestačí Podporujeme výuku cizích jazyků, aby ţáci byli schopni domluvit se v základních ţivotních situacích. Vedle povinné angličtiny nabízíme na 2. stupni druhý cizí jazyk (němčinu a francouzštinu). 10

11 Zapojujeme se do projektů, při nichţ si ţáci v praxi ověří svoji dovednost dorozumění v cizím jazyce (výměny s partnerskou školou ve Francii, účast v mezinárodním projektu GLOBE, provádění po Praze zahraničních účastníků šachového turnaje handicapovaných mladých lidí ABBLE MEAT). Svět počítačů a médií využíváme jako zdroj informací. Vyuţití informačních a komunikačních technologií znamená především získávání informací a jejich moderní zpracování. Ţáci se učí informace vyhledávat, vyhodnocovat jejich věrohodnost, prezentovat své závěry a nalezená řešení. Vzhledem k moţnosti vyuţití niţšího počtu vyučovacích hodin ICT zařazených v učebním plánu (po jedné hodině na 1. a 2. stupni) hledáme jiné cesty k naplnění této priority: zařazujeme tematicky blízké předměty z disponibilních hodin (mediální výchova), podporujeme účelné a smysluplné vyuţívání ICT ve výuce ostatních předmětů, připravujeje projekty s vyuţitím ICT. Výuka podle školního vzdělávacího programu KŘESOMYSL bude zahájena v září Ekonomická část Rozpočet a jeho čerpání k ČERPÁNÍ ROZPOČTU ZŠ KŘESOMYSLOVA K UR skutečnost z toho: K škola jídelna druţina z toho: úroky , ,79 21,16 proúčt.fo 0,00 0,00 0,00 0,00 proúčt.rf , ,46 stravné , ,00 ost.výnosy , ,00 0, ,00 TRŢBY CELKEM , , , ,00 mzdy z FO+odvody z RF 86148, ,00 0,00 0,00 Spotřebované nákupy: , , , ,00 z toho: spotřební mat , , , ,00 DHM , , ,10 0,00 spotřeba energie , , ,00 0,00 Sluţby: , , ,30 0,00 z toho: výkony spojů , ,50 0,00 0,00 služby , , ,80 0,00 revize , , ,00 nájemné , ,00 0,00 opravy a udržování , , ,50 cestovné ,50 469,50 0,00 0,00 11

12 náklady na reprez , ,00 Prev. prohlídky , ,00 0,00 0,00 Daně a poplatky: , , ,76 0,00 z toho: pojistné , ,00 poplatky , , ,76 daně, penále,škody 0 0,00 0,00 0,00 Odpisy , ,00 0,00 0,00 NÁKLADY CELKEM , , , ,00 NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OÚ , , , ,00 úspora OÚ 23266,40 MAGISTRÁT , , , ,00 mzdy , , , ,00 oon , , , ,00 soc. a zdrav.pojištění , , , ,00 FKSP , , , ,00 učebnice,výuk.soft.oopp , ,00 0,00 ostatní (LVVZ, plavání) , ,00 0,00 vzdělávání , ,00 SIPVZ INVESTICE ,00 SIPVZ ,00 HODINA poskytnuté zálohy na energie: ZŠ KŘESOMYSLOVA VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST K CELKEM nájmy kroužky jídelna z toho: úroky 0,00 0,00 služby , , ,00 tržby 0,00 stravné 68068, ,00 ost.výnosy 0,00 TRŢBY CELKEM , , , ,00 0,00 Spotřebované nákupy: , , , ,00 z toho: spotřební mat , , , ,00 12

13 DHM 0,00 0,00 0,00 spotřeba energie 35000, , , ,00 0,00 Sluţby: 31815, , ,00 822,00 z toho: výkony spojů 0,00 0,00 0,00 úklid 0,00 0,00 služby 31350, , ,00 822,00 0,00 opravy a udržování 465,00 465,00 0,00 cestovné 0,00 náklady na reprez. 0,00 0,00 Mzdové náklady , , , ,00 mzdy 56384, ,00 0, ,00 oon , , ,00 0,00 0,00 soc. a zdrav.pojištění , , , ,00 FKSP 1125,00 796,00 329,00 CVS 0,00 0,00 0,00 Daně a poplatky: 0,00 0,00 0,00 0,00 z toho: daň z příjmu 0,00 0,00 poplatky 0,00 0,00 NÁKLADY CELKEM , , , ,00 0,00 ZISK +/ZTRÁTA , , , ,00 zůstatky fondů: fond odměn ,00 FKSP ,60 rezervní fond ,59 FRIM ,72 13

14 Rozpočet a jeho čerpání k ČERPÁNÍ ROZPOČTU ZŠ KŘESOMYSLOVA K UR skutečnost z toho: 2007 k škola jídelna druţina z toho: úroky , ,83 12,60 proúčt.fo,rf 0,00 výnosy z prodeje mat. 0,00 stravné,poplatky družina , , ,00 ost.výnosy 250,00 250,00 TRŢBY CELKEM , , , ,00 mzdy z FO 0,00 0,00 Spotřebované nákupy: , , ,17 990,00 z toho: spotřební mat , , ,40 990,00 potraviny šj , ,77 DHM , , ,00 0,00 spotřeba energie , ,00 0,00 0,00 Sluţby: , , ,00 0,00 z toho: výkony spojů , ,00 školení a vzděl.+konfer.popl , ,00 nájemné 403 0,00 vedení účetních agend , ,00 konzult.,porad.a reviz.služby , , ,00 nákup a údržba SW , , ,50 úklidové práce , ,00 ostatní služby , ,18 nákup služeb na švp,lvvz,akce 46150, ,00 opravy a udržování , , ,50 cestovné 5 545,00 545,00 náklady na reprez , ,50 CVS + prev. prohlídky , ,00 0,00 0,00 Daně a poplatky: , , ,00 0,00 z toho: pojistné,odvod ZPS , ,00 poplatky , , ,00 startovné 850,00 850,00 Odpisy , ,00 0,00 0,00 NÁKLADY CELKEM , , ,17 990,00 NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OÚ , , ,57 úspora OÚ ,00 14

15 MAGISTRÁT 12907, , , , ,00 mzdy , , , ,00 oon , ,00 soc. a zdrav.pojištění 3238, , , , ,00 FKSP 183, , , , ,00 učebnice a pomůcky,oopp šj , ,57 0,00 ostatní (plavání,dvpp) , ,00 0,00 ZŠ KŘESOMYSLOVA VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST K CELKEM nájmy kroužky jídelna z toho: úroky 0,00 0,00 0,00 0,00 služby , , ,00 0,00 tržby 0,00 0,00 0,00 0,00 stravné-zbylé porce 2514, ,00 ost.výnosy 0,00 TRŢBY CELKEM , , , ,00 0,00 Spotřebované nákupy: 7780, ,00 0,00 0,00 z toho: spotřební mat. 7780, ,00 DHM 0,00 spotřeba energie 0,00 0,00 Sluţby: 63494, ,00 0,00 0,00 z toho: výkony spojů 0,00 služby 63494, ,00 nájemné 0,00 opravy a udržování 0,00 cestovné 0,00 náklady na reprez. 0,00 Mzdové náklady , , ,00 0,00 mzdy 12126, ,00 0,00 0,00 oon , , ,00 0,00 soc. a zdrav.pojištění 42114, , ,00 0,00 FKSP 244,00 244,00 0,00 CVS 0,00 0,00 0,00 Daně a poplatky: 0,00 0,00 0,00 0,00 z toho: daň z příjmu 0,00 0,00 poplatky 0,00 NÁKLADY CELKEM , , ,00 0,00 ZISK +/ZTRÁTA , , , ,00 15

16 V Praze 25. září 2007 Výroční zprávu vypracovala: Mgr. Hana Holmanová ředitelka školy 16

17 17

Základní škola, Praha 4, Křesomyslova 2 (Poslední rozhodnutí o zařazení 1. 1. 2006)

Základní škola, Praha 4, Křesomyslova 2 (Poslední rozhodnutí o zařazení 1. 1. 2006) 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 4, Křesomyslova 2 (Poslední rozhodnutí o zařazení 1. 1. 2006) 2. Zřizovatel (název, sídlo): Městská část Praha 4

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Základní škola, Praha 4, Křesomyslova 2. Telefon: 261215728-29 Fax: 261215730 E-mail: zs.kresomysl@volny.cz www.zskresomyslova.cz

Základní škola, Praha 4, Křesomyslova 2. Telefon: 261215728-29 Fax: 261215730 E-mail: zs.kresomysl@volny.cz www.zskresomyslova.cz Základní škola, Praha 4, Křesomyslova 2 Telefon: 261215728-29 Fax: 261215730 E-mail: zs.kresomysl@volny.cz www.zskresomyslova.cz Zřizovatel: Městská část Praha 4 Škola sdružuje - základní školu - školní

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí Základní škola, Praha 4, Předškolní 420/5

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola, Praha 4, Křesomyslova 2. telefon: 261 215 728-29 fax: 261 215 730 e-mail: zs.kresomysl@volny.cz www.zskresomyslova.

Základní škola, Praha 4, Křesomyslova 2. telefon: 261 215 728-29 fax: 261 215 730 e-mail: zs.kresomysl@volny.cz www.zskresomyslova. Základní škola, Praha 4, Křesomyslova 2 telefon: 261 215 728-29 fax: 261 215 730 e-mail: zs.kresomysl@volny.cz www.zskresomyslova.cz Zřizovatel: Městská část Praha 4 Škola sdružuje - základní školu - školní

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

Základní škola, Praha 4, Křesomyslova 2. telefon: 261 215 728-29 fax: 261 215 730 e-mail: zs.kresomysl@volny.cz www.zskresomyslova.

Základní škola, Praha 4, Křesomyslova 2. telefon: 261 215 728-29 fax: 261 215 730 e-mail: zs.kresomysl@volny.cz www.zskresomyslova. Základní škola, Praha 4, Křesomyslova 2 telefon: 261 215 728-29 fax: 261 215 730 e-mail: zs.kresomysl@volny.cz www.zskresomyslova.cz Zřizovatel: Městská část Praha 4 Škola sdružuje - základní školu - školní

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2013 2014 Č. j.: 930/2014 V Praze dne 12. října 2014 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2013/2014

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989 Nymburk, Letců R.A.F. 1989 Termín vlastního hodnocení: 17. 6. 2007 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY Soulad školního programu s

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Tato koncepce vychází z analýzy současného stavu a jejím záměrem je nastínit profilaci školy, tedy specifický směr, kterým se bude MŠ ubírat. Profilace školy je

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Dlouhodobý plán Základní a mateřské školy Heřmánek Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Oblast řízení a správy - zlepšit a stále zlepšovat komunikaci v týmu a organizaci práce a vzájemnou vykazatelnost

Více

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Slouží jako podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy hl. m. Prahy (i pro MŠ z MČ spadajících pod správní obvod Prahy

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení školní rok 2006 / 2007 . Obecná část..

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Dotace hodin v roce 2010/2011

Dotace hodin v roce 2010/2011 ad I. 1. Vyučovat podle učebních dokumentů (učební plány a učební osnovy) takto: - V 5..ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola č.j.16 847/96-2 - v ostatních ročnících 1. 4. a 6 9. ročníku dle

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium, Česká Lípa, Ţitavská 2969, příspěvková organizace Tel.: 487 829 101, fax: 487 829 152, gym-cl@gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: Ing. Lenka Štimplová.. Hana Zakouřilová..

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník. Žáci

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Kapitola 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Kapitola 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Kapitola 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Umístění školy Základní škola je jednou ze základních škol v Praze 1. Do školy jsou od školního roku 2000/2001 integrováni žáci se speciálními vzdělávacími

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení školní rok 2007 / 2008 . Obecná část..

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Zřizovatel: Diakonie Českobratrské církve evangelické Belgická

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Číslo rozhodnutí 5515 066 11 Poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. Součásti školy. Charakteristika žáků a pedagogického sboru

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. Součásti školy. Charakteristika žáků a pedagogického sboru CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Součásti školy Škola je plně organizovaná, je zde devět tříd s celkovým počtem žáků do 250, průměr žáků na třídu je kolem 21. Při škole funguje také školní družina se třemi odděleními,

Více

Minimální program protidrogové prevence

Minimální program protidrogové prevence Minimální program protidrogové prevence Hlavní práce spočívá na třídních vyučujících 1. a 2. stupně a na vychovatelkách školní druţiny, kteří tráví s ţáky nejvíce času. Také je důleţité jednat okamţitě,

Více

Osnova pro zpracování výroční zprávy o stavu a rozvoji základní školy za školní rok 2007/2008

Osnova pro zpracování výroční zprávy o stavu a rozvoji základní školy za školní rok 2007/2008 Osnova pro zpracování výroční zprávy o stavu a rozvoji základní školy za školní rok 2007/2008 (Kromě toho školy zpracovávají vlastní výroční zprávy podle části třetí vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Motto: Otvíráme cestu k hodnotám života. Vize školy Chceme rozvíjet školu, která si drží pověst dobré základní i mateřské školy a z jejíhož působení

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová KONCEPCE ROZVOJE Základní školy Šatov, Šatov 398 Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová ÚVOD Tato koncepce vychází z mých osobních poznatků, znalosti místního prostředí, poměrů, zvyklostí i možností

Více

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjištění mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více