Cestovní mapa pro změnu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cestovní mapa pro změnu"

Transkript

1 Řízení změn Cestovní mapa pro změnu Joseph A. DeFeo a William W. Barnard Převzato z časopisu Quality Progress s laskavým svolením ASQ, leden 2005, překlad VYZAtrans, v.o.s., České Budějovice, lektoroval Ing. Jaroslav Bartoň Juranova cestovní mapa pro změnu představuje systémový, avšak nenařizující přístup pro cestu změny. Představuje průvodce pro uvedení dlouhodobých podnikových cílů týkajících se zamýšlené změny do souladu s organizačními zdroji požadovanými pro jejich provádění. 50 nebo méně slovy Cestovní mapa se nepokouší odpovědět na každou otázku. Nečiní si nárok na to, aby byla považována za nejlepší strategii. Nepo skytuje veškeré detaily, které může vaše or ganizace potřebovat k uskutečnění změny. Definuje však hlavní činnosti, které vrcho lové vedení a každý, kdo odpovídá za pro vádění změny, musí zahrnout do svého procesu změny, pokud chce, aby výsledky byly udržitelné. Tato cestovní mapa může být užitečná, ať již vaše organizace proces změny zahájila nebo ho teprve plánuje. Pro ty, kdo jsou na V tomto výňatku z publikace Juranova institutu Six Sigma Breakthrough and Beyond pojednávají Joseph DeFeo a William Barnard o pětietapové cestovní mapě pro dosažení vedoucího postavení v jakosti a vysvětlují, jak sklízet plody kulturní transformace a jak dosáhnout trvalých výsledků. Z publikace Juranova institutu Six Sigma Breakthrough and Beyond převzal Joseph A. DeFeo a William W. Barnard. Copyright 2003 McGraw Hill Co. Inc. Veškerá práva vyhrazena. Tato kniha je k dispozici u ASQ Quality Press pod položkovým číslem P1089 na adrese začátku cesty, poskytuje soubor postupných činností, které musí být realizovány, aby do sažená změna byla trvalá. Těm, kdo snad již se změnou započali, může pomoci určit me zery v jejich stávajícím plánu nebo cestov ní mapě. Je důležité poznamenat, že jsme se nepo koušeli určit ani zahrnout všechny možné přístupy ke změně nebo transformaci. Za měřili jsme se na dosahování zásadního po kroku z hlediska šesti sigma a poskytli jsme mapu pro tento typ změn. Cesta odněkud někam Během šedesáti let své práce na realizaci zásadního pokroku v organizacích Joseph M. Juran zjistil, že veškeré organizační změ ny musí být do organizace integrovány po malu, aby bylo možné se jim přizpůsobit. Jeho a naše zkušenosti ukazují, že organi zační změna se podobá antibiotiku útočící mu na virus. Uvažujme s následujícím scénářem: Paci ent, který denně přijímá léky, si pomalu vy tváří protilátku proti napadení virem (starou kulturou). Když virus (stará kultura) tento lék nebo protilátku přijme do svého systé mu, lék začíná virus zabíjet a vítězí nová 32 SVĚT JAKOSTI 2/2005

2 zdravá kultura, která často činí pacienta zdravějším a zbavuje ho viru. Nejlepší procesy změn musí napadat kul turu pomalu, nejprve v rámci pilotních pro jektů při zahajování útoku na kulturu. To kultuře umožňuje změnu akceptovat. Jinými slovy, změna byla testována na kultuře a fungovalo to. V tomto bodě může organi zace změnu rozšířit na další části organiza ce již snadněji a s menším odporem. Naše cestovní mapa zahrnuje pokusnou etapu tes tování zamýšlené změny na organizaci. Tu to etapu je možné použít jako zkušební základnu pro jakoukoli zamýšlenou změnu. Než popíšeme cestovní mapu pro změnu, podívejme se na to, odkud kam se měníme. SVĚT JAKOSTI 2/

3 Samokontrola zachycování zmetky Kontrolovat Prověřit Řídit Revidovat Obr. 1 Průlomové myšlení 5S pět výrazů začínajících písmenem s používaných k vytváření pracoviště vhodného pro vizuální kontrolu a zeštíhlenou výrobu. TRIZ ruský akronym pro teorii tvůrčího řešení problémů DFSS design for Six Sigma DMAIC define, measure, analyze, improve, control (definovat, změřit, analyzovat, zlepšit, řídit). Ve stavu, jak je Drobné úpravy 5S Obr. 2 Cestovní mapa Přenosové moduly Ne vždy jsou zjištěny hlavní příčiny První etapa Ano provedení změny Postupná změna Zlepšování jakosti Zeštíhlená výroba Revize toku procesů Nejlepší ve svém oboru Radikální změna Zaměření na zákazníka Přepracování návrhu Tvůrčí myšlení/triz Inovace/DFSS Šest Sigma DMAIC Benchmarking Nová technologie Typická organizace, která se chce změnit, může vypadat následovně: Má vysoké provozní náklady a nižší než plánovaný zisk. Produktivitě se dává přednost před zákaz níky a před kvalitou. Kvalita je často obě tována plánům. Organizace pomalu reaguje na reklamace nebo pomalu provádí opatření k nápravě. Chybí kreativita a iniciativa při navrhová ní nových procesů nebo produktů. Je malá důvěra mezi zaměstnanci a vede ním, což může vést k fluktuaci nebo větší organizovanosti v odborech. Je nedostatečná spolupráce se zaměstnan ci a tito jsou nedostatečně zapojováni. Druhá etapa Organizace / partner Čas Otevřené plánování Zavedení infrastruktury Porada vedení Třetí etapa Počáteční výcvik Pilotní projekty Pátá etapa Integrace, prověrka, měření, hodnocení, přezkou mání, kontrola, zaměření Čtvrtá etapa Rozšíření výcviku v organizaci Školení o přechodu Tato organizace by chtěla být nejlepší ve svém oboru a ví, že musí mít: vyšší rentabilitu na základě procesů zeštíhlování nebo vyšší produktivity, pracovníky zaměřené na zákazníka, kteří rychle reagují na reklamace a stížnosti, neustálé zlepšování kvality všech procesů, zaměstnance s oprávněním a způsobilostí sebekontroly pro udržování výkonnosti, jasné a flexibilní organizační struktury, postoj, že kvalita je věcí všech, hodnoty: vysokou morálku, etiku, schop nost týmové práce a přebírání rizik. Organizace, která neuspokojuje vedoucí pracovníky, akcionáře ani zákazníky, je or ganizace, která potřebuje změnu. Úroveň potřebné změny určují zdroje, energie a tou ha po změně. Je těžké změnu kvantifikovat, avšak když se podíváme na obr. 1, dojdeme k tomu, že transformace nebo radikální změ na se liší od postupné, inkrementální změny. Zásadní pokrok znamená pro různé lidi různé věci. Tento obrázek ukazuje nástroje, které jsou často spojovány s různými úrov němi změny. Cestovní mapa pro změnu se soustřeďuje na požadované radikální změny. Pokud va še organizace neusiluje o radikální změnu, měli byste upravit proces změn. Cestovní mapa obsahuje pět etap (viz. obr. 2). Jednotlivé etapy jsou na sobě nezá vislé, avšak začátek a konec každé etapy ne jsou tak jasné, jak by se mohlo zdát. Každá organizace reaguje na změnu jinak, což mů že vést k tomu, že některý podnik zůstane v některé etapě déle než jiný. Tyto etapy jsou prostě manažerským vodítkem ke změ ně, ale ne předpisem. Cesta začíná etapou rozhodování. Zde se vedení společnosti rozhodne, že je třeba ně co udělat, protože jinak organizace nesplní očekávání svých zákazníků a akcionářů. Etapa končí jasným plánem změny (viz. obr. 3). V etapě rozhodování organizace vytváří nové nebo přesnější informace, než o sobě dosud měla. Tyto informace mohou pochá 34 SVĚT JAKOSTI 2/2005

4 zet z řady analýz nebo posudků. Dle našich zkušeností, čím více nových informací orga nizace má, tím lépe bude plánovat svoji změnu. V této etapě je třeba přezkoumat řadu ob lastí: Provést hodnocení loajality zákazníků s cílem určit, zda se vašim zákazníkům lí bí nebo nelíbí vaše produkty a služby. Určit silné stránky a odhalit možné pro blémy ve výkonnosti organizace. Pochopit postoje vašich zaměstnanců k navrhova ným změnám. Porozumět hlavním podnikovým proce sům a tomu, jak budou změnami ovlivně ny. Určit obchodní případ pro změnu prove dením analýzy nákladů nedostatečně efek tivních procesů s cílem určit finanční dopad těchto nákladů na výsledek hospo daření. Provést podrobné přezkoumání systému jakosti podniku všech organizačních jed notek s cílem určit úroveň zlepšení, kterou jednotlivé jednotky potřebují. Strategický plán Hnací síly ŘÍZENÍ ZMĚN: CESTOVNÍ MAPA PRO ZMĚNU Obr. 3 První etapa (rozhodování) 1. Zjistěte informace o metodice transformace. 2. Posuďte stav vaší organizace s cílem určit strategie a cíle. 3. Zapracujte cíle jakosti do vašeho podnikatelského plánu nebo je uveďte do shody s plánem. 4. Určete, jak bude transformační iniciativa zapracována do dalších metodologií a iniciativ, které již v organizaci existují. 5. Určete požadovaný rozsah změn, jako např. spektrum uplatnění. 6. Projednejte další iniciativy a jejich dopad na zdroje. 7. Určete předběžný rozsah, cíle a ochodní případ pro rozvinutí systému změny a učiňte rozhodnutí o rozvinutí. 8. Vyberte externího partnera na pomoc při rozvíjení změn potřebných k tomu, abyste se udrželi na trati. Předpoklady (systémy jakosti) Hlavní podnikové procesy: vývoj výrobků výroba řízení dodavatelského řetězce plnění objednávek pomocné procesy Výsledky Obr. 4 Organizační přezkoumání Trh/zákazníci (loajální zákazníci) Podrobné přezkoumání organizace před zahájením procesu změny je klíčem k úspě chu. Doporučujeme všem organizacím začí najícím s transformační iniciativou Six Sigma, aby provedly přezkoumání ukázané na obr. 4. Po provedení těchto hodnocení a rozborů bude mít vedení organizace kvalitativní i kvantitativní informace potřebné pro defi nování realizačního plánu pro organizaci. Plán musí obsahovat: infrastrukturu potřebnou pro řízení změn, metodiku a nástroje, které budou použity během realizace, krátkodobé a dlouhodobé cíle, podrobný plán dosahování výsledků., zahájení, rozšiřování Ve druhé etapě (etapě přípravy) se vedení organizace připravuje na nastávající změny. Snaží se změnu vyzkoušet v několika málo organizačních útvarech, než ji zavede v ce lé organizaci. Tato etapa začíná tím, že tým rozvíjí plán vytvořený v první etapě, a kon Ovlivňující prvky Kultura čí úspěšným spuštěním pilotních projektů (viz. obr. 5). Odsud organizace určuje potenciální projekty zlepšení, které musí být provedeny s cílem splnit cíle stanovené v etapě rozho dování. V této etapě organizace spouští pilotní projekty, posuzuje jejich postup Obr. 5 Druhá etapa (příprava) 1. Zajistěte infrastrukturu: Určete leadera změnové iniciativy. Vytvořte výkonnou radu. Vytvořte řídící výbor( y). 2. Stanovte cíle iniciativy: Zajistěte, aby byly přiřazeny cílům společnosti. Finalizujte obchodní případ. 3. Proveďte plánování lidských zdrojů. 4. Určete finanční problémy. 5. Vypracujte komunikační plán a zahajte jeho realizaci: interní externí 6. Určete a vyberte pilotní projekty pro výcvik a další činnost. 7. Začněte vypracovávat hodnotící tabulku vyváženého podniku (balanced business scorecard). 8. Stanovte vhodné metriky a sledování iniciativy. 9. Finalizujte plán realizace. SVĚT JAKOSTI 2/

5 Obr. 6 Třetí etapa (spuštění) k podniku, dokud nebudou mít všechny or ganizační jednotky dost času na realizaci změn (viz. obr. 7). Obr. 7 Čtvrtá etapa (rozšiřování) Akční položky 1. Vycvičte zbytek týmu vedení: šampióny ostatní vedoucí 2. Proveďte pilotní výcvik a projekty. 3. Podporujte a monitorujte projekty: šampióni vedoucí pracovníci 4. Měřte a posuzujte pokrok. 5. Přezkoumejte získané zkušenosti. 6. Učiňte rozhodnutí pokračovat nebo ne? Jak vám mohou pomoci partneři 1. Školení, mentorování a koučování členů vedení a šampiónů. 2. Školení, mentorování a koučování zaměstnanců. 3. Podpora projektu. 4. Stanovení hlavních metrik. 5. Analýza pokroku. 6. Podklady pro rozhodovací proces. a umožňuje úspěch. Po dokončení pilotních projektů vedení vyhodnocuje, co se povedlo a co ne. Poté buď skončí se svým snažením nebo ve většině případů provede potřebné změny pro plánování a rozšíření změny na celou organizaci (viz. obr. 6). Rozšíření může trvat měsíce nebo roky, podle velikosti organizace. Společnost s 500 zaměstnanci bude potřebovat méně času na rozšíření všech změn v celé společnosti než organizace s zaměstnanci. Etapa roz šiřování by mohla zabrat tři až pět let. Je dů ležité poznamenat, že pozitivní finanční výsledky se projeví mnohem dříve, než do jde ke kulturním změnám, a že zůstávání v etapě rozšiřování není vůbec nic špatného. Organizace musí pokračovat v uplatňování změny od útvaru k útvaru, od podniku Akční položky 1. Upravte původní realizační plán na základě získaných zkušeností a aktuálních úvah. 2. Rozšiřte změnu (dle revidovaného realizačního plánu): do dalších organizačních jednotek do dalších geografických jednotek více expertů více projektů dodatečný výcvik (design for Six Sigma, mistr černého pásu). jiná opatření. 3. Seznamte s úspěchem pilotních a probíhajících projektů. 4. Udržujte robustní proces projektů a výběru. 5. Stanovte cíle pro vedoucí pracovníky a zaměstnance. 6. Měřte, přezkoumávejte a kontrolujte. 7. Přechodové školení poskytnuté konzul tačním partnerem držitelům černých pásů. Jak vám mohou pomoci partneři 1. Školení, mentorování a koučování členů vedení a šampiónů. 2. Školení, mentorování a koučování zaměstnanců. 3. Plánování a realizace přechodu. 4. Výcvik školitelů. 5. Licenční materiály. Konečnou etapou je etapa udržování. Jedná se o etapu, ve které se organizace na chází, pokud má plně zavedeny následující prvky: Všechny cíle zlepšování a cíle šesti sigma jsou v plném souladu se strategií organi zace. Hlavní podnikové procesy jsou definová ny a dobře řízeny a jsou určeny osoby, které odpovídají za jejich řízení. Hodnocení výkonnosti zaměstnanců a je jich odměňování jsou v souladu s požado vanými změnami. Ti, kdo jsou ve shodě se změnou, jsou náležitě odměňováni. Vedení společnosti a vedoucí útvarů pra videlně přezkoumávají a prověřují proces změny. To může vést k projednávání nebo i ke změně strategie organizace (viz. obr. 8). Během procesu změny se organizace pravděpodobně více dozví o svých schop nostech a o svých zákaznících. To může vést ke změně strategie. Podobně jako etapa roz šiřování trvá etapa udržování tak dlouho, dokud organizace nenaplní svoji strategii a dokud nedosáhne finančních výsledků. Odchylky od předpokládaných výsledků, například v důsledku makroekonomických událostí, které nastanou vně organizace, vy žadují přezkoumání záznamů s cílem určit, co se změnilo. Jakmile to je určeno, organi zace provádí změny a pokračuje v činnosti a udržuje se na aktuální úrovni (viz. obr. 9). Faktory úspěchu Organizace, která realizuje proces změn neúspěšně, získá některá důležitá ponauče ní. Chybám je možné předejít, pokud se s nimi počítá. Je důležité pamatovat na ná sledující: Interní experti (držitelé černých pásů Six Sigma) by měly být motorem snah o to, aby se organizace stala nejlepší ve svém oboru. 36 SVĚT JAKOSTI 2/2005

6 Extenzivní školení o nástrojích a meto dách pro všechny zaměstnance zajišťuje proškolení a budoucí používání těchto ná strojů a metod. Systematické používání a rozvíjení ověře ných metodologií, jako např. definovat, měřit, analyzovat, zlepšit, řídit a navrh nout pro Six Sigma jsou nezbytné pro vytvoření společného jazyka. Zaměření zlepšování nejprve na zákazní ka sníží náklady a povede k uspokojení zákazníků, což umožní dosáhnout zásad ního pokroku v hospodářských výsled cích. K podstatnému zvýšení spokojenosti zá kazníků dojde pouze tehdy, když zlepšíte procesy a služby, které ji ovlivňují. Žádná společnost dosud nikdy nedosáhla úspěšné realizace bez vedoucí role a anga žovanosti vrcholového vedení, neboť prá vě vedení řídí zdroje a kulturu organizace. Pomocí této cestovní mapy a na základě získaných zkušeností by všechny organiza ce měly být schopny dosáhnout udržitelné výsledky v dlouhodobé perspektivě. Jestliže více organizací přijde s pozitivními, na zá kazníka zaměřenými iniciativami, pak my (jako národ nebo mnoho národů) budeme schopni konkurovat jakýmkoli národům ne bo konkurentům s nízkými výrobními ná klady. Místo toho, aby se globálními leadery staly Čína a Korea mohou Spojené státy a Evropa udržovat svoji konkurenční schop nost a do budoucna přežít. Je nutná nová revoluce v jakosti. Může za čít ve vaší organizaci, nebo může začít u va ší konkurence. Je to na vás. Před mnoha lety Juran zakončil slavnou sérii video lekcí o zlepšování jakosti slovy ať žije revoluce. Pochopitelně měl na mysli revoluci, která probíhá v západním světě s cílem znovu vrá tit prvenství našemu průmyslu, který byl porážen japonským hnutím jakosti. Tenkrát jsme to udělali a uděláme to znovu ve vzta hu k Číně, Koreji nebo jakémukoli jinému silnému konkurentovi. Upravíme li lehce Juranův citát: Ať žije další revoluce. Cíle Hlavní podnikové procesy Přezkoumání a audity Lidé Obr. 8 Čtyři dimenze úspěšné integrace Obr. 9 Pátá etapa (udržování) 1. Provádějte prověrky a přijímejte vhodná opatření. 2. Pokračujte v hodnocení kultury a odstraňujte nedostatky. 3. Měřte, přezkoumávejte a kontrolujte. 4. Zůstávejte zaměřeni na zákazníka a na hospodářský výsledek. 5. Nejdůležitější multidisciplinární procesy jsou nejlépe řízeny multidisciplinárními týmy vedoucích pracovníků vedených osobou, která oficiálně odpovídá za daný proces. 6. Strategické cíle organizace musí zahrnovat měřitelné a náročné cíle týkající se oblastí jako je loajálnost zákazníků, funkční charakteristiky výrobku, konkurenční schopnost, náklady na zmetky a vnitropodniková kultura jakosti. 7. Vrcholové vedení musí osobně přezkoumávat a prověřovat pokrok v plnění cílů jakosti. 8. Všichni zaměstnanci musí být školeni, aby věděli, co se od nich očekává, jak pracují s ohledem na tato očekávání, a musí mít kvalifikaci, nástroje a pravomoc pro regulování své práce tak, aby naplňovala očekávání. O autorech Joseph A. De Feo je prezidentem a vrchním in struktorem Juranova institutu ve Wiltonu, CT. Zís kal titul MBA na univerzitě Western Connecticut State v Danbury a je členem ASQ. William W. Barnard, který pracoval v Juranově in stitutu déle než 18 let jako poradce managementu v řadě průmyslových odvětví, ve vzdělávání a stát ní správě v oblasti uplatňování systémů jakosti, lo ni zemřel na následky pooperačních komplikací. Dr. Barnard měl doktorát z University of Michigan a byl spoluautorem publikace Juranova Institutu Six Sigma Breakthrough and Beyond a byl členem ASQ. Připomínky Pokud budete mít připomínky k tomuto článku, zašlete je prosím Diskusní radě časopisu Quality Progress na adresu nebo e mailem na adresu SVĚT JAKOSTI 2/

JAROSLAV NENADÁL / DARJA ~OSKIEVIČOVÁ RUŽENA PETRÍKOVÁ / JIRÍ PLURA JOSEF TOŠENOVSKÝ MODERNI MANAGEMENT JAKOSTI MANAGEMENT PRESS, PRAHA 2008

JAROSLAV NENADÁL / DARJA ~OSKIEVIČOVÁ RUŽENA PETRÍKOVÁ / JIRÍ PLURA JOSEF TOŠENOVSKÝ MODERNI MANAGEMENT JAKOSTI MANAGEMENT PRESS, PRAHA 2008 1 JAROSLAV NENADÁL / DARJA ~OSKIEVIČOVÁ RUŽENA PETRÍKOVÁ / JIRÍ PLURA JOSEF TOŠENOVSKÝ, MODERNI MANAGEMENT JAKOSTI.. P MANAGEMENT PRESS, PRAHA 2008 ...---- Obsah. Úvod 11 1 Proč práve jakost aneb Pochopení

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

Podporuje Six Sigma rozvoj IT v organizaci nebo je tomu naopak

Podporuje Six Sigma rozvoj IT v organizaci nebo je tomu naopak Podporuje Six Sigma rozvoj IT v organizaci nebo je tomu naopak Ing. Miroslav Kohl, CSc. INTERQUALITY, spol. s r. o. 2010, InterQuality Představení INTERQUALITY, spol. s r. o. Vzdělávací a poradenská firma.

Více

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera 1. Sleduje profesní a technický vývoj? 2. Připravuje a dodržuje realistický rozpočet? 3. Zaměřuje se na podstatné informace a neztrácí se v nedůležitých detailech?

Více

Analýza a vytváření pracovních míst

Analýza a vytváření pracovních míst Analýza a vytváření pracovních míst Definice pracovního místa a role Pracovní místo Analýza role Roli lze tedy charakterizovat výrazy vztahujícími se k chování existují-li očekávání, pak roli představuje

Více

Léto 2014 Interní audit vymezení IA a outsourcing, benchmarking Ing. Petr Mach 1. Vymezení interního auditu, vztah k EA 2. Interní audit a outsourcing 3. Interní audit a benchmarking 2 Cíle auditu: Externí

Více

Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality

Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality Trlicova 64 721 164 495 Trlicova 64 2 721 164 495 Zavádíte některou z metod řízení kvality, procesní řízení, potýkáte se strategickým plánováním? Potřebujete

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 4095 RESPONDENTŮ 1 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 DOPORUČIL/A BYSTE SVÝM PŘÁTELŮM PRÁCI

Více

OBSAH. Management. iii PŘEDMLUVA 1

OBSAH. Management. iii PŘEDMLUVA 1 OBSAH PŘEDMLUVA 1 KAPITOLA 1 MANAGEMENT A MANAŽEŘI 6 MANAGEMENT 7 MANAŽEŘI 9 KAPITOLA 2 VÝVOJ TEORIÍ ŘÍZENÍ 19 MECHANISTICKÝ PŘÍSTUP 20 ŠKOLA LIDSKÝCH VZTAHŮ 25 HUMANISTICKÝ PŘÍSTUP 26 MODERNÍ NÁZORY 27

Více

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o.

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Pojetí kvality Kvalita patří mezi základní filosofické kategorie, ale v současném ekonomickém a manažerském

Více

2/4.1 Systémy hodnocení pracovníkû ve firmû

2/4.1 Systémy hodnocení pracovníkû ve firmû EFEKTIVNÍ V ROBA část 2, díl 4, kapitola 1, str. 1 2/4.1 Systémy hodnocení pracovníkû ve firmû Co se týká personální oblasti, tak právě v této oblasti můžeme konkrétně měřit jen poskromnu. Není to tak

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Anotace k presentaci

Anotace k presentaci Akreditace laboratoří podle revidované ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Souhrn revidovaných odstavců normy a souvisejících informací Ing. Martin Matušů, CSc. - ČIA Přednáška byla presentována na seminářích Českého

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE Plánování ve škole (c) Radek Maca rama@inforama.cz Co je plánování Plánování je záměrná systematická sumarizace a kompletace myšlenek do souvislostí směřující k jejich

Více

Management I. Úvod do tématu. Kroky procesu změny firemní kultury Marketingová spirála Řízení lidských zdrojů dříve Řízení lidských zdrojů dnes

Management I. Úvod do tématu. Kroky procesu změny firemní kultury Marketingová spirála Řízení lidských zdrojů dříve Řízení lidských zdrojů dnes Management I. Úvod do tématu Kroky procesu změny firemní kultury Marketingová spirála Řízení lidských zdrojů dříve Řízení lidských zdrojů dnes Osobnost manažera I. 4 typy image manažera Souvislost image

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 PROJEKT

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých PROJEKTŮ Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Úvod do CAF vstupní workshop pro začátečníky. Projekt: Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje

Úvod do CAF vstupní workshop pro začátečníky. Projekt: Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje Úvod do CAF vstupní workshop pro začátečníky Projekt: Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje Obsah školení Základní logika modelu CAF Architektura modelu kritéria zlepšování Kvantifikace

Více

Řízení rizik. Ing. Petra Plevová. plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz

Řízení rizik. Ing. Petra Plevová. plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz Řízení rizik Ing. Petra Plevová plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz Procesní řízení a řízení rizik V kontextu současných změn je třeba vnímat řízení jakékoli organizace jako jednoduchý,

Více

výrobní organizace na certifikaci SJ podle ISO 9001/2001 procesním způsobem

výrobní organizace na certifikaci SJ podle ISO 9001/2001 procesním způsobem Podnět ke specifické přípravě výrobní organizace na certifikaci SJ podle ISO 9001/2001 procesním způsobem Ing. František Živna, CSc., Praha 1 Úvod Příspěvek navrhuje specifický způsob přípravy výrobní

Více

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2 Zpráva o přezkoumání systému managementu jakosti sledované období 05/2011-04/2012 Zpracoval: V.Tesarčík manažer

Více

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2 Zpráva o přezkoumání systému managementu jakosti sledované období 05/2010-04/2011 Zpracoval: V.Tesarčík manažer

Více

HR controlling. Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014

HR controlling. Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014 HR controlling Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014 Anotace Zkušenosti s nastavováním systému měření výkonu pracovních skupin a jednotlivců Jak zavést živý controlling pro řízení firmy? Anotace Interim HR manažer

Více

Řízení Lidských Zdrojů

Řízení Lidských Zdrojů Katedra Řízení Podniku Řízení Lidských Zdrojů Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz Řízení Lidských Zdrojů 1. Řízení lidských zdrojů jako součást podnikové strategie 2. Řízení Lidských Zdrojů Řízení

Více

Management kontrola, operativní management, management hodnotového řetězce, kontrola výkonnosti organizace. Ing. Jan Pivoňka

Management kontrola, operativní management, management hodnotového řetězce, kontrola výkonnosti organizace. Ing. Jan Pivoňka Management kontrola, operativní management, management hodnotového řetězce, kontrola výkonnosti organizace Ing. Jan Pivoňka Kontrola Monitorování činností za účelem zajištění plánu a opravení odchylek

Více

SWOT ANALÝZA. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu

SWOT ANALÝZA. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu SWOT ANALÝZA Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_EKO1014 Autor Ing. Adéla Hrabcová Datum 5. 4.

Více

ÚVOD DO BSC - základy metody vyvážených ukazatelů. Ing. Petra Plevová

ÚVOD DO BSC - základy metody vyvážených ukazatelů. Ing. Petra Plevová ÚVOD DO BSC - základy metody vyvážených ukazatelů Ing. Petra Plevová Kvalita Norma ČSN EN ISO 9000:2001 Jakost (resp. synonymum kvalita) je stupeň splnění požadavků souborem typických znaků. Požadavkem

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

Plánování ve stavební firmě

Plánování ve stavební firmě Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je dokument, který popisuje podnik (ideu pro stávající nebo začínající) a způsob, jak dosáhne ziskovosti Plán by měl zahrnovat: všechny náklady a marketingový

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Místa dodání/převzetí nabídky:

Místa dodání/převzetí nabídky: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/3.2.13/01.0031

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ Zpracoval Ing. Jan Weiser Obsah výkladu Rozhodovací procesy a problémy Dvě stránky rozhodování Klasifikace rozhodovacích procesů Modely rozhodování Nástroje pro podporu rozhodování

Více

Příručka jakosti a environmentu

Příručka jakosti a environmentu Příručka jakosti a environmentu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.5.2005 1.5.2005 0 Dne: 13.4.2005 Dne: 25.4.2005 1 / 6 O B S A H : 1. Úvod 3 2. Oblast použití systému řízení 3 3. Politika 3 4.

Více

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Výsledky průzkumu PMF 2015 Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Jana Havlíčková, Preciosa, a.s.; členka představenstva PMF Kateřina Maršíková, Ekonomická fakulta, TUL Síla HR, Praha, Slovanský dům,

Více

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT)

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta projektu rozpracována do

Více

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více

Next Generation Leadership

Next Generation Leadership 1) Která je hlavní oblast změn nebo problém či výzva v zaměření, kultuře, systémech či podnikatelském prostředí Vaší organizace, která vyžaduje strategický přístup k vedení / vůdcovství? Příprava nové

Více

M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1. Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1

M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1. Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1 M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1 Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1 Marketingový management Klíčovým základem procesu marketingového managementu jsou do podstaty problému

Více

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce?

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce? Profily kompetencí Úvodní situace před testováním E-learningový modul obsahuje šest interaktivních situací orientovaných na kompetence, které mají svou roli v maloobchodní společnosti. Všechny maloobchodní

Více

POŽADAVKY NORMY ČSN EN ISO 9001:2009 idt. ISO 9001:2008

POŽADAVKY NORMY ČSN EN ISO 9001:2009 idt. ISO 9001:2008 POŽADAVKY NORMY ČSN EN ISO 9001:2009 idt. ISO 9001:2008 Vývoj ČSN EN ISO 9001:2009 Systémy managementu kvality Požadavky idt ISO 9001:2008 Struktura a obsah normy Obsah normy ISO 9001:2008 0 Úvod 1 Předmět

Více

Využití IT nástrojů pro měření a řízení výkonnosti. Michal Kroutil 22.11.2005

Využití IT nástrojů pro měření a řízení výkonnosti. Michal Kroutil 22.11.2005 Využití IT nástrojů pro měření a řízení výkonnosti Michal Kroutil 22.11.2005 1 Obsah 1 2 3 4 5 Představení Ciber Novasoft Klíčové ukazatele výkonnosti Zdroje dat SAP SEM Implementační projekt 2 Představení

Více

ŘÍZENÍ JAKOSTI ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT BEZPEČNOST PRÁCE ING. PETRA ŠOTOLOVÁ

ŘÍZENÍ JAKOSTI ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT BEZPEČNOST PRÁCE ING. PETRA ŠOTOLOVÁ ŘÍZENÍ JAKOSTI ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT BEZPEČNOST PRÁCE ING. PETRA ŠOTOLOVÁ ŘÍZENÍ JAKOSTI SKUPINA POSTOJŮ, PROCESŮ A PROCEDUR VYŽADOVANÝCH PRO PLÁNOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ VÝROBY NEBO SLUŽBY V OBLASTI HLAVNÍ

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER BOZP

Více

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3 ÚVOD 1 Poděkování 3 Kapitola 1 CO JE TO PROCES? 5 Co všechno musíme vědět o procesním řízení, abychom ho mohli zavést 6 Různá důležitost procesů 13 Strategické plánování 16 Provedení strategické analýzy

Více

Vzor pro provádění národních standardů kvality

Vzor pro provádění národních standardů kvality Vzor pro provádění národních standardů kvality Úvod Pro některé poskytovatele ústavních služeb je provádění národních standardů obtížné. Je to zčásti důsledkem toho, že standardy nemají v současné době

Více

Systém managementu hospodaření s energií podle normy ČSN EN ISO 50001:2012. Ing. František MOLER Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.

Systém managementu hospodaření s energií podle normy ČSN EN ISO 50001:2012. Ing. František MOLER Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Systém managementu hospodaření s energií podle normy ČSN EN ISO 50001:2012 Ing. František MOLER Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Norma ČSN EN ISO 50001:2012 Systémy managementu hospodaření

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

ŘÍZENÍ JAKOSTI. Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody

ŘÍZENÍ JAKOSTI. Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody ŘÍZENÍ JAKOSTI Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody Sylabus předmětu Úvod do problematiky. Vymezení pojmů.

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování zdravotnických

Více

Lean Six Sigma - DMAIC

Lean Six Sigma - DMAIC Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Lean Six Sigma - DMAIC Technická univerzita v Liberci Výrobní systémy 2 Technická

Více

Plánování jakosti na zakázkách

Plánování jakosti na zakázkách Plánování jakosti na zakázkách Ing. Václav Honejsek, CSc. V současné době je stále častějším požadavkem zákazníků při přípravě smlouvy jasné definování způsobu zajištění jakosti na zakázkách. Splnění tohoto

Více

Podpora zdraví v malých a středních podnicích u nás a ve světě

Podpora zdraví v malých a středních podnicích u nás a ve světě Podpora zdraví v malých a středních podnicích u nás a ve světě MUDr. Jarmila Vavřinová Státní zdravotní ústav Centrum pracovního lékařství SZÚ červen 2007 Obsah sdělení 1. Charakteristika MSP 2. Strategie

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

MANAGEMENT Systém managementu kvality

MANAGEMENT Systém managementu kvality MANAGEMENT Systém managementu kvality doc. Ing. Monika MOTYČKOVÁ (Grasseová), Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomika a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky Kounicova 44/1. patro/kancelář

Více

JAK MŮŽE NAŠE FIRMA SPLNIT POŽADAVKY EVROPSKÉ INICIATIVY* PRO SPRÁVNOU OBCHODNÍ PRAXI V OBCHODNÍCH VZTAZÍCH?

JAK MŮŽE NAŠE FIRMA SPLNIT POŽADAVKY EVROPSKÉ INICIATIVY* PRO SPRÁVNOU OBCHODNÍ PRAXI V OBCHODNÍCH VZTAZÍCH? JAK MŮŽE NAŠE FIRMA SPLNIT POŽADAVKY EVROPSKÉ INICIATIVY* PRO SPRÁVNOU OBCHODNÍ PRAXI V OBCHODNÍCH VZTAZÍCH? Stručný kontrolní seznam pro malé a střední podniky *) Iniciativa pro férový obchod je národní

Více

Praha 20.4.2007. Kvalita života. Ing. Milan Půček, MBA milan.pucek@mestovsetin.cz

Praha 20.4.2007. Kvalita života. Ing. Milan Půček, MBA milan.pucek@mestovsetin.cz Praha 20.4.2007 Procesnířízen zení a strategické plánov nování zkušenosti Vsetín Kvalita života Ing. Milan Půček, MBA milan.pucek@mestovsetin.cz 1 Přístup města Vsetín: strategie systematických malých

Více

CHARTA PRO OBČANA. Pilotní program Organizátoři: SIGMA,společná iniciativa OECD a Evropské komise,financovaná převážně z prostředků Evropské komise

CHARTA PRO OBČANA. Pilotní program Organizátoři: SIGMA,společná iniciativa OECD a Evropské komise,financovaná převážně z prostředků Evropské komise CHARTA PRO OBČANA Pilotní program Organizátoři: SIGMA,společná iniciativa OECD a Evropské komise,financovaná převážně z prostředků Evropské komise Obsah úvodní části: Charty v evropském kontextu Cíle charty

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 VI/2 Rozvoj finanční gramotnosti Název materiálu: ISO 9001 Úvod, Kapitoly 1-3 Ročník:

Více

POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY

POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY POZITIVNÍ PŘÍSTUP, TVOŘIVÉ MYŠLENÍ A MOTIVACE K DOSAHOVÁNÍ VÝSLEDKŮ Termín: 7. 8. ledna 2015 ŘÍZENÍ VÝKONU, HODNOCENÍ A MOTIVACE Termín: 18. 19. března 2015 MÍSTO KONÁNÍ:

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST INTEGROVANÁ BEZPEČNOST ORGANIZACE Ing. ALENA BUMBOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě

Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě Oblastní nemocnice Jičín a.s. Souhrn výstupů ze vzdělávání v rámci projektu Vzdělání

Více

Schindler Navigator Book Stanovení cílů společnosti Schindler a určení správného směru a strategie, vedoucí k úspěchu na trhu výtahů a eskalátorů.

Schindler Navigator Book Stanovení cílů společnosti Schindler a určení správného směru a strategie, vedoucí k úspěchu na trhu výtahů a eskalátorů. Schindler Navigator Book Stanovení cílů společnosti Schindler a určení správného směru a strategie, vedoucí k úspěchu na trhu výtahů a eskalátorů. Jürgen Tinggren Náš závazek Vážení kolegové, Miguel A.

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace B5 Program Téma obsahuje informace o programech a programovém řízení a klade si za cíl především vysvětlit

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka Management Základy chování,motivace Ing. Jan Pivoňka Postoje Hodnocení (příznivá i nepříznivá) o předmětech, lidech nebo událostech Složka poznání přesvědčení, názory, znalosti, informace Složka cítění

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Proč je potřeba organizovat Jak se postupuje při tvorbě organizační struktury Co je výsledkem organizování Ovlivňují organizaci právní předpisy? Proč je potřeba organizovat

Více

ZÁSADY A POSTUPY PROJEKTOVÁNÍ, FÁZE PROJEKTOVÁNÍ

ZÁSADY A POSTUPY PROJEKTOVÁNÍ, FÁZE PROJEKTOVÁNÍ PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB ZÁSADY A POSTUPY PROJEKTOVÁNÍ, FÁZE PROJEKTOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Zkouška ITIL Foundation

Zkouška ITIL Foundation Zkouška ITIL Foundation Sample Paper A, version 5.1 Výběr z více možností Pokyny 1. Měli byste se pokusit odpovědět na všech 40 otázek. 2. Všechny svoje odpovědi vyznačte na samostatný formulář, který

Více

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Ing. Olga Girstlová Viceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy GiTy, a.s., Mariánské nám. 1, Brno 617 00 ogirstl@gity.cz INFORUM 2007: 13. konference

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

Řízení kvality a bezpečnosti potravin

Řízení kvality a bezpečnosti potravin Řízení kvality a bezpečnosti potravin Přednáška 3 Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. Principy a požadavky ČSN EN ISO 22000 Cílem je trvale poskytovat bezpečný produkt produkt, který bude vyhovovat nejen

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

Odměňování a benefity pro pokročilé Přednáška pro Letní HR školu

Odměňování a benefity pro pokročilé Přednáška pro Letní HR školu Odměňování a benefity pro pokročilé Přednáška pro Letní HR školu Tomáš Jurčík, Martin Kopecký Srpen 2015 Strategie odměňování LŠ C&B 2 Strategie odměňování: ovlivňující faktory LŠ C&B 3 Celková strategie

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

3/4.5 PRÁCE S CÍLI ISŘ S OHLEDEM NA POŽADAVKY ZAINTERESOVANÝCH STRAN

3/4.5 PRÁCE S CÍLI ISŘ S OHLEDEM NA POŽADAVKY ZAINTERESOVANÝCH STRAN INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ část 3, díl 4, kapitola 5, str. 1 ddíl 4, efektivnost ISŘ přínosy a bariéry 3/4.5 PRÁCE S CÍLI ISŘ S OHLEDEM NA POŽADAVKY ZAINTERESOVANÝCH STRAN Při práci auditora systémů managementu

Více

Řízení vztahů se zákazníky

Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Vychází z představy, že podnik je řízen zákazníkem Používanými nástroji jsou: Call Centra Customer Relationship Management (CRM) Základní vazby v řízení

Více

SPOLUVYTVÁŘENÍ HODNOTY SE ZÁKAZNÍKEM

SPOLUVYTVÁŘENÍ HODNOTY SE ZÁKAZNÍKEM SPOLUVYTVÁŘENÍ HODNOTY SE ZÁKAZNÍKEM V současné době dochází k utváření nového prostoru vytváření hodnoty, které se zaměřují na vytváření jedinečných osobních zkušeností spoluvytváření prostřednictvím

Více

M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení. M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení

M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení. M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení Marketingové řízení podniku Transakční marketing Vztahový marketing Základní literatura M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, VŠFS europress, 2004 M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení podniku,

Více

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu MANAGEMENT I PLÁNOVÁNÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ ORGANIZACE, SWOT ANALÝZA Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

ENS238 Zakládání firmy

ENS238 Zakládání firmy ENS238 Zakládání firmy Ladislav Šiška Ladislav.siska@econ.muni.cz konzultační hodiny dle dohody e-mailem Obsah prezentace Předmět a podmínky ukončení Podnikání Strategie vlastního podnikání koncept strategické

Více

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti Přednáška č.13 Organizace firmy při zahraniční činnosti Organizační struktura Organizační struktura je vedením určený systém hierarchicky rozčleněných míst, útvarů, skupin (organizačních jednotek). Cílem

Více

Projekty a změny v PRE. Teze z praxe

Projekty a změny v PRE. Teze z praxe Projekty a změny v PRE Teze z praxe IIS Září 2012 Řízení Programu řízení změn Co je to projekt? Evoluce revoluce Spontánně - řízeně Projekt Funkcionální, liniové řízení (management) Odborné útvary Změna

Více

MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace

MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace doc. Ing. Monika MOTYČKOVÁ (Grasseová), Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomika a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky Kounicova 44/1. patro/kancelář

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od:

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od: ABC s.r.o. PŘÍRUČKA EMS Výtisk číslo: Zpracoval: Ověřil: Schválil: Tento dokument je duševním vlastnictvím společnosti ABC s.r.o. Rozmnožování a předávání třetí straně bez souhlasu jejího jednatele není

Více

Řízení rizik. Ing. Petra Plevová. plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz

Řízení rizik. Ing. Petra Plevová. plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz Řízení rizik Ing. Petra Plevová plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz Procesní řízení a řízení rizik V kontextu současných změn je třeba vnímat řízení jakékoli organizace jako jednoduchý,

Více

Dotazník k využití nevýrobních činností / služeb

Dotazník k využití nevýrobních činností / služeb Organizace Český telekomunikační úřad IČ 70106975 Datum vyplnění 6. 10. 2011 Dotazník k využití nevýrobních činností / služeb Vážená paní, vážený pane, naše společnost, INCOMA GfK, která se specializuje

Více