Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6."

Transkript

1 271 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla provádí početní operace s přirozenými čísly zpaměti i písemně provádí odhady a kontrolu výpočtů zaokrouhluje zobrazí přirozené číslo na číselné ose užívá základní pojmy převádí jednotky délky,obsahu hmotnosti a času vypočítá obvod čtverce a obdélníku Opakování učiva 5.ročníku Početní operace s přirozenými čísly Čtení a zápis čísla v desítkové soustavě Zobrazení na číselné ose Základní geometrické útvary v rovině Rovinné útvary přímka, polopřímka, úsečka, vzájemná poloha přímek v rovině (typy úhlů) Obvod, obsah čtverce, obdélníku, obvod trojúhelníku Převody jednotek délky, obsahu, hmotnosti a času V průběhu celého roku OSV - rozvoj schopností poznávání - seberegulace, sebeorganizace - psychohygiena - kreativita, poznávání lidí - mezilidské vztahy - komunikace - kooperace, kompetice - řešení problémů a rozhodovací dovednosti - hodnoty, postoje, praktická etika VDO - občanská společnost a škola - principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování MKV - lidské vztahy ENV - lidské aktivity a problémy životního prostředí - vztah člověka k prostředí MEDV M6

2 272 provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností čte a zapisuje desetinná čísla zobrazí desetinné číslo na číselné ose porovnává a zaokrouhluje desetinná čísla provádí početní operace s desetinnými čísly vypočítá aritmetický průměr převádí jednotky provádí odhady s danou přesností řeší reálné situace v oboru desetinných čísel modeluje a řeší situace s využitím dělitelnosti v oboru přirozených čísel užívá pojem násobek, dělitel použije znaky dělitelnosti vysvětlí pojem prvočíslo, číslo složené, sudé, liché číslo, čísla soudělná a nesoudělná rozloží číslo na součin prvočísel určuje a užívá násobky a dělitele včetně Desetinná čísla Desetinná čísla rozvinutý zápis čísla v desítkové soustavě (model) Čtení, zápis desetinných čísel Zobrazení na číselné ose Porovnávání Zaokrouhlování Základní početní operace s desetinnými čísly Aritmetický průměr Dělitelnost přirozených čísel Dělitelnost přirozených čísel -prvočíslo, číslo složené, násobek, dělitel, nejmenší společný násobek, největší společný dělitel, Kritéria dělitelnosti Sudá, lichá čísla Čísla soudělná a nesoudělná - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení - práce v realizačním týmu F- měření délky F- převody jednotek TV- měření času, výkonu TV rozdělování do družstev Projektové vyučování : Dělitelé kolem nás(osv) M6

3 273 nejmenšího společného násobku a největšího společného dělitele určuje velikost úhlu měřením a výpočtem vysvětlí pojem úhel narýsuje, změří a odhadne velikost úhlu rozlišuje a pojmenuje druhy úhlů přenese graficky úhel a sestrojí jeho osu provádí početní operace s velikostmi úhlů vysvětlí pojem mnohoúhelník sestrojí pravidelný šestiúhelník, osmiúhelník načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles v rovině načrtne a sestrojí sítě základních těles odhadne a vypočte objem a povrch těles určuje a charakterizuje základní prostor útvary, analyzuje jejich vlastnosti charakterizuje a určuje kvádr, krychli načrtne a narýsuje síť a z ní těleso vymodeluje užívá jednotky obsahu a objemu a vzájemně je převádí vypočítá objem a povrch kvádru a krychle Společný násobek, dělitel Úhel Rovinné útvary - úhel Pojem, velikost Metrické vlastnosti druhy úhlů Měření Konstrukce Osa úhlu Přenášení úhlů Úhlové jednotky jejich převody Operace s úhly Rovinné útvary pravidelné mnohoúhelníky Kvádr, krychle Prostorové útvary kvádr, krychle Základní vlastnosti Zobrazení tělesa Síť tělesa Úlohy na výpočet objemu a povrchu Jednotky obsahu a objemu Tělesa složená z krychlí Z- určování zeměpisné polohy, azimutu F objem kapalin M6

4 274 načrtne a sestrojí rovinné útvary odhaduje a vypočítá obvod a obsah základních rovinných útvarů charakterizuje a třídí základní rovinné útvary určí a znázorní různé druhy trojúhelníků a zná jejich vlastnosti pojmenuje, znázorní a správně užívá základní pojmy sestrojí kružnici vepsanou a opsanou trojúhelníku sestrojí těžnice, výšky a střední příčky v trojúhelníku načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve středové a osové souměrnosti, určí osově a středově souměrný tvar pozná osově a středově souměrné útvary načrtne a sestrojí obraz v osové středové souměrnosti provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností Trojúhelník Rovinné útvary trojúhelník Metrické vlastnosti v rovině trojúhelníková nerovnost Pojem, vlastnosti trojúhelníků Typy trojúhelníků Konstrukce trojúhelníků Těžnice, výšky, střední příčky v trojúhelníku Kružnice opsaná a vepsaná trojúhelníku Osová a středová souměrnost Konstrukční úlohy osová souměrnost, středová souměrnost Shodnost útvarů Souměrné tvary Celá čísla Celá čísla čísla navzájem opačná, číselná osa Čtení a zápis celého čísla PČ sázení rostlin F určování těžiště pomocí zavěšení trojúhelníku nebo podepření tělesa v těžišti Vv mozaiky, dekorativní kompozice VV dekorativní kompozice Projektové vyučování : Souměrná krása (MKV) F měření teploty, teploměr Z nadmořská výška, hloubka mořských příkopů peněžnictví zisky, dluhy M6

5 275 analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace v nichž využívá matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel rozlišuje kladná a záporná čísla zobrazí celá čísla na číselné ose chápe pojem opačné číslo určí absolutní hodnotu čísla a chápe její geometrický význam provádí početní operace s celými čísly řeší reálné situace v oboru celých čísel Čísla kladná a záporná Absolutní hodnota čísla Porovnávání celých čísel Základní početní úkony s celými čísly vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data třídí informace do tabulky, zapisuje do nich data vytvoří graf a čte z něj data znázorní body ve čtvercové síti a v PSS určí souřadnice bodů v PSS užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení předkládaných nebo zkoumaných situací řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z různých tematických a vzdělávacích oblastí Grafy a diagramy Procházky po čtvercové síti Pravoúhlá soustava souřadnic Nestandardní aplikační úlohy a problémy - číselné a logické řady - číselné a obrázkové analogie - logické a netradiční geometrické úlohy Zpracování jakýchkoli témat týkajících se praktického života M6

6 276 M6

7 M7 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 7. čte, zapisuje a porovnává přirozená, celá a desetinná čísla provádí početní operace s přirozenými, celými a desetinnými čísly provádí odhady a kontrolu výpočtů zaokrouhluje najde a zobrazí číslo na číselné ose užívá základní pojmy převádí jednotky délky, obsahu hmotnosti a času používá vzorce pro obvod čtverce a obdélníku správně použije znaky dělitelnosti narýsuje úhel, změří jeho velikost, sestrojí osu úhlu, graficky i početně sečte a odečte úhly pojmenuje základní typy trojúhelníků, umí narýsovat trojúhelník, vypočítá obvod sestrojí obraz v osové a středové souměrnosti Opakování učiva 6.ročníku Početní operace s celými čísly Početní operace s desetinnými čísly Dělitelnost Úhly Trojúhelník Středová a osová souměrnost V průběhu celého roku OSV - rozvoj schopností poznávání - seberegulace, sebeorganizace - psychohygiena - kreativita, poznávání lidí - mezilidské vztahy - komunikace - kooperace, kompetice - řešení problémů a rozhodovací dovednosti - hodnoty, postoje, praktická etika VDO - občanská společnost a škola - principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování MKV - lidské vztahy ENV - lidské aktivity a problémy životního prostředí - vztah člověka k prostředí MEDV - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení - práce v realizačním týmu 1

8 M7 provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek - část (přirozeným číslem, zlomkem, desetinným číslem) čte a zapisuje zlomky najde a zobrazí zlomek na číselné ose porovnává zlomky určí společného jmenovatele dvou zlomků provádí početní operace se zlomky provádí odhady s danou přesností převede smíšené číslo na zlomek a naopak převede zlomena desetinné číslo a naopak řeší reálné situace v oboru zlomků Zlomky Desetinná čísla, zlomky převrácené číslo, smíšené číslo, složený zlomek Čtení, zápis zlomků Zobrazení na číselné ose Krácení a rozšiřování Porovnávání Základní početní operace se zlomky F jednotky času, hmotnosti CH hmotnostní a objemový zlomek provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor zapíše racionální číslo, zobrazí ho na číselné ose porovná racionální čísla Racionální čísla Záporná desetinná čísla Zlomky Různá vyjádření čísel Porovnávání Početní operace s racionálními čísly F- numerické výpočty Ch výpočtové úlohy (9.r.) Pč, Vz energetická hodnota potravin načrtne a sestrojí rovinné útvary Trojúhelník 2

9 M7 odhaduje a vypočítá obvod a obsah základních rovinných útvarů charakterizuje a třídí základní rovinné útvary vypočítá obvod a obsah trojúhelníku načrtne a sestrojí rovinné útvary odhaduje a vypočítá obvod a obsah základních rovinných útvarů charakterizuje a třídí základní rovinné útvary rozlišuje základní druhy čtyřúhelníků a používá jejich vlastnosti sestrojí jednoduchý čtyřúhelník vypočítá obvod a obsah čtyřúhelníku řeší úlohy z praxe Vzorec pro výpočet obsahu trojúhelníku, odvození Čtyřúhelníky Rovinné útvary čtyřúhelník (lichoběžník, rovnoběžník) Základní vlastnosti, typy Jednoduché konstrukční úlohy Výpočet obvodu a obsahu Jednotky obsahu a objemu, převody PČ střihy, technické výkresy určuje a charakterizuje základní prostorové útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti odhaduje a vypočítá objem a povrch těles načrtne a sestrojí sítě základních těles charakterizuje a určí kvádr, krychli, hranol načrtne a narýsuje síť a z ní těleso vymodeluje používá jednotky obsahu a objemu a vzájemně je převádí užívá vzorce pro objem a povrch hranolu řeší úlohy z praxe řeší modelováním a výpočtem situace vyjádřené poměrem; pracuje s měřítkem map a plánů Hranoly Prostorové útvary kolmý hranol Základní pojmy Základní druhy Síť hranolu Výpočet povrchu a objemu Poměr, úměrnost VV- perspektiva, volné rovnoběžné promítání Projektové vyučování: Naše město (MEDV) 3

10 M7 určuje vztah přímé anebo nepřímé úměrnosti vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem matematizuje jednoduché reálné situace s využitím funkčních vztahů užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek-část porovná dvě veličiny poměrem zvětší (zmenší) danou hodnotu v daném poměru rozdělí celek na části v daném poměru řeší slovní úlohy z praxe s využitím poměru zhotoví jednoduchý plánek v daném měřítku využije měřítko při práci s mapou určí, zda je závislost přímá či nepřímá úměra zakreslí body s danými souřadnicemi v pravoúhlé soustavě souřadnic určí souřadnice bodu v pravoúhlé soustavě souřadnic sestaví tabulku přímé a nepřímé úměrnosti narýsuje graf přímé a nepřímé úměrnosti vyřeší slovní úlohy pomocí trojčlenky vyřeší slovní úlohy pomocí vztahů přímé a nepřímé úměrnosti zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek část (přirozeným číslem, poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem) Poměr měřítko, úměra, trojčlenka Převrácený a postupný poměr Měřítko plánu, mapy Závislosti a data příklady závislostí z praktického života a jejich vlastnosti, nákresy, schémata, diagramy, grafy, tabulky Soustava souřadnic Přímá úměrnost Nepřímá úměrnost Procenta Procenta procento, promile; základ, procentová část, počet procent; jednoduché úrokování Jednoduché úrokování s procenty Z - práce s mapou, orientace na mapě F vztahy mezi veličinami CH hmotnostní zlomek, stechiometrické koeficienty v chem. rovnicích PČ recepty pokrmů, měřítko plánku výrobku, střihy CH směsi, hmotnostní a objemový zlomek (8.r.) PŘ, Z stav ovzduší OV volební výsledky F- výpočty 4

11 M7 řeší aplikační úlohy na procenta (i pro případ, že procentová část je větší než celek) analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace, v nichž využívá matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel určí jedno procento, promile řeší slovní úlohy s procenty z praxe určí celek, počet procent a procentovou část vypočítá jednoduchý úrok 5

12 M8 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 8. čte, zapisuje a porovnává racionální čísla provádí početní operace s racionálními čísly provádí odhady a kontrolu výpočtů užívá základní pojmy převádí jednotky délky, obsahu, objemu, hmotnosti a času vypočítá obvod, obsah trojúhelníku a čtyřúhelníku správně použije znaky dělitelnosti pracuje s úhlem, trojúhelníkem a čtyřúhelníkem sestrojí obraz v osové a středové souměrnosti Opakování učiva Početní operace s racionálními čísly Dělitelnost Úhly Trojúhelníky, čtyřúhelníky Středová a osová souměrnost Kvádr, krychle Poměr, úměra, trojčlenka V průběhu celého roku OSV - rozvoj schopností poznávání - seberegulace, sebeorganizace - psychohygiena - kreativita, poznávání lidí - mezilidské vztahy - komunikace - kooperace, kompetice - řešení problémů a rozhodovací dovednosti - hodnoty, postoje, praktická etika VDO - občanská společnost a škola - principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování MKV - lidské vztahy ENV - lidské aktivity a problémy životního prostředí - vztah člověka k prostředí MEDV - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení - práce v realizačním týmu 1

13 M8 matematizuje jednoduché reálné situace s využitím proměnných, určí hodnotu výrazu, sčítá a násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na součin pomocí vzorců a vytýkáním určí hodnotu číselného výrazu zapíše slovní text pomocí výrazů s proměnnými sečte, odečte a násobí výrazy rozloží výraz na součin (vytknutím, vzorcem) provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu určí druhou mocninu a odmocninu pomocí tabulek a kalkulátoru užívá druhou mocninu a odmocninu ve výpočtech vysloví Pythagorovu větu řeší slovní úlohy s využitím Pythagorovy věty provádí základní početní operace s mocninami přirozeným exponentem zapíše číslo pomocí mocnin deseti používá pojem reálné číslo užije vzorce ke zjednodušení výrazu charakterizuje a třídí základní rovinné útvary odhaduje a vypočítá obvod a obsah základních rovinných útvarů Výrazy Výrazy číselný výraz a jeho hodnota; proměnná, výrazy s proměnnými, mnohočleny Mnohočlen, jednočlen Sčítání, odčítání, dělení a násobení výrazů Mocniny Mocniny a odmocniny druhá mocnina a odmocnina Mocniny s přirozeným mocnitelem Třetí mocnina, odmocnina Vzorce (a+b) 2, (a-b) 2, (a-b).(a+b) Metrické vlastnosti v rovině Pythagorova věta Reálná čísla Kruh, kružnice Rovinné útvary kruh, kružnice Základní vlastnosti F zápis jednotek fyzikálních veličin D - Pythagoras Projektové vyučování: Pozor na mé kruhy (OSV) PČ záhony 2

14 M8 načrtne a sestrojí rovinné útvary vypočítá obvod a obsah kruhu, délku kružnice sestrojí tečnu ke kružnici určí vzájemnou polohu přímky a kružnice určí vzájemnou polohu dvou kružnic užije Thaletovu kružnici v úlohách z praxe určuje a charakterizuje základní tělesa, analyzuje jejich vlastnosti odhaduje a vypočítá objem a povrch těles načrtne a sestrojí sítě základních těles načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles v rovině charakterizuje a určí válec načrtne a narýsovat síť a z ní těleso vymodelovat užívá jednotky obsahu a objemu a vzájemně je převádí vypočítá objem a povrch válce řeší úlohy z praxe Výpočet obvodu, obsahu Kruhová výseč, kružnicový oblouk Vzájemná poloha přímky a kružnice Vzájemná poloha dvou kružnic Thaletova kružnice, věta Válec Prostorové útvary rotační válec Základní pojmy Síť válce Výpočet povrchu a objemu F Ludolfovo číslo D Ludolf van Ceulen, Thales z Milétu F- kapaliny, tlak Ch odměrný válec (8.r.) 3

15 M8 provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic a jejich soustav užívá a zapisuje vztah rovností řeší lineární rovince pomocí ekvivalentních úprav provádí zkoušku jako součást řešení řeší slovní úlohy pomocí rovnic vyjádří a vypočítá neznámou ze známého vzorce Lineární rovnice Rovnice lineární rovnice Ekvivalentní úpravy řešené rovnicí Výpočet neznámé ze vzorce F úpravy vzorců Ch směsi, úpravy vzorců (8.r) řeší lineární nerovnici pomocí ekvivalentních úprav v zápise řešení používá zápis pomocí intervalu a znázornění na číselné ose provede ověření správnosti Lineární nerovnice Zápis řešení pomocí nerovnosti, intervalu a znázornění na číselné ose Ověření zkouškou využívá pojem množina všech bodů dané vlastnosti k charakteristice útvaru a k řešení polohových a nepolohových konstrukčních úloh zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh a jednoduchých praktických problémů; využívá potřebnou matematickou symboliku Konstrukční úlohy Metrické vlastnosti v rovině vzdálenost bodu od přímky Konstrukční úlohy množiny všech bodů dané vlastnosti (osa úsečky, osa úhlu, Thaletova kružnice) Konstrukce trojúhelníku, čtyřúhelníku Vv druhy čar Pč technické výkresy 4

16 M8 načrtne a sestrojí rovinné útvary charakterizuje a třídí základní rovinné útvary analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického aparátu dodržuje základní pravidla přesného rýsování sestrojí osu, rovnoběžky, trojúhelník podle vět sss, usu, sus, čtyřúhelník daných rozměrů využívá poznatků v konstrukčních úlohách vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data porovnává soubory dat vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem matematizuje jednoduché reálné situace s využitím funkčních vztahů provede jednoduché statistické šetření, prezentuje jeho výsledky třídí informace do tabulky, zapisuje do nich data vytvoří graf a čte z něj data určí ze zadaných dat modus a medián Základy statistiky Závislosti a data diagramy, grafy, tabulky; četnost znaku, aritmetický průměr Metody statistického šetření Medián, modus I využití tabulkového editoru Z diagramy u map, třídění údajů Projektové vyučování: Statistika není nuda (MEDV) 5

17 M9 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 9. čte, zapisuje a porovnává reálná čísla provádí početní operace s reálnými čísly provádí odhady a kontrolu výpočtů užívá základní pojmy převádí jednotky délky, obsahu, objemu, hmotnosti a času rozpozná a pojmenuje tvary a tělesa vypočítá obvod, obsah, povrch a objem geom. útvarů a těles používá tabulky, kalkulátor pracuje s úhlem, trojúhelníkem a čtyřúhelníkem sestrojí obraz v osové a středové souměrnosti pomocí ekvivalentních úprav vyřeší jednoduchou rovnici použije při řešení úloh z praxe Opakování učiva Početní operace s reálnými čísly Mocniny, odmocniny Procenta Poměr, úměra, trojčlenka výrazy Lineární rovnice a nerovnice Rovinné útvary Konstrukční úlohy Středová a osová souměrnost Tělesa V průběhu celého roku OSV - rozvoj schopností poznávání - seberegulace, sebeorganizace - psychohygiena - kreativita, poznávání lidí - mezilidské vztahy - komunikace - kooperace, kompetice - řešení problémů a rozhodovací dovednosti - hodnoty, postoje, praktická etika VDO - občanská společnost a škola - principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování MKV - lidské vztahy ENV - lidské aktivity a problémy životního prostředí - vztah člověka k prostředí MEDV - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení - práce v realizačním týmu 1

18 M9 matematizuje jednoduché reálné situace s využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na součin pomocí vzorců a vytýkáním určí podmínky, za kterých má výraz smysl krátí a rozšiřuje lomené výrazy sčítá, odčítá, násobí a dělí lomené výrazy převede složený lomený výraz na součin dvou výrazů formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic řeší jednoduché lineární rovince s neznámou ve jmenovateli řeší slovní úlohy pomocí rovnic s neznámou ve jmenovateli Lomený výraz Výrazy proměnná, výrazy s proměnnými, mnohočleny Podmínky smyslu Zjednodušování Početní operace Složený lomený výraz Lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli Řešení rovnic řešené pomocí rovnic F úprava vzorců, vyjádření ze vzorce formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic a jejich soustav vyřeší soustavu dvou rovnic se dvěma neznámými ověří řešení zkouškou řeší slovní úlohy pomocí soustav dvou lineárních rovnic určuje vztah přímé anebo nepřímé úměrnosti Soustava lineárních rovnic se dvěma neznámými Rovnice lineární rovnice, soustava dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými Metody řešení sčítací, dosazovací Grafické řešení soustavy rovnic řešené soustavou rovnic Funkce 2

19 M9 vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem matematizuje jednoduché reálné situace s využitím funkčních vztahů zakreslí bod v PSS rozpozná funkční vztah od jiných určí definiční obor funkce a množinu hodnot funkce sestrojí graf, sestaví tabulku probíraných funkcí užívá funkce při řešení úloh z praxe Funkce pravoúhlá soustava souřadnic; přímá úměrnost, nepřímá úměrnost, lineární funkce Definiční obor, hodnota funkce Zadání funkce Graf funkce Funkce rostoucí, klesající, konstantní Kvadratická funkce F - vztahy mezi veličinami Z jízdní řády sestrojí graf funkcí sinus, cosinus, tangens v intervalu <0,90 > použije goniometrické funkce při řešení úloh z praxe určí hodnotu goniometrických funkcí pomocí tabulek a kalkulátoru řeší úlohy z praxe určuje a charakterizuje základní prostorové útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti odhaduje a vypočítá objem a povrch těles načrtne a sestrojí sítě základních těles načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles v rovině sestrojí síť jehlanu, kuželu a těleso z ní vymodeluje analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického aparátu vypočítá povrch a objem kužele, jehlanu a koule Goniometrické funkce Funkce sin, cos, tg v pravoúhlém trojúhelníku Jednotková kružnice Úlohy z praxe Jehlan, kužel, koule Prostorové útvary jehlan, rotační kužel, koule Vlastnosti Síť tělesa Objem, povrch Komolá tělesa Výpočtové úlohy v geometrii F elektrický proud, akustika 3

20 M9 používá goniometrické funkce při výpočtu povrchu a objemu jehlanu a kužele užívá k argumentaci a při výpočtech věty o shodnosti a podobnosti trojúhelníků určí podobné útvary v rovině rozliší shodné a podobné tvary určí poměr podobnosti sestrojí útvar podobný zadanému rozdělí úsečku v daném poměru používá znalost podobnosti při práci s mapami a plány vypočítá úrok z jistiny za dané období při dané úrokové míře určí jistinu vypočítá úrok z úroku provede jednoduché úrokování Podobnost Rovinné útvary shodnost a podobnost (věty o shodnosti a podobnosti trojúhelníků) Poměr podobnosti Využití podobnosti v praxi Základy finanční matematiky Úrok, jistina, úroková míra Jednoduché úrokování Úlohy z praxe Pč plánky výrobků, střihy, Vz zařízení bytu Vv zvětšování (zmenšování) předlohy Ov, Pč hospodaření domácnosti Projektové vyučování: Slamník nebo banka?(osv) 4

Matematika - 6. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby desetinná čísla. - zobrazení na číselné ose

Matematika - 6. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby desetinná čísla. - zobrazení na číselné ose Matematika - 6. ročník desetinná čísla - čtení a zápis v desítkové soustavě F užití desetinných čísel - zaokrouhlování a porovnávání des. čísel ve výpočtových úlohách - zobrazení na číselné ose MDV kritické

Více

Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň:

Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň: Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň: ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje

Více

Předmět: MATEMATIKA Ročník: 6.

Předmět: MATEMATIKA Ročník: 6. Předmět: MATEMATIKA Ročník: 6. Výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Mezipředm. vazby, PT Číslo a proměnná - užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek - část (přirozeným číslem, poměrem,

Více

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr Matematika - 6. ročník Provádí početní operace v oboru desetinná čísla racionálních čísel - čtení a zápis v desítkové soustavě F užití desetinných čísel - čte a zapisuje desetinná čísla - zaokrouhlování

Více

Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO

Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO 49464191 Dodatek Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola v pohybu č.j. ERB/365/16 Škola: Základní škola Blansko, Erbenova 13 Ředitelka školy:

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 7.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 7. 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 7. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČÍSLO A PROMĚNNÁ M9101 provádí

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 8.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 8. 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 8. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČÍSLO A PROMĚNNÁ M9101 M9102

Více

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě.

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě. STANDARDY MATEMATIKA 2. stupeň ČÍSLO A PROMĚNNÁ 1. M-9-1-01 Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 1. žák provádí základní početní

Více

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.)

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu MATEMATIKA pro 2. stupeň: 6. ročník Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, M-9-3-06 Načrtne a sestrojí rovinné útvary. M-9-3-01 Zdůvodňuje

Více

Matematika. 8. ročník. Číslo a proměnná druhá mocnina a odmocnina (využití LEGO EV3) mocniny s přirozeným mocnitelem. výrazy s proměnnou

Matematika. 8. ročník. Číslo a proměnná druhá mocnina a odmocnina (využití LEGO EV3) mocniny s přirozeným mocnitelem. výrazy s proměnnou list 1 / 7 M časová dotace: 4 hod / týden Matematika 8. ročník M 9 1 01 provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu Číslo a proměnná druhá

Více

- vyučuje se: v 6. a 8. ročníku 4 hodiny týdně v 7. a 9. ročníku 5 hodin týdně - je realizována v rámci vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace

- vyučuje se: v 6. a 8. ročníku 4 hodiny týdně v 7. a 9. ročníku 5 hodin týdně - je realizována v rámci vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace 5.4.2. MATEMATIKA - 2. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu: - vyučuje se: v 6. a 8. ročníku 4 hodiny týdně v 7. a 9. ročníku 5 hodin týdně - je realizována v rámci vzdělávací oblasti Matematika

Více

Vyučovací hodiny mohou probíhat v multimediální učebně a odborných učebnách s využitím interaktivní tabule.

Vyučovací hodiny mohou probíhat v multimediální učebně a odborných učebnách s využitím interaktivní tabule. Charakteristika předmětu 2. stupně Matematika je zařazena do vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace. Vyučovací předmět má časovou dotaci v 6. ročníku 4 hodiny týdně, v 7., 8. a 9 ročníku bylo použito

Více

Matematika. 7. ročník. Číslo a proměnná celá čísla. absolutní hodnota čísla. zlomky. racionální čísla

Matematika. 7. ročník. Číslo a proměnná celá čísla. absolutní hodnota čísla. zlomky. racionální čísla list 1 / 9 M časová dotace: 4 hod / týden Matematika 7. ročník (M 9 1 01) provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; čte a zapíše celé číslo, rozliší číslo kladné a záporné, určí číslo

Více

Matematika. 6. ročník. Číslo a proměnná. desetinná čísla (využití LEGO EV3) číselný výraz. zaokrouhlování desetinných čísel. (využití LEGO EV3)

Matematika. 6. ročník. Číslo a proměnná. desetinná čísla (využití LEGO EV3) číselný výraz. zaokrouhlování desetinných čísel. (využití LEGO EV3) list 1 / 8 M časová dotace: 4 hod / týden Matematika 6. ročník (M 9 1 01) (M 9 1 02) (M 9 1 03) provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; čte, zapíše, porovná desetinná čísla a zobrazí

Více

-Zobrazí čísla a nulu na číselné ose

-Zobrazí čísla a nulu na číselné ose Dodatek k ŠVP č. 38 Výstupy matematika 6. ročník doplnění standardů RVP 6. ročník ŠVP 6.ročník Učivo Matematika Doplnění podle standardů Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel

Více

Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 7.

Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 7. Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 7. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo I. čtvrtletí 40 hodin Opakování učiva z 6. ročníku (14) Přesahy a vazby, průřezová témata v oboru

Více

Cvičení z matematiky - volitelný předmět

Cvičení z matematiky - volitelný předmět Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Cvičení z matematiky - volitelný předmět 3. období 9. ročník Sbírky úloh, Testy k přijímacím zkouškám, Testy Scio, Kalibro aj. Očekávané výstupy předmětu

Více

Pythagorova věta Pythagorova věta slovní úlohy. Mocniny s přirozeným mocnitelem mocniny s přirozeným mocnitelem operace s mocninami

Pythagorova věta Pythagorova věta slovní úlohy. Mocniny s přirozeným mocnitelem mocniny s přirozeným mocnitelem operace s mocninami Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 8. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek část (procentem) řeší aplikační úlohy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Matematika 3. období 9. ročník J.Coufalová : Matematika pro 9.ročník ZŠ (Fortuna) Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání

Více

Pythagorova věta Pythagorova věta slovní úlohy

Pythagorova věta Pythagorova věta slovní úlohy Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 8. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel, užívá ve výpočtech druhou mocninu

Více

MATEMATIKA 5. TŘÍDA. C) Tabulky, grafy, diagramy 1 - Tabulky, doplnění řady čísel podle závislosti 2 - Grafy, jízní řády 3 - Magické čtverce

MATEMATIKA 5. TŘÍDA. C) Tabulky, grafy, diagramy 1 - Tabulky, doplnění řady čísel podle závislosti 2 - Grafy, jízní řády 3 - Magické čtverce MATEMATIKA 5. TŘÍDA 1 - Přirozená čísla a číslo nula a číselná osa, porovnávání b zaokrouhlování c zápis čísla v desítkové soustavě d součet, rozdíl e násobek, činitel, součin f dělení, dělení se zbytkem

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Seminář z matematiky Mgr. Dana Rauchová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Seminář z matematiky Mgr. Dana Rauchová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Seminář z matematiky Mgr. Dana Rauchová Vyučovací volitelný předmět Cvičení z matematiky je zařazen samostatně na druhém

Více

Matematika-průřezová témata 6. ročník

Matematika-průřezová témata 6. ročník Matematika-průřezová témata 6. ročník OSV 1: OSV 2 žák umí správně zapsat desetinnou čárku, orientuje se na číselné ose celých čísel, dovede rozpoznat základní geometrické tvary a tělesa, žák správně používá

Více

5.2.2 Matematika - 2. stupeň

5.2.2 Matematika - 2. stupeň 5.2.2 Matematika - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět Matematika na 2. stupni školy navazuje svým vzdělávacím obsahem na předmět Matematika

Více

Matematika Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, Krychle Kvádr

Matematika Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, Krychle Kvádr Matematika Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, Zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností. Charakterizuje a třídí základní rovinné útvary. Odhaduje

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.4.2. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Matematika a její aplikace PŘEDMĚT: Matematika ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata - provádí početní operace s přirozenými čísly

Více

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10.

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10. 5.10. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Seminář z matematiky Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Seminář z

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 7. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová Číslo a početní operace provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel zaokrouhluje, provádí odhady

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Žák: čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla provádí početní operace s přirozenými čísly zpaměti a písemně provádí

Více

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů - 1 - Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika 6.ročník Výstup Učivo Průřezová témata - čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla s přirozenými čísly - zpaměti a písemně

Více

Matematika - 6. ročník

Matematika - 6. ročník Matematika - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Přirozená čísla - zápis čísla v desítkové soustavě - zaokrouhlování - zobrazení na číselné ose - početní operace v oboru

Více

Matematika a její aplikace. Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace. Matematika a její aplikace Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace 1. 9. ročník 1. ročník 4 hodiny týdně 2. 5. ročník 5

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň:

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět : Matematika a její aplikace : Matematika a její aplikace : Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika. Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika. Ročník: 6. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY - čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla - provádí početní operace s přirozenými

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Časová dotace: 6. třída 5 h, 7. třída 5 h, 8. třída 4, 9. třída 5 h Základní škola Paskov Kirilovova 330 a její aplikace pro žáky 6. až 9. ročníku napomáhá k rozvoji paměti, logického myšlení, kritickému

Více

Matematika. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Matematika. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku Matematika Vyučovací předmět navazuje na učivo matematiky I. stupně. Časová dotace předmětu je v 6., 7.,8. ročníku 4 hodiny, v 9. ročníku 5 hodin. Třída se na matematiku nedělí. Vyučovací předmět poskytuje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Matematika 3. období 8. ročník Počet hodin : 144 Učební texty : J.Coufalová : Matematika pro 8.ročník ZŠ (Fortuna) O.Odvárko, J.Kadleček : Sbírka úloh z matematiky pro

Více

Témata absolventského klání z matematiky :

Témata absolventského klání z matematiky : Témata absolventského klání z matematiky : 1.Dělitelnost přirozených čísel - násobek a dělitel - společný násobek - nejmenší společný násobek (n) - znaky dělitelnosti 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,10 - společný

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 6. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová Číslo a početní operace zaokrouhluje, provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor porovnává

Více

Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6.

Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo ZÁŘÍ užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek část (zlomkem) PROSINEC využívá

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Matematika 3. období 6. ročník J.Coufalová : Matematika pro 6.ročník ZŠ (Fortuna) O.Odvárko,J.Kadleček : Sbírka úloh z matematiky pro 6.ročník ZŠ (Prometheus)

Více

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika se vyučuje ve všech ročnících. V primě a sekundě je vyučováno 5 hodin týdně, v tercii a kvartě 4 hodiny týdně. Předmět je tedy posílen o 2 hodiny

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 4 4 4 5 17 Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět. Výuka probíhá převážně v kmenových třídách.

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 4 4 4 5 17 Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět. Výuka probíhá převážně v kmenových třídách. MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělání v matematice je zaměřeno na: užití matematiky v reálných situacích osvojení pojmů, matematických postupů rozvoj abstraktního myšlení

Více

TEMATICKÝ PLÁN. září říjen

TEMATICKÝ PLÁN. září říjen TEMATICKÝ PLÁN Předmět: MATEMATIKA Literatura: Matematika doc. RNDr. Oldřich Odvárko, DrSc., doc. RNDr. Jiří Kadleček, CSc Matematicko fyzikální tabulky pro základní školy UČIVO - ARITMETIKA: 1. Rozšířené

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět je rozdělen na základě OVO v RVP ZV na čtyři

Více

Vzdělávací obor matematika

Vzdělávací obor matematika "Cesta k osobnosti" 6.ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičení) obor navázání na již zvládnuté ročník 1. ČÍSLO A Žák používá početní operace v oboru de- Dělitelnost

Více

Matematika - 6. ročník

Matematika - 6. ročník Matematika - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Přirozená čísla - zápis čísla v desítkové soustavě - zaokrouhlování - zobrazení na číselné ose - početní operace v oboru

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika. Ročník: 7. - 1 - Průřezová témata. Poznám ky. Výstup

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika. Ročník: 7. - 1 - Průřezová témata. Poznám ky. Výstup - 1 - Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 7. Výstup - modeluje a zapisuje zlomkem část celku - převádí zlom na des. čísla a naopak - porovnává zlom - zlomek

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Matematika a její aplikace Matematika

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Matematika a její aplikace Matematika UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast : : Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky využívat matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech rozvíjet pamětˇ žáků prostřednictvím

Více

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7. Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo žák: v oboru celých a racionálních čísel; využívá ve výpočtech druhou mocninu

Více

5.2.1. Matematika pro 2. stupeň

5.2.1. Matematika pro 2. stupeň 5.2.1. Matematika pro 2. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 8. a 9. ročníku 4 hodiny

Více

Základní škola Ostrava Michálkovice, U Kříže 28, příspěvková organizace, Školní vzdělávací program

Základní škola Ostrava Michálkovice, U Kříže 28, příspěvková organizace, Školní vzdělávací program provádí početní operace v oboru celých čísel zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátoru na příkladech ukáže vhodné využití různých nástrojů hotovostního a bezhotovostního

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Období: 3. období Počet hodin ročník: 165 132 132 132 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací

Více

Volitelné předměty Matematika a její aplikace

Volitelné předměty Matematika a její aplikace Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Matematika a její aplikace Cvičení z matematiky Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Cvičení z matematiky

Více

MATEMATIKA. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

MATEMATIKA. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení MATEMATIKA 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Obsah vyučovacího předmětu Matematika je totožný s obsahem vyučovacího oboru Matematika a její aplikace.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 9. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová Číslo a početní operace zaokrouhluje, provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor účelně a efektivně

Více

Matematika. 9. ročník. Číslo a proměnná. peníze, inflace. finanční produkty, úročení. algebraické výrazy, lomené výrazy (využití LEGO EV3)

Matematika. 9. ročník. Číslo a proměnná. peníze, inflace. finanční produkty, úročení. algebraické výrazy, lomené výrazy (využití LEGO EV3) list 1 / 5 M časová dotace: 4 hod / týden včetně 1 hod z disponibilní časové dotace Matematika 9. ročník M 9 1 06 M 9 1 07 M 9 1 08 řeší aplikační úlohy na procenta (i pro případ, že procentová část je

Více

Matematika nižší gymnázium

Matematika nižší gymnázium Matematika nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Matematika vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Předmět Matematika rozvíjí průřezová témata: Osobnostní

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE - 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 6.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE - 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 6. 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 6. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČÍSLO A PROMĚNNÁ M9101 provádí

Více

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák:

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák: Matematika prima Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) využívá při paměťovém počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení provádí písemné početní operace v oboru přirozených zaokrouhluje,

Více

I. Sekaniny1804 Matematika

I. Sekaniny1804 Matematika Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Matematika je součástí vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace. V matematickém vzdělávání

Více

Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu.

Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Základem vzdělávacího obsahu předmětu Cvičení z matematiky je vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět matematika (aritmetika

Více

I. Sekaniny1804 Matematika

I. Sekaniny1804 Matematika Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Matematika je součástí vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace. V matematickém vzdělávání

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků obor přirozených čísel: počítání do dvaceti - číslice

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků Rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět MATEMATIKA 1. OBDOBÍ Oblast:

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět MATEMATIKA 1. OBDOBÍ Oblast: Vzdělávací oblast: a její aplikace Vyučovací předmět MATEMATIKA 1. OBDOBÍ Období: 1. Číslo a početní operace Používá přirozená čísla k modelování reálných situací Počítá předměty v daném souboru Vytváří

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 2. 2 Cvičení z matematiky Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika: Předmět cvičení z matematiky doplňuje vzdělávací

Více

5.2.1 Matematika povinný předmět

5.2.1 Matematika povinný předmět 5.2.1 Matematika povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 4 4+1 4+1 4+1 4+1 4 4 3+1 4+1 Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace v

Více

ZLOMKY. Standardy: M-9-1-01 CELÁ A RACIONÁLNÍ ČÍSLA. Záporná celá čísla Racionální čísla Absolutní hodnota Početní operace s racionálními čísly

ZLOMKY. Standardy: M-9-1-01 CELÁ A RACIONÁLNÍ ČÍSLA. Záporná celá čísla Racionální čísla Absolutní hodnota Početní operace s racionálními čísly a algoritmů matematického aparátu Vyjádří a zapíše část celku. Znázorňuje zlomky na číselné ose, převádí zlomky na des. čísla a naopak. Zapisuje nepravé zlomky ve tvaru smíšeného čísla. ZLOMKY Pojem zlomku,

Více

Předmět: Matematika. 5.2 Oblast: Matematika a její aplikace. 5.2.1 Obor: Matematika a její aplikace. Charakteristika předmětu matematika 2.

Předmět: Matematika. 5.2 Oblast: Matematika a její aplikace. 5.2.1 Obor: Matematika a její aplikace. Charakteristika předmětu matematika 2. 5.2 Oblast: Matematika a její aplikace 5.2.1 Obor: Matematika a její aplikace Předmět: Matematika Charakteristika předmětu matematika 2. stupeň Obsah vyučovacího předmětu matematika vychází ze vzdělávacího

Více

6.6 Matematika. 6.6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.6 Matematika. 6.6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.6 Matematika 6.6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět se jmenuje Matematika. Patří do vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace z RVP ZV. Vzdělávací

Více

Osobnostní a sociální výchova osobnostní rozvoj řešení problémů a rozhodovací dovednosti uplatní se při řešení všech problémových úloh

Osobnostní a sociální výchova osobnostní rozvoj řešení problémů a rozhodovací dovednosti uplatní se při řešení všech problémových úloh Vzdělávací oblast - Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Matematika je zařazen samostatně v 6. 9. ročníku v hodinové dotaci 4,4,4,5.

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9.

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9. Školní rok 2013/2014 Mgr. Lenka Mateová Kapitola Téma (Učivo) Znalosti a dovednosti (výstup)

Více

volitelný předmět ročník zodpovídá PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z MATEMATIKY 9. MACASOVÁ

volitelný předmět ročník zodpovídá PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z MATEMATIKY 9. MACASOVÁ Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky provádí operace s celými čísly (sčítání, odčítání, násobení

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vytváří konkrétní soubory (peníze, milimetrový papír, apod.) s daným počtem prvků do 100

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vytváří konkrétní soubory (peníze, milimetrový papír, apod.) s daným počtem prvků do 100 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 1. období 3. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo M3101 používá přirozená

Více

Matematika - Kvarta. řeší ekvivalentními úpravami rovnice s neznámou ve jmenovateli

Matematika - Kvarta. řeší ekvivalentními úpravami rovnice s neznámou ve jmenovateli - Kvarta Matematika Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní Učivo

Více

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy PŘEDMĚT: MATEMATIKA ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Žák: rozlišuje pojmy násobek, dělitel definuje prvočíslo, číslo složené, sudé a liché číslo, čísla soudělná

Více

Číslo hodiny. Označení materiálu. 1. Mnohočleny. 25. Zlomky. 26. Opakování učiva 7. ročníku. 27. Druhá mocnina, odmocnina, Pythagorova věta

Číslo hodiny. Označení materiálu. 1. Mnohočleny. 25. Zlomky. 26. Opakování učiva 7. ročníku. 27. Druhá mocnina, odmocnina, Pythagorova věta 1. Mnohočleny 2. Rovnice rovné nule 3. Nerovnice různé od nuly 4. Lomený výraz 5. Krácení lomených výrazů 6. Rozšiřování lomených výrazů 7. Sčítání lomených výrazů 8. Odčítání lomených výrazů 9. Násobení

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy

ŠVP Školní očekávané výstupy 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 2. období 4. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo M5101 využívá při

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence. Opakování 6.

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence. Opakování 6. A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí kompetence) 5 Kompetence

Více

skupinová práce, frontální výuka, samostatná práce, problémové učení

skupinová práce, frontální výuka, samostatná práce, problémové učení Předmět: MATEMATIKA Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika předmětu Předmět je vyučován na 1. a 2. stupni. Vzdělávací oblast matematika a její aplikace je v základním vzdělávání

Více

Člověk a jeho svět. ČJ a literatura

Člověk a jeho svět. ČJ a literatura VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Vzdělávací obor: Stupeň: Období: Ročník: Očekávané výstupy omp e t e n c e čivo Mezipředmětové vztahy oznámky používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v

Více

MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět v 6. 9. ročníku 5 hodin týdně ve třídách s rozšířenou

Více

P ř e d m ě t : M A T E M A T I K A

P ř e d m ě t : M A T E M A T I K A 04-ŠVP-Matematika-P,S,T,K strana 1 (celkem 11) 1. 9. 2014 P ř e d m ě t : M A T E M A T I K A Charakteristika předmětu: Matematika vytváří postupným osvojováním matematických pojmů, útvarů, algoritmů a

Více

5.2.2.1. Matematika. 5.2.2. Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace

5.2.2.1. Matematika. 5.2.2. Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace 5.2.2. Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace 5.2.2.1. Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Vyučovací předmět Matematika vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru matematika.

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Matematika (MAT) Náplň: Rovnice a nerovnice, kruhy a válce, úměrnost, geometrické konstrukce, výrazy 2 Třída: Tercie Počet hodin: 4 hodiny týdně Pomůcky: Učebna s PC a dataprojektorem (interaktivní

Více

Matematika

Matematika 5.2.1 5.2.1 Matematika MATEMATIKA - 1. ročník 5.2.1/01 ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE vytvoří konkrétní soubor s daným počtem prvků do 20 (knoflíky, korálky, pastelky apod.) spočítá prvky daného souboru do 20

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 4+1 týdně, povinný ČaPO: Lomený výraz Žák: rozloží výraz na součin vytýkáním a pomocí vzorců stanoví podmínky, za kterých má lomený výraz smysl Lomený výraz Výrazy a jejich užití - výraz s proměnnou -

Více

MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA

MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA Osmileté studium 1. ročník 1. Opakování a prohloubení učiva 1. 5. ročníku Číslo, číslice, množiny, přirozená čísla, desetinná čísla, číselné

Více

Opakování učiva ročníku Multikulturní výchova arabské a římské číslice (lidské vztahy)

Opakování učiva ročníku Multikulturní výchova arabské a římské číslice (lidské vztahy) VZDĚLÁVACÍ BLAT: tupeň: 2. Ročník: 6. čekávané výstupy omp e t e n c e čivo Mezipředmětové vztahy oznámky čte a zapisuje přirozená čísla v desítkové soustavě pakování učiva 1. - 5. ročníku Multikulturní

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Rozšířená výuka matematiky Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Rozšířená výuka matematiky Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Rozšířená výuka matematiky Ročník: 7. Žák: modeluje a zapisuje zlomkem část celku převádí zlomky na des. čísla a naopak porovnává zlomky

Více

MATEMATIKA. Charakteristika předmětu:

MATEMATIKA. Charakteristika předmětu: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace MATEMATIKA Charakteristika předmětu: Předmět matematika je součástí vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace. Na naší škole je jedním z hlavních vyučovacích

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence. Opakování 7.

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence. Opakování 7. A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí kompetence) 5 Kompetence

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků obor přirozených čísel : počítání do dvaceti - číslice

Více

MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět v 6. 9. ročníku 5 hodin týdně ve třídách s rozšířenou

Více

Ročník VI. Matematika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník VI. Matematika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Přirozená čísla Desetinná čísla IX. X. Přirozená čísla opakování všech početních výkonů, zobrazení čísel na číselné ose, porovnávání a zaokrouhlování čísel. Metody- slovní, názorně demonstrační a grafická.

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1. Obsahové vymezení předmětu Matematika prolíná celým základním vzděláváním a její výuka vede žáky především předmět Matematika zahrnuje vzdělávací Matematika

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1. Obsahové vymezení předmětu Matematika prolíná celým základním vzděláváním a její výuka vede žáky především předmět Matematika zahrnuje vzdělávací Matematika

Více

PRIMA Přirozená čísla Celá čísla Desetinná čísla Číselná osa Pravidla pro násobení a dělení 10, 100, 1000..a 0,1, 0,01, 0,001.. Čísla navzájem opačná

PRIMA Přirozená čísla Celá čísla Desetinná čísla Číselná osa Pravidla pro násobení a dělení 10, 100, 1000..a 0,1, 0,01, 0,001.. Čísla navzájem opačná PRIMA Přirozená čísla Celá čísla Desetinná čísla Číselná osa Pravidla pro násobení a dělení 10, 100, 1000..a 0,1, 0,01, 0,001.. Čísla navzájem opačná Racionální čísla Zlomky Rozšiřování a krácení zlomků

Více