Chemie a technologie sloučenin chlóru a sodíku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Chemie a technologie sloučenin chlóru a sodíku"

Transkript

1 Chemie a technologie sloučenin chlóru a sodíku 1. ÚVOD suroviny pro výrobu chlóru a dalších halogenidů Přes snahy o omezení výroby chloru však celosvětově roste jeho spotřeba a tudíž i výroba. V západní Evropě se dnes vyrábí kolem 5 mil. tun elementárního chloru, z nichž jen 35% se spotřebuje na výrobu PVC a zbytek na výrobu fosgenu pro polykarbonáty, epichlorhydrinu pro epoxidové pryskyřice (20%), chlorovaná rozpouštědla (20%) jako meziprodukty různých organických výrob a na další produkty. V následujících letech se předpokládá nárůst výroby chloru o několik procent ročně. Elementární chlor a chlorované sloučeniny jsou doposud nepostradatelné v organické syntéze. Kolem 80% stávajících léčiv by bez chloru nebylo možno vůbec vyrábět. Nezanedbatelné množství chloru se rovněž spotřebuje na dezinfekci pitné vody. Chlor je nezbytnou součástí našeho života a veškeré snahy zakázat jeho výrobu musí vyznít naprázdno, přinejmenším při současné úrovni technologií produkujících výrobky, bez nichž si dnes život neumíme představit. CaF 2 kazivec Na 3 AlF 6 kryolit Ca 3 (PO 4 ) 3 X apatit, fosforit X = F nebo Cl NaCl sůl kamenná KCl sylvín KCl. MgCl 2. 6 H 2 O karnalit KBr. MgBr 2 brómkarnalit NaI a NaIO 3 obsaženy v chilském ledku, mořské vodě a chaluhách 2. VÝROBA CHLORU Chlor lze průmyslově vyrábět elektrolytickou nebo chemickou oxidací chloridového aniontu. Elektrolytickou cestou se oxiduje chloridový anion pocházející buď z rozpuštěného chloridu, tj. elektrolýzou solanky, nebo z kyseliny chlorovodíkové. Chemicky se oxiduje jen chlorovodík. Ostatně zdrojem chloru před zavedením elektrolýzy byla chemická oxidace HCl (např. použitím MnO 2 ) odpadajícího při Leblancově postupu výroby sody, viz kap Princip elektrolýzy Roztok vedoucí elektrický proud se nazývá elektrolyt. Elektrolyty patří k vodičům 2. druhu u nichž dochází při průchodu proudu k chemickým změnám. Děje probíhající v elektrolytu jako důsledek uvádění proudu se nazývají souhrnně elektrolýza. Děje probíhající v roztoku elektrolytu K x A y při průchodu proudu jsou schematicky znázorněny rovnicí: K y+ + y e - K Anionty putují k anodě (kladně nabitá elektroda), kde odevzdávají elektrony (elektron), tzn. oxidují se, a také přechází do elektroneutrálního stavu: A x- A + x e -

2 2.2 Elektrolýza solanky Elektrolýzu solanky lze vystihnout souhrnnou stechiometrickou rovnicí: 2 NaCl + 2 H 2 O Cl 2 + H NaOH Podle reakce na katodě při elektrolýze a podle způsobu oddělení anodového a katodového prostoru rozeznáváme proces rtuťový, diafragmový a membránový. Při rtuťovém procesu (1892) je katoda elektrolyzéru tvořena elementární rtutí, ve které se vznikající sodík rozpouští na amalgam: Na + + e - + Hg x NaHg x Vzniklý amalgam je v odděleném aparátu - rozkladači (horizontálním nebo vertikálním s grafitovou výplní), rozložen vodou: 2 NaHg x + 2 H 2 O 2 NaOH + H 2 + 2x Hg Uvolněná rtuť je vracena do elektrolyzéru, vodík je odváděn a vznikající velmi čistý roztok NaOH s minimálním obsahem chloridů dosahuje koncentrace kolem 50%, takže pro většinu dalšího použití jej není nutno zkoncentrovat odpařováním. Na titanové anodě se vyvíjí plynný chlor: 2Cl - Cl e - Diafragmový proces má anodový a katodový prostor oddělen permeabilní asbestovou diafragmou. Solanka je uváděna do anodového prostoru, kde se vyvíjí plynný chlor stejně jako při rtuťovém procesu. Na katodě probíhá elektrolýza vody: 2 H 2 O + 2e - H OH - Roztok z anodového prostoru proniká do katodového prostoru, kde vznikající katolyt obsahující kolem 11 hm.% NaOH a 18 hm.% NaCl je odváděn na další zpracování. V membránovém procesu (1970) je anodový a katodový prostor oddělen polymerní membránou propustnou jen pro kationty. Děje probíhající na elektrodách jsou stejné jako v diafragmovém procesu. Jelikož membrána nepropouští anionty, je vznikající louh značně čistý o koncentraci kolem 30 hm.%, takže jen pro některá použití je třeba jej zkoncentrovat odpařováním. 3. ELEKTROLÝZA KYSELINY CHLOROVODÍKOVÉ Při mnoha organických výrobách používajících v některém stupni syntézy elementární chlor odpadají značná množství chlorovodíku, který po absorpci ve vodě za vzniku zředěné kyseliny chlorovodíkové jen obtížně nachází nějaké použití. Elektrolyticky je možno HCl rozštěpit na vodík a chlor, který se vrátí zpět do výroby. První elektrolyzér na rozklad HCl byl uveden do chodu v r v Německu. V současné době je takto vyráběno - recyklováno, kolem 1 mil. t chloru ročně v Evropě a v USA.

3 Kyselina chlorovodíková o koncentraci cca 22 hm.% o teplotě 65 C je současně uváděna do katodového i anodového prostoru elektrolyzéru. Při elektrolýze poklesne její koncentrace na 17 % a zahřeje se na 80 C. Část katolytu je dosycena v absorbéru plynným chlorovodíkem unikajícím z výroby na koncentraci 30 hm.%, ochlazena, v případě nutnosti vyčištěna aktivním uhlím a vracena zpět do obou okruhů elektrolyzéru. Chlor a vodík odcházející elektrolyzéru společně s anolytem, resp. katolytem je oddělován v separátorech. Tyto plyny nasycené vodními parami jsou ochlazeny, vodík promyt roztokem NaOH k odstranění chloru a HCl a chlor vysušen koncentrovanou kyselinou sírovou. Vlastní elektrolyzér má grafitové elektrody oddělené PVC membránou k zamezení míšení plynů. Proud uváděný na elektrody má napětí 1.9V při proudové hustotě 4 ka/m 2. Na 1 t Cl 2 je zapotřebí 1400 až 1500 kwh. Tabulka 9.1: Porovnání jednotlivých procesů Proces Výhody Nevýhody Rtuťový čisté produkty, koncentrovaný louh, poměrně jednoduché čištění solanky, nejsou odparky složitý elektrolyzér Membránový poměrně koncentrovaný a čistý louh, nejnižší investiční náklady, nejmenší spotřeba energie, jednoduchý elektrolyzér Diafragmový nejsou rozpouštěče a dechlorace solanky, jednoduché čištění solanky, malá spotřeba elektrické energie, jednoduchý elektrolyzér rozpouštěče soli, dechlorace solanky, emise rtuti, demerkurizace produktů, rozpouštěče soli, složité čištění solanky, dechlorace solanky, degradace membrán, nutné malé odparky, znečištěný H 2 a Cl 2 nejvyšší investice, velká spotřeba páry, vždy nutné velké odparky, znečištěné produkty, použití asbestu 4. CHEMICKÁ VÝROBA CHLORU Chlor může být získán rovněž chemickou oxidací chlorovodíku kyslíkem, vzduchem, SO 3, HNO 3 atd. Průmyslově byl realizován jen tzv. KEL proces oxidace HCl kyslíkem podle úhrnné stechiometrické rovnice: 4 HCl + O 2 2 Cl H 2 O Vlastní oxidace je katalyzovaná kyselinou nitrosylsírovou NOHSO 4 HCl + NOHSO 4 NOCl + H 2 SO 4 2 NOCl + O 2 2 NO 2 + Cl 2 NO HCl NO + Cl 2 + H 2 O Reakce je vedena při 1.4 MPa a teplotě 120 až 180 C. V důsledku silně korozivního prostředí musí být zařízení vyloženo tantalem. Vyrobený chlor obsahuje až 10% kyslíku a musí být proto čištěn např. zkapalňováním.

4 5. ZPRACOVÁNÍ A POUŽITÍ CHLORU Chlor opouštějící elektrolyzér má atmosférický tlak s teplotou kolem 80 C a je nasycen vodní parou (1 kg chloru obsahuje 0.2 kg vody). Dále obsahuje mlhu solanky, kyslík a u rtuťového procesu také páry Hg. V tomto stavu nelze chlor přímo použít a je třeba jej nejprve ochladit, zbavit nečistot, vysušit. Před stlačením a zkapalněním je sušen ochlazením, kdy zkondenzuje část vodní páry a par rtuti. Dosušen je v absorpčních kolonách zkrápěných koncentrovanou kyselinou sírovou. Tím jsou také významně omezeny jeho korozívní účinky na ocel. Desinfekce vody: HCl + H 2 O HCl + HClO Výroba chlórového vápna (za chladu) + kyslíkaté sloučeniny chlóru: 2 Ca(OH) Cl 2 Ca(ClO) 2 + CaCl H 2 O Výroba chlorečnanů chemickou cestou(za horka): 6 Ca(OH) Cl 2 Ca(ClO 3 ) CaCl H 2 O Konverze chlorečnanů: Ca(ClO 3 ) KCl 2 KClO 3 + CaCl 2 NaClO 3 + KCl KClO 3 + NaCl Výroba chlorečnanů v elektrolyzéru probíhá ve vodném roztoku NaCl dle sumární rovnice: NaCl + 3 H 2 O NaClO H 2 Anodická oxidace (Pt anoda): a) Cl OH - ClO e - + H 2 O b) 6 ClO H 2 O 2 ClO H Cl - + ½ O e - c) ClO HClO ClO Cl H + Katodická redukce (Fe katoda): 2 H e - H 2 Příprava kyseliny chlorečné a chloristé: Reakce b) a c) běží současně! KClO 3 + H 2 SO 4 (konc.) HClO 3 + KHSO 4 3 HClO 3 HClO 4 + H 2 O + 2 ClO 2 Činidla pro organické syntézy, např. pesticidů: 2 P + 3 Cl 2 2 PCl 3 PCl 3 + Cl 2 PCl 5 PCl 3 + S PSCl 3 PCl 3 + O POCl 3

5 Substituce k přípravě halogenidů s vyšší atomovou hmotností: 2 NaBr + Cl 2 2 NaCl + Br 2 2 NaI + Cl 2 2 NaCl + I 2 6. ZACHÁZENÍ S CHLOREM Chlor je nebezpečný plyn zejména pro své silně oxidační účinky. Při fyziologickém ph se rozpouští ve vodě za vzniku HClO, která rozrušuje buňky. Inhalace chloru způsobuje vznik plicního edému. Obsah chloru v ovzduší je limitován koncentrací 0.2 až 3 ppm. Při koncentraci 3 až 5 ppm je bezpečná expozice ještě 30 min. V koncentraci 5 až 10 ppm chlor mírně dráždí dýchací ústrojí, při 30 ppm vyvolává nevolnost až zvracení a nad 40 ppm způsobuje edém plic. Chlor není karcinogenní ani mutagenní a ani nejsou známy žádné zdravotní komplikace při dlouhodobé expozici nízkým koncentracím chloru. 7. KYSELINA CHLOROVODÍKOVÁ Kyselina chlorovodíková byla objevena v 15. století německým alchymistou při zahřívání síranu železnatého s chloridem sodným. V 17. století připravil Glauber chlorovodík reakcí H 2 SO 4 a NaCl. Na konci 18. století Davey syntetizoval HCl z prvků. V dostatečném množství byla kyselina chlorovodíková k dispozici až po zavedení povinné absorpce chlorovodíku unikajícího z Manheimských pecí při Leblancově výrobě sody, což vedlo k jejímu průmyslovému využití. Po rozšíření elektrolytické výroby chloru byla HCl průmyslově připravována převážně spalováním chloru ve vodíku. Dnes je tento postup využíván jen pro výrobu čisté kyseliny, zatímco pro technické účely je užívána kyselina odpadající v mnoha organických výrobách. Vlastnosti. Chlorovodík je bezbarvý plyn, který kapalní při -85 C a tuhne při C. Do teplot 1500 C je stabilní, nad tuto teplotu dochází k disociaci na prvky. Chlorovodík v suchém stavu není reaktivní a nenapadá kovy, jako např. ocel. Je rozpustný v polárních rozpouštědlech na silnou kyselinu, ve vodě tvoří roztok o max. koncentraci 35 hm.%, která s výjimkou tantalu a některých slitin niklu napadá všechny kovy. Výroba. HCl se vyrábí následujícími hlavními postupy: a) spalováním chloru ve vodíku vzniká velmi čistý HCl H 2 + Cl 2 2 HCl b) reakcí NaCl a H 2 SO 4 při 500 C, která dnes nemá praktický význam: 2 NaCl + H 2 SO 4 Na 2 SO HCl c) vedlejší produkt při chloracích organických látek, např. C 2 H 4 + Cl 2 C 2 H 4 Cl 2 C 2 H 3 Cl + HCl d) tepelným rozkladem odpadů z moření ocele

6 2 FeCl 3.3 H 2 O Fe 2 O H 2 O + 6 HCl e) spalováním organických odpadů obsahujících chlor, např. C 4 H 6 Cl + 5 O 2 4 CO H 2 O + 2 HCl Při spalování je třeba přebytek kyslíku pro úplný rozklad chlorované látky. HCl však reaguje s kyslíkem 2HCl + 1/2 O 2 H 2 O + Cl 2 Při teplotách nad 1000 C je rovnováha posunuta doleva a proto je nutno spalné plyny rychle ochladit, aby se zabránilo významné oxidaci HCl. HCl a ani ochlazené spalné plyny však nejsou nikdy zcela prosty chloru, který je třeba odstranit např. zařazením druhého spalovacího stupně v redukční atmosféře při 1000 C. Čistá HCl se připravuje postupem ad a), tj. přímou reakcí prvků. Při spalování chloru dosahuje teplota 2400 C, kdy již HCl začíná disociovat na prvky. K zabránění této nežádoucí reakce je třeba spalovat v 5% nadbytku vodíku. Jelikož je směs vodíku a chloru výbušná a za normální teploty může být iniciována i světlem, je třeba zvláštního postupu při spalování, zejména při najíždění reakce. Hořák, tvořený dvěma koncentrickými trubkami, je zasunut do vertikální válcovité spalovací pece. Pec je v podstatě ocelová trubka vyzděná šamotem a na vrchu opatřená bezpečnostní záklopkou, která se při eventuálním výbuchu otevře a tím zabrání roztržení pece. Pec je nejprve vypláchnuta dusíkem, potom se začne uvádět vodík, který se zapálí. Až je pec vyhřátá, začíná se postupně do hořáku připouštět chlor. Z vrchu pece se odvádí plynný chlorovodík o teplotě 600 až 800 C, který se následně absorbuje ve vodě. Absorpce chlorovodíku ve vodě nebo zředěné kyselině chlorovodíkové probíhá jen tehdy, kdy tenze HCl v plynné fázi je větší než rovnovážná tenze par HCl nad kapalinou. Do koncentrace kyseliny cca 20% je rovnovážná tenze par nad kyselinou natolik nízká, že absorpce je dobrá při jakékoliv teplotě a koncentraci HCl v plynné fázi. Při přípravě koncentrované kyseliny je však nutno udržovat nízkou teplotu a vysoký tlak HCl v plynné fázi, jinak by absorpce neprobíhala. Absorpce je realizována v trubkovém chladiči z iguritu (impregnovaný grafit), kam je protiproudně uváděna voda a plynný chlorovodík. To znamená, že plyn s nejmenší koncentrací HCl je ve styku s vodou nebo velmi zředěnou kyselinou, zatímco nejvíce sytý plyn je ve styku s koncentrovanou kyselinou. Absorpční teplo je odváděno vnějším chlazením zařízení vodou. Plyn opouštějící absorbér stále ještě obsahuje něco chlorovodíku a proto je veden do výplňové kolony, kde je vypírán vodou. Toxikologie. Chlorovodík dráždí oči, dýchací ústrojí. Kůži a poškozuje sliznici. Při dlouhodobé expozici způsobuje chronickou bronchitidu, poruchy žaludku pro vysokou kyselost a zvýšený výskyt zubních kazů. Při koncentraci v ovzduší do 5 ppm je jen cítit, do 10 ppm je zápach obtížný a nad 10 ppm silně dráždí. 8. HYDROXID SODNÝ A DRASELNÝ NaOH patří mezi nejdéle známé a používané chemikálie. Ve starých egyptských hrobech byly nalezeny nádoby obsahující 3% NaOH. Dnešní světová výroba dosahuje 40 mil. t NaOH ročně. Před rozšířením elektrolýzy byl NaOH vyráběn tzv. kaustifikací. Při tomto procesu reaguje za horka 12% roztok sody s tuhým CaO za vzniku suspenze CaCO 3 v 12% roztoku NaOH. Tuhá

7 fáze se odfiltruje a roztok zahustí. Tento způsob výroby louhu není dnes, až na výjimky, provozován. Na 2 CO 3 + CaO + H 2 O 2 NaOH + CaCO 3 Roztok NaOH je dnes výhradně získáván z elektrolýzy solanky. Ve většině aplikací je roztok zcela dostatečný, nicméně někteří spotřebitelé požadují tuhý NaOH. Tuhý louh se připravuje odpařením roztoku louhu z elektrolýzy ve vícestupňové odparce, viz. Roztok louhu je nejprve v tzv. předkoncentrátoru vytápěným brýdovými parami z odparky zahuštěn na 60% roztok, poté v odparce s padajícím filmem topené nad 400 C cirkulující taveninou solí (NaNO 2 - KNO 3 -NaNO 3 ) na 90% taveninu. Tavenina je potom uváděna do vakuové tzv. flash odparky, kde se zahustí na 98.5 až 99.5%. Tavenina o teplotě cca 360 C (bod tuhnutí 322 C) je poté ztužena v prilovací věži, viz. obr. 9.9, kde se do vysoké prázdné věže rozstřikuje tavenina louhu, která se chladí protiproudem vzduchu na cca 250 C. Kuličky taveniny než dopadnou na dno věže ztuhnou. Dalším způsobem ztužování je chlazení taveniny na kovovém pásu za vzniku peciček, nebo ztužování tenké vrstvy taveniny na povrchu chlazeného válce za vzniku šupin. Hydroxid draselný se vyrábí v množství kolem 1 mil. t elektrolýzou roztoku KCl stejnými postupy jako hydroxid sodný. Draselná solanka musí být velmi čistá, zejména musí být zbavena kovů jako Cr, V, W, Mo na úroveň ppb protože jinak by se na katodě vyvíjel také vodík. Roztok KOH se ztužuje obdobně jako NaOH s tím rozdílem, že tuhý KOH obsahuje 90 až 95% KOH a zbytek je voda, protože bod tání KOH je příliš vysoký. 9. SODA NaCO 3 Náleží k nejdůležitějším produktům chemického průmyslu. Nachází využití v rozmanitých výrobách, jako např. v keramice, textilním průmyslu (barvení a zpracování bavlny), při výrobě mýdel, ve sklářství, při výrobě buničiny, v pracích a odmašťovacích prostředcích, v chemickém průmyslu jako levná alkálie atd. Současná výroba sody na světě přesáhla 32 mil. t/rok. Do 18. století byla soda vyráběna spalováním rostlin rostoucích na mokrých a slaných půdách. Popel byl poté kalcinován a vyluhován. Vzniklý produkt obsahující podle provenience od 3 do 30% Na 2 CO 3, byl drahý a dostupný jen v omezeném množství. V 18. století se zvýšila poptávka zejména po skle, mýdle a textilu a dostupné zdroje sody přestaly dostačovat. Proto r Francouzská akademie věd vyhlásila soutěž o nejlepší postup jak z dostupných surovin vyrobit sodu. Soutěž vyhrál francouzský lékař Leblanc, který založil první výrobnu sody podle svého postupu, která však zkrachovala a vynálezce skončil sebevraždou v chudobinci. CHEMICKÉ VLASTNOSTI SODY Soda je dobře rozpustná ve vodě. Jako sůl slabé kyseliny a silné zásady reaguje ve vodném roztoku zásaditě v důsledku hydrolýzy anionu: CO H2 O HCO OH -

8 Při krystalizaci z vodného roztoku vzniká v rozmezí teplot 0 až 32 C dekahydrát Na 2 CO 3.10H 2 O, v rozmezí 32 až 36 C heptahydrát, monohydrát krystaluje do 100 C a nad tuto teplotu vzniká soda bezvodá. Bezvodá soda je bílý hygroskopický prášek, která nad 300 C začíná uvolňovat CO 2. Při skladování na vlhkém vzduchu soda nabývá na hmotnosti a přechází na NaHCO 3. Rovněž při uvádění CO 2 do roztoku sody vzniká málo rozpustný NaHCO 3. Dekahydrát sody krystaluje ve velkých krystalech, které při relativní vlhkosti menší než 75% větrají již při 25 C. LEBLANCŮV ZPŮSOB VÝROBY SODY Prvním stupněm Leblancova postupu je příprava Na 2 SO 4 reakcí: 2 NaCl + H 2 SO 4 Na 2 SO 4 + 2HCl Reakce se provádí v tzv. Manheimských pecích, kde se na litinové pánvi zespodu vyhřívané přímým plamenem na cca 500 C promíchává směs kyseliny sírové a soli. Unikající chlorovodík byl zprvu volně vypouštěn do atmosféry. Jelikož ovzduší v okolí výroben bylo silně znečištěno, bylo r v Anglii vydáno první ekologické opatření, které omezovalo exhalace a přinutilo výrobce sody chlorovodík absorbovat. Síran sodný se v dalším kroku zahřívá s koksem a vápencem v rotační peci. Koksem se redukuje na sulfid sodný: Na 2 SO 4 + 2C Na 2 S + 2CO 2 který v červeném žáru reaguje s vápencem za vzniku sody Na 2 S + CaCO 3 Na 2 CO 3 + CaS Vyžíhaná směs se potom protiproudně vyluhuje a výluh se odpaří za vyloučení sody. Získá se poměrně málo čistý produkt. Proces je energeticky náročný a navíc při výrobě síranu sodného panuje velmi silně korozní prostředí. CaS nenašel žádné použití a jako tuhý odpad byl skladován na haldách. Tam se však vlivem povětrnosti pomalu rozkládal za uvolňování H 2 S do ovzduší a rozpustné vápenaté soli přecházely do spodních vod. Chlorovodík byl zpočátku bezcenný odpad vypouštěný do atmosféry nebo absorbovaný do vody. Později byl oxidován na chlor, který byl jímán v roztoku louhu za vzniku chlornanu. Roztok chlornanu byl používán jako žádané bělidlo pro bavlnu a papír a právě jeho výroba udržela v chodu některé jednotky podle Leblanca, protože až do 20tých let 20. století nebyl jiný zdroj chloru. Po průmyslovém zavedení elektrolýzy solanky se však chlor stal lehce dostupným a tím zmizel poslední důvod k udržování Leblancova procesu v chodu. SOLVAYŮV ZPŮSOB VÝROBY SODY Obrátit směr úhrnné reakce Solvayova procesu je možné tak, že je rozdělena do několika dílčích kroků. Nejdůležitějším krokem je zvratná reakce: NaCl + NH 4 HCO 3 NaHCO 3 + NH 4 Cl

9 Přestože tato reakce byla známa již dlouho, teprve r E.Solvay nalezl cestu jak ji realizovat s dostatečně velkým výtěžkem málo rozpustného NaHCO 3. Přidáme-li totiž do roztoku NH 4 HCO 3 solanku nevznikne žádná sraženina. Přidá-li se tuhý NaCl, hydrogenuhličitan se vyloučí neúplně a navíc není takový proces průmyslově snadno realizovatelný. Objev E.Solvaye spočíval ve zjištění, že ze solanky nasycené amoniakem se uváděním CO 2 vyloučí dobře krystalický hydrogenuhličitan v dostatečném výtěžku. Solvayův postup výroby sody je vystižen následujícími reakcemi: CaCO 3 CaO + CO 2 Ca(OH) 2 CaO + H 2 O 2 NH 4 Cl + 2 NaHCO 3 2H 2 O + 2CO 2 + 2NH NaCl 2NaHCO 3 2H 2 O + CO 2 + Na 2 CO 3 2NH 4 Cl + Ca(OH) 2 CaCl 2 + 2NH 3 + H 2 O Amoniak se v procesu nespotřebovává a slouží jako pomocná látka, u níž se jen doplňují pracovní ztráty, které jsou menší než 1 kg/t sody. Vstupní surovina NaCl se využije z cca 75% a zbytek odchází v odpadních vodách a zbytek odchází v odpadních vodách. Technologie výroby sody Solvayovým postupem lze rozdělit na následující soubory, které budou probrány odděleně: 1. Příprava nasycené sloanky. 2. Pálení vápna a příprava vápenného mléka. 3. Amoniakalizace solanky. 4. Karbonatace solanky a separace NaHCO Kalcinace NaHCO Regenerace amoniaku. Příprava solanky Tuhý NaCl je v otevřených bazénech zkrápěn vodou. Z nasycené solanky je třeba odstranit Mg 2+ a Ca 2+ ionty, kterými je vždy výchozí surovina znečištěna. Hořčík by totiž při amoniakalizaci vypadával jako Mg(OH) 2 a vápník při karbonataci jako CaCO 3. Obě sloučeniny by vytvářely inkrusty na zařízení. Studená solanka se proto v reaktoru smíchá s vápenným mlékem k odstranění hořčíku Mg 2+ + Ca(OH) 2 Mg(OH) 2 + Ca 2+ a potom se reakcí s roztokem sody ze solanky odstraní vápník Ca 2+ + Na 2 CO 3 CaCO 3 + 2Na +

10 Vzniklá tuhá fáze CaCO 3 je ze solanky odstraněna sedimentací v usazováku. Solanka musí být téměř nasycená, jinak by se v ní při amoniakalizaci (viz kap ) nerozpouštělo dostatečné množství NH 3.. Pálení vápna Součástí Solvayova procesu je příprava oxidu vápenatého a uhličitého pálením čistého vápence. Směs kusového vápence a koksu v hmotnostním poměru 10:1 se zaváží do šachtové pece, kde hořením koksu je udržována teplota kolem 1100 C, při které se vápenec rychle rozkládá a přeměňuje na CaO. Hmotnost vápence po vypálení poklesne o 40%, ale objem jednotlivých kusů zůstane zachován, takže vzniklé vápno je pórovité a proto dostatečně reaktivní s vodou. Pokud by teplota pálení dosáhla 1200 C, dostaneme tzv. tvrdě pálené vápno, které je slinuté na povrchu a s vodou nereaguje vůbec nebo jen pomalu a neúplně. Na 1 t sody potřebujeme 1.1 až 1.2 t vápence. Z šachtové pece uniká horký zaprášený plyn obsahující kolem 40% CO 2. Nízká koncentrace CO 2 je způsobena uváděním vzduchu do spodku pece, což umožňuje hoření koksu ale zřeďuje vznikající CO 2 dusíkem. Plyn se ochladí a zbaví prachu promýváním vodou v zkrápěné náplňové koloně a stlačí se před uvedením do karbonatační kolony. Jen část CO 2 vzniklého pálením vápna se spotřebuje na výroby sody. Zbytek se vypouští do atmosféry nebo se využije v jiných spotřebičích. Pálené vápno se v mírně skloněném rotačním válci mísí s 50 C teplou vodou, kde se hasí za vzniku Ca(OH) 2. Hustá suspenze Ca(OH) 2 odtéká z válce přes síť zadržující nevypálené kusy a nečistoty obsažené ve vápenci do sběrné nádrže. Amoniakalizace solanky Před vstupem do absorpční kolony obvykle 30 m vysoké a 2 m v průměru natéká studená vyčištěná solanka na pračky koncových plynů z kalcinace, filtrace a absorpce k odstranění posledních zbytků amoniaku před jejich vypuštěním do atmosféry. Teprve potom solanka přichází na hlavu absorpční kolony, kde se sytí amoniakem, tzv. amoniakalizace solanky. Absorpční kolona je opatřena vnitřní vestavbou (patry) k zajištění intenzivního styku mezi fázemi. Do spodní části kolony je uváděn plyn z regenerace amoniaku obsahující amoniak, vodní páru a CO 2. Solanka se při průchodu kolonou zahřívá jak absorpčním teplem tak i kondenzačním teplem vodních par. Teplotu solanky je však nutno držet kolem 50 C. Při vyšší teplotě je totiž absorpční schopnost solanky značně snížena a nelze dosáhnout požadované koncentrace rozpuštěného amoniaku. Naopak při nízké teplotě se absorbuje větší množství CO 2 a z roztoku vypadává krystalický NH 4 HCO 3, který kolonu zanáší a tak negativně ovlivňuje její chod. Proto se přibližně v polovině výšky kolony solanka odvádí do chladiče umístěného mimo kolonu a po ochlazení vodou na 25 až 30 C se vrací na následující nižší patro. Karbonatace solanky a separace NaHCO 3 Uvádění CO 2 do amoniakalizované solanky, tzv. karbonatace, se realizuje v koloně o výšce až 25m a průměru 2m, která je ve spodní polovině opatřena chladiči, obr V koloně je vestavba, která rozbíjí proud plynu na malé bublinky. Solanka o teplotě 30 C je uváděna na hlavu kolony. Zředěný plyn z vápenky se přivádí do střední části kolony a koncentrovaný plyn z kalcinace do paty kolony. V horní části kolony vznikají malé krystalky NaHCO 3, které ve

11 spodní části jen rostou a další již nevznikají. Tento režim zajišťuje vznik dostatečně velkých (kolem 0.1 mm), a tudíž dobře filtrovatelných, krystalů. Z kolony je odváděna suspenze NaHCO 3 o teplotě 30 C. Odplyn z kolony je v absorbéru zbaven zbytků amoniaku a potom vypouštěn do atmosféry. Protože téměř celá kolona je vyplněna kapalinou, kterou probublává plyn, její vnitřek se postupně zanáší úsadami hydrogenuhličitanu, které je nutno periodicky (přibližně každé 4 dny) odstraňovat. Každá výrobna má proto několik karbonatačních kolon (obvykle 5), z nichž jedna se čistí a ostatní pracují. Krystalický NaHCO 3 je ze suspenze vytékající z paty kolony oddělen na rotačních vakuových filtrech nebo na odstředivkách. Matečný roztok ulpělý na krystalech je odstraněn promýváním vodou. Promytím se ve filtračním koláči sníží obsah chloridů (NaCl + NH 4 Cl) až na 0.5 hm.%. NaCl zůstane v produktu a NH 4 Cl při následné kalcinaci reaguje za vzniku NaCl NH 4 Cl + NaHCO 3 NaCl + NH 3 + CO 2 + H 2 O který zůstává jako nečistota v produktu. Filtrační koláč z rotačních filtrů obsahuje kolem 15% vody, zatímco z odstředivky jen kolem 8% vody. Kalcinace Kalcinace hydrogenuhličitanu je prováděna v rotační peci o průměru 2.5 m nepřímo vyhřívané (přes plášť) na 200 C. Termickým rozkladem NaHCO 3 podle rovnice 2 NaHCO 3 Na 2 CO 3 + H 2 O + CO 2 se uvolní polovina CO 2 vázaného v hydrogenuhličitanu. Ten je vracen do procesu a chybějící polovina je dodávána z pálení vápence. Horký a zaprášený plyn opouštějící kalcinační pec obsahuje CO 2, trochu NH 3 a značné množství vodních par pocházejících jak z reakce tak ze sušení vlhkého NaHCO 3 vstupujícího do pece. Plyn před použitím v karbonataci musí být zbaven prachu v cyklonech a ochlazen sprchováním vodou. Regenerace amoniaku Filtrát po oddělení NaHCO 3 na rotačních filtrech obsahuje amoniak vázaný ve formě sloučenin (NH 4 ) 2 CO 3, NH 4 HCO 3, NH 4 Cl a (NH 4 ) 2 SO 4. Nejprve je třeba odstranit uhličitany, které by při vápnění tvořily nerozpustný uhličitan vápenatý. Odstranění provedeme zahřátím filtrátu na teplotu kolem 90 C kdy se uhličitany rozloží na NH 3 a CO 2. Z roztoku vytěká část NH 3 a všechen CO 2. Chlorid a síran amonný se rozloží přídavkem vápenného mléka podle reakcí 2NH 4 Cl + Ca(OH) 2 2NH 3 + 2H 2 O + CaCl 2 (NH 4 ) 2 SO 4 + Ca(OH) 2 2NH 3 + 2H 2 O + CaSO 4 Uvolněný NH 3 se potom z roztoku vydestiluje. Plyn z regenerace se po ochlazení na 60 C uvádí do amoniakalizační kolony. Solvayův způsob výroby sody produkuje značné množství odpadů. Ze stechiometrie reakce je zřejmé, že na 1 mol vyrobené sody vznikne 1 mol CaCl 2. Navíc vstupující NaCl je využit jen z 75%, takže zbývajících 25% se nutně objeví v odpadech. Všechny látky odpadající

12 při výrobě sody jsou obsaženy v matečném roztoku po destilaci amoniaku, kterého vzniká 7 až 10 m 3 /t sody. Tento roztok v 1 l obsahuje g CaCl 2, 1-2 g Ca(OH) 2, g NaCl, 1 g CaSO 4 a g suspendované tuhé fáze. V omezeném množství se odpařováním z matečného roztoku izoluje CaCl 2, který je používán jako posypová sůl na odstranění námrazy z komunikací. Většinou je však matečný roztok buď ředěn vodou a vypouštěn ze závodu anebo se nejprve v sedimentačních lagunách zbaví tuhých podílů a teprve potom je vyčeřený roztok vypouštěn. VÝROBA SODY Z TRONY Minerál trona, jehož obrovské zásoby jsou zejména v USA a Africe, obsahuje nad 90% Na 2 CO 3.NaHCO 3.2H 2 O a zbytek tvoří organické látky, NaCl a minerály nerozpustné ve vodě. Přímou kalcinací trony lze získat surovou sodu o čistotě 95 až 96%. Přečištěním přírodní trony dostaneme čistou sodu. Jsou realizovány dva postupy čištění trony: postup seskvikarbonátový je založen na čištění trony krystalizací, která se potom kalcinuje na sodu. Postup mnohydrátový nejprve se trona převede na surovou sodu kalcinací, ze které se následně odstraní nečistoty. 10. Potaš uhličitan draselný Je vyráběn především pro potřeby sklářského průmyslu absorpcí oxidu uhličitého v hydroxidu draselném: 2 KOH + CO 2 K 2 CO 3 + H 2 O S ohledem na významně menší rozpustnost draselných solí ve vodě není možná výroba potaše analogií Solvayova postupu!

1 Prvky 1. skupiny (alkalické kovy )

1 Prvky 1. skupiny (alkalické kovy ) 1 Prvky 1. skupiny (alkalické kovy ) Klíčové pojmy: alkalický kov, s 1 prvek, sodík, draslík, lithium, rubidium, cesium, francium, sůl kamenná, chilský ledek, sylvín, biogenní prvek, elektrolýza taveniny,

Více

KTEV Fakulty životního prostředí UJEP v Ústí n.l. Průmyslové technologie 3 příklady pro cvičení. Ing. Miroslav Richter, PhD.

KTEV Fakulty životního prostředí UJEP v Ústí n.l. Průmyslové technologie 3 příklady pro cvičení. Ing. Miroslav Richter, PhD. KTEV Fakulty životního prostředí UJEP v Ústí n.l. Průmyslové technologie 3 příklady pro cvičení Ing. Miroslav Richter, PhD., EUR ING 2014 Materiálové bilance 3.5.1 Do tkaninového filtru vstupuje 10000

Více

Pozn.: Pokud není řečeno jinak jsou pod pojmem procenta míněna vždy procenta hmotnostní.

Pozn.: Pokud není řečeno jinak jsou pod pojmem procenta míněna vždy procenta hmotnostní. Sebrané úlohy ze základních chemických výpočtů Tento soubor byl sestaven pro potřeby studentů prvního ročníku chemie a příbuzných předmětů a nebyl nikterak revidován. Prosím omluvte případné chyby, překlepy

Více

Kovy I. A skupiny alkalické kovy

Kovy I. A skupiny alkalické kovy Střední průmyslová škola Hranice - 1 - Kovy I. A skupiny alkalické kovy Lithium Sodík Draslík Rubidium Cesium Francium Jsou to kovy s jedním valenčním elektronem, který je slabě poután, proto jejich sloučeniny

Více

Chemické děje a rovnice procvičování Smart Board

Chemické děje a rovnice procvičování Smart Board Chemické děje a rovnice procvičování Smart Board VY_52_INOVACE_216 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 9. Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

HOŘČÍK KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN. Pozn. Elektronová konfigurace valenční vrstvy ns 2

HOŘČÍK KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN. Pozn. Elektronová konfigurace valenční vrstvy ns 2 HOŘČÍK KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN Pozn. Elektronová konfigurace valenční vrstvy ns 2 Hořčík Vlastnosti: - stříbrolesklý, měkký, kujný kov s nízkou hustotou (1,74 g.cm -3 ) - diagonální podobnost s lithiem

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

ANODA KATODA elektrolyt:

ANODA KATODA elektrolyt: Ukázky z pracovních listů 1) Naznač pomocí šipek, které částice putují k anodě a které ke katodě. Co je elektrolytem? ANODA KATODA elektrolyt: Zn 2+ Cl - Zn 2+ Zn 2+ Cl - Cl - Cl - Cl - Cl - Zn 2+ Cl -

Více

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board Anorganické sloučeniny opakování Smart Board VY_52_INOVACE_210 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8.,9. Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Bilan a ce c zák á l k ad a ní pojm j y m aplikace zákonů o zachování čehokoli 10.10.2008 3

Bilan a ce c zák á l k ad a ní pojm j y m aplikace zákonů o zachování čehokoli 10.10.2008 3 Výpočtový seminář z Procesního inženýrství podzim 2008 Bilance Materiálové a látkové 10.10.2008 1 Tématické okruhy bilance - základní pojmy bilanční schéma způsoby vyjadřování koncentrací a přepočtové

Více

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Fe 3+ Fe 3+ Fe 3+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ 2) Vyber správné o rtuti:

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY Mezi nejrozšířenější práce s plyny v laboratoři patří příprava a důkazy oxidu uhličitého CO 2, kyslíku O 2, vodíku H 2, oxidu siřičitého SO 2 a amoniaku NH 3. Reakcí

Více

TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ)

TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Úloha 1 Válka mezi živly 7 bodů 1. Doplňte text: Sloučeniny obsahující kation draslíku (draselný) zbarvují plamen fialově. Dusičnan tohoto kationtu má vzorec KNO 3 a chemický

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY HMOTNOST REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

CHEMICKÉ VÝPOČTY HMOTNOST REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST CHEMICKÉ VÝPOČTY HMOTNOST REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST VÝPOČET HMOTNOSTI REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI

Více

Učivo. ÚVOD DO CHEMIE - vymezení předmětu chemie - látky a tělesa - chemické děje - chemická výroba VLASTNOSTI LÁTEK

Učivo. ÚVOD DO CHEMIE - vymezení předmětu chemie - látky a tělesa - chemické děje - chemická výroba VLASTNOSTI LÁTEK - zařadí chemii mezi přírodní vědy - uvede, čím se chemie zabývá - rozliší fyzikální tělesa a látky - uvede příklady chemického děje ÚVOD DO CHEMIE - vymezení předmětu chemie - látky a tělesa - chemické

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády 46. ročník 2009/2010 KRAJSKÉ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (60 bodů) Úloha 1 Vlastnosti prvků 26

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 11.2.2013

Více

S prvky 1. 2. skupiny. prvky 1. skupiny alkalické kovy

S prvky 1. 2. skupiny. prvky 1. skupiny alkalické kovy S prvky 1. 2. skupiny mají valenční orbitalu s1 nebo 2e - typické z chem. hlediska nejreaktivnější kovy, protože mají nejmenší ionizační energii reaktivita roste spolu s rostoucím protonovým číslem Snadno

Více

Problematika RAS v odpadních vodách z povrchových úprav

Problematika RAS v odpadních vodách z povrchových úprav Problematika RAS v odpadních vodách z povrchových úprav Ing. Libor Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Problematika RAS v odpadních vodách se v současné době stává noční můrou provozovatelů technologií

Více

DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE

DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE 1. ÚVOD DO STUDIA CHEMIE 1) Co studuje chemie? 2) Rozděl chemii na tři důležité obory. DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE 2. NÁZVOSLOVÍ ANORGANICKÝCH SLOUČENIN 1) Pojmenuj: BaO, N 2 0, P 4 O 10, H 2 SO 4, HMnO 4,

Více

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák:

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák: očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 1. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 7.3. 1. Chemie a její význam charakteristika

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo šablony: 31 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/3.0

Více

SOLI A JEJICH VYUŽITÍ. Soli bezkyslíkatých kyselin Soli kyslíkatých kyselin Hydrogensoli Hydráty solí

SOLI A JEJICH VYUŽITÍ. Soli bezkyslíkatých kyselin Soli kyslíkatých kyselin Hydrogensoli Hydráty solí SOLI A JEJICH VYUŽITÍ Soli bezkyslíkatých kyselin Soli kyslíkatých kyselin Hydrogensoli Hydráty solí POUŽITÍ SOLÍ Zemědělství dusičnany, draselné soli, fosforečnany. Stavebnictví, sochařství vápenaté soli.

Více

Střední průmyslová škola Hranice - 1 - Protolytické reakce

Střední průmyslová škola Hranice - 1 - Protolytické reakce Střední průmyslová škola Hranice - 1 - Protolytické reakce Acidobazické (Acidum = kyselina, Baze = zásada) Jedná se o reakce kyselin a zásad. Při této reakci vždy kyselina zásadě předá proton H +. Obrázek

Více

IV. Chemické rovnice A. Výpočty z chemických rovnic 1

IV. Chemické rovnice A. Výpočty z chemických rovnic 1 A. Výpočty z chemických rovnic 1 4. CHEMICKÉ ROVNICE A. Výpočty z chemických rovnic a. Výpočty hmotností reaktantů a produktů b. Výpočty objemů reaktantů a produktů c. Reakce látek o různých koncentracích

Více

Hmotnost. Výpočty z chemie. m(x) Ar(X) = Atomová relativní hmotnost: m(y) Mr(Y) = Molekulová relativní hmotnost: Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B)

Hmotnost. Výpočty z chemie. m(x) Ar(X) = Atomová relativní hmotnost: m(y) Mr(Y) = Molekulová relativní hmotnost: Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B) Hmotnostní jednotka: Atomová relativní hmotnost: Molekulová relativní hmotnost: Molární hmotnost: Hmotnost u = 1,66057.10-27 kg X) Ar(X) = m u Y) Mr(Y) = m u Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B) m M(Y) = ; [g/mol] n M(Y)

Více

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Obecná a anorganická chemie. RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Obecná a anorganická chemie. RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně Přípravný kurz k přijímacím zkouškám Obecná a anorganická chemie RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně část III. - 23. 3. 2013 Hmotnostní koncentrace udává se jako

Více

Koncentrované anorganické a některé organické kyseliny jsou nebezpečné žíraviny!

Koncentrované anorganické a některé organické kyseliny jsou nebezpečné žíraviny! Kyseliny Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Hana Bednaříková. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná chemie Top-Hit Analytická chemie Analýza anorganických látek Důkaz aniontů Důkaz kationtů Důkaz kyslíku Důkaz vody Gravimetrická analýza Hmotnostní spektroskopie Chemická analýza Nukleární magnetická

Více

Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku.

Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku. Koncentrace roztoků Hmotnostní zlomek w Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku. w= m A m s m s...hmotnost celého roztoku, m A... hmotnost rozpuštěné látky Hmotnost roztoku

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 08.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 08.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 08.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Obecná

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST AMEDEO AVOGADRO AVOGADROVA KONSTANTA 2 N 2 MOLY ATOMŮ DUSÍKU 2 ATOMY DUSÍKU

Více

SOLI. Soli jsou chemické sloučeniny, složené z kationtů kovů a aniontů kyselin.

SOLI. Soli jsou chemické sloučeniny, složené z kationtů kovů a aniontů kyselin. Co to jsou soli? Soli jsou chemické sloučeniny, složené z kationtů kovů a aniontů kyselin. Soli jsou nejvýznamnější iontové sloučeniny, které se ve velké míře vyskytují v zemské kůře. Jsou nejdůležitějším

Více

HRA Mícháme si Najdi Sumární Otázky Bezpečnost Příroda směsi

HRA Mícháme si Najdi Sumární Otázky Bezpečnost Příroda směsi RISKUJ HRA Mícháme si Najdi Sumární Otázky Bezpečnost Příroda směsi mě vzorce praxe 1000 1000 1000 1000 1000 1000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 4000 4000 4000 4000 4000 4000

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu září orientuje se

Více

Prvky VII. hlavní skupiny (F, Cl, Br,, I, At)

Prvky VII. hlavní skupiny (F, Cl, Br,, I, At) Prvky VII. hlavní skupiny (F, Cl, Br,, I, At) I II III IV V VI VII VIII I II III IV V VI VII VIII 1 H n s n p He 2 Li Be B C N O F Ne 3 Na Mg (n-1) d Al Si P S Cl Ar 4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn

Více

Chemie 8.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam

Chemie 8.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam Chemie 8.ročník Zařadí chemii mezi přírodní vědy. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam Popisuje vlastnosti látek na základě pozorování, měření a pokusů. těleso,látka (vlastnosti látek)

Více

DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY

DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY.1Úvod Autor: Ing. František Svoboda Csc. Zvážení rizik tvorby vedlejších produktů desinfekce (DBP) pro úpravu konkrétní vody je podmíněno návrhem

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 51. ročník 2014/2015. ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH

Ústřední komise Chemické olympiády. 51. ročník 2014/2015. ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH Ústřední komise Chemické olympiády 51. ročník 2014/2015 ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Úloha 1 Nejrozšířenější prvky na Zemi 12 bodů 1. A hliník, Al B vodík, H

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH07

DUM VY_52_INOVACE_12CH07 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH07 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

II.A skupina kovy alkalických zemin

II.A skupina kovy alkalických zemin Střední průmyslová škola Hranice - 1 - II.A skupina kovy alkalických zemin Berylium Hořčík Vápník Stroncium Baryum Radium Tyto kovy mají 2 valenční elektrony a proto ve sloučeninách jsou vždy v ox. stavu

Více

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Obecná a anorganická chemie. RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Obecná a anorganická chemie. RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně Přípravný kurz k přijímacím zkouškám Obecná a anorganická chemie RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně část II. - 9. 3. 2013 Chemické rovnice Jak by bylo možné

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

Chemie lambda příklady na procvičování výpočtů z rovnic

Chemie lambda příklady na procvičování výpočtů z rovnic Chemie lambda příklady na procvičování výpočtů z rovnic Příklady počítejte podle postupu, který vám lépe vyhovuje (vždy je více cest k výsledku, přes poměry, přes výpočty hmotností apod. V učebnici v kapitole

Více

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1 DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-2-20 Téma: Test obecná chemie Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Test obecná chemie Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý Mgr. Josef Kormaník TEST Otázka 1 OsO 4 je

Více

REAKCE V ANORGANICKÉ CHEMII

REAKCE V ANORGANICKÉ CHEMII REAKCE V ANORGANICKÉ CHEMII PaedDr. Ivana Töpferová Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 CZ.1.07/1.5.00/34.0861 MODERNIZACE VÝUKY Anotace: laboratorní práce z anorganické chemie, realizace

Více

SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ

SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ ALEŠ KAJZAR BRNO 2015 Obsah 1 Hmotnostní zlomek 1 1.1 Řešené příklady......................... 1 1.2 Příklady k procvičení...................... 6 2 Objemový zlomek 8 2.1

Více

Kyselost a zásaditost vodných roztoků

Kyselost a zásaditost vodných roztoků Kyselost a zásaditost vodných roztoků Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je. Mgr. Vlastimil Vaněk. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z

Více

EMISE CO 2. Princip přípravy: CaCO 3 + 2 HCl ¾ CO 2 + CaCl 2 + H 2 O. Možnost detekce (důkaz):

EMISE CO 2. Princip přípravy: CaCO 3 + 2 HCl ¾ CO 2 + CaCl 2 + H 2 O. Možnost detekce (důkaz): EMISE CO 2 Oxid uhličitý, společně s dalšími látkami jako jsou methan, oxid dusný, freony a ozon, patří mezi takzvané skleníkové plyny, které mají schopnost absorbovat tepelné (IR) záření Země, díky čemuž

Více

1.08 Tvrdost vody. Projekt Trojlístek

1.08 Tvrdost vody. Projekt Trojlístek 1. Chemie a společnost 1.08. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová skupina Metodika je určena pro žáky 2. stupně ZŠ

Více

SOLI VZNIK PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

SOLI VZNIK PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST SOLI VZNIK PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST SOLI SOLI JSOU CHEMICKÉ SLOUČENINY SLOŽENÉ Z KATIONTŮ KOVŮ A ANIONTŮ KYSELIN 1. NEUTRALIZACÍ VZNIK SOLÍ 2. REAKCÍ

Více

Pracovní list číslo 01

Pracovní list číslo 01 Pracovní list číslo 01 Voda 1. Najdi na internetu pojem acidifikace vody a vysvětli. Je to jev pozitivní nebo negativní? 2. Splaškové odpadní vody obvykle reagují a. Kysele b. Zásaditě c. Neutrálně 3.

Více

1. Chemický turnaj. kategorie mladší žáci 30.11. 2012. Zadání úloh

1. Chemický turnaj. kategorie mladší žáci 30.11. 2012. Zadání úloh 1. Chemický turnaj kategorie mladší žáci 30.11. 2012 Zadání úloh Vytvořeno v rámci projektu OPVK CZ.1.07/1.1.26/01.0034,,Zkvalitňování výuky chemie a biologie na GJO spolufinancovaného Evropským sociálním

Více

VI. Disociace a iontové rovnováhy

VI. Disociace a iontové rovnováhy VI. Disociace a iontové 1 VI. Disociace a iontové 6.1 Základní pojmy 6.2 Disociace 6.3 Elektrolyty 6.3.1 Iontová rovnováha elektrolytů 6.3.2 Roztoky ideální a reálné 6.4 Teorie kyselin a zásad 6.4.1 Arrhenius

Více

Kappa - výpočty z chemie 12/10/12

Kappa - výpočty z chemie 12/10/12 Kappa - výpočty z chemie 12/10/12 Všechny příklady lze konzultovat. Ideální je na konzultaci pondělí, ale i další dny, pokud přinesete vlastní postupy a další (i jednodušší) příklady. HMOTNOSTNÍ VZTAHY

Více

Úpravy povrchu. Pozinkovaný materiál. Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16

Úpravy povrchu. Pozinkovaný materiál. Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16 Úpravy povrchu Pozinkovaný materiál Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16 Aplikace žárově zinkovaných předmětů Běžnou metodou ochrany oceli proti korozi jsou ochranné povlaky,

Více

T03 Voda v anorganické chemii e-learning pro žáky

T03 Voda v anorganické chemii e-learning pro žáky T03 Voda v anorganické chemii e-learning pro žáky Elektrochemie Protože redoxní reakce jsou děje spojené s přenosem elektronů z redukčního činidla, které elektrony odevzdává, na oxidační činidlo, které

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í CHEMICKÉ REAKCE

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í CHEMICKÉ REAKCE Chemické reakce = proces, během kterého se výchozí sloučeniny mění na nové, reaktanty se přeměňují na... Vazby reaktantů...a nové vazby... Klasifikace reakcí: 1. Podle reakčního tepla endotermické teplo

Více

20.1 Hmotnostní a entalpická bilance krystalizátoru

20.1 Hmotnostní a entalpická bilance krystalizátoru 20 Krystalizace Vladimír Kudrna, Pavel Hasal, Vladimír Míka A Výpočtové vztahy Krystalizace je poměrně složitý kinetický proces, při kterém se vylučuje pevná látka z kapalného roztoku (krystalizaci z plynných

Více

Datum: 14. 2. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 14. 2. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 14. 2. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_467A Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Korespondenční seminář Chemie, 1.kolo

Korespondenční seminář Chemie, 1.kolo Korespondenční seminář Chemie, 1.kolo Milí žáci, připravili jsme pro vás korespondenční seminář, ve kterém můžete změřit své síly v oboru chemie se svými vrstevníky z jiných škol. Zadání bude vyhlašováno

Více

Elektrolýza Ch_022_Chemické reakce_elektrolýza Autor: Ing. Mariana Mrázková

Elektrolýza Ch_022_Chemické reakce_elektrolýza Autor: Ing. Mariana Mrázková Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Název materiálu: Opakovací test

Více

Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2002

Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2002 Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2002 V souladu s vyhláškou MŽP č.356/2002 Sb. uveřejňujeme požadované provozní údaje za rok 2002. Tak jak je zvykem v naší firmě podáváme informace

Více

Diamonds are forever

Diamonds are forever Diamonds are forever technologie spojuje čistotu a hygienu klasické úpravy vody s příjemným pocitem bezchlorové úpravy vody. Inovativní AQUA DIAMANTE soda technologie je založená na aktivaci kyslíku z

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Chemie Obsah předmětu Chemie je zaměřen na praktické využití poznatků o chemických látkách, na znalost a dodržování

Více

Ing. Libor Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou

Ing. Libor Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Základní parametry procesů likvidace odpadních vod s obsahem těžkých kovů Ing. Libor Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Technologie likvidace OV z obsahem těžkých kovů lze rozdělit na 3 skupiny:

Více

CHEMICKÉ VÝPOČ TY S LOGIKOU II

CHEMICKÉ VÝPOČ TY S LOGIKOU II OSTRAVSKÁ UNIVERZITA [ TADY KLEPNĚ TE A NAPIŠTE NÁZEV FAKULTY] FAKULTA CHEMICKÉ VÝPOČ TY S LOGIKOU II TOMÁŠ HUDEC OSTRAVA 2003 Na této stránce mohou být základní tirážní údaje o publikaci. 1 OBSAH PŘ EDMĚ

Více

Názvosloví anorganických sloučenin

Názvosloví anorganických sloučenin Chemické názvosloví Chemické prvky jsou látky složené z atomů o stejném protonovém čísle (počet protonů v jádře atomu. Každému prvku přísluší určitý mezinárodní název a od něho odvozený symbol (značka).

Více

Acidobazické reakce. 1. Arrheniova teorie. 2. Neutralizace

Acidobazické reakce. 1. Arrheniova teorie. 2. Neutralizace Acidobazické reakce 1. Arrheniova teorie Kyseliny látky schopné ve vodných roztocích odštěpit H + např: HCl H + + Cl -, obecně HB H + + B - Zásady látky schopné ve vodných roztocích poskytovat OH - např.

Více

atomová hmotnost S + O 2 -> SO 2 Fe + S -> FeS

atomová hmotnost S + O 2 -> SO 2 Fe + S -> FeS PRVKY ŠESTÉ SKUPINY - CHALKOGENY Mezi chalkogeny (nepřechodné prvky 6.skupiny) zařazujeme kyslík, síru, selen, tellur a radioaktivní polonium. Společnou vlastností těchto prvků je šest valenčních elektronů

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Obsah soli v potravinách a její spotřeba ve stravě obyvatelstva ČR. Lucie Grossová, DiS.

Obsah soli v potravinách a její spotřeba ve stravě obyvatelstva ČR. Lucie Grossová, DiS. Obsah soli v potravinách a její spotřeba ve stravě obyvatelstva ČR Lucie Grossová, DiS. Charakteristika soli Chlorid sodný (NaCl), běžně označován jako kuchyňská či jedlá sůl, je chemická sloučenina chlóru

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Chemie 9. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová ANORGANICKÉ SLOUČENINY KYSELINY porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky významných kyselin orientuje se

Více

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější.

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Nejjednodušší prvek. Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Vodík tvoří dvouatomové molekuly, je lehčí než

Více

REDOXNÍ REAKCE. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 27. 2. 2012. Ročník: devátý

REDOXNÍ REAKCE. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 27. 2. 2012. Ročník: devátý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková REDOXNÍ REAKCE Datum (období) tvorby: 27. 2. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemické reakce 1 Anotace: Žáci se seznámí s redoxními reakcemi.

Více

Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Název školy Autor Tematická oblast Ročník Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan Chemie anorganická výskyt a zpracování kovů 2. ročník Datum tvorby 22.4.2014

Více

Chemie 8. ročník Vzdělávací obsah

Chemie 8. ročník Vzdělávací obsah Chemie 8. ročník Časový Září Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Pozorování, pokus a bezpečnost práce Úvod do chemie Vlastnosti látek (hustota, rozpustnost, kujnost, tepelná

Více

Integrovaná prevence a omezování znečištění (IPPC) Referenční dokument BAT v sektoru výroby chloru a louhu. Říjen 2000

Integrovaná prevence a omezování znečištění (IPPC) Referenční dokument BAT v sektoru výroby chloru a louhu. Říjen 2000 Evropská komise Generální ředitelství Společné výzkumné středisko Institut pro perspektivní technologické studie (Sevilla) Technologie pro udržitelný rozvoj Evropský úřad IPPC Integrovaná prevence a omezování

Více

Exkurze ve SPOLANĚ a.s., Neratovice

Exkurze ve SPOLANĚ a.s., Neratovice Exkurze ve SPOLANĚ a.s., Neratovice Termín: 26.4.2012 Trasa: Veselí nad Lužnicí Tábor Praha - Neratovice Program: 6:45 sraz studentů za školou SOŠEP na parkovišti 7:00 odjezd od školy SOŠEP 9:00-11:00

Více

Okruhy pro opravnou zkoušku (zkoušku v náhradním termínu) z chemie 8.ročník: 1. Směs: definice, rozdělení směsí, filtrace, destilace, krystalizace

Okruhy pro opravnou zkoušku (zkoušku v náhradním termínu) z chemie 8.ročník: 1. Směs: definice, rozdělení směsí, filtrace, destilace, krystalizace Opravné zkoušky za 2.pololetí školního roku 2010/2011 Pondělí 29.8.2011 od 10:00 Přírodopis Kuchař Chemie Antálková, Barcal, Thorand, Závišek, Gunár, Hung, Wagner Úterý 30.8.2011 od 9:00 Fyzika Flammiger

Více

Odstraňování Absorption minoritních nečistot z bioplynu

Odstraňování Absorption minoritních nečistot z bioplynu www.vscht.cz Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší Laboruntersuchungen der Karel Ciahotný Gastrocknung e-mail:karel.ciahotny@vscht.cz mit Hilfe von Adsorption und Odstraňování Absorption minoritních

Více

Modul 02 - Přírodovědné předměty. Hana Gajdušková. Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

Modul 02 - Přírodovědné předměty. Hana Gajdušková. Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 - Přírodovědné předměty Hana Gajdušková 1 11.skupina

Více

Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití

Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití Jak je definováno sklo? ztuhlá tavenina průhledných křemičitanů (pevný roztok) homogenní amorfní látka (bez pravidelné vnitřní struktury,

Více

Chemie. 8. ročník. Od- do Tématický celek- téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: Průmysl a životní prostředí VLASTNOSTI LÁTEK. Vnímání vlastností látek.

Chemie. 8. ročník. Od- do Tématický celek- téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: Průmysl a životní prostředí VLASTNOSTI LÁTEK. Vnímání vlastností látek. Chemie 8. ročník Od do Tématický celek téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: VLASTNOSTI LÁTEK Vnímání vlastností látek září Chemická reakce Měření vlastností látek SMĚSI Různorodé a stejnorodé směsi Roztoky říjen Složení

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Anorganická chemie Chemie Mgr. Soňa Krampolová 01 - Vlastnosti přechodných prvků -

Více

Oxidy dusíku (NOx/NO2)

Oxidy dusíku (NOx/NO2) Oxidy dusíku (NOx/NO2) další názvy číslo CAS chemický vzorec ohlašovací práh pro emise a přenosy noxy, oxid dusnatý, oxid dusičitý 10102-44-0 (NO 2, oxid dusičitý) NO x do ovzduší (kg/rok) 100 000 do vody

Více

ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK

ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK TÁNÍ A TUHNUTÍ - OSNOVA Kapilární jevy příklad Skupenské přeměny látek Tání a tuhnutí Teorie s video experimentem Příklad KAPILÁRNÍ JEVY - OPAKOVÁNÍ KAPILÁRNÍ JEVY - PŘÍKLAD Jak

Více

2.12 Vyvíjení CO 2 bublinky kolem nás. Projekt Trojlístek

2.12 Vyvíjení CO 2 bublinky kolem nás. Projekt Trojlístek 2. Vlastnosti látek a chemické reakce 2.12 Vyvíjení CO 2 bublinky kolem nás. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová

Více

Vliv znečisťujících látek ve vodě na účinnost praní

Vliv znečisťujících látek ve vodě na účinnost praní Leonardo da Vinci Project Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 6 Energie v prádelnách Kapitola 1 Vliv znečisťujících látek ve vodě na účinnost praní Modul 6 Speciální aspekty Kapitola 1 Vliv

Více

1.05 Chladicí směsi. Projekt Trojlístek

1.05 Chladicí směsi. Projekt Trojlístek 1. Chemie a společnost 1.05 Chladicí směsi. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová skupina Metodika je určena pro žáky

Více

ODSTRAŇOVÁNÍ SÍRANŮ Z PRŮMYSLOVÝCH VOD

ODSTRAŇOVÁNÍ SÍRANŮ Z PRŮMYSLOVÝCH VOD ODSTRAŇOVÁNÍ SÍRANŮ Z PRŮMYSLOVÝCH VOD STRNADOVÁ N., DOUBEK O. VŠCHT Praha RACLAVSKÝ J. Energie a.s., Kladno Úvod Koncentrace síranů v povrchových vodách, které se využívají krom jiného jako recipienty

Více

CHEMIE výpočty. 5 z chemických ROVNIC. 1 vyučovací hodina chemie 9. ročník Mgr. Renata Zemková ZŠ a MŠ L. Kuby 48, České Budějovice

CHEMIE výpočty. 5 z chemických ROVNIC. 1 vyučovací hodina chemie 9. ročník Mgr. Renata Zemková ZŠ a MŠ L. Kuby 48, České Budějovice CHEMIE výpočty 5 z chemických ROVNIC 1 vyučovací hodina chemie 9. ročník Mgr. Renata Zemková ZŠ a MŠ L. Kuby 48, České Budějovice 1 definice pojmu a vysvětlení vzorové příklady test poznámky pro učitele

Více

téma: Úvodní praktikum - Práce v laboratoři autor: Ing. Dagmar Kučerová

téma: Úvodní praktikum - Práce v laboratoři autor: Ing. Dagmar Kučerová téma: Úvodní praktikum - Práce v laboratoři cíl praktika: Žáci budou seznámeni s laboratorním řádem a poučeni o bezpečnosti práce. pomůcky: laboratorní řád popis aktivit: Žáci se seznámí se všemi body

Více

Malá chemická olympiáda

Malá chemická olympiáda Malá chemická olympiáda Soubor textů pro přípravu na soutěž žáků Malou chemickou olympiádu. Příručka byla zpracována v rámci projektu Moderně a tvořivě implementace školního vzdělávacího programu s využitím

Více

2. PROTOLYTICKÉ REAKCE

2. PROTOLYTICKÉ REAKCE 2. PROTOLYTICKÉ REAKCE Protolytické reakce představují všechny reakce spojené s výměnou protonů a jsou označovány jako reakce acidobazické. Teorie Arrheniova (1884): kyseliny disociují ve vodě na vodíkový

Více

Prvky 8. B skupiny. FeCoNi. FeCoNi. FeCoNi 17.12.2011

Prvky 8. B skupiny. FeCoNi. FeCoNi. FeCoNi 17.12.2011 FeCoNi Prvky 8. B skupiny FeCoNi Valenční vrstva: x [vzácný plyn] ns 2 (n-1)d 6 x [vzácný plyn] ns 2 (n-1)d 7 x [vzácný plyn] ns 2 (n-1)d 8 Tomáš Kekrt 17.12.2011 SRG Přírodní škola o. p. s. 2 FeCoNi Fe

Více