Exportní financování. Můj svět. Moje banka. Chcete více informací? Ptejte se.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Exportní financování. Můj svět. Moje banka. Chcete více informací? Ptejte se."

Transkript

1 Exportní financování Chcete více informací? Ptejte se. Vaše otázky rád zodpoví Váš bankovní poradce nebo Trade Finance specialisté. Můžete také kontaktovat naše telefonní bankéře na bezplatné Infolince KB nebo navštívit Můj svět. Moje banka.

2 Exportní financování Exportní financování je poskytováno bankou exportéra resp. investora dlužníkovi (bance odběratele, odběrateli, investorovi, atd.) ve vybraných cizích měnách, příp. v Kč. Slouží především k financování vývozu zboží a služeb a k financování investic českých společností v zahraničí. Konkrétní podmínky jsou vždy řešeny a obsaženy v příslušné úvěrové smlouvě. Pro snížení, resp. eliminaci rizik spojených s politickou a ekonomickou nestabilitou cílových zemí vývozu je možné využít státní podpory vývozu prostřednictvím pojištění předmětného financování u společnosti EGAP (případně jiné ECA Export Credit Agency). EGAP Exportní garanční a pojišťovací společnost, a. s. je úvěrovou pojišťovnou se zaměřením na pojišťování úvěrových rizik spojených s vývozem zboží a služeb z České republiky. Pojištění poskytuje v souladu se zákonem č. 58/1995 Sb. o pojišťování a financování vývozu se státní podporou. Rizika, ohrožující úhradu pohledávky z českého vývozu mohou být dvojí: Teritoriální rizika rizika ohrožující splatnost zahraničních pohledávek vyplývající z politické, finanční a makroekonomické situace země dovozce resp. třetí země mající z hlediska obchodních partnerů povahu vyšší moci (např. nemožnost transferu úhrad do ČR v důsledku vážných ekonomických potíží země kupujícího, administrativní a politická opatření ve třetích zemích, jejichž prostřednictvím se realizuje kontrakt, atd.) Komerční rizika vyplývají z ekonomické a finanční situace samotného zahraničního dlužníka. K těmto rizikům patří riziko neplacení, nesplnění kontraktu atd. Výstavba multikulturního centra v Tunisu. Financování s pojištěním EGAPu ve výši 40 milionů EUR na dobu 10 let poskytla Komerční banka.

3 1. Exportní odběratelský úvěr Schéma vztahů stran zúčastněných v transakci (úvěr poskytnut přímo zahraničnímu kupujícímu): Exportní odběratelský úvěr je účelový úvěr, který je poskytován bankou exportéra dlužníkovi (dlužníkem může být banka odběratele nebo sám odběrateli). Úvěr bývá obvykle poskytován do výše 85% (v některých případech do 100 %) hodnoty obchodního kontraktu uzavřeného mezi exportérem a jeho zahraničním kupujícím. Exportní odběratelský úvěr slouží především k financování vývozu zboží a služeb původem převážně z České republiky, který může být čerpán až po dodání sjednaných dodávek nebo prací, a to vyplacením částky přímo na účet exportéra vedeného u KB. Podmínky poskytnutí a splácení úvěru jsou vždy definovány v příslušné konkrétní úvěrové smlouvě. Poskytnuté financování prostřednictvím exportního odběratelského úvěru je pojišťováno EGAPem (pojištění typu D ), a to až do výše 95% hodnoty úvěru při spoluúčasti banky ve výši 5% z částky odběratelského úvěru. Polovinu z této částky banka zpravidla přenáší na exportéra. Pojištění odběratelských úvěrů kryje úvěrové riziko splácení pohledávek z poskytnutých úvěrů a chrání financující banku proti riziku nezaplacení pohledávky za zahraničním kupujícím nebo jeho bankou v důsledků teritoriálních nebo tržně nezajistitelných komerčních rizik. Úvěr je poskytován na 85 % hodnoty obchodního kontraktu, 15% hodnoty kontraktu hradí zahraniční kupující platbou předem, exportérem musí být česká právnická nebo fyzická osoba, projekt musí obsahovat stanovený podíl dodávek českého původu, analýza projektu a dlužníka musí být vyhovující a musí mít dostatečné zajištění. smlouvy o zajištění úvěru smlouva o realizaci financování obchodního případu mezi KB a exportérem, ve které je kromě jiného ošetřeno i riziko odstoupení od transakce ze strany klienta v případě, že nedojde k realizaci a financování kontraktu pojistná smlouva mezi KB (pojištěným) a EGAP (pojistitelem) Výhody pro exportéra: rychlé proplacení exportní pohledávky dodavateli z úvěru poskytnutého zahraničnímu kupujícímu nebo jeho bance úvěr nezatěžuje rozvahu exportéra, úvěrovým dlužníkem je zahraniční kupující, případně jeho banka úvěr umožňuje českým exportérům, kteří se účastní nabídkového řízení v zahraničí, předložit současně s technickou nabídkou také nabídku financování, což je velmi často požadováno. Banka připraví nabídku podmínek, za kterých je ochotna poskytnout financování snadnější projednávání návazných úvěrových potřeb exportéra (předexportní financování, záruční instrumenty apod.) pomoc při volbě vhodného zahraničního partnera na základě provedených analýz zúčastněných stran v projektu Využití produktu: pro financování investičních celků včetně doprovodných služeb, zejména stavebních a uvedení investice do provozu pro financování kusových dodávek investičního a strojírenského charakteru včetně dodávek náhradních dílů zvláštní směrnice upravují úvěrování vývozu lodí, jaderných elektráren a letadel nelze využít pro financování drobného spotřebního zboží a zemědělských produktů Český exportér EGAP 5) Smlouva o realizaci 6) Pojištění úvěrových rizik 7) dokumenty 8) Čerpání úvěru (max 85 %) 1) kontrakt mezi českým exportérem a zahraničním kupujícím 2) banka kupujícího zajišťuje závazek zahraničního kupujícího 3) kupující dává zajištění své bance 4) uzavření Úvěrové smlouvy mezi KB a zahraničním kupujícím = dlužníkem 5) uzavření Smlouvy o realizaci mezi KB a exportérem 6) uzavření pojistky s EGAP 7) předložení příslušných dokumentů k čerpání úvěru KB 8) čerpání úvěru 9) splácení úvěru 1) Obchodní kontrakt Zboží + dokumenty 4) Úvěrová smlouva 9) Jednotlivé splátky 2) Záruka Zahraniční kupující 3) Zajištění kupujícím Banka kupujícího (garant) případně je možné schéma i bez místní banky (ad hoc posouzení...) zejména v zemích s vyšším zařazením dle OECD, nebo se státní zárukou apod. Pozn: Do shora uvedeného schématu může být zapojen kromě českého exportéra i exportér ze třetích zemí a tak maximálně vyhovět požadavkům investora na technologie. Před čerpáním úvěru se uzavírají tyto smlouvy: obchodní kontrakt mezi exportérem a zahraničním kupujícím úvěrová smlouva mezi KB, a.s. (věřitelem) a zahraničním kupujícím nebo jeho bankou (dlužníkem)

4 2. Profinancování exportního Schéma vztahů stran zúčastněných v transakci: 1) Obchodní kontrakt dodavatelského úvěru Český exportér Zahraniční kupující Exportní dodavatelský úvěr poskytuje exportér zahraničnímu kupujícímu na dodávku zboží nebo služeb, to znamená, že mu poskytne odklad placení za dodané zboží nebo služby. Vzniklou pohledávku exportéra za zahraničním kupujícím, která má odloženou splatnost, exportér postoupí bance, která si za tuto službu účtuje určitý poplatek s tím, že nemá už možnost uplatnit zpětný postih na exportéra. Základní charakteristika produktu: Financování je evidováno na riziko zahraničního kupujícího, neprojevuje se v bilanci exportéra Financování je účelové, tj. proti předložení faktur nebo jiných předem dohodnutých dokumentů, které prokazují realizaci dodávky a tím i existenci pohledávky Vlastníkem pohledávky a současně věřitelem se stává banka EGAP 3) Pojištění Bf, Cf 3) Pojištění Bf, Cf 4) Profinancování pohledávky 2) Smlouva o profinancování vývozní pohledávky 5) Splácení pohledávky U krátkodobého dodavatelského úvěru, tj. se splatností do 2 let je pohledávka exportéra postoupená bance ve výši 100%, u střednědobého a dlouhodobého dodavatelského úvěru (splatnost úvěru delší jak 2 roky) do výše 85 % hodnoty obchodního kontraktu (15% hodnoty kontraktu musí být uhrazeno zahraničním kupujícím předem jako akontace). Pohledávka exportéra postoupená bance je pojištěna společností EGAP v závislosti na délce exportního dodavatelského úvěru. Pojištění typu Bf představuje bankou financovaný krátkodobý vývozní dodavatelský úvěr, pojištění typu Cf znamená bankou financovaný střednědobý nebo dlouhodobý vývozní dodavatelský úvěr. Pojištěné je riziko nezaplacení pohledávky odběratelem v důsledku teritoriálních (politických) nebo tržně nezajistitelných komerčních rizik. U těchto typů pojištění se uzavírá trojstranná pojistná smlouva, jejíž stranou je, kromě EGAPu a KB, také exportér (na rozdíl od pojištění exportního odběratelského úvěru typu D, kde jsou zúčastněné 2 strany, tj. EGAP a KB). Podmínky financování exportního dodavatelského úvěru exportérovi jsou vždy řešeny a obsaženy v příslušné smlouvě mezi exportérem a bankou. Exportérovi je vyplacena: Částka jako rozdíl nominální hodnoty pohledávky a diskontu (tj. úroku vypočteného za období od data postoupení pohledávky do data splatnosti pohledávky. nebo celá částka, exportér zaplatí úrok z dlužné částky Příslušná částka je převedena na běžný účet exportéra Výhody pro exportéra: méně časově a administrativně náročné eliminace platebního rizika rychlé proplacení pohledávky exportérovi získání likvidních prostředků bezprostředně po uskutečnění dodávky postoupení pohledávky bez postihu nezatěžuje rozvahu exportéra, věřitelem je banka možnost nabídnout zahraničnímu kupujícímu odloženou platbu možnost připravit odkup již v předkontraktační fázi možnost zahrnout náklady spojené s odkupem do ceny dodávaného zboží Před čerpáním úvěru se uzavírají tyto smlouvy: obchodní kontrakt mezi exportérem a zahraničním kupujícím smlouva o realizaci mezi KB a exportérem trojstranná pojistná smlouva mezi KB (pojištěným), EGAPem (pojistitelem) a exportérem 1 Smlouva o vývozu mezi tuzemským vývozcem a zahraničním kupujícím. 2 Smlouva o profinancování vývozní pohledávky. 3 Pojistná smlouva typu Bf, Cf na krytí rizika nezaplacení odkoupené pohledávky. 4 Profinancování pohledávky 5 Splácení pohledávky kupujícím. Komerční banka poskytla financování na výstavbu pavilonu výstaviště Lenexpo v Petrohradu v Ruské federaci na dobu 7 let.

5 3. Úvěr na investice českých firem v zahraničí K financování investičních projektů v zahraničí slouží úvěr předmětem financování je: poskytovaný v souvislosti s investicemi českých právnických pořízení nové investice investorem osob v zahraničí, který má charakter střednědobého, resp. pořízení dlouhodobého hmotného, nehmotného nebo dlouhodobého úvěru (se splatností nad 3 roky), který je poskytován finančního majetku zahraniční společnosti zahraniční společnosti, ovládané českou firmou, na investice rozšíření zásob zahraniční společnosti v zahraničí (nebo v některých případech přímo české firmě). provozní financování zahraniční společnosti na předem odsouhlasené a kontrolovatelné účely se zajištěnou EGAP připravil i variantu pojištění krátkodobých úvěrů na návratností úvěru investice v zahraničí se splatností do 2 let. v případě stávající investice její rozšíření nebo modernizace vklad dodatečného kapitálu dlouhodobé investiční povahy Pojištění úvěru EGAP na financování investice v zahraničí typu zisky investora závisí pouze na výkonech zahraniční If kryje komerční i teritoriální (politická) rizika nesplacení společnosti a na výnosech z investice úvěru dlužníkem (případně investorem), která vyplývají pro část investice financované z jiných zdrojů než z úvěru z pohledávky za dlužníkem zahraniční společností. na investice současně zajistí pojištění typu I proti riziku zamezení převodu výnosů z investice, vyvlastnění nebo Předmětem pojištění jsou pohledávky KB za dlužníkem politicky motivovaného násilného poškození z poskytnutého úvěru na investice včetně úroků a poplatků. Před čerpáním úvěru se uzavírají tyto smlouvy: Základní charakteristika produktu: projekt na investici - dohoda mezi investorem a odběratelem střednědobý nebo dlouhodobý úvěr na 80% hodnoty investice investice se splatností nad 3 roky, resp. krátkodobý úvěr se splatností úvěrová smlouva mezi KB (věřitelem) a zahraniční společností do 2 let (od spuštění investice do provozu) (dlužníkem) 20% financování z vlastních zdrojů investora smlouva o realizaci financování obchodního případu mezi příjemcem úvěru je zahraniční společnost, příjemcem úvěru KB a investorem, ve které je ošetřeno kromě jiného i riziko může být i investor odstoupení od transakce ze strany příjemce úvěru investor ovládá zahraniční společnost, tj. má 51% podíl na pojistná smlouva mezi KB, a.s. (pojištěným) a EGAP základním kapitálu, v případě, že má 50 % a menší podíl (pojistitelem) na základním kapitálu, musí mít majoritní hlas ve vedení společnosti (většinu v orgánech managementu nebo ve statutárních orgánech nebo v dozorčí radě) Výhody pro klienta: úvěr umožňuje českým investorům, kteří se účastní nabídkového řízení v zahraničí, předložit současně s technickou nabídkou také nabídku financování, což je velmi často požadováno, banka připraví nabídku podmínek, za kterých je ochotna poskytnout financování pomoc při volbě vhodného zahraničního partnera na základě provedených analýz zúčastněných stran i projektu v případě defaultu z politických rizik EGAP odškodní banku bez spoluúčasti investora Využití produktu: pro financování výstavby investičních celků včetně doprovodných služeb a uvedení investice do provozu, je možné financovat jak novou výstavbu, tak i rekonstrukci a modernizaci pro financování kusových dodávek investičního a strojírenského charakteru, technologie a dodávek náhradních dílů provozní účelové financování zahraniční společnosti pořízení dlouhodobého majetku (hmotného, nehmotného, finančního) zahraniční společnosti Výstavbu 1. a 2. bloku atomové elektrárny Mochovce na Slovensku financovala Komerční banka. Úvěr byl poskytnut ve výši 200 milionů USD a byl pojištěn EGAPem.

6 Schéma vztahů stran zúčastněných v transakci: Proč právě Komerční banka? 1) Projekt dohoda o investici 4) Pojištění I Český investor EGAP 3) Předložení projektu, jeho analýza 5) Pojištění If 3) Předložení projektu, jeho analýza 8) Splátky úvěru 6) Úvěrová smlouva 2) Založení zahraniční společnosti Zahraniční společnost Komerční banka je první a zatím jedinou českou bankou, která obdržela cenu GTR Best deal of 2006 za exportní financování 1) uzavření smlouvy mezi českým investorem a zahraničním společností 2) založení zahraniční společnosti investorem 3) předložení projektu a jeho analýza KB a EGAP 4) uzavření pojištění typu I na vlastní investici investorem 5) uzavření pojištění typu If mezi KB a EGAPem 7) Předložení faktur a jejich proplacení bankou = čerpání úvěru 6) uzavření Úvěrové smlouvy mezi KB a zahraniční společností, která bude realizovat investici 7) čerpání úvěru 8) splácení úvěru Pozn. Výše jsou nastíněny základní informace o možnostech a principech exportního financování. U konkrétního případu je možná variabilita, proto je důležité co nejdříve kontaktovat KB, která zajistí vše potřebné včetně vyjádření EGAPu k možnosti pojištění. Poskytujeme profesionální poradenské služby při přípravě a realizaci vývozního kontraktu Pomůžeme získat konkurenční výhodu vhodnou a včasnou nabídkou financování zahraničního kupujícího Nabízíme celosvětovou síť obchodních míst mezinárodní skupiny Société Généle, která: má zastoupení v 80 zemích světa disponuje širokou sítí korespondenčních bank je jedničkou v exportním, komoditním a investičním financování ve světě Zajistíme financování dodávek v různých zemích pro jednoho zahraničního kupujícího pod vedením českého exportéra, tzv. multisourcing Nabízíme zkušenosti KB jako vedoucí banky nejen v exportním financování na českém trhu, ale i v poskytování služeb korporátním klientům. S Komerční bankou můžete zrealizovat export do celého světa. Kontakt: Komerční banka, a. s. Pavel Wasserbauer Ředitel Exportního Financování Spálená 51, Praha 1, Tel: , Fax: další telefonické kontakty:

S námi můžete mít svět jako na dlani. www.csob.cz. Korporátní a institucionální bankovnictví

S námi můžete mít svět jako na dlani. www.csob.cz. Korporátní a institucionální bankovnictví S námi můžete mít svět jako na dlani www.csob.cz ČSOB POSKYTUJE ČESKÝM VÝVOZCŮM ZBOŽÍ A SLUŽEB DO ZAHRANIČÍ KOMPLEXNÍ SLUŽBY VE VŠECH FÁZÍCH PŘÍPRAVY A REALIZACE VÝVOZNÍHO PROJEKTU Poskytneme vám poradenské

Více

MANUÁL FINANČNÍ PODPORY ČESKÉHO EXPORTU

MANUÁL FINANČNÍ PODPORY ČESKÉHO EXPORTU MANUÁL FINANČNÍ PODPORY ČESKÉHO EXPORTU Obsah Přehled základních použitých termínů...3 1 Úvod - Proč projekty dodávané a financované z České republiky....4 2 Financování projektů z České republiky - komfortní

Více

Bankovní produkty exportního financování

Bankovní produkty exportního financování Bankovní produkty exportního Monika Houštecká ředitelka odboru obchodů České spořitelny 28. června 2011 PRODUKTY EXPORTNÍHO FINANCOVÁNÍ Předexportní (výrobní) Exportní českému dodavateli ( dodavatelských

Více

EGAP. Výroční zpráva

EGAP. Výroční zpráva EGAP 2008 Výroční zpráva EGAP Výroční zpráva 2008 PŘEHLED PROTIKRIZOVÝCH OPATŘENÍ OPATŘENÍ KE ZLEVNĚNÍ A ZLEPŠENÍ PODMÍNEK POJIŠTĚNÍ Zvýšení pojistného krytí u vývozních úvěrů a akreditivů až na 99 %.

Více

Průvodní operace v mezinárodním obchodě. Jaroslav Demel přednáška 5

Průvodní operace v mezinárodním obchodě. Jaroslav Demel přednáška 5 Průvodní operace v mezinárodním obchodě Jaroslav Demel přednáška 5 Financování vývozu Vyšší nároky MO na financování pro firmu důvody: - Náročnější marketing průzkum trhu, propagace - Zahraniční akviziční

Více

Podpora exportu, role EGAP při financování obchodních příležitostí Milan Šimáček, místopředseda představenstva

Podpora exportu, role EGAP při financování obchodních příležitostí Milan Šimáček, místopředseda představenstva Podpora exportu, role EGAP při financování obchodních příležitostí Milan Šimáček, místopředseda představenstva 11. března 2013, Podpora exportu a ochrana mezinárodních investic Podpora exportu Malá otevřená

Více

Instituce státní úvěrové podpory v České republice

Instituce státní úvěrové podpory v České republice Institute of Economic Studies, Faculty of Social Sciences Charles University in Prague Instituce státní úvěrové podpory v České republice Karel Janda IES Working Paper: 20/2007 Institute of Economic Studies,

Více

Municipality v KB Municipální finance od A do Z

Municipality v KB Municipální finance od A do Z Municipality v KB Municipální finance od A do Z Obsah Úvod Představení Komerční banky Produkty a služby pro municipality Platební styk Balíček municipality..............................................

Více

FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ PREZENTACE FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ 1 Úvod do předmětu Specializační modul: management obchodu a obchodních činností obchod univerzální činnost t v tržní ekonomice předpoklad předmětem

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Bankovní produkty pro studenty Markéta Buroňová, DiS. Bakalářská práce 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny

Více

Základní východiska. Ing. Jan Procházka předseda představenstva a generální ředitel. Exportní strategie a role EGAP

Základní východiska. Ing. Jan Procházka předseda představenstva a generální ředitel. Exportní strategie a role EGAP Obchodní strategie 1. Základní východiska Obchodní strategie EGAP vychází z Exportní strategie České republiky pro období 2012 až 2020, která vymezuje strategický rámec proexportní politiky do roku 2020

Více

Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu

Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků 1 Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV

Více

Projekt financování podniku z cizích zdrojů s ohledem na jeho dostupnost a efektivnost. Bc. Stanislava Janáčová, DiS.

Projekt financování podniku z cizích zdrojů s ohledem na jeho dostupnost a efektivnost. Bc. Stanislava Janáčová, DiS. Projekt financování podniku z cizích zdrojů s ohledem na jeho dostupnost a efektivnost Bc. Stanislava Janáčová, DiS. Diplomová práce 2008 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá zdroji financování podniku.

Více

Kontaktní osoby v KUPEG

Kontaktní osoby v KUPEG PŘÍRUČKA KLIENTA Kontaktní osoby v KUPEG Jméno Kontakt Account manager Underwriter Likvidace a vymáhání Specialista vymáhání KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, Česká republika

Více

Vládní program na podporu exportu České republiky

Vládní program na podporu exportu České republiky Vládní program na podporu exportu České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu EGAP hájí obchodní zájmy České republiky v EU, WTO, OECD podílí se na odstraňování obchodních bariér podporuje českou oficiální

Více

Úvěrové financování podniku

Úvěrové financování podniku JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: N 6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Úvěrové financování

Více

Úvěrové smlouvy jako prostředek financování podniku

Úvěrové smlouvy jako prostředek financování podniku JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra práva Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání Bakalářská práce Úvěrové smlouvy jako prostředek

Více

Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR

Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR Zpracováno pro Novou ekonomiku, o.p.s. v rámci projektu Tematická síť pro rozvoj sociální ekonomiky pracovní skupina Finance Zpracoval

Více

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Cesta k novým trhům Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV hájí obchodní zájmy České republiky v

Více

Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014

Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014 Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014 Česká exportní banka Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY D

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY D EXPORTNÍ GARANČNÍ A POJIŠŤOVACÍ SPOLEČNOST, a.s. VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY D pro pojištění vývozního odběratelského úvěru proti riziku nezaplacení Obchodní strategie Exportní garanční a pojišťovací společnost,

Více

Factoring trochu jiné financování vašeho byznysu

Factoring trochu jiné financování vašeho byznysu monitor téma měsíce legislativních změn Factoring trochu jiné financování vašeho byznysu Ing. Tomáš Vogl Transfinance a.s. Factoring se dlouhodobě profiluje jako alternativní nástroj provozního financování

Více

Pět cest z vody do sucha

Pět cest z vody do sucha Pět cest z vody do sucha Pět cest z vody do sucha záchranný kruh mpo Pět cest z vody do sucha Rychlá a účinná pomoc malým a středním podnikům a živnostníkům postiženým povodní 2 Definice jednotlivých cest

Více

Vybrané operace v mezinárodním obchodě. Jaroslav Demel Přednáška 8

Vybrané operace v mezinárodním obchodě. Jaroslav Demel Přednáška 8 Vybrané operace v mezinárodním obchodě Jaroslav Demel Přednáška 8 Riziko Původně určité nebezpečí a vysoká pravděpodobnost nezdaru -nejistý výsledek s možným nežádoucím stavem -hrozba, potenciální problém,

Více

KB Trade Finance. Chcete více informací? Ptejte se. Do you want more information? Just ask.

KB Trade Finance. Chcete více informací? Ptejte se. Do you want more information? Just ask. KB Trade Finance Chcete více informací? Ptejte se. Vaše otázky rád zodpoví Váš bankovní poradce. Můžete také kontaktovat naše telefonní bankéře na bezplatné Infolince KB 800 111 055 nebo navštívit www.kb.cz.

Více

1. Zdroje a formy krátkodobého financování

1. Zdroje a formy krátkodobého financování KRÁTKODOBÉ BANKOVNÍ ÚVĚRY, FÁZE ÚVĚROVÉHO PROCESU, PENĚŽNÍ ÚVĚRY, ZÁVAZKOVÉ ÚVĚRY Obsah kapitoly Krátkodobé bankovní úvěry 1) Fáze úvěrového procesu, a. Úvěrová strategie a politika, b. Stanovení úvěrových

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Posouzení bonity podniku a jeho schopnost splatit úvěr Assess the creditworthiness of a company and its ability to repay the loan Bc. Hana

Více

FINANCOVÁNÍ MALÝCH PODNIKATELŮ

FINANCOVÁNÍ MALÝCH PODNIKATELŮ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance FINANCOVÁNÍ MALÝCH PODNIKATELŮ Financing of small business owners Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Ing. Jan KRAJÍČEK, Ph.D.

Více

Zasilatelství Technologie dopravy a přepravy Doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D. 2014 České Budějovice

Zasilatelství Technologie dopravy a přepravy Doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D. 2014 České Budějovice Zasilatelství Technologie dopravy a přepravy Doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D. 2014 České Budějovice 1 Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Krátkodobé a dlouhodobé financování podniku Zpracovali: Monika Loudová Lucie Pavlíková Tomáš Randula Datum prezentace: 22. 4. 2004 V Brně dne...... Podpis

Více