Externí financování. Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Externí financování. Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku."

Transkript

1

2 Externí financování Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku. Využití externího kapitálu je možné za předpokladu, že náklady na pořízení externího kapitálu jsou nižší, než rentabilita celkového kapitálu (rentabilita dlouhodobého kapitálu apod.).

3 1) Rozšíření počtu : - společníků - věřitelů 2) Zvýšení nákladů podniku: - emisní náklady - nákladové úroky - náklady na vyřízení úvěru 3) Zvýšení nákladů na udržení likvidity

4 Externí zdroje financování Externí zdroje financování se rozdělují na: I) Dlouhodobé externí zdroje II) Krátkodobé externí zdroje III) Alternativní externí zdroje

5 I. Dlouhodobé 1) Akcie 2) Dluhopisy 3) Úvěry : - investiční - hypoteční - sanační 4) Projektové financování

6 Výhody kmenové akcie pro společnost nemají pevné datum splatnosti nevyžadují stálé platby majitelům jsou snadněji prodejné než prioritní akcie a obligace zvyšují úvěrovou schopnost podniku

7 Nevýhody kmenové akcie pro společnost rozšiřují hlasovací právo a tím i kontrolu o další akcionáře jejich emitování je spojeno s vyššími náklady dividendy nejsou odpočitatelnou položkou

8 Výhody prioritní akcie pro společnost rozšíření vlastního kapitálu majitelé kmenových akcií mají zachovaný vliv na rozhodování ve společnosti

9 Nevýhody prioritní akcie pro společnost jsou dražší než dluhopisy dividendy nejsou odčitatelnou položkou od daňového základu pravidelná platba dividendy mohou tvořit max. 50% zákl. kap.

10 Výhody: - nezvyšuje se zadluženost podniku, - neuhrazení dividend má méně vážné důsledky, než neuhrazení úroků z dluhů

11 Nevýhody: - dividenda je vyplácena ze zisku po zdanění a není daňově uznatelným nákladem - relativně vysoké emisní náklady - rozšíření hlasovacího práva (v případě kmenových akcií) - dlouhá doba přípravy emise (až 9 měsíců)

12 Dluhopisy hlediska rozdělení Podle emitenta: - státní - podnikové - bankovní - místních orgánů (municipalit) Podle způsobu emise: - veřejná emise - soukromá emise Podle ručení: - zaručené - nezaručené

13 Dluhopisy hlediska rozdělení Podle úroku: - s pevným úrokem (Kupón sjednaný při emisi se nemění po celou dobu životnosti dluhopisu. Výhodou je, že lze snadno spočítat zisk, nevýhodou je jejich nerentabilnost při výkyvech ekonomiky. - bezúročné (prodávané za sníženou cenu o diskont, výnosu dosahují věřitelé tím, že cenný papír nakupují s diskontem, tedy pod nominální hodnotu, kterou musí dlužník splácet.

14 Dluhopisy hlediska rozdělení Podle úroku: - indexované dluhopisy jsou instrumenty, jejichž kupónové platby jsou vázány na vývoj indexů mezd, cen, zlata, ropy či jiných komodit - konvertibilní dluhopisy kromě klasických práv je s tímto dluhopisem spojeno i právo na výměnu (konverzi) tohoto instrumentu na akcii v době splatnosti

15 Výhody dluhopisu pro společnost alternativa bankovního úvěru, emise akcií v celkovém objemu emise je možné upsat relativně vysokou částku majitel dluhopisu se nepodílí na řízení společnosti (akcionáři neztrácejí kontrolu nad činností podniku)

16 Výhody dluhopisu pro společnost úrok je většinou pevně stanoven bez ohledu na výši zisku úrok je obvykle nižší než dividenda z kmenových a prioritních akcií úrok je plně odpočitatelnou položkou pro účely daně ze zisku

17 Nevýhody dluhopisu pro společnost nutnost pravidelné a pevné platby úroků i při poklesu tržeb relativně vysoké emisní náklady, zvyšuje se zadluženost (zvyšování finančního rizika), vhodné pouze pro ekonomicky silné emitenty vysoké riziko změn podmínek, za kterých byly dluhopisy emitovány

18 Kdy je vhodné využít dluhopisy pro financování podniku Pokud má podnik relativně stabilní tržby a výnosy či přepokládá jejich růst Neměl by mít příliš vysoké stávající zadlužení Využít dluhopisy tehdy, když klesá zájem o kmenové akcie

19

20 Úvěry I)Investiční - úvěr poskytnutý na pořízení dlouhodobého majetku (hmotného i nehmotného) - úvěry na stavby - úvěry na stroje - úvěry na zařízení - úvěry na pozemky - úvěry na nákup vydražených jednotek II) Hypoteční - úvěr poskytovaný na dlouhou dobu splatnosti (15 a více let) - jsou upraveny zákonem o dluhopisech - není určen výhradně na financování bytových potřeb

21 Okolnosti, které jsou pro podnik významné z hlediska využití úvěru 1) Charakter a optimální potřeba kapitálu 2) Dosažitelnost úvěru 3) Výběr banky 4) Způsob čerpání, splácení a doba splatnosti 5) Zajištění úvěru 6) Riziko úvěru 7) Náklady úvěru 8) Využití úvěrových prostředků (rentabilita) 9) Ostatní podmínky úvěrování

22 Postup při poskytování úvěru 1) Úvodní schůzka ve vybrané bance 2) Zpracování úvěrové žádosti 3) Banka provede na základě žádosti úvěrovou analýzu 4) Uzavření úvěrové smlouvy 5) Kontrola bankou dodržování úvěrových podmínek smlouvy

23 Postup při poskytování úvěru Ad 1) Úvodní schůzka ve vybrané bance Banka si o klientovi opatřuje dostatečné množství informací, např. - ověřuje zákazníka samého, - současný vztah zákazníka s bankou, - schopnost zákazníka splatit úvěr.

24 Postup při poskytování úvěru Ad 2) Zpracování úvěrové žádosti klient zde především uvede: Název a sídlo firmy, jméno a adresu, Požadovanou výši úvěru, Účel úvěru, termín a požadovaný způsob čerpání úvěru, Navrhovaný způsob splácení úvěru, Konečnou dobu splatnosti úvěru, Navrhované zajištění úvěru,

25 Postup při poskytování úvěru Ad 2) Zpracování úvěrové žádosti klient zde především uvede: Majetkovou a finanční situaci, Výši závazků apod. Doplní potřebnou dokumentaci přiloží podnikatelský záměr, doklady vztahující se k zajištění úvěru, účetní výkazy, daňová přiznání, apod.

26 Zajištění bankovního úvěru I) Osobní zajištění úvěru: a) Ručení (třetí osoba právnická či fyzická přejímá závazek, že uspokojí nároky věřitele, pokud tak neučiní hlavní dlužník) b) Směnečné (sólosměnka-vystavena dlužníkem ve prospěch banky, obvykle bianco a na viděnou splatná při předložení, kdy je také doplněna dlužná částka) c) Připuštění závazku provádí se formou písemného prohlášení, kdy třetí osoba, která se zavazuje převzít dluh buď z dobré vůle, anebo jednoznačně (např. mateřské společnosti svých dceřiných podniků)

27 Zajištění bankovního úvěru II) Reálné (věcné) zajištění a) Zástava je věc movitá, nemovitost nebo právo, které dlužník postupuje bance k zajištění návratnosti úvěru až do doby splatnosti. Po splacení dlužné částky úvěru, úroků a poplatků banka zástavu vrací, uvolňuje majiteli. (cenné papíry, skladní listy, autorská práva, cennosti, životní pojistky apod.) b) Převedení věci do vlastnictví věřitele (movité složky hmotného investičního majetku). Převod se provádí smluvně, součástí smlouvy může být ujednání o pronájmu nebo o předání dané věci do držby dlužníka. V případě nesplacení úvěru- většinou dlužník má za povinnost věc prodat.

28 Zajištění bankovního úvěru c) Postoupení (cese) pohledávek dlužníka. - Banka pohledávky neodkupuje - Typy cese: tichá - o tomto aktu není informován subjekt, jehož závazek byl postoupen zjevná subjekt, jehož závazek byl postoupen k zajištění bankovního úvěru, je o cesi informován s pokyny, kam má uhrazovat svůj závazek d) Hypotéka Zajištění bankovního dlouhodobého úvěru nemovitým majetkem, pozemky, budovami a jinými objekty.

29 Postup při poskytování úvěru Ad 3) Banka provede na základě žádosti úvěrovou analýzu. Banka provádí tzv. úvěrovou analýzu, pomocí tzv. 6 C úvěru: Can we? (Zda banka může půjčit, aby neporušila nějaké zákony, podmínky banky apod.) Character (Charakter zákazníka) Capacity (schopnost zákazníka splatit úvěr) Capital (vlastní kapitál zákazníka) Conditions (zohlednit vnitřní podmínky banky a vnější ekonomické, sociální, právní a konkurenční podmínky) Collateral (zajištění úvěru)

30 Postup při poskytování úvěru Ad 4) Uzavření úvěrové smlouvy -uzavírá se písemně a obsahuje: Název a sídlo zákazníka, Název banky, Účel úvěru, Výši úvěru, Výši úrokové sazby, termíny a částky čerpání úvěru, Způsob čerpání úvěru (převod peněz na účet, proplácení faktur)

31 Postup při poskytování úvěru Ad 4) Uzavření úvěrové smlouvy písemná a obsahuje: Termíny a částky splátek úvěru, Termíny úhrad úroků, Způsob úhrady splátek, Konečná splatnost úvěru, Způsob zajištění úvěru, Postup v případě, že klient nemá peníze na úhradu splátek úvěru a úroků, Práva a povinnosti klienta, Práva a povinnosti banky, Datum, místo, razítka a podpisy zástupců banky a klienta.

32 Postup při poskytování úvěru Ad 5) Kontrola bankou dodržování úvěrových podmínek smlouvy: Velká pozornost je věnována výši a termínům splátek úvěru a úroků. Pokud splátku nebo úrok není uhrazen včas- banka si účtuje sankční úrokovou sazbu.

33 Postup při poskytování úvěru Hlavní příčiny problémů se splácením úvěru? a) Chyba ze strany banky (nebyla dobře provedena úvěrová analýza podmínky úvěru neodpovídají charakteru podniku b) Chyby ze strany zákazníka - může se jednat o špatné řízení podniku, špatný marketing, apod. nekonkurenceschopnost výrobků nebo služeb podniku c) Změna vnějších faktorů změna ve vývoji ekonomiky, legislativních podmínek, apod.

34 Jedná se o financování rozsáhlých, kapitálově náročných investičních akcí.

35 a) Vždy je spojeno s konkrétním investičním projektem, který je oddělen od ostatních aktivit mateřského podniku. b) Pro tyto účely se zakládá speciální projektová firma, která soustřeďuje veškeré zdroje financování. c) Financování zabezpečuje velká skupina bank (konsorcium)

36 d) Projekt musí nabídnout věřitelů hmotnou záruku (např. zásoby plynu, smlouvy o stálém odběru produktů). e) Splátky dlouhodobých úvěrů se uskutečňují tak, aby co nejvíc odpovídaly možnostem projektu vytvářet peněžní příjmy na jejich úhradu.

37 Úvěr se poskytuje: Buď obvyklou formou Projektové financování Nebo platbami v závislosti na výrobě (konsorcium neúvěruje mateřskou společnost, ale zprostředkovatelský podnik, který úvěr použije na úhradu záloh vlastníkovi projektu na budoucí dodávky např. energie. Po dodání produktu jej zprostředkující podnik prodá a výnos použije na splacení úvěru bankám.

38 Výhody: Projektové financování - Přenáší specifická rizika z velké části na banky - Odděluje financování projektu od současných aktivit podniku - Toto financování není zachyceno v bilanci mateřské společnosti jako dluh

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování 4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování Co se rozumí pojmem krátkodobé financování? K vysvětlení tohoto pojmu lze přistoupit ze dvou hledisek: a) z hlediska zdrojů tj. finanční

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Krátkodobé a dlouhodobé financování podniku Zpracovaly: Lucie Šmerdová Magdaléna Orszuliková Jana Palacká

Více

HYPOTEČNÍ úvěr poskytují speciální banky s neomezenou licencí na tento typ úvěru. Zdroje si obstarává ve formě hypotečního zástavního listu (HZL).

HYPOTEČNÍ úvěr poskytují speciální banky s neomezenou licencí na tento typ úvěru. Zdroje si obstarává ve formě hypotečního zástavního listu (HZL). STŘEDNĚDOBÉ A DLOUHODOBÉ BANKOVNÍ ÚVĚRY, EMISNÍ PŮJČKY Obsah kapitoly Tématický celek je rozčleněn do následujících dílčích témat: 1) Střednědobé bankovní úvěry (Charakteristika provozních úvěrů. Kritéria

Více

Projekt financování podniku z cizích zdrojů s ohledem na jeho dostupnost a efektivnost. Bc. Stanislava Janáčová, DiS.

Projekt financování podniku z cizích zdrojů s ohledem na jeho dostupnost a efektivnost. Bc. Stanislava Janáčová, DiS. Projekt financování podniku z cizích zdrojů s ohledem na jeho dostupnost a efektivnost Bc. Stanislava Janáčová, DiS. Diplomová práce 2008 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá zdroji financování podniku.

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Porovnání alternativních forem financování dlouhodobého majetku Lucie Havelková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

Finanční management II

Finanční management II Finanční management II Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Martin Maršík 2013 České Budějovice Obsah Průvodce

Více

Obsah. Finance verze 1.1

Obsah. Finance verze 1.1 Obsah Obsah... 1 1. Podstata podnikových financí... 2 2. Finanční řízení... 3 3. Charakteristika finančního trhu... 6 4. Bilance podniku (rozvaha)... 7 5. Výkaz zisku a ztráty (VZZ)... 9 6. Cash Flow a

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Krátkodobé a dlouhodobé financování podniku Zpracovali: Monika Loudová Lucie Pavlíková Tomáš Randula Datum prezentace: 22. 4. 2004 V Brně dne...... Podpis

Více

Analýza úvěrů a půjček

Analýza úvěrů a půjček JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Analýza úvěrů a půjček požadavky poskytovatelů

Více

Téma 3: Obchodní bankovnictví Struktura přednášky: 1. Banky a bankovní systém 2. Bilance banky a výkaz zisků a ztrát 3. Bankovní rizika a jejich řízení 4. Charakteristika bankovních produktů 5. Způsoby

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Posouzení bonity podniku a jeho schopnost splatit úvěr Assess the creditworthiness of a company and its ability to repay the loan Bc. Hana

Více

Úvěrové financování podniku

Úvěrové financování podniku JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: N 6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Úvěrové financování

Více

SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ

SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ Klasický přístup dle odrazu v BILANCI banky: AKTIVNÍ bank. obchody - na straně aktiv - B jako VĚŘITEL, tzn. vznik pohledávky, - poskytování úvěrů, nákup cenných

Více

Bankovnictví. Aktivní bankovní obchody SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A

Bankovnictví. Aktivní bankovní obchody SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A V OBORU EKONOMIKA Ořechová 790, 379 01 Třeboň, IČO: 734 76 901, DIČO : CZ 7401281228 mobil: 777 152 675 člen komory soudních znalců e-mail: info@znalectvi.net www.znalectvi.net

Více

Srovnání RPSN (roční procentuální sazby nákladů) u aktivních operací v českých finančních institucích. Vendula Studená

Srovnání RPSN (roční procentuální sazby nákladů) u aktivních operací v českých finančních institucích. Vendula Studená Srovnání RPSN (roční procentuální sazby nákladů) u aktivních operací v českých finančních institucích Vendula Studená Bakalářská práce 2010 Abstrakt Hlavním cílem této bakalářské práce je srovnání

Více

4. Bankovní úvěr, jeho podstata, druhy, úvěrový proces, hodnocení klienta, zajištění úvěru, jeho význam v ekonomice banky

4. Bankovní úvěr, jeho podstata, druhy, úvěrový proces, hodnocení klienta, zajištění úvěru, jeho význam v ekonomice banky 4. Bankovní úvěr, jeho podstata, druhy, úvěrový proces, hodnocení klienta, zajištění úvěru, jeho význam v ekonomice banky 1. Podstata bankovního úvěru Úvěr = časově omezené, úplatné přenechání peněz k

Více

VYHODNOCENÍ ANALÝZY A KOMPARACE FINANČNÍHO LEASINGU A HYPOTEČNÍHO ÚVĚRU PŘI POŘÍZENÍ NEMOVITOSTI PRO KOMERČNÍ ÚČELY

VYHODNOCENÍ ANALÝZY A KOMPARACE FINANČNÍHO LEASINGU A HYPOTEČNÍHO ÚVĚRU PŘI POŘÍZENÍ NEMOVITOSTI PRO KOMERČNÍ ÚČELY SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku VYHODNOCENÍ ANALÝZY A KOMPARACE FINANČNÍHO LEASINGU

Více

Financování malých a středních podniků

Financování malých a středních podniků Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Financování malých a středních podniků Bakalářská práce Autor: Radka Zemanová Bankovní management, Bankovní manažer Vedoucí práce:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Návrh změn schvalovacího úvěrového procesu pro podnikatelskou klientelu ve společnosti Volksbank CZ, a.s. Bc. Šárka Navarová

Návrh změn schvalovacího úvěrového procesu pro podnikatelskou klientelu ve společnosti Volksbank CZ, a.s. Bc. Šárka Navarová Návrh změn schvalovacího úvěrového procesu pro podnikatelskou klientelu ve společnosti Volksbank CZ, a.s. Bc. Šárka Navarová Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Tato diplomová práce je zaměřena na současný

Více

Hypoteční úvěr. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání.

Hypoteční úvěr. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání. Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání Hypoteční úvěr Mortgage credit Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Dalibor Pánek Autor: Veronika Krejčí Brno,

Více

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.3

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.3 www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.3 1. INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ PODNIKU, ZÁKLADNÍ METODY A JEJICH UŽITÍ 2 2. ROZHODOVÁNÍ O INVESTICÍCH 2 3. ZDROJE FINANCOVÁNÍ INVESTIC: 3 4. HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI INVESTIC:

Více

FINANCE PODNIKU 1FP201 1FP211 1FP212 1FP214. podklady ke kurzům ÚVOD DO FINANCÍ PODNIKU

FINANCE PODNIKU 1FP201 1FP211 1FP212 1FP214. podklady ke kurzům ÚVOD DO FINANCÍ PODNIKU FINANCE PDNIKU podklady ke kurzům 1FP201 1FP211 1FP212 1FP214 ÚVD D FINANCÍ PDNIKU Finanční management = přijímání finančních rozhodnutí trojího typu: 1. Do čeho investovat? 2. Z čeho investovat? 3. Kolik

Více

Analýza firemních úvěrů pro malé a střední firmy. Ondřej Složil

Analýza firemních úvěrů pro malé a střední firmy. Ondřej Složil Analýza firemních úvěrů pro malé a střední firmy Ondřej Složil Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu úvěrů pro malé a střední firmy. Klade si za cíl rozbor a porovnání

Více

Úvěrové smlouvy jako prostředek financování podniku

Úvěrové smlouvy jako prostředek financování podniku JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra práva Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání Bakalářská práce Úvěrové smlouvy jako prostředek

Více

PROHLÁŠENÍ. Prohlašuji, že svoji diplomovou práci jsem vypracovala samostatně pouze s použitím

PROHLÁŠENÍ. Prohlašuji, že svoji diplomovou práci jsem vypracovala samostatně pouze s použitím JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: N 6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Srovnání

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU. Dagmar Richtarová

FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU. Dagmar Richtarová FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU Dagmar Richtarová Ostrava 2006 Richtarová, D. Finanční (účetní) výkazy, jejich struktura a

Více