Průvodní operace v mezinárodním obchodě. Jaroslav Demel přednáška 5

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průvodní operace v mezinárodním obchodě. Jaroslav Demel přednáška 5"

Transkript

1 Průvodní operace v mezinárodním obchodě Jaroslav Demel přednáška 5

2 Financování vývozu Vyšší nároky MO na financování pro firmu důvody: - Náročnější marketing průzkum trhu, propagace - Zahraniční akviziční cesty - Investice do budování zahraničních reprezentačních kanceláří, afilací, poboček - V závislosti na dodací podmínce přepravné, pojištění, kontrola - Nákladné získávání certifikátů kvality - Úřední povolení, celní řízení - Získání konkurenceschopnosti poskytnutím obchodního úvěru zákazníkovi (především u investičních dodávek dlouhodobé úvěry)

3 K zajištění platební schopnosti podniku musí obchodníci správně využívat všech nástrojů financování. Jejich vliv na cash-flow podniku je zásadní. Snahou by mělo být prodloužení lhůt splatnosti při nákupu (dovozu) a urychlit inkaso při vývozu.

4 Nástroje urychlení inkasa a financování MO Výběr vhodného obchodní partnera podle jeho bonity a platební morálky Výběr vhodného platebního nástroje : směnka, šek, dokumentární akreditiv s promptním nebo odloženým placením, dokumentární inkaso (D/P, D/A) Eskontní úvěr banka odkupuje od klienta směnku před okamžikem její splatnosti a poskytuje klientovi likvidní prostředky (peníze). V době splatnosti je směnka splacena. Pro klienta má význam v získání peněz dříve (likvidita). Pro banku jde o výnos v podobě diskontu. Banka může směnku reeskontovat prodat např. centrální bance. Kontokorentní úvěr v rámci běžného účtu lze přecházet do debetu. Je určen úvěrový rámec. Jde většinou o krátkodobější záležitost do 1 roku. Úvěr je pro klienta relativně drahý, je to způsobeno nejistotou banky musí mít připraveny prostředky pro případ, že by klient chtěl čerpat prostředky až do limitu (úvěrového rámce).

5 Exportní úvěry se státní podporou u ČEB Úvěr na financování výroby pro vývoz (předexportní úvěr) Umožňuje českému výrobci, resp. vývozci financovat náklady spojené s realizací dodávek pro zahraničního kupujícího (dovozce), Zahrnuje financování: nákladů na nákup surovin, materiálu a ostatních komponentů určených k výrobě pro export, nákladů na nákup výrobků (zboží) pro vývoz, které tvoří nedílnou součást vývozní transakce podporující českou výrobu osobních nákladů souvisejících s výrobou pro export, tj. nákladových mezd a nákladů sociálního a zdravotního pojištění, a nákladů spojených s pořízením investičního majetku pro realizaci výroby pro export.

6 Úvěr na financování výroby pro vývoz (předexportní úvěr) 1 Smlouva o vývozu, jejímž předmětem je dodávka zboží a/nebo služeb 2 Úvěrová smlouva 3 Smlouva o pojištění exportních úvěrových rizik 4 Čerpání úvěru na základě dokladů potvrzujících vynaložení nákladů na výrobu 5 Dodávka zboží a/nebo služeb po ukončení výroby 6 Splácení úvěru buď z neodvolatelného dokumentárního akreditivu vystaveného z příkazu dovozce, nebo z čerpání exportního odběratelského úvěru, resp. z čerpání exportního dodavatelského úvěru

7 Exportní úvěry se státní podporou u ČEB Přímý vývozní dodavatelský úvěr Umožňuje českému vývozci profinancovat pohledávky vůči zahraničnímu kupujícímu (dovozce) 1 Smlouva o vývozu, jejímž předmětem je dodávka zboží a/nebo služeb 2 Úvěrová smlouva 3 Smlouva o pojištění exportních úvěrových rizik* 4 Dodávka zboží a/nebo služeb 5 Čerpání úvěru exportérem 6 Platba za dodané zboží a/nebo služby 7 Splácení úvěru ČEB

8 Exportní úvěry se státní podporou u ČEB Přímý vývozní odběratelský úvěr (příjemcem úvěru je zahraniční dovozce) Umožňuje realizaci objemnějších dodávek českého vývozce pro zahr. kupujícího (dovozce) 1 Smlouva o vývozu, jejímž předmětem je dodávka zboží a/nebo služeb 2 Úvěrová smlouva 3 Smlouva o pojištění exportních úvěrových rizik* 4 Dodávka zboží a/nebo služeb 5 Čerpání odběratelského úvěru přímo ve prospěch exportéra 6 Splácení úvěru

9 Exportní úvěry se státní podporou u ČEB Nepřímý vývozní odběratelský úvěr (příjemcem úvěru je banka zahraničního dovozce) Umožňuje realizaci objemnějších dodávek českého exportéra pro zahraničního kupujícího (dovozce).

10 Exportní úvěry se státní podporou u ČEB Nepřímý vývozní odběratelský úvěr (příjemcem úvěru je banka zahraničního dovozce) 1 Smlouva o vývozu, jejímž předmětem je dodávka zboží a/nebo služeb 2 Mezibankovní úvěrová smlouva 3 Smlouva o pojištění exportních úvěrových 4 Úvěrová smlouva 5 Dodávka zboží a/nebo služeb 6 Poskytnutí odběratelského úvěru prostřednictvím banky dovozce 7 Poskytnutí úvěru z prostředků získaných od České exportní banky 8 Čerpání odběratelského úvěru přímo ve prospěch exportéra 9 Splácení úvěru dovozcem jeho bance 10 Splácení úvěru bankou dovozce České exportní bance

11 Exportní úvěry se státní podporou u ČEB Úvěr na investice v zahraničí Umožňuje českému investorovi získat dlouhodobé úvěrové zdroje pro realizaci investice v zahraničí 1 Uzavření úvěrové smlouvy po projednání investičního záměru a formy investování 2 Smlouva o pojištění investic 3 Úvěr na financování investice 4 Využití prostředků z investičního úvěru v souladu s investičním záměrem schváleným Českou exportní bankou 5 Splácení investičního úvěru z příjmů generovaných uskutečněnou investicí

12 Refinanční vývozní dodavatelský úvěr Exportní úvěry se státní podporou u ČEB Umožňuje poskytnout bance vývozce prostředky, které tato využije k poskytnutí úvěru vývozci za zvýhodněných podmínek

13 Exportní úvěry se státní podporou u ČEB Refinanční vývozní dodavatelský úvěr 1 Smlouva o vývozu, jejímž předmětem je dodávka zboží a/nebo služeb 2 Refinanční úvěr České exportní banky bance exportéra 3 Smlouva o pojištění exportních úvěrových rizik* 4 Úvěrová smlouva mezi bankou exportéra a exportérem 5 Dodávka zboží a/nebo služeb 6 Poskytnutí refinančního úvěru bance exportéra 7 Poskytnutí úvěru z prostředků získaných od České exportní banky 8 Splácení dodavatelského úvěru dovozcem 9 Splácení úvěru exportérem jeho bance 10 Splácení úvěru bankou exportéra České exportní bance

14 Refinanční vývozní odběratelský úvěr Exportní úvěry se státní podporou u ČEB Umožňuje poskytnout bance vývozce prostředky, které tato využije k poskytnutí úvěru zahraničnímu dovozci za zvýhodněných podmínek

15 Exportní úvěry se státní podporou u ČEB Refinanční vývozní odběratelský úvěr 1 Smlouva o vývozu, jejímž předmětem je dodávka zboží a/nebo služeb 2 Úvěrová smlouva České exportní banky s refinancovanou bankou dle pravidel OECD 3 Smlouva o pojištění exportních úvěrových rizik* 4 Úvěrová smlouva refinancované banky s dovozcem 5 Dodávka zboží a/nebo služeb 6 Poskytnutí refinančního úvěru bance exportéra 7 Poskytnutí úvěru z prostředků získaných od ČEB (účetní krok) 8 Čerpání odběratelského úvěru přímo ve prospěch exportéra 9 Splácení úvěru refinancující banky dovozcem 10 Splácení úvěru refinancovanou bankou České exportní bance

16 Odkup pohledávek z akreditivů bez postihu Exportní úvěry se státní podporou u ČEB Umožňuje českému vývozci již v současnosti realizovat pohledávku z vývozu spojenou s dokumentárním akreditivem s odloženou platbou či s akceptaci směnky -jedna z variant forfaitingu -představuje odkup (postoupení) dosud nesplatné pohledávky exportéra, která vyplývá z platebního nástroje dokumentárního akreditivu -odkup probíhá bez zpětného postihu (regresu) vůči tomu, kdo pohledávku prodává. K vlastnímu proplacení pohledávky pak dochází na základě předložení akreditivních dokumentů pro jednotlivá čerpání a dalších dokumentů, předepsaných Českou exportní bankou. K proplacení ale dochází vždy až po bezvýhradném přijetí a potvrzení akreditivních dokumentů bankou vystavující, případně potvrzující akreditiv, resp. po marném uplynutí lhůty stanovené pravidly UCP, ve které akreditivní banka dokumenty neodmítla. K uzavření smlouvy o odkupu pohledávky může tedy dojít buď ještě před vznikem pohledávky z akreditivu, nebo až po jejím vzniku. Samotný odkup probíhá vždy až po vzniku pohledávky.

17 Odkup vývozních pohledávek s pojištěním bez postihu Exportní úvěry se státní podporou u ČEB Umožňuje českému vývozci již v současnosti realizovat pohledávku z vývozu, která je pojištěna proti vývozním úvěrovým rizikům Odkup v budoucnu splatné exportní pohledávky s pojištěním bez postihu představuje odkup (postoupení) dosud nesplatné pohledávky ze smlouvy o exportu, u které je pojištěno riziko nezaplacení pohledávky v důsledku teritoriálních (politických) nebo tržně nezajistitelných komerčních rizik. Tento odkup se provádí bez zpětného postihu (regresu) vůči exportérovi, který pohledávku prodává. -Odkupovány jsou pohledávky spojené s exportem zboží či služeb výhradně českých firem. -Exportér musí dále splnit povinnosti k prokázání účelu financování. -K prokázání exportu předkládá smlouvu o exportu, přičemž samotný odkup pohledávky je pak prováděn na základě předložení exportní faktury akceptované (podepsané) dovozcem, dokumentu potvrzujícího uskutečnění exportu zboží/služeb (tj. v případě dodávek zboží dopravního dokladu a v případě dodávek služeb předávacího protokolu či jiného dokumentu potvrzujícího realizaci dodávky služby), případně na základě předložení dalších dokumentů předepsaných Českou exportní bankou.

18 Financování prospekce zahraničních trhů Exportní úvěry se státní podporou u ČEB Umožňuje českému podnikateli financovat průzkum zahraničního trhu, na nějž hodlá vstoupit 1 Posouzení prospekčního záměru a rozpočtu prospekce agenturou CzechTrade 2 Smlouva o pojištění rizik spojených s prospekcí trhu* 3 Úvěrová smlouva 4 Poskytnutí úvěru na financování prospekce zahraničních trhů 5 Provádění prospekce v souladu s prospekčním záměrem 6 Exportní kontrakt jako výsledek prospekční činnosti 7 Splácení úvěru České exportní bance z příjmů realizovaných na základě úspěšné prospekce nebo z jiných příjmů exportéra

19 Bankovní záruky Exportní úvěry se státní podporou u ČEB Česká exportní banka uspokojí beneficienta do výše určité peněžní částky podle obsahu záruční listiny, jestliže dlužník (příkazce) nesplní určitý závazek nebo budou splněny jiné podmínky stanovené v záruční listině. Česká exportní banka poskytuje bankovní záruky jak v tuzemsku, tak do zahraničí formou přímé záruky nebo nepřímé záruky. Přímou záruku vystaví banka ve prospěch beneficienta. U nepřímé záruky je zapojena další banka, tj. Česká exportní banka vystaví nepřímou záruku (protizáruku) ve prospěch druhé banky, na jejímž základě druhá banka vystaví záruku ve prospěch beneficienta. Záruka za nabídku (Bid bond) Záruka za dobré provedení smlouvy o exportu (Performance bond) Záruka za vrácení akontace (Advance payment guarantee) Záruka za uvolnění zádržného (Retention Money Guarantee, Retention Bond) Záruka za záruční dobu (Warranty Bond, Warranty Guarantee) Proexportní záruky (Program podpory MSP)

20 Exportní úvěry se státní podporou u ČEB Projektové financování Banka je připravena pomoci českým vývozcům při vytváření struktury exportního projektového financování. Projektové financování je zvláštní případ úvěrování obchodního (vývozního) případu, který se používá především u velkých, investičně náročných celků. Při snaze investora získat dostatečné množství finančních prostředků na realizaci těchto projektů, naráží často na problém kvalitního zajištění formou zástavy majetku. Toto lze řešit metodou projektového financování, kdy jsou zárukou za investované prostředky aktiva pořízená v rámci projektu a očekávané výnosy z vlastní investice. Doprovodné finanční služby Dokumentární operace, hladký platební styk a další služby

21 Základní podmínky pro poskytnutí financování od ČEB vyhovující vývozní kontrakt (smlouva o vývozu) podíl českých producentů na celkové hodnotě vyváženého zboží/služeb minimálně 50 % (výjimečně, v individuálních případech, může být tato minimální hranice snížena) zajištění přijatelné pro ČEB, především pojištění vývozních úvěrových rizik EGAP, nabízí-li EGAP takové pojištění, příp. jinou exportní pojišťovnou vyrovnané závazky vůči státu proti žadateli nesmí být vedeno insolvenční řízení

22 Exportní úvěry se státní podporou u ČEB ČEB bude spolupracovat s Export-Import Bank of China :56:00 Za účasti českého prezidenta Miloše Zemana a čínského prezidenta Si Ťin-pchinga bylo dnes v Pekingu podepsáno Memorandum o spolupráci mezi Českou exportní bankou (ČEB) a Export-Import Bank of China.

23 Komerční vývozní úvěrování - vývozní odběratelský úvěr - úvěrové linky - banka vývozce poskytne úvěr bance dovozce, ta jej poskytne dovozci - remboursní úvěr - banka na žádost dovozce akceptuje směnku, kterou na ni vystaví vývozce, který ji zašle k akceptu spolu se sjednanými dokumenty. Směnku akceptovanou zahraniční bankou vývozce ihned eskontuje a dostane vyplacenou 100%částku směnky. Factoring Forfaiting Finanční leasing (cross border leasing) Mezivládní úvěry pro vybrané mezinárodní zakázky Státní garance na vývozní úvěry Využití projektů financovaných Světovou bankou (vypisovány formou tendru)

24 Náklady na financování úroky Úrokové sazby se stanovují individuálně na bázi standardních referenčních sazeb (LIBOR FIBOR,..) navýšených o příslušnou rizikovou přirážku a marži. Referenční úroková sazba Jedná se o tržní úrokovou sazbu, která reprezentuje úroveň úrokových sazeb na určitém segmentu trhu. Její výše je určována podle stanovených pravidel tak, že ji nemá možnost jednostranně ovlivnit žádný z účastníků trhu. Nejznámějšími referenčními sazbami jsou průměrné mezibankovní úrokové sazby, jako např. PRIBOR - Prague Interbank Offered Rate úroková sazba na pražském mezibankovním trhu. Bývá mírně vyšší než diskontní sazba, LIBOR - London Interbank Offered Rate, PIBOR /v Paříži/, FIBOR / ve Frankfurtu/, EURIBOR. Referenční úroková sazba slouží nejen jako indikátor úrokového vývoje, ale i jako sazba, na kterou je vázáno úročení různých instrumentů s pohyblivým úročením jako jsou úvěry, dluhopisy, apod.

Úvěrové financování podniku

Úvěrové financování podniku JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: N 6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Úvěrové financování

Více

FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ PREZENTACE FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ 1 Úvod do předmětu Specializační modul: management obchodu a obchodních činností obchod univerzální činnost t v tržní ekonomice předpoklad předmětem

Více

S námi můžete mít svět jako na dlani. www.csob.cz. Korporátní a institucionální bankovnictví

S námi můžete mít svět jako na dlani. www.csob.cz. Korporátní a institucionální bankovnictví S námi můžete mít svět jako na dlani www.csob.cz ČSOB POSKYTUJE ČESKÝM VÝVOZCŮM ZBOŽÍ A SLUŽEB DO ZAHRANIČÍ KOMPLEXNÍ SLUŽBY VE VŠECH FÁZÍCH PŘÍPRAVY A REALIZACE VÝVOZNÍHO PROJEKTU Poskytneme vám poradenské

Více

Bankovnictví I přednášky

Bankovnictví I přednášky Katedra financí, Dalibor Pánek Email: panek@econ.muni.cz Bankovnictví I přednášky 1. přednáška 20.2.2007 Bankovní soustava Kolébkou bankovnictví je Itálie, kde banky vznikly někdy v 10., 11. století. Slovo

Více

Municipality v KB Municipální finance od A do Z

Municipality v KB Municipální finance od A do Z Municipality v KB Municipální finance od A do Z Obsah Úvod Představení Komerční banky Produkty a služby pro municipality Platební styk Balíček municipality..............................................

Více

Instituce státní úvěrové podpory v České republice

Instituce státní úvěrové podpory v České republice Institute of Economic Studies, Faculty of Social Sciences Charles University in Prague Instituce státní úvěrové podpory v České republice Karel Janda IES Working Paper: 20/2007 Institute of Economic Studies,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS ZLEPŠENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU VYUŽITÍM

Více

Úvěrové smlouvy jako prostředek financování podniku

Úvěrové smlouvy jako prostředek financování podniku JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra práva Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání Bakalářská práce Úvěrové smlouvy jako prostředek

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Posouzení bonity podniku a jeho schopnost splatit úvěr Assess the creditworthiness of a company and its ability to repay the loan Bc. Hana

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Krátkodobé a dlouhodobé financování podniku Zpracovaly: Lucie Šmerdová Magdaléna Orszuliková Jana Palacká

Více

FINANCE 5. část ZDROJE A FORMY FINANCOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PODNIKOVÝCH POTŘEB. Eva Kociánová

FINANCE 5. část ZDROJE A FORMY FINANCOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PODNIKOVÝCH POTŘEB. Eva Kociánová FINANCE 5. část ZDROJE A FORMY FINANCOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PODNIKOVÝCH POTŘEB Eva Kociánová Ostrava 2006 Kociánová, E. Zdroje a formy financování krátkodobých podnikových potřeb 2 OBSAH 1 POJETÍ KRÁTKODOBÉHO

Více

Smlouva o úvěru a otázky jejího zajištění

Smlouva o úvěru a otázky jejího zajištění PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY V BRNĚ Katedra obchodního práva DIPLOMOVÁ PRÁCE Název tématu: Smlouva o úvěru a otázky jejího zajištění Jméno autora: Hana Hortová Rok zpracování: 2005 Čestné prohlášení:

Více

Financování malých a středních podniků

Financování malých a středních podniků Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Financování malých a středních podniků Bakalářská práce Autor: Radka Zemanová Bankovní management, Bankovní manažer Vedoucí práce:

Více

Zasilatelství Technologie dopravy a přepravy Doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D. 2014 České Budějovice

Zasilatelství Technologie dopravy a přepravy Doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D. 2014 České Budějovice Zasilatelství Technologie dopravy a přepravy Doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D. 2014 České Budějovice 1 Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími

Více

Podpora exportu, role EGAP při financování obchodních příležitostí Milan Šimáček, místopředseda představenstva

Podpora exportu, role EGAP při financování obchodních příležitostí Milan Šimáček, místopředseda představenstva Podpora exportu, role EGAP při financování obchodních příležitostí Milan Šimáček, místopředseda představenstva 11. března 2013, Podpora exportu a ochrana mezinárodních investic Podpora exportu Malá otevřená

Více

Podmínky pro úvěrové produkty Raiffeisenbank a. s.

Podmínky pro úvěrové produkty Raiffeisenbank a. s. Příloha č. 1 Podmínky pro úvěrové produkty Raiffeisenbank a. s. OBSAH I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 II. DEFINICE POJMŮ 2 III. POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRU A/NEBO BANKOVNÍCH PRODUKTŮ 3 IV. ČERPÁNÍ ÚVĚRU A/NEBO BANKOVNÍCH

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Krátkodobé a dlouhodobé financování podniku Zpracovali: Monika Loudová Lucie Pavlíková Tomáš Randula Datum prezentace: 22. 4. 2004 V Brně dne...... Podpis

Více

Organizace a řízení obchodu

Organizace a řízení obchodu Organizace a řízení obchodu presentace Ing. František Janatka, CSc. Vysoká škole ekonomie a managementu 2 0 1 1 1 Předmět: Organizace a řízení obchodu Modul: specializační - modul oborové specializace

Více

BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ

BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ BAKALÁŘSKÁ

Více

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování 4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování Co se rozumí pojmem krátkodobé financování? K vysvětlení tohoto pojmu lze přistoupit ze dvou hledisek: a) z hlediska zdrojů tj. finanční

Více

SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ

SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ Klasický přístup dle odrazu v BILANCI banky: AKTIVNÍ bank. obchody - na straně aktiv - B jako VĚŘITEL, tzn. vznik pohledávky, - poskytování úvěrů, nákup cenných

Více

Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR

Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR Zpracováno pro Novou ekonomiku, o.p.s. v rámci projektu Tematická síť pro rozvoj sociální ekonomiky pracovní skupina Finance Zpracoval

Více

Standardní sazebník odměn a poplatků pro osobní bankovnictví

Standardní sazebník odměn a poplatků pro osobní bankovnictví Standardní sazebník odměn a poplatků pro osobní bankovnictví Expobank CZ a.s., Vítězná 126/1, Praha 5, PSČ 150 00, IČ: 14893649 (dále jen Banka) Platnost od 1. 4. 2015 I. Běžné, vkladové a úsporné účty

Více

Národní protikrizový plán

Národní protikrizový plán Národní protikrizový plán Obsah 1. Předkládací zpráva... 3 2. Realizovaná a schválená opatření... 8 3. Navrhovaná opatření... 23 4. Dlouhodobá a jiná opatření... 30 5. Shrnutí... 32 2 1. Předkládací zpráva

Více

Základní východiska. Ing. Jan Procházka předseda představenstva a generální ředitel. Exportní strategie a role EGAP

Základní východiska. Ing. Jan Procházka předseda představenstva a generální ředitel. Exportní strategie a role EGAP Obchodní strategie 1. Základní východiska Obchodní strategie EGAP vychází z Exportní strategie České republiky pro období 2012 až 2020, která vymezuje strategický rámec proexportní politiky do roku 2020

Více

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚVĚRY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S.

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚVĚRY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚVĚRY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚVĚRY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. Obsah I. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Více

Zhodnocení výhodnosti financování nákupu nákladního automobilu bankovním úvěrem nebo leasingem. Světlana Bucňáková

Zhodnocení výhodnosti financování nákupu nákladního automobilu bankovním úvěrem nebo leasingem. Světlana Bucňáková Zhodnocení výhodnosti financování nákupu nákladního automobilu bankovním úvěrem nebo leasingem Světlana Bucňáková Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Cílem mé bakalářské práce je porovnat dva zdroje financování.

Více

FINANČNÍ INSTITUCE DEFINICE VYBRANÝCH DEFINICE ÚČETNÍCH VYBRANÝCH POLOŽEK, ÚČETNÍCH JEJICH ZÚČT JEJICH OVÁNÍ ZÚČT

FINANČNÍ INSTITUCE DEFINICE VYBRANÝCH DEFINICE ÚČETNÍCH VYBRANÝCH POLOŽEK, ÚČETNÍCH JEJICH ZÚČT JEJICH OVÁNÍ ZÚČT FINANČNÍ INSTITUCE DEFINICE VYBRANÝCH ÚČETNÍCH POLOŽEK, JEJICH ZÚČTOVÁNÍ dr. Malíková 1 Směrná účtová osnova, účtové třídy TŘÍDĚNÍ ÚČTŮ DO ÚČTOVÝCH TŘÍD 0 Zúčtovací vztahy České národní banky (jen ČNB)

Více

Pražská energetika, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Pražská energetika, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) Pozn. 2014 2013 Výnosy z

Více

Návrh změn schvalovacího úvěrového procesu pro podnikatelskou klientelu ve společnosti Volksbank CZ, a.s. Bc. Šárka Navarová

Návrh změn schvalovacího úvěrového procesu pro podnikatelskou klientelu ve společnosti Volksbank CZ, a.s. Bc. Šárka Navarová Návrh změn schvalovacího úvěrového procesu pro podnikatelskou klientelu ve společnosti Volksbank CZ, a.s. Bc. Šárka Navarová Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Tato diplomová práce je zaměřena na současný

Více