MAGISTRÁT MESTA BRNA, MAJETKOVÝ ODBOR, MALlNOVSKEHO NÁM. 3, BRNO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MAGISTRÁT MESTA BRNA, MAJETKOVÝ ODBOR, MALlNOVSKEHO NÁM. 3, 601 67 BRNO"

Transkript

1 MAGSTRÁT MESTA BRNA, MAJETKOVÝ ODBOR, MALlNOVSKEHO NÁM. 3, BRNO váš DOPS ČJ.: ZE DNE: NAŠE ČJ.: SPS. ZN.: VYŘZUJE: TEL.: FAX: E-MAL: DATUM: MMB/ / /MOMMB DOPORUČENĚ Mgr. Eva Boleslavová Česká televize Redakce zpravodaj ství Vážený pan Ondřej Souček Běhounská Brno..-/ ' 8 -Og- Z011 Poskytnutí informace podle zákona Č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění Vážený pane, dne jme obdrželi Vaši žádosti o informaci podle zákona Č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění. Žádáte o kopii smlouvy schválené na neveřejném zasedání rady města dne , která upravuje směnu budovy,,jalta" na Dominikánském náměstí za nemovitosti města Brna. K Vaší žádosti sdělujeme, že předmětná směna nemovitostí byla schválena Zastupitelstvem města Brna najeho Z4/030. zasedání dne , bod Č. 91, za podmínek směnné smlouvy a smlouvy o zřízení věcných břemen, která tvoří přílohu Č. 79 tohoto bodu usnesení 2MB. Kopii přílohy Č. 79 usnesení Z4/030. 2MB Vám v příloze zasíláme. Pro úplnost dále sdělujeme, že rada obce nerozhoduje o nabytí a převodu nemovitých věcí, tato kompetence je vyhrazena zastupitelstvu obce (ust. 85 písmo a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění). STATUTÁRNí MĚSTO BRNO S pozdravem MAGSTRÁT MĚSTA BRNA Majetkový odbor Mali e'vského n~rry3 0167B%N.( v?'(/l-/ ng. Pavel Sršeň, Ph. D. vedoucí Majetkového odboru MMB Příloha: dle textu

2 Technická oprava Příloha č. '1'1. usnesení Z4/ tjjo 2MB, bod č. 91 č. smlouvy SMĚNNÁ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÝCH BŘEMEN uzavřená mezi těmito smluvními účastníky: 1. Statutární město Brno se sídlem Brno, Dominikánské nám. 1 zast. primátorem města Brna Richardem Svobodou Č: ng. Miroslav Lekeš r.č /5322 trvale bytem Mozolky 2569/54, Brno 3. Te2hnické sítě Brno, akciová společnost se sídlem Brno, Barvířská 5 zastoupená předsedou představenstva ~ ng. Petrem. Paulczyňskim a místopředsedou představenstva Janem Kčnigern Č: společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně od. B, vložka Brněnské vodámy a kanalizace, a.s. se sídlem Brno, Hybešova 254/16 zastoupená předsedou představenstva ng. Miroslavem Nováčkem Č: společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně od. B, vložka Dopravní podnik města Brna, a.s. se sídlem Brno, Hlinky 151 zastoupená generálním ředitelem ng. Bedřichem Prokešem Č: společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně od. B, vložka 2463 takto: J.. Statutární město Brno prohlašuje, že v jeho výlučném vlastnictví jsou dle zák. č. 172/1991 Sb. tyto nemovitosti v kat. území Město Brno, obec Brno, a to: - budova č.p. 444 část obce Brno-město, způsob využití bydlení na parcele č. 192, - parcela č. 192 o výměře 311 m2 zastavěná plocha a nádvoří.

3 - budova č.p. 439 část obce Brno-město, způsob využití bydlení na parcele č. 195, - parcela Č. 195 o výměře 317 m2 zastavěná plocha a nádvoří. Uvedené nemovitosti jsou zapsány na listu vlastnictví Č u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, KP Brno-město pro k.ú. Město Brno, obec Brno. Nemovitosti jsou popsány ve znaleckých posudcích Č /2005 a Č /2005 zpracovaných společností Qualiform, a.s. Tyto posudky nejsou součástí smlouvy. Obvyklá cena těchto nemovitostí činí dle uvedených znaleckých posudků ,- Kč. Nemovitosti jsou kulturními památkami. J 2. Statutární město Brno prohlašuje, že v jeho výlučném vlastnictví jsou dle zák. Č. 172/1991 Sb. tyto nemovitosti v kat. území Černá Pole, obec Brno, a to: - budova č.p. 229 část obce Černá Pole, způsob využití bytový dům na parcele Č. 3375, - parcela Č o výměře 448 m2 zastavěná plocha a nádvoří, - budova bez č.p./č.e., způsob využití jiná stavba, na parcele č. 3376, - parcela Č o Výměře 125 m2 zastavěná plocha a nádvoří, - parcela Č o výměře 618 m2 zahrada. Uvedené nemovitosti jsou zapsány na listu vlastnictví Č u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, KP Brno-město pro k.jí. Černá Pole, obec Brno. Nemovitosti jsou popsány ve znaleckém posudku Č /2005 zpracovaném společností Qualiform, a.s. Tento posudek není součástí smlouvy. Obvyklá cena těchto nemovitostí činí dle uvedeného znaleckého posudku ,- Kč. Nemovitosti jsou ve vlastnictví statutárního města Brna se všemi součástmi a příslušenstvím, které tvoří porosty a venkovní úpravy a to vodovodní přípojka, kanalizační přípojka, kanalizace na dvorku, plynová přípojka, zpevněná plocha betonová, opěrná zeď, schody venkovní, plot na opěrné zdi, plot uliční, plot na dvorku, podezdívka plotu, podezdívka plotu do ulice, plotová vrátka do ulice, plotová vrátka u budovy, plotová vrata, věšák na prádlo. 3. Statutární město Brno prohlašuje, že v jeho výlučném vlastnictví jsou dle zák. Č. 172/1991 Sb. a uzavřené smlouvy tyto nemovitosti v kat. území Stránice, obec Brno, a to: - parcela Č. 1355/30 o výměře 1167 m2 ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, - parcela č. 1355/31 o výměře 926 m2 ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, - parcela č. 1355/36 o výměře 759 m2 ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, - parcela č. 1355/37 o výměře 764 m2 ostatní plocha, způsob využití jiná plocha. Uvedené nemovitosti jsou zapsány na listu vlastnictví Č u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, KP Brno-město pro k.ú. Stránice, obec Brno. Nemovitosti jsou popsány ve znaleckém posudku č /2005 zpracovaném společností Qualiform, a.s. Tento posudek není součástí smlouvy. Obvyklá cena těchto pozemků činí dle uvedeného znaleckého posudku ,-- Kč. 4. Statutární město Brno prohlašuje, že v jeho výlučném vlastnictví jsou dle zák. č. 172/1991 Sb. tyto nemovitosti v kat. území Pisárky, obec Brno a to: - parcela Č. 523 o výměře 4037 m2 zahrada, - parcela Č. 524 o výměře 7 m2 ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, - parcela Č. 525 o výměře 5 m2 ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, - parcela Č. 526 o výměře 6 m2 ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, - parcela Č. 527 o výměře 11 m2 ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, - parcela Č. 528 o výměře 5 m2 ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, 2

4 ț j. - parcela Č. 529 o výměře 14 m2 ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, - parcela Č. 530 o výměře 6 m2 ostatní plocha, způsob využití jiná plocha. Uvedené nemovitosti jsou zapsány na listu vlastnictví Č u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, KP Brno-město pro k.ú. Pisárky, obec Brno. Pro účely této směny byla z pozemku p.č. 523 v k.ú. Pisárky oddělena GP Č část o výměře 3985 m 2 a tímto GP označena jako pozemek p.č. 523/1 zahrada o výměře 3985 m 2 v k.ú. Pisárky, dále byla pro účely této směny tímtéž GP z pozemku p.č. 530 k.ú. Pisárky oddělena část o výměře 3 m 2 a tímto GP označena jako pozemek p.č. 530 ostatní plocha jiná plocha o výměře 3 m 2 v k.ú. Pisárky, ostatní pozemky p.č. 524,525,526,527,528,529 v k.ú. Pisárky jsou předmětem směny v celé výměře. Pozemek p.č. 523 je popsán ve znaleckém posudku Č /2005 zpracovaném společností Qualiform, a.s. Tento posudek není součástí smlouvy. Obvyklá cena posledně jmenovaného pozemku činí dle uvedeného znaleckého posudku 5.500,-Kč/m 2 pozemku, to je celkem za část tohoto pozemku o výměře 3985 m ,-Kč. U pozemků p.č. 524, 525, 526, 527, 528, 529 a u části pozemku p.č. 530 o výměře 3 m 2 vše v k.ú. Pisárky vycházejí účastníci zjejich obvyklé ceny ,- Kč. Účastníci vycházejí z obvyklé ceny těchto pozemků ve výši celkem ,- Kč. i. ng. Miroslav Lekeš prohlašuje, že je na základě kupní smlouvy ze dne s právními účinky vkladu ke dni , č.j. V- 0790/ výlučným vlastníkem těchto nemovitostí v kat. území Město Brno, obec Brno: - budova č.p. 656 část obce Brno-město, způsob využití jiná stavba na parcele Č. 618, - parcela č.,618 o výměře 1560 m2 zastavěná plocha a nádvoří. Uvedené nemovitosti jsou zapsány na listu vlastnictví Č. 697 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, KP Brno-město pro k.ú. Město Brno, obec Brno. Nemovitosti jsou popsány ve znaleckém posudku Č /2005 a dodatku Č. 1 k němu zpracovanému společností Qualiform, a.s. Tento posudek není součástí smlouvy. Obvyklá cena těchto nemovitostí činí dle uvedeného znaleckého posudku ,- Kč. Nemovitosti jsou kulturními památkami.. J 1. Statutární město Brno své nemovitosti uvedené v č.. této smlouvy s jejich součástmi a příslušenstvím uvedeným v čl.. odst. 2. této smlouvy směňuje s ng. Miroslavem Lekešem za jeho nemovitosti uvedené v čl.. této smlouvy a ng. Miroslav Lekeš své nemovitosti uvedené v čl.. této smlouvy směňuje se statutárním městem Brnem za jeho nemovitosti uvedené v čl.. této smlouvy s jejich součástmi a příslušenstvím uvedeným v čl.. odst. 2. této smlouvy. Na základě směny statutární město Brno přijímá do svého výlučného vlastnictví nemovitosti uvedené v čl.. této smlouvy a ng. Miroslav Lekeš přijímá do svého výlučného vlastnictví nemovitosti uvedené v č.. této smlouvy s jejich součástmi a příslušenstvím uvedeným v č.. odst. 2. této smlouvy. 3

5 2. Účastníci se zároveň dohodli, že ng. Miroslav Lekeš je povinen za směnu nemovitostí dle této smlouvy doplatit statutárnímu městu Brnu cenu ve výši ,-- Kč. S výjimkou částky ,-- Kč nemá žádný účastník této smlouvy vůči druhému účastníkovi za směnu nemovitostí nárok na peněžité plnění včetně zaplacení DPH. V. Doplatek za směnu nemovitostí uvedený v č.. odst. 2. této smlouvy zaplatil ng. Miroslav Lekeš na účet statutárního městu Brna číslo Č. účtu: /54q9. V.s před podepsáním směnné smlouvy ze strany statutárního města Brna. V. 1. Nemovitosti dle této smlouvy se směňují v tom rozsahu, V němž byl oprávněn jejich vlastník nemovitosti držet, užívat je a nakládat s nimi, se všemi právy a závazky s nimi spojenými. i 2. ng. Miroslav Lekeš prohlašuje, že nemovitosti uvedené v čl.. této smlouvy nejsou zatíženy dluhy, daňovými nedoplatky, věcným břemenem smluvně zřízeným, zástavním právem, kupní cenu za ně v plné výši zaplatil, jeho právo převádět nemovitosti uvedené v č.. této smlouvy není nijak omezeno, na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs, ani návrh na prohlášení konkursu nebyl zamítnut pro nedostatek jeho majetku, žádná osoba neuplatňuje k nemovitostem uvedeným v č.. této smlouvy vlastnické či jiné obdobné práva a není ohledně nich veden dle jeho znalostí žádný soudní spor o určení vlastnictví. ng. Miroslav Lekeš dále prohlašuje, že nemovitosti uvedené v čl.. této smlouvy jsou vyklizené, nejsou užívány s výjimkou bytové jednotky 2+ 1 ve čtvrtém nadzemním podlaží. Statutární město Brno bere na vědomí, že pozemek uvedený v č.. této smlouvy je dotčen kabelem a technickým zařízením veřejného osvětlení, sdělovacím kabelem ve správě Českého Telecomu, a.s., silovými nn kabely ve správě E.ON Česká republika a.s. včetně jejich ochranných pásem a dále je dotčen ochrannými pásmy kanalizačního řadu DN 300 a silových vn kabelů ve správě E.ON Česká republika a.s. a přípojkami ve správě Jihomoravská plynárenská, a.s, Prováděným stavebně historickým průzkumem sanace podzemí byly zjištěny podzemní prostory na sousedním pozemku a nelze vyloučit možnost jejich výskytu i pod pozemkem uvedeným v č.. této smlouvy. ng. Miroslav Lekeš prohlašuje, že zástavní právo sjednané k nemovitostem uvedeným v č.. této smlouvy ve prospěch HVB Bank Czech Republic, a.s. na základě smlouvy o zřízení zástavního práva ze dne s právními účinky vkladu ke dni , č.j. V-8206/ k zajištění úvěrů ve výši ,- Kč, ,- Kč a ,- Kč zaniklo. Statutární město Brno se zavazuje inženýrské sítě, které se nachází na nemovitostech, jež se na něj převádí, respektovat. 4

6 3. Statutární město Brno prohlašuje, že nemovitosti uvedené v č. 1. této smlouvy nejsou zatíženy dluhy, daňovými nedoplatky, věcným břemenem smluvně zřízeným s výjimkou věcných břemen sjednaných dle této smlouvy, zástavním právem, jeho právo převádět nemovitosti uvedené v č. 1. této smlouvy není nijak omezeno, žádná osoba neuplatňuje k nemovitostem uvedeným v čl.. této smlouvy vlastnické či jiné obdobné práva a není ohledně nich veden dle jeho znalostí soudní spor o určení vlastnictví. Část převáděných nemovitostí je pronajímána a ng. Miroslav Lekeš prohlašuje, že byl seznámen s uzavřenými nájemními smlouvami na převáděné nemovitosti. ng. Miroslav Lekeš bere na vědomí, že na části převáděných nemovitostí uvedených v č. 1. této smlouvy se nachází podzemní vedení VN a NN ve správě E.ON Česká republika a.s, nemovitosti jsou dotčeny jejich ochrannými pásmy a vztahují se na ně omezení vyplývající z ust. 46 zák. č. 458/2000 Sb. v platném znění. ng. Lekeš prohlašuje, že byl seznámen s vyjádřením společnosti E.ON Česká republika a.s. zn. ZEJDOVA-ZV ze dne k této skutečnosti a bere na vědomí omezení uvedená v tomto vyjádření. Na části převáděných nemovitostí se nachází podzemní vedení komunikačních sítí ve správě Českého" Telecomu, a.s., při provádění stavebních zemních nebo jiných obdobných prací musí být učiněna nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození vedení komunikačních sítí. ng. Lekeš prohlašuje, že byl seznámen s vyjádřením společnosti _Český Telecom, a.s. k této skutečnosti čj /05/MBO/MOO ze dne , čj /05/MBO/M00 ze dne a čj /05/MBO/M00 ze dne 13, a bere na vědomí omezení uvedená v tomto vyjádření, ng. Miroslav Lekeš bere na vědomí, že v budově č.p. 229 a na pozemku p.č v k.ú. Černá Pole specifikovaných v č.. odst. 2 této smlouvy existuje vedení komunikační sítě - televizního kabelového rozvodu (TKR) s ochranným pásmem 1,5 metru na každou stranu od krajního vedení, ng. Miroslav Lekeš prohlašuje, že byl seznámen s vyjádřením společnosti Karneval Media s.r.o. č.j. P00977/2005 ze dne k této skutečnosti a bere na vědomí omezení uvedená v tomto vyjádření. ng. Miroslav Lekeš dále bere na vědomí, že dle znalostí statutárního města Brna budovy č.p. 444 a č.p. 439 specifikované v čl. 1. odst. 1 této smlouvy jsou dotčeny parovodními přípojkami ve vlastnictví společnosti Teplárny Brno, a.s. a bere na vědomí povinnost ponechat parovod v současném stavu, povinnost umožnit vlastníkovi tepelného zařizení v případě poruchy nebo rekonstrukce parovodu přístup k parovodní přípojce za účelem provedení nutných prací, povinnost dodržet ochranné pásmo parovodu, které činí 2,5 m na každou stranu parovodu a povinnost uzavřít novou kupní smlouvy na dodávku a odběr tepla a nejpozději 10 dnů před zahájením odběru tepla předložit společnosti Teplárny Brno, a.s. veškeré údaje potřebné k uzavření kupní smlouvy. Na část převáděných nemovitostí jsou přivedeny NTL domovní plynovodní přípojky ve správě společnosti Jihomoravská plynárenská, a.s. ng. Lekeš prohlašuje, že byl seznámen s vyjádřením společnosti Jihomoravská plynárenská, a.s. v této věci zn /05/2/19 ze dne , zn /05/2/19 ze dne a zn.07952/05/2/19 ze dne a bere na vědomí omezení v těchto vyjádřeních uvedená. ng. Miroslav Lekeše bere na vědomí, že na pozemcích p.č. 523 až 530 v k.ú. Pisárky uvedených v č.. této smlouvy se nachází chatky ve vlastnictví třetích osob. ng. Miroslav Lekeš se zavazuje inženýrské sítě, které se nachází na nemovitostech, jež se na něj převádí, respektovat. ng. Miroslav Lekeš prohlašuje, že byl seznámen se stanoviskem Odboru územního plánování a rozvoje MMB ze dne č.j. OÚPR/52868/05/Dom/Kr ke směně předmětných nemovitostí, zejména bere na vědomí, že dle.regulačního plánu městské památkové rezervace nesmí v budovách specifikovaných v č. odst. 1 této smlouvy dojít k úbytku stávajících ploch bydlení. 5 e

7 --~ r-- 4. Účastníci prohlašují, že se seznámili se stavem nemovitostí, které se na ně dle této smlouvy převádí, jejich prohlídkou, výpisem z listu vlastnictví, dle znaleckých posudků uvedených v čl,. a čl,. této smlouvy a nemovitosti takto přijímají s přihlédnutím k prohlášení jejich dosavadního vlastníka. Pokud se toto prohlášení ukáže v některé jeho části jako nepravdivé, je oprávněn účastník, na kterého jsou tyto nemovitosti převáděny, od směnné smlouvy odstoupit nebo požadovat náhradu způsobené škody. e 5. Účastníci si nemovitosti dle této smlouvy předají nejpozději do 15ti dnů ode dne doručení výzvy některého z účastníků smlouvy k předání ne)movitostí druhému účastníkovi, jejíž součástí budou aktuální výpisy z katastru nemovitostí, kde budou účastníci zapsáni jako vlastníci nemovitostí, které dle této smlouvy nabývají. O předání nemovitostí bude sepsán zápis. Zároveň budou předány veškeré doklady vztahující se k převáděným nemovitostem, které mají účastníci k dispozici a uzavřené smlouvy. V. 1. ng. Miroslav Lekeš a Technické sítě Brno, akciová společnost se tímto dohodli na zřízení věcných břemen ve prospěch Technických sítí Brno, akciové společnosti v tomto rozsahu: aj ng. Miroslav Lekeš jako povinný z věcného břemene je povinen trpět na budově č.p. 444 postavené na pozemku p.č. 192 v k.ú. Město 'Brno uvedené v č.. této smlouvy umístění a provozování dvou kotev pro uchycení slavnostního osvětlení včetně jejich zavěšení a umístění a provozování rozpínací skříně veřejného osvětlení ze strany ul. Masarykova, umístění a provozování jedné kotvy veřejného osvětlení ze strany ul. Jánská včetně jejího zavěšení, umístění a provozování sacího kanálu vzduchotechniky kolektoru na fasádě budovy ve dvorní části s vyústěním nad střechou budovy, provádění jejich oprava přístup k nim chodbou budovy č.p. 444 postavené na pozemku p.č. 192 v k.ú. Město Brno uvedené v čl, 1. této smlouvy. bl ng. Miroslav Lekeš jako povinný z věcného břemene je povinen trpět vstup a příjezd na pozemek p.č. 192 v k.ú.město Brno uvedený v č. 1. této smlouvy za účelem přístupu k budově č.p. 444 postavené na tomto pozemku, umístění a provozování kabelu veřejného osvětlení a zařízení veřejného osvětlení na pozemku p.č. 192 v k.ú. Město Brno uvedeném v č.. této smlouvy, provádění jejich oprava přístup k nim. e 2. ng. Miroslav Lekeš zřizuje práva odpovídající věcným břemenům v rozsahu vymezeném v předchozím odstavci bod aj až bl ve prospěch Technických sítí Brno, akciové společnosti, které práva odpovídající věcným břemenům přijímají. Věcná břemena se zřizují bezplatně. 3. Práva a povinnosti z věcných břemen přechází v plném rozsahu na právní nástupce povinného. Povinným z věcných břemen se stane každý vlastník čispoluvlastník nemovitostí uvedených v tomto článku, je povinen výkon práv vyplývajících z věcných břemen trpět a respektovat ochranná pásma kabelů a zařízení veřejného osvětlení. 6

8 V. 1. ng. Miroslav Lekeš a Dopravní podnik města Brna, a.s. se tímto dohodli na zřízení věcného břemene ve prospěch Dopravního podniku města Brna, a.s. v tomto rozsahu: aj ng. Miroslav Lekeš jako povinný z věcného břemene je povinen trpět na budově č.p. 439 postavené na pozemku p.č. 195 v k.ú. Město Brno uvedené v č.. této smlouvy umístění a provozování jednoho kotevního úchytu trolejového vedení tramvajové tratě včetně jeho zavěšení. bl ng. Miroslav Lekeš jako povinný z věcného břemene je povinen trpět vstup na pozemek p.č. 195 v k.ú. Město Brno uvedený v č.. této smlouvy za účelem provádění oprava údržby jednoho kotevního úchytu trolejového vedení tramvajové tratě včetně jeho zavěšení. 2. ng. Miroslav Lekeš zřizuje "práva odpovídající věcnému břemenu v rozsahu vymezeném v předchozím odstavci bod aj a bl ve prospěch Dopravního podniku města Brna, a.s., který práva odpovídající věcnému břemenu přijímá. Věcné břemeno se zřizuje bezplatně. 3. Práva a povinnosti z věcného břemene přechází v plném rozsahu na právní nástupce povinného. Povinným z věcného břemene se stane každý vlastník či spoluvlastník nemovitostí uvedených v tomto článku a je povinen výkonpráv vyplývajících z věcných břemen trpět. V. 1. ng. Miroslav Lekeš jako povinný z věcného břemene na straně jedné a statutární město Brno a Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. jako oprávnění z věcného břemene na straně druhé se tímto dohodli na zřízení věcného břemene k části pozemku p.č. 523 v k.ú. Pisárky, specifikovaného v č.. této smlouvy, v rozsahu vyznačeném geometrickým plánem Č /2005 ve prospěch vlastníka (statutární město Brno) a provozovatele (Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.) kanalizační stoky DN 400 s tímto obsahem': aj Vlastník pozemku p.č. 523 v k.ú. Pisárky je povinen trpět na tomto pozemku uložení kanalizační stoky DN 400. _ bl Vlastník pozemku p.č. 523 v k.ú. Pisárky se zavazuje respektovat ochranné pásmo kanalizační stoky DN 400, které činí v souladu se zákonem Č. 274/2001 Sb. 1,5 m vodorovně od vnějšího líce stěny potrubí kanalizační stoky na každou stranu. Jen s písemným souhlasem provozovatele kanalizační stoky lze v ochranném pásmu: - provádět zemní práce, stavby včetně oplocení, umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení či provádět činnosti, které omezují přístup ke kanalizační stoce nebo které by mohly ohrozit její technický stav nebo plynulé provozování; - vysazovat trvalé porosty; - provádět skládky mimo jakéhokoliv odpadu; 7

9 - provádět terénní úpravy. ci Vlastník pozemku p.č. 523 v k.ú. Pisárky je povinen strpět umístění tabulky (tabulek) vyznačující polohu kanalizační stoky. dl Vlastník kanalizační stoky je oprávněn vstupovat a vjíždět na pozemek p.č. 523 v k.ú. Pisárky za účelem udržování kanalizační stoky v dobrém stavebním stavu. el Provozovatel kanalizační stoky je oprávněn vstupovat a vjíždět na pozemek p.č. 523 v k.ú. Pisárky za účelem plnění povinností spojených s provozováním kanalizační stoky. 1/ 2. ng. Miroslav Lekeš zřizuje právo odpovídající věcnému břemenu v rozsahu vymezeném v předchozím odstavci ve prospěch statutárního města Brna a Brněnských vodáren a kanalizací, a.s., které právo odpovídající věcnému břemenu přijímají. Věcné břemeno se zřizuje bezplatně. 3. Práva a povinnosti z věcného břemene přechází v plném rozsahu na právní nástupce povinného. Povinným z věcného břemene se stane každý vlastník či spoluvlastník nemovitosti uvedené v tomto článku, je povinen výkon práv vyplývajících z věcného břemene trpět, umožnit výkon těchto práva respektovat ochranné pásmo kanalizačního řadu..~ X. 1. ng. Miroslav Lekeš jako povinný z.věcného břemene na straně jedné a statutární město Brno jako oprávněný z věcného břemene na straně druhé se tímto dohodli na zřízení věcného břemene k budově č.p. 444 část obce Brno-město, způsob využití bydlení na parcele Č. 192 v k. ú. Město Brno, obec Brno uvedené v čl.. odst. 1. této smlouvy ve prospěch statutárního města Brna s tímto obsahem: provozování lékárny v prostorách se samostatným vchodem z uliční části budovy tvořených prodejnou léků o výměře 41,65 m2, přípravnou léků o výměře 28,45 m2, umývárnou o výměře 30,20 m2, chodbou o výměře 10,30 m2, halou se schodištěm o výměře 23,05 m2, halou se schodištěm o výměře 16,40 m2, kanceláří o výměře 9,30 m2, prostory schodiště o výměře 4,40 m2, které jsou situovány v prvním nadzemním podlaží uvedené budovy, prostory schodiště o výměře 3,25 m2, skladem o výměře 15,95 m2, prostory schodiště o výměře 4,95 m2, chodbou o výměře 7,40 rn2, skladem o výměře 19,95 m2, chodbou o výměře 6,70 m2, chodbou o výměře 10,50 m2, skladem o výměře 13 rn2, skladem o výměře 8,60 m2, skladem o výměře 10,20 m2, které jsou situovány v prvním podzemním podlaží uvedené budovy, prostory schodiště o výměře 3,75 m2, sklepem o výměře 20,20 m2, sklepem o výměře 18,90 m2, které jsou situovány v mezipatře prvního podzemního podlaží uvedené budovy, skladem o výměře 27,60 m2, prostorem galerie o výměře 9,95 m2, kanceláří o výměře 14,75 m2, chodbou o výměře 5,55 m2, chodbou o výměře 15,15 m2, terasou o výměře m2, prostorem pro úklid o výměře 1, 95 m2 a WC o výměře 1,40 m2 a užívání těchto prostor jako lékárny. Tyto prostory jsou zakresleny v situačním plánku, který tvoří přílohu této smlouvy. a 2. ng. Miroslav Lekeš znzuje právo odpovídající věcnému břemenu v rozsahu vymezeném v předchozím odstavci ve prospěch statutárního města Brna, které právo odpovídající věcnému břemenu přijímá. Věcné břemeno se zřizuje bezplatně. 8

10 3. Práva a povinnosti z věcného břemene přechází v plném rozsahu na právní nástupce povinného. Povinným z věcného břemene se stane každý vlastník či spoluvlastník budovy uvedené v odst. 1 tohoto článku a je povinen výkon práv vyplývajících z věcného břemene trpět. 'Oprávněným z věcného břemene může být i osoba statutárním městem Brnem určená." 4. Ke zřízení věcného břemene bylo přistoupeno z důvodu historického významu lékárny umístěné v budově a věcné břemeno se zřizuje dle této smlouvy ve stejném rozsahu, v jakém je zde lékárna dosud provozována. ng. Miroslav Lekeš a jeho právní nástupci jsou povinni umožnit zachování prostor uvedených v odst. 1. tohoto článku pro provoz lékárny, její provozování a umožnit jejich užívání k tomuto účelu.po dobu dvaceti let. 5. Účastníci se zároveň dohodli, že namísto nákladů na zachování a opravy prostor lékárny, které nebudou povinnému z věcného břemene statutárním městem Brnem hrazeny, bude hradit oprávněný uživatel prostor lékárny povinnému z věcného břemene úhradu (nájemnéjsza užívání prostor lékárny, ze které budou povinným z věcného břemene hrazeny náklady na prostory lékárny a její opravy. Vedle toho bude hradit uživatel služby spojené s užíváním prostor lékárny. Účastníci se mohou dohodnout v potřebných případech na přechodnou dobu na využití náhradních' nebytových prostor v budově uvedené v odst. 1. tohoto článku za část prostor uvedených v odst. 1. tohoto článku. Obsah a rozsah dohodnutého, věcného břemene se tím nemění. x. 1. Pokud bude návrh na vklad vlastnického práva nebo návrh na vklad práv odpovídajících věcnému břemenu podaný na základě této smlouvy Katastrálním úřadempro Jihomoravský kraj pravomocně zamítnut nebo vkladové řízení bude pravomocně zastaveno s tím, že vklad vlastnického práva nebude povolen, tato smlouva zaniká v celém rozsahu s účinky ex tunc. Smluvní strany se zavazují pro tento případ uzavřít novou směnnou smlouvu a smlouvu o zřízení věcných břemen s obsahem uvedeným v této smlouvě s tím, že budou odstraněny vady, které vedly k zamítnutí návrhů na vklad práv dle této smlouvy, popř. zastavení vkladového řízení po dohodě smluvních stran. Doplatek směny zaplacený dle této smlouvy bude započítán na zaplacení doplatku směny dle nově uzavřené smlouvy. 2. Vlastnické právo dle této smlouvy se převádí vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a pravaodpovídající věcným.břemenůrn se zřizují vkladem práv odpovídajících věcným břemenům s právními účinky ke dní doručení návrhu na vklad ke Katastrálnímu úřadu pro Jihomoravský kraj. 3. Daň z převodu nemovitostí dle této smlouvy uhradí statutární město Brno a ng. Miroslav Lekeš každý jednou polovinou. Statutární město Brno se zavazuje, že v zákonem stanovené lhůtě podá přiznání k dani z převodu nemovitostí a zaplatí na účet příslušného správce daně daň z převodu nemovitostí dle této smlouvy. ng. Miroslav Lekeš je povinen jednu polovinu zaplacené daně z převodu nemovitostí zaplatit na účet statutárního města Brna nejpozději lsti dnů ode dne doručení či předání výzvy statutárního města Brna kjejímu 9 /l"

11 zaplacení, jejíž nedílnou součástí bude fotokopie přiznání daně z převodu nemovitostí a fotokopie dokladu o úhradě daně v plné výši. 4. Smluvní strany si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, připojují svůj podpis. DOLOŽKA v~smyslu 41 zák.č. 128/2000 Sb. o obcích /obecní zřízení!, v platném znění t Záměr směny nemovitostí.uvedených v či. 1. byl v obci zveřejněn zákonem stanoveným způsobem. Směna nemovitostí uvedených v či. 1. a. smlouvy a zřízení věcných břemen za podmínek uvedených v této smlouvě byly schváleny na zasedání Z4/030. Zastupitelstva města Brna konaném dne , 9 bod Č. 91. j V Brně dne:. j za statutární město Brno primátor Richard Svoboda ng. Miroslav Lekeš za Dopravní podnik města Brna, a.s. generální ředitel ng. Bedřich Prokeš : za Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. předseda představenstva ng. Miroslav Nováček za Technické sítě Brno, akciová společnost. předseda představenstva ng. Petr Paulczyňski a místopředseda představenstva Jan Kčnig 10

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 24. 9. 2015 Bod pořadu jednání: Výkup nemovitostí - areál fotbalového stadionu - od TJ Sokol Doubí o.s. Majetkoprávní operace

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 22.09.2011

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 22.09.2011 Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 07.09.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 22.09.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v

Více

Návrh KS BTC č. 14 ze dne7.6.2012 KUPNÍ SMLOUVA SE SMLOUVOU ZÁSTAVNÍ

Návrh KS BTC č. 14 ze dne7.6.2012 KUPNÍ SMLOUVA SE SMLOUVOU ZÁSTAVNÍ Návrh KS BTC č. 14 ze dne7.6.2012 KUPNÍ SMLOUVA SE SMLOUVOU ZÁSTAVNÍ č. 1218313... uzavřená mezi účastníky: 1. Česká republika Ministerstvo obrany se sídlem v Praze, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 zastoupená

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 3772010-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 3772010-N Bod 1. DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 3772010-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání draţby se stanovuje na 16. listopadu 2010, na

Více

Podmínky prodeje a regulativy výstavby

Podmínky prodeje a regulativy výstavby 1 Zastupitelstvo obce Tvarožná Lhota schválilo 17.6.2015 zveřejnění následujícího záměru obce prodat nemovitost: 12 stavebních parcel pro výstavbu rodinných domů v I.etapě ulice Za školou Obec Tvarožná

Více

1007 vodní plocha 18 789 90 Komárov u Opavy 776 Opava 1092 vodní plocha 2 075 25 Komárov u Opavy 776 Opava

1007 vodní plocha 18 789 90 Komárov u Opavy 776 Opava 1092 vodní plocha 2 075 25 Komárov u Opavy 776 Opava MMOPP00GGO5L SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE SLUŽEBNOSTI Č.: uzavřená na základě ust. 1785 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany:

Více

KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI NEMOVITOSTÍ

KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI NEMOVITOSTÍ KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI NEMOVITOSTÍ 1. Česká insolvenční v.o.s., IČO: 288 10 341 se sídlem Hradec Králové - Pražské Předměstí, Fráni Šrámka 1139/2, PSČ 500 02, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

Příloha č. 2 k č.j.: UT- 5022 / EO-2009 NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. uzavírají tuto. Čl. I. Předmět prodeje

Příloha č. 2 k č.j.: UT- 5022 / EO-2009 NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. uzavírají tuto. Čl. I. Předmět prodeje Příloha č. 2 k č.j.: UT- 5022 / EO-2009 NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY Česká republika Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 12 IČ: 60498021 zastoupená Mgr. Miloslavem Koudelným,

Více

KUPNÍ SMLOUVA ( 2079 a 2128 občanského zákoníku)

KUPNÍ SMLOUVA ( 2079 a 2128 občanského zákoníku) KUPNÍ SMLOUVA ( 2079 a 2128 občanského zákoníku) Magda Salíková nar. 12.03.1971, r.č. 715312/4176 bytem Napajedla, Jiráskova 1603, PSČ: 76361 číslo účtu UniCredit Bank 2112184421/2700 jako prodávající

Více

SI IVU lili lil lili MMB2015000000375

SI IVU lili lil lili MMB2015000000375 Rada města Brna Z7/06. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19. 5. 2015 SI IVU lili lil lili MMB2015000000375 ZMJIAUČ Název: v Návrh prodeje části pozemku p.č. 260 v k.ú. Medlánky při ul. Zebětínek

Více

SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY

SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY Číslo smlouvy:.. SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY Na straně jedné Zelené město, a.s. se sídlem: Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7 IČ: 27069079 DIČ: CZ27069079 jednající: Tomáš

Více

Článek I. Úvodní ustanovení

Článek I. Úvodní ustanovení SMLOUVA č.../.. O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 1785 a násl., ve spojení s ust. 1158 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 24. zasedání 15.06.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Kupní smlouva byt + venkovní parkovací stání

Kupní smlouva byt + venkovní parkovací stání EUFI uzavřený investiční fond a.s. a [jméno a příjmení] Kupní smlouva byt + venkovní parkovací stání Advokátní kancelář Poupětová/Poupě s.r.o., Štěpánská 27, Praha 1, 110 00, Česká republika IČ: 27639215,

Více

Illl IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII lil 11IIII

Illl IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII lil 11IIII Rada města Brna Illl IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII lil 11IIII MMB2015000000396 É9 ZMilOJSY Z7/06. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19. 5. 2015 Název: Návrh dispozice s částmi pozemku p. č. 1522/4

Více

KUPNÍ SMLOUVU. 2. xxxxxxxxxxxxxxxx, r.č. xxxxxxxxxxxxxxxxx trvale bytem U Stadionu xxx, 675 21 Okříšky dále jen jako kupující

KUPNÍ SMLOUVU. 2. xxxxxxxxxxxxxxxx, r.č. xxxxxxxxxxxxxxxxx trvale bytem U Stadionu xxx, 675 21 Okříšky dále jen jako kupující 1. MĚSTYS OKŘÍŠKY, IČO: 00290050 sídlo: Jihlavská 1, 675 21 Okříšky za společnost jedná starosta: Zdeněk Ryšavý dále jen jako prodávající 2. xxxxxxxxxxxxxxxx, r.č. xxxxxxxxxxxxxxxxx trvale bytem U Stadionu

Více

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI Příloha č. 2 k Aukční vyhlášce č. 15600 Vzor Kupní smlouvy B SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ) mezi níže

Více

1. Bytového družstva Seidlova, IČ 61861421 sídlem v Praze 4, Seidlova 472/13, PSČ 142 00

1. Bytového družstva Seidlova, IČ 61861421 sídlem v Praze 4, Seidlova 472/13, PSČ 142 00 VZOR SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY A SPOLUVLASTNICKÉHO PODÍLU NA POZEMKU uzavřená níže uvedeného dne podle ustanovení 6 zákona č. 72/1994 Sb., zákon o vlastnictví bytů, a ustanovení 588 a násl.

Více

mezi těmito smluvními stranami:

mezi těmito smluvními stranami: DAROVACÍ SMLOUVA č.j. OLP/1186/2014 reg. č.: uzavřená podle 2055 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů mezi těmito smluvními stranami: Liberecký

Více

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR č. 01N/12/2011. NABÍDKOVÉ ŘÍZENÍ č. 01N/12/2011. prodeje BYTOVÉ JEDNOTKY č. 1054-13 V JABLONSKÉHO ULICI č.p.

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR č. 01N/12/2011. NABÍDKOVÉ ŘÍZENÍ č. 01N/12/2011. prodeje BYTOVÉ JEDNOTKY č. 1054-13 V JABLONSKÉHO ULICI č.p. MĚSTO HOŘICE Strana 1 (celkem 6) Náměstí Jiřího z Poděbrad 342, PSČ: 508 19 Hořice, IČ: 002 71 560 tel: 492 105 411, fax: 493 623 183, e-mail: mesturad@horice.org oznamuje na základě usnesení Zastupitelstva

Více

o převodu vlastnického práva k nemovitým věcem I. Prohlášení prodávajícího a kupujících

o převodu vlastnického práva k nemovitým věcem I. Prohlášení prodávajícího a kupujících a AMEAICKÁ REALITNÍ KANCEL.Á~ PUBEC s.r.o. ič: 26331004, oič: CZ26331004 2487/80, 301 00 PL2EN PUBLC Tel/tax: 377 22 67 67 K 5262-27 ZIl -6- Niže uvedeneho dne, mesiče a roku uzavreli: 1) Město Blovice,

Více

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY Smluvní strany: SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY OBEC VELKÁ HLEĎSEBE Plzeňská 32, 353 01 Velká Hleďsebe, IČ:00572756 zastoupená starostou Bohumilem KOVAŘÍKEM na straně jedné jako prodávající

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Rezidence Císařka Byt č. [ ]

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Rezidence Císařka Byt č. [ ] SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ K JEDNOTCE Smluvní strany: Společnost SPS Císařka, s.r.o., se sídlem Praha 2, Jana Masaryka 165/22, PSČ 120 00, IČ 284 78 568, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

S M Ě N N Á S M L O U V A

S M Ě N N Á S M L O U V A S M Ě N N Á S M L O U V A uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi ------------------------------------------ 1. Mydlářka a. s., se sídlem Benešov, Mydlářka 253, IČO 46356142, zastoupená na základě

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Krajský úřad Číslo prodávajícího: Číslo kupujícího: KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smluvní strany Prodávající: město Šluknov Sídlo: nám. Míru

Více

SMLOUVA o zřízení věcného břemene č.: JI-014330023672/001

SMLOUVA o zřízení věcného břemene č.: JI-014330023672/001 SMLOUVA o zřízení věcného břemene č.: JI-014330023672/001 Obec Kamenná sídlo: IČ: 00373761 DIČ: Zastoupena: vlastnický podíl: 1/1 (dále jen Povinný ) na straně jedné a E.ON Distribuce, a.s. Kamenná 46,

Více

Rezervační smlouva č. [č.smlouvy] byt + venkovní parkovací stání

Rezervační smlouva č. [č.smlouvy] byt + venkovní parkovací stání EUFI uzavřený investiční fond a.s. a [jméno a příjmení] Rezervační smlouva č. [č.smlouvy] byt + venkovní parkovací stání Advokátní kancelář Poupětová/Poupě s.r.o., Štěpánská 27, Praha 1, 110 00, Česká

Více

llllllllllllllllllllllllllll MMB2015000000742

llllllllllllllllllllllllllll MMB2015000000742 Rada města Brna Z7/09. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 8. 9. 2015 llllllllllllllllllllllllllll MMB2015000000742 116 ZM7/ flffž Název: Návrh směny části pozemku p.č. 2220/1 v k.ú. Řečkovice

Více

Zásady pro prodej bytových domů, bytů a nebytových prostor ve vlastnictví města Šumperka

Zásady pro prodej bytových domů, bytů a nebytových prostor ve vlastnictví města Šumperka Naše č.j.: MUSP 108315/2009 Naše Sp.Zn.: 20106/2009 IAK/JAKO *MUSPX00R06CD* Zásady pro prodej bytových domů, bytů a nebytových prostor ve vlastnictví města Šumperka Zastupitelstvo města Šumperka svým usnesením

Více

RM 31 USNESENÍ. schvaluje přesun mezi rozpočtovými položkami odboru SVV dle předloženého materiálu.

RM 31 USNESENÍ. schvaluje přesun mezi rozpočtovými položkami odboru SVV dle předloženého materiálu. Spis. zn.: 111716 /2007 č.j.: 115691 /2007 USNESENÍ z 31. schůze rady města Šumperka ze dne 22.11.2007. Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Oznámení o zahájení výběrového řízení na prodej majetku zahrnutého v majetkové podstatě

Oznámení o zahájení výběrového řízení na prodej majetku zahrnutého v majetkové podstatě Krajský soud v Praze náměstí Kinských 234/5 150 75 Praha 5 Datovou schránkou K sp.zn.: KSPH 68 INS 31769 / 2014 Dlužník: Správce: Martin Havelka (dále jen dlužník ) JUDr. Ing. Petr Ševčík Oznámení o zahájení

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání dne 23.09. 2008 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

ZÁSADY PRO UZAVÍRÁNÍ SMLUV týkajících se inženýrských sítí, drobných a jiných staveb na pozemcích města Veselí nad Moravou

ZÁSADY PRO UZAVÍRÁNÍ SMLUV týkajících se inženýrských sítí, drobných a jiných staveb na pozemcích města Veselí nad Moravou č. j. MVNM/30173/2015 ZÁSADY PRO UZAVÍRÁNÍ SMLUV týkajících se inženýrských sítí, drobných a jiných staveb na pozemcích města Veselí nad Moravou I. ÚČEL Tyto Zásady pro uzavírání smluv týkajících se inženýrských

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany č.j.: PPR-5514-46/ČJ-2012-990656 Počet listů: 6 SMLOUVA O DÍLO stavební opravy areálu MV ČR Kapucínská 214/2, Praha 1 uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví bytové jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví bytové jednotky SMLOUVA o převodu vlastnictví bytové jednotky I. Smluvní strany Město Poděbrady Jiřího náměstí 20/1, 290 31 Poděbrady zastoupené starostou PhDr. Ladislavem Langrem IČ. 00239640 bankovní spojení: Komerční

Více

Smlouva o budoucím zřízení služebnosti

Smlouva o budoucím zřízení služebnosti Číslo smlouvy budoucího povinného: Smlouva o budoucím zřízení služebnosti uzavřená podle ustanovení 1257 a násl. a 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Jméno a příjmení. Bytem: Datum narození: Číslo účtu: (dále jen Strana kupující )

KUPNÍ SMLOUVA. Jméno a příjmení. Bytem: Datum narození: Číslo účtu: (dále jen Strana kupující ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená mezi: Galstian & Galstian Group, s.r.o. IČ 26736403 se sídlem Ovenecká 1109/21a, 170 00 Praha 7 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložce

Více

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě Tuto smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě (dále jen Smlouva o budoucí smlouvě ) uzavřely dne podle ust. 1785 a

Více

uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 133 odst. 2 a 588 a násl. zák. č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku uzavřely tuto kupní smlouvu:

uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 133 odst. 2 a 588 a násl. zák. č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku uzavřely tuto kupní smlouvu: Smi. č. 2011/178 Kupní smlouva Smluvní strany: ^rozdávající strana: AMříto Poděbrady, IČ 00239640, >$še sídlem Poděbrady, Jiřího náměstí 20/1, PSC 290 31, zastoupené starostou města Poděbrady panem PhDr.

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 603/2013-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 603/2013-N Bod 1. , Čimická 780/61, 18100 Praha 8 - Čimice IČ: 25023217, zapsaná: MS v Praze, oddíl B, vložka 11941 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 603/2013-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou

Více

MĚSTO KARLOVY VARY KARLOVARSKÝ KRAJ. KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ PŘEDKUPNÍHO PRÁVA DODATEK č. 3 V ÚPLNÉM ZNĚNÍ K A R L O V Y V A R Y 2 0 1 0

MĚSTO KARLOVY VARY KARLOVARSKÝ KRAJ. KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ PŘEDKUPNÍHO PRÁVA DODATEK č. 3 V ÚPLNÉM ZNĚNÍ K A R L O V Y V A R Y 2 0 1 0 MĚSTO KARLOVY VARY A KARLOVARSKÝ KRAJ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ PŘEDKUPNÍHO PRÁVA DODATEK č. 3 V ÚPLNÉM ZNĚNÍ K A R L O V Y V A R Y 2 0 1 0 N í ž e u v e d e n é h o d n e, m ě s í c e a r o k

Více

., IČ nebo r.č..., se sídlem bytem.. zaps. v OR vedeném.. soudem v, oddíl.., vložka., zastoupená (dále jen kupující )

., IČ nebo r.č..., se sídlem bytem.. zaps. v OR vedeném.. soudem v, oddíl.., vložka., zastoupená (dále jen kupující ) Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen také NOZ ), ve znění

Více

Kupní smlouva podle ustanovení 588 a násl. Občanského zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva podle ustanovení 588 a násl. Občanského zákoníku, v platném znění Číslo smlouvy prodávajícího: PM027666/2011-ZDMaj/Sm rř/hhe e l - 2 (&$fo-h V* 7 Kupní smlouva podle ustanovení 588 a násl. Občanského zákoníku, v platném znění Prodávající: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení:

Více

Usnesení 7. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 24.8.2015

Usnesení 7. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 24.8.2015 -1- Usnesení 7. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 24.8.2015 7/136 Bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Tachova za uplynulé období od veřejného zasedání zastupitelstva města, které se

Více

Kupní smlouva o převodu vlastnictví bytové jednotky

Kupní smlouva o převodu vlastnictví bytové jednotky Kupní smlouva o převodu vlastnictví bytové jednotky uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů ve znění pozdějších předpisů mezi těmito

Více

vyhlašuje dne 6. dubna 2012

vyhlašuje dne 6. dubna 2012 Město Sedlec-Prčice, Nám. 7. května 62, 257 91 Sedlec-Prčice O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení č. 1/2012 a jeho podmínkách na zjištění zájemců o koupi pozemků určených ÚP sídelního útvaru k individuální

Více

KUPNÍ SMLOUVĚ O KOUPI POZEMKŮ uzavřená podle ustanovení 50a zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVĚ O KOUPI POZEMKŮ uzavřená podle ustanovení 50a zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů BOROVÍ A JIHLAVSKÁ - SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ O KOUPI POZEMKŮ uzavřená podle ustanovení 50a zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Níže uvedeného dne Městys Okříšky,

Více

MATERIÁL PRO MIMOŘÁDNÉ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 09.07.2015

MATERIÁL PRO MIMOŘÁDNÉ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 09.07.2015 Odbor správy majetku V Písku dne: 25.06.2015 MATERIÁL PRO MIMOŘÁDNÉ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 09.07.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu také jen občanský zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu také jen občanský zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu také jen občanský zákoník ) Prodávající: Mgr. Martin Kopčil, r.č. 680711/0156, IČ: 15533387,

Více

prohlášení vlastníka budovy:

prohlášení vlastníka budovy: Hlavní město Praha, Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 IČ:00063941 Zastoupená starostou Mgr. Vladislavem Lipovským jako vlastník dále uvedené nemovitosti vydává podle ust. 4 zák. č. 72/1994

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 444/2012-N

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 444/2012-N , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 444/2012-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014 Bod programu: 8 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 9. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 10. 2012 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace Zpracoval: odbor, oddělení: Odbor ekonomiky a majetku Oddělení majetkové

Více

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K NEMOVITOSTI uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. občanského zákoníku, v platném znění

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K NEMOVITOSTI uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. občanského zákoníku, v platném znění Prodej pozemku společnosti ALEVEN MOST a. s. kupní smlouva Příloha č. 2 SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K NEMOVITOSTI uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. občanského zákoníku, v platném znění

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 63-2/2012

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 63-2/2012 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 63-2/2012 Dražebník IMEX REALITY s.r.o. Se sídlem: Výstaviště, Černá louka, pav. K 1167, 702 00 Moravská Ostrava IČ: 268 46 764 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem

Více

vyhotovená dle 20 Zák.č. 26/2000 Sb., a o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů

vyhotovená dle 20 Zák.č. 26/2000 Sb., a o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 Zák.č. 26/2000 Sb., a o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů I. Datum, místo, a čas zahájení dražby Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné.

Více

Kupní smlouva. o převodu vlastnického práva k níže uvedeným nemovitostem

Kupní smlouva. o převodu vlastnického práva k níže uvedeným nemovitostem Kupní smlouva o převodu vlastnického práva k níže uvedeným nemovitostem 1) JUDr. Věra Sedloňová insolvenční správkyně dlužníka.., r.č... trvale bytem jednající v rámci insolvenčního řízení sp.zn.. (jako

Více

D A R O V A C Í S M L O U V A

D A R O V A C Í S M L O U V A D A R O V A C Í S M L O U V A Smluvní strany: František Juřina r. č. trvale bytem a Anežka Juřinová r. č. trvale bytem jako dárce na straně jedné (dále dárce ) a Obec Kobylnice IČ: 004 88 160 se sídlem

Více

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami: / u (1) vlastník Město Poděbrady, se sídlem Jiřího náměstí 20/1, 29031, Poděbrady I, IČ: 00239640 zastoupené: PhDr. Langr Ladislav,

Více

SMLOUVA O PRODEJI ZÁVODU Z MAJETKOVÉ PODSTATY

SMLOUVA O PRODEJI ZÁVODU Z MAJETKOVÉ PODSTATY SMLOUVA O PRODEJI ZÁVODU Z MAJETKOVÉ PODSTATY mezi Ing. David Jánošík jako Prodávajícím a [ ] jako Kupujícím uzavřená dne [ ] 1 z 12 SMLOUVA O PRODEJI ZÁVODU Z MAJETKOVÉ PODSTATY uzavřená mezi Ing. Davidem

Více

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI Příloha č. 1 k Aukční vyhlášce č. 15600 Vzor Kupní smlouvy A SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ) mezi níže

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zřizování věcných břemen na majetku kraje Vysočina. ze dne 12. 4. 2011. č. 09/11

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zřizování věcných břemen na majetku kraje Vysočina. ze dne 12. 4. 2011. č. 09/11 Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro zřizování věcných břemen na majetku kraje Vysočina ze dne 12. 4. 2011 č. 09/11 Čl. 1 Vymezení působnosti (1) Pravidla Rady kraje Vysočina pro zřizování

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 276/2012-N

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 276/2012-N DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 276/2012-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se stanovuje na 19. září 2013, na adrese

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Krajský úřad Číslo prodávajícího: Číslo kupujícího: Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Příloha č. 6 k

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 27. zasedání dne 26. 9. 2006 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

U s n e s e n í z 5. zasedání zastupitelstva města ze dne 25. září 2006

U s n e s e n í z 5. zasedání zastupitelstva města ze dne 25. září 2006 Město Trutnov - Zpracováno dne : 25.09.2006 U s n e s e n í z 5. zasedání zastupitelstva města ze dne 25. září 2006 OBSAH Kontrola usnesení 2006-234/5 Kontrola plnění usnesení ZM Mgr. Adamec Majetek města

Více

µ 0505.ΒΟΣ.1/02,ΒΟΣΛ?(

µ 0505.ΒΟΣ.1/02,ΒΟΣΛ?( µ 0505.ΒΟΣ.1/02,ΒΟΣΛ?( 1616/CPT/2013-CPTM Č.j.: UZSVM/CPT/1419/2013-CPTM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště České Budějovice, Prokišova 1202/5, 371 03 České Budějovice O

Více

N/80/2011. vyhlašuje. konání veřejné dražby nedobrovolné. 1. Místo, datum a čas záhajení dražby. 2. Zápis účastníků dražby

N/80/2011. vyhlašuje. konání veřejné dražby nedobrovolné. 1. Místo, datum a čas záhajení dražby. 2. Zápis účastníků dražby DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA N/80/2011 Dražebník CZ Dražby a.s., IČ: 28701259, Mírové nám. 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l., v oddíle B, vložka 2041,

Více

NABÍDKA ÚČASTNÍKA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Fyzická osoba I. Označení výběrového řízení číslo výběrového řízení kolo II. Účastníci výběrového řízení Fyzická osoba: Titul, jméno, příjmení: Datum narození: Adresa

Více

Smlouva o zřízení věcného břemene

Smlouva o zřízení věcného břemene Smlouva o zřízení věcného břemene č. 4100934324. (dále jen Smlouva ) k provedení (v souladu s) ustanovení 76 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Bod 1. Den konání veřejné dražby se stanovuje na 21. října 2014, Čimická 780/61, 181 00 Praha 8 - Čimice v 10:00 hod.

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Bod 1. Den konání veřejné dražby se stanovuje na 21. října 2014, Čimická 780/61, 181 00 Praha 8 - Čimice v 10:00 hod. , Čimická 780/61, 18100 Praha 8 - Čimice IČ: 25023217, zapsaná: MS v Praze, oddíl B, vložka 11941 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 529/2014-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Dnešního dne byla uzavřena mezi

KUPNÍ SMLOUVA. Dnešního dne byla uzavřena mezi Dnešního dne byla uzavřena mezi M Ě S T E M SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU, IČO 268321, DIČ CZ 00268321 se sídlem nám. Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou zastoupeným starostou Mgr. Janem Tourkem jako prodávajícím

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 135/2011-N

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 135/2011-N EURODRAŽBY.CZ a.s, U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 135/2011-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 323/2009-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 323/2009-N Bod 1. DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 323/2009-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání draţby se stanovuje na 25. ledna 2010, na adrese

Více

Dohoda spoluvlastníků o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k budově

Dohoda spoluvlastníků o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k budově Dohoda spoluvlastníků o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k budově ust. 1140-1149 zákona č. 89/2012 Sb., oddělení ze spoluvlastnictví a zrušení spoluvlastnictví a dle 1166 zákona 89/2012

Více

Obsah: Metodický postup při uzavírání smluv o věcných břemenech k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Brna dotčeným stavbami inženýrských sítí

Obsah: Metodický postup při uzavírání smluv o věcných břemenech k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Brna dotčeným stavbami inženýrských sítí Úplné znění Metodiky pro uzavírání smluv o zřizování věcných břemen k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Brna dotčeným inženýrskými sítěmi schválené na Z3/025. zasedání ZMB konaném ode dne 6. 2.

Více

Město Hrádek nad Nisou. VGP CZ III., a.s. SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ

Město Hrádek nad Nisou. VGP CZ III., a.s. SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Město Hrádek nad Nisou a VGP CZ III., a.s. SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ 1 O B S A H 1. Definice... 3 2. Předmět a účel Smlouvy... 4 3. Závazek uzavřít Kupní smlouvu... 4 4. Kupní cena... 5 5. Prohlášení

Více

dále jako prodávající nebo zástavní věřitel na straně jedné 2. Bytové družstvo Staňkova 30, družstvo

dále jako prodávající nebo zástavní věřitel na straně jedné 2. Bytové družstvo Staňkova 30, družstvo Kupní smlouva o převodu vlastnictví k nemovitým věcem a o zřízení zástavního práva uzavřené podle 2079 a násl. a 1309 a násl. zák.č.89/2012 Sb., obč. zákoník, mezi těmito smluvními stranami: 1. Statutární

Více

I. Smluvní strany. Odběratel:

I. Smluvní strany. Odběratel: Smlouva o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod z vodovodu pro veřejnou potřebu ve vlastnictví obce Fryšava pod Žákovou horou, uzavřená na základě 8 odst. 6 zákona 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích

Více

Město Dobruška Zásady prodeje bytů ve vlastnictví Města Dobrušky

Město Dobruška Zásady prodeje bytů ve vlastnictví Města Dobrušky Město Dobruška Zásady prodeje bytů ve vlastnictví Města Dobrušky Čl. I. Předmět úpravy 1. Těmito zásadami se upravuje postup při prodeji bytů ve vlastnictví Města Dobrušky v bytových domech, v nichž již

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z IX. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 22.10.2015 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/IX/15: ZM schvaluje program dnešního

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. číslo: N 79/2015

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. číslo: N 79/2015 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA číslo: Dražby.net s.r.o., IČ: 48396389, se sídlem Olomouc, Sokolská 584 /11, PSČ 779 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp.zn. C 10141, jako dražebník

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. číslo: N 73/2009

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. číslo: N 73/2009 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA číslo: Dražby.net s.r.o., IČ: 48396389, se sídlem: Olomouc, ulice Sokolská čp. 584 /11, PSČ 772 00, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp.zn. C 10141,

Více

bankovní spojení: č.ú.: 2102361113/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (dále jen prodávající ) I.

bankovní spojení: č.ú.: 2102361113/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (dále jen prodávající ) I. Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen také NOZ ), ve znění

Více

AGENTURA PRO REVITALIZACI A SPRÁVU PODNIKŮ - ARES,

AGENTURA PRO REVITALIZACI A SPRÁVU PODNIKŮ - ARES, Smlouva o převodu nemovitostí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění změn a doplňků, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: společností AGENTURA

Více

Účastníci této smlouvy prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. II.

Účastníci této smlouvy prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. II. Směnná smlouva se smlouvou o zřízení věcného břemene kterou uzavřeli podle 611 a 151n a násl. zákona č. 40/1964 Sb.,občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů její účastníci Statutární město Ostrava

Více

KUPNÍ SMLOUVU. ~ REALITNÍ KANCELÁŘ PUBEC s.r.o.

KUPNÍ SMLOUVU. ~ REALITNÍ KANCELÁŘ PUBEC s.r.o. Ó ~ REALITNÍ KANCELÁŘ PUBEC s.r.o. ič 26331004, oič~ CZ26331 004 AMERICKÁ 2487(60, 301 00 PL2EN PU~EC TeI.~fax: 377 2267 67 K 5262-22 ZIl Níže uvelného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1) Město Blovice, ič:

Více

DRAŢBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 139/2010-D

DRAŢBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 139/2010-D DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŢBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 139/2010-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Den konání draţby se stanovuje na 30. června

Více

Smlouva o zajištění prodeje volných bytových jednotek formou výběrového řízení s elektronickou aukcí

Smlouva o zajištění prodeje volných bytových jednotek formou výběrového řízení s elektronickou aukcí Příloha č.1 usnesení č. 0030/1/R/2016 Smlouva o zajištění prodeje volných bytových jednotek formou výběrového řízení s elektronickou aukcí smluvní strany: Městská část Praha 11 se sídlem: Ocelíkova 672/1,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 04.06.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

DRAŽEBNí VYHLÁŠKA. Bod 2. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 Úřad městské části (1)

DRAŽEBNí VYHLÁŠKA. Bod 2. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 Úřad městské části (1) IČ: 25023217, zapsaná: MS v Praze, oddíl B, vložka 11941 DRAŽEBNí VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 1007/2015-N Bod 1. Touto "Dražební vyhláškou" se

Více

Název: Návrh nabytí pozemku p.č. 590 v k.ú. Husovice v ul. Sekaninova.

Název: Návrh nabytí pozemku p.č. 590 v k.ú. Husovice v ul. Sekaninova. Rada města Brna MMB2015000000707 $1 Z7/09. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 8. 9. 2015 ZM7/052H Název: Návrh nabytí pozemku p.č. 590 v k.ú. Husovice v ul. Sekaninova. Obsah: podmínky kupní

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 332/2013-N

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 332/2013-N , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 332/2013-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 093/2011-N

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 093/2011-N EURODRAŽBY.CZ a.s, U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 093/2011-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 475/2013-N

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 475/2013-N , Čimická 780/61, 18100 Praha 8 - Čimice IČ: 25023217, zapsaná: MS v Praze, oddíl B, vložka 11941 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 475/2013-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování spotřebitelských úvěrů platné od 1.9.2014.

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování spotřebitelských úvěrů platné od 1.9.2014. Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování spotřebitelských úvěrů platné od 1.9.2014. Účelem obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen OP ) společnosti ACEMA

Více

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o.

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 192-EA/16 Článek I. Elektronická aukce Aukční vyhláškou poskytovatel oznamuje a zveřejňuje veřejně dostupné informace, které jsou závazné pro konání

Více

IČ 26 50 62 20, DIČ CZ26506 22 0 za psaná v obchodní m rejstříku, v edeném Městským so ud em v Praze, oddíl B., vlo žk a 75 04

IČ 26 50 62 20, DIČ CZ26506 22 0 za psaná v obchodní m rejstříku, v edeném Městským so ud em v Praze, oddíl B., vlo žk a 75 04 Sídlo: Hybernská 1613/38, 110 00 Praha 1 provozovna Praskačka č.p. 75, PSČ 503 33 Tel.: 495 530 281, Fax: 495 530 281 E-mail: info@stone-block.cz, www.stone-block.cz Dražební v yhláška d r a ž b y d o

Více

Podmínky výběrového řízení

Podmínky výběrového řízení Výběrové řízení Výrobní a skladový areál Chomutov na zjištění zájemce o koupi stavby bez čp/če na pozemku parc. č. 6177 a pozemků parc. č. 4071/71, parc. č. 4071/75, parc. č. 4071/132, parc. č. 4071/137,

Více