REFINANCOVÁNÍ ÚVĚRŮ SPOLEČNOSTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REFINANCOVÁNÍ ÚVĚRŮ SPOLEČNOSTI"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů REFINANCOVÁNÍ ÚVĚRŮ SPOLEČNOSTI Bakalářská práce Autor: Petra Bokšanová Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Jaroslav Branický Praha Duben 2010

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně s použitím uvedených zdrojů. V Děčíně, dne Petra Bokšanová

3 Poděkování Ráda bych poděkovala panu Ing. Jaroslavu Branickému a Ing. Romaně Branické za odbornou pomoc a konzultace, které mi poskytovali po dobu zpracování. Panu Radku Jeschovi za umožnění použití konkrétních údajů jeho společnosti a poskytnutí detailních informací z jednání s konkrétními bankovními institucemi, bez kterých by tato práce byla pouhou teorií. V Děčíně, dne Petra Bokšanová

4 Anotace V první kapitole jsou uvedeny druhy úvěrů a možnosti financování podniku. Ve druhé kapitole jsem uvedla banky, které působí na českém trhu a nebankovní instituce, které poskytují úvěry. Třetí část práce věnuji zhodnocení situace ve společnosti Porsa Systém ČR, s.r.o., její historii a současné situaci. Uvádím popis současných firemních úvěrů a běžného účtu společnosti. Ve čtvrté kapitole jsem uvedla přehled jednotlivých nabídek od vybraných bankovních institucí a provedla jsem srovnání jednotlivých typů úvěrů a běžného účtu. V páté kapitole je uvedeno konečné zhodnocení získaných nabídek a konkrétní návrh pro vedení společnosti. Annotation In the first chapter there are mentioned types of loans and possibility of corporate finance.in the second chapter I have mentioned banks, which are operating in the Czech market and nonbank institutions that provide loans.in the third part of the work I am devoting to the evaluation of the situation in the company Porsa Systém ČR, s.r.o., its history and current situation.in the fourth chapter I have reviewed individual quotes from chosen bank institutions and I have made a comparison of individual types of loans and current account.in the fifth chapter there is mentioned final evaluation of received quotations and concrete proposals for the company management.

5 Obsah Úvod 1 Druhy úvěrů Hlediska členění úvěrů Krátkodobé úvěry Kontokorentní úvěr Směnečné úvěry Lombardní úvěr Revolvingový úvěr Střednědobé úvěry Spotřební úvěr Dlouhodobé úvěry Investiční úvěr Hypotéční úvěr Emisní úvěr Konsorciální úvěr Úvěry poskytované v rámci stavebního spoření Leasing Finanční leasing Operativní leasing Instituce poskytující úvěry Banky Nebankovní instituce Zhodnocení situace společnosti Společnost Porsa Systém ČR, s. r. o Firemní úvěry Investiční úvěr Provozní úvěr Revolvingový úvěr Běžný účet a související služby Zhodnocení získaných nabídek konkrétních institucí Nabídka Citibank Europe plc Refinancování investičního úvěru Refinancování provozního úvěru Nabídka na vedení Běžného účtu a souvisejících služeb Nabídka České spořitelny, a. s Refinancování investičního úvěru Refinancování provozního úvěru Nabídka na vedení Běžného účtu a souvisejících služeb Porovnání investičních úvěrů Porovnání provozních úvěrů Porovnání revolvingových úvěrů Porovnání Běžných účtů Zhodnocení a návrh pro vedení společnosti Zhodnocení Návrh pro vedení společnosti Závěr 5

6 Úvod Podnik jako takový je souhrn mnoha různorodých činností, jehož cílem je využití vlastního i cizího kapitálu, které mají vést k dalšímu rozvoji, růstu a především pak ke zvyšování hodnoty pro jeho vlastníky. Jednou z těchto činností je ekonomika podniku a její část finanční řízení podniku. Finanční řízení podniku je vysoce sofistikou prací, která se skládá z mnoha dílčích činností. Při finančním řízení je potřeba mít stanovené finanční cíle, které jsou současně základním stavebním kamenem pro stanovování dalších podnikových cílů. Rozhodujícími cíly finančního řízení jsou: Trvalá platební schopnost s perspektivou dlouhodobé likvidity Zajištění stálého dostatečného zisku a rentability vlastního kapitálu Hlavní oblasti finančního řízení jsou získávání finančních zdrojů, ať již k založení nebo pro další rozvoj podniku. Pro toto je potřeba zvolit optimální finanční strukturu s ohledem k vlastní struktuře majetku, k nákladům na získání kapitálu a finančnímu riziku. Tato práce se zaměří pouze na úzkou část finančního řízení, a to na konkrétní situaci u jedné výrobní společnosti. Součástí finanční činnosti je i disponování s peněžními prostředky. Podniky disponují s peněžními prostředky dvojí formou. Formou použití hotovostního nebo bezhotovostního platebního styku. Hotovostní formou je konkrétní hotovost na pokladně nebo pokladnách podniku. K bezhotovostnímu platebnímu styku slouží bankovní účty, ať již tak zvané běžné účty nebo jiné formy účtů. Vzhledem ke složitosti finančního řízení podniku, zejména pak mnoha způsobů zajištění dostatečného množství finančních prostředků, bude se tato práce soustředit pouze na jeden způsob a to financování potřeb podniku formou bankovních úvěrů. V první části diplomové práce si shrnu teoretické znalosti z oblasti bankovních úvěrů a jejich jednotlivé využití v praxi. V druhé části na konkrétním příkladě výrobní společnosti si ukážeme využití tohoto způsobu financování. Cílem společnosti je optimalizovat svoje financování, ať již formou restrukturalizace již čerpaných bankovních úvěrů, tak možností využití refinancování poskytnutých úvěrů jiným bankovním ústavem. Práce vychází z konkrétních údajů, které 6

7 oslovené bankovní instituce poskytli vedení společnosti, na základě informací od vedení společnosti. Vedení společnosti zaslalo stejné základní údaje (tj. rozvahu a výkaz zisku a ztráty za poslední dva roky a poslední ukončené čtvrtletí, a dále požadavek k čemu mají být požadované finanční prostředky použity). Ne všechny bankovní instituce byli ochotny vstoupit v jednání se společností o všech požadavcích. Některé byli ochotny v první fázi pouze otevřít vedení běžného účtu a následně po určitém období teprve jednat o dalších požadavcích. Z tohoto důvodu je v práci nakonec porovnáno pouze několik nabídek, které akceptovaly celé portfolio požadovaných služeb. 7

8 1 DRUHY ÚVĚRŮ Úvěr je formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je ochoten za tuto půjčku po uplynutí nebo v průběhu doby splatnosti zaplatit určitý úrok ve formě peněžité prémie. 1 Přijímání úvěru je ze strany vypůjčovatele vznikem jeho dluhu, závazku. Poskytování úvěru je ze strany půjčovatele vznikem jeho pohledávky za dlužníkem, přičemž vypůjčovatel se stává dlužníkem (debitorem). Uzavřením úvěrové transakce se půjčovatel peněz stává věřitelem. Z postavení dlužníka je úrok cena placená za vypůjčené peněžní prostředky, tedy nákladem výpůjčky, z hlediska věřitele je úrok cenou přijatou za dočasné předávní hodnoty dlužníkovi k dočasnému použití, tedy výnosem. Z makroekonomického hlediska je peněžní úvěr (dluh) návratným přerozdělením dočasně nebo trvale uvolněných peněžních fondů HLEDISKA ČLĚNĚNÍ ÚVĚRŮ Jednotlivé úvěry se od sebe liší. Jejich členění do různých skupin napomáhá k hodnocení jednotlivých rysů úvěru, vymezení podmínek jejich poskytování, určení úrokových sazeb a umožňuje zajistit vhodné krytí a časovou shodu úvěrových zdrojů. Úvěry se obvykle člení podle těchto hledisek: Dle doby splatnosti Krátkodobé (do 1 roku) Střednědobé (od 1 do 5 let) Dlouhodobé (od 5 let) 1 cs.wikipedia.org/wiki/%c3%9av%c4%9br 2 Kolektiv autorů: Bankovnictví, 2006, Praha, vydal Bankovní institut, ISBN:

9 Dle formy zajištění Nekrytý (blanko úvěry) Krytý zajištěním osobním (ručení a směnečné zajištění) zajištěním reálným (zástava movitých a nemovitých věcí) Dle účelu čerpání spotřební úvěr provozní úvěr sezónní úvěr investiční úvěr překlenovací úvěr úvěr na privatizaci hypotéční úvěr importní úvěr exportní úvěr Dle druhu měny čerpání v domácí měně v zahraniční měně Dle odvětví, ve kterém příjemce úvěru působí průmysl zemědělství stavebnictví vnitřní obchod zahraniční obchod Dle příjemce úvěru soukromá fyzická osoba a domácnost podnikatelský subjekt (PO a FO) veřejné instituce 9

10 1.2 KRÁTKODOBÉ ÚVĚRY Kontokorentní úvěr Kontokorentní úvěr je krátkodobý bankovní úvěr, který banka poskytuje klientovi až do smluvené maximální hranice (úvěrového rámce). Je poskytován v určité výši a čerpá se dle potřeby klienta v měnícím se rozsahu až do výše úvěrového rámce. Zároveň dochází k zúčtování došlých a odcházejících plateb spolu se zúčtováním na kontokorentním účtu. Ten může mít zůstatek v debetu i kreditu. Pokud má kontokorentní úvěr kreditní zůstatek, je banka vůči klientovi v dlužnické pozici a naopak při debetním zůstatku se banka stává věřitelem. Čerpání kontokorentního úvěru je plně na uvážení a potřebách klienta. V praxi to znamená, že čerpán může být až do výše úvěrového rámce, nebo pouze do takové výše, kterou klient v danou dobu potřebuje. Kontokorentní úvěr se zajišťuje všemi druhy osobních a reálných záruk. Splátky úvěru se provádí došlými úhradami na příslušný kontokorentní účet. Splátkami kontokorentního úvěru dochází ke snížení čerpané částky, a díky tomu vzniká možnost opakovaného čerpání až do jeho maximálního úvěrového rámce Směnečné úvěry Eskontní úvěr Směneční eskontní úvěr vzniká nákupem směnky bankou před její splatností se srážkou tzv. diskontu, úroku za dobu od data nákupu do data splatnosti směnky. Úvěr je poskytován na částku směnky, směnečnou sumu, na niž je směnka vystavena, na dobu ode dne eskontu do dne splatnosti směnky. Negociační úvěr je modifikací eskontního úvěru v zahraničním obchodu. Tento typ úvěrové směnečné transakce doprovází dokumentární platby (Dokumentární inkaso a dokumentární akreditiv). 3 3 Kolektiv autorů: Bankovnictví, 2006, Praha, vydal Bankovní institut, ISBN:

11 Akceptační úvěr Akceptační úvěr spočívá v tom, že banka akceptuje směnku, kterou na ni klient vystavil. Akceptem směnky se rozumí písemné přijetí cizí směnky (traty), čímž se banka neboli akceptant zavazuje, že zaplatí v době splatnosti směnky směnečnou částku. Akceptem směnky, kterou na banku vystaví její klient nebo na jeho příkaz třetí osoba, banka propůjčuje (prodává) klientu své dobré jméno. Jde tedy o půjčku kreditu (úvěru), nikoli o půjčku peněz. 4 Akcept směnky bankou dělá tuto směnku důvěryhodnější a obchodovatelnější. Pro klienta je akceptační úvěr vhodný především k získání krátkodobých finančních prostředků na nákup materiálu, zboží, surovin apod. Rambourzní úvěr je druhem akceptačního úvěru v zahraničním obchodě. Akcept směnky se uskutečňuje proti předání dokumentů předepsaných odběratelem (dovozcem) v rámci dané zahraničně obchodní operace. 5 Avalový úvěr Jedná se o úvěr, při kterém banka poskytuje klientovi své dobré jméno. Banka přebírá ručení za závazky klienta ve formě záruky nebo garance, tzn., že banka ručí za to, že vystavenou směnku uhradí, pokud její klient nezaplatí ve stanoveném termínu. Banka je, na rozdíl od akceptačního úvěru, pouze vedlejším dlužníkem. Pro klienta je avalový úvěr v první řadě prostředkem, který mu ušetří použití likvidních prostředků. Banky poskytují tuto službu jen velmi dobrým klientům. 6 4 Kolektiv autorů: Bankovnictví, 2006, Praha, vydal Bankovní institut, ISBN: Kolektiv autorů: Bankovnictví, 2006, Praha, vydal Bankovní institut, ISBN: Kolektiv autorů: Bankovnictví, 2006, Praha, vydal Bankovní institut, ISBN:

12 1.2.3 Lombardní úvěr Lombardní úvěr je krátkodobý úvěr, který zní na pevnou částku a je poskytován na přesně termínovanou lhůtu proti zástavě tržně obchodovatelných věcí nebo práv (movitých zástav). Vlastní lombardní úvěr je krátkodobý úvěr nejenom formálně, ale i fakticky prolongace nejsou v tomto úvěrovém obchodě běžné. Pro obchody s lombardními úvěry platí, že se vztahují k zástavnímu právu. Lombardním úvěrem jsou kryty krátkodobé finanční potřeby, např. na provozní prostředky ve formě překlenovacích, resp. sezonních úvěrů. Poskytnutí lombardního úvěru využívá ekonomickou zhodnotitelnost zastavované ho objektu. Lombardovatelné jsou jen takové majetkové hodnoty, které jsou vhodné pro předání, hodnotově stabilní a tržně obchodovatelné Revolvingový úvěr Jedná se o krátkodobý úvěr, který se může obnovovat. Čerpání tohoto úvěru funguje obdobně jako u kontokorentního úvěru, s tím rozdílem, že je poskytován jako účelový a je nezávislý na konkrétním běžném účtu. Revolvingovým úvěrem se většinou financují oběžná aktiva, zejména bonitní pohledávky, ale i zásoby. Klient může, po splacení části úvěru a při dodržení podmínek úvěrové smlouvy, čerpat opět úvěr až do stanoveného úvěrového rámce. Díky účelovosti bývá úroková míra výrazně nižší, než u úvěru kontokorentního. 8 7 Kolektiv autorů: Bankovnictví, 2006, Praha, vydal Bankovní institut, ISBN: cs.wikipedia.org/wiki/revolvingov%c3%bd_%c3%bav%c4%9b 12

13 1.3 STŘEDNĚDOBÉ ÚVĚRY Spotřební úvěr Spotřební úvěry (půjčky) jsou úvěrovou formou, která se prosadila ve spotřebních úvěrech. Spotřební úvěry bývají označovány jako malé úvěry, případně pořizovací půjčky, soukromé půjčky, splátkové úvěry apod. Tyto úvěry jsou směřovány zejména do sektoru zaměstnanců, kteří svojí mzdou a osobními poměry určují výši jejich čerpání a současně zajišťují jejich splácení. Spotřební úvěr může a nemusí být účelový. V mnoha případech není účelové použití půjčky předepsáno. Výjimkou je spotřební zboží, které slouží k zajištění úvěru (např. osobní automobil). Banky vyžadují při zajištění úvěru ručení třetích osob a právo na obstavení příjmů. Dodatečným zajištěním může být zástavní právo k pořizovanému předmětu, popřípadě nemovitosti (pokud se jedná o větší půjčku s delší dobou splatnosti), zástava vkladů a postoupení nároků z životního pojištění Spotřební úvěry se pohybují řádově v desetitisících, spíše výjimečně ve statisících. Doba splatnosti leží nejčastěji mezi 6 měsíci a 6 lety. Náklady spojené s úvěrem jsou stanoveny hned na počátku a jsou zahrnuty do měsíčních splátek. 9 Půjčky se splácí tzv. anuitním způsobem, kdy se platí měsíční splátky, které jsou ve stejné výši. Tato stálá splátka obsahuje dílčí splátku půjčky a úhradu úroků, která závisí na aktuálním zůstatku. 9 Kolektiv autorů: Bankovnictví, 2006, Praha, vydal Bankovní institut, ISBN:

14 1.4 DLOUHODOBÉ ÚVĚRY Investiční úvěr Investiční úvěr slouží k financování pořízení investičního hmotného i nehmotného majetku. Čerpání a splácení úvěru je pevně stanoveno a úvěr je poskytován v Kč i v cizích měnách. Tyto úvěry jsou některými finančními institucemi poskytovány pouze za podmínky minimálně dvouleté historie firmy, případně podnikání a základě živnostenského, případně jiného, podnikání. Výše úvěru je omezena schopností klienta dostát svým závazkům, výší investice a způsobem zajištění. Obvykle je tento úvěr poskytován jako účelový a nejčastějším zajištěním je nemovitost, směnka a ručení třetí osobou. Investiční úvěr je vhodným nástrojem k financování podnikatelského rozvoje. Je vhodný hlavně pro firmy, které rozšiřují výrobní prostory a nakupují strojní zařízení Hypotéční úvěr Hypotéční úvěr v širším slova smyslu je chápán jako úvěr zajištěný zástavním právem k nemovitosti. V užším slova smyslu je chápán jako úvěr poskytnutý na investice do nemovitosti, který je zajištěný zástavním právem k této nebo i jiné nemovitosti. 10 Zástavní právo je závazek majitele nemovitosti, že se věřitel může v případě nesplnění závazku vůči němu domáhat uspokojení své pohledávky ze zastavené věci. Maximální výše hypotečního úvěru je limitována hodnotou resp. cenou zastavované nemovitosti. V případě, že by byla poskytnuta částka vyšší, byla by ohrožena návratnost úvěru. 10 H.SŮVKOVÁ a kolektiv: Specializované bankovnictví, 1997, Praha, vydal Bankovní institut, ISBN:

15 V některých zemích určuje zákonná úprava maximální výši hypotečního úvěru, který se poskytuje proti zástavě nemovitosti. V České republice je tato maximální výše stanovena na 70 % ceny zastavené nemovitosti související: s bydlením fyzických osob s podnikatelskými projekty záměry Hypoteční úvěry, které se poskytují na investice do bydlení, bývají poskytovány za výhodnějších úvěrových a úrokových podmínek než úvěry na podnikatelské účely. V mnoha zemích včetně České republiky bývají tyto úvěry na bydlení podporovány státem Emisní úvěr Emisní úvěr je poskytnut na základě odkupu emise cenných papírů (nejčastěji obligací), které dlužník emituje za účelem získání finančních prostředků. Příklady obligací: a) Kuponové obligace Tyto obligace jsou spojené s kupony. Ty se postupně ostřihávají a dávají se k proplacení v předem určených termínech. Tyto platby jsou buď fixní, variabilní, s průběžnými úpravami apod. b) Diskontovanéobligace U těchto obligací nejsou žádné kupony. Z nominální hodnoty obligace je odečten úrokový výnos, tzn., že emitent získá nižší hodnotu než je nominální a v termínu splatnosti musí zaplatit celou nominální hodnotu. c) Průmyslové obligace Tyto obligace využívají průmyslové společnosti k financování svých potřeb. d) Ziskové dluţní úpisy Jejich výnos je zajištěn pevným úrokem, který bývá nižší než u ostatních fixně úročených dluhopisů, a podílem na zisku společnosti styl.finance.cz/zpravy/finance/187401/?mailcendivlogin=1 12 styl.finance.cz/zpravy/finance/187401/?mailcendivlogin=1 15

16 e) Indexové obligace Tyto obligace jsou chráněny před znehodnocením půjčky. Emitent se zavazuje, že bude zvyšovat nominální hodnotu obligace podle míry inflace. Obligace s zvýší nominálně a zároveň se zvýší i úrokový výnos. f) Opční a vyměnitelné obligace Tyto obligace jsou spojené s přednostním právem na upisování akcií (tzv. opční) a s právem na jejich výměnu za akcie společnosti (tzv. vyměnitelné neboli konvertibilní). 13 g) Prioritní obligace Tyto obligace, které svým majitelům dávají nárok na přednostní uhrazení v případě likvidace emitenta. h) Euroobligace Měna, ve které jsou tyto obligace denominované, se liší od měny té ekonomiky, ve které jsou vydávány. Nejčastěji je touto měnou světově uznávaná měna. Protože jsou tyto obligace vydávány ve větších nominálních hodnotách, jsou přístupné pouze větším podnikům Konsorciální úvěr Jedná se o úvěr, který poskytují banky společně s jinými bankami sdruženými v konsorciu. Zpravidla se jedná o peněžní úvěry, převážně investičního charakteru. Tento druh úvěru je nezbytný tehdy, pokud banka není schopna či ochotna daný úvěr poskytnout sama. Tyto úvěry jsou určeny pro klienty, kteří potřebují příliš velké finanční prostředky, které nemohou být pokryté jedinou bankou, aniž by nebylo v ohrožení její úvěrové portfolio. Zapojením jiných bank a společného prověření bonity klienta všemi zúčastněnými bankami snižuje konsorciální úvěr riziko jednotlivé banky, protože se rozděluje mezi ně. Název úvěru je odvozen z toho, že banky za účelem poskytnutí jednoho, zpravidla velkého úvěru, vytvoří bankovní konsorcium. Úvěrové riziko každého člena konsorcia odpovídá výši jeho účasti styl.finance.cz/zpravy/finance/187401/?mailcendivlogin= styl.finance.cz/zpravy/finance/187401/?mailcendivlogin=1 15 Kolektiv autorů: Bankovnictví, 2006, Praha, vydal Bankovní institut, ISBN:

17 1.4.5 Úvěry poskytované v rámci stavebního spoření Ve stavebních spořitelnách se vytváří tzv. fond stavebního spoření, který má následující složení: Všechny pravidelné i mimořádné vklady účastníků stavebního spoření Připsané úroky Státní podpora Splátky úvěrů bez úroků K hodnocení poskytnutí úvěru ze stavebního spoření se zkoumá podíl účastníka na tvorbě fondu stavebního spoření. K tomu se používají hodnotící ukazatele. Přidělení cílové částky znamená, že ve fondu stavebního spoření rezervuje stavební spořitelna prostředky ve výši cílové částky stanovené ve smlouvě o stavebním spoření účastníka. 16 Po přidělení cílové částky může účastník stavebního spoření čerpat naspořené vklady na bytové potřeby, státní podporu, úroky a úvěr. Tento úvěr ovšem nevzniká automaticky, ale je sjednán samostatnou úvěrovou smlouvou, přičemž se prokazuje bonita klienta a způsob zajištění úvěru. Stavební spořitelny upřednostňují jako zajištění vysokých úvěrů zástavní právo k nemovitosti. Dalším možným zajištění je bankovní záruka, vklady vinkulované ve prospěch stavební spořitelny, cenné papíry, které slouží k dozajištění úvěru a ručitelské závazky Bonita klienta se posuzuje zejména podle jeho celkových příjmů, které musí doložit (obvykle potvrzením do zaměstnavatele nebo předložením daňového přiznání). Stavební spořitelny většinou požadují životní pojištění pro případ úmrtí, vinkulované v jejich prospěch. Překlenovací úvěr poskytují stavební spořitelny účastníkovi stavebního spoření k urychlenému řešení bytových potřeb, v případě, že dosud nesplnil podmínky pro přidělení cílové částky. Je tedy určen k překlenutí čekací doby do přidělení cílové částky. 16 H.SŮVKOVÁ a kolektiv: Specializované bankovnictví, 1997, Praha, vydal Bankovní institut, ISBN:

18 Mezi základní podmínky pro poskytnutí tohoto úvěru patří uzavřená smlouva o stavebním spoření a stanovený minimální zůstatek na účtu stavebního spoření. Překlenovací úvěr je udělován až do plné výše cílové částky. Poskytuje se na komerčním základě, přičemž úrokové sazby jsou odvislé od doby spoření, resp. doby, kdy se předpokládá splnění podmínek pro přidělení cílové částky. Stavební spoření a úvěr pro právnické osoby Z hlediska uzavření smlouvy a určení cílové částky jsou podmínky podobné jako u fyzických osob. Právnickým osobám však není poskytována státní podpora a úroky z vkladů jsou předmětem daně z příjmů. U tohoto typu úvěrů bývají úrokové sazby nižší než u komerčních úvěrů. 18

19 1.5 LEASING Leasing charakterizuje určitý druh financování. Mezi výrobce investičního nebo spotřebního zboží a subjekt, který tuto investici potřebuje, přitom vstupuje specializovaná leasingová společnost. Tato leasingová společnost získá a financuje dané zboží a pronajímá je klientovi. Leasingové splátky zahrnují amortizaci pronajatého předmětu (morální a fyzické opotřebení), úroky, dále náklady na servis, zprostředkovatelskou odměnu, ziskovou přirážku Finanční leasing Tento leasing je vymezen jako pronájem na určitou dobu, kdy při ukončení pronájmu dochází k převodu vlastnických práv. Finanční leasing lze charakterizovat jako trojstranný vztah mezi výrobcem, který daný předmět leasingu dodává, leasingovou společností a nájemcem. Doba finančního pronájmu zahrnuje podstatnou část doby životnosti věci, která je předmětem tohoto pronájmu, a celkové nájemné by mělo být finančně výhodné pro nájemce i pronajímatele. Velkou část rizik a náklady spojené s užíváním pronajaté věci přenáší pronajímatel na nájemce. Finanční leasing zahrnuje pronájem movitých i nemovitých věcí a jedná se hlavně o střednědobé a dlouhodobé pronájmy předmětů Operační leasing Operační leasing je přímý vztah mezi pronajímatelem a nájemcem. Předmět leasingu je nájemci předán do užívání, nájemce platí pronajímateli dohodnuté nájemné a po ukončení nájmu je předmět leasingu vrácen pronajímateli. Operační leasing zahrnuje pronájem např. dopravních prostředků, počítačů a má převážně krátkodobý popř. střednědobý charakter. Operační leasing je buď vypověditelný, anebo platí na určitou dobu. Po celou dobu platnosti leasingové smlouvy je pronajímatel z právního a hospodářského hlediska vlastníkem předmětu. Předmět leasingu je evidován v účetnictví pronajímatele, který je oprávněn provádět odpisování, případně tvořit rezervy na opravy tohoto majetku. 17 Kolektiv autorů: Bankovnictví, 2006, Praha, vydal Bankovní institut, ISBN:

20 2 INSTITUCE POSKYTUJÍCÍ ÚVĚRY 2.1 BANKY Dle zákona o bankách č. 21/1992 Sb. se bankami rozumějí právnické osoby se sídlem v ČR, založené jako akciové společnosti, které přijímají vklady od veřejnosti a poskytují úvěry, a které k výkonu této činnosti mají bankovní licenci. 18 O udělení bankovní licence rozhoduje Česká národní banka a přihlíží ke stanovisku Ministerstva financí ČR. Toto stanovisko musí být kladné, jinak nelze povolení udělit. Členění obchodních bank dle struktury bankovních sluţeb: Universální banky Tyto banky poskytují rozsáhlou škálu finančních služeb. Rozsah poskytovaných služeb záleží na licenci, vydané ČNB. Příslušné služby, které je banka oprávněna poskytovat, jsou zapsány do obchodního rejstříku. Specializované banky Specializované banky se orientují na vybrané druhy služeb (investiční, hypotéční, záruční, spořitelní banky) a na klientelu z vybraných odvětví a oborů hospodářské činnosti (zemědělství, těžký průmysl, zahraniční obchod, drobné podnikání aj.). 19 Členění obchodních bank dle rozsahu poskytovaných sluţeb: Maloobchodní bankovnictví Maloobchodní bankovnictví je zaměřeno na širokou veřejnost prostřednictvím sítě poboček. Pro maloobchodní bankovnictví jsou typický velký počet transakcí, které jsou však objemově relativně malé a které převažují v celkovém množství. Velkoobchodní bankovnictví Jedná se o provádění obchodů ve velkém měřítku. Tyto obchody představují jednotlivě vysoké částky. Velkoobchodní služby jsou nabízeny podnikům (korporacím) se zdravou finanční pozicí Kolektiv autorů: Bankovnictví, 2006, Praha, vydal Bankovní institut, ISBN: Kolektiv autorů: Bankovnictví, 2006, Praha, vydal Bankovní institut, ISBN: Kolektiv autorů: Bankovnictví, 2006, Praha, vydal Bankovní institut, ISBN:

21 Tabuka č. 1: Banky a pobočky zahraničních bank IČ Název instituce nebo označení osoby Datum vzniku ABN AMRO Bank N.V AXA Bank Europe, organizační složka Banco Popolare Česká republika, a.s Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Holland) N.V. Prague Branch, organizační složka BRE Bank S.A., organizační složka podniku CALYON S.A., organizační složka Citibank Europe plc, organizační složka COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha Česká exportní banka, a.s., zkráceně ČEB, a.s Česká spořitelna, a.s Českomoravská stavební spořitelna, a.s Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s Československá obchodní banka, a. s Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka Evropsko-ruská banka, a.s Fortis Bank SA/NV, pobočka Česká republika GE Money Bank, a.s HSBC Bank plc - pobočka Praha Hypoteční banka, a.s ING Bank N.V J & T BANKA, a.s Komerční banka, a.s LBBW Bank CZ a.s Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s Oberbank AG pobočka Česká republika Poštová banka, a.s., pobočka Česká republika PPF banka a.s

22 IČ Název instituce nebo označení osoby Datum vzniku PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich, pobočka Česká republika Raiffeisen stavební spořitelna a.s Raiffeisenbank a.s Raiffeisenbank im Stiftland eg pobočka Cheb, odštěpný závod Saxo Bank A/S, organizační složka Stavební spořitelna České spořitelny, a.s UniCredit Bank Czech Republic, a.s Volksbank CZ, a.s Všeobecná úverová banka a.s., pobočka Praha; zkráceně: VUB, a.s., pobočka Praha Waldviertler Sparkasse von 1842 AG Wüstenrot - stavební spořitelna a.s Wüstenrot hypoteční banka a.s Zdroj:. 22

23 2.2 NEBANKOVNÍ INSTITUCE Česká leasingová a finanční asociace (ČLFA) 21 Česká leasingová a finanční asociace (ČLFA) byla založena v r na podporu rozvoje leasingu. Dnes zastupuje společné zájmy poskytovatelů nebankovních finančních produktů leasingu, úvěrů pro spotřebitele i podnikatele a factoringu. Sdružuje všechny významné poskytovatele těchto služeb s rozhodujícím podílem v odpovídajících segmentech trhu. V r měla ČLFA 70 členských společností, které se trvale a pravidelně zabývaly leasingovými operacemi, nebankovními úvěry a splátkovými prodeji pro domácnosti i podnikatele a factoringovými obchody. Tabulka č. 2: Seznam členů ČLF (k ) Deutsche Leasing ČR, spol. s r. o. Deloitte Advisory, s. r. o. Praha Koncernová s. r. o. DIL Immobilien-Leasing D.S. Leasing, a. s. D.S. Factoring, s. r. o. EKORENT, s. r. o. ECS International Czech Republic, s. r. o. Factoring České spořitelny, a. s. ESSOX, s. r. o. FCE Credit, s. r. o. Factoring KB, a. s. GE Money Auto, a. s. Fortis Lease Czech s. r. o. GMAC, a. s. GE Money Multiservis, a. s. Home Credit, a. s. GRENKELEASING s. r. o. Immoconsult Leasing Czechia s. r. o. IKB Leasing ČR s. r. o. IMPULS-Leasing-AUSTRIA s. r. o. IMMORENT ČR s. r. o. KPMG Česká republika, s. r. o. ING Lease (C.R.), s. r. o. LEASETREND s. r. o. LeasePlan Česká republika, s. r. o. Mercedes-Benz Financial Services Mazars Audit s. r. o. NOVA-AUTO Leasing, a. s. Česká republika s. r. o. Oberbank Leasing spol. s r. o. Oberbank Bohemia Leasing, s. r. o. Česká republika, s. r. o. PricewaterhouseCoopers Provident Financial s. r. o. PROFI CREDIT Czech, a. s. Raiffeisen-Leasing, s. r. o. PSA FINANCE ČESKÁ REPUBLIKA, s. r. o. RT TORAX, s. r. o. RELEAS a. s. S MORAVA Leasing, a. s. s Autoleasing, a. s

24 Santander Consumer Leasing s. r. o. Santander Consumer Finance a. s. Servis Leasing a. s. SCANIA FINANCE Czech Republic, s. r. o. Czech Republic s. r. o. SG Equipment Finance SüdLeasing, s. r. o. SINCOM Leasing, a. s. Toyota Financial Services Czech s. r. o. ŠkoFIN s. r. o. UniCredit Leasing CZ, a. s. TRANSFINANCE, a. s. VB Leasing CZ, spol. s r. o. UNILEASING, a. s. Východočeská leasingová, s. r. o. VLTAVÍN leas, a. s. Zdroj: Tabulka č. 3: Společnosti nabízející systematicky spotřebitelské úvěry COFIDIS s.r.o. ČSOB Leasing, a.s. ESSOX, s.r.o. GE Money Multiservis, a.s. Mercedes-Benz Financial Services Česká republika s.r.o. Provident Financial, s.r.o. Raiffeisen-Leasing, s.r.o. Santander Consumer Finance a.s. Toyota Financial Services Czech, s.r.o. VB Leasing CZ, spol. s r.o. Zdroj: CETELEM ČR, a.s. CREDIUM, a.s. D. S. Leasing, a.s. GE Money Auto, a.s. HOME CREDIT a.s. PROFI CREDIT Czech, a.s. PSA FINANCE ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o. sautoleasing, a.s. ŠkoFIN s.r.o. UniCredit Leasing CZ, a.s. 24

25 3 ZHODNOCENÍ SITUACE SPOLEČNOSTI 3.1 SPOLEČNOST PORSA SYSTÉM ČR, s. r. o Společnost PORSA SYSTEM ČR s.r.o. byla založena v roce 1996 třemi společníky, českou fyzickou osobou a dvěma právnickými osobami z Dánska, jako výrobní a prodejní společnost zejména s produkty jednoho z dánských společníků. Většinový podíl v této společnosti vlastní fyzická osoba z České republiky. Společnost je zapsánu u Krajského soudu v Ústí nad Labem, a jejím sídlem je město Děčín. Společnost řídí jednatel společnosti, kterým je jeden ze společníků. Společnost poskytuje tyto služby: Návrhy a cenové kalkulace Dodávky: o pultů a vitrín PORSA o regálů WALL RAIL o kovových regálů o dráţkových stěn o vstupních systémů MANAGER o drátěného programu o výběr a dodávku doplňků (háčky, košíky, bezpečnostní zrcadla, aj.) dopravu, montáţ, servis Společnost PORSA SYSTEM ČR s.r.o. je výrobcem obchodního, zdravotnického a laboratorního vybavení. Dodává širokou škálu produktů, kterými lze kompletně nebo částečně vybavit jakékoli prodejní plochy, veřejné prostory, laboratoře, kanceláře apod. V prvních letech společnost zaměstnávala 5 pracovníků a měla roční obrat cca 5-10 mil. Kč. Zabývala se zejména výrobou nábytku a obchodního zařízení ze systému PORSA, který vyrábí a dodává jeden ze společníků z Dánska. Na základě toho měla a má společnost výhradní zastoupení pro prodej a výrobu tohoto systému pro ČR a SR. Systém PORSA je značka produktu vyráběného z dovážených komponentů od firmy PORSACO DENMARK. Základem je konstrukce z duralových profilů a výplně z LTD desky, skla, zrcadla, drážkového panelu aj. 25

26 Růst nastal v roce 2001 kdy společnost navázala obchodní spolupráci s jednou významnou německou firmou, pro kterou začala vyrábět část zařízení pro jejich obchody. Tato spolupráce vedla k potřebě zvětšení výrobních prostor. Společnost tedy z vlastních prostředků zakoupila areál v Děčíně, kam se i přestěhovala. Současně pořídila na leasing nové výrobní technologie a přijala další zaměstnance. V této době společnost zaměstnávala 25 stálých zaměstnanců a dalších cca brigádníků. Postupně se objednávky od tohoto partnera rozrostly do té míry, že začaly činit téměř 90 % objemu výroby. Zejména díky výborné kvalitě dodávaných výrobků a dodržování požadovaných termínů se spolupráce zdárně rozvíjela a vedla v následujících letech k potřebě větších výrobních prostor. V roce 2006 společnost pořídila ze svých finančních rezerv nový areál v Děčíně, který ovšem potřeboval přizpůsobit pro vlastní výrobu. Část rekonstrukce byla provedena taktéž z vlastních finančních prostředků, ale na další úpravy již společnost využila investiční úvěr od banky. Vzhledem k tomu, že společnost současně i navyšovala na základě požadavku na výrobu, byl s požadavkem na investiční úvěr vznesen požadavek na financování materiálu pro navýšení výroby a zajištění rezervy finančních prostředků pro průběžné financování vzhledem ke skutečnosti, že doba splatnosti faktur je více než 14 dnů. Společnost získala úvěry od Komerční banky, a.s. na základě svých potřeb. V roce 2009 přišla ekonomická krize ve světě, která se zejména na počátku roku 2009 významně dotkla i společnosti PORSA SYSTEM ČR, což se negativně podepsalo na finanční situaci. V této době, i přes pravidelné splácení úvěrů, se změnil přístup financující banky tak, že hrozilo zpoplatnění poskytnutých úvěrů, protože společnost neplnila kritéria obratu. Proto vedení společnosti vstoupilo v jednání s dalšími bankovními ústavy k možnosti refinancovat svoje bankovní závazky. Tento nepříznivý vývoj se díky úsilí managementu, zajištění jiných obchodních zakázek a zejména díky oživení trhu v druhé půli roku 2009, podařilo zastavit. V současné době společnost kromě výroby zařízení zajišťuje i dodávku a montáž tohoto zařízení. 26

27 Tahulka č. 4: Hospodaření společnosti v uplynulých letech Rok obrat zisk 2009 předběţný Zdroj: Interní data společnosti 27

28 3.2 FIREMNÍ ÚVĚRY Firma Porsa Systém ČR, s. r. o. má v současnosti 3 úvěry. Jedná se o investiční, provozní a revolvingový úvěr. V červnu 2010 je možné splatit všechny úvěry bez sankcí za předčasné splacení Investiční úvěr V roce 2008 firma potřebovala finanční prostředky na rekonstrukci a opravu areálu. Výše úvěrového rámce byla Kč s dobou splatnosti 53 měsíců. Celková čerpaná částka úvěru je ve výši Kč a zůstatek je k ve výši Kč. Při refinancování tohoto úvěru bude novým úvěrem splacena dlužná částka a zbývající finanční prostředky budou použity na investici do nové skladové haly. Úroková sazba je stanovena na 2,15 % p. a. + 6M PRIBOR ze zůstatku jistiny. Poplatek za schválení úvěru činil Kč a spravování úvěru je v částce 800 Kč měsíčně. Tabulka č. 5: Splátky úvěru Pořadí splátky Datum splátky Výše splátky Kč 2-52 K 20. dni v měsíci Kč Kč Zdroj: Interní data společnosti 28

29 3.2.2 Provozní úvěr V roce 2009 potřebovala firma, vzhledem k rostoucímu objemu výroby, zajistit finanční prostředky na nákup materiálu a zásob. Úvěrový rámec činil Kč s lhůtou splatnosti 46 měsíců. Zůstatek k je ve výši Kč. Při refinancování by byl úvěr splacen a zbylé finanční prostředky použity na financování zásob a materiálu. Úroková sazba je stanovena na 2,55% p.a. + 1M PRIBOR ze zůstatku jistiny. Poplatek za schválení úvěru činil Kč a poplatky za spravování úvěru jsou v částce 700 Kč měsíčně. Tabulka č. 6: Splátky úvěru Pořadí splátky Datum splátky Výše splátky Kč 2-45 K 20. dni v měsíci Kč Kč Zdroj: Interní data společnosti Revolvingový úvěr V roce 2009 firma potřebovala na financování zásob a materiálu navýšit finanční prostředky, proto zvolila možnost financování prostřednictvím revolvingového úvěru. Úvěrový rámec je ve výši Kč s dobou splatnosti 12 měsíců. Zůstatek k je Kč a v termínu splatnosti bude zbývající částka uhrazena. Úroková sazba je stanovena na 2,91 % p.a. + 14D PRIBOR ze zůstatku jistiny. Poplatek za schválení úvěru je ve výši Kč a poplatek za vedení účtu je 700 Kč měsíčně. Tabulka č. 7: Splátky úvěru Pořadí splátky Datum splátky Výše splátky Kč 2-11 k 19. dni v měsíci Kč Kč Zdroj: Interní data společnosti 29

30 3.3 Běţný účet a související sluţby Vedení korunového a eurového účtu činí ročně Kč. Rozpis jednotlivých položek vztahujících se k poplatku za vedení účtu je v níže uvedených tabulkách. Tabulka č. 8: Vedení korunového účtu v Kč Měsíc Celkem Cena za přímé bankovnictví Poplatek za vedení, spravování, výpis Poplatek za vedení účtu Poplatek za výpis č Celkem Kč Zdroj: Interní data společnosti Tabulka č. 9: Vedení eurového účtu v Kč Měsíc Celkem Cena za přímé bankovnictví Poplatek za vedení, spravování, výpis Poplatek za vedení účtu Celkem Kč Zdroj: Interní data společnosti Příchozí tuzemské platby jsou zpoplatněny 5 Kč za platbu a za odchozí tuzemské platby se účtuje částka 4 Kč za platbu. 30

31 Zahraniční příchozí platby do EUR stojí 145 Kč za 1 platbu a nad EUR činí tento poplatek 0,9% z částky příchozí platby a minimální částka je 225 Kč a maximální částka Kč Zahraniční odchozí platby jsou do EUR zpoplatněny částkou 199 Kč za platbu a u plateb nad EUR činí poplatek 0,9% z částky odchozí platby a minimální částka je 250 Kč a maximální Kč. Roční poplatek za embosovanou kartu VISA GOLD je Kč a za kartu Maestro je tento poplatek ve výši 200 Kč. Výběr z bankomatu kartou Maestro je zpoplatněn částkou 5 Kč, při prvních 5ti výběrech v měsíci. Výběry z bankomatu se provádí 2x až 3x v měsíci. Tabulka č. 10: Platby a výběry z bankomatu v roce 2009 Druh platby Počet transakcí Příchozí platby CZK 175 Odchozí platby CZK Příchozí platby EUR 104 Odchozí platby EUR 59 Výběry z bankomatu 31 Zdroj: Interní data společnosti 31

32 4 ZHODNOCENÍ ZÍSKANÝCH NABÍDEK KONKRÉTNÍCH INSTITUCÍ 4.1 NABÍDKA CITIBANK EUROPE plc Refinancování investičního úvěru Investiční úvěr 22 Tento splátkový úvěr je určený k financování komplexních investičních záměrů, včetně financování nákupu technologie. Úvěr je poskytován jako středně až dlouhodobý, s možností nastavit pohyblivou úrokovou sazbu. Výše úvěrového rámce je stanovena bankou individuálně v závislosti na bonitě klienta a kvalitě poskytnutého zajištění. Je možné zvolit splácení jistiny a úroku v anuitních nebo individuálně nastavených splátkách, které budou zohledňovat sezónnost podnikatelské aktivity nebo charakter investice. Dále je možnost individuálního odkladu první splátky. Splatnost úvěru je až 5 let a lze ho poskytnout v CZK, EUR, USD. Úroková sazba může být nastavena jako pohyblivá s vazbou na aktuální sazby na mezibankovním trhu. Úvěr je zpravidla zajištěn nemovitou zástavou nebo pořizovanou technologií. Pro rozvojové plány je například možnost získat financování ve výši až 100 % z odhadní ceny nemovitosti, respektive až 75 % z hodnoty technologie. Standardně je vyžadována bianko směnka s avalem vlastníků Od předložení kompletní dokumentace se banka vyjádří zpravidla do 5 dní. K úvěru se předkládá: vyplněná žádost o úvěr výpis z obchodního rejstříku, případně oprávnění k podnikání fyzické osoby kopie OP osob avalujících bianko směnku alespoň 2 daňová přiznání včetně finančních výkazů a přílohy k účetní uzávěrce

33 finanční výkazy k aktuálnímu ukončenému čtvrtletí seznam uzavřených leasingových kontraktů a bankovních úvěrů Základní podmínky pro poskytnutí úvěru: minimální doba podnikání v oboru 24 měsíců pro úvěry do Kč, 36 měsíců pro úvěry nad Kč vedení běžného účtu u Citibank Europe plc Tabulka č. 11: Nabídka na refinancování investičního úvěru Výše úvěrového rámce Kč Úroková sazba Plovoucí 1M PRIBOR + 2,4% p.a. Fixní 12 měsíců 5% p.a. 24 měsíců 5% p.a. 36 měsíců 5,5% p.a. 48 měsíců 5,8% p.a. Splatnost úvěru měsíců Poplatek za schválení úvěru Kč Zajištění Zástava nemovitosti ve prospěch Citibank Europe plc a vlastní bianco směnkou avalovanou jednatelem firmy. Zdroj: Indikativní nabídka od společnosti Citibank Europe plc 33

34 4.1.2 Refinancování provozního úvěru Provozní úvěr 23 Jedná se o krátkodobý úvěr pro pokrytí provozních nákladů s dobou splatnosti 12 měsíců s možností automatického prodloužení. Úvěr lze čerpat a splácet dle potřeb kdykoliv během smluvního vztahu formou bezhotovostního převodu prostředků z úvěrového účtu na klientův běžný účet a naopak Úvěr se poskytuje do výše Kč a lze ho poskytnout v CZK, EUR, USD Úročí se pouze čerpaná část úvěru pohyblivou úrokovou sazbou odvozenou od aktuálních sazeb na mezibankovním trhu. Splácení úroku se provádí vždy jednou za měsíc formou automatického inkasování z běžného účtu. Základní podmínky pro poskytnutí úvěru: minimální doba podnikání v oboru 24 měsíců vedení běžného účtu u Citibank Europe plc K úvěru se předkládá: vyplněná žádost o úvěr výpis z obchodního rejstříku kopie OP osob avalujících biankosměnku a vyplněnou žádost o úvěr daňové přiznání, finanční výkazy a přílohu k účetní uzávěrce za alespoň 1 ukončené účetní období a poslední ukončený kvartál aktuální reference z FÚ a ČSSZ

35 Tabulka č. 12: Nabídka na refinancování provozního úvěru Výše úvěrového rámce kč Úroková sazba Plovoucí 1M PRIBOR + 2,1% p.a. Splatnost úvěru 12 měsíců s možností revolvingu Poplatek za schválení úvěru Kč Zajištění Zástava nemovitosti ve prospěch Citibank Europe plc a vlastní bianco směnkou avalovanou jednatelem firmy. Zdroj: Indikativní nabídka od společnosti Citibank Europe plc 35

36 4.1.3 Nabídka na vedení Běţného účtu a souvisejících sluţeb Běţné účty 24 Běžný účet je základním nástrojem každodenního řízení peněžních toků společnosti. Otevření běţného účtu je základním předpokladem pro vyuţívání všech nabízených bankovních produktů Citibank. Součástí produktové nabídky Citibank je možnost volby jednoho ze základních cenových programů (Standard, Premium, Euro). Standard je určen zejména pro společnosti s nižším počtem bankovních transakcí. Premium je zaměřen na střední a větší společnosti využívající tuzemský platební styk s občasnou možností zahraničních plateb.stejně tak je tento program vhodný i pro středně velké exportní společnosti. Euroje optimální pro společnosti s vyšším počtem transakcí v oblasti zahraničního platebního styku. Speciálním druhem běžného účtu je CitiBusiness Profesní účet a CitiBusiness Profesní účet PLUS, který je určený výhradně pro notáře, advokáty a správce konkurzních podstat. Tento účet nabízí komplexní balíček produktů, který byl speciálně vytvořen právě pro tuto skupinu klientů tak, aby splňoval jejich vysoké nároky. Korunové a cizoměnové platby Každý klient si může u Citibank otevřít libovolný počet účtů. Pro založení účtu v zahraniční měně je nutným předpokladem předchozí otevření účtu v tuzemské měně. Běžný účet je možné mít založen v těchto měnách: EUR, CZK, USD, GBP, CHF, SEK, ZAR, CAD, DKK, NOK, AUD. Čerpání Čerpání z běžného účtu probíhá převodem prostředků z běžného účtu (tuzemské a zahraniční platby), výběrem hotovosti debetní kartou z bankomatu označeného VISA Plus nebo Maestro (podle typu karty), prostřednictvím platební karty VISA nebo Maestro, automatickým splácením úvěrů a úroků z úvěrů (měsíčně)

37 Výpisy z účtu Banka poskytuje standardně klientovi elektronický měsíční výpis z účtu, na němž jsou uvedeny veškeré operace s účtem a celkový zůstatek. Výpis z účtu je možné si zobrazit a vytisknout s historií až tři roky. Po registraci k elektronickým výpisům bude automaticky zrušeno zasílání papírových výpisů poštou. Zasílání papírového výpisu z účtu můţe být zpoplatněno dle aktuálního sazebníku. K zaloţení účtu je nutné vyplnit: 1. formulář Smlouva o běžném účtu a souvisejících bankovních produktech. Tato Smlouva se řídí zákonem č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník), ve znění pozdějších právních předpisů, zejména 708 a násl. a souvisejícími obecně závaznými předpisy ČR a Obchodními podmínkami Citibank Europe plc, organizační složka. 2. formulář Základní informace o společnosti Tabulka č. 13: Nabídka na vedení Běžného účtu a souvisejících služeb Měsíční poplatek 1 500,- Příchozí platba tuzemská v CZK ZDARMA* Odchozí platba tuzemská v CZK ZDARMA* Příchozí platba cizoměnová ZDARMA Odchozí platba cizoměnová 250,- Interní platba v CZK i cizoměnová ZDARMA Roční poplatek za neembosovanou kartu 500,- Maestro Výběr z bankomatu kartou Maestro Prvních 25 výběrů v měsíci ZDARMA, další výběr za 60 Kč Roční poplatek za embosovanou kartu Classic 1 900,- Visa Business 2 900,- Gold 5 900,- *kaţdá pětistáprvní a další transakce v měsíci je zpoplatněna (příchozí 3,5 Kč, odchozí 5 Kč) Zdroj: Indikativní nabídka od společnosti Citibank Europe plc 37

38 4.2 NABÍDKA ČESKÉ SPOŘITELNY, a.s Refinancování investičního úvěru Investiční úvěr pro komerční klientelu 25 Využívá se k financování středně a dlouhodobých investičních potřeb klienta (nemovitosti, stroje, technologie a další investice). Jedná se o účelový termínovaný úvěr v české nebo cizí měně se stanoveným plánem čerpání a splácení (jednorázové, postupné, tranže). Podmínkou financování je provedení a kladné vyhodnocení finanční a právní analýzy, získání souhlasu příslušných orgánů České spořitelny a podepsání odpovídající úvěrové a zajišťovací dokumentace. Podmínky konkrétního úvěrového obchodu, zejména úroková sazba (pevná, proměnná nebo plovoucí), úrokové období, způsob a podmínky čerpání, způsob a termíny splácení úvěru, termíny placení úroků, zajištění a další podmínky se sjednávají individuálně. Tabulka č. 14: Nabídka na refinancování investičního úvěru Výše úvěrového rámce Úroková sazba Splatnost úvěru Poplatek za schválení úvěru Zajištění tis. CZK Plovoucí, popř. proměnná úroková sazba - výše odvozena od interního ratingu klienta, období fixace a doby splatnosti Fixní úroková sazba garantovaná pro stanovené období fixace 12 měsíců... 7,25 % p.a. 24 měsíců... 7,25 % p.a. 36 měsíců... 7,30% p.a. 48 měsíců... 7,40 % p.a. 8 let 0,5 % z objemu úvěru Zástavou nemovitosti ve prospěch České spořitelny v 1. pořadí, zástava pohledávek z pojistného plnění, bianco směnkou avalovanou jednatelem firmy Zdroj: Indikativní nabídka od České spořitelny, a. s

39 4.2.2 Refinancování provozního úvěru Provozní úvěr pro komerční klientelu 26 Využívá se k financování krátkodobých a střednědobých provozních potřeb. Jedná se o termínovaný účelový úvěr v české nebo cizí měně se sjednaným plánem čerpání a splácení (jednorázové, postupné, tranže), případně s možností revolvingu a následného obnovení. Podmínky zaloţení Provedení a kladné vyhodnocení finanční a právní analýzy, získání souhlasu příslušných orgánů České spořitelny a podepsání odpovídající úvěrové a zajišťovací dokumentace. Podmínky konkrétního úvěrového obchodu, zejména úroková sazba (pevná, proměnná nebo plovoucí), úrokové období, způsob a podmínky čerpání, způsob a termíny splácení úvěru, termíny placení úroků, zajištění a další podmínky se sjednávají individuálně. Tabulka č. 15: Nabídka na refinancování provozního úvěru Výše úvěrového rámce tis. CZK Úroková sazba Úroková sazba odvozená od interního ratingu klienta ZS + marže Splatnost úvěru Poplatek za schválení úvěru Zajištění 12 měsíců s možností revolvingu 0,5 % z objemu úvěru Zástava nemovitostí, popř. Bankovní záruka a vlastní bianco směnkou avalovanou jednatelem firmy Zdroj: Indikativní nabídka od České spořitelny, a. s

40 4.2.3 Nabídka na vedení Běţného účtu a souvisejících sluţeb Běţný účet 27 Běžný účet v české nebo cizí měně s širokou škálou navazujících produktů a služeb slouží k zajištění základních finančních potřeb každé firmy. Výhody rychlé a spolehlivé provádění platebních transakcí možnost využití služby MultiCash - elektronické bankovnictví nebo BUSINESS 24 Internetbanking vinkulace (rezervace) prostředků a jejich následné použití ke stanovenému účelu možnost vydání služební platební karty a šekové knížky nabídka různých řešení akceptace platebních karet - acquiringu zhodnocení volných finančních prostředků termínovaným vkladem s individuální úrokovou sazbou možnost sjednání kontokorentního úvěru k běžnému účtu

41 Tabulka č. 16: Nabídka na vedení běžného účtu a souvisejících služeb Typ poplatku Výše v Kč Měsíční poplatek 45,--Kč bez sjednané sluţby přímého bankovnictví 75,--Kč se sjednanou sluţbou přímého bankovnictví Příchozí platba tuzemská v CZK 5,--Kč Odchozí platba tuzemská v CZK 2,--Kč ve prospěch účtů v rámci ČS, ve prospěch jiné banky 2,--Kč plus 2,--Kč ( zúčtování platby prostřednictvím clearingového centra ) Příchozí platba cizoměnová 1 % min. 100,--Kč, max.950,--kč Odchozí platba cizoměnová 220,--Kč Interní platba v CZK i cizoměnová 2,--Kč Roční poplatek za neembosovanou 400,- kartu MC Business Výběr z bankomatu kartou Maestro 6,--Kč z bankomatu České spořitelny 25,--Kč + 0,5 % z vybírané částky u jiných bank v rámci ČR Roční poplatek za embosovanou kartu Business 1 200,- Visa Gold 3 700,- Zdroj: Indikativní nabídka od České spořitelny 41

42 4.3 POROVNÁNÍ INVESTIČNÍCH ÚVĚRŮ Tabulka č. 17: Porovnání investičních úvěrů Banka Citibank Česká spořitelna Komerční banka Vlastní zpracování, zdroj: Nabídky jednotlivých institucí a interní data Nabíka Citibank Společnost Citibank nabídla na přefinancování úvěru úvěr ve výši Kč. Nabídka zahrnuje možnost zvolit si fixní či pohyblivou úrokovou sazbu. Fixní úroková sazba je stanovena na 5,8 % p. a. s lhůtou splatnosti 48 měsíců. V době obdržení nabídky jsme provedli pro lepší vypovídací hodnotu pohyblivé úrokové míry výpočet formou aritmetického průměru, jehož složení je v příloze č. 1. Z tohoto výpočtu nám vyšla pohyblivá úroková sazba vázaná na PRIBOR 3,92 %. Určitou výhodou této sazby je její nižší základní sazba, ke které se připočítává sazba PRIBOR, která se však mění a nelze odhadnout, jak se bude v dalším období vyvíjet. Momentálně má tato sazba klesající tendenci. Úvěrový rámec Kč Splatnost úvěru měsíců Úroková sazba Fixní Pohyblivá 5,80% 3,92% Kč 8 let 7,40% Kč 4 roky - 4,18% Citibank má také nejnižší poplatek za schválení úvěru, a to Kč. Jedná se však o jednorázový poplatek, který nemá takovou váhu, jako ostatní. Zajištění úvěru zástava nemovitosti, biankosměnka zástava nemovitosti, biankosměnka, zástava pohledávek zástava nemovitosti, biankosměnka Společnost Citibank má také nejnižší poplatek za vedení úvěrového účtu. Poplatky spojené s úvěrem Schválení úvěru Vedení účtu Kč 150 Kč/m Kč 300 Kč/m Kč 800 Kč/m Nabídka České spořitelny Česká spořitelna by rovněž poskytla úvěr ve výši Kč s dobou splatnosti až 8 let. Fixní úroková sazba je ve výši 7,4 % p. a. se splatností 48 měsíců.. Tato úroková sazba je 42

43 nejvyšší ze srovnávaných nabídek. Společnost nabídla také plovoucí úrokovou sazbu, ale v nabídce neuvádí informace, ze kterých by bylo možné tuto variantu objektivně porovnat s ostatními nabídkami. Rovněž poplatek za schválení úvěru, který činní Kč je nejvyšší ze všech nabídek. Poplatek za vedení účtu je 300 Kč měsíčně. Je to méně než činí poplatek u Komerční banky a více než je u Citibank Nabídka Komerční banky Při refinancování úvěru, který má firma od Komerční banky, by byly poskytnuty stejné podmínky pro financování jako u stávajícího úvěru. Úvěr by byl poskytnut na částku Kč s dobou splatnosti 4 roky. V době obdržení nabídky jsme provedli pro lepší vypovídací hodnotu pohyblivé úrokové míry výpočet formou aritmetického průměru, jehož složení je v příloze. Z tohoto výpočtu nám vyšla pohyblivá úroková sazba vázaná na PRIBOR je 4,18 % p. a. Tato sazba je o 0,26 % vyšší než nabízí Citibank. Poplatek za schválení úvěru činí Kč. Je vyšší než nabízí Citibank a nižší než u České spořitelny. Tento poplatek je jednorázový, proto má při porovnávání nižší váhu než úroková sazba. Komerční banka má oproti ostatním nabídkám nejvyšší poplatek za vedení účtu. Shrnutí Ze srovnání získaných nabídek na refinancování investičního úvěru vychází nejlépe společnost Citibank. Nabízí nejnižší úrokovou sazbu, nejnižší poplatek za vedení úvěru a nejnižší poplatek za jeho schválení. Nejhůře dopadla Česká spořitelna se svým vysokým poplatkem za schválení úvěru a oproti ostatním nabídkám výrazně vyšší úrokovou sazbou. Pouze měsíční vedení úvěrového účtu je nižší, než má firma u Komerční banky. 43

44 4.4 POROVNÁNÍ PROVOZNÍCH ÚVĚRŮ Tabulka č. 18: Porovnání provozních úvěrů Banka Úvěrový rámec Splatnost úvěru Úroková sazba Fixní Pohyblivá Zajištění úvěru Poplatky spojené s úvěrem Schválení úvěru Vedení účtu Citibank Kč 12 měsíců - 3,62% zástava nemovitosti, biankosměnka Kč 150 Kč /m Česká spořitelna Kč 12 měsíců 6,3% + marže - zástava nemovitosti, popř. bankovní záruka biankosměnka, Kč 300 Kč /m Komerční banka Kč 36 měsíců - 4,07% zástava nemovitosti, biankosměnka Kč 700Kč/m Vlastní zpracování, zdroj: Nabídky jednotlivých institucí a interní data Nabídka Citibank Citibank nabízí na refinancování provozního úvěru úvěrový rámec Kč a dobu splatnosti 1 rok. V době obdržení nabídky jsme provedli pro lepší vypovídací hodnotu pohyblivé úrokové míry výpočet formou aritmetického průměru, jehož složení je v příloze. Z tohoto výpočtu nám vyšla pohyblivá úroková sazba vázaná na PRIBOR je 3,62 % p. a. Tato úroková sazba je vázána na PRIBOR. Ze všech srovnávaných nabídek je tato nejnižší. Poplatek za schválení úvěru činí Kč. Tento poplatek má Citibank ve stejné výši jako Česká spořitelna a vyšší než činí tento poplatek u Komerční banky. Poplatek za vedení účtu má nejnižší z porovnávaných nabídek. 44

45 Nabídka České spořitelny Česká spořitelna by poskytla provozní úvěr ve výši Kč s dobou splatnosti do 12 měsíců. Úroková sazba je 6,3 %, jedná se o základní úrokovou sazbu České spořitelny pro poskytnutí úvěru. K této sazbě se připočítává marže, jejíž výši nemáme k dispozici. I přesto je tato základní sazba nejvyšší oproti ostatním nabídkám. Česká spořitelna si účtuje za schválení úvěru poplatek Kč. Tento poplatek je stejně vysoký jako u Citibank a vyšší než u Komerční banky. Měsíční poplatek za vedení účtu činí 300 Kč, což je méně než má společnost u své stávající banky, ale více než by měla u Citibank. Nabídka Komerční banky Provozní úvěr od Komerční banky by byl ve výši Kč a doba splatnosti 1 rok. V době obdržení nabídky jsme provedli pro lepší vypovídací hodnotu pohyblivé úrokové míry výpočet formou aritmetického průměru, jehož složení je v příloze. Z tohoto výpočtu nám vyšla pohyblivá úroková sazba vázaná na PRIBOR je 4,07 % p. a., a je vyšší než nabízí Citibank, ale nižší než nabídka České spořitelny. Poplatek za schválení úvěru činí Kč a je nejnižší z porovnávaných nabídek. Naopak poplatek za vedení účtu je nejvyšší, a to 800 Kč měsíčně. Shrnutí Při porovnání vychází nejlépe Citibank s nejnižší úrokovou sazbou a nejnižším poplatkem za vedení úvěrového účtu. Poplatek za schválení úvěru Kč je oproti České spořitelně na stejné výši a u Komerční banky je o Kč vyšší. Tím, že se jedná o jednorázový poplatek, není jeho váha při porovnávání tak významná jako úroková sazba. 45

46 Nejhůře při porovnání úrokových sazeb dopadla Česká spořitelna. Pouze poplatek za měsíční vedení účtu je nižší než by firma zaplatila u Komerční banky. Komerční banka je se svou úrokovou sazbou uprostřed srovnávaných nabídek. Má nejnižší poplatek za schválení úvěru, ale nejvyšší částku za vedení účtu. 4.5 POROVNÁNÍ REVOLVINGOVÝCH ÚVĚRŮ Tabulka č. 19: Porovnání revolvingových úvěrů Banka Úvěrový rámec Splatnost úvěru úroková sazba Fixní Pohyblivá Zajištění úvěru Poplatky spojené s úvěrem schválení úvěru Vedení účtu Citibank Kč 12 měsíců - 3,62% zástava nemovitosti, biankosměnka Kč 150 Kč /m Česká spořitelna Kč 12 měsíců 6,3% + marže - zástava nemovitosti popř. bankovní záruka biankosměnka, Kč 300 Kč /m Komerční banka Kč 12 měsíců - 4,31% zástava nemovitosti, biankosměnka Kč 700 Kč/m Vlastní zpracování, zdroj: Nabídky jednotlivých institucí a interní data Nabídka Citibank Citibank nabízí na refinancování revolvingového úvěru Kč a dobu splatnosti 12 měsíců. Úroková sazba je stanovena jako pohyblivá s vazbou na PRIBOR a ze srovnávaných nabídek je nejnižší. Poplatek za schválení úvěru je ve stejné výši jako u České spořitelny a nižší než u Komerční banky. Měsíční vedení úvěrového účtu je nejnižší z porovnávaných nabídek. 46

47 Nabídka České spořitelny Česká spořitelna na refinancování revolvingového úvěru nabízí úvěr ve výši Kč s dobou splatnosti do 1 roku. Úroková sazba se skládá ze základní sazby, která činí 6,3 % a marže, jejíž výše není k dispozici. I bez této informace se ale jedná o nejvyšší úrokovou sazbu k refinancování úvěru. Poplatek za schválení úvěru je ve stejné výši jako u Citibank a nižší než u komerční banky. Měsíční vedení účtu stojí 300 Kč. Jedná se o nižší poplatek než nabízí Komerční banka, ale vyšší než činí nabídka ze společnosti Citibank. Nabídka Komerční banky Komerční banka by poskytla úvěr ve výši Kč s dobou splatnosti 12 měsíců. V době obdržení nabídky jsme provedli pro lepší vypovídací hodnotu pohyblivé úrokové míry výpočet formou aritmetického průměru, jehož složení je v příloze. Z tohoto výpočtu nám vyšla pohyblivá úroková sazba vázaná na PRIBOR je 4,31% p. a. Tato úroková sazba by byla nižší, než nabízí Česká spořitelna, ale zároveň o 0,69 % vyšší než by činila u Citibank. Poplatek za schválení úvěru je nejvyšší ze všech nabídek, a to Kč. I poplatek za vedení účtu ve výši 700 Kč měsíčně je nejvyšší ze všech nabídek. Shrnutí Nejlépe z porovnávaných nabídek vychází společnost Citibank, a to se svou nejnižší úrokovou sazbou, nejlevnějším poplatkem za vedení účtu a poplatkem za schválení úvěru. Z hlediska úrokových sazeb je Česká spořitelna nejméně výhodnou nabídkou. 47

48 Komerční banka nemá oproti Citibank o tolik vyšší úrok, ale měsíční poplatek za vedení účtu je o mnoho vyšší, než by měla firma u Citibank. 4.6 POROVNÁNÍ BĚŢNÝCH ÚČTŮ Jelikož banka požaduje při poskytnutí úvěru také vedení běžného účtu ve své bance, porovnávala jsem, jaké by byly poplatky s ním spojené. Tyto poplatky mohou být vzhledem k množství položek zúčtovaných bankou značně rozdílné. Tabulka č. 20: Porovnání běžných účtů Typ poplatku Poplatek za vedení účtu, výpis z účtu (CZK + EUR) Banka Komerční banka Citibank Česká spořitelna Kč Kč Kč Příchozí platba CZK 875 Kč 0 Kč 875 Kč Odchozí platba CZK Kč 0 Kč Kč Příchozí platba EUR Kč 0 Kč Kč Odchozí platba EUR Kč Kč Kč Roční poplatek za neembosovanou kartu MC Business/Maestro Výběr z bankomatu kartou Maestro/MC Business 200 Kč 500 Kč 400 Kč 155 Kč 0 Kč 186 Kč Roční poplatek za Kč Kč Kč embosovanou kartu VISA GOLD Celkem Kč Kč Kč Vlastní zpracování, zdroj: Nabídky jednotlivých institucí a interní data Nabídka Citibank Při porovnání s ostatními nabídkami má Citibank nejvyšší poplatky za vedení účtu. Tento vysoký poplatek v sobě zahrnuje bezplatné položky, které pak znamenají oproti ostatním úsporu. Při vedení účtu u Citibank by firma ušetřila za poplatky za příchozí tuzemské a zahraniční platby, jelikož ty jsou v rámci tohoto balíčku zdarma až do pětisté platby 48

49 v měsíci, které firma za uplynulá období nedosáhla. Zejména bezplatné příchozí zahraniční platby znamenají pro firmu úsporu, jelikož firma dodává z 90 % do zahraničí, ze kterého přicházejí i platby za dodávky. Oproti tomu by měla u společnosti Citibank nejdražší odchozí zahraniční platby, ale rozdíl oproti ostatním porovnávaným bankám je minimální. I roční poplatky za kartu VISA GOLD a kartu Maestro má nejvyšší. V celkovém srovnání ročních nákladů na tyto poplatky spojené s běžným účtem je její nabídka nejvýhodnější. Nabídka České spořitelny Česká spořitelna nabízí velmi výhodné poplatky za vedení účtu. Tento nízký poplatek je však spojen se značným zpoplatněním plateb, a to zejména v příchozích zahraničních platbách, kde je rozdíl oproti ostatním srovnávaných bankám enormní, jak je vidět ve výše uvedené tabulce. Banka si za příchozí platby účtuje poplatek ve výši 1 %, kde minimální částka je 100 Kč a maximální 950 Kč. A jelikož jsou téměř všechny platby nad tuto maximální hranici, účtovala by si banka téměř za všechny příchozí platby maximální cenu. Roční poplatky za kartu MC business a VISA GOLD, jakož i poplatky za výběry, jsou srovnatelné s ostatními nabídkami a jejich rozdíl je v souhrnu poplatků zanedbatelný. Celkové roční náklady jsou oproti Komerční bance 2x vyšší a oproti Citibank dokonce 3x vyšší. Nabídka Komerční banky U Komerční banky jsou poplatky za vedení účtu v částce Kč. Nevýhodou je, že banka zpoplatňuje vedení i eurového účtu, který je u ostatních bank ke korunovému účtu veden zdarma. Účet vedený u Komerční banky má oproti nabídce společnosti Citibank zpoplatněny příchozí a odchozí platby a zahraniční příchozí platby. Na těchto poplatcích je poté rozdíl více jak Kč ročně. Roční poplatky za kartu Maestro a VISA GOLD jsou srovnatelné s ostatními nabídkami. 49

50 Shrnutí Nejlépe ze srovnávaných nabídek na vedení běžného účtu dopadla společnost Citibank, u které vychází nejmenší poplatky spojené s běžným účtem. Velkou výhodou této nabídky jsou bezplatné příchozí zahraniční platby a 25 výběrů v měsíci ze všech bankomatů zdarma. Komerční banka dopadla ve srovnání o něco hůře než společnost Citibank zejména kvůli zpoplatněným příchozím zahraničním a odchozím tuzemským platbám. Nejhůře z hodnocených nabídek dopadla Česká spořitelna. Hlavním nedostatkem této nabídky jsou poplatky za příchozí zahraniční platby, jejichž výše přesahující devadesát tisíc korun převyšuje celkové roční náklady na vedení účtu u ostatních nabídek. 50

51 5 ZHODNOCENÍ A NÁVRH PRO VEDENÍ..SPOLEČNOSTI 5.1 ZHODNOCENÍ Při porovnávání nabídek od jednotlivých bankovních institucí vychází nejlépe společnost Citibank. Nabízí nejvýhodnější úrokové sazby u jednotlivých typů úvěrů. Tyto úrokové sazby jsou vázané na PRIBOR, který má v současné době klesající tendenci, ale do budoucna se může stát, že se jeho hodnota zvýší a úroková sazba nebude tak výhodná jako v současnosti. Tato instituce má nejvýhodnější poplatky za vedení úvěrového účtu. Také porovnáním nabídek na vedení běžného účtu je nabídka této instituce, co se týče celkových ročních nákladů na poplatky, nejvýhodnější. Z porovnávaných nabídek má nejvíce zpoplatněny Karty Visa a Maestro a zahraniční odchozí platby, ale v celkových nákladech dochází oproti ostatním nabídkám k úspoře v celkových nákladech, zejména v nezpoplatnění zahraničních příchozích plateb. Jednou z nevýhod této společnosti je, že nemá pobočku v Děčíně, a to zejména v případech výběru vyššího obnosu, kdy je lepší tyto výběry provádět na pobočce banky. Výběry v hotovosti se provádí hlavně z důvodu výplaty mezd a úhrady zboží na dobírku. Komerční banka je z hlediska úrokových sazeb měně výhodná. Náklady spojené s vedením úvěrového účtu jsou nejvyšší ze srovnávaných nabídek jednotlivých institucí. Poplatky za schválení úvěru nejsou výrazně odlišné od ostatních nabídek, a jelikož se jedná o jednorázový poplatek, nemá takovou váhu při porovnávání výhodnosti, jako úroková sazba. Náklady spojené s vedením účtu a zpoplatnění zúčtovaných položek jsou méně výhodné než by měla společnost u Citibank a to zejména ve zpoplatněných tuzemských platbách a příchozích zahraničních platbách. 51

52 Komerční banka nabízí nejnižší poplatek za neembosovanou kartu Maestro a roční poplatek za kartu Visa Gold má levnější než Citibank. Nejméně výhodná je nabídka od České spořitelny. Úrokové sazby u jednotlivých typů úvěrů jsou nejvyšší z porovnávaných nabídek. Poplatky za schválení úvěru jsou u investičního úvěru nejvyšší a u zbylých dvou typů úvěru jsou srovnatelné s ostatními. Náklady spojené s vedením účtu jsou oproti ostatním porovnávaným nabídkám enormně vysoké. Tyto značné náklady jsou dány zejména tím, že banka nerozlišuje příchozí cizoměnové platby horní hranicí příchozí částky v zahraniční měně, jako je tomu například u Komerční banky, která má jednotný poplatek za příchozí zahraniční platbu 145 Kč za platbu do EUR a nad tuto hranici je počet příchozích plateb minimální. Česká spořitelna si účtuje za příchozí cizoměnovou platbu 1% z této částky, v minimální sumě 100 Kč a maximální 950 Kč. A jelikož téměř všechny platby vychází nad tuto horní hranici 950 Kč, jsou zpoplatněny v této maximální sazbě. Roční zpoplatnění příchozích zahraničních plateb převyšují celkové roční náklady na vedení účtu u ostatních nabídek. Roční poplatek za kartu Visa Gold je výhodnější než u ostatních nabídek a poplatek za kartu MC Business je nižší než nabízí Citibank. 52

53 5.2 NÁVRH PRO VEDENÍ SPOLEČNOSTI Po zhodnocení nabídek od konkrétních institucí bych společnosti doporučila změnu bankovního ústavu. Jako nejlepší jsem vyhodnotila nabídku od společnosti Citibank, která nabízí nejvýhodnější úrokové sazby u jednotlivých typů úvěrů a pro firmu nejpříznivější nabídku na vedení běžného účtu. Investiční úvěr U investičního úvěru je nabízena společností Citibank fixní i pohyblivá úroková sazba. Fixní úrokovou sazbu nabízí i Česká spořitelna, ale s méně příznivou úrokovou sazbou. U Komerční banky je úroková sazba pouze pohyblivá a také v současné době méně výhodná než u Citibank. U Komerční banky se úroková sazba skládá z 6M PRIBOR a ze základní sazby ve výši 2,15%. U Citibank tvoří tuto pohyblivou sazbu 1M PRIBOR a základní sazba 2,4%. Základní sazba je vyšší než u Komerční banky a také 1M PRIBOR sebou nese do budoucna větší riziko zvýšení úrokové sazby v krátkém období oproti Komerční bance. Graf č. 1: Úrokové sazby u investičních úvěrů 8.00% 7.00% 6.00% 5.00% 4.00% 3.00% 2.00% 1.00% 0.00% CitiBank Česká spořitelna Komerční banka Fixní úroková sazba Pohyblivá úroková sazba s vazbou na PRIBOR Vlastní zpracování, zdroj: Nabídky jednotlivých institucí a interní data 53

54 Provozní úvěr Citibank nabízí u provozního úvěru pouze pohyblivou úrokovou sazbu s vazbou na 1 M PRIBOR a základní sazbou ve výši 2,1 %. Komerční banka nabízí tuto pohyblivou úrokovou sazbu také s vazbou na 1 M PRIBOR a základní sazbou ve výši 2,55%. Nejlépe vychází úroková míra u Citibank, protože při změnách fixace sazby PRIBOR má nižší základní sazbu. Česká spořitelna nabízí pouze fixní úrokovou sazbu, která je nejméně výhodná. Graf č. 2: Úrokové sazby u provozních úvěrů Fixní úroková sazba Pohyblivá úroková sazba s vazbou na PRIBOR CitiBank Česká spořitelna Komerční banka Vlastní zpracování, Zdroj: Nabídky jednotlivých institucí a interní data Revolvingový úvěr Společnost Citibank nabízí nejvýhodnější úrokovou sazbu také u revolvingového úvěru. U revolvingového úvěru je sazba pohyblivá s vazbou na 1M PRIBOR s připočtením základní sazby ve výši 2,1%. Tuto pohyblivou úrokovou sazbu nabízí i Komerční banka s vazbou na 14D PRIBOR a základní sazbou 2,91%. Základní sazba je nižší u Citibank o 0,81%. Rozdíl mezi 1M PRIBOR a 14 D PRIBOR není v takovém rozpětí. 54

55 Česká spořitelna nabízí k refinancování revolvingového úvěru fixní úrokovou sazbu, která je nejméně příznivá. Graf č. 3: Úrokové sazby u revolvingového úvěru Fixní úroková sazba Pohyblivá úroková sazba s vazbou na PRIBOR CitiBank Česká spořitelna Komerční banka Vlastní zpracování, zdroj:nabídky jednotlivých institucí a interní data 55

56 Běţný účet Základní podmínkou pro poskytnutí úvěru u bankovní instituce je vedení běžného účtu klienta v bance. Při porovnání nabídek na vedení běžného účtu je nejlepší nabídka od společnosti Citibank. U této instituce jsou náklady spojené s užíváním a vedením nejnižší. Méně výhodný je běžný účet vedený u komerční banky a u České spořitelny jsou náklady na jeho vedení 3x vyšší, než jaké by měla společnost u Citibank. Rozdíl v těchto nákladech je dán v bezplatných tuzemských a zahraničních příchozích platbách. Graf č. 4: Celkové roční náklady spojené s Běžným účtem 140,000 Kč 120,000 Kč 100,000 Kč 80,000 Kč 60,000 Kč 40,000 Kč 20,000 Kč - Kč Komerční banka CitiBank Česká spořitelna Zpracování vlastní, zdroj: Nabídky jednotlivých institucí a interní data Graf č. 5: Roční výše poplatků za tuzemské a zahraniční platby 100,000 Kč 90,000 Kč 80,000 Kč 70,000 Kč 60,000 Kč 50,000 Kč 40,000 Kč 30,000 Kč 20,000 Kč 10,000 Kč 0 Kč Komerční banka CitiBank Česká spořitelna Příchozí platba CZK Odchozí platba CZK Příchozí platba EUR Odchozí platba EUR Zpracování vlastní, zdroj: Nabídky jednotlivých institucí a interní data 56

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody)

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) 4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) BANKOVNÍ PRODUKT je veškerá služba, kterou banka poskytuje svým klientům ve formě úvěrů, přijímání

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ - banky a jejich služby jsou nedílnou součástí finančního trhu Evropská centrální banka Spravuje euro (jednotnou měnu EU) a udržuje cenovou stabilitu v

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Kontokorentní úvěr s bankou uzavřeme smlouvu o čerpání úvěru z našeho běžného účtu. Ten může vykazovat i záporný zůstatek až do sjednané výše. Čerpání a splácení

Více

II. Externí zdroje financování krátkodobé

II. Externí zdroje financování krátkodobé II. Externí zdroje financování krátkodobé Krátkodobé externí zdroje I) Z hlediska zdrojů: jedná se o finanční zdroje splatné do 1 roku II) Z hlediska objektu financování: Jedná se o financování OM: Vybavení

Více

8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ

8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A CENOVÉ MAPY Část 8, íl 2, Kapitola 1, str. 1 8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ Leasingové financování je stabilním a stále se výrazně rozvíjejícím segmentem českého finančního trhu.

Více

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 Sada: Ekonomie Téma: Banky Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů.

Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů. 4. Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů. Bankovní produkty služby, které mohou banky svým klientům samostatně nabízet bankovní produkt = bankovní obchod Základní charakteristiky

Více

Sazebník poplatků Commercial Bank

Sazebník poplatků Commercial Bank Commercial Bank Sazebník poplatků Commercial Bank (pro účty začínající 89 a 5) Platnost od 1. února 2012 I. Přímé bankovnictví, bezhotovostní platební styk, platební karty Druh poplatku Měsíční poplatek

Více

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky Charakteristika Americké hypotéky Od 1. května 2004 byl uveden v platnost nový Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, na jejímž základě mohou banky nabízet svým klientům tzv. americkou hypotéku Nový zákon

Více

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu VY_62_INOVACE_ZEL13 Název školy BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Autor Ing.

Více

Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015

Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015 Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015 1. Vkladové produkty v české měně 2. Vkladové produkty v cizí měně 3. Úvěrové produkty v české měně pro soukromou klientelu 4. Úvěrové produkty v české

Více

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY s obratem do 25 mil. Kč Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Speciální účty 04

Více

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru.

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru. : 30 POPIS ČÍSELNÍKU : Výčet položek číselníku: Typy úvěrů TYPUVERU Typy účelových a finančních úvěrů podle účelu použití úvěru nebo jeho charakteru. Doplňkově obsahuje účelovou kategorizaci uložených

Více

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 Úvod 1 Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 1.1 Česká národní banka............................3 1.2 Obchodní banky.................................4 1.3 Česká bankovní asociace (ČBA)....................5

Více

ÚcFi typové příklady. 1. Hotovostní a bezhotovostní operace

ÚcFi typové příklady. 1. Hotovostní a bezhotovostní operace ÚcFi typové příklady 1. Hotovostní a bezhotovostní operace 1. Přijat vklad na běžný účet klienta 10 000,- 2. Klient vybral z běžného účtu 25 000,- 3. Banka přijala v hot. vklad na termínovaný účet 50 000,-

Více

Instituce finančního trhu

Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Instituce finančního trhu strana 2 Instituce finančního trhu Regulatorní instituce Komerční instituce strana

Více

SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ

SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ Klasický přístup dle odrazu v BILANCI banky: AKTIVNÍ bank. obchody - na straně aktiv - B jako VĚŘITEL, tzn. vznik pohledávky, - poskytování úvěrů, nákup cenných

Více

Oznámení České spořitelny, a.s. o úrokových sazbách účinnost od 1.2.2010

Oznámení České spořitelny, a.s. o úrokových sazbách účinnost od 1.2.2010 OBSAH: 1. Vkladové produkty v české měně sporožirové účty běžné účty investiční účet Šikovné spoření České spořitelny, Šikovné spoření České spořitelny Plus vkladové účty nový vkladový účet Perfektní vklad

Více

POPIS ČÍSELNÍKU Akronym:

POPIS ČÍSELNÍKU Akronym: POPIS ČÍSELNÍKU : BA0001 : Vykazující subjekty SUBJBIS Seznam a číselné kódy všech vykazujících subjektů. Vykazujícími subjekty jsou banky a pobočky zahraničních bank s bankovní licencí platnou v České

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Osobní účet mkonto 2 II. Spořicí účet emax / emax plus 2 III. Termínovaný vkladový účet mvklad 3 IV. Platební karty 3 V. Kreditní karty

Více

Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty

Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty Strana 1 Juridica Business Program Fyzická osoba podnikatel, Právnická osoba Profesní účet

Více

Sazebník bankovních poplatků mbank

Sazebník bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank - Platný aktuálně od 6. nabízené 5. 2014 produkty Platný od 1. 3. 2015 mbank.cz 844 777 000 Obsah 1. Osobní účet mkonto...2 2. Povolené přečerpání mrezerva...2 3. Spořicí

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO155

Více

Externí financování. Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku.

Externí financování. Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku. Externí financování Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku. Využití externího kapitálu je možné za předpokladu, že náklady na pořízení externího kapitálu jsou nižší,

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.06.2014 Běžný účet CZK, EUR, USD Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické

Více

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY Ing. Lukáš Kučera Členění finančních produktů Úvěrové finanční produkty Vkladové finanční produkty Životní pojištění Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

Více

FAKTORING smluvně sjednaný ODKUP KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK před dobou jejich splatnosti, FAKTOR faktoringová společnost

FAKTORING smluvně sjednaný ODKUP KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK před dobou jejich splatnosti, FAKTOR faktoringová společnost FAKTORING smluvně sjednaný ODKUP KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK před dobou jejich splatnosti, FAKTOR faktoringová společnost DRUHY FAKTORINGU: regresní faktor NEPŘEBÍRÁ rizika spojená s platební neschopností

Více

Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky

Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky 1) Vybrané krátkodobé cenné papíry 2) Skonto není cenný papír, ale použito obdobných principů jako u krátkodobých cenných papírů Vybrané krátkodobé cenné

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní

Více

č. Název operace Sazba 1. přijetí žádosti od klienta včetně formální kontroly zdarma

č. Název operace Sazba 1. přijetí žádosti od klienta včetně formální kontroly zdarma Bankovní obchody A. Aktuálně poskytované produkty Záruky za bankovní úvěry pro podnikatele M-záruka ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) přijetí žádosti od včetně formální kontroly storno vystavené

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank

Sazebník. bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 01. 07. 2013 Obsah I. Osobní účet mkonto... 2 II. Spořicí účet emax... 3 III. Spořicí účet emax Plus... 3 IV. Termínovaný vkladový účet mvklad... 3 V. Podnikatelský

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní účet České spořitelny

Více

Bankovní produkty. Finanční řízení pro nefinančníky. tková. Ing. Jaroslava Syrovátkov

Bankovní produkty. Finanční řízení pro nefinančníky. tková. Ing. Jaroslava Syrovátkov Finanční řízení pro nefinančníky 1. část Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Bankovní služby banky poskytují zákonem přesně vymezené služby podle rozvahy banky se člení na aktivní pasivní neutrální (mimobilanční)

Více

Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz

Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz FINANCOVÁNÍ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz Majetková struktura (aktiva) 1. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 7. 7. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 2. 8. 2014 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 1. 7. 2015 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 8. 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

Bankovnictví. Aktivní bankovní obchody SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A

Bankovnictví. Aktivní bankovní obchody SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A V OBORU EKONOMIKA Ořechová 790, 379 01 Třeboň, IČO: 734 76 901, DIČO : CZ 7401281228 mobil: 777 152 675 člen komory soudních znalců e-mail: info@znalectvi.net www.znalectvi.net

Více

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Od 1. 4. 2012 dochází ke změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb, jejíž součástí jsou mimo jiné tyto dokumenty: Obchodní podmínky

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková Finanční řízení pro nefinančníky Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Banka Vystupuje jako hlavní finanční zprostředkovatel, jehož hlavní činností je zprostředkování pohybu finančních prostředků mezi jednotlivými

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 8. KAPITOLA: KRÁTKODOBÝ A DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK. MAJETKOVÉ A DLUŽNÉ CENNÉ PAPÍRY. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZVÝHODNĚNÝCH BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PRO ZAMĚSTNANCE SKUPINY SAP

SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZVÝHODNĚNÝCH BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PRO ZAMĚSTNANCE SKUPINY SAP SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZVÝHODNĚNÝCH BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PRO ZAMĚSTNANCE SKUPINY SAP Jsme tuzemská banka, která patří do skupiny UniCredit. Naše celosvětová síť pokrývá přibližně 50 trhů s více než 9 500 poboček

Více

bankovních produktů produktů: Nemateriální (nehmotný) charakter Dualismus Vzájemná propojenost a podmíněnost cross selling

bankovních produktů produktů: Nemateriální (nehmotný) charakter Dualismus Vzájemná propojenost a podmíněnost cross selling Charakteristika a členění bankovních produktů Obecná charakteristika bankovních produktů: Nemateriální (nehmotný) charakter Dualismus Vzájemná propojenost a podmíněnost cross selling 1 Členění produktů

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

1. Vkladové produkty Běžné účty 01 Účet úschovy u advokáta, notáře 01 Vkladové účty v Kč 02 Vkladové účty v cizí měně 02

1. Vkladové produkty Běžné účty 01 Účet úschovy u advokáta, notáře 01 Vkladové účty v Kč 02 Vkladové účty v cizí měně 02 Strana 2 z 5 1. Vkladové produkty Běžné účty 01 Účet úschovy u advokáta, notáře 01 Vkladové účty v Kč 02 Vkladové účty v cizí měně 02 2. Úvěrové produkty Základní sazby 04 Kontokorentní a krátkodobé úvěry

Více

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty.

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. 5. Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. PASIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY veškeré bankovní produkty, při kterých BANKA od svých klientů přijímá VKLAD DEPOZITUM v bankovní bilanci na straně PASIV

Více

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro ambulantní lékaře a lékaře podnikatele (firmy)

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro ambulantní lékaře a lékaře podnikatele (firmy) Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro ambulantní lékaře a lékaře podnikatele (firmy) Proč UniCredit Bank? zaujala mě zvýhodněná nabídka bankovních služeb pro lékaře chci být obsluhován

Více

Raiffeisenbank a.s. Ing. Ondřej Raba. produkty a služby pro podnikatele a firmy. Vedoucí útvaru řízení segmentu SME

Raiffeisenbank a.s. Ing. Ondřej Raba. produkty a služby pro podnikatele a firmy. Vedoucí útvaru řízení segmentu SME Raiffeisenbank a.s. produkty a služby pro podnikatele a firmy Ing. Ondřej Raba Vedoucí útvaru řízení segmentu SME Program Představení banky a finanční skupiny Raiffeisen. Produkty a služby pro podnikatele

Více

Sazebník bankovních poplatků a odměn

Sazebník bankovních poplatků a odměn Sazebník bankovních poplatků a odměn pro fyzické osoby platný od 1. 4. 2012 Obsah 1. Běžné korunové účty 1.1. Žirokonto 1.1.1. Zřízení a vedení běžného účtu 1.2. Žirokonto Plus 1.2.1. Zřízení a vedení

Více

FORMY CIZÍCH ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ PODNIKU

FORMY CIZÍCH ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ PODNIKU Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_13 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům možnosti financování podniku

Více

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová Úvěrové služby bank Bc. Alena Kozubová Úvěr Finanční úvěry jsou finanční prostředky, poskytované na základě individuální smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Obecně: Ten, kdo peníze má (silná kapitálová

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty 6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty VKLADOVÉ BANKOVNÍ PRODUKTY bankovní obchody, při kterých banka získává cizí peněžní prostředky formou vkladů nebo emisí dluhových cenných papírů. Mezi

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

4. Bankovní úvěr, jeho podstata, druhy, úvěrový proces, hodnocení klienta, zajištění úvěru, jeho význam v ekonomice banky

4. Bankovní úvěr, jeho podstata, druhy, úvěrový proces, hodnocení klienta, zajištění úvěru, jeho význam v ekonomice banky 4. Bankovní úvěr, jeho podstata, druhy, úvěrový proces, hodnocení klienta, zajištění úvěru, jeho význam v ekonomice banky 1. Podstata bankovního úvěru Úvěr = časově omezené, úplatné přenechání peněz k

Více

Balíček služeb Citikonto Plus

Balíček služeb Citikonto Plus Balíček služeb Citikonto Plus Ceník produktů a služeb Citibank Europe plc, organizační složka Balíček služeb Citikonto Plus Platný od 1. listopadu 2011 Druh poplatku Splatnost Výše poplatku Citikonto Plus

Více

Sazebník platný ode dne 01.04.2014

Sazebník platný ode dne 01.04.2014 Sazebník platný ode dne 01.04.2014 1. Běžné účty Služba Jednotka účtování Cena Podmínky vedení běžného účtu CZK Otevření běžného účtu bez poplatku Vedení běžného účtu, včetně elektronického zasílání výpisů

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Česká spořitelna, a.s. 1 Kořeny České spořitelny sahají až do roku 1825, kdy zahájila činnost Spořitelna česká, nejstarší

Více

BANKOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková

BANKOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková BANKOVNICTVÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

Fyzické osoby. IQkonto ZDARMA balíček produktů a služeb bez měsíčních poplatků

Fyzické osoby. IQkonto ZDARMA balíček produktů a služeb bez měsíčních poplatků Shrnutí přehledu služeb a podmínek LBBW Bank CZ a.s. bbřřeezzeenn 22000099 pro členy základních organizací Fyzické osoby IQkonto ZDARMA balíček produktů a služeb bez měsíčních poplatků - Běžný účet v CZK,

Více

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA Majetek podniku souhrn prostředků pro hospodářskou činnost organizace Majetek z pohledu účetnictví: podle druhů majetku podle zdrojů financování Majetek z hlediska formy = AKTIVA Majetek z hlediska zdrojů

Více

Investování volných finančních prostředků

Investování volných finančních prostředků Investování volných finančních prostředků Rizika investování Lidský faktor Politická rizika Hospodářská rizika Měnová rizika Riziko likvidity Inflace Riziko poškození majetku Univerzální optimální investiční

Více

Security Markets I. Miloslav S Vosvrda Theory of Capital Markets

Security Markets I. Miloslav S Vosvrda Theory of Capital Markets Security Markets I Miloslav S Vosvrda Theory of Capital Markets Úvod Finanční trh je souhrn nástrojů, postupů, institucí a vztahů mezi nimi, jejichž prostřednictvím dochází k přelévání volných finančních

Více

Sazebník poplatků Corporate Banking

Sazebník poplatků Corporate Banking Sazebník poplatků Corporate Banking Obsah 3 I. Vedení účtu 3 II. Platební styk 5 III. Swiftové produkty 5 IV. Cash pooling 5 V. Elektronické bankovnictví MultiCash 6 VI. Internetové bankovnictví Global

Více

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech - fce: alokační, redistribuční (soustřeďuje, přerozděluje, rozmisťuje) - peněžní: KRÁTKODOBÉ peníze, fin.

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Finanční trhy Finanční trh je založený na nabídce relativně

Více

Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk

Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk Zařazení Didaktické zpracování učiva pro střední školy 1. ročník Podnikové činnosti, podnik a okolí 3-4. ročník Finanční trh, bankovnictví Zahraniční obchod

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Aktivní operace - úvěry III/2 VY_32_INOVACE_27 2 Název školy Registrační číslo projektu

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 6. 2012 Bod pořadu jednání: Zrušení zadávacího řízení v rámci JŘBU na Poskytnutí revolvingového investičního úvěru

Více

Osobní finance. a společenskovědní seminář

Osobní finance. a společenskovědní seminář Osobní finance Občanská nauka Občanská nauka a společenskovědní seminář Zhodnocování finančních prostředků (od r. 2011 pojištění bankovních vkladů ů do výše 100 000 EUR) Běžný účet základní nástroj hotovostního

Více

Balíček služeb Citi Premium

Balíček služeb Citi Premium Balíček služeb Citi Premium Ceník produktů a služeb Balíček služeb Citi Premium Platný od 1. června 2012 Druh poplatku Splatnost Výše poplatku Citi Premium Zahrnuje běžný účet, spořicí účet, investiční

Více

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.02.2015 Běžný účet Zřízení účtu Vedení účtu (měsíčně) 99 Kč 149 Kč 369 Kč Zrušení účtu Běžný účet v EUR, USD Účet advokátní/ notářské

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY BANK)

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY BANK) INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY BANK) Vážení klienti, Banky, které se účastní projektu Bankovního registru klientských

Více

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 OPAKOVÁNÍ A 1. Napiš 3 funkce peněz: 2. Doplň druh peněz: mince z drahých kovů, jejich nominální hodnota byla kryta drahým kovem, z něhož byly vyrobeny mince z obecných kovů (mosaz, hliník, ), od 18. století

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY BANK)

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY BANK) INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY BANK) Vážení klienti, Banky, které se účastní projektu Bankovního registru klientských

Více

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.04.2015 * v EUR, Zřízení účtu INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu při splnění níže uvedené podmínky (měsíčně) Průměrný měsíční zůstatek na

Více

Podnikatelské ekonto KOMPLET

Podnikatelské ekonto KOMPLET Dodatek k Ceníku produktů a služeb pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Od 1. 11. 2012 banka nabízí nový cenový program pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby. V důsledku zavedení nového

Více

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s.

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s. Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení V české republice nyní působí celkem 5 stavebních spořitelen a všechny tyto spořitelny jsou sdruženy v Asociaci českých

Více

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB S ÚČINNOSTÍ OD 1. 9. 2015 Vážená klientko, vážený kliente, od 1. září 2015 budeme mít nový Sazebník ČSOB pro fyzické osoby - občany, a proto bychom vás chtěli seznámit se všemi chystanými

Více

Druhy úvěrů. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Druhy úvěrů. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_BAN_114 Druhy úvěrů Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 01/2013 Ročník:

Více

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology Služby, řešen ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology Novinky UniCredit Bank pro stomatology dostupnější kontokorent Profesionál k podnikatelskému účtu vklady prostřednictvím České pošty na Váš účet

Více

4. Vkladové produkty bank

4. Vkladové produkty bank 4. Vkladové produkty bank Výkladová část Vkladové bankovní produkty Vkladové bankovní produkty slouží bankám k získávání cizího kapitálu, tj. banky vystupují jako dlužníci. V rozvaze banky jsou zachyceny

Více

5,82 % p.a. 6,16 % p.a. 6,29 % p.a. 6,55 % p.a. 6,74 % p.a.

5,82 % p.a. 6,16 % p.a. 6,29 % p.a. 6,55 % p.a. 6,74 % p.a. Privatizace BD Věc: Indikativní nabídka Praha, 20.září 2007 Vážení níže naleznete indikativní nabídku na financování privatizace bytového fondu Z nabídky bychom zejména chtěli upozornit na následující

Více

Komerční bankovnictví v České republice

Komerční bankovnictví v České republice Vysoká škola ekonomická v Praze Komerční bankovnictví v České republice Stanislava Půlpánová 2007 Obsah Obsah Uvod 9 1. Finanční systém 11 1.1 Banky jako součást FSI 11 1.2 Regulace finančního systému

Více

Žádost o poskytnutí (Údaje prosím vyplňte hůlkovým písmem)

Žádost o poskytnutí (Údaje prosím vyplňte hůlkovým písmem) UNIBON spořitelní a úvěrní družstvo se sídlem Ostrava Moravská Ostrava, Velká 2984/23, PSČ 702 00 identifikační číslo 250 53 892 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle

Více