Nová antitrombotika pro nehematology

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nová antitrombotika pro nehematology"

Transkript

1 Nová antitrombotika pro nehematology XVIII.kongres ČSARIM,Praha 2011 Jan Kvasnička Trombotické centrum VFN, Praha Trombotické Centrum

2 Antikoagulancia do r.2008 Tato antikoagulancia můžeme dle jejich účinku dělit na tři základní skupiny léků: hepariny (nefrakcionovaný standardní heparin a nízkomolekulární hepariny) a pentasacharidy, aplikované injekčně, kumarinové preparáty (antagonisté vitaminu K), používané per os, přímé inhibitory trombinu hirudin, a jeho deriváty, s injekční nebo perorální formou, u nás podání v případě HIT.

3 Heparin,LMWHs a fondaparinux inhibici aktivovaných koagulačních faktorů nepůsobí přímo, aktivní je antitrombin

4 Warfarin dosud nejvíce užívané antikoagulans Antagonista vitaminu K1, který je nezbytný pro tvorbu ( pro gama - karboxylaci) funkčních koagulačních faktorů II, VII, IX, X v játrech. Plný antikoagulační účinek warfarinu ale nastupuje až po 4-5 dnech. Poločas 45 hodin.

5 Metabolická transformace warfarinu je ve 40% podmíněna geneticky ( CYP 450 2C9, nebo VKORC1) je hlavní příčinou individuální variability efektu léčby warfarinem. Jedinci s mutacemi CYP 450 2C9 *2,*3 a VKORC1 A jsou více senzitivní na účinek warfarinu. Dříve mohou být warfarinem předávkováni a ohroženi krvácením, zejména starší osoby.

6 Vliv CYP2C9 a VKORC1 na průměrnou denní dávku warfarinu dle genotypu - ČR Senzitivita Warfarinu VKORC 1 kombinace genotypu CYP2C9 Prevalence v ČR (n 1448) klinické doporučení dle Mayo clinic průměrná denní dávka warfarinu v mg dle Mayo clinic velmi vysoká A/A *1/*3,*2/*2,*2/,*3/*3 G/A *3/*3 1,7% snížit dávku + častěji INR < 2,0-2,1 A/A *1/*2 vysoká G/A *2/*3 G/G *3/*3 3,0% snížit dávku + častěji INR 2,6-3,5 A/A *1/*1 střední G/A *1/*2,*1/*3,*2/*2 G/G *2/*3 25,8% snížit dávku + častěji INR 3,5-4,1 mírná G/G *1/*2,*1/*3,*2/*2 13,0% častěji kontrola INR 5,3 normální G/A *1/*1 27,7% běžná léčba dle SPC 5,6 Méně než normální G/G *1/*1 28,8% zvýšit dávku + častěji INR 6,1 - > 7,0

7 Léčba warfarinem je tedy stále balance mezi rizikem krvácení a trombózy, asi 1/3 pacientů není léčena v terapeutickém rozmezí INR.

8 Další etapa vývoje nových antitrombotik (> r ) byla zaměřena na hledání vyšší selektivity a účinnosti, ale bez potřeby antitrombinu = = syntetické inhibitory FXa a FIIa Stadia koagulace Nová antitrombotika Zahájení TF/VIIa Tvorba trombinu X IXa IX VIIIa přímé inhibitory aktivovaného faktoru Xa rivaroxaban apixaban Xa II Va Trombin IIa přímý inhibitor trombinu : dabigatran Weitz J, Hirsh J. Chest 2001;119 Suppl 1:95 107S

9 Prvé indikace nových antitrombotik Profylaxe žilních tromboembolických komplikací po ortopedických operacích: Plánovaná totální náhrada kyčelního kloubu Plánovaná totální náhrada kolenního kloubu Schválen: dabigatran,rivaroxaban i apixaban

10 Dabigatran Etexilate ( Pradaxa ): nový přímý inhibitor trombinu Perorální forma, nemusí se monitorovat při fixní dávce 2 x denně Poločas hodin Inhibuje bez nutnosti přítomnosti antitrombinu volný i vázaný trombin Není interakce s léky( via CYP ), jen některé amiodaron (inhibitor P- glykoproteinu) zvyšují jeho účinek Doporučeno monitorovat ALT

11 RE-MODEL: Primární ukazatele účinnosti p=0.36 p= % 36.4% 37.7% Nebyl zjištěn signifikantní rozdíl mezi jednotlivými dávkami dabigatran-etexilátu v porovnání s enoxaparinem při prevenci TEN a v celkové mortalitě Eriksson BI, et al. J Thromb Haemost

12 Shrnutí Podle výsledků studií Re-Model, Re- Mobilize a Re- Novate se ukázalo, že dabigatran-etexilát je při profylaxi ŽT po provedené TEP kyčelního, nebo kolenního kloubu stejně účinný jako LMWH enoxaparin. Byla prokázána non- inferiorita dabigatranu v porovnání s enoxaparinem 40 mg s.c. Schválen k použití

13 Prevence žilní tromboembolie (VTE) u pacientů po elektivní náhradě kolenního kloubu: Doporučená dávka přípravku Pradaxa je 220 mg jednou denně. Užívají se 2 tobolky po 110 mg. Perorální léčbu je třeba zahájit během 1-4 hodin po ukončení operace podáním jedné tobolky, poté je nutno pokračovat 2 tobolkami jednou denně po celkovou dobu 10 dní.

14 Prevence žilní tromboembolie (VTE) u pacientů po elektivní náhradě kyčelního kloubu: Doporučená dávka přípravku Pradaxa je 220 mg jednou denně. Užívají se 2 tobolky po 110 mg. Perorální léčbu je třeba zahájit během 1-4 hodin po ukončení operace podáním jedné tobolky, poté je nutno pokračovat 2 tobolkami jednou denně po celkovou dobu dní.

15 Dalším anitrombotikem schváleným pro profylaxi ŽT v ortopedii je rivaroxaban je to prvý lék v nové skupině perorálních, přímých inhibitorů faktoru Xa podávání jednou denně 10 mg pevné (neměnné) dávkování nízké riziko lékových interakcí bez nutnosti další monitorace Zahájit profylaxi za 6 hod po operaci rivaroxaban se váže přímo do aktivního místa faktoru Xa (K i 0.4 nm) O N N O N H O O O Rivaroxaban S Cl Roehrig et al., 2005; Perzborn et al., 2005; Kubitza et al., 2005; 2006; 2007

16 Incidence (%) Výsledky: studie RECORD1 prokázala výrazný benefit perorálního rivaroxabanu nad injekčně podávaným enoxaparinem celkový výskyt VTE* RRR = 70% ARD = 2.6% ( 3.7, 1.5) p< % % 1.1% Enoxaparin 40 mg jednou denně 58/1558 Rivaroxaban 10 mg jednou denně 18/1595 VTE = venózní tromboembolismus *jakákoli hluboká žilní trombóza (HŽT), nefatální plicní embolie (PE) a celková mortalita do dne 36±6 ARD, absolute weighted risk difference (with 95% CI); mitt population, n=3153 Eriksson et al., N Engl J Med 2008; 358:

17 Incidence (%) Výsledky: rivaroxaban prokázal velmi dobrou snášenlivost a shodný bezpečnostní profil s enoxaparinem 2.5 závažná krvácení p=0.662* % Enoxaparin 40 mg 9/4, % Rivaroxaban 10 mg 11/4,657 *Fischerův exaktní test pro dvourozměrnou kontingenční tabulku

18 RECORD 1 3: závěr Rivaroxaban siginifikantně snížil: symptomatickou HŽT a celkovou mortalitu již po 2 týdnech (56% redukce, p = 0.005) symptomatickou HŽT a celkovou mortalitu na konci období medikace * (62% redukce, p<0.001) incidence všech krvácivých příhod byla nízká a obdobná mezi jednotlivými léčenými skupinami léčba rivaroxabanem byla dobře snášena s nízkým výskytem nežádoucích účinků *5 týdnů ve studiích RECORD1 a RECORD2 (zahrnuje období na placebu v RECORD2) a 2 týdny v RECORD3

19 APIXABAN - studie ADVANCE 1-3 Profylaxe TEN po ortopedických operacích totální náhrada kyčelního a nebo kolenního kloubu Dávkování Apixabanu : 2 x denně 2.5 mg per os Zahájení ráno 2.den po operaci ( hod po operaci) Délka profylaxe dní THR dní TKR Přípravek zatím není k disposici v ČR Lassen MR, et al. Lancet 2010;375:

20 Spinální anestezie- zahájení therapie s antikoagulans po vytažení katétru podle SPC : Dabigatran - za 2 hodiny Rivaroxaban - za 6 hodin Apixaban - za 5 hodin

21 Další indikace: Nová antitrombotika při prevenci ischemického iktu nebo systémové embolisace u nemocných s nevalvulární fibrilaci síní. Měly by nahradit warfarin Riziko : jedná se o dlouhodobou léčbu u starých a většinou polymorbidních osob

22 Indikace k prevenci při FiS - CHADS 2 Score C:Congestive heart failure 1 H:Hypertension 1 A: Age 75 1 D:Diabetes mellitus 1 S 2 :Stroke or TIA Skóre: 0 = ASA?, 1 = ASA, či Warfarin, 2 = Warfarin

23 CHA 2 DS 2 -VASc Scoring System C:Congestive heart failure/left ventricular dysfunction 1 H:Hypertension high blood pressure 1 A 2 : Age 75 2 D:Diabetes mellitus 1 S 2 :Stroke/TIA/TE (thromboembolism) 2 V:Vascular disease coronary artery disease (CAD), myocardial infarction (heart attack), peripheral artery disease (PAD), or aortic plaque 1 A: Age Sc: Sex category Female gender

24 HAS-BLED skórovací systém k zjištění risika krvácení při léčbě warfarinem při FiS Hypertension (Systolický 160mmHg) 1 Abnormal renal function 1 Abnormal liver function 1 Age 65 years 1 Stroke ( v osobní anamneze ) 1 Bleeding ( v anamnese ) 1 Labilní INR při léčbě 1 Užívání jiných antitrombotik (ASA,clopidogrel a j) 1 Konsumce alkoholu ( 8 alkohol.nápojů/týden Při skóre 3 body zvyšuje se riziko velkého krvácení = intrakraniálního, vyžadujícího hospitalizaci, pokles Hgb o 20g/l či vyžadující krevní převody/ během 1 roku terapie warfarinem. Pisters R et al. A novel user-friendly score (HAS-BLED) to assess 1-year risk of major bleeding in patients with atrial fibrillation: the Euro Heart Survey. Chest 2010;138:

25 Výsledky klinických studií : 1. Dabigatran etexilate ( Pradaxa ): RELY 2. Rivaroxaban (Xarelto ) : Rocket AF 3. Apixaban ( Eliquis ) : Aristotle

26 Snížení relativního rizika(%) CMP a systémová embolie snížení rizika * -35% * -21% -12% p <0,001 p =0,01 p =0,12 * Superiorita, ITT population Connolly SJ et al. N Engl J Med 2010; 363: (letter to editor). Granger CB et al. NEJM 2011: /NEJMoal NEJM.org Patel MR et al. NEJM 2011; /NJMoal NEJM.org. https://www.dcri.org/news-publications/slides-presentations/rocket-af-lbct- FINAL.ppt/view?searchterm=rocket

27 Snížení relativního rizika (%) Ischemické CMP snížení rizika * - 25% - 8% - 1% P=0,0296 p =0,42 p=0,916 *Superiorita, ITT population, **apixaban ischemické a neurčené CMP Connolly SJ et al. N Engl J Med 2010; 363: (letter to editor). SPC Pradaxa tvrdé tobolky 110/150 mg, 8/2011. Granger CB et al. NEJM 2011: /NEJMoal NEJM.org Patel MR et al. NEJM 2011; /NJMoal NEJM.org. https://www.dcri.org/news-publications/slidespresentations/rocket-af-lbct-final.ppt/view?searchterm=rocket

28 Snížení relativního rizika(%) Hemoragické CMP * - 74% * - 49% * - 42% p <0,001 p <0,001 p=0,012 * Superiorita, ITT population Connolly SJ et al. N Engl J Med 2010; 363: (letter to editor). Granger CB et al. NEJM 2011: /NEJMoal NEJM.org Patel MR et al. NEJM 2011; /NJMoal NEJM.org. https://www.dcri.org/news-publications/slides-presentations/rocket-af-lbct- FINAL.ppt/view?searchterm=rocket

29 Snížení relativního rizika (%) Celková úmrtí snížení rizika -12% * -11% - 8% P=0,051 p =0,047 p=0,152 *Superiorita, ITT population Connolly SJ et al. N Engl J Med 2010; 363: (letter to editor). Granger CB et al. NEJM 2011: /NEJMoal NEJM.org Patel MR et al. NEJM 2011; /NJMoal NEJM.org. https://www.dcri.org/news-publications/slides-presentations/rocket-af-lbct- FINAL.ppt/view?searchterm=rocket

30 Snížení relativního rizika (%) Úmrtí z vaskulárních příčin snížení rizika * -15% - 11% - 6% P=0,04 p=0,35 *Superiorita, ITT population Connolly SJ et al. N Engl J Med 2010; 363: (letter to editor). Granger CB et al. NEJM 2011: /NEJMoal NEJM.org Patel MR et al. NEJM 2011; /NJMoal NEJM.org. https://www.dcri.org/news-publications/slides-presentations/rocket-af-lbct- FINAL.ppt/view?searchterm=rocket

31 Snížení relativního rizika (%) Závažné krvácení snížení rizika * - 31% - 7 % + 4% P=0,31 p <0,001 p=0,58 dabigatran 150 mg 2x denně apixaban 5 mg 2x denně rivaroxaban 20 mg 2x denně *Superiorita, dabigatran, apixaban ITT population, rivaroxaban - Safety on Treatment Population Connolly SJ et al. N Engl J Med 2010; 363: (letter to editor). Granger CB et al. NEJM 2011: /NEJMoal NEJM.org Patel MR et al. NEJM 2011; /NJMoal NEJM.org

32 Snížení relativního rizika (%) Intrakraniální krvácení snížení rizika * * - 59% - 58% * - 33% p <0,001 p <0,001 p=0,02 *Superiorita, dabigatran, apixaban ITT population, rivaroxaban - Safety on Treatment Population Connolly SJ et al. N Engl J Med 2010; 363: (letter to editor). Granger CB et al. NEJM 2011: /NEJMoal NEJM.org Patel MR et al. NEJM 2011; /NJMoal NEJM.org

33 Na základě studie RELY schválila EMA dabigatran etexilát (Pradaxa ) jako 1. perorální selektivní antikoagulans po 50 letech terapie warfarinem pro pacienty s fibrilací síní: INDIKACE : Prevence cévní mozkové příhody a systémové embolie u dospělých pacientů s nevalvulární fibrilací síní s jedním nebo více následujícími rizikovými faktory: cévní mozková příhoda, tranzitorní ischemická ataka nebo systémová embolie v anamnéze ejekční frakce levé komory < 40% symptomatické srdeční selhání třídy 2 či vyšší podle klasifikace NYHA věk 75 let věk 65 let spojený s jedním z následujících onemocnění: diabetes mellitus, ischemická choroba srdeční nebo hypertenze SPC Pradaxa tvrdé tobolky 110/150 mg, 8/2011.

34 Pradaxa dávkování Doporučená denní dávka pro většinu pacientů: 150 mg 2x denně SPC Pradaxa tvrdé tobolky 110/150 mg, 8/2011..

35 Pradaxa Pacienti ve zvýšeném riziku krvácení mají možnost nižší dávky 2x110 mg. Pacienti starší 75 let ( 80 let ) Pacienti se středně těžkou poruchou funkce ledvin (CrCl ml/min.) Pacienti s tělesnou hmotností pod 50 kg Pacienti užívající současně léky ovlivňující koagulaci protidestičkové léky (aspirin, klopidogrel), inhibitory glykoproteinu P (např. verapamil, amiodaron) u jedinců s gastritidou, esofagitidou nebo s gastroesofageálním refluxem ( z důvodu zvýšeného rizika závažného gastrointestinálního krvácení u dávky 150mg 2 x denně) HAS Bled skóre 3 K identifikaci mohou také napomoci antikoagulační testy SPC Pradaxa tvrdé tobolky 110/150 mg, 8/2011..Doporučení pro předepisující lékaře

36 Pradaxa Kontraindikace Hypersenzitivita na léčivou látku nebo kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku Pacienti s těžkou poruchou funkce ledvin (CrCL<30 ml/min) Klinicky významné aktivní krvácení Organická léze s rizikem krvácení Spontánní nebo farmakologicky navozená porucha hemostázy Porucha funkce jater nebo jaterní onemocnění s očekávaným dopadem na přežití Souběžná systémová léčba ketokonazolem, cyklosporinem, itrakonazolem a takrolimem SPC Pradaxa tvrdé tobolky 110/150 mg, 8/2011..Doporučení pro předepisující lékaře

37 Pradaxa nástup účinku Rychlý nástup účinku a předvídatelný antikoagulační účinek 1 3 nástup účinku začíná krátce po podání, vrchol plazmatické koncentrace a maximální antikoagulační aktivita je dosažena během 0,5-2 hod. Pradaxa zapomenutá dávka čas před následující dávkou : > 6 hodin užít zapomenutou dávku < 6 hodin dávku vynechat 1. Ezekowitz MD et al. Am Heart J 2009; 157: Stangier J et al. Br J Clin Pharm 2007; 64: Stangier J. Clin Pharmacokinet 2008; 47: SPC Pradaxa tvrdé tobolky 110/150 mg, 8/2011.

38 Pradaxa Převod z warfarinu Přerušit léčbu warfarinem, přípravek Pradaxa podat jakmile je hodnota INR < 2,0 ráno Stop warfarin INR < 2 večer R150 Zdroj: SPC Pradaxa 08/2011

39 Pradaxa Postup při chirurgických/invazivních výkonench 1,2 Plánovaný výkon dočasné přerušení léčby dle renálních funkcí a závažnosti výkonu Funkce ledvin (CrCL v ml/min) Odhadovaný poločas (v hodinách) Podávání dabigatranu se má před elektivním operativním výkonem ukončit Vysoké riziko krvácení nebo rozsáhlý Běžné riziko chirurgický výkon 80 asi 13 2 dny před 24 hodin před asi dny před 1-2 dny před asi 18 4 dny před 2-3 dny před ( 48 hodin) 1. SPC Pradaxa tvrdé tobolky 110/150 mg, 8/ Doporučení pro předepisující lékaře

40 PRADAXA Funkce ledvin Dabigatran je z 85% vylučován renálně Porucha funkce ledvin - pečlivý klinický dohled CrCL < 30 ml/min léčba kontraindikována CrCL ml/min 150 mg 2x denně - bez úpravy dávky 110 mg 2x denně zvážit u pacientů s vysokým rizikem krvácení CrCL 50 až 80 ml/min bez úpravy dávky SPC Pradaxa 08/2011, Indikace prevence CMP a systémové embolie u pacientů s nevalvulární fibrilací siní

41 Pradaxa NENÍ SICE NUTNOST MONITORACE Ale ve specifických situacích např. nutnost akutní operace, předávkování, krvácení do kritické orgánu/oblasti, identifikace pacientů se zvýšeným rizikem krvácení způsobeným nadměrnou expozicí vůči dabigatranu je možná laboratorní kontrola nespecifické testy : appt test a TT specifický test : Hemoclot dilutovaný trombinový čas

42 Testy pro měření účinku dabigatranu vychází se ze studií průměr vrcholových plazmatických koncentrací dabigatranu měřených přibližně 2 hodiny po podání dávky 150 mg 2x denně je 175 ng/ml ( ng/ml; percentil). průměr minimálních koncentrací dabigatranu měřených v době ranního minima na konci dávkovacího intervalu (tedy 12 hodin po podání večerní dávky 150 mg dabigatranu) je 91,0 ng/ml ( 61,0 143 ng/ml; percentil). dtt : koncentrace dabigatranu 200 ng/ml při 150 mg 2x denně, měřené za hodin po předchozí dávce, jsou spojeny se zvýšeným rizikem krvácení! Zdroj: SPC Pradaxa 08/2011

43 Test k měření účinku dabigatranu dle SPC. Test aptt (aktivovaný parciální tromboplastinový čas ) je snadno dostupný a poskytuje přibližný údaj o intenzitě dosaženého antikoagulačního účinku dabigatranu. U pacientů, kteří krvácejí nebo u nichž existuje riziko krvácení, může být test aptt užitečný k detekci nadměrné antikoagulační aktivity dabigatranu. * Výsledek testu aptt delší než 80 sekund v okamžiku minimální koncentrace dabigatranu (tj. v okamžiku, kdy má být podána jeho další dávka) je spojen se zvýšeným rizikem krvácení. Zdroj: SPC Pradaxa 08/2011.

44 Prevence CMP a SE u pacientů s nevalvulární FS Testy APTT Hemoclot - dilutovaný trombinový čas (test inhibitorů trombinu) TT (Trombinový čas) ECT - Ekarinový test Kvalitativní stanovení Test antikoagulace běžně dostupný. Prodloužení > 80s (měřeno před podáním další dávky) je spojeno s vyšším rizikem krvácení Stanovení kvantitativní hladiny dabigatranu Koncentrace dabigatranu v plazmě nad 200 ng/ml (přibližně nad 65 sekund) před užitím další dávky při podávání 150 mg 2xdenně (měření minimální koncentrace, tj hodin po podání předchozí dávky) - zvýšené riziko krvácení. Přímé měření aktivity trombinu. Kontrola, zda je dabigatran přítomen, vysoce citlivý t. Normální hodnota = dabigatran není účinný Prodloužení na přibližně 3-4 násobek před užitím další dávky PRADAXA (v okamžiku minim. koncentrace) je spojeno se zvýšeným rizikem krvácení. Upraveno dle: van Ryn et al. Effect of dabigatran on coagulation assays and reversal strategies; Thrombosis and Haemostasis 2010;103.6, *Pradax- SPC Kanada

45 Primární prevence žilních tromboembolií po totální náhradě kyčelního nebo kolenního kloubu Test aptt (aktivovaný parciální tromboplastinový čas) Kvalitativní stanovení antikoagulace běžně dostupný. Prodloužení > 45s (měřeno před podáním další dávky) je spojeno s vyšším rizikem krvácení Hemoclot - dilutovaný trombinový čas (testu inhibitoru trombinu) TT (Trombinový čas) ECT - Ekarinový test Stanovení kvantitativní hladiny dabigatranu Koncentrace dabigatranu v plazmě nad 67 ng/ml (přibližně nad 40 sekund) před užitím další dávky při podávání 220 mg 1xdenně (měření minimální koncentrace, tj hodin po podání předchozí dávky) - zvýšené riziko krvácení Přímé měření aktivity trombinu. Kontrola, zda je dabigatran přítomen, vysoce citlivý. Normální hodnota - dabigatran již není účinný Prodloužení na přibližně 2-3 násobek v porovnání s normálními hladinami před užitím další dávky PRADAXA (v okamžiku minim. koncentrace) je spojeno se zvýšeným rizikem krvácení. Upraveno dle: van Ryn et al. Effect of dabigatran on coagulation assays and reversal strategies; Thrombosis and Haemostasis 2010;103.6, *Pradax- SPC Kanada Zdroj: doporučení pro předepisující lékaře

46 Pradaxa Testy k měření účinku dabigatranu Důležitý čas odebrání krve!!! Nutno vědět, kdy byla užita poslední dávka Pradaxy, pak má test vypovídající hodnotu!!! odběr v době minimální plazmatické koncentace = před užitím další dávky

47 HEMOCLOT test Princip testu. Plasma získána z citrátové krve Srážení je zahájeno přidáváním konstantního množství vysoce čištěného lidského trombinu. Čas, za který dojde ke sražení krve, je přímo úměrný (odpovídá) plazmatické koncentraci dabigatranu. Test je možný k monitorování dalších přímých inhibitorů trombinuhirudinu,argatrobanu

48 Léčba krvácení Žádné z nových antitrombotik nemá zatím antidotum Postup převody plasmy protrombinový komplex Novo Seven?

49 Z : Je tedy faktor Xa vhodnějším cílem antitrombotické léčby než trombín ( FIIa ), nebo naopak?

50 Závěr : Každý nový přípravek má určitá specifika podle kterých bude indikován Rozhodující však je v jaké indikaci bude schválen ke klinickému použití (SPC!) Očekávané další možné indikace použití nových antitrombotik: léčba TEN, akutní koronární sy, profylaxe u dalších operací,u interně nemocných aj.

Nová perorální antikoagulancia (NOAC)

Nová perorální antikoagulancia (NOAC) Nová perorální antikoagulancia (NOAC) Jan Kvasnička Trombotické centrum VFN, Praha Trombotické Centrum hyperkoagulace destičky agregace ADP, TXA 2 TF, mikropartikule TAFI (inhibice fibrinolýzy) + FXI IX,

Více

DABIGATRAN PREVENCE CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODY

DABIGATRAN PREVENCE CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODY 1 DABIGATRAN PREVENCE CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODY Vítková E., Krajíčková D. Komplexní cerebrovaskulární centrum Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové 2 Atriální fibrilace riziko CMP AF výskyt u 0,5%

Více

Nová antikoagulancia v klinické praxi

Nová antikoagulancia v klinické praxi Nová antikoagulancia v klinické praxi Jiří Vítovec 1.interní kardioangiologická klinika LF MU a ICRC FN u sv.anny v Brně Dabigatran etexilat dabigatran etexilát dabigatran etexilát Perorální přímý, reverzibilní,

Více

Antikoagulační léčba novými antitrombotiky doporučení pro každodenní praxi

Antikoagulační léčba novými antitrombotiky doporučení pro každodenní praxi 334 Antikoagulační léčba novými antitrombotiky doporučení pro každodenní praxi prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc., Mgr. Ivana Malíková, doc. MUDr. Tomáš Kvasnička, CSc. Centrální hematologická laboratoř,

Více

Éra NewOral Anticoagulants. Antikoagulační léčba. Nová perorální antikoagulancia

Éra NewOral Anticoagulants. Antikoagulační léčba. Nová perorální antikoagulancia Rok Jaro Léto Podzim Zima 2013 20. 3. 12:02 SEČ 21. 6. 7:04 22.9. 22:44 21.12. 18:1 Antikoagulační léčba cíl: zablokovat tvorbu trombinu zabránit krevnímu srážení a vzniku trombu Nová perorální antikoagulancia

Více

Prevence cévních mozkových příhod a systémové embolie u dospělých pacientů s NVFS s jedním nebo více rizikovými faktory (SPAF)

Prevence cévních mozkových příhod a systémové embolie u dospělých pacientů s NVFS s jedním nebo více rizikovými faktory (SPAF) 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Pradaxa 150 mg tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tvrdá tobolka obsahuje dabigatranum etexilatum 150 mg (ve formě dabigatrani etexilati mesilas). Pomocné látky

Více

Přímé inhibitory koagulace

Přímé inhibitory koagulace Přímé inhibitory koagulace Inhibitory K vitaminu Warfarin blokuje vznik účinných forem koagulačních proteinů, vede k prodloužení koagulačních časů. Inhibitory aktivovaných koagulačních faktorů Přímé -

Více

Pro koho nová antikoagulancia?

Pro koho nová antikoagulancia? Pro koho nová antikoagulancia? Špinar J. FN Brno a LF MU Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do Fibrilace síní Hluboká žilní trombóza Plicní embolie Intrakardiální tromby

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Eliquis 2,5 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje apixabanum 2,5 mg. Pomocné látky se známým

Více

Pacient s cévní mozkovou příhodou Perioperační optimalizace rizikových pacientů

Pacient s cévní mozkovou příhodou Perioperační optimalizace rizikových pacientů Pacient s cévní mozkovou příhodou Perioperační optimalizace rizikových pacientů Renata Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Pradaxa 75 mg tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tvrdá tobolka obsahuje dabigatranum etexilatum 75 mg (ve formě dabigatrani

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Eliquis 5 mg potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje apixabanum 5 mg. Pomocné látky se známým účinkem Jedna

Více

Hematologická problematika v primární péči

Hematologická problematika v primární péči Hematologická problematika v primární péči Spolupráce praktického lékaře hematologa MUDr. Jaroslava Laňková, PL Kamenice n.l. Prim. MUDr. Petr Kessler, odd. hematologie a transfuziologie, Nemocnice Pelhřimov

Více

Předkládají Jan Kvasnička a Miroslav Penka

Předkládají Jan Kvasnička a Miroslav Penka Doporučení České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP pro bezpečnou léčbu novými perorálními antikoagulancii (NOAC) dabigatran etexilatem, apixabanem a rivaroxabanem. Předkládají Jan Kvasnička

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Eliquis 2,5 mg potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje apixabanum 2,5 mg. Pomocné látky se známým účinkem

Více

Léčba. Čihák Robert Klinika kardiologie IKEM, Praha

Léčba. Čihák Robert Klinika kardiologie IKEM, Praha Léčba Čihák Robert Klinika kardiologie IKEM, Praha Farmakologická léčba Léčba fibrilace síní Léčba pacienta s fibrilací síní Kontrola rytmu Antiarytmika IA,IC,III nová antiarytmika Upstream léčba ACE-I,ARB...

Více

Management krvácení při nových antikoagulanciích

Management krvácení při nových antikoagulanciích Management krvácení při nových antikoagulanciích Hanke I. Chirurgická klinika FN Brno a LF MU Brno, Nová perorální antikoagulancia potřeba Heparin aplikace formou injekcí Nevýhody blok vit K. adekvátní

Více

Jsou tromboembolické komplikace úrazů minulostí? Karel Kudrna I.chirurgická klinika VFN a 1.LF Praha

Jsou tromboembolické komplikace úrazů minulostí? Karel Kudrna I.chirurgická klinika VFN a 1.LF Praha Jsou tromboembolické komplikace úrazů minulostí? Karel Kudrna I.chirurgická klinika VFN a 1.LF Praha Hluboká ŽT a PE je jednou z nejčastějších příčin morbidity a mortality pacientů po operaci proximálního

Více

Kvasnička J et al. Doporučení ČSHT ČLS JEP pro bezpečnou léčbu novými perorálními antikoagulancii

Kvasnička J et al. Doporučení ČSHT ČLS JEP pro bezpečnou léčbu novými perorálními antikoagulancii 66 Kvasnička J et al. Doporučení ČSHT ČLS JEP pro bezpečnou léčbu novými perorálními antikoagulancii doporučené postupy Doporučení České společnosti pro trombózu a hemostázu České lékařské společnosti

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Arixtra 1,5 mg/0,3 ml injekční roztok, předplněná injekční stříkačka 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna předplněná injekční stříkačka

Více

Nová doporučení pro léčbu fibrilace síní

Nová doporučení pro léčbu fibrilace síní 52 Nová doporučení pro léčbu fibrilace síní doc. MUDr. Petr Heinc, Ph.D., MUDr. František Kováčik, MUDr. Ondřej Moravec, MUDr. Jan Přeček, doc. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, MBA I. interní klinika

Více

Masivní krvácení. -správná transfúzní strategie. ICU, Landesklinikum Baden bei Wien, Austria. Stibor B.

Masivní krvácení. -správná transfúzní strategie. ICU, Landesklinikum Baden bei Wien, Austria. Stibor B. Masivní krvácení -správná transfúzní strategie Stibor B. ICU, Landesklinikum Baden bei Wien, Austria Masivní krvácení -správná transfúzní strategie no conflictofinterest Stibor B. ICU, Landesklinikum Baden

Více

Předsedající: Kvasnička J., Dyr J.E., Hrachovinová I., Moťovská Z.

Předsedající: Kvasnička J., Dyr J.E., Hrachovinová I., Moťovská Z. Program kongresu Středa 19. listopadu 17.00 22.00 Registrace (Foyer Lobby, 3. poschodí) Sponzorem registrace je Roche Diagnostics Division Dodavatelem kongresových tašek pro účastníky je Pfizer, zlatý

Více

Léčba fibrilace síní pohledem praktického lékaře

Léčba fibrilace síní pohledem praktického lékaře 151 Léčba fibrilace síní pohledem praktického lékaře doc. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, MBA, doc. MUDr. Petr Heinc, Ph.D. I. interní klinika kardiologická LF UP a FN Olomouc V současné době je v české

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocná látka se známým účinkem: Jedna potahovaná tableta obsahuje 26,51 mg laktózy (jako monohydrátu), viz bod 4.4.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocná látka se známým účinkem: Jedna potahovaná tableta obsahuje 26,51 mg laktózy (jako monohydrátu), viz bod 4.4. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí

Více

NEKARDIÁLNÍ CHIRURGIE U PACIENTŮ S KARDIOVASKULÁRNÍM ONEMOCNĚNÍM

NEKARDIÁLNÍ CHIRURGIE U PACIENTŮ S KARDIOVASKULÁRNÍM ONEMOCNĚNÍM NEKARDIÁLNÍ CHIRURGIE U PACIENTŮ S KARDIOVASKULÁRNÍM ONEMOCNĚNÍM MUDr. Hana Skalická, CSc. NEKARDIÁLNÍ CHIRURGIE zásady odhadu perioperačního rizika klinické rizikové faktory závažnost výkonu zohlednění

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Xarelto 10 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje 10 mg rivaroxabanum. Pomocné látky se

Více

XXIII. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 21. 24. 9. 2016 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTĚ, PAVILON E. II. oznámení

XXIII. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 21. 24. 9. 2016 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTĚ, PAVILON E. II. oznámení XXIII. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 21. 24. 9. 2016 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTĚ, PAVILON E II. oznámení Vážené kolegyně, vážení kolegové, čas bohužel tak rychle běží, že jsem ještě

Více

Strategie léčby rivaroxabanem v neobvyklých situacích

Strategie léčby rivaroxabanem v neobvyklých situacích Strategie léčby rivaroxabanem v neobvyklých situacích Účastníci XXII. kongresu České internistické společnosti měli v úterý 24. listopadu 2015 možnost stát se důležitou součástí interaktivního sympozia

Více

Rivaroxaban v prevenci CMP u pacientů s fibrilací síní

Rivaroxaban v prevenci CMP u pacientů s fibrilací síní Rivaroxaban v prevenci CMP u pacientů s fibrilací síní Novinky v kardiologii M. Táborský Olomouc dne 23.2.2012 podpořeno Edukačním grantem firmy BAYER s.r.o. I: Epidemiologie FS Fibrilace síní epidemie

Více

Antikoagulační léčba z pohledu praktického lékaře

Antikoagulační léčba z pohledu praktického lékaře Antikoagulační léčba z pohledu praktického lékaře MUDr. Jaroslava Laňková odborný garant SVL ČLS JEP pro problematiku antikoagulační léčby v ordinaci PL Výroční konference SVL ČLS JEP Brno, 13.11.2009

Více

komplikace tromboembolismus paroxysmální podobné riziko perzistentní či permanentní.

komplikace tromboembolismus paroxysmální podobné riziko perzistentní či permanentní. Fibrilace síní 0 incidence 1-2 % 0 prevalence nad 55let 5,5 %, nad 80 let 5-15 % 0 v ČR cca 200 000 lidí (se silentními formami až 500 000!) 0 cca 2x zvýšená mortalita 0 komplikace 0 nejzávažnější komplikací

Více

Trombembolická nemoc

Trombembolická nemoc Trombembolická nemoc Trombembolická choroba (TEN) Přítomnost trombu hluboká žilní trombóza DKK (HŽT) Ileo-femorální, Femoro-popliteální, crurální pánevní žíly (ilické), renální DDŽ, HDŽ, pravostranné srdeční

Více

Perioperační péče o pacienty užívající antikoagulancia. MUDr. Petr Kessler Odd. hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov

Perioperační péče o pacienty užívající antikoagulancia. MUDr. Petr Kessler Odd. hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov Perioperační péče o pacienty užívající antikoagulancia MUDr. Petr Kessler Odd. hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov Základní otázky Jaké je riziko krvácení spojené s invazivním výkonem? Pokud

Více

STRATEGIE KARDIOVERZE U FIBRILACE SÍNÍ. Jiří Kettner. Klinika kardiologie, IKEM, Praha

STRATEGIE KARDIOVERZE U FIBRILACE SÍNÍ. Jiří Kettner. Klinika kardiologie, IKEM, Praha STRATEGIE KARDIOVERZE U FIBRILACE SÍNÍ Jiří Kettner Klinika kardiologie, IKEM, Praha Kardioverze Kardioverzí rozumíme výkon, který směřuje k obnovení normálního srdečního rytmu. Elektrická kardioverze

Více

Rivaroxaban NOAC více tváří: Prevence TE komplikací FS, léčba hluboké žilní trombózy a plicní embolizace Novinky v kardiologii pro praxi

Rivaroxaban NOAC více tváří: Prevence TE komplikací FS, léčba hluboké žilní trombózy a plicní embolizace Novinky v kardiologii pro praxi Rivaroxaban NOAC více tváří: Prevence TE komplikací FS, léčba hluboké žilní trombózy a plicní embolizace Novinky v kardiologii pro praxi Miloš Táborský Olomouc 24.01.2013 Působení rivaroxabanu v koagulační

Více

Současná a budoucí léčba tromboembolizmu u pacientů s fibrilací síní

Současná a budoucí léčba tromboembolizmu u pacientů s fibrilací síní 245 Současná a budoucí léčba tromboembolizmu u pacientů s fibrilací síní Petr Heinc, Ondřej Moravec, Jan Přeček, Jana Ondrušková, Miloš Táborský I. interní klinika kardiologická Fakultní nemocnice Olomouc

Více

STÁTNÍ ÚSTAV Šrobárova 48 Telefon:+420 272 185 111 E-mail:posta@sukl.cz PRO KONTROLU LÉČIV 100 41 Praha 10 Fax: +420 271 732 377 Web: www.sukl.

STÁTNÍ ÚSTAV Šrobárova 48 Telefon:+420 272 185 111 E-mail:posta@sukl.cz PRO KONTROLU LÉČIV 100 41 Praha 10 Fax: +420 271 732 377 Web: www.sukl. STÁTNÍ ÚSTAV Šrobárova 48 Telefon:+420 272 185 111 E-mail:posta@sukl.cz PRO KONTROLU LÉČIV 100 41 Praha 10 Fax: +420 271 732 377 Web: www.sukl.cz Sp. zn. SUKLS98242/2014 Vyřizuje/linka Mgr. Lucie Taschnerová

Více

Perioperační riziko v éře nových antikoagulancií

Perioperační riziko v éře nových antikoagulancií Dobrá rada z praxe 77 Perioperační riziko v éře nových antikoagulancií doc. MUDr. Petr Heinc, Ph.D., doc. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, MBA, MUDr. František Kováčik, MUDr. Marie Lazárová, MUDr. Jan

Více

Pradaxa je léčivý přípravek, který obsahuje léčivou látku dabigatran-etexilát. Je dostupný ve formě tobolek (75, 110 a 150 mg).

Pradaxa je léčivý přípravek, který obsahuje léčivou látku dabigatran-etexilát. Je dostupný ve formě tobolek (75, 110 a 150 mg). EMA/47517/2015 EMEA/H/C/000829 Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost dabigatranum etexilatum Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment Report, EPAR) pro

Více

Antitromboticka profylaxe důležité rozhodnutí

Antitromboticka profylaxe důležité rozhodnutí MEDICÍNA PRO PRAXI X. Kongres praktických lékařů a sester 10. 11. října 2013, Kongresové centrum U HÁJKŮ, Praha Fibrilace síní: arytmie, o které bychom měli více vědět Antitromboticka profylaxe důležité

Více

Je dabigatran opravdovou alternativou v prevenci tromboembolických komplikací u pacientů s fibrilací síní?

Je dabigatran opravdovou alternativou v prevenci tromboembolických komplikací u pacientů s fibrilací síní? 182 Je dabigatran opravdovou alternativou v prevenci tromboembolických komplikací u pacientů s fibrilací síní? Kateřina Lefflerová Klinika kardiologie IKEM Prevence tromboembolických komplikací u nemocných

Více

Terapie život ohrožujícího krvácení. Seidlová D., a kol. KARIM, OKH FN Brno, LF MU

Terapie život ohrožujícího krvácení. Seidlová D., a kol. KARIM, OKH FN Brno, LF MU Terapie život ohrožujícího krvácení Seidlová D., a kol. KARIM, OKH FN Brno, LF MU Osnova fyziologie krevního srážení monitorace definice ŽOK terapie ŽOK PPH guedeliness závěry pro praxi Koagulační kaskáda

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí

Více

Riziko koronárních příhod a mortality u nových perorálních antitrombotik: meta-analýza velkých randomizovaných studií

Riziko koronárních příhod a mortality u nových perorálních antitrombotik: meta-analýza velkých randomizovaných studií 142 Riziko koronárních příhod a mortality u nových perorálních antitrombotik: meta-analýza velkých randomizovaných studií Koon-Hou Mak Mak Heart Clinic, Singapore Cíl: Bylo prokázáno, že perorálně podávané

Více

Tab. 1. Výskyt rizikových faktorů TEN ve sledovaném souboru.

Tab. 1. Výskyt rizikových faktorů TEN ve sledovaném souboru. Úprava algoritmu prevence žilního tromboembolizmu. Úpravu algoritmu prevence žilního tromboembolizmu (TEN) jsme provedli na základě klinických zkušeností a nových dat z literatury. Prospektivně jsme sledovali

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ANTITHROMBIN III NF BAXTER, prášek pro přípravu infuzního roztoku s rozpouštědlem 2. SLOŽENÍ KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ 1 ml rozpuštěného přípravku obsahuje

Více

Tvrdá tobolka se světle modrým víčkem a světle modrým tělem.

Tvrdá tobolka se světle modrým víčkem a světle modrým tělem. Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls127013/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Orlistat Polpharma 60 mg, tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tvrdá tobolka

Více

Apixaban. Farmakoterapie. Jaromír Hradec 3. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha. Apixaban. Úvod

Apixaban. Farmakoterapie. Jaromír Hradec 3. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha. Apixaban. Úvod 196 Farmakoterapie Apixaban Jaromír Hradec 3. interní klinika 1. LF UK a VF, Praha V přehledovém článku je shrnuta klinická farmakologie, farmakokinetika, účinnost, bezpečnost a dosavadní klinické zkušenosti

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn.sukls79510/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU LIPANTHYL 267 M tvrdá tobolka 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tvrdá tobolka obsahuje: Fenofibratum (mikronizovaný) 267,0

Více

Edukační materiál. ELIQUIS (apixaban) Pokyny k preskripci

Edukační materiál. ELIQUIS (apixaban) Pokyny k preskripci Edukační materiál Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí

Více

Dlouhodobá kontrola frekvence nebo rytmu?

Dlouhodobá kontrola frekvence nebo rytmu? Dlouhodobá kontrola frekvence nebo rytmu? Petr Peichl Klinika kardiologie IKEM Přirozený průběh FiS vs léčba ESC Guidelines 2010 Strategie léčby FiS Kontrola rytmu (rhythm control) Terapeutické postupy

Více

REVIZNÍ SYSTÉM VZP 2 0 1 6 SEMINÁŘ STAPRO S.R.O. NEMOCNICE NA HOMOLCE 14. 12. 2015 PRAHA. zdenka.salcman_kucerova@vzp.cz

REVIZNÍ SYSTÉM VZP 2 0 1 6 SEMINÁŘ STAPRO S.R.O. NEMOCNICE NA HOMOLCE 14. 12. 2015 PRAHA. zdenka.salcman_kucerova@vzp.cz REVIZNÍ SYSTÉM VZP 2 0 1 6 SEMINÁŘ STAPRO S.R.O. NEMOCNICE NA HOMOLCE 14. 12. 2015 PRAHA Z. S. KUČEROVÁ, OKRZP ÚSTŘEDÍ VZP ČR zdenka.salcman_kucerova@vzp.cz REVIZE V NEMOCNICÍCH P R I O R I T Y 1.Akutní

Více

Předseda České společnosti pro a trombózu a hemostázu ČLS JEP.

Předseda České společnosti pro a trombózu a hemostázu ČLS JEP. Program kongresu Středa 19. listopadu 17.00 22.00 Registrace (Foyer Lobby, 3. poschodí) Sponzorem registrace je Roche Diagnostics Division Dodavatelem kongresových tašek pro účastníky je Pfizer, zlatý

Více

INTRAKRANIÁLNÍ ANGIOPLASTIKY PO STUDII SAMMPRIS

INTRAKRANIÁLNÍ ANGIOPLASTIKY PO STUDII SAMMPRIS INTRAKRANIÁLNÍ ANGIOPLASTIKY PO STUDII SAMMPRIS D. Krajíčková 1, A. Krajina 2, M. Lojík 2, M. Mulačová 1 1 Neurologická a 2 Radiologická klinika LF UK a FN Hradec Králové Intrakraniální aterosklerotické

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp. zn. sukls211402/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Alfuzostad 10 mg tablety s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje alfuzosini hydrochloridum10

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls6972/2006 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU PARALEN 500 SUP čípky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden čípek obsahuje Paracetamolum

Více

Tableta s prodlouženým uvolňováním. Popis přípravku : bílé, kulaté, nepotahované tablety se zkosenými hranami.

Tableta s prodlouženým uvolňováním. Popis přípravku : bílé, kulaté, nepotahované tablety se zkosenými hranami. Příloha č.2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls37077/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Alfuzostad 10 mg tablety s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

sp.zn.sukls103802/2015 Souhrn údajů o přípravku 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ANDROCUR DEPOT 300 mg, injekční roztok

sp.zn.sukls103802/2015 Souhrn údajů o přípravku 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ANDROCUR DEPOT 300 mg, injekční roztok sp.zn.sukls103802/2015 Souhrn údajů o přípravku 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ANDROCUR DEPOT 300 mg, injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna ampule o obsahu 3 ml obsahuje cyproteroni acetas

Více

Nové možnosti farmakologické léčby

Nové možnosti farmakologické léčby Když řešením není jen ablace Nové možnosti farmakologické léčby Čihák Robert Klinika kardiologie IKEM, Praha Czech registry on catheter ablation 2011 Celkem Fibrilace síní (N = 1 590) Procento výkonů indication

Více

Kdy a proč odložit plánovaný výkon u hypertenze? Eva Kieslichová KARIP, Transplantcentrum

Kdy a proč odložit plánovaný výkon u hypertenze? Eva Kieslichová KARIP, Transplantcentrum Kdy a proč odložit plánovaný výkon u hypertenze? Eva Kieslichová KARIP, Transplantcentrum hypertenze = nejčastější KV onemocnění = civilizační nemoc 20% -50% dospělé populace krevní tlak (BP) je kvantitativní

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls198549/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls198549/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls198549/2010 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU LANBICA 50 mg Potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 potahovaná

Více

Lékové interakce nových orálních antikoagulancií

Lékové interakce nových orálních antikoagulancií Lékové interakce nových orálních antikoagulancií MUDr. Michal Prokeš, PharmDr. Josef Suchopár INFOPHARM a.s. Úvod Zavedení nových orálních antikoagulancií (NOAC, Non-vitamin K Oral AntiCoagulants) bylo

Více

Diagnostika a léčba akutní plicní embolie v roce 2012

Diagnostika a léčba akutní plicní embolie v roce 2012 Diagnostika a léčba akutní plicní embolie v roce 2012 Jiří Widimský, Klinika kardiologie IKEM Praha České guidelines uveřejněny: Widimský J, Malý J, Eliáš P, Lang O, Franc P, Roztočil K. Doporučení diagnostiky,

Více

Diseminovaná intravaskulárn. rní koagulace. Zuzana Kudrnová Trombotické centrum VFN Praha. Doc. MUDr. Tomáš. Kvasnička, CSc.

Diseminovaná intravaskulárn. rní koagulace. Zuzana Kudrnová Trombotické centrum VFN Praha. Doc. MUDr. Tomáš. Kvasnička, CSc. Diseminovaná intravaskulárn rní koagulace Zuzana Kudrnová Trombotické centrum VFN Praha Vedoucí lékař Doc. MUDr. Tomáš Kvasnička, CSc. Definice Druhotný rozvrat primárn rní a sekundárn rní hemostázy zy,

Více

Arteriální hypertenze

Arteriální hypertenze Arteriální hypertenze K. Horký II. interní klinika kardiologie a angiologie 1.LF UK a VFN Praha Přednáška pro studenty medicíny 2010 Definice arteriální hypertenze Setrvalé zvýšení TK nad hraniční hodnoty

Více

PARALEN 500 tablety. Doporučené dávkování paracetamolu; VĚK HMOTNOST Jednotlivá dávka Max. denní dávka 21-25 kg

PARALEN 500 tablety. Doporučené dávkování paracetamolu; VĚK HMOTNOST Jednotlivá dávka Max. denní dávka 21-25 kg Příloha č. 2 k opravě sdělení sp.zn. sukls226519/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU PARALEN 500 tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje paracetamolum 500 mg.

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí

Více

Příloha č.3 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls98466/2010 a příloha k sp.zn.sukls164928/2009, sukls164929/2009

Příloha č.3 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls98466/2010 a příloha k sp.zn.sukls164928/2009, sukls164929/2009 Příloha č.3 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls98466/2010 a příloha k sp.zn.sukls164928/2009, sukls164929/2009 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Kapidin 10 mg Kapidin 20 mg Potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU MIFLONID 200 MIFLONID 400 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Prášek k inhalaci v tvrdých tobolkách užívaný v kombinaci s Aerolizerem. Jedna tobolka obsahuje

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls2006/2007 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU PANADOL Rapide potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls 212259/2010, sukls212261/2010 a příloha k sp. zn. sukls170374/2010

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls 212259/2010, sukls212261/2010 a příloha k sp. zn. sukls170374/2010 Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls 212259/2010, sukls212261/2010 a příloha k sp. zn. sukls170374/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Ondansetron Arrow 4 mg Ondansetron

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Desloratadin +pharma 5 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje desloratadinum v množství 5 mg. Úplný seznam pomocných

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Resolor 1 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje 1 mg prucalopridum (ve formě prucalopridi

Více

Nízkomolekulární hepariny

Nízkomolekulární hepariny Nízkomolekulární hepariny indikace a dávkování ČSTH ČESKÁ SPOLEČNOST PRO TROMBÓZU A HEMOSTÁZU ČESKÉ LÉKAŘSKÉ SPOLEČNOSTI J. E. PURKYNĚ Č. II90 INDIKACE A DÁVKOVÁNÍ Profylaxe tromboembolie Akutní onemocnění

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření

Více

Léčba arteriální hypertenze. Jiří Widimský Jr. Centrum pro hypertenzi III. Interní klinika VFN a 1.LF UK Praha

Léčba arteriální hypertenze. Jiří Widimský Jr. Centrum pro hypertenzi III. Interní klinika VFN a 1.LF UK Praha Léčba arteriální hypertenze Jiří Widimský Jr. Centrum pro hypertenzi III. Interní klinika VFN a 1.LF UK Praha Prevalence, znalost o hypertenzi, léčba a uspokojivá kontrola hypertenze Česká republika 2006-2009

Více

Sp.zn.sukls88807/2015

Sp.zn.sukls88807/2015 Sp.zn.sukls88807/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU NORMAGLYC 500 mg, potahované tablety NORMAGLYC 850 mg, potahované tablety NORMAGLYC 1000 mg, potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření

Více

ANTITROMBOTICKÁ PREVENCE A LÉČBA V PRIMÁRNÍ PÉČI

ANTITROMBOTICKÁ PREVENCE A LÉČBA V PRIMÁRNÍ PÉČI Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře ANTITROMBOTICKÁ PREVENCE A LÉČBA V PRIMÁRNÍ PÉČI AUTOŘI: MUDr. Jaroslava Laňková, Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Urorec 4 mg tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tvrdá tobolka obsahuje silodosinum 4 mg. Úplný seznam pomocných látek viz

Více

Příloha III. Úpravy příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace

Příloha III. Úpravy příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Příloha III Úpravy příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Poznámka: Tento souhrn údajů o přípravku a příbalová informace jsou výsledkem referral procedury. Informace o přípravku

Více

LMWH vs. RA V PORODNICTVÍ. Jan Bláha

LMWH vs. RA V PORODNICTVÍ. Jan Bláha LMWH vs. RA V PORODNICTVÍ Jan Bláha Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Adresa: U nemocnice 2; 128 08 Praha 2 www.karim-vfn.cz

Více

ONEMOCNĚNÍ TEPEN a ŽIL DKK. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

ONEMOCNĚNÍ TEPEN a ŽIL DKK. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové ONEMOCNĚNÍ TEPEN a ŽIL DKK Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Onemocnění tepen DKK (ischemická choroba DK) ICHDK 1 Podobně jako ICHS Způsobuje symptomy z ischemie A) Dle rychlosti vzniku: AKUTNÍ

Více

Potahovaná tableta (tableta) Ţluté, kulaté tablety s vyraţeným 893 na jedné straně a 2½ na druhé straně.

Potahovaná tableta (tableta) Ţluté, kulaté tablety s vyraţeným 893 na jedné straně a 2½ na druhé straně. Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umoţní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Ţádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na neţádoucí účinky. Podrobnosti

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU CYSAXAL 100 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje cyproteroni acetas 100 mg. Pomocné látky: monohydrát laktosy 167,0

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls118033/2010

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls118033/2010 Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls118033/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Cardioxane prášek pro přípravu infuzního roztoku. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

Bezpečnost a účinnost přípravku Neoclarityn 5 mg potahované tablety u dětí mladších 12 let nebyla dosud stanovena. Nejsou dostupné žádné údaje.

Bezpečnost a účinnost přípravku Neoclarityn 5 mg potahované tablety u dětí mladších 12 let nebyla dosud stanovena. Nejsou dostupné žádné údaje. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Neoclarityn 5 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje desloratadinum 5 mg. Pomocná látka se známým účinkem: Tento přípravek obsahuje laktózu.

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Xyzal 0,5 mg/ml perorální roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 ml perorálního roztoku obsahuje levocetirizini dihydrochloridum 0,5 mg. Pomocné látky:

Více

Příloha č. 1 k opravě rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls165529/2010

Příloha č. 1 k opravě rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls165529/2010 Příloha č. 1 k opravě rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls165529/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU FLUTAMID SANDOZ 250 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Flutamidum

Více

Jedna potahovaná tableta obsahuje levocetirizini dihydrochloridum 5 mg (což odpovídá 4,2 mg levocetirizinum).

Jedna potahovaná tableta obsahuje levocetirizini dihydrochloridum 5 mg (což odpovídá 4,2 mg levocetirizinum). Sp.zn.sukls82355/2012 SOUHRN ÚDAJU O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Levocetirizin Actavis 5 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje levocetirizini

Více

Pomocná látka se známým účinkem: jedna tableta obsahuje 52,92 mg laktosy (ve formě monohydrátu).

Pomocná látka se známým účinkem: jedna tableta obsahuje 52,92 mg laktosy (ve formě monohydrátu). SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí

Více

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Edukace pacientů při léčbě Warfarinem Tereza Červinková

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Edukace pacientů při léčbě Warfarinem Tereza Červinková Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Edukace pacientů při léčbě Warfarinem Tereza Červinková Bakalářská práce 2013 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 3. LÉKOVÁ FORMA tvrdé tobolky popis přípravku: oranžové tobolky bez označení obsahující bílý prášek

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 3. LÉKOVÁ FORMA tvrdé tobolky popis přípravku: oranžové tobolky bez označení obsahující bílý prášek Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls160200/2008 Přílohy k sp.zn. sukls213507/2010, sukls69644/2008 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU LIPANTHYL 200 M tvrdé tobolky 2.

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn.sukls204047/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU VOLTAREN FORTE 2,32% gel 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 g přípravku Voltaren Forte 2,32% obsahuje diclofenacum diethylaminum

Více

Akutní koronární syndromy co lze pro naše pacienty udělat lépe?

Akutní koronární syndromy co lze pro naše pacienty udělat lépe? Akutní koronární syndromy co lze pro naše pacienty udělat lépe? Tomáš Janota Kardio JIP 3. interní klinika, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. LF UK, Praha Akutní koronární syndromy Kardiovaskulární onemocnění

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Tractocile 6,75 mg/0,9 ml injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna lahvička 0,9 ml roztoku obsahuje 6,75 mg atosibanum (ve formě

Více

Význam spolupráce kliniky s laboratoří pro včasnou diagnostiku kritických poruch hemostázy

Význam spolupráce kliniky s laboratoří pro včasnou diagnostiku kritických poruch hemostázy Význam spolupráce kliniky s laboratoří pro včasnou diagnostiku kritických poruch hemostázy Petr Kessler Odd. hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov, p.o. Kritické poruchy hemostázy Ohrožují

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Felodipinum 5,0 mg; resp.10,0 mg v jedné tabletě s prodlouženým uvolňováním.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Felodipinum 5,0 mg; resp.10,0 mg v jedné tabletě s prodlouženým uvolňováním. sp.zn.sukls262139/2012, sukls262138/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU PLENDIL ER 5 mg PLENDIL ER 10 mg 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Felodipinum 5,0 mg; resp.10,0 mg v jedné tabletě

Více