Šeky v České republice a na Ukrajině. Bakalářská práce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Šeky v České republice a na Ukrajině. Bakalářská práce"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů Šeky v České republice a na Ukrajině Bakalářská práce Autor: Penziev Oleg Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Ivana Šímová Praha Duben,

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a v seznamu uvedl veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámen se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Praze dne 30. dubna 2011 Oleg Penziev 2

3 Poděkování: Touto cestou bych rád poděkoval Ing. Ivaně Šímové za poskytnutá doporučení, odborné konzultace a její vstřícný přístup. Také bych rád poděkoval své rodině a hlavně bratrovi za pomoc při psaní teto práci. 3

4 Anotace práce: Ve své práci jsem se snaţil podrobně rozebrat, co to je šek. Jaká je minulost platebních šeků, a co je čeká v budoucnu. Protoţe šeky jsou stále více vytlačovány jinými platebními instrumenty, jeví se, ţe ztrácejí na významu. A delší existence šeků je pouze otázkou času. Tuto bakalářskou práci bych chtěl věnovat situaci šeků v České republice, i na Ukrajině. V první kapitole, povím vám o tom, kdy i kde první šeky vznikly. Bohuţel přesné a jednoznačné údaje o této problematice nejsou k dispozici, proto se pokusím vytvořit aspoň hrubý přehled o historii cestovních šeků. Věnuji pozornost tvůrcům cestovních šeků (společnosti American Express) a předkládám několik vzorů šeků, které byly pouţívány v Sovětském svazu, který pro většinu Evropanů byl nedosupným státem. Druhá a třetí kapitoly jsou věnovány přávním aspektům, nálaţitostem a současně nabídce produktů zvolených mnou českých a ukrajinských bank. Poslední kapitola se zabývá budoucností šeků v obou zemích. Na závěr provedu analýzu efektivnosti šeků, to znamená výhody, nevyhody a především perspektivy pouţíti. Klíčová slova: Šek Šek na jmeno Cestovní šek Inkaso 4

5 Annotation: In my work I tried to completely analyze what is actually cheque. What is their past, and most importantly the future. Seeing that cheques are increasingly being pushed out by other payment instruments, and it appears that already lost its importance. And now existence of cheque it is a matter of time. This bachelor work, I wanted to devote to the situation in the Czech Republic and in the Ukraine. In the first chapter, I will tell you about when and where, roughly, the first cheques were discovered, because there is not accurate data, unfortunately. I pay attention to the makers of traveler's checks (American Express Company) and show some examples of cheques that were in the Soviet Union, which for the most Europeans was nedosupným state. The second and third chapters are devoted to legal aspects, appropriateness and also offer the product chosen by me, of Czech and Ukrainian banks in the consent.the final chapter belongs to the future of cheques in both countries. Finally I will analyze the effectiveness of cheques, it means benefits, disadvantages and perspectives of particular use. Key words: Cheque Cheque on the name Traveler's cheque Encashment 5

6 Obsah: Úvod Historie šeků Pojem šek Vznik prvních šeků Vývoj v Sovětském svazu Situace v České republice Šekový zákon Druhy šeků Operace prováděné se šeky Právní úprava Náleţitosti šeků Současná nabídka produktů českých bank Situace na Ukrajině Právní úprava Náleţitosti šeků Druhy šeků Nabídka produktů ukrajinských bank Budoucnost šeku Současné pouţití šeků Moţný vývoj šeků na Ukrajině Moţný vývoj šeků v České republice Závěr Přílohy

7 7

8 Úvod Pro svoji bakalářskou práci jsem si vybral téma Šeky v České republice a na Ukrajině, protoţe ji povaţuji za zajímavou z řady důvodů. Skoro kaţdý slyšel o tom, co je šek, zvlášť ty lidí co často cestují do zahraničí. Ale malo kdo ví, čím šek skutečně je, a jak se pouţívá. Také je toto téma přetahující, protoţe historie šeku je stejně zajímavá jako historie peněz nebo směnky. Čas ale běţí a progres směruje dopředu neskutečnou rychlostí, a takový platební prostředek je stále více potlačován modernějšími nastrojí, jako platební a debetní karty. I přesto, ţe vznikly i elektronické formy šeků. Příklady toho, jak jsou šeky v současnosti vytlačovány z trhu, ukáţu v kapitole Budoucnost šeků, kde předvedu statistiky pouţití šeků v České republice a zemích Evropské Unie. Spravedlivě šeky je moţné povaţovat za jeden z nejbezpečnějších platebních prostředků. Přestoţe současně v oběhu je hodně padělaných listin, ve většině případů jsou spatřovány a zabavovány. Výhodou je také moţnost přepravovat jakékoliv částky v šekách přes státní hranice. Pokud jde o velké částky, například v hodnotě větší neţ 2000 dolarů, je jednoduše lze deklarovat na hranicích. Ve své práci jsem se snaţil představit podrobné informace o šekách, počínaje tím, kde a kdy vznikly, jak byly rozšířeny v Sovětském svazu. Neměly by chybět i náleţitosti šeků a taky právní úprava v obou zemích (Česká republika a Ukrajina). Cílem mé práci je analýza současné nabídky (šeků) v České republice a na Ukrajině, a také budoucího vývoje. V poslední kapitole mé práci jsou předloţeny statistické údaje různých institutů o pouţití šeků za poslední dobu. A také podrobně osvětlím hlavní novinku Britské Platební Rady (Payments Council Board). 8

9 1. Historie šeků Neţ začnu povídat o historii šeků, chci připomenout, co to znamená pojem šek Pojem šek Šek lze definovat jako dluţnický cenný papír, který je vystaven v zákonem stanovené formě a jimţ výstavce bezpodmínečně přikazuje jiné osobě, a to pravidelně bance, u níţ má pohledávku, se kterou je oprávněn šekem disponovat, aby tato osoba zaplatila majiteli šeku peněţitý obnos šekem stanovený. Přitom šek nemá přímé dluţníky. Šek je cenným papírem, tedy šek představuje zhmotnění určitého závazkového vztahu, jeho vtělení, inkorporování do určité listiny. Patří mezi cenné papíry dluţnické, neboť ztělesňují právo na výplatu určité peněţité částky. Šek je cenným papírem krátkodobým. Z hlediska převoditelnosti můţe mít šek povahu jak cenného papíru na doručitele, a u tzv. porteuršeků k převodu dochází pouhým předáním. Mohou však mít podobu i cenného papíru na řad, tedy ordrešeku, který vyţaduje převod rubopisem při současném odevzdání cenného papíru šeku. Mohou mít charakter cenného papíru na jméno, tzv. rektašeku, kdy při pouţití je nutné postoupení práv ze šeku na nového majitele prostřednictvím cesi, tzn. postoupení pohledávky a samozřejmě předání šekové listiny. 1.1 Vznik prvních šeků Předchůdci šeků jiţ byly známy před naším letopočtem ve starověkém Řecku, Římě, Egyptu 1. Ve skutečnosti různé povinnosti platit peníze přišly aţ spolu s penězi. Ale jednoznačně určit, kdy vznikly šeky, je poměrně obtíţné. Existuje několik základních verzí o tom, kdy se to stalo. Verze1: V XII. století v severní Itálii vznikly první soukromé bankovní domy, a první bankovní převod byl uskutečněn pravě tam. Přibliţně o 100 let později se objevily první prototypy bank. Šeky se ve své dnešní podobě objevily v roce 1649: v Anglii a Francii, současně i v Nizozemsku byly vydány první šeky, podobné tím, které se pouţívají v současnosti. Šeky emitovaly banky, přestoţe v té době ještě neexistovaly centrální banky, které vznikly mnohem později 2. 1 Černyak, V. Finance a statistika Penize a kredit. Šeky v ruské finanční praxe.moskva,2007. ISSN

10 Nejdůleţitější v historii šeků je, ţe šek skutečně vyšel ze směnky. Proto bankovní šek je druhem směnky, a směnka původně nebyla nic jiného neţ dluţní úpis. Také směnka představuje platební prostředek, právě takový úpisem dříve vypořádávali dluhy mezí podnikateli. Proto historie šeku - je historie směnky. Tak, historie šeku je obdobná historii peněz nejdřív se pouţívaly kamínky, náhrdelníky, mince, bankovky a pak, konečně, elektronické peníze. V dějinách šeků - nejdřív dluhopisy, klasické papírové šeky s razítky, pak chráněné vodními značky a hologramy nyní - elektronické šeky, kreditní karty. Prototyp elektronického šeku vznikl v roce 1993, a v roce 1995 v USA do 90% obchodních operací byly prováděny elektronicky. Je pravda, ţe papírové šeky vyuţívalo více lidí neţ hotovost. V roce 1998 vznikl elektronický platební systém PayPal, který umoţnil převod peněz mezi uţivateli prostřednictvím u. Papírové peníze nahradily elektronické. Nyní elektronické peníze a elektronické šeky jiţ nejsou novinkou, historie šeku zaţila nový krok dopředu, a digitální technologie se pevně usídlili v globálním finančním systému. Verze2: První historicky doloţené pouţití šeku pochází z 15. století z Nizozemska. Obchodníci si ukládali u bankéřů své peníze a jako potvrzení vkladu od nich dostávali stvrzenky. Uloţené peníze bylo moţné pouţít k placení obchodních závazků na základě písemného příkazu vkladatele, který předal příjemci. Tak vznikly první ručně psané šeky. Vznik cestovních šeků se zase připisuje anglickému zakladateli nejstarší cestovní kanceláře na světě Thomasu Cookovi. V druhé polovině 19. století zavedl pro své klienty hotelové a peněţní poukazy, na které jim ve vybraných hotelích vyplatili hotovost v místní měně, resp. mohly být pouţity k placení ubytování a stravování místo peněz. 3 Přesto, první cestovní šek, v podobě, kterou dnes všichni známe, vynalezla společnost American Express. American Express Company byla zaloţena v roce 1850 a původně se zabývala dodáním cenných nákladů po celé USA. Cestovní šek byl vynalezen této společností v roce Myšlenka patřila Marcellus Berry. Podstatou myšlenky bylo to, ţe při nástupu k cestě, cestující nebo kurýr si vyměňoval své peníze za cennou listinu, a po příjezdu na místo určení inkasoval jí. Pro loupeţníka tento dokument neměl ţádnou hodnotu, protoţe byla nepřenosná. 3 FinExpert. Šeky nejsou mrtvé (téma) [online] [cit. 2010/03/03]. Dostupný z WWW: < 7218/default.aspx> 10

11 Tvůrce šeku pouţil velmi originální řešení: pravost bankovky se určovala porovnáním dvou podpisů. První se nanášel majitelem na šek v moment nákupu, druhý - při předloţení dokladu o zaplacení. Pokud se podpisy shodovaly, proplacení šeku se provádělo okamţitě. Cestovní šeky prudce získali oblibu jak v Americe, tak i v Evropě. Vynález, postupné uplatnění a co je nejdůleţitější, záruka platnosti nového produktu se staly základem pro úspěšnou činnost společnosti během více neţ století a půl. Symbolem American Express je římský centurion. Poprvé se centurion objevil na bankovkách cestovních šeků 1 ledna Setník jako symbol vyjadřuje základní hodnoty společnosti: spolehlivost, otevřenost, stabilitu a servis. Dnes centurion taky lze vidět na platebních a kreditních kartách American Express. Existují různé názory o původu termínu "check". Většina spojují tento termín s francouzským slovem "echecs» - šachy. Šachové tabulky byly umístěny na dveřích hospod, v nichţ bylo moţné hrát šachy. Podobné tabulky byly rovněţ pouţívány pro finanční výpočty, a proto vznikl i výraz spočítat skóre. Podle jiné verzi, k pojmu "šek" dovedla praxe uvedení kontrolních čísel (a check) na finančních dokladech. Šíření v různých zemích po celém světě získaly šeky ve XIX. století (Obr. 1). Právě rozvoj struktury výpočetního šeku vedlo ke vzniku dokumentu, obsahem kterého byla slovní formule: "Zavazuji se zaplatit tomu, kdo mi předloţí doklad, který jsem vystavil. Mnohé vědci předpokládají, ţe tyto dokumenty se staly prototypy bankovek a směnek. Zde a níţe jsou umístěny vzory šeků ze sbírky autora mnohých článků, Ph.D. v oboru ekonomie, profesora Yanukyana: 4 4 Penize a kredit. Šeky v ruské finanční praxe.moskva,2007. ISSN

12 Obrazek 1. Merchants Bank. Šek ve výši 1500 dolarů USA Zdroj: Penize a kredit. Šeky v ruské finanční praxe.moskva,2007. ISSN Obrazek 2. Šekova knihá v Carském Rusku Zdroj: Penize a kredit. Šeky v ruské finanční praxe.moskva,2007. ISSN Vývoj v Sovětském svazu Ruská říše, jejíţ součásti v minulém století byla i Ukrajina, byla charakterizována slabým tempem rozvoje obchodních vztahů. V této oblasti základní právní systémy aplikované pro zúčtovací vztahy na její území nebyly dostatečně rozvinuty. Nejvíce se platební šekové vztahy začaly rozvíjet v Ruské říši po přijetí směnkového zákonu v roce Jeho základní předpisy byly stanoveny na základě poţadavků německých směnkových a šekových stanov té doby. To je spojeno s tím, ţe zúčtovací šek v zákonech středověké Evropy a Ruské říši byl povaţován pouze za druh převodní směnky, a jen později získal význam samostatného dokumentu. V Carském Rusku banky, provádějící šekové operace, samostatně vyráběli speciální knihy obsahem 25 aţ 50 listů. Kaţdý list v šekové knize se skládal ze dvou částí - šeku a odtrhávacího kupónu, které měly stejné číslo (obr. 2). Obvykle se šeky povaţovaly za platné po dobu pěti dnů od dne vystavení, ale pro šeky splatné v jiném městě, doba byla o dvakrát prodluţená. Kaţdý šek se podepisoval vkladatelem a podpisový vzor byl uchován v bance. V případě pochyb banka kdykoli mohla zpomalit nebo odmítnout úhradu drţiteli šeku. Kromě šekové kníţky v bance vkladatel dostával "zúčtovací knihu, kde byly zaznamenány všechny příjmy a výdaje peněz z běţného účtu. Pouţívání šeků v podmínkách ekonomických krizí. Zpravidla, v období ekonomických krizí je zaznamenán prudký nárůst pouţití šeků, jakoţ i dalších náhraţek peněz, kvůli nedostatku 12

13 hotovosti. Za Občanské války se šeky vyráběly na tiskopisech Státní banky a pro zabezpečení jejich splatnosti slouţily běţné účty v komerčních bankách. Při tom objem bankou emitovaných šeků byl omezen do výše částky, kterou banka měla k dispozici na běţných účtech. Odpovídající akcept Státní banky dával zákonnost takovým šekům jako peněţním dokladům. Při uskutečnění transakcí s pouţitím takového šeku, uvedená částka se odepisovala z běţného účtu úvěrového ústavů, a šek se stával náhradou za peníze, potřebné pro úhradu všech plateb. Nominální hodnoty emitovaných šeků činily od 5 aţ 3000 rublů. Obvykle se šeky uplatňovaly při platbách organizací nebo soukromých osob za zboţí a sluţby ve městech. Nicméně, šeky byly akceptovány i k platbám mimo města, kde byly vydány. V Sovětském svazu pouţití šeků mělo specifický charakter. Za klasickou formou jejich vyuţití lze povaţovat šeky Státní banky SSSR, pomoci kterých podniky mohly vybírat částky ze svých bankovních účtů. Přísná měnová politika a omezení týkající se směny a vývozu hotovostních peněz přispívali rozvoji cestovních šeků (obr. 4). Obrazek 4. Cestovní šek v hodnotě 10 rublej SSSR. Zdroj: Penize a kredit. Šeky v ruské finanční praxe.moskva,2007. ISSN Existovaly také šeky určené k platbě za zboţí a sluţby na sovětských lodích, provozujících mezinárodní plavby (obr. 5). Takové "výletní" šeky byly vyráběny bankou pro zahraniční obchod SSSR. Ukázka šeku z roku 1985 je představena níţ: 13

14 Obrázek 5. Banka pro zahraniční obchod SSSR. Výletní šek Zdroj:Pokyny Státní banky SSSR od 27.dubna "O pořádku spáchání bankovních transakcí v cizí měně (v platném znění dne 31. března 1989). První šekový zákony byly přijaty v některých evropských zemích ve 2. polovině XIX. století. S rozvojem obchodu a bankovnictví šeky se začaly pouţívat nejen při tuzemském platebním styku, ale také při mezinárodních transakcích. Co se týče turismu, zde jsou velice rozšířeny cestovní šeky. Organizovanému cestovnímu ruchu uţ je více, neţ 150 let. Za průkopníka v této oblasti se povaţuje americký finančník Thomas Cook, který v roce 1850 uskutečnil první skupinovou cestu a tak poloţil začátek modernímu trhu turistických sluţeb. Tentýţ podnikatel vynalezl pro své klienty i nový způsob úschovy peněz. V té době na hlavních silnicích, zejména na Divokém západě, kovboje a indiány ohroţovali cestující, proto přepravovat hotovost bylo velmi nebezpečno. Ale v roce 1874 Thomas Cook zavedl nový typ finančního dokladu - tak zvanou cirkulární nótu. Pomoci tohoto dokumentu, obsahujícího potvrzení banky a majitelé, bylo moţné vybrat hotovost v určitých místech. Pro zloděje nóta nepředstavovala ţádnou hodnotu - byla na jméno. Systém dvou podpisů se pouţívá aţ po současnost. Úvěrových organizací, podporujících šekové transakce, existuje hodně v různých městech. Při cestách do Evropy si můţete koupit šek Thomas Cook, VISA, MasterCard nebo American Express, pro vizitu do USA je lepší pouţívat jen šeky AmEx nebo Bank America, a do Asie - Citicorp. Při zakoupení šeku komise činí obvykle od 0,5 aţ do 1 procenta z celkové částky a při směně za hotovost v zahraničí je zhruba stejná. V kancelářích, prodávajících šeky a v některých velkých bankách vyměnit šeky za peníze můţete zdarma. To však platí v zahraničí, pokud šeky nebyly zpeněţeny v cizině a byly vraceny například do Ruska nebo Ukrajiny, ztráty při směně budou větší banky je přijímají s provizi aţ čtyři procenta. Vlastně realizace 14

15 šeku je operace jednoduchá - stačí podpis ještě jednou přímo v bance, a šek je proplacen hotovostí. Cestovní šeky, stejně jako bankovky bývají v různých nominálních hodnotách - 20, 50, 100, 500 dolarů (stejné pro euro, britská libra, kanadský a australský dolar, švýcarský frank a jihoafrický rand), hodnota 1000 se vyskytuje u amerických dolarů Saúdských riálů. Existuje také v japonské měně , a jenů. Stejně jako v případě s hotovosti, je moudřejší kupovat šeky jak větší tak i menší hodnoty. Posledními lze platit v obchodech, restauracích a hotelích, kde visí oznámení, ţe tento typ platby je akceptován. Je pravda, ţe nejsou přijímány všude, dokonce i v rozvinutých zemích. A ve státech třetího světa mohou vzniknout problémy s jejich proplacením. Například v Zairu, podle vypravení turistů, zaměstnanci některých místních bank vyţadují, aby na cestovním šeku bylo razítko "Vzor", jako na informačním plakátu s návodem pro práci s těmito cennými papíry. 15

16 2. Situace v České republice Pouţití šeků je upraveno zákonem č. 84/1906 Sb., o šeku. Tento zákon vstoupil v platnost v roce 1918 a platil aţ do okupace nacistickým Německem. Snaha o jednotnou podobu šeku nebyla tak intenzivní jako v případě směnky. Přesto se Společnost Národů po první světové válce zaměřila i na problematiku šeku. V roce 1930 proběhla konference o sjednocení práva šekového, která byla završena podpisem Úmluv o sjednocení šekového práva. 2.1 Šekový zákon Zákon směnečný a šekový byl vydán pod číslem 191/1950 Sb. Do současnosti byly provedeny jenom drobné změny. 2.2 Druhy šeků Šeky se liší dle způsobu vystavení, záleţí na tom kým je šek vystaven a v čí prospěch je vystaven. Zvláštními kategoriemi jsou skupiny šeku, jako: eurošek, zaručený šek, blankošek, cestovní sek. V této kapitole je podrobnější přehled různých druzích šeků. Šek bankovní Výstavcem bankovního šeku je banka nebo jiný peněţní ústav. Jde o velmi kvalitní druh šeku vzhledem k tomu, ţe majitel šeku má jistotu jeho honorování. 5 Schéma placení bankovním šekem Platce Přijemce (1) (2) (3) (5) (4) Banka platce Banka přijemce Zdroj: Vlastní tvorba, dne Schlossberger, Otakar; Soldanova, Marcela. Platebny styk. vyd.praha, ISBN: str 91 16

17 1) Prohlášení plátce získat šekovou kníţku s Bankou Plátce a uloţit odpovídající finanční částky; 2) Banka plátce vystaví šek, zašle jej plátci a vyúčtuje na vrub jeho účtu; 3) Plátce zašle šek příjemci; 4) Příjemce zašle šek své bance a ta provede zúčtování šekové částky ve prospěch účtu příjemce; 5) Šekovník vyúčtuje částku šeku na vrub vystavující banky (banky plátce). Šeky soukromé Výstavcem takového šeku je fyzická nebo nebankovní právnická osoba. Tiskopisy šeků nebo šekovou kníţku majitel obdrţí ke svému účtu vedenému u příslušného peněţního ústavu (šekovníka). Kvalita šeku se odvíjí od bonity jeho výstavce. 6 Schéma placení soukromý šekem Plátce Banka plátce (1) (3) (4) Přijemce (5) (2) Banka příjemce Zdroj: Vlastní tvorba, dne ) Plátce vystaví šek na svoji banku a zašle jej příjemci; 2) Příjemce zašle šek své bance k inkasu; 3) Banka příjemce zašle šek k inkasu šekovníkovi, šekovník účtuje na vrub účtu plátce; 4) Šekovník uhradí částku šeku na účet banky přijemce; 5) Banka příjemce informuje o zúčtování šeku ve prospěch jeho účtu. 6 Schlossberger, Otakar; Soldanova, Marcela. Platebny styk. vyd.praha, ISBN: str 92 17

18 V čí prospěch šeky vystaveny: na jméno šek označený určitým jménem na řad (orderšek) - šek, který je vystaven na určitou osobu s výslovnou doloţkou na řad nebo i bez této doloţky rektašek- je vystavený na určitou osobu a musí mít doloţku nikoli na řad výslovně uvedenou. Výstavce šeku můţe rekta doloţkou zamezit tomu, aby šeková práva mohla přecházet na jinou osobu, neţ na kterou šek vystavil 7. na doručitele- šek označeny na doručitele Eurošeky - je v podstatě modifikací soukromého šeku doplněného záruční identifikační kartou šekovníka. Eurošeková společnost vznikla v roce 1968 a stanovila podmínky pro uţívaní a proplácení tohoto typu šeku. Šeky vystavují vţdy na národní měnu navštívené země do výše zaručené částky stanovené EC společnosti 8. Jak výše uvedeno, šeky jsou vydávány na jednotném formuláři, obsahujícím mnoţství ochranných prvků, všechny jsou označeny logem, názvem a adresou banky šekovníka, dále je šek personalizován jménem majitele šeku a číslem jeho účtu u šekovníka. Záruční identifikační karta obsahuje taktéţ logo EC společnosti, státní poznávací značku země majitele, bezpečnostní hologram se sklopným efektem, dále obsahuje číslo karty, doby platnosti karty, jméno majitele karty a podpisový vzor majitele účtu. Blankošek Zákon umoţnuje aby byl vydán šek, na kterém nejsou uvedeny všechny údaje, pokud bylo dojednáno, jak mají být údaje později doplněny. Zákon však nestanoví, jaké údaje nesmí v takovém šeku chybět. Podle převaţujícího názoru je nutné, aby blankošek obsahoval alespoň určení, ţe listina má být šekem, a podpis některé ze šekově závazných osob. 9 Cestovní šek Tato platební listina představuje bezpodmínečný závazek zaplatit označenou částku určenému vlastníku, jehoţ podpisový vzor se vystavuje na cestovním šeků při jeho prodeji. Při předloţení šeku k proplacení, vlastník se musí znovu podepsat. Klíčem k úspěšné výměně peněz je totoţnost dvou podpisů. Po celém světě se pouţívají více neţ desítky různých typů cestovních šeků. Pro důvěryhodnost a popularitu mezi nimi lze vyznačit čtyři hlavní: cestovní 7 Dvořak, Petr. Bankovníctví pro bankéře a klienty. 3. přepracované a rozřiřené vydání. Linde Praha, a.s. ISBN X. 8 Píšek, Zdeněk; Voţenílkova, Blanka. Směnky a šek. Praha, str Dědič, Jan; Pauly, Jan. Cenne Papiry ISBN

19 šeky American Express, Visa, Thomas Cook a CityCorp. Mírou spolehlivosti a solidnosti společností-emitentů se tyto šeky příliš neliší. Za hlavní rozdíl mezi nimi mohou být povaţovány oblasti pouţití. Cestovní šeky jsou vydávány v zahraničních a národních měnách různých denominací. Jejich emitenty mohou být banky, finanční a cestovní kanceláře, nebankovní úvěrové organizace. Za prodej cestovních šeků se platí poplatek (v průměru 1-2%). Za vrácení nevyuţitých cestovních šeků banka taký vezme provize, ale jeho velikost závisí na tom, kde byly zakoupeny: většina bank pro zákazníky, kteří si zakoupili jejich šeky, určí komisi méně neţ pro zákazníky, kteří si zakoupili šeky u jiných bank. Odlišnosti cestovního šeku je metoda, která se nazývá Watch and Compare (prohlédni a porovnej). Výhody a nevýhody cestovních šeků. Na rozdíl od hotovosti, šeky mají významné výhody, které chrání peníze od krádeţe nebo ztráty. Proto mohou být vyuţity, kdyţ existuje riziko ztráty peněz na cestě. Kromě toho šeky se přijímají ve mnoha hotelích, obchodech a restauracích jako platba za zboţí či sluţby, zatímco je zbytek vracen v hotovosti. V případě ztráty, krádeţe nebo poškození budou šeky obnoveny společností, obvykle do 24 hodin po výzvě. Zaručeny šek Zaruřený šek je druhem soukromého šeku, u kterého při dodrţení stanovených podmínek garantuje banka, která vydala tiskopisy tohoto šeku, jeho proplacení, aniţ by poţadovala ověřování jeho krytí 10. Tento druh šeku zbavuje beneficienta rizika neproplacení šeku a zároven rozšiřuje moţnosti placení šekem. V České republice je moţné se setkat se dvěma formami zaručených šeků: pouţivání jednotného tiskopisu šeku současně s jednotnou záruční identifikační kartou; záruce banky, která tiskopis šeku klientovi vydala, za proplacení klientem vystaveného šeku. Předpokaldem však je, aby při převzetí šeku byly splněny podmínky stanovené pravidly (zaruka úhrady). Vzhledem k tomu, ţe zaručený šekový systém se v podstatě jiţ nepouţívá a vydané zaručené šeky spolu se záručními šekovými kartami dobíhají, není tomuto instrumentu jiţ věnován další výklad. Formálně však tzv. Zaručený šekový systém ještě zrušen nebyl. 10 Šenkýřová, Bohuslava. Bankovnictví 1. Grada Publishing, ISBN: str

20 2.3 Operace prováděné se šeky Ţirování šeku Odvíjí se od jedné z nepodstatných náleţitostí, a sice od údaje osoby, které je šek určen. Osoba uvedená na řadu šeku můţe převést svá práva dále rubopisem (indosamentem, ţirem) 11. Rubopis lze provést: Bianko formou spočívá v prostém podepsání šeku, provedeném přesně podle znění řadu (tzv. blankoindosament); Vyplněným indosamentem majitel šeku slovy za mě na řad... (jméno konkrétní osoby) a svým vlastním podpisem provedeným přesně tak, aby odpovídal řadu šeku, můţe převést svá práva na dalšího majitele. Podpis indosanta musí být vlastnoruční, nepostačuje pouhé razítko. Křiţování šeku Má zabránit zneuţití šeku neoprávněnou osobu. Provádí se dvěma rovnoběţnými čarami na líci šeku. Šek můţe křiţovat výstavce šeku nebo jeho majitel. Křiţování můţe být všeobecné nebo zvláštní 12. všeobecné mezi oběma čarami není označení, nebo je-li mezi nimi uvedeno označení peněţní ústav (bankéř) anebo označení stejného významu. Šekovník můţe platit pouze (jinému) peněţnímu ústavu (bankéři) nebo svému klientovi 13 ; zvláštní mezi čarami je vypsáno jméno peněţního ústavu (bankéře). Šekovník můţe platit pouze označenému peněţnímu ústavu (bankéři) nebo, je-li označený peněţní ústav (bankéř) sám šekovníkem, svému klientovi. Pokud šekovník poruší povinnosti, uvedené v zákonu, bude odpovídat za vzniklou škodu aţ do výše šekové sumy. Křiţování bylo pouţíváno pouze v zásadách ţenevské oblasti. Změna byla uvedena Velká Británie prostřednictvím tzv. Cheques Art 1992 tento institut přijala. Všeobecné křiţování lze měnit na zvláštní, ale nikoli obráceně. 11 Zbyněk Kalabis. Bankovní sluţby v praxi Computer Press, a.s. Brno, Vydání první. ISBN Str Dědič, Jan; Pauly, Jan. Cenne Papiry ISBN Zákon č.191/1950 Sb., Zakon Směnečný a Šekovy.Šek křiţovaný a šek k zučtování. 37 odst. 4 20

21 Křiţování šeku nelze zrušit. O přeškrtnutí křiţování nebo označení peněţního ústavu platí, jako by se nastalo. Zastavení placení šeku (stop payment) V případě ztracení či odcizení šeku je nutné ihned nahlásit bance, aby ta provedla stop payment. Tento úkon činí výstavce vůči šekovníkovi. V současné době se prostřednictvím mezibankovního telekomunikačního systému SWIFT označuje stop payment všem bankám, které jsou na něj napojeny. Protest šeku Jedná se o úřední zjištění, ţe šek byl v zákonné lhůtě předloţen k proplacení, ale nebyl proplacen. Protest šeku provádí notáři, soudy a orgány veřejné samosprávy (obecní úřady). Musí se uskutečnit nejpozději následující pracovní den po uplynutí lhůty k předloţení šeku k proplacení. O protestu bývá vyhotoven písemný záznam (protestní akt, protestní listina), kde se jedná o veřejnou listinu, kterou se zjišťuje, ţe osoba šekově zavázaná nesplnila svůj závazek plynoucí ze šeku. 14 Inkaso Aby šek bylo moţné proplácet, je potřeba provést takzvanou cenzuru 15. Aţ po ukončení cenzury šek muţe byt eskontován anebo převzat k inkasu Eskont - je vyplacení šeku majiteli před tím, něţ odkupující banka sama obdrţí protihodnotu od šekovníka. Za tento úkon si odkupující banka můţe počítat eskontní sráţku. 16 Převzetí k inkasu probíhá dvěma způsoby, a to: bud metodou Cash Letter System nebo After Final Payment. Cash Letter System (CLS) Funguje tak, ţe banka zasílá partnerské bance najednou všechny šeky, které jsou na ni vystaveny, a ţádá je o dobropis částky, kterou dané šeky představují. Šekovník provede dobropis této částky okamţitě, ale s výhradou moţného storna. Jedná se pouze o podmíněny dobropis, který se stane definitivním po uplynutí dohodnuté lhůty. V této lhůtě šekovník zpracovává jednotlivé šeky, a pokud některý z nich nemůţe být proplacen (nejčastěji 14 Nehybová Marta. Bankovní sluţby nejen pro podnikatele. Nakladatelství a vydavatelství Miroslav Nehyba, Brno, ISBN Str Cenzura šeku-je kontrola všech šekových náleţitostí, zváţení mezinárodních uzancí a prověření mezinárodní situace. Potom je moţné přistoupit k rozhodnutí o proplacení a způsobu inkasa šeků. Otakar Schlossberger, Marcela Soldanová. Platební styk. Vydání Praha: ISBN: Píšek, Zdeněk; Voţenílkova, Blanka. Směnky a šek. Praha, 1995.str

22 z důvodu nekrytí), stornuje příslušnou sumu z účtu partnerské banky 17. Způsob je jednoduchý, a pouţíván převáţně v USA. After Final Payment Výplata následuje po konečném obdrţení dobropisu od banky. Tento způsob je finančně i časově náročný (doba 4-6 týdnů). Zahraniční banky si za tento způsob obstarávání inkasa šeku účtují značné poplatky, proto se v praxi tato forma inkasa pouţívá velmi omezeně Právní úprava Oblast Ţenevské konvence Úmluvy o šecích a směnkách byly podepsány následujícími státy: Německo, Korea (Jiţní), Rakousko, Omán, Belgie, Saúdská Arábie, Dánsko, Sýrie, Finsko, Tchaj-wan, Francie, Thajsko, Řecko, Jemen, Island, Polsko, Itálie, Česká republika, Lichtenštejnsko, Slovensko, Lucembursko, Maďarsko, Ukrajina, Rusko 19, Malta, Albánie, Nizozemsko, Bulharsko, Norsko, Rumunsko, Portugalsko, Chorvatsko, Španělsko, Bosna- Hercegovina, Švédsko, Makedonie, Švýcarsko, Slovinsko, Turecko, Srbsko, Indonésie, Libanon, Japonsko, Jordán 20. Oblast anglosaská Druhým šekovým a směnečným systémem je systém angloamerický, který se v řadě otázek liší od systému ţenevského. Vyplývá z následujících právních norem 21 : - The Bills of Exchange Act, který je platný ve Velké Británii a Severním Irsku; - The Uniform Commercial Code, který platí v USA. Seznam států, které podepsaly úmluvy: Velká Británie, Irsko, Kypr, Hongkong, Indie, Izrael, Malajsie, Pákistán, Filipíny, Singapur, Srí Lanka, Austrálie, Fidţi, Nový Zéland, Tonga Šenkýřová Bohuslava. Bankovnictví 1 Grada Publishing 1997 ISBN: str Nehybová Marta. Bankovní sluţby nejen pro podnikatele. Nakladatelství a vydavatelství Miroslav Nehyba, Brno, ISBN Lawtoday. Směnka a šek [online]. c [cit.2011/03/08]. Dostupný z WWW: <http://lawtoday.ru/razdel/biblo/mejdu-4as-prav/062.php> 20 AIB Trade Finance. Ţenevské systém států [online]. c2000 [cit.2011/01/28]. Dostupný z WWW: <http://www.aibtradefinance.com/tf/genevasystemstates.asp> 21 Schlossberger, Otakar; Soldanova, Marcela. Platebny styk. vyd.praha, ISBN:

23 2.5 Náleţitosti šeků Mezi náleţitosti šeku, které jistě budou náleţitostmi obligatorními v plném smyslu slova, budou patřit 23 : - Slovo šek pojaté do vlastního textu listiny a vyjádřené v jazyce, ve kterém je šeková listina sepsána. ( 1 bod 1. ZSŠ). Celý šek taky musí byt sepsán v jednom jazyce. Není dovoleno, aby formulář byl v jednom jazyce a šek vypsán v jiném; - Bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou sumu ( 1 bod 2. ZSŠ). Šeková suma můţe být uvedena slovem nebo číslem, popřípadě obojím způsobem. Pokud je rozdíl ve vyjádření, platí údaj uvedený slovy; - Jméno toho, kdo má platit (šekovníka) ( 1 bod 3.ZSŠ). Šekovníkem muţe byt jen peněţní ustav (bankéř), u něhoţ má výstavce pohledávku. Adresa šekovníka se uvádí v levém vrchním rohu šeku; - Datum a místo vystavení šeku ( 1 bod 5. ZSŠ). Kdyby toto místo nebylo uvedeno, platí, ţe byl vystaven v místě uvedeném u jména výstavce; - Podpis výstavce (šekovatele) ( 1 bod 6. ZSŠ). Výstavce je regresním dluţníkem ze šeku, čímţ se rozumí, ţe v případě neproplacení šeku můţe majitel vůči němu uplatnit postihová práva; - Údaj místa, kde m byt placeno 24. Pokud není napsáno místo platby, platí místo uvedené u jména šekovníka, kdyby bylo takto uvedeno více míst, pak šek bude splatný v místě nejprve uvedeném Úplná absence platebního místa nevede k neplatnosti šeku, ale šek bude splatný v místě hlavního závodu šekovníka. Oblast Ţenevská Podstatné Formální: - písemná forma; - jeden jazyk, ve kterém musí být celá listina sepsána. 22 AIB Trade Finance. Systém obecného práva [online]. c2000[cit.2011/01/28]. Dostupný z WWW: <http://www.aibtradefinance.com/tf/commonlawsystem.asp> 23 Kovařík, Zdeněk. Směnka a šek v České republice. 5. vydání. Praha:C.H.Beck, ISBN Dědič, Jan; Pauly, Jan. Cenne Papiry ISBN

24 Obsahové: - označení šek v textu listiny; - bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou šekovou sumu; - jméno toho, kdo má platit; - místo, kde má být placeno; - datum a místo vystavení; - podpis výstavce. Nepodstatné: - číslo šeku; - údaj osoby, které má být šek vyplacen; - číslo šekového účtu; - druhý údaj peněţní částky (například jednou slovy a podruhé číslici). Oblast Anglosaská Podstatné: - bezpodmínečný příkaz zaplatit (slovo šek nemusí být v textu listiny uvedeno); - šeková částka; - jméno toho, kdo má platit; - místo, kde má být placeno; - podpis výstavce. Nepodstatné: - mají identifikační charakter a nejsou přesně vymezeny. Od podstatných a nepodstatných náleţitostí šeku se odvíjejí i další instituty, důleţité pro posuzování šeku 25 : - uvedení jména toho, kdo má platit (šekovníkem je vţdy peněţní ústav); - šeková částka na šeku bývá většinou uvedena číslicemi a slovy, někdy bývá uvedena částka dvakrát číslicemi. 25 Schlossberger, Otakar; Soldanova, Marcela. Platebny styk. vyd.praha, ISBN: Str

25 Od místa a dne vystavení a místa, kde má být placeno, se odvíjejí lhůty k předloţení a proplacení šeku: oblast ţenevská: - šek je vydaný a splatný ve stejném státě, platí lhůta 8 dnů; - šek je vydaný v jednom státě, splatný ve druhém státě stejného světadílu, plátí lhůta 20 dnů; - šek je vydaný v zemi jednoho světadílu a splatný v zemi jiného světadílu, plátí lhůta 70 dnů. oblast anglosaská: - uznává pouze tzv. rozumný čas, který je v praxi vykládán jako 90 dnů, pokud není doloţkami stanoveno jinak. 2.6 Současná nabídka produktů českých bank Pro srovnávání, jsem si vzal několik předních bank v České republiky, a to Česká spořitelna, ČSOB, Raiffeisenbank a nedávno zahájená banka Fio a.s. Takţe, začneme krátkým popisem bank a produktů (šeky), které nabízejí: Soukromé šeky Česká Spořitelna a.s. Šekové sluţby nabízí spořitelna pouze klientům, kterým vede nebo spravuje jejich účet zpracováváme šeky v CZK nebo v cizí měně. Zpracování šeků se řídí zákonem č. 191/1950 SB., zákonem směnečným a šekovým v návaznosti na zákony a zvyklosti země, kde je šek splatný. Banka je oprávněna nepřijmout šek, v němţ bylo gumováno, přepisováno nebo provedeny podobné úpravy 26. O vydání tiskopisů šeků ţádá klient na pobočce, kde má vedený účet. Šekem můţe majitel účtu nebo disponující osoba vybírat hotovost ze svého účtu. Šek můţe předloţit k proplacení i 26 Česká spořitelna, a.s.. Šeky, o produktu [online]. [cit.2011/01/31]. Dostupný z WWW: <http://www.csas.cz/banka/nav/osobni-finance/seky/o-produktu-d > 25

26 jiná osoba, které bylo soukromým šekem placeno. Soukromé šeky České spořitelny přijímají od svých klientů k nezávaznému inkasu i jiné banky v tuzemsku nebo v zahraničí. Československá obchodní banka, a. s. Sluţba určená fyzickým osobám (občanům), fyzickým osobám (podnikatelům) a právnickým osobám k bezhotovostní nebo hotovostní úhradě vybraných bankovních a soukromých šeků, popřípadě ke zprostředkování inkasa těchto šeků. Inkaso šeků splatných v jiném peněţním ústavu zprostředkujeme pouze pro klienty s účtem vedeným v ČSOB 27. Lhůty předloţení šeku k proplacení v oblasti Ţenevské konvence: - 8 dnů - šeky vystavené a splatné v jednom státě; - 20 dnů - šeky vystavené a splatné ve dvou různých státech na témţe kontinentu; - 70 dnů - šeky vydané a splatné ve dvou různých státech na různých kontinentech. Lhůty předloţení šeku k proplacení v oblasti anglosaské: - tzv. rozumný čas (definován jako 90 dnů), není-li šekovou doloţkou stanoveno jinak. Raiffeisenbank a.s. Raiffeisenbank zprostředkovává inkaso bankovních a soukromých šeků splatných v kterékoliv tuzemské nebo zahraniční bance. Šeky jsou propláceny zpravidla do 4 týdnů po jejich převzetí k inkasu. Délka této doby závisí především na bankou zvolené metodě inkasa šeku dle typu šeku, země šekovníka, měny šeku a částky šeku. Pro přijetí šeku k inkasu je nutné předloţit originál šeku, který obsahuje všechny zákonem stanovené náleţitosti a nepřesahuje lhůtu pro předloţení šeku k placení 28. Fio a.s. Během výzkumu nabídky šeků, jsem zjistil, ţe Fio banka, která je novým bankovním subjektem na finančním trhu, vůbec sluţbu spojenou se šeky nezavedla. To znamená, ţe o tuto sluţbu není mezi jejími klienty zájem a proto ji nemusela začít nabízet. To ještě jednou dokazuje, ţe zájem o šecích klesá. 27 ČSOB. Proplácení a inkaso šeků [online]. c2010[cit.2011/03/22]. Dostupný z WWW: <http://www.csob.cz/cz/firmy/podnikatele/ucty-a-platebni-styk/stranky/proplaceni-a-inkaso-seku.aspx > 28 Raiffeisenbank. Šeky [online]. c2008 [cit.2011/02/05]. Dostupný z WWW:<http://www.rb.cz/osobnifinance/bezne-ucty/platebni-styk/seky/> 26

27 Česká spořitelna a.s. ČSOB a.s. Raiffeisenbank a.s. Proplacení bankovního šeku zdarma zdarma 0,25 % z částky šeku, min. 500 Kč Proplacení cestovních šeků Proplacení šeku, v hotovosti 2% min. 80 kč,- 3 % z částky šeku kč,- zdarma Inkaso šeků splatnych v ČR u jinych bank 1% min 100, max případné výlohy ostatních bank 1 % z částky šeku, min. 300,, max , 1 % z částky šeku, min. 500 Kč Stop payment 150 kč,- 200 kč, telekomunikační naklady Vydání tiskopisu šeku - 1ks 5 kč,- 100 kč, Z analýzy údajů, obsazených v tabulce, vyplývá, ţe ceny jsou přibliţně stejné. Protoţe banky konkurují mezi sebou, některé operace jsou nabízeny za levnější cenu, některé za draţší. Zatímco Raiffeisenbank poskytuje poněkud draţší sluţby dle některých ukazatelů, a dle jiných bud nejsou dostupné údaje anebo banka vůbec takový druh sluţeb neposkytuje. Závěr je docela zřejmý. Pokud banka nenabízí vybraný druh sluţeb, to znamená, ţe není aktuální. Je tomu tak i u banky FIO a.s. American Express v CR Chtěl bych věnovat pozornost jednomu z největších emitentů cestovních šeků. Konkrétně v České republice společnost nabízí následující produkty: kombinovanou cestovní peněţenku, obsahující hotovost v cizí měně, předplacené karty a cestovní šeky American Expres. 27

28 Na webových stánkách společnosti najdete podrobnou informaci o nabídce produktů (klady a zápory pouţití cestovních šeků, jak se pouţívají a kde se dají zakoupit) Travelex ČR. Cestovní šeky American Express [online]. c2011 [cit.2011/03/30]. Dostupný z WWW: <http://www.travelex.com/cz/personal/tc_default.asp?content=tc&lang=czh> vzor «cestovní šeka» naleznete v příloze č. 4 28

29 3. Situace na Ukrajině 3.1 Právní úprava Šek je papírový platební doklad dle stanoveného vzoru, potvrzující bezpodmínečné písemní příkaz výdejce plátci k úhradě výdejci označené částky během určené doby. 3.2 Náleţitosti šeků Vzor a náleţitosti platebního šeku jsou vymezeny bankovní legislativou Ukrajiny a mají standardizovaný charakter. Existence pevného legislativního zakotvení poţadavků, tykajících se vzoru a náleţitostí platebního šeku charakterizuje jeho příbuzenství s cennými papíry. Podle odst. 6 článek 1102 Občanského zákoníku Ukrajiny platební šek musí obsahovat všechny náleţitosti, a doklad, kde chybí nějaká náleţitost nebo obsahuje úpravy, je neplatný. Náleţitosti platebního šeku jsou uvedeny v ustanoveních směrnici Národní banky č. 7 O bezhotovostních platbách v národní měně Ukrajiny. 3.3 Druhy šeků Šeky, které šekovník předkládá v bance k proplacení, musí obsahovat stanovené náleţitosti a to jsou: а) šek na jméno: 30 Světové zkušenosti vypovídají, ţe nejvíce rozšířenými mezi šeky jsou šeky na jméno. Jsou nejbezpečnější jak při zabezpečení plateb, tak i v případě ztráty Označení šek v textu listiny v jazyce, ve kterém je vyplněna (nebo bez tohoto označení, pokud šek byl vystaven v zemích, jako Velká Británie, USA, Kanada, Austrálie, Německo apod.); - Příkaz uhradit určenou částku šekovníkovi; - Údaje o emitentovi a šekovníkovi; 30 (Podle usnesení Národní banky Ukrajiny od , N 417) vzory «šeku na jméno» naleznete v příloze č Národní banka Ukrajiny. Bezhotovostní operace [online]. c2004 [cit.2011/01/30]. Dostupný z WWW: <http://www.bank.gov.ua/pl_syst/index.htm > 29

30 - Jméno právnické osoby nebo příjmení, jméno fyzické osoby šekovníka, v jehoţ prospěch se uskutečňuje platba; - Určení měny a hodnoty šeku; - Datum vystavení a číslo šeku; - Podpis osoby výstavce šeku. V případě absenci uvedených náleţitosti šek se povaţuje za neplatný, vrací se šekovníkovi a nebude akceptován bankou (organizací) k inkasu. Šeky na doručitele bankou (organizací) akceptovány nejsou. Doba platnosti šeku na jméno je uvedena na listině *. Pokud není uvedena, doba platnosti je 6 měsíců ode dne vystavení **. - Šek nemůţe být akceptován. Nadpis na listině o přijetí je neplatná; - Jakákoliv informace o procentech, kterou obsahuje šek, je neplatná a šek nebude bankou přijat k zpeněţení(odstavec druhý bodu 2.2, ve znění usnesení ze Národní banky Ukrajiny od , N 417); - Šek, jehoţ hodnota je uvedená číselně i slovy, je platný. V případě zjištění neshody mezí těmito údaji, za planou se povaţuje hodnota uvedena slovy; - povinnost výstavce vůči šekovníkovi vyplatit hodnotu šeku na jméno nastává jen v případě předloţení šeku v bance (organizací) během určené doby. Banka na území Ukrajiny akceptuje od šekovníka šeky na jméno v cizí měně pouze k inkasu. Šeky v cizí měně I. skupiny Klasifikátora cizích měn Národní banky Ukrajiny (dále I. skupina Klasifikátora) a II. skupiny Klasifikátora cizích měn Národní banky Ukrajiny jsou bankou akceptovatelné jenom od majitelů šeků a po předloţení dokladu totoţnosti, nebo plné moci ověřené notářem podle N 123 Národní banky Ukrajiny od ,Postup pro přijetí osobního šeka k inkasu od fyzických osob. Fyzické osoby (rezidenti a nerezidenti) majitelé běţných účtů v cizí měně, můţou dostat plnění v hodnotě šeku na svůj účet, číslo kterého uvádějí v ţádosti o přijetí k inkasu šeku v cizí měně. Fyzické osoby (rezidenti a nerezidenti), kteří nemají běţný účet v cizí měně v bance, dostávají peníze v hotovosti. Hotovostní šeky- šekovník dostane v bance peníze v hotovosti. 32 * Například nápis "VOID AFTER ONE YEAR" znamená, ţe šek je platný během roku. ** Pokud právní předpisy v zemi výstavce šeku nestanoví jinak. 32 V příloze č.1 a 2 naleznete vzor hotovostního šeku. 30

31 Zúčtovací šek platební doklad, který obsahuje bezpodmínečný písemní příkaz šekovníka, majitele účtu v bance, bance-emitentovi, uhradit šekovníkovi uvedenou v listině peněţní částku. Pomoci takových šeků se uskutečňují bezhotovostní platby. Šek a šeková kníţka je přísně zúčtovatelným tiskopisem. Šeky se vyrábějí na objednávku banky mincovnou Národní banky na tiskopisech a váţou se do platebních šekových kníţek s počtem listů 10, 20,25. Doba platnosti šekové kníţky jeden rok. Šeky, vypsané po uplynutí doby platnosti nepovaţují se za platné a k úhradě akceptovatelné nejsou. Zúčtovací šeky se pouţívají při bezhotovostních platbách firem a fyzických osob s cílem sníţení počtů hotovostních plateb za zboţí (uskutečněnou práci, poskytnuté sluţby). Šeky jsou pouţívány pouze pro bezhotovostní převody z účtu šekovníka (podniku) na účet příjemce a nepodléhá proplacení v hotovosti. Pouze fyzická osoba můţe šek zpeněţit za hotové peníze anebo dostat zbytek z částky v hotovosti (ale nejvíce 20% hodnoty šeku). Pro garantovanou platbu šeku výdejce rezervuje prostředky z analytického účtu Platby šeky odpovídajících bilančních účtů banky emitenta. Šek z šekové kníţky se předkládá k platbě v bance šekovníka během 10 dní (den vydání šeka se nepočatá). Schéma plateb s pouţitím šeků je znázorněna na obrázku Platce (3) (4) (5) Přijemce 2) (1) (6) (9) Banka emitent (7) (8) Banka přijemce Zdroj: Vlastní tvorba, dne ) ţádost o vydání šekové kníţky; 2) rezervace potřebné částky na zvláštním analytickém účtu a vydej šekové kníţky; 3) uzavření smlouvy o koupi nebo prodeji zboţí (sluţeb) za smluvenou částku; 4) přijetí zboţí (uskutečnění sluţby); 5) vyplnění šeku a jeho předání šekovníkovi; 31

32 6) předání šeku bance pro uskutečnění platby; 7) banka šekovníka přeposílá šek bance emitentovi; 8) banka emitent odpisuje určenou částku z účtu výdejce šeku; 9) banka šekovníka přijímá platbu ve prospěch šekovníka na jeho běţný účet a oznamuje přijetí platby. Nepouţité šeky po uplynutí doby platnosti šekové kníţky nebo překročení limitu se vrátí bance emitentovi, který je proplácí. Na poţádání klienta banka můţe prodluţit dobu platnosti šekové kníţky, nebo klient můţe navýšit limit v případě vyčerpání. Takovým způsobem je zřejmé, ţe při platbě šeky je moţná absence platebních prostředků, zatímco například platební příkazy jsou bankou přijímány pouze v případě, ţe na účtů jsou peníze. Moţnosti vyuţívání šeku jako platebního prostředku se mohou zvýšit díky zvýšení jeho obratovosti. Způsobem pro předání práva na výběr peněz prostřednictvím šeku je takzvaný indosament. Taková moţnost odpovídá pravidlům směnkové přeměny, kde je také rozšířená. Uvedu čtyři druhy indosamentu: Pomoci blanketového (blankoindosamentu) indosamentu šek se stává listinou na doručitele a jakýkoliv zákonný majitel můţe dostat po ni peníze v bance. Tento způsob indosamentu se provádí podpisem na rubu šeku; Indosament na jméno umoţnuje uvést jméno osoby, která dostává právo na zpeněţení šeku. Jméno se uvádí vedle podpisu šekovníka; Cílový indosament umoţnuje omezení moţností vybírat peníze pomoci šeku. Na rubu šeku se označí cíl předání šeku jiné osobě, například pouze pro deponování. Občas se tento druh indosamentu pouţívá spolu s indosamentem na jméno, například zaplatit Jméno Přijmení, pouze pro účel deponování ; Neobratný indosament znamená omezení nebo vyloučení moţností hlásit námitky v případě ţe peníze po šeku nebudou vypláceny. Zde se pouţívá výraz bez obratu. Tento způsob však vyţaduje, aby byl platný, uznání banky, kam se převádějí peníze, s pouţitím jejího vlastního indosamentu. Řad provedení indosamentu je přísně formalizován a banka je povinná kontrolovat důslednost provedení, je ale nutné podtrhnout, ţe banka neodpovídá za kvalitu indosamentů, to znamená za moţnost padělání podpisů indosantů. Pro získání zúčtovacích šeků v bance se podává ţádost dle stanoveného řadu, podepsaná ředitelem podniku, hlavním účetním a potvrzená razítkem. V ţádosti je určen počet šeků a 32

33 souhrnná částka pro povedení šekových plateb, pomoci níţ se určí limit plnění jednoho šeku, který má být uveden na rubu kaţdého šeku. Cestovní šek platební listina, vyjádřena v cizí měně a pouţívá se jako prostředek pro mezinárodní platby, které mají neobchodní charakter, a je peněţním závazkem výdejce vůči šekovníkovi (drţiteli šeku doručiteli nebo majiteli), čí podpis se nanáší na šek na určené místo v okamţiku podeje. Cestovní šek musí obsahovat následující náleţitosti 33 : Označení listiny - "cestovní šek" ("travelers cheque"); Název organizace emitenta: American Express, Visa, Thomas Cook, Citi Corp, Bank of America, Swiss Bakers Travelers Cheques a jiné; Jméno a údaje o plátci; Podpisy odpovědných osob organizace emitenta; Nominální hodnotu a název cizí měny; Sériové číslo; Místo pro popis osoby, která má v úmyslu šek zakoupit; Místo pro podpis šekovníka při platbě šeku. Doba platnosti cestovních šeku není omezená. Datum a místo vyplnění šeku jsou uvedeny v informační zprávě o prodeji cestovního šeku. Cestovní šeky jsou emitovány v určité nominální hodnotě. Cestovní šeky se vydávají na jednoho majitele, občas na dva (podpis majitele (obou majitelů) se nanášejí na šek v určitém místě v den prodeje). Šek na dva majitele oba můţou pouţívat. Jakýkoliv ze dvou podpisů je platný při zpeněţování šeku. Náhrada ztracených nebo odcizených šeků se uskutečňuje bankou na základě dohodnutých podmínek s organizací emitentem. Zvláštnost pouţití cestovních šeků. Banky, dle platné právní úpravy mají zvláštní povolení Národní banky Ukrajiny k dovozu tiskopisů cestovních šeků na Ukrajinu, mají právo uzavírat dohody s jinými bankami (organizacemi) rezidenty pro realizaci cestovních šeků na Ukrajině (7. 1. Představenstvo Národní banky Ukrajiny). Operace koupě (platbě) a prodeje cestovních šeku (směna hotovostních peněţ v cizí měně na šeky v cizí měně, dále - prodej) se uskutečňuje bankou (organizací) za cizí měnu I. Skupiny Klasifikátora 34 nebo hřivny. 33 Národní banka Ukrajiny. Bezhotovostní operace, 4. Ustanovení pro provádění operací s šekem v cizí měně na území Ukrajiny. [online]. c2004 [cit.2011/02/05]. Dostupný z WWW: <http://www.bank.gov.ua/pl_syst/index.htm> 34 Do I. Skupiny klasifikátora cizí měny patří: Americký dolar, euro, rubl. 33

34 Odpovědný pracovník banky (organizací), směnárny banky (organizací) zpracovává zprávu (doklad) o prodeji cestovních šeků. V kaţdé zprávě můţe být uveden jenom jedno označení valuty (odstavec č.1 článku 7.2 ve znění pozdějších změn ve stanovách Představenstva Národní banky Ukrajiny dne r. N 571). Doklad o prodeji cestovních šeků nesmějí obsahovat opravy, výmazy. V případě nesprávného vyplnění dokladu o prodeji cestovního šeku odpovědný pracovník banky (organizací) ho musí anulovat (přeškrtnout) v přítomnosti klienta a vyplnit nový. Pokud doklad o prodeji cestovního šeku neobsahuje podpis klienta je neplatný. Operace prodeje cestovních šeků za hotovostní peníze v cizí měně se uskutečňují: Pokladnou banky (organizací) právnickým osobám rezidentům a zástupcům právnických osob nerezidentů pro jejich pracovníky, za účelem odcestování na sluţební cesty, na ţádost o vydání cestovních šeků v libovolné formě a se zpracováním dokladu o prodeji cestovních šeků(druhý odstavec článku 7.3 nahrazuje druhý a třetí odstavec podle usnesení Národní banky Ukrajiny dne r. N 571); Pokladnou banky (organizací) fyzickým osobám se zpracováním potvrzení dle vzoru N 377-К a dokladu o prodeji cestovních šeků (článek 7.3 dle stanov Představenstva Národní banky Ukrajiny dne r. N 571); Směnárnou banky (organizací) fyzickým osobám rezidentům se zpracováním dokladu o prodeji cestovních šeků. Uvedené operace jsou zaznamenány pokladnou banky (organizací), směnárnou banky (organizací) v Rejstříku prodaných cestovních šeků v cizí měně. Při prodeji cestovních šeků se vyplácí provize dle tarifu, stanoveného vnitřní směrnicí banky (organizací). Po domluvě s výrobci šeků banky můţou prodávat šeky běţně jako valutu. Při prodeji šeků banky seznamují klienta s podmínkami šekového oběhu a nabízejí vyplnit formulář. Po předání šeku na listinu je nutno nanést podpisový vzor. Cestovní šeky s určenou lhůtou splatnosti jsou splatné pouze během určené doby. Šeky, které neobsahují údaje o lhůtě splatnosti jsou netermínované. Cestovní šeky se platí pouze původnímu majiteli, čí podpisový vzor se nachází na šeku. Vţdy se provádí úhrada celé částky, není moţná jen částečná úhrada. Při přijetí šeku od zákazníka se kontroluje shoda tohoto šeku s existujícími vzory šeků, označení místa a datu, kdy byl šek prodán, vzor podpisu majitele šeku (nebo jeho příjmení, jména, čísla občanského 34

35 průkazu nebo pasu, nebo jiného dokladu, uvedených na šeku v okamţik prodeje). Také se kontroluje, zda šek není v seznamu ztracených nebo padělaných šeku 35. Po zkontrolování splatnosti šeku a jeho shody se vzorem pracovník banky nabízí zákazníkovi se za jeho přítomnosti podepsat na šeku v určeném místě podpis drţitele při splacení šeku. Zda se podpis zákazníka nebude shodovat s podpisovým vzorem na šeku, pracovník banky nabídne zákazníkovi podepsat se ještě několikrát na rubu šeku, a v případě, ţe se podpisy stálé nebudou shodovat, pracovník banky bude kontrolovat shodu podpisového vzoru s podpisem v občanském průkazu. Pokud podpis na šeku a v dokladu budou shodné, pracovník zapíše náleţitosti, které doklad totoţnosti obsahuje, na šek, ověří podpisový vzor a splatí šek. V jiných případech šek splacen nebude. V případě, kdyţ na cestovním šeku místo podpisového vzoru drţitele jsou uvedeny jeho příjmení, jméno, číslo občanského průkazu, splacení šeku se uskuteční po provedení kontroly totoţnosti, údaje uvedené v dokladu totoţnosti se zapíšou na rub šeku a ověřují se pracovníkem banky. Při předloţení klientem několika šeků, vyplněných takovým způsobem, záznam o kontrole totoţnosti stačí uvést jenom na jednom z šeků. Šeky je nutné deklarovat na mezinárodních hranicích, protoţe dle legislativních předpisů šeky patří do devizových cenin, a proto při splacení cestovních šeků je nutné zajistit odpovídající doklady. 3.4 Nabídka produktů ukrajinských bank Pro analýzu šekové nabídky ukrajinských bank v této práci byly vybrány několik vedoucích bank Ukrajiny - Pravex-banka,Privatbanka, Raiffeisenbanka Aval, Otpbanka a Oschadbanka. Pravex-banka Banka patří k obchodní skupině INTESA SANPAOLO, univerzální finanční organizací. Která nabízí celou řadu bankovních sluţeb na celém území Ukrajiny. Díky rozsáhlé síti, která sestává ze 433 poboček, PRAVEX-BANKA je zastoupena po v jakékoliv části zemí. V kombinaci s dokonalou 17 letou úspěšnou činnosti to umoţnilo bance stát se jedním z nejpopulárnějších a nejznámějších bankovních brandů (značek) na Ukrajině 36. Rok 2008 se stal pro PRAVEX- BANKU převratným na konci července byla uzavřena smlouva na prodej 100% akcií banky jedné z vedoucích bankovních skupin v Evropě italské 35 Článek 7.11, usnesení Národní banky Ukrajiny od , N Pravex banka. O bance [online]. [cit 2011/01/30]. Dostupný z WWW: <http://www.pravex.com/rus/about> 35

36 skupině Intesa Sanpaolo. Mezinárodní bankovní skupina Intesa Sanpaolo patří mezi nejvlivnější bankovní skupiny Evropské Unie a je leaderem ve všech business sférách Italii. Díky novým moţnostem a pouţití vyšších standardů rizikového managementu a technologií banka je schopna učinit značný pokrok na trhu bankovních sluţeb. Privat banka Zaloţená v roce 1992, komerční banka PrivatBanka má vedoucí postavení na bankovním trhu státu a je největší bankou s domácím kapitálem. Podle výsledků výzkumu bankovních sluţeb v roce 2008, provedeného společnosti GFK Ukraine, 23,3% respondentů obyvatel Ukrajiny nazvali PrivatBanku neatraktivnější ukrajinskou bankou. PrivatBanka je také nejpopulárnějším a nejuznávanějším bankovním brandem Ukrajiny - 64% obyvatel zná tuto banku. PrivatBanka je také leaderem mezí ukrajinskými komerčními bankami dle počtů zákazníků: jeho sluţeb vyuţívá více neţ 23% obyvatel Ukrajiny. Oschadbanka «Oschadbanka» - je jedním z největších finančních bankovních ústavu v Ukrajině. Byla zaloţená v prosinci 1991 roku. To je jediná banka, dodrţující legislativní poţadavky O bankách a bankovní činnosti a jako jediná má státem zaručenou garanci vkladů obyvatel. Oschadbanka je banka, která disponuje velkým kapitálem a garantuje dodrţení norem Národní banky Ukrajiny. Má statut státní banky 37. Raiffeisenbanka Aval Akciová společnost s veřejnou nabídkou akcí «Raiffaisen Bank Aval» (zkrácený název «Raiffaisen Bank Aval a.s.») byla zaloţená 27. března roku 1992 (do 25. září roku 2006 Akciová poštovně penzijní banka Aval ). Počátkem října 2005 banka se stává součásti bankovní holdingové společnosti Raiffaisen Internacional Bank Holding (stav k 1. Lednu 2010 skupina Raiffaisen vlastnila 96,17% akcií banky). 38 Otp banka Po ukončení procesu koupě v listopadu 2006 jediným vlastníkem RaiffaisenBank Ukrajina se stál OTP Bank Plc., a banka byla přejmenována na OTP Bank. 37 Oschadnybank. O bance [online]. c2006 [cit.2011/01/31]. Dostupný z WWW: <http://www.oschadnybank.com/ua/about/index.html.php> 38 Raiffeisenbanka Aval. O bance [online]. c [cit.2011/01/31]. Dostupný z WWW: < 36

37 Nový vlastník banky - OTP Bank Plc. je největší bankou v Maďarsku s podílem na trhu téměř 25%. OTP Bank Plc. byla zaloţena v roce 1949 jako státní spořitelna a komerční banka. Po privatizaci, která se začala v roce 1995 podíl států na kapitálu banky poklesl na jednu prioritní ( zlatou ) akcii. V současnosti 85.9% akcií banky vlastní zahraniční investoři právnické a fyzické osoby. OTP Bank Plc. (Maďarsko) je univerzální bankou s úplnou nabídkou sluţeb pro korporativní a soukromé zákazníky. V Maďarsku OTP Group je finanční skupinou, kam patří vetší dceřinné společnosti, nabízející sluţby ve sférách pojištění, nemovitosti, faktoringu, leasingu a řízení investičních a penzijních fondů 39. Cestovní šeky Pravex-banka Banka nabízí cestovní šeky American Express v amerických dolarech (v nominální hodnotě 100 a 500 USD) a Euro (v nominální hodnotě 50, 100, 200 nebo 500 EUR) za odpovídající cizí měnu v hotovosti*. Pokud zákazníkovi zůstaly nepouţité cestovní šeky, zakoupené v bance PRAVEX, můţe je nechat pro příští cestu nebo nechat splatit v bance PRAVEX za zvýhodněných podmínek. PRAVEX-BANKA vyplácí hotovostní peníze v cizí měně*: - po cestovnímu šeku Thomas Cook, American Express a Visa (ke splacení jsou přijímány cestovní šeky v dolarech USA, anglických librách; šeky se splácejí v hotovosti v odpovídající valutě šeku); - po šekům, akceptovaným k inkasu (akceptovány jsou šeky na jméno a cestovní šeky v cizí měně: USD, EUR, GBP, AUD, CAD, CHF, DKK, JPY, NOK, SEK). Úhrada šeku se provádí za dnů v dolarech USA, Euro nebo anglických librách se sráţkou provize zahraničních bank). Privat banka V Privat bance zákazník můţe zakoupit cestovní šeky American Express a šeky American Express Secure Funds v amerických dolarech a Euro v hodnotě: - Cestovní šeky American Express: v amerických dolarech - 50, 100, 500, 1000; 39 OTP banka. O bance [online]. c [cit. 2011/01/31]. Dostupný z WWW: <http://ru.otpbank.com.ua/about/informations/index.php> * - provize bance klient platí v hřivnách dle stanoveného ceníku. 37

38 v EURO - 50, 100, 200, 500; - šeky American Express Secure Funds: v amerických dolarech - 50, 100, 500, 1000; v EURO - 50, 100, 500. Pro zakoupení šeků klient nemusí mít v bance běţný účet. Proces vystavení šeku trvá minimální dobu. Pro vystavení šeků v bance je nutné předloţit: Pro fyzické osoby rezidenti: - pás občana Ukrajiny (občanský průkaz); - nebo povolení k pobytu osoby, která na území Ukrajiny trvalé pobývá, ale není občanem Ukrajiny, a dokladu, potvrzujícího úmysl vycestovat do zahraničí u osoby, která nemá občanství nebo; - cestovní pas. Pro fyzické osoby nerezidenti: - občanský průkaz nebo jiný doklad totoţnosti a při zakoupení šeků v celkové hodnotě převyšující dolarů USA (nebo částce odpovídající této hodnotě v jiné cizí měně) je povinen předloţit doklad, potvrzující původ cizí měny u nerezidenta. Oschadbanka «Oschadbanka» spolupracuje s organizaci emitentem - American Express a nabízí klientům cestovní šeky American Express v dolarech USA v hodnotě 50, 100, 500 и 1000, a také cestovní šeky v EURO v hodnotách 50, 100, 200 a 500 EURO. Směnit cestovní šeky za hotovostní peníze můţe: pouze majiteli šeku, opakovaný podpis kterého, musí se dokonale shodovat s původním podpisem na šeku; v jakékoliv pobočce American Express a téměř v kaţdé bance světa; po kurzu valut, coţ je výhodnější neţ kurz nabízený ve směnárnách. Visa Travel Money Cash Passport to je předplacená cestovní karta, kterou nabízí organizace Interpayment Services Limited (Interpayment). Táto karta zajištuje klientovi celodenní přístup k prostředkům v jakékoliv zemi světa. Drţitel Visa TravelMoney Cash Passport: můţe vybrat peníze v hotovosti v místní valutě v bankomatů s označením VISA ve více neţ 130 zemích světa; můţe vyměnit prostředky za jinou měnu a za výhodnější kurz, neţ nabízejí směnárny; 38

39 má moţnost internetového přístupu k peněţním prostředkům, informaci, kontrolovat zůstatek, dostávat výpisy o transakcích a informační zprávy o síti bankomatů VISA; můţe pouţívat celodenně sluţbu Latitude Recovery pro získání pomoci v mimořádných situacích (ztráta nebo odcizení peněz, cestovních šeku nebo karet, neodkladné vycestování), a také zdravotnické pomoci, advokátního poradentství, tlumočnických sluţeb apod., pokud zavolá na čísla, která jsou uvedena na rubu karty. Peněţní částka, kterou zákazník můţe mít na kartě Visa Travel Money Cash Passport, můţe být od 100 dolarů USA do dolarů USA. Karta je zabezpečená PIN-kódem. Drţitel můţe vybrat peníze v místní měně přes bankomatů síti Visa. Karta zajištuje moţnost dostání peněţních prostředků v jakékoliv zemi světa 24 hodin denně 365 dnů v roce. Raiffeisenbanka Aval Raiffaisen Bank Aval je jednou z bank Ukrajiny, které spolupracují přímo s organizací emitentem American Express, a nabízí klientovi cestovní šeky American Express v dolarech USA nominálem 50, 100 a 500, a také cestovní šeky v EURO v hodnotě 50, 100, 200 a 500 EURO. Otp banka V OTP Bank je moţné zakoupit šeky "American Express" v následujících měnách a hodnotách: 20, 50, 100, 500 $ USA a 50, 100, 200 EURO. Ceník sluţeb, tykajících se cestovních šeků, najdete v následující tabulce: Pravexbank Privatbank Oschadbank Raiffeisen Bank Aval Otpbank Provize za prodej bankovních šeků American Express, procentní podíl z částky 1 % 1 % (min 20 UAH) 1 % 1% (min 1 USD* 40 ); 1% (min. 0,7 eura)* 1 % (min 20 UAH **) Měna šeku dolar, euro dolar, euro dolar, euro dolar, euro dolar, euro Zdroj: vlastní tvorba, dne * v UAH (hřivna) dle kurzu Národní banky Ukrajiny ** aktuální kurz hřivny naleznete na webu: kurz ke dni je: za 100 amerických dolarů UAH Za 100 eur UAH 39

40 Dle analýzy nabídky bank a z výsledné tabulky je patrné, ţe nabídka a podmínky pro splacení a vystavení šeků se u všech bank téměř neliší, jakoţ i cena za sluţby. Jediný rozdíl mezi banky (které jsou srovnávány v této práci) představuje nabídka produktu Oschadbank banky Visa Travel Money Cash Pass, kterou nabízí jako jediná. Ten, kdo chce v ukrajinské bance zakoupit cestovní šek, musí vědět: dříve neţ pobočku banky navštívit je vhodné tam zavolat a zjistit zda jsou k dispozici šeky v hodnotě, kterou poţaduje. Přestoţe na webových stránkách banky je umístěná aktuální nabídka cestovních šeku, je však důleţité tam zavolat, protoţe je moţné, ţe v daném okamţiku šeky na pobočce nejsou. Spatnou stav současné situace cestovních šeků na Ukrajině charakterizuje i následující statistika. Ze 20 největších bank Ukrajiny 4 banky vůbec neobchodují s cestovními šeky Alfa-Bank, Svedbank, Prominvestbank a UkrSibbank. Ţádná z ostatních 16 bank neprodává cestovní šeky známých ve světě emitentů «Thomas Cook» (MasterCard), Citicorp, VISA. Jediný druh cestovních šeků, které jsou dostupné pro zakoupení v ukrajinských bankách American Express, je moţné zakoupit v 11 bankovních institucích ze 20. Při tom provize, placená bance je relativně nízká, obvykle není vyšší neţ 1% nominální hodnoty šeku. Není výhodné kupovat šeky v případě, pokud zákazník z nějakého důvodu potřebuje šeky v menší nominální hodnotě, protoţe v některých bankách je stanovená minimální hodnota provize 5 USD/EUR. To znamená, ţe v takovém případě při zakoupení šeku v hodnotě 100 dolarů, zákazník zaplatí provizi 5 místo 1 dolaru. Vyplývá závěr, ţe kupovat jeden šek v hodnotě 20 nebo 50 dolarů vůbec není výhodné. Naopak, při zakoupení šeku v hodnotě 500 dolarů USA/EURO tato nevýhoda mizí. Nicméně bankovní pracovníci sdílejí informace o tom, ţe nejvíce rozšířeny jsou právě šeky na menší částky 41. Samozřejmě větší pozornost vyţaduje nabídka samotné organizace emitenta cestovních šeků American Express (dále AmEx). Bohuţel, informací, tykajících adres a kontaktu poboček formy v Ukrajině, jsem nenašel. Na webové stránce AmEx Ukajina 42 je zveřejněn seznam bank, se kterými organizace bezprostředně spolupracuje. Níţe je uveden tento seznam s názvy bank: Diamantbanka; VTB Banka; 41 Prostobank. Cestovní šeky-kde je výhodnější [online]. c2010[cit.2011/01/30]. Dostupný z WWW: <http://www.prostobank.ua/cheki/stati/dorozhnye_cheki_gde_vygodnee> 42 American Express(AmEx). Kde koupit cestovní šeky AmEx [online]. c2008 [cit.2011/01/31]. Dostupný z WWW: <http://www.americanexpress.org.ua/offices_amex.html> 40

41 Kreditprom banka; A uţ známý z této práce Pravex-Banka. Šeky na jméno Pravex-banka Při přijetí šeku na jméno k inkasu částka zálohy činí od 300 do 500 hřiven v závislosti na druhu šeku. Dle stanoveného řadu záloha se ukládá za všechny šeky na jméno s výjimkou: Šeků, vypsaných přes internet podniky; Šeků, plátcem po kterým je banka; Šeků, vystavených finančním úřadem nebo představenstvem státu-výdejce. Doba splatnosti šeků zahraniční bankou je dní. Úhrada šeku (bez provize banky) můţe být provedena: V hotovosti v americkým dolarech, euro, nebo anglických librách; Převodem na běţný účet v cizí měně. Při proplácení šeku klientovi banka poţaduje předloţení občanského průkazu (nebo jiný doklad totoţnosti) a potvrzení o převzetí šeku k inkasu. Částka vyplacená po šeku je rovna nominální hodnotě listiny minus provize zahraničních bank. Privat banka Privatbank akceptuje šeky na jméno v následujících měnách: dolary USA, EURO, kanadské dolary, australské dolary, dánské koruny, švédské koruny, švýcarské franky, anglické libry. Proplacení šeku na jméno, vystavených v cizí měně, jiné neţ USD a EURO se uskutečnuje v EURO. Doba splatnosti šeku na jméno je 30 ode dne zaslání šeku do korespondenční banky. Pro získání hotovostních peněz klient se dostaví do nejbliţší pobočky banky a předloţí šek k inkasu. Po obdrţení bankou prostředku po šeku budou vyplaceny klientovi. Oschadbanka Platba šekem na jméno se uskuteční po provedení inkasa majiteli šeku, podpis kterého se nanáší na rub šeku. Raiffeisenbanka Aval Pokud zákazníkovi byl vystaven šek na jméno v cizí měně, můţe obdrţet peníze v hotovosti v jakékoliv pobočce banky po proceduře inkasa (po provedení kontroly šeku). Doba inkasa šeku na jméno činí od 30 do 50 dnů (mimo případy, kdy korespondenční banka poţádá prodluţit dobu pro kontrolu platnosti šeku). Otp banka 41

42 OTP banka přijímá k inkasu šeky na jméno, vystavené v dolarech USA a EURO. Šeky na jméno jsou přijímány k inkasu pouze od toho drţitele, který předloţí občanský průkaz nebo jiný doklad totoţnosti. Při přijetí šeku na jméno s dobou splatnosti 6 měsíců, datum jeho vystavení nesmí překročit 4,5-5 měsíců. Šeky, bez uvedeného data vystavení k inkasu přijímány nejsou. Ceník je uveden v tabulce: Pravexbank Privatbank Oschadbank RaiffeisenBank Aval Otpbank Komise, procentní podíl z částky 2% (min.$5) 3% (min. 20 UAH.) 2% 2% (min.$5) 3,6% (min. 500 UAH.) Dodatečné náklady, kromě komise - - povinný vklad 20$ nebo 20 Zdroj: vlastní tvorba, dne Náhrada - 1,5% (min 30 UAH.) Z analýzy výsledné tabulky a nabídky bank po provedení inkasa šeku na jméno plyne závěr, ţe doba splatnosti prostřednictvím inkasa trvá od 30 do 50 dnů. Z vybraných bank nejrychlejší bankou v provedení inkasa do 30 dnů je Privatbanka, zatímco u jiných bank tato doba je minimální. 42

43 4. Budoucnost šeku 4.1 Současné pouţití šeků Cestovní šek není v současnosti tím produktem, o rozvoj kterého usilují bankéři. Navíc dnes i mezi spotřebiteli šeky nejsou rozšířeny a za dobu svoji existenci poptávka po šekách klesla do svého historického minima. Běţně, cestovní šeky jsou nevíce pouţívány lidmi, které odjíţdějí na sluţební cesty anebo za účelem trvalého pobytu v zahraničí. Objem prodeje cestovních šeků vzrůstá v letě díky cestám na dovolenou, a také ze stejného důvodu o Vánocích. Zákazníci nejsou zvyklí platit šekem, banky je navíc nechtějí vydávat, u většiny obchodníků (mimo cizinci navštěvovaných míst, jako jsou velké hotely) s nimi nezaplatíte. Kde není poptávka, tam není ani nabídka, takţe ani v budoucnu nelze očekávat nárůst takto prováděných transakcí, neboť i v zahraničí se od šeků upouští a jako plnohodnotná náhrada slouţí modernější produkty, kterými jsou mimo jiné platební karty (zejména elektronické debetní karty) 43. Přestoţe tato myšlenka byla vyjádřena v roce 2000, více neţ 10 let zpátky, situace se nezměnila. Pouze se zjednodušil proces platby pomoci šeků v hotelích, které je ochotně přijímají. 4.2 Moţný vývoj šeků na Ukrajině Velky vliv na rozvoj platebních šeků na Ukrajině a v zemích SNS měl bývalý mocný Sovětský svaz. Protoţe v této zemí šeky prakticky neexistovaly, bankovní systém se velice lišil od systému evropských bank tehdejší doby. Obchodní vztahy mezi občany SSSR se zakládaly na takzvaném barteru (směna zboţí za zboţí). Moderní šeky na území se objevily aţ na začátku 90. let, po pádu svazu SSSR (26. Prosince 1991 roku). Také v důsledku změny reţimu po roce 1991 na území bývalého svazu vznikl velký počet státních a soukromých bank. Proto dějiny většiny bank v SNS začaly teprve v 90. letech. Šeková listina je úzce spojená se směnkou, a její vznik byl podmíněn rozvojem směnkových vztahů. 43 Přádka Michal, Kala Jan. Elektronické bankovnictví Praha, Vydání první. ISBN:

44 Zúčtovací šek je prostředkem pro zúčtování, a tím lze vysvětlit stanovenou předpisy bankovní legislativy Ukrajiny krátkou dobu oběhu (10 kalendářních dnů). Při tom, stanovení delší doby oběhu zúčtovacího šeku není jednáním proti zájmům ani výdejce, ani drţitele šeku, ani banky plátce. Drţitel šeku, který neobdrţel platbu po šeku z důvodu nedostatečných prostředků nebo úplné absenci prostředků ke krytí, musí potvrdit zamítnutí banky plátce platby po dané listině. V opačném případě drţitel šeku je oprávněn poţádat o úhradu předaného zboţí, poskytnutých sluţeb nebo provedených prací bezprostředně výdejci šeku, na základě dohodnutých podmínek kšeftu, po splnění kterých zúčtovací šek byl vydán. Ukrajinci, jak i v minulosti, nedůvěřují nikomu v otázce financí, a upřednostňují uschovávat peníze v hotovosti. Ale tento způsob se stává stálé více nebezpečným: dle statistik Ministerstva vnitra Ukrajiny počet loupeţí stále roste. Proto platební prostředek, který můţe poslouţit náhradou za peníze a zabezpečit je tím pádem proti odcizení, ztrátě a poškození je ţádán, a více občanů Ukrajiny dávají přednost cestovním šekům, které prokázaly svoji spolehlivost za dlouhou dobu existence. Přestoţe poptávka po šekách ve světě je nízká, cestovní šeky byly a jsou vyzkoušeným a dostatečně spolehlivým prostředkem pro uloţení a přepravu peněz. Velkou výhodou je moţnost, v případě ztráty, ţe šek je moţné uhradit skoro v jakémkoliv státě světa. Kromě toho, to je příjemný pocit bezpečí, kdyţ člověku nezáleţí na státě nebo na bance, a v kapse je personální valuta, která je pod záštitou vlastního podpisu. Cestovní šek, jak sdílejí uţivatelé, pomáhá i šetřit prostředky při pouţití šeku člověk vţdy má částku, kterou disponuje, na očích, zatímco při platbě kartou lidi často utrácejí vice, dle principu utrácej, dokud je moţné. Přes hranice Ukrajiny lze dopravit jakoukoliv částku deklarovaných cestovních šeků. Pokud ale při vývozu deklarovány nejsou, můţou být zabaveny celníkem. Při koupi šeků je vţdy lepší dozvědět se přímo u bankovního pracovníka o moţnosti splacení šeku v zemi, kde je chce klient zpeněţit. Finančníci nepochybují o tom, ţe postupné zpřísnění pravidel vývozu a dovozu hotovostních peněz ve světě bude přispívat jen jedné skutečnosti popularizaci platebních karet a jajich převahy nad šeky a hotovosti. Protoţe ţádná celnice ve světě nemůţe vyţadovat deklaraci částky, kterou dopravujete prostřednictvím plastu. Na jedné straně to nemá ţádný smysl, protoţe prostředky na účtu fyzicky neopouštějí stát (furt zůstávají v bance), na druhé v případě deklarování prostředku na kartě, neexistuje moţnost ověřit správnost částky, uvedené v deklaraci. Banky nesdílejí celnici takovou informaci to je bankovní tajemství. 44

45 Ke dnešnímu dni to je jedna z největších výhod platebních karet před konkurujícím produktem bankovním šekem. Experti předpokládají, ţe to je jeden ze základních důvodů, které přispívají ke sníţení objemu prodeje cestovních šeků na Ukrajině. Druhým důvodem je neurčitá politika platebních systéů, emitujících a prodávajících šeky. Na konci roku 2005 poptávka po kartě VISA TravelMoney Cash Passport (hybrid šeku a platební karty VISA TravelMoney Cash Passport můţou být pouţity pro výběr z bankomatů. Protoţe zčásti VTMCP je kartou ((na ní pouze není označeno jméno drţitele, jako na klasické platební kartě). Skutečně, při zakoupení nestandartní plastové karty je nutné počítat i s její charakterními zvláštnostmi. Důleţité je vymezit dobu platnosti elektronického šeku: VTMCP nelze dobíjet, a proto je výhodné vloţit částku, která postačí na celou dobu platnosti karty (kartu je moţné pouţívat během 3 let). Běţná komise při výběru hotovosti z elektronického šeku $2, ale experti nevylučují moţnost, ţe zahraniční banky budou určovat vlastní komise. V letní sezonu činí v rozmezí 2 5% částky, při výběru z bankomatu finanční organizace, která VTMCP vydala, neměla by činit více neţ 1 2% částky, která byla vybrána)) začala klesat, protoţe v platebním systému byly uplatněny limity výběru za období 24 hodin. Během 24 hodin bylo moţné vybrat nejvíc $1 tis 44. Na jaře roku 2006 se uskutečnil další útok na šekový business: zahraniční partneři ukrajinských bank, spolupracující v šekové sféře, prakticky bleskově rychlé zvýšily ceny na své sluţby. Podle zpráv finančních expertů v některých případech komise se zvýšila najednou o 10 krát. Pouze některé tuzemské banky zvládly včas projednat s partnery a udrţet ceny za proplacení šeků v rozumové výši do 1,5 2% částky (dříve zpeněţení šeku stálo 0,2 0,5% hodnoty šeku). Ale v některých finančních organizacích za stejnou sluţbu zákazníky museli platit do 5% nominální hodnoty šeku. Díky zvláštnímu charakteru šekového oběhu v Ukrajině lze konstatovat, ţe mluvit o perspektivách vývoje pouţití šeků na Ukrajině je moţné pouze při skutečném rozvoji bankovní infrastruktury, a také po změně úrovně znalostí o cenných papírech a přesunu přednosti obyvatel směrem bezhotovostních peněz. V opačném případě lze očekávat, ţe šeky, jako platební nástroj, budou uloţeny do archivu finančních dějin. V nejbliţší době se to ale nestane. Protoţe v daném okamţiku jsou šeky pouţívány v takových zemích jako USA a v některých zemích Evropské unie, přestoţe popularita šeků klesá. Ale dokud jsou šeky v těchto zemích vypisovány, musí existovat alespoň jedna banka v nějaké zemi, která peníze po šeku splatí. 44 Prostobank. Cestovní šeky proti platebních karet [online]. c2007 [cit.2011/02/15]. Dostupný z WWW: <http://www.prostobank.ua/cheki/stati/dorozhnye_cheki_protiv_platezhnyh_kart_kto_kogo> 45

46 4.3 Moţný vývoj šeků v České republice V České republice jsou šeky rozšířeny více neţ na Ukrajině. K dnešnímu dni byl zaznamenán značný spad popularity šeků. To potvrzují údaje, které jsou zjistitelné z tabulky z takzvané modré knihy Evropské Centrální banky. Zdroj: ECB. Blue book prosinec 2006 [online]. c2006 [2011/03/29]. Dostupný z WWW: <http://www.ecb.int/pub/pdf/other/bluebook200612addenden.pdf> Značný pokles byl zaznamenán po roce Počet transakcí v roce 2001 činil 2 miliony a v roce 2002 se sníţil na pouhých 300 tisíc. Poté byl zaznamenán slabý růst. Pokud budeme srovnávat, například s debetními kartámi, v období se pozoruje zvýšení cca o 15 milionů ročně. Na základě těchto faktů lze vyvodit zřejmý závěr o tom, ţe od roku 2001 karty a jim podobné platební prostředky aktivně vytlačují šeky. 46

47 V tabulce (viz výše) jsou uvedeny stejné údaje v přepočtu na české koruny. Dle údajů Evropské centrální banky (dal jen ECB) za rok 2006, které byly zveřejněny v roce 2007, je vidět prudký spad šeků od roku 2001 aţ po rok 2006 průměrně o 4 miliony transakcí po celou dobu. Zatímco u jiných platebních prostředků naopak pokračuje nárůst počtu transakcí v průměru o 10 milionů za sledované období. Zdroj: Česká národní banka. Statistika platebních nástrojů a platebních a vypořádacích systémů v EU (údaje za rok 2006) [online]. c [cit.2011/03/30]. Dostupný z WWW: <http://www.cnb.cz/cs/platebni_styk/statistika_plat_styku_eu/ps_eu_2006.html> Následující graf je vytvořen Statistickým úřadem ECB. Údaje jsou uvedeny v počtu transakcí (miliony) šeků za období od roku 2001 po rok

48 Zdroj: European Central Bank, Statistical Data Warehouse. Payment instruments other than cards (sent), cheques [online]. c 2010 [cit.2011/03/05]. Dostupný z WWW: <http://sdw.ecb.europa.eu/quickview.do?sibling_key=169.pss.cz.f000.i35.z00z.nt.x0.20.z0z.z> Popularita šeku stále klesá v porovnání s předchozím grafem. Bohuţel, aktuální data ke dnešnímu dni se mi nepodařilo získat ani na stránkách ČNB, ani na webu ECB. Česká republika zdaleka není leaderem v pouţití takového platebního nástroje jako šek. V následující tabulce jsou uvedeny údaje o provedených platbách v zemích Evropské unie za období roku Bohuţel v tabulce nejsou údaje o České republice, ale jsou zde údaje mnoha jiných zemí. Zdroj: EUROPEAN CENTRAL BANK, Eurosystem. Payment and terminal transactions involving non-mfis, total number of transactions: 2009 [online]. c2009 [cit.2011/02/08].dostupnýz WWW: <http://www.ecb.eu/stats/payments/paym/html/payments_n_2009.en.html> 48

Nástroje disponování s peněžními prostředky na běžném účtu Šeky

Nástroje disponování s peněžními prostředky na běžném účtu Šeky VY_32_INOVACE_BAN_109 Nástroje disponování s peněžními prostředky na běžném účtu Šeky Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF

Více

7. Přednáška Platebně zúčtovací bankovní produkty

7. Přednáška Platebně zúčtovací bankovní produkty 7. Přednáška Platebně zúčtovací bankovní produkty PLATEBNÍ STYK představuje pohyb veškerých hotovostních a bezhotovostních peněžních prostředků za účelem provedení převodu peněžních prostředků z jednoho

Více

3. Platební styk. Organizace platebního styku. Platební styk a jeho formy

3. Platební styk. Organizace platebního styku. Platební styk a jeho formy 3. Platební styk Výkladová část Organizace platebního styku Platební styk a jeho formy V ekonomice kaţdé země probíhá jednak hotovostní, jednak bezhotovostní platební styk. Hotovostní platební styk představuje

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Bankovní produkty 2. Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková. příjmem banky je provize za poskytnutí služby; Patří sem:

Bankovní produkty 2. Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková. příjmem banky je provize za poskytnutí služby; Patří sem: Finanční řízení pro nefinančníky Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Bankovní produkty 2. část Neutrální bankovní produkty nemají vliv na celkovou sumu získaných finančních zdrojů a poskytnutých úvěrů, bance

Více

PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ TUZEMSKÝCH ŠEKŮ BANKY PRO PLATBY V KČ

PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ TUZEMSKÝCH ŠEKŮ BANKY PRO PLATBY V KČ PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ TUZEMSKÝCH ŠEKŮ BANKY PRO PLATBY V KČ A PRO ODVODY TUZEMSKÝCH ŠEKŮ I. Úvodní ustanovení 1. Tyto Podmínky pro přijímání tuzemských šeků Banky pro platby v Kč a pro odvody tuzemských

Více

Alaguzova Alina Isich Sabina Kaspayeva Saule

Alaguzova Alina Isich Sabina Kaspayeva Saule Právní úprava směnky Alaguzova Alina Isich Sabina Kaspayeva Saule Zákon směnečný a šekový Je v souladu s Ženevskými konvencemi Úmluva o jednotném zákonu směnečném Úmluva o střetech zájmů Úmluva o směnečných

Více

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT Hlasové služby Profi na míru 4 Profi na míru 4 Měsíční paušál 498.98 Volné minuty neomezeně Volné SMS neomezeně Volné mezinárodní SMS 20 Datový limit 2 GB Volání do všech sítí v ČR 0.00 SMS 0.00 Mezinárodní

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 1

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 1 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Název tematického celku: Klientské bankovní účty Cíl: Charakterizovat bankovní účet jako účet pohledávek a závazků banky vyplývající z jejich vztahů

Více

Neutrální bankovní obchody. Platební styk, nástroje platebního styku.

Neutrální bankovní obchody. Platební styk, nástroje platebního styku. 6. Neutrální bankovní obchody. Platební styk, nástroje platebního styku. NEUTRÁLNÍ BANKOVNÍ OBCHODY neovlivňují AKTIVA a PASIVA patří sem především: PLATEBNÍ STYK zahrnuje pohyb veškerých hotovostních

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

Operace v mezinárodním obchodě. Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 6 9. dubna 2015

Operace v mezinárodním obchodě. Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 6 9. dubna 2015 Operace v mezinárodním obchodě Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 6 9. dubna 2015 Kontraktační fáze Platební podmínka v KS Prodávající: -co nejvyšší cena -peníze co nejdříve -další zakázky Motivace stran

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 6 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 5 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POVINNÁ INVESTIČNÍ AKTIVA INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ A PODMÍNKY INVESTOVÁNÍ DO TĚCHTO AKTIV

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

Pracovní list 1 Peněžní trh:

Pracovní list 1 Peněžní trh: Pracovní list 1 Peněžní trh: 1. Vysvětlete funkce peněz: a) prostředek směny.... b) zúčtovací jednotka... c) uchovatel hodnoty.... 2. K čemu slouží směnka:.. 3. Jaké druhy směnek rozlišujeme:.. 4. Které

Více

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Schváleno ČSÚ pro MMR ČR ČV 125/13 ze dne 2610 2012 Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Dotazník je součástí Programu statistických zjišťování na rok 2013 Podle zákona č 89/1995 Sb,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Zásady vedení pokladny

Zásady vedení pokladny Zásady vedení pokladny Název účetní jednotky: Označení: Číslo: Zpracoval: Kontroloval: Platnost: Závaznost: Datum vydání: Vydává: Nahrazuje: Doplňuje: Počet stran: Přílohy: Struktura vnitřního předpisu

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ. 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ. 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze Krátkodobý finanční majetek je ten, u něhož má účetní jednotka

Více

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační konference Postavení a vztahy Evropské

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

INSTRUKCE K PLATEBNÍMU STYKU

INSTRUKCE K PLATEBNÍMU STYKU INSTRUKCE K PLATEBNÍMU STYKU Citfin - Finanční trhy, a.s. 1 Obsah 1 Lhůty pro zúčtování platebního styku... 3 1.1 Lhůty pro zúčtování platebního styku Citfin - Finanční trhy, a.s... 3 1.1.1 Platební příkazy

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty vedené v cizí měně

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO142

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

oběh účetních dokladů

oběh účetních dokladů Vnitřní směrnice č. 5/2010 starosta obecniho úřadu Nový Kramolín kterou se řídí oběh účetních dokladů 1. Předmět úpravy 1. 1.Ustanovení této směrnice vymezuje oběh účetních dokladů. 1.2.Směrnice upravuje

Více

Sazebník poplatků Commercial Bank

Sazebník poplatků Commercial Bank Commercial Bank Sazebník poplatků Commercial Bank (pro účty začínající 89 a 5) Platnost od 1. února 2012 I. Přímé bankovnictví, bezhotovostní platební styk, platební karty Druh poplatku Měsíční poplatek

Více

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 8. 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236

Více

PLATEBNÍ STYK. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

PLATEBNÍ STYK. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_16 Název materiálu: PLATEBNÍ STYK Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům co znamená platební styk, jaké jsou druhy

Více

Sazebník poplatků Corporate Banking

Sazebník poplatků Corporate Banking Sazebník poplatků Corporate Banking Obsah 3 I. Vedení účtu 3 II. Platební styk 5 III. Swiftové produkty 5 IV. Cash pooling 5 V. Elektronické bankovnictví MultiCash 6 VI. Internetové bankovnictví Global

Více

SMĚNKY. Účel směnky. krátkodobý obchodovatelný cenný papír dlužnický papír. Její funkce

SMĚNKY. Účel směnky. krátkodobý obchodovatelný cenný papír dlužnický papír. Její funkce SMĚNKY - vznik 12. století, severní Itálie - velký rozmach v 18.století vznik celosvětového obchodního trhu - její právní úprava nebyla jednotná - 1930- v Ženevě mezinárodní konference o právu směnečném

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Sdělení pro veřejnost - Odložením přístupu Turecka k Úmluvám

Sdělení pro veřejnost - Odložením přístupu Turecka k Úmluvám Sdělení pro veřejnost - Odložením přístupu Turecka k Úmluvám V souvislosti se zveřejněnou informací o přístupu Chorvatska a Turecka k Úmluvě o společném tranzitním režimu mezi zeměmi Evropského sdružení

Více

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji akcií

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji akcií PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji akcií vyhlášené v souladu s ustanovením 282 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Současná aplikace tuzemského platebního styku

Současná aplikace tuzemského platebního styku JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., předseda představenstva společnosti Akcenta, spořitelní a úvěrní družstvo, člen katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha a předseda předsednictva sdružení

Více

BEZHOTOVOSTNÍ PLATEBNÍ STYK

BEZHOTOVOSTNÍ PLATEBNÍ STYK BEZHOTOVOSTNÍ PLATEBNÍ STYK STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací

Více

Zahraniční platební styk a Mezinárodní měnové a finanční instituce

Zahraniční platební styk a Mezinárodní měnové a finanční instituce VY_32_INOVACE_BAN_120 Zahraniční platební styk a Mezinárodní měnové a finanční instituce Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF

Více

Sazebník poplatků Corporate Banking

Sazebník poplatků Corporate Banking Sazebník poplatků Corporate Banking Obsah 3 I. Vedení účtu 3-4 II. Platební styk 5 III. Electronic Banking Software 5 IV. Internet Banking Companyworld Payment 5 V. Pokladna 5 VI. Úvěry 6 VII. Vklady 6-7

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 19. 6. 2014 1 Čerpání zdravotní péče cizinci v Moravskoslezském kraji v roce 2013

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 13. 6. 2014 1 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Kraji Vysočina v roce 2013 Utilization

Více

Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk

Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk Zařazení Didaktické zpracování učiva pro střední školy 1. ročník Podnikové činnosti, podnik a okolí 3-4. ročník Finanční trh, bankovnictví Zahraniční obchod

Více

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) Mezinárodní DPH. Přiznání a závěrka DPH při registraci v zahraničí

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) Mezinárodní DPH. Přiznání a závěrka DPH při registraci v zahraničí Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Přiznání a závěrka DPH při registraci v zahraničí Co je DPH Daň z přidané hodnoty (DPH) je jedním z nejdůležitějších příjmů státního rozpočtu téměř

Více

Částka 8 Ročník 2003. Vydáno dne 17. června 2003. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ

Částka 8 Ročník 2003. Vydáno dne 17. června 2003. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ Částka 8 Ročník 2003 Vydáno dne 17. června 2003 O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ 10. Úřední sdělení České národní banky ze dne 16. června 2003 o způsobu provádění operací České národní banky na peněžním trhu

Více

IBAN a BIC Přeshraniční převody

IBAN a BIC Přeshraniční převody IBAN a BIC Přeshraniční převody Účinné od 7. 11. 2013 IBAN A BIC Co je IBAN IBAN (International Bank Account Number) je mezinárodní formát čísla bankovního účtu. Slouží k jednoznačné identifikaci účtu

Více

Platební karty. Elektronické bankovnictví.

Platební karty. Elektronické bankovnictví. 7. Platební karty. Elektronické bankovnictví. NÁSTROJE PLATEBNÍHO STYKU 1. Bankovní převody (příkaz k úhradě, příkaz k inkasu) 2. Směnky 3. Šeky 4. Platební karty 5. Elektronické bankovnictví 6. Dokumentární

Více

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.06.2014 Běžný účet CZK, EUR, USD Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické

Více

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY s obratem do 25 mil. Kč Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Speciální účty 04

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ - banky a jejich služby jsou nedílnou součástí finančního trhu Evropská centrální banka Spravuje euro (jednotnou měnu EU) a udržuje cenovou stabilitu v

Více

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín PRÁCE V ZAHRANIČÍ Lukáš KUČERA Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín CO JE DŮLEŽITÉ SI UVĚDOMIT znalost jazyka je základním předpokladem pro práci v zahraničí je nutný pro komunikaci

Více

PODMÍNKY PRO VSTUP DO ZEMĚ, DEVIZOVÉ PODMÍNKY

PODMÍNKY PRO VSTUP DO ZEMĚ, DEVIZOVÉ PODMÍNKY PODMÍNKY PRO VSTUP DO ZEMĚ, DEVIZOVÉ PODMÍNKY BULHARSKO Podmínky cestování po EU: Občanský průkaz slouží jako cestovní doklad pouze pro jeho držitele. Pokud tedy rodič cestuje pouze s občanským průkazem

Více

Prémiové bankovnictví. Fyzické osoby Nepodnikatelé Platnost od 01.05.2013. Sazebník poplatků služeb prémiového bankovnictví J&T BANKY, a. s.

Prémiové bankovnictví. Fyzické osoby Nepodnikatelé Platnost od 01.05.2013. Sazebník poplatků služeb prémiového bankovnictví J&T BANKY, a. s. Prémiové bankovnictví Fyzické osoby Nepodnikatelé Platnost od 01.05.2013 Sazebník poplatků služeb prémiového bankovnictví J&T BANKY, a. s. Sazebník poplatků služeb prémiového bankovnictví se vztahuje na

Více

Polsko. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr

Polsko. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr Polsko Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr CORPORATE INFORMATION informace o jurisdikci Rozloha Polska je 312,683 km². Polsko

Více

ÚcFi typové příklady. 1. Hotovostní a bezhotovostní operace

ÚcFi typové příklady. 1. Hotovostní a bezhotovostní operace ÚcFi typové příklady 1. Hotovostní a bezhotovostní operace 1. Přijat vklad na běžný účet klienta 10 000,- 2. Klient vybral z běžného účtu 25 000,- 3. Banka přijala v hot. vklad na termínovaný účet 50 000,-

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Finanční trhy Finanční trh je založený na nabídce relativně

Více

P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X

P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X P R O D U K T O V É O B C H O D N Í P O D M Í N K Y P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X Tyto produktové obchodní podmínky (dále jen POP ) upravují právní vztahy mezi Evropsko-ruskou bankou, a.s.

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY - specifický trh, na kterém se obchodují peníze - peníze - můžou mít různou podobu hotovost, devizy, cenné papíry - funkce oběživa, platidla, dají se

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. pro online prodej vstupenek na prohlídkové trasy

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. pro online prodej vstupenek na prohlídkové trasy Všeobecné obchodní podmínky společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. pro online prodej vstupenek na prohlídkové trasy 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ 1.1. PPAS je obchodní společnost Plzeňský Prazdroj,

Více

Změny v zajištění celního dluhu v režimu tranzitu v souvislosti s přístupem Chorvatské republiky k Evropské unii ke dni 1. 7. 2013

Změny v zajištění celního dluhu v režimu tranzitu v souvislosti s přístupem Chorvatské republiky k Evropské unii ke dni 1. 7. 2013 Změny v zajištění celního dluhu v režimu tranzitu v souvislosti s přístupem Chorvatské republiky k Evropské unii ke dni 1. 7. 2013 V souvislosti s přístupem Chorvatské republiky k Evropské unii ke dni

Více

2.2 Použití kursů ČNB... 28 3. příklad Výňatek z účetního předpisu firmy Naše, s.r.o... 30

2.2 Použití kursů ČNB... 28 3. příklad Výňatek z účetního předpisu firmy Naše, s.r.o... 30 Obsah Editorial..................................................... 9 Předmluva autora............................................ 10 Poznámky k zapisování příkladů................................ 11

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

INSTRUKCE K PLATEBNÍMU STYKU

INSTRUKCE K PLATEBNÍMU STYKU INSTRUKCE K PLATEBNÍMU STYKU Citfin, spořitelní družstvo 1 Obsah 1 Lhůty pro zúčtování platebního styku... 3 1.1 Lhůty pro zúčtování platebního styku Citfin, spořitelní družstvo... 3 1.1.1 Platební příkazy

Více

Prémiové bankovnictví. Fyzické osoby Nepodnikatelé Platnost od 01.12.2014. Sazebník poplatků služeb prémiového bankovnictví J&T BANKY, a. s.

Prémiové bankovnictví. Fyzické osoby Nepodnikatelé Platnost od 01.12.2014. Sazebník poplatků služeb prémiového bankovnictví J&T BANKY, a. s. Prémiové bankovnictví Fyzické osoby Nepodnikatelé Platnost od 01.12.2014 Sazebník poplatků služeb prémiového bankovnictví J&T BANKY, a. s. Sazebník poplatků služeb prémiového bankovnictví se vztahuje na

Více

SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY

SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY A. Obchodní poplatky tuzemský trh 1. Burzovní Obchody s akciemi a ostatními majetkovými Cennými papíry (mimo systém SPAD a blokové Obchody) 1 25 000 Kč 1,00 % z u, min. 100 Kč 25

Více

Č á s t I. VEDENÍ ÚČTŮ A PROVÁDĚNÍ PLATEBNÍHO STYKU V ČESKÉ A CIZÍ MĚNĚ. Položka Operace Cena v Kč A. Vedení účtů

Č á s t I. VEDENÍ ÚČTŮ A PROVÁDĚNÍ PLATEBNÍHO STYKU V ČESKÉ A CIZÍ MĚNĚ. Položka Operace Cena v Kč A. Vedení účtů Č á s t I. Platnost od 1. 7. 2013 VEDENÍ ÚČTŮ A PROVÁDĚNÍ PLATEBNÍHO STYKU V ČESKÉ A CIZÍ MĚNĚ Položka Operace Cena v Kč A. Vedení účtů 2,-- 0111013 Vedení běžného účtu v české měně - měsíčně 10,-- 0111014

Více

Staňte se lepšími! Ptejte se správné otázky!

Staňte se lepšími! Ptejte se správné otázky! Staňte se lepšími! Ptejte se správné otázky! Tibor Szabó, InQool a.s. a Mark Harrison, ACCEE Přehled procesu Order-to-cash Customer acquisition Business administration Credit management Credit management

Více

Balíček služeb Citi Premium

Balíček služeb Citi Premium Balíček služeb Citi Premium Ceník produktů a služeb Balíček služeb Citi Premium Platný od 1. června 2012 Druh poplatku Splatnost Výše poplatku Citi Premium Zahrnuje běžný účet, spořicí účet, investiční

Více

ŘÍZENÍ KREDITNÍHO RIZIKA VE SKUPINĚ UNIPETROL

ŘÍZENÍ KREDITNÍHO RIZIKA VE SKUPINĚ UNIPETROL ŘÍZENÍ KREDITNÍHO RIZIKA VE SKUPINĚ UNIPETROL Diskusní seminář - Česká Treasury Asociace 28. dubna 2009 Aleš Kolman ved. odboru finančnířízení, UNIPETROL SERVICES, s.r.o. ales.kolman@unipetrol.cz Představení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov,příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: S03/2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr.

Více

1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní účet České spořitelny Junior

1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní účet České spořitelny Junior Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní

Více

Další poskytované online služby:

Další poskytované online služby: Příloha č. 3 I. OBCHODOVÁNÍ S INVESTIČNÍMI NÁSTROJI I.0 AKCIE, CERTIFIKÁTY, ETF a další Investiční nástroje obchodované na zahraničních burzách a OTC pokyny realizované přes RBROKER Burza Burza XETRA PRAHA

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 8. KAPITOLA: KRÁTKODOBÝ A DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK. MAJETKOVÉ A DLUŽNÉ CENNÉ PAPÍRY. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

1. Úvodní ustanovení 2. Informace o Službách 3. Rezervace Služeb 4. Vznik smluvního vztahu, registrační karta

1. Úvodní ustanovení 2. Informace o Službách 3. Rezervace Služeb 4. Vznik smluvního vztahu, registrační karta 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost AMANTIS, s. r.o. Amantis CZ s.r.o. Štorkánova 3236/16, Praha 5, 150 00 IČ 26774852 DIČ CZ26774852 zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka

Více

Budoucnost platebních transakcí. Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011

Budoucnost platebních transakcí. Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011 Budoucnost platebních transakcí Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011 Agenda Aktuální statistiky a vývoj trhu v ČR Situace v ČR Zajímavosti ze světa a budoucnost Visa Europe -

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník)

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Část Obsah: 1. Osobní konto České spořitelny 2. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet

Více

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.02.2015 Běžný účet Zřízení účtu Vedení účtu (měsíčně) 99 Kč 149 Kč 369 Kč Zrušení účtu Běžný účet v EUR, USD Účet advokátní/ notářské

Více

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 Úvod 1 Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 1.1 Česká národní banka............................3 1.2 Obchodní banky.................................4 1.3 Česká bankovní asociace (ČBA)....................5

Více

Kurzové rozdíly a valutové pokladny

Kurzové rozdíly a valutové pokladny KURZOVÉ ROZDÍLY KUR str. 1 Kurzové rozdíly a valutové pokladny Právní úprava: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zejména: 4 odst. 12 povinnost vést účetnictví v peněžních

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní účet České spořitelny

Více

Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce

Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce Mgr. Lenka Navrátilová, Petra Jandová, Úřad práce Brno-město Zaměstnávání cizích státních příslušníků ve vědě a výzkumu; 11.3.2010 1 TRH PRÁCE

Více

Balíček služeb Citikonto Plus

Balíček služeb Citikonto Plus Balíček služeb Citikonto Plus Ceník produktů a služeb Citibank Europe plc, organizační složka Balíček služeb Citikonto Plus Platný od 1. listopadu 2011 Druh poplatku Splatnost Výše poplatku Citikonto Plus

Více

PRO SLUŽBU EUROGIRO VŠEOBECNĚ

PRO SLUŽBU EUROGIRO VŠEOBECNĚ PODMÍNKY PRO SLUŽBU EUROGIRO Československá obchodní banka, a. s. Poštovní spořitelna VŠEOBECNĚ 1. Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČ:00001350, zapsaná v obchodním

Více

1. Osobní účet České spořitelny

1. Osobní účet České spořitelny Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Osobní účet České spořitelny 2. Programy pro soukromou klientelu 3. Produkty v rámci ostatních programů 4. Sporožirový

Více

1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele

1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele Na Kurz Teď zhubneš! ZDARMA navazuje kurz Teď zhubneš PREMIUM, zaplacením objednávky on line kurzu Teď zhubneš! PREMIUM souhlasí uživatel s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se dodržovat pravidla v

Více

Ostatní služby bank. Bc. Alena Kozubová

Ostatní služby bank. Bc. Alena Kozubová Ostatní služby bank Bc. Alena Kozubová Ostatní služby Obchody s cizími měnami Přímé bankovnictví Platební karty Operace s cennými papíry Poradenské služby Obchody s cizími měnami Česká národní banka na

Více

OBCHODNÍ (KOMERČNÍ) BANKY

OBCHODNÍ (KOMERČNÍ) BANKY Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_15 Název materiálu: FINANCOVÁNÍ ČINNOSTI PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům možnosti financování podniku

Více

Rozvaha finančních institucí Aktiva (zjednodušená) Pasiva Peněžní prostředky (hotovost, vklady) Závazky z přijatých vkladů

Rozvaha finančních institucí Aktiva (zjednodušená) Pasiva Peněžní prostředky (hotovost, vklady) Závazky z přijatých vkladů Účetnictví ve finančních institucích 2. přednáška (presenční studium) 2. Účtování peněžních operací banky Osnova: 2.1. Hotovostní operace banky 2.2. Směnárenské operace 2.3. Vkladové účty u centrální banky

Více

Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 10. OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ

Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 10. OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 10. OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: 162 /2006 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala

Více

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody)

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) 4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) BANKOVNÍ PRODUKT je veškerá služba, kterou banka poskytuje svým klientům ve formě úvěrů, přijímání

Více

OZNÁMENÍ O PROVÁDĚNÍ PLATEBNÍHO STYKU

OZNÁMENÍ O PROVÁDĚNÍ PLATEBNÍHO STYKU OZNÁMENÍ O PROVÁDĚNÍ PLATEBNÍHO STYKU Toto Oznámení o provádění platebního styku (dále jen Oznámení ) představuje Oznámení ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek Banky (dále jen VOP ) a stanoví podmínky

Více

Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky

Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky 1) Vybrané krátkodobé cenné papíry 2) Skonto není cenný papír, ale použito obdobných principů jako u krátkodobých cenných papírů Vybrané krátkodobé cenné

Více

Zřízení, vedení a zrušení běžného účtu. Bezhotovostní zahraniční platební styk

Zřízení, vedení a zrušení běžného účtu. Bezhotovostní zahraniční platební styk SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. SRPNA 2013 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořicí vklad CREDITAS 3 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 7. 7. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014

Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014 Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014 Díl 11 Závazky ze smlouvy o účtu, jednorázovem vkladu, akreditívu a inkasu 2662 2675 NOZ NOZ neupravuje tzv. platební účet Upravuje Zákon č. 284/2009 Sb. o platebním

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající )

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti Sídlo: Jaromírova 146/59, 128 00, Praha 2 Identifikační číslo: 26763028 DIČ: CZ26763028 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více

Obchodní podmínky. Obsah: 1.Obecná ustanovení. 2.Objednávka. 3.Cena zboží, pokuty, faktury. 4.Forma platby. 5.Způsob platby. 6.

Obchodní podmínky. Obsah: 1.Obecná ustanovení. 2.Objednávka. 3.Cena zboží, pokuty, faktury. 4.Forma platby. 5.Způsob platby. 6. Obchodní podmínky Obsah: 1.Obecná ustanovení 2.Objednávka 3.Cena zboží, pokuty, faktury 4.Forma platby 5.Způsob platby 6.Zabezpečení 7.Dodací podmínky 8.Garance 9.Odstoupení od smlouvy 10.Odpovědnost za

Více