Failed back syndrom. Publikováno dne: , Zdroj: redakce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Failed back syndrom. Publikováno dne: 19.6.2008, Zdroj: redakce"

Transkript

1 Stránka č. 1 z 7 Failed back syndrom Publikováno dne:, Zdroj: redakce Bolesti páteře jsou velkým problémem industrializované a globalizující se světové společnosti a plných 80 % dospělé populace s nimi má zkušenosti. Příčiny nejsou plně známy, jsou jistě multifaktoriální, a podílí se na nich bohaté senzorické zásobení zevních třetin meziobratlových disků, mikrotraumatizace s úponovými entezopatiemi, iritace sympatiku a zánětlivé reakce struktur měkkých částí páteře. Význam mají zvýšené hladiny fosfolipázy A, trhliny v disku následkem věku i zátěže, poruchy viskozity gelového jádra a ztráta tuhosti vnějších struktur disku. Také adheze dury k okolí, disrupce neurovaskulárních svazků mezi durou a lig. longitudinale posterior, někdy lze prokázat také EMG změny ve svalstvu hlubokých stabilizátorů páteře. Rovněž intervertebrální klouby jsou bohatě obdařeny nociceptivní inervací a mohou být zdrojem bolesti a podobně patogenní roli může hrát i bohatá vaskularizace při aseptických zánětlivých změnách měkkých struktur. Při zánětech kolem páteře se uvolňují četné mediátory bolesti. Zdrojem bolesti mohou být i neurální a vaskulární poruchy, např. komprese nervových kořenů ve foramen intervertebrale. Degenerace zadních rohů míšních vyvolává potíže transportu impulzů. Nocicepce má význam při vnímání bolesti a zkušenost s bolestí pak těžce ovlivňuje psychiku. Právě psychosociální faktory mají mezi příčinami bolestí páteře přední místo. Bohužel s rostoucím počtem operací páteře stoupá také absolutní počet neúspěchů, i když procento neúspěchů se zavedením nových moderních operačních technik klesá. Příčinou jsou nepřesnosti diagnostiky, výběr nemocných k operaci, případně dochází k technickým chybám, nedodržení pooperačního režimu, nevyužívá se rehabilitace a ortéz. Terminologie Jako failed back syndrom můžeme označit podle Amoryho různorodou skupinu onemocnění u pacientů, kteří trpí stejnými nebo novými příznaky po operaci páteře. Proto také název failed back surgery syndrom je častěji používán lékaři, kteří nemají chirurgickou erudici. Selhání chirurgické léčby se týká nejen nejčastěji postiženého lumbosakrálního úseku páteře, ale i oblasti krční a hrudní páteře. Etiologie Primární operace páteře je dělána nejčastěji pro diskopatii, stenózu, instabilitu, deformitu, infekci, pro neschopnost plného žití. Bohužel je ovlivněna řadou okolností spočívajících v nemocném (psychikou, doprovodnými nemocemi dědičnými, metabolickými, zánětlivými, revmatickými, cévními, neoplastickými, alergickými apod.). Tyto vlivy spolu s nedostatky ve vyšetření a stanovení správné diagnózy, neobjasněné

2 Stránka č. 2 z 7 postoje nemocného k nemoci a sociálním rentám, psychosociální problémy, nesprávná indikace operace a jejího typu či instrumentária, nesprávné biomechanické a balanční rozvahy operatéra, nevhodná technika operace, nedostatečné doléčení a resocializace vedou ke vzniku failed back syndromu. Příčiny přetrvávajících nebo nově vzniklých obtíží po operaci páteře mohou být rozděleny v závislosti na začátku vzniku od primární operace na časné a pozdní. Časné příčiny failed back syndromu Nejčastější příčinou časného selhání (během 3 měsíců) operačního výkonu je špatná indikace pacienta anebo chyba v operačním výkonu. Projevuje se bolestí a neurologickými příznaky. První vyšetření pacienta s přetrvávající bolestí a neuropatií během 3 měsíců od operace musí být zaměřeno na přítomnost bezbolestného období po operaci nebo na návrat ztracených neurologických funkcí. Jestliže nedošlo k žádnému zlepšení po operaci, musíme hledat chybu u typu operačního výkonu nebo ve vhodnosti pacienta k danému výkonu. Počáteční úleva od symptomů následovaná návratem bolestí, znecitlivěním a ochablostí naznačuje jizevnatý proces nebo mechanické příčiny. Příčinami časného failed back syndromu je: * Špatně zvolená výška dekomprese nebo nedostatečná dekomprese v odpovídající výši, nepoznaná laterální nebo foraminální stenóza. Místo po odběru kostních štěpů z pánve může být zdrojem bolestí v kříži. * Příliš velká dekomprese a nepoznaná instabilita před operací mohou působit akutní symptomy. Resekce více než 50 % obou facet nebo celé jedné facety vede k následné instabilitě. * Natažení kořenu a durálního vaku může při pohybu v bederní páteři vyvolávat neurologické příznaky bez přítomnosti radiologicky zjistitelné instability. * Únik mozkomíšního moku a pseudomeningokéla patří k méně častým příčinám bolestí. K trhlinám durálního vaku dochází podle literatury u 1 z 25 laminotomií a laminektomií a u 1 z 6 revizních operací. Diagnóza průniku cerebrospinálního moku není jednoduchá, vyšetřujeme biochemicky, event. MRI. * Cauda equina sy - akutní začátek močové retence zároveň s perianogenitální anestezií, těžkou ischialgií, chabostí DK a senzitivními poruchami dolních končetin je neobvyklá. Nejčastější příčinou je pooperační hematom. Zde je nutné urgentní vyšetření MRI nebo KPMG a téměř vždy je indikována okamžitá reoperace. Dalšími zdroji časného selhání jsou: * Diskogenní příčiny Recidiva herniace disku a spondylodiscitida mohou být dalším zdrojem bolesti po operaci páteře. Delší interval s úlevou bolestí a návratem funkcí následovaný náhlou atakou obtíží během 3 měsíců po operaci je typickým příznakem recidivy herniace disku. Četnost recidiv je přibližně %.

3 Stránka č. 3 z 7 * Cévní příčiny Pacient s nově vzniklým nebo narůstajícím neurologickým deficitem nebo bolestí musí být urgentně vyšetřen pro možnou přítomnost epidurálního hematomu nebo cévního poranění. Vyšetření prostými rtg snímky verifikuje postavení páteře. Jestliže jsou normální, následuje MRI nebo CT myelografie. Přítomnost hematomu, cerebrospinálního moku, kostních nebo měkkotkáňových fragmentů vyžaduje dekompresi. Jestliže nenalezneme kompresi v operované oblasti, pak je nutno stav léčit jako ischemické postižení míchy udržováním dostatečného krevního objemu, normálního TK a výdeje moči. Ne neobvyklé jsou komplikace vycházející z místa po odběru štěpu, kdy a. glutea superior může být poškozena při subperiostální preparaci. Arteficiální aneurysma aorty je popisováno i po operacích hernie disku a jako následek poranění příliš dlouhými šrouby. Eliminovat musíme rovněž některé nemoci, které mohou spinální patologii napodobovat, zvláště cévní klaudikace. Cévní klaudikace se zhoršují při chůzi, při ulehnutí a v noci, zmírní se po postavení. Kuřáci a diabetici mají častěji cévní insuficience. Excelentní provokační test k rozlišení cévní a neurologické klaudikace je vyšetření na rotopedu nebo kole. Zatímco pacient s cévní etiologií má výraznější obtíže, pacient s neurogenní etiologií má úlevu ve flektovaném postavení páteře vsedě. * Infekce Časná pooperační infekce je potenciálně devastující, zvláště jedná-li se o fúzi s instrumentací. Prvními příznaky jsou bolesti v zádech, které nejsou v korelaci s fyzikálními vyšetřeními a s očekávaným pooperačním průběhem, zvláště ve spojení s horečkou. Povrchová infekce se prezentuje během prvních 5 dnů, hluboká během 2 týdnů. V laboratorních výsledcích bývá počet leukocytů normální, SE je zvýšená, což může být i při normálním průběhu, avšak vyšší než 45/hod. po týdnu od operace ukazuje na infekci. Hladina CRP reaguje na infekci rychleji než FW, může být ale vyšší i 2 týdny po úspěšné operaci. Definitivní diagnózu stanoví aspirace nebo biopsie. Léčba infekce musí být agresivní. Důležité je débridement operační rány a proplachová laváž. Samozřejmostí je dlouhodobá ATB terapie. * Selhání implantátu Časné selhání instrumentace je výsledkem nevhodného umístění, špatné instrumentované úrovně, nedostatečně vytvořených biologických podmínek pro vznik spondylodézy nebo špatné indikace pacienta. Příčiny selhání musí být definovány před revizní operací a je chybou reimplantovat instrumentaci bez upřesnění příčiny selhání. Revizní operace vyžaduje novou modelaci implantátu, zvýšení počtu fixačních bodů nebo prodloužení na okolní segmenty. Toto je zvláště zapotřebí u instrumentace skolióz končící v přechodové zóně, TL přechodu a vrcholu hrudní kyfózy. Důležité je porozumět principům rovnováhy zatěžované páteře (load sharing) a tzv. spinální balance. Pozdní příčiny failed back syndromu

4 Stránka č. 4 z 7 Dochází k nim více než 3 měsíce po operaci. Jsou nejčastěji způsobeny degenerací, jizvami, progresí deformity nebo instabilitou a projevují se bolestí a neurologickými problémy. Pozdní začátek neurologických potíží a bolestí může být způsoben jak mechanickými, tak i nemechanickými příčinami. Bolesti způsobené mechanickou příčinou jsou nejčastější příčinou revizní operace. Patří sem: * Instabilita - působí bolesti v kříži centrálního typu - podklesávání DK, bolesti v kříži při dynamických změnách, někdy i kolapsové stavy. Je spojena typicky se selháním dekomprese páteře pro stenózu nebo po excisi disku (obr. 1). Aktivita zvýrazňuje obtíže, zatímco v klidu dochází k úlevě. Řešením je spondylodéza s instrumentací. U instability po diskekn tomii je charakteristický bezbolestný interval a exacerbace obtíží při aktivitě. * U spondylolistézy dochází k revizním operacím obvykle jako následek progrese dysplastické spondylolistézy, nepoznané nebo nedostatečně fúzované (obr. 2) nebo vznikem získané spondylolistézy v horním segmentu obsaženém ve fúzi spondylolistesis acquisita. Tento typ léze byl typický u zadních fúzí a ve dl k rozšíření na fúze posterolaterální. Pacienti, u kterých došlo ke vzniku instability nad fúzovaným úsekem, udávají interval výrazné úlevy po primární operaci. Tento typ degenerace je označován jako transition syndrom. Nemechanické příčiny bolestí nebo neuropatie jsou způsobeny intra- či extradurální jizvou nebo procesy probíhajícími uvnitř míchy nebo kořenu. K příčinám patří: * Extradurální fibróza - buněčná aktivita kolem dury po laminektomii vytváří fibrózní vrstvu, která zachycuje a komprimuje míchu a nervové kořeny. * Chronická radikulopatie - vyžaduje vyšetření jak MRI, tak i EMG. Obtížné je stanovení tíže poškození nervové tkáně kompresí, kdy již nelze očekávat zlepšení po chirurgické dekompresi. * Arachnoiditis - k zánětu této transparentní membrány a tvorbě fibrinového náletu dochází po operaci páteře, zvláště pak při trhlině durálního vaku, protrahovaných pooperačních horečnatých stavech a excesivním krvácení. * Centrální syndrom - mícha se stává zdrojem protrahovaných bolestí - hyperalgezie, senzibilizace a zcitlivění nociceptivních zakončení na chemické látky. Dalšími zdroji pozdního selhání operace páteře jsou: * Diskogenní příčiny Diskogenní bolest je definována jako zneschopňující bolest v kříži bez radikulárních symptomů, radiologických známek nervové komprese nebo segmentární hypermobility. Degenerace nucleus pulposus a trhliny v disku, poruchy tuhosti a ztráta viskozity jádra mohou být zdrojem bolestí. Weatherley prokázal diskogenní zdroj potíží diskograficky u pacientů se solidní zadní fúzí. Obtíže ustoupily po vykonané přední fúzi (obr. 3). Tyto výsledky prokazují bolesti vycházející z disku, bez přítomné herniace, a jsou provokovány pohybem nedostatečně eliminovaným zadní fúzí.

5 Stránka č. 5 z 7 * Degenerace přilehlého disku Fúze páteře posouvá centrum rotace do segmentu přilehlého k fúzi s následným zvýšením tlakových sil na disk i facetové klouby. Pozdní začátek bolestí v kříži u pacientů s fúzí L páteře může být v některých případech zapříčiněn degenerací a instabilitou přilehlého segmentu, a to zvláště tehdy, nejsou-li při spondylodéze dodrženy principy sagitální balance (obr. 4). * Poruchy balance Příčinou potíží u FBS jsou dnes málo zdůrazňované poruchy rovnováhy axiálního skeletu po operaci, a to zvláště skoliózy a kyfózy. Těžnice těla v sagitální rovině probíhá od C2 před tělem T7, běží za tělem L3, křižuje tělo S2 a zapadá přes trochantery, kolena k linii hlezna. Potíže vznikají při příliš krátké fúzi, instabilitě nad a pod fúzí, v pakloubech, ve frontální a sagitální dekompenzaci axiálního skeletu, při plochých zádech s vyrovnanou bederní lordózou ( flat back ), u žeberních prominencí, crankshaft fenoménu - rotační zvětšení deformity páteře po předčasné zadní distrakci a fúzi, špatném určení délky fúze, selháním při rozpoznání dvojitých křivek skolióz, při špatném výběru instrumentace, u tzv. add-on fenoménu - dolní obratel křivky musí být ve stabilní zóně podle Harringtona, jinak skolióza progreduje pod fúzí (obr. 5). * Problémy fúze Další příčinou potíží u FBS jsou problémy fúzí. Neúspěchy se udávají čísly 3-30 % s tím, že lepší je kombinovaná přední a zadní fúze než jen zadní fúze. Potíže s fúzí jsou u ošetření spondylolistéz, kde je incidence závislá na technice, stupni skluzu i úrovni pooperační imobilizace. * Infekce Pozdní pooperační infekce je charakterizována jen nepatrnými příznaky. Pacient popisuje v první fázi úlevu pooperačních bolestí, které jsou však následovány jejich zvýšením, ale ne vždy jsou potíže doprovázeny zvýšením teploty. Bolesti často vyzařují do břicha, pánve a stehen. Operační rána vypadá často klidně a bolest je vyvolána hlubokou palpací a poklepem. Při fyzikálním vyšetření dochází k pozitivitě napínacích testů a vzniku paravertebrálního spasmu. Pozdní infekce mohou být zaviněny hematogenním rozsevem z fokusu. Ošetření je dnes radikální s débridement, proplachovou laváží a celkovým podáním antibiotik v kombinaci podle etiologického agens dlouhodobě a v protetické ochraně axiálního skeletu. Diagnostika a indikace léčby Základem je anamnéza a pečlivé studium dokumentace z primárního či předchozího operačního léčení. Z hlediska sociálního neopomineme údaje o povolání, spokojenosti, kvalifikace rodinných poměrů apod. Pátráme po typu potíží a bolestí. Klinické vyšetření zahrnuje zjištění základních tělesných hodnot, držení těla, stav kůže, deformity páteře v rovině frontální i sagitální a schodovité deformity. Součástí klinického vyšetření je vyšetření neurologické včetně EMG a evokovaných potenciálů. Psychologické vyšetření je součástí rozhovoru. K dispozici je řada testů hodnotících predisponující faktory bolestí v kříži, faktory vyvolávající i udržující potíže. Asi 35 % pacientů vyžaduje i péči psychiatrickou.

6 Stránka č. 6 z 7 Pomocná vyšetření zahrnují běžný laboratorní screening včetně markerů zánětu a tumorů, interní vyšetření a rtg plic. Klasický radiogram v předozadní a bočné projekci, vhodné jsou funkční snímky a také dlouhý formát páteře vestoje. Ke klasickým metodám patří i kontrastní myelografie, která sice není v oblibě, ale je výtěžná zejména u stavů, kde je zavedeno kovové instrumentárium a nelze využít počítačovou tomografii nebo magnetickou rezonanci. Z invazivních metod je spíše výjimečně indikována diskografie, která má význam v provokaci bolesti i určení postiženého segmentu. Po vyšetření a stanovení pracovní diagnózy je vhodné vyhodnocení v kolektivu odborníků, navržení alternativ dalšího postupu a výběr nejvhodnějších metod. Informace nemocného je zásadní. Konzervativní léčba U nemocných s failed back syndromem, u kterých nebyla indikována revizní operace, doporučujeme komplexní konzervativní léčbu, která zahrnuje analgetickou léčbu medikamenty (analgetika-antipyretika, nesteroidní antiflogistika, slabé opioidy, silné opioidy, antidepresiva, antiepileptika, centrální myorelaxancia, kortikosteroidy, neuroleptika, anxiolytika a lokální anestetika), fyzikální terapii (blokády aferentní nocicepce, transkutánní elektrickou stimulaci nervů, ultrazvukem, lokální termoterapii a kryoterapii k redukci svalových spasmů, otoků a zánětů), myoskeletální procedury (ošetření svalových dysbalancí, měkké techniky, ošetření trigger pointů), léčebnou tělesnou výchovu k upevnění nových dynamických stereotypů a ovlivnění postury. Důležitou reedukační funkci má ergoterapie. Součástí rehabilitačního procesu jsou také psychoterapie s redukcí percepce bolesti a dalšími metodikami. Významným faktorem léčby je též ortotika. K dalším postupům patří obstřiky, ať již v Headových zónách, pod rtg zesilovačem nebo CT do oblasti facetárních kloubů, epidurálně či do oblasti kořenů. Využívá se k nim roztok metylprednisolonu s anestetikem. K nejmodernějším invazivním technikám patří neuromodulace, která je přísně indikována u nejzávažnějších bolestivých stavů po opakovaných operacích páteře. Cílem neuromodulace je ovlivnit pomocí technicky sofistikovaného implantovaného zařízení funkci centrálního, periferního nebo autonomního nervového systému fyzikální nebo farmakologickou cestou. Patří sem zejména spinal cord stimulation, jež pomocí generátoru, izolovaných kabelů a elektrod implantovaných do epidurálního prostoru hrudní páteře vytváří elektromagnetické pole, které blokuje bolest neuropatického charakteru. Výjimečně lze použít programovatelnou infuzní pumpu s intraspinální aplikací léků, zejména opioidů a místních anestetik, a perkutánní radiofrekvenční termokoagulaci intervertebrálních kloubů. Indikace operace Revizní operace musí být po pečlivém uvážení, indikaci a výběru metodiky. K hlavním indikacím operačního řešení patří spinální stenóza, instabilita, deformita a infekce. Chirurg musí zvážit nejvhodnější operační přístup, etáž výkonu, druh ošetření páteře (dekomprese, osteotomie páteře, korekce deformit, stabilizace páteře), volit nejvhodnější instrumentárium, rozsah a typ fúze a zabezpečit spinální balanci. Dále by měl v plánu zahrnout způsob doléčení, imobilizaci a rehabilitaci.

7 Stránka č. 7 z 7 Měl by nemocného informovat o prognóze, možných komplikacích a rizicích léčby. Operační přístupy mohou být přední, zadní a kombinované, jednorázové či etapové. S moderními tendencemi v chirurgii obecně i spondylochirurgie stále více využívá metod endoskopických či navigovaných. V krční oblasti jsou standardní přístupy přední a zadní, v hrudní oblasti transtorakální, transtorakoretroperitoneální, zadní a kombinované. V oblasti bederní pak přístupy retroperitoneální, transabdominální, zadní, posterolaterální či kombinované. Revizní operace zahrnuje 3 fáze: I. fáze - revize, preparace kostních struktur, odstranění hardwaru. II. fáze - přední, zadní či kombinovaná osteotomie, korekce deformity, dekomprese. III. fáze - stabilizace fúze instrumentáriem nebo bez něj, zavedení spacerů, kostních štěpů a rekonstrukce (PLIF, ALIF, TLIF). Stabilizaci provedené fúze je nutno zajistit vhodným instrumentáriem. Vždy je nutno věnovat pozornost možné nesnášenlivosti kovových slitin a volit spíše výrobky titanové. Kontraindikace operace V revizní chirurgii páteře u failed back syndromu je nutno zvážit osobní a technické možnosti, aby bylo dosaženo zlepšení bolestí, odstranění nervových příznaků, obnovení funkce, zlepšení deformit, stabilizace páteře a návratu k běžnému životnímu stylu. Pokud nejsme schopni toho dosáhnout, nespolupracuje-li nemocný či jsou vysoká rizika, pak je lépe operaci neindikovat a zapojit do léčby alternativní postupy včetně moderních způsobů léčení bolesti na specializovaných pracovištích. Závěr Syndrom selhávajících zad je souborem potíží nemocných po operaci páteře - bolestí, neurologických příznaků, nestability, stenózy kanálu, deformit a zhoršení běžného života. Boj proti tomuto syndromu zahrnuje dobrou diagnostiku, indikaci vhodné léčby, vhodný výběr nemocných, odpovídající revizní chirurgické ošetření a doléčení. Operační řešení failed back syndromu je indikováno u nemocných s jasným morfologickým nálezem, který je verifikován radiologickým i neurologickým vyšetřením. U pacientů je nezbytné pečlivé psychologické vyšetření, protože značná část nemocných je již psychicky alterována a ani správně indikovaný a pečlivě provedený chirurgický výkon nemusí vést k očekávanému výsledku. MUDr. Jan Cienciala Ortopedická klinika FN Brno

vertebrogenních back surgery syndrom

vertebrogenních back surgery syndrom Přehled operačních metod u vertebrogenních onemocnění, failed back surgery syndrom Chaloupka R., Repko,, M., Ryba, L. FN Brno, Ortopedická klinika Přednosta: doc. MUDr. Martin Krbec CSc. Doškolovací seminář

Více

Doc. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc Neurologická klinika 3.LF UK a FNKV

Doc. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc Neurologická klinika 3.LF UK a FNKV Doc. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc Neurologická klinika 3.LF UK a FNKV Páteř pohybová osa těla intervertebrální a ukovertebrální skloubení ligamenta meziobratlové ploténky obratle paravertebrální svaly ochrana

Více

Kořenové syndromy. MUDr.Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB

Kořenové syndromy. MUDr.Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB Kořenové syndromy MUDr.Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB Kořenové syndromy Cervikobrachiální syndrom Hrudní úžinový syndrom Výhřez bederní meziobratlové ploténky Pseudoradikulární bolesti Spondylolýza,

Více

17. CHIRURGICKÁ TERAPIE ISTMICKÉ SPONDYLOLISTÉZY OTEVŘENOU REDUKCÍ A VNITŘNÍ FIXACÍ KAZUISTIKA

17. CHIRURGICKÁ TERAPIE ISTMICKÉ SPONDYLOLISTÉZY OTEVŘENOU REDUKCÍ A VNITŘNÍ FIXACÍ KAZUISTIKA 131 17. CHIRURGICKÁ TERAPIE ISTMICKÉ SPONDYLOLISTÉZY OTEVŘENOU REDUKCÍ A VNITŘNÍ FIXACÍ KAZUISTIKA Pavel Barsa Jako ilustrativní příklad operačního řešení istmické spondylolistézy předkládáme kazuistiku

Více

ČETNOST METASTÁZ V PÁTEŘI PODLE LOKALIZACE

ČETNOST METASTÁZ V PÁTEŘI PODLE LOKALIZACE 1 ČETNOST METASTÁZ V PÁTEŘI PODLE LOKALIZACE C 15% Th 70% L a S 15% 2 POKROKY V LÉČBĚ PÁTEŘNÍCH METASTÁZ Meta ca tlustého střeva v těle L3 a L4 3 POKROKY V LÉČBĚ PÁTEŘNÍCH METASTÁZ Exstirpace metastázy

Více

Epidemiologie bolestí páteře

Epidemiologie bolestí páteře Epidemiologie bolestí páteře Roční prevalence 15-45% Celoživotní prevalence 60-90% 2. nejčastější důvod návštěvy lékaře 5. nejčastější důvod hospitalizace 1/3 všech pracovních neschopností Chronické bolesti

Více

Poranění krční páteře

Poranění krční páteře Poranění krční páteře Mrůzek M.,Paleček T. Neurochirurgická klinika FN Ostrava Přednosta: MUDr Tomáš Paleček Ph.D. Neurochirurgická klinika Úvod Poranění C páteře: 64 spinálních poranění/ 1milion obyvatel/1rok

Více

OSTEOPORÓZA PÁTEŘE. Tóth L., Včelák J. O r t h o p a e d i c c l i n i c B U L O V K A P r a g u e

OSTEOPORÓZA PÁTEŘE. Tóth L., Včelák J. O r t h o p a e d i c c l i n i c B U L O V K A P r a g u e OSTEOPORÓZA PÁTEŘE Tóth L., Včelák J. O r t h o p a e d i c c l i n i c B U L O V K A P r a g u e Na osteoporózou postižené páteři musíme rozlišovat dvě zásadně odlišné způsoby poškození. Bez úrazu vzniká:

Více

Indikace k chirurgické léčbě, možnosti a limitace chirurgické léčby u nemocných s mnohočetným myelomem páteře

Indikace k chirurgické léčbě, možnosti a limitace chirurgické léčby u nemocných s mnohočetným myelomem páteře Indikace k chirurgické léčbě, možnosti a limitace chirurgické léčby u nemocných s mnohočetným myelomem páteře Málek V. Neurochirurgická klinika FN Hradec Králové Léčit chirurgicky nebo neléčit Radikální

Více

PŘEDMLUVA 6. 2.1 Definice bolesti 18. 2.2 Klasifikace bolesti 19 2.3 Terminologie bolesti 23

PŘEDMLUVA 6. 2.1 Definice bolesti 18. 2.2 Klasifikace bolesti 19 2.3 Terminologie bolesti 23 OBSAH PŘEDMLUVA 6 1 ÚVOD 15 2 ALGEZIOLOGIE - OBECNÁ ČÁST 18 2.1 Definice bolesti 18 2.2 Klasifikace bolesti 19 2.3 Terminologie bolesti 23 2.4 Teorie bolesti 27 2.5 Základní anatomické a fyziologické poznatky

Více

Lumbální spinální stenóza? OPEROVAT!!! Pavel Barsa Neurochirurgické oddělení Krajská nemocnice Liberec

Lumbální spinální stenóza? OPEROVAT!!! Pavel Barsa Neurochirurgické oddělení Krajská nemocnice Liberec Lumbální spinální stenóza? OPEROVAT!!! Pavel Barsa Neurochirurgické oddělení Krajská nemocnice Liberec SPINÁLNÍ KONGRES Brno, 15.-16. listopadu 2012 Lumbální spinální stenóza 1. Primární stenóza kanálu

Více

Bederní algický syndrom - diferenciální diagnostika. Bartoš. M. Ochrana zdraví ŠKODA AUTO a.s.

Bederní algický syndrom - diferenciální diagnostika. Bartoš. M. Ochrana zdraví ŠKODA AUTO a.s. Bederní algický syndrom - diferenciální diagnostika Bartoš. M. Ochrana zdraví ŠKODA AUTO a.s. Úvod Algický bederní syndrom - Bolest zad - terminologie, definice Dělení bolestí zad Etiologie a diagnostika

Více

Cervikální myelopatie, dg. a dif. dg., terapie. Doc.MUDr. Ivana Štětkářová, CSc Neurologická klinika 3.LF UK a FNKV

Cervikální myelopatie, dg. a dif. dg., terapie. Doc.MUDr. Ivana Štětkářová, CSc Neurologická klinika 3.LF UK a FNKV Cervikální myelopatie, dg. a dif. dg., terapie Doc.MUDr. Ivana Štětkářová, CSc Neurologická klinika 3.LF UK a FNKV pohybová osa těla intervertebrální a ukovertebrální skloubení ligamenta meziobratlové

Více

Útlak krční míchy (spondylogenní cervikální myelopatie)

Útlak krční míchy (spondylogenní cervikální myelopatie) Útlak krční míchy (spondylogenní cervikální myelopatie) Autor: Lukáš Krška, Školitel: doc. MUDr. Lumír Hrabálek Spondylogenní cervikální myelopatii bychom mohli volně přeložit, jako útlak krční míchy páteřními

Více

Rozhodovací proces při akutním útlaku míchy expansivním extraspinálním procesem

Rozhodovací proces při akutním útlaku míchy expansivním extraspinálním procesem Rozhodovací proces při akutním útlaku míchy expansivním extraspinálním procesem Zdeněk Adam a Pavel Šlampa Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno Radioterapeutická klinika MOU NADAČNÍ FOND Česká

Více

Operační a protetické možnosti léčení kostní nádorové bolesti

Operační a protetické možnosti léčení kostní nádorové bolesti Operační a protetické možnosti léčení kostní nádorové bolesti Chaloupka, R., Grosman, R., Repko, M., Tichý, V. Ortopedická klinika FN Brno-Bohunice Ortopedická klinika, FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Postižení

Více

SZZK magisterská. - speciální a vývojová kineziologie - léčebná rehabilitace

SZZK magisterská. - speciální a vývojová kineziologie - léčebná rehabilitace SZZK magisterská Studijní program: Studijní obor: Teoretická zkouška: Praktická zkouška: Specializace ve zdravotnictví Fyzioterapie - biomechanika člověka - speciální a vývojová kineziologie - léčebná

Více

Elektrofyziologická vyšetření u radikulopatií. Blanka Mičánková Adamová Neurologická klinika FN Brno

Elektrofyziologická vyšetření u radikulopatií. Blanka Mičánková Adamová Neurologická klinika FN Brno Elektrofyziologická vyšetření u radikulopatií Blanka Mičánková Adamová Neurologická klinika FN Brno Definice Radikulopatie postižení míšního kořene Míšní kořeny 8 krčních kořenů, 12 hrudních kořenů, 5

Více

Komplexní léčba dětí s DMO (CP) a jinými neurogenními postiženími v LÁZNÍCH TEPLICE

Komplexní léčba dětí s DMO (CP) a jinými neurogenními postiženími v LÁZNÍCH TEPLICE Komplexní léčba dětí s DMO (CP) a jinými neurogenními postiženími v LÁZNÍCH TEPLICE Smetana V., Smetana P. Klinika CLT Teplice Ortopedická klinika UK 2. LF FN v Motole Praha 5 Richard z Yorku, pozdější

Více

Lumbální spinální stenóza. S. Voháňka

Lumbální spinální stenóza. S. Voháňka Lumbální spinální stenóza S. Voháňka Několik historických poznámek 1803: Portal si všiml spinální stenózy při autopsii nemocného s křivicí 1911: Dejerine odlišil neurogennní a vaskulární klaudikace 1954:

Více

Deformity páteře. J. Martinková, Rozkydal Z.

Deformity páteře. J. Martinková, Rozkydal Z. Deformity páteře J. Martinková, Rozkydal Z. Skolióza je deformita páteře v rovině frontální Obr. 3 Obr. 4 Skolióza je deformita páteře v rovině frontální konkávní konvexní Rotace a torze obratlových těl

Více

Komplikace poranění pánevního kruhu

Komplikace poranění pánevního kruhu Komplikace poranění pánevního kruhu Šrám J., Lukáš R., Taller S., Harcuba R. Traumatologicko - ortopedické centrum KN Liberec a.s. Mikulov 2015 Tento projekt je finančně podpořen z Programu na podporu

Více

Jak lze kýlu léčit: 1.Operační léčba je jedinou možností jak kýlu léčit. V současné době je používáno několik postupů :

Jak lze kýlu léčit: 1.Operační léčba je jedinou možností jak kýlu léčit. V současné době je používáno několik postupů : Tříselná kýla Tříselná kýla (hernie) je vyklenutí výstelky břišní dutiny společně s orgány dutiny břišní (nejčastěji kličky tenkého střeva) defektem ve stěně břišní (kýlní branka ) do podkoží. Vzniká v

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Charakteristiky vybraných deformit pátere Detská kyfóza Scheuermanova nemoc Hyperlordóza Plochá záda Skoliotické držení - skolióza

Charakteristiky vybraných deformit pátere Detská kyfóza Scheuermanova nemoc Hyperlordóza Plochá záda Skoliotické držení - skolióza DEFORMITY PÁTERE Obsah prednášky Charakteristiky vybraných deformit pátere Detská kyfóza Scheuermanova nemoc Hyperlordóza Plochá záda Skoliotické držení - skolióza Detská kyfóza (školní kulatá záda) Prícina:

Více

Chronická bolest léčení a diagnostika z pohledu současných možností. MUDr. Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB

Chronická bolest léčení a diagnostika z pohledu současných možností. MUDr. Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB Chronická bolest léčení a diagnostika z pohledu současných možností MUDr. Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB Základní dělení bolesti Akutní bolest Přirozený fyziologický jev Ochranná funkce Vegetativní

Více

Operace bederní páteře se stabilizací

Operace bederní páteře se stabilizací Operace bederní páteře se stabilizací Informace pro pacienty operace bederní páteře se stabilizací Neurochirurgická klinika UJEP a Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem http://nch.mnul.cz Page 1 of 6 Příčiny

Více

Korekční ortopedický výkon u dítěte

Korekční ortopedický výkon u dítěte Korekční ortopedický výkon u dítěte Dva periferní katétry místo kaudální blokády? Petr Čáka FN Hradec Králové, KARIM Bez konfliktu zájmů k danému tématu Petr Čáka FN Hradec Králové, KARIM Obsah Možnosti

Více

Operace hrudní a bederní páteře

Operace hrudní a bederní páteře Operace hrudní a bederní páteře Výhřez ploténky zúžení páteřního kanálu Informace pro pacienty Neurochirurgická klinika UJEP a Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem http://nch.mnul.cz operace hrudní a bederní

Více

převažuje termín FBSS. Asi nejlepší a nejsrozumitelnější

převažuje termín FBSS. Asi nejlepší a nejsrozumitelnější SYNDROM NEÚSPĚŠNÉ CHIRURGICKÉ LÉČBY DEGENERATIVNÍHO ONEMOCNĚNÍ BEDERNÍ PÁTEŘE (FAILED BACK SURGERY SYNDROM FBSS) MUDr. Václav Málek, Ph.D. 1, MUDr. Jaroslav Adamkov 1, MUDr. Pavel Ryška, Ph.D. 2 1 Neurochirurgická

Více

SKRYTÝ ZÁNĚT KOMPLIKUJÍCÍ ZALOŽENÍ CÉVNÍHO PŘÍSTUPU K DIALÝZE - KAZUISTIKA

SKRYTÝ ZÁNĚT KOMPLIKUJÍCÍ ZALOŽENÍ CÉVNÍHO PŘÍSTUPU K DIALÝZE - KAZUISTIKA SKRYTÝ ZÁNĚT KOMPLIKUJÍCÍ ZALOŽENÍ CÉVNÍHO PŘÍSTUPU K DIALÝZE - KAZUISTIKA Milana Indráčková Alena Rešková Dana Novotná Dialyzační a nefrologické oddělení, Interní hepatogastroenterologické kliniky FNB

Více

Komplexní regionální bolestivý syndrom

Komplexní regionální bolestivý syndrom Komplexní regionální bolestivý syndrom Naďa Petrová, Jiří Kozák Centrum pro léčení a výzkum bolestivých stavů, FN Motol DEFINICE : Termín, označující různé bolestivé stavy, které vznikají převážně jako

Více

Léčba druhé linie OAB

Léčba druhé linie OAB Informace pro pacienty Čeština 35 Léčba druhé linie OAB Podtržená slova jsou vysvětlena ve slovníčku pojmů. Někdy se může stát, že medikamentózní léčba je bez efektu. V tom případě existují i jiné metody.

Více

6 PŘÍLOHY SEZNAM PŘÍLOH

6 PŘÍLOHY SEZNAM PŘÍLOH 6 PŘÍLOHY SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. 1: Vyjádření Etické komise Příloha č. 2: Informovaný souhlas Příloha č. 3: Postupový diagram randomizované studie SPORT zabývající se výhřezy meziobratlových plotének:

Více

Ladislav Plánka Klinika dětské chirurgie ortopedie a traumatologie Fakultní nemocnice Brno

Ladislav Plánka Klinika dětské chirurgie ortopedie a traumatologie Fakultní nemocnice Brno Poranění jater u dětí Slavnostní konference k 20. výročí vzniku Traumatologického centra Fakultní nemocnice Ostrava Ladislav Plánka Klinika dětské chirurgie ortopedie a traumatologie Fakultní nemocnice

Více

Vertebrogenní poruchy. Páteř. Páteř. Meziobratlová ploténka. Meziobratlová ploténka 3/29/2013

Vertebrogenní poruchy. Páteř. Páteř. Meziobratlová ploténka. Meziobratlová ploténka 3/29/2013 Doc. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc Neurologická klinika 3.LF UK a FNKV - vedoucí příčinou omezení aktivity lidí do 45 let - 5. nejčastější příčina hospitalizace u nás - téměř každý se setká s atakou bolestí

Více

Regionální blokády na paretických končetinách L.Picmaus

Regionální blokády na paretických končetinách L.Picmaus Regionální blokády na paretických končetinách L.Picmaus Základní problémy Hledisko medicínské v.s. právní Konzervativní přístup: Vyloučení regionální anestezie pro pacienty s pre-existujícím neurologickým

Více

ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY MAGNETICKÁ REZONANCE RADIONUKLIDOVÁ

ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY MAGNETICKÁ REZONANCE RADIONUKLIDOVÁ ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY MAGNETICKÁ REZONANCE RADIONUKLIDOVÁ Markéta Vojtová MAGNETICKÁ REZONANCE MR 1 Nejmodernější a nejsložitější vyšetřovací metoda Umožňuje zobrazit patologické změny Probíhá

Více

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči CZ.1.07/2.4.00/17.0059 Kraniocerebrální a spinální trauma Anesteziologie,

Více

Regionální anestezie na dětské klinice FN Olomouc. Stanislava Weinlichová FN Olomouc Klinika anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny

Regionální anestezie na dětské klinice FN Olomouc. Stanislava Weinlichová FN Olomouc Klinika anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny Regionální anestezie na dětské klinice FN Olomouc Stanislava Weinlichová FN Olomouc Klinika anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny Regionální = svodná anestezie (RA) = anestezie v určité oblasti

Více

PÁTEŘ. Komponenty nosná hydrodynamická kinetická. Columna vertebralis 24 pohybových segmentů, 40 % délky těla

PÁTEŘ. Komponenty nosná hydrodynamická kinetická. Columna vertebralis 24 pohybových segmentů, 40 % délky těla BIOMECHANIKA PÁTEŘ PÁTEŘ Komponenty nosná hydrodynamická kinetická Columna vertebralis 24 pohybových segmentů, 40 % délky těla PÁTEŘ STRUKTURA Funkce: stabilizace, flexibilita, podpora, absorpce nárazu,

Více

TINNITUS UŠNÍ ŠELESTY. cca u 10-15% lidí, více staršího věku (ve věku let jím trpí každý druhý)

TINNITUS UŠNÍ ŠELESTY. cca u 10-15% lidí, více staršího věku (ve věku let jím trpí každý druhý) z lat. tinnio = cinkat tinnire = znít TINNITUS UŠNÍ ŠELESTY je to: typickými zvukovými projevy jsou: cca u 10-15% lidí, více staršího věku (ve věku 60-65 let jím trpí každý druhý) Lékařské hledisko porucha

Více

Marathonské běhy do 1986 Bez bolestí do 1986 Windsurfing Box Normální bederní lordóza

Marathonské běhy do 1986 Bez bolestí do 1986 Windsurfing Box Normální bederní lordóza 1) 1986-1989 16-18 let pacienta Marathonské běhy do 1986 Bez bolestí do 1986 Windsurfing Box Normální bederní lordóza V roce 1987 prudké bolesti vzadu v pravé dolní končetině do lýtka při pomalé chůzi

Více

Spinální epidurální lipomatóza tři kazuistiky. T. Andrašinová Neurologická klinika LF MU a FN Brno

Spinální epidurální lipomatóza tři kazuistiky. T. Andrašinová Neurologická klinika LF MU a FN Brno Spinální epidurální lipomatóza tři kazuistiky T. Andrašinová Neurologická klinika LF MU a FN Brno Úvod Spinální epidurální lipomatóza (SEL) je vzácné onemocnění, při kterém dochází k patologickému nahromadění

Více

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Historie kliniky Neurochirurgická klinika ÚVN Praha vznikla 29. října 1959. Zakladatelem kliniky byl generálmajor

Více

Doc. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc Přednostka Neurologická klinika 3.LF UK a FNKV

Doc. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc Přednostka Neurologická klinika 3.LF UK a FNKV Doc. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc Přednostka Neurologická klinika 3.LF UK a FNKV Krční páteř struktura obratle Cévní zásobení míchy Meziobratlové ploténky Cp začínají mezi C2-3 mezi okciputem a C1-2 ploténka

Více

Obsah. Předmluva...13

Obsah. Předmluva...13 Obsah Předmluva...13 1 Pohyb jako základní projev života...17 1.1 Pohyb obecně...17 1.2 Pohybové chování...17 1.3 Vliv pohybu na životní pochody...18 1.4 Vztah pohybu k funkci CNS...19 1.5 Psychomotorické

Více

skládáme Chirurg je jako hudební skladatel ke složení symfonie potřebuje perfektní nástroje. budoucnost chirurgie www.almeda-prague.

skládáme Chirurg je jako hudební skladatel ke složení symfonie potřebuje perfektní nástroje. budoucnost chirurgie www.almeda-prague. Chirurg je jako hudební skladatel ke složení symfonie potřebuje perfektní skládáme budoucnost chirurgie ALMEDA, Sluneční náměstí 11, 158 00 Praha 5 A.W.M. vizí společnosti Art World Medical je navrhovat,

Více

Vertebrogenní algický syndrom?

Vertebrogenní algický syndrom? Vertebrogenní algický syndrom? Machartová V. Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností Registrační číslo projektu CZ.01.07/3.2.02/01.0026 10.11.

Více

Nativní rtg v diagnostice onemocnění nervového aparátu. Ladislav Stehlík Odd. zobrazovacích metod VFU Brno

Nativní rtg v diagnostice onemocnění nervového aparátu. Ladislav Stehlík Odd. zobrazovacích metod VFU Brno Nativní rtg v diagnostice onemocnění nervového aparátu. Ladislav Stehlík Odd. zobrazovacích metod VFU Brno Neurocranium Kongenitální anomálie Infekční a zánětlivé změny Neoplazie 2 Hydrocefalus Dorzální

Více

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa?

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Renata Černá Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta

Více

Marek Mechl. Radiologická klinika FN Brno-Bohunice

Marek Mechl. Radiologická klinika FN Brno-Bohunice Marek Mechl Radiologická klinika FN Brno-Bohunice rentgenový snímek kontrastní RTG metody CT MR Anatomie - obratle 33 ks tělo a oblouk - 2 pedikly - 2 laminy - 4 kloubní výběžky -22 příčnép výběžky - 1

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

KAUZUISTIKY JEDNOTLIVÝCH PŘÍPADŮ

KAUZUISTIKY JEDNOTLIVÝCH PŘÍPADŮ Název klinické studie: Zlepšení zdravotního stavu (Hojení chronických ran) v závislosti na zlepšení mikrocirkulace pomocí léčby metodou MDM KAUZUISTIKY JEDNOTLIVÝCH PŘÍPADŮ Praha - 7.3.2014 Výsledky Follow

Více

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA Definice rehabilitace Dle WHO: RHB zahrnuje všechny prostředky, směřující ke zmírnění tíže omezujících a znevýhodňujících stavů a umožňuje

Více

Paliativní péče u nervosvalových onemocnění v dětském věku

Paliativní péče u nervosvalových onemocnění v dětském věku Paliativní péče u nervosvalových onemocnění v dětském věku Jana Haberlová Neuromuskulární centrum FN Motol Klinika dětské neurologie 2.LF UK a FN Motol Obsah přednášky Charakteristika nervosvalových onemocnění

Více

VÝZNAM PRIMÁRNÍ PÉČE V PROBLEMATICE MUSKULOSKELETÁLNÍCHH ONEMOCNĚNÍ

VÝZNAM PRIMÁRNÍ PÉČE V PROBLEMATICE MUSKULOSKELETÁLNÍCHH ONEMOCNĚNÍ VÝZNAM PRIMÁRNÍ PÉČE V PROBLEMATICE MUSKULOSKELETÁLNÍCHH ONEMOCNĚNÍ Bohumil Seifert Ústav všeobecného lékařství 1.LF Uk v Praze Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP 15.10.2014 HETA seminář, Praha O

Více

Bolest. v paliativní medicíně. prim.mudr.dagmar Palasová

Bolest. v paliativní medicíně. prim.mudr.dagmar Palasová Bolest. v paliativní medicíně Beskydy 20.4.2013 prim.mudr.dagmar Palasová Bílovecká nemocnice, a.s. Paliativní péče je aktivní péče poskytovaná pacientovi, který trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém

Více

Neurotrauma ve sportu

Neurotrauma ve sportu Neurotrauma ve sportu Jan Nohejl Předseda Lékařské komise ČSLH Člen Lékařské komise IIHF CNS: Mozek - Mícha MOZEK - Kraniocerebrální poranění -Kontuze - Komoce - nejčastější Mícha - Transversální míšní

Více

KOMPLEXNÍ POSTIŽENÍ CHLOPNÍ LEVÉHO A PRAVÉHO SRDCE V TERÉNU REOPERACE Kazuistika

KOMPLEXNÍ POSTIŽENÍ CHLOPNÍ LEVÉHO A PRAVÉHO SRDCE V TERÉNU REOPERACE Kazuistika KOMPLEXNÍ POSTIŽENÍ CHLOPNÍ LEVÉHO A V TERÉNU REOPERACE Kazuistika kdy příliš je opravdu příliš a kdy ještě ne Štěpán ČERNÝ Kardiochirurgické oddělení Nemocnice Na Homolce Praha Před 3 lety disekce hrudní

Více

Rekurentní horečka spojená s NRLP21

Rekurentní horečka spojená s NRLP21 www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Rekurentní horečka spojená s NRLP21 Verze č 2016 1. CO JE TO REKURENTNÍ HOREČKA SPOJENÁ S NRLP12 1.1 Co je to? Rekurentní horečka spojená s NRLP12 patří mezi

Více

Tvorba elektronické studijní opory

Tvorba elektronické studijní opory Záhlaví: Název studijního předmětu Téma Název kapitoly Autor - autoři Tvorba elektronické studijní opory Ošetřovatelská péče v neurologii Specifika ošetřovatelské péče u neurologických pacientů Specifika

Více

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012 Tisková konference k realizaci projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního kardiovaskulárního k centra FN Olomouc Olomouc, 9. listopadu 2012 Fakultní nemocnice Olomouc je součástí

Více

TRÁPÍ VÁS NEBO VAŠE BLÍZKÉ BOLEST?

TRÁPÍ VÁS NEBO VAŠE BLÍZKÉ BOLEST? TRÁPÍ VÁS NEBO VAŠE BLÍZKÉ BOLEST? ZDE APLIKUJEME -MD INJEKCE Kompletní řada certifikovaných zdravotnických středků terapii bolesti způsobené onemocněním pohybového a podpůrného aparátu. zmírnění bolesti

Více

I ÚVOD Hlas a jeho význam (J. Dršata) Hlas v komunikaci a dějinách Foniatrie a její vývoj 20

I ÚVOD Hlas a jeho význam (J. Dršata) Hlas v komunikaci a dějinách Foniatrie a její vývoj 20 FONIATRIE - HLAS OBSAH I ÚVOD 19 1 Hlas a jeho význam (J. Dršata) 20 1.1 Hlas v komunikaci a dějinách 20 1.2 Foniatrie a její vývoj 20 II KLINICKÁ ANATOMIE A FYZIOLOGIE HLASOTVORNÉHO ÚSTROJÍ 23 2 Anatomie

Více

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)?

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 2. Epidemiologie 3. Jak se mozková příhoda projevuje? 4. Co dělat při podezření na mozkovou mrtvici? 5. Jak CMP diagnostikujeme? 6. Léčba 7. Následky

Více

OPERAČNÍ LÉČBA SUPRAKONDYLICKÝCH ZLOMENIN HUMERU U DĚTÍ. Traumatologické centrum FNsP Ostrava, *Chirurgická klinika FNsP Ostrava

OPERAČNÍ LÉČBA SUPRAKONDYLICKÝCH ZLOMENIN HUMERU U DĚTÍ. Traumatologické centrum FNsP Ostrava, *Chirurgická klinika FNsP Ostrava OPERAČNÍ LÉČBA SUPRAKONDYLICKÝCH ZLOMENIN HUMERU U DĚTÍ Pleva Leopold, *Richter Vladimír, Prusenovský Petr Traumatologické centrum FNsP Ostrava, *Chirurgická klinika FNsP Ostrava SOUHRN Autoři se ve svém

Více

Epilepsie. Silvia Čillíková FEL ČVUT. 9th May 2006

Epilepsie. Silvia Čillíková FEL ČVUT. 9th May 2006 Epilepsie Silvia Čillíková FEL ČVUT 9th May 2006 Úvod Epilepsie (zkr. epi) je skupina poruch mozku projevujících se opakovanými záchvaty (paroxysmy) různého charakteru Je to relativně běžné onemocnění,

Více

Ischemická choroba dolních končetin. MUDr. Miroslav Chochola, CSc.

Ischemická choroba dolních končetin. MUDr. Miroslav Chochola, CSc. Ischemická choroba dolních končetin MUDr. Miroslav Chochola, CSc. Definice ICHDK Onemocnění, kdy tkáně DK trpí akutním nebo chron. nedostatkem kyslíku a živin potřebných pro jejích správnou funkci. ACC/AHA

Více

GUILLAIN BARÉ SYNDROM Z POHLEDU SESTRY. Autor: Kateřina Havelková Spoluautor: Silvia Pekárová

GUILLAIN BARÉ SYNDROM Z POHLEDU SESTRY. Autor: Kateřina Havelková Spoluautor: Silvia Pekárová GUILLAIN BARÉ SYNDROM Z POHLEDU SESTRY Autor: Kateřina Havelková Spoluautor: Silvia Pekárová Charakteristika onemocnění Jde o autoimunitní chorobu Je způsobené napadením myelinové pochvy nervů, axonů Provokujícím

Více

Jak stanovit efektivitu zdravotní péče v DRG systému. MUDr. Milič Řepa

Jak stanovit efektivitu zdravotní péče v DRG systému. MUDr. Milič Řepa Jak stanovit efektivitu zdravotní péče v DRG systému MUDr. Milič Řepa DRG Platba za diagnózu Platba za výsledek Vše agregováno Mrtvétermíny: TISS, JIP, ARO, ZUM, ZULP 2 Historie 2007 2008 2009 2010 20%

Více

BOLESTIVÉ NEUROPATIE. Josef Bednařík Neurologická klinika LFMU a FN Brno. 1. CS neuromuskulárn

BOLESTIVÉ NEUROPATIE. Josef Bednařík Neurologická klinika LFMU a FN Brno. 1. CS neuromuskulárn ŠKÁLY A DOTAZNÍKY U BOLESTIVÉ NEUROPATIE Josef Bednařík Neurologická klinika LFMU a FN Brno Úvod Dotazníky, skóre, škály: Cílem je poskytnout standardizovaný výstup Podmínkou je proces standardizace těchto

Více

Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever)

Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever) www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever) Verze č 2016 2. DIAGNÓZA A LÉČBA 2.1 Jak se nemoc diagnostikuje? Obecně se uplatňuje následující postup:

Více

Neuroaxiální analgezie - základy anatomie a fyziologie. Pavel Svoboda Nemocnice sv. Zdislavy, a.s.; Mostiště Domácí hospic sv. Zdislavy, a.s.

Neuroaxiální analgezie - základy anatomie a fyziologie. Pavel Svoboda Nemocnice sv. Zdislavy, a.s.; Mostiště Domácí hospic sv. Zdislavy, a.s. Neuroaxiální analgezie - základy anatomie a fyziologie Pavel Svoboda Nemocnice sv. Zdislavy, a.s.; Mostiště Domácí hospic sv. Zdislavy, a.s.; Třebíč II. brněnský den klinické farmacie, 11. února 2016 Obsah

Více

Kazuistika Ischemická choroba dolních končetin

Kazuistika Ischemická choroba dolních končetin Kazuistika Ischemická choroba dolních končetin MUDr. Markéta Kaletová, I. Interní klinika kardiologie LF UP a FN Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických

Více

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií Klinické sledování Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy u pacientů s nejasnou polyneuropatií Informace pro pacienta Vážená paní, vážený pane, Na základě dosud provedených

Více

Deficit antagonisty IL-1 receptoru (DIRA)

Deficit antagonisty IL-1 receptoru (DIRA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Deficit antagonisty IL-1 receptoru (DIRA) Verze č 2016 1. CO JE DIRA? 1.1 O co se jedná? Deficit antagonisty IL-1Receptoru (DIRA) je vzácné vrozené onemocnění.

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru PALIATIVNÍ MEDICÍNA A LÉČBA BOLESTI

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru PALIATIVNÍ MEDICÍNA A LÉČBA BOLESTI VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru PALIATIVNÍ MEDICÍNA A LÉČBA BOLESTI 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem vzdělávání ve specializačním oboru paliativní medicína a léčba bolesti je získání specializované způsobilosti

Více

Andrea Šprláková-Puková Miloš Keřkovský Marek Mechl RDG FN a LF MU Brno. Imaging and Management of Whole Body Trauma 2013 Brno

Andrea Šprláková-Puková Miloš Keřkovský Marek Mechl RDG FN a LF MU Brno. Imaging and Management of Whole Body Trauma 2013 Brno Andrea Šprláková-Puková Miloš Keřkovský Marek Mechl RDG FN a LF MU Brno Imaging and Management of Whole Body Trauma 2013 Brno Definice traumatu míchy Za trauma míchy je považován úraz stav, který vede

Více

Léze nervus ulnaris v oblasti lokte v praxi

Léze nervus ulnaris v oblasti lokte v praxi Léze nervus ulnaris v oblasti lokte v praxi Nakládalová, M. 1, Pešáková, L. 2, Nakládal, Z. 2, Bartoušek, J. 3, Fialová, J. 1 1 Klinika pracovního lékařství a 3 Neurologická klinika FN a LF UP Olomouc

Více

FZS UJEP Katedra fyzioterapie a ergoterapie Tematické okruhy pro státní závěrečnou zkoušku FYZIOTERAPIE 2016

FZS UJEP Katedra fyzioterapie a ergoterapie Tematické okruhy pro státní závěrečnou zkoušku FYZIOTERAPIE 2016 FZS UJEP Katedra fyzioterapie a ergoterapie Tematické okruhy pro státní závěrečnou zkoušku FYZIOTERAPIE 2016 1. Fraktury v oblasti pletence ramenního a proximálního konce humeru - anatomie v oblasti pletence

Více

Spasticita po cévní mozkové

Spasticita po cévní mozkové Spasticita po cévní mozkové příhodě Jiří Neumann, Jan Kubík Iktové centrum, Neurologické oddělení KZ, a.s. Nemocnice Chomutov, o.z. Krajský neurologicko neurochirurgický seminář, Teplice, 26.10.201 Cévní

Více

Ortopedie. Neuroortopedie. Jiří Jochymek, KDCHOT FN a LF MU Brno

Ortopedie. Neuroortopedie. Jiří Jochymek, KDCHOT FN a LF MU Brno Ortopedie Neuroortopedie Jiří Jochymek, KDCHOT FN a LF MU Brno Neuroortopedie.. zabývá se chirurgickým řešením neurogenně podmíněných postižení pohybového aparátu Dětská mozková obrna ( DMO ) Poporodní

Více

PYELONEFRITIDA A INTERSTICIÁLNÍ NEFRITIDY

PYELONEFRITIDA A INTERSTICIÁLNÍ NEFRITIDY PYELONEFRITIDA A INTERSTICIÁLNÍ NEFRITIDY Doc. MUDr. Květoslava Dostálová, CSc. Ústav patologické fyziologie LF UP Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických

Více

ŠROTOVÁ I. VLČKOVÁ E. ADAMOVÁ B. KINCOVÁ S. BEDNAŘÍK J.

ŠROTOVÁ I. VLČKOVÁ E. ADAMOVÁ B. KINCOVÁ S. BEDNAŘÍK J. NEUROPATICKÁ KOMP PONENTA U CHRONICKÝCH BOLEST TÍ V BEDERNÍ PÁTEŘI ŠROTOVÁ I. VLČKOVÁ E. ADAMOVÁ B. KINCOVÁ S. BEDNAŘÍK J. NEUROLOGICKÁ KLINIKA LF MU A FN BRNO CEITEC - STŘEDOEVROPSKÝ TECHNOLOGICKÝ INSTITUT

Více

indikační seznam pro lázeňskou péči v lázních hodonín s platností od 1. ledna 2015

indikační seznam pro lázeňskou péči v lázních hodonín s platností od 1. ledna 2015 indikační seznam pro lázeňskou péči v lázních hodonín s platností od 1. ledna 2015 Vyhláška MZ ČR č. 267/ 2012 Sb. o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně preventivní péči pro dospělé, děti

Více

Epidemiologie spály. MUDr. František BEŇA

Epidemiologie spály. MUDr. František BEŇA Epidemiologie spály MUDr. František BEŇA Klinický obraz a diagnostika infekce Charakteristickým příznakem - exantém, pokud streptokok skupiny A produkuje pyrogenní exotoxin (erytrogenní toxin). Dif.dg.

Více

Klasifikace Diagnostika Dif.dg Terapie. Neurologická klinika IPVZ-FTN Praha

Klasifikace Diagnostika Dif.dg Terapie. Neurologická klinika IPVZ-FTN Praha Bolesti hlavy Klasifikace Diagnostika Dif.dg Terapie Jolana Marková Neurologická klinika IPVZ-FTN Praha Bolesti hlavy Klasifikační systém ( IHS) Primární bolesti hlavy skupina 1-4 Sk Sekundármí bolesti

Více

Minimálně invazivní zákroky při léčbě bolestí zad

Minimálně invazivní zákroky při léčbě bolestí zad Minimálně invazivní zákroky při léčbě bolestí zad Možnosti intervenční radiologie Křístek J. Oddělení zobrazovacích metod SurGal Clinic, Brno Bolesti zad Hernie disků Facetový syndrom Olistézy SI klouby

Více

Neuropatické bolestivé syndromy v onkologii. MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D. Masarykův onkologický ústav Brno

Neuropatické bolestivé syndromy v onkologii. MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D. Masarykův onkologický ústav Brno Neuropatické bolestivé syndromy v onkologii MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D. Masarykův onkologický ústav Brno Osnova Základní dělení neuropatických syndromů v onkologii Etiopatogeneze několik poznámek Klinický

Více

Léze nervus ulnaris v oblasti lokte jako nemoc z povolání

Léze nervus ulnaris v oblasti lokte jako nemoc z povolání Léze nervus ulnaris v oblasti lokte jako nemoc z povolání Nakládalová, M. 1, Bartoušek, J. 2 Pešáková, L. 3, Nakládal, Z. 3 1 Klinika pracovního lékařství a 2 Neurologická klinika FN a LF UP Olomouc 3

Více

Operaèní postup Døík TEP necementovaný revizní - typ SF

Operaèní postup Døík TEP necementovaný revizní - typ SF Operaèní postup Døík TEP necementovaný revizní - typ SF Revizní necementovaný dřík vychází tvarově z dříku TEP typu S.F., který je výjimečně, pokud je to možné, také používán k reoperacím, i když tento

Více

Novodobá historie léčby bolesti (LB) J.Bonica (1917( ) - Tacoma (Washington) první Pain clinic založení IASP (International Association

Novodobá historie léčby bolesti (LB) J.Bonica (1917( ) - Tacoma (Washington) první Pain clinic založení IASP (International Association Organizace léčby bolesti v ČR, nové algeziologické metody Jiří Kozák Centrum pro léčení a výzkum bolestivých stavů FN v Motole Společnost pro studium a léčbu bolesti ČLS JEP Novodobá historie léčby bolesti

Více

Rehabilitace je samozřejmá a nezbytná součást komplexní péče o spinální pacienty. Po chirurgickém řešení je jedinou léčbou, která může pacientovi

Rehabilitace je samozřejmá a nezbytná součást komplexní péče o spinální pacienty. Po chirurgickém řešení je jedinou léčbou, která může pacientovi Mgr. Lucie Slámová, Hana Jakšová Klinika úrazové chirurgie Spinální jednotka Rehabilitační oddělení Rehabilitace je samozřejmá a nezbytná součást komplexní péče o spinální pacienty. Po chirurgickém řešení

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Informace pro pacienty. Tříselná kýla

Informace pro pacienty. Tříselná kýla Informace pro pacienty Tříselná kýla Informace pro pacienty Vážený pane/vážená paní, Byl/a jste dnes přijat/a do naší nemocnice, s bolestmi a jistě i s určitou dávkou úzkosti. Ale také v naději na pomoc,

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. p ř e d m ě t : v y b r a n é k a p i t o l y c h i r u r g i e Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. z p r a c o v a l a : M g r. E v a S t r n a d o v á

Více

Vzdělávací program oboru REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNA

Vzdělávací program oboru REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNA Vzdělávací program oboru REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNA Cíl specializačního vzdělávání... Minimální požadavky na specializační vzdělávání.... Základní interní, chirurgický, neurologický, ortopedický

Více

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha Parkinsonova nemoc = primárně neurologické onemocnění doprovodné psychiatrické příznaky deprese psychiatrické

Více