ZVE EJN NÍ 1. podle ustanovení 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo (v platném zn ní)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZVE EJN NÍ 1. podle ustanovení 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo (v platném zn ní)"

Transkript

1 STATUTÁRNÍ M STO OSTRAVA STSKÝ OBVOD PUSTKOVEC ZVE EJN NÍ 1 záv re ného ú tu podle ustanovení 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo (v platném zn ní) Záv re ný ú et obsahuje: Údaje o pln ní rozpo tu p íjm a výdaj v plném len ní podle rozpo tové skladby, údaje o hospoda ení s majetkem a o dalších finan ních operacích, v etn tvorby a použití fond v tak podrobném len ní a obsahu, aby bylo možné zhodnotit finan ní hospoda ení m stského obvodu. Sou ástí záv re ného ú tu je: Vyú tování finan ních vztah ke státnímu rozpo tu, rozpo m kraj, obcí, státním fond m, Národnímu fondu a jiným rozpo m a k hospoda ení dalších osob; i jeho projednávání v orgánech m stského obvodu zpráva o výsledku ezkoumání hospoda ení, zpracovaná externím auditorem. ipomínky k návrhu záv re ného ú tu mohou ob ané m stského obvodu Pustkovec uplatnit bu písemn ve lh nejpozd ji do nebo ústn dne na zasedání zastupitelstva m stského obvodu, na kterém bude návrh záv re ného ú tu projednáván. STATUTÁRNÍ STO OSTRAVA AD STSKÉHO OBVODU PUSTKOVEC VYV ŠENO DNE: SV ŠENO DNE: ZA SPRÁVNOST: Kate ina Burianová (SOUB ŽN ZVE EJN NO NA ADRESE 1 Návrh záv re ného ú tu je po dobu nejmén 15 dn p ed jeho projednáním v zastupitelstvu m stského obvodu zve ejn n na ú ední desce a v elektronické podob na adrese

2 Statutární m sto Ostrava M stský obvod Pustkovec Návrh - Zprávy k výsledku hospoda ení za rok 2013 (Záv re ný ú et) Záv re ný ú et se zprávou o výsledcích p ezkoumání hospoda ení je p edkládán v souladu se zákonem o obcích, obecn závaznou vyhláškou statutárního m sta Ostravy. 11/2000 a dle ustanovení 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis. 1. Údaje o pln ní p íjm a výdaj za rok 2013 Zastupitelstvo m stského obvodu Pustkovec na svém 11. zasedání, konaném dne , schválilo usnesením. 134/11 rozpo et na rok Zdroje celkem výdaje celkem ,-- K ,-- K Hospoda ení m stského obvodu Pustkovec probíhalo podle ádn schváleného rozpo tu, který byl na základ rozpo tových opat ení upravován. V roce 2013 byly provedeny celkem dvacet dv úpravy rozpo tu, a to rozpo tovými opat eními rady m stského obvodu, zastupitelstva m stského obvodu, Rady m sta Ostrava a Zastupitelstva m sta Ostrava. erpání rozpo tu bylo rovnom rné, pot eby erpání byly aktualizovány rozpo tovými opat eními. Údaje o pln ní rozpo tu p íjm, výdaj a o dalších finan ních operacích v plném len ní podle rozpo tové skladby jsou k nahlédnutí na ú adu m stského obvodu u ú etní ú adu tj. výkaz FIN 2-12, Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, P íloha ú etní záv rky, P ehled o pen žních tocích, P ehled o zm nách vlastního kapitálu; Záv re ný ú et, Rozbor p íjm, erpání a výdaj. 2. Hospodá ská innost stský obvod Pustkovec hospodá skou innost nevykonával. 3. Stav finan ních aktiv a ú elových fond Stav základního b žného ú tu: ke dni ke dni ,44 K ,01 K Sociální fond (SF) je trvalým pen žním fondem m stského obvodu, z ízeným za ú elem zabezpe ování sociálních a dalších pot eb zam stnanc Statutárního m sta Ostrava, za azených do adu m stského obvodu Pustkovec a len zastupitelstva m stského obvodu, dlouhodob uvoln ných pro výkon funkce. Stav ú tu SF k inil ,13 K. Ke dni 31. prosince 2013 nem l M stský obvod Pustkovec závazek z žádných ru itelských smluv, ani závazky, kryté zástavním právem. [Str. 1]

3 stský obvod Pustkovec neevidoval k žádné p ky externím subjekt m, nem l žádné úv ry ani p ky. Kontrolou hospoda ení se na svých sch zích pravideln zabýval finan ní výbor. Na každém zasedání zastupitelstva m stského obvodu byla p edkládána k projednání pr žná zpráva o pln ní rozpo tu. V roce 2013 byla provedena pr žná kontrola hospoda ení odborem vnit ního auditu a kontroly Magistrátu m sta Ostrava. 4. Finan ní vypo ádání stský obvod Pustkovec je p íjemcem dotací ze státního rozpo tu a rozpo tu m sta Ostravy. Dotace do rozpo tu za rok 2013 byly rozpo továny celkem tis., z toho schváleným rozpo tem tis. K, v pr hu roku dalšími úpravami rozpo tu 747 tis. K. V rámci finan ního vypo ádání obdrží m stský obvod Pustkovec do rozpo tu v roce 2014 z rozpo tu Statutárního m sta Ostrava ástku ve výši ,44 K a ze sociálního fondu ástku ve výši 856,20 K. Výsledek hospoda ení ve výši ,83 K dle zisku a ztrát je záporný vlivem odpis, které jsou nepen žními náklady. 5. Inventarizace majetku, závazk a pohledávek k : Inventarizace byla provedena dle zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, v platném zn ní a provád cí vyhláškou 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazk. 6. Zpráva o výsledku p ezkoumání hospoda ení m stského obvodu Pustkovec Externí auditor TOP auditing, spol. s r.o., provedl ve dnech tzv. p edaudit a následn p ezkoumal (ov il výsledek) hospoda ení m stského obvodu Pustkovec za rok 2013 ve dnech s konstatováním, že p i p ezkoumání hospoda ení nebyly zjišt ny žádné chyby a nedostatky. 7. Informace o projednání záv re ného ú tu Návrh záv re ného ú tu r bude p edložen k projednání na 18. zasedání zastupitelstva stského obvodu, konané dne V Ostrav -Pustkovci, dne 14. kv tna 2014 Marie Tichá, v. r. starostka m stského obvodu [Str. 2]

4 Statutární m sto Ostrava stský obvod Pustkovec KOMENTÁ k výsledku hospoda ení m stského obvodu za rok 2013 ÍJMY: schválený rozpo et ,00 K upravený rozpo et ,00 K skute nost ,78 K pln ní %UR 215,36 % Rozbor jednotlivých položek dle platné rozpo tové skladby: OdPa Pol. Název skute nost (CZK) % pl. UR Místní poplatek ze ps - výb r dle po tu p ihlášených ps ,00 106, Místní poplatek za užívání v. prostranství - výb r dle skute nosti ,00 100, Správní poplatky na základ skute nosti ,00 118, Da z nemovitostí (vybírá FÚ Ostrava III) posíláno es magistrát ,36 114, Neinvest. neú elový transfer ze SR ísp vek na výkon státní správy ,00 100, Ostatní neinvesti ní transfer ze státního rozpo tu. innost v oblasti sociáln právní ochrany d tí ,00 K, dokrytí výdaj 1 496,10 K z roku 2013 je zahrnuto ve finan níjm vypo ádání ad práce - dotace Evropského sociálního fondu na mzdové výdaje ,00 K ,00 101, Neinvesti ní p ijaté transfery od obcí: Neú elová dotace z rozpo tu státutár.m sta Ostravy ,00 K Oprava místní komunikace na ul. Pustkovecká ,00 K Údržba zelen v areálu V deckotechnologického parku ,00 K Neinvesti ní transfer od obcí - rozd lení výt žku z VHP ,00 K ísp vek na ipování ps 3 300,00 K Dotace z rozpo tu MSK pro SDH Pustkovec ,00 K Finan ní vypo ádání 2012 obvod obdržel ástku celkem ,60 K za výkon SPOD 1 937,00 K a volby do zastupitelstev kraj a Senátu ,00 K, vratka z dotací 0,40 K P evody z rozpo tových ú - finan ních prost edk ze základního žného ú tu na výdajový ú et dle pot eb úhrad skute ných výdaj ,60 99, , Ostatní p evody z vlastních. ú tu (SF) evody do sociálního fondu ,00 133, íjmy z prodeje zboží 1 250,00 125, íjmy z poskytování služeb 1 800,00 00, íjmy z pronájmu nebytových prostor ,00 135, P íjmy z pronájmu pozemk dle smluv o nájmech pozemk ,00 111, P íjmy z prodeje pozemk 50% kupní ceny prodejem magistrátu ,00 000, Ostatní p íjmy z vlastní innosti - v cná b emena ,00 217, P ijaté sank ní platby ijaté od jiných subjekt pokuty ukládané obcí p estupky, stavební ízení ijaté pojistné náhrady - Slavia pojiš ovna a.s. odcizení váno ního osv tlení, poškození retardér na místní komunikaci ,00 0, ,00 177, P íjmy z úrok - úroky z b žného ú tu (cash-pooling) 7 735,93 77, P ijaté nekapitál.p ísp vky a náhrady nepen ž.pl.nahrazující úrok NB 0,03 00,00

5 VÝDAJE: schválený rozpo et ,00 K upravený rozpo et ,00 K skute nost ,21 K pln ní %UR 172,55 % Komentá k výsledku hospoda ení m stského obvodu za rok 2013 Rozbor jednotlivých položek dle platné rozpo tové skladby: Ozdravování hospodá ských zví at, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární pé e Ostatní neinvesti ní transfer obyvatelstvu ipování ps Poskytnuta dotace z magistrátu Ostravy 3 300,00 K, ve finan ním vypo ádání obvod obdrží v roce 2014 ástku 2 900,00 K 6 200,00 155,00 Silnice OdPa Pol. Název Skute nost % pl. UR Oprava, výroba a montáž dopravního zna ení ,00 87, Nákup ostatních služeb - zimní údržba ,19 88, Opravy a udržování- opravy místní komunikace, oprava zpomalovacích polštá Ostatní záležitosti pozemních komunikací DDHM nákup lavi ek, odpadkových koš ,75 84, ,00 96, Nákup materiálu j.n. - Nákup materiálu na opravu odpadkových koš, barvy na opravu výv sních sk ín k 1 153,00 19, Opravy a udržování - Oprava vjezdu na parkovišt p ed budovou kostela Odvád ní a išt ní odpadních vod ,00 98, Nákup materiálu- nákup materiálu na propustky 964,00 48, Nákup ostatních služeb - išt ní kanálových vpustí ,50 35,89 Ostatní záležitosti kultury Služby školení a vzd lávání - školení kroniká e 400,00 40, Nákup ostatních služeb - zhotovení kronik 1 436,00 71, Cestovné - kroniká e 803,00 80,30 Po ízení,zachování a obnova hodnot nár. historických památek Nákup materiálu 445,00 22,25 Rozhlas a televize Nákup ostatních služeb ro ní poplatek za užívání rozhlasu, se ízení rozhlasu 1 057,00 52,85 Ostatní záležitosti sd lovacích prost edk Nákup služeb - Pustkovecký zpravodaj ,00 76,13 Záležitosti kultury, církví a sd lovacích prost edk Str. 2 / 5

6 Komentá k výsledku hospoda ení m stského obvodu za rok Nákup materiálu Nákup materiálu na zhotovení d ev ných rám na obrazy na výstavu Valentina Držkovice, kv tiny na vítání ob ánk a ke Dni matek, setkání senior, kytice k pomník m Nákup ostatních služeb Zhotovení fotografií na výstavu Valentina Držkovice, ke Dni matek, na vítání ob ánk, zhotovení propisek s potiskem a katalog k výstav obraz Valentina Držkovice, Krmáš-koncertování dechového souboru, kulturní vystoupení na setkání senior, váno ní koncert dne na ú ad Pohošt ní - kulturní akce Ob erstvení, na výstavu obraz Valentina Držkovice a na setkání senior V cné dary Dárkové balí ky pro jubilanty a zlaté p ív šky na vítání ob ánk 5 913,00 98, ,00 98, ,00 97, ,00 98,23 Sportovní za ízení v majetku obce Nákup materiálu 3 842,00 76,84 Nákup hnojiva v etn pohnojení h išt Nákup služeb sekání zelen a úklid sportovního areálu ,00 99, Podíl na oprávn ných nákladech spojených s p ipojením a se zajišt ním požadovaného p íkonu elektrické p ípojky na h išti smlouva s EZ, a.s Budovy, haly a stavby INVESTICE- zavlažovací systém fotbalového h išt a manipula ní íst ešek na sportovišti v obvodu Pustkovec 8 000,00 100, ,03 99,76 Ostatní t lovýchovná innost V cné dary - v cné dary pro sout že TJ Sokol 3 000,00 37, Ostatní neinvest ní transfery neziskovým a obd. organizacím Finan ní dar TJ Sokol Pustkovec ,00 100,00 Ostatní zájmová innost a rekreace cné dary - eský rybá ský svaz, Myslivecké sdružení D hylov 5 900,00 98, Neinvesti ní transfer ob anským sdružením Finan ní dar Zahrádká i, o.s.pustkovec, AC EPO Pustkovec, ,00 88,10 Komunální služby a územní rozvoj j.n DDHM - nákup ván ního osv tlení ,49 95, Nákup služeb - montáž a demontáž ván ního osv tlení ,49 86, Opravy a udržování- ván ního osv tlení 4 254,02 26,59 Pé e o vzhled obce a ve ejnou zele Ostatní osobní výdaje dohoda o P ,00 95, Povinné soc. pojišt ní - dohoda o P ,00 65, Povinné zdrav. pojišt ní - dohoda o P 3 542,00 50, Nákup materiálu j.n.- ná adí, barvy, št tce, zemina, travní semeno, 6 518,00 72,42 Str. 3 / 5

7 Komentá k výsledku hospoda ení m stského obvodu za rok 2013 zahradnické ná adí Nákup služeb - údržba zelen, kácení strom, o ezy v tví ,00 62,88 Ostatní sociální pé e a pomoc d tem a mládeži Platy zam stnanc v pracovním pom ru ,00 98, Povinné pojišt ní na sociální zabezpe ení ,00 99, Povinné pojišt ní na ve. zdravotní pojišt ní 7 136,00 89, Pohonné hmoty a maziva místní šet ení ve VÚ u nezletilých d tí 1 496,00 49,87 Požární ochrana - dobrovolná ást Ochranné pom cky dotace K z rozpo tu MSK po ízeno 10 ks bot, 4 ks komplet, 4 ks reflexních nápis, 3 ks kukly, rozdíl dokryt z rozpo tu m stského obvodu ,25 99, Nákup materiálu - istící prost edky, ru ní ná adí, krém na boty 6 626,35 94, Studená voda 914,00 45, Plyn ,00 91, Elektrická energie ,88 71, Služby telekomunikací telefonní poplatky 4 459,02 89, Služby pen žních ústav - pojišt ní ,00 98, Nájemné locvi na ,00 93, Nákup ost. služeb - išt ní komín, odvoz komunálního odpadu, 3 475,30 57,92 kontrola hasicích p ístroj Poskytnuté neinest. p ísp vky a náhrady - úhrada spoluú asti 1 000,00 100,00 pojistné události - poškození vozidla cné dary - cné ceny na d tskou sout ž hasi, extraligu 9.000,00 100, Ost. neinvest. transfery neziskovým a podob. org ,00 100,00 Finan. p ísp vek SDH Pustkovec Dary obyvatelstvu - pen žité dary zásahové jednotce SDH ,00 100,00 Zastupitelstva obcí Ostatní platy refundace mzdy místostarosty ,00 81, Odm ny len m zastupitelstva obcí - odm ny samosprávy ,00 81, Povinné pojišt ní na sociální zabezpe ení ,00 14, Povinné pojišt ní na ve ejné zdravotní pojišt ní ,00 32, Ostat. povinné pojistné placené zam stnavatelem -refundace mzdy místostarosty ,00 81, Pohošt ní 6 025,00 86, astnické poplatky na konference 500,00 50, Náhrady mezd v dob nemoci - dávky nemocenského pojišt ní ,00 96,15 innost místní správy Platy zam stnanc v pracovním pom ru ,00 99, Ostatní osobní výdaje - práce na dohody provedení práce a pracovní innosti ,00 99, Povinné pojišt ní na sociální zabezpe ení ,00 99,88 vazba na vyplácené mzdy Povinné pojišt ní na ve ejné zdravotní pojišt ní ,00 99,92 vazba na vyplácené mzdy Povinné pojišt ní - pojišt ní Kooperativa a.s ,93 63, Potraviny - balená minerální voda ur ená pro ve ejnost 408,00 40,80 Str. 4 / 5

8 Komentá k výsledku hospoda ení m stského obvodu za rok Ochranné pom cky -rukavice 1 104,00 55, Knihy, odborná literatura, edplatné odborné literatury ,70 97,44 Fin.zpravodaj, Správní právo, Vlastiv dné listy, Ve ejná správa, Judikatura Drobný hmotný dlouhodobý majetek - Nákup PC, tiskárny, mobilu, ,00 98,54 reproduktor, lavi ky Nákup ost. materiálu - kancel. pot eby, isticí prost edky, válce a tonery do kopírky, nápln do tiskáren, apod ,70 99, Studená voda - vodné a sto né budovy radnice 6 836,00 68, Plyn - vytáp ní budovy radnice ,00 98, Elektrická energie ,99 98, Pohonné hmoty a maziva ,00 94, Služby pošt - poštovné ,00 88, Služby telekomunikací - poplatky za telefony a internet ,93 98, Služby pen žních ústav - pojišt ní majetku ,41 98, Konzulta ní, poradenské a právní služby zpracování žádosti o grant 2 100,00 70, Školení a vzd lávání zam stnanc - povinné vzd lávání 7 889,00 78, Nákup ostatních služeb: revize za ízení - elektro, plyn, odvoz komunálního odpadu, ist ní komín, nákup stravenek, provoz webových stránek, zabezpe ovací signalizace budovy radnice, ,50 90,38 uve ejn ní inzerenta - m stského obvodu v oborovém elektronickém seznamu podn.subjekt a prioritní inzerce v telefonním seznamu Opravy a udržování - Oprava oken v budov ú adu, kou ovodu v budov ,04 73,95 adu, auta Felicia, kopírky Cestovné zam stnanc : MHD, pracovní cesty, školení 7 916,00 79, Pohošt ní 6 994,00 69, astnické poplatky na konference 4 100,00 82, Platby daní a poplatk SR - dálni ní známky 3 000,00 75, Náhrady mezd v dob nemoci ,00 44, Dary obyvatelstvu na základ rozhodnutí zastupitelstva ,00 99, Ostatní neinvesti ní transf. obyvatelstvu - erpání sociálního fondu ,00 99,74 Obecné p íjmy a výdaje z finan ních operací Služby pen žních ústav - bankovní poplatky 3 111,60 77,79 evody vlastním fond m evody sociálnímu fondu etn finan ního vypo ádání ,30 99, P evody finan ních prost edk z žného tu na výdajový ú et , Ostatní finan ní výdaje j.n Platby daní a poplatk státnímu rozpo tu Da z idané hodnoty ,18 72,11 Stav b žného ú tu: ke dni ke dni ke dni ,97 K ,44 K ,01 K Marie Tichá v. r. starostka m stského obvodu Zpracovala: Sylva Ondra ková V Ostrav -Pustkovci, dne Str. 5 / 5

9

10

11

12 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 1 IČO: Statutární město Ostrava Čas : 10:36:29 UCS: MOb Pustkovec Datum: VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2013 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A :25 Ministerstvo financí F I N 2-12 M Rok Měsíc I Č O VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ********** VÝKAZ ZA VYKAZUJÍCÍ JEDNOTKU ********** sestavený k 12/2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Název a sídlo účetní jednotky : Statutární město Ostrava Prokešovo nám 8, Ostrava Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Poplatek ze psů , , ,00 106,50 106, Poplatek za užívání veřejného prostranství , , ,00 202,75 100, Poplatek za provozovaný výherní hrací příst ,00 0,00 0,00 0,00 ******* Odvod loterií a podobných her kromě výh. hr , ,00 0,00 0,00 0, Správní poplatky , , ,00 206,59 118, Daň z nemovitostí , , ,36 114,31 114, Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot , , ,00 100,00 100, Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozp , , ,00 389,80 101, Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , ,60 120,65 99, Převody z rozpočtových účtů 0,00 0, ,86 ******* ******* Ostatní převody z vlastních fondů , , ,00 135,21 133,87 * 0000 **** Bez ODPA , , ,82 253,04 219, Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.pr 1 000, , ,00 125,00 125,00 * 2144 **** Ostatní služby 1 000, , ,00 125,00 125, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 0, ,00 ******* ******* Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá , , ,00 135,52 135,52 * 3613 **** Nebytové hospodářství , , ,00 139,27 139, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 111,83 111, Příjmy z prodeje pozemků 0,00 0, ,00 ******* ******* * 3639 **** Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,00 137,85 137, Ostatní příjmy z vlastní činnosti , , ,00 217,05 217, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0, , ,00 ******* ******* Přijaté pojistné náhrady 0, , ,00 ******* 177, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , ,00 0,00 0,00 0,00

13 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 2 IČO: Statutární město Ostrava Čas : 10:36:31 UCS: MOb Pustkovec Datum: VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2013 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A :25 Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b * 6171 **** Činnost místní správy , , ,00 269,50 221, Příjmy z úroků (část) , , ,93 77,36 77, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 0,03 ******* ******* * 6310 **** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , ,96 77,36 77, Neidentifikované příjmy 0,00 0,00 0,00 ******* ******* * 6409 **** Ostatní činnosti j.n. 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Celkem: , , ,78 246,59 215,36

14 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 3 IČO: Statutární město Ostrava Čas : 10:36:31 UCS: MOb Pustkovec Datum: VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2013 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A :25 Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 0, , ,00 ******* 155,00 * 1014 **** Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.ve 0, , ,00 ******* 155, Nákup materiálu j.n. 0, , ,00 ******* 87, Nákup ostatních služeb , , ,19 129,77 88, Opravy a udržování , , ,75 147,60 84,99 * 2212 **** Silnice , , ,94 144,35 86, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 69,07 96, Nákup materiálu j.n , , ,00 19,22 19, Nákup ostatních služeb ,00 0,00 0,00 0,00 ******* Opravy a udržování 0, , ,00 ******* 98,00 * 2219 **** Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , ,00 94,01 88, Nákup materiálu j.n. 0, ,00 964,00 ******* 48, Nákup ostatních služeb , , ,50 24,48 35, Opravy a udržování 0, ,00 0,00 ******* 0,00 * 2321 **** Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s k , , ,50 25,12 30, Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o 6 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* * 3111 **** Předškolní zařízení 6 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* Nákup ostatních služeb 6 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* * 3119 **** Ostatní záležitosti předšk.výchovy a zákl.v 6 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* Služby školení a vzdělávání 0, ,00 400,00 ******* 40, Nákup ostatních služeb 0, , ,00 ******* 71, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0, ,00 803,00 ******* 80, Účastnické poplatky na konference 0,00 0,00 0,00 ******* ******* * 3319 **** Ostatní záležitosti kultury 0, , ,00 ******* 65, Nákup materiálu j.n , ,00 445,00 22,25 22,25 * 3326 **** Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist 2 000, ,00 445,00 22,25 22, Nákup ostatních služeb 1 000, , ,00 105,70 52, Opravy a udržování ,00 0,00 0,00 0,00 ******* * 3341 **** Rozhlas a televize , , ,00 9,61 52, Nákup ostatních služeb , , ,00 76,13 76,13

15 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 4 IČO: Statutární město Ostrava Čas : 10:36:32 UCS: MOb Pustkovec Datum: VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2013 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A :25 Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b * 3349 **** Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků , , ,00 76,13 76, Ostatní osobní výdaje 1 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* Nákup materiálu j.n , , ,00 147,83 98, Nákup ostatních služeb , , ,00 118,79 98, Pohoštění , , ,00 124,42 97, Věcné dary , , ,00 180,75 98,23 * 3399 **** Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.p , , ,00 141,28 98, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Nákup materiálu j.n , , ,00 192,10 76, Nákup ostatních služeb , , ,00 69,60 99, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 0, , ,00 ******* 100, Budovy, haly a stavby 0, , ,03 ******* 99,76 * 3412 **** Sportovní zařízení v majetku obce , , ,03 376,24 99, Věcné dary 8 000, , ,00 37,50 37, Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga , , ,00 100,00 100,00 * 3419 **** Ostatní tělovýchovná činnost , , ,00 82,14 82, Nákup ostatních služeb 4 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* Věcné dary 0, , ,00 ******* 98, Neinvestiční transfery občanským sdružením , , ,00 88,10 88,10 * 3429 **** Ostatní zájmová činnost a rekreace , , ,00 93,26 89, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,49 100,24 95, Nákup ostatních služeb , , ,49 86,85 86, Opravy a udržování , , ,02 26,59 26,59 * 3639 **** Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,00 80,85 80, Ostatní osobní výdaje , , ,00 89,86 95, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za , , ,00 65,81 65, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 7 000, , ,00 50,60 50, Nákup materiálu j.n , , ,00 72,42 72, Nákup ostatních služeb , , ,00 64,98 62, Opravy a udržování 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Náhrady mezd v době nemoci 3 000, ,00 0,00 0,00 0,00 * 3745 **** Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , ,00 66,20 64, Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0, , ,00 ******* 98, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za 0, , ,00 ******* 99,11

16 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 5 IČO: Statutární město Ostrava Čas : 10:36:34 UCS: MOb Pustkovec Datum: VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2013 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A :25 Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 0, , ,00 ******* 89, Pohonné hmoty a maziva 0, , ,00 ******* 49,87 * 4329 **** Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mláde 0, , ,00 ******* 96, Ochranné pomůcky 4 000, , ,25 ******* 99, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 4 000, ,00 0,00 0,00 0, Nákup materiálu j.n , , ,35 132,53 94, Studená voda 2 000, ,00 914,00 45,70 45, Plyn , , ,00 91,05 91, Elektrická energie , , ,88 71,26 71, Služby telekomunikací a radiokomunikací 5 000, , ,02 89,18 89, Služby peněžních ústavů , , ,00 98,00 98, Nájemné , , ,00 89,13 93, Nákup ostatních služeb 6 000, , ,30 57,92 57, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 0, , ,00 ******* 100, Věcné dary 9 000, , ,00 100,00 100, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga , , ,00 100,00 100, Dary obyvatelstvu , , ,00 100,00 100,00 * 5512 **** Požární ochrana - dobrovolná část , , ,80 143,16 94, Ostatní platy 4 000, , ,00 ******* 81, Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů , , ,00 34,89 81, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za , , ,00 13,85 14, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 31,96 32, Ostatní povinné pojistné placené zaměstnava 1 000, , ,00 ******* 81, Služby školení a vzdělávání 3 000, ,00 0,00 0,00 0, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 000, ,00 0,00 0,00 0, Pohoštění , , ,00 60,25 86, Účastnické poplatky na konference 1 000, ,00 500,00 50,00 50, Náhrady mezd v době nemoci 0, , ,00 ******* 96,15 * 6112 **** Zastupitelstva obcí , , ,00 50,99 61, Ostatní osobní výdaje 0,00 0, ,00 ******* ******* Ostatní povinné pojistné placené zaměstnava 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Nákup materiálu j.n. 0,00 0, ,10 ******* ******* Služby pošt 0,00 0,00 258,00 ******* ******* Pohoštění 0,00 0, ,00 ******* ******* * 6114 **** Volby do Parlamentu ČR 0,00 0, ,10 ******* ******* Ostatní platy 0,00 0,00 904,00 ******* ******* Ostatní osobní výdaje 0,00 0, ,00 ******* ******* Ostatní povinné pojistné placené zaměstnava 0,00 0,00 308,00 ******* ******* Nákup materiálu j.n. 0,00 0, ,00 ******* ******* Pohoštění 0,00 0, ,00 ******* *******

17 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 6 IČO: Statutární město Ostrava Čas : 10:36:36 UCS: MOb Pustkovec Datum: VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2013 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A :25 Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b * 6118 **** Volba prezidenta republiky 0,00 0, ,00 ******* ******* Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 104,09 99, Ostatní osobní výdaje , , ,00 86,18 99, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za , , ,00 109,81 99, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 112,61 99, Povinné pojistné na úrazové pojištění 8 000, , ,93 63,07 63, Potraviny 1 000, ,00 408,00 40,80 40, Ochranné pomůcky 1 000, , ,00 110,40 55, Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,70 131,55 97, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 127,53 98, Nákup materiálu j.n , , ,70 105,88 99, Studená voda , , ,00 68,36 68, Plyn , , ,00 120,70 98, Elektrická energie , , ,99 59,61 98, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 65,20 94, Služby pošt , , ,00 88,44 88, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,93 70,50 98, Služby peněžních ústavů , , ,41 108,10 98, Konzultační, poradenské a právní služby 0, , ,00 ******* 70, Služby školení a vzdělávání , , ,00 78,89 78, Nákup ostatních služeb , , ,50 90,38 90, Opravy a udržování , , ,04 42,52 73, Programové vybavení 2 000, ,00 0,00 0,00 0, Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , ,00 79,16 79, Pohoštění , , ,00 69,94 69, Účastnické poplatky na konference 5 000, , ,00 82,00 82, Poskytované zálohy vlastní pokladně 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Ostatní poskytované zálohy a jistiny 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Nákup kolků 3 000, ,00 0,00 0,00 0, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 4 000, , ,00 75,00 75, Náhrady mezd v době nemoci 4 000, , ,00 263,98 44, Dary obyvatelstvu , , ,00 203,43 99, Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu , , ,00 107,13 99,74 * 6171 **** Činnost místní správy , , ,20 103,20 97, Služby peněžních ústavů 3 000, , ,60 103,72 77,79 * 6310 **** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 3 000, , ,60 103,72 77, Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a kraj , , ,30 100,42 99, Převody vlastním rozpočtovým účtům 0,00 0, ,56 ******* ******* * 6330 **** Převody vlastním fondům v rozpočtech územní , , ,86 ******* ******* Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , ,18 115,37 72,11

18 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 7 IČO: Statutární město Ostrava Čas : 10:36:38 UCS: MOb Pustkovec Datum: VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2013 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A :25 Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b * 6399 **** Ostatní finanční operace , , ,18 115,37 72, Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 0,00 0,00 0,00 ******* ******* * 6409 **** Ostatní činnosti j.n. 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Celkem: , , ,21 199,02 172,55

19 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 8 IČO: Statutární město Ostrava Čas : 10:36:47 UCS: MOb Pustkovec Datum: VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2013 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A :25 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od N á z e v položky po změnách počátku roku /řádku/ text r Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) ,00 0,00 0,00 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) ,00 0,00 0,00 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) ,00 0,00 0,00 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč. prostř. (-) ,00 0,00 0,00 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech (+-) , , ,43 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) ,00 0,00 0,00 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) ,00 0,00 0,00 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) ,00 0,00 0,00 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) ,00 0,00 0,00 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) ,00 0,00 0,00 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostř. (-) ,00 0,00 0,00 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank. účtech (+-) ,00 0,00 0,00 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) ,00 0,00 0,00 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) ,00 0,00 0,00 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) ,00 0,00 0,00 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) ,00 0,00 0,00 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) ,00 0,00 0,00 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč. prostř. (-) ,00 0,00 0,00 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech (+-) ,00 0,00 0,00 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) ,00 0,00 0,00 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) ,00 0,00 0,00 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) ,00 0,00 0,00 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) ,00 0,00 0,00 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) ,00 0,00 0,00 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostř. (-) ,00 0,00 0,00 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank. účtech (+-) ,00 0,00 0,00 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) ,00 0,00 0,00 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) ,00 0,00 0,00 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-) ,00 0,00 0,00 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na deviz.účtech (+-) ,00 0,00 0,00 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-) ,00 0,00 0,00 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) , , ,43

20 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 9 IČO: Statutární město Ostrava Čas : 10:36:47 UCS: MOb Pustkovec Datum: VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2013 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A :25 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ a FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek N Á Z E V řádku po změnách od počátku roku text r TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,36 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,96 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY ,00 0, ,00 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,46 PŘÍJMY CELKEM , , ,78 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ , , ,86 v tom položky: Příjmy z finančního vypořádání minulých let ,00 0,00 0,00 mezi krajem a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi ,00 0,00 0, Příjmy z finančního vypořádání minulých let ,00 0,00 0,00 mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO Splátky půjčených prostředků od obcí ,00 0,00 0, Splátky půjčených prostředků od krajů ,00 0,00 0, Splátky půjčených prostředků od regionálních rad ,00 0,00 0, Ostatní splátky půjčených prostředků ,00 0,00 0,00 od veřejných rozpočtů územní úrovně Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , , Neinvestiční přijaté transfery od krajů ,00 0,00 0, Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad ,00 0,00 0, Ostatní neinvestiční přijaté transfery ,00 0,00 0,00 od rozpočtů územní úrovně * Převody z vlastních rezervních fondů ,00 0,00 0,00 * Převody z rozpočtových účtů ,00 0, ,86 * Ostatní převody z vlastních fondů , , , Investiční přijaté transfery od obcí ,00 0,00 0, Investiční přijaté transfery od krajů ,00 0,00 0, Investiční přijaté transfery od regionálních rad ,00 0,00 0, Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů ,00 0,00 0,00 územní úrovně ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu ,00 0,00 0,00 ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých ,00 0,00 0,00 z území jiného okresu ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje ,00 0,00 0,00 ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých ,00 0,00 0,00 z území jiného kraje PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,92 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,18 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,03 VÝDAJE CELKEM , , ,21 KONSOLIDACE VÝDAJŮ , , ,86

21 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 10 IČO: Statutární město Ostrava Čas : 10:36:47 UCS: MOb Pustkovec Datum: VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2013 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A :25 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím ,00 0,00 0, Neinvestiční transfery krajům ,00 0,00 0, Neinvestiční transfery regionálním radám ,00 0,00 0, Ostatní neinvestiční transfery veřejným ,00 0,00 0,00 rozp. územní úrovně * Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů , , ,30 * Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů ,00 0,00 0,00 * Převody vlastním rozpočtovým účtům ,00 0, ,56 * Ostatní převody vlastním fondům ,00 0,00 0, Výdaje z finančního vypořádání minulých let ,00 0,00 0,00 mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi ,00 0,00 0, Výdaje z finančního vypořádání minulých let ,00 0,00 0,00 mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO Neinvestiční půjčené prostředky obcím ,00 0,00 0, Neinvestiční půjčené prostředky krajům ,00 0,00 0, Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám ,00 0,00 0, Ostatní neinvestiční půjčené prostředky ,00 0,00 0,00 veřejným rozp. územní úrovně Investiční transfery obcím ,00 0,00 0, Investiční transfery krajům ,00 0,00 0, Investiční transfery regionálním radám ,00 0,00 0, Ostatní investiční transfery veřejným ,00 0,00 0,00 rozpočtům územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím ,00 0,00 0, Investiční půjčené prostředky krajům ,00 0,00 0, Investiční půjčené prostředky regionálním radám ,00 0,00 0, Ostatní investiční půjčené prostředky ,00 0,00 0,00 veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu ,00 0,00 0,00 ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu ,00 0,00 0,00 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje ,00 0,00 0,00 ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje ,00 0,00 0,00 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,35 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI , , ,43 TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ , , ,43 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ ,00 0,00 0,00 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,43!!! Poznámka: "*" - položky takto označené vstupující v této variantě výkazu do konsolidace!!!

22 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 11 IČO: Statutární město Ostrava Čas : 10:36:47 UCS: MOb Pustkovec Datum: VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2013 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A :25 VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Číslo Počáteční stav Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku k 1.1. vykazovaného období bankovních účtů text r Základní běžný účet ÚSC , , ,43 Běžné účty fondů ÚSC , , ,00 Běžné účty celkem , , ,43 Termínované vklady dlouhodobé ,00 0,00 0,00 Termínované vklady krátkodobé ,00 0,00 0,00 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od řádku po změnách počátku roku text r ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu ,00 0,00 0,00 v tom položky: Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi obcemi ,00 0,00 0, Neinvestiční přijaté transfery od obcí ,00 0,00 0, Ostatní neinvest. přijaté transfery od rozp. územ.úrovně ,00 0,00 0, Investiční přijaté transfery od obcí ,00 0,00 0, Ostatní investiční přijaté transfery od rozp.územ.úrovně ,00 0,00 0,00 ZJ Splátky půjčených prostř. přijatých z území jiného okr ,00 0,00 0,00 v tom položky: Splátky půjčených prostředků od obcí ,00 0,00 0, Ost. splátky půjč. prostř. od veřej. rozp. územní úrovně ,00 0,00 0,00 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu ,00 0,00 0,00 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím ,00 0,00 0, Ostatní neinvestiční transfery veř. rozp. územní úrovně ,00 0,00 0, Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi obcemi ,00 0,00 0, Investiční transfery obcím ,00 0,00 0, Ostatní investiční transfery veřejným rozp.územní úrovně ,00 0,00 0,00 ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu ,00 0,00 0,00 v tom položky: Neinvestiční půjčené prostředky obcím ,00 0,00 0, Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp. územní úrovně ,00 0,00 0, Investiční půjčené prostředky obcím ,00 0,00 0, Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně ,00 0,00 0,00 ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje ,00 0,00 0,00 v tom položky: Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi krajem a obcemi ,00 0,00 0, Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi obcemi ,00 0,00 0, Neinvestiční přijaté transfery od obcí ,00 0,00 0, Neinvestiční přijaté transfery od krajů ,00 0,00 0,00

23 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 12 IČO: Statutární město Ostrava Čas : 10:36:47 UCS: MOb Pustkovec Datum: VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2013 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A : Ost. neinvestiční přijaté transfery od rozp. územ.úrovně ,00 0,00 0, Investiční přijaté transfery od obcí ,00 0,00 0, Investiční přijaté transfery od krajů ,00 0,00 0, Ost. investiční přijaté transfery od rozp. územní úrovně ,00 0,00 0,00 ZJ Splátky půjčených prostř. přijaté z území jiného kraje ,00 0,00 0,00 v tom položky: Splátky půjčených prostředků od obcí ,00 0,00 0, Splátky půjčených prostředků od krajů ,00 0,00 0, Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov ,00 0,00 0,00 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje ,00 0,00 0,00 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím ,00 0,00 0, Neinvestiční transfery krajům ,00 0,00 0, Ostatní neinvestiční transfery veřej. rozp.územní úrovně ,00 0,00 0, Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi ,00 0,00 0, Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi obcemi ,00 0,00 0, Investiční transfery obcím ,00 0,00 0, Investiční transfery krajům ,00 0,00 0, Ost. investiční transfery veřejným rozpočtům územ.úrovně ,00 0,00 0,00 ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje ,00 0,00 0,00 v tom položky: Neinvestiční půjčené prostředky obcím ,00 0,00 0, Neinvestiční půjčené prostředky krajům ,00 0,00 0, Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně ,00 0,00 0, Investiční půjčené prostředky obcím ,00 0,00 0, Investiční půjčené prostředky krajům ,00 0,00 0, Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně ,00 0,00 0,00

24 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 13 IČO: Statutární město Ostrava Čas : 10:36:47 UCS: MOb Pustkovec Datum: VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2013 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A :25 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový Položka Výsledek od znak počátku roku a b Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu , **** Sociálně-právní ochrana dětí , Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu , **** Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ ,00 C E L K E M ,00 *** Konec části IX. *** X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a DSO Účelový KÚJ Položka Výsledek od znak počátku roku a b c 103 C E L K E M 0,00 *** Konec části X. ***

25 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 14 IČO: Statutární město Ostrava Čas : 10:36:48 UCS: MOb Pustkovec Datum: VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2013 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A :25 XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění Nástroj Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od OdPa Pol Popis jednotka rozpočet po změnách počátku roku a b c d ,00 0, , ,00 0, ,85 * Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 0,00 0, ,00 ** 0000 **** Bez ODPA 0,00 0, ,00 C E L K E M 0,00 0, ,00 XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Nástroj Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od OdPa Pol Popis jednotka rozpočet po změnách počátku roku a b c d ,00 0, , ,00 0, ,00 * Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0,00 0, ,00 ** 6171 **** Činnost místní správy 0,00 0, ,00 C E L K E M 0,00 0, ,00 Odesláno dne: Razítko Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu: tel.: Došlo dne: o skutečnosti: tel.: *** Konec sestavy ***

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Křivková Marie Datum zpracování: 15.01.2015 Čas zpracování: 19h33m 7s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

ZVEŘEJNĚNÍ 1 závěrečného účtu

ZVEŘEJNĚNÍ 1 závěrečného účtu STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PUSTKOVEC ZVEŘEJNĚNÍ 1 závěrečného účtu podle ustanovení 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (v platném znění) Závěrečný účet obsahuje:

Více

M STO ZRU NAD SÁZAVOU Z Á V R E N Ý Ú E T

M STO ZRU NAD SÁZAVOU Z Á V R E N Ý Ú E T M STO ZRU NAD SÁZAVOU Z Á V R E N Ý Ú E T ROK 2006 M S TS K Ý Ú A D Z R U N A D S Á Z A V O U e k o n o m i c k ý o d b o r Záv re ný ú et M sta Zru nad Sázavou Obsah: strana 1. Úvod 3 2. Výkaz pro hodnocení

Více

Čerpání schváleného rozpočtu nákladů a financování podle položek a rozpočtové skladby na rok 2013 SMO MOb Plesná - VÝDAJE.

Čerpání schváleného rozpočtu nákladů a financování podle položek a rozpočtové skladby na rok 2013 SMO MOb Plesná - VÝDAJE. Čerpání schváleného rozpočtu nákladů a financování podle položek a rozpočtové skladby na rok 2013 SMO MOb Plesná - VÝDAJE. Paragraf Název paragrafu Položka Název položky Účel použití položky Schválený

Více

ROZPOČET OBCE PROVODOV NA ROK 2015

ROZPOČET OBCE PROVODOV NA ROK 2015 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Para PoložkaText rozpočet 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 1 300 000 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 50 000 0000 1113 Daň z příjmů fyzických

Více

Rozpočet 2016 po položkách

Rozpočet 2016 po položkách Rozpočet po položkách v tis. Kč oddíl paragraf položka Org. Návrh xx xx xxxx PŘÍJMY Plán Rozpočet 1111 Daňové příjmy Daň z příjmů fyzických osob ZČ 4 100,00 5 110,00 1112 Daňové příjmy Daň z příjmů fyzických

Více

Fin 2-12 M. Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002

Fin 2-12 M. Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1.12.2007 v Kč

Více

Obec Želeč ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015. (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2015

Obec Želeč ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015. (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2015 Obec Želeč ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00253201 název Obec Želeč ulice, č.p. Želeč 26 obec Želeč PSČ, pošta 391 74 Kontaktní údaje

Více

návrh - ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

návrh - ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 OÚ Velenice 4055 návrh - ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) k projednání a schválení na zasedání ZO 5.6.2015 sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00673072 název OÚ Velenice

Více

MĚSTO POLICE NAD METUJÍ

MĚSTO POLICE NAD METUJÍ MĚSTO POLICE NAD METUJÍ Návrh rozpočtu města na rok 2013 v druhovém třídění dle tříd TŘÍDA NÁZEV NÁVRH ROZPOČTU 2013 1 Daňové příjmy 46 070 520 2 Nedaňové příjmy 9 756 820 3 Kapitálové příjmy 642 500 4

Více

Rozpočet města Milovice na rok 2010

Rozpočet města Milovice na rok 2010 Rozpočet města Milovice na rok 2010 v tis. Kč schválený zastupitelstvem města dne 14.12.2009, a upravený rozpočtovým opatřením č.1/2010/zm ze dne 15.2.2010,č.2/2010/RM ze dne 22.3.2010 a č.3/2010/zm ze

Více

P Ř Í J M Y. Rozdíl Upr.-plnění. rozpočet schválený. rozpočet. upravený. 0000 0000 1335 000000000 Poplatky za odnětí pozemků plnění fu

P Ř Í J M Y. Rozdíl Upr.-plnění. rozpočet schválený. rozpočet. upravený. 0000 0000 1335 000000000 Poplatky za odnětí pozemků plnění fu P Ř Í J M Y Org Par Pol N+Z+UZ Popis plnění % % schválený upravený Rozdíl Upr.-plnění 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 2 523 177,02 2 000 00 126,16 2 051 054,00 123,02-472

Více

KOMENTÁŘ K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU OBCE LABUTY ZA ROK 2015

KOMENTÁŘ K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU OBCE LABUTY ZA ROK 2015 Obec Labuty, Labuty č. 30, 696 48 JEŽOV okres Hodonín KOMENTÁŘ K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU OBCE LABUTY ZA ROK 2015 Obsah: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2. ROZPOČET ROKU 2015 3. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ROKU 2015 4. ROZPOČOVÝ VÝHLED

Více

ROZPOČET OBCE POLIČNÁ NA ROK 2015 - rozpis v položkovém členění dle zákona č. 250/2000Sb., rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

ROZPOČET OBCE POLIČNÁ NA ROK 2015 - rozpis v položkovém členění dle zákona č. 250/2000Sb., rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ROZPOČET OBCE POLIČNÁ NA ROK 2015 - rozpis v položkovém členění dle zákona č. 250/2000Sb., rozpočtových pravidlech územních rozpočtů o Název SU OD/PA POL ROZPOČET 2015 Daň z příjmů ze závislé činnosti

Více

Návrh závěrečného účtu obce Všejany za rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Všejany za rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Všejany za rok 2014 Rozpočet obce Všejany na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem obce dne 17.12.2013 v celkové výši 6.048.720,- Kč. Rozpočet byl sestaven jako přebytkový na

Více

Ost.odvody z vybraných činnostíodvod výtěžku z provoz.loterií 231 15 0000 1351 7 906,37 20,00 20,00 0,00

Ost.odvody z vybraných činnostíodvod výtěžku z provoz.loterií 231 15 0000 1351 7 906,37 20,00 20,00 0,00 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočtové

Více

Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2012

Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2012 Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2012 K 1. lednu 2012 mělo město Počátky k dispozici tyto finanční prostředky: 1/ Základní účty volné prostředky GE Money Bank Oberbank KB Česká spořitelna

Více

Rozpočet obce na rok 2015

Rozpočet obce na rok 2015 Obec Svojšín Rozpočet obce na rok 2015 Schváleno 4.12.2014 -.' -)S.,.. -,,*' ~* Rozpočet na rok 2015 1. Příjmyv Kč rozpočet z toho Daňové příjmy 5483000 Nedaňové příjmy 731 780 Kapitálové příjmy 865000

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2011

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2011 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2011 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) OdPa Pol Org 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 7 990 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob

Více

MČ Praha-Nebušice - rozpočet na rok 2016 - HČ

MČ Praha-Nebušice - rozpočet na rok 2016 - HČ MČ Praha-Nebušice - rozpočet na rok 2016 - HČ v tis. Kč Položka druh. Rozpočet členění na rok 2016 Ukazatel b PŘÍJMY Poplatek ze psů 1341 60,00 Poplatek za lázeň. nebo rekreační pobyt 1342 0,50 Poplatky

Více

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA M ě s t o J i ř í k o v Zastupitelstvo města Jiříkova schvaluje ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Financování 4. Výdaje rozpočtu

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2015 str. 1 Obsah: * údaje dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Přílohy 1. Výkaz pro hodnocení

Více

PŘÍJMY. Schválený rozpočet. Plnění k 31.7.2011. Místní poplatek 80 000,00 40 000,00-20 000,00 60 000,00

PŘÍJMY. Schválený rozpočet. Plnění k 31.7.2011. Místní poplatek 80 000,00 40 000,00-20 000,00 60 000,00 Návrh rozpočtového 02 / 2011 (verze 0.12) 0000 1111 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti Daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti PŘÍJMY k 31.7.2011 540 000,00 251 995,58

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: p. Borkovcová 99 Datum zpracování: 14.03.2014 Čas zpracování: 10h 3m55s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Rozpočet na rok 2015. P Ř Í J M Y Paragraf Položka

Rozpočet na rok 2015. P Ř Í J M Y Paragraf Položka P Ř Í J M Y Paragraf Položka Rozpočet na rok 2015 Druh příjmu D a ň o v é p ř í j m y celkem 5 110 000,00 Kč 1111 Daň z přijmu fyzických osob ze záv.činnosti 900 000,00 Kč 1112 Daň z příjmu fyzických osob

Více

ROZPOČET OBCE ČERMNÁ NAD ORLICÍ NA ROK 2015

ROZPOČET OBCE ČERMNÁ NAD ORLICÍ NA ROK 2015 ROZPOČET OBCE ČERMNÁ NAD ORLICÍ NA ROK 2015 Č. j.: Stran: 8 Přílohy: 1 Název: Rozpočet Obce Čermná nad Orlicí na rok 2015. Podkladový materiál: pro III. veřejné zasedání zastupitelstva obce Čermná nad

Více

Obec Ludvíkovice rozpočet 2014 -Návrh vyvěšeno : PŘÍJMY v tis. Kč sejmuto :

Obec Ludvíkovice rozpočet 2014 -Návrh vyvěšeno : PŘÍJMY v tis. Kč sejmuto : Obec Ludvíkovice rozpočet 2014 -Návrh vyvěšeno : PŘÍJMY v tis. Kč sejmuto : Par. Pol. Popis Kč tis. komentář 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti 1900 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze

Více

Městys Nový Hrozenkov Závěrečný účet za rok 2014

Městys Nový Hrozenkov Závěrečný účet za rok 2014 Městys Nový Hrozenkov Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 12.5.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Městys Nový Hrozenkov Nový Hrozenkov 75604 Nový Hrozenkov IČ Právní forma 00304131 Zatím neurčeno

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 - VÝDAJE

NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 - VÝDAJE NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 - VÝDAJE V Ý D A J E ( v tis.kč ) Odvětví PAR POL Text 2011 činnosti Lesní 1031 5139 Nákup materiálu pro pěstební činnost v lesích 6,00 hospodářství 1031 5169 Nákup služeb

Více

Obec Staré Heřminovy N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U O B C E S T A R É H E Ř M I N O V Y. za rok 2011

Obec Staré Heřminovy N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U O B C E S T A R É H E Ř M I N O V Y. za rok 2011 Kraj Moravskoslezský Okres Bruntál Obec Staré Heřminovy N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U O B C E S T A R É H E Ř M I N O V Y za rok 2011 Závěrečný účet obce Staré Heřminovy byl schválen zastupitelstvem

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET Obce Teplice nad Bečvou

ZÁVĚREČNÝ ÚČET Obce Teplice nad Bečvou 1 ZÁVĚREČNÝ ÚČET Obce Teplice nad Bečvou ZA ROK 2003 dle ustanovení 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Rozpočet obce Teplice nad Bečvou pro rok 2003 byl schválen zastupitelstvem

Více

Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2006

Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2006 Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2006 Příjmy =================================================================== Uprav.rozpočet Skutečnost % k uprav. Komentář v tis. v tis. rozpočtu Poplatek za

Více

ROZPOČET OBCE NA ROK 2014 Schválený rozpočet na ZO 28/2014 dne 19.2.2014. Vážany nad Litavou

ROZPOČET OBCE NA ROK 2014 Schválený rozpočet na ZO 28/2014 dne 19.2.2014. Vážany nad Litavou ROZPOČET OBCE NA ROK 2014 Schválený rozpočet na ZO 28/2014 dne 19.2.2014 Vážany nad Litavou PŘÍJMY třída 1. - daňové příjmy (sdílené daňové příjmy dle zákona č. 243/2000 Sb.) návrh rozpočtu koeficient

Více

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2008

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2008 Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2008 Schváleno na 10. zasedání zastupitelstva města dne 17.12.2007-1- Sumář návrhu rozpočtu na rok 2008 Návrh rozpočtu rok 2008 Rozpočet po schválení

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 Licence: MP1U XCRGBZUC / ZU1 (01012009 / 01012009) Městská část Praha - Kunratice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) sestavený ke dni 11.06.2010 Údaje o organizaci identifikační číslo 00231134 DIČ CZ00231134

Více

0000 0000 1112 000000000 ČNB daň z příjmu OSVČ 2 600 000,00

0000 0000 1112 000000000 ČNB daň z příjmu OSVČ 2 600 000,00 roku 2014 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 ČNB daň z příjmu FO ZČ 4 200 000,00 0000 0000 1112 000000000 ČNB daň z příjmu OSVČ 2 600 000,00

Více

Rozpočet obce Sedlec na rok 2010 - výdajová část. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis. Kč IČO 00283576

Rozpočet obce Sedlec na rok 2010 - výdajová část. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis. Kč IČO 00283576 231 30 1014 5169 15 Nákup ostatních služeb - útulek pro psy 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin,veter.péče 15 231 30 2212 5139 5 Nákup materiálu jinde nezařazeného - písek na posyp 231 30 2212

Více

Závěrečný účet. Návrh závěrečného účtu obce Tísek za rok 2015

Závěrečný účet. Návrh závěrečného účtu obce Tísek za rok 2015 Závěrečný účet Návrh závěrečného účtu obce Tísek za rok 2015 / zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů/ Údaje o obci: Adresa:

Více

Závěrečný účet. Zpráva o hospodaření za rok 2015 Návrh závěrečného účtu obce Dobromilice za rok 2015

Závěrečný účet. Zpráva o hospodaření za rok 2015 Návrh závěrečného účtu obce Dobromilice za rok 2015 Závěrečný účet Zpráva o hospodaření za rok 2015 Návrh závěrečného účtu obce za rok 2015 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných

Více

ZAVERECNY UCET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2013

ZAVERECNY UCET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2013 OBEC HRADČOVICE Na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů uveřejňuje obec Hradčovice, v v" v ZAVERECNY UCET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2013 Údaje o

Více

Rozpočet obce Bašť pro rok 2015. Stránka 1 z 6. Rozpočet obce Bašť na rok 2015. Příjmy

Rozpočet obce Bašť pro rok 2015. Stránka 1 z 6. Rozpočet obce Bašť na rok 2015. Příjmy Rozpočet obce Bašť na rok 2015 Příjmy paragraf položka text rozpočet Daň z příjmů fyzických osob 1111 ze závislé činnosti 2 500 000,00 1112 OSVČ 150 000,00 1113 kapitálové výnosy 350 000,00 3 000 000,00

Více

zpracováno: 02.06.2014 strana : 1 Závěrečný účet za rok 2013 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

zpracováno: 02.06.2014 strana : 1 Závěrečný účet za rok 2013 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl KEO 8.06c / Uc15e P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 2141203.78 1700000.00 125.95 2141210.00 100.00-6.22 1112 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Brumov za rok 2015

Návrh závěrečného účtu Obce Brumov za rok 2015 Návrh závěrečného účtu Obce Brumov za rok 2015 Obec BRUMOV /podle 17 zákona Č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů/ Název: Obec Brumov Sídlo:, 67923 Lomnice

Více

MČ Praha 22 - plnění rozpočtu 2015 k 30.09.2015

MČ Praha 22 - plnění rozpočtu 2015 k 30.09.2015 MČ Praha 22 - plnění rozpočtu 2015 k 30.09.2015 PŘÍJMY Položka Daňové příjmy 1341 Poplatek ze psů 250000 250000 189425,75 76 1342 Rekreační poplatek 3000 3600 2670,00 74 1343 Poplatek za užívání veřejného

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Heřmaň Závěrečný účet za rok 2014 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Heřmaň Heřmaň 39811 Heřmaň IČ 00249653 Právní forma Obec Kontaktní údaje Telefon 384 971 240 E-mail ou.herman@atlas.cz Doplňující

Více

Závěrečný účet OBCE NĚMČICE za rok 2008

Závěrečný účet OBCE NĚMČICE za rok 2008 Závěrečný účet OBCE NĚMČICE za rok 2008 OBSAH 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů 2. Plnění rozpočtových příjmů o Daňové příjmy o Nedaňové příjmy o Kapitálové příjmy o Dotace 3. Plnění rozpočtových výdajů

Více

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Vlasta Juditková Datum zpracování: 07.05.2009 Čas zpracování: 11h44m50s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2014

Návrh závěrečného účtu za rok 2014 Obec Tuřany Návrh závěrečného účtu za rok 17 zákona č. 250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů sestavený ke dni 31.12. Údaje o organizaci Název Adresa Obec

Více

Obec Bečváry, se sídlem Bečváry 161, 281 43 Bečváry. Návrh rozpočtu obce na rok 2016. Textová část

Obec Bečváry, se sídlem Bečváry 161, 281 43 Bečváry. Návrh rozpočtu obce na rok 2016. Textová část Obec Bečváry, se sídlem Bečváry 161, 281 43 Bečváry Návrh rozpočtu obce na rok 2016 Textová část Rozpočet obce je finanční plán, jímž se řídí její hospodaření. Je sestavován na období jednoho kalendářního

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2015 Elektronický podpis - 4.3.2016 KUMSX01M3GEL Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eva Hubinková Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 26.7.2016 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory

Více

Část II: Vybrané náklady od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost

Část II: Vybrané náklady od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost A Závazný vzor Část II: Vybrané náklady od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost Název, právní forma, sídlo, IČ vybrané účetní jednotky Sestaveno k NÁKLADY 502 Spotřeba energie P21 503 Spotřeba

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ: 68731957 za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ: 68731957 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Petrůvka Petrůvka 90 763 21 Slavičín 1 datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 21. května 2015 Ing. Vít Sušila KUZL 908/2015 KUSP

Více

Schválený rozpočet města pro rok 2007 (ZM, 23.3.2007)

Schválený rozpočet města pro rok 2007 (ZM, 23.3.2007) Schválený rozpočet města pro rok 2007 (ZM, 23.3.2007) 2. Rozpočtové výdaje: Výdajová položka položky (v tis. Kč) součet po položkách Útulek pro psy krmivo, pobyt 10,0 10,0 Projekty Phare 452,0 452,0 Česko-bavorské

Více

a b -1- -2- -3- 000 ** 2166400.00 94.25 2166400.00 94.25 2041915.26 372 ** Nakládání s odpady 80000.00 100.56 80000.00 100.56 80448.

a b -1- -2- -3- 000 ** 2166400.00 94.25 2166400.00 94.25 2041915.26 372 ** Nakládání s odpady 80000.00 100.56 80000.00 100.56 80448. Obec Nové Hutě Závěrečný účet za rok 2010 strana : 1 P Ř Í J M Y - dle tříd I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet % po změnách % počátku roku a b -1- -2- -3-0000

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, regionálních rad a dobrovolných svazkù obcí sestavený k 13 / 2009 (v Kè) Rok Mìsíc

Více

zpracováno: 09.06.2013 strana : 1 Závěrečný účet za rok 2012 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

zpracováno: 09.06.2013 strana : 1 Závěrečný účet za rok 2012 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl KEO 8.04 / Uc15e P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 978687.80 905000.00 108.14 905000.00 108.14 73687.80 1112 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Staré Město, IČ 00576948 za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Staré Město, IČ 00576948 za rok 2015 Elektronický podpis - 24.3.2016 KUMSX01MDB62 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Jiří Urbánek Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 26.7.2016 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory

Více

zpracováno: 15.05.2014 strana : 1 Závěrečný účet za rok 2013 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

zpracováno: 15.05.2014 strana : 1 Závěrečný účet za rok 2013 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl KEO 8.07b / Uc15e P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 443673.31 451000.00 98.38 451000.00 98.38-7326.69 1112 Daň z příjmů fyz.osob

Více

ROZPOČET OBCE NA ROK 2008 schválený na 10. zasedání ZO dne 3.3.2008

ROZPOČET OBCE NA ROK 2008 schválený na 10. zasedání ZO dne 3.3.2008 ROZPOČET OBCE NA ROK 2008 schválený na 10. zasedání ZO dne 3.3.2008 Vážany nad Litavou PŘÍJMY třída 1. - daňové příjmy (sdílené daňové příjmy dle zákona č. 243/2000 Sb. - % podíl 0,003840) v Kč koeficient

Více

Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu. Důvodová zpráva

Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu. Důvodová zpráva Důvodová zpráva Návrh rozpočtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na rok 2015 je zpracován v souladu se Zásadami pro sestavování návrhu rozpočtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na rok

Více

Závěrečný účet Městyse Pozlovice za rok 2010 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů.

Závěrečný účet Městyse Pozlovice za rok 2010 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů. Závěrečný účet Městyse Pozlovice za rok 2010 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů.) I. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2010 Třída Schválený

Více

Výdaje: odbor ekonomicko-správní

Výdaje: odbor ekonomicko-správní odpovídá vedoucí odboru Výdaje: odbor ekonomicko-správní Skupina 3: Slu by pro obyvatelstvo 3111 Mate ská kola ORG Rozpo et 5331 Skute. v tis.k dotace na provoz p ísp v.organizace od obce 3111 1 246 000

Více

Komentář k rozpočtu na rok 2016

Komentář k rozpočtu na rok 2016 Komentář k rozpočtu na rok 2016 Rozpočet obce je finanční plán, který slouží k finančnímu a hospodářskému řízení obce. Rozpočet obce je sestaven na jeden kalendářní rok a je zpracován v návaznosti na schválený

Více

Pitná voda, kanalizace - 2310,2321 231 30 2310 6121 Stavba vodovodů 1 200 000,00 celkem 1 200 000,00

Pitná voda, kanalizace - 2310,2321 231 30 2310 6121 Stavba vodovodů 1 200 000,00 celkem 1 200 000,00 VÝDAJE v Kč 231 10 4357 5321 Neinv.dot.obcím-Domovy důch. 200 000,00 231 10 6171 5229 Ost.neinv.dotace -členské přísp. 6 070,00 231 10 6171 5321 Neinv.dot.obcím-přestupky 6 320,00 231 10 6171 5329 Ost.

Více

Návrh rozpočtu obce Olomučany na rok 2016. Příjmy

Návrh rozpočtu obce Olomučany na rok 2016. Příjmy Návrh rozpočtu obce Olomučany na rok 2016 Příjmy Položka popis v Kč 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 2 000 000,00 Kč 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 70 000,00

Více

Závěrečný účet za rok 2013

Závěrečný účet za rok 2013 Obec Křenek Křenek 23, 27714 Dřísy IČO: 00236985 Závěrečný účet za rok 2013 KEO 8.06c / Uc15e zpracováno: 30.05.2014 strana 1 PŘÍ J M Y dle tříd Položka Třída: 1 DAŇOVÉ PŘÍ JMY 1111 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Záv re ný ú et obce Panenská Rozsí ka za rok 2013

Záv re ný ú et obce Panenská Rozsí ka za rok 2013 Dlouhodobý nehmotný majetek 018 0000 0000 0000 00000 0000 000 Drobný dlouhodobý nehmotný maj 0,00 0,00 23 949,20 019 0000 0000 0000 00000 0000 000 Ostatní dlouhodobý nehmotný ma 0,00 0,00 307 530,60 Dlouhodobý

Více

zpracováno: 14.04.2014 strana : 1 Závěrečný účet za rok 2013 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

zpracováno: 14.04.2014 strana : 1 Závěrečný účet za rok 2013 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl KEO 8.06d / Uc15e P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 1111 Daň z příjmů fyz.osob

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 995 ze dne 17.12.2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 995 ze dne 17.12.2014 č.j.: 1075/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 995 ze dne 17.12.2014 Úprava rozpočtu roku 2014 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. úpravu rozpočtu městské části Praha

Více

PLAN CONTROL s.r.o., U Trojice 120, 380 01 Český Krumlov

PLAN CONTROL s.r.o., U Trojice 120, 380 01 Český Krumlov PLAN CONTROL s.r.o., U Trojice 120, 380 01 Český Krumlov Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření svazku obcí Identifikační údaje: IČO 15789683 Název svazku:svazek Lipenských obcí Jména osob provádějících

Více

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Příjmy v Kč: OD PA POL: Návrh rozpočtu 2016: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkč.požitků 1111 2 650 000 Daň z příjmů fyzických

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad Licence: D01W XCRGBA1A / A1A (14122012 / 01012012) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad FIN 2-12 M sestavený

Více

C E L K E M P Ř Í J M Y 1.304.840,63 1.269.087,00 102.82 1.304.691,00 100.01 149,63

C E L K E M P Ř Í J M Y 1.304.840,63 1.269.087,00 102.82 1.304.691,00 100.01 149,63 KEO 7.95b / Uc15f - rozpočtové hospodaření dle tříd třída skutečnost schválený % upravený % rozdíl 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 853.694,94 856.600,00 99.66 853.620,00 100.01 74,94 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 279.519,69 352.387,00

Více

Závěrečný účet obce Uhřice za rok 2013

Závěrečný účet obce Uhřice za rok 2013 Závěrečný účet obce Uhřice za rok 2013 V souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá obec Uhřice závěrečný účet obce za rok 2013. Údaje

Více

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011 -výdaje

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011 -výdaje Obec Chlumec, IČ: 00391387 Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011 -výdaje položka text Schválený rozpočet 2011 Upravený rozpočet 2011 Skutečnost 2011 Silnice 2212 5139 Nákup materiálu 0 26 000 39 069

Více

Konsolidace příjmů 2.436.034,54 po 23.074.221,00 31.110.548,00 21.392.690,48 68,76 konsolidaci

Konsolidace příjmů 2.436.034,54 po 23.074.221,00 31.110.548,00 21.392.690,48 68,76 konsolidaci Závěrečný účet obce Jindřichovice pod Smrkem za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Plnění rozpočtu dle výkazu Fin 2-12M vyjádřeno

Více

Praha 22 - schválený rozpočet na rok 2014

Praha 22 - schválený rozpočet na rok 2014 Praha 22 - schválený rozpočet na rok 2014 Daňové příjmy Poplatek ze psů 0 1341 250000 Rekreační poplatek 0 1342 2000 Poplatek za užívání veřejného prostranství 0 1343 1000000 Poplatek z ubytovací kapacity

Více

Rozpočtové příjmy Rozpočet Skutečnost

Rozpočtové příjmy Rozpočet Skutečnost O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 V Těchobuzi, dne 14.06.2006 Závěrečný účet Obce Těchobuz za rok 2005 Č.j.

Více

Celková rekapitulace rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 2015 POROVNÁNÍ BĚŽNÉHO A KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU 2015

Celková rekapitulace rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 2015 POROVNÁNÍ BĚŽNÉHO A KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU 2015 Celková rekapitulace rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad PŘÍJMY třída 4 - neinvestiční transfer 87 350 000 90 834 150 z toho: Ústecký kraj 11 735 000 2 801 000 Karlovarský kraj 5 819

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012) Město Nová Role ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 31.12. 2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00254819 název Město Nová Role ulice,

Více

S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T roku: 2009

S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T roku: 2009 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 820000.00 0000 0000 1112 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 200000.00 0000 0000 1113 00000000

Více

V kapitálových příjmech kromě drobných prodejů pozemků je plánován prodej garážových stání v bytových domech u Billy.

V kapitálových příjmech kromě drobných prodejů pozemků je plánován prodej garážových stání v bytových domech u Billy. R O Z P O Č E T 2014 Projednáno v radě města: 27.11.2013 Bude zveřejněno: 2.12.2013 na úřední desce města a na webových stránkách města Schvalováno v zastupitelstvu města: 18.12.2013 Rozpočet města Slaného

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.3.2011

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.3.2011 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.3.2011 Schváleno: 11/2011-RM - dne 31.3. 2011 Název položky rozpočtu Daňové příjmy 59 582 18 642 40 940 31 DPFO - závislá činnost 10 439 2 781 7

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne 14.7.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne 14.7.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne 14.7.2015 Začátek: 18:30 hodin Přítomni: R. Dibus, M. Hadinec, L. Hrabě, P. Dibus, J. Luža, K. Dibus, L. Mitáček Omluveni: Hosté: Zapisovatel:

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2016

Rozpočet města Holešova na rok 2016 Rozpočet města Holešova na rok 2016 Výdaje ODDPA Odbor finanční - ORJ. 11 Grohova 2 000 Havlíčkova 2 500 Masarykova 1 500 3113 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - 1.ZŠ 4 100 3113

Více

Rozpočet města Heřmanův Městec na rok 2011

Rozpočet města Heřmanův Městec na rok 2011 Rozpočet města Heřmanův Městec na rok 2011 paragraf položka Daňové příjmy: v Kč 1111 daň z příj.fyz. os. ze záv. čin. 7 000 000 1112 daň z př.fyz.os.sam.výd.čin. 900 000 1113 daň z př. fyz. osob z kapit.

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Rozpočtové změny a ú pravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2007 VIII. série

Rozpočtové změny a ú pravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2007 VIII. série Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 36.23.07 Rozpočtové změny a ú pravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2007 VIII. série RZ č. 69 Posílení rozpočtu ORJ 0015 Zdravotnictví o 138.000,-

Více

Návrh rozpočtu na rok 2010

Návrh rozpočtu na rok 2010 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČO 00278742 Návrh rozpočtu na rok 2010 P Ř Í J M Y r.2010 DPFO - závislá činnost 3 355 600 DPFO - OSVČ - (sdílená i teritoriální) 585 200 DPFO - kapitálové

Více

Bašnice 3 508 01 Hořice

Bašnice 3 508 01 Hořice KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bašnice, IČ: 00271314 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

NÁVRH ROZPOČTU PRO ROK 2014

NÁVRH ROZPOČTU PRO ROK 2014 NÁVRH ROZPOČTU PRO ROK 2014 SKUTEČNOST 2013 v Kč NÁVRH ROZPOČTU 2014 v tis. Kč Par Pol Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje 2119 Prodej dřeva 53 988 30 000 30 0 5021 Ostatní osobní výdaje 3 875 4

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIS-2189/12-S o veřejnosprávní kontrole podle 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Návrh Závěrečného účtu obce Mackovice za rok 2014

Návrh Závěrečného účtu obce Mackovice za rok 2014 Návrh Závěrečného účtu obce Mackovice za rok 2014 Na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje Obec Mackovice návrh na závěrečný účet obce Mackovice za rok

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 939/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 972 ze dne 14.12.2015 Směrnice rady městské části k provádění pokladních operací s penězi v hotovosti a ceninami, jejich dokumentaci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Výroční zpráva o hospodaření Základní školy, Děčín II,, příspěvková organizace Základní škola Děčín II, je příspěvkovou organizací, jejíž

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007 Střední škola oděvní, služeb a podnikání Příčná 1108, 708 00 Ostrava-Poruba Příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007 Mgr. Pavel Chrenka Ředitel SŠ V Ostravě-Porubě

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA HOLIC. rok 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA HOLIC. rok 2013 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA HOLIC rok Příjmy Výdaje Financování Zveřejněný rozpočet 106 313,4 103 313,4 3 000,0 Schváleno 17.12.2012 106 313,4 103 313,4 3 000,0 provozní výdaje 92 961,9 kapitálové výdaje

Více

Konsolidace příjmů 2.371.209,75 po 18.555.860,00 25.406.828,00 19.494.652,57 76,73 konsolidaci

Konsolidace příjmů 2.371.209,75 po 18.555.860,00 25.406.828,00 19.494.652,57 76,73 konsolidaci Závěrečný účet obce Jindřichovice pod Smrkem za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Plnění rozpočtu dle výkazu Fin 2-12M vyjádřeno

Více

NÁVRH ROZPOČTU MO PARDUBICE V NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MO PARDUBICE V NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MO PARDUBICE V NA ROK 2015 Komentář k návrhu rozpočtu MO Pardubice V Příjmová část rozpočtu vychází z podmínek platných v době přípravy návrhu rozpočtu, tj. z platného Statutu města, platných

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více