Závěrečná zpráva. Programu prevence kriminality města Mělníka. za rok 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečná zpráva. Programu prevence kriminality města Mělníka. za rok 2015"

Transkript

1 Závěrečná zpráva Programu prevence kriminality města Mělníka za rok 2015 Zpracovala: Bc. Irena Podivínská, DiS. manažerka prevence kriminality 21. ledna 2016

2 Prevence kriminality ve strategických dokumentech Program PARTNERSTVÍ navazoval na Komplexní součinnostní program prevence kriminality vyhlášený Ministerstvem vnitra ČR, ke kterému se město Mělník rozhodnutím městské Rady ze dne a městského Zastupitelstva ze dne připojilo. Prevence kriminality probíhá v našem městě v souladu se strategiemi prevence kriminality. Strategie PK Strategie PK Strategie PK Strategie PK Strategii PK v roce 2012 došlo k přepracování předchozí strategie s ohledem na změnami v rámci požadavků Ministerstva vnitra ČR v oblasti prevence kriminality Základními strategickými dokumenty v oblasti prevence kriminality jsou: 1. Strategie PK Program prevence kriminality města Mělníka pro rok Bezpečnostní analýza aktualizace probíhá každoročně v rámci vyhodnocení programu předchozího roku Program prevence kriminality města Mělníka 2015 Program prevence kriminality města Mělníka pro rok 2015 byl založen na několika prioritách: naplňování Strategie prevence kriminality města Mělníka pro roky , podpora spolupráce města, městské a státní policie, škol, volnočasových aktivit a ostatních organizací pracujících ve městě v rámci zajištění programů prevence kriminality, prohlubování právního vědomí občanů se zaměřením na všechny věkové skupiny, práce se skupinami ohroženými spácháním trestného činu i skupinami rizikovými atraktivní formou přiblížit občanům práci jednotlivých složek Integrovaného záchranného systému občanům v rámci zvyšování důvěry občanů v tyto složky. Pro zajištění výše uvedených priorit byly připraveny projekty, na nichž participovali s městem Mělník Městská policie Mělník, Krajské ředitelství Policie ČR, Územní odbor Mělník, místní mateřské, základní a střední školy, Okresní státní zastupitelství Mělník a Okresní soud Mělník, nestátní neziskové organizace a rodinná centra působící ve městě, organizační složky města (Sociálně aktivizační služby města Mělníka a Služby prevence města Mělníka). 2

3 Financování Programu prevence kriminality města Mělníka pro rok 2015 bylo zabezpečeno třemi základními zdroji: 1. Město Mělník financovalo z rozpočtu na rok 2015 projekty prevence kriminality částkou Kč a provoz Centra prevence kriminality a dopravní výchovy částkou Kč. 2. z dotačního řízení Ministerstva vnitra ČR bylo získáno Kč. 3. z dotačního řízení Auto Škoda Mladá Boleslav s.r.o. bylo získáno Kč 4. Centrum prevence kriminality generovalo zisk za pronájem plochy autoškolám, pronájem učebny a výuku dopravní výchovy ve výši Kč. Projekty prevence kriminality finančně podpořené z dotačního řízení Ministerstva vnitra ČR Projekt OSVĚTLENÍ CENTRA PREVENCE KRIMINALITY A DOPRAVNÍ VÝCHOVY byl realizován vybudováním osvětlení skládajícího se z kompletu ocelového stožáru se 3 ks svítidel. V současné době vybudované osvětlení působí preventivně i funkčně, zejména prodloužením doby možného používání areálu. Osvětlení umožňuje využívání sportovního i workoutového hřiště v době po setmění v případě vhodných klimatických podmínek pro cvičení. Ostatní tři podané projekty nebyly podpořeny z tohoto dotačního řízení, realizace proběhla v rámci podpory města. Projekty prevence kriminality finančně zabezpečené z rozpočtu města Mělníka 1) Projekt VZDĚLÁVÁNÍ STRÁŽNÍKŮ A POLICISTŮ byl podán do dotačního řízení MVČR, avšak nebyl podpořen, čímž došlo k financování městem v plné výši. Školení bylo zaměřeno na podporu vzdělávání v rámci podpory community policing v oblastech, které byly připraveny s ohledem na místní situaci ve městě a vycházejí z podnětů samotných uchazečů z roku ) Projekt WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ byl realizován jako investiční projekt výstavby workoutového sportovního hřiště v areálu Centra prevence kriminality a dopravní výchovy. Od září 2015 je hojně využíván širokou veřejností a zájem o toto cvičení vyústil až v založení zapsaného spolku Workout Mělník, který zde pořádá pravidelné tréninky třikrát týdně a pracuje i s mládeží. 3) Projekt SEMINÁŘ MULTIDISCIPLINÁRNÍHO TÝMU SVI byl realizován od v prostorách Městského úřadu Mělník. Byla zhodnocena vzájemná spolupráce zainteresovaných složek regionu (zástupci základních a středních škol, MP, PČR, OSPOD, a dalších institucí) a účastníci byli seznámeni s novinkami v oblasti prevence nežádoucích jevů, legislativy apod. Lektorsky seminář zajistilo Společně k bezpečí o.s. v rámci tematických dnů: Mládež a drogy (institucionální spolupráce) - Bohumil Zumr, Jindřich Fronc, Kateřina Pospíšilová; Subkultura a životní styl - Kateřina Pospíšilová, Spolupráce institucí v oblasti prevence kriminality a SPJ 3

4 Michaela Veselá; Odměny a tresty ve škole - Michaela Veselá - kazuistická práce. 4) Projekt DEN BEZPEČÍ A POŘÁDKU - Poradenský den prevence kriminality konaný pod záštitou starosty města - Dne byl realizován šestý ročník preventivně prezentační a poradenské akce, jíž se zúčastní složky IZS - MěP, PČR, HZS, prezentovali se i vzdělávací a volnočasové aktivity pro děti a mládež, ale i organizace se zaměřením na seniory a rodiny s dětmi. 5) Projekt VÝSTAVA Historie IZS Preventivně informační akce od do byl realizován čtvrtý ročník výstavy s interaktivním programem, jejímž cílem bylo informovat děti a mládež o historii IZS. Na projektu participovali manažerka PK, složky IZS a Regionální muzeum Mělník. Vernisáže výstavy se zúčastnilo 165 hostů, program pro školy absolvovalo 1160 žáků a 91 pedagogů, programu pro veřejnost se účastnilo 410 návštěvníků. Celkově si výstavu nenechalo ujít 1826 osob. Akce mající výraznou mediální podporu, zaznamenala velký ohlas nejen u veřejnosti, ale především u dětí a jejich učitelů. 6) Projekt BEZPEČNÝ NÁKUP Preventivně informační akce - projekt byl zaměřen v době předvánočních nákupů na prevenci krádeží kapesních, z osobních zavazadel a osobních automobilů. Realizován byl již šestý ročník. Na projektu participovali manažerka PK, Městská policie Mělník a Obvodní odd. Policie ČR Mělník. 7) Projekt PRÁVO PRO KAŽDÉHO Preventivně vzdělávací akce projekt zaměřený na zvyšování právního vědomí byl realizován na Gymnáziu Jana Palacha, kde byli studenti v rámci interaktivních besed s odborníky z praxe seznámeni s poznatky z trestního práva, přestupků, rodinného práva a sociálních systémů. Realizován byl v průběhu měsíců října až prosince, ve spolupráci s pedagožkou GJP paní Mgr. Dagmar Dvořákovou a lektory PhDr. Drahomírou Pavlíkovou a Bc. Vítězslavem Jarošem. Celý projekt má velmi kladnou odezvu jak u pedagogů tak studentů. Realizován byl 12. ročník projektu. Na projektu participují úsek sociální kurately, základní a střední školy. 8) SOUTĚŽE PREVENCE KRIMINALITY v rámci roku 2015 byly vyhlášeny dvě soutěže - v oblasti prevence kriminality Prevence trochu jinak s výstavou od do v Regionálním muzeu Mělník a v oblasti dopravní výchovy Silnice to není hřiště s výstavou od do na Radnici Mělník. Obě soutěže naplnily svůj cíl, čímž bylo aktivizovat občany, zejména dětí, a zapojit je do řešení daných problematik. Na projektu participovali manažerka PK, Městská policie Mělník, Obvodní oddělení Policie ČR Mělník, Regionální muzeu Mělník a BESIP. 9) Projekt INFO 2015 v rámci zvyšování právního vědomí a informovanosti občanů byly vydávány infomateriály - omalovánky pro děti z MŠ Městské policie Mělník a infomateriály pro mládež a ropdiče v oblasti kyberšikany. Na projektu participovali manažerka PK, Městská policie Mělník, Obvodní oddělení Policie ČR Mělník. 10) Dotazníkové šetření pocitu bezpečí u občanů Mělník a projekt Bezpečné město v rámci přípravy nové čtyřleté strategie prevence kriminality za město byl proveden průzkum dotazníkovým šetřením k pocitu vnímaného bezpečí ve městě. Město Mělník od zahájilo jednání s Krajským ředitelstvím Policie Středočeského kraje o projektu Bezpečné město. V průběhu jednání o daném projektu bylo uskutečněno několik jednání zástupců města, KŘPČR Stč. k., včetně zastoupení ÚO PČR Mělník a Obvodním odd. PČR Mělník, 4

5 Městské policie Mělník o potřebných krocích a investicích směřujících k zapojení se do projektu. Ze strany města, městské policie i policie byla učiněna všechna potřebná opatření ke spuštění projektu na začátku roku Projekty prevence kriminality s realizací odloženou na rok ) Projekt VIDEOSNÍMEK - MOTORKÁŘI v rámci zvyšování právního vědomí a prevence kriminality v oblasti dopravní měl vzniknout s ohledem na místní podmínky videosnímek s tématikou zaměřenou na motorkáře (vybavení motocyklu, správná jízda, praktické návody jízdy, bezpečnostní prvky ve výbavě, apod.). Na přípravě projektu participovali manažerka PK, Městská policie Mělník, Územní odbor Policie ČR Mělník, odbor dopravy MěÚ Mělník i dopravní ředitel Policejního prezidia. Projekt byl však pro časovou náročnost přesunut do roku ) Projekt SENIOR projekt zaměřený na komplexní prevenci kriminality a dopravní výchovy u seniorů ve městě. Na projektu participovali manažerka PK, Městská policie Mělník, Územní odbor Policie ČR Mělník, odbor dopravní a správní, BESIP, Škoda Auto Mladá Boleslav, rodinná centra a NNO. Projekt byl odložen s realizací na I. Pololetí roku 2016 a bude realizován za grantové podpory ŠKODA AUTO Mladá Boleslav.. 13) Projekt PRÁCE JAKO HODNOTA projekt nebyl z důvodu časové náročnosti v tomto roce realizován a přechází do roku ) Projekt Anděl strážný v roce 2015 nebyl realizován, neboť nebyl nominován nikdo, kdo by měl být oceněn v profesionální či občanské kategorii. Projekt bude pokračovat i v roce ) Kontrola bezdomovců v roce 2015 nebyla realizována vzhledem k mírnému poklesu prosincových teplot a pravidelnému zajišťování práce s bezdomovci úsekem terénní sociální práce - sociálním kurátorem a nově vzniklým úsekem sociálních služeb. Město mimo úseku terénní sociální práce provozuje registrovanou sociální službu terénní program specificky zaměřenou na práci s lidmi bez domova, včetně zajišťování potravinové pomoci. Akce byla přesunuta do ledna či února 2016 dle potřeby bezdomovců a situace. 5

6 Centrum prevence kriminality a dopravní výchovy Centrum prevence kriminality a dopravní výchovy bylo jakožto dětské dopravní hřiště převzato do užívání Odborem sociálních věcí a zdravotnictví v rámci prevence kriminality a plní úkoly dané celostátními programy k výuce dopravní výchovy. Výuka i programy s dopravní tématikou probíhaly pod vedením proškolených pracovníků BESIPu (manažerka PK, strážníci MěP, policisté PČR, specialisté). Primární využití: 1) Výuka pro zařízení předškolní a školní výuky dopravní výchova 2) Využití pro zkoušky odborné způsobilosti ze strany zkušebních komisařů MěÚ Mělník Sekundární využití: 3) Centrum prevence kriminality - výuka pro mimoškolní aktivity - MěP Mělník, PČR, Město Mělník Sociálně aktivizační služby, O.S. Babylon 4) Využití autocvičiště pronájem autoškolám pro výcvik v rámci výuky 5) Další využití pronájem dalším organizacím pro konání propagačních a prezentačních akce - autosalony, cyklosporty, apod.) Využití v roce 2015 Duben 2015 výuka dopravní výchovy 273 dětí 13 základních škol akce Den bezpečné dopravy Okresní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů pod záštitou BESIPu Stč. kraje Květen 2015 výuka dopravní výchovy 311 dětí 15 základních škol akce Na kole bezpečně org. MŠ Pohádka Mělník (435 účastníků) Červen 2015 výuka dopravní výchovy 271 dětí 7 základních škol, 1 mateřská škola, 1 střední škola akce Bezpečně o prázdninách ve spolupráci s RC Kašpárek a ČPP akce Vítání prázdnin akce SDH Mlazice Sociálně aktivizační služby města Mělníka pobyt s dětmi Sociálně aktivizační služby města Mělníka pobyt s dětmi Terénní sociální práce MěÚ Mělník pobyt s dětmi Terénní sociální práce MěÚ Mělník pobyt s dětmi Příměstský tábor ve spolupráci s DDM Mělník Slavnostní otevření Workoutového fitness parku a klubovny se zázemím pro rodiče ve spolupráci s Workout Mělník akce Rozjíždíme to s Kašpárkem ve spolupráci s RC Kašpárek a Workout Mělník Říjen 2015 výuka dopravní výchovy 298 dětí 13 základních škol Listopad 2015 výuka dopravní výchovy 286 dětí 12 základních škol Porada školních metodiků prevence kriminality ve spolupráci s Pedagogicko psychologickou poradnou Mělník Terénní sociální práce MěÚ Mělník práce s dětmi ze SVL Terénní sociální práce MěÚ Mělník práce s dětmi ze SVL 6

7 Co se nám v roce 2015 povedlo zlepšit: Opětovně vydat pro své návštěvníky Zápisník správného cyklisty a nově vydat Výběr dopravního značení pro CPKaDV Mělník a pracovní materiál k výuce Křižovatky.. Připravit a uvést v život nový výukový program pro mateřské školy. Za finanční podpory města vybudovat workoutový fitnes park a klubovnu pro venkovní využití. otevřít areál širšímu využití akce firem, nestátních neziskových organizací, organizačních složek. Hřiště je veřejně přístupné a je využíváno k trávení volného času dětmi, mládeží, rodinami i seniory, jejichž návštěvnost se zvyšuje. Prevence kriminality realizované subjekty participujícími na Programu PK města Mělníka v roce 2015 Městská policie Mělník Městská policie Mělník provádí vlastní programy prevence kriminality v průběhu celého roku připravené pro mateřské, základní a střední školy či specificky zaměřené na určitou skupinu osob či konkrétní sociálně patologický jev na území města Mělníka. Při těchto programech se městské policii podařilo oslovit přes lidí. Městská policie Mělník realizovala vlastní program Pomoc, kyberšikana Sdílej to! v Mělnickém kulturním centru, kterému předcházel velice aktivní program realizovaný ve třídách základní škol. Aktivně se podílí na realizaci projektů v rámci Programu PK města Mělníka. Tato preventivní činnost je zajišťována Preventivně dopravní skupinou vedením kpt. Petra Limprechta s preventisty MěP Radkou Havelkovou, DiS. a Martinem Motákem. V případě potřeby dalšími strážníky MěP. Městská policie vedle činnosti, která je jí dána zákonem o obecní policii, zajišťuje také provoz a obsluhu městského kamerového dohlížecího systému a radaru na měření rychlosti. Krajské ředitelství Policie ČR Územní odbor Mělník KŘ PČR Stč. kraje - Územní odbor Mělník realizuje v rámci činnosti Oddělení tisku a prevence vlastní programy prevence kriminality v průběhu celého roku v mateřských, základních a středních školách, ale i programy specificky zaměřené na určitou skupinu občanů či konkrétní sociálně patologický jev na území pověřené oblasti Mělník, Kralupy nad Vltavou a Neratovice. Aktivně se podílí na realizaci projektů v rámci Programu PK města Mělníka. Tato preventivní činnost je zajišťována policistou OTP nprap. Václavem Tichým (ukončil činnost k ) a ve spolupráci s policisty Obvodního oddělení Mělník, jehož vedení je výrazně spolupráci nakloněno. Mateřské, základní a střední školy ve městě Mateřské, základní a střední školy ve městě Mělníku mají v rámci svých vnitřních pravidel zajištěny programy prevence kriminality dle součástí Minimálních preventivních programů specificky vytvořených dle řešených problémů na každé škole. Programy prevence kriminality zajišťují prostřednictvím vlastní výuky, ve spolupráci se státními i nestátními subjekty, Městskou policií Mělník a Oddělením tisku a prevence PČR Mělník. 7

8 Městský úřad Mělník Odbor sociálních věcí a zdravotnictví V rámci tohoto odboru je na prevenci kriminality spolupracováno s Orgánem sociálně právní ochrany dětí, úsekem sociální kurately, úsekem terénní sociální práce a úsekem sociálních služeb. propojení s ostatními participujícími subjekty výborně funguje v rámci Systému včasné intervence, Multidisciplinárnímu týmu SVI i týmu pro mládež. Služby prevence města Mělníka Služby prevence města Mělníka - organizační složka města zřízená k poskytování služeb sociální prevence podle zákona o sociálních službách. Zaregistrované a poskytované sociální služby: Noclehárna Mělník, Azylový dům Mělník, Sociálně právní poradna Mělník, Terénní program Mělník, Dům pro matky s dětmi. Činnost organizační složky je v rámci PK zaměřena na práci s osobami ohroženými sociálním vyloučením, osoby ohrožené trestnou činností jiných a oběti TČ, stejně tak i na prevenci bezdomovectví. Centrum seniorů Mělník Centrum seniorů Mělník příspěvková organizace města zřízená k poskytování sociálních služeb seniorům podle zákona o sociálních službách. CSM nabízí své komplexní služby v těchto zařízeních: Domov pro seniory Ludmila, Domov pro seniory Penzion, Domov pro seniory se zvláštním režimem Vážka a Terénní pečovatelská služba. V rámci Domovů pro seniory Ludmila a Penzion a Terénní pečovatelské služby bylo provedeno několik preventivních programů, na kterých se podílel tým prevence kriminality. Medializace Programu prevence kriminality města Mělníka v roce 2015 V průběhu roku 2015 pokračovala velice dobrá spolupráce s médii, která ve městě a blízkém okolí zveřejňují informace pro občany města. Manažerka PK se účastnila tiskových konferenci pořádaných městem a ve spolupráci s tiskovou mluvčí města prezentovala připravované i realizované projekty. Při realizaci projektů a programů byly informace předávány dle charakteru jednotlivých částí projektu v ústní, elektronické či tištěné formě. Projekty byly ve své přípravné, realizační i závěrečné fázi prezentovány při pravidelných tiskových konferencích pořádaných městem, čímž došlo k informování občanů prostřednictvím médií. Tiskové konference města navštěvují zástupci regionální TV, regionálních i celorepublikových rádií a zástupci celorepublikových i lokálních novin. Mimo mediálních partnerů byly informace poskytovány i v rámci měsíčníku Radnice, jehož vydavatelem je město Mělník. Informace byly zveřejňovány i v sekci Prevence kriminality na webových stránkách města. Materiály vytvořené v rámci projektů byly používány při realizaci programu prevence kriminality během roku a jsou občanům nadále k dispozici na webových stránkách města. V prosinci tohoto roku byla zahájena jednání Krajského ředitelství Policie ČR Středočeského kraje s městem na zapojení do projektu Bezpečný Mělník, jehož jedna z částí je právě založena na medializaci specifických informací v oblasti prevence kriminality. 8

Program prevence kriminality města Mělníka. pro rok 2014

Program prevence kriminality města Mělníka. pro rok 2014 Program prevence kriminality města Mělníka pro rok 2014 Zpracovala: Bc. Irena Podivínská, DiS. manažerka prevence kriminality Mělník, 31. 01. 2014 Program prevence kriminality města Mělníka pro rok 2014

Více

Program prevence kriminality města Mělníka. pro rok 2016

Program prevence kriminality města Mělníka. pro rok 2016 Program prevence kriminality města Mělníka pro rok 2016 Zpracovala: Bc. Irena Podivínská, DiS. manažerka prevence kriminality Mělník, 10. 02. 2016 1 Program prevence kriminality města Mělníka pro rok 2016

Více

Strategie prevence kriminality na léta 2008 až 2011. Ministerstvo vnitra odbor prevence kriminality Radek Jiránek

Strategie prevence kriminality na léta 2008 až 2011. Ministerstvo vnitra odbor prevence kriminality Radek Jiránek Strategie prevence kriminality na léta 2008 až 2011 Ministerstvo vnitra odbor prevence kriminality Radek Jiránek Obsah prezentace 1. Východiska strategie 2. Priority, principy a okruhy strategie 3. Nový

Více

KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY KRAJE VYSOČINA na léta 2013-2016

KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY KRAJE VYSOČINA na léta 2013-2016 KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY KRAJE VYSOČINA na léta 2013-2016 1 Koncepce prevence kriminality Kraje Vysočina na léta 2013 až 2016 1. Východiska Koncepce je navržena na základě: Strategie prevence kriminality

Více

Program prevence rizikového chování

Program prevence rizikového chování Program prevence rizikového chování na roky 2012 2015 Jednotlivé aktivity a jejich vyhodnocení k 31. 12. 2015 1. Program prevence rizikového chování dotační titul města Pro roky 2012-2015 byla pro oblast

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC 1. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 1. 2015 Bod pořadu jednání: Program prevence kriminality na rok 2015 pro město Liberec Zpracoval: odbor, oddělení: Bc. Lukáš

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 196/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 173 ze dne 14.03.2016 Akční plán pro rok 2016 Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na území Městské části Praha

Více

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje TISKOVÁ KONFERENCE VYHODNOCENÍ ROKU 2011

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje TISKOVÁ KONFERENCE VYHODNOCENÍ ROKU 2011 Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje TISKOVÁ KONFERENCE VYHODNOCENÍ ROKU 2011 Hradec Králové 30. 1. 2012 Dámy a pánové, vážení hosté, začátkem každého roku Vám již tradičně předkládáme informace

Více

Městská policie Lysá nad Labem Zastupitelstvo města Lysá n. L. dne 17. 02. 2016

Městská policie Lysá nad Labem Zastupitelstvo města Lysá n. L. dne 17. 02. 2016 Městská policie Lysá nad Labem Zastupitelstvo města Lysá n. L. dne 17. 02. 2016 Informativní zpráva o bezpečnostní situaci v Lysé nad Labem za rok 2015 Zpráva se předkládá z důvodu: Informativní zpráva

Více

Monitorovací zpráva o plnění Akčního plánu Střednědobého plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit pro Hlučínsko za rok 2012

Monitorovací zpráva o plnění Akčního plánu Střednědobého plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit pro Hlučínsko za rok 2012 Monitorovací zpráva o plnění Akčního plánu Střednědobého plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit pro Hlučínsko za rok 2012 Listopad 2012 OBECNÉ CÍLE Cíl 1: USILOVAT O DOSTATEČNOU INFORMOVANOST.

Více

AKČNÍ PLÁN STAV PLNĚNÍ K 31.12.2014. ke Koncepci protidrogové politiky ve Zlínském kraji na léta 2010-2014

AKČNÍ PLÁN STAV PLNĚNÍ K 31.12.2014. ke Koncepci protidrogové politiky ve Zlínském kraji na léta 2010-2014 AKČNÍ PLÁN ke Koncepci protidrogové politiky ve Zlínském kraji na léta 2010-2014 STAV PLNĚNÍ K 31.12.2014 Zpracoval: Odbor Kancelář hejtmana Oddělení neziskového sektoru Mgr. Petr Horyanský krajský koordinátor

Více

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘINEC ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Metodika odboru sociálních věcí č. 5/2014 ve znění Dodatku č. 1 a č. 2 s účinností ode dne 01.07.2015 PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VÝKONU

Více

ZK-05-2008-18, př. 1 Počet stran: 56. Bezpečnostní analýza kraje Vysočina

ZK-05-2008-18, př. 1 Počet stran: 56. Bezpečnostní analýza kraje Vysočina ZK-05-2008-18, př. 1 Počet stran: 56 Bezpečnostní analýza kraje Vysočina 1 Obsah I. Úvod II. Legislativa a vymezení základních pojmů III. Doporučení k prevenci kriminality v kraji IV. Bezpečnostní analýza

Více

Bezpečnostní analýza podklad Programu prevence kriminality města Mělníka. na rok 2016

Bezpečnostní analýza podklad Programu prevence kriminality města Mělníka. na rok 2016 Bezpečnostní analýza podklad Programu prevence kriminality města Mělníka na rok 2016 Zpracovala: Bc. Irena Podivínská, DiS. manažerka prevence kriminality 01. února 2016 Prevence kriminality z pohledu

Více

Poskytování dotací z Programu prevence kriminality (podmínky, chyby v žádostech a dobrá praxe)

Poskytování dotací z Programu prevence kriminality (podmínky, chyby v žádostech a dobrá praxe) Setkání manažerů PK Poskytování dotací z Programu prevence kriminality (podmínky, chyby v žádostech a dobrá praxe) Ministerstvo vnitra ČR 2015 1 Terminologie Program prevence kriminality = dotační titul

Více

Národní centrum bezpečnějšího internetu Zpráva o činnosti v roce 2012

Národní centrum bezpečnějšího internetu Zpráva o činnosti v roce 2012 Národní centrum bezpečnějšího internetu Zpráva o činnosti v roce 2012 ÚVOD Jiří Palyza výkonný ředitel Rok 2012 byl z hlediska aktivit a dalšího rozvoje Národního centra bezpečnějšího internetu (NCBI)

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Staré Město, okr. Šumperk Minimální preventivní program Nikola Bechrová Školní rok 2015/2016 Dokument, jimž se řídí realizace školní prevence, je Metodické doporučení k

Více

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2007 2008

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2007 2008 PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA SEMILY Nádražní 213, P. BOX 72, PSČ 513 01 www. pppsemily.wz.cz tel.: 481 625 390, ppp.semily@worldonline.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2007 2008 Zprávu

Více

Minimální preventivní program sociálně patologických jevů a chování

Minimální preventivní program sociálně patologických jevů a chování Minimální preventivní program sociálně patologických jevů a chování Základní škola Volyně Aktualizace pro školní rok 2014/15 Zpracovala: Mgr. Martina Boušková I. Úvod Ve školním věku, zvláště ve starším

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program 1 Školní rok: 2011/2012 Minimální preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE (metodika str. 6) Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 296 200

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola praktická, Roudnice nad Labem, Neklanova 1807, příspěvková organizace Jméno a příjmení ředitele Mgr.

Více

Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2016

Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2016 Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok Zpracoval: Odbor sociální problematiky ÚMČ Praha 5 listopad 2015 www.kpss5.info Akční plán rozvoje sociálních

Více

Koncepce prevence kriminality a drogové problematiky města Třebíče na léta

Koncepce prevence kriminality a drogové problematiky města Třebíče na léta Koncepce kriminality a drogové problematiky města Třebíče na léta 2012 2016 Akční plán kriminality na léta 2014 2015 1. Snížení nápadu majetkové trestné činnosti, se zaměřením na vloupání do rekreačních

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Bod programu: 14. 12. 2015 45. Věc: Informace o stavu a naplňování opatření v rámci Strategie protidrogové politiky Ústeckého kraje na období 2015 2018 Důvod

Více

Oblasti primární prevence Cíle programu

Oblasti primární prevence Cíle programu Obsah SoZŠ Integrál pro žáky se specifickými poruchami učení s.r.o. Vypracovala Mgr. Hana Štefaňáková, školní metodik prevence (aktualizace pro školní rok 2015-2016) Oblasti primární prevence Cíle programu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TUPOLEVOVA Dobratická 525, 199 00 Praha Letňany, odloučené pracoviště MŠ Havířovská 476, Praha 9 tel.: 286 920 533, e-mail: reditel@tupolevka.cz, http:// www.tupolevka.cz

Více

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny ZŠ a MŠ Staňkovice Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Název zařízení: Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny Adresa: Postoloprtská 100, Staňkovice 439 49 Telefon: 415 721

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA M ě l n í k, o.p.s. Výroční zpráva o činnosti školy

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA M ě l n í k, o.p.s. Výroční zpráva o činnosti školy SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA M ě l n í k, o.p.s. Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole typ školy : zřizovatel : Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967

Více

Minimální preventivní program 2015/ 2016

Minimální preventivní program 2015/ 2016 Minimální preventivní program 2015/ 2016 Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace Adresa: ZŠ Kopřivnice Lubina, Lubina č. 60, 742 21 Kopřivnice Jméno ředitele: Mgr. Ivana

Více

Minimální preventivní program 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace, Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice

Minimální preventivní program 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace, Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice Minimální preventivní program 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace, Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice I. VÝCHODISKA MPP navazuje na předcházející MPP a respektuje dokumenty

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

Základní teze analýzy potřeb v území. v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje. Únor 2016

Základní teze analýzy potřeb v území. v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje. Únor 2016 Základní teze analýzy potřeb v území v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje Únor 2016 1. Které jsou rozvojové priority kraje a jak se promítají do oblasti vzdělávání? 2. Které

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY 2015-2016 PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 257941039 Základní škola Charlotty Masarykové,

Více

zajišťovat bezpečí rodin obětí lichvy. Usilovnou prací policejních asistentek došlo ke snížení této trestné činnosti.

zajišťovat bezpečí rodin obětí lichvy. Usilovnou prací policejních asistentek došlo ke snížení této trestné činnosti. Zpráva o činnosti pracovní skupiny pro spolupráci s národnostními menšinami v Ostravě za rok 2008 Policejní asistent pro práci v sociálně vyloučených romských komunitách byl v rámci Národní strategie pro

Více

viz příloha učební obory z toho speciálních počet tříd 16+5 4 22 + 9 22 5 1+5 58

viz příloha učební obory z toho speciálních počet tříd 16+5 4 22 + 9 22 5 1+5 58 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2015/2016 ŠKOLA: Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, 17. listopadu 1123, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Odloučené pracoviště: K. Pokorného 1742, 708 00

Více

Přidělená dotace na Městský program prevence kriminality v roce 2010

Přidělená dotace na Městský program prevence kriminality v roce 2010 Ústecký kraj Chomutov Společně proti kriminalitě 1328.1 49 000 Chomutov Bezpečné chování seniorů 1328.2 120 000 Celkem 169 000 Most Městský kamerový dohledový systém - INVESTICE 1339.1 600 000 Most Zvýšení

Více

Výstava IZS - Hoří! Bc. Irena Podivínská, DiS. manažerka prevence kriminality

Výstava IZS - Hoří! Bc. Irena Podivínská, DiS. manažerka prevence kriminality Výstava IZS - Hoří! Od 18. září do 1. listopadu roku 2015 byla realizována ve spolupráci Programu prevence kriminality města Mělníka, Regionálního muzea Mělník, Hasičského záchranného sboru Středočeského

Více

Členové I. pracovní skupiny

Členové I. pracovní skupiny Č. j.: OSV VYŘIZUJE: Kovaříčková Běla TELEFON: 494 337 210 MOBIL: 725 082 456 E-MAIL: bkovarickova@muko.cz DNE: 15. dubna 2013 Členové I. pracovní skupiny Zápis Z pracovního jednání I. pracovní skupiny

Více

Vážení přátelé, vážení spolupracovníci,

Vážení přátelé, vážení spolupracovníci, VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské poradny Nymburk, o. s. za rok 2008 Vážení přátelé, vážení spolupracovníci, dovolujeme si Vám předložit zprávu o činnosti Občanské poradny Nymburk, o.s. za rok 2008. Chceme Vás informovat

Více

Školní preventivní strategie. Gymnázia a SOŠ, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvkové organizace. na roky 2015 2018

Školní preventivní strategie. Gymnázia a SOŠ, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvkové organizace. na roky 2015 2018 Školní preventivní strategie Gymnázia a SOŠ, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvkové organizace na roky 2015 2018 Zpracovaly: Mgr. Hana Konečná metodik prevence pro obor vzdělání Gymnázium Mgr. Milena

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014 / 2015

Výroční zpráva za školní rok 2014 / 2015 Výroční zpráva za školní rok 2014 / 2015 Zpracoval: Mgr. Lubomír Bienert ředitel školy Projednáno dne 14. 10. 2015 ve Školské radě A) Základní údaje o škole Název školy: Základní škola praktická Bojkovice

Více

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, p.o., 400 11 Ústí nad Labem Jméno a příjmení ředitele Mgr. Bc. Kamil

Více

BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK ZA ROK 2012 MĚSTSKÁ POLICIE PŘÍBOR

BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK ZA ROK 2012 MĚSTSKÁ POLICIE PŘÍBOR MĚSTO PŘÍBOR - MĚSTSKÁ POLICIE Zpráva MPP za rok 2012 BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK ZA ROK 2012 MĚSTSKÁ POLICIE PŘÍBOR Obsah 1 Ustanovení, činnost... 2 2 Personální a technické zajištění činnosti... 2 2.1

Více

Z P R Á V A. o stavu veřejného pořádku a trestné činnosti v územním obvodě obvodního oddělení PČR Olomouc 3 v roce 2014. Olomouc 9.

Z P R Á V A. o stavu veřejného pořádku a trestné činnosti v územním obvodě obvodního oddělení PČR Olomouc 3 v roce 2014. Olomouc 9. POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE Územní odbor Olomouc obvodní oddělení Olomouc 3 Olomouc 9. února 2015 Z P R Á V A o stavu veřejného pořádku a trestné činnosti v územním

Více

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012 Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Obsah: I. Důvodová zpráva II. Přílohy: č. 1 Program podpory sociálních a souvisejících

Více

Dobrovolníci programu Pět P

Dobrovolníci programu Pět P VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 OBSAH Obsah... 1 Úvodní slovo... 3 Vznik sdružení a jeho poslání... 4 Vznik sdružení... 4 Poslání sdružení... 4 Cílové skupiny... 5 Děti... 5 Neziskové organizace... 5 Klienti neziskových

Více

PROGRAM PRIMÁRNÍ SOCIÁLNÍ PREVENCE Oddělení prevence a dohledu Městská policie Karlovy Vary

PROGRAM PRIMÁRNÍ SOCIÁLNÍ PREVENCE Oddělení prevence a dohledu Městská policie Karlovy Vary PROGRAM PRIMÁRNÍ SOCIÁLNÍ PREVENCE Oddělení prevence a dohledu Městská policie Karlovy Vary ODDĚLENÍ PREVENCE A DOHLEDU MĚSTSKÉ POLICIE K.VARY Historie a vývoj Vize a cíle Programy zaměřené na děti a mládež

Více

Přidělené dotace na Městský program prevence kriminality v roce 2011

Přidělené dotace na Městský program prevence kriminality v roce 2011 Ústecký kraj Děčín Asistent prevence kriminality 600 000 Děčín Romský mentor 127 000 Děčín Vzdělávací kurzy strážníků, policistů a asistentů prevence kriminality 78 000 Děčín Letní rekreačně výchovný tábor

Více

Zpráva o činnosti v oblasti primární prevence ve školním roce 2014 / 2015

Zpráva o činnosti v oblasti primární prevence ve školním roce 2014 / 2015 Základní škola Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Mírová 2734 / 4, 400 11, Ústí n. L. Zpráva o činnosti v oblasti primární prevence ve školním roce 2014 / 2015 Mgr. Martin Nosek Metodik primární prevence

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015 / 2016 A. PEDAGOGOVÉ A OSTATNÍ ZAMÉSTNANCI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ÚDAJE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015 / 2016 A. PEDAGOGOVÉ A OSTATNÍ ZAMÉSTNANCI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ÚDAJE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2015 / 2016 Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1. ZŠ A MŠ Jubilejní 3,

Více

MĚSTSKÁ POLICIE A NEJMENŠÍ

MĚSTSKÁ POLICIE A NEJMENŠÍ NABÍDKA PREVENTIVNÍCH PROGRAMŮ Bc. Lucie Šerková Městská policie Třebíč manažerka prevence kriminality B.Václavka 59/11 tel: 568 838 387, mob. 606 610 070 674 01 Třebíč l.serkova@trebic.cz PROGRAMY JSOU

Více

Zpráva o činnosti HZS ČR na úseku preventivně výchovné činnosti za rok 2014

Zpráva o činnosti HZS ČR na úseku preventivně výchovné činnosti za rok 2014 Zpráva o činnosti HZS ČR na úseku preventivně výchovné činnosti za rok 2014 ve smyslu pokynu č. 8/2011 k realizaci preventivně výchovné činnosti u HZS ČR data od jednotlivých koordinátorů PVČ HZS krajů

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Znojmo, 21. října 2015 www.zdravamesta.cz/ps2015 Akce byla podpořena z Programu švýcarsko-české spolupráce. Supported by a grant from Switzerland through the

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín. a stavu veřejného pořádku. tel: 776 737 287 - mobil 581 277 409 - záznamník e-mail: sluzebna@mp.kojetin.

Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín. a stavu veřejného pořádku. tel: 776 737 287 - mobil 581 277 409 - záznamník e-mail: sluzebna@mp.kojetin. Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín a stavu veřejného pořádku tel: 776 737 287 - mobil 581 277 409 - záznamník e-mail: sluzebna@mp.kojetin.cz V Kojetíně 08. 01. 2014 Obsah 1. Úvod do problematiky

Více

Mezinárodní bezpečné školy Přihláška do programu

Mezinárodní bezpečné školy Přihláška do programu Mezinárodní bezpečné školy Přihláška do programu Název školy: Základní škola Oskol, Kroměříž, příspěvková organizace Sídlo školy: Mánesova 3861/5, 767 01 Kroměříž Zřizovatel: Město Kroměříž Právní forma:

Více

Hodnocení MPP ZŠ Bratrství Čechů a Slováků za školní rok 2014/2015

Hodnocení MPP ZŠ Bratrství Čechů a Slováků za školní rok 2014/2015 Hodnocení MPP ZŠ Bratrství Čechů a Slováků za školní rok 2014/2015 Preventivní aktivity v naší úplné základní škole probíhají ve dvou rovinách jako specifická primární prevence rizikového chování a jako

Více

Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Základní škola Vítějeves Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracovala: Ing. Magdalena Lidmilová Schválila: Mgr. Vlasta Datinská Obsah: 1. Úvod 2. Charakteristika školy 3. Cíle programu

Více

PŘEHLED INSTITUCÍ. Obsah :

PŘEHLED INSTITUCÍ. Obsah : PŘEHLED INSTITUCÍ Obsah : 1. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností... 2 2. Školská a zdravotnická zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc...

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2010 str. Petr Kropáč velitel Městské policie U nhošť Obsah : 1. Obecná část - Personální stav - Pracovní doba 2. Činnost městské policie - Přestupky - Doprava - Odchyt volně pobíhajících

Více

Současná situace v oblasti prevence kriminality z pohledu Policie ČR

Současná situace v oblasti prevence kriminality z pohledu Policie ČR Současná situace v oblasti prevence kriminality z pohledu Policie ČR III. Krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 2012 Mapa Karlovarského kraje Kriminalita podle druhů 2011 2500 2000

Více

Minimální preventivní program školní rok 2011/2012

Minimální preventivní program školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2011/2012 Garant programu (metodik) Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Program prevence kriminality pro rok 2013 Příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje na aktivity v oblasti prevence kriminality

Program prevence kriminality pro rok 2013 Příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje na aktivity v oblasti prevence kriminality Program prevence kriminality pro rok 2013 Příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje na aktivity v oblasti prevence kriminality Finanční prostředky ze státního rozpočtu, z kapitoly MV Příjemcem dotace je

Více

Zápis z jednání. Protidrogová komise Rady HMP

Zápis z jednání. Protidrogová komise Rady HMP HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Zápis z jednání Pro Přítomni Protidrogová komise Rady HMP Ing. Radek Lacko, mjr. JUDr. Jaromír Badin, PhDr. Ivan Douda, Mgr. Nina Janyšková, Ing. Ivo Kačaba,

Více

Preventivní program (dle aktualizovaného metodického pokynu MŠMT č. j. 21291/2010-28)

Preventivní program (dle aktualizovaného metodického pokynu MŠMT č. j. 21291/2010-28) Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Preventivní program (dle aktualizovaného metodického pokynu MŠMT č. j. 21291/2010-28) 2015/2016 Obsah: 1. Úvod 2. Charakteristika školy 3. Cíle preventivního

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 8 Materiál bez osobních údajů

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 8 Materiál bez osobních údajů MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 8 Materiál bez osobních údajů DNE: 11.2.2019 JEDNACÍ ČÍSLO: 112/2019/MP NÁZEV: Plán prevence kriminality ANOTACE: V rámci prevence kriminality města je nutné schválit Plán prevence

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V BRNĚ V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Školní rok: 2006/2007 I. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Organizační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kladno, C. Boudy 1188. C. Boudy 1188, 272 01 Kladno. Identifikátor školy: 600 044 262

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kladno, C. Boudy 1188. C. Boudy 1188, 272 01 Kladno. Identifikátor školy: 600 044 262 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kladno, C. Boudy 1188 C. Boudy 1188, 272 01 Kladno Identifikátor školy: 600 044 262 Termín konání inspekce: 8. 10. březen 2006

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-927/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem, Stržiště

Více

KYBERPSYCHO V HLEDÁČKU POLICIE BEZPEČNĚ NA INTERNETU MĚSTSKÁ POLICIE BRNO

KYBERPSYCHO V HLEDÁČKU POLICIE BEZPEČNĚ NA INTERNETU MĚSTSKÁ POLICIE BRNO KYBERPSYCHO V HLEDÁČKU POLICIE BEZPEČNĚ NA INTERNETU MĚSTSKÁ POLICIE BRNO 15.10.2014 INTERNET - Počítačová síť Bezpečně na internetu ÚKOLY OBECNÍ POLICIE Zákon č. 553/1991 Sb. 2 Obecní policie při zabezpečování

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA ENERGETICKÁ A STAVEBNÍ, CHOMUTOV, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ŠKOLA ENERGETICKÁ A STAVEBNÍ, CHOMUTOV, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace Koncepce školního poradenského střediska: pedagogicko psychologické poradenství RaDoSt (Rada dostupná studentům) 8-HP01-028/REV0 Strana 1 (celkem14) Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO. Návrh usnesení. 9. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 10. 2008. Bod pořadu jednání:

STATUTÁRNÍ MĚSTO. Návrh usnesení. 9. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 10. 2008. Bod pořadu jednání: STATUTÁRNÍ MĚSTO L IBEREC 9. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 10. 2008 Bod pořadu jednání: Věc: Zpráva o činnosti Městské policie Liberec za 1. pololetí 2008 Zpracoval: odbor, oddělení: Mgr. Ladislav

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát Pardubice Inspekční zpráva Pedagogicko-psychologická poradna, Pardubice-Polabiny, Družby 334 Družby 334, 530 09 Pardubice-Polabiny Identifikátor: 600 034 003 Termín konání

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program MV Fišpanka, Pod Balkánem 599 šk. rok 2015/2016 Střední škola Centrum odborné přípravy technickohospodářské Praha 9 Poděbradská1/179 Vypracovala: Hana Tejnorová výchovná poradkyně

Více

ANALÝZA STAVU DOPRAVNÍ NEHODOVOST

ANALÝZA STAVU DOPRAVNÍ NEHODOVOST ANALÝZA STAVU DOPRAVNÍ NEHODOVOST Ing.Václav Betka Předseda komise dopravy Obec PROBOŠTOV SLEDOVANÉ OBDOBÍ Pro zhodnocení stavu v obci byla použita data Policie ČR o dopravní nehodovosti v letech 2011,

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA SEKRETARIÁTU RADY VLÁDY PRO KOORDINACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY

TISKOVÁ ZPRÁVA SEKRETARIÁTU RADY VLÁDY PRO KOORDINACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY TISKOVÁ ZPRÁVA SEKRETARIÁTU RADY VLÁDY PRO KOORDINACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY Testování moči ani hledání drog pomocí psů nepatří mezi preventivní opatření ve školách V posledních týdnech se v médiích opakovaně

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Škola: Základní škola Veselí nad Lužnicí, Čs. Armády 210, okres Tábor Školní rok: 2015/2016 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických

Více

Kapitola 7.: Kriminalita, bezpečnost, pořádek

Kapitola 7.: Kriminalita, bezpečnost, pořádek Kapitola 7.: Kriminalita, bezpečnost, pořádek Na bezpečnost Chomutovanů dbají dvě složky republiková Policie České republiky a městem provozovaná Městská policie Chomutov. I když se jejich kompetence a

Více

Mgr. Jarmila Višňovcová

Mgr. Jarmila Višňovcová Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Koncepce poradenských služeb poskytovaných v základní škole Mgr. Jarmila Višňovcová 15 Škola. Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2,okres

Více

Dotazník pro uživatele sociálních služeb a veřejnost

Dotazník pro uživatele sociálních služeb a veřejnost Dotazník pro uživatele sociálních služeb a veřejnost Vážení občané, do rukou se Vám dostává dotazník, který se zabývá plánováním sociálních služeb a rozvojem kvality života ve Vaší obci/ městě. Cílem tohoto

Více

Město Karlovy Vary Městská policie Moskevská ul KARLOVY VARY

Město Karlovy Vary Městská policie Moskevská ul KARLOVY VARY Město Karlovy Vary Městská policie Moskevská ul. 34 360 01 KARLOVY VARY 13. 1. 2014 v Karlových Varech Oddělení prevence a dohledu - hodnocení činnosti za rok 2013 Práce s dětmi a mládeží ve školských

Více

SWOT analýza KP Vratimov

SWOT analýza KP Vratimov SWOT analýza KP Vratimov Pracovní skupina Senioři a osoby se zdravotním znevýhodněním Silné stránky Pečovatelská služba Dům s pečovatelskou službou Domácí péče, Asistenční služba Spolková činnost Informovanost

Více

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav sekretariát tel.: 778 022 279 ředitelství tel.: 778 002 243 skolakosmonosy@seznam.cz www.zskosmonosy.cz Rámcový plán úkolů Školní rok 2014/2015

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANĚ

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANĚ ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANĚ (součást školní preventivní strategie v oblasti rizikového chování) 2010/2011 Vypracovala : Mgr. Věra Kárová metodička prevence Schválila: Ing. Stanislava Bednářová ředitelka

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola Tábor-Měšice Míkova 64, 391 56 TÁBOR-MĚŠICE Jméno a příjmení pí ředitelky

Více

Bezpečně v kyberprostoru Jihlava 19. 20.9.2013. projekt zaměřený na omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů

Bezpečně v kyberprostoru Jihlava 19. 20.9.2013. projekt zaměřený na omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů Bezpečně v kyberprostoru Jihlava 19. 20.9.2013 projekt zaměřený na omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů Cíle projektu Hlavní cíl projektu omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů.

Více

o.s. For-Teenager Apel Výroční zpráva

o.s. For-Teenager Apel Výroční zpráva o.s. For-Teenager Apel Výroční zpráva 2005 Úvodní slovo Vážený čtenáři, dostává se Vám do rukou historicky první výroční zpráva občanského sdružení For-Teenager Apel, které v Jičíně poskytuje sociální

Více

Tvorba a koncepce rodinné politiky v obci I. stupně

Tvorba a koncepce rodinné politiky v obci I. stupně Tvorba a koncepce rodinné politiky v obci I. stupně Ing. Eva Navrátilová Městys Dolní Cerekev Seminář Slaďování pracovního a rodinného života a problematika rovných šancí Jihlava 5. listopadu 2013 Základní

Více

10 P Jakub Nekolný 1 Český Brod, 2015

10 P Jakub Nekolný 1 Český Brod, 2015 10 P Jakub Nekolný 1 ČESKÝ BROD 10 P čili 10 problémů, které trápí naše město 10 P je každoročně stanoveno na jednání Fóra města. Život ve městě je tematicky rozdělen do několika skupin tzv. klíčových

Více

Kvantitativní hodnocení MPP

Kvantitativní hodnocení MPP Kvantitativní hodnocení MPP za školní rok: 2013/2014 Škola: ZŠ a MŠ Vejprty, Moskevská 2 Školní MP (1. stupeň ZŠ, 2. stupeň): Taťána Svobodarová Počet žáků, studentů: 194 % zapojení žáků (studentů) ve

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky. Kloknerova 26, 148 01 Praha 414

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky. Kloknerova 26, 148 01 Praha 414 *MVCR29OS9J* MVCR29OS9J prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, 148 1 Praha 414 Č. j.: MV- 15257-1/PO-OKR-215 Počet listů:

Více

Program Strany zelených v Mladé Boleslavi 2014

Program Strany zelených v Mladé Boleslavi 2014 Program Strany zelených v Mladé Boleslavi 2014 Kvalita života- lidé 1. Děti, senioři a další citlivé populace Cíl: Zlepšit kvalitu života ve městě pro děti, seniory, znevýhodněné a hendikepované. Předcházet

Více

PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA TRMICE

PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA TRMICE PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA TRMICE pro období let 2016 2017 Trmice, leden 2016 Mgr. Michal Žalud, manažer prevence kriminality OBSAH I. Úvod... 3 II. Bezpečnostní analýza.....4 2.1 Zhodnocení současného

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Střední zemědělská škola v Písku Čelakovského 200, 397 01 Písek

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, KŘIBY 4788, příspěvková organizace. (Křiby 4788, 760 05 Zlín)

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, KŘIBY 4788, příspěvková organizace. (Křiby 4788, 760 05 Zlín) Obsah: ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, KŘIBY 4788, příspěvková organizace (Křiby 4788, 760 05 Zlín) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2015/2016 Ředitel školy: Mgr. Zdeněk Mikoška (577 143 447) Metodik prevence

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

Speciální základní škola Skuteč

Speciální základní škola Skuteč Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Autoevaluace školy, č.j. SZŠ/236/2010 (podle Vyhlášky č. 15/2005 ve znění pozdějších předpisů,

Více

Preventivní program školy 2015 / 16. I. Školní program pedagogicko-psychologického poradenství

Preventivní program školy 2015 / 16. I. Školní program pedagogicko-psychologického poradenství Preventivní program školy 2015 / 16 I. Školní program pedagogicko-psychologického poradenství 1. Jednorázové aktivity a) činnost výchovné a kariérní poradkyně a metodičky prevence pro 1. stupeň - pomoc

Více

Koncepce školy na období 2016 2022

Koncepce školy na období 2016 2022 Koncepce školy na období 2016 2022 Předložený návrh koncepce školy vychází z mého osobního přesvědčení, z mých dosažených pedagogických zkušeností a mého odhodlání něco změnit ve prospěch školy. Jsem si

Více

Michaela Kožíšková. Krajská knihovna K. Vary Biblio Karlovy Vary you connected

Michaela Kožíšková. Krajská knihovna K. Vary Biblio Karlovy Vary you connected INTERNETEM BEZPEČNĚ Vzdělávací aktivity Krajské knihovny Karlovy Vary a spřátelených spolků v Karlovarském kraji zaměřené na bezpečný pohyb v online prostředí Michaela Kožíšková Krajská knihovna K. Vary

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015 Svitavy 2015 OBSAH 1 základní údaje o středisku... 3 2 přehled poskytovaných forem péče... 4 3 personální zabezpečení střediska... 5 4 provoz střediska (+ přijímání klientů, výsledky

Více