Veřejná zakázka na služby Modernizace Úpravny vody Písek Zhotovitel projektové dokumentace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Veřejná zakázka na služby Modernizace Úpravny vody Písek Zhotovitel projektové dokumentace"

Transkript

1 Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Modernizace ÚV - PD ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY zpracovaná v rozsahu ustanovení zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) k podlimitní veřejné zakázce na služby s názvem veřejné zakázky: Modernizace Úpravny vody Písek Zhotovitel projektové dokumentace zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 38 a násl. ZVZ Zakázka je spolufinancována z OPŽP a. č ZADAVATEL veřejné zakázky: Město Písek zastoupené starostou města panem JUDr. Ondřejem Veselým Velké náměstí 114, Písek IČ: Zástupce v organizačních věcech VZ: Ing. Jiří Bláha, veřejné zakázky, tel , Zástupce ve věcech specifikace předmětu VZ: Ing. Roman Honzík, Vodárenská správa Písek, s. r. o., tel , 1

2 Modernizace Úpravny vody Písek Zhotovitel projektové dokumentace Obsah zadávací dokumentace 1. Údaje o oznámení zahájení zadávacího řízení Identifikace zadavatele Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky Obecné vymezení předmětu plnění Základní charakteristika stavby Navržené technologické úpravy Vymezení předmětu veřejné zakázky prostřednictvím klasifikace Technické podmínky předmětu plnění veřejné zakázky Odpovědnost dodavatele za plnění veřejné zakázky Předpokládaná hodnota veřejné zakázky Doba plnění veřejné zakázky Místo plnění veřejné zakázky Požadavky na prokázání splnění kvalifikace Obecně k požadavkům zadavatele na prokázání kvalifikace Prokázání splnění části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele Prokázání splnění kvalifikace v případě podání společné nabídky Prokázání splnění kvalifikace u zahraničního dodavatele Zvláštní způsoby prokázání kvalifikace Pravost a stáří dokladů Změny v kvalifikaci dodavatele Lhůta pro prokázání splnění kvalifikace Základní kvalifikační předpoklady Profesní kvalifikační předpoklady Ekonomická a finanční způsobilost dodavatele Technické kvalifikační předpoklady Plnění veřejné zakázky prostřednictvím subdodavatelů Prohlášení uchazeče Obchodní podmínky Platební a další podmínky Další podmínky Prohlídka místa stávajícího areálu úpravny vody, dodatečné informace, náležitosti korespondence se zadavatelem a poskytování zadávací dokumentace Prohlídka místa stávajícího areálu úpravny vody Dodatečné informace k zadávací dokumentaci Náležitosti korespondence se zadavatelem Poskytování zadávací dokumentace Nabídková cena a podmínky Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny Záruka a záruční podmínky Sankční podmínky Variantní řešení Hodnotící kritéria a způsob hodnocení nabídek Jistota stránka 2 (celkem 39)

3 19. Podmínky a požadavky na zpracování a podání nabídky Členění nabídky Lhůta a místo pro podání nabídky Termín a místo otevírání obálek Zadávací lhůta Jiné požadavky zadavatele pro realizaci veřejné zakázky Komunikace a kontaktní adresa Další podmínky a práva zadavatele Seznam příloh stránka 3 (celkem 39)

4 Tato zadávací dokumentace (dále také ZD ) obsahuje soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Požadavky uvedené v této ZD jsou pro uchazeče při zpracování nabídky závazné a jejich nesplnění je důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. 1. Údaje o oznámení zahájení zadávacího řízení Výzva o zahájení zadávacího řízení: odeslána dne Evidenční číslo veřejné zakázky: 3/2013/FI 2. Identifikace zadavatele Obchodní jméno: Sídlo: Kontaktní adresa: Město Písek Velké náměstí 114, Písek Velké náměstí 114, Písek IČ: Jednající: Internetové stránky: Zástupce v organizačních věcech VZ JUDr. Ondřej Veselý, starosta Ing. Jiří Bláha Telefon: Mobil: Zástupce ve věcech specifikace předmětu VZ Ing. Roman Honzík Telefon: Mobil: stránka 4 (celkem 39)

5 3. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky 3.1 Obecné vymezení předmětu plnění Název zakázky: Modernizace Úpravny vody Písek Zhotovitel projektové dokumentace Účel služby: Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby, autorský dozor Projekt Modernizace Úpravny vody Písek je spolufinancován za zdrojů Evropské unie, a to konkrétně z Operačního programu Životní prostředí. Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení v případě, že na předmětnou veřejnou zakázku nebude poskytnuta finanční podpora za zdrojů EU, nebo nebude poskytnuta ve výši potřebné k realizaci díla. Předmětem této zakázky je vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby a výkon autorského dozoru Úpravny vody Písek. Dokumentace bude navazovat na dokumentaci pro žádost na SFŽP vypracovanou projektovým ateliérem EKOEKO s.r.o. v dubnu Veškeré úkony související s předmětem zakázky musí být v souladu se směrnicemi SFŽP. Projektová dokumentace pro provádění stavby bude zpracována v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Projektem navržené řešení stavby bude v souladu s platnými technickými předpisy a technickými normami (ČSN, EN, ISO) v souladu s 46 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Autorský dozor bude prováděn v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. Stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a v rozsahu uvedeném ve vzoru smlouvy o dílo, který je součástí zadávací dokumentace. Součástí předmětu plnění jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání. 3.2 Základní charakteristika stavby Stávající areál úpravny vody se nachází v katastrálním území Hradiště u Písku a Písek na pravém břehu řeky Otavy v blízkosti Václavského jezu pod Hradišťským vrchem. Přibližně 350m od areálu úpravny vody proti proudu toku řeky je jímací objekt, z kterého surová voda natéká do úpravny vody. Předmětné stavební pozemky a budovy areálu úpravny vody se nachází ve vlastnictví stavebníka. Terénní reliéf areálu úpravny vody je tvořen dvěma terénními lavicemi směrem k řece Otavě. Vlastní areál úpravny vody je tvořen komplexem hlavních provozních budov, nádrží, technologických zařízení, zpevněnými a komunikačními plochami. Nezastavěná část stránka 5 (celkem 39)

6 pozemků je zatravněna, s lokální výsadbou vzrostlých dřevin. Linie všech provozních budov je vedena souběžně s řekou Otavou. Areál úpravny je oplocen a je mimo obytnou část města. Úpravna vody Písek byla uvedena do zkušebního provozu v prosinci 1968 s projektovou kapacitou 100l/s. Z kapacitních důvodů bylo zařízení v roce 1983 rozšířeno o novou čerpací stanici, galeriové čiřiče, dva filtry upravené z původních AU filtrů a soubor dávkování vápna a síranu. Projektovaná kapacita úpravny se tak zvýšila na 170l/s surové vody. Za provozně ověřený průtok vody kde lze stabilně zajistit vodu v legislativou požadované kvalitě provozovatelem považován průtok 120l/s. Lokalita stavby se nachází mimo vymezené dobývací prostory, poddolovaná či chráněná ložisková území. Areál se nachází v zátopovém území řeky Otavy. Dalšími limity jsou ochranná a bezpečnostní pásma stávající technické infrastruktury (vysokonapěťová nadzemní přípojka elektrické energie s trafostanicí, vodovodní řady, kanalizace, sklady provozních náplní chlór, kysličník uhličitý apod.). 3.3 Navržené technologické úpravy Odběr surové vody Odběrné místo surové vody i přes své nedostatky zůstane zachováno a nebudou na něm prováděny žádné stavební úpravy ani doplnění technologie. Zřízení nového vhodně umístěného odběrného objektu bude řešeno dodatečně samostatným projektem. Na nátokovém potrubí surové vody v areálu úpravny, v těsném sousedství čerpací stanice bude stavebně upravena kontrolní šachta, pro osazení nových jemných strojních vertikálních šnekových česlí. Ty zachytí veškeré plovoucí a sunuté nečistoty větší než 1mm především však listí, které v podzimním období způsobuje největší problémy. První separační stupeň Nově navržená čerpadla dopraví surovou vodu do objektu starých čiřičů. Stará dvojice čiřičů bude zrušena. Namísto nich je jako první separační stupeň navržena tlakovzdušná flotace s předřazenou, mechanicky míchanou flokulací. Flotace i flokulace bude osazena po provedení stavebních úprav v čiřiči bližším k hale filtrů. Zbývající objem téhož čiřiče bude využit pro skladování železitého koagulantu. Druhý z dvojice starých čiřičů bude po stavebních úpravách využit pro osazení nového sytiče vápenné vody a zřízení strojovny flotace. Strojovna bude částečně zakryta železobetonovou deskou, na které bude umístěno zařízení pro rozpouštění a dávkování vápenného mléka. V potrubí surové vody před první flokulační komorou bude osazen statický mísič. Před něj bude zaústěna dávka železitého koagulantu, jehož použití se i nadále předpokládá. Před flokulací bude možné dávkovat i vápenné mléko nebo vápennou vodu pro zvýšení alkality a dosažení optimálního procesního ph a manganistan draselný pro oxidaci manganu. Minimální doba zdržení vody ve flokulačních komorách při plném výkonu úpravny (270 m 3 /h) je 20 minut. Intenzita vložené energie pro míchání všech tří komor je odstupňována od nejvyšší na přítoku po nejnižší na nátoku do flotační jednotky. Správně stanovená dávka koagulantu, jeho nadávkování, dodržení optimální procesní hodnoty ph a následná tvorba dobře separovatelné suspenze ve flokulaci je zásadní podmínkou pro její následnou, vysoce účinnou separaci tlakovzdušnou flotací. Flotace je navržena na maximální povrchové zatížení do 15m.h -1 a nominální do 10m.h -1. Minimální plocha flotační jednotky je 20m 2. Oproti separačním procesům založeným na sedimentaci je povrchové zatížení flotačního stupně až řádově vyšší, což přináší úspory plochy a obestavěného objemu. Využití stránka 6 (celkem 39)

7 železitého koagulantu je technologicky výhodné. Proces čiření lze vést v alkalické oblasti (ph 8,0), nutné pro odstranění manganu. Ten se v surové vodě běžně vyskytuje v koncentracích 0,1 0,5 mg/l a je nutné řešit jeho odstranění. Použití flotace rozpuštěným vzduchem jako prvního separačního stupně je správné a výhodné. Flotace dobře zvládá proměnnou kvalitu surové vody, umožňuje stabilní provoz v širokém rozpětí hydraulického zatížení při zachování stejné separační účinnosti. Ta je ve srovnání s galeriovými čiřiči výrazně vyšší. Flotace s vysokou účinností odstraňuje i živé organismy, proto je velmi vhodná pro úpravu povrchových hojně oživených vod s obsahem fytoplanktonu i huminových látek. Nezanedbatelnou výhodou flotace je i tvorba poměrně husté flotační pěny (1 2 %) a s tím spojená nízká spotřeba technologické vody (cca 1 %). Kvalita vody za prvním separačním stupněm s flotací bude lepší než za současnými galeriovými čiřiči, což bude mít pozitivní dopad na provoz otevřených filtrů v druhém separačním stupni. Druhý separační stupeň Jako druhý separační stupeň budou i nadále využity současné otevřené rychlofiltry, které však budou zásadně modernizovány a intenzifikovány. Tři ze stávajících šesti filtrů budou po rekonstrukci využity jako druhý filtrační separační stupeň. Současné filtry s mezidnem budou vystrojeny kompletně novým celoplošným drenážním systémem z plastových bloků. Jako filtrační náplň bude nově využit materiál ze spékaných jílů. Konkrétně je navržena filtrační náplň s jednotnou zrnitostí, ale rozdílnou hustotou těchto zrn. Tato náplň se provozně chová jako filtr s dvouvrstvou náplní. Vykazuje vysokou kalovou kapacitu a výborné separační vlastnosti. Ve spojení s kvalitním prvním separačním stupněm, který omezí přínos suspenze na filtry, očekáváme výrazné prodloužení filtračních cyklů a snížení technologické spotřeby vody na praní. Celková filtrační plocha druhé separačního stupně bude 49,5 m 2. Maximální filtrační rychlosti při plnění výkonu úpravny dosáhnou hodnoty 5,5m.h -1, při praní jednoho filtru pak krátkodobě 8,2m.h -1. Při nominálním výkonu (180 m 3 /h) budou filtrační rychlosti 3,6m.h -1, připraní 5,5m.h -1. Zvolená filtrační náplň zajistí výbornou separační účinnost zbytkové suspenze a velmi dobrou kvalitu vyráběné vody. Třetí separační stupeň Do technologické linky úpravy vody je zařazen i třetí stupeň úpravy. Jedná se o sorpční stupeň realizovaný na dvojici otevřených filtrů s náplní aktivního uhlí. Na filtry s aktivním uhlím bude voda čerpána z meziakumulační nádrže. Ta bude realizována z části jednoho otevřeného filtru. V druhé části bude zřízena reakční nádrž pro dávkování vápenné vody. Účelem sorpčního stupně je odstranění nízkomolekulárních koagulací neodstranitelných přírodních organických látek (huminové látky) a sorbce specifický organických látek antropogeního původu jako jsou pesticidy, polyaromatické chlorované uhlovodíky a podobně. Odstraněním těchto látek se zlepší biologická stabilita upravené vody a její senzorické vlastnosti. Třetí stupeň bude možno provozovat trvale nebo pouze v případech, kdy to bude nutné vzhledem ke kvalitě surové vody. Praní filtrů s aktivním uhlím se přivádí principielně stejně jako u filtrů s náplní se spékaných jílů. Terciální stupeň lze realizovat zcela samostatně v další etapě výstavby. Rozhodující pro jeho realizaci bude dostupnost finančních prostředků. Stabilizace vody Současný způsob stabilizace vyrobené vody zůstane zachován. Takzvaná přímá stabilizace se provádí dávkováním vápenné vody a oxidu uhličitého do přefiltrované vody. Oxid uhličitý bude dávkován podle provozní situace do odtokového potrubí z filtrů druhého nebo třetího separačního stupně. Vápenná voda bude přiváděna do reakční nádrže, odkud bude odtékat stránka 7 (celkem 39)

8 gravitačně přímo do akumulace. Pro skladování a dávkování vápna, přípravu vápenného mléka a vápenné vody a jejich dávkování je navržen zcela nový soubor vápenného hospodářství. Vápník bude dodáván ve formě velmi čistého páleného vápna nebo vápenného hydrátu. Denní spotřeba se bude pohybovat na úrovni kg/d. Zásobní silo bude mít objem minimálně 20m 3. Pro skladování a dávkování oxidu uhličitého bude i nadále využíváno stávající zařízení. Stabilizace opravené vody vápnem je důležitá pro omezení korozních vlastností dodávané vody. Druhým důvodem je zajištění požadované minimální koncentrace vápníku v upravené vodě. Hygienické zabezpečení Současný způsob hygienizace vyráběné vody plynným chlorem bude zachován. Chlorovna bude rekonstruována a vybavena novým spolehlivým, provozně bezpečným, přesným dávkovacím zařízením. Chlorace bude používána, pokud nebude realizován třetí stupeň úpravy anebo vždy, kdy tento stupeň bude odstaven. Pro omezení vzniku trihalogenmethanů bude na nátoku upravené vody do akumulace dávkována vhodná amonná sůl. Po realizaci třetího stupně úpravy bude k hygienizaci vyráběné pitné vody využito UV zařízení. Zářič je zařazen na odtoku z filtrů s aktivním uhlím ještě před nátokem vody do reakční nádrže. Dávkování chloru zůstane zachováno jako rezervní možnost hygienizace při poruše UV zářiče nebo při nutnosti desinfikovat rozvodní vodovodní sítě a vodojemy. Zdůvodnění navržených úprav Osazení nových zařízení pro rozpouštění a automatické dávkování chemikálií umožní dodat potřebného množství chemikálií do všech míst úpravárenské linky v závislosti na kvalitě surové vody i potřebách stabilizace vyrobené vody. Nové rozpouštěcí zařízení vápenného mléka vyrobí potřebné množství v požadované koncentraci a umožní následné přesné dávkování nejen do sytičů pro výrobu vápenné vody, ale především do rychlomísiče surové povrchové vody. Tím bude zajištěna možnost dosažení optimální hodnoty ph pro koagulaci a tvorbu suspenze, která je rozhodující pro úspěšné odstranění organických látek. Nové sytiče umožní výrobu vápenné vody v celém širokém výkonovém rozpětí potřebném pro přímé ztvrzování upravené vody. Vápenná voda bude využita i pro zvýšení ph před nátokem na druhý separační stupeň otevřené pískové filtry. Toto opatření bude vhodné při plánovaném využití koagulantu na bázi železa, který umožní zvýšení účinnosti odstranění manganu na druhém stupni. Nové rozpouštěcí nádrže a dávkovací zařízení manganistanu umožní automatické zvýšení dávky manganistanu podle pokynů řídícího systému, dávkování dostatečného množství v extrémních okalových stavech i dávkování tohoto oxidačního činidla jak před první, tak i druhý separační stupeň. Nové zařízení pro dávkování chlóru zajistí automatické dávkování chlóru v potřebném širokém provozním rozpětí jak pro hygienizaci upravené vody, tak pro občasnou potřebnou oxidaci surové vody (předalkalizace). Zásadní intenzifikace a zkvalitnění celého souboru skladování, přípravy a dávkování chemikálií společně s doplněním systému měření a regulace, s rozšířením a úpravou automatického systému řízení, přispěje k vytvoření podmínek pro výrobu pitné vody plně v souladu s legislativou i při náhlých změnách kvality surové vody, které na ÚV Strašice znamenají polovinu kalendářního roku. Dochází k nim prakticky při každé klimatické změně, tak jak je popsáno v úvodu. Automatická detekce změny kvality surové vody a odpovídající rychlá odezva dávek stránka 8 (celkem 39)

9 chemikálií je nutnou podmínkou pro stabilizaci úpravárenského procesu a udržení kvality vyráběné vody i v těchto mezních stavech, kdy kvalita vody ve vybraných ukazatelích reprezentuje kategorii upravitelnosti surové vody A3. Popis technického řešení Na základě výše uvedených závěrů, zdůvodňující navržené řešení, je v následujícím textu uveden popis navržených změn před dokončením stavebních i provozních celků stavby Obnova úpravny vody Písek. Podrobnost popisu odpovídá danému stupni dokumentace. Stavební objekty SO 01 Jímání surové vody a jímací objekt Tento stavební objekt bude vypuštěn. SO 02 Výměna a sanace přívodního řadu surové vody Výměna a sanace přívodního potrubí OC DN600 nebude prováděna. Na přívodním potrubí bude provedena úprava stávající podzemní prefabrikované šachty pro osazení strojních česlí. Nad šachtou bude zřízena ocelová žárově zinkovaná konstrukce s jednoduše rozebíratelným zakrytím z makrolonu pro případ demontáže strojních česlí. SO 03 Stavební úpravy čerpací stanice U tohoto objektu nedojde oproti dokumentaci k žádosti o stavební povolení ke změnám. SO 04 Stavební úpravy objektů úpravny vody U tohoto stavebního objektu je proveden změnou technologie nový rozsah. Objekt bude obsahovat úpravu haly čiřičů (čiřiče č. 1 a 2) z důvodu osazení nové technologie a demolice haly čiřičů (čiřiče č. 3 a 4). Úprava haly čiřičů bude provedena za účelem osazení tlakovzdušné flotační jednotky s příslušenstvím, 3 ks flokulačních nádrží, strojovny pro flotační jednotku, umístění nového zařízení pro přípravu a dávkování vápenné vody a souboru dávkování koagulantu. Pro osazení nové flotační jednotky, flokulačních nádrží a souboru dávkování koagulantu budou vybourány vnitřní železobetonové příčky (čiřič 1) a bude provedena nová železobetonová vestavba s úpravou dna výplňovým betonem. Pro osazení nového technologického zařízení pro přípravu a dávkování vápenného hospodářství a technologického zařízení příslušející k flotační jednotce budou opět vybourány vnitřní železobetonové příčky (čiřič 2) a bude provedena nová železobetonová vestavba. Součástí objektu bude zřízení venkovního základového bloku pro umístění sila na vápno. Nové vnitřní vestavby budou provedeny z železového betonu se zakotvením výztuže do stávajících konstrukcí. Před realizací železobetonových vestaveb bude provedena demolice vnitřních železobetonových stěn čiřičů 1a2 včetně výplňových betonů. V místě osazení dávkování koagulantu, sytiče vápenné vody a strojovny flotace bude provedena demolice obvodových stěn čiřičů 1a2 do úrovně podlahy 1. NP. Pod spodními deskami bude prázdný (volný) prostor zabetonován výplňovým betonem. Protože bude stavba prováděna za plného provozu bude nejdříve provedena stavební úprava na čiřičích č. 1 a 2. Po provedení stavebních úprav a osazení technologie bude provedena demolice haly čiřičů č. 3 a 4. Součástí tohoto objektu bude i úprava 3 stávajících filtrů (č. 1,2 a 3) na filtry s celoplošným stránka 9 (celkem 39)

10 drenážním systémem s náplní ze spékaných filtrů a předělení filtru č. 4 železobetonovou stěnou. Předělením vznikne vyrovnávací a směšovací nádrž. Před realizací bude provedeno vypuštění filtrů, odtěžení pískové náplně, demolice meziden z odvozem suti na skládku. Dna filtrů budou upraveny nabetonávkou pro osazení celoplošného systému v tl. 250mm. Dna vyrovnávací a směšovací nádrže budou opatřeny spádovým betonem. Zevnitř budou nově vzniklé nádrže včetně filtrů opatřeny v celé ploše uzavírací vodotěsnou stěrkou na bázi cementu. Před realizací bude provedeno očištění stěn tlakovou vodou. Stěny filtrů nad hladinou budou opatřeny obkladem. Stejným způsobem budou upraveny i poslední dva filtry č. 5 a 6, do kterých bude opět osazen celoplošný drenážní systém s náplní aktivního uhlí. Rekonstrukce těchto dvou filtrů bude odvislá od zajištění finančních prostředků. Dále bude v rámci objektu provedeno: - odstranění dlažby v hale filtrů, v hale čiřičů a v suterénu střední části včetně likvidace a zřízení dlažby nové - odstranění obkladů filtrů a čiřičů včetně likvidace - nové obklady filtrů - stěrka na bázi cementu podlahy pod čiřiči a podlahy přízemí pod filtry - demontáž oken a osazení nových ve sníženém počtu včetně zazdění ostatních otvorů po demontáži - demontáž dveří a osazení nových - provedení nových omítek a oprav omítek stávajících v hale filtrů, v hale biřičů, v patře pod filtry, pod šiřicemi a ve středové části suterénu včetně nového nátěru - odstranění střešní krytiny a položení nové - odstranění klempířských výrobků a osazení nových - sjednocující fasádní nátěr - keramický venkovní sokl - kompletní nová stavební elektroinstalace - doplnění základové drenáže - doplnění asfaltové hydroizolace včetně ochranné PE nopové folie - doplnění elektrických topidel v hale filtrace, v hale čiřičů a v suterénu včetně kabelového napojení SO 05 Výstavba hlavního skladu chloru Tento stavební objekt bude vypuštěn. SO 06 Stavební úpravy usazovacích nádrží kalu U tohoto objektu nedojde oproti dokumentaci k žádosti o stavební povolení ke změnám. SO 07 Výměna vodovodního řadu ÚV VDJ Hradiště I U tohoto objektu dojde k úpravě rozsahu tak, že bude provedena výměna potrubí pouze v areálu úpravny vody. SO 08 Přeložka vodovodního řadu ÚV VDJ Amerika I Tento stavební objekt bude vypuštěn. SO 09 Úprava potrubí v areálu ÚV U tohoto objektu dojde k úpravě rozsahu následujícím způsobem. stránka 10 (celkem 39)

11 Provedeny budou: - splašková kanalizace z administrativní budovy PP DN300 bude provedena v délce 170m se zachováním původního napojení - výtlak z ČS do budovy ÚV OC DN 300 bude proveden Dále bude do tohoto stavebního objektu bude doplněna výměna výtlačného potrubí do pracího vodojemu 250m 3. Výměna bude provedena v areálu úpravny vody potrubím ocelovým DN 300 ACSIII+PE PN20 v celkové délce 50m. Pokládka potrubí bude provedena v souladu s technologickým předpisem. Provedeny nebudou: - splašková kanalizace z budovy ÚV PP DN m - odpad od tlakových filtrů OC DN m - propojení tlakových filtrů s akumulací OC DN400 31m - dešťová kanalizace PP DN m SO 10 Komunikace a zpevněné plochy U tohoto objektu bude provedena úprava rozsahu asfaltových a zpevněných ploch. Nová asfaltová plocha bude realizována pouze před sdruženými objekty úpravny vody. Stávající plocha bude odstraněna a v témže rozsahu bude provedena plocha nová. Suť z komunikace bude odvezena na skládku. Předpokládaná skladba: - hutněná pláň - geotextílie 40g/m 2 - štěrkopísek - cementová stabilizace CS II - obalované kamenivo OKII - asfaltobeton ABJ II Současně bude provedeno rozšíření stávající asfaltové komunikace podél areálu úpravny vody zatravňovacími tvárnicemi. Rozšíření v délce cca 75m a šířky 2m je provedeno z důvodu zajištění objetí cisterny v době stáčení chemikálií. Zatravňovací tvárnice budou uloženy do hutněného štěrkopískového lože. Chodníky prováděny nebudou. SO 11 Výměna oplocení U tohoto objektu nedojde oproti dokumentaci k žádosti o stavební povolení ke změnám. SO 12 Stavební úpravy administrativní budovy Tento stavební objekt bude realizován v plném rozsahu dle dokumentace pro stavební povolení s tím, že rozsah bude rozšířen o: - výměnu střešní krytiny - výměnu klempířských výrobků - úprava místností pro obsluhu včetně sociálního zařízení - oprava omítek a malby vstupní haly a schodiště stránka 11 (celkem 39)

12 Protože bude provedena demolice haly čiřičů, jejíž součástí je i zázemí provozu ÚV bude do tohoto stavebního objektu doplněna úprava cca 4 místností pro obsluhu včetně úpravy sociálního zařízení. U místností bude provedena nová podlaha, obklady, omítky, malba a nová elektroinstalace. Úprava bude provedena bez dodání zařízení. U sociálního zařízení budou provedeny výměny dlažeb, obkladů, oprava omítek, nové malby, výměna zařizovacích předmětů včetně směšovacích baterií a nová elektroinstalace. Pro rekonstruované prostory bude osazen nový rozvaděč stavební elektroinstalace. Dále bude v rámci tohoto objektu provedena oprava omítek a nové malby ve vstupní hale a na vstupním centrálním schodišti. Provozní soubory PS 01 Jímací objekt Tento provozní soubor bude vypuštěn. Stávající jímací objekt mimo oplocený areál úpravny vody bude ponechán beze změn. PS 02 Čerpací stanice surové vody V rámci obnovy úpravny vody bude stávající čerpací stanice v oploceném areálu úpravny vody doplněna na nátoku surové vody o betonovou šachtu (dodávka stavby), která bude osazena vertikálními strojními česlemi s perforovanou filtrační částí s otvory Ø 3,0 mm a zateplenou nadzemní částí s temperací. Zachycené shrabky, převážně listí, budou vypadávat do přistaveného plastového kontejneru o objemu 660 l. Likvidaci shrabků bude provádět firma zajišťující pro město Písek svoz komunálního odpadu. Strojní česle budou navrženy pro maximální průtok Q= 100 l/s a zajistí mechanické předčištění surové vody před nátokem na čerpací stanici surové vody. Strojním česlím bude předřazen ruční uzávěr pro možnost uzavření nátoku na česle v případě revize či demontáže. Surová voda zbavená větších mechanických nečistot bude natékat do akumulační jímky čerpací stanice surové vody, která bude vystrojena dvěma identickými ponornými čerpadly o výkonu Q= 2x 80 l/s. Čerpadla budou zapojena v sestavě 1+1 (100% rezerva) a jejich výkon bude řízen regulací otáček elektromotoru frekvenčním měničem z řídícího systému úpravny vody v obsahu Q= l/s v návaznosti na měření průtoku na společném výtlačném potrubí v úpravně vody. Pro manipulaci s čerpadly bude v přízemí čerpací stanice na stávající jeřábové dráze osazen řetězový kladkostroj. Dílčí výtlačná potrubí čerpadel budou osazena zpětnou klapkou, montážní vložkou a uzavírací armaturou a následně budou spojena do společného výtlačného potrubí, které bude napojeno na stávající výtlačné potrubí zavedené do objektu úpravny vody. Pro odkalení akumulační nádrže čerpací stanice surové vody bude stavbou provedena úprava dna vyspádování dna a vytvoření čerpací jímky kde bude osazeno ponorné kalové čerpadlo o výkonu Q= 10 l/s s výtlakem kalu do kalového hospodářství úpravny vody. Čerpadlo bude ovládáno ručně dle potřeby obsluhou úpravny vody. Pro manipulaci s čerpadlem bude v přízemí čerpací stanice osazeno zvedací zařízení. Do objektu čerpací stanice bude zavedena přípojka tlakové vody pro čištění akumulační jímky. Přípojka bude osazena ruční uzavírací armaturou a bajonetovou spojkou pro požární hadici. PS 03 Rekonstrukce úpravny vody stránka 12 (celkem 39)

13 Výtlačné potrubí čerpadel surové vody bude v objektu čiřičů 1,2 osazeno indukčním průtokoměrem, měřením zákalu, absorbance a měřením ph surové a nadávkované vody a statickým mísičem pro dokonalé promíchání surové vody a dávkovaného flokulantu síranu železitého. Výtlačné potrubí surové vody bude zavedeno do první flokulační komory s pádlovým míchadlem ve stavebně upraveném stávajícím galeriovém čiřiči 1. Před flokulační komoru bude dávkováno vápenné mléko (variantně vápenná voda) pro úpravu ph. V stávajícím galeriovém čiřiči budou stavebními úpravami vytvořeny tři flokulační nádrže osazené pomaluběžnými pádlovými míchadly s odstupňovanou intenzitou míchání. Z poslední flokulační nádrže bude voda natékat na flotační nádrž, která bude vystrojena systémem nerezových norných stěn, rozvodem saturované vody, plošným odběrem čisté vody perforovaným potrubím a stíráním flotační pěny do odtokového žlabu. Čistá voda je z odtokového žlabu odebírána dvojicí vysokotlakých čerpadel a je čerpána do saturátoru kde je za vysokého tlaku sycena vzduchem a je následně přiváděna zpět do nátoku flotační nádrže rozvodu saturované vody. Zdrojem tlakového vzduchu pro sycení vody je dvojice kompresorů s tlakovou nádrží. Strojovna flokulační nádrže (saturátor, kompresory, tlaková nádoba a příslušenství) bude umístěna ve stavebně upraveném galeriovém čiřiči 2. Odkalení flokulačních komor a flotační nádrže a odtok flotační pěny bude napojeno do společného nerezového potrubí, které bude zavedeno do kalového hospodářství úpravny vody (čtvercové usazovací nádrže) s následným odtokem do kanalizace města Písku. Čistá voda bude z flotační nádrže odtékat na otevřené filtry s vícevrstvou náplní. V rámci I. etapy obnovy úpravny vody bude provedena úprava prvních tří otevřených pískových filtrů s mezidnem. Mezidno filtrů bude odstraněno a dno filtrů bude stavebně upraveno pro osazení celoplošného drenážního systému. Nad drenážním systémem bude umístěna dvouvrstvá filtrační náplň o celkové výšce 1,6m s horní hrubší frakcí (1,5 2,5mm) a jemnější spodní frakcí (0,8 1,6mm) s rozdílnou hustotou proti promíchání jednotlivých frakcí při praní filtru. Voda z flotační jednotky bude rovnoměrně rozdělována do tří nátokových žlabů. Každé přívodní potrubí na rekonstruované otevřené filtry bude osazeno měřením průtoku a regulační klapkou s elektropohonem. Odběr filtrátu bude regulován mezipřírubovými klapkami se servopohonem na základě měření výšky hladiny v otevřených filtrech. Společné potrubí odtoku filtrátu bude zavedeno do čtvrtého otevřeného filtru, který bude stavebními úpravami změněn na vyrovnávací a směšovací nádrž s následným odtokem filtrátu do akumulační komory upravené vody. Praní rekonstruovaných otevřených filtrů s celoplošným drenážním systémem je prováděno tlakovým vzduchem a tlakovou vodou. Zdrojem tlakového vzduchu bude dvojice nových dmychadel o výkonu Q= 2x 1100 m3/h při provozním přetlaku p= 50 kpa. Dmychadla budou osazena ve strojovně úpravny vody a budou vybaveny protihlukovými kryty ve vnitřním provedení. Dmychadla budou zapojena v sestavě 1+1 (100% rezerva), budou se v chodu střídat a výkon dmychadel bude řízen změnou otáček elektromotoru frekvenčním měničem z řídícího systému úpravny vody v návaznosti na měření průtoku vzduchu termickým průtokoměrem na společném výtlačném potrubí. Každý rekonstruovaný otevřený filtr bude doplněn bezpečnostním přelivem, který bude napojen na odtokové potrubí odpadní prací vody na kalové hospodářství. Prací voda otevřených filtrů bude čerpána do stávajícího pracího vodojemu dvojicí čerpadel o výkonu Q= 2x 18 l/s. Čerpadla budou umístěna v suterénu strojovny úpravny vody v sestavě 1+1 (100% rezerva) a budou se chodu pravidelně střídat. Společné sání čerpadel prací vody bude napojeno na odběrné potrubí z akumulace upravené vody, společné výtlačné potrubí bude osazeno měřením průtoku (proteklého množství). Čerpadla budou řízena od hladiny v akumulaci pracího vodojemu a budou blokována od minimální hladiny v akumulaci upravené vody. Z pracího vodojemu bude prací voda odebírána gravitačním stránka 13 (celkem 39)

14 potrubím, které bude osazeno indukčním průtokoměrem pro měření okamžitého průtoku a proteklého množství prací vody na otevřené filtry. Regulace nátoku prací vody bude prováděna regulačními klapkami s elektropohonem na jednotlivých přívodních potrubích prací vody otevřených filtrů. Odpad prací vody a odpad při zafitrování budou společným potrubím zavedeny do kalového hospodářství úpravny vody čtvercové usazovací nádrže s následným odtokem do kanalizace města Písek. Upravená voda bude z akumulační nádrže odebírána třemi čerpadly a bude čerpána do spotřebiště. Jedno čerpadlo bude čerpat do vodojemu Hradiště II, druhé čerpadlo bude čerpat do vodojemu Amerika a třetí čerpadlo bude záloha pro první dvě. Čerpadla budou tedy zapojena v sestavě 2+1 s automatickým záskokem při poruše. Výtlačná potrubí čerpadel do spotřebiště budou osazena indukčním průtokoměrem pro měření okamžitého průtoku a proteklého množství a měřením tlaku s přenosem do řídícího systému úpravny vody. Výkon čerpadel bude řízen změnou otáček elektromotoru čerpadla frekvenčním měničem z řídícího systému úpravny vody v návaznosti na měření průtoku na výtlačných potrubích do spotřebiště. Čerpadla budou ovládána od hladin ve vodojemech a budou blokována proti chodu na sucho od minimální hladiny v akumulaci upravené vody. Protirázová ochrana výtlačných řadů do vodojemů Hradiště II a Amerika bude řešena dvojicí tlakových nádob s pryžovým vakem o objemu 2x 5000 litrů. Talkové nádoby budou osazeny v suterénu úpravny vody a budou napojeny na výtlačná potrubí čerpadel. Pro vypouštění tlakových nádob bude osazeno potrubí DN 50, které bude zavedeno do vnitřní kanalizace úpravny vody. Doplňování tlakového vzduchu do tlakových nádob protirázové ochrany bude řešeno mobilní kompresorovou stanicí. Pro zlepšené odstraňování manganu ze surové vody bude do nátoku na flokulační komory (variantně do nátoku na otevřené filtry) dávkován 1% roztok manganistanu draselného. Roztok manganistanu draselného bude připravován v novém soboru skládajícím se z dvojice rozpouštěcích nádrží o objemu 2x 1000 litrů s elektromíchadlem a záchytnou vanou a dvojice dávkovacích membránových čerpadel. Výkon čerpadel bude ovládán z řídícího systému úpravny vody na základě průtoku a kvality surové vody. PS 04 Ozonizace Tento provozní soubor bude vypuštěn. PS 05 Filtrace aktivním uhlím V rámci II. etapy obnovy úpravny vody bude provedena rekonstrukce dvou otevřených pískových filtrů stávající mezidno bude odstraněno, bude provedena stavební úpravna dna filtru a bude instalován nový celoplošný drenážní systém s náplní aktivním uhlím. Filtrát z prvního stupně filtrace bude odebírán z vyrovnávací nádrže dvojicí čerpadel o výkonu Q= 2x 50 l/s, která budou zapojena v sestavě 1+1 (100% rezerva) pro výkon úpravny Q= 50 l/s a v sestavě 2+0 (bez rezervy) pro výkon úpravny vody Q= 75 l/s. Výkon čerpadel bude řízen změnou otáček elektromotoru frekvenčním měničem z řídícího systému úpravny vody v návaznosti na měření průtoku na jednotlivé filtry s aktivním uhlím a budou blokována od minimální hladiny ve vyrovnávací nádrži. V případě poruchy jednoho z podávacích čerpadel na filtry s aktivním uhlím, nebo v případě praní jedno filtru s aktivním uhlím a špičkového výkonu úpravny vody bude filtrát z prvního stupně filtrace odpadat bezpečnostním přelivem ze směšovací komory přímo do akumulační nádrže upravené vody. Na přívodní potrubí vody na filtry s aktivním uhlím budou osazeny indukční průtokoměry a regulační klapky s elektropohonem pro rovnoměrné rozdělení průtoku na oba filtry. stránka 14 (celkem 39)

15 Filtry s aktivním uhlím budou prány tlakovým vzduchem (zdrojem vzduchu budou dmychadla pro otevřené filtry prvního stupně filtrace) a tlakovou vodou s pracího vodojemu. Na nátoku prací vody budou osazeny regulační klapky s elektropohonem pro nastavení průtoku prací vody na filtry. Odběr prací vody z filtrů s aktivním uhlím bude realizován pomocí perforovaného potrubí (velikost otvorů 0,8mm), které zabrání úniku částic aktivního uhlí při překročení doporučené intenzity praní. Odtoky odpadní prací vody a bezpečnostní přelivy a filtrů budou napojeny na odtokové potrubí na kalové hospodářství úpravny vody. Filtrát z otevřených filtrů s aktivním uhlím bude napojen na nový UV zářič s chemickým čištěním a mechanickým stíráním ochranných trubic UV lamp. UV záření vlnové délky 254 nm s minimální intenzitou 400 J/m2 zajistí pro průtoky Q= l/s desinfekci upravené vody před nátokem do akumulační nádrže. UV zářič bude napájen a řízen z elektrorozvaděče, který je součástí dodávky zařízení. Odtok z UV zářiče bude zaveden do směšovací nádrže, kam bude dávkována vápenná voda. Mezi nátokem a odtokem UV zářiče bude proveden trubní propoj pro obtok zařízení. Součástí druhé etapy obnovy úpravny vody bude doplnění dávkování roztoku amonných solí pro desinfekci upravené vody. Soubor pro přípravu a dávkování roztoku amonných solí bude obsahovat dvě rozpouštěcí nádrže o objemu 2x 500 litrů s elektromíchadlem a dvojici dávkovacích membránových čerpadel pro dávkování roztoku do nátoku filtrátu do akumulace upravené vody. Výkon dávkovacích čerpadel bude ovládán z řídícího systému na základě průtoku surové vody a požadované koncentrace celkového chloru v upravené vodě. PS 06 Vápenné hospodářství Vápenný hydrát bude skladován v polyesterovém válcovém silu o užitném objemu 30m3 ze kterého bude odebírán šnekovými dopravníky do denního zásobníku s rotačním excentrickým vibrátorem a dávkovací jednotkou vápenného hydrátu. Dávkovací jednotky 2) budou vybaveny dávkovacím šnekem s elektromotorem a vyhříváním. Výkon dávkovacího šneku bude regulován změnou otáček elektromotoru frekvenčním měničem. Vápenný hydrát bude odebírán z denního zásobníku a nerezový výpad bude zaveden do rozmíchávací nádrže vápenného mléka. Výkon dávkovacího šneku bude nastaven ručně obsluhou otočným regulátorem na dveřích rozvaděče. Dávkovací jednotka bude umístěna na nerezové konstrukci kotvené do podlahy místnosti dávkování vápenného mléka. Rozmíchávací nádrž vápenného mléka bude vybavena míchadlem s elektropohonem, měřením hladiny, bezpečnostním přelivem DN 50, odkalením DN 50, odběrem vápenného mléka DN 50, přívodem technologické vody DN 32 a skrápěním nádrže DN 15. Příprava vápenného mléka bude plně automatická dle měření hladiny bude dosypáván vápenný hydrát a bude dopouštěna technologická voda otevíráním solenoidového ventilu na panelu technologické vody. Požadovaná koncentrace vápenného mléka bude nastavena výkonem dávkovacího šneku vápenného hydrátu. Panel přívodu technologické vody obsahuje ruční uzavírací armatury, filtr pevných částic, rotametr se spínacím kontaktem pro indikaci minimálního průtoku technologické vody, redukční ventil pro zajištění konstantního tlaku a průtoku technologické vody do rozmíchávací nádrže, ručním regulačním ventilem pro nastavení průtoku ředící vody a ručním regulačním ventilem pro nastavení průtoku technologické vody na skrápění rozmíchávací nádrže a solenoidovým ventilem. Vápenné mléko bude odebíráno z rozmíchávací nádrže pro předalkalizaci surové vody horizontálním hadicovým čerpadlem, jehož výkon bude regulován změnou otáček elektromotoru frekvenčním měničem. Výkon čerpadla bude řízen automaticky dle měření ph před flokulačními nádržemi. Výkon čerpadla resp. průtok vápenného mléka bude měřen indukčním průtokoměrem. Sání a výtlak čerpadla bude proveden z tlakových pružných hadic, která budou spojovány bajonetovými spojkami s pryžovým těsněním. Výtlak čerpadel bude stránka 15 (celkem 39)

16 dělen na třímetrové úseky, které budou uloženy v drátovém instalačním žlabu. Sání a výtlak čerpadel bude proplachován technologickou vodou po každém ukončení dávkování vápenného hydrátu. Proplachování je ovládáno ručními armaturami na rozvodu technologické vody. Vápenné mléko pro sycení vápenné vody bude odebíráno z rozmíchávacích nádrží horizontálními hadicovými čerpadly se suchými rotory, jejichž výkon bude regulován změnou otáček elektromotoru frekvenčním měničem. Výkon čerpadel bude řízen automaticky dle měření ph na odtoku ze směšovací komory. Výkon čerpadla resp. průtok vápenného mléka bude měřen indukčním průtokoměrem. Čerpadla budou osazena v sestavě 1+1 a jedno čerpadlo bude současně záloha pro čerpání vápenného mléka pro předalkalizaci. Sání a výtlak čerpadel bude proveden z tlakových pružných hadic Ø 40mm, která budou spojovány bajonetovými spojkami s pryžovým těsněním. Výtlak čerpadel bude dělen na třímetrové úseky, které budou uloženy v drátovém instalačním žlabu. Sání a výtlak čerpadel bude proplachován technologickou vodou po každém ukončení dávkování vápenného hydrátu. Proplachování je ovládáno ručními armaturami na rozvodu technologické vody. Pro výrobu sycené vápenné vody bude osazen nerezový sytič Ø 5,0m. Přívody vápenného mléka a poplachové vody jsou zavedeny do kuželové části sytiče. Sytící voda je zavedena do horní válcové části sytiče. Odběr sycené vody je realizován trvale ponořeným perforovaným odběrným potrubím. V horní části sytiče je instalováno kontinuální bezkontaktní měření hladiny od kterého je ovládán regulační ventil sytící vody. Průtok sytící vody je registrován indukčním průtokoměrem v odděleném provedení. Odtok sycené vápenné vody ze sytiče bude rozdělen na dvě větve předalkalizaci a ztvrzování upravené vody. Větev sycené vody pro předalkalizaci bude osazena indukčním průtokoměrem a regulačním ventilem s elektropohonem. Větev sycené vody pro ztvrzování upravené vody bude osazena indukčním průtokoměrem. Odkalení sytiče je prováděno automaticky v časovém režimu, který bude nastavitelný v řídící jednotce rozvaděče. Na odkalovacím potrubí DN 100 bude osazeno mezipřírubové nožové šoupě DN 100 s osazeným pneumaticky ovládaným ventilem. Zdrojem tlakového vzduchu bude nově osazená kompresorová stanice s tlakovou nádobou. Kompresorová stanice pracuje v automatickém režimu s dle nastaveného zapínacího a vypínacího tlaku na tlakovém spínači, jež je součástí dodávky stanice. Kal ze sytiče a přípravy vápenného mléka bude vypouštěn do kalového hospodářství úpravny vody. PS 07 Dávkování síranu železitého Pro skladování 41% síranu železitého bude stavebními úpravami části stávajícího galeriového čiřiče 1 vytvořena dvoukomorová akumulační nádrž o celkovém objemu 30 m3. Z obou komor akumulačních nádrží bude proveden uzavíratelní odběr pro dávkovací čerpadla a odkalení. Z odběrného potrubí bude provedeno napojení dvou souborů dávkovacích čerpadel s příslušenstvím. Dávkovací čerpadla budou zapojena v sestavě 1+1 (100% rezerva), výkon dávkovacích čerpadel bude natavován z řídícího systému úpravny vody dle průtoku a kvality surové vody. Výtlačná potrubí dávkovacích čerpadel budou napojena na výtlačné potrubí surové vody před statickým mísičem. Plnící potrubí akumulačních nádrží síranu železitého bude vyvedeno mimo objekt úpravny vody s napojením na autocisternu. V obou komorách akumulační nádrže bude sledována výška hladiny a maximální hladiny bude signalizována tak, aby nedošlo k přeplnění nádrží při čerpání chemikálie z cisterny. stránka 16 (celkem 39)

17 PS 08 Dávkování plynného chloru Ve stávající chlorovně bude osazena dvojice provozních tlakových lahví s plynným chlorem, na kterých budou instalovány podtlakové regulační ventily s kontaktním manometrem pro indikaci provozního tlaku a signalizaci vyprázdnění tlakové láhve (informace o vyprázdnění tlakové láhve bude přenášena do řídicího systému úpravny vody), dále bude osazen rychlouzavírací ventil, filtr a propojovací hadice. Na základě signálu o vyprázdnění tlakové láhve bude ovládáno nově osazené zařízení pro automatické přepínání odběru s tlakových lahví s elektropohonem a možností ručního přepínání odběru. Mezi podtlakovým regulačním ventilem a zařízením pro automatické přepínání odběru z tlakových lahví budou instalovány bezpečnostní přetlakové ventily, odfuk z pojistných ventilů bude napojen na adsorpční válce pro zachycení uniklého plynného chloru ve speciální náplni. Velikost dávky plynného chloru pro hygienické zabezpečení upravené vody bude regulována podtlakovými chlorátory s automatickým stavěním dávky na základě průtoku surové vody a nastavené dávce na jednotku objemu v řídícím systému úpravny vody. V chlorovně bude plynný chlor veden podtlakovým potrubím k ejektorům pro dávkování chloru do upravené vody. Ejektory budou zapojeny v sestavě % rezerva. Hnací voda ejektorů bude využita z rozvodu technologické vody, který bude osazen před ejektorem solenoidovým ventilem. Regulace průtoku na ejektor bude realizována ručními regulačními ventily. Veškeré zařízení pro dávkování plynného choru bude napájeno a ovládáno z rozvaděče, který je součástí dodávky technologické části strojní. Místnost chlorovny bude osazena čidlem úniku plynného chloru, které bude napojeno na optickou akustickou houkačku a řídící systém úpravny vody. Stávající keramický ventilátor pro ventilaci místnosti chlorovny bude zachován beze změn. Veškeré prostupy technologických rozvodů mezi místností chlorovny a příručního skladu musí být při montáži plynotěsně utěsněny. Měření koncentrace celkového chloru na odtoku z akumulace upravené vody bude pouze informativní s nastavenou limitní koncentrací a signalizací jejího překročení v případě poruchy dávkování. PS 09 Dávkování oxidu uhličitého Stáčení, skladování a dávkování oxidu uhličitého je řešeno stávajícím kompletním zařízením Linde Technoplyn a.s., které je umístěno v čele budovy filtrace. Nevýhodou osazení tlakové nádrže oxidu uhličitého v tomto místě areálu úpravny vody je obtížné zajíždění automobilové soupravy do areálu v zimních měsících. V rámci obnovy úpravny vody bude stávající zařízení skladování a dávkování oxidu uhličitého přemístěno tak, aby bylo dostupné z objízdné komunikace areálu úpravnu vody. Stávající dávkovací a směšovací panel bude ponechán na stávajícím místě v budově filtrace a bude provedeno nové propojovací potrubí mezi zásobní nádrží a dávkovacím panelem. Oxid uhličitý resp. voda sycená oxidem uhličitým bude dávkována do odtokového potrubí filtrátu za napojení prvního otevřeného filtru s dvouvrstvou náplní. PS 10 Elektroinstalace Tento provozní soubor bude realizován dle zpracované dokumentace pro stavební povolení a povolení vodního díla s tím, že v dalším stupni dokumentace bude provedena úprava stránka 17 (celkem 39)

18 kabelových tras a umístění rozvaděčů dle osazení nové technologie flotační jednotka, zařízení pro přípravu vápenné vody atd. Osazením nové (jiné) technologie úpravy vody nedojde k navýšení instalovaného ani soudobého příkonu proti zpracované dokumentaci pro stavební povolení a povolení vodního díla. Energetické údaje z dokumentace pro stavební povolení a povolení vodního díla - instalovaný příkon 1067,8kW - soudobý příkon technologické části 273,8kW - Soudobý příkon stavební elektroinstalace 130,6kW - celkový soudobý příkon 404,4kW Použité napěťové soustavy - 3+PE+N, 230/400V, 50Hz, TNC S - PELV (24V DC s uzemněným záporným pólem zdroje) - PELV (24V DC bez uzemněného záporného pólu zdroje) - PELV (12V DC s uzemněným záporným pólem zdroje) Ochrana před nebezpečným dotykem - živé části izolací a krytím - neživé části samočinným odpojením od zdroje dle ČSN ochrana nebezpečným napětím - doplňující ochrana pospojováním: veškerá kovová vodovodní potrubí, konstrukční kovové části, všech pohonů a koster rozvaděčů budou pospojovány a připojeny na ekvipotencionální svorkovnice. Typy budou připojeny na novou zemnící síť vytvořenou při pokládce kabelů dle platných norem ČSN zejména ČSN Ochrana proti napětí V silových rozvaděčích RKZ budou osazeny kompaktní napěťové ochrany 1. a 2. stupně. Popis stávajícího stavu Stávající rozvaděče i kabeláž v celém rozsahu areálu jsou již nevyhovující z hlediska bezpečnosti systém TNC (4vodič). V některých provozech jsou již použity sestavy liniových rozvaděčů, jejichž opravy jsou časově náročné. Poslední rekonstruované rozvaděče jsou z roku 1983, většina z nich je starších. Za hranicí životnosti je i většina svítidel v objektech úpravny. PS 11 Automatický systém řízení Stejně jako elektroinstalace bude tento provozní soubor realizován dle zpracované dokumentace pro stavební povolení a povolení vodního díla s tím, že v dalším stupni stránka 18 (celkem 39)

19 dokumentace bude provedena úprava kabelových tras a umístění čidel dle osazení nové technologie flotační jednotka, zařízení pro přípravu vápenné vody atd. dle dokumentace pro Použité napěťové soustavy - 3+PE+N, 230/400V, 50Hz, TNC S - PELV (24V DC s uzemněným záporným pólem zdroje) - PELV (24V DC bez uzemněného záporného pólu zdroje) - PELV (12V DC s uzemněným záporným pólem zdroje) Ochrana proti napětí Řídící systém a jeho ovládací obvody v rozvaděčích DTx budou napájeny přes napěťové ochrany 3. stupně. Ochrana proti přepětí bude řešena pro všechny zásuvky pro PC na operátorských pracovištích Automatizovaný systém řízení Řízení technologie úpravy vody není v současné době automatizováno a provádí se ručními zásahy obsluhy dle pravidel stanovených provozním řádem v závislosti na kvalitě surové vody, množství vyráběné vody (průtoku úpravnou) a na údajích o úrovni hladiny v akumulaci, které jsou na úpravnu přenášeny do místnosti obsluhy. Pro sledování a vyhodnocování provozních stavů technologie úpravy vody a automatické řízení provozu bude v objektu úpravny vody instalován nový automatizovaný řídící systém (ASŘ). Ten bude složen z jedné stanice modulárního volně programovatelného automatu (PLC), který ve spolupráci se souborem měření a elektrickými akčními členy zajistí trvalou kontrolu a bezobslužné ovládání provozu jednotlivých technologických zařízení. Tím budou vytvořeny podmínky pro stabilizaci provozu a dosažení trvale vyrovnané kvality upravené vody. Řídící systém bude osazen do nového rozvaděče ASŘ, v němž bude osazen rovněž potřebný zdroj 24V DC (včetně UPS zdroj zajištěného napájení s dobou zálohování alespoň cca 15 minut), hlavní jistič a jištění signálových a měřících okruhů (binárních signálů, napájení čidel), potřebná rozhraní pro připojení proudových smyček a potřebná převodová relé pro komunikaci mezi PLC a novými elektrickými rozvaděči, z nichž budou jednotlivé technologické celky napájeny. Veškerá propojovací kabeláž mezi DT a elektrickými rozvaděči se předpokládá v dodávce části elektro. Pro zajištění koordinované vnitřní ochrany proti účinkům blesku a přepětí bude napájecí obvod rozvaděče DT vyzbrojen svodičem přepětí 3. stupně s vf filtrem. Umístění rozvaděče DT se předpokládá v nové rozvodně. Uživatelský software řídícího systému v závislosti na okamžitých hodnotách sledovaných parametrů technologického procesu (přepokládá se měření a vyhodnocování zákalu, absorbance, ph, hladin v akumulacích, celového Cl 2 a průtoků), bude dle zadaných algoritmů zajišťovat: - uzavírání nátoku na ÚV při limitních stavech kvality surové vody - povely do elektrických rozvaděčů pro ovládání jednotlivých technologických akčních členů a celků - automatické řízení dávky chemikálií v závislosti na průtoku, zákalu a absorbance surové stránka 19 (celkem 39)

20 vody a ph nadávkované vody - záskok v případě poruchy zálohovaných zařízení - optimalizaci chodu zálohovaných zařízení z hlediska počtu motohodin - optimalizaci chodu technologických celků z hlediska dodržení maximálního okamžitého odběru elektrické energie (předběžně se předpokládá vzájemné blokování čerpadel surové vody, čerpadel upravené vody a praní filtrů) - sledování mezních hodnot technologických parametrů - po obnovení dodávky elektrické energie v případě výpadku zajištění postupného spuštění jednotlivých technologických celků do stavu před výpadkem - signalizace a přenos vybraných provozních hodnot a poruchových stavů na dispečink provozovatele Návrh uživatelského software bude v dalším stupni detailně projednán s provozovatelem úpravny vody. 3.4 Vymezení předmětu veřejné zakázky prostřednictvím klasifikace Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na služby Označení předmětu veřejné zakázky dle klasifikace zboží, služeb a stavebních prací, podle referenční klasifikace platné pro veřejné zakázky na základě přímo použitelného předpisu Evropských společenství je následující (číselník Common Procurement Vocabulary = CPV): Technické projektování 3.5 Technické podmínky předmětu plnění veřejné zakázky Předmět plnění bude realizován v souladu s platnými zákony ČR, s příslušnými normami ČSN, EN a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik. Je-li v zadávací dokumentaci (včetně příloh) definován určitými parametry nebo názvem nebo kódem konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen výrobkem nebo technologií parametrově srovnatelnou nebo vyšší a lepší. 3.6 Odpovědnost dodavatele za plnění veřejné zakázky Dodavatel (dále také jako uchazeč) je povinen se před podáním nabídky seznámit se všemi obecně závaznými právními předpisy a platnými normami, které se vztahují k předmětu plnění veřejné zakázky. Dodavatel je odpovědný za to, že veřejná zakázka bude plněna v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy a platnými normami, které se vztahují k předmětu plnění veřejné zakázky, zejména s vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. stránka 20 (celkem 39)

ZKUŠENOSTI Z PROJEKTOVÁNÍ A VÝSTAVBY

ZKUŠENOSTI Z PROJEKTOVÁNÍ A VÝSTAVBY ZKUŠENOSTI Z PROJEKTOVÁNÍ A VÝSTAVBY REKONSTRUKCE ÚPRAVNY VODY ŠTÍTARY doc. Ing. Milan Látal, CSc. 1), Ing. Jaroslav Hedbávný 2), Milan Drda 3) 1) 2) 3) VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Soběšická 820/156,

Více

- cílová kapacita ČOV dle BSK 5 7 040 EO - výhledové hydraulické zatížení 1 401 m 3 d -1

- cílová kapacita ČOV dle BSK 5 7 040 EO - výhledové hydraulické zatížení 1 401 m 3 d -1 4) Mnichovo Hradiště ČOV - intenzifikace Současný stav: Mechanicko-biologická čistírna odpadních vod čistí odpadní vody přiváděné jednotnou kanalizační sítí města Mnichovo Hradiště (6 575 obyvatel v roce

Více

ROZHODNUTÍ POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S VODAMI STAVEBNÍ POVOLENÍ

ROZHODNUTÍ POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S VODAMI STAVEBNÍ POVOLENÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B L A N S K O ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko Pracoviště: nám. Republiky 1316/1, 678 01 Blansko Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí 17.listopadu 14

Více

Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č. 3 zákona č. 100/01 Sb. v platném znění. Svitavy. oznamovatel: Město Svitavy

Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č. 3 zákona č. 100/01 Sb. v platném znění. Svitavy. oznamovatel: Město Svitavy Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č. 3 zákona č. 100/01 Sb. v platném znění Intenzifikace ČOV Svitavy oznamovatel: Město Svitavy (únor 2008) Oznámení o hodnocení vlivů na životní

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Dřenice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Dřenice. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_8_5) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.342.412.8.5 Název obce: Cheb Kód obce (IČOB): 591 (554481) Číslo ORP3 (ČSÚ): 412

Více

PŘEHLED A ZHODNOCENÍ PROVOZNÍCH VÝSLEDKŮ PO REKONSTRUKCI ÚV MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

PŘEHLED A ZHODNOCENÍ PROVOZNÍCH VÝSLEDKŮ PO REKONSTRUKCI ÚV MARIÁNSKÉ LÁZNĚ Citace Růžička J., lidarová M.: Přehled a zhodnocení provozních výsledků po rekonstrukci ÚV Mariánské Lázně. Sborník konference Pitná voda 2010, s. 235-240. W&ET Team, Č. Budějovice 2010. ISBN 978-80-254-6854-8

Více

ŽÁDOST O INTEGROVANÉ POVOLENÍ PROVOZU DLE ZÁKONA č. 76/2002 Sb. O INTEGROVANÉ PREVENCI (IPPC)

ŽÁDOST O INTEGROVANÉ POVOLENÍ PROVOZU DLE ZÁKONA č. 76/2002 Sb. O INTEGROVANÉ PREVENCI (IPPC) Severočeské vodovody a kanalizace a.s. Přítkovská 1689, 415 50 Teplice ŽÁDOST O INTEGROVANÉ POVOLENÍ PROVOZU DLE ZÁKONA č. 76/2002 Sb. O INTEGROVANÉ PREVENCI (IPPC) Městská čistírna odpadních vod Roztoky

Více

VODOVOD VYŠŠÍ BROD : PŘÍKLAD OBNOVY A ROZŠÍŘENÍ VODNÍCH ZDROJŮ

VODOVOD VYŠŠÍ BROD : PŘÍKLAD OBNOVY A ROZŠÍŘENÍ VODNÍCH ZDROJŮ Citace Stara J.: Vodovod Vyšší Brod: příklad obnovy a rozšíření vodních zdrojů. Sborník konference Pitná 2008, s. 301-306. W&ET Team, Č. Budějovice 2008. ISBN 978-80-254-2034-8 VODOVOD VYŠŠÍ BROD : PŘÍKLAD

Více

Hodonín, Czech Republic TECHNICKÉ DODACÍ PODMÍNKY A PROJEKTOVÉ PODKLADY. Alfa. modifikace: Classic DA/mod

Hodonín, Czech Republic TECHNICKÉ DODACÍ PODMÍNKY A PROJEKTOVÉ PODKLADY. Alfa. modifikace: Classic DA/mod STS Technologie s.r.o. Hodonín, Czech Republic Datum schválení TP: 10 / 2008 TECHNICKÉ DODACÍ PODMÍNKY A PROJEKTOVÉ PODKLADY ČISTÍREN OPADNÍCH VOD Alfa modifikace: Classic DA/mod STS Technologie s. r.o.

Více

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I Příloha č. 1 - Technická specifikace pro výběrové řízení na dodavatele opatření pro Snížení energetické náročnosti firmy Koyo Bearings Česká Republika s.r.o. ČÁST Č. 1 Výměna chladícího zařízení technologie

Více

Česká Třebová. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Česká Třebová. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Kód části obce PRVK: 3611.5301.013.01 Název obce: Kód obce (IČOB): 02175 (580031) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1279 (5301) Název ORP3: Kód OPOU2 ČSÚ: 53011 Název OPOU2: A.1 Značení

Více

40 LET PROVOZOVÁNÍ UMĚLÉ INFILTRACE V KÁRANÉM (1968 2008)

40 LET PROVOZOVÁNÍ UMĚLÉ INFILTRACE V KÁRANÉM (1968 2008) Citace Herčík L.: 40 let provozování umělé infiltrace v Káraném (1968-2008). Sborník konference Pitná voda 2008, s. 289-294. W&ET Team, Č. Budějovice 2008. ISBN 978-80-254-2034-8 40 LET PROVOZOVÁNÍ UMĚLÉ

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Předložení záměru výstavby projektu Výstavba nové úpravny vody Písek

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Předložení záměru výstavby projektu Výstavba nové úpravny vody Písek Vodárenská správa Písek s.r.o. V Písku dne: 5.9.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.9.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Předložení záměru výstavby projektu Výstavba nové úpravny vody Písek

Více

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí. Intenzifikace. čistírny odpadních vod Choceň

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí. Intenzifikace. čistírny odpadních vod Choceň Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí Intenzifikace čistírny odpadních vod Choceň Údaje o čistírně odpadních vod a kanalizací pro veřejnou potřebu Choceň

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Plesná. Obsahuje části obcí: Plesná, Šneky Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Plesná. Obsahuje části obcí: Plesná, Šneky Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Obsahuje části obcí:, Šneky Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.342.412.19.1 Název obce: Kód obce (IČOB): 12162 (55474) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Dolní Paseky. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Dolní Paseky. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_1_2) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.342.411.1.2 Název obce: Aš Kód obce (IČOB): 52 (554499) Číslo ORP3 (ČSÚ): 411

Více

GARANČNÍ ZKOUŠKY FLOTAČNÍ JEDNOTKY NA ÚV HRADEC KRÁLOVÉ

GARANČNÍ ZKOUŠKY FLOTAČNÍ JEDNOTKY NA ÚV HRADEC KRÁLOVÉ GARANČNÍ ZKOUŠKY FLOTAČNÍ JEDNOTKY NA ÚV HRADEC KRÁLOVÉ Ing. Pavel Král, Ph.D. 1), Ing. Pavel Dobiáš 2) 1) Královéhradecká provozní a.s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové, pavel.kral@khp.cz 2)

Více

LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD

LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD Ing. Stanislav Frolík, Ph.D. - katedra technických zařízení budov - 1 Obsah přednášky legislativa, pojmy zdroje znečištění ukazatele znečištění způsoby likvidace odpadních

Více

Městský úřad Břeclav odbor životního prostředí

Městský úřad Břeclav odbor životního prostředí Městský úřad Břeclav odbor životního prostředí nám. T. G. Masaryka 42/3 Břeclav, 690 81 Číslo jednací: MUBR 84240/2013 V Břeclavi dne: 10. 2. 2014 Spisová značka: MUBR-S 84240/2013 OŽP/Bi Vyřizuje:Bílková

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 66 SEZNAM PŘÍLOH: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 KANALIZACE SITUACE 3 KANALIZACE PŮDORYS 4 KANALIZACE ŘEZY

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 66 SEZNAM PŘÍLOH: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 KANALIZACE SITUACE 3 KANALIZACE PŮDORYS 4 KANALIZACE ŘEZY SEZNAM PŘÍLOH: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 KANALIZACE SITUACE 3 KANALIZACE PŮDORYS 4 KANALIZACE ŘEZY 5 KANALIZACE VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 6 VODOVOD SITUACE 7 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA 8 VODOVODNÍ

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Loužek. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Loužek. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.342.412.8.13 Název obce: Cheb Kód obce (IČOB): 591 (554481) Číslo ORP3 (ČSÚ): 412 (412) Název ORP3: Cheb

Více

Provozní řád. Svět plavání, s.r.o. Budějovická 159/922 252 42 Jesenice IČ: 04891376

Provozní řád. Svět plavání, s.r.o. Budějovická 159/922 252 42 Jesenice IČ: 04891376 Provozní řád Provozovatel a adresa provozu: Svět plavání, s.r.o. Budějovická 159/922 252 42 Jesenice IČ: 04891376 Schváleno Rozhodnutím Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Dlouhé Mosty. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Dlouhé Mosty. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.342.412.7.3 Název obce: Františkovy Lázně Kód obce (IČOB): 3464 (554529) Číslo ORP3 (ČSÚ): 412 (412)

Více

VYHODNOCENÍ ZKUŠEBNÍHO PROVOZU ÚV LEDNICE PO REKONSTRUKCI

VYHODNOCENÍ ZKUŠEBNÍHO PROVOZU ÚV LEDNICE PO REKONSTRUKCI Citace Látal M.: Vyhodnocení zkušebního provozu ÚV Lednice po rekonstrukci. Sborník konference Pitná voda 21, s. 229-234. W&ET Team, Č. Budějovice 21. ISBN 978-8-254-6854-8 VYHODNOCENÍ ZKUŠEBNÍHO PROVOZU

Více

NÁVRH REKONSTRUKCE ÚPRAVNY VODY PETRODVOREC KONKRÉTNÍ ZKUŠENOSTI S PROJEKTOVÁNÍM V RUSKU

NÁVRH REKONSTRUKCE ÚPRAVNY VODY PETRODVOREC KONKRÉTNÍ ZKUŠENOSTI S PROJEKTOVÁNÍM V RUSKU NÁVRH REKONSTRUKCE ÚPRAVNY VODY PETRODVOREC KONKRÉTNÍ ZKUŠENOSTI S PROJEKTOVÁNÍM V RUSKU Ing. MUDr. Jindřich Šesták HYDROPROJEKT CZ a. s. Táborská 31, 140 16 Praha 4, e-mail: jindrich.sestak@hydroprojekt.cz

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Vodárenská správa Písek V Písku dne: 10.1. 2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 19.1.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Obnova úpravny vody pro město Písek NÁVRH USNESENÍ Rada města po projednání a)

Více

Předmět veřejné zakázky Kotel teplovodní 2,5 MW na spalování biomasy

Předmět veřejné zakázky Kotel teplovodní 2,5 MW na spalování biomasy Předmět veřejné zakázky Kotel teplovodní 2,5 MW na spalování biomasy Zaměření projektu: Sektorový zadavatel v rámci programu podpory obnovitelných zdrojů řeší tímto diverzifikaci zdroje o další palivo.

Více

STS Technologie s.r.o. Hodonín, Czech Republic TECHNICKÉ DODACÍ PODMÍNKY A PROJEKTOVÉ PODKLADY. Alfa. modifikace: Classic - DO/mod

STS Technologie s.r.o. Hodonín, Czech Republic TECHNICKÉ DODACÍ PODMÍNKY A PROJEKTOVÉ PODKLADY. Alfa. modifikace: Classic - DO/mod STS Technologie s.r.o. Hodonín, Czech Republic Datum schválení TP: 10 / 2008 TECHNICKÉ DODACÍ PODMÍNKY A PROJEKTOVÉ PODKLADY ČISTÍREN A ÚPRAVEN VOD Alfa modifikace: Classic - DO/mod STS Technologie s.

Více

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ v rámci veřejné zakázky ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOVY STŘEDNÍ ŠKOLY GASTRONOMIE A SLUŽEB, DVORSKÁ, LIBEREC - ODSTRANĚNÍ

Více

Přepouštěcí kanál jezero Sadská zak. č. 15/2015 B. Souhrnná technická zpráva DSP 09/2015. B.1 Popis území stavby...2. B.2 Celkový popis tavby...

Přepouštěcí kanál jezero Sadská zak. č. 15/2015 B. Souhrnná technická zpráva DSP 09/2015. B.1 Popis území stavby...2. B.2 Celkový popis tavby... OBSAH B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1 Popis území stavby...2 B.2 Celkový popis tavby...3 B.3 Připojení na technickou infrastrukturu...5 B.4 Dopravní řešení...6 B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních

Více

Projektová dokumentace - technická zpráva

Projektová dokumentace - technická zpráva Příloha č. 4 Výzvy zájemcům k podání nabídky Projektová dokumentace - technická zpráva Zakázka : Rekonstrukce kompresorové stanice vč. 2 ks sušiček Zadavatel : Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova

Více

Průvodní zpráva studie vč. propočtu

Průvodní zpráva studie vč. propočtu Havlíčkova 1/ 234 757 93 Valašské Meziříčí tel. 0651/622521, fax 0651/621109 Zakázkové číslo: 11052 Průvodní zpráva studie vč. propočtu Název stavby : REKONSTRUKCE LETNÍHO KOUPALIŠTĚ V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM

Více

ÚVODNÍ ZPRÁVA. STŘEDNÍ POMORAVÍ/HODONÍNSKO Skupina projektů řešících odvádění a čištění odpadních vod. Projekt fondu soudržnosti

ÚVODNÍ ZPRÁVA. STŘEDNÍ POMORAVÍ/HODONÍNSKO Skupina projektů řešících odvádění a čištění odpadních vod. Projekt fondu soudržnosti ČESKÁ REPUBLIKA Projekt č. 2005/CZ/16/C/PE/001 STŘEDNÍ POMORAVÍ/HODONÍNSKO Skupina projektů řešících odvádění a čištění odpadních vod Projekt fondu soudržnosti ÚVODNÍ ZPRÁVA O POSOUZENÍ PLÁNU OCHRANY ŽIVOTNÍHO

Více

VŠEOBECNÝ POPIS ŘEŠENÍ...

VŠEOBECNÝ POPIS ŘEŠENÍ... OBSAH: 1. ÚVOD... 1 1.1. ZÁKLADNÍ INFORMACE:... 1 1.2. PŘEDMĚT PROJEKTU:... 1 1.3. PODKLADY:... 1 2. VŠEOBECNÝ POPIS ŘEŠENÍ... 1 3. TECHNICKÉ PARAMETRY SPRINKLEROVÉ SÍTĚ... 2 3.1. NÁVRH ZATŘÍDĚNÍ CHRÁNĚNÝCH

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

TECHNICKÁ ZPRÁVA PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU TECHNICKÁ ZPRÁVA PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU ČÁSTEČNÁ OPRAVA BYTU č.p. 226/8, NA UL. NÁDRAŽNÍ VE FRENŠTÁTĚ POD RADH. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název stavby: Místo stavby:

Více

Vodovod Vysoké Chvojno

Vodovod Vysoké Chvojno Stavba : Vodovod Vysoké Chvojno Investor : Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. Projekt. stupeň : Dokumentace pro provedení stavby Zakázkové číslo: 652-13 Soubor : B. Souhrnná technická zprava Zodp. proj.

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA TEXTOVÁ ČÁST PD dle 2,3 vyhl. 499/2006 Sb. B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECHY PAVILONU PRIMÁTŮ ZOO HODONÍN Vypracoval: PROST Hodonín s.r.o. Brněnská 3497, Hodonín Datum: prosinec 2015

Více

CZ051.3608.5104.0091 Vítkovice.0091.01 Vítkovice

CZ051.3608.5104.0091 Vítkovice.0091.01 Vítkovice CZ051.3608.5104.0091 Vítkovice.0091.01 Vítkovice identifikační číslo obce 18312 kód obce 18312 PODKLADY 1. Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Semily, PIK Vítek, 2000 2. Regulační plán Horní Mísečky

Více

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje A.3. Popis vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje A.3. Popis vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech Změna 2013 CZ051.3508.5107.0145 Košťálov.0145.01 Košťálov identifikační číslo obce 07093 kód obce 07093 PODKLADY 1. Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Semily, PIK Vítek, 2000 2. Územní plán sídelního

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) v rámci veřejné zakázky ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOVY STŘEDNÍ

Více

Koupaliště Ládví. zak. č. subdodavatele: 809. G Technologie bazénů. 1 Všeobecně

Koupaliště Ládví. zak. č. subdodavatele: 809. G Technologie bazénů. 1 Všeobecně Koupaliště Ládví DRS zak. č. subdodavatele: 809 G Technologie bazénů 1 Všeobecně Dokumentace technologie bazénů byla zpracována na základě objednávky generálního projektanta. Řešení zdravotně technických

Více

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I Křížkovského 8, 771 47 OLOMOUC

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I Křížkovského 8, 771 47 OLOMOUC U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I Křížkovského 8, 771 47 OLOMOUC č.j.: 424/PJ/OVZ/2015 dne: 11. listopad 2015 Věc : Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. 4 K nadlimitní veřejné

Více

CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY

CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY Abras projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY V GASTRONOMICKÝCH A POTRAVINÁŘSKÝCH

Více

Brandýs nad Orlicí. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Brandýs nad Orlicí. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Brandýs nad Orlicí Kód části obce PRVK: 3611.5313.006.01 Název obce: Brandýs nad Orlicí Kód obce (IČOB): 00927 (579947) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1287 (5313) Název ORP3: Ústí

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HOSTIVICE Stavební úřad Husovo nám. 13, 253 80 Hostivice Oprávněná úřední osoba: Marek Chramosta Tel: 220 397 121 E-mail: chramosta@radnice.hostivice.cz Spis. zn.: S-SÚ-04910/09-Chr Č.j.:

Více

Oprava topného systému (kotelny) OP Uherské Hradiště TECHNICKÁ ZPRÁVA

Oprava topného systému (kotelny) OP Uherské Hradiště TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce Oprava topného systému (kotelny) OP Uherské Hradiště TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město (Praha2),

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace PS 01_1 _A4.pdf Datum: Březen 2012 Projekt Paré MEDLOV - KANALIZACE A ČOV Část SO/PS Svazek PS 01 Čerpací stanice strojně-technologická část Měřítko 2.3 Technické specifikace Stupeň

Více

objekty - elektro část odlehčovací komora 0,00 retenční nádrž 0,00 mechanické předčištění 0,00 biologická linka 0,00 kalová nádrž 0,00

objekty - elektro část odlehčovací komora 0,00 retenční nádrž 0,00 mechanické předčištění 0,00 biologická linka 0,00 kalová nádrž 0,00 REKAPITULACE objekty - strojní část cena celkem odlehčovací komora 0,00 retenční nádrž 0,00 mechanické předčištění 0,00 biologická linka 0,00 kalová nádrž 0,00 Cena celklem za strojní část 0,00 objekty

Více

B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ) A. NÁZEV OBCE A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Kód části obce PRVK: Název části obce: Kód části obce PRVK: IČOB obce obce ÚIR: B. CHARAKTERISTIKA OBCE C. PODKLADY Dotazník k PRVK Informace OÚ Velichovky

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zodpovědný projektant: Ing. Zdeněk Janýr Vypracoval: Ing. Pavel Lupoměch B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - strana 1/12 Obsah: B.1 Popis území stavby a) charakteristika stavebního

Více

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN parcely č. kat. 598/5, 602/2, 603/2, 1072, 1428/1, 1432, 1436, 1438/1, 1452/1, 1452/3, 1454, 1456/1, 1456/5 v k. ú. Hlupín D.1.1 Architektonicko-stavební

Více

PEMZA, ALTERNATIVNÍ FILTRAČNÍ MATERIÁL VE VODÁRENSTVÍ

PEMZA, ALTERNATIVNÍ FILTRAČNÍ MATERIÁL VE VODÁRENSTVÍ PEMZA, ALTERNATIVNÍ FILTRAČNÍ MATERIÁL VE VODÁRENSTVÍ Ing. Ladislav Bartoš, PhD. 1), RNDr. Václav Dubánek. 2), Ing. Soňa Beyblová 3) 1) VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., Pařížská 11, 110 00 Praha 1 2)

Více

Nasazení hyperboloidních míchadel v různých fázích úpravy vody

Nasazení hyperboloidních míchadel v různých fázích úpravy vody Nasazení hyperboloidních míchadel v různých fázích úpravy vody Mgr. Petr Holý 1) ; Ing. Pavla Halasová 1) ; Ing. Vladimír Jonášek 1) ; Ing. Jozef Dunaj 2) ; Ing. Štefan Truchlý 3) 1) 2) 3) CENTROPROJEKT

Více

vrstvou zrnitého materiálu => objemová na filtrační přepážce => koláčová, náplavná

vrstvou zrnitého materiálu => objemová na filtrační přepážce => koláčová, náplavná 1 Filtrace o o vrstvou zrnitého materiálu => objemová na filtrační přepážce => koláčová, náplavná ve vodárenství se používá převážně objemová filtrace provoz filtrů je cyklický => fáze filtrace a praní

Více

ÚPRAVNA VODY ZAJEČÍ - INTENZIFIKACE A REKONSTRUKCE

ÚPRAVNA VODY ZAJEČÍ - INTENZIFIKACE A REKONSTRUKCE - - - - Revize Datum revize Schválil Vedoucí projektu Ing. Petr Baránek Paré: Zástupce vedoucího projektu Zodpovědný projektant Vypracoval Kontroloval Investor Objednatel Ing. Roman Wognitsch Ing. Petr

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PS 101 TECHNOLOGICKÁ ČÁST ČS1 A ČS2 VÝSTAVBA KANALIZACE A VÝTLAKU OV Z BEZMĚROVA NA ČOV POSTOUPKY DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

TECHNICKÁ ZPRÁVA PS 101 TECHNOLOGICKÁ ČÁST ČS1 A ČS2 VÝSTAVBA KANALIZACE A VÝTLAKU OV Z BEZMĚROVA NA ČOV POSTOUPKY DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY REALKA-Rubíček s.r.o. 101. 1 Technická zpráva VÝSTAVBA KANALIZACE A VÝTLAKU OV Z BEZMĚROVA NA ČOV POSTOUPKY DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Stavebník: Vodovody a kanalizace Kroměříž a.s., Kojetínská 3666,

Více

Závlahové nádrže a vodojemy

Závlahové nádrže a vodojemy Závlahové nádrže a vodojemy závlahová nádrž více funkcí závlahový vodojem závlahy akumulace vody vyrovnání průtoků automatizace Vodohospodářské řešení bilance zásobního prostoru Požadavky na nádrž Strmé

Více

Obecní úřad (dům č.p. 128), Roztoky u Křivoklátu návrh odborné údržby objektu

Obecní úřad (dům č.p. 128), Roztoky u Křivoklátu návrh odborné údržby objektu Obecní úřad (dům č.p. 128), Roztoky u Křivoklátu návrh odborné údržby objektu Realizace: červen 2012 Společnost MILOTA Kladno spol. s r.o. je projekční a inženýrská společnost, která vznikla v roce 1993.

Více

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby)

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) List číslo : 1 Ing. Miroslav Sekanina Zakázkové číslo: S-07 /2013 projekční a inženýrská kancelář Soukenická 2156, Uherský Brod Počet listů: 9 PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) F. DOKUMENTACE

Více

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE Objekt Základní školy a tělocvičny v obci Loučovice Loučovice 231, 382 76 Loučovice Stupeň dokumentace: Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) Zodpovědný

Více

Předprojektová příprava a realizace rekonstrukce a intenzifikace ÚV Horka

Předprojektová příprava a realizace rekonstrukce a intenzifikace ÚV Horka Předprojektová příprava a realizace rekonstrukce a intenzifikace ÚV Horka Milan Drda 1), Ing. Josef Smažík 2) 1) 2) technický ředitel a jednatel společnosti, ENVI-PUR, s.r.o., Na Vlčovce 13/4, 160 00 Praha

Více

S E Z N A M T E C H N I C K Ý C H N O R E M

S E Z N A M T E C H N I C K Ý C H N O R E M S E Z N A M T E C H N I C K Ý C H N O R E M V O D N Í H O S P O D Á Ř S T V Í KVALITA PŮDY O D P A D O V É H O S P O D Á Ř S T V Í stav k 1.1.2016 Sweco Hydroprojekt a.s. Centrum technické normalizace

Více

3 ODVÁDĚNÍ A ČÍŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

3 ODVÁDĚNÍ A ČÍŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 3 ODVÁDĚNÍ A ČÍŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Tabulky 3.1 Trubní vedení kanalizace potrubí uložené v nezpevněné ploše nebo v poli 3.2 Potrubí uložené v asfaltové vozovce 3.3 Betonové trouby vejčitého profilu 3.4

Více

Technologický reglement

Technologický reglement Technologický reglement Technologický reglement AVD ropy Dělení bohatých plynů Štěpení mazutu Technologický reglement Podstata technologického procesu Charakteristika hotového výrobku (vzorec, vzhled,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba : Stavební úpravy RD, Ráječko, nám. 9. května 150. D.1.4.1 Zdravotnmě technické instalace. Projektový stupeň :

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba : Stavební úpravy RD, Ráječko, nám. 9. května 150. D.1.4.1 Zdravotnmě technické instalace. Projektový stupeň : Volfova 8 612 00 Brno tel.: +420 530 505 835 e-mail:info@ateliertzb.cz Stavba : Stavební úpravy RD, Ráječko, nám. 9. května 150 Investor : manželé Kazdovi Objekt : D.1.4.1 Zdravotnmě technické instalace

Více

Dodatek č. 4 Ke Smlouvě o dílo ev. č. 03171/2014/IM /dáie jen dodatek"/

Dodatek č. 4 Ke Smlouvě o dílo ev. č. 03171/2014/IM /dáie jen dodatek/ KUMSP80SFOQA Investice do vose budoucnosti unie PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Dodatek č. 4 Ke Smlouvě o dílo ev. č. 03171/2014/IM /dáie jen dodatek"/ I. Smluvní strany Veřejná zakázka

Více

Veřejná zakázka na stavební práce Aerace na ČOV Písek

Veřejná zakázka na stavební práce Aerace na ČOV Písek Příloha č. 1 Zadávací dokumentace stavby (ZD) bez příloh ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY zpracovaná v rozsahu ustanovení zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD ZŘUD-MASOKOMBINÁT POLIČKA A.S. INTENZIFIKACE ČOV

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD ZŘUD-MASOKOMBINÁT POLIČKA A.S. INTENZIFIKACE ČOV OZNÁMENÍ ZÁMĚRU ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD ZŘUD-MASOKOMBINÁT POLIČKA A.S. INTENZIFIKACE ČOV 1 Oznámení záměru Čistírna odpadních vod ZŘUD-Masokombinát Polička, a.s. (Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., o

Více

Předčištění odpadních vod, decentrální čištění odpadních vod. Energetické systémy budov I

Předčištění odpadních vod, decentrální čištění odpadních vod. Energetické systémy budov I Předčištění odpadních vod, decentrální čištění odpadních vod Energetické systémy budov I 1 Decentrální čištění odpadních vod -domovní čistírna odpadních vod několik variant lišící se technologicky, ale

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA - VYTÁPĚNÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA - VYTÁPĚNÍ D.1.4.d.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA - VYTÁPĚNÍ Akce: PASÁŽ A NOVOSTAVBA KOMUNIKAČNÍHO JÁDRA DOMU Č. 49, JAROMĚŘ Objekt: Část: Vypracoval: Archívní číslo: Jaroměř Kavárna Vytápění Ing. Jiří Hájek P13P138 Datum:

Více

Sruby. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Sruby. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Sruby Kód části obce PRVK: 3611.5314.084.01 Název obce: Sruby Kód obce (IČOB): 15316 (580970) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1252 (5314) Název ORP3: Kód OPOU2 ČSÚ: 53141 Název

Více

CZ051.3608.5104.0071 Benecko.0071.01 Benecko.0071.05 Rychlov.0071.06 Štěpanická Lhota

CZ051.3608.5104.0071 Benecko.0071.01 Benecko.0071.05 Rychlov.0071.06 Štěpanická Lhota CZ051.3608.5104.0071 Benecko.0071.01 Benecko.0071.05 Rychlov.0071.06 Štěpanická Lhota identifikační číslo obce 00213 identifikační číslo obce 00217 identifikační číslo obce 00218 kód obce 00213 PODKLADY

Více

590/2002 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 19. prosince 2002. o technických požadavcích pro vodní díla. Změna: 367/2005 Sb.

590/2002 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 19. prosince 2002. o technických požadavcích pro vodní díla. Změna: 367/2005 Sb. 590/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2002 o technických požadavcích pro vodní díla Změna: 367/2005 Sb. Ministerstvo zemědělství stanoví podle 143 odst. 4 písm. b) zákona č. 50/1976 Sb., o územním

Více

PODMÍNKY NAPOJENÍ VEŘEJNÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE OBCE ROSTOKLATY

PODMÍNKY NAPOJENÍ VEŘEJNÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE OBCE ROSTOKLATY PODMÍNKY NAPOJENÍ VEŘEJNÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE OBCE ROSTOKLATY Vlastník a provozovatel kanalizace a ČOV: Obec Rostoklaty Rostoklaty 32, 281 71 Rostoklaty IČ: 00235709; DIČ: CZ00235709 Tel.: 321 672 721

Více

Ing. Maša Miroslav Železnohorská 1029, Chotěboř, PSČ 583 01 tel. 603 180 286

Ing. Maša Miroslav Železnohorská 1029, Chotěboř, PSČ 583 01 tel. 603 180 286 tel. 603 180 286 DEMOLICE UHELNY U MŠ SVOJSÍKOVA, STAVEBNÍ ÚPRAVY A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva C. Přehledná situace 1:10000

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01JZ2XJ* Čj: MSK 84038/2015 Sp. zn.: ŽPZ/15289/2015/Pta 209.1 V50 Vyřizuje: Mgr. Petr Ptašek

Více

Semanín. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Semanín. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Semanín Kód části obce PRVK: 3611.5301.078.01 Název obce: Semanín Kód obce (IČOB): 14715 (555240) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1279 (5301) Název ORP3: Kód OPOU2 ČSÚ: 53011 Název

Více

Název stavby. : Splašková kanalizace obce Albrechtice - místní část Zámostí, I.etapa Zámostí sever

Název stavby. : Splašková kanalizace obce Albrechtice - místní část Zámostí, I.etapa Zámostí sever Obsah: F. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ) 2 1. INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 2 A) POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU, JEHO FUNKČNÍ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 2 B). POŽADAVKY NA VYBAVENÍ 2 C). NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Více

Jatka Blovice s.r.o. provozovna Hradišťský Újezd Seznam strojů a zařízení

Jatka Blovice s.r.o. provozovna Hradišťský Újezd Seznam strojů a zařízení M01 Strojně stírané pásové česle Stávající První mechanické předčištění surové odpadní vody. Umístěny ve žlabu. Průlina 3 mm. Šířka 400 mm. M02 Pásový dopravník Počet kusů : 1 kpl ocel, povrch. úprava

Více

ROZPOČET Stavba: Komunitní dům pro seniory Broumov Objekt: zdravotní technika Část:

ROZPOČET Stavba: Komunitní dům pro seniory Broumov Objekt: zdravotní technika Část: ROZPOČET Stavba: Komunitní dům pro seniory Broumov Objekt: zdravotní technika Část: Objednatel: Město Broumov JKSO: EČO: Zpracoval: Jiří Zahradníček Zhotovitel: Datum: 16.2.2016 P.Č. Kód položky Popis

Více

ÚPRAVA A ČIŠTĚNÍ VODY

ÚPRAVA A ČIŠTĚNÍ VODY ÚPRAVA A ČIŠTĚNÍ VODY ČLEN SKUPINY PURUM KRAFT POUZE POZNANÉ LZE CHRÁNIT Úprava vody Úprava vody Společnost AQUATEST a.s. navazuje na dlouhou a úspěšnou historii národního podniku Stavební geologie Praha,

Více

Prezentace stavby: Zlepšení kvality vod v řekách Jihlava a Svratka nad nádrží Nové Mlýny

Prezentace stavby: Zlepšení kvality vod v řekách Jihlava a Svratka nad nádrží Nové Mlýny Prezentace stavby: Zlepšení kvality vod v řekách Jihlava a Svratka nad nádrží Nové Mlýny Investor: Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice Zhotovitel: OHL ŽS, a.s. Správce stavby: CETTUS, a.s. Projektant:

Více

Hydrobox HBX mini pro tepelná čerpadla vzduch voda AWX ARCTIC Exclusiv a AWX PERFORMANCE

Hydrobox HBX mini pro tepelná čerpadla vzduch voda AWX ARCTIC Exclusiv a AWX PERFORMANCE tepelná čerpadla Hydrobox HBX mini pro tepelná čerpadla vzduch voda AWX ARCTIC Exclusiv a AWX PERFORMANCE Technické informace 05. 2013 verze 1.00 PZP HEATING a.s, Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494

Více

Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla

Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla Zodpovědný projektant: Ing. Luboš Knor Vypracoval: Ing. Daniela Kreisingerová Stupeň dokumentace:

Více

B. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A

B. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A B. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A B1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ B1.a ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ, U ZMĚNY DOKONČENÉ STAVBY TÉŽ VYHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU KONSTRUKCÍ;

Více

ÚČOV Praha obnova SŘPT kalového hospodářství (v realizaci) obnova systému řízení technologického procesu kalového hospodářství

ÚČOV Praha obnova SŘPT kalového hospodářství (v realizaci) obnova systému řízení technologického procesu kalového hospodářství VODÁRENSTVÍ ČOV Plzeň retenční zdrž (v realizaci) obnova řídicího systému ÚČOV Praha obnova SŘPT kalového hospodářství (v realizaci) obnova systému řízení technologického procesu kalového hospodářství

Více

Přišimasy - kanalizace splašková a ČOV DPS01-2 Provozní rozvod silnoproudu

Přišimasy - kanalizace splašková a ČOV DPS01-2 Provozní rozvod silnoproudu 01-2 Provozní rozvod silnoproudu TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. VŠEOBECNÉ PŘEDPOKLADY... 3 2. Projektové podklady... 3 3. technické údaje... 3 3.1. Rozvodná soustava... 3 3.2. Napěťová soustava... 3 3.3. Ochrana

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE Podle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) 1) Identifikační údaje veřejné zakázky: Název: " Rozšíření průmyslové zóny

Více

WARMNIS spol. s r.o. - Ovocná 157/2, 460 06 LIBEREC 6 Firma je zapsána v Obchodním rejstříku u KS Ústí nad Labem dne 2.10.91, odd.

WARMNIS spol. s r.o. - Ovocná 157/2, 460 06 LIBEREC 6 Firma je zapsána v Obchodním rejstříku u KS Ústí nad Labem dne 2.10.91, odd. WARMNIS WARMNIS spol. s r.o. - Ovocná 157/2, 460 06 LIBEREC 6 Firma je zapsána v Obchodním rejstříku u KS Ústí nad Labem dne 2.10.91, odd. C, vložka 983 Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková

Více

D.2. DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

D.2. DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA c ZMĚNY b a DATUM PODPIS INVESTOR: Česká republika - ČSSZ Česká republika - ČSSZ Křížová 25, 225 08 Praha 5 tel.: +420 257 061 111, fax: +420 257 062 860 e-mail: posta@cssz.cz PROJEKTANT:

Více

Souhrnná technická zpráva

Souhrnná technická zpráva INDEX ZMĚNA DATUM JMÉNO PODPIS Vedoucí projektant Vedoucí zakázky Pluhař Martin Ing., CSc. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz

Více

ÚPRAVNA VODY ZAJEČÍ - INTENZIFIKACE A REKONSTRUKCE

ÚPRAVNA VODY ZAJEČÍ - INTENZIFIKACE A REKONSTRUKCE - - - - Revize Datum revize Schválil Vedoucí projektu Ing. Petr Baránek Paré: Zástupce vedoucího projektu Zodpovědný projektant Vypracoval Kontroloval Investor Objednatel Ing. Roman Wognitsch Ing. Petr

Více

OBJEKTY NA STOKOVÉ SÍTI

OBJEKTY NA STOKOVÉ SÍTI Číslo dokumentu: Druh dokumentu: TS-25.09 TECHNICKÝ STANDARD Vydání číslo: Účinnost vydání od: Strana číslo : 3 1.4.2016 1 / 47 Obsah interní dokumentace je duševním vlastnictvím společnosti Severomoravské

Více

TECHNOLOGICKÁ ČÁST STROJNÍ. Technický popis technologického vystrojení

TECHNOLOGICKÁ ČÁST STROJNÍ. Technický popis technologického vystrojení TECHNOLOGICKÁ ČÁST STROJNÍ Technický popis technologického vystrojení Obsah 1.1 SEZNAM PROVOZNÍCH SOUBORŮ ČOV... 2 1.2 OBECNÉ POŽADAVKY NA TECHNOLOGICKOU ČÁST STROJNÍ... 2 1.3 ZÁKLADNÍ VÝKONOVÉ ÚDAJE...

Více

C O D E, s. r. o. Computer Design IČO 492 86 960. PARDUBICE Na Vrtálně 84 tel. 466 612 411, fax 466 612 428 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C O D E, s. r. o. Computer Design IČO 492 86 960. PARDUBICE Na Vrtálně 84 tel. 466 612 411, fax 466 612 428 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 06 05 04 03 02 01 00 Dokumentace pro provedení stavby 02. 2016 Popis revize Datum Poznámka C O D E, s. r. o. Computer Design IČO 492 86 960 PARDUBICE Na Vrtálně 84 tel. 466 612 411, fax 466 612 428 Projektant

Více

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz. Stokování

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz. Stokování Stokování Stokování Základní podmínka zajištění hygienických podmínek životního prostředí obyvatel především měst. Účelem je odvedení tekutých opadů pomocí soustavného stokového systému a jejich následná

Více

OBSAH: 1. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY...2

OBSAH: 1. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY...2 OBSAH: 1. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY...2 1.A CHARAKTERISTIKA STAVENIŠTĚ...2 1.B OBVOD STAVENIŠTĚ...2 1.C ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ...2 1.D NÁVRH POSTUPU A PROVÁDĚNÍ STAVBY...2 1.E SOUVISEJÍCÍ OBJEKTY...3 1.F

Více

Sled operací bude zanesen v harmonogramu odsouhlaseném s objednatelem před zahájením prací.

Sled operací bude zanesen v harmonogramu odsouhlaseném s objednatelem před zahájením prací. TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Rekonstrukce kotelny -výměna plynových kotlů 1. Předmět plnění Předmětem této zakázky je rekonstrukce stávající technicky dožité technologie plynové kotelny, instalované

Více

R O P N Ý C H L Á T E K

R O P N Ý C H L Á T E K O D L U Č O V A Č E R O P N Ý C H L Á T E K Do odstavných a parkovacích ploch, pro logistická centra, čerpací stanice PHM, autoopravny a všechny plochy, kde je nebezpečí úkapu lehkých a kde koncentrace

Více