enovem, aneb kudy na procházku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "enovem, aneb kudy na procházku"

Transkript

1 Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì enovem, aneb kudy na procházku První z letních mìsícù èerven, posel doby dovolených, léta, slunce a radosti, pøímo vybízí k procházkám provonìnou krajinou. Døíve v ak, ne vás, milí ètenáøi, k dal í cházka by se tak mohla stát symbolickou dnes se toti vydáme za vìtrnými mlýny. Vìtrné mlýny, lidovì zvané Vìtøoky, jsou vzácnou technickou památkou specifickou pro Výrobna vìtrných mlýnkù Josefa Borového foto z knihy J. Kuchaø Horní Datynì z na ich procházek pozveme, vyhodnotíme výherce minulé soutì ní otázky: Kde stával hostinec Chrobák? Hostinec Chrobák stával na ul. Tì ínská, a to vlevo smìrem k umbarku, dnes u tato budova stojí na katastru mìsta Havíøova. V em ètenáøùm za odpovìdi, èasto plné také osobních vzpomínek, dìkujeme a jako výherce byla tentokrát vylosována paní Ludmila Máchová. Je koda, e dnes u se nedá cestovat na koni, proto e ta dne ní pro- na i oblast mezi Moravskoslezskými Beskydami a Ostravou. Mlýnky pocházejí z doby pøelomu devatenáctého a dvacátého století. Byly stavìny pøedev ím pro potøeby domkáøù ke rotování obilí z jemného rotu pro dobytek. Za 2. svìtové války se z tohoto jemného rotu také pekly buchty. Doba mletí byla odvislá od síly vìtru a za 24 hodin se zde dalo se rotovat a 200 kg p enice. Tyto vìtrné mlýnky nahradily v jejich funkci s pøíchodem elektøiny rotovníky elektrické. Sport Odhaduje se, e do honem, ale za to i s výdne ních dnù se v na í sledným produktem mleoblasti zachovalo nìco tí, tak to je mo né v areákolem 70 tìchto unikát- lu Kotulovy døevìnice v ních staveb. Jeden z po- Havíøovì. (Náv tìvní hosledních prùzkumù v e- diny zde v letních mìsínovì zmapoval, e v na í cích jsou: ÚT PÁ, SO obci se dochovalo sedm 9 a hod. a 13 a 17 vìtrných mlýnkù. Za hod., NE 13 a 17 hod.) ètyømi z nich se mù eme Pro otázku na mìsíc vypravit do èásti enova èerven se tentokráte vyzvané krbeò, kde se dáme do hlubin klasické tyto nachází na ulicích K literatury? Který literártrati, krbeòská a Zábla- ní hrdina je povìstný tí. Pravdìpodobnì nej- svým neutuchajícím bostar ím z nich je vìtrný jem s vìtrnými mlýny? mlýn na ul. K Trati (è.p. Malá nápovìda, tento li936), který pochází z roku Dal í tøi se nacházejí na ulicích Dolní, Okru ní a Lomená. Je v ak mo né, e od doby tohoto prùzkumu u nìkterý z vý e zmiòovaných mlýnkù definitivnì podlehl zubu èasu. Mo ná by také stálo za to, pokraèovat v procházce a do Horních Datyò, kde stávala místní výrobna vìtrných mlýnkù. V knihovnì v Horfoto M. Lysek ních Datyních mù ete od 6. èervna, v dy v pondìlí terární hrdina je dílem od 14 do 17 hodin nav tíspisovatele Miguela de vit výstavu Po stopách Servantese Saavedra. vìtrných mlýnkù v Horních Datyních 100 let Doufáme, e i tentomístní výrobny. kráte byla na e procházpokud by nìkdo z vás ka pøíjemná a tì íme se chtìl vidìt funkèní vìtr- spolu s vámi na shledaný mlýnek, ov em s pøí- nou v dal ím èísle na eho davným elektrickým po- Obì níku. S.S. ENOVSKÝ OBÌ NÍK 6/2011 1

2 Mìstská policie hlásí ZÁSAHY IN ORMACE ZPRAVODAJSTVÍ Pøímé tel. èíslo: PÈR Vratimov: Tísòová linka: Http: Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu... 10x bìhem kvìtna zasahovala hlídka MìP u nepouèitelného muže. A už pro øízení pod vlivem alkoholu, neuposlechnutí výzvy, vyhrožování, maøení výkonu úøedního rozhodnutí atd. Nyní èelí obvinìní ze spáchání nìkolika trestných èinù Èervený kohout v chatové osadì. V pozdních noèních hodinách vzplála jedna z chatek v èásti Podlesí. Požár zdolávalo nìkolik jednotek profesionálních i dobrovolných hasièù. Majitel ji stihl vèas opustit, ale pøišel o vše, co pracnì dlouhé roky budoval. Pøíèinu požáru šetøí Policie ÈR Benzinový seriál. Jako na pokraèování je to s neplatièi na místní benzince. Tentokrát po natankování do kanystru utekli s palivem dva mladíci. Škoda 200 Kè Lisovali na kolejích. Nebezpeènou hru na kolejích vèas zaznamenal strojvùdce. Kameny na kolejích mìly sloužit jako zábava, ve skuteènosti mohly být pøíèinou neštìstí Naštvaný rozbíjel. Poškozením vozidla vyústila hádka mezi ženou a mužem. Patrnì poté, až se vyzuøil, si uvìdomil, co zpùsobil a z místa se rychle vypaøil. Pøípad šetøí policie Pøedevším bezpeènì. Upadlé kolo, vyteklý olej atd. Technický stav vozidla na jednièku. Tentokrát po nehodì likvidovali hasièi pouze olejové nadìlení na vozovce. Rada mìsta 9. schùze doporuèila ZMì vydat rozhodnutí o ukonèení poøizování zmìn ÚP è. 5 a 6 a pokraèování ve zmìnì è. 11 schválila prodloužení linky è. 71 v sobotu a nedìli v 0.14 hod z Nám. republiky v Ostravì pøes Václavovice postoupila ZMì k projednání zámìru Energetic center Šenov Zastupitelstvo mìsta 5. zasedání vzalo na vìdomí Petici proti zámìru stavby Energetic center Šenov Petici za neschválení stavby Energetic center Šenov nesouhlasí s pøedloženým zámìrem Energetic center Šenov ve zjiš ovacím øízení podle zákona o posuzování vlivù na životní prostøedí schválilo Vyjádøení mìsta Šenov k pøedloženému zámìru Energetic center Šenov Rada mìsta 10. schùze vzala na vìdomí informaci o schùzce za úèelem zøízení ochranného pásma okolo evangelického høbitova Petici za výstavbu chodníku na ul. Škrbeòská Petici na opravu pozemní komunikace ul. K Potoku zámìr Pionýrské skupiny Šenov vytvoøit na námìstí v Šenovì výstavu prací èlenù oddílu Mìstský úøad informuje Mìstská policie má zájem na vytvoøení bezpeèného a klidného prostøedí pro každého obyvatele mìsta a na tom, aby žádný pachatel pøestupku nebo trestného èinu nezùstal bez postihu. Z jednání samosprávy ve zkratce schválila uzavøení mandátní smlouvy s fyzickou osobou oprávnìnou k výkonu územnì plánovacích èinností rozpoètová opatøení è.15 a 16 nájemní smlouvu s nájemcem v DPS zøízení vìcných bøemen na pozemcích mìsta Pokud máte nìjaký dotaz, postøeh, kritiku, stížnost atd. mùžete ji zaslat písemnì veliteli MìP na adresu: Mìstská policie Šenov, Radnièní námìstí 300, Šenov, nebo na R. Kulhánek vel. MìP rozhodla že nebude požadovat výkon územnì plánovacích èinností ve vìci poøízení zmìny è.14 ÚP po obecním úøadu obce s rozšíøenou pùsobností, tj. MMO o zapracovaní zpevnìní MK K Potoku recyklátem v roce 2012 v rámci rozpoètu r (T/Stavinohová) Pozvání Zveme obèany Šenova na 6. zasedání zastupitelstva mìsta, které se bude konat dne v zasedací místnosti obecního domu. Zahájení zasedání v hod. Z programu: èinnost finanèního a kontrolního výboru zprávy o záchranném systému ve mìstì (JSDH, KPPP, PÈR, MìP, Krizový štáb) zpráva komise ŽP zpráva stavebnì-dopravní komise Další body programu budou zveøejnìny na úøední desce a ve vývìsních skøíòkách. Spr/Ko Radovánky Ano, už je to tu zase! Konec školního roku se blíží a s ním výlety, vysvìdèení a samozøejmì i tradièní Radovánky. Letos se uskuteèní v sobotu ve 14 hodin na školním høišti. Srdeènì vás všechny, obèany mìsta, rodièe, prarodièe a pøíznivce školy zveme na vystoupení žákù naší školy. Vìøíme, že se dobøe pobavíte a zavzpomínáte na školní léta. Zrušení veøejných telefonních automatù Z dùvodu výrazného poklesu zájmu obyvatel o využívání sítì Veøejných telefonních automatù (VTA) se naše spoleènost Telefónica O2 Czech Republic rozhodla stávající sí VTA pøizpùsobit souèasným potøebám. V prùbìhu mìsíce èervna letošního roku plánujeme zrušení nevyužívaného VTA v lokalitì: Šenov, ul. rýdecká 281 Šenov, ul. Václavovická 145 Dostupnost služby pro obyvatele, jak je definovaná Èeským telekomunikaèním úøadem, zùstane zachována. Vìøím, že tyto nezbytné kroky pøijmete s pochopením. Telefónica Czech Republic, a.s. 2 ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 6/2011

3 SAMOSTATNÌ PØISTAVOVANÉ VOK (objemný z domácností) ÈERVENEC: nepøistavují se SRPEN: Tìšínská (u koš.), køiž. Šajarská x Nad Potokem, køiž. Bøezùvka x Ke Stovkám, Pod Èechem, Nová, køiž. Škrbeòská x Okružní, køiž. Vráclavská x Na arském ZÁØÍ: K Hájence x Dlouhá, U Školky, Václavovická (u b.j.), Na Šimšce, U Alejského Dvora, Lapaèka (u obch.) Mìstský úøad informuje Hospodaøení s komunálními odpady SBÌRNÉ MÍSTO KOMUNÁLNÍCH ODPADÙ ul. Na Sedlácích Otevírací doba pro období: KVÌTEN ØÍJEN Po, Stø, Pá: 14:00 17:45 hod. So: 9:00 12:00 hod. Platí pro: odpady objemné, elektro, EEZ a Bio Vyøazenou elektroniku (EEZ) mohou ve sbìrném místì bezplatnì a v neomezeném poètu kusù uložit: obèané (fyz. osoby) právnické osoby koneèní prodejci elektroniky jak z území Šenova, tak i s pobytem (sídlem) mimo Šenov. Upozornìní: Kromì EEZ, jak je výše uvedeno, slouží sbìrné místo Na Sedlácích pouze pro obèany s trvalým pobytem na území mìsta Šenov a ty, kteøí na našem území vlastní stavbu urèenou nebo sloužící k individuální rekreaci, tj. pro poplatníky místního poplatku za provoz systému TKO. Sbìrné místo v ohradì bylo nyní vybaveno i separaèními nádobami na plast sklo papír, pøístupné v otevírací dobì. NE bioplynové stanici v areálu Šenovských mlýnù Dne jsme obdrželi od Krajského úøadu Moravskoslezského kraje informaci o zahájení zjiš ovacího øízení zámìru Energetického centra Šenov dle zákona o posuzování vlivu na životní prostøedí. Protože jsme se museli vyjádøit k zámìru do 20 dnù, ihned jsme na svolali radu a komise stavebnì dopravní a životního prostøedí. Z tohoto jednání vyplynulo negativní stanovisko k zámìru. S ohledem na závažnost situace jsem svolal mimoøádné zastupitelstvo na Rovnìž byli informováni obyvatelé Šenova jak prostøednictvím Obìžníku, úøedních desek, tak i osobnì. Na mimoøádném zastupitelstvu mìsta dne ve vìci zámìru Energetic centra Šenov v areálu Šenovských mlýnù se celé zastupitelstvo jednohlasnì postavilo proti tomuto zámìru. Naše nesouhlasné stanovisko spolu s peticemi, které podepsalo 1600 obyvatel Šenova, jsme zaslali na Krajský úøad Moravskoslezského kraje. Bohužel, pøi souèasné legislativì nelze pouze øíci NE, ale musí se uvést pádné argumenty, které nás vedou k tomuto závìru. Obsah dopisu s pøipomínkami na kraj najdete na internetových stránkách mìsta. NE! V tomto nás podpoøila i øada obèanù, kteøí zaslali na kraj vlastní pøipomínky. Hlavní naše argumenty jsou blízkost obytné zástavby, nepøíjemný obtìžující zápach, nárùst dopravy, hluku, výskyt hlodavcù a hmyzu, velký objem zpracovávaného materiálu (20 tis. tun roènì), zpracovávání živoèišného odpadu atd. Na jejich základì zaslal krajský úøad závìr zjiš ovacího øízení zámìru Energetic center Šenov, ve kterém investor (firma V.I.T. Group vlastník areálu mlýnù) musí doložit øadu odborných posudkù a pøipravit materiály v celém rozsahu zákona è. 100/2001 o vlivu na životní prostøedí, tzv. velká EIA. Podrobný text závìru zjiš ovacího øízení je na úøedních deskách mìsta Šenov, Moravskoslezského kraje a na adrese Zkušenosti z provozování bioplynových stanic jsou negativní a vždy jsou postaveny ve vìtší vzdálenosti od zástavby. Proti výstavbì je i Havíøov, který má v tìsné blízkosti sídlištì Šumbark. Území Šenova je již dostateènì zatíženo vlivy z okolních továren i dopravou a nechceme již další zhoršování životního prostøedí. Hodláme zachovat Šenovu charakter bydlení relativnì v klidném prostøedí v pøírodì s blízkostí velkých mìst. Tento zámìr budeme hájit všemi možnými prostøedky. O dalším postupu vás budeme informovat. Ing. Antonín Ševèík, starosta INDIVIDUÁLNÍ SBÌR A SVOZ BIOODPADÙ Stále mùžete využít nabídky firmy OZO Ostrava, s.r.o., na poskytování služby pro obèany i pro právnické osoby: svoz a využití bioodpadù, trávy, listí. Nabízená služba obsahuje: dodání samostatné nádoby (hnìdé barvy, koleèkový pojezd) spec. upravené, s oddìleným prostorem dna pro odkapávání vody, s boèními vìtracími otvory proti zahnívání objem nádoby 120 l nebo 240 l svoz 1x za 14 dnù, v období do listopadu kal. roku, období si lze stanovit dle vlastní potøeby Úhrada: plátcem je zájemce/objednatel: obj. nád. 120 l 80 Kè/mìs., vè. DPH, 640 Kè/celé období; obj. nád. 240 l 95 Kè/ mìs., vè. DPH, 760 Kè/ celé období. Zájemci z øad obèanù (fyzické osoby) o uvedenou službu pro letošní sezónu se mohou pøihlásit: osobnì (ús. ŽP MìÚ), elektronicky nebo písemnì. Se zájemci firma uzavøe samostatnou smlouvu o poskytnutí a úhradì služby (formuláøe smluv a ceníku jsou k dispozici na MìÚ ŽP). Právnické osoby v pøípadì zájmu kontaktujte firmu OZO Ostrava, s.r.o., rozsah služby i cena je stejná, jako pro obèany (fyz. osoby). SEPARACE KOMUNÁLNÍCH ODPADÙ Do separaèních nádob žluté barvy patøí: plasty a nápojové kartóny, obaly kovové, hliníkové, železné výhradnì obaly od (pokraèování na str. 5) ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 6/2011 3

4 ivot ve mìstì Hasièský zpravodaj JSDH enov Hasièský sbor mìsta enova, Hasièská 310 tel.: mobil: Kvìten byl na výjezdy celkem bohatý, jednotka byla vyslána k vyøe ení dvanácti událostí. Byli jsme pomoci cestujícím v zaseknutém výtahu, uklízeli jsme cesty od bahna po de ti i od oleje z automobilù a øezali jsme stromy. Ve vìt ím poètu jsme vyjí dìli k po árùm. Jednalo se o zaho- V sobotu se konalo v Milevsku (Jihoèeský kraj) oficiálnì první Mistrovství Èeské republiky ve vypro ování osob z havarovaných vozidel pro jednotky SDH. Celkem se zúèastnilo 10 týmù vèetnì na eho dru stva enovských hasièù. Ka dý øení v Pe govském lese i o ohnì nièící budovy. Jedním takovým byl i po ár zahradní chatky stojící u ulice Na Výspì, zde jsme byli vysláni 7. 5., kolem jedenácté hodiny veèerní, a na základnu jsme se vraceli a po tøetí hodinì ráno. Po pøíjezdu na ohlá ené místo zároveò s HZS Havíøov jsme uvidìli ty- dobøe vidìt. Napojili jsme se na hadicové vedení Havíøova a zaútoèili na levou stranu tøípatrové chatky. Majitel objektu byl evakuován a nikdo jiný se podle výpovìdi nemìl uvnitø nacházet. Na ím úkolem bylo tedy pouze zabránit dal ímu volnému íøení nenasytných pla(pokraèování na str. 5) enov tí hasièi jsou mistøi republiky ní ochrana a jiné. Zpoèátku sice organizace mistrovství ponìkud vázla, ale pozdìji u soutì dostala spád. Vylosovali jsme si poslední poøadí. Mohlo to být výhodou, proto e jsme vidìli v echny soupeøe, ale také nevýhodou, proto e dlouhé èe- Na i úspì ní hasièi tým pracoval ve slo ení: velitel, zdravotník a 2 hasièi. Poèítala se preciznost zásahu, pøedlékaøská pomoc, zabezpeèení vozidla, protipo ár- pickou oran ovou záøi ve vzdálenosti cca 300 m od komunikace. Bylo jasné, e ivel ji stihl spolykat vìt í èást objektu a pøístupnost pro jednotku je jedinì se v ím vybavením po vlastní ose. Po rozdìlení rozkazù od velitele jsme se vydali do men ího labyrintu zahrádek, na tìstí ná cíl byl velice kání, v tomto pøípadì a do pozdních odpoledních hodin, bylo velice únavné a stupòovalo nervozitu. Nasimulovaná situace dvou do sebe 4 ENOVSKÝ OBÌ NÍK 6/2011 nabouraných vozidel byla jedna z nejtì ích. Tomu odpovídal i èas kolem 19 minut. Hranicí v ak bylo 20 min., tak e v tomto ohledu bylo v e v poøádku. Rozhodovaly tedy nasbírané body. Nakonec se nìkolikatýdenní trénink vyplatil. Trochu s pøekvapením a neskrývaným nad ením jsme vyslechli verdikt rozhodèích pøi vyhla ování, e jsme mistry republiky! Myslím, e nám to docházelo dost pomalu. Na druhém místì se umístili hasièi z Blovic a na tøetím kolegové z Jablunkova, oba týmy podaly skvìlý výkon, který by si za jiných okolností zaslou il vítìzství také. Jsme rádi, e jsme mohli zúroèit zku enosti a dokázat e nìco umíme. Také dokázat enovským obèanùm, e tu nejsme zbyteènì, a e investice vkládané do výjezdové jednotky, nejsou plýtváním a jdou správným smìrem. D. Polák

5 Konec školního roku je v taneèní škole PALAS vždy velmi nároèný. Pøedseda TŠ PALAS Josef Macura organizuje závìreèné taneèní koncerty pro školy, gala super show pro veøejnost a pøedevším letos dvì mezinárodní prestižní taneèní soutìže 4. a v KD Vratimov. Jak tyto taneèní soutìže dopadly a jak se umístily naše reprezentaèní týmy, se dovíte samozøejmì až v dalším Obìžníku. Pøestože již budou zaèínat prázdniny, èinnost TANEÈNÍ ŠKOLA PALAS 20 let èinnosti taneèní školy nekonèí, ale spíš naopak. V èervenci poøádáme týdenní letní taneèní školu pro dìti v MŠ na Lapaèce. Další prestižní akcí je mezinárodní letní taneèní škola v Polance u Mostù u Jablunkova v termínu od 14. do a je urèena dospìlým, mládeži, dìtem a celým taneèním rodinám. Je urèena jak úplným zaèáteèníkùm, tak pokroèilým soutìžním reprezentantùm. Uèit budou mistøi svìta ve swingu Radek a Katka, profesionální taneèní Hasièský zpravodaj JSDH Šenov (pokraèování ze str. 4) menù, a pokud možno nenechat støechu, aby se propadla dovnitø. I když padající krytina spoleènì s kusy omítky a trámù byly jiného názoru a moc nám to celé neulehèovaly. Vhledem k tomu, že inferno zuøilo hlavnì uvnitø, nemìl by hasební zásah z venku velký úèinek. Dvì skupiny tak musely za pomoci dýchací techniky, termokamery a vodního proudu navštívit hoøící místnosti a osobnì pozdravit pana Ohnì. Po asi pùl hodinì se vytratilo veškeré plamenné hoøení a zaèalo se s likvidací dohoøívajících zbytkù vnitøního vybavení. S tím nám pøijely pomoci i jednotky z ifejd a Slezské Ostravy. Když bylo vše ochlazeno a dohašeno, osvìtlovali jsme místo požáøištì pro potøeby pracovníka pro zjiš ování pøíèin požárù. Posléze jsme ještì nìjakou dobu dohlíželi, kdyby se náhodou objevila žhavá místa. Naše jednotka je pøedurèena pro práci a záchranu na vodì. Proto jsme se v tìchto teplých dnech skoro každý pátek vìnovali výcviku. Dvakrát jsme byli na Koš álovském rybníce trénovat pohyb ve èlunu po vodní hladinì za pomoci ruèního pohonu, tzv. pádlováním. Zároveò jsme si vyzkoušeli záchranu tonoucího natažením na èlun a taky tzv. házecím pytlíkem. Ten se však dá použít jen blízko u okraje. Po natrénování se jednotka vydala i na tekoucí vodu, kde byla opìt vystavena všem možným situacím, které by mohly nastat u reálného zásahu. Více informací a fotografií najdete na webových stránkách nebo acebooku. Borový Vít chemická služba Život ve mìstì mistøi Josef a Hana vás nauèí párový spoleèenský tanec, Kasia mistrynì Polska, Evropy a svìta v salse vás nauèí merengue, salsu, batchatu a další tance, Marta Bloòska z Polska vás nauèí hip hop a funki a Zuzka zase disco dance, street a show a pro všechny také ZUMBA. Urèitì si to nenechte ujít. A hned po prázdninách máme pro Hospodaøení s komunálními odpady (pokraèování ze str. 3) potravin, kosmetických výrobkù (laky, spreje apod.). Do separaèních nádob zelené barvy patøí: sklo barevné, bílé (nezneèištìné napø. barvami, laky). Do separaèních nádob modré barvy patøí: papír. Do separaèních nádob n e p a t ø í : tráva a bioodpady vùbec, stavební odpady, pneumatiky apod. JAK SE ZBAVIT STAVEBNÍCH ODPADÙ? vás pøipraveny exkluzivní taneèní pro mládež a dospìlé v Rotschildovì paláci ve Vítkovicích. Nabídka taneèních akcí pro vás všechny je bohatá, tak se hlaste hned a strávíte s námi skvìle prožité chvíle. Bližší informace najdete na com, tel.: Asociace turistických oddílù mládeže, TOM KLUBKA poøádá Za taneèní školu Josef Macura letní stanový tábor v Dolních Nìtèicích Cena 2700 Kè (neèlenové 2830 Kè) Velká táborová hra, workshopy (výtvarný, taneèní, bojový), výlety, dobrodružství a nezapomenutelné zážitky. Kontakt: Lenka Hulenová K dotazùm na odstraòování stavebních odpadù pouze tolik: stavební odpady nejsou souèástí vyhlášky o komunálním odpadu. Nakládání s tìmito odpady, tj. jejich øádnou likvidaci, si zajiš uje každý stavebník sám a na své náklady. Podle vyprodukovaného množství stavebních odpadù si lze u oprávnìné osoby mající povolení k nakládání s odpady (a už místní MìPOS nebo mimošenovské organizace) objednat kontejner pøimìøeného objemu. Zpracovala Stuchlíková, ŽP ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 6/2011 5

6 Kultura / Život ve mìstì Blahopøání Dne oslaví své 85. narozeniny pan Antonín Tìlecký Hodnì zdraví, štìstí a pohody v kruhu rodiny Ti pøejí Libor a Táòa s rodinami V mìsíci èervnu 2011 oslaví významná životní jubilea tito šenovští obèané MIROSLAV BOLEK JITKA BØUSKOVÁ MARIE BUZKOVÁ ANNA CIBULCOVÁ ANNA DEDÍKOVÁ MARCELA DROZDKOVÁ IVANA HOLUŠOVÁ PAVLA HOMOLOVÁ SVATOPLUK CHAMRAD ANNA CHAMRADOVÁ JINDØICH CHLAPEK MARTA JANCOVÁ ANTONÍN KALOÈ VERNER KALWAR ZDENKA KARKOŠKOVÁ JAN MAÏA ZDENKA MAÒÁKOVÁ MIROSLAV MYNÁØ JANA PØEÈKOVÁ ANTONÍN SAPÍK BEDØICH SLÍVA LUBOMÍR SLÍVA ZDENKA SPRATKOVÁ IRENA STOJKOVIÈOVÁ JANA ŠPLÍCHALOVÁ ANTONÍN TÌLECKÝ PETR TLOLKA EDVARD TOMALA JAN TROSZOK LUDMILA VESECKÁ ANNA VRABE¼OVÁ EMÍLIA VRUBLOVÁ PETR ZELINA Všem jubilantùm pøejeme k jejich výroèí hodnì zdraví, štìstí, lásky, rodinné pohody a spokojenosti. Poznámka k naší rubrice: Všechny oslavence v této spoleèenské rubrice zveøejòujeme bez jejich pøedchozího souhlasu. Výjimeènì se stává, že si nìkterý jubilant nepøeje být v Obìžníku uveden. To samozøejmì respektujeme požadavek na nezveøejnìní jména je však nutno uplatnit u redakèní rady (tel ) nejpozdìji do uzávìrky Obìžníku, tj. nejpozdìji do konce daného mìsíce. (SO / T. Klimasová) Spoleèenská rubrika pro vás Od mìsíce èervna je pro šenovské obèany novì otevøena spoleèenská rubrika. Do ní mohou pøinášet blahopøání, podìkování, oznámení nebo vzpomínku na své blízké. Pro velikost rámeèku 8,5 x 3 cm jsou stanoveny ceny: 1 foto + text 150, Kè, 2 fota s textem 180, Kè, pouze text bez foto 100, Kè. Uzávìrka pøíspìvku je stejná jako pro inzerci, tj. do posledního dne v mìsíci, na správním odboru podatelna. KAM za kulturou, zábavou a sportem ŠENOV Knihovna & Šenovské muzeum pøednášky ve Staré škole budou pokraèovat v podzimních mìsících, tedy opìt pravidelnì od mìsíce záøí, každou poslední støedu v mìsíci ještì celý mìsíc èerven mùžete navštívit výstavu v Panské oratoøi kostela Prozøetelnosti Boží, ale tentokráte pouze po telefonické rezervaci tel prázdninová provozní doba knihovny v mìsících èervenci a srpnu: PO 8 až 17 hod., ÈT 8 až 17 hod., SO 8 až 11 hod Tradièní pochod Šenov Lapaèka Prašivá, 24. roèník hod. Dìtské radovánky školní høištì. Pøejeme hezké poèasí a dobrou zábavu. Pozvánka k sousedùm VRATIMOV Kino Hvìzda zaèátky vždy v hod. 8. a Lepší svìt 10. a Sucker Punch 15. a Èertova nevìsta 17. a Jack se chystá vyplout 22. a Czech Made Man 14. a Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna 29. a Tvùj snoubenec, mùj milenec Kulturní støedisko hod. Divadlo Spejbla a Hurvínka Hurvínkùv popletený víkend. Vstupenky v pøedprodeji v pokladnì KS Vratimov a OIS Ostrava hod. Nedìlní pohádka Alenka v øíši divù taneèní skupina Unisono. HAVÍØOV Havíøov v kvìtech až hod. kvìtinový prùvod mìstem; 9.30 až hod. atraktivní kulturní program pod širým nebem. Evidence obyvatel NEJMLADŠÍ OBÈÁNCI MÌSTA Barbora Revendová, Johana Káòová, Adéla Koláøová K narození dì átka rodièùm srdeènì blahopøejeme. ROZLOUÈILI JSME SE Danuše Urbancová, Jiøí Nìmec, Zdenìk Maòák, rantiška Pastròáková, Miroslav Ponèa, Lydie Lipinová, Zdeòka Vichrová, Štìpánka Javorková, Vlasta Knyblová Pozùstalým vyjadøujeme upøímnou soustrast. Žádáme rodièe novorozencù, aby narození oznámili na evidenci obyvatel správní odbor MìÚ, rodný list dítìte vezmìte s sebou. Prosíme tímto pozùstalé o oznamování úmrtí svého rodinného pøíslušníka na evidenci obyvatel. Pøedložením úmrtního listu zemøelého zajistíte vèasné odhlášení osoby z registru obyvatel. SO/T. Klimasová 6 ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 6/2011

7 Život ve mìstì Pytláci v našem okolí Vážení spoluobèané, chtìli bychom vás informovat o výrazném nárùstu pytláctví v honitbì Václavovice Kaòovice. V uvedeném prostoru se množí nálezy zbytkù z upytlaèené zvìøe (kùže, vnitønosti apod.) a dále upytlaèená zvìø, která nebyla pytláky dohledána a trvalo nìjaký èas, než uhynula. Tento tlak je soustøedìn pøedevším na zvìø srnèí, a to bez rozdílu vìku a pohlaví. Pytláci nerespektují dobu hájení, kladení mláïat, dobu kojení. Co si myslet o èlovìku, který pro kousek masa zastøelí srnu ve vysokém stádiu bøezosti. V lese zùstanou vnitønosti spolu se srnèaty vytaženými z matky. Zvìø je lovena bez ohledu na vyspìlost a chovnou hodnotu daného kusu. Pytláci používají pøevážnì palnou zbraò malorážku. Støílí se z aut, ale v poslední dobì jsme zaznamenali pøípady, kdy je vysoké podezøení, že pytlaèí místní obèané (oblast Olšina, Sovinec). Tyto pøípady byly pøedány k øešení Policii Èeské republiky, se kterou úzce spolupracujeme. Budeme vìnovat zvýšenou pozornost lidem, kteøí se pohybují v honitbì v èase a zpùsobem, který není obvyklý. Místa nálezu u- V úterý 31. kvìtna 2011 uspoøádal ÈSZ v Šenovì krásný výlet. Zúèastnili se jej žáci roèníku ZŠ, kteøí byli úspìšní ve výtvarné soutìži Dìti a zahrada. Školka Lipová se louèila s pøedškoláky Akce pedagogù, rodièù a dìtí Barevná zahrada byla pro budoucí školáèky mateøské školy Lipová tou nejdùležitìjší a nejkrásnìjší ze všech, kterou dìti mohly za svou docházku mezi svými kamarády prožít. Ètyøicet dìtí pøedškolákù bylo slavnostnì napasováno opravdovým meèem na školáky, kteøí hrdì pøijali svùj nový titul spoleèným slibem, že budou dìlat vše pro to, aby z nich vyrostli chytøí, inteligentní a spoøádaní dospìláci. Šerpy a pamìtní listy, které každý nový školák dostal, jim snad budou pøipomínat pìknì prožité chvíle a zážitky ze školky. Celé slavnostní odpoledne nás doprovázel se svým zábavným programem velký kamarád Hopsalín, obrázky dìtí barevnými køídami nám zkrášlily chodníky a høištì, nafukovací hrad nám pomohl poøádnì se vyøádit a stánek s cukrovou vatou nám potìšil naše mlsná bøíška. Bylo nám všem moc pìknì. Mnoho úspìchù ve škole pøeje všem našim pøedškolákùm øeditelka Lenka Mlýnková. pytlaèené zvìøe budou hlídána pomocí moderní techniky, tzv. fotopastí s možností zachycení fotografií i v noci. Tyto záznamy budou v pøípadì nutnosti pøedány policii jako dùkazní materiál. Chceme vás tímto požádat o spolupráci. Pokud Zahrádkáøský výlet pro výtvarníky budete svìdky pytláctví, kontaktujte prosím policii na lince 158 nebo pøímo služebnu Vratimov na lince , Za vaši všímavost, èas a slušnost vám dìkujeme myslivci z Václavovic. První zastávkou byla návštìva zahradnictví Pasiè v Dolních Životicích, kde jsme si poslechli výklad majitele firmy. Obdivovali jsme plnì automatizované veliké skleníky, odkud odchází kvìtiny a døeviny nejen do celého Èeska, ale i na Slovensko a do celé Evropy. Dále jsme navštívili krásný renesanèní zámek Raduò. Mìli jsme štìstí, protože v zámku zároveò probíhala výstava panenek a dìtských koèárkù, takže jsme mìli co obdivovat. Další zastávkou byla krátká prohlídka mìsteèka Hradce nad Moravicí, kde jsme se mohli pøed zpáteèní cestou obèerstvit. Množství zážitkù u- mocnilo i pìkné sluneèné poèasí. Dìkujeme tímto ÈSZ, že nám umožnil prožít krásný i pouèný den a panu Janu Kuchaøovi, že nás doprovodil a podával nám odborný výklad na všech stanovištích. Za žáky a doprovázející pedagogy Mgr. T. Ševèíková. Mateøská škola Lapaèka Závìr školního roku v MŠ Lapaèka je plný oslav. V kvìtnu jsme spoleènì oslavili Svátek matek a pøitom jsme opékali špekáèky. Ke konci mìsíce jsme navštívili hornické muzeum na Landeku. Pak následovala oslava Dne dìtí. Díky sponzorskému daru p. Urbaníka jsme mohli zakoupit novou sestavu houpaèek pro dìti na cvièení a hry na školní zahradì. 9. èervna budou naši pøedškoláci slavnostnì pasováni na školáky. A pak se budou blížit mílovými kroky prázdniny. Pøejeme našim dìtem i jejich rodièùm, aby si o prázdninách odpoèali, nabrali sílu na další školní rok a v záøí se budeme všichni tìšit, jak na naše stávající dìti, tak i na ty nové. Zamìstnanci MŠ Lapaèka Úprava jízdního øádu Od v sobotu a nedìli se prodlužuje linka è. 71 (známá jako spoj ze Stodolní) s odjezdem 0.14 hod. z Nám. republiky smìr Šenov. Úprava spoèívá v pokraèování spoje ze Škrbenì smìrem na Lapaèku a dále pojede okruh pøes Václavovice. Zpìt do Ostravy pojede dle stávajícího jízdního øádu. ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 6/2011 7

8 V mìsíci kvìtnu se uskuteènilo další pokraèování sportovních soutìží zvané Olympiáda Slezské brány. Po vítìzství ve vìdomostní soutìži, o které jsme vás informovali v minulém Obìžníku, probìhly turnaje ve vybíjené a fotbalu, závo- Život ve mìstì Olympiáda Slezské brány láèek 5.B, Jiøí Jaterka 5.B, Jan Stibor 5.C, Adéla Drgová 4.C, Lukáš Palánek 4.C; organizaèní tým: pí. uè. Mgr. Zálejská a Bc. Slonková. ATLETIKA Atletický pøebor našeho regionu se uskuteènil dy v atletice. Šenovská škola se opìt umístila mezi nejlepšími. VYBÍJENÁ Ve ètvrtek probìhl 3. roèník turnaje ve vybíjené. Poøadatelem byla základní škola ve Václavovicích. Z osmi zúèastnìných škol jsme vybojovali první místo a obhájili titul vítìzù z loòska. Hrálo se v tìlocviènì za velkého povzbuzování uèitelù i žákù. Touto cestou bych chtìla podìkovat vybraným žákùm, kteøí reprezentovali naši školu, a popøát jim další úspìchy ve sportovním zápolení. A kteøí hráèi se o vítìzství zasloužili? Petr Hlaváè 5.A, Šimon Kozák 5.A, David Bereznani 5.A, Tomáš Lebduška 5.A, Karolína Chodurová 5.B, Kateøina Mezu1áníková 5.B, Lukáš Macek 5.B, Vojtìch Kud- v pátek na stadionu ve Vratimovì. Soupeøili zde žáci z Paskova, Šenova, Sedliš a obou vratimovských škol v bìhu, skoku, hodu a štafetì. Závody byly velmi napínavé a mnozí závodníci pøedvedli špièkové výkony ve svých vìkových kategoriích. Po celkovém souètu bodového hodnocení ve všech disciplinách zvítìzila a pohár získala naše škola. Poøadí: 1. ZŠ Šenov, 2. ZŠ Paskov, 3. ZŠ Vratimov Datyòská, 4. ZŠ Vratimov TGM, 5. ZŠ Sedlištì. Dìkujeme všem žákùm a žákyním za vzornou reprezentaci školy a vyuèujícím TV Vaculíkovi, Valové a Tøosové za jejich pøípravu. OTBAL Poslední èást seriálu soutìží Olympiáda Slezské brány se uskuteènila v pátek v Sed1ištích. Na zdejším travnatém høišti nastoupily fotbalové týmy škol: Sedlištì, Šenov, Vratimov TGM, Vratimov Datyòská. Za krásného sluneèného poèasí kluci sehráli dramatické zápasy, ve kterých nechybìlo hodnì gólù. Nakonec zvítìzila škola Vratimov Datyòská, naše škola obsadila 2. místo a tøetí skonèil domácí tým ze Sedliš. Za ZŠ Šenov nastoupili: Ožana, Ryška, Batiha, Janík, Škapa, Lapiš, Sládek, Nìmec, Šochman, Kozel a ajkus z 9. tøíd, Stehlík a Poledník ze 7. tøíd a Klimša ze 6. tøídy. Realizaèní tým: pøíprava M. Vaculík, doprovod M. Valová a D. Petruška. Závìrem dìkuji SK Šenov za zapùjèení kompletní sady dresù. 8 ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 6/2011

9 1. oddíl V kvìtnu jsme se snažili všechny oddílové akce zamìøit na téma Tìlovýchova a sport. Zaèali jsme oddílovou schùzkou, pøi které jsme zmìøili síly ve skautském pìtiboji. ormou štafety jsme absolvovali skákání žabákù, jízdu trakaøem, raèí chùzi, skok o jedné noze a bìh po ètyøech. S Ještìry a Agenty jsme si byli zaplavat na nedaleké Ještìrce. S Erpouny jsme se chtìli podívat na Bambiriádu do rýdku, ale vzhledem ke špatnému poèasí jsme se nakonec podívali do aquaparku v Bohumínì. Nejstarší Calaveros vyrazili spoleènì s bratry z havíøovského 2. oddílu na tøídenní výpravu Boy Scout Expedition do Pežgovského lesa. Rádio Život ve mìstì Skauti a skautky Šenov informují 2. oddíl ELMANO Byl krásný 21. kvìtnový den, jako stvoøený na nìjaký výlet. A tak se svìtlušky z 2. oddílu Elmano vydaly na výpravu ke starému a trochu tajemnému hradu Hukvaldy. Cestou však musely plnit øadu úkolù místních Húkalek, lesních víl, které se podle povìsti zjevovaly v místních lesích a dìsily pocestné. Cesta byla zpoèátku strmá, ale veškeré úsilí se nám vyplatilo, protože brzy jsme stanuly na hradì. Prošly jsme všechna zákoutí i podzemní kobky a pomyslnou tøešnièkou na dortu byla ukázka støelby ze starobylého dobývacího stroje zvaného trebuchet a ukázka dobového obleèení. Tak ještì rychle nakoupit nìco malého pro maminky, tatínky, bratøíèky, sestøièky a rychle dolù do mìsta na autobus. Tak se nám tedy krásnì vyvedla další výprava. A kam pojedeme pøíštì...? Granko 4. oddíl Trochu tiku v Atlantiku byl název akce, které jsme se jako oddíl se staršími èleny zúèastnili. Jednalo se o víkendovou akci na Štìrkovnì v Hluèínì. V pátek po pøíjezdu jsme si postavili stany, poté se všichni zúèastnìní rozdìlili do osmi klanù a zaèal velký boj o záchranu panáèka Bu. Sobotní ráno bylo krásné, sluneèné, proto nikdo nezahálel a hurá na lodì. S ohledem na vìk úèastníkù byla vytvoøena jiná družstva a už se soutìžilo a závodilo. V èem? Napøíklad v plavbì s lodí do tvaru osmièky, a to jen s jedním navigátorem (ostatní mìli zavázané oèi) nebo v házení míèkù do lodi, která ale stále nìkam odplouvala, nebo další disciplínou bylo co nejrychlejší otáèení lodi kolem její svislé osy. Odpoledne pak byly otevøeny workshopy s rùzným zamìøením. Veèer byl zapálen oheò, u kterého se zpívalo i pøedvádìla scénka o postavièce Bu. V pozdních hodinách jsme ještì stihli vypustit do oblak nìkolik balónkù štìstí. Pak bohužel zaèalo pršet. I nedìlní ráno bylo deštivé, chladné a také velmi vìtrné. Ale nenechali jsme se nièím odradit a ono se to vyplatilo. Bìhem dopoledne vítr mraky rozfoukal a my jsme opìt mohli vyplout na lodích. Navštívili jsme pøilehlý ostrov, který jsme také dùkladnì prozkoumali. Ale èas Rychlá rota opìt u nás Šenov má již potøetí v øadì nejlepší cyklisty v Moravskoslezském kraji. Ve dnech 26. a 27. kvìtna 2011 se konalo krajské finále dopravní soutìže mladých cyklistù v areálu autokempu a dopravního høištì ve renštátì pod Radhoštìm. Naši cyklisté zde reprezentovali nejen naši školu, ale rovnìž okres Ostravu jako nejlepší ostravský tým ve 2. kategorii starších žákù. A jaká byla jejich cesta? Obvodní kolo : Vítìzná družstva v 1. i 2. kategorii. Za mladší žáky: Tereza Janková, rychle utíkal a nám tedy nezbylo, než se ještì posilnit pøed odchodem, rozlouèit se s ostatními a hurá na vlak. Byli jsme na této akci poprvé a jelikož se všem akce líbila, urèitì ji pøíští rok navštívíme zase. Žába ObRok Rok se s rokem sešel, tedy spíše dva roky se sešly, a my se opìt vydali na ObRok. Ten poslední se konal v pevnosti Josefov v Jaromìøi roku Všichni jsme byli tak natìšeni po minulém ObRoku, že èást kmene jela o den døíve pomoci se stavbou táboøištì. Letošní Ob- Rok se poøádal v blanenských Èeškovicích poblíž Brna. V mnoha ohledech to byl ObRok revoluèní, nejen omezením vìku a poètu úèastníkù, ale také povinnými projekty a Inspirem. Heslem se stalo: Roveøi sobì a mottem: Rovering je slovo, pokud o nìm jen mluvíš. Táboøištì vyrostlo na zelené louce poblíž hotelu Panorama, v blízkosti Moravského krasu. (pokraèování na str. 11) Karolína Tomková, Martin Motloch a Dominik Pavlas, všichni z 5.C. Za starší žáky: Tereza Jošková ze 7.C, Markéta Sulková a Ondøej Strakoš ze 7.A a Daniel Škrob z 8.C. Žáci pøedvedli své vynikající schopnosti v jízdì zruènosti, zásadách poskytování první pomoci, v testech z pravidel silnièního provozu a jízdì na dopravním høišti dle pravidel provozu na pozemních komunikacích a novì zde byla zaøazena disciplína Práce s mapou, kde bylo nutné pøed- (pokraèování na str. 14) ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 6/2011 9

10 Zahrádkáøi informují n Dne od hod. probíhá na zahradì DZ v Šenovì na ul. Tìšínská 332 smažení vajeèiny. Tímto vás zveme k posezení do areálu DZ. n Dne se koná v DZ posezení se zasloužilými èleny ÈZS, kteøí mají v letošním roce životní jubileum. Je pozváno 17 èlenù ÈZS. Tìšíme se na spoleèné posezení a setkání. n Tak, jako každoroènì, se i letos uskuteènil poznávací zájezd ÈZS do Prahy a okolí. Navštívili jsme výstavu Natura Viva v Lysé nad Labem se zamìøením na myslivost, rybáøství, zahradnictví a vèelaøství. Dále jsme navštívili internát Vyšší zahradnické školy v Mìlníku, kde jsme byli na internátì dva dny ubytováni. V sobotu se uskuteènila dopolední prohlídka areálu zahradnické školy a školního statku s možností nákupu vína a rostlin. Odpoledne jsme odjeli na prohlídku Prahy a veèer se zúèastnili pøedstavení muzikálu Kat Mydláø v Divadle Brodway. Cestou domù jsme navštívili Zahradnictví Petro a Julk opìt s možností nákupu. Koneèná zastávka byla na zámku Ctìnice a zámeckého zahradnictví. Poèasí nám vyšlo na sto procent. Podle ohlasu úèastníkù zájezdu byli všichni spokojeni. Za výbor ZO ÈZS Jan Lampart GRACENT vzdìlávací a poradenské centrum, v.o.s. DK Akord, SNP 1, Ostrava-Zábøeh, tel.: , Otevírá ve školním roce 2011/2011 studium ARTETERAPIE ASTROLOGIE NOVÌ GRA OLOGIE A PSYCHOLOGIE PSYCHOLOGIE Info: KOOPERATIVA POJIŠ OVNA PRO ŽIVOT, JAKÝ JE 1. Pojištìní RD a domácnosti 2. Povinné i havarijní pojištìní motorových vozidel 3. Cestovní pojištìní 4. Stavební spoøení s BUØINKOU 5. Životní pojištìní 6. Penzijní pøipojištìní Informace kanceláø Radnièní námìstí stánek KOOP Petra Žuchová mob Chcete èerstvé ovoce a zeleninu za pøíznivé ceny? Navštivte naši novì otevøenou PRODEJNU OVOCE ZELENINY v areálu restaurace Šenovská bašta (U Krteèka) v Šenovì. Otevøeno: PO PÁ hod. SO hod. Tìšíme se na Vaši návštìvu. Manželé Novákovi Nabízím pronájem chaty u vodní nádrže Rozkoš Èeská skalice, pro 4 5 osob. Základní vybavení chatky. Možnost ubytování 1 týden, 2 týdny i delší dobu, dle dohody. Tel.: Inzerce Prodám pravý vèelí med. Tel.: REHABILITAÈNÍ CENTRUM ŠENOV MUDr. KATEØINA ŠOCHOVÁ NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAØÍZENÍ Vráclavská 1601, Šenov NOVÁ ÈÁST ZDR. STØEDISKA VPRAVO, VEDLE VETERINY TEL.: , Štípané palivové døíví brikety a pelety nabízí provozovna spoleènosti Na adrese rýdecká 194 cca 200 m nad restaurací Na Lapaèce Døevní pelety od 4,80 Kè/kg Døevní brikety od 42, Kè/10 kg Bøíza, buk, smrk pytlované, štípané od 45, Kè/10 kg Smrk štípaný 790, Kè/m 3 Buk štípaný 1 080, Kè/m 3 Ceny vèetnì DPH Vlastní odbìr na místì nebo zajistíme dopravu od 17, Kè/km bez DPH Pøíjem objednávek na topní sezónu Využijte letních slev a doposud nižšího DPH! Tel ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 6/2011

11 ivot ve mìstì Skauti a skautky enov informují druhý, lep í èi ménì bombastický, myslím, e v ichni mù eme zvolat heslo Obrok mi to nestaèí! a v ichni se budeme tì it na to, co pøijde za dva roky na ObRoku13! Granko, Rádio (pokraèování ze str. 9) Bìhem pìti dnù jsme mìli mo nost za ít fùru rùznorodých aktivit. A u se jednalo o práci na budoucím mezinárodním skautském støedisku ekologické výchovy Kaprálùv Mlýn v Ochozu u Brna, prohlídku Moravského krasu, èi tøeba inspirování se do oddílové èinnosti skrz zábavné i nauèné programy a workshopy. Pochopitelnì nechybìla ani noèní hra, tentokrát na téma Rychlých ípù, a velká hra, pøi které jsme stavìli prosperující osady. Nabídka kulturních a doprovodných aktivit byla rovnì pestrá a ka dý si pøi el na své. A u to byl pro nìkoho ObRok první nebo Svojsíkùv závod O víkendu kvìtna se ve Staøíèi uskuteènilo základní kolo Svojsíkova závodu. Cílem závodu je zjistit pøipravenost skautských dru in, provìøit týmovou spolupráci a v neposlední øadì pro ít víkend se skauty a skautkami z jiných oddílù a støedisek v na em okrese. Na e støedisko vypravilo do závodu celkem 6 hlídek, pøièem jejich výsledné umístìní v závodì dopadlo více ne skvìle! V chlapecké kategorii se na 1. místì umístila dru ina Calaveros z 1. oddílu. Kvùli nízkému poètu èlenù v ak nemohou postoupit do krajského kola. Na 3. místì se umístili Erpouni, kteøí mile pøekvapili svým výkonem. Bohu el i jim o chlup unikl postup do krajského kola. V dívèí kategorii z celkového poètu 12 hlídek závod vyhrála dru ina Lentilek, tìsnì sledována Lékorkami. Obì tyto na e dru iny tak postupují do krajského kola! Nejmlad í dru ina Tkanièek se umístila na krásném 6. místì. Ze 4. oddílu se tohoto závodu zúèastnila jedna dívèí dru ina Kinderka ve slo ení: Kety Markéta Sulková, Terry Terka Jo ková, Kaèka Katka pánková, Didi Dominika Uherková a Pipi Mí a Zá kolná. I kdy holky neobsadily medailové pozice, pøesto si závod u ily, poznaly nové kamarády a také si zkusily týmovou spolupráci. Vítìzùm i v em zúèastnìným srdeènì gratulujeme! Kotì, ába, Rádio Tábory S blí ícími se prázdni- nami koneènì nastává èas, na který se v ichni nejvíce tì íme. Èas táborù. V leto ním roce bychom se rádi vydali do údolí Nìèínského potoka ve VVP Libavá, kde na e støedisko uspoøádá 3 táborové turnusy, dohromady pro více jak 100 dìtí. Abychom to v echno zvládli na výbornou, tak kromì týmu schopných a nad ených vedoucích potøebujeme samozøejmì i kvalitní tábornické vybavení. Ve spolupráci s br. Ing. Liborem Èájou se nám díky projektu Obnova táborové základny pro poøádání táborù dìtí a mláde e podaøilo získat grant ve vý i , Kè od akciové spoleènosti ArcelorMittal Ostrava. Tyto finanèní prostøedky byly pou ity na poøízení nových stanových celt pro podsadové stany. Mohli jsme tak vymìnit nìkteré celty staré více jak 20 let, které u ztratily své pùvodní vlastnosti. Dìkujeme akciové spoleènosti ArcelorMittal Ostrava za poskytnutí grantu a tì íme se na dal í spolupráci! Podìkování Dìkujeme zastupitelùm mìsta enova, kteøí svým hlasem podpoøili pøidìlení dotace na èinnost na eho støediska ve vý i , Kè. Zájem mìsta o podporu na í èinnosti s dìtmi a mláde í nás velice tì í a je nám povzbuzením k tomu, abychom i nadále rozvíjeli svou èlenskou základnu a mno ství aktivit jak pro na e èleny, tak i irokou veøejnost. Dìkujeme! Martin Sukaè Rádio, vedoucí støediska ENOVSKÝ OBÌ NÍK 6/

12 Inzerce srnèí hody chata Václavovice 14 hod. vstupné 30 Kè hudba Golasovský myslivecká kuchynì: pøírodní ze zvìøiny, brambory, obloha; srnèí na smetanì, knedlík; divoèák, knedlík, zelí; myslivecký guláš; domácí klobásy, chléb myslivecká tombola: hlavní cena srnec a dalších 40 cen Právní záležitosti dennì vè. soboty od 9 do 18 hod. advokátní kanceláø v Havíøovì, Na ojtství 8 JUDr. Marcela Žorièová poradenství, listiny, žaloby, smlouvy, pøevody nemovitostí, vìcná bøemena, rodinné právo apod. Kontakt tel. è. + fax , mobil PROVÁDÍME REKONSTRUKCI BYTOVÉHO JÁDRA, OBKLADY A DLAŽBY, ROZVODY VODY A ODPADU, PLOVOUCÍ PODLAHY A ZEDNICKÉ PRÁCE. V PØÍPADÌ ZÁJMU VOLEJTE kontaktujte: tel. spojení: p. KOSÒOVSKÝ ZNALECKÉ POSUDKY pro veškeré pøevody nemovitostí, pozùstalostní øízení, tržní ocenìní bytù a nemovitostí Vám vypracuje MARIE KRUŠINOVÁ znalec z oboru ekonomika, odvìtví ceny a odhady nemovitostí U spoleèenského domu 3/1042, Vratimov tel. è , POHØEBNÍ SLUŽBA ARON Havíøov-Mìsto Národní tø. 1541/14a Držitel Znaku kvality nepøetržitý provoz tel , , let poskytujeme pohøební a høbitovní služby 12 ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 6/2011

13 Inzerce Restaurant a Pizza Døevjanka 1) Pizza Margherita rajè. smìs, sýr 79, 2) Pizza Verona rajè. smìs, sýr, hermelín, èerstvá rajèata, pórek 115, 3) Pizza Vesuvio rajè. smìs, sýr, šunka 100, 4) Pizza unghi rajè. smìs, sýr, žampiony 99, 5) Pizza Capricciosa rajè. smìs, sýr, šunka, žampiony 110, 6) Pizza Toscana rajè. smìs, sýr, anglická slanina, žampiony, jemné feferony 119, 7) Pizza Tonno rajè. smìs, sýr, tuòák, cibule, olivy 105, 8) Pizza Salamino rajè. smìs, sýr, paprikáš, klobásky, anglická 120, 9) Pizza Picante rajè. smìs, sýr, salám, klobásky, anglická, ostré feferony 129, 10) Pizza Hawai rajè. smìs, sýr, šunka, ananas 109, 11) Pizza Salmone rajè. smìs, sýr, uzený losos 155, 12) Pizza Messicana rajè. smìs, sýr, paprikáš, cibule, vejce, ostré feferonky, kukuøice 119, 13) Pizza Prosciutto rajè. smìs, sýr, parmská šunka 139, 14) Pizza Prosciutto e unghi rajè. smìs, sýr, žampiony, parmská šunka 149, 15) Pizza Quatro formaggi smetana, sýr, hermelín, niva, parmazán 129, 16) Pizza Vegetariana rajè. smìs, sýr, rajè., paprika, kukuø., brokolice, pórek, bazalka 99, 17) Pizza Rustica rajè. smìs, sýr, kuø. maso, niva, rajèata, parmazán 129, 18) Pizza Pollo e Curry smetana, sýr, kuø. maso, niva, kukuøice, paprika, kari 129, 19) Pizza Quatro stagioni rajè. smìs, sýr, šunka, žampiony, moøské plody, paprikáš 120, 20) Pizza Don Carlos rajè. smìs, sýr, šunka, anglická, kukuø., cibule, jem. feferony 129, 21) Pizza Bolzano rajè. smìs, sýr, kuøecí maso, špenát, smetana, èesnek 129, 22) Pizza Luciano rajè. smìs, sýr, krevety, špenát, smetana 129, 23) Pizza Speack rajè. smìs, sýr, anglická slanina, cibule, vejce 105, 24) Pizza Calzone/plnìná rajè. smìs, šunka, žampiony, sýr (nezaváží se) 115, 25) Pizza Monja rajè. smìs, sýr, šunka, tuòák, niva 139, 26) Pizza Laura rajè. smìs, sýr, šunka, paprikáš, olivy 129, 27) Pizza Santo Daniele rajè. smìs, sýr, hermelín, žampiony, chilli 139, 28) Pizza Diavola rajè. smìs, sýr, klobásy, cibule, èesnek, jemné feferony 119, 29) Pizza rutti di Mare rajè. smìs, sýr, moøské pøíšery, èesnek 129, 30) Pizza Nazionale rajè. smìs, sýr, anglická slanina, kysané zelí 119, 31) Pizza Con Pomodori rajè. smìs, sýr, rajèata, kukuøice 99, 32) Pizza Old America rajè. smìs, sýr, šunka, žampiony, kukuøice, smetana 130, 33) Pizza Popolare rajè. smìs, sýr, uzený sýr, klobása 119, 34) Pizza Peperoni smetana, sýr, paprikáš, žampiony, paprika, cibule 129, 35) Pizza pro labužníky rajè. smìs, sýr, tvarùžky, cibule 119, 36) Pizza dle vlastního výbìru (korpus, rajè. smìs) 45, AKCE èerven PIZZA è. 10 a 35 90, Kè Závoz možno platit stravenkami, závoz zdarma, krabice 10, Kè Tel. objednávky: , (12 21:15 hod. PO ÈT., NE; 12 22:15 PÁ SO) smluvní ceny ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 6/

14 ivot ve mìstì Rychlá rota opìt u nás a u ít si radost z nádherných vìcných cen, napø. MP 4. Dìkuji v em rodièùm za vytvoøení skvìlých podmínek pro pøípravu a hlavnì psychickou podporu. U dnes se tì íme na celostátní finále, které se bude konat èervna 2011 v Tøeboni. Zapsala: Nela Wilková Zlatí tøe áci (pokraèování ze str. 9) vést svou pohotovost, logický úsudek a chovat se pøi hledání nejbezpeènìj í trasy jako zodpovìdný cyklista èi chodec. Tato dru stva si vybojovala postup do okresního finále, kde jako vítìzné opìt opou tìlo Ostravu ( ) dru stvo na ich star ích ákù. A nyní nejvìt í úspìch! Ve velmi silné konkurenci v kraji se nám opìt podaøilo pøivést domù zlato! Díky patøí tìmto ákùm : Markéta Sulková 7.A, Tereza Jo ková 7.C, Ondøej Strako 7.A, Jakub Smetana 7.C. Je potøeba vyzvednout, e jsou ji velmi ostøílenými a zku enými soutì ícími, a tak v takovýchto spí e mu ských schopnostech tentokrát vynikla i dívka. A to Markéta Sulková, která si jako NEJLEP Í CYKLISTKA v Moravskoslezském kraji domù pøivezla nádherné horské kolo znaèky Maxbike. Celý pobyt jsme si krásnì u ili, mìli jsme mo nost prohlédnout si Tatru z Rallye Paøí Dakar, zahrát si spoustu her a nav tívit Aquapark V úterý se na Z Gajdo ova v Ostravì konala soutì v anglickém jazyce Anglický desetiboj. Tato soutì byla vyhlá ena pro áky 3. roèníkù. I na e kola vyslala své zástupce: Vítka Peichla, Vítka Walacha, Anetku Roztomilou, Kláru arnovickou a Eli ku Chmelaøovou. Díky peèlivosti, spolupráci, dovednostem a schopnostem orientovat se v základech angliètiny, se tito áci v konkurenci sedmi základních kol umístili na 1. místì. V em je tì jednou gratulujeme a budeme dr et pìsti v dal ím roèníku této soutì e. S. Kundelová Tradièní zápas o starostovu beèku V pátek se uskuteènil tradièní zápas v kopané Sever proti Jihu (a tak nepodstatný výsledek klání byl 2:6) v areálu SK Lapaèka o starostovu beèku v rámci kácení máje. S ohledem na fotbalové zápasy v sobotu SK enov byl zápas pøesunut na pátek. Pøes nepøízeò poèasí byla solidní úèast divákù, kteøí vyu ili mo nosti k fandìní, ale i k setkání pøátel 14 u dobrého gulá e a jiných pochutin z udírny a bufetu. Obdiv patøí v em fotbalistùm za jejich nasazení a obìtavost, kterou by jim mohl závidìt mnohý profesionál. Ho i, dìkujeme. starosta Mìsíèník Mìstského úøadu v enovì, vychází v první dekádì mìsíce, reg. è. MK ÈR E Redakèní rada: starosta Ing. Antonín evèík, místostarosta Ing. Jan Bla ek, tajemník Ludmila Stavinohová, spr. odbor Radka Svobodová. Adresa: Mìstský úøad, Radnièní nám. 300, enov, tel.: IÈO Grafická úprava, technická redakce a sazba: firma VMCG, Zeyerova 11, Ostrava 1. Tiskárna HAROK, enov. Inzerci pøijímá MìÚ enov, správní odbor do posledního dne v mìsíci. ENOVSKÝ Tisk: OBÌ NÍK 6/2011

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Pozvánka na prázdninovou akci

Pozvánka na prázdninovou akci Èíslo 7 30. 7. 2015 Pozvánka na prázdninovou akci V minulém roce jsme oslavili 70. výroèí založení našeho fotbalového klubu, a protože akce uspoøádaná u této pøíležitosti pøinesla jen pozitivní ohlasy,

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

Úøední hodiny OÚ v prosinci

Úøední hodiny OÚ v prosinci Èíslo 7 28. 11. 2011 Úøední hodiny OÚ v prosinci O b e c n í ú ø a d Vá c l a v o v i c e b u d e u z a v ø e n v p á t e k 2 3. 1 2. 2 0 1 1. Václavovický informátor è. 7 / 2011 o 1 2 o Václavovický informátor

Více

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

SÝPKA CUP BLANSKO 2013

SÝPKA CUP BLANSKO 2013 SÝPKA CUP BLANSKO 2013 HALOVÝ TURNAJ STARŠÍ PØÍPRAVKY hráèi roèník narození 2004 a mladší který se uskuteèní v sobotu 7.12.2013 ve sportovní hale Údolní FC NORDIC BRNO SK MORAVSKÁ SLAVIA BRNO OBSAZENÍ

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

JANÁÈKOVA KOMORNÍHO ORCHESTRU

JANÁÈKOVA KOMORNÍHO ORCHESTRU Èíslo 5 26. 8. 2011 V rámci oslav 10. výroèí posvìcení kostela sv. Václava zve Obec Václavovice a ØK Šenov na koncert JANÁÈKOVA KOMORNÍHO ORCHESTRU konaný dne 25. záøí 2011 v 17.00 hod. v kostele sv. Václava

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu Rezidence Na hradì, Tøebíè Pojïte s námi oživit Borovinu LOKACE SOHO Tøebíè Zámìrem projektu SOHO Tøebíè je pøebudování celého území bývalé továrny BOPO na bydlení s obèanskou vybaveností. Borovina tím

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 8, èíslo 1 vyšlo: záøí 2013 V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H Vítejte v novém školním roce 2013/2014, vítejte

Více

TĚSTOVINY. 15. Tagliatelle verdi con funghi e prosciutto 109. -

TĚSTOVINY. 15. Tagliatelle verdi con funghi e prosciutto 109. - I T A L S K É S T U D E N É S P E C I A L I T Y CAPRESE Rajčata s mozarellou, olivami, česnekem a bazalkou 65. - S A L Á T Y Salát z čerstvé zeleniny s italským sýrem a bazalkou 60. - Salát z čerstvé zeleniny

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

u STA V STA TU A PRA V A

u STA V STA TU A PRA V A ......... u STA V STA TU A PRA V A AKAD EMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY I v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1 Tel. ústø. 221990711,sekr.224933494.jax224933056 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz Praha, 20. bøezna 2007 Èj.

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

Vèera... a dnes... Rezoluce OSN vyhlásila 1. øíjen Mezinárodním dnem seniorù Leto ní Mezinárodní den seniorù je souèasnì zahájením Mezinárodního roku seniorù. Chceme v em seniorùm popøát hodnì zdraví,

Více

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001 / MINISTERS' ZDRA VOTNICTVÍ, 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. pøihr. 81 Ministerstvo školství~ mládeže a tìlovýchovy øeditelka odboru 26 ing. Božena Suková Kannelitská 7 11 O 00 Praha 1 Vaše zn.:

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR Kynologické výcvikové centrum ZLÍN MLADCOVÁ poøádá KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR 2011 KVC Zlín Mladcová 26.3.2011 ORGANIZAÈNÍ VÝBOR Poøadatel akce - KVC Zlín Mladcová (www.kvczlin.wz.cz) Vedoucí závodu - Pavla

Více

Nerudovské Kam s ním? je ve Václavovicích vyøe eno!

Nerudovské Kam s ním? je ve Václavovicích vyøe eno! Èíslo 5 18. 5. 2015 Nerudovské Kam s ním? je ve Václavovicích vyøe eno! Dvakrát do roka jsou celé Václavovice v pohybu. První (a druhou) sobotu v kvìtnu a stejnì tak v listopadu probíhá akce s hrdým názvem

Více

P R I X G R A N D. Králové. w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3. 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš

P R I X G R A N D. Králové. w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3. 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš G R A N D P R I X H r a d e c Králové w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš th th 27, 28 april 2013 new hall Trebes for all categories Pozvání

Více

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Rozhodnutí Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Obecní úøad Dubenec, jako silnièní správní úøad pøíslušný podle 40 odst. 5 písm. a) zákona è. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Více

enovem, aneb kudy na procházku

enovem, aneb kudy na procházku Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport enovem, aneb kudy na procházku Zdravíme v echny milé ètenáøe na eho Obì níku a doufáme, e vás na e minulá procházka za vìtrnými mlýny

Více

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ PRO OBÈANY LIBOŠE A KRNOVA Èíslo 43 Kvìten 2011 Vá ení spoluobèané, dovolte mi abych vás informoval o dìní a èinnostech uplynulých dní. Po pøerušení slu eb stávajícího poskytovatele

Více

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 Po literární soutìži pro mládež, která úspìšnì probìhla v roce 1996 pod názvem Z babièèiny truhly, uspoøádal Klub pøátel Boskovic za finanèní podpory

Více

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì HLAVNi MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLA VNiHo MÌST A PRAHY ODBOR ŽIVOTNfHO PROSTØEDf V Praze dne 29. 11.2004 È.j.: MHMP-142090/2004/0ZPNI/EIA/11 0-2Nac Vyøizuje: Ing. Vaculová podle 7 zákona è. 100/2001 Sb.,

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

Václavovický informátor è. 1 / 2011 o 1

Václavovický informátor è. 1 / 2011 o 1 Èíslo 1 7. 3. 2011 Václavovický informátor è. 1 / 2011 o 1 Sèítání lidu, domù a bytù se v Èeské republice uskuteèní na jaøe 2011. Rozhodným okamžikem, ke kterému sèítání probìhne, bude pùlnoc z 25. na

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

Snídaně. Polévky 0,4 l

Snídaně. Polévky 0,4 l (pečivo a zelenina v ceně) Míchaná vajíčka 3 ks na cibulce Zapečená anglická s vejci 3 ks Vídeňské párky 3 ks zeleninová obloha Tomatová polévka s mozzarellou Houbový smetanový krém Slezská česnekačka

Více

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY Rok 2015 se pøehoupl do své druhé poloviny, v na ich krajích vládne léto a v ichni doufáme, e uká e svou

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

Seznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označování dle směrnic 1169/11 JÍDELNÍ LÍSTEK

Seznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označování dle směrnic 1169/11 JÍDELNÍ LÍSTEK Seznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označování dle směrnic 1169/11 Vysvětlivky: I. Lepek II. Mléko, smetana III. Vejce IV. Ryby V. Korýši VI. Celer JÍDELNÍ LÍSTEK Není lásky opravdovější

Více

kolství Vá ení spoluobèané slu eb pro obèany, udr ení bezpeènosti ve mìstì. Nosným programem celého volebního období je roz íøení kanalizace

kolství Vá ení spoluobèané slu eb pro obèany, udr ení bezpeènosti ve mìstì. Nosným programem celého volebního období je roz íøení kanalizace Uvnitø najdete u MìÚ informuje Na úvodní stránce Obì níku se v prùbìhu roku spí e setkáváte s èlánky, které jsou vìnované rùzným výroèím nebo zajímavostem spojených se enovem. V prvním vydání Obì níku

Více

Jídelní lístek. PIZZA malá velká

Jídelní lístek. PIZZA malá velká PIZZA malá velká 1. Margherita /drcená rajčata, mozarella, bazalka/ 30,- 45,-Kč 2. Funghi /drcená rajčata, mozarella, žampiony, rajčata, bazalka/ 47,- 68,-Kč 3. Napoli /drcená rajčata, mozarella, šunka,

Více

ZÁKLADNÍCH SKOL A Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816 www.4zsrf.cz; e-mail: kola@4zsrf.cz kola poskytuje úplné základní vzdìlání od 1. do 9. tøíd. Vyuèování ve v ech tøídách probíhá podle vlastního

Více

1 ks Nakládaný Hermelín 55,- 1 ks Utopenec 35,- 150 g Domácí tlačenka s cibulí a octem 35,- 100 g Olomoucké tvarůžky s cibulí a máslem 65,-

1 ks Nakládaný Hermelín 55,- 1 ks Utopenec 35,- 150 g Domácí tlačenka s cibulí a octem 35,- 100 g Olomoucké tvarůžky s cibulí a máslem 65,- POCHOUTKY K PIVU 1 ks Nakládaný Hermelín 55,- 1 ks Utopenec 35,- 150 g Domácí tlačenka s cibulí a octem 35,- 150 g Třená Niva (máslo, cibule, mletá paprika, pivo, 4 ks topinek) 64,- 1 ks Klobása na grilu

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

Obecnì závazná vyhláška è. 1/2009 k zabezpeèení místních záležitostí veøejného poøádku

Obecnì závazná vyhláška è. 1/2009 k zabezpeèení místních záležitostí veøejného poøádku Èíslo 4 4. 6. 2010 Obecnì závazná vyhláška è. 1/2009 k zabezpeèení místních záležitostí veøejného poøádku Vážení spoluobèané! Obecní úøad Václavovice upozoròuje obèany na znìní Obecnì závazné vyhlášky

Více

15 let mìsta enova zajímavost uvádíme, e pøíkladnì na opravu místních komunikací a chodníkù

15 let mìsta enova zajímavost uvádíme, e pøíkladnì na opravu místních komunikací a chodníkù Uvnitø najdete u MìÚ informuje Pøejeme vám krásný jarní den, milí ètenáøi. Tedy alespoò podle kalendáøe nás jaro u od 20. bøezna mìlo obdaøit svou pøízní. Letos je tomu ji 15 let, co byl enov jmenován

Více

kolství mìsta. V rekonstruovaném objektu na ly své zázemí knihovna a muzeum, spolky a zájmové organizace pùsobící v na em mìstì

kolství mìsta. V rekonstruovaném objektu na ly své zázemí knihovna a muzeum, spolky a zájmové organizace pùsobící v na em mìstì Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura Vá ení spoluobèané, jsme na prahu nového roku 2015, a to je pøíle itost, ohlédnout se a zhodnotit právì konèící rok, a zároveò si nastínit, co nás èeká v na em mìstì.

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Pizzerie Corso Znojmo Tel: 775 748 885

Pizzerie Corso Znojmo Tel: 775 748 885 Pizzerie Corso Znojmo Tel: 775 748 885 Provozní doba kuchyně: PO,ÚT,ST,ČT,NE 10:00 až 01:00 hod. PÁ,SO 10:00 až 07:00 hod. 1 PIZZA PAMADORO rajčatové sugo, oregano (nelze další přísady) 69 Kč 2 MARGHERITA

Více

15 let mìsta enov Krásné, takøka tropické léto vystøídalo ponìkud plaètivé léto

15 let mìsta enov Krásné, takøka tropické léto vystøídalo ponìkud plaètivé léto Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì 15 let mìsta enov Krásné, takøka tropické léto vystøídalo ponìkud plaètivé léto babí a nám, lidem, nezbývá nic jiného, ne se pøipravit na zimu,

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

50 let základní koly enov

50 let základní koly enov Uvnitø najdete u MìÚ informuje V nedìli dne 2. záøí roku 1962 byla slavnostnì pøedána k u ívání novostavba základní devítileté koly v enovì. Padesát let v lidském ivotì je dosti výrazným mezníkem, pojïme

Více

V TEPLICÍCH 26. - 28.3. 2010

V TEPLICÍCH 26. - 28.3. 2010 MISTROVSTVÍ ÈESKÉ REPUBLIKY NEREGISTROVANÝCH HRÁÈÙ V TENISU S MEZINÁRODNÍ ÚÈASTÍ V TEPLICÍCH 26. - 28.3. 2010 V AREÁLU TK VIAMONT POD ZÁŠTITOU SENÁTORA A PRIMÁTORA MÌSTA TEPLICE, JAROSLAVA KUBERY www.tenissport.cz

Více

15 let mìsta enov stará kola se stala sídlem skautù a pionýrù. kody zpùsobené vandaly byly vyèísleny na 160 tisíc Kè. Regionální tisk informuje o

15 let mìsta enov stará kola se stala sídlem skautù a pionýrù. kody zpùsobené vandaly byly vyèísleny na 160 tisíc Kè. Regionální tisk informuje o Uvnitø najdete u MìÚ informuje Mìsíc bøezen snad dostojí svému letitému slibu, a jako ka dý rok pøinese také letos první jarní den. Zemì vymìní svùj bílý ko ich za pestrobarevný plá a my, lidé, si mù eme

Více

ROÈNÍK XXIII. ÈÍSLO 2 (142) 2012 2007. P

ROÈNÍK XXIII. ÈÍSLO 2 (142) 2012 2007. P VÝSLEDKY SKLIZNÌ Prùmìrné ceny obilovin 2012 (Kè/t SZIF) Ceny na burzách Brno a Praha pohotové zboží Vývoj cen EUR/t na evropských burzách Evropské trhy - Vývoj termínovaných cen na burze Matif (Kè/t)

Více

/ Èervenec DESET LET MÌSTA ŠENOV. Srpen 2008. Výzva pøíprava kalendáøe na rok 2009

/ Èervenec DESET LET MÌSTA ŠENOV. Srpen 2008. Výzva pøíprava kalendáøe na rok 2009 / Èervenec Srpen 2008 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 5 Školství 8 Život ve mìstì 9 Sport 11 DESET LET MÌSTA ŠENOV Tak je ten svìt poøád hezèí a hezèí. Ne že by byl, ale já ho tak vidím. Tímto

Více

Schválený rozpoèet mìsta Šenov na rok 2010

Schválený rozpoèet mìsta Šenov na rok 2010 Leden /2010 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 1 Kultura - 6 Školství 7 Život ve mìstì 7 Sport X Schválený rozpoèet mìsta Šenov na rok 2010 Vážení obèané, Zastupitelstvo mìsta Šenova na svém zasedání dne 10.

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998. Fotka z Vernéøovické Studánky, z víkendu netradièních sportù

Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998. Fotka z Vernéøovické Studánky, z víkendu netradièních sportù Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998 Pozvánka na Koulovaèku Krátké povídání

Více

Ze starých èasù. Vítáme vás, milí ètenáøi, v roce 2014, který

Ze starých èasù. Vítáme vás, milí ètenáøi, v roce 2014, který Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport Ze starých èasù Vítáme vás, milí ètenáøi, v roce 2014, který nad v í pochyby bude rokem drobných èi vìt ích lidských starostí, ale jistì

Více

15 let mìsta enov V sobotu 21. èervna 2013 v 1 hodinu 59 minut a 23 sekund jsme se

15 let mìsta enov V sobotu 21. èervna 2013 v 1 hodinu 59 minut a 23 sekund jsme se Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport 15 let mìsta enov V sobotu 21. èervna 2013 v 1 hodinu 59 minut a 23 sekund jsme se z jara pøehoupli do léta. V ichni, milí ètenáøi, si

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

kolství 15 let mìsta enov Rozpoèet mìsta pro rok 2003 èinil 35,9 mil. Kè v pøíjmech, 37,5

kolství 15 let mìsta enov Rozpoèet mìsta pro rok 2003 èinil 35,9 mil. Kè v pøíjmech, 37,5 Uvnitø najdete u MìÚ informuje Milí ètenáøi, vítáme vás u na eho pravidelného Obì níku. Ocitli jsme se na prahu léta a v ichni si jistì pøejeme, aby to leto ní léto bylo krásné, sluneèné a aby nás nabilo

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

15 let mìsta enov. SLAVNOSTNÍ OTEVØENÍ VÌTRNÉHO MLÝNKU 20. 11. 2013 v 15 hod.

15 let mìsta enov. SLAVNOSTNÍ OTEVØENÍ VÌTRNÉHO MLÝNKU 20. 11. 2013 v 15 hod. Uvnitø najdete u MìÚ informuje Vítáme vás, milí ètenáøi, u na eho pravidelného úvodníkového povídání, které jsme celý leto ní rok vìnovali významnému výroèí pový ení enova na mìsto. Bylo by docela zajímavé,

Více

výroèní zpráva obèanské sdružení I MY spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením

výroèní zpráva obèanské sdružení I MY spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením výroèní zpráva 2006 obèanské sdružení I MY spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi

Více

/ Prosinec DESET LET MÌSTA ŠENOV

/ Prosinec DESET LET MÌSTA ŠENOV / Prosinec 2008 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 6 Školství 8 Život ve mìstì 9 Sport 11 DESET LET MÌSTA ŠENOV Vážení a milí ètenáøi, ani jsme se nenadáli a rok 2008 nám utekl jako voda v divoké

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

4. èervna 2009. Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR ARVING UP

4. èervna 2009. Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR ARVING UP 4. èervna 2009 Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR RVING UP elostátní soutìž s mezinárodní úèastí pro juniory do 21 let - probìhne v rámci akce JUNIOR SHOW v Tøebíèi kategorie soutìž ve vyøezávání zeleniny

Více

Èíslo 1 5. 2. 2010. K Sosni v úseku kolem

Èíslo 1 5. 2. 2010. K Sosni v úseku kolem Èíslo 1 5. 2. 2010 Byly ukonèeny práce na projektech rekonstrukce a pøístavby základní a mateøské školy. V rámci zmiòované rekonstrukce je plánováno ve školce pøistavit jednu tøídu s pøíslušenstvím, rozšíøit

Více

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA)

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) EIA (Environmental Impact Assessment) je jedním z nástrojù ochrany životního prostøedí eliminující potenciální negativní vlivy pøipravovaných zámìrù a investic.

Více

Nabídka pizzy. 1. 420g Margarita pomodoro,eidam 1,7,10,12 84,- 2. 520g Šunková pomodoro,šunka,eidam 7,6,7,10,12 95,-

Nabídka pizzy. 1. 420g Margarita pomodoro,eidam 1,7,10,12 84,- 2. 520g Šunková pomodoro,šunka,eidam 7,6,7,10,12 95,- Nabídka pizzy průměr 32cm 1. 420g Margarita pomodoro,eidam 1,7,10,12 84,- 2. 520g Šunková pomodoro,šunka,eidam 7,6,7,10,12 95,- 3. 500g Salami pomodoro, vysočina,eidam 1,6,7,10,12 95,- 4. 600g Anglická

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY / Èerven 2009 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 8 kolství 10 ivot ve mìstì 11 Sport 15 ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY Jaro se pomalu chystá ustoupit létu a my, lidé, se pøipravujeme na èas dovolených,

Více

15 let mìsta enov Leto ní léto se pøedvádí jako na stránkách exkluzivních cestovních kanceláøí, a tak snad,

15 let mìsta enov Leto ní léto se pøedvádí jako na stránkách exkluzivních cestovních kanceláøí, a tak snad, Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport 15 let mìsta enov Leto ní léto se pøedvádí jako na stránkách exkluzivních cestovních kanceláøí, a tak snad, milí ètenáøi, uvítáte klidnou

Více

Novì od ledna 2012 sociální práce a poradenství pro obèany

Novì od ledna 2012 sociální práce a poradenství pro obèany Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport Novì od ledna 2012 sociální práce a poradenství pro obèany Od ledna 2012 byly pøevedeny na Úøad práce ÈR krajskou poboèku v Ostravì kompetence

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

kolství Ze starých èasù beckovské vlády v Polsku (r. 1935). Polské okupaèní vojsko po obsazení umbarku chtìlo pokraèovat v

kolství Ze starých èasù beckovské vlády v Polsku (r. 1935). Polské okupaèní vojsko po obsazení umbarku chtìlo pokraèovat v Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport Ze starých èasù Leto ní úvodníkové povídání nese název Ze starých èasù, my se tentokráte vrátíme ve vzpomínkách významného enováka p.

Více

enovem, aneb kudy na procházku

enovem, aneb kudy na procházku Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport enovem, aneb kudy na procházku Aè jsme enov letos u pro li køí em krá em, dá se øíct, e v ude jsme zdaleka nebyli. Na e minulá procházka

Více

RAK 22. 6. 22. 7. Èerven 2003 do každého domu èíslo 6. Placeno pøevodem è. 70324

RAK 22. 6. 22. 7. Èerven 2003 do každého domu èíslo 6. Placeno pøevodem è. 70324 Placeno pøevodem è. 70324 Èerven 2003 do každého domu èíslo 6 RAK 22. 6. 22. 7. Veškerá lidská moudrost vychází z pøírody, jejíž je èlovìk nedílnou souèástí. A je to tedy pøíroda, která vám podle data

Více

ČTRTLETNÍK ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRÁŽ NAD NISOU Č.4 ZÁŘÍ-LISTOPAD 2013

ČTRTLETNÍK ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRÁŽ NAD NISOU Č.4 ZÁŘÍ-LISTOPAD 2013 ČTRTLETNÍK ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRÁŽ NAD NISOU Č.4 ZÁŘÍ-LISTOPAD 2013 !! $ % &!"!#!!!! ' "( '$ ' $ ' "!"" "#" ") % " ÚVODNÍK Vítáme Vás v novém školním roce. Věříme, že jste si o prázdninách dostatečně odpočinuli

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac. ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí

È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac. ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDí Váš dopis zn. È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac Vyøizuje/linka Ing. Vaculová/4322 Datum 4.4. 2005 ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO

Více

ivot ve mìstì 6 Zveøejnìní Na jaøe si svìt obléká veselý kabát u itý z radosti, tìstí a dobré nálady. Obléknìme si ho i my.

ivot ve mìstì 6 Zveøejnìní Na jaøe si svìt obléká veselý kabát u itý z radosti, tìstí a dobré nálady. Obléknìme si ho i my. / Bøezen 2010 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 1 Kultura - 5 ivot ve mìstì 6 kolství 7 Sport 9 Zveøejnìní V souladu se zákonem è. 128/2000 Sb. o obcích a zákonem è. 250/2000 Sb. o rozpoètových pravidlech

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

enovem, aneb kudy na procházku

enovem, aneb kudy na procházku Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport enovem, aneb kudy na procházku Nedávnou dobu sváteèní vystøídal èas v edních dnù a spolu s krásnými vzpomínkami mnohým z nás zùstala také

Více

1 Hovězí Carpaccio (01,03,06,07,11) 80 g 109,- Kč hovězí carpaccio, olivový olej, rukola, parmezán, bylinové pesto, opečený toast

1 Hovězí Carpaccio (01,03,06,07,11) 80 g 109,- Kč hovězí carpaccio, olivový olej, rukola, parmezán, bylinové pesto, opečený toast TEPLÉ A STUDENÉ PŘEDKRMY 1 Hovězí Carpaccio (01,03,06,07,11) 80 g 109,- Kč hovězí carpaccio, olivový olej, rukola, parmezán, bylinové pesto, opečený toast 2 Bruschetta (01) 200 g 69,- Kč pizza chlebíček,

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

Jídelní lístek PŘEDKRMY

Jídelní lístek PŘEDKRMY PŘEDKRMY Salátek z grilovaných paprik s česnekem, olivovým olejem a bylinkami 52,- Rajčata s mozarellou, černými olivami, bazalkovým pestem podávané s opečeným bylinkovým toastem 62,- POLÉVKY Masový vývar

Více

Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Program zastupitelstva MČ Praha Zličín, které se bude konat dne 18.9.2013

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PIt HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn, SZn. S-M H M P-232654/2008/00PNI/E 1A/539-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 7.7.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více