Náchodský zpravodaj 1. Poctivým dìkuji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Náchodský zpravodaj 1. Poctivým dìkuji"

Transkript

1 Náchodský zpravodaj 1 Poctivým dìkuji Náchodský zpravodaj únor 2003 Obsah Zprávy z radnice... str. 2 Vánoce v MŠ Plhov... str. 4 Kronika... str. 4 Poplatky za komunální odpad... str. 5 Informace technických služeb... str. 5 Pøehled výstav... str. 5 Ze starého Náchoda... str. 6 Únorová výroèí... str. 6 Vánoce v Harmonii... str. 6 Historie náchodských úøadù... str. 7 Odbory MìÚ v Náchodì... str. 8 Tøíkrálová sbírka... str. 10 Prevence kriminality... str. 10 Primátor na veletrzích... str. 11 it linka... str. 11 Èesko-polské kontakty... str. 12 Zdravotní stav obyvatelstva... str. 12 Centrum vzdìlávání... str. 13 Sport... str. 13 Program Déèka... str. 14 Program Senior klubu... str. 15 Galerie... str. 15 Církve v Náchodì... str. 15 Sdružení zdr. postižených... str. 15 Mìstské divadlo v Náchodì... str. 16 Je za námi první mìsíc nového roku. Možná do nìho vstupovali mnozí s pøedsevzetím, na které si už dnes ani nevzpomenou nebo nad ním jen mávnou rukou jako nad nìèím, co bylo výsledkem jen nìjakých emocí posledních dní v roce. Urèitì to ale vždycky byla snaha nìco zlepšit nebo alespoò zmìnit k lepšímu. Stále je co zlepšovat, v nás i kolem nás. I my na radnici se o to snažíme. Ale naše snaha èasto naráží na nedokonalé zákony, na pomalé soudy, které nahrávají všem tìm, kteøí na to spoléhají a této situace využívají. A tak máme neplatièe nájemného v bytech, z nichž je nemùžeme bez soudní výpovìdi vystìhovat, podnájemníky v bytech, v nichž jim to nájemní smlouva zakazuje, auta parkující na chodnících a v zákazech, ty, kteøí si nechávají odvážet komunální odpad, za který neplatí. To je jen malý výèet toho, co nás bolí a trápí a co vadí i tìm, kteøí se snaží nežít na úkor druhých. Zùstalo v nás cosi z dob, kdy se morální zásady nenosily a zøejmì bude ještì hodnì dlouho trvat, než bude poctivost a dodržování zákona samozøejmostí. Pøipravujeme nový rozpoèet. Hledáme zdroje pøíjmù, které nejsou nevyèerpatelné. A tak si také øíkáme, kdyby všichni zaplatili, co je jejich povinností, kdyby se zbyteènì nenièily vìci kolem nás, bylo by možná ještì na jednu komunikaci nebo na opravu jedné školy, možná bychom mohli dát více na sport, kulturu, nové byty Ale my ztrácíme èas vymáháním dluhù, posíláním upomínek, navrhováním splátkových kalendáøù, kontrolou nièených domù a bytù a øešením stížností s tím spojených. A proto bychom si mìli všichni, každý ve svém okolí, aspoò trochu všímat toho, co nás všechny stojí peníze a nebýt lhostejní tam, kde se právì se lhostejností a nevšímavostí poèítá. A tìm, kterým není všechno jedno a poctivì se snaží o to, aby øád a poøádek byly samozøejmostí, tìm už teï upøímnì dìkuji. Protože k tomu je zatím potøeba opravdu velké stateènosti. Ing. Pavla Maršíková místostarostka Mìsto Náchod, Pivovar Náchod a.s. REPREZENTAÈNÍ PLES Velký sál Dalibor Janda, skupina Bantam Pøedtanèení TS TAKT Pøedání Kulturní a sportovní ceny mìsta Náchoda Pùlnoèní pøekvapení MAGIC REVUE ACTION Losování bohaté tomboly Veèerem provázejí manželé Štìpovi Vstupné: Velký sál 180 Kè, Malý sál 120 Kè, Pøednáškový sál 80 Kè, k stání 60 Kè. Pøedprodej od v recepci hotelu U Beránka v Náchodì, Pøednáškový sál Oldies party Rádia Metuje Provází Petr Štrup Kavárna K tanci a poslechu hrají sourozenci Simonovi Mìstské divadlo Dr. Josefa Èížka v Náchodì 22. února 2003 ve 20 hodin

2 2 Zprávy z radnice Rada mìsta dne Lávka u Itálie l RM schválila dokonèení projektové dokumentace na výstavbu lávky a rampy pro pìší od Itálie podél železnièní trati k autobusovému a vlakovému nádraží podle architektonického návrhu, který vypracoval ing. Ivan Šír spoleènì s architektem p. Rosou. (Viz fota dole.) Stavební úpravy v Zámecké ulici l RM projednala studii ètyø variant umístìní parkovacích stání pro osobní automobily v Zámecké ulici a rozhodla vypracovat projektovou dokumentaci, podle varianty (è. 4). Ta øeší podélné parkování 4 automobilù podél budovy bývalé vojenské správy a šikmé parkování 4 automobilù na okraji pøilehlého parku. Rada souèasnì vyzvala mìstskou architektku, aby úpravou návrhu (bude-li technicky možná) zmenšila poèet parkovacích míst v parku na 2 s vyhrazením pro tìlesnì postižené obèany s cílem zásah do parku minimalizovat. Návrh jednacího øádu zastupitelstva mìsta l RM doporuèila zastupitelstvu mìsta ke schválení jeho nový jednací øád. Složení komisí rady a výborù zastupitelstva mìsta l RM odvolala pøedsedy a èleny komisí: bytového hospodáøství, výstavby, kulturní, tìlovýchovné, energetické a životního prostøedí, komise pro zámìry mìsta, rozmis ovací, pro výbìrová øízení projektové dokumentace, pro výbìrová øízení pro zhotovitele staveb, dopravní, pro výchovu a vzdìlávání, prevence kriminality a letopisecké. Na základì návrhu jednotlivých volebních stran rada mìsta projednala nové složení tìchto komisí a jmenovala v souladu s jednacím øádem komisí jejich èleny a pøedsedy. l RM jmenovala tyto èleny a pøedsedy komisí rady: bytového hospodáøství Ing. Pavla Maršíková (pøedseda), Marta Šotolová, Mgr. Alena Poláková, Marek Dvorský, MUDr. Ladislav Tichý, Ing. Jiøí Talafant, Hana Kopecká, Jiøí Linhart, Zdenìk Semerák, Jarmila Šenková, Alžbìta Galbová, Irena Rácová, Olga Landová a Petr rantišek Mizera DiS (tajemník) výstavby Ing. Rostislav Zeiska (pøedseda), Ing. Tomáš Šubert, Petr Mazáè, Ing. únor 2003 Olga Bednáøová, Ing. Josef Škoda, Zdenìk Kozák, Ing. Pavel Korda, Jaroslav Zelený, Jindøich Øezníèek, Irena Vlachová (tajemník) kulturní Aleš Šotola (pøedseda), Libor iedler, Ludmila Šmídová, Alice Kuželková, Michal Kudrnáè, Mgr. Eva Cupalová, Mgr. Vìra Vlèková, Stanislav Mašek, Alexandr Polakoviè, Jana Pšenièková, Daniel Šárka, Helena Brahová, Josef Kindl, Jan Linhart (tajemník) tìlovýchovné Jan Birke (pøedseda), RNDr. Ivana Šárová, Jaroslav Tylš, Petr Šulc, Antonín Prouza, Petr Sodomka, Svatopluk Goll, Jiøí Rudolf, Ludmila Zelená, Mgr. Miroslav Jindra, Ing. Jaroslav Kubec, Vladimír Mankovecký, Pavel Varga, Jan Linhart (tajemník) energetické a životního prostøedí Ing. Iva Cvetanova (pøedseda), Ing. Miroslav Dítì, Milan Samek, Ing. Jaroslav Hašek, Stanislav Zemánek, Jan Hilbert, Jozef Hrušovský, Ing. Štìpán Melichar, Ludvík Kiršner, Dana Mikšovská, Josef Elich, Bc. Andrea Dvoøáková (tajemník) komise pro zámìry mìsta Ing. Tomáš Šubert (pøedseda), MUDr. Vlasta Hýblová, Ing. Michal Škoda, Ing. Marie Èejchanová, Ing. Lubor Zoufal, Ing. Jiøí Talafant, MVDr. Josef Øehák, Václav Rohlíèek, Dagmar Šamolinová, rantišek Seidl, Pavel Nývlt, Gustav Šourek (tajemník) rozmis ovací Bc. Pavel Schuma (pøedseda), Kvìtoslav Kábrt, Viktorie Žïárová, Ing. Eva Schwarzová, Edita Tancošová, Ing. Jaroslav Rohulán, Jaroslava Èejchanová, Ing. Šárka Rutschová, Ivana Coufalová, Jana Nýèová (tajemník) pro výbìrová øízení projektové dokumentace Ing. Oldøich Ètvrteèka (pøedseda), Miroslav Brát, Ing. Pavel Korda, Jiøí abián, Iveta Vajnerová, Václav Rohlíèek (tajemník) pro výbìrová øízení pro zhotovitele staveb Ing. Tomáš Šubert (pøedseda), Ing. Jan Chaloupka, Ing. Pavel Korda, Oldøich Maršík, Ludvík Kiršner, Jindøich Øezníèek, Ing. Jana Kováøová, Václav Rohlíèek (tajemník) dopravní Jiøí Maršík (pøedseda), Pavel Tham, Ludmila Èermáková, Ing. Jan Chaloupka, Václav Janásek, Tomáš Böhm, Ing. Lubor Zoufal, Ing. Miloš Štìpán, Petr Benda, Ing. Libor Baudyš, Josef Malý (tajemník), kpt. Josef Tauchman, Miroslav Horák, Ing. Jaroslav Rohulán pro výchovu a vzdìlávání RNDr. Ivana Šárová (pøedseda), Mgr. Dagmar Švorcová, Mgr. Eva Cupalová, rantišek Molík, Martin Lukeš, Mgr. Miroslav Jindra, Helena Brahová, Tomáš Magnusek, Marie Balážová, Markéta Klofáèová (tajemník) prevence kriminality Miloslav Èermák (pøedseda), Helena Bauerová, Viktorie Žïárová, Daniel Kvasnièka, Jan Èada, JUDr. Karel Karas, Olga Landová, Ing. Jaroslav Rohulán, Miroslav Horák, Eva Prachaøová, Mgr. Nadìžda Macounová, Mgr. Naïa Králíèková, Pavel Varga letopisecké Mgr. Lydia Baštecká (pøedseda), Aleš etters, Aleš Šotola, Michal Kudrnáè, Stanislav Mašek, Jan Linhart (tajemník) l RM ponechala ve stávajícím složení komisi pro obøady a slavnosti a jmenovala jejími dalšími èleny Ludmilu Èermákovou, Marii Rohulánovou a ing. Ladislavu Bìlohrádkovou. l RM doporuèila zastupitelstvu mìsta zvolit na základì návrhu volebních stran tyto èleny kontrolního a finanèního výboru: kontrolní výbor Jan Birke (pøedseda), Josef Votruba, Milan Samek, Miroslav Brát, Ing. Ladislav Vašica, Václav Pøibyl, Ing. Josef Šimon, MVDr. Josef Bìlobrádek, Mgr. Karel Petránek, rantišek Rázl, Eva Krtièková finanèní výbor Ing. Alena Suková (pøedseda), Ing. Marie Èejchanová, Ing. Josef Šimurda, MUDr. Ladislav Tichý, Ing. Marie Zoufalová, Martina Beranová, Alice Horová, Ing. Karel Maršík, Ing. rantišek Meduna, Ing. Josef Kroulík. Smlouva o dílo na Aktualizaci návrhu cenové mapy mìsta Náchoda l Na základì usnesení rady mìsta a následného oslovení více firem schválila RM

3 Náchodský zpravodaj 3 podepsání smlouvy o dílo s firmou URBA- PLAN, spol. s r. o., Hradec Králové a uložila zajistit její podepsání. Název zpracovávaného dokumentu je Doporuèené ceny pozemkù mìsta Náchoda. Bude sloužit jako nezávazný podklad pro návrh ceny nemovitostí v majetku Mìsta Náchoda. Spisová služba pro MìÚ l RM schválila zavedení spisové služby na MìÚ firmou CNS, a. s., Mìlník. Náklady na její zprovoznìní v poèítaèové síti Mìsta Náchoda budou èinit pøibližnì 40 tisíc Kè. Se zavedením zkušební provozu se poèítá v nejbližším možném termínu. Náklady na pøevzetí spisové služby z bývalého okresního úøadu byly nìkolikanásobnì vyšší. Tato spisová služba navíc nevyhovovala ani z uživatelského hlediska. Smlouva na vytápìní veøejných WC na nádraží l RM schválila uzavøení smlouvy s organizací Èeské dráhy, s. o., Správa dopravní cesty Hradec Králové na provoz novì vybudovaných WC pro veøejnost na nádraží ÈD v Náchodì. Mìsto se tím zavázalo, že se bude podílet na nákladech spojených s jejich vytápìním èástkou Kè za rok. Audit hospodaøení Mìsta Náchoda návrh smlouvy l RM schválila smlouvu o pøezkoumání hospodaøení Mìsta Náchoda v roce 2002 se spoleèností c. k. audit, s. r. o., Rychnov nad Knìžnou. Návrh smlouvy o vedení úèetnictví pøíspìvkových organizací l RM schválila smlouvu o vedení úèetnictví firmou PRIMAKOM, s. r. o., pro novì vzniklé pøíspìvkové organizace (7 mateøských a 3 základní školy), a to s platností od 1. ledna Školy musí vést dle zákona po tomto datu samostatné úèetnictví a výkaznictví, zatímco do konce roku 2002 zabezpeèovalo jejich hospodaøení Mìsto Náchod a Školský úøad (mzdovou agendu zajiš uje pro tyto organizace smluvnì zamìstnankynì Základní školy Komenského). Za vedení úèetnictví bude firma fakturovat mìsíènì Kè, za pøípravné práce zavedení evidence majetku, pøípravu a vypracování smìrnic a poradenství bude vyúètována Mìstu Náchod jednorázovì èástka Kè za všech deset pøíspìvkových organizací. Zmìna složení škodní a likvidaèní komise l RM jmenovala škodní a likvidaèní komisi rady mìsta Náchoda ve složení: Pavel Nývlt (pøedseda), Ing. Pavla Maršíková, Mgr. Blanka Štìpánová, Mgr. Hana Kašparová, Ing. Josef Kroulík, Markéta Klofáèová, Zdenìk Jelínek, Ilona Wonková (tajemník komise). Místní poplatek za komunální odpad l RM ustavila pracovní skupinu pod vedením ing. Pavly Maršíkové, místostarostky a její èleny Jiøího Maršíka, øeditele Technických služeb Náchod, s. r. o., ing. Josefa Kroulíka, vedoucí odboru finanèního MìÚ a povìøila ji v jednotlivých pøípadech posoudit a rozhodnout o prominutí, pøípadnì snížení poplatku za odvoz komunálního odpadu. Majetkoprávní úkony obce l RM uzavøela dodatek è. 3 k nájemní smlouvì s panem Šrollem, kterým se stanovuje nový termín pro zahájení provozu veøejného WC v ulici Raisovì. Termín bude shodný se dnem zahájení provozu parkovištì, nejpozdìji l RM odsouhlasila znìní dodatku è. 1 ke smlouvì s HC Náchod na provozování hotelu Zimní stadion, kterým se ruší souhlas o pøenechání hotelu a restaurace do podnájmu panu Petru Sodomkovi. Dodatek umožòuje provozování hotelu pouze HC Náchod na zkušební dobu jednoho roku a s roèním nájemným Kè, které Mìsto Náchod použije k financování nákladù na ledové plochy pro dìti a mládež HC Náchod. l Podchod pro pìší pod železnièní tratí v Raisovì ulici u stravovadla by mìl pokraèovat ve smìru k ulici Kamenice chodníkem a pasáží v domì pana Macka. RM doporuèila zastupitelstvu mìsta revokovat pùvodní usnesení z , které se týkalo této stavby, v tom smyslu, aby mìstské pozemky pod budoucím chodníkem prodalo Mìsto Náchod panu Mackovi a zatížilo je vìcným bøemenem práva prùchodu do ulice Hurdálkovy. Pøedpokládá se, že by investorem stavby pìší komunikace byl pan Macek. Žádost ÈSOB o souhlas s výmìnou dveøí l RM souhlasila s pøístavbou vstupních dveøí k hlavnímu vchodu do ÈSOB na rohu Karlova námìstí a Palackého ulice na chodníku mìsta s tím, že pozemek pod touto pøístavbou bude bance prodán. Odprodej rada mìsta doporuèila zastupitelstvu mìsta ke schválení. Výbìr zhotovitele energetického auditu l RM jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení: Václav Rohlíèek, Mgr. Hana Kašparová a ing. Štìpán Melichar a komisi pro výbìr zhotovitele auditu ve složení: Ing. Pavla Maršíková, Mgr. Hana Kašparová, Pavel Nývlt, Ing. Štìpán Melichar, Václav Rohlíèek. TELEGRA ICKY: l RM schválila nákup domény od p. Jiøího Svobody za cenu do 19 tisíc Kè a povìøila místostarostu ing. Jaroslava Rohulána jednáním s panem Svobodou. l RM nesouhlasila s konáním trhù na Karlovì námìstí z dùvodu plánovaného zahájení výstavby budovy Okresní správy sociálního zabezpeèení v proluce naproti obchodního domu PRIOR a nárožního obchodního domu navazujícího na stavebním pozemku mezi Mìstskou knihovnou a domem odìvù. l RM uzavøela veøejnoprávní smlouvu s Mìstem Jaromìø o výkonu pøenesené pùsobnosti státní správy v oblasti náhradní rodinné péèe. l RM souhlasila s uzavøením smlouvy o spolupráci mezi Mìstem Náchod a firmou GARP Hradec Králové, s. r. o., která se týká vydání propagaèní brožury obsahující mapu Náchoda a pomoci pøi její aktualizaci. Za pomoc pøi pøípravì tohoto vydání mapy obdrží Mìsto Náchod zdarma výtiskù k propagaci. l RM souhlasila v rámci Èesko-polských køes anských dnù se zahranièními cestami vedení mìsta do Polska v roce l RM povìøila podle zákona o obcích èlenku zastupitelstva RNDr. Ivanu Šárovou k vykonávání obèanských obøadù.

4 4 KRONIKA Narodili se V prosinci 2002: Tereza Køížová Denis Jano Jiøí legl Radek Mervart Lucie Šrùtová David Horák Matìj Nechvátal Adam Veselý Petra Zítková Tomáš Krynek Vanessa Kováèová Martin Hrodek Nikolas Èuri JUBILEUM Ve ètvrtek 14. února tohoto roku (na Valentýna) oslaví své 85. narozeniny pan Ladislav Novotný, zasloužilý pracovník kultury, dlouholetý øeditel Mìstského divadla a Náchodského kulturního støediska. Byl také aktivním èlenem divadelního spolku TYL na Plhovì. Za celou dobu jeho pùsobení vystupovalo v Mìstském divadle nespoèetné množství amatérských a profesionálních souborù, skupin i jednotlivcù napø. Komorní hudba, orchestr Slávy Vorlové nebo pìvecký sbor Hron. Probíhaly zde i vzdìlávací a praktické kurzy. V pøedplatitelských cyklech hosto- Byli oddáni V prosinci 2002: Jiøí Seidl Kateøina légrová Thomas Semler Lenka Satorová Vánoce v MŠ Plhov Vánoce, Vánoce pøicházejí to jsou slova známé vánoèní koledy, která pøipomenula nejkrásnìjší dny v roce. Dìtem naší MŠ pøiblížila oblíbenou akci již tradièní Vánoèní tìšeníèko. Už po letních prázdninách si dìti vyprávìly, co bude, až pøijde Ježíšek. A že k nám chodí s celou parádou, vám poví každý, kdo prožil Vánoèní tìšeníèko v MŠ na Plhovì. Také o tìchto Vánocích byl pro naše nejmenší pøipraven bohatý program. Nechybìlo od- únor 2003 Velké Poøíèí Náchod Nìmecko Èeská Èermná Jan Gintar Nové Mìsto n. Metují Petra Chladová Nové Mìsto n. Metují vala v divadle každoroènì vìtšina pražských divadel, skupin a koncertních mistrù. Náchodské obecenstvo tak mìlo možnost shlédnout umìlecké soubory a jednotlivce z naší republiky (mimo jiné Národní divadlo Praha) i ze svìta. Po ukonèení své èinnosti v kulturním støedisku se pan Novotný stal spoluzakladatelem Spoleèenského klubu SG pro støední a starší generaci, kde zastává funkci tajemníka a spoleènì s výborem klubu a odboèkou Svazu dùchodcù zajiš ují SENIOR KLUBU širokou škálu akcí vèetnì pøednášek, zábavních akcí, zájezdù apod. zejména pro starší generaci. Hodnì zdraví do dalších let pøejí jeho pøátelé z divadla a Senior klubu. polední zdobení stromeèku pro zvíøátka, ani ohòostroj s hudbou na školní zahradì. Tentokrát poprvé nám pomohl vánoèní atmosféru vytvoøit pìvecký sbor Hron pod vedením pana dirigenta ing. V. Èejpa a v hojném poètu si s dìtmi zazpíval vánoèní koledy a písnì. Na kytaru doprovázeli pánové J. Havel a P. Hepnar. Po sváteèní veèeøi u vyzdobeného stolu už èekaly pod opravdovým stromeèkem dárky, za které dìkujeme všem sponzorùm. Tolik oèekávané spaní ve školce do druhého dne se povedlo a ráno jsme pokraèovali v oslavách vánoèních svátkù. Vážíme si každého, kdo byl ochotný v dnešní uspìchané dobì vìnovat svùj volný èas a pomoci. Vždy š astný úsmìv a rozzáøené oèi našich nejmenších je to nejupøímnìjší podìkování. Ještì jednou dìkujeme všem, kteøí se podíleli. Dìti a kolektiv MŠ Plhov Náchod. Podìkování Paní rantiška Pìnèíková, obyvatelka DPD Harmonie, prožívala v pátek 3. ledna pohodový veèer u televizoru, když ji náhle bylo to už po deváté hodinì veèer vyrušil zvuk domovního zvonku a z mluvítka se ozval ženský hlas se žádostí, aby pøišla k domovním dveøím. A tam ji èekalo opravdu pøekvapení, když zjistila, že je tam vedoucí Penny marketu paní Laïka Šálová s dalším pracovníkem Jaroslavem Šimonem, kteøí pøišli, aby jí odevzdali penìženku, jejíž ztrátu zatím ještì ani nezaznamenala. Nechtìla ani svým oèím uvìøit skuteènosti, že oba pracovníci Penny marketu ještì pozdì veèer po uzávìrce pokladny našli èas, aby jí autem dovezli nedotèenou penìženku a zbavili ji tak starostí, které by si po zjištìní ztráty jistì dìlala. A za to jim jistì patøí upøímné podìkování! OŠ Nevšední pøístup Rádi bychom Vás, naši spoluobèané, informovali o tom, že mezi námi žijí lidé, kteøí dokazují, že mají rádi zvíøata. Našel se zabìhlý (asi nìkým odložený) pes vlèák a to v obci Èeská Èermná. Vzhledem k tomu, že nikomu z místních obyvatel nepatøil a nikdo o psa neprojevil zájem, tak pan Václav Balcar spoleènì s paní Helenou Jiráskovou psa odvezli do Psího domova v Lukavici a zároveò s pejskem pøedali krmivo pro psy v hodnotì Kè. Podle sdìlení vedoucí Psího domova v Lukavici se s takovýmto chvályhodným pøístupem ještì nesetkala. Uvedla však pøípad, který je z Náchoda. Náchodský obèan pøivezl 3 štìòata od své feny, ale uvedl, že je našel a to jen proto, aby nemusel uhradit poplatek za umístìní štìòat v domovì. A takovýchto šikulù je mezi námi mnoho. Právem tedy patøí podìkování panu Balcarovi a paní Jiráskové. L. Horáková Najdou se hodní lidé, kteøí se postarají o pìtiletého psa køížence bílé barvy s hnìdými znaky, jemuž jeho paní zemøela? Má rád dìti a spoleènost hodných lidí. Informace podají pracovnice MìÚ na tel. è

5 Nová vyhláška o místních poplatcích za komunální odpad Na konci loòského roku byla v souladu s platnými zákony o odpadech a o místních poplatcích vydána obecnì závazná vyhláška è. 2/2002 o místním poplatku za provoz systému shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, využívání a odstraòování komunálních odpadù, která nabyla úèinnosti dne Stejnì jako v loòském roce se tato vyhláška týká všech obèanù s trvalým pobytem v Náchodì a obèanù, kteøí mají na území mìsta nemovitost sloužící nebo urèenou k individuální rekreaci. Poplatek vybírá mìsto, které je správcem poplatku a zajiš uje provoz systému. Sazba poplatku pro každého poplatníka èiní 396 Kè za kalendáøní rok. Náklady na provoz tohoto systému budou i letos dotovány Mìstem Náchodem. Poplatek je splatný ve dvou splátkách. První splátka ve výši 50 % z celkové roèní èástky je splatná nejpozdìji do 31. bøezna bìžného roku, druhá splátka ve výši 50 % z celkové roèní èástky je splatná nejpozdìji do 30. záøí bìžného roku. Poplatek lze zaplatit najednou, a to do 31. bøezna bìžného roku se slevou 10 % z celkové èástky, tj. 357 Kè za jednoho poplatníka roènì. V pøípadì, že poplatek bude odveden za více než 15 poplatníkù spoleèným zástupcem (vlastníkem nebo správcem domu), snižuje se jeho sazba na 380 Kè. Obèané v nìkterých èástech mìsta zcela jistì zaznamenali nový sbìrový vùz MULTICAR, vyprazdòující nejen odpadkové koše, ale také popelnicové nádoby v ulicích, kam z rùzných dùvodù nemohlo zajíždìt velké vozidlo KUKA. Došlo ke zlepšení dostupnosti a tím i služeb v øadì okrajových èástí mìsta Náchoda. V prùbìhu mìsíce února bude zahájen zkušební provoz nového sbìrového vozidla BOBR-PRESS s univerzálním zaøízením pro souèasný sbìr popelnic i kontejnerù, který nahradí dva zastaralé vozy KUKA. Náchodský zpravodaj 5 Osvobození od poplatku jsou: vojáci základní vojenské služby, obèané ve vazbì nebo v trestu odnìtí svobody, obèané umístìní dlouhodobì (déle než 3 mìsíce) ve zdravotnickém zaøízení nebo v zaøízení sociální péèe a osoby, které mají rekreaèní objekt v Náchodì a mají zde také trvalý pobyt (obèané Náchoda). Tyto skuteènosti je nutno doložit. Zpùsob platby: a) bezhotovostním pøevodem nebo poštovní složenkou na úèet Mìsta Náchoda v KB, a. s., v Náchodì è /0100, variabilní symbol rodné èíslo poplatníka, specifický symbol èíslo bytu (è.p. domu), poplatník si mùže složenku vyzvednout u správce poplatku, b) v hotovosti u správce poplatku v pokladních hodinách v budovì staré radnice (vedle vinárny U Slovana), Masarykovo nám. 1, 1. poschodí, dveøe èíslo 28. Sankce: Pøi nezaplacení vèas nebo ve správné výši mùže správce poplatku zvýšit poplatek až o 50 %. Technické služby informují Pøi zkušebním provozu nových sbìrových vozù mùže dojít k èasovým zmìnám popøípadì ke zmìnám ve svozových dnech. V takových pøípadech budou obèané v tìchto ulicích vèas informováni. Proto naléhavì žádáme obèany, používající dosud lokální topidla na uhlí a odkládající popel do popelnic: do nádoby sypejte pouze popel studený, nebo sbìrový vùz obsahuje kromì jiného odpadu i papír, jehož zahoøení mùže zpùsobit požár, který znièí vnitøní technologické zaøízení a poškodí tak celé vozidlo. Znovu upozoròujeme, že do popelnic nepatøí kovy, stavební su, tráva, vìtve, ale i plastové lahve od nápojù, plechovky od barev, léky, bateriové èlánky, záøivky, autobaterie a jiné. Vícerozmìrové pøedmìty, ale i odpady nebezpeèné tj. plechovky od barev, léky, bateriové èlánky, záøivky, autobaterie, televizory a lednièky mohou obèané odkládat v SEPARAÈNÍM DVOØE Technických služeb Náchod v Bílkovì ulici (za Pøehled výstav poøádaných v únoru 2003 Okr. muzeem v Náchodì Náchod v obrazech Karla Šafáøe, Emila Tylše a Karla Beneše Pøednáškový salonek a chodba stálé expozice Okresního muzea, Masarykovo námìstí, èp. 18, Náchod , dennì mimo pondìlí ; hod. Výstavu je možno zhlédnout jako souèást prohlídky stálé expozice, nebo samostatnì za snížené vstupné 10 a 5 Kè. Výstava prací žákù výtvarného oboru ZUŠ Náchod Výstavní síò, roh Tyršovy a Zámecké ulice, Náchod ; dennì mimo nedìle a pondìlí ; hod. Vstupné: 10; 5 Kè. Dìjiny Náchoda a Náchodska Náchod, Masarykovo námìstí, èp. 18 dennì mimo pondìlí , hod. Stálá expozice zachycuje historický vývoj na území mìsta Náchoda a v náchodském regionu od nejstarších doložitelných projevù života pravìkých lidí až do roku Organizované výpravy lze objednat na èísle: Vstupné: 30; 15 Kè, studenti v rámci školní výpravy 10 Kè, uèitelé jako doprovod zdarma. Pevnost Dobrošov Dobrošov. Listopad bøezen: Pevnost je otevøena pro objednané výpravy podle dohody. Rozestavìná dìlostøelecká tvrz, souèást Ès. pohranièního opevnìní z let , s prohlídkou rozsáhlého podzemí. Návštìvu pevnosti lze objednat na tel.: ; na adrese: Okresní muzeum, Zámek 1284, Náchod; nebo elektronicky: Vstupné: 40; 20 Kè. Podrobnosti o aktuálních, pøipravovaných, ale i ukonèených výstavách získáte na internetové adrese mlýnem) vždy v pondìlí a ve støedu od 6 do 18 hodin po pøedložení dokladu o zaplacení poplatku za odpad. Doklad o zaplacení je nutné pøedložit i v pøípadì výmìny popelnic. Technické služby Náchod dìkují všem, kteøí pomáhají zlepšovat èistotu mìsta a chránit životní prostøedí.

6 6 ZE STARÉHO NÁCHODA únor 2003 Východní strana Masarykova nám. Východní strana Masarykova námìstí takto vypadala ještì v první polovinì dvacátých let minulého století. Domy s døevìnými lomenicemi pøežívaly od 17. století, kdy byly postaveny po velkém požáru mìsta roku Až do osmdesátých let 19. století mívaly podsínì. Ve dvoupatrové budovì býval známý náchodský hostinec U Králù. Ètyøi domy od ústí Palackého ulice byly zboøeny koncem dvacátých let a místo nich vybudována reprezentaèní budova Mìstské spoøitelny podle projektu prof. Pavla Janáka, která dnes slouží Komerèní bance. Ve tøicátých letech byl pátý dùm, patøící velkouzenáøi Hofmanovi, zboøen a nahrazen novostavbou s barokním medailonem Panny Marie ve fasádì. Nárožní dùm v pravé èásti obrázku pøežíval dlouho a byl zboøen teprve roku Patøíval náchodskému obchodníkovi ridolínu Šrùtkovi, který byl nejvìtším editorem náchodských pohlednic. Na jeho místì vznikl pìkný prostor s lavièkami pro odpoèinek chodcù, který byl teprve pøed nìkolika lety zastavìn moderní budovou. Pohled na námìstí byl zachycen roku 1921 pøi slavnostním okamžiku, kdy do Náchoda pøijel francouzský generál M. Pellé, v té dobì vrchní velitel èeskoslovenské armády. Prostranství pøed radnicí je lemováno kordonem sokolù, legionáøù a civilních hodnostáøù. Generál Pellé je zachycen polopostavou v bílé uniformì zcela vpøedu. Oldøich Šafáø Únorová výroèí Na letošní 21. únor pøipadá už sté výroèí narození významné náchodské osobnosti, uèitele, sbormistra a výborného pìvce Augustina Ptáèka. Aè už ètvrt století není mezi námi, zùstává stále v živé pamìti mnoha svých žákù, ale hlavnì zpìvákù, èlenù Hronu a mnoha dalších lidí, zejména tìch se zájmem o kulturu nejen v našem mìstì. (Vzpomínkový veèer na nìj se uskuteèní v mìstském divadle ve støedu 19. února.) O deset let døíve se v Úpici ( ) narodila akademická malíøka Julie Mezerová-Winterová, jejíž dílo je do znaèné míry spjato s naším regionem. V Èerveném Kostelci se 27. února 1923 narodil hudební skladatel Viktor Kalabis. Na 17. únor pøipadají žel nedožité 60. narozeniny bibliografa, knihovníka Ladislava Vaciny. Pùsobil nìkolik let v Náchodì, zaèal tu s tradicí zpracovávání bibliografií regionálních osobností i událostí. Dne 19. února by se dožila padesátky PhDr. Lenka Gocová, psycholožka, øeditelka zdejší pedagogicko-psychologické poradny, èlovìk s hlubokým pochopením pro druhé. Podlehla zákeøné chorobì loni v øíjnu. Akademický malíø Vladimír Suchánek studoval na náchodském gymnáziu, je ovšem Novomìš ák, v Náchodì však mnohokrát vystavoval a má tu mnoho kontaktù i pøátel. Patøí dnes mezi svìtovì uznávané grafiky, je pøedsedou sdružení grafikù Hollar. Ve støedu 12. února oslaví sedmdesátku. Pøejeme mu pevné zdraví a ještì mnoho umìleckých úspìchù. Na letošní únor pøipadá již 55. výroèí událostí, které znamenaly konec nadìjí na demokratické uspoøádání u nás po druhé svìtové válce, zaèalo více než ètyøicetileté období komunistické totality, jejíž následky ještì stále v mnohém poci ujeme. /A / Výzva pro podání grantù v oblasti kultury a sportu Kulturní a sportovní nadace mìsta Náchoda vyhlašuje termíny podání pøihlášek ke grantovému øízení v oblasti sportu a kultury. Grant je urèen pro fyzické a právnické osoby. Grantový systém v oblasti sportu se týká pouze mìsta Náchoda, oblast kultury mùže mít i regionální pùsobnost. Vyplnìné žádosti na pøedepsaném formuláøi zašlete na adresu: MìÚ Náchod, Kulturní a sportovní nadace mìsta Náchoda, Odbor školství, kultury a sportu, Masarykovo nám. 40, Náchod, tel.: , Termíny podání: I. kolo do a II. kolo do Pøedepsaný formuláø obdržíte na výše uvedené adrese. Vánoce v Harmonii byly letos opravdu pohodové a pracovnicím penzionu se podaøilo vytvoøit pro obyvatele atmosféru skuteènì vánoèní. Již v sobotu 7. prosince potìšily obyvatele penzionu dìti ze sousedního Azylového domu krátkým pásmem básnièek a písnièek a na jejich vystoupení navazovala beseda, kdy si její návštìvníci zavzpomínali, jak slavili Vánoce v dobì svého mládí. Další besídka pøišla na program dopoledne , kdy nás pøišly pobavit dìti z MŠ Komenského ulice. Jejich vystoupení, jako každo- roènì, bylomilé a bezprostøední a dìti se na závìr rozešly mezi úèastníky a rozdaly jim drobné dáreèky. Ve støedu 18. prosince jsme byli pøekvapeni návštìvou starosty mìsta ing. Oldøicha Ètvrteèky a místostarostky ing. Pavly Maršíkové, kteøí v doprovodu další pracovnice MìÚ osobnì popøáli všem obyvatelùm penzionu a potìšili je drobnou pozorností. Ve ètvrtek byla další besídka, tentokrát dìtí z MŠ Alšova ulice, které pøedvedly velmi pestrý poøad nazvaný Veèerníèek. Následujícího dne pak byl uskuteènìn již tradièní vánoèní koncert dechového souboru ZUŠ, který se letos pøedstavil pásmem koled, jež si úèastníci koncertu s orchestrem i rádi zazpívali. Teèkou za vánoèním programem byla návštìva øeditelky a pracovnic penzionu v podveèer , kdy pøišly obyvatelùm blahopøát. Potìšily je také malým dárkem, který byl umožnìn díky sponzorskému pøispìní tradièních firem. Vánoèní atmosféra byla znásobena i vkusnou výzdobou obou budov penzionu, vánoèními stromky, výzdobou nástìnek a efektním osvìtlením stromu na zahradì, který stovkami žárovièek záøil do noci. /OŠ/

7 Náchodský zpravodaj 7 HISTORIE NÁCHODSKÝCH ÚØADÙ I. Regulovaný magistrát V dnešním pokraèování našeho úøednického seriálu se pøeneseme ze zámku dolù do mìsta. Obecnì lze øíci, že o urèité správní autonomii ve mìstech lze hovoøit již od poèátkù mìstského zøízení vùbec. Vyvíjela se a míra mìstské samosprávy byla nìkdy vìtší, jindy menší v závislosti na obecných politických pomìrech i na pomìrech na panství a na osobì a mentalitì jeho majitele. O podobì mìstské správy v Náchodì máme první pøesné zprávy až z roku 1442, kdy tehdejší majitel Jan Kolda ze Žampachu nechal zøídit novou mìstskou knihu (je nejstarší dochovanou) a souèasnì jmenoval i novou mìstskou správu. Vykonávali ji dva zástupci vrchnosti: purkrabí, který sídlil na hradì, a rychtáø, ten mìl rychtu ve mìstì, a dále 12 konšelù, které pán mìsta rovnìž jmenovitì urèil. Jeden z nich se stal purkmistrem a v této hodnosti se konšelé vždy po ètyøech nedìlích støídali. Pozdìji se pro prvního purkmistra vždy po obnovení mìstské rady zaèalo užívat oznaèení primátor èi primas, které mu pak zùstalo po celé období. Správa mìsta se scházela na rychtì, kde se konal i rychtáøský soud. Rychtáø jako zástupce vrchnosti mìl i vlastní rychtáøskou Podoba náchodské radnice z r na kresbì Karla Šafáøe Radnice po pøestavbì v r (kresba K. Š.) peèe. K jednání bez rychtáøe a purkrabího se konšelé nejprve scházeli v domì nìkterého z nich. Písemnou zmínku o radnici, tedy radním domì, máme v Náchodì až z roku Rada pøi svých rozhodováních o záležitostech mìsta vycházela pøedevším z privilegií, která byla mìstu udìlena buï vrchností nebo pøímo panovníkem. Její rozhodnutí ve vìcech majetkoprávních nebo soudních mìla právní moc a de facto vytváøela podobu mìstského práva, které bylo teprve pozdìji kodifikováno. V roce 1783 je Náchod poprvé nazýván ochranným poddanským neboli tzv. municipálním mìstem. Stávající systém výraznì poznamenaly josefínské správní reformy, které do mìstských úøadù zavedly dùslednou byrokratizaci a zásadnì zmìnily dosavadní správní strukturu mìstského života. Tzv. regulace magistrátu v Náchodì byla provádìna na základì dvorského dekretu ze 16. dubna 1789 a naøízení zemského gubernia z 9. kvìtna Nový mìstský úøad mìl pevnì stanovenou systemizaci tøíèlenný rozhodovací sbor radních v èele s purkmistrem a dvouèlenný výkonný personál s celkovým minimálním platem 450 zl. roènì. Volba takto regulovaného magistrátu se konala ve dnech 9. a 11. záøí 1789 a slavnostní instalace 12. ledna Novinkou byli tzv. zkoušení radní, tedy osoby pro výkon funkce odbornì pøipravené. Obsahem a náplní èinnosti regulovaného magistrátu byla trojí agenda: soudní, veøejnì správní a hospodáøská. Povšechnou agendu civilního soudnictví ve vìcech sporných i nesporných vykonával pro celé mìsto a k nìmu pøíslušné šosovní vesnice zkoušený radní, v oblasti trestního práva pøíslušel Náchod do kompetence kriminálního soudu v Hradci Králové. Mnohem širší byla agenda veøejnì správní, do níž patøila i oblast bezpeènostnì policejní. Dohled na bezpeènost mìsta a s tím spojené záležitosti mìl na starosti purkmistr a urèený nezkoušený radní (policejní komisaø), jim byl k ruce policejní sluha. Rozsáhlou agendu veøejnì správní (mìš- anské právo, cechovní, živnostenské, stavební a daòové záležitosti, správa školní, církevní, chudinská, židovská agenda ad.) projednávali a vyøizovali všichni èlenové magistrátu kolektivnì, v tzv. plné radì. Zkoušený radní provádìl navíc s ní spojené právní úkony. Hospodáøskou agendu (správa obecních pozemkù, úèetnictví obecního hospodáøství apod.) zastával pøi regulovaném magistrátu tzv. hospodáøský úøad. Novì zvolený a ve své pùsobnosti potvrzený magistrát zaèal svùj úøad vykonávat od 18. ledna Podle instrukce mìl zasedat 2x týdnì, vždy v pondìlí a ve ètvrtek. Náchodský úøad si však po zvážení vlastní situace ustanovil držení judiciální a politické sesi den každotejdní pondìlní, pro ekonomickou ale den páteèní každých 14te dní. S tou další vejminkou, kdyby nìco dùležitého zašlo, by také mimo tìch obyèejných i také neobyèejný držány byly. A jaké je k tomu vedly dùvody? Poslechnìme si doslovnou citaci rozhodnutí. ponìvadž štvrteèního dne, kde by se dle instrukce sese držeti mìla, tady veøejnì trh držaný bývá a jeden každý z ohledu svých obchodù zaneprázdnìný jest. Zasedání v hospodáøských vìcech zase zdùvodnili takto: Tejkaje se ale ekonomických sesí, by taková v 14ti dnech jedna držena byla, s pøíèiny ponìvadž pøi našem hospodáøství mìstském tolik toho zbìhnout nemùže a taky každotejdnì pro pány representanty, kteøí od rukouch práce živí jsou, ty èasté konference by jim škodlivé nebyly, držené býti nemohou. Zavedená regulace magistrátu se výraznì projevila v byrokratizaci mìstské správy, zejména v mìstských písemnostech, a tato pokraèující byrokratizace magistrátních úøedníkù i veøejného života prosadila postupnì jednotné používání nìmèiny. Mgr. Lydia Baštecká

8 8 únor 2003 Odbory Mìstského úøadu v Náchodì V polovièce ledna tohoto roku je promìna samosprávných úøadù v plném proudu. Budovy bývalého Okresního úøadu v Náchodì ještì nejsou zcela pøehlednì zabydleny, propojeny telefonní ústøednou a oznaèeny. Proto se dá obèan jen zevrubnì nasmìrovat na místo, kde by mohl svoje záležitosti vyøídit. Rámcové rozdìlení ètenáøi Náchodského zpravodaje našli už v lednovém èísle. V tomto èísle je už možno informovat více a v dalších bychom rádi spoluobèany detailnì provedli jednotlivými odbory, jejich vedením i zamìstnanci. Redakce NZ Øízení odborù samosprávy obce Øízení odborù státní správy Odbor dopravy a silnièního hospodáøství je umístìn v pøízemí budovy v ul. Nìmcové 2020 v Náchodì. Vedoucím odboru byl jmenován ing. Libor Baudyš, jeho zástupcem pan Bohumil Smola. Odbor zajiš uje: 1. agendu stanic mìøení emisí, registru øidièù, dopravního úøadu z hlediska TAXI, vèetnì výkonu státního odbor. dozoru; 2. agendu autoškol, zkušebních komisaøù, registru vozidel a spec. stavební úøad; 3. silnièní správní úøad a stanovení dopravního znaèení a 4. øešení pøestupkù z titulu nezaplaceného zákonného pojištìní a z titulu porušení pravidel silnièního provozu. Odbor finanèní najdete v budovì nové radnice, Masarykovo nám. 40, v pøízemí. Vedoucím odboru je ing. Josef Kroulík, jeho zástupkyní Karla Horáková. Vedoucí oddìlení úètárny je Zdeòka Martincová. Odbor finanèní zabezpeèuje zejména tyto èinnosti: rozpoèty, rozbory, úvìry, dotace, úètárna, fakturace, cenné papíry, pokladna, danì a poplatky, úèetní evidence majetku, kontrola hospodaøení pøíspìvkových organizací. ul. Nìmcové Odbor kanceláøe tajemníka najdete v budovì bývalého OkÚ v ulici Palachovì, v 1. patøe. Èást odboru sídlí v budovì nové radnice, Masarykovo nám. 40. Je novým odborem, který byl vytvoøen v souvislosti s reformou veøejné správy a jeho úkolem je zajiš ovat organizaèní èinnosti uvnitø úøadu a pro volené orgány mìsta. Od 1. ledna 2003 je vedoucí odboru kanceláøe tajemníka jmenována Mgr. Hana Kašparová, která dosud pùsobila ve funkci vedoucí odboru správního. Odbor majetek najdete i nadále ve stejných prostorách v budovì nové radnice, Masarykovo nám. 40. Vedoucí tohoto odboru zatím nebyl jmenován. Pracovníci tohoto odboru plní úkoly, které jsou výluènì samosprávné a v zásadì øeší správu nemovitého majetku mìsta Náchoda. Dìlí se na oddìlení majetkoprávní, bytové a oddìlení investièní. Pracovníci odboru majetek poskytnou kromì vyøízení požadavkù obèanù i nezbytné poradenství ohlednì možností výstavby rodinných domkù nebo pøípadnì i možností, kde realizovat pøípadný podnikatelský zámìr. Odbor sociálních vìcí a zdravotnictví bude doèasnì rozdìlen na dvì èásti. Oddìlení sociálnì právní ochrany dìtí a èást oddìlení dávek sociální péèe (pøíspìvky pro zdravotnì postižené obèany a pøíspìvek na výživu, kurátor pro dospìlé) zùstává v budovì okresního úøadu v I. poschodí. Druhá èást oddìlení dávek sociální péèe také zùstává prozatím na stejném místì (budova staré radnice), avšak v prùbìhu roku 2003 dojde k pøestìhování do objektu okresního úøadu. Vedoucím odboru je Bc. Pavel Schuma. ul. Krámská Odbor správní je jedním z mála odborù Mìstského úøadu v Náchodì, který vykonává jak samosprávnou èinnost, tak i pøenesený výkon státní správy. Od je vedoucí správního odboru jmenována paní Hana Rothová. V oblasti samosprávné pùsobnosti správní odbor zejména materiálnì a technicky zabezpeèuje èinnost orgánù mìsta, mìstského úøadu, bìžnou údržbu a úklid budov úøadu, chod podatelny, obsluhu tel. ústøedny a informaèního okénka a správu vozového parku. V oblasti pøeneseného výkonu státní správy vykonává správní odbor státní správu na úsecích matrik a státního obèanství, ovìøování podpisù a opisù listin od zajištìno v budovì nové radnice, Masarykovo nám. 40 vchodem z Radnièní ul. (døíve evidence obyvatel). Zde funguje také podatelna MìÚ. Dále zajiš- uje evidenci obyvatel, obèanských prùkazù a cestovních dokladù (od na pracovišti v ul. Nìmcové èp v pøízemí). Správní odbor také zajiš uje výkon státní správy na úseku voleb dle pøíslušných zákonù a provádìcích pøedpisù, projednávání pøestupkù a vyjadøovací øízení na úseku evidence zbraní a støeliva podle pøíslušných právních pøedpisù. Odbor státní sociální podpory SSP je dalším novým odborem Mìstského úøadu v Náchodì, který vykonává v pøenesené pùsobnosti státní správu podle zákona è. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoøe, ve znìní pozdìjších pøedpisù. Odbor SSP má tímto zákonem jako jediný z odborù stanoven za správní obvod území celého okresu Náchod, jak je obèanùm znám z minulých desetiletí. V praxi to znamená, že obèané v roce 2003 zmìnu prakticky nepoznají, nebo sí osmi kontaktních míst státní sociální podpory zùstává zachována ve všech mìstech, pouze tato kontaktní místa nyní podléhají øízení z MìÚ Náchod namísto z døívìjšího okres-

9 Náchodský zpravodaj 9 ního úøadu. Dlužno uvést, že tento široký správní obvod je stanoven pro období od do 31. bøezna Po tomto datu má být i v oblasti SSP pøenesena pùsobnost výkonu státní správy dalším obcím (Broumov, Jaromìø, Nové Mìsto n. M.), jak je provedeno v ostatních agendách pøecházejících k ze zrušeného okresního úøadu na obce. Odboru SSP MìÚ Náchod pak zùstanou v pøímém øízení od 1. dubna 2004 pouze kontaktní místa SSP È. Skalice, È. Kostelec, Police n. Metují a Hronov. Tento pøechodný stav je vynucen obrovskou nároèností zapracování zmìn reformy veøejné správy do databází informaèního systému, kterým je výplata dávek SSP realizována. Jen v okrese Náchod bylo v roce 2002 vyøízeno na 80 tisíc žádostí a vyplaceno více než 400 milionù korun, v celé ÈR jde o zhruba ètyøi desítky miliard korun. Centrální pracovištì odboru státní sociální podpory sídlí v Krámské ulici èp. 29 v Náchodì a metodicky, technicky a personálnì øídí èinnost sítì kontaktních míst zøízených ve mìstech Náchod, Broumov, È. Kostelec, È. Skalice, Hronov, Jaromìø, Nové Mìsto nad Metují a Police nad Metují. Centrální pracovištì zajiš uje rovnìž správu, podporu a rozvoj informaèních systémù SSP na všech KM SSP v okrese. Vedoucím odboru SSP byl jmenován vedoucí døívìjšího referátu SSP OkÚ Mgr. Josef Petera. Odbor školství, kultury a sportu Vzhledem k reformì státní správy došlo k rozdìlení odboru Služby obèanùm na odbor školství kultury a sportu a èást sociální, nyní spadající pod odbor sociálních vìcí a zdravotnictví. Odbor školství, kultury a sportu je umístìn i nadále ve staré radnici èp. 1 v pùvodních prostorech odboru Služeb obèanùm. Vedoucí odboru je nová radnice Eva oøtová. Na úseku školství bude odbor zabezpeèovat pøedevším pøípravné, podpùrné a upøesòující èinnosti v procesu pøípravy rozpoètu pøímých výdajù pro školy, pøedškolní a školská zaøízení zøizovaná jednotlivými obcemi v rámci povìøeného úøadu (jedná se o 58 školských zaøízení). Tyto podklady by mìly poskytnout krajskému úøadu, který bude za rozpis financí ze státního rozpoètu ze zákona zodpovìdný, potøebný pøehled o územních specifikách, k nimž by mìl jinak ztížený pøístup. Dále odbor školství zajiš uje podmínky pro zabezpeèení provozu školských zaøízení zøizovaných mìstem. V rámci oblasti kultury a sportu bude odbor garantem podpory kulturních, sportovních a volnoèasových aktivit ve mìstì a jeho okolí. Odbor územního plánu a regionálního rozvoje najdete v 1. patøe nové radnice, Masarykovo nám. 40. Vedoucí odboru je od ing. arch. Jitka Zavøelová. Náplò práce odboru: aktualizuje územní plán mìsta, projednává zmìny územního plánu, zastupuje mìsto pøi územních a jiných øízeních v souvislosti s územním plánem a rozvojem mìsta Náchoda, zajiš uje pro mìsto Náchod zpracování projektové dokumentace formou studií, na exponovaných místech zajiš uje vypsání soutìží, pøipravuje podklady pro jednání stavební komise a komise pro zámìry mìsta, spolupracuje s komisí dopravní, kontroluje oprávnìnost fakturace za provedené služby související s projektovou dokumentací zhotovenou pro mìsto Náchod, spolupracuje s katastrálním úøadem a pozemkovým fondem, spolupracuje pøi ochranì památek. Odbor výstavby je umístìn ve staré radnici èp. 1 ve druhém poschodí. Vedoucí odboru je ing. stará radnice Hana Beránková. Od došlo ke zmìnì pùsobnosti stavebního úøadu. Rozhodnutí o umístìní stavby odbor výstavby bude i nadále vydávat pro všechny druhy staveb tj. i pro stavby speciální, kterými jsou napøíklad stavby drah a na dráze, pozemní komunikace, vodohospodáøská díla a další. Odbor výstavby již od nevydává stavební povolení na pozemní komunikace, tato pùsobnost pøešla na novì vzniklý odbor dopravy a silnièního hospodáøství. Povolování vodohospodáøských dìl bude zajiš ovat odbor životního prostøedí. Na odbor výstavby od pøešel pracovník, který vykonává veøejnou správu na úseku památkové péèe. Tento pracovník je umístìn v budovì bývalého okresního úøadu, Palachova ulice, v 1. poschodí. Bude zajiš ovat výkon veøejné správy na úseku veøejné správy v rozšíøené pùsobnosti tj. nejen pro správní území v pùsobnosti odboru výstavby Mìstského úøadu Náchod, ale i pro správní území v pùsobnosti odboru výstavby Èervený Kostelec, Èeská Skalice, Hronov a Police nad Metují. Odbor Obecní živnostenský úøad sídlí od v budovì bývalého Okresního úøadu Náchod, ul. Palachova 1303 v 1. patøe. Odbor Obecní živnostenský úøad plní úkoly na úseku výkonu státní správy v rozsahu, stanoveném zákony 570/1991 Sb. o živnostenských úøadech, v platném znìní a zák. è. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, v platném znìní. Dále vede evidenci soukromì hospodaøících rolníkù podle zvláštního zákona, a to pouze pro Mìsto Náchod vèetnì jeho místních èástí. Pracovníci Obecního živnostenského úøadu v Náchodì poskytnou kromì vyøízení bìžné agendy rovnìž nezbytné poradenství ve vìcech spojených s podnikáním. Odbor životního prostøedí sídlí v budovì bývalého okresního úøadu v 1. patøe. Vedoucím odboru je ing. Libor Hejduk. Odbor životního prostøedí je èlenìn na dvì oddìlení: oddìlení ochrany krajiny a oddìlení vodoprávní, odpadového hospodáøství a rybáøství. Po zajiš uje ty úseky státní správy, které pøešly z bývalého referátu životního prostøedí OkÚ. Dále zajiš uje kompetence, které zákony svìøují obcím a povìøeným obecním úøadùm (stav v roce 2002). Na základì zákona è. 320/2002 Sb., pøešly na tento odbor i nìkteré kompetence sousedních mìstských úøadù (ochrana pùdy) a dokonce vznikly nové povinnosti (rostlinolékaøská péèe). Dále zajiš uje nìkteré samosprávné úkoly, které doposud zajiš oval odbor výstavby a životního prostøedí.

10 únor Informace o veøejné sbírce na pomoc obìtem povodní Mìsto Náchod uspoøádalo veøejnou finanèní sbírku na pomoc obìtem povodní v srpnu Sbírka se provádìla na území mìsta Náchoda sbìracími listinami na pøedem vyhlášený bankovní úèet. Probìhla v období od do Poøádání sbírky bylo schváleno usnesením mimoøádné rady mìsta ze dne Osobu povìøenou jednat jménem Mìsta Náchoda ve vìci veøejné sbírky byl zplnomocnìn tehdejší místostarosta Mgr. Karel Petránek. Èistý výtìžek sbírky èinil ,71 Kè a byl v souladu s usnesením rady mìsta poskytnut Mìstu Blatná, které ho použilo na výstavbu tøiceti montovaných domkù za zaniklé byty. Vyúètování finanèních prostøedkù a informace o využití veøejné sbírky na pomoc obìtem povodní v srpnu 2002 byly zaslány Krajskému úøadu Královéhradeckého kraje ke kontrole a ke schválení. Kromì finanèních prostøedkù z výnosu sbírky poskytlo Mìsto Náchod, na základì usnesení zastupitelstva mìsta, finanèní dar ve výši 150 tisíc korun na úhradu škod zpùsobených povodnìmi Mìstu Blatná. Dìkujeme vám všem, kteøí jste se veøejné finanèní sbírky zúèastnili a pøispìli na dobrou vìc. Ing. Pavla Maršíková Tøíkrálová sbírka 2003 PODÌKOVÁNÍ Oblast: Náchod, Bezdìkov, Broumov, Èeská Skalice, Hronov, Hoøièky, Machov, Mezimìstí, Nový Hrádek, Police nad Metují, Teplice nad Metují, Velké Poøíèí Tøíkrálovou sbírku 2003 podpoøili: Dobrovolní pomocníci: více než 300 králù a pøes 100 dospìlých vedoucích skupinek, množství dobrovolných spolupracovníkù zajiš ujících realizaci sbírky a obèerstvení koledníkù. Dárci: obdarovávali tøi krále finanèními dary. Získané prostøedky budou využity na pomoc lidem v nouzi. O jejich rozdìlení vás budeme informovat. Mateøské školy: Náchod Alšova, Babí, Bìloves, Bražec, Bøezinova, Kramolna, Myslbekova, Plhov, Vanèurova Výsledky Tøíkrálové sbírky Základní školy: Police n. Met., Teplice n. Metují, Hronov, Hoøièky, Èeská Skalice, Broumov Hradební, Masarykova, Náchod-Bìloves, Plhov, TGM Náchod, Komenského, St. Mìsto Základní umìlecká škola Náchod, Evangelická akademie Náchod Zvláštní škola Broumov, Ulita Støedisko volného èasu Broumov irmy: Maršík Ovoce a potraviny, Náchod RÌZ- NÍK UZENÁØ MAREŠ, s. r. o., Rádio Metuje VELLA, s. r. o., Náchod Kino Vesmír, Náchod, Knihkupectví Alice Horová, Pavel Maur, Palackého, Náchod ÈSOB Náchod, Kanceláøská technika Laštovic Mìstské a obecní úøady arní úøady arní charita Náchod Mìstská policie zasahovala Mìstská policie zadržela pachatele trestného èinu. V pondìlí 20. ledna po jedné hodinì ranní provádìla hlídka Mìstské policie hlídkovou èinnost v ulici Èeských bratøí. Tam strážníci zahlédli muže, který se choval podezøele a zaèal pøed nimi utíkat. Po jeho dopadení se podezøelý sám pøiznal, že se pokoušel vniknout do prodejny kvìtin na rohu ulic Mlýnská a Èeských bratøí, kde chtìl odcizit nìjaké peníze. Na místo byla pøivolána hlídka Policie ÈR a zajistila potøebné dùkazy. Strážníci Mìstské policie poté provedli eskortu zadrženého na Obvodní oddìlení Policie ÈR, která pøípad dále šetøí. Prevence kriminality na školách v Náchodì Dne probìhla první koordinaèní schùzka zástupcù škol a školských zaøízení našeho mìsta. Manažer prevence kriminality paní Landová informovala øeditele škol a školní metodiky prevence o náplni Komplexního souèinnostního programu prevence kriminality a seznámila je s dotaèní politikou MìÚ, KÚ a ministerstva vnitra. Cílem setkání bylo rovnìž zvolit zástupce škol do komise prevence kriminality MìÚ. Zvolena byla Mgr. Naïa Králíèková ze ZŠ Plhov. Její práce v komisi pøinese informace o reálných problémech žákù a potøebách škol pøi øešení sociálnì patologického chování žákù. Do budoucna se budou podobné schùzky spolupodílet na tvorbì komunitního plánu v pøedcházení a øešení kriminality na školách. Ze setkání vyplynula potøeba škol v pokraèování pøednáškových cyklù poøádaných Policií ÈR a oddìlením sociálnì právní ochrany dìtí a prevence MìÚ v Náchodì. Mgr. Nadìžda Macounová, okresní metodik preventivních aktivit ve školství, Pedagogicko-psychologická poradna Náchod Kontakty ZM Øehák Josef, MVDr. místo pro kontakt s volièi: po telefonické domluvì, tel.:

11 Náchodský zpravodaj 11 Mìstský pivovar reprezentoval Náchod na 12. mezinárodním veletrhu turistických možností v regionech RE- GIONTOUR 2003, který se pod garancí Ministerstva pro místní rozvoj ÈR a Ministerstva kultury ÈR konal na brnìnském výstavišti a jehož se letos úèastnil historicky rekordní poèet vystavovatelù. S pivem Primátor se mohla seznámit bìžná veøejnost i odborníci z oblasti cestovního ruchu v rámci samostatné expozice Královéhradeckého kraje. Pivovar byl tak jako vloni i výhradním dodavatelem zlatavého moku pro celý královéhradecký stánek. Vedle pøedvedení kompletního sortimentu, kde opìt nejvíce zaujalo stále nejsilnìjší èeské pivo tmavý speciální 24% PRI- Bez pøehánìní mùžeme konstatovat, že v souèasné dobì se nadváha a obezita stávají epidemií. V dùsledku nesprávných stravovacích návykù a nedostatku aktivního pohybu pøibývá stále více lidí na váze lidstvo tloustne. Toto je však pouze vnìjší podoba zla v organismu dochází k mnohem nebezpeènìjším dìjùm. Nadváha a obezita jsou rizikovými faktory celé øady onemocnìní, a to pøedevším srdeènì cévních, vysokého krevního tlaku, zvyšování cholesterolu v krvi, cévních onemocnìní mozku, cukrovky atd. Zvýšením hmotnosti a tudíž nepøimìøeným zatìžováním tìla dochází ke kloubním potížím, bolestem páteøe, kyèelních i kolenních kloubù. Dùraz na dodržování PØIMÌØENÉ tìlesné hmotnosti je tedy velmi naléhavý a není zdaleka jen kosmetickou záležitostí. Dát si pøedsevzetí zhubnout je jednoduché, ale horší už je to s jeho realizací. Dietu jedni oddalují, nechtìjí zmìnit zabìhnutý a pohodlný zpùsob života. Druzí zkouší jednu osvìdèenou dietu za druhou, utrácejí nemalé èástky za zaruèenì zázraèné prostøedky na snadné hubnutí a pøitom se nechtìné kilogramy vrací jako bumerang. Naopak èíslo na váze se tvrdošíjnì zvyšuje. Cestu, jak se zbavit nadbyteèných kilogramù bez újmy na zdraví nabízí poradna IT LINKA, kterou provozuje Zdravotní ústav se sídlem v Hradci Králové, poboèka Náchod. Pod odborným vedením nebudete hubnout snadno a rychle. Pomocí této poradny se mùžete postupnì PRIMÁTOR na veletrzích MÁTOR DOUBLE a možnosti ochutnávky tmavého a svìtlého ležáku, zde pivovar nabízel pro organizované skupiny exkurze do výrobních provozù. Mùžeme oèekávat, že i nabídka tìchto exkurzí pøivede do našeho mìsta za jeho kulturními a historickými památkami nové návštìvníky. Ve dnech se pivovar úèastní veletrhu piva a nápojù PIANETA BIRRA v Rimini, kde bude prezentovat svùj souèasný široký sortiment a na základì této unikátní nabídky se pokusí zvýšit podíl exportu na celkové výrobì (v r smìøovalo do zahranièí pøes hl piva a to pøedevším svìtlého ležáku do Velké Británie). Celkovì pivovar v minulém roce vystavil hl, kdy se na prodeji podílí pøedevším oblíbený svìtlý ležák (46 %), který je it-linka poradna pro Váš zdravý životní styl zbavit nevhodných stravovacích a pohybových návykù a krùèek po krùèku je nahradit zcela novým pøístupem ke svému životnímu stylu. Co poradna nabízí? individuální konzultace poèítaèová analýza stravovacích zvyklostí + doporuèení úpravy poèítaèová analýza energ. pøíjmu a výdeje + doporuèení úpravy tøímìsíèní individuální kurs na snižování nadváhy zpracování individuálního cvièebního programu podle s ohledem na aktuální zdravotní stav konzultace k poruchám výživy (mentální anorexie, bulimie) konzultace k výživì a pohybové aktivitì tìhotných žen Kde nás najdete? Zdravotní ústav se sídlem v Hradci Králové, poboèka Náchod oddìlení podpory a ochrany zdraví Krámská 29, Náchod Telefon: E mail: od èervna 2002 dodáván i v 0,5 l plechovkách a svìtlé výèepní pivo (40 %). Primátor témìø dvì tøetiny svoji produkce (62 %) dodává na trh v lahvích a to jak do segmentu obchodních øetìzcù, kdy k jeho zákazníkùm patøí prakticky všechny významné zahranièní øetìzce pùsobící na trhu (dodávky proto nesmìøují pouze na území východních Èech), tak do bìžného klasického maloobchodu, kdy se s náchodským láhvovým pivem tak setkává v souèasnosti celkovì takøka tisíc dvì stì zákazníkù. Tøetina vyrobeného pìnivého moku pak putuje ke spotøebitelùm v KEG sudech a to do šesti set osmdesáti gastronomických zaøízení. Na závìr bych chtìl ubezpeèit všechny milovníky náchodského piva, že se nemusejí obávat žádného zdražování. Na zvýšení cen lídrù trhu Pivovar Náchod nebude reagovat, protože má svoji vlastní obchodní a cenovou politiku, a pokud nedojde k dramatickým zmìnám u cen vstupù, nepøedpokládá tento rok jakékoliv zmìny cen svého piva. Ing. r. Meduna Mìsto Náchod Masarykovo námìstí 40, PSÈ vyhlašuje výbìrové øízení na funkci vedoucího odboru majetek s místem výkonu práce v Náchodì Požadujeme: splnìní pøedpokladù dle 4 zákona è. 312/2002 Sb. (státní obèanství ÈR, trvalý pobyt v ÈR, 18 let vìku, zpùsobilost k právním úkonùm, bezúhonnost, jednací jazyk) VŠ, pøíp. US vzdìlání praxe a znalost zákonù v oboru organizaèní schopnosti komunikativnost a vstøícný pøístup k obèanùm znalost práce na PC pozn.: K výkonu funkce se vyžaduje mimo jiné splnìní pøedpokladù dle zákona è. 451/1991 Sb., ve znìní pozdìjších pøedpisù (lustraèní zákon). Nabízíme: pøedpokl. nástup nejdøíve od platové zaøazení 9. platová tøída dle naøízení vlády ÈR è. 253/1992 Sb., ve znìní pozdìjších pøedpisù. Uchazeè podá písemnou pøihlášku splòující shora uvedené požadavky a obsahující jméno, pøíjmení a titul, datum a místo narození, státní pøíslušnost, místo trvalého pobytu, èíslo obèanského prùkazu nebo èíslo dokladu o povolení k pobytu, datum a podpis, spolu s životopisem, pøehledem dosavadních zamìstnání a pøehledem o odborných znalostech a dovednostech, ovìøenou kopií dokladu o nejvyšším dosaženém vzdìlání, výpisem z evidence Rejstøíku trestù ne starší než 3 mìsíce nejpozdìji do na adresu: Mìstský úøad, k rukám tajemníka Pavla Nývlta, Masarykovo nám. 40, , Náchod. Obálku oznaète konkurz majetek neotvírat nebo doruète osobnì na podatelnu Mìstského úøadu Náchod. Datum výbìrového øízení bude písemnì sdìlen všem uchazeèùm, kteøí budou splòovat podmínky pro výbìrové øízení. Bližší informace podá Pavel Nývlt, tajemník Mìstského úøadu Náchod, tel

12 12 Ve støedu navštívili Mìstský úøad v Náchodì koordinátoøi Polskoèeských dnù køes anské kultury z Polska, paní Tereza Bazala a pan Julian Golak. Pøijeli na pozvání, které zaznìlo v Polsku pøi prvním setkání organizaèního výboru Polákù a Èechù. Už ètrnáct let se takto setkávají obèané pohranièních mìst z Polska a Èech. Aktivity tedy mají úctyhodnou historii. Koordinátorem z naší strany byli tøi úøedníci samosprávy, postupnì starosta z Broumova, další byla starostka z Police nad Me- únor 2003 Èesko-polské kontakty Zdravotní stav obyvatelstva Výbìr z výsledkù analýzy významných pro náchodský region a srovnání s dalšími východoèeskými regiony V analýze zdravotního stavu obyvatelstva byla porovnávána situace v okrese Náchod s ostatními okresy Královéhradeckého kraje (HK, JI, RK, TU). Materiál byl zpracován na základì dat shromažïovaných zdravotnickou a demografickou statistikou a sledován vývoj v letech Na Náchodsku je v rámci Královéhradeckého kraje: nejvìtší prodloužení stø. délky života (ženy se v prùmìru dožívají 79,0 let, muži 72,7 let) nejvìtší pokles novorozenecké úmrtnosti nejvyšší pokles úmrtnosti u mužù i žen pokles úmrtnosti na kardiovaskulární onemocnìní (KVO) vyšší u mužù než u žen, na Náchodsku zaznamenán pokles nejvìtší v rámci kraje pokles úmrtnosti na nádorová onemocnìní (vyšší u žen než u mužù, pohybuje se v prùmìru kraje) poranìní, úrazy a otravy jsou èastìjší u mužù než u žen, u žen však je úmrtnost v okrese Náchod nejvyšší v regionu Královéhradecka nemocnost KVO u mužù byl na Náchodsku nejvyšší nárùst v regionu a druhý nejvyšší u žen (po okrese Trutnov) incidence novotvarù má vzestupný trend u obou pohlaví, u mužù je nejvyšší v regionu novotvary prsu nejnižší nárùst v regionu novotvary plic ve všech okresech byl zaznamenán mírný pokles u mužù pouze v okrese Náchod došlo k nárùstu, u žen je vývoj nepøíznivìjší, všechny okresy vykazují mírný nárùst hlášených onemocnìní na Náchodsku druhý nejvyšší (po okrese Trutnov) novotvary koneèníku vzestupný trend, zaznamenán nejvyšší nárùst u žen a druhý nejvyšší u mužù (po okrese Jièín) novotvary tlustého støeva vzestupný trend v rámci celého kraje, v okrese Náchod nejnižší nárùst onemocnìní u mužù a velký pokles hlášených onemocnìní u žen novotvary kùže v okrese Náchod nebyl vývoj pøíznivý, vyšší hodnoty výskytu i nárùstu hlášených onemocnìní diabetes patrný je trvale vzestupný trend tohoto onemocnìní, na Náchodsku byl vývoj nejpøíznivìjší u mužù i žen nejnižší nárùst v kraji pracovní neschopnost druhý nejvyšší nárùst (po okrese Rychnov nad Knìžnou) tují a posledním byl starosta Èerveného Kostelce, pan Jiøí Hanuš. V minulém roce již svùj úkol složil v souvislosti s volbou za poslance PÈR a dosud není povìøen žádný jeho nástupce z naší strany. Polské vnímání pøeshranièního kontaktu je o poznání aktivnìjší. Iniciativy polských sousedù, kteøí mají zájem o èeské turistické a kulturní výmìny, vysoce pøevyšuje zájmy našich obèanù. Také lze øíci, že daleko více než v Èechách se veškeré dìní v Polsku charakterizuje jako køes- anské a má alespoò formální pøítomnost zástupcù církve. Církevní aktivity v našich èeských mìstech však nepatøí k vìtšinovým. Radnice èeských pøíhranièních mìst stojí pøed otázkou, zda sdruží prostøedky a zvolí svého koordinátora, který shromáždí naše nenáboženské i náboženské aktivity a využije možností nabízených Poláky. Až na svìtlé výjimky nejsou vzájemné kontakty Èechù a Polákù nijak velké. Poznávací aktivity a kulturní výmìna nemùže být komerènì zajímavá. Vzájemné obchodní kontakty vyjdou až z prolomených dveøí pøedevším v oblasti turistického ruchu a obèanských aktivit. Èinnost koordinátora by tedy musela mìsta a obce nést z velké èásti ve mzdových nákladech i provoznì. V omezené míøe by bylo možno èerpat z grantových programù. Pro zabezpeèení takové èinnosti se nabízí neziskové organizace, které pracují v Náchodì a okolí. Ty mohou žádat o granty, které by zèásti pokryly náklady na èinnost. Vìtšinou jsou však granty smìøovány na konkrétní akce. Jiným øešením by bylo povìøení nìkterého z úøedníkù radnic v pøíhranièní oblasti Èech za koordinátora. I mìsta mohou žádat grantovou podporu, musí ovšem krýt rozpoèet èinnosti èi akcí z padesáti procent. Setkání polských èlenù pøípravného výboru v poètu asi tøiceti a našich zástupcù by mìlo probìhnout v Náchodì. Na tomto setkání by se mìl už upøesòovat program i místa, kde Polsko- -èeské dny køes anské kultury budou zahájeny a ukonèeny. Daniel Kvasnièka pracovní úrazy nejpøíznivìjší vývoj, nejnižší procento nemoci z povolání nejvíce je nemocí kožních infekèní choroby významný je nárùst incidence tuberkulózy, s okresem Rychnov nad Knìžnou nejvìtší nárùst po celé sledované období a v roce 2001 pak v okrese Náchod byl výskyt tohoto onemocnìní nejvyšší v rámci celého regionu. Nutno srovnat s nepøíznivým vývojem novotvarù plic a celé problematice vìnovat zvýšenou pozornost v dalším období uživatelé drog na Náchodsku byla nejpøíznivìjší situace v rámci regionu, zaznamenán byl nejnižší poèet evidovaných uživatelù drog v AT poradnách. Podrobnìjší údaje jsou k dispozici na Zdravotním ústavu se sídlem v Hradci Králové, poboèka Náchod, odd. Podpory zdraví. MVDr. Dvoøáková Marcela Rozšíøení úøedních dní na registru vozidel Vedení mìsta rozhodlo z dùvodu rozšížení nabídky služeb pro obyvatele správního obvodu MìÚ Náchod o rozšíøení úøedních dní na registru vozidel. Žadatelé o pøihlášení vozidla, jeho doèasného vyøazení nebo provedení jakékoliv další zmìny mohou využít kromì stávajících úøedních dní (po, út, st) i ètvrtek. Úøední hodiny budou stejné jako v úterý od 8 do 12 hod.

13 Náchodský zpravodaj 13 Centrum vzdìlávání Náchod Svìt romského dítìte aneb mentalita Romù a její historické koøeny Lektor: Mgr. Viktor Sekyt hod.; CV Náchod. Jak vyuèovat slovní zásobu v hod. AJ Lektor: Mgr. Zdena Jirková ; hod.; CV Náchod. Další metodické setkání Lidová tvorba kraslice 3. závìreèná èást Lektor: Anna Rusová ; hod.; CV Náchod. Prostorové objekty z papíru, pøírodnin a textilu pro MŠ Lektor: PaedDr. Marta Pohnerová; ; hod.; CV Náchod. Praktická pozitivní psychologie 5. Lektor: PaedDr. Anežka Kme ová; ; hod.; CV Náchod. Další setkání Malba na hedvábí v duchu arabesek Lektor: Mgr. Lenka Prokešová; ; hod.; CV Náchod. Pleteme z pedigového proutí VI. aranžovací košík Lektor: Mgr. Eva Polášková; ; 8 12, hod.; CV Náchod. O auøe a èakrách 3. Lektor: Mgr. Dana Hrušková; ; hod.; ZŠ Náchod Plhov. Motivaèní hry v èeském jazyce III. Lektor: Mgr. Kvìta Jeèná; ; hod.; CV Náchod. Arteterapie v MŠ jako výtvarná diagnostika 4. Lektor: PaedDr. Marta Pohnerová; ; hod.; CV Náchod. Co neprošlo našimi smysly, není v pamìti? Sokol v novém roce Na sokolském setkání v novém roce se sešli èlenové náchodského sokola v nedìlním lednovém podveèeru. Pøišli nejstarší èlenové a pøátelé, kteøí se již neúèastní cvièebních hodin, pøišli i ti, kteøí pokraèují v aktivní èinnosti. Tato setkání se stala již tradicí pøi vstupu do nového roku. Na programu byla zpráva o stavu sokolovny, o tom, co se uskuteènilo v roce 2002 a co se pøipravuje pro rok letošní. Zajímavá byla prohlídka sportovních kronik oddílu sportovní gymnastiky. Na videu byl promítnut film, natoèený ke 140. výroèí založení Sokola. Vidìli jsme snímky cvièebních hodin, závodù a Slet pod Ještìdem, kterého jsme se zúèastnili v èervnu roku Na filmu je záznam oslav v Praze v roce Náš zá- Lektor: Mgr. Miroslava Mìchurová; ; hod.; CV Náchod. Hlasová výchova aneb co jsme minule nestihli Lektor: PaedDr. Dana Ludvíèková; ; hod.; CV Náchod. Hmatové pomùcky pro žáky s poruchami uèení Lektor: Ing. Dagmar Rýdlová; ; hod.; CV Náchod. Tvorba barevného a strukturálního linorytu Lektor: Mgr. Alena Neprašová; ; pá hod. so hod.; CV Náchod. Numerologie 3. èást Lektor: Mgr. Dana Hrušková; ; hod.; ZŠ Náchod Plhov. Výtvarné dílny svícny, lampièky a jiná svìtýlka Lektor: Mgr. Jana Matoušová; ; 8 12, hod.; CV Náchod. Teorie a praxe posilování v TV (posilovna není podmínkou) 1. èást Lektor: Mgr. Adriana Koláøová; ; hod.; ZŠ Náchod Plhov. Program pro speciální školy II. diagnostika Lektor: Mgr. Dana Hrušková; ; pá 15 20, so 9 18 hod.; CV Náchod. Nabízíme Vám kurzy úèetnictví: Jednoduché úèetnictví Podvojné úèetnictví kvalifikaèní nebo rekvalifikaèní kurz Zaèínající podnikatel kvalifikaèní nebo rekvalifikaèní kurz. Pøihlásit se mùžete tìmito zpùsoby: písemnì: Centrum vzdìlávání, Smiøických 1237, Náchod elektronickou poštou: cz prostøednictvím webových stránek: www. cvnachod. cz Více informací na tel: jem se soustøedil na jednoty naší župy, Jaromìø a Dvùr Králové nad Labem. V tìchto mìstech se tehdy sešli významní obèané a založili spolek, který patøil k tomu nejlepšímu, co náš národ mìl. Velmi by se mýlil, kdo by chtìl zpochybnit tuto skuteènost, která umožnila národu i Sokolu pøežít všechny zvraty v dìjinách. Na historii hned navázala souèasnost a plán èinnosti pro letošní rok. Na leden byl pøipraven župní pøebor v bìhu na lyžích a Dìtské šibøinky v náchodské sokolovnì. 15. a se koná cvièitelská škola také v Náchodì. Jedná se o základní školení, po kterém se mohou absolventi zúèastnit dalších cvièitelských a trenérských škol Èeské obce sokolské. Cvièitelù je stále nedostatek, proto apelujeme na všechny, kdo se zajímají o tìlovýchovu a sport, aby se na školení pøihlásili. V sokolovnì probíhá pravidelná èinnost. Od Pedagogické centrum Hradec Králové Program vzdìlávacích akcí v Náchodì Právnické a ekonomické minimum III 12. únor 2003, hod. garant: Alena Matohlínová; lektor: Ing. Ladislav orman, øeditel, SPŠ automobilní, Holice v Èechách Rozvoj grafomotoriky rytmická cvièení 17. únor 2003, hod.; 17. únor 2003, hod. garant: Mgr. Hana Žateèková; lektor: Mgr. Jana Doležalová, Pd UHK * Šitá hraèka * Využití netradièních technik ve školní družinì 19. únor 2003, hod. garant: Mgr. Hana Žateèková lektor: Eva Klobušníková a Ivana Valášková, vychovatelky ŠD, ZŠ Opatovice n. L. 19. únor 2003, hod. garant: Mgr. Hana Žateèková lektor: Eva Klobušníková a Ivana Valášková, vychovatelky ŠD, ZŠ Opatovice n. L. Pøihlásit se mùžete písemnì na adrese Pedagogické centrum, Jiráskovo gymnázium v Náchodì, Øezníèkova 451, Náchod, nebo prostøednictvím webových stránek Pozvánka na volejbalovou ligu žen a juniorù v roce 2003 Zápasy ve sport. hale Na Hamrech: Ženy II. liga skupina B: a 13 hod. TJ Sokol Nusle B a 13 hod. VŠSK Slavia P JU Èeské Budìjovice a 13 hod. TJ Sokol Nusle A Junioøi I. liga skupina B a 15 hod. TJ Sokol Mor. Budìjovice a 15 hod. TJ Jiskra Ústí n. O. B a 15 hod. TJ Sokol Malšovice a 14 hod. Sokol È. Tøebová nového roku je program rozšíøen o cvièení pøi hudbì pro ženy v domácnosti v pondìlí v hod. Zdravotnì handicapovaným dìtem je urèena støeda od do 17 hodin. Rozvrh hodin je umístìn ve skøíòce na sokolovnì a ve skøíòce na Plhovì. Na 8. bøezen je pøipravována akademie se uskuteèní plavecké závody v náchodském krytém bazénu. Všechny zájemce o všestrannou tìlocviènou èinnost zveme do sokolovny. V. Zelená

14 14 únor 2003 Lékárenská pohotovostní služba v obchodním domì Kaufland dennì od 7 do 20 hodin, v nedìli od 8 do 20 hodin. Zubní pohotovost je v sobotu, v nedìli a svátek vždy od 8.00 do hodin. Zubní pohotovost v únoru 2003 Plynaøská pohotovost v únoru 2003 nepøetržitì 7 21 hodin Odbor zdravotnictví Krajského úøadu Královéhradeckého kraje zveøejnil po dohodì se zástupci lékáren rozpis lékárenské pohotovostní služby v Náchodì. V souèasné dobì je pohotovostní služba zajištìna v lékárnì ARCHA v obchodním domì Kaufland, Polská ulice. Zmìna v pohotovostních službách lékáren probìhla v lednu. Omlouváme se tímto obèanùm za komplikace zpùsobené informacemi v minulém èísle NZ. 1. a MUDr. Ansorgová Alena Èervený Kostelec, Sokolská a MUDr. Balský rantišek Náchod, Komenského a MUDr. Beseda JurajNové Mìsto nad Metují, Komenského a MUDr. Cejnarová Eva Náchod, Denisovo nábøeží a MUDr. Èábelková Renata Hronov, ul. J. z Podìbrad 937 Jiøí Šlitr Náchod, oprava plynových spotøebièù tel , Loutkové divadélko Dìtem pro radost v náchodské sokolovnì uvádí: a pohádku Pejsek a koèièka , a pohádku Adámek mezi brouèky Pøedstavení zaèínají vždy v 15 hodin, a navíc i v 17 hod. pro starší dìti a dospìlé. Srdeènì zveme dìti i rodièe. Loutkáøi. PROGRAM Pátky v Déèku tradièní program pro dìti na páteèní odpoledne (Vždy od 14 do 16 hod. za 10 Kè) Výroba valentýnek 14. únor se slaví celosvìtovì jako svátek všech zamilovaných. Chcete-li udìlat radost nìkomu sobì milému, udìlejte mu valentýnku Po stopách ledního medvìda Veselá hra v zámeckém parku. Ti nejodvážnìjší možná potkají i chlupatý postrach ledových plání, obávanou šelmu ledního medvìda. Nemusíte se však bát. Naši vedoucí mu nedovolí, aby si z vás udìlal svaèinku Vlèí stopou Pokud vás nesní lední medvìd, mùžete s námi pokoušet i další obávanou šelmu vlka. Ani tady se však nemusíte bát. Nepùjde o nebezpeèný výlet po stopách dravého predátora, ale o hru plnou napìtí uvnitø i v okolí Déèka. Významné akce poøádané Déèkem Jarní bazar Jarní burza dìtského obleèení a sportovních potøeb. Úèelem burzy je zprostøedkování prodeje a koupi obleèení a sportovních potøeb, ze kterých dìti již vyrostly. Pøíjem vìcí: po a út hod. (max. 45 ks, zimní vìci nepøijímáme). Prodej: st a èt 9 18 hod. Výdej neprodaných vìcí: pá: hod. Vložné: 1 Kè za 1ks obleèení, 3 Kè za sportovní vìc Radujeme se z pohybu Tancování a cvièení v tìlocviènì Déèka s Petrou Doèkalovou. S sebou potøebujete jen svaèinu, cvièky, sportovní obleèení a dobrou náladu hod., vstup 30 Kè Zájezd do Aqua centra v Hradci Králové Dìti se budou moci vyhrát na tobogánech, zaplavat si v protiproudu, a to vše pod dozorem zkušených pedagogù. Sraz úèastníkù v 8.15 na nádraží pøed obchodem se zeleninou. Úèast je nutno potvrdit v recepci Déèka. Cena 150 Kè Snìhové hrátky nebo zdobení ubrouskovou technikou V pøípadì, že bude dostatek snìhu, probìhnou na náchodském zámku snìhové hrátky. S sebou jakýkoliv dopravní prostøedek na sníh a kamaráda. Startovné 10 Kè. V pøípadì, že sníh nebude, budeme zdobit Vámi donesené pøedmìty ubrouskovou technikou. S sebou pøezùvky, pøedmìt ke zdobení, 30 Kè, dobrou náladu a svaèinu. Od 9 do 13 hodin Hrajeme si na malíøe Malování na ètvrtku i na plátno. S sebou pøezùvky, kamaráda, svaèinu, malíøskou zástìru, oblíbený štìtec, 30 Kè a spoustu nápadù. Od 9 do 13 hodin Kouzlíme s textilem K originál trièku pøijdeš pouze v Déèku aneb kouzlíme s textilem. Výzdoba donesených trièek rùznými technikami a metodami. Potøebuje jen jednobarevné bavlnìné trièko, pøezùvky, 30 Kè hod VALENTÝNSKÝ PLES Zveme všechny pøíznivce plesù a taneèní zábavy na další roèník již tradièní plesové akce vìnované všem zamilovaným. K tanci bude hrát skupina JUNO z Náchoda pod vedením Jiøího Khuna. Plesem bude provázet moderátorská dvojice Martin Veselovský. Souèástí programu bude pøedtanèení, modní pøehlídka, pestrá tombola a veselé soutìže na téma svátku zamilovaných. Ples zaèíná ve 20 hodin v Mìstském divadle Dr. J. Èížka COUNTRY BÁL Tanec a skvìlá zábava v country stylu. Souèástí programu bude soutìž o nejsilnìjšího muže, pøípadnì ženu, o nejsilnìjší družstvo a o nejlepší taneèní pár. Všem pøespolním nabízíme možnost pøespat v budovì Déèka. Bál zaèíná ve 20 hodin v sále restaurace U Jiøího z Podìbrad DOBYTÍ NÁCHODSKÉHO KLONDIKE Tradièní kanadský závod dvojic s celou øadou soutìží: rýžování zlata, pøechod pøes propast, chytání bizona, dojení krávy, skolení zajíce a jiná dobrodružství. S sebou vezmìte: kamaráda, funkèní sáòky, laso (alespoò 5 m), rýžovací pánev, pytel na zlato, který svou velikostí bude odpovídat míøe vašeho snažení. Vhodnì se obléknìte (hodnotí se i odìv závodníkù) Dìtský karneval Zveme všechno urozené panstvo (hrabata, knížata, prince atd.) i prostý selský lid na královský zámek, kde se koná narozeninový ples naší milované princeznièky. Povolte uzdu své fantazii a poproste maminku, babièku èi tatínka, aby Vám pomohli vyrobit vhodný kostým ke královské audienci. Úvodní ceremoniál zaène ve 14 hod. ve velkém sále Déèka Náchod.

15 Program Senior klubu ètvrtek od hod. Posezení u videa ètvrtek od hod. Knihovna dnes a zítra o všem co nového pro vás bude k dispozici v provozu knihovny po její rekonstrukci, hovoøí øeditelka knihovny paní Marie Sobotková støeda od hod. Co chcete vìdìt o diabetu èi jiných zdravotních potížích Svaz diabetikù územní organizace Náchod opìt zahajuje roèní cyklus vzdìlávání o diabetu. Na devíti setkáních s lékaøi, zdravotními sestrami a organizátory dostanete odpovìï na otázky, které vás tíží. (Na bøezen pøipravujeme téma Cukrovka a oèi.) ètvrtek od hod. Zajímavosti z Náchodska slovem i obrazem v s provede po zaniklých nebo nepovšimnutých událostech našeho okolí p. Oldøich Šafáø (v pøípadì jeho nemoci bude vèas oznámen náhradní program) ètvrtek od hod. Posezení u videa SENIOR KLUB je otevøen dennì od pondìlí do pátku od do hodin a je k dispozici všem seniorùm a jejich pøátelùm. K využití je denní tisk, knihovnièka, televize, spoleèenské hry, obèerstvení. Programové zprávy sledujte na vývìskách v podloubí radnice, v pøízemním oknì Klubu, Novinách Náchodska a ECHU. Sdružení zdravotnì postižených v ÈR Pražská 1759, Náchod S hlubokým smutkem oznamujeme, že 14. ledna 2003 v tichosti zesnul náš èlen výboru, Jan Pokora. Milý pane Pokora, pøijmìte od nás in memoriam podìkování a hlubokou úctu za Vaši dlouholetou a obìtavou práci, kterou jste s nevšední pílí, vykonával ve prospìch spoluobèanù se zdravotním postižením. Prosíme, vìnujme mu tichou vzpomínku. Výbor Sdružení zdravotnì postižených Náchod. GALERIE Galerie výtvarného umìní v Náchodì poøádá v únoru 2003: V zámecké jízdárnì: Jarmila Janùjová ( ) obrazy, kresby, grafika (pøízemí jízdárny). Otevøeno dennì kromì pondìlí, 9 12 a hodin. Jiøí Jirák TRUHLÁØSTVÍ Náchodský zpravodaj 15 Církve v Náchodì Husùv sbor Církve èeskoslovenské husitské, Raisova ul., Náchod. aráø PaedDr. Zdenìk Kovalèík. Telefon , mobil: , Bohoslužby každou nedìli v 8.30 hodin. Kolumbárium bude otevøeno dennì od 9.00 hod. do hod. Biblické hodiny se konají vždy v pondìlí v ve arského síni. Øímskokatolická farnost, dìkanství Náchod Masarykovo nám. 75, Náchod. Telefony: kanceláø: , dìkan P. Boguslaw Partyka: , kaplan Jaroslav Jirásek , , internetová stránka na adrese: Bohoslužby v týdnu v kostele sv. Vavøince Pondìlí: 7.00 hod. Úterý: hod. Støeda: hod. Ètvrtek: 7.00 hod. Pátek: 7.00, hod. Sobota: 7.00, hod. Nedìle: 7.30, 9.00, hod. kostel sv. Vavøince, hod. v kostele sv. Michaela. Èeskobratrská církev evangelická Purkyòova ulice 535, faráø Miloslav Vašina, tel.: Bohoslužby v nedìli 9.00 hod. v Náchodì a pravidelnì v v Evangelickém domovì Betanii (Špreòarova 1053), kde se støídají kazatelé z køes anských církví v Náchodì. V týdnu je pravidelná biblická hodina (vzájemné hovory nad poselstvím Bible) v úterý v hodin. Každé tøetí pondìlí v mìsíci je v hodin setkání støední generace (tøicátníci). Církev bratrská kazatel Daniel Kvasnièka, Purkyòova 584, Náchod, tel. a fax: ; mobil: Vikáø: David Beòa, LicTheol, kazatel senior: RNDr. Pavel Javornický, CSc. Bohoslužby v nedìli v 9.30, biblické studium (rozhovor nad Biblí) podle oznámení ve støedu v Data a hodiny jsou upøesnìny v oznámeních ve vývìsní skøíòce a na webu. Akce dìtí: Obèanský klub na SUN: Orlíci a Domeèek plný lidièek, ve sborovém domì klub Špuntù pøenos bohoslužeb pro Èeský rozhlas 2, stanici Praha v hodin, odpoledne v koncert multiinstrumentalisty Tomáše Najbrta, redaktora ÈRo. Církev Adventistù sedmého dne kazatel Vít Vurst, tel , Nábytek, bytové doplòky, kuchyòské linky, okna, dveøe Starkoè 13, Náchod tel./fax: , mobil: ,

16 16 únor 2003 Mìstské divadlo v Náchodì Žlutomodré turné 2002 Pavla Šporcla 9. ledna 2003 zažilo náchodské koncertní publikum to, co dosud nezažilo. Na otevøené scénì Beránku klavír a mikrofon, vpravo velké promítací plátno a na podlaze jevištì nìkolik kašírovaných kamenù. Svìtlý horizont, ztemnìlý sál, zcela vyprodaný, oèekává pøíchod umìlcù. Ohlušující hluk automobilového provozu doprovází z filmového plátna proti publiku se øítící nepøetržitý nìkolikaproudový tok automobilù a oblaky kouøe valící se z jevištì mají zøejmì imitovat výfukové zplodiny. Bodový reflektor osvítí umìlce a Pavel Šporcl, Pirát podií èi Rocker klasiky oslovuje publikum konsternované nepøíjemným hlukem a kouøem a vysvìtluje, že jeho koncert v rámci Žlutomodrého turné má být kontrastem k hektickému 21. století. Janáèek, Dvoøák, Ševèík, Smetana, Martinù. Technicky dokonalý a procítìný pøednes tøicetiletého houslisty, v perfektní shodì s doprovázejícím klavíristou Literárnì hudební veèer Je srdce pìvcù nejèistší... V poøadu ke stému výroèí narození uèitele a sbormistra Augustina Ptáèka vystoupí pìvecký sbor Hron øízený ing. Vlastimilem Èejpem, na Augustina Ptáèka zavzpomínají pamìtníci z øad jeho žákù, kolegù i pìvcù. Bude promítnut krátký filmový sestøih z archivu Hronu a tvorby ing. Èejpa. Petrem Jiøíkovským, odmìòuje publikum spontánním potleskem. Rušivì pùsobí pohyb reflektorù osvìtlujících strop koncertního sálu a takøka nepøetržitá projekce svìtel a stínù na horizont jevištì. Pohledy na kolejištì Wilsonova nádraží a pohyb vlakù má pøipomenout Dvoøákovu oblibu a obdiv k lokomotivám a vlakùm a uvozují jeho Romantické kusy pro housle a klavír. S videoprojekcí jsou propojeny i baletní klip na Ševèíkovu skladbu Holka modrooká a Smetanovo duo pro housle a klavír Z domoviny. Nìkolik pøídavkù završuje koncert trvající déle než dvì hodiny. S úspìchem se nabízejí v pøedsálí i Šporclova cédéèka. Koncert pøekvapil poøadatele i publikum. Koncertu, se kterým se umìlec o dva dny pozdìji pøedstavil v pražském Rudolfinu, nelze upøít profesionalitu a originalitu v použití barevné projekce obrazù krajiny, Jabkenické myslivny, baletního videoklipu i dialogu a souhry s vlastním obrazem na filmovém plátnì, která mùže být pøitažlivá zejména pro mladé publikum a publikum, které nenavštìvuje koncerty pravidelnì. Je dobøe, že jsme Pavla Šporcla s jeho ménì nápadným, ale stejnì výborným spoluhráèem vidìli a slyšeli. Asi bychom se shodli na tom, že kdyby se Šporclova prezentace èeských hudebních klasikù obešla bez hluèného vstupu, kouøového efektu a oprostila se od nefunkèních svìtelných a rušivých efektù, neubralo by jí to na nápaditosti a vtipu a umocnilo by hudební zážitek nejen mladému, ale i staršímu posluchaèi. Je škoda, že výchovný koncert pro studenty støedních škol následující den právì tuto nekonformní prezentaci vážné hudby postrádal. I tak trval dvojnásobnou dobu než se pøedpokládalo, což svìdèí o tom, že houslový virtuos v pirátském šátku a klavírista Petr Jiøíkovský mladé publikum oslovili. Kéž by se stejným zájmem setkal i další abonentní koncert. Jindøich Bradna Swing sextet & Láïa Kerndl Spojení jazzmana a výborného bavièe Ládi Kerndla s náchodským seskupením Swing sextet má za sebou již nìkolik let trvání. První koncerty probíhaly v kavárnì mìstského divadla. Pro velkou oblibu, které se Láïa tìší u divákù, se koncerty konají na velkém sále pøi stolovém uspoøádání. Mìsíèník Náchodský zpravodaj. Vydává Mìsto Náchod, IÈO: , Masarykovo námìstí 40, Náchod. Odpovìdný redaktor: Nina Svobodová. Redakèní rada: Ing. Jaroslav Rohulán, Hana Kopecká, Mgr. Lydia Baštecká, Petr Hašek, Libor iedler a Aleš Šotola. otografie poøídila redakce, autoøi èlánkù a archiv. Titulní foto Vl. Èejchan Garmond. Grafická úprava Garmond DTP studio, tel.: Èíslo 2/2003 vychází Náklad 5000 ks. Distribuce zdarma. Registrace: MK ÈR E Za zmìny v programech zodpovídají poøadatelé jednotlivých akcí a poøadù. Pøíspìvky jsou vítány, slušná diskuze má vždy místo. Nevyžádané pøíspìvky se nevracejí. Neoznaèené a nepodepsané pøíspìvky poøídila redakce. Adresa èasopisu: NZ, Mìstský úøad v Náchodì, Masarykovo námìstí 40, , tel./fax: , Uzávìrka tohoto èísla byla a uzávìrka únorového èísla bude !!!

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 Dávky sociální péèe Dávky pom oci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 0 2007 2008 2009 2010 4 000 3 950 3 954 3 957 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 830 3 796 2007 2008

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

u STA V STA TU A PRA V A

u STA V STA TU A PRA V A ......... u STA V STA TU A PRA V A AKAD EMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY I v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1 Tel. ústø. 221990711,sekr.224933494.jax224933056 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz Praha, 20. bøezna 2007 Èj.

Více

Obec Ruda nad Moravou

Obec Ruda nad Moravou A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 00303313 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ruda nad Moravou

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Ing. Kremerová Okamžik sestavení: 13.03.2015 11h16m 0s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :00083143 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Divadlo F.X.Šaldy Liberec,pøíspìvková organizace (v Kè, s

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001 / MINISTERS' ZDRA VOTNICTVÍ, 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. pøihr. 81 Ministerstvo školství~ mládeže a tìlovýchovy øeditelka odboru 26 ing. Božena Suková Kannelitská 7 11 O 00 Praha 1 Vaše zn.:

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00578291 Název: Obec Èervená Tøemešná A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71002651 Název: Základní škola Dolní Cerekev A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona Odlišné

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

Licence: D0BQ XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Licence: D0BQ XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00292702 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dyjákovice Úèetní

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

ZÁKON. ze dne 13. èervna 2002. o zmìnì a zrušení nìkterých zákonù v souvislosti s ukonèením èinnosti okresních úøadù

ZÁKON. ze dne 13. èervna 2002. o zmìnì a zrušení nìkterých zákonù v souvislosti s ukonèením èinnosti okresních úøadù 320/2002 Sb. ZÁKON ze dne 13. èervna 2002 o zmìnì a zrušení nìkterých zákonù v souvislosti s ukonèením èinnosti okresních úøadù Zmìna: 426/2002 Sb. Zmìna: 518/2002 Sb. Zmìna: 354/2003 Sb. Zmìna: 22/2004

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 2008 2009 2010 2011 Dávky sociální péèe Dávky pomoci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 4 050 4 000 3 950 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 650 3 957 3 830 3 796 4

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Obec Neurazy ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00257001 název Obec Neurazy ulice, è.p. èp. 61 obec Neurazy PSÈ, pošta 33501 Kontaktní

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km ADRESÁØ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domov pro osoby se zdravotním postižením Chotìlice Chotìlice 89, 503 53

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Peøimov. (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Peøimov. (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011 Obec Peøimov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00275999 název Obec Peøimov ulice, è.p. è.p. 107 obec Peøimov PSÈ, pošta 51204 Kontaktní

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

Vyhláška obce R o z s o c h a t e c o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Vyhláška obce R o z s o c h a t e c o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Vyhláška obce R o z s o c h a t e c o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecní zastupitelstvo v Rozsochatci se usneslo podle 84 odst. 2 písm. i) zákona è. 128/2000 Sb., o obcích dne 2001 vydat

Více

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925)

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00283924 Název: Statutární mìsto Zlín A. STÁLÁ 01 9

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celkù sestavena k : 31.12.2009 v Kè Název, sídlo a právní forma rok mìsíc IÈO úèetní jednotky Blanský les - podhùøí 2009 13 70819963 Husova 212 37382

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Konèalová Dagmar Datum zpracování: 12.11.2014 Èas zpracování: 13h41m22s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Obec Veselí ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274569 název Obec Veselí ulice, è.p. Veselí 68 obec Pøelouè PSÈ, pošta 535 01 Kontaktní

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00635448 Název: Obec Štáblovice A.1. 0 Informace podle 7 odst. 3 zákona

Více

sestavený ke dni 08.02.2013

sestavený ke dni 08.02.2013 Obec Sopøeè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 08.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274267 název Obec Sopøeè ulice, è.p. obec Sopøeè 100 PSÈ, pošta 533 16 Kontaktní údaje

Více

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2 SKUPINA 0: Obor Kovy a kovové výrobky I VÁZANÉ ŽIVNOSTI Prùkaz zpùsobilosti Poznámka Výroba slitin drahých kovù pro klenotnické a dentální úèely SKUPINA 0: Osvìdèení o splnìní dalších podmínek podle 48

Více

Licence: D90D XCRGUA60 / A60 (06052008 / 01012008)

Licence: D90D XCRGUA60 / A60 (06052008 / 01012008) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00303101 Název: Obec Oskava A. Stálá aktiva 01 141

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti Sbírka zákonù è. 371 / 2004Strana 7589 Pøíloha k naøízení vlády è. 371/2004 Sb. Vzorové stanovy spoleèenství vlastníkù jednotek ÈÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Èl. I Základní ustanovení (1) Spoleèenství

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

identifikaèní èíslo 69649740 hlavní èinnost pøedmìt èinnosti vymezen stanovami právní forma svazek obcí vedlejší èinnost

identifikaèní èíslo 69649740 hlavní èinnost pøedmìt èinnosti vymezen stanovami právní forma svazek obcí vedlejší èinnost PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 69649740 Název: Podhostýnský mikroregion Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302970 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Mala Morava

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

k dani z pøevodu nemovitostí

k dani z pøevodu nemovitostí Než zaènete vyplòovat tiskopis, pøeètìte si, prosím, pokyny Finanènímu úøadu v, ve, pro 02 Daòové identifikaèní èíslo Poplatník fyzická osoba právnická osoba 03 Rodné èíslo 04 Identifikaèní èíslo organizace

Více

Úøední hodiny OÚ v prosinci

Úøední hodiny OÚ v prosinci Èíslo 7 28. 11. 2011 Úøední hodiny OÚ v prosinci O b e c n í ú ø a d Vá c l a v o v i c e b u d e u z a v ø e n v p á t e k 2 3. 1 2. 2 0 1 1. Václavovický informátor è. 7 / 2011 o 1 2 o Václavovický informátor

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-M H M P-553908/2009/00PNI/E 1A/64 7-2/Be Vyøizuje/ linka Ing. Beranová / 4443 Datum 18.9.2009 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Obec Nimpšov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378232 název Obec Nimpšov ulice, è.p. obec Nimpšov PSÈ, pošta 67541 Kontaktní údaje telefon

Více

Licence: DTNN XCRGBZUC / ZU2 (18122007 / 19122007) Mìsto Kasejovice. (v Kè) sestavený ke dni 11.03.2008

Licence: DTNN XCRGBZUC / ZU2 (18122007 / 19122007) Mìsto Kasejovice. (v Kè) sestavený ke dni 11.03.2008 Mìsto Kasejovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2007 (v Kè) sestavený ke dni 11.03.2008 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256731 název Mìsto Kasejovice ulice, è.p. èp. 98 obec Kasejovice PSÈ, pošta 33544

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR Kynologické výcvikové centrum ZLÍN MLADCOVÁ poøádá KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR 2011 KVC Zlín Mladcová 26.3.2011 ORGANIZAÈNÍ VÝBOR Poøadatel akce - KVC Zlín Mladcová (www.kvczlin.wz.cz) Vedoucí závodu - Pavla

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Licence: DF3R XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Volárna. (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012

Licence: DF3R XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Volárna. (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012 Obec Volárna ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00235911 název Obec Volárna ulice, è.p. Volárna 137 obec Kolín PSÈ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

Licence: D0NG XCRGUA60 / A60 (01012007 / 16032007)

Licence: D0NG XCRGUA60 / A60 (01012007 / 16032007) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2007 IÈO: 00302970 Název: Obec Mala Morava A. Stálá aktiva 01

Více

ZÁKON. Èeské národní rady. ze dne 29. prosince 1992. o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky

ZÁKON. Èeské národní rady. ze dne 29. prosince 1992. o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky 40/1993 Sb. ZÁKON Èeské národní rady ze dne 29. prosince 1992 o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky Zmìna: 272/1993 Sb. Zmìna: 337/1993 Sb. Zmìna: 140/1995 Sb. Zmìna: 139/1996 Sb. Zmìna:

Více

Licence: DS2M XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Radovesnice II. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013

Licence: DS2M XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Radovesnice II. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Obec Radovesnice II ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00235687 název Obec Radovesnice II ulice, è.p. Radovesnice II 83 obec Radovesnice

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR Smejkalova 9 Datum zpracování: 26.03.2013 Èas zpracování: 17h21m30s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Kšádová Datum zpracování: 13.02.2014 Èas zpracování: 13h10m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302538 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dubicko *Úèetní

Více

Licence: DLGE XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Hodov. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013

Licence: DLGE XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Hodov. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Obec Hodov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00376850 název Obec Hodov ulice, è.p. è. 54 obec Hodov PSÈ, pošta 675 04 Kontaktní údaje

Více

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Obec Stropešín ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 44065507 název Obec Stropešín ulice, è.p. Stropešín 3 obec Stropešín PSÈ, pošta 675 55

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PIt HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn, SZn. S-M H M P-232654/2008/00PNI/E 1A/539-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 7.7.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU 120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù a dobrovolných svazkù obcí (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00284378 Název: Obecni urad Provodov 57 ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY - tøída 1 až

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Pozvánka na prázdninovou akci

Pozvánka na prázdninovou akci Èíslo 7 30. 7. 2015 Pozvánka na prázdninovou akci V minulém roce jsme oslavili 70. výroèí založení našeho fotbalového klubu, a protože akce uspoøádaná u této pøíležitosti pøinesla jen pozitivní ohlasy,

Více

SMLOUVA. o provádìní servisní èinnosti na biologické èistírnì odpadních vod è. sml. /08

SMLOUVA. o provádìní servisní èinnosti na biologické èistírnì odpadních vod è. sml. /08 . ~~~~-,cc,~ - ~ ~ " Jj: SMLOUVA o provádìní servisní èinnosti na biologické èistírnì odpadních vod è. sml. /08 Tato smlouva se uzavírá za úèelem provádìní servisní èinnosti na biologické èistírnì odpadních

Více

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Obec Petrovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378470 název Obec Petrovice ulice, è.p. Petrovice 68 obec Petrovice PSÈ, pošta 67521

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR Miroslava Stehlíková Datum zpracování: 23.05.2014 Èas zpracování: 7h19m 5s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 5

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 5 Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 24. kvìtna 2001 Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 5 Vážení provozovatelé veøejných telekomunikaèních sítí a poskytovatelé veøejné telefonní služby,

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Obec Dolní Branná ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 277738 název Obec Dolní Branná ulice, è.p. 256 obec Dolní Branná PSÈ, pošta 54362

Více