Daně a účetnictví KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, Z D Ě L Á V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Daně a účetnictví KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Z D Ě L Á V"

Transkript

1 V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í Daně a účetnictví KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1,

2 OBSAH Vážení a milí klienti, dostáváte od nás vzdělávací nabídku na první čtyři měsíce roku Rozhodli jsme se, že vás o produktové nabídce budeme informovat častěji tj. 3x v roce tzv. čtyřměsíčníkem. Tuto formu jsme zvolili z důvodu větší pružnosti naší i vaší a možnosti zachytit co možná nejvíce změn zákonů, nových trendů a jejich co nejrychlejší aplikaci do praxe. V brožuře najdete odborné kurzy, semináře, workshopy a konference, ze kterých si určitě vyberete. Věříme, že s naší nabídkou budete spokojeni, tak jako dosud. Dovolte nám, abychom vám v novém roce 2014 popřáli hodně štěstí v pracovním i soukromém životě. Váš VOX 1. VOX a.s. Vzdělávací a poradenská společnost Senovážné náměstí 23, Praha 1 Tel.: M:

3 LEDEN 2014 VELKÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA VČETNĚ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ ROKU 2013 VOLNÝ CYKLUS c y k l u s DANĚ A ÚČETNICTVÍ SESTAVENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PODVOJNÉHO ÚČETNICTVÍ V PLNÉM ROZSAHU ZA ROK SEMINÁŘ seminářů :00 14:00 MÍSTO ČS VTS, Novotného lávka 5, PRAHA 1 Účastníci semináře se připraví na sestavování účetní závěrky a daňového přiznání. Ing. Ivana Pilařová (daňová poradkyně a auditorka) SE SKLÁDÁ ZE DVOU SEMINÁŘŮ, KTERÉ LZE ABSOLVOVAT I SAMOSTATNĚ 1. seminář SESTAVENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PODVOJNÉ- HO ÚČETNICTVÍ V PLNÉM ROZSAHU ZA ROK seminář SESTAVENÍ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB ZA ROK :00 14:00 MÍSTO ČS VTS, Novotného lávka 5, PRAHA 1 Účastníci semináře budou upozorněni na změny a obtížné úkony, v nichž se často chybuje. Ing. Ivana Pilařová (daňová poradkyně a auditorka) Obsah účetní závěrky v plném rozsahu změny jednotlivých částí účetní závěrky zveřejňování účetní závěrky základní závěrkové operace kursové rozdíly, inventurní rozdíly, časové rozlišení, účetní odpisy, ošetření polhůtních závazků, tvorba dohadných položek, opravných položek, účetních i zákonných rezerv, přecenění majetkových podílů, zaúčtování daňové povinnosti, rezervy na splatnou daň, výpočet a zaúčtování odložené daňové povinnosti příprava účetnictví na sestavení základu daně. KÓD: CENA: Kč bez DPH (vč. slevy ve výši 890 Kč při účasti na celém cyklu) Kč vč. 21% DPH KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 3

4 DANĚ A ÚČETNICTVÍ LEDEN 2014 SESTAVENÍ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB ZA ROK SEMINÁŘ :00 14:00 MÍSTO ČS VTS, Novotného lávka 5, PRAHA 1 Účastníci semináře budou upozorněni na změny a obtížné úkony, v nichž se často chybuje. Ing. Ivana Pilařová (daňová poradkyně a auditorka) 2 Vysvětlen bude vztah základu daně k účetnímu výsledku hospodaření podrobně bude probrána transformace výsledku hospodaření na základ daně, a to v jednotlivých řádcích daňového přiznání důraz položíme zejména na složité případy daňově neuznatelných nákladů a nezdanitelných výnosů a na oblasti, které byly v poslední době novelizovány, pozornost bude dále věnována odčitatelným položkám a slevám na dani, výpočtu daňové povinnosti a výpočtu záloh na další období. Není-li uvedeno jinak, školit vás budeme v sídle společnosti 1. VOX a.s. K CENTRUM Senovážné nám. 23 Praha 1 Tel: KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 4

5 LEDEN 2014 DANĚ A ÚČETNICTVÍ ZÁKON O ZMĚNĚ DAŇOVÝCH ZÁKONŮ V SOUVISLOSTI S REKODIFIKACÍ SOUKROMÉHO PRÁVA A ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ S ÚČINNOSTÍ OD R EKODIFIKACE MÍSTO ČS VTS, Novotného lávka 5, PRAHA 1 Účastníci semináře budou seznámeni s novým zákonem. Ing. Ilona Součková (Generální fi nanční ředitelství) PRINCIPY A E ÚPRAVY ZÁKONA O DA- NÍCH Z PŘÍJMŮ: Vazba na změny v právních předpisech (novela občanského zákoníku, nové právní předpisy zákon o obchodních korporacích, zrušení stávajících právních předpisů obchodní zákoník, zákon o dani dědické a darovací, realizace 1. fáze zákona o zřízení jednotného inkasního místa). NOVÁ TERMINOLOGIE: Obchodní korporace, podíl, závazek dluh, půjčka zápůjčka, nájem pacht, fi nanční nástroj, závdavek, právní úkon jednání atd. NOVÉ OBECNÉ DEFINICE: Věci, majetková práva, nemovitá věc (nemovitá věc jako součást pozemku). ZMĚNY VE SFÉŘE NEZISKOVÉHO SEKTORU: Veřejně prospěšná společnost, svěřenský fond, fundace, změny v režimu SVJ, omezení daňových benefi tů, zdanění úrokových příjmů. ZMĚNY U SUBJEKTŮ KOLEKTIVNÍHO INVES- TOVÁNÍ. REŽIM BEZÚPLATNĚ NABYTÝCH PŘÍJMŮ. DEFINICE ZÁKLADU DANĚ A JEHO ÚPRAVY, FINANČNÍ LEASING. DAŇOVÉ A NEDAŇOVÉ NÁKLADY: Změny v odpisu pohledávek, prodej majetku, úvěrové fi - nanční nástroje, cenné papíry. ZMĚNY V OBLASTI MAJETKU: Vymezení odpisovatele, vymezení neodpisovaného majetku, režim majetku nabytého bezúplatně, pozemky, stavby, jednotky. NAVÝŠENÍ ODČITATELNÉ POLOŽKY NA VÝZKUM A VÝVOJ. ZMĚNY V TVORBĚ DAŇOVĚ ÚČINNÝCH REZERV A OPRAVNÝCH POLOŽEK. PŘECHODNÁ USTANOVENÍ. Program bude upraven dle schváleného znění zákona. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 5

6 DANĚ A ÚČETNICTVÍ LEDEN 2014 DAŇ SILNIČNÍ V ROCE 2014 PŘEHLED DAŇOVÝCH ZMĚN OD ROKU 2014 V NÁVAZNOSTI NA NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK A ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH :00 13:00 Pro všechny zájemce z řad široké odborné veřejnosti, kteří si chtějí prohloubit znalosti v oblasti daně silniční a mají zájem se blíže seznámit se změnami v právní úpravě zdanění vozidel. Prohloubení znalostí vybraných ustanovení zákona o dani silniční se zaměřením na aktuální změny. JUDr. Zdeňka Tesařová (MF ČR, zástupce ředitele odboru a vedoucí oddělení majetkové daně a daň silniční) N OVELA Předmět daně silniční, včetně přijatých změn vazba na změny přijaté v zákoně o daních z příjmů základ a sazba daně snížení a zvýšení sazby daně daňové úlevy osvobození, sleva na dani změny v tiskopisech daňového přiznání ve zdaňovacím období roku 2014 aktuální změny v oblasti zdanění vozidel po novele zákona o dani silniční od roku 2014 diskuze, odpovědi na dotazy (sobota) 09:00 13:00 Pro fi nanční ředitele, manažery, auditory, pracovníky účtáren, podnikatele a všechny zájemce, kteří chtějí a potřebují získat informace o daňových novinkách účinných od Seznámit posluchače s daňovými novinkami pro rok 2014, zejména v návaznosti na novou legislativu. Ing. Boris Gnoth, LL.M. (daňový poradce, jednatel společnosti GNOTH CONSULTING, s.r.o.) N OVELA Předmětem semináře budou například: Novinky ve zdanění fyzických a právnických osob výplaty dividend změny u nemovitostí, atd. KÓD: KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 6

7 LEDEN 2014 DANĚ A ÚČETNICTVÍ AKTUÁLNĚ K DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVĚ V ROCE 2014 PRAKTICKÝ PROVÁZANÝ PRŮVODCE NOVINKAMI 2014 R EKODIFIKACE Finančním manažerům, hlavním účetním, účetním, daňovým poradcům a auditorům. Seznámit posluchače se změnami v daňových, účetních a souvisejících předpisech platných od roku Ing. Petr Kout, CSc. (daňový poradce) Tomáš Líbal (účetní a ekonomický poradce) Změny v daňových zákonech a účetnictví vyvolané novým občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích nové pojmy (nemovitá a movitá věc, pacht, obchodní závod, dluh, zápůjčka, obchodní korporace). ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ: Rozšíření předmětu daně, osvobozené příjmy, příjmy zdaňované zvláštní sazbou, podmínky pro odpočet darů, odpočty od základu daně, veřejně prospěšný poplatník, změny u daňových/nedaňových nákladů, zatřiďování hmotného majetku. ZÁKON O REZERVÁCH: Opravné položky k pohledávkám, rezervy na opravy hmotného majetku. ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY: Ručení za nezaplacenou daň, daňové doklady, aktuální stanoviska GFŘ. DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÉ VĚCI: Pravidla a principy. DAŇOVÝ ŘÁD: Zřizování daňových informačních schránek aj. ZMĚNY V DALŠÍCH DAŇOVÝCH ZÁKONECH A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISECH: Silniční daň, daň z nemovitých věcí, zdravotní a sociální pojištění, cestovní náhrady apod. Promítnutí rekodifi kace občanského práva do daňových zákonů (nové pojmy, nová pravidla pro nemovité věci atd.). NOVELA ZÁKONA O ÚČETNICTVÍ: Vymezení účetní jednotky, odpisy nemovitých věcí apod. Prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví (nová defi nice technického zhodnocení a další) změny v navazujících účetních předpisech. Lektoři mají bohaté zkušenosti ze své praxe a poskytnou provázaný výklad změn v daňových předpisech i z hlediska jejich dopadu na účetnictví a naopak. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 7

8 DANĚ A ÚČETNICTVÍ LEDEN 2014 ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE V ÚČETNÍ A DAŇOVÉ PRAXI DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ OD ROKU 2014 VÝKLAD STĚŽEJNÍCH USTANOVENÍ ZÁKONA VČETNĚ PŘÍKLADŮ :00 14:00 Pro skupinu uživatelů elektronické komunikace, kteří nemají stálou podporu profesionálem informačních technologií, jejich spisová služba není příliš rozsáhlá a ani není řešena elektronickým systémem, přesto se potřebují vypořádat s problematikou tohoto způsobu komunikace s orgány veřejné moci. Cílem semináře je vysvětlit základní pojmy z oblasti elektronické komunikace s orgány veřejné moci. Objasnit principy a postupy při využívání elektronických podpisů. Připomenout základní pravidla platná pro datové schránky. Shrnout způsoby komunikace s fi nančními úřady, správou sociálního zabezpečení a zdravotními pojišťovnami. Ing. Pavel Komrska (IT specialista, certifi kovaný účetní) ÚVOD: Strukturovaná a nestrukturovaná data formát XML formát CSV. ELEKTRONICKÝ PODPIS: Písemná, listinná a elektronická podoba dokumentu integrita, identifikace a nepopiratelnost důvěrnost, autorizace a autenticita praxe. DATO- VÉ SCHRÁNKY: Základní pravidla zpřístupnění, přístup, způsoby přihlašování, zrušení autorizovaná konverze systém základních registrů. OSTAT- NÍ ZPŮSOBY ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE S ORGÁNY VEŘEJNÉ MOCI: S fi nančními a celními úřady s ČSSZ se zdravotními pojišťovnami. KÓD: N OVINKA Předpokladem aktivní účasti je praktická znalost základů práce na počítači a notebook s instalovaným operačním systémem Windows, který si, prosím, přineste s sebou :00 14:00 KÓD: R EKODIFIKACE Pro pracovníky, kteří se daní z nemovitostí zabývají, zejména pro účetní, daňové poradce a jejich asistenty, ale i pro vlastníky nemovitostí, které daná problematika zajímá. Prohloubení znalostí vybraných ustanovení zákona o dani z nemovitostí se zaměřením na aktuální novely zákona a příklady zdanění nemovitostí v praxi. Ing. Jana Procházková (daňová metodička, zkušební komisařka pro zkoušky daňových poradců) Vazba na nový občanský zákoník a nový katastrální zákon změny předmětu daně z pozemků novelizace osvobození od daně, základ a sazby daně z pozemků aktuální příklady na zdanění pozemků daní z pozemků včetně řešení konkrétních daňových situací ve vazbě na stav a užití pozemku změna předmětu daně ze staveb novelizace osvobození od daně ze staveb, základ daně a sazby daně konkrétní příklady na zdanění staveb, bytů a nebytových prostorů podávání daňového přiznání a placení daně změny v tiskopisech daňového přiznání ve zdaňovacím období r Zdanění nemovitých věcí od r po novele zákona o dani z nemovitostí upozornění na změny a časté chyby při zdaňování a vyplňování přiznání diskuze, odpovědi na dotazy. Doporučena je alespoň základní znalost zákona o dani z nemovitostí včetně souvisejících právních předpisů. Použité příklady jsou na tiskopisu přiznání zpracovány lektorkou. CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 8

9 LEDEN 2014 NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK PRO NEPRÁVNICKÉ PROFESE REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA PŘE- HLEDNĚ A SROZUMITELNĚ DANĚ A ÚČETNICTVÍ ODPOČTY DANĚ, DAŇOVÉ DOKLADY A REGISTRACE PRO ÚČELY DPH ZMĚNY 2013/ Srozumitelnou formou seznámit s podstatnými změnami, které přináší nový občanský zákoník a to jak terminologickými, tak zejména věcnými. Prostor bude věnován také změnám v obchodním právu v souvislosti se zákonem o obchodních korporacích. Ing. Mgr. Tereza Krupová (Právnická fakulta UK, advokátní koncipientka) NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNĚ: Východiska nové úpravy, vznik a dopady na jiné předpisy. Rodinné právo dědické právo vlastnictví a jiná věcná práva závazkové právo náhrada škody. R EKODIFIKACE Účastníci semináře obdrží ÚZ 900 Nový občanský zákoník :00 14:00 Seminář je určen pro daňové poradce, auditory, účetní a pro další zkušené odborníky z oblasti uplatňování DPH. Na semináři budou probírány praktické problémy při uplatňování DPH v oblasti odpočtů daně se zaměřením na povinnosti týkající se posledního zdaňovacího období roku 2013 a základní změny v oblasti DPH vyplývající z novel zákona o DPH v roce Ing. Růžena Hrůšová (MF ČR, odbor Legislativa nepřímých daní) N OVELA ODPOČTY DANĚ: Vznik nároku, včetně změn v roce 2013 prokazování nároku daňovým dokladem varianty výpočtu částečného nároku nárok v částečné výši při použití pro soukromé účely výpočet opravy nároku na konci roku výpočet vypořádání odpočtu daně za rok 2013, včetně změn výpočet úpravy odpočtu daně za rok 2013 výklad na příkladech s promítnutím do formuláře přiznání k DPH. ZMĚNY V ZÁKONĚ O DPH V ROCE 2014: Praktické dopady změn v souvislosti s novým občanským zákoníkem další připravované změny pro rok POSKYTOVÁNÍ PŘESHRANIČNÍCH SLUŽEB: Výklady pravidel pro stanovení místa plnění u určitých služeb ve vazbě na nové přímo účinné prováděcí nařízení EU řešení některých problematických případů z praxe. KÓD: KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 9

10 DANĚ A ÚČETNICTVÍ LEDEN 2014 CESTOVNÍ NÁHRADY V ROCE 2014 VÝKLAD S PŘÍKLADY Z KAŽDODENNÍ PRAXE MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ KLÍČOVÝ ZDROJ PRO STRATEGICKÉ MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ INTERAKTIVNÍ VÝKLAD, PRAKTICKÁ CVIČENÍ A VÝPOČTY :00 13:00 Pro účetní, mzdové účetní, personalisty, auditory, právníky, vedoucí pracovníky, podnikatele, společníky, jednatele a všechny ostatní, kteří se s danou problematikou v praxi setkávají. Upozornit na praktické problémy a pravidla platná pro rok JUDr. Marie Salačová (odbornice na problematiku cestovních náhrad) Zásady a principy pro poskytování náhrad cestovních výdajů odlišnosti v poskytování cestovních náhrad zaměstnancům zaměstnavatele v podnikatelské sféře a ve státní správě významné pracovněprávní souvislosti při poskytování cestovních náhrad taxativně stanovené právní úkony, při kterých se cestovní náhrady poskytují výklad problematiky sjednávání místa výkonu práce a pravidelného pracoviště do pracovních smluv zaměstnanců jednotlivé druhy cestovních náhrad problematika poskytování a krácení tuzemského i zahraničního stravného nejčastější problémy spojené s vyúčtováním tuzemských i zahraničních pracovních cest (zaokrouhlování, kurzové přepočty, atd.) paušalizace cestovních náhrad poskytování náhrad cestovních výdajů u dalších skupin osob, tj. podnikatelů (osob samostatně výdělečně činných), společníků a jednatelů společností s ručením omezeným, členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob a osob v mimo pracovněprávních vztazích zdůraznění odchylek ve srovnání se zaměstnanci právní úprava závodního stravování diskuze otázky a odpovědi Pro začínající a mírně pokročilé manažery neekonomy. Finanční rozhodování se může opřít o tak kvalitní informace, jak kvalitní je fi nanční řízení. Data z účetních výkazů mohou přinést informace o fi - nanční pozici, výkonnosti podniku, či schopnosti zhodnocovat fi nanční prostředky jen tomu, kdo v účetních výkazech umí správným způsobem číst. Bez pochopení podstaty účetních výkazů není možné hovořit o kvalitě fi nančního řízení, na kterém je závislý úspěch každé fi rmy. Absolventi kurzu mohou: Získat všeobecný přehled o fi nančním řízení podniku a jeho ekonomice, porozumět postavení účetních dat v řízení podniku, zvládnout aplikaci účetních informací v manažerském rozhodování, seznámit se se základy fi nanční analýzy, ovládnout aplikace fi nančního řízení na konkrétních řešených příkladech. Hlavním cílem a přínosem pro praxi účastníků je: Porozumění fi nančním výkazům fi rmy coby dokumentů zobrazujících fi nanční situaci podniku a vazbám mezi nimi, zvládnutí fi nanční analýzy a využití informací z účetní závěrky pro ekonomické rozhodování, získání praktických dovedností v oblasti vyhodnocení rentability, zadluženosti, likvidity a aktivity fi r my. Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D. (fi nanční ředitelka, spolumajitelka společnosti PADIA, s.r.o. svět podnikových fi nancí, lektorka ekonomických témat) KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 10

11 LEDEN 2014 DANĚ A ÚČETNICTVÍ ZMĚNY V ZAHRANIČNÍM OBCHODĚ SE ZBOŽÍM A SLUŽBAMI PRO ROK 2014 N OVELA :00 14:00 OBECNÉ PŘEDPOKLADY A PRINCIPY FI- NANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ: Rozvaha výkaz zisků a ztrát výkaz o peněžních tocích (cash fl ow) účetní závěrka. FINANČNÍ A MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ: Rozdíly mezi účetnictvím fi nančním a manažerským struktura manažerského účetnictví a jeho využití pro management manažerské přehledy z fi nančního i manažerského účetnictví pro potřeby řídících pracovníků využití informací z účetních výkazů pro manažerské rozhodování. ZÁKLADY FINANČNÍ ANALÝZY: Základní principy fi nanční analýzy fi nanční ukazatele hodnocení podniku či projektu. FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ A ŘÍZENÍ: Základní pojmy fi nančního řízení základy fi nančního řízení a plánování. Subjektům obchodujícím s jinými členskými státy EU a se třetími zeměmi, celním deklarantům a ostatním osobám, které chtějí získat aktuální přehled o změnách a novinkách pro rok Získat přehled o pravidlech provádění zahraničního obchodu z pohledu uplatňování DPH, vykazování INTRASTATU a provádění celních předpisů v roce Marek Reinoha (poradce v oblasti cel a unijního obchodu) Změny v uplatňování DPH změny v pravidlech vykazování údajů pro INTRASTAT změny v celních předpisech změny v celním sazebníku změna dodacích doložek INCOTERMS diskuze a odpovědi na dotazy účastníků. V rámci výkladu budou prezentována pouze témata, která v roce 2014 doznají změn. V ostatních oblastech bude výklad zaměřen na zajímavé nebo problematické aspekty dané problematiky. KÓD: KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 11

12 DANĚ A ÚČETNICTVÍ LEDEN 2014 DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB ZA ZDAŇOVACÍ OBDOBÍ 2013 A AKTUALITY PRO ROK :00 17:00 Účastníci semináře se dozví, jak vyplnit daňové přiznání FO za rok 2013 a co nového je čeká v roce Ing. Eva Sedláková (MF ČR odbor daně z příjmů a veřejná pojistná) Ing. Jiří Šperl (daňový poradce) N OVELA 09:00 13:00 DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB ZA ZDAŇO- VACÍ OBDOBÍ 2013 A AKTUALITY PRO ROK 2014 Ing. Eva Sedláková Předmět daně z příjmů fyzických osob příjmy osvobozené od daně přenos daňové ztráty na právního nástupce daň stanovená paušální částkou zdaňování příjmů z kapitálového majetku ostatní příjmy, příjmy z postoupení pohledávky příjmy spoluvlastníků rozdělování příjmů na spolupracující osoby podnikání ve sdružení bez právní subjektivity nezdanitelné částky základu daně evidence příjmů a pohledávek při uplatňování výdajů paušální částkou konkurz a vyrovnání na straně úpadce fyzické osoby, daňové přiznání při prohlášení nebo zrušení konkurzu hospodářský rok přechod z daňové evidence na vedení účetnictví a naopak prodej podniku poplatníkem, který nevede účetnictví postoupení a vklad pohledávky do obchodní společnosti nebo družstva ukončení činnosti poplatníka s příjmy podle 7 nebo 9 zákona. 14:00 17:00 WORKSHOP VYPLNĚNÍ DAŇOVÉHO PŘI- ZNÁNÍ FO PŘÍMO NA FORMULÁŘI DAŇOVÉ- HO PŘIZNÁNÍ Ing. Jiří Šperl ELEKTRONICKÁ PODÁNÍ SE ZAMĚŘENÍM NA DPH PO NOVELE 2014 CHCETE SE DOZVĚDĚT, JAKÝM ZPŮSOBEM JE MOŽNÉ OD PODÁVAT DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ ČI JINÁ PODÁNÍ VŮČI SPRÁVCI DANĚ? N OVINKA :00 14:00 Seminář je určen pracovníkům účtáren, externím účetním, daňovým odborníkům a dalším ekonomickým pracovníkům a fi nančním ředitelům. Účastníci semináře budou informováni o nových povinnostech v oblasti podávání daňových přiznání a jiných hlášení k DPH, a o novele zákona o DPH. Blíže se seznámí s Daňovým portálem fi - nanční správy ČR. Získané poznatky si vyzkouší na praktických příkladech. Ing. Veronika Tomanová (Generální fi nanční ředitelství metodik se specializací na DPH) JUDr. Jana Volková (Generální fi nanční ředitelství právník se specializací na mezinárodní vymáhání a DPH) SEZNÁMENÍ: Se způsoby podávání dle daňového řádu a zákona o DPH novelou zákona o DPH novými možnostmi podání Daňovým portálem fi nanční správy ČR daňovou informační schránkou. INSTRUKCE: Jak vyplňovat podání v Daňovém portálu fi nanční správy ČR. Odpovědi na dotazy. Výhodou (nikoli podmínkou) aktivní účasti je praktická znalost práce s počítačem a notebook, který si účastníci přinesou s sebou. DALŠÍ TERMÍN SOBOTNÍ VÝUKA KÓD: KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 12

13 LEDEN 2014 JAK NA MZDY A PLATY V ROCE 2014 VOLNÝ CYKLUS DANĚ A ÚČETNICTVÍ N OVELA a 2. den, 3. den 09:00 14:00 MÍSTO ČS VTS, Novotného lávka 5, PRAHA 1 Zkušeným mzdovým účetním, personalistům a všem ostatním, kteří chtějí mít v této oblasti přehled. Seznámit účastníky s aktuálním stavem předpisů a postupy pro jejich aplikaci v praxi. Řešení praktických příkladů. Irena Jindrová (daňová metodička) JUDr. Roman Lang, Ph.D. (MPSV ČR odbor sociálního pojištění) Jitka Luciani (VZP vedoucí oddělení podpory služeb klientům) JUDr. Helena Pelikánová (odborná lektorka specialistka pro oblast důchodového pojištění) JUDr. František Vlasák (MPSV ČR oddělení nemocenského pojištění a pojistného) Ing. Marta Ženíšková (MPSV ČR odbor sociálního pojištění) SE SKLÁDÁ ZE TŘÍ SEMINÁŘŮ, KTERÉ LZE ABSOLVOVAT I SAMOSTATNĚ 1. seminář NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ A POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ V ROCE 2014 JUDr. František Vlasák, Ing. Marta Ženíšková 2. seminář DŮCHODOVÉ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2014 JUDr. Helena Pelikánová, JUDr. Roman Lang, Ph.D., Jitka Luciani 3. seminář ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ FO ZE ZÁVISLÉ ČINNOS- TI V ROCE 2014 A ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZA ROK 2013 Irena Jindrová Na konci cyklu účastníci obdrží Osvědčení o jeho absolvování. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 13

14 DANĚ A ÚČETNICTVÍ LEDEN 2014 ÚČETNICTVÍ PRÁVNICKÝCH OSOB, DPH A DAŇ Z PŘÍJMŮ V ROCE 2014 c y k l u s ÚČETNICTVÍ PRÁVNICKÝCH OSOB A DPH V ROCE SEMINÁŘ VOLNÝ CYKLUS 2 R EKODIFIKACE R EKODIFIKACE seminářů den 09:00 19:00, 2. den Seminář je určen pro mírně pokročilé a pokročilé účetní, hlavní účetní, daňové a účetní metodiky, eventuelně fi nanční manažery. Získat přehled o legislativních změnách platných pro rok Olga Holubová (daňová poradkyně, členka sekce DPH Komory daňových poradců ČR) Ing. Jiří Klíma (daňový poradce, člen představenstva Sdružení účetních a daňových poradců v Brně) Ing. Jana Pilátová (prezidentka Svazu účetních, daňová poradkyně, auditorka) SE SKLÁDÁ ZE DVOU SEMINÁŘŮ, KTERÉ LZE ABSOLVOVAT I SAMOSTATNĚ 1. seminář ÚČETNICTVÍ PRÁVNICKÝCH OSOB A DPH V ROCE 2014 Ing. Jana Pilátová, Olga Holubová 2. seminář DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB V ROCE 2014 Ing. Jiří Klíma 09:00 19:00 Pro mírně pokročilé a pokročilé účetní, hlavní účetní, daňové a účetní metodiky, eventuelně fi - nanční manažery. Získat přehled o legislativních změnách platných pro rok Olga Holubová (daňová poradkyně, členka sekce DPH Komory daňových poradců ČR) Ing. Jana Pilátová (prezidentka Svazu účetních, daňová poradkyně, auditorka) 09:00 14:00 ÚČETNICTVÍ PRÁVNICKÝCH OSOB Ing. Jana Pilátová Pozornost bude věnována především dopadům rekodifi kace práva do účetnictví podnikatelů podle aktuálně platných účetních předpisů. 15:00 19:00 DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY Olga Holubová Hlavním tématem bude novela zákona o DPH navržená v souvislosti s rekodifi kací soukromého práva, případně další novinky z oblasti DPH. KÓD: CENA: Kč bez DPH (vč. slevy ve výši Kč při účasti na celém cyklu) Kč vč. 21% DPH KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 14

15 LEDEN 2014 DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB V ROCE SEMINÁŘ Pro mírně pokročilé a pokročilé účetní, hlavní účetní, daňové a účetní metodiky, eventuelně fi - nanční manažery. Získat přehled o legislativních změnách platných pro rok Ing. Jiří Klíma (daňový poradce, člen představenstva Sdružení účetních a daňových poradců v Brně) R EKODIFIKACE Seminář bude zaměřen na novelu zákona o dani z příjmů právnických osob reagující na rekodifi kaci občanského práva, případně na další novinky v této oblasti. 2 DANĚ A ÚČETNICTVÍ Účetní závěrka Základ daně Finanční analýza podnikatelských subjektů roku 2013 Ivana Pilařová / Jana Pilátová N OVINKA Tato publikace je svým komplexním zaměřením žádanou pomůckou pro podnikatele, účetní, daňové a fi nanční poradce i pro účetní a poradenské fi r my. Není třeba pořizovat si několik knih, naše obsahuje všechny čtyři potřebné kapitoly: účetní závěrka základ daně fi nanční analýza účetní novinky 2013 a 2014 A co publikaci odlišuje od tematicky podobných? Především její PRAKTICKÉ ZAMĚ- ŘENÍ, teoretické pasáže jsou omezeny na nezbytné minimum a neobsahují zbytečné citace zákonů. Čtenáři jsou v ucelených kapitolách na řadě praktických příkladů seznamováni s účtováním výsledků inventarizace, odpisů, rezerv, dohadných položek, splatné a odložené daňové povinnosti, ve druhé části první kapitoly následují základní informace o obsahu účetní závěrky. Druhá kapitola je věnována základu daně, především podrobnému rozboru položek, které základ daně zvyšují a které ho snižují, a to ve vazbě na jednotlivé řádky daňového přiznání daně z příjmů právnických osob. Čtenáři zde najdou i řešení aktuálních daňových problémů roku 2013 jak na základě novelizace zákona, tak i z pohledu Pokynu D 6 jako je odpis pohledávek, technické zhodnocení pronajatého majetku z pohledu nájemce i pronajímatele, fi nanční náklady včetně příkladu výpočtu daňové uznatelnosti těchto nákladů a jejich rozbor. Zastoupena je rovněž problematika dodaňování závazků a oprava chyb minulých let. Pozornost je věnována i odčitatelným položkám od základu daně, zejména podmínkám odpočtu daňové ztráty, samostatnému základu daně a slevám na dani. Třetí kapitola je věnována fi nanční analýze, budete seznámeni s ukazateli platební schopnosti, rentability, fi nanční stability, aktivity a s ukazateli na bázi cash fl ow. Praktici jistě ocení čtvrtou kapitolu, kde najdou shrnutí novinek v účetnictví roku 2013 a upozornění na připravované novinky roku KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH Vazba brožovaná, formát 165 x 235 mm, počet stran 200 Doporučená cena 195 Kč zvýhodněná cena pro klienty 1. VOX a.s. 165 Kč vč. DPH 15

16 DANĚ A ÚČETNICTVÍ LEDEN 2014 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE, SESTAVENÍ PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMU PRÁVNICKÝCH OSOB Seminář je určen pro občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, zájmová sdružení právnických osob, nadace a nadační fondy, církve a církevní organizace a školské právnické osoby účtující dle vyhlášky 504/2002 Sb.. Je určen pro všechny, kdo musí sestavit, schválit či podepsat účetní závěrku a sestavit přiznání daně z příjmu právnických osob. Orientačně mohou být zodpovězeny i dotazy týkající se účetní závěrky bytového družstva (účtují dle vyhlášky 500/2002 Sb.) nebo společenství vlastníků. Seminář bude zaměřen na praktické postupy pro účetní nestátních neziskových organizací, které musí sestavit závěrku a přiznání k dani z příjmu a v rámci ukončení roku řešit další problémy, např. s vyúčtováním dotací, koefi cientem DPH, sestavením rozpočtu na další rok. Ing. Dagmar Beránková (auditorka a daňová poradkyně) Úvodem budou probrány novely předpisů včetně informací ohledně novely občanského zákoníku. Příprava na účetní závěrku (vazba na zákon, zřizovatele, statutární orgán) inventarizace fyzická, dokladová a tzv. kombinovaná kontrolní vazby v účetnictví (účty aktiv, pasiv, nákladů a výnosů, podrozvaha), rozdíly mezi postupy účtování platné pro podnikatelské subjekty nejčastější chyby a omyly (dary, dotace, příspěvky) sestavení rozvahy a výkazu zisků a ztráty, výsledek hospodaření minulého roku příloha k účetní závěrce, příprava na audit účetní závěrky dva přístupy k sestavení přiznání, hlavní a hospodářská činnost, členění výnosů na osvobozené, které jsou či nejsou předmětem daně a přiřazení nákladů, závazné posouzení formulář přiznání, příloha k daňovému přiznání pohled auditora a daňového poradce dotazy mohou být kladeny v průběhu celého semináře. Na základě požadavků posluchačů lze probrat i nutnost a problémy sestavení rozpočtu neziskové organizace a návaznost rozpočtu na účetnictví. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 16

17 LEDEN 2014 REKODIFIKACE SNADNO A RYCHLE SOUHRN NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ZMĚN, KTERÉ V KAŽDODENNÍ PRAXI PŘINÁŠÍ NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK A ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH DANĚ A ÚČETNICTVÍ R EKODIFIKACE :00 13:00 Seminář je určen pro všechny zájemce z řad široké odborné veřejnosti, kteří se chtějí blíže seznámit s nejdůležitějšími změnami, které nová regulace soukromého práva přináší, zejména pro pracovníky ekonomických, účetních, fi nančních a právních úseků společností, auditory, daňové poradce, účetní a dále také členy středního managementu. Nový občanský zákoník (NOZ) a zákon o obchodních korporacích (ZOK) a s nimi související změny se dotknou každého člověka či právnické osoby. Cílem semináře je seznámit účastníky s těmi nejdůležitějšími změnami, které NOZ a ZOK přinášejí, upozornit na významné novinky a poskytnout posluchačům návod na provedení případných změn, při vyjednávání smluvních podmínek a každodenním fungování obchodní korporace. V rámci semináře bude srovnávána současná i nová právní úprava a budou vysvětleny stěžejní pojmy, které v NOZ a ZOK získávají oproti současné úpravě odlišný nebo pozměněný obsah. Mgr. Jiří Lehečka (advokát) Orientace v systému nových právních předpisů, zejména v novém občanském zákoníku základní zásady soukromého práva (se zaměřením na zásadu závaznosti daného slibu a uzavřené smlouvy, dále zejména autonomie vůle, dispozitivita vs. kogentnost, dobrá víra, poctivost, ochrana slabší strany) přechodná ustanovení předsmluvní odpovědnost změny při uzavírání smluv a u obchodních podmínek změny v právní úpravě promlčení novinky v kupní smlouvě novinky v oblasti nemovitostí, bytového spoluvlastnictví, společenství vlastníků jednotek práva k cizím věcem (právo stavby, zástavní právo, služebnosti). Povinnost přizpůsobit zakladatelské dokumenty a smlouvy o výkonu funkce podřízení se režimu ZOK u společností smlouva o výkonu funkce člena orgánu v kapitálové společnosti nové požadavky a náležitosti povinnosti člena statutárního orgánu a důsledky jejich porušení výplata zisku a záloh na podíl na zisku test solventnosti vlivná (ovládající) osoba ručení statutárního orgánu za dluhy úpadek schválení neoprávněného jednání omezení jednatelského oprávnění statutární orgán, resp. jeho člen jako zaměstnanec souběh funkcí jednání korporace prostřednictvím zaměstnanců a dalších pověřených osob, prokuristy a opatrovníka novinky u zprávy o vztazích (mezi ovládající a ovládanou osobou). KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 17

18 DANĚ A ÚČETNICTVÍ LEDEN 2014 PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ ZÁKONA O DPH V ROCE 2014 ZMĚNY ZÁKONA O DPH VE VAZBĚ NA NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK R EKODIFIKACE K DP ČR :00 17:00 MÍSTO ČS VTS, Novotného lávka 5, PRAHA 1 Na semináři účastníci získají přehled o nejdůležitějších legislativních změnách platných pro rok Ing. Ivana Langerová (daňová poradkyně) Poslední tři novelizace zákona o DPH, které proběhly s účinností od dubna 2011, ledna 2012 a ledna 2013 přinesly velké množství změn a problémů do praktického uplatňování daně z přidané hodnoty. Nejdůležitější změny v rámci novelizací: Úprava některých základních pojmů změna data, od něhož se osoba povinná k dani, která překročila limit obratu, stává plátcem dílčí změny v určení místa plnění vypuštění ustanovení 21 odst. 2 ZDPH, takže i plátcům, kteří v souladu s účetními předpisy nevedou účetnictví, vzniká povinnost přiznat daň ke dni přijetí úplaty, pokud je úplata přijata před uskutečněním plnění změny při opravách základu a výše daně možnost opravy daně u neuhrazených pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení lhůta stanovená v 56 ZDPH pro osvobození převodu staveb, bytů a nebytových prostor se prodlužuje na pět let, prodloužení lhůty se dle přechodných ustanovení bude týkat až nemovitostí nabytých po vstupu novely ZDPH v účinnost (Plátci budou moci převod zdaňovat i po uplynutí stanovené lhůty, pokud se tak rozhodnou.) zveřejnění čísla účtu, který plátce používá pro ekonomickou činnost zavedení institutu nespolehlivého plátce, tuto skutečnost stanoví správce daně rozhodnutím, odvolání proti tomuto rozhodnutí bude mít odkladný účinek je-li dodavatel nespolehlivým plátcem nebo bude zaplaceno na jiný než zveřejněný účet, může správce daně dle doplněného 109 ZDPH stanovit ručitelem za nezaplacenou daň příjemce plnění povinná elektronická forma všech podání v oblasti DPH od roku Rok 2014 je rokem změn ve vazbě na nový občanský zákoník zákon o DPH není výjimkou. Většina z cca 300 navržených novelizačních bodů je přímou reakcí na rekodifikaci soukromého práva. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH KÓD: CENA: Kč bez DPH (cena pro členy Komory daňových poradců ČR) 18

19 LEDEN 2014 PRŮŘEZ ZMĚN ZÁKONŮ V OBLASTI DANÍ A ÚČETNIC- TVÍ NA SLOVENSKU OD VOLNÝ CYKLUS N OVELA c y k l u s DANĚ A ÚČETNICTVÍ ZÁKON O DANI Z PŘÍJMŮ A O ÚČETNICTVÍ NA SLOVENSKU OD SEMINÁŘ N OVELA seminářů Účetním a daňovým poradcům společností, které mají obchodní styky se slovenskými partnery a všem ostatním, kteří mají o tuto problematiku zájem. Informovat o změnách v oblasti daně z příjmů, účetnictví a DPH od Ing. Alica Orda-Oravcová (GT&C Slovakia k.s., partner, daňová poradkyně, členka metodicko legislativní komise pro daň z příjmů v SKDP SR) Ing. Milan Vargan (TAX systems, k.s., partner, daňový poradce, předseda metodicko-legislativní komise pro DPH při KDP SR) SE SKLÁDÁ ZE DVOU SEMINÁŘŮ, KTERÉ LZE ABSOLVOVAT I SAMOSTATNĚ 1. seminář ZÁKON O DANI Z PŘÍJMŮ A O ÚČETNICTVÍ NA SLOVENSKU OD Ing. Alica Orda-Oravcová 2. seminář NOVELA ZÁKONA O DPH NA SLOVENSKU OD A VYBRANÉ PROBLÉMY Ing. Milan Vargan KÓD: CENA: Kč bez DPH (vč. slevy ve výši 590 Kč při účasti na celém cyklu) Kč vč. 21% DPH Českým účetním a daňovým poradcům společností, které mají obchodní styky se slovenskými partnery a všem ostatním, kteří mají o tuto problematiku zájem. Informovat o změnách v oblasti účetnictví a daně z příjmů od Ing. Alica Orda-Oravcová (GT&C Slovakia k.s., partner, daňová poradkyně, členka metodicko legislativní komise pro daň z příjmů v SKDP SR) ZÁKON O DANI Z PŘÍJMŮ: Změna ve zdaňování nepeněžního příjmu motorového vozidla používaného na služební a soukromé účely sjednocení formy daňové evidence pro všechny FO podnikatele, rozšíření okruhu využití daňové evidence zavedení definice daňového poplatníka nesmluvního státu uplatnění zvýšené sazby srážkové daně rozšíření definice stálé provozovny o koncept tzv. služební stálé provozovny zpřesnění povinnosti daňového poplatníka s omezenou daňovou povinností při výpočtu základu daně zrušení vybraných oznamovacích povinností postupné zahrnování neuhrazených závazků do základu daně změny vyplývající z aktualizovaného znění Směrnice OECD v oblasti transferového oceňování možnost stanovení výdajů při PHL daňovým poplatníkem FO podnikatelem ( 6) změna při poukázání 2 % zaměstnanců pro registrované příjemce změna při placení záloh ( 42) pokuta za nevystavení a nedoručení potvrzení o příjmu a za nepodání, resp. zpoždění podání přehledu zaokrouhlování částek v daňovém zákonu. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ: Registr ukládání účetních závěrek (rozsah a forma listin) změny ve zveřejňování údajů ( 21) upřesnění ustanovení o správních deliktech. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 19

20 DANĚ A ÚČETNICTVÍ LEDEN 2014 NOVELA ZÁKONA O DPH NA SLOVENSKU OD A VYBRANÉ PROBLÉMY 2. SEMINÁŘ Českým účetním a daňovým poradcům společností, které mají obchodní styky se slovenskými partnery a všem ostatním, kteří mají o tuto problematiku zájem. Informovat o změnách v oblasti DPH od Ing. Milan Vargan (TAX systems, k.s., partner, daňový poradce, předseda metodicko-legislativní komise pro DPH při KDP SR) N OVELA Změny v registraci DPH smlouva o sdružení, nabytí podniku, skupina DPH rozšíření složení jistiny nová úprava při vystavování dobropisů v určitých případech období vystavení dokladu rozšíření možností ručení při osvobozeném dovozu zboží možnost odpočtu DPH při podání dodatečného přiznání z důvodu nabytí zboží z jiného ČSEU nový druh kontrolních výkazů pro tuzemské dodání a koupi samozdanění při dovozu zboží se opět odkládá. 2 Zakázkové vzdělávání skutečně podle Vašich představ...na nás se můžete spolehnout KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH ZAKÁZKOVÉ ODDĚLENÍ 20

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: MORÁVEK, Z.; PROKŮPKOVÁ, D. Příspěvkové organizace 2015. 2. aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. 292 s. Autoři jednotlivých

Více

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace...

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace... Obsah ČÁST I Právo Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí...................................... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace................. 1125

Více

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Přehled aktualit 1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) Prováděcí

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A 2 Základní

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR 2012 (3 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně, základní pojmy a prvky

Více

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem. KAPITOLA 1 Obecné principy... 1100 2 Obce jako veřejnoprávní korporace... 1125

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem. KAPITOLA 1 Obecné principy... 1100 2 Obce jako veřejnoprávní korporace... 1125 Obsah ČÁST I Právo HLAVA I Příspěvkové organizace Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem 1............................................. 1100 2 Obce jako veřejnoprávní korporace............................

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 D aňový kalendář Březen 2011 1. březen (úterý) Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 8. březen (úterý) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Informační a poradenský systém ÚČETNÍ PORADCE. Odborný tým Svazu účetních

Informační a poradenský systém ÚČETNÍ PORADCE. Odborný tým Svazu účetních Informační a poradenský systém ÚČETNÍ PORADCE Metodická sekce Svazu účetních: Odborný tým Svazu účetních Ing. Jana Pilátová prezidentka Svazu účetních, šéfredaktorka časopisu Metodické aktuality Svazu

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. pořádá. 1. ročník ÚČETNÍ A DAŇOVÉ KONFERENCE. která se uskuteční. ve dnech 25. a 26.

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. pořádá. 1. ročník ÚČETNÍ A DAŇOVÉ KONFERENCE. která se uskuteční. ve dnech 25. a 26. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO pořádá 1. ročník ÚČETNÍ A DAŇOVÉ KONFERENCE která se uskuteční ve dnech 25. a 26. října 2010 v budově SVŠE Znojmo, Loucká 21 Těšit se můžete na přednášky předních

Více

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Ing. Hana Čermáková Účetní závěrka v JÚ a vyplnění DP za rok 2003 Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Účetní závěrka v JÚ se týká fyzických

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifi kační

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 12 Finanční zpravodaj 1/2014 9 Změna Českého účetního standardu č. 001 Účty a zásady účtování na účtech oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

OBSAH: Adresa: Bubeníčkova 13 Kontakt: Tel./fax: 545 245 576 615 00 Brno E-mail: su-brno@su-brno.cz www.su-brno.cz

OBSAH: Adresa: Bubeníčkova 13 Kontakt: Tel./fax: 545 245 576 615 00 Brno E-mail: su-brno@su-brno.cz www.su-brno.cz 12/2008 základní organizace BRNO ZPRAVODAJ 1. Semináře 2. Připravujeme 3. Odborné téma 4. Organizační záležitosti OBSAH: Adresa: Bubeníčkova 13 Kontakt: Tel./fax: 545 245 576 615 00 Brno E-mail: su-brno@su-brno.cz

Více

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností JANA SKÁLOVÁ Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností 2., aktualizované vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: SKÁLOVÁ, J. Účetní a daňové souvislosti

Více

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Daně z příjmů Dne 19. prosince 2008 podepsal prezident republiky novelu zákona o daních

Více

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více

OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU

OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU Metodický list pro první soustředění kombinované formy Mgr. studia předmětu OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU ODOP (4 soustředění) Název tématického celku : Optimalizace daně z příjmů v oblasti vztahu

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

OBSAH: Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt: Tel./fax: 541 212 681 616 00 Brno mobil: 723 035 947 mail: su-brno@su-brno.cz www.su-brno.

OBSAH: Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt: Tel./fax: 541 212 681 616 00 Brno mobil: 723 035 947 mail: su-brno@su-brno.cz www.su-brno. 2/2010 základní organizace BRNO ZPRAVODAJ OBSAH: 1. Semináře 2. Informace k pojištění 3. Informace České daňové správy 4. Organizační záležitosti 5. Nabídka pracovního místa Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt:

Více

Obsah Úvod 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Účtování dílčích oblastí

Obsah Úvod 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Účtování dílčích oblastí Obsah Úvod 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek RNDr. Ivan BRYCHTA Jak alespoň částečně daňově zmírnit dopady toho, že dlužník neuhradil pohledávku, která již byla zdaněna a možná i zatížena odvodem DPH

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Jihomoravský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Brno III Daňové identifikační číslo

Více

DÁMY A PÁNOVÉ, To vše souvisí a vyvíjí se jedno z druhého.

DÁMY A PÁNOVÉ, To vše souvisí a vyvíjí se jedno z druhého. DÁMY A PÁNOVÉ, situace na českém trhu práce je, jaká je. Na jedné straně jsou ti, kteří práci nemají, na straně druhé je práce, která nemá, kdo by ji vykonával. Nezáleží na tom, jak hodně nebo málo honosně

Více

V souvislosti s novým 17b byla provedena úprava v souvisejících ustanoveních jako např. v 19 odst. 12 a v 20a zákona.

V souvislosti s novým 17b byla provedena úprava v souvisejících ustanoveních jako např. v 19 odst. 12 a v 20a zákona. Informace Generálního finančního ředitelství k novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 267/2014 Sb. o změně zákona o daních z příjmů a změně

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy Maturitní okruhy 1) Výrobní faktory 2) Personalistika 3) Finanční trh 4) Bankovní systém, ČNB 5) Obchodní banky a jejich funkce 6) Výrobní činnost 7) Podnikání, vznik a zánik podniku 8) Financování podniku

Více

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Základy účetnictví 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Právní normy Obchodní zákoník ( 39 a 40) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Jihomoravský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Boskovicích 0 Daňové identifikační

Více

Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...10 Seznam ostatních zkratek...14 Úvod...15

Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...10 Seznam ostatních zkratek...14 Úvod...15 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...10 Seznam ostatních zkratek...14 Úvod...15 Díl I Daně 1 Daň z nabytí nemovitých věcí...21 2 Daň z nemovitých věcí...33 2.1 Daň z pozemků...34 2.2

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

Daně, účetnictví a finance

Daně, účetnictví a finance V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Daně, účetnictví a finance kurzy a semináře leden duben 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz Pf 2015 Děkujeme vám za přízeň

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. - - - - - - - - zákona P Ř I Z N Á N Í

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. - - - - - - - - zákona P Ř I Z N Á N Í Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu pro Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifikační číslo 0

Více

1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb...

1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb... ISSN-0322-9653 31. 12. 2013 Ročník XLVIII Cena 80 Kč 1 MINISTERSTVO FINANCÍ 1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifi kační

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ...

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ... OBSAH Předmluva............................................................. XIII Seznam použitých zkratek................................................ XVI ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...........................

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek 1. Vznik společenství vlastníků jednotek právnické osoby... 1 2. SVJ účetní jednotka... 2 2.1. Účetní předpisy... 2 2.2. Účtování příspěvku

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ ZÁŘÍ - PROSINEC 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 VYŠKOV Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky ! SMĚRNICE č.1/2010 HARMONOGRAM ÚČETNí ZÁVĚRKY Obec: Záměl Adresa: Zámě1158, 51743 Potštejn IČO: 275531 Směrnici zpracoval: Štěpánka Slezákolá Směrnici schválil: JO.s.f.F /ljovotn'! Projednáno a schváleno

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Podnikání v České republice

Podnikání v České republice 1. Rámcové podmínky podnikání v České republice Od 1.5.2004 je členským státem Evropské unie. Tímto dnem se trh České republiky plně otevřel stávajícím i novým členským státům. nestanovila podnikatelským

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU)

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.3 Cizí zdroje - závazky podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, vymezení

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Nevýdělečné organizace v teorii VÁCLAV DOBROZEMSKÝ JAN STEJSKAL Vzor citace: DOBROZEMSKÝ, V.; STEJSKAL, J. Nevýdělečné

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 07_2011 září 2011

Více

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004 Ing. Hana Čermáková daňová poradkyně certifikovaná bilanční účetní Přechod z jednoduchého na podvojné k 1. 1. 2004 Povinnosti podnikatele při přechodu z jednoduchého (dále JÚ) na podvojné (dále PÚ): Způsob

Více

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. ÚČETNICTVÍ Činnost vedoucí ke zjištění stavu a změn majetku a jeho zdrojů, výsledku hospodaření za určité období. Umožňuje kontrolu hospodaření.

Více

Výuka SAP-FI TUL Liberec

Výuka SAP-FI TUL Liberec Výuka SAP-FI TUL Liberec 26.11.2013 pomáháme Vám růst 1 Finanční účetnictví v SAP R/3 Lenka Rydvalová Výuka na TUL - rozsah 1. Blok (7.10.) 2. Blok (21.10) 3. Blok (4.11) 4. Blok (11.11) 5. Blok (18.11)

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9 Úvod... 13 1 Finanční leasing v české legislativě... 15 1 Dodatečné vyměření daně při zjištění nesplnění podmínek pro uplatnění

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř I Z N Á N Í

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř I Z N Á N Í Než začte vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro PRAHU Daňové identifikační číslo C Z Identifikační číslo Daňové přiznání řádné dodatečné Důvody pro podání dodatečného

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Havlíčkově Brodě Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Daňové identifikační číslo C Z Identifikační číslo Daňové přiznání ) ) řádné dodatečné opravné

Více

nové vymezení a daňová pravidla pro dřívější neziskovky jaké jsou možnosti z pohledu daní z příjmů a jak na to

nové vymezení a daňová pravidla pro dřívější neziskovky jaké jsou možnosti z pohledu daní z příjmů a jak na to Veřejně prospěšný poplatník v roce 2014 z pohledu daní z příjmů RNDr. Ivan BRYCHTA nové vymezení a daňová pravidla pro dřívější neziskovky jaké jsou možnosti z pohledu daní z příjmů a jak na to Co způsobilo

Více

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15 Obsah Seznam autorů................................................ 3 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.............. 11 Úvod........................................................

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8 Úvod 11 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 1 Zahraniční osoba z Arménie podnikající v ČR - zápis v obchodním rejstříku 17

Více

OBSAH: Adresa: Bubeníčkova 13 Kontakt: Tel./fax: 545 245 576 615 00 Brno E-mail: su-brno@su-brno.cz www.su-brno.cz

OBSAH: Adresa: Bubeníčkova 13 Kontakt: Tel./fax: 545 245 576 615 00 Brno E-mail: su-brno@su-brno.cz www.su-brno.cz 9/2008 základní organizace BRNO ZPRAVODAJ 1. Semináře 2. Připravujeme 3. Kurzy 4. Pobytové kurzy 5. Odborné téma OBSAH: Adresa: Bubeníčkova 13 Kontakt: Tel./fax: 545 245 576 615 00 Brno E-mail: su-brno@su-brno.cz

Více

uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se rozhodnout?

uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se rozhodnout? Způsob uplatňování výdajů (nákladů) fyzickou osobou RNDr. Ivan BRYCHTA uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

XVII. Celostátní finanční konference Svaz měst a obcí České republiky

XVII. Celostátní finanční konference Svaz měst a obcí České republiky XVII. Celostátní finanční konference Svaz měst a obcí České republiky Další vývoj finanční správy a hlavní změny v daňových zákonech pro rok 2015 Praha, 4. prosince 2014 Ing. Jiří Fojtík, Ing. Jarmila

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

ZPRAVODAJ OBSAH: Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt: mobil: 723 035 947 616 00 Brno tel: 530 335 308!!! mail:su-brno@su-brno.cz www.su-brno.

ZPRAVODAJ OBSAH: Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt: mobil: 723 035 947 616 00 Brno tel: 530 335 308!!! mail:su-brno@su-brno.cz www.su-brno. 1/2015 BRNO ZPRAVODAJ OBSAH: 1. Nabídka seminářů na 01/2015 2. Ceny seminářů v 01/2015 3. Způsob přihlašování na semináře 4. Členské příspěvky a pojistné na rok 2015 Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt: mobil:

Více