Vysoká škola ekonomická v Praze. Diplomová práce Bc. Zuzana Kůdelová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola ekonomická v Praze. Diplomová práce. 2010 Bc. Zuzana Kůdelová"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Diplomová práce 2010 Bc. Zuzana Kůdelová

2 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Hlavní specializace: Podniková ekonomika a management Název diplomové práce Zhodnocení změny skladového informačního a řídícího systému v ČSAD Hodonín a.s. Vypracovala: Bc. Zuzana Kůdelová Vedoucí diplomové práce: prof. Ing. Petr Pernica, CSc.

3 P r o h l á š e n í Prohlašuji, že diplomovou práci na téma Zhodnocení změny skladového informačního a řídícího systému v ČSAD Hodonín a.s. jsem vypracovala samostatně. Použitou literaturu a podkladové materiály uvádím v přiloženém seznamu literatury. V Praze dne 2. června 2010 Podpis

4 Poděkování: Tímto bych ráda poděkovala Ing. Františku Kynclovi PhD. za možnost zpracovávat tuto diplomovou práci ve spolupráci se společností ČSAD Hodonín a.s. Především děkuji Jaromíru Linhartovi za poskytnutí cenných informací o společnosti, které mi posloužily jako podklad pro mou práci a Ing. Josefu Černému ze společnosti ICZ a.s., který mi pomohl lépe proniknout do problematiky Warehouse Management System. Velice si také vážím cenných rad a připomínek, nejvíce však času, který mi věnoval vedoucí mé diplomové práce pan prof. Ing. Petr Pernica, CSc.

5 Obsah: Úvod Logistika versus Supply Chain Management Logistika Supply Chain Management Outsourcing Outsourcing logistiky v České republice Poskytovatelé logistických služeb Poskytovatelé pracující na úrovni 3PL Poskytovatelé pracující na úrovni 4PL Poskytovatelé pracující na úrovni 5PL Informační kompetence poskytovatelů logistických služeb Poskytovatelé s převažujícím podílem skladových služeb Skladový informační a řídící systém Možnosti a formy integrace WMS Vertikální integrace Horizontální integrace Moderní technologie využitelné ve spojitosti s WMS Mobilní terminály Technologie pick-by-voice Technologie RFID Spolupráce WMS s dalšími aplikacemi Efekty plynoucí z implementace WMS WMS nebo člověk Stručná charakteristika společnosti ČSAD Hodonín a.s Vize společnosti ČSAD Hodonín a.s Sklady provozované ČSAD Hodonín a.s Sklad Brno - Šlapanice Současní zákazníci společnosti ČSAD Hodonín a.s Diversey Česká republika, s.r.o HARTMANN RICO a.s Skladový informační a řídící systém ve společnosti ČSAD Hodonín a.s Požadavky společnosti ČSAD Hodonín a.s. na WMS Typy hmotných toků

6 7 Popis skladového informačního a řídícího systému ve společnosti ČSAD Hodonín a.s Společnost ICZ a.s Společnost CID International, a.s Správa kmenových dat Katalog obchodních partnerů Katalog skladových lokací Katalog zboží Katalog Služby přidávající hodnotu Přehled dalších datových objektů Přehled skladových procesů řízených skladovým informačním a řídícím systémem Příjem zboží Zaskladnění přijatého zboží Výdej zboží Vyskladnění a vychystání dodávky Kontrola a expedice zboží Přesun zboží Inventarizace Služby přidávající hodnotu zboží Evidence výkonů Evidence skladu Tiskové sestavy Vnější rozhraní Rozdíly skladových systémů OSIRIS a LOGI v ČSAD Hodonín a.s Výběr dodavatele skladového informačního a řídícího systému Příprava na výběrové řízení z pohledu zadavatele Sestavení projektového týmu Průběh výběrového řízení a následné implementace systému Kritéria pro výběr skladového informačního a řídícího systému Základní údaje o dodavateli skladového systému Technologická kritéria Funkcionality systému Adaptabilita systému Zhodnocení změny WMS ve společnosti ČSAD Hodonín a.s Závěr Zdroje

7 Úvod V době, kdy skoro každý podnik nějak ovlivnila hospodářská a finanční krize, nevyjímaje ani poskytovatele logistických služeb, se mnohé firmy musely důrazně zamyslet nad obranou proti takovýmto neočekávaným vlivům ekonomiky. Většina z nich našla jediné řešení, úsporu nákladů. Tento přístup firmám možná krátkodobě pomůže, ovšem je třeba hledat daleko strategičtější řešení, které budou více zaměřené do budoucna. Nadto v posledních letech dramaticky vzrostla konkurence na trhu poskytování logistických služeb. Bojuje se především takovými zbraněmi, jako jsou šíře a nárůst nabídky. Ovšem pravdou zůstává, že jakoukoli logistickou službu dokáže za čas konkurence okopírovat a nabízet minimálně za stejnou cenu. Proto je třeba mít takovou konkurenční výhodu, která přinese zákazníkům jistou přidanou hodnotu, na kterou budou protivníci krátcí. Zda takovou konkurenční výhodou může být informační systém, konkrétně Warehouse Management System, který podporuje a řídí skladové procesy, by měla pomoci rozhodnout i tato diplomová práce. Odborné studie ukazují, že informační kompetence poskytovatelů logistických služeb je v dnešní době jedním z klíčových kritérií pro jejich výběr, a na druhé straně je velice často důvodem pro jejich změnu. Proto i poskytovatelé logistických služeb již pochopili, že je potřeba klást velký důraz na výběr vhodného informačního systému. Tato diplomová práce byla zpracovávána ve spolupráci se společností ČSAD Hodonín a.s., která se řadí mezi významné tuzemské poskytovatele logistických služeb s výrazným podílem služeb jakkoliv souvisejících se skladováním zboží pro cizí ukladatele. Z tohoto důvodu se také tato práce zaměřuje na skladový informační a řídící systém, jehož výběr společnost již nejednou podcenila. Práce má proto jako hlavní úkol zhodnotit změnu skladového systému v této společnosti. V průběhu hledání a zpracovávání podkladů se však objevil ještě druhý úkol, jehož podstata spočívá ve vytvoření jakéhosi ideálního postupu při výběru vhodného skladového systému a jeho dodavatele. Tento postup vychází z praktických zkušeností dodavatelů informačních systémů a jeho nejdůležitější součástí jsou kritéria pro objektivní zhodnocení jednotlivých systémů a jejich dodavatelů. 3

8 1 Logistika versus Supply Chain Management Pro celkové pochopení problematiky této diplomové práce by bylo vhodné nejprve na úvod vysvětlit dva základní pojmy, které jsou neustále zmiňovány ve spojitosti s jakýmkoliv logistickým tématem. Mám na mysli výraz logistika a supply chain management, nejčastěji překládaný do češtiny jako řízení dodavatelského (případně logistického) řetězce. Doposud není zcela jednoznačné, zda jsou tyto dva pojmy synonymem a je možné je za určitých okolností libovolně zaměňovat, tedy zda mají stejný či podobný význam. Na konci 90. let 20. století byl zřetelně patrný přechod od používání výrazu logistika ke slovnímu spojení supply chain management. Tento posun taktéž dokazuje nespočetné množství odborných článků, literatury a rovněž fakt, že jedna z nejvýznamnějších světových organizací zabývající se problematikou logistiky se v roce 2005 z Council of Logistics Management přejmenovala na Council of Supply Chain Management Professionals. V poslední době se tedy spíše odborníci přiklánějí k názoru, že výraz supply chain management je spíše rozšířením původní definice logistiky, a že bychom tyto dva pojmy rozhodně neměli zaměňovat. 1.1 Logistika Výraz logistika se poprvé objevil v 18. století ve Francii. Avšak koncept logistiky jako takové byl poprvé vysvětlen v knize barona Antoine-Henri de Jomini s názvem Umění války, která byla napsána v roce Autor, generálporučík napoleonské armády, odvodil pojem logistika z názvu pozice jednoho z Napoleonových generálů, v původním znění Major General des Logis (z francouzského logis = ubytování). Povinností této osoby bylo řízení ubytování celého vojska a stavba vojenského tábora, což jak se později ukázalo, bylo jedním z klíčových faktorů úspěchu dlouhých napoleonských bitev a tato pozice se stala následně jednou z nejdůležitějších v celé armádě. Tento koncept se následně přenesl i do více vojenských oblastí, v podstatě pomáhal řídit veškerou materiální i nemateriální podporu bojujícím jednotkám, např. potravu, munici, lékařské zabezpečení. Později, zhruba po druhé světové válce, se zásady vojenské logistiky začaly využívat i v ekonomice, mluvíme tedy o tzv. hospodářské logistice a následně i o logistice podnikové. Pro účely této diplomové práce nám zcela vyhovuje definice, kterou pravidelně reviduje již výše zmíněná organizace Council of Supply Chain Management Professionals, logistika je součástí procesu dodavatelského řetězce, který plánuje, realizuje, řídí a kontroluje účinný, efektivní tok a skladování zboží, služeb a s nimi souvisejících informací z místa vzniku do místa spotřeby za účelem uspokojení požadavků zákazníků. Převzato z definice CSCMP (Council of Supply Chain Management Professionals). Dostupné z WWW: 4

9 1.2 Supply Chain Management Termín Supply Chain Management poprvé použili zaměstnanci jedné americké konzultantské firmy na počátku 80. let 20. století, kdy se již zdála definice logistiky poněkud úzká a neříkala nic o velmi důležitých subjektech, jako například dodavatelích, distributorech, poskytovatelích logistických služeb ani zákaznících společnosti. Pokud chceme definovat řízení dodavatelského (někdy se také uvádí pojem logistický či zásobovací) řetězce, je nejprve nutné vysvětlit právě význam slovního spojení dodavatelský řetězec. Dodavatelský řetězec (supply chain) je obecně chápán v dnešní době více než řetězec spíše jako síť společností, který začíná u nezpracovaných surovin a končí finálním produktem u konečného spotřebitele. Řízení dodavatelského řetězce je tedy poněkud širší pojem než řízení logistiky. Pro účely této práce bychom z předešlých úvodních kapitol měli vyvodit cenný závěr, že v dnešní době se na první místo dostává optimalizace celého integrovaného dodavatelského řetězce před dílčí optimalizací logistiky uvnitř jedné společnosti. 2 Outsourcing Není žádnou novinkou, že mnohé společnosti všude po světě se stále více zaměřují na svůj core business, tedy na své klíčové aktivity, hlavní předmět podnikání a vedlejší činnosti vytěsňují mimo podnik, outsourcují a přenechávají tak specialistům v daném oboru. Nejvíce roste poptávka po těchto službách: provozování kontaktních center, přebírání obchodních procesů, informačních a komunikačních technologií a logistiky. Rozvoj outsourcingu je způsobován zvláště těmito skutečnostmi, úsporou nákladů, omezenými personálními zdroji a snahou vyhnout se rozsáhlým investicím. 2.1 Outsourcing logistiky v České republice Rozhodování, zda zajišťovat logistickou činnost vlastními silami a prostředky nebo ji zcela outsourcovat, leží pouze na bedrech samotné společnosti. V popředí mezi kritérii pro rozhodování stále stojí spíše taktické důvody než ty strategické, což zcela jistě není správné a často to vede právě k neúspěchu celého outsourcingového projektu. Správnými impulsy k outsourcingu by tedy měly být především pružnější reakce, lepší soustředění se na hlavní činnost, efektivnější vynakládání zdrojů, možnost dosažení vyšší či alespoň udržení stejné úrovně logistických (dodavatelských) schopností. Až po těchto důvodech by měly přijít na řadu ty taktické, tedy spíše důvody ekonomické, jako úspora nákladů. 5

10 České podniky přisuzují největší váhu těmto kritériím pro výběr poskytovatelů logistických služeb Zpracováno z PERNICA, Petr. Důvody pro outsourcing a výběr poskytovatele logistických služeb. Logistika (online archiv), Dostupné z WWW: znalosti poskytovatele co do oboru a služeb, zkušenosti poskytovatele s obdobnými projekty, dobré zkušenosti s tímto poskytovatelem, dobrá pověst poskytovatele a jeho reference, kompetence poskytovatele. V současné době využívá outsourcingu logistických činností zhruba 52 % českých podniků, v průměru jde u nich o vytěsnění asi 48 % logistických činností. Zpracováno z PERNICA, Petr. Stav outsourcingu v logistice českých podniků. Logistika (online archiv), Dostupné z WWW: Tyto hodnoty se nikterak neliší od situace v zahraničí, konkrétně ve Švýcarsku či Německu. Nejčastěji dochází k outsourcingu v distribuci, opatřování (nákup a zásobování) a výrobě (řízení výroby a výroba). 3 Poskytovatelé logistických služeb Poskytovatelé logistických služeb jsou specializované firmy, zapojující se do logistických řetězců, zpravidla buď do zásobovacích anebo do distribučních částí řetězců, jako externí partneři, nejčastěji vůči výrobcům hmotného zboží (prodávajícím), jimž poskytují individualizované služby (služby na míru ), a to od přeprav dílů, komponentů či hotových výrobků nebo jejich skladování, třídění a kompletace až po přebírání plné odpovědnosti za logistické uspokojení potřeb zákazníka nebo skupiny zákazníků podle objednávek, a to na základě logistického know-how dodaného poskytovatelem. PERNICA, Petr: Logistika (Supply Chain Management) pro 21. století (2. díl). 1. vyd. Praha: Radix ISBN , str Mezi společnostmi, které outsourcují logistické služby a poskytovateli logistických služeb vývoj všeobecně směřuje k dlouhodobým, smluvně podloženým vztahům. Neformální partnerství jsou spíše obvyklá v oblastech logistiky, kde spíše pro výběr partnera převažuje nákladové kritérium, například v oblasti dopravy. Efekt, který ze strategického partnerství vyplývá pro poskytovatele logistických služeb, je především stabilita v podobě smlouvy dlouhodobějšího charakteru a tím snižování rizika znehodnocení dodatečných kapitálových investic. Poskytovatel logistických služeb by měl mít předem dohodnutý postup 6

11 při změně podmínek podnikání, stejně jako možnost odstoupit od dohody a v tom případě mít ošetřenu i otázku dalšího naložení se speciálním vybavením, jež eventuelně musel pořídit. PERNICA, Petr: Logistika (Supply Chain Management) pro 21. století (2. díl). 1. vyd. Praha: Radix ISBN , str Na druhé straně výhodou pro výrobní, velkoobchodní či jinou firmu, která využívá služeb poskytovatele logistických služeb, může být významný předstih před konkurenty v úrovni služeb zákazníkům. Tento efekt vyplývá z hlavního předpokladu outsourcingu, že každá strana se zaměřuje pouze na svůj core business, tedy spočívá ve specializaci. Jako další pozitiva můžeme jmenovat například rozložení rizika mezi oba dva partnery, jakési pojištění proti riziku. Díky specializaci se snižuje možnost chyby a partneři nesou společně následky selhání a neúspěchu. Důležitým charakteristickým rysem strategické aliance je spolupráce, která spočívá především v dohodnutí základních pravidel mezi subjekty, a to hned na počátku tohoto partnerství, aby se předešlo pozdějším nedorozuměním. K těmto pravidlům patří: stanovení postupu při řešení případných konfliktů, vymezení úloh, které budou jednotliví partneři hrát, přesné vymezení prostoru, vymezení sdílení rizika v případě neúspěchu. K již tradičním logistickým službám (doprava, distribuce, skladování aj.) nabízejí poskytovatelé logistických služeb svým klientům tzv. služby přidávající hodnotu (z původního znění value added services). Mezi tyto služby patří: vychystávání, kompletace a balení, logistické poradenství, etiketování, funkce centrálního skladování, řízení zásob, kontrola jakosti, vyřizování zákaznických objednávek, sledování zásilek (tracking and tracing) a jiné. V současnosti nejvíce poskytovatelů logistických služeb pracuje na úrovni Third Party Logistics, ale jsou již známy i úrovně Fourth, Fifth Party Logistics a Lead Logistics Partner. 7

12 3.1 Poskytovatelé pracující na úrovni 3PL Tato forma spolupráce, známá pod zkratkou 3PL (Third Party Logistics), se začala rozvíjet teprve v 90. letech 20. století. Poskytovatel na této úrovni přebírá komplexní realizaci části nebo celého dodavatelského řetězce (supply chain), nabízí ucelené logistické služby a disponuje vlastní logistickou sítí. Tito poskytovatelé se především orientují na nákladové úspory. Spolupráce je vykonávána na základě dlouhodobé smlouvy mezi zadavatelem a poskytovatelem logistických služeb. Poskytoval typu 3PL pro vykonávání své činnosti investuje do nezbytných logistických technologií a podílí se na zvyšování úrovně logistických služeb zákazníka na základě společně stanovených cílů. Tuto formu outsourcingu v České republice stále využívají spíše velké tuzemské firmy, hlavně z oblasti automobilového průmyslu a zahraniční firmy. Tiskové zprávy SCHENKER spol. s r.o Dostupné z WWW: V dnešní době je pro tyto poskytovatele jejich působení ve strategických seskupeních, nabídka komplexních služeb jediným subjektem je spíše ojedinělá. Ovšem na druhé straně management klientských firem stále dává přednost vztahům s několika poskytovateli, což umožňuje porovnávat jejich logistické výkony a náklady a zároveň se firma nevystavuje riziku závislosti na jediném poskytovateli. Nabídka samotných logistických služeb je víceméně vyrovnaná, proto se jednotliví poskytovatelé snaží odlišit od svých konkurentů poskytováním tzv. služeb přidávajících hodnotu. 3.2 Poskytovatelé pracující na úrovni 4PL Další vývojový stupeň, poskytovatelé Fourth Party Logistics, se poprvé objevil a byl definován až v roce Tento pojem označuje logistický podnik manažera integrovaného logistického řetězce (supply chain) nabízející vysoce komplexní službu zahrnující analýzu, projektové řešení, realizaci a převzetí řízení logistického řetězce klientské firmy, event. logistických řetězců několika klientů z různých oborů, přičemž vystupuje jako neutrální integrátor propojující a slaďující činnost řady zapojených specializovaných poskytovatelů PERNICA, Petr: Logistika (Supply Chain Management) pro 21. století (2. díl). 1. vyd. Praha: Radix ISBN , str. 1063, těmito specialisty mohou být poskytovatelé pracující na úrovni 3PL, specialisté na informační a komunikační technologie a systémy nebo poradenské organizace z různých oborů. Na rozdíl od poskytovatele na úrovni 3L, tento vyšší stupeň je orientován na tvorbu hodnot pro klienta nebo spíše pro klientovy zákazníky, a to v každém článku jeho integrovaného logistického řetězce. Tato orientace vede k těmto efektům: 8

13 zvýšení výkonů v celém logistickém řetězci, vedoucí k lepší kvalitě dodavatelských a služeb zákazníkům, snížení provozních nákladů, snížení provozního kapitálu, snížení fixních aktiv klienta, což mu umožňuje více investovat do klíčových aktivit (např. vývoje, výroby, marketingu či prodeje). Skutečnost, která většinou odlišuje poskytovatele na úrovni 4PL od úrovně 5PL, je, že Fourth Party Logistics Providers řídí vztahy, v nichž propojují vlastní zdroje, kapacity a technologie s těmi od zapojených specialistů. 3.3 Poskytovatelé pracující na úrovni 5PL Aktivity těchto poskytovatelů spočívají výlučně v oblasti poskytování know-how, důležitým znakem je, že kombinují pouze cizí zdroje, kapacity a technologie. Z těchto skutečností vyplývá, že jsou čistě virtuálními poskytovateli logistických služeb. I tito poskytovatelé působí na trhu poměrně krátkou dobu, zhruba od druhé poloviny 90. let 20. století, stejně jako poskytovatelé pracující na úrovni 4PL. Ani jeden z těchto poskytovatelů se však zatím v praxi nikterak neprosadil. Nedaří se jim překonat léty vybudovanou důvěru mezi poskytovateli 3PL a jejich klienty, jejich velký náskok ve zkušenostech, díky kterému jsou mnozí poskytovatelé na úrovni 3PL schopni nabízet podobné služby jako poskytovatelé 4PL, tedy organizování a řízení klientských logistických řetězců. Velkou nevýhodou poskytovatelů 4PL a 5PL taktéž zůstává i fakt, že většinou nedisponují vlastní logistickou sítí a mají velmi omezený přístup k sítím cizím. Přitom zákazník hodnotí vlastní logistickou infrastrukturu jako nespornou přednost, a to hlavně z hlediska disponibility kapacit v období špiček. 3.4 Informační kompetence poskytovatelů logistických služeb Z odborných studií vyplývá, že jedním z velmi významných důvodů pro změnu poskytovatele logistických služeb v Německu i Velké Británie je nespolehlivost poskytovatele v podobě pozdního a neúplného poskytování informací a nedostatečné informace. Proto se kromě odborné kompetence dostává do popředí zájmu při výběru poskytovatele logistických služeb také jeho kompetence informační. Informační technologie, zcela jednoznačně ovlivňující právě tuto kompetenci, se stávají klíčovou konkurenční výhodou na trhu poskytovatelů logistických služeb. Kromě toho ovšem ovlivňují i samotnou efektivnost vnitřních procesů poskytovatele. 9

14 Studie uvádějí tyto činitele úspěšnosti informační kompetence: propojitelnost on-line pro všechny podstatné trhy (vytvářet informační průhlednost přes trhy a lokality, nadto mít stále k dispozici významné, pro proces závažné informace), informace v reálném čase (schopnost poskytovat aktuální informace bez časového zpoždění), okamžitý přístup ke všem závažným informacím, nejen k vybraným dílčím hlediskům, rychlost integrace (time to market) doba zavedení informačního systému, ale také rychlá reakce na měnící se obchodní požadavky zákazníka (čím pružněji se dá informačním systémem reagovat na novou situaci, aniž by to bylo na újmu stabilitě celkového systému, tím vyšší je spokojenost zákazníka), zlepšení kvality a spolehlivosti procesů. Podle zahraničních pramenů. Význam informatiky pro logistický podnik. Logistika (online archiv), Dostupné z WWW: Sami poskytovatelé, kteří si uvědomují výše zmíněné skutečnosti, tak kladou vysoké požadavky na informační technologie. Mezi klíčové požadavky patří pružnost, schopnost integrace a rychlá disponibilita. Dokonce tzv. klíčové ukazatele výkonnosti (KPI, Key Performance Index) poskytovatelů logistických služeb, které hodnotí úroveň služeb poskytovatele, a které se většinou měří převážně při příjmu, vyskladňování či vychystávání zboží, nyní zahrnují i úroveň komunikace mezi informačními systému poskytovatele a jeho klienta. 3.5 Poskytovatelé s převažujícím podílem skladových služeb Všechny podstatné skutečnosti o informační kompetenci jsou poplatné hlavně u poskytovatelů logistických služeb, jejichž největší podíl výkonů spočívá ve skladování zboží cizích ukladatelů. Tito poskytovatelé se zvláště v dnešní době, tedy v době hospodářské a finanční krize, zaměřují především na snížení provozních nákladů, což v praxi znamená hledat úspory vznikající kdekoliv v průběhu skladových procesů. Informační systém řídící právě tyto procesy je většinou jedním z možných řešení. Sklad se v současnosti považuje za jeden z klíčových prvků moderního logistického řetězce a zvláště v době, kdy je patrný velký tlak ze strany zákazníků a managementu poskytovatele logistických služeb na minimalizaci všech nákladů, zkracování dodacích lhůt a poskytování vyšší úrovně služeb zákazníkům. Není pochyb, že minimalizace nákladů prostřednictvím snížení administrativy, je tou správnou cestou, ale pro zákazníka to rozhodně 10

15 nesmí znamenat nižší spolehlivost nebo menší zákaznický komfort. Je třeba myslet na to, že zákazníci ve většině případů nepreferují prodejce s nejnižší cenou, ale prodejce s nejlepším poměrem ceny a výkonu, pod kterým si představujme v tomto kontextu spolehlivost logistických služeb. Je tedy mít skladový provoz plně pod kontrolou a efektivně ho řídit, nejlépe s pomocí vhodného skladového informačního a řídícího systému. Skladový provoz je možné označit za řízený v případě, že jeho všechny základní vnitřní procesy jsou plánovány a řízeny na takové úrovni podrobnosti, aby mohly být provozními pracovníky skladu snadno a jednoznačně interpretovány a dostatečně efektivně vykonávány, případně aby bylo možné nahradit tyto pracovníky automatickými zařízeními všude tam, kde je to účelné. To v praxi znamená, že: sklad je vybaven takovou skladovací technologií, která umožňuje umísťovat skladované položky do systému ukládacích míst (skladových lokací) tak, aby každé místo bylo možné jednoznačně identifikovat a určit jeho obsah, skladová evidence je vedena do podrobnosti odpovídající zvolenému systému ukládacích míst a manipulačních nebo skladových jednotek (palety, přepravky, kartony, svazky, cívky apod.), ve skladu jsou aplikována jednoznačná pravidla pro přidělování ukládacích míst pro položky do skladu přicházející (zaskladňovací strategie), ve skladu jsou aplikována jednoznačná pravidla pro výběr položek určených k vyskladnění (vyskladňovací a vychystávací strategie), základní provozní procesy probíhající ve skladu jsou popsány formou pracovních postupů s definovanými kroky, nutnými podmínkami jejich provedení a přidělenými rolemi jednotlivých profesí, provozní parametry skladu (klíčové indikátory jeho výkonnosti) jsou průběžně vyhodnocovány a v případě jejich neplnění jsou přijímána odpovídající opatření (zejména v organizaci a řízení). ČERNÝ, Josef. Řízený sklad v dodavatelském řetězci. Konference System Integration (online archiv), ISBN Dostupný z WWW: 11

16 Základními prvky takto řízeného skladu tedy jsou: jednoznačná identifikace zboží, jednoznačná identifikace manipulačních jednotek a jednoznačná identifikace skladových pozic (lokací). K této identifikace se nejčastěji využívají čárové kódy. Nedílnou součástí skladu je i jeho bezprostřední okolí, prostory, které s ním úzce souvisejí, jako například prostor vykládky a příjmu nakupovaného zboží a jeho vstupní kontroly, prostor přípravy a kompletace zakázek a jejich výstupní kontroly, prostor expedice a nakládky expedovaného zboží, ani na ty se nesmí zapomínat při jejich řízení. 4 Skladový informační a řídící systém Zatímco v minulosti byl sklad považován spíše za pasivní úložiště více či méně potřebných zásob, hraje v současné době stále více aktivní roli ve schopnosti podniku reagovat nejen na požadavky trhu a svých zákazníků, ale zajišťovat rovněž potřebnou plynulost výroby a její efektivnost za situace, kdy se objem dodávek snižuje, ale zároveň roste jejich frekvence a variabilita. ČERNÝ, Josef. Vychystávání v moderním skladu. Reliant Logistics News (online archiv), 2007, roč. IV., č. 10/2007. Dostupný z WWW: Důsledkem tohoto vývoje je mimo jiné i podstatná změna struktury a objemu skladových činností. Pokud tedy u provozovatele skladu již došlo k překročení celkového objemu a složitosti logistických operací nad určitou udržitelnou hranici a přestává být řízení skladového provozu a evidence pomocí běžného podnikového informačního systému efektivní, je nutné poohlédnout se po specializovaném řešení, které by pokrylo tyto skladové procesy. Tímto řešením bývá obvykle implementace skladového informačního a řídícího systému, známého i u nás pod anglickou zkratkou WMS (Warehouse Management System). Efektivní provoz skladu je často podmíněn právě nasazením takového systému ovšem v kombinaci s ostatními logistickými technologiemi (pro skladování, manipulaci a identifikaci) vybranými s ohledem na daný typ materiálových toků a průběh souvisejících obchodních procesů. Pokud se podíváme do minulosti, ani nemusí být moc daleká, stačí nějakých patnáct let zpátky, většina informačních systémů podporujících logistické procesy řešila pouze základní činnosti, a to příjem a výdej zboží. Dnešní WMS lze označit za systémy, které řídí veškeré skladové operace včetně služeb přidávajících hodnotu. Dříve také nebylo běžné, aby se v provozu (např. sklady, výrobní haly) používala jakákoliv počítačová technika, standardem byla práce s papírovými doklady. Vzhledem k potenciálu pracovníků takovýchto provozů, je nutné, 12

17 aby veškeré nástroje podporující logistické procesy nevyžadovaly vysokou počítačovou gramotnost a byla zde téměř vyloučena jakákoliv improvizace ze strany zaměstnanců provozu. Proto by měly být tyto systému uživatelsky přívětivé a intuitivně ovladatelné. 4.1 Možnosti a formy integrace WMS Pokud jakákoliv společnost zamýšlí nasadit pro řízení skladu informační systém, je nejen důležité věnovat dostatek času otázce rozsahu funkcionalit systému, ale taktéž jeho schopnosti a formy integrace. Na integraci aplikací typu skladového informačního a řídícího systému je třeba se dívat a řešit jak z pohledu horizontálního, tak i vertikálního. Z vertikálního hlediska lze řízené skladové procesy přiřadit do několika řídících úrovní, naopak z pohledu horizontálního se systém integruje do širšího okolí v rámci celého logistického řetězce Vertikální integrace Skladové procesy lze z hlediska vertikální integrace rozdělit do tří základních úrovní: úroveň podniku, úroveň skladového a expedičního provozu, úroveň automatizovaných technologických celků skladovacích a manipulačních systémů. Nejvyšší úroveň, úroveň podniku, je ponechána v kompetenci ERP (Enterprise Resource Planning) systému. Na tomto stupni zůstává ponechána pouze taková úroveň evidence zásob, která je nezbytná pro zajištění výrobních, obchodních a ekonomických procesů. Na nižší úrovni skladového a expedičního provozu je již skladová evidence podrobněji rozšířena tak, aby dokázala co nejlépe zajistit řízený pohyb položek skladovým provozem a navazující částí distribučního řetězce. Na tomto stupni, pro podporu skladových manipulací a lepší dosledovatelnost hmotného toku, se využívá v dnešní době nejčastěji čárového kódu nebo jiné technologie automatické identifikace. Vzájemná spolupráce a komunikace všech tří úrovní je zajištěna prostřednictvím obousměrných datových rozhraní Horizontální integrace Při horizontální integraci jde o propojení skladového informačního a řídícího systému s ostatními logistickými aplikacemi v jeho nejbližším okolí. Jednou z takových aplikací může být například systém pro řízení a plánování dopravy (Transport Management System, TMS), řízení pohybu vozidel a manipulačních prostředků uvnitř skladového provozu (Yard Management System, YMS), řízení zákaznických objednávek (Order Management System, 13

18 OMS), řízení celního skladu (logistické aplikace, které řídí veškerou celní agendu a zajišťují komunikaci s celním úřadem). Předpokládá se, že horizontální integrace bude nabývat na významu v souvislosti s růstem požadavků na sdílení informací v rámci logistického řetězce a snahy o efektivní plánování a řízení činnosti řetězce jako celku i jeho článků. 4.2 Moderní technologie využitelné ve spojitosti s WMS Mobilní terminály Na trhu již existuje nepřeberné množství různých mobilních terminálů, nejčastěji se však používají ve spojení se snímači čárových kódů, zřídka zatím se snímači RFID tagů. Rozšířené jsou již dávkové snímače čárového kódu, to znamená, že data terminálu jsou s nadřazeným serverem synchronizována dávkově, jednou za určitý časový úsek. Ovšem pro práci s daty v reálném čase se využívá druhé možnosti, a tu přináší práce s radiofrekvenčním (RF) terminály, které komunikují se systémem díky ve skladu umístěným přístupovým bodům (tzv. AC, access point). Přístupový bod zajišťuje komunikaci s bezdrátovými zařízeními ve svém dosahu a má na starosti směřování (routování) provozu mezi bezdrátovými klienty. Informační databáze je tak díky mobilnímu terminálu v režimu on-line stále aktuální. Skladník dostává prostřednictvím terminálu v režimu on-line bez jakékoliv časové prodlevy příkaz k výdeji a na základě jím snímaného a vychystávaného zboží systém rovnou vytváří výdejku. Samozřejmě jak už vyplývá z uvedených charakteristik, hlavní výhodou oproti dávkovým terminálům je minimalizace časové prodlevy při předávání dat. Ovšem ne každý sklad je vhodný pro zavedení radiové sítě, například ve skladě hustě zaplněným kovovými díly se velice špatně šíří vysokofrekvenční radiový signál. 14

19 Obrázek 1 Porovnání vychystávání zboží pomocí mobilních terminálů s vychystáváním zboží pouze s papírovými doklady Technologie pick-by-voice Technologii pick-by-voice můžeme označit za jeden z posledních trendů využívanou při skladových procesech. Jedná se o technologii, při které obsluha skladu provádí kompletaci zboží na základě hlasového navádění. V tomto případě skladník není vybaven mobilním terminálem se snímačem čárového kódu, ale má obě ruce volné pro skladové manipulace, jeho jediným vybavením jsou sluchátka s mikrofonem. Systém obsluhu hlasem naviguje na konkrétní lokaci pro vyskladnění konkrétního zboží a skladník při fyzickém vyskladnění určeného zboží nazpět hlasem splněný úkol potvrzuje. Výhody, které plynou se samotného bezdrátového přenosu, umocňují aplikace moderní hlasové technologie. Hlasem ovládané terminály dokáží zvýšit produktivitu práce běžně o 10 až 15 %, často i více, zvýšit přesnost operací a snížit náklady na zaškolení obsluhy. V některých případech tyto technologie dokáží zcela nahradit papírové dokumenty nebo manipulaci se 1 ŠURÁŇ, Petr. Jak WMS pomáhá optimalizovat skladové procesy a snižovat logistické náklady. IT řešení pro logistiku (on-line archiv), 04/05/2010. Dostupný z WWW: 15

20 snímačem čárových kódů. V budoucnu se počítá s tím, že vhodně doplní moderní identifikační technologie. Jaké jsou výhody hlasových aplikací oproti dnes již tradičním snímačům čárových kódů? Jde především o volnost obou rukou a koncentrace zraku operátora při všech skladových operacích, například pro jakoukoliv manipulaci s břemeny. Dokonce se najde prostředí, kde je nepraktické či téměř nemožné pracovat se skenerem či příručním terminálem, například v extrémních klimatických podmínkách (např. chladírny, mrazírny), nebo v prostředí s extrémní vlhkostí či prašností. Efektivními se hlasové aplikace stávají především ve velkých distribučních centrech, kde se hlasem řídí většina skladových operací, od zaskladňování, doplňování vychystávacích pozic, tak vyskladňování nebo kontrola kvality. Hlasem řízené skladové systémy původem pocházejí z USA, avšak v dnešní době zaznamenávají úspěch už také v celé Evropě. Velký zájem o ně je i v oboru logistiky, ochodu a průmyslu. Důležité ale je zodpovědět si několik otázek, například ohledně technických detailů, aktuálního stavu vývoje, ceny a zkušeností. Využívá se všude tam, kde může nahradit papírové doklady nebo mobilní terminály. Mezi obory, ve kterých má tato technologie budoucnost, patří například obchod potravin, speciálně chladírenské sklady, velkoobchod se zdravotní a sanitární technikou, textilem nebo náhradními díly. Usnadňují procesy při vykládce, nakládce, zaskladňování, vyskladňování zboží, cross-dockingu nebo permanentních inventurách. Technologie zvyšuje produktivitu, pracovní bezpečnost, snižuje chybovost a díky bezdrátové síti umožňuje on-line propojení se skladovým řídícím systémem Technologie RFID Technologie RFID (Radio Frequency Identification), tedy identifikace založená na radiové frekvenci, vznikla již za druhé světové války, ale masivní vývoj související s využíváním této technologie pro komerční účely nastal až na počátku 21. století. Komunikace mezi RFID čtečkou a datovým médiem (RFID tagem) probíhá pomocí rádiových vln, které často slouží i k napájení datového média, v tomto případě hovoříme o tzv. pasivním tagu. Pokud je však RFID tag opatřen ještě vlastí baterií, můžeme dosáhnout větší čtecí a zapisovací vzdálenosti, případně je možné doplnit zařízení o další funkcionality (např. integrovaný senzor nárazu, tlaku nebo teploty). Další nesporným kladem technologie je kapacita paměti RFID tagů. Nejenže data můžeme do tagů přímo ukládat, ale později je možné je přepisovat a dále s nimi pracovat. U čárových kódu se musí všechny doplňkové informace čerpat z databáze nadřazených systémů. Nasazení technologie RFID není ovšem zcela vhodné ve všech skladových provozech, například při skladování kovových předmětů či kapalin. V mnohých případech však může 16

21 odstranit problémy, které se vyskytují při používání automatické identifikace pomocí čárových kódů. Existence čárových kódů není ani do budoucna ohrožena a v řadě aplikací čárový kód přináší stejný nebo i vyšší efekt s nižšími pořizovacími i provozními náklady. DOLEŽAL, Luboš. Úvod do tajů RFID technologie. CIO Business World (online archiv), Dostupný z WWW: Existuje mnoho výrobních či logistických aplikací, kde je opravdu výhodnější využít technologii RFID, například při třídění zásilek, řízení skladového hospodářství či sledování výroby. Jedná se převážně o aplikace, ve kterých využíváme jednu z největších výhod této technologie, a to možnosti čtení několika RFID tagů najednou (např. při průchodu logistickou branou) nebo čtení tagů přes různé materiály. Již zmíněná funkcionalita aktivního tagu, integrovaný senzor teploty, se dá velmi dobře využít například při skladování či přepravě rychle se kazícího zboží. Takto vybavený čip může pravidelně zaznamenávat a kontrolovat okolní teplotu, a tím zajistit správné zaházení se zbožím. Vzhledem k tomu, že ve skladě poskytovatelů logistických služeb se velmi rychle střídají jednotliví ukladatelé, není identifikace samotného zboží pomocí této poměrně drahé technologie příliš efektivní. Z praxe je patrné, že technologie by se v tomto případě mohla spíše využít, pokud by RFID tagy kolovaly v uzavřeném oběhu (například spolu s vratným obalem nebo při sledování přepravních vozidel v areálu skladu). 4.3 Spolupráce WMS s dalšími aplikacemi Warehouse Management System je vždy napojen na nadřazený podnikový informační systém (ERP, Enterprise Resource Planning), mezi sebou komunikují prostřednictvím vhodného komunikačního rozhraní. Přes toto rozhraní jsou do WMS importována kmenová data, jako je katalog zboží a adresář firem, dále pak avíza o příjmu zboží (nákupní objednávky) a příkazy k vyskladnění (prodejní objednávky). Komunikace probíhá automaticky a je oboustranná. ŠURÁŇ, Petr. Jak WMS pomáhá optimalizovat skladové procesy a snižovat logistické náklady. IT řešení pro logistiku (online archiv), 04/05/2010. Dostupný z WWW: Veškeré operace ovlivňující stav zboží na skladě zpětně systém řízení skladu potvrzuje do ERP systému. Díky takovéto komunikaci je zaručeno, že data v obou systémech odpovídají skutečnému stavu, jsou aktuální a dá se tedy s nimi pracovat v reálném čase. Nejčastěji se jedná o spolupráci systému řízení skladu se systémem řídícím distribuci zboží. Pokud společnost využívá k rozvozu zásilek externí přepravní společnost, v tomto směru je třeba připomenout, že je velmi nezbytné jednoznačné označení manipulační jednotky (paleta, balík atd.) pro následné dohledání, tzv. trasování. To mimo jiné umožňuje zákazníkovi průběžně 17

22 sledovat přes webové rozhraní přepravní společnosti, kde se jeho zásilka v danou chvíli nachází. Společnost však může zabezpečovat přepravu zboží vlastními dopravními prostředky, potom musí systém umět plánovat dopravu, tím se myslí, optimalizovat rozvozové trasy rozdělením zákazníků na regiony, trasy, linky. Dále je nutné věnovat pozornost optimálnímu využití přepravní kapacity dopravních prostředků. Většinou na základě určení rozměrů a váhy na kartě zboží dochází k výpočtu objemu expedovaných dodávek a na základě toho k navržení využití dopravních prostředků (počet aut, velikost). PECH, Pavel. Řízení logistických procesů v ERP systému. IT Systems (online archiv), 2010, č. 3/2010. Dostupný z WWW: S WMS systémem mohou spolupracovat nejen ostatní aplikace a informační systémy, ale například i skladová či manipulační technika. Ze skladů provozujících u nás v České republice jsou prozatím známy tyto příklady. Propojení WMS s vahami zabudovanými ve vidlicích vysokozdvižných vozíků, které přímo přenášejí údaje o hmotnosti zboží do informačního systému. Propojení teploměrů v určitých zónách skladu, například pro skladování zboží podléhajícího rychlé zkáze, se skladovým systémem. 4.4 Efekty plynoucí z implementace WMS Mezi největší efekty plynoucí z implementace WMS patří: snížení nákladů na administrativu díky odstranění duplicitního zadávání dat a možnosti elektronického přenosu dokladů apod., možnost práce s veškerými potřebnými daty v reálném čase, urychlení procesu zaskladnění a vyskladnění, optimalizace využití skladovacích kapacit, zpřesnění vychystání zboží vedoucí ke snížení procenta chybných dodávek a záměn zboží, snížení nákladů na tisk a papír, snížení závislosti na lidském faktoru, optimalizace skladových procesů, snížení logistických nákladů, minimalizace chyb při provádění skladových operací (např. vychystání špatného množství, záměna zboží či dodávka zboží se špatnou exspirací), možnost sledování výkonu jednotlivých skladníků, 18

23 zvýšení celkové produktivity, poskytnutí managementu společnosti dostatku kvalitních informací potřebných pro vyhodnocování, plánování, a hlavně zlepšování skladových procesů, zvýšení úrovně servisu pro zákazníky a jiné. Náklady na implementaci těchto systémů rozhodně nejsou nikterak zanedbatelné, ale je nutné tuto investici vždy porovnávat s druhou stranou mince, s přínosy tohoto řešení. V odborných článcích a studiích, které se věnují tomuto tématu, se uvádí růst produktivity pracovníků skladu po nasazení WMS až o polovinu, návratnost investice se pohybuje okolo 18 měsíců. 4.5 WMS nebo člověk Samozřejmě, že i v dnešní době najdeme mnoho společností, které stále preferují lidskou intuici před automatickými mechanismy informačních systémů. Mnohdy je opravdu člověk v dané chvíli chytřejší než automat, ovšem pokud vystaví společnost veškeré své logistické procesy pouze na lidské intuici, činí se tak sama zranitelnou a zcela závislou na svých zaměstnancích. Jakmile totiž dojde k výměně klíčového pracovníka, musí zákonitě dojít k částečné nebo dokonce naprosté paralýze procesu. V tomto je možné spatřovat jedno z největších pozitiv systému řídícího sklad. Pokud tedy do provozu přehledně označeného skladovými lokacemi a řízeného WMS přijme společnost novou pracovní sílu, vybaví ji mobilním terminálem s načteným příkazem k výdeji, je tato osoba schopna téměř okamžitě pracovat s velkou mírou přesnosti a dostatečnou rychlostí. Využití systému řízení skladu snižuje nároky na obsluhu skladu. 19

24 5 Stručná charakteristika společnosti ČSAD Hodonín a.s. Počátky společnosti ČSAD Hodonín a.s. sahají až do roku 1949, za ta léta ovšem prošla dlouhým vývojem, hlavně co se týče nabídky služeb a předmětu podnikání. Firma tak ale rozhodně může těžit ze své dlouholeté tradice a v České republice zavedené značky, která určitě patří mezi její klíčové konkurenční výhody. Společnost začínala jako státní subjekt nabízející výhradně přepravní služby. Krátce po roce 1993 došlo k významnému strategickému rozhodnutí, za prvé k transformaci státního podniku na akciovou společnost, za druhé soustředění zájmu i na jiné oblasti podnikání. Toto manažerské rozhodnutí vycházelo z vyhodnocení vývoje na trhu s přepravními službami v České republice, který se dal charakterizovat výrazným převisem nabídky nad poptávkou. Mnoho firem zmapovalo situaci na trhu obdobně, což vedlo v České republice k výraznému trendu, chce-li se firma, doposud orientovaná převážně na dopravu, rozvíjet, musí změnit přístup k partnerům a svoji nabídku rozšířit o další služby. Logistické služby a projekty. Logistika (online archiv), Dostupný z WWW: %C8SAD+Hodon%EDn-M00000_d-08 ČSAD Hodonín a.s. se tedy naplno zapojila do dodavatelských řetězců svých klientů svou nabídkou komplexních logistických služeb zaměřených na pohyb produktů v předvýrobní a zejména povýrobní sféře, až ke konečnému příjemci. Vzhledem k úrovni outsourcingu u nás v té době, se prvními zákazníky staly spíše společnosti se zahraniční majetkovou účastí nebo velké nadnárodní společnosti, které byly zvyklé z mateřských zemí poptávat tyto služby spojené se skladováním a distribucí zboží od specialistů, tedy poskytovatelů logistických služeb. Se zcela novou strategií a orientací na nové činnosti a aktivity přišla i restrukturalizace a změna organizace firmy. Projekty tohoto typu, tedy i tento projekt si vyžádal nemalé prvotní investice, hlavně do vyškolení a výcviku zaměstnanců, zakoupení moderní manipulační a dopravní techniky, pořízení skladových kapacit a taktéž zcela nezbytné informační podpory. Takto se tedy společnost ČSAD Hodonín a.s. programově přeorientovala na logistickou firmu, která vše podřídila tomu, aby co nejrychleji dosáhla úrovně, při které by obstála mezi konkurencí zahraničních logistických firem. V současné době je schopna společnost nabídnou svému zákazníkovi komplexní služby spojené s logistikou, vnitrostátní i mezinárodní silniční nákladní dopravu, celní služby, vnitrostátní i mezinárodní zasilatelství, 20

25 expresní přepravu kusových zásilek v systému TOPTRANS, skladování s možností přepracování zboží v různých formách, distribuci a zásobování na území České a Slovenské republiky v různě časově definovaném režimu, poradenskou činnost, realizaci projektů v oblasti logistiky. Kromě logistických služeb se dále společnost zabývá například poskytováním veřejné linkové osobní (autobusové) dopravy, prodejem a opravou osobních i užitkových vozidel nebo obchodováním s pohonnými hmotami a jejich prodejem. Podíl jednotlivých činností na celkovém obratu firmy v letech 2006 až 2008 znázorňuje tento graf. Pohled na další zajímavé ekonomické ukazatele společnosti nabízí Graf 2 a Graf % % % 70% % 50% % 30% % 10% 0% Obchod (PHL) Správa Logistické služby (doprava, skladování, distribuce) Autobusová doprava Opravárenství Graf 1 Podíl jednotlivých činností společnosti ČSAD Hodonín a.s. na obratu v letech Výroční zpráva ČSAD Hodonín a.s. za rok 2006, 2007, 2008 on-line. Dostupná z WWW: 21

26 Graf 2 Přehled tržeb za dopravní, skladovací a distribuční logistiku v letech Graf 3 Obrat společnosti ČSAD Hodonín a.s. v milionech Kč 4 3 Výroční zpráva ČSAD Hodonín a.s. za rok 2006, 2007, 2008 on-line. Dostupná z WWW: 4 Konsolidovaná výroční zpráva ČSAD Hodonín a.s. za rok 2008 on-line. Dostupná z WWW: 22

27 5.1 Vize společnosti ČSAD Hodonín a.s. Udržet postavení a.s. mezi deseti nejlepšími a vyhodnocovanými logistickými firmami v České republice a postupně se prosazovat mezi nejlepší firmy v EU prostřednictvím spokojených zákazníků za podpory: kvality a efektivity řízení s ohledem na šetrný vztah k životnímu prostředí a dodržování bezpečnosti při práci zakotvené v Integrovaném systému managementu komplexních logistických služeb odpovídajících zdrojů spolehlivé a výkonné sítě spolupráce s významnými tuzemskými a zahraničními subjekty. Vize byla převzata z oficiálních webových stránek společnosti ČSAD Hodonín a.s. Dostupné z WWW: Společnosti se poměrně dobře daří naplňovat tuto svou stanovenou vizi, důkazem toho je, že společnost získala certifikát kvality ISO 9001:2000, Cenu logistiky ČR za rok 2003, a cenu The Czech Award for Logistics Excellence pro rok Cenu logistiky ČR společnost získala právě za úspěšnou transformaci na dopravně-logistickou firmu. ČSAD Hodonín a.s. je taktéž aktivním členem v mnoha institucích a organizacích, které se zabývají ať už přepravou nebo logistikou, například Svazu dopravy ČR, ČESMAD BOHEMIA, Svazu spedice a logistiky ČR nebo České logistické asociace. Odborné znalosti a profesionalitu společnosti na poli logistiky taktéž dokazuje fakt, že ředitel logistiky ČSAD Hodonín a.s., Ing. František Kyncl PhD., je zároveň současným prezidentem již výše zmíněné České logistické asociace. 5.2 Sklady provozované ČSAD Hodonín a.s. Pro účely této práce, ve které bych se ráda věnovala převážně informačním systémům podporujícím provoz logistických skladů, zúžíme pohled na společnost ČSAD Hodonín a.s. a budeme se věnovat pouze jednomu jejímu předmětu podnikání, a to skladování zboží cizích ukladatelů ve skladech, které k tomuto účelu provozuje. Na skladování zboží následně navazuje i samotná distribuce zboží, o té se budu zmiňovat pouze okrajově. Společnost v dnešní době disponuje celkovou skladovou plochou téměř m 2. Logistická centra firmy jsou strategicky rozmístěná po celé České republice, jedno se nachází i na území Slovenské republiky, konkrétně blízko jihovýchodních hranic, v Senici. Aby společnost mohla uspokojit potřeby firem, které distribuují své zboží po celé střední Evropě, spolupracuje ČSAD Hodonín a.s. s vybranými partnery v Maďarsku, Polsku a Slovensku. 23

28 Jak už bylo naznačeno, firma disponuje hned několika sklady. Ovšem nejpodstatnější část jejího podnikání se v dnešní době odehrává v poměrně nedávno otevřeném skladě na Moravě, přesněji v Brně Šlapanicích. Pokud tedy dále ve své práci detailněji popisuji průběh implementace skladového informačního systému, zdroje informací pro tuto pasáž mi byly poskytnuty právě z provozu tohoto logistického centra v Brně. Ačkoliv cílem společnosti je v současné chvíli standardizovat všechny skladové procesy a pracovní postupy ve všech provozovaných skladech. Obrázek 2 Logistické sklady společnosti ČSAD Hodonín a.s. Společnost ČSAD Hodonín a.s. může nabídnout své komplexní logistické služby v pěti skladech, které se nacházejí v Mostě, Praze, Hodoníne, Brně a slovenské Senici, viz obrázek uvedený výše. Tabulka 1 naznačuje hlavní parametry jednotlivých skladů. Sklad Most Praha Hodonín Brno Plocha m m m m 2 Počet ramp Počet příjemek [den] Počet výdejek [den] Počet skladových karet Průměrný počet položek na příjemce Průměrný počet položek na výdeji Tabulka 1 Základní parametry jednotlivých skladů provozovaných ČSAD Hodonín a.s. 5 5 Interní dokumenty společnosti ČSAD Hodonín a.s. 24

EKRP Eprojekt Ksystému Rřízení Podniku. Zásobovací funkce

EKRP Eprojekt Ksystému Rřízení Podniku. Zásobovací funkce EKRP Eprojekt Ksystému Rřízení Podniku Zásobovací funkce Obsah přednášky Pojmy zásobování všeobecně a v projektu Cíl zásobování Pozice zásobování (atd.) z pohledu trhu a okolí Pozice zásobování z pohledu

Více

Vstup a úkoly pro 11. kapitolu IDENTIFIKACE A BALENÍ JAKO SUBSYSTÉM ŘETĚZCE.

Vstup a úkoly pro 11. kapitolu IDENTIFIKACE A BALENÍ JAKO SUBSYSTÉM ŘETĚZCE. Vstup a úkoly pro 11. kapitolu IDENTIFIKACE A BALENÍ JAKO SUBSYSTÉM ŘETĚZCE. Důležitou činností v řízení materiálového toku je přesná znalost pohybu materiálů, polotovarů a výrobků umístěných v různých

Více

Jedno globální řešení pro vaše Mezinárodní podnikání

Jedno globální řešení pro vaše Mezinárodní podnikání Jedno globální řešení pro vaše Mezinárodní podnikání Obsah 2 Známe váš svět, jsme jeho součástí 4 Správné řešení pro vaše mezinárodní podnikání 6 Standardní řešení s jedinečnými výhodami 8 Jedno globální

Více

VYUŽÍTÍ SYSTÉMŮ AUTOMATICKÉ IDENTIFIKACE V KONFEKČNÍ VÝROBĚ

VYUŽÍTÍ SYSTÉMŮ AUTOMATICKÉ IDENTIFIKACE V KONFEKČNÍ VÝROBĚ VYUŽÍTÍ SYSTÉMŮ AUTOMATICKÉ IDENTIFIKACE V KONFEKČNÍ VÝROBĚ KLASIFIKACE IS Z HLEDISKA ORGANIZAČNÍCH ÚROVNÍ ŘÍZENÍ V PODNIKU vrcholové řízení střední úroveň řízení práce s daty a tvorba know-how výrobní

Více

LOGISTIKA PRO MANAŽERY

LOGISTIKA PRO MANAŽERY Antonín Stehlík Josef Kapoun. LOGISTIKA PRO MANAŽERY ~EKOPRESS í II Obsah.,.,! \ Pfedmluva.......................................................... 9 CAST A...........................................................

Více

Vzdělávací cíl. Objasnit proces akvizice a jeho význam a úlohu v činnosti subjektu veřejné správy.

Vzdělávací cíl. Objasnit proces akvizice a jeho význam a úlohu v činnosti subjektu veřejné správy. Fakulta vojenského leadershipu Katedra ekonomie Investice a akvizice Téma 2: Proces akvizice - jeho úloha a postavení v životním cyklu systému Brno 2014 Pavel Vyleťal Ing. Pavel Vyleťal, Ph.D. Operační

Více

Distribuce. Základy obchodních nauk

Distribuce. Základy obchodních nauk Distribuce Základy obchodních nauk Distribuční kanály Přímý distribuční kanál znamená, že existuje přímo spojení výrobce a spotřebitele bez dalších článků. Výrobce musí přesně - znát cílovou skupinu spotřebitelů,

Více

B3 Vazba strategie byznys

B3 Vazba strategie byznys Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace B3 Vazba strategie byznys Toto téma vysvětluje vzájemný vztah mezi tzv. byznysem organizace (hlavním

Více

Optimalizace distribučních cest s využitím plánovacího dopravního systému ve firmě. Kristýna Šišková

Optimalizace distribučních cest s využitím plánovacího dopravního systému ve firmě. Kristýna Šišková Optimalizace distribučních cest s využitím plánovacího dopravního systému ve firmě Kristýna Šišková Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Předmětem bakalářské práce je objasnění pojmů logistika, logistický

Více

NIKA Logistics zajišťuje komplexní logistické služby v oblasti skladování a dalších logistických služeb s přidanou hodnotou. Předpokladem pro nás je

NIKA Logistics zajišťuje komplexní logistické služby v oblasti skladování a dalších logistických služeb s přidanou hodnotou. Předpokladem pro nás je S K L A D O V A C Í A L O G I S T I C K É S L U Ž B Y NIKA Logistics zajišťuje komplexní logistické služby v oblasti skladování a dalších logistických služeb s přidanou hodnotou. Předpokladem pro nás je

Více

ŘÍZENÍ OBCHODU (N_ROb)

ŘÍZENÍ OBCHODU (N_ROb) Katedra řízení podniku ŘÍZENÍ OBCHODU (N_ROb) Pavla Břečková pavla.breckova@vsfs.cz Vedoucí Katedry řízení podniku Fakulta ekonomických studií ŘÍZENÍ OBCHODU struktura 5 řízených konzultací 1. Podnik a

Více

MINISTERSTVO VNITRA ČR

MINISTERSTVO VNITRA ČR Standard agendy 20.3.2016 A 3 Verze 1.0 (Návrh standardu) Úroveň: ústřední správní úřady Odbor egovernmentu MINISTERSTVO VNITRA ČR OBSAH 1 STANDARDIZACE AGEND... 2 1.1 CÍLE A DŮVODY PRO VYTVÁŘENÍ STANDARDŮ...

Více

Podnikatelská informatika obor šitý na míru

Podnikatelská informatika obor šitý na míru Podnikatelská informatika obor šitý na míru Doc. Ing. Jan Skrbek, Dr., Ing. Klára Antlová, Ph.D. Katedra informatiky Hospodářská fakulta Technické univerzity v Liberci Voroněžská 13 46117 Liberec 1. Úvod

Více

Technická univerzita v Liberci Katedra výrobních systémů LOGISTIKA. Část 2. František. Manlig. Listopad 2007. Logistika.

Technická univerzita v Liberci Katedra výrobních systémů LOGISTIKA. Část 2. František. Manlig. Listopad 2007. Logistika. Technická univerzita v Liberci Katedra výrobních systémů Pracovní texty předmp edmětu LOGISTIKA Část 2. František Manlig Listopad 2007 Úvod do logistiky Výrobní systém Za výrobní systém se často považuje

Více

Přednáška VŠFS. Koncepty a řízení firemního nákupu

Přednáška VŠFS. Koncepty a řízení firemního nákupu Přednáška VŠFS Koncepty a řízení firemního nákupu Cíle Cílem této prezentace je seznámit vás se základními cíli, koncepty a nástroji profesionálního nákupu. Přestože je dnešní přednáška nezbytně zkratkou,

Více

Strategické úkoly pro regionální dopravu

Strategické úkoly pro regionální dopravu Strategické úkoly pro regionální dopravu Dr. Tobias Heinemann, Kai Gotthardt 1 Během posledních let se trh pro regionální osobní dopravu v Německu nesmírně změnil. V r. 1996, kdy vstoupil v platnost zákon

Více

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S.

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S. ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S. Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: 6208R088 Podniková ekonomika a management provozu A N A L Ý Z A Ř Í Z E N Í S K L A D U N Á H R A D N Í C H

Více

Očekávání stavebních firem a dodavatelů stavebních materiálů

Očekávání stavebních firem a dodavatelů stavebních materiálů 1 Očekávání stavebních firem a dodavatelů stavebních materiálů Ing. INCOMA Research, Business & Industry CEE Základní informace o projektu 2 Při příležitosti konference Fórum českého stavebnictví připravila

Více

Hodnocení zaměstnanců PER - Personální management

Hodnocení zaměstnanců PER - Personální management Hodnocení zaměstnanců PER - Personální management Bc. Libor Heřman 1.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH Úvod... 3 1. Hodnocení zaměstnanců... 4 1.1 Nejčastější chyby v hodnocení...

Více

Logistický podnik Kánský

Logistický podnik Kánský Logistický podnik 2016 0. Kánský Jednoduchý tok zboží doprava surovin a materiálu k výrobci uskladnění před zpracováním zpracování (obrábění, montáž, ) balení skladování výrobků přeprava k prodejci skladování

Více

Výuka integrovaných IS firem a institucí na vysokých školách (zkušenosti, nové příležitosti, omezení)

Výuka integrovaných IS firem a institucí na vysokých školách (zkušenosti, nové příležitosti, omezení) Výuka integrovaných IS firem a institucí na vysokých školách (zkušenosti, nové příležitosti, omezení) Milena Tvrdíková Katedra aplikované informatiky Ekonomická fakulta VŠB Technická univerzita Ostrava

Více

Praktický přístup ke snižování nákladů. Hospodársky klub. Radovan Hauk

Praktický přístup ke snižování nákladů. Hospodársky klub. Radovan Hauk Praktický přístup ke snižování nákladů Hospodársky klub Radovan Hauk 24.2.2009 Proč snižovat náklady? Pro úspěšné společnosti je optimalizace nákladů jedním z trvale přítomných interních procesů. Jedním

Více

Cvičení 1,2 Osnova studie strategie ICT

Cvičení 1,2 Osnova studie strategie ICT Cvičení 1,2 Osnova studie strategie ICT Department of Computer Systems Faculty of Information Technology Czech Technical University in Prague František Klíma, 2011 Finanční řízení informatiky, MI-FRI,

Více

IDENTITY MANAGEMENT Bc. Tomáš PRŮCHA

IDENTITY MANAGEMENT Bc. Tomáš PRŮCHA IDENTITY MANAGEMENT Bc. Tomáš PRŮCHA 20. 12. 2013 ÚVOD S penetrací IT do fungování společnosti roste důraz na zabezpečení důvěrnosti a opravdovosti (autenticity) informací a potvrzení (autorizaci) přístupu

Více

Zvyšování výkonnosti firmy na bázi potenciálu zlepšení

Zvyšování výkonnosti firmy na bázi potenciálu zlepšení Nakladatelství a autor dìkují za podporu pøi vydání této knihy spoleènostem: SAP ÈR, spol. s r. o. MICROSOFT, s.r.o. ŠKODA AUTO, a.s. Ing. Pavel Uèeò, CSc. Zvyšování výkonnosti firmy na bázi potenciálu

Více

Průmyslová logistika

Průmyslová logistika VYSOKA ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA HORNICKO - GEOLOGICKÁ FAKULTA Průmyslová logistika skripta Jana Magnusková Ostrava 2014 Recenzovali: Ing. Oldřich Vlach, Ph.D. Ing. Dominika Mindášová Ing.

Více

ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 3 Strategie vztahů, navázání vztahu, zásady řízení vztahů, jejich rozvoj a ukončení. Produkt nástroj budování vztahu

ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 3 Strategie vztahů, navázání vztahu, zásady řízení vztahů, jejich rozvoj a ukončení. Produkt nástroj budování vztahu ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 3 Strategie vztahů, navázání vztahu, zásady řízení vztahů, jejich rozvoj a ukončení. Produkt nástroj budování vztahu Ing. Příklady různé stupně vztahů úroveň vztahu pravidelný

Více

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY. Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL - DBS

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY. Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL - DBS DATABÁZOVÉ SYSTÉMY Současné aplikace IS/ICT Informační systémy a databázové systémy Databázová technologie Informační systémy Aplikační architektura Vlastníci, management Business Intelligence, manažerské

Více

(Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA

(Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA 21.10.2006 Úřední věstník Evropské unie L 291/11 II (Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA ROZHODNUTÍ RADY ze dne 6. října 2006 o strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost (2006/702/ES)

Více

24. MANAGEMENT ORGANIZAČNÍHO ROZVOJE

24. MANAGEMENT ORGANIZAČNÍHO ROZVOJE 24. MANAGEMENT ORGANIZAČNÍHO ROZVOJE plánovitý a nepřetržitý cílově orientovaný proces přeměn organizace proces vytváření předpokladů pro budoucí úspěšný rozvoj organizace je prioritním úkolem vrcholového

Více

VNITŘNÍ ZDROJE A SCHOPNOSTI ORGANIZACE

VNITŘNÍ ZDROJE A SCHOPNOSTI ORGANIZACE VNITŘNÍ ZDROJE A SCHOPNOSTI ORGANIZACE Ú V O D 1. VÝVOJ STRATEGICKÝCH PŘÍSTUPŮ 1.1 Historický přehled strategických přístupů 1.2 Přehled významných strategických přístupů 1.2.1 Hierarchické pojetí strategie

Více

1 ÚVOD DO BPM. 1.1 Stručná historie BPM 5 KONTROLNÍ OTÁZKA 1. 1.1.1 Potřeba ohodnocení obchodu

1 ÚVOD DO BPM. 1.1 Stručná historie BPM 5 KONTROLNÍ OTÁZKA 1. 1.1.1 Potřeba ohodnocení obchodu 5 KONTROLNÍ OTÁZKA 1 1 ÚVOD DO BPM 1.1 Stručná historie BPM 1.1.1 Potřeba ohodnocení obchodu Když lidé poprvé začali žití ve společenských skupinách, několik lidí objevilo příležitost obchodovat se zbožím

Více

software ALBACON, softwarová podpora poštovní techniky ALBACON, prodej a servis poštovní techniky

software ALBACON, softwarová podpora poštovní techniky ALBACON, prodej a servis poštovní techniky software ProfiPost ALBACON, softwarová podpora poštovní techniky ovládání frankovacích strojů přes PC evidence příchozí a odchozí pošty implementace frankovacích strojů do informačních systémů ALBACON,

Více

Mise. Vize. Naše hodnoty: Raben Group. Poskytujeme konkurenční výhodu svým zákazníkům, nabízíme vhodná řešení a přátelské služby.

Mise. Vize. Naše hodnoty: Raben Group. Poskytujeme konkurenční výhodu svým zákazníkům, nabízíme vhodná řešení a přátelské služby. Mise Poskytujeme konkurenční výhodu svým zákazníkům, nabízíme vhodná řešení a přátelské služby. Vize Stát se lídrem všude tam, kde působíme. Naše hodnoty: Podnikavost Orientace na zákazníka Jednáme s nadšením

Více

mycash Moderní styl maloobchodního prodeje RETAIL MANAGEMENT

mycash Moderní styl maloobchodního prodeje RETAIL MANAGEMENT mycash RETAIL MANAGEMENT Moderní styl maloobchodního prodeje UCELENÉ SOFTWAROVÉ ŘEŠENÍ VEŠKERÝCH PROCESŮ MALOOBCHODNÍHO PRODEJE, VHODNÉ PRO STŘEDNÍ A VĚTŠÍ PRODEJNÍ SÍTĚ, VČETNĚ PODPORY MODELU FRANŠÍZOVÝCH

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2012 Bc. Lucie Hlináková

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2012 Bc. Lucie Hlináková JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 Bc. Lucie Hlináková JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní

Více

Řízení ICT služeb na bázi katalogu služeb

Řízení ICT služeb na bázi katalogu služeb Řízení ICT služeb na bázi katalogu služeb Jiří Voř katedra IT, IT, VŠE vorisek@vse.cz nb.vse.cz/~vorisek 1 Služby fenomén současné etapy rozvoje společnosti 2 Vlastnosti služeb služby se od produktů liší

Více

Jak efektivněji řídit skladové procesy WMS OSIRIS

Jak efektivněji řídit skladové procesy WMS OSIRIS Jak efektivněji řídit skladové procesy WMS OSIRIS Josef Černý, ICZ a. s. 7.6.2012 www.i.cz 1 Agenda Logistické náklady Řízený sklad WMS OSIRIS Základní charakteristika Ukázka Přínosy Jak se chovají úspěšné

Více

III. Věcný záměr zákona o výrobcích s ukončenou životností

III. Věcný záměr zákona o výrobcích s ukončenou životností III. Věcný záměr zákona o výrobcích s ukončenou životností Ministerstvo životního prostředí, 2. 11. 2014 Obsah A. Přehled právních předpisů vztahujících se k věcnému záměru... - 4 - B. Zhodnocení stávající

Více

SPOTŘEBITELSKÝ KOŠ CONSUMER BASKET. Martin Souček

SPOTŘEBITELSKÝ KOŠ CONSUMER BASKET. Martin Souček SPOTŘEBITELSKÝ KOŠ CONSUMER BASKET Martin Souček Abstrakt: Práce se zabývá spotřebitelským košem a jeho vztahem k marketingu. Snaží se popsat vzájemné souvislosti a význam spotřebitelského koše pro marketing

Více

Název materiálu: ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 6. 12. 2012

Název materiálu: ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 6. 12. 2012 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_13 Název materiálu: OBCHOD Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům organizaci velkoobchodu a maloobchodu Očekávaný

Více

Diplomová práce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta. Tvorba distribučního řetězce pro textilní výrobky

Diplomová práce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta. Tvorba distribučního řetězce pro textilní výrobky Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Řízení a ekonomika podniku Diplomová práce Tvorba distribučního řetězce pro textilní

Více

Implementace provozně ekonomického systému pro úřad Městské části Praha 1

Implementace provozně ekonomického systému pro úřad Městské části Praha 1 Implementace provozně ekonomického systému pro úřad Městské části Praha 1 Michal Andrlík, Indra Czech Republic, mandrlik@indra.cz Představení zákazníka: Městská část Praha 1 leží v centrální oblasti Prahy

Více

Vedení a technologie: Výhody videokomunikace pro středně velké podniky

Vedení a technologie: Výhody videokomunikace pro středně velké podniky DOKUMENT WHITE PAPER Vedení a technologie: Výhody videokomunikace pro středně velké podniky Prosinec 2012 Shrnutí Středně velké podniky se snaží dosáhnout úspěchu v silně konkurenčním prostředí. Být úspěšný

Více

Efektivní řízení rizik ISMS. Luděk Novák, Petr Svojanovský ANECT a.s.

Efektivní řízení rizik ISMS. Luděk Novák, Petr Svojanovský ANECT a.s. Efektivní řízení rizik ISMS Luděk Novák, Petr Svojanovský ANECT a.s. Obsah Proč řízení rizik ICT? Základní prvky řízení rizik ICT Příklady ohodnocení Potřeby řízení rizik ICT Registr rizik ICT Závěr Motto:

Více

IFS APPLICATIONS PRO PROJEKTOVĚ ŘÍZENOU VÝROBU

IFS APPLICATIONS PRO PROJEKTOVĚ ŘÍZENOU VÝROBU IFS APPLICATIONS PRO PROJEKTOVĚ ŘÍZENOU VÝROBU 2 PROJEKTOVĚ ŘÍZENÁ VÝROBA PRO AGILNÍ PODNIK ZAKÁZKOVÁ VÝROBA OPAKUJÍCÍ SE VÝROBA NA SKLAD ZAKÁZKOVÝ VÝVOJ KONFIGURACE NA OBJEDNÁVKU PROJEKTOVĚ ŘÍZENÁ VÝROBA

Více

Digitalizace. Co je to digitalizace Proč digitalizovat a přínosy digitalizace Popis procesu digitalizace Příklady digitalizačních projektů

Digitalizace. Co je to digitalizace Proč digitalizovat a přínosy digitalizace Popis procesu digitalizace Příklady digitalizačních projektů Z Á K A Z N I C K Ý S E M I N Á Ř D I G I TA L I Z A C E A D Ů V Ě R Y H O D N É U K L Á D Á N Í Digitalizace Co je to digitalizace Proč digitalizovat a přínosy digitalizace Popis procesu digitalizace

Více

Ekonomická fakulta. Katedra řízení. Studijní program: N6208 Management Marketing Studijní obor: Obchodní podnikání DIPLOMOVÁ PRÁCE

Ekonomická fakulta. Katedra řízení. Studijní program: N6208 Management Marketing Studijní obor: Obchodní podnikání DIPLOMOVÁ PRÁCE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení Studijní program: N6208 Management Marketing Studijní obor: Obchodní podnikání DIPLOMOVÁ PRÁCE,, Implementace logistických

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Optimalizace systému logistického zajištění distribuce pohonných hmot

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Optimalizace systému logistického zajištění distribuce pohonných hmot Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta, Katedra řízení Studijní program: Studijní obor: N6208 Ekonomika a management Obchodní podnikání DIPLOMOVÁ PRÁCE Optimalizace systému logistického

Více

Implementace inkluzívního hodnocení

Implementace inkluzívního hodnocení Implementace inkluzívního hodnocení Závěrečným bodem první fáze projektu Agentury s názvem Hodnocení v inkluzívních podmínkách byla diskuze a posléze výklad konceptu inkluzívní hodnocení a formulace souhrnu

Více

Přednáška VŠFS 2012. Koncepty a řízení firemního nákupu. Historie, definice, cíle a trendy moderního řízení dodavatelských vztahů

Přednáška VŠFS 2012. Koncepty a řízení firemního nákupu. Historie, definice, cíle a trendy moderního řízení dodavatelských vztahů Přednáška VŠFS 2012 Koncepty a řízení firemního nákupu Historie, definice, cíle a trendy moderního řízení dodavatelských vztahů O čem to bude Část I. Teorie Cíle a definice Vymezení profesionálního nákupu

Více

EKONOMICKÁ FAKULTA DIPLOMOVÁ PRÁCE. Optimalizace vybraného distribučního řetězce. Vedoucí práce: Ing. Radek Toušek, Ph.D.

EKONOMICKÁ FAKULTA DIPLOMOVÁ PRÁCE. Optimalizace vybraného distribučního řetězce. Vedoucí práce: Ing. Radek Toušek, Ph.D. JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA: Řízení STUDIJNÍ PROGRAM: N6208 Ekonomika a management STUDIJNÍ OBOR: Účetnictví a finanční řízení podniku DIPLOMOVÁ PRÁCE Optimalizace

Více

Řízení zdrojů v ozbrojených silách

Řízení zdrojů v ozbrojených silách Řízení zdrojů v ozbrojených silách T 8 - Informační systém logistiky MO a AČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

Základy marketingu. vní. Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007

Základy marketingu. vní. Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007 Základy marketingu Přednášky pro Vysokou školu finanční a správn vní Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007 1 Přednáška 1: Definice marketingu Trocha historie: Snaha minimalizovat riziko, které je spojeno se vstupem

Více

ATOS Důvěryhodné úložiště pro státní správu

ATOS Důvěryhodné úložiště pro státní správu ATOS Důvěryhodné úložiště pro státní správu Michal Drábik, Jiří Rogalewicz Atos IT Solutions and Services Obsah prezentace Představení společnosti Atos Elektronické dokumenty a co s nimi? Možnosti ukládání

Více

Věrnostní programy. Věrnostní programy. 1.Úvod

Věrnostní programy. Věrnostní programy. 1.Úvod Věrnostní programy Obsah kapitoly Obsahem této kapitoly je přehled problematiky věrnostních programů, jejich zaměření, typologie, plánování, problémy a rizika včetně souvisejících legislativních aspektů.

Více

KATALOG VEŘEJNÝCH SLUŽEB

KATALOG VEŘEJNÝCH SLUŽEB KATALOG VEŘEJNÝCH SLUŽEB Catalogue of public services Ing Renáta Halásková, PhD Vysoká škola logistiky v Přerově, Katedra ekonomických, právních a společenských disciplín e-mail: renatahalaskova@vslgcz

Více

Spotřebitelský řetězec lesních produktů Požadavky

Spotřebitelský řetězec lesních produktů Požadavky ČESKÝ SYSTÉM CERTIFIKACE LESŮ Spotřebitelský řetězec lesních produktů Požadavky CFCS 1004:2005 duben 2005 Platí od 1.5.2005 Chain-of-Custody of Forest Based Product - Requirements La chaîne de contrôle

Více

Národní příručka Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Národní příručka Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ZÆhlav A5 oranzove.qxd 21.10.2003 8:50 StrÆnka 1 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Národní příručka Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci new BOZP narod prirucka.qxd 21.10.2003 8:45 StrÆnka

Více

RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI L 1 1-2

RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI L 1 1-2 RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI ML 1-2 Normy řady ISO 9000 0 Úvod 1 Předmět QMS podle ISO 9001 2 Citované normativní dokumenty 3 Termíny a definice 4 Systém managementu kvality 5 Odpovědnost managementu 6 Management

Více

On line sledování, plánování a řízení výroby - MES HYDRA

On line sledování, plánování a řízení výroby - MES HYDRA On line sledování, plánování a řízení výroby - MES HYDRA Josef Černý, ICZ a. s. 9.10.2012 www.i.cz 1 Agenda Informační podpora podnikových procesů Výrobní informační systémy MES HYDRA Základní charakteristika

Více

INTEGROVANÁ MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE V POJETÍ K.E.CLOWA + D.BAACKA. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz

INTEGROVANÁ MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE V POJETÍ K.E.CLOWA + D.BAACKA. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz INTEGROVANÁ MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE V POJETÍ K.E.CLOWA + D.BAACKA doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz 1. CLOW, K.E., BAACK, D.: REKLAMA, PROPAGACE A MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE BRNO: COMPUTER

Více

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Relevantní strategické dokumenty na krajské, regionální a lokální úrovni nejsou v rozporu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje

Více

2.1 Předpoklady území pro rozvoj cestovního ruchu

2.1 Předpoklady území pro rozvoj cestovního ruchu 2. CESTOVNÍ RUCH V ÚZEMÍ Organizace a řízení jsou nejvíce opomíjenou problematikou v rámci racionální podpory udržitelného rozvoje na území České republiky. Na prioritu 4 Vytváření organizační struktury

Více

RUKOVĚŤ ÚSPĚŠNÉHO ŽADATELE V RÁMCI VÝZVY 06

RUKOVĚŤ ÚSPĚŠNÉHO ŽADATELE V RÁMCI VÝZVY 06 RUKOVĚŤ ÚSPĚŠNÉHO ŽADATELE V RÁMCI VÝZVY 06 v rámci INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU pro prioritní osu 2 Oblasti intervence 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě VÝZVA ČÍSLO 06 KOMTINUÁLNÍ ROZVOJ SLUŽEB

Více

PLASMAX. barierová technologie pro plastové obaly PET

PLASMAX. barierová technologie pro plastové obaly PET PLASMAX barierová technologie pro plastové obaly PET Nepropustná a neviditelná: Optimální ochrana výrobků díky bariérovému povlaku PLASMAX Vysoké nároky na kvalitu výrobků O tom, pro které nápoje nebo

Více

Competitive Intelligence 24.11.2006

Competitive Intelligence 24.11.2006 Competitive Intelligence 24.11.2006 Bitevní pole trhu je poseto padlými firmami, jejichž vedení dávalo pozor na všechno, kromě dynamicky se měnící strategie konkurentů. W.L. Sammon Business Competitor

Více

Hodnocení založené na důkazech: je možné u ex-ante hodnocení?

Hodnocení založené na důkazech: je možné u ex-ante hodnocení? Hodnocení založené na důkazech: je možné u ex-ante hodnocení? RNDr. Jan Vozáb, PhD partner, principal consultant Cíle hodnocení založeného na důkazech Zvýšit dopady a přidanou hodnotu intervencí politiky

Více

Spotřebitelský řetězec lesních produktů požadavky

Spotřebitelský řetězec lesních produktů požadavky TECHNICKÝ DOKUMENT CFCS CFCS 2002:2013 15. 8. 2013 Spotřebitelský řetězec lesních produktů požadavky PEFC Česká republika Bělohorská 274/9 169 00 Praha 6 Tel: +420 220 517 137 E-mail: info@pefc.cz, web:

Více

Růstová výkonnost a stabilita

Růstová výkonnost a stabilita Růstová výkonnost a stabilita 1. Růst a nabídková stránka ekonomiky 1.1 Mezinárodní ekonomický vývoj Struktura světového hospodářského růstu Vývoj ekonomiky v USA Japonsko Evropská unie Nové členské země

Více

EVROPSKÁ ŽELEZNIČNÍ AGENTURA. SYSTÉMOVÝ PŘÍSTUP Prováděcí pokyny pro tvorbu a zavádění systému zajišťování bezpečnosti železnic

EVROPSKÁ ŽELEZNIČNÍ AGENTURA. SYSTÉMOVÝ PŘÍSTUP Prováděcí pokyny pro tvorbu a zavádění systému zajišťování bezpečnosti železnic EVROPSKÁ ŽELEZNIČNÍ AGENTURA SYSTÉMOVÝ PŘÍSTUP Prováděcí pokyny pro tvorbu a zavádění systému zajišťování bezpečnosti železnic Verze 1.0 13. 12. 2010 Správa verze Dokument zpracovala: Vydal: Kontrolu provedl:

Více

PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ

PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ RADA PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ 1. Úvod Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015

Více

olga.kristofikova@mdcr.cz

olga.kristofikova@mdcr.cz Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky A. Předkladatel garant výzkumné potřeby Název organizace Ministerstvo dopravy Adresa Nábřeží Ludvíka Svobody 12/ Kontaktní osoba Ing. Olga

Více

Distribuční strategie podniku. Michal Sedláček

Distribuční strategie podniku. Michal Sedláček Distribuční strategie podniku Michal Sedláček Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Abstrakt česky Tato bakalářská práce se zabývá distribuční strategií společnosti Sedco s.r.o. Práce se skládá z praktické

Více

Hodnoticí standard. Manažer velkoobchodního skladu (kód: 66-013-R) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66)

Hodnoticí standard. Manažer velkoobchodního skladu (kód: 66-013-R) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Manažer velkoobchodního skladu (kód: 66-013-R) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Manažer velkoobchodního skladu Kvalifikační úroveň NSK

Více

P O D NI KATELSKÉ SÍTĚ - KL ASTRY

P O D NI KATELSKÉ SÍTĚ - KL ASTRY P O D NI KATELSKÉ SÍTĚ - KL ASTRY Ing. Jana Zavřelová 1 A B S T R A K T Příspěvek se zaměřuje na podnikatelské sítě, klastry a sdružování firem. Dále se zabývá strategickými aliancemi. Jedná se o stále

Více

DIGITÁLNÍ GARÁŽ POMÁHÁME ČESKU RŮST Závěrečná zpráva. Duben 2016

DIGITÁLNÍ GARÁŽ POMÁHÁME ČESKU RŮST Závěrečná zpráva. Duben 2016 DIGITÁLNÍ GARÁŽ POMÁHÁME ČESKU RŮST Závěrečná zpráva Duben 2016 Výzkumné pozadí AMSP ČR sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky a živnostníky i jejich organizace z celé České

Více

VEDOUCÍ REALIZAČNÍHO TÝMU POSKYTOVATELE:

VEDOUCÍ REALIZAČNÍHO TÝMU POSKYTOVATELE: Koncepce zpoplatnění silniční infrastruktury a rozvoje mýtného systému v ČR (technicko-ekonomická část) Dodatek zohledňující závěry z Ř konaného 5. 11. 212 Česká republika Ministerstvo dopravy PROJEKT:

Více

Další servery s elektronickým obsahem

Další servery s elektronickým obsahem Právní upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

Zajišťujeme komplexní logistické služby v oblasti skladování a dalších logistických služeb s přidanou hodnotou. S našimi zákazníky spolupracujeme na

Zajišťujeme komplexní logistické služby v oblasti skladování a dalších logistických služeb s přidanou hodnotou. S našimi zákazníky spolupracujeme na S K L A D O V A C Í A L O G I S T I C K É S L U Ž B Y Zajišťujeme komplexní logistické služby v oblasti skladování a dalších logistických služeb s přidanou hodnotou. S našimi zákazníky spolupracujeme na

Více

Jak efektivněji řídit skladové procesy

Jak efektivněji řídit skladové procesy Jak efektivněji řídit skladové procesy Josef Černý, ICZ a. s. 9.10.2012 www.i.cz 1 Agenda Logistické náklady a možnosti jejich snižování Evidovaný sklad Řízený sklad WMS OSIRIS Příklad z praxe www.i.cz

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE TVORBA CENY VYBRANÝCH PRODUKTŮ FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ NA TRHU FMCG OBOR: MEZINÁRODNÍ OBCHOD (BAKALÁŘSKÁ PRÁCE)

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE TVORBA CENY VYBRANÝCH PRODUKTŮ FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ NA TRHU FMCG OBOR: MEZINÁRODNÍ OBCHOD (BAKALÁŘSKÁ PRÁCE) VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ OBOR: MEZINÁRODNÍ OBCHOD TVORBA CENY VYBRANÝCH PRODUKTŮ NA TRHU FMCG (BAKALÁŘSKÁ PRÁCE) AUTOR: IVA BARTÁKOVÁ VEDOUCÍ PRÁCE: ING. JIŘÍ ZEMAN,

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze. Marketingová komunikace v odvětví cestovního ruchu

Česká zemědělská univerzita v Praze. Marketingová komunikace v odvětví cestovního ruchu Česká zemědělská univerzita v Praze Podnikání a administrativa Teze Vedoucí DP: Ing.Lucie Vokáčová Autor: Bc. Romana Králová Praha 2003 - teze Tato diplomová práce se zabývá problematikou marketingové

Více

Strategie společnosti PTC Praha a.s. na období let 2016 2020

Strategie společnosti PTC Praha a.s. na období let 2016 2020 Strategie společnosti PTC Praha a.s. na období let 2016 2020 2015 Vážení akcionáři, Představenstvo společnosti Vám předkládá k projednání a k následnému rozhodnutí dokument Strategie společnosti PTC Praha

Více

Telemetrie manipulační techniky v praxi

Telemetrie manipulační techniky v praxi Luděk Demel Petr Slanina Šmídl s.r.o. GX Solutions Bohemia s.r.o. Facility manager Acount manager Historie Šmídl s.r.o. Přední český poskytovatel dopravních a logistických služeb Rodinná firma poskytující

Více

Pracovníci informačních služeb, na přepážkách apod.

Pracovníci informačních služeb, na přepážkách apod. Výstup projektu Předvídání kvalifikačních potřeb (PŘEKVAP) Zpracoval: Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí P R O F I L S K U P I N Y P O V O L Á N Í Pracovníci

Více

ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY

ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY přednáška 4 denní studium ZS 2015 Hlavní body aplikace ŘVZ, cíle aplikace Ing. Miloslav Šašek, DipMgmt. Opakování základních pojmů z minulé hod. proč usilujeme o poznání rozhodovacího procesu zákazníků

Více

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Ekonomické aspekty uplatnění ekologických principů v logistice ČSAD Hodonín a.s. Ing. Martina Pešoutová Diplomová práce 2012 Prohlašuji: Tuto práci

Více

PROJEKT-I_ŘÍZENÍ PODNIKU V PRAXI (P-I_ŘPP)

PROJEKT-I_ŘÍZENÍ PODNIKU V PRAXI (P-I_ŘPP) PROJEKT-I_ŘÍZENÍ PODNIKU V PRAXI (P-I_ŘPP) 1. ročník Návazného MgS, ZS 2014-15 Zkratka: PI-ŘPP Kód předmětu: 2382111 Semestr: 1N Kreditů: 5 Rozsah předmětu: 0+5, kz (klasifikovaný zápočet) Druh: P (povinný)

Více

Průmyslové hodiny Informační panely

Průmyslové hodiny Informační panely Průmyslové hodiny Informační panely Jednotný čas Digitální hodiny Analogové hodiny LED informační panely Věžní a fasádní hodiny ELEKON, s.r.o. sídlo společnosti. Brněnská 411/ 15 682 01 Vyškov Tel.: 517

Více

Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje

Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje Ing. Pavel Novák s.r.o. Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje Závazná část červen 2015 Zadavatel: Karlovarský kraj, Závodní 353, 360 06 Karlovy Vary Zhotovitel: Ing. Pavel Novák, s.r.o. Osadní

Více

Databázový systém Matylda

Databázový systém Matylda Databázový systém Matylda Návrh softwarového projektu Vývojový tým Předpokládaný počet řešitelů: 5 Vedoucí: Mgr. Martin Nečaský Ph.D. Motivace V současné době se mnoho nákupů odehrává v internetových obchodech.

Více

Jak to funguje. O produktu. Jak to funguje

Jak to funguje. O produktu. Jak to funguje www.auto-gps.eu Jak to funguje O produktu Aplikace elektronické knihy jízd AutoGPS Vám s využitím systému GPS (Global Positioning System) umožní jednoduše a spolehlivě sledovat pohyb všech Vašich vozidel,

Více

PROCESNÍ ORIENTACE SYSTÉMU PODNIKOVÉHO ŘÍZENÍ

PROCESNÍ ORIENTACE SYSTÉMU PODNIKOVÉHO ŘÍZENÍ PROCESNÍ ORIENTACE SYSTÉMU PODNIKOVÉHO ŘÍZENÍ Procesní orientace podniku je dnes považována za základ filozofie podnikového řízení. Procesní přístup založený na ovládání výrobních i řídících procesů, se

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ

4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ Výroba usní a souvisejících výrobků 4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ 4.1 Charakteristika odvětví V roce 2009 nahradila klasifikaci OKEČ nová klasifikace CZ-NACE. Podle této klasifikace

Více

Elektronická Kniha jízd. www.knihajizd.info

Elektronická Kniha jízd. www.knihajizd.info Elektronická Kniha jízd www.knihajizd.info Jak to funguje O produktu Aplikace elektronické Knihy jízd Patriot Vám s využitím systému GPS (Global Positioning System) umožní jednoduše a spolehlivě sledovat

Více

BYZNYS ŘÍKÁ: POTŘEBUJEME TTIP!

BYZNYS ŘÍKÁ: POTŘEBUJEME TTIP! BYZNYS ŘÍKÁ: POTŘEBUJEME TTIP! V době neustále rostoucí globální konkurence, kdy dochází k rychlému růstu rozvíjejících se ekonomik, potřebuje EU rychle konat, aby zvýšila svoji konkurenceschopnost. EU

Více