Chodník Stružinec sv. Jan zastávka BUS u rybníka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Chodník Stružinec sv. Jan zastávka BUS u rybníka"

Transkript

1

2

3

4

5 ING. JIŘÍ LEBEDA, spol. s r.o. Chodník Stružinec sv. Jan zastávka BUS u rybníka Chodník Stružinec sv. Jan zastávka BUS u rybníka A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah Obsah Identifikační údaje Základní údaje o stavbě Přehled výchozích podkladů a průzkumů Členění jednotlivých částí stavby Podmínky realizace stavby Přehled budoucích vlastníků a správců Předávání stavby do užívání Technický popis objektu Pozemní komunikace Odvodnění Obslužná zařízení Vybavení a příslušenství PK Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření Dotčená ochranná pásma, chráněné území, zátopové území, kulturní památky, památkové rezervace, památkové zóny Zásah stavby do území Vliv stavby a provozu na pozemní komunikaci na zdraví a životní prostředí Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti Další požadavky Pozemky dotčené stavbou Seznam dokumentace

6 ING. JIŘÍ LEBEDA, spol. s r.o. Chodník Stružinec sv. Jan zastávka BUS u rybníka 1 Identifikační údaje a) označení stavby Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Charakter stavby: Stupeň dokumentace: Chodník Stružinec, sv. Jan zastávka BUS u rybníka Stružinec, hlavní komunikace obce Stružinec u Lomnice nad Popelkou novostavba zadávací dokumentace stavby b) investor Stavebník/objednatel: obec Stružinec Stružinec tel. : starosta: Milan Klikar c) zhotovitel dokumentace ING. JIŘÍ LEBEDA, spol. s r.o. Vyšehradská 49, Praha 2 Ing. Jiří Lebeda d) zhotovitel stavby Zhotovitel stavby: Zhotovitel stavby bude určen ve výběrovém řízení. 2 Základní údaje o stavbě a) popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění aa) popis návrhu stavby a její funkce Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení řeší výstavbu chodníku a tím vzniklé stavební úpravy. Obsahem projektové dokumentace je výstavba chodníku na západní straně hlavní komunikace vedoucí obcí Stružinec. Jedná se o navazující úsek na chodníku v převážné části obce ab) význam stavby Výstavba chodníku navazuje na již realizované úseky chodníku podél hlavní komunikace obce Doplnění chodníku zajisťuje bezpečný pohyb chodců v profilu komunikace, která je průtahem obce. Dle své urbanisticko-dopravní funkce lze tyto komunikace zařadit do funkční skupiny C (obslužné komunikace) dle ČSN Projektování místních komunikací. ac) umístění stavby Navrhovaná výstavba chodníku se nachází v obci Stružinec. Navrhovaná stavba se nachází na pozemcích parc.č. 276/3, 276/4, 1847, 1886/2, 1886/4. 2

7 ING. JIŘÍ LEBEDA, spol. s r.o. Chodník Stružinec sv. Jan zastávka BUS u rybníka b) předpokládaný průběh stavby Předpokládaný termín zahájení výstavby 3. čtvrtletí c) vazby na územní plán a na územní rozhodnutí Stavba není v rozporu s funkčním využitím dle platného územního plánu obce. Předložená projektová dokumentace slouží k žádosti o stavební povolení. d) stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití Hlavním silničním tahem obcí Stružinec je silnice číslo Poloha obce je situovaná převážně kolem této komunikace. Stavba chodníku bude přímo přimknuta k této komunikaci. Předmětné pozemky jsou v současné době převážně volně přístupné plochy (travnaté plochy, příkopy, ostatní zeleň). e) vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí Realizací stavby nedojde ke zvýšení dopravní intenzity v této lokalitě. V rámci stavby budou provedeny úpravy zeleně. f) celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření Obsahem projektové dokumentace je výstavba chodníku při západní straně hlavní komunikace procházející obcí Stružinec. Dojde k úpravě přilehlého terénu a ke zlepšení pohybu chodců v obci. 3 Přehled výchozích podkladů a průzkumů Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení je zpracována na základě těchto podkladů: a) zaměření dotčené oblasti Geodetickou kanceláří Semily b) rekognoskace terénu 4 Členění jednotlivých částí stavby a) způsob číslování a značení Stavby není členěna na jednotlivé stavební objekty. b) určení jednotlivých částí stavby Projektová dokumentace řeší výstavbu a chodníku a nutné terénní úpravy povrchu a ojedinělé drobné úpravy na inženýrských sítích (vpusti). 5 Podmínky realizace stavby a) věcné a časové vazby souvisejících staveb, uvažovaný průběh výstavby Před zahájením výstavby chodníků a zpevněných ploch musí být uvědomění majitelé dotčených i přilehlých pozemků. b) uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti V současné době není znám dodavatel stavebních prací ani harmonogram prací při realizaci stavby. c) dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy Při realizaci prací bude omezena rychlost v místě stavby pomocí svislého dopravního značení. Před realizací bude zpracován projekt dopravně inženýrských opatření, který bude projednán na příslušném úřadě. 3

8 ING. JIŘÍ LEBEDA, spol. s r.o. Chodník Stružinec sv. Jan zastávka BUS u rybníka 6 Přehled budoucích vlastníků a správců Majitelem dotčených pozemků bude obec Stružinec. Soukromý vlastnící dotčených pozemků vyjádřili souhlas se záměrem stavby a po její realizaci s odkupem nebo jiným vyrovnáním. Souhlasy vlastníků, viz. samostatná příloha. 7 Předávání stavby do užívání Stavba bude předána do užívání až po kompletním dokončení všech prací. 8 Technický popis objektu 8.1 Pozemní komunikace a) základní charakteristiky stavby Hlavním silničním tahem obcí Stružinec je silnice číslo Poloha obce je situovaná převážně kolem této komunikace. V úseku od křižovatky se silnicí číslo 284 je součástí komunikace chodník. Od sochy sv. Jana Nepomuckého dále na sever obce v současné době chodník chybí. Výstavba chodníku navazuje v duchu předešlých úseků chodníku. Silnice číslo patří dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů mezi místní komunikace III. třídy. Komunikace zajišťují kromě funkce dopravní i funkci obslužnou a připojovací pro přilehlou obytnou zástavbu. Dle své urbanisticko-dopravní funkce lze tyto komunikace zařadit do funkční skupiny C (obslužné komunikace) dle ČSN Projektování místních komunikací. Celková koncepce a návrh vychází z nutnosti odvodnění komunikace i navrhovaného chodníku. Vzhledem k téměř nulovému podélnému profilu stávající komunikace ve značné části staničení je v těchto místech navrženo odvodnění vsakovacím příkopem a odvod vod drenážní trubkou k vpusti pod komunikací ve staničení 0,12606km, nebo do stávající kanalizace. Drenážní trubka a navržené kamenivo vsakovacího příkopu je zabaleno v ochranné geotextílii. V místech s dostatečným podélným sklonem jsou srážkové vody vedeny k vpustím do kanalizace. b) směrové řešení Směrové řešení chodníku pevně vychází z polohy hrany komunikace, ke které bude chodník přimknut. Projektovaná směrová geometrie tedy vychází z idealizace zaměření stávající komunikace a přilehlých ploch. Při staničení 0 0,070km je chodník přimknut k vozovce a oddělen od prostoru komunikace obrubníkem o výšce min 12cm. Dále je chodník z důvodu nutnosti odvodnění komunikace chodník vyosen o 0,75m od hrany stávající komunikace a oddělen zatravněným pásem. c) výškové řešení Výškové řešení chodníku vychází z návrhu odvodnění zpevněných ploch. Při staničení 0 0,032km je niveleta 12cm nad úrovní stávající vozovky pomocí silničního obrubníku, viz. příloha VPR1. Při staničení 0, ,03943km je chodník od vozovky dále oddělen silničním obrubníkem o výšce min. 12cm, při stejné výšce nivelety jako vozovka, viz. VPR2a. V navazujícím úseku, staničení 0, ,05047km je obrubník z důvodu téměř nulového podélného sklonu komunikace přerušován místy pro odtok srážkových vod z vozovky, viz. VPR2b. Od staničení 0,05590km je chodník v délce 16m znovu od vozovky oddělen silničním obrubníkem s nášlapem min 12cm. Dále je chodník odkloněn od hrany komunikace, výška nivelety chodníku navazuje na okolní plochy. d) příčné uspořádání Šířkové uspořádání chodníku a přilehlých ploch je patrné z příloh č. B4 Vzorové příčné řezy. Šířka chodníku v celém úseku je 1,5m. Chodník při vozovce je lemován betonovým silničním obrubníkem, osazeným do betonového lože s opěrou z betonu. Obrubník bude srovnán na úroveň 12cm nad stávající komunikací. Při terénu bude chodník lemován parkovým obrubníkem. Chodník odsazený od komunikace bude 4

9 ING. JIŘÍ LEBEDA, spol. s r.o. Chodník Stružinec sv. Jan zastávka BUS u rybníka lemován parkovými obrubníky z obou stran. Navržený chodník je s příčným spádem 2% směrem k vozovce v úseku s niveletou zvýšenou nad vozovku a s příčným spádem 2% směrem k vsakovacímu příkopu. Vsakovací příkop je šířky 0,75m. e) konstrukce zpevněných ploch ea) konstrukce chodníku z betonové dlažby Konstrukce chodníků je navržena dle dodatku TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací (MD 2010). Konstrukce je navržena jako nemotoristická komunikace (automobilová doprava vyloučena) na návrhovou úroveň porušení konstrukce D2. Konstrukci chodníku z betonové dlažby (D2-D-1-CH-PIII) tvoří: 5 Betonová dlažba DL ČSN tl. 60 mm Ložní vrstva z drcen. kameniva 4/8 L ČSN tl. 30 mm Štěrkodrť ŠD ČSN tl. 150 mm Štěrkopísek ŠP ČSN tl. 100 mm celkem tl. 340 mm Hutněná pláň pod chodníkem má mít modul přetvárnosti podloží Edef,2 = 30 MPa. Hutnění pláně dle ČSN Kontrola zhutnění zemin a sypanin. Požadované moduly přetvárnosti jednotlivých vrstev konstrukce vozovky jsou uvedeny v příloze - Vzorových příčných řezů, B4.1 B4.6 eb) konstrukce chodníkových přejezdů z betonové dlažby Pro dopravní připojení pozemků budou zřízeny dva chodníkové přejezdy. Konstrukce přejezdů je navržena dle dodatku TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací (MD 2010). Konstrukce je navržena jako nemotoristická komunikace s dopravním zatížením O, na návrhovou úroveň porušení konstrukce D2. Konstrukci chodníkového přejezdu (D2-D-1-O-PIII) tvoří: Betonová dlažba DL ČSN tl. 80 mm Ložní vrstva z drcen. kameniva 4/8 L ČSN tl. 40 mm Štěrkodrť ŠD ČSN tl. 200 mm Štěrkopísek ŠP ČSN tl. 100 mm celkem tl. 420 mm Hutněná pláň pod přejezdem má mít modul přetvárnosti podloží Edef,2 = 30 MPa. Hutnění pláně dle ČSN Kontrola zhutnění zemin a sypanin. Požadované moduly přetvárnosti jednotlivých vrstev konstrukce vozovky jsou uvedeny v příloze - Vzorových příčných řezů, B4.1 B4.6. f) zemní práce Hladina podzemní vody nebude na většině zájmového území zemní práce ovlivňovat. Při výstavbě chodníku je nutné zajistit zeminu pro násyp v převážné části navrhovaného chodníku. Je žádoucí využít zemin z výkopových prací na ostatních úsecích. Je nutné zajistit dostatečnou únosnost aktivní zóny chodníku dle platných norem a předpisů. Je doporučeno provedení více kontrol zhutnění než uvádí ČSN Kontrola zhutnění zemin a sypanin. Při výstavbě komunikace přichází v úvahu výkopové práce. Třída těžitelnosti zemin pod komunikací se bude pohybovat ve I tř. dle ČSN (tř. 3 dle bývalé ČSN Zemní práce). Před zahájením zemních prací je nutné vyžádat vytyčení, způsob ochrany a dozor od správců inženýrských sítí v prostoru výstavby. Při výstavbě je nutné dodržet veškerá opatření, aby nedošlo k poškození těchto sítí (nejvyšší opatrnost při výkopových pracích, ruční výkopy atd.). Je nutné dodržet ustanovení ČSN Zemní práce, ČSN Stokové sítě a kanalizační přípojky, ČSN Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, ČSN Navrhování vodovodního potrubí, TNV , TNV , ČSN Vodovodní podchody pod dráhou a pozemní komunikací, ČSN Podchody stok a kanalizačních přípojek pod dráhou a pozemní komunikací, ostatní normy při křížení dle druhu inženýrských podzemních sítí s komunikacemi.

10 ING. JIŘÍ LEBEDA, spol. s r.o. Chodník Stružinec sv. Jan zastávka BUS u rybníka Při zemních pracích je nutné dodržet ustanovení dle ČSN Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Výkopek nesmí být ukládán ke stromům. Výkopy a staveniště musí být zabezpečeny tak, aby nebyly ohroženy osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace ani jiné osoby. Požadavky na technické řešení jsou uvedeny v bodě 4. přílohy č. 2 k vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. g) křižovatky a křížení Není navrženo. h) sítě technického vybavení území (podzemní inženýrské sítě) V navrhovaném chodníku jsou situovány stávající i nově navrhované podzemní inženýrské sítě. Dále jsou zde situovány přípojky podzemních sítí do jednotlivých objektů. Před zahájením zemních prací je nutné vyžádat vytyčení, způsob ochrany a dozor od správců inženýrských sítí v prostoru výstavby. Při výstavbě je nutné dodržet veškerá opatření, aby nedošlo k poškození těchto sítí (nejvyšší opatrnost při výkopových pracích, ruční výkopy atd.). Je nutné dodržet ustanovení ČSN Zemní práce, ČSN Stokové sítě a kanalizační přípojky, ČSN Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, ČSN Navrhování vodovodního potrubí, TNV , TNV , ČSN Vodovodní podchody pod dráhou a pozemní komunikací, ČSN Podchody stok a kanalizačních přípojek pod dráhou a pozemní komunikací a ostatní normy při křížení dle druhu inženýrských podzemních sítí s komunikacemi. Stávající sdělovací kabely budou v místě křížení s chodníky a chodníkovými přejezdy uloženy do nových chrániček (např. beton. kabelových žlabů). Bude vždy osazena rezervní chránička. Chráničky je nutné protáhnout až do chodníků, obetonovat a utěsnit proti vnikání nečistot. Stávající i nově navržené inženýrské sítě jsou zakresleny v příloze č. B2 Situace. i) vytyčení Vytyčovací body nejsou zahrnuty v projektu. Umístění stavby úzce souvisí se stávající polohou komunikace a vytyčení stavby chodníku bude provedena napojením na stávající hranu komunikace za minimalizace stavebních prací a nákladu. Do staničení 0,05047 je stavba přimknuta ke komunikace, dále je odkolněna o 0,75m od hrany komunikace. Souřadnice S-JTSK. Výškový systém Balt po vyrovnání. 8.2 Odvodnění Úseky, staničení 0 cca 0,039km a 0, ,07180km, je navržen jako klasický chodník s nášlapem 12cm, odvodnění je pomocí dostatečného podélného sklonu, obrub a vpustí do kanalizace. Zbylé úseky vzhledem k nedostatečnému podélnému sklonu v převážné části dotčené komunikace, jsou řešeny pomocí vsakovacích příkopů a drenážních trubek (funkčnost společně s kamenivem chráněna geotextílii), které ústí v kanalizaci nebo v propustku do přilehlého rybníka a přirozené retence, kterou podporuje i navrhovaná konstrukce chodníku. 8.3 Obslužná zařízení Není navrženo. 8.4 Vybavení a příslušenství PK a) záchytná bezpečnostní zařízení Neuvažuje se s žádným silničním (dopravně bezpečnostním) zábradlím. b) dopravní značky, dopravní zařízení Neuvažuje se s žádným dopravním značením. V místě odsazeného chodníku od komunikace budou umístěny vodící sloupky c) veřejné osvětlení K zabezpečení provozu za snížené viditelnosti bude sloužit stávající venkovní osvětlení. 6

11 ING. JIŘÍ LEBEDA, spol. s r.o. Chodník Stružinec sv. Jan zastávka BUS u rybníka d) ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich migrace přes komunikace Nepřichází v úvahu. e) clony a sítě proti oslnění Nepřichází v úvahu. 9 Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření Výsledky a závěry jsou zapracovány do projektové dokumentace. 10 Dotčená ochranná pásma, chráněné území, zátopové území, kulturní památky, památkové rezervace, památkové zóny Stavba se nenachází v památkově chráněném území. Stavba se nenachází na pozemcích do 50 m od okraje lesa. Stavba se nenachází v zátopové oblasti. Stavba zasahuje do ochranných pásem všech stávajících podzemních i nadzemních sítí a jejich přípojek, tj. vodovodu, kanalizace a sdělovacích i el. silových kabelů. V rámci stavby je třeba dodržovat ochranná pásma jednotlivých podzemních inženýrských sítí. Minimální vodorovné a svislé vzdálenosti jednotlivých inženýrských sítí a vedení jsou definovány ČSN Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 11 Zásah stavby do území a) bourací práce V rámci stavby dojde k odstranění plotu pozemku 276/3. Plot bude nahrazen v nové poloze. b) kácení mimolesní zeleně a její případná náhrada Kácená zeleň (keře) bude nahrazena v plném rozsahu. c) rozsah zemních prací a konečná úprava terénu Rozsah zemních prací je dán převážně násypem pro konstrukci nových zpevněných ploch. V celém rozsahu stavby bude sejmuta svrchní vrstva zeminy, která bude dále použita. V zářezu do svahu pozemku číslo 276/4 bude pro zpevnění svahu použito gabionové zdi. Podrobně viz. 8.1 f) d) ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch Uvažováno zachování či obnovení stávajícího stavu e) zásah do zemědělského půdního fondu a případné rekultivace Stavbou dojde k zásahu do ZPF. f) zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa Stavbou nedojde k zásahu do pozemků určených k plnění funkce lesa g) zásah do jiných pozemků Stavbou chodníku nedojde k zásahu do jiných pozemků než uvedených v 2 ac) h) vyvolané změny staveb (přeložky a úpravy) dopravní a technické infrastruktury a vodních toků Součástí stavby je přeložka nebo úprava vpustí kanalizace. Stávající i nově navržené inženýrské sítě jsou zakresleny v příloze č. 2 Situace. 7

12 ING. JIŘÍ LEBEDA, spol. s r.o. Chodník Stružinec sv. Jan zastávka BUS u rybníka 12 Vliv stavby a provozu na pozemní komunikaci na zdraví a životní prostředí a) ochrana krajiny a přírody Stávající stromy v dosahu stavby musí být náležitě ochráněny dle ČSN Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Při provádění stavby je nutno zajišťovat čistotu na veřejném prostranství. Stavební mechanizmy použité na stavbě budou zajištěny proti úkapům ropných látek a olejů. b) hluk Při provádění stavby je nutno dbát na ochranu proti hluku dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Hygienický limit akustického tlaku ze stavební činnosti nesmí přesahovat LAeq,s 65 db v době od 7,00 21,00 hod, LAeq,s 60 db v době od 6,00 7,00 a od 21,00 22,00 hod a LAeq,s 45 db v době od 22,00 6,00 hod ve venkovním chráněném prostoru. Hluk ze stavební činnosti uvnitř objektu po dobu mezi 7. a 21. hodinou v pracovních dnech nesmí překročit hygienický limit LAeq,s 55 db. Stavební práce budou prováděny pouze v době od 7,00 hod do 18,00 hod, při dodržení akustických opatření (např. protihlukové stěny u sbíječek, seznámení obyvatelů přilehlého domu před započetím hlučných prací atd.) a hluk ze stavební činnosti nepřekročí ve venkovním chráněném prostoru staveb hygienický limit LAeq,s 65 db. Hlučné stavební práce budou prováděny v omezené časové době od 8 12 a hodin, tedy v době s pozdějším raním začátkem, s dobou přestávky a s koncem v době, kdy se vrací lidé z práce. c) emise z dopravy Nedojde ke zvýšení emisí z dopravy. d) vliv znečištěných vod na vodní toky a vodní zdroje Nepřichází v úvahu. Odvedení srážkové vody splňuje TP 83 Odvodnění pozemních komunikací e) ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě a při užívání stavby Při práci a provádění stavby je nutné dodržet zásady bezpečnosti práce dle vyhl. ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízeních ve znění pozdějších předpisů, požadavky zákona č. 309/2006 Sb. zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, Nařízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci a Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a příslušné závazné technické normy a předpisy. V průběhu stavby budou zajišťována opatření na úseku požární ochrany, vyplývající z povinnosti právnických a fyzických osob stanovených zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Výkopy a staveniště musí být zabezpečeny tak, aby nebyly ohroženy osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace ani jiné osoby. Požadavky na technické řešení jsou uvedeny v bodě 4. přílohy č. 2 k vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. f) Nakládání s odpady Z hlediska odpadů vzniklých při stavbě musí být plněny povinnosti plynoucí z ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zejména upozorňujeme na plnění povinností vyplývající z ustanovení 12 odst. 3 a 4 zákona o odpadech. Na stavbě vzniknou odpady, které dle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů a další seznamy odpadů, budou zatříděny takto: Stavební a demoliční odpad: Beton kategorie - O 8

13 ING. JIŘÍ LEBEDA, spol. s r.o. Chodník Stružinec sv. Jan zastávka BUS u rybníka Cihly kategorie - O Dřevo kategorie - O Asfaltová směs bez dehtu kategorie - O Železo a ocel kategorie - O Zemina a kamení kategorie - O Směsné stavební a demoliční odpady kategorie - O Vytříděný stavební a demoliční odpad by měl být přednostně nabídnut k recyklaci. Neupravené stavební a demoliční odpady kategorie O dle Katalogu odpadů je možno podle vyhl. MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech s nakládání s odpady, ukládat pouze na zabezpečené skládky kategorie S III (S-OO). Živičné vrstvy vozovky, pokud nebudou recyklovány, budou likvidovány na speciální skládce. 13 Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti a) mechanická odolnost a stabilita Požadované moduly přetvárnosti jednotlivých hutněných vrstev konstrukce chodníku jsou uvedeny ve vzorových řezech, které jsou součástí projektové dokumentace komunikací. b) požární bezpečnost V průběhu stavby budou zajišťována opatření na úseku požární ochrany, vyplývající z povinnosti právnických a fyzických osob stanovených zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Během stavby bude na komunikacích zabezpečen průjezd hasičských vozidel a přístup k objektům. Komunikace musí být udržovány ve sjízdném a průjezdném stavu pro mobilní hasičskou techniku. Případná omezení průjezdnosti a uzávěry ulic nutno 7 dní předem nahlásit příslušným orgánům integrovaného záchranného systému. Navrhované pojízdné chodníkové úseky splňují požadavky na příjezd a průjezd hasičských vozidel a tím umožňuje bezpečný zásah jednotek HZS. Její směrové i šířkové uspořádání, konstrukce vozovky (třída dopravního zatížení, zpevnění atd.), splňuje požadavky na přístupové komunikace pro požární účely. c) ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí Při provádění stavby je nutno zajišťovat čistotu na veřejném prostranství. Výstavbou chodníku dojde k podstatnému zlepšení bezpečnosti pěší dopravy. Stavební mechanizmy použité na stavbě budou zajištěny proti úkapům ropných látek a olejů. d) ochrana proti hluku Realizací stavby BD dojde k zanedbatelnému zvýšení dopravní intenzity v tomto prostoru. Výstavbou chodníkových ploch nedojde ke zvýšení hladiny akustického tlaku ve venkovním a vnitřním chráněném prostoru. e) bezpečnost při užívání (bezpečnost provozu na pozemních komunikací) Výstavbou chodníku se zlepší bezpečnost silničního provozu, pohyb chodců. Ochranu chodců zajišťují především plochy ohraničené zvýšenými obrubníky nebo odstupem od komunikace. Chodníky jsou odděleny od vozovky obrubníky s podstupnicí 0,12 m nebo zeleným pásem.. f) úspora energie a ochrana tepla (hospodárnost provozu, úsporné technologie při výstavbě a údržbě apod.) Předmětem této projektové dokumentace není projekt budov. 14 Další požadavky a) užitné vlastnosti stavby Dle své urbanisticko dopravní funkce lze tyto komunikace zařadit do funkční skupiny C, dle ČSN Projektování místních komunikací. 9

14 ING. JIŘÍ LEBEDA, spol. s r.o. Chodník Stružinec sv. Jan zastávka BUS u rybníka b) zajištění přístupu a podmínek pro užívání stavby veřejně přístupných komunikací a ploch osobami s omezenou schopností pohybu a orientace Výstavba chodníku je v souladu dle vyhl. č. 398/2009., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. V místě zatravněného pásu je přirozená vodící linie pomocí zvýšeného obrubníku nahrazena umělou vodící linií pomocí dlažby s vodícími drážkami. c) ochrana stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí Hladina podzemní vody nebude v zájmovém území zemní práce ovlivňovat. d) splnění požadavků dotčených orgánů Do projektové dokumentace byly zapracovány požadavky dotčených orgánů po předchozí konzultaci. 15 Pozemky dotčené stavbou Stavba se nachází v katastrálním území Stružinec u Lomnice nad Popelkou. Navrhovaná stavba se nachází na pozemcích parc.č. 276/3, 276/4, 1847, 1886/2, 1886/4. Výpis vlastníků a informací o pozemcích: Parcelní číslo: 276/3 Druh pozemku: zahrada Vlastníci: Hnízdilová Elena, V Malém háji 356, Odolena Voda 1/4 Ivasienková Jana, Žitná 1383/35, Nové Město, Praha 1/4 Stránský Milan, Okružní 477, Kolín V, Kolín 1/4 Zelenková Ivana, Zámecká 87, Kolín I, Kolín 1/4 Parcelní číslo: 276/4 Druh pozemku: trvalý travní porost Vlastníci: Forman Zbyněk, č.p. 51, Stružinec Parcelní číslo: 1847 Druh pozemku: ostatní plocha Způsob využití: silnice Vlastníci: Vlastnické právo: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, Liberec IV-Perštýn, Liberec Správa nemovitostí ve vlastnictví kraje: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, České mládeže 632/32, Liberec VI-Rochlice, Liberec Parcelní číslo: 1886/2 Druh pozemku: ostatní plocha Vlastníci: SJM Kašpar Oldřich a Kašparová Libuše, č.p. 219, Stružinec 1/2 Kašparová Libuše, č.p. 219, Stružinec 1/2 Parcelní číslo: 1886/4 Druh pozemku: ostatní plocha Vlastníci: Obec Stružinec, č.p. 191, Stružinec 16 Seznam dokumentace A. Průvodní zpráva 10

15 ING. JIŘÍ LEBEDA, spol. s r.o. Chodník Stružinec sv. Jan zastávka BUS u rybníka B. Výkresová část B1 Přehledná situace B2 Situace B3 Podélný profil B4 Vzorové příčné řezy C. Výkaz výměr 11

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29 Kód: Stavba: SOUHRNNÝ LIST STAVBY 01 Výstavba chodníku, sv. Jan - zastávka BUS u rybníka JKSO: CC-CZ: Místo: Datum: Objednavatel: Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Poznámka: Náklady z rozpočtů Ostatní náklady ze souhrnného listu Cena bez DPH DPH základní snížená 21,00% ze 15,00% ze Cena s DPH v CZK Projektant Zpracovatel Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko Objednavatel Zhotovitel Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko Strana 1 z 2

30 REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY Kód: 01 Stavba: Výstavba chodníku, sv. Jan - zastávka BUS u rybníka Místo: Datum: Objednavatel: Projektant: Zhotovitel: Zpracovatel: Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] 1) Náklady z rozpočtů 01 SO 01 Výstavba chodníku 101 VON 2) Ostatní náklady ze souhrnného listu Celkové náklady za stavbu 1) + 2) Strana 2 z 2

31 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: Výstavba chodníku, sv. Jan - zastávka BUS u rybníka 01 - SO 01 Výstavba chodníku JKSO: CC-CZ: Místo: Datum: Objednavatel: Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Poznámka: Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená 15,00% ze Cena s DPH v CZK Projektant Zpracovatel Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko Objednavatel Zhotovitel Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko Strana 1 z 5

32 REKAPITULACE ROZPOČTU Stavba: Objekt: Výstavba chodníku, sv. Jan - zastávka BUS u rybníka 01 - SO 01 Výstavba chodníku Místo: Datum: Objednavatel: Projektant: Zhotovitel: Zpracovatel: Kód - Popis Cena celkem [CZK] 1) Náklady z rozpočtu HSV - Práce a dodávky HSV 1 - Zemní práce 2 - Zakládání 3 - Svislé a kompletní konstrukce 4 - Vodorovné konstrukce 5 - Komunikace pozemní 8 - Trubní vedení 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání Přesun sutě Přesun hmot 2) Ostatní náklady Celkové náklady za stavbu 1) + 2) Strana 2 z 5

33 ROZPOČET Stavba: Objekt: Výstavba chodníku, sv. Jan - zastávka BUS u rybníka 01 - SO 01 Výstavba chodníku Místo: Datum: Objednavatel: Projektant: Zhotovitel: Zpracovatel: PČ Typ Kód Popis MJ Množství Náklady z rozpočtu J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] HSV - Práce a dodávky HSV 1 - Zemní práce 1 K Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 22,500 2 K Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 m3 95,500 3 K Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 28,650 4 K Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 24,617 5 K Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 7,385 6 K Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 99,264 7 K Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 29,779 8 K Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 180,480 9 K Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 180, K Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl m3 výkopu do 2,5 m 99, K Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 172, K Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů m3 zhutněných do 100 % PS 149, K Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru m2 zhutnění svahu K Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 69, K Založení parkového trávníku výsevem plochy do m m2 ve svahu do 1: M osivo směs travní univerzál kg 2, K Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m K Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 245, K Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes m2 1:5 tl vrstvy do 150 mm Zakládání 20 K Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů štěrkopískem m3 20, K Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š m2 256, M geotextílie m2 282, K Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože m 102, Svislé a kompletní konstrukce 24 K Zdivo z lomového kamene do drátěných košů gabionů s urovnáním hran m3 16, K D+M dřevěné oplocení v 900 mm na ocelové sloupky m 50 Strana 3 z 5

34 PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 26 K D+M dřevěné oplocení v 1500 mm na ocelové sloupky m 53, K D+M dřevěná branka š 900 mm kus 1, K D+M dřevěná brána š 5000 mm kus 1, Vodorovné konstrukce Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 29 K m3 6,618 otevřený výkop 5 - Komunikace pozemní 30 K Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm m2 245, K Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm m2 226, K Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 200 mm m2 19, K Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm pl do 300 m2 m2 226, M dlažba betonová tl. 60 mm m2 233, K Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm pl do 50 m2 m2 19, M dlažba betonová tl. 80 mm m2 19, K 59301R napojení stávající cesty na chodníkový přejezd kus 1, Trubní vedení Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových 38 K s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % m 60,160 DN M trouba kameninová glazovaná DN150mm m 61,062 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 40 K m 60, Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při 41 K kus 2,000 tlakových zkouškách vodou 42 K Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální kus 2, M vpusť betonová uliční 500/290 K /skruž/ 29x50x5 cm kus 2, M vpusť betonová uliční 660/180 /prstenec/ 18x66x10 cm kus 2, M vpusť betonová uliční 500/626 VD /dno/ 62,6 x kus 49,5 x 5 cm 2, M mříž M3 C250 DIN /500 mm kus 2, M koš pozink. D1 DIN 4052, nízký, pro rám 500/300 kus 2, M rám zabetonovaný DIN /500 mm kus 2, K Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop m3 23, K 89971R vyčištění stávajícího propustku kus 1, K 89972R napojení kanalizace na stávající propustek kus 1, K 89973R úprava vpusti - zaústění do odvodňovacího příkopu kus 1, Ostatní konstrukce a práce, bourání Osazení silničního obrubníku betonového 53 K stojatého s boční opěrou do lože z betonu m 80,260 prostého 54 M obrubník betonový silniční 100x15x25 cm kus 82,668 Osazení chodníkového obrubníku betonového 55 K stojatého s boční opěrou do lože z betonu m 243,040 prostého 56 M obrubník betonový zahradní 100 x 5 x 20 cm kus 250, K Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo m2 krytu betonového nebo živičného 245, K Rozebrání oplocení dřevěného m Přesun sutě 59 K Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 2,000 Strana 4 z 5

35 PČ Typ Kód Popis MJ Množství 60 K Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 8, K Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 2,000 J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Přesun hmot Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 62 K t 155,174 dlážděným Strana 5 z 5

36

37 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: Výstavba chodníku, sv. Jan - zastávka BUS u rybníka VON JKSO: CC-CZ: Místo: Datum: Objednavatel: Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Poznámka: Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená 15,00% ze Cena s DPH v CZK Projektant Zpracovatel Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko Objednavatel Zhotovitel Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko Strana 1 z 3

38 REKAPITULACE ROZPOČTU Stavba: Objekt: Výstavba chodníku, sv. Jan - zastávka BUS u rybníka VON Místo: Datum: Objednavatel: Projektant: Zhotovitel: Zpracovatel: Kód - Popis Cena celkem [CZK] 1) Náklady z rozpočtu VRN - Vedlejší rozpočtové náklady VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce VRN3 - Zařízení staveniště VRN4 - Inženýrská činnost VRN6 - Územní vlivy 2) Ostatní náklady Celkové náklady za stavbu 1) + 2) Strana 2 z 3

39 ROZPOČET Stavba: Výstavba chodníku, sv. Jan - zastávka BUS u rybníka Objekt: VON Místo: Datum: Objednavatel: Projektant: Zhotovitel: Zpracovatel: PČ Typ Kód Popis MJ Množství Náklady z rozpočtu J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] VRN - Vedlejší rozpočtové náklady VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 1 K Průzkumné, geodetické a projektové práce Kč 1,000 VRN3 - Zařízení staveniště 2 K Zařízení staveniště Kč 1,000 3 K DIO Kč 1,000 VRN4 - Inženýrská činnost 4 K Inženýrská činnost Kč 1,000 VRN6 - Územní vlivy 5 K Územní vlivy Kč 1,000 Strana 3 z 3

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Brno - Tuřany Datum: Statutární město Brno, MČ Tuřany. Ing. Jiří Šerek. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Brno - Tuřany Datum: Statutární město Brno, MČ Tuřany. Ing. Jiří Šerek. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko RYCÍ LIST ROZPOČTU JSO: CC-CZ: Objednatel: Statutární město Brno, MČ Tuřany Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: Poznámka: Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená

Více

SÚHRNNÝ LIST STAVBY. Obslužná komunikácia - Priemyselná zóna Skalica. Miesto: Skalica Dátum: 09.06.2015

SÚHRNNÝ LIST STAVBY. Obslužná komunikácia - Priemyselná zóna Skalica. Miesto: Skalica Dátum: 09.06.2015 Kód: SÚHRNNÝ LIST STAVBY 150609 JKSO: KS: Objednávateľ: MH INVEST, s.r.o. Zhotoviteľ: 43989268 AVA-stav s.r.o. SK2022539596 Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtov Ostatné náklady zo súhrnného

Více

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY PRŮVODNÍ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: a) Označení stavby: Název stavby : Místo stavby: Kraj: BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY A OPRAVA KOMUNIKACE

Více

A. Průvodní a technická zpráva

A. Průvodní a technická zpráva A. Průvodní a technická zpráva A.1. Průvodní zpráva 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby: Úprava odvodnění ul. Krhovické Hodonice b) Stavebník: Obec Hodonice, Obecní 287, 671 25 Hodonice IČ: 00292788

Více

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0.00 0.00. Cena bez DPH. 2013-AV-016 Chodník k Pazderné. Kód: Stavba: Místo: Datum: 04.11.

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0.00 0.00. Cena bez DPH. 2013-AV-016 Chodník k Pazderné. Kód: Stavba: Místo: Datum: 04.11. Kód: 2013-AV-016 REKAPITULACE STAVBY KSO: CC-CZ: Zadavatel: Obec Dobrá Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: 60779594 A-VITAL Ing.Zdenka Makohuzová, spol. s r.o. CZ 60779594 Poznámka: Cena bez DPH

Více

PROJEKTANT: REVIZE: ODP.PROJEKTANT: tel. 602 76 78 77, 724 272 382 DSP+DPS OBJEDNATEL: G.2

PROJEKTANT: REVIZE: ODP.PROJEKTANT: tel. 602 76 78 77, 724 272 382 DSP+DPS OBJEDNATEL: G.2 K.ú. Svatá OBJEDNATEL: lesnická a zemědělská projekční kancelář tel. 602 76 78 77, 724 272 382 OKRES: MZe-ČR, Pozemkový úřad Beroun Projektová dokumentace na ZP1 a VPC6 v k. ú. Svatá Výkaz výměr Beroun

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Sedlčany parkoviště na Severním sídlišti JKSO Název objektu Název části EČO Místo IČ DIČ Objednatel Projektant Zhotovitel Rozpočet číslo Zpracoval Dne 24.04.2014 Měrné

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby Název stavby : Druh stavby : Místo stavby : Místní komunikace, chodníky a odvodnění Rychnov na Moravě Rekonstrukce Rychnov na Moravě Katastrální

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 2014-PS-001 SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: CC-CZ: Objednavatel: Město Frýdek Místek Zhotovitel: 03921921 Společnost VYKRUT a BESTON - Arboretum Frýdek-Místek CZ03921921 Projektant: 28605543 Zpracovatel:

Více

C. Souhrnná technická zpráva Obsah

C. Souhrnná technická zpráva Obsah C. Souhrnná technická zpráva Obsah 1. Popis stavby... 3 a) Zdůvodnění výběru stavebního pozemku... 3 b) Zhodnocení staveniště... 3 c) Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení... 3 d)

Více

Stavba č. 8560 Komunikační propojení Prahy 12 s Pražským okruhem (SO 202 DVZ zpřístupnění území) SKLADBA DOKUMENTACE. A.

Stavba č. 8560 Komunikační propojení Prahy 12 s Pražským okruhem (SO 202 DVZ zpřístupnění území) SKLADBA DOKUMENTACE. A. ATELIER PROJEKTOVÁNÍ INŽENÝRSKÝCH STAVEB s.r.o. DVZ Stavba č. 8560 Komunikační propojení Prahy 12 s Pražským okruhem (SO 202 DVZ zpřístupnění území) SKLADBA DOKUMENTACE A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení

Více

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 31 0,00. Cena bez DPH.

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 31 0,00. Cena bez DPH. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: M15/29 Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice KSO: Místo: Helvíkovice Datum: 20.10.2015 CC-CZ: Zadavatel: Státní pozemkový úřad IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

Více

Obsah: 1. Identifikační údaje

Obsah: 1. Identifikační údaje Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Základní údaje o stavbě a) popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění b) předpokládaný průběh stavby c) vazby na regulační plány, územní plán, případně územně

Více

A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. Leoš Kučeřík 671 64 BOŽICE 441 TEL. 606 225 031 A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DSP MÍSTNÍ KOMUNIKACE VÝSTAVBA RD V OBCI ŽELETICE INVESTOR: OBEC ŽELETICE ŽELETICE 49 671 34 DATUM: LISTOPAD

Více

Nové chodníky v Dobromilicích

Nové chodníky v Dobromilicích Akce : Nové chodníky v Dobromilicích Objekt : SO 01 SO 01 CHODNÍKY, PARKOVACÍ STÁNÍ, VJEZDY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Investor : Obec Místo : Projektant : Vlčil Jaromír 330 Prostějov leden 2014 1. Identifikační

Více

Stavba: Rekonstrukce a výstavba polní cesty C21 v k. ú. Čeperka. NELL PROJEKT s. r. o.,plesníkova 5559, 760 05 Zlín Projektová a inženýrská činnost

Stavba: Rekonstrukce a výstavba polní cesty C21 v k. ú. Čeperka. NELL PROJEKT s. r. o.,plesníkova 5559, 760 05 Zlín Projektová a inženýrská činnost Stavba: Rekonstrukce a výstavba polní cesty C v k. ú. Čeperka NELL PROJEKT s. r. o.,plesníkova 5559, 760 05 Zlín Projektová a inženýrská činnost Akce Stupeň Stavebník : Rekonstrukce a výstavba polní cesty

Více

CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE. Seznam příloh:

CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE. Seznam příloh: CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE Seznam příloh: A Průvodní zpráva B.1 Přehledná situace B.2 Celková situace stavby M 1:250 B.3 Detaily úprava pro OSSPO M 1:50 C.1 Technická zpráva C.2

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. H05 - Úpravy veřejných prostor - náměstí Míru a ul. Radniční v Rýmařově. IO 01.1 - Zpevněné plochy - příprava území

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. H05 - Úpravy veřejných prostor - náměstí Míru a ul. Radniční v Rýmařově. IO 01.1 - Zpevněné plochy - příprava území RYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: H05 - Úpravy veřejných prostor - náměstí Míru a ul. Radniční v Rýmařově IO 01.1 - Zpevněné plochy - příprava území Místo: Olomouc Datum: 01.03.2013 Objednavatel: Město

Více

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY Preambule Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje

Více

INVESTOR: ZLÍNSKÝ KRAJ

INVESTOR: ZLÍNSKÝ KRAJ -3-2 - 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 22 23 24 25 26 27 28 29 3 3 32 33 34 35 36 37 38 39 4 4 42 43 INVESTOR: ZLÍNSKÝ KRAJ SO - DEMOLICE A PŘÍPRAVA ÚZEMÍ SO 2 - KANALIZACE SO 3 - VODOVOD SO 4 - PLYNOVOD

Více

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C6, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 24 0,00. Cena bez DPH.

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C6, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 24 0,00. Cena bez DPH. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: M012/006a Rekonstrukce polní cesty C6, k.ú. Helvíkovice KSO: 82229 CC-CZ: 21121 Místo: k.ú. Helvíkovice Datum: 5.8.2015 Zadavatel: Obec Helvíkovice IČ: DIČ: Uchazeč: IČ:

Více

Kateřinská - Podpolí

Kateřinská - Podpolí Lesní cesta Kateřinská - Podpolí VLS ČR, s. p. divize Plumlov ZHOTOVITEL: MSS projekt s. r. o. OBJEDNATEL: VLS ČR, s. p. divize Plumlov DATUM: 07/2013 VYHOTOVIL: Petr Jeřábek ČÍSLO PARÉ: Obsah A. Průvodní

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3 2.A NAVRŽENÉ UMÍSTĚNÍ STAVBY...3 2.B ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ...3 2.C CELKOVÝ DOPAD STAVBY DO ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ...3 2.D GEOLOGICKÉ PODMÍNKY...3

Více

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Dokumentace pro zadání stavby

Více

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE REGIONÁLNÍ AGENTURA PRO ROZVOJ STŘEDNÍ MORAVY O B E C D O L A N Y KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE SO 102 MÍSTNÍ KOMUNIKACE OSTATNÍ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVEB ZPRACOVATEL: STAVEBNÍK:

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: Stavba: 4_2016 Stavba č.0196 TV Klánovice, etapa 0003 Komunikace III - 1. část JKSO: Místo: Datum: 8. 4. 2016 CC-CZ: Objednatel: IČ: DIČ: Zhotovitel: Projektant: IČ: DIČ: IČ:

Více

Miroslav Patoèka - projektová èinnost ve výstavbì, obor dopravní stavby - nekolejová doprava BLANSKO, Kamnáøská 9 - tel.

Miroslav Patoèka - projektová èinnost ve výstavbì, obor dopravní stavby - nekolejová doprava BLANSKO, Kamnáøská 9 - tel. Miroslav Patoèka - projektová èinnost ve výstavbì, obor dopravní stavby - nekolejová doprava BLANSKO, Kamnáøská 9 - tel. 516 417 531-2 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh : A. Průvodní

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích, Pečky

PRŮVODNÍ ZPRÁVA Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích, Pečky PRŮVODNÍ ZPRÁVA Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích, Pečky Příloha č. A Vypracoval: Daniel Kadavý Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích Stránka 1 Obsah 1.Identifikační údaje...

Více

POLNÍ CESTA C8 A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. k. ú. K L Í N O V I C E, p a r. č. 7 1 8, 7 1 9, 7 2 5, 6 8 1. Jana Čarka 1863/7 370 06 České Budějovice

POLNÍ CESTA C8 A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. k. ú. K L Í N O V I C E, p a r. č. 7 1 8, 7 1 9, 7 2 5, 6 8 1. Jana Čarka 1863/7 370 06 České Budějovice POLNÍ CESTA C8 D o k u m e n t a c e p r o s t a v e b n í p o v o l e n í D o k u m e n t a c e p r o p r o v e d e n í s t a v b y S O 1 0 1 P O L N Í C E S T A C 8 K R A J J I H O Č E S K Ý O K R E

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 4/103/1ND1 Kanalizační přípojka pro objekt čp.1 JKSO Hrochův Týnec Objekt Název objektu SO 01 Kanalizační přípojka pro objekt čp.1 Stavba Název stavby 2014/103 HROCHŮV TÝNEC

Více

MODERNIZACE LESNÍCH CEST 2.ETAPA- Arch. č.: 103 MĚSTSKÉ LESY LITOMYŠL Datum 03/2013 PRŮVODNÍ ZPRÁVA

MODERNIZACE LESNÍCH CEST 2.ETAPA- Arch. č.: 103 MĚSTSKÉ LESY LITOMYŠL Datum 03/2013 PRŮVODNÍ ZPRÁVA Seznam příloh: A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení B.1 Celková situace stavby 1:10 000 B.2 Koordinační situace Ortofotomapa 1:10 000 B.3.1 Situace dotčených pozemků SO 101 1:2 000 B.3.2 Situace dotčených

Více

REKAPITULACE STAVBY. POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory. Stavba: CZK 1 686 172,90. Cena s DPH 1 393 531,30.

REKAPITULACE STAVBY. POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory. Stavba: CZK 1 686 172,90. Cena s DPH 1 393 531,30. REKAPITULACE STAVBY Stavba: POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory Místo: Datum: 06.03.2013 Zadavatel: IČ: 00299138 Město Litovel DIČ: CZ 00299138 Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ:

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ STAVBY 3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ STAVBY 3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.Stavba : Přibice rekonstrukce chodníků a parkovacích stání před obecním hostincem kraj - JM, katastrální území Přibice 2.Stavebník/Objednatel : Obec Přibice Přibice

Více

REKONSTRUKCE UL. KOPEČNÁ

REKONSTRUKCE UL. KOPEČNÁ A. ÚVODNÍ ÚDAJE Název akce: Investor: Objednatel dokumentace: Generální projektant: Stupeň proj. dokumentace: Místo stavby: Příslušný stavební úřad: REKONSTRUKCE UL. KOPEČNÁ Obec Křenovice Školní 535 683

Více

C 3.1 Technická zpráva

C 3.1 Technická zpráva AKCE : Rekonstrukce ul. Masarykova, Nová, Růžová v Poličce STAVEBNÍ OBJEKT : SO 103 Komunikace ul. Růžová INVESTOR : Město Polička, Palackého náměstí 160, 572 01 Polička ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO : 01-01-14 C 3.1

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací. Soupis: 3 463 994,14. Cena s DPH v CZK 4 191 432,91.

KRYCÍ LIST SOUPISU. 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací. Soupis: 3 463 994,14. Cena s DPH v CZK 4 191 432,91. KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: Soupis: POSP050-2012 - Silnice II-447-Tři Dvory 2 - SO 102- Chodníky a vjezdy 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací KSO: 822 29 Místo: Datum: 22.02.2013 Zadavatel:

Více

Akce: SO01 oprava opěrné zdi na parcele č.2582/1-tábor Ústecká ulice G.VÝKAZ VÝMĚR. Poznámka:

Akce: SO01 oprava opěrné zdi na parcele č.2582/1-tábor Ústecká ulice G.VÝKAZ VÝMĚR. Poznámka: Akce: SO01 oprava opěrné zdi na parcele č.2582/1-tábor Ústecká ulice G.VÝKAZ VÝMĚR Obsah: Stavební výkaz prací a materiálů Poznámka: Uvedené požky daného výkazu výměr je nutné ocenit včetně dodávky a montáže

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: ulice Polská, Olomouc - Povel Datum: #REF! Zhotovitel: IČ: #REF! #REF! DIČ: #REF!

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: ulice Polská, Olomouc - Povel Datum: #REF! Zhotovitel: IČ: #REF! #REF! DIČ: #REF! Strana 1 z 7 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: #REF! 9-067/108/02_1 - SO.03 HTÚ, PŘÍPRAVA ÚZEMÍ Místo: ulice Polská, Olomouc - Povel Datum: #REF! Objednavatel: Ateliér-r,s.r.o., uhelná 27, Olomouc IČ:

Více

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA POLNÍ CESTA C12. k. ú. K L Í N O V I C E, p a r. č. 7 2 9. Obsah:

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA POLNÍ CESTA C12. k. ú. K L Í N O V I C E, p a r. č. 7 2 9. Obsah: POLNÍ CESTA C12 D o k u m e n t a c e p r o s t a v e b n í p o v o l e n í D o k u m e n t a c e p r o p r o v e d e n í s t a v b y S O 1 0 1 P O L N Í C E S T A C 1 2 K R A J J I H O Č E S K Ý O K R

Více

ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko

ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Rekonstrukce místní komunikace ul. Olšovecká JEDOVNICE KVĚTEN 2015 Obsah str. a) Identifikační údaje objektu......

Více

Odpov. projektant Vypracoval Kreslil Investor. Datum. 03/2013 1:100 2xA4 0104/13 F1.1

Odpov. projektant Vypracoval Kreslil Investor. Datum. 03/2013 1:100 2xA4 0104/13 F1.1 Odpov. projektant Vypracoval Kreslil Investor Václav Lédl Obec Všestary, IČ 00269760 provozovna: Gočárova 504 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 132 04 963 k.ú. Všestary, parc.č. 14, 71/1, 71/2, 394, 456 ZŠ VŠESTARY

Více

REKAPITULACE STAVBY. Základní škola Černošice. Cena s DPH v CZK 16 782 579,00 13 869 900,00. Cena bez DPH MUC072. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY. Základní škola Černošice. Cena s DPH v CZK 16 782 579,00 13 869 900,00. Cena bez DPH MUC072. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: KSO: CC-CZ: Místo: Černošice Datum: 16.3.2016 Zadavatel: IČ: 00241121 Město Černošice, Riegerova 1209, 25228 Černošice Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Více

ev. č. ČKAIT: 1400047, autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby, specializace stavby zdravotnětechnické.

ev. č. ČKAIT: 1400047, autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby, specializace stavby zdravotnětechnické. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1) Identifikační údaje - Název stavby : Rekonstrukce Smetanovy ulice ve Žďáru nad Sázavou - Stavebník : Město Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1 591 01 Žďár nad Sázavou - Projektant :UNIprojekt,

Více

1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projekt cest u Litovického potoka

1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projekt cest u Litovického potoka 1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU a) označení stavby, Identifikační údaje stavby: Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Kraj: Charakter stav. objektu: Stupeň PD SO: Projekt cest

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR Montáž HSV Práce a dodávky HSV 54 389.29 2 498 235.16 2 552 624.45 703.989 1 Zemní práce 2 619.17 1 630 389.60 1 633 008.77 0.045 3 001 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok

Více

Ulice Jasmínová Dolní Břežany

Ulice Jasmínová Dolní Břežany Ulice Jasmínová Textová část Srpen 2015 Projektant: Zenkl CB, spol. s r.o. Jírovcova 2, 370 01, České Budějovice Zpracoval: Libuše Šulková Vedoucí projektant: Ing. Ondřej Zenkl Zodpovědný projektant: Autorizace

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu. Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: Obec Starý Vestec

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu. Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: Obec Starý Vestec KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu JKSO: CC-CZ: Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: 20.07.2015 Objednavatel: Obec Starý Vestec Zhotovitel: Projektant:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA C 101.1

TECHNICKÁ ZPRÁVA C 101.1 ZPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT INDESING s.r.o. Jezbořice 110, 530 02 Pardubice mobil: 777 886 889 Ing. Jiří Šejnoha Ing. Jiří Šejnoha e-mail: indesing@email.cz okres: Pardubice katastrální území: Pardubice

Více

Průvodní a technická zpráva

Průvodní a technická zpráva 1. Identifikační údaje Průvodní a technická zpráva Název stavby: Místo stavby: Investor: Projektant : Stupeň PD: REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ v ul. Sokolské v Komárově k.ú. Komárov, okr. Beroun Městys Komárov,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 2. Základní technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 2. Základní technický popis se zdůvodněním navrženého řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje a) Stavba Název stavby: MŠ U Lípy Svobody, zpevněná plocha Místo stavby: Statutární město Brno městská část Brno-Tuřany kraj: Jihomoravský katastrální území: Brněnské

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...- 4 - 1.1. Označení stavby... - 4-1.2. Stavebník... - 4-1.3. Zpracovatel projektu... - 4 -

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...- 4 - 1.1. Označení stavby... - 4-1.2. Stavebník... - 4-1.3. Zpracovatel projektu... - 4 - OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...- 4-1.1. Označení stavby... - 4-1.2. Stavebník... - 4-1.3. Zpracovatel projektu... - 4-2. ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ STAVBY...- 5-2.1. Umístění stavby... - 5-2.2. Stavební pozemek...

Více

Technická zpráva - stoky

Technická zpráva - stoky VŘESKOVICE SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV Dokumentace pro stavební řízení Technická zpráva - stoky Obsah a) Popis inženýrského objektu, jeho funkční a technické řešení 1 b) Požadavky na vybavení 3 c) Napojení

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA c ZMĚNY b a DATUM PODPIS INVESTOR: Česká republika - ČSSZ Česká republika - ČSSZ Křížová 25, 225 08 Praha 5 tel.: +420 257 061 111, fax: +420 257 062 860 e-mail: posta@cssz.cz

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : JKSO : Stavba : Název stavby : SKP : Projektant : ing. Karel Kuchař Počet měrných jednotek : Objednatel : Obec Grymov Náklady na MJ : Počet listů : Zakázkové

Více

Parkoviště na ulici K Svaté vodě

Parkoviště na ulici K Svaté vodě Parkoviště na ulici K Svaté vodě Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a provádění stavby C 101 Parkoviště Technická zpráva Číslo zakázky : JG-15-14 / D-101-1 Zhotovitel : Ing. Jan Görner

Více

Rekonstrukce komunikace Ul. Prostřední Změna 01 SO.101 Vozovka

Rekonstrukce komunikace Ul. Prostřední Změna 01 SO.101 Vozovka Technická zpráva 013/11-P.C.1.1 Změna 01 ke změně 01 realizační dokumentace stavby (RDS) akce : Rekonstrukce komunikací v ul. a v ul. Podháj, pro stavební objekt SO.101 Vozovka, v ul., v Hostinném, okr.

Více

C.2.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň

C.2.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň Dokumentace ke stavebnímu povolení PROIS a.s. Veverkova 1343, Hradec Králové, 500 02 IČ 259 43022, DIČ CZ 259 43022 Akce : Investor : Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové

Více

kraj: Ing. Jan Fiala vypracoval: kontroloval: datum: 08 2013 Ing. Jan Fiala DSP + VD-ZDS

kraj: Ing. Jan Fiala vypracoval: kontroloval: datum: 08 2013 Ing. Jan Fiala DSP + VD-ZDS - Souřadnicový systém S-JTSK - Výškový systém Bpv 03 02 01 ZMĚNA POPIS DATUM objednatel: PARDUBICKÝ KRAJ Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice kraj: Pardubický MÚ/OU: Králíky stupeň utajení: bez utajení

Více

VÝKAZ VÝMĚR, SOUPIS PRACÍ

VÝKAZ VÝMĚR, SOUPIS PRACÍ j Imagine the result ARCADIS CZ a.s. divize Geotechnika ČR Správa Národního parku České Švýcarsko Pražská 52 47 46 Krásná Lípa VÝKAZ VÝMĚR, SOUPIS PRACÍ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Zabezpečení nestabilních

Více

Tabulka kubatur -DN 1000 dl.41,3 m číslo staničení vzdál.prof. výkopy násypy úprava pláně SO profilu km m m2 m2 m3 m2 m2 m3 m m m2 m2 m2 m3 0,0893 8,03 5,63 5,58 1,6 12,75 8,03 102,38 5,63 71,7825 5,58

Více

REKAPITULACE NÁKLADŮ V TIS. Kč Polní cesty C2,C4,C5 a C21 v k.ú. Čeperka

REKAPITULACE NÁKLADŮ V TIS. Kč Polní cesty C2,C4,C5 a C21 v k.ú. Čeperka Vedlejsší a ostatní náklady, společně pro všechny objekty Soupis prací objekty REKAPITULACE NÁKLADŮ V TIS. Kč Polní cesty C2,C4,C5 a C21 v k.ú. Čeperka náklady (tis.kč) 1. Rekonstrukce polní cesty C2,

Více

Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení, Vsetín - Rokytnice

Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení, Vsetín - Rokytnice Objekty : SO 03 - Hrubé terénní úpravy SO 04 - Zpevněné plochy SO 08 - Sadové úpravy SO 09 - Oplocení Stavba : Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení, Vsetín - Rokytnice

Více

PČ Typ Kód Popis MJ Množství. D 1 Zemní práce 1 K 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 67.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství. D 1 Zemní práce 1 K 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 67. SOUPIS PRACÍ Stavba: Objekt: Soupis: Místo: Oprava komunikace v ulicích Ke Stromečkům, Kmochova a 28.října SO 01 - Oprava komunikace v ulicích Ke Stromečkům, Kmochova a 28.října SO 01 - Oprava komunikace

Více

DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY T E C H N I C K Á Z P R Á V A 1. Identifikační údaje : Název stavby : CHODNÍK V UL. 5. KVĚTNA U DVU V MĚSTĚ KRÁLÍKY Místo stavby : k.ú. Králíky Kraj : Pardubický Druh stavby

Více

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Akce: Zastřešení balkónů DSP Hodonice. Zodpovědný projektant: Ing. arch. Jaroslav POLÁČEK. Projektant: Ing.

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Akce: Zastřešení balkónů DSP Hodonice. Zodpovědný projektant: Ing. arch. Jaroslav POLÁČEK. Projektant: Ing. A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA Akce: Zastřešení balkónů DSP Hodonice Zodpovědný projektant: Ing. arch. Jaroslav POLÁČEK Projektant: Ing. Petr GABRIEL 1. Identifikační údaje název stavby stavebník Zastřešení balkónů

Více

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Vítkovice, Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Vítkovice, Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKACE STAVBY A.1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Akce : Místo stavby: Kraj : Stupeň : Druh stavby: Katastrální území, parcely: Investor,majitel a provozovatel : Hřiště U Nádraží

Více

REKONSTRUKCE KANALIZACE V OBYTNÉ ZÓNĚ V JIHOZÁPADNÍ ČÁSTI OBCE

REKONSTRUKCE KANALIZACE V OBYTNÉ ZÓNĚ V JIHOZÁPADNÍ ČÁSTI OBCE Obec NEZBAVĚTICE REKONSTRUKCE KANALIZACE V OBYTNÉ ZÓNĚ V JIHOZÁPADNÍ ČÁSTI OBCE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Základní údaje stavby... 3 2. Navrhované technické

Více

ZTV PRO 48 RD Staré Hodějovice Pod Poustevníkem. Komunikace. Investor : Ing. Vladimír Plojhar, Roudné 176, České Budějovice

ZTV PRO 48 RD Staré Hodějovice Pod Poustevníkem. Komunikace. Investor : Ing. Vladimír Plojhar, Roudné 176, České Budějovice ZTV PRO 48 RD Staré Hodějovice Pod Poustevníkem Komunikace Investor : Ing. Vladimír Plojhar, Roudné 176, České Budějovice Zodpovědný projektant : Martin Lukš, České Budějovice Vypracoval : Martin Lukš,

Více

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly investor: TĚLOVÝCHOVNÁ ZAŘÍZENÍ MĚSTA TÁBORA s.r.o. Václava Soumara 2300 390 03 TÁBOR k.ú.: Tábor p.č.: 1798/1; 1798/8; 1798/9; 1798/10; 1798/11; 1798/15

Více

Chodník v ulici Západní v Chotěboři

Chodník v ulici Západní v Chotěboři DRUPOS HB s.r.o. Havlíčkův Brod, Příčná 260 středisko Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz Chodník v ulici Západní v Chotěboři Seznam příloh A. Průvodní a technická zpráva

Více

Kačice - ul. Masarykova - jižní část

Kačice - ul. Masarykova - jižní část Soupis stavebních prací, dodávek a služeb zpracovaný podle zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách a ve znění vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 230/2012Sb., pro veřejnou zakázku na stavební

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. STOKA DN DÉLKA ( m ) materiál

TECHNICKÁ ZPRÁVA. STOKA DN DÉLKA ( m ) materiál TECHNICKÁ ZPRÁVA Úvod Stavební objekt SO 301 Dešťová kanalizace řeší odvedení dešťových vod z komunikace. Do kanalizace jsou odvedeny přípojkami z uličních vpustí. Projektovaná kanalizace bude zaústěna

Více

STAVBA: datum březen 2015 Oprava silnice II/305 Horní Jelení - průtah číslo zakázky 201503 příloha označení přílohy číslo pare PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.

STAVBA: datum březen 2015 Oprava silnice II/305 Horní Jelení - průtah číslo zakázky 201503 příloha označení přílohy číslo pare PRŮVODNÍ ZPRÁVA A. ZPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT INDESING s.r.o. Jezbořice 110, 530 02 Pardubice mobil: 777 886 889 Ing. Jiří Šejnoha Ing. Jiří Šejnoha e-mail: indesing@email.cz okres: Pardubice k. ú. : Horní Jelení, Jaroslav

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA MODERNIZACE VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ VE VOJKOVICÍCH zak. č. 01/2016 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA kreslil/psal : Ing. Marek Papoušek projektant : Ing. Marek Papoušek vedoucí projektu : Ing. Eduard Přívara ČKAIT

Více

Stavební úpravy Palackého náměstí Počátky

Stavební úpravy Palackého náměstí Počátky H. PROJEKT, architektonická a projekční kancelář Strana 1 (celkem 8) B.1. - SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY B.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Objekty pozemních komunikací Stavební úpravy Palackého náměstí Počátky

Více

Identifikační údaje. - stavební úřad, - odbor dopravy. Následný možný provozovatel: projektová dokumentace pro stavební povolení

Identifikační údaje. - stavební úřad, - odbor dopravy. Následný možný provozovatel: projektová dokumentace pro stavební povolení Identifikační údaje Název a sídlo investora: Obec Stratov, Stratov 90, 289 22 Lysá n.l. Schvalující orgán: Městský úřad Lysá nad Labem - stavební úřad, - odbor dopravy Následný možný provozovatel: Obec

Více

Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii/239 a II/240 SO 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii/239 a II/240 SO 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: a) Označení stavby Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii.239 a II/240 b) Stavebník Obec Černuc, Černuc 17 273 23 Černuc IČ 00234257 c) Projektant Ing.Pavel

Více

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKACE STAVBY A.2 ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ, O STAVEBNÍM POZEMKU A O MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKACE STAVBY A.2 ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ, O STAVEBNÍM POZEMKU A O MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKACE STAVBY A.1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Akce : Víceúčelové hřiště při ZŠ v Okříškách Místo stavby: Okříšky Kraj : Vysočina Stupeň : DSP Druh stavby: novostavba Katastrální

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL I/43 KRÁLÍKY, PRŮTAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE : 2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY: Název akce :

TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL I/43 KRÁLÍKY, PRŮTAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE : 2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY: Název akce : 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA STRANA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE : Název akce : Stavební objekt: Místo stavby: ÚPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL I/43 KRÁLÍKY, PRŮTAH Chodníky Chodníky podél sil.i/43 průtah Králíky

Více

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení IČ : 261 891. Škroupova 1059 430 01 Chomutov. tel./fax : 474 626 074 e-mail : sings@sings.

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení IČ : 261 891. Škroupova 1059 430 01 Chomutov. tel./fax : 474 626 074 e-mail : sings@sings. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A AUTORA PROJEKTU Název a umístění stavby : k.ú.chomutov I p.p.č. 1991/15, 1993, 2009/73, 4695/13, 4695/16, 4695/20, 4695/21, 4700/70, 4701/1, 4701/22,

Více

Výstavba přípojky splaškové kanalizace, odkanalizování objektu PČR - Střední 154D1.1 technická zpráva Stupeň: US

Výstavba přípojky splaškové kanalizace, odkanalizování objektu PČR - Střední 154D1.1 technická zpráva Stupeň: US OBSAH D.1.1. Architektonicko stavební řešení... 2 D.1.2. Stavebně konstrukční řešení... 2 D.1.2.1 Vytyčovací souřadnice stavby.3 D.1.2.2 Délka potrubí..4 D 1.2.3 Materiál a spoje potrubí 4 D.1.2.4 Zkoušky

Více

Ing. Maša Miroslav Železnohorská 1029, Chotěboř, PSČ 583 01 tel. 603 180 286

Ing. Maša Miroslav Železnohorská 1029, Chotěboř, PSČ 583 01 tel. 603 180 286 tel. 603 180 286 DEMOLICE UHELNY U MŠ SVOJSÍKOVA, STAVEBNÍ ÚPRAVY A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva C. Přehledná situace 1:10000

Více

1 Identifikační údaje

1 Identifikační údaje T E C H N I C K Á Z P R Á V A 1 Identifikační údaje Stavba Název stavby: Chodník v ulici Věncova, Český Krumlov Místo stavby: Český Krumlov Katastrální území: Český Krumlov Kraj: Jihočeský Druh stavby:

Více

PPU spol.s r.o., inženýrský atelier

PPU spol.s r.o., inženýrský atelier spol. s.r.o. I N Ž E N Ý R S K Ý A T E L I E R PORADENSTVÍ - PROJEKCE - URBANISMUS VYŽLOVSKÁ 2243 / 36, 100 00 PRAHA 10 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název akce: Zřízení parkovacích stání v ulici Vlčkova Praha 14

Více

VILA LİW-BEERŮ V BRNĚ OBNOVA ZAHRADY

VILA LİW-BEERŮ V BRNĚ OBNOVA ZAHRADY VILA LİW-BEERŮ V BRNĚ OBNOVA ZAHRADY F.10 Oprava oplocení pravá strana F.11 Oprava oplocení levá strana Technická zpráva Identifikační údaje stavby: Objednatel: Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 3/5,

Více

1 Identifikační údaje

1 Identifikační údaje T E C H N I C K Á Z P R Á V A 1 Identifikační údaje Stavba Název stavby: Chodník v ulici Věncova, Český Krumlov Místo stavby: Český Krumlov Katastrální území: Český Krumlov Kraj: Jihočeský Druh stavby:

Více

Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. : PŘECHOD PRO PĚŠÍ HŮRKA, PARDUBICE SO 101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. : PŘECHOD PRO PĚŠÍ HŮRKA, PARDUBICE SO 101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY Přechod pro pěší Hůrka, Pardubice strana 1/10 PRŮVODNÍ ZPRÁVA Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OZNAČENÍ STAVBY STAVEBNÍK OBJEDNATEL STAVBY PROJEKTANT

Více

±0,000=358,938 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ VE ZLATNÍKÁCH Měřítko:

±0,000=358,938 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ VE ZLATNÍKÁCH Měřítko: ±0,000=358,938 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv Sokolovská 16/45A, 186 00 Praha 8 - Karlín tel. +420 221 873 111, fax. +420 221 873 247 www.d-plus.cz d-plus@d-plus.cz Hlavní inženýr

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Stavba : Zadavatel: Pojektant: Chodník směr Dubné - Čakov, Dubné Obec Dubné Dubné 60 373 84 Dubné AP2projekt s.r.o. Zátkovo nábřeží 448/7 370 01 České Budějovice

Více

1. POPIS STAVBY...2 2. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO DALŠÍ PŘÍPRAVU VÝSTAVBY...17

1. POPIS STAVBY...2 2. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO DALŠÍ PŘÍPRAVU VÝSTAVBY...17 1. POPIS STAVBY...2 1.1. Zdůvodnění výběru staveniště... 2 1.2. Zhodnocení staveniště... 2 1.3. Zásady urbanistického,architektonického a výtvarného řešení... 2 1.4. Zásady technického řešení... 2 1.4.1.

Více

MÍSTNÍ KOMUNIKACE na p.p.č. 907/1

MÍSTNÍ KOMUNIKACE na p.p.č. 907/1 A K C E : MÍSTNÍ KOMUNIKACE na p.p.č. 907/1 v katastrálním území Arnultovice Stupeň projektové dokumentace: Investor: pro stavební povolení Obec Rudník č.p. 51, 543 72 Rudník Zakázkové číslo: 308/15 Datum:

Více

A.3 Průvodní zpráva DLE VYHLÁŠKY 146/2008 SB., O ROZSAHU A OBSAHU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DOPRAVNÍCH STAVEB

A.3 Průvodní zpráva DLE VYHLÁŠKY 146/2008 SB., O ROZSAHU A OBSAHU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DOPRAVNÍCH STAVEB A.3 Průvodní zpráva DLE VYHLÁŠKY 146/2008 SB., O ROZSAHU A OBSAHU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DOPRAVNÍCH STAVEB OBSAH: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 1.1 OZNAČENÍ STAVBY... 2 1.2 STAVEBNÍK NEBO OBJEDNATEL STAVBY...

Více

Cyklostezka Vysoké Mýto Hrušová PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Novostavba veřejně účelová komunikace

Cyklostezka Vysoké Mýto Hrušová PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Novostavba veřejně účelová komunikace PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby Název stavby : Druh stavby : Místo stavby : Katastrální území : Kraj : Okres : Stupeň : Cyklostezka Vysoké Mýto Hrušová 0,923-2,926km Novostavba

Více

2.DOKLADY 3.HG POSUDEK

2.DOKLADY 3.HG POSUDEK DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY:.STAVEBNÍ OBJEKTY A PROVOZNÍ SOUBORY: SO 0 KOMUNIKACE Č. SO 02 KOMUNIKACE Č.2 SO 03 PARKOVIŠTĚ SO 302 PŘELOŽKA KANALIZACE SO 303 PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE SO 304 DEŠŤOVÁ

Více

KPÚ Krásno polní cesta HPC 19 a lokální biokoridor LBK 2B. LBK 2B novostavba

KPÚ Krásno polní cesta HPC 19 a lokální biokoridor LBK 2B. LBK 2B novostavba A. Průvodní zpráva A.a) Identifikační údaje stavby 1.1 Základní údaje Název stavby : KPÚ Krásno polní cesta HPC 19 a lokální biokoridor LBK 2B Místo stavby: k.ú. Krásno nad Teplou. 673811 Okres: Sokolov

Více

VEDLEJŠÍ POLNÍ KOMUNIKACE C7 V K. Ú. VÁCLAVÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP) A REALIZACI STAVBY (RDS) TECHNICKÁ ZPRÁVA

VEDLEJŠÍ POLNÍ KOMUNIKACE C7 V K. Ú. VÁCLAVÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP) A REALIZACI STAVBY (RDS) TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje objektu Stavba : Místo stavby: Kraj: Obec: VEDLEJŠÍ POLNÍ KOMUNIKACE C7 lokalita se nachází v k. ú. Václaví Liberecký Rovensko pod Troskami Katastrální území : Václaví Druh stavby:

Více

REKAPITULACE STAVBY Stavba: Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 Cena bez DPH 8 631 141,32 8 631 141,32 1 812 539,68

REKAPITULACE STAVBY Stavba: Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 Cena bez DPH 8 631 141,32 8 631 141,32 1 812 539,68 REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 470714 Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 KSO: CC-CZ: Místo: Horní Počernice Datum: 30.6.2015 Zadavatel: Městská část Paraha 20, Jívanská 647/10, 193

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva B. Souhrnná technická zpráva 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení a) zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu konstrukcí; stavebně historický

Více

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY. 0 Kč CENA ZA OBJEKT CELKEM

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY. 0 Kč CENA ZA OBJEKT CELKEM SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet 0 0 JKSO Objekt Název objektu SKP 05 Domov s pečovatelskou sl. Oldřichovice Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek D052 Bezpečnostní prvky v Třinci - přechody pro chodcenáklady

Více

STAVBA: CHODNÍKY V KRÁLOVOPOLSKÝCH VÁŽANECH OPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL SILNICE III/37931 A III/37932 DSP A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA

STAVBA: CHODNÍKY V KRÁLOVOPOLSKÝCH VÁŽANECH OPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL SILNICE III/37931 A III/37932 DSP A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA STAVBA: CHODNÍKY V KRÁLOVOPOLSKÝCH VÁŽANECH OPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL SILNICE III/37931 A III/37932 DSP A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA dokumentace pro stavební povolení změna stavby před dokončením listopad 2014 Zodpovědný

Více