Obsah. -1- A1_PZ-2.doc

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. -1- A1_PZ-2.doc"

Transkript

1

2 Obsah 1. Identifikační údaje Stavba Objednatel dokumentace Hlavní projektant (zhotovitel dokumentace) Subdodavatelé hlavního projektanta Subdodavatelé investora 3 2. Základní údaje o stavbě Stručný popis stavby Předpokládaný průběh výstavby Vazba na územní plán Charakteristika území Vliv stavby na životní prostředí Celkový dopad stavby do území 7 3. Přehled výchozích podkladů a průzkumů Předchozí projektové dokumentace Podklady Průzkumy 8 4. Členění stavby na stavební objekty 8 5. Podmínky realizace stavby Časové vazby souvisejících staveb Průběh stavby, přístup na staveniště, dopravní opatření během stavby 9 6. Přehled budoucích vlastníků a správců 9 7. Předávání části stavby do užívání 9 8. Souhrnný technický popis stavby Popis stavby Technický popis stavebních objektů Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření Geotechnické podmínky Hydrotechnické podmínky Dopravně-inženýrské údaje Vazby na dopravní a technickou infrastrukturu Dotčená ochranná pásma Ochranná pásma, chráněná území Provozní ochranná pásma Zásah stavby do území Asanace, kácení porostů, bourací práce Zábor stavby Zábor pozemků ZPF a PUPFL Bilance zemních prací stavby Nároky stavby na zdroje a její potřeby Vliv stavby a silničního provozu na ŽP Ochrana přírody a krajiny Vliv hluku Emise z dopravy Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků Likvidace dešťových vod Nakládání s odpady Obecné požadavky Zásady zajištění požární ochrany stavby Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání Podmínky vlastníků a správců cizích zařízení na PK pro úpravy vyvolané stavbou Užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu a orientace Civilní ochrana Další požadavky Splnění požadavků dotčených orgánů Seznam PD A1_PZ-2.doc

3 1. Identifikační údaje 1.1 Stavba Název stavby: Stupeň: Drásov, ulice Pod Mlýnem a ulice Severní - povrchová úprava včetně dešťové kanalizace DSP Místo stavby: Kraj:Jihomoravský Katastrální území: Drásov (okres Brno-venkov); Charakter stavby: oprava realizované stavby Datum zpracování: duben - srpen Objednatel dokumentace Investor: Zastoupený: Městys Drásov Drásov 61, IČ: DIČ: CZ Mgr. Martina Bočková, starostka 1.3 Hlavní projektant (zhotovitel dokumentace) Název: Adresa: PK OSSENDORF s.r.o. Tomešova 1, Brno IČ: DIČ: CZ Zpracovatelé: Vedoucí projektant: Ing. Ráček Jiří Zodpovědný projektant: Ing. Hruban Tomáš 1.4 Subdodavatelé hlavního projektanta IGM Brno s.r.o., Ing. Dušan, úředně oprávněný zeměměřičský inženýr, Palackého 121, Brno, IČ: Geodetické zaměření, záborový elaborát, výpočet odvodu ze ZPF LDH s.r.o., Ing. Holešovský, autorizovaný inženýr ČKAIT v oboru vodohospodářských staveb č , Klíny 2209/25, Brno IČ: , DIČ: CZ A1_PZ-2.doc

4 PK OSSENDORF s.r.o, Tomešova 1, Brno, tel.: , fax.: , Kanalizace, vodovod, plyn IMOS BRNO, a.s., divize silniční vývoj, Ing. Meluzín, Olomoucká 174, Brno, IČ: , DIČ: CZ Diagnostika vozovky a návrh oprav 1.5 Subdodavatelé investora Ing. Lukáš Rotrekl, elektro práce, montáže, opravy a projekce elektrických zařízení Ronovská 443/4, Adamov IČO: mobil: fax: Veřejné osvětlení 2. Základní údaje o stavbě Městys Drásov v ulicích Severní a Pod Mlýnem zamýšlí realizaci nového povrchu a dešťové kanalizace. Obě stavby se nachází výlučně na pozemcích v obecním vlastnictví. Podkladem pro vymezení stavby byl návrh územního plánu obce Drásov, vyhotovený projekční kanceláří Atelier Projektis, doplněný informacemi zástupců obce Drásov. Dle toho plánu je v přímé blízkosti dotčených ulic zastavitelné území s reálným předpokladem rozšíření stávající zástavby. Ulice Severní a Pod mlýnem budou stávající i nové nemovitosti obsluhovat. Dnešní stav tj. nezpevněný povrch komunikací je již naprosto nevyhovující, a proto zde bude zhotoven nový živičný povrch s dlážděnými chodníky. Návrh počítá i se zřízením celkem 15 parkovacích míst (Severní 6 a Pod mlýnem 9) pro osobní automobily. Společná projektová dokumentace se týká dvou samostatných ulic v katastrálním území Drásov Ulice Severní se nachází v severním cípu Drásova. Jedná se o přímou slepou ulici obsluhující novou zatím nesouvislou zástavbu rodinných domů, která se zde rychle rozrůstá. Stávající štěrková komunikace je pouze provizorium. Ulice Pod Mlýnem je situována při silnici III/37913 v severozápadní části městyse. V blízkosti se nachází zastávky veřejné dopravy. Místní komunikace prochází v těsné blízkosti stávající zástavby a potoku Lubě. V další části se prostor komunikace rozšiřuje a je zde třeba brát ohled na odsouhlasený projekt architektonické výsadby zeleně. Stávající komunikace má nevyhovující nezpevněný povrch. I v této části obce vzniká nová zástavba rodinných domů s potenciálem dalšího rozšíření do budoucna. Obr. 1 - Ulice Severní -3- Obr. 2 - Ulice Pod Mlýnem A1_PZ-2.doc

5 Ulice Severní Lubě III/37913 Lubě Ulice Pod Mlýnem Obr. 3 - Přehledná mapka oblasti 2.1 Stručný popis stavby Stavba má charakter opravy uličních prostorů, konkrétně tedy nahrazení štěrkových povrchů za asfaltové včetně vybudování parkovacích stání podél komunikací, chodníků a nové dešťové kanalizace. Stavba se bude skládat z těchto částí: - oprava zpevnění v šířce daného uličního prostoru - definování jasného prostorového uspořádání ulice - odvodnění zpevněných povrchů - napojení vjezdů k nemovitostem - veřejné osvětlení - realizace vyvolaných přeložek (sloup VO) a ochrana inženýrských sítí Směrové a výškové řešení ulic (včetně souvisejících objektů) vzhledem k charakteru stavby vychází ze stávajícího stavu. Obě ulice jsou navrženy jako jednopruhové obousměrné komunikace s výhybnami se základní šířkou zpevnění mezi obrubami 3,50 m. Minimální šířka pro vyhnutí vozidel v místě výhyben je 5,50 m. Zvolena bylakategorie MO1p 7,0/3,5/30 dle ČSN Inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum se neprováděl přímo v ose dotčené stavbou, ale v blízké ulici Průmyslové. Zde bylo zjištěno, že v podloží pod nestmelenou podkladní vrstvou se nachází jílovité podloží. Předpokládá se tedy, že podloží bude zlepšenou např. vápennou stabilizací. -4- A1_PZ-2.doc

6 2.2 Předpokládaný průběh výstavby V současné době se předkládá, že k zahájení stavby dojde během druhé poloviny roku V průběhu výstavby bude zabezpečena dostupnost rodinných domů. 2.3 Vazba na územní plán Podkladem pro vymezení stavby byl platný územní plán, stav září 2010, vyhotovený projekční kanceláří Atelier Projektis, doplněný informacemi zástupců obce Drásov. ÚP je přístupný na webové stránce městyse Drásov. Záměr investora na úpravu stávajících místních komunikací je v souladu s platným územním plánem. Přilehlé plochy určené k bydlení nebo pro hospodářské využití nebudou stavbou dotčeny. Obr. 4 - Výřez platného ÚP -5- A1_PZ-2.doc

7 Obr. 5 Detail rozvojových ploch Obr. 6 Legenda k obr. 4,5 Zdroj městys Drásov, homepage 2.4 Charakteristika území Inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum byly provedeny v rozsahu přiměřeném velikosti stavby. Průzkum se neprováděl přímo v ose dotčené stavbou, ale v blízké ulici Průmyslové. Zde bylo zjištěno, že v podloží pod nestmelenou podkladní vrstvou se nachází jílovité podloží. Přesná klasifikace viz. tabulka: Vzorek Sonda Staničení (m) Hloubka (cm) Klasifikace Namrzavost Aktuální vlhkost (%) 2323 KS F6-CL (sicl) nebezpečně namrzavý 16,44 Vysvětlivky a poznámky: F6-CL - jíl s nízkou plasticitou Jedná se o zeminu do podloží nevhodnou. -6- A1_PZ-2.doc

8 2.5 Vliv stavby na životní prostředí Vlastní technické řešení (kvalitní povrch komunikace, usměrnění dopravy, jasné definování dopravního prostoru a pohybu v něm) přispívají ke snížení hlukové a emisní zátěže od automobilové dopravy a tím i ke zlepšení životního prostředí. Žádná další opatření nejsou z hlediska vlivu stavby na životní prostřední nutná nad rámec běžných opatření. Nejvýznačnější environmentální charakteristiky lze shrnout následovně. Dotčené území nezasahuje do žádného do žádného velkoplošného ani maloplošného zvláště chráněného území. Dotčené území nezasahuje do památkově chráněných lokalit, v zájmovém území se nevyskytují chráněné stavby či vegetace Dotčené území nezasahuje do žádné lokality soustavy Natura 2000 a realizací záměru nedojde k ovlivnění těchto lokalit. Posuzovaný záměr nezasahuje do žádného registrovaného či neregistrovaného významného krajinného prvku. Minimalizace účinků stavby na životní prostředí Obecně lze shrnout požadavky na minimalizaci negativních účinků stavby do následujících zásad: Před zahájením stavby vypracuje zhotovitel havarijní plán, který bude obsahovat opatření pro případ úniku ropných látek na staveništi. V rámci výstavby zajistí zhotovitel ochranu podzemních vod před únikem látek škodlivých vodám. Musí být zabezpečeno dodržování předpisů při hospodaření s odpady během výstavby (zák.č. 185/2001 Sb., Zákon o odpadech, v platném znění). Bude provedena ochrana určených dřevin a porostů, kácení dřevin bude prováděno mimo vegetační období. Při výstavbě musí být dodržováno časové určení pro provádění prací s ohledem na stanovené hygienické limity (denní a noční doba). Bude prováděno čistění vozidel při výjezdech ze staveniště. Minimalizace prašnosti při stavebních pracích. Ochrana přírody a krajiny Stavba nezasahuje žádnou částí do oblasti vyžadující zvláštní ochranu. Při realizaci bude nutno dodržovat stanovené postupy výstavby a právní předpisy. 2.6 Celkový dopad stavby do území Projekt stavby byl předjednán a zpracován v souladu s požadavky investora, a to dle platných předpisů a norem. Rozsah stavby byl stanoven v zadání a upřesněn na základě připomínek. Doprava v klidu Veřejné parkování, odstavování vozidel a parkování tělesně postižených je zajištěno podle informace investora na pozemcích vlastníků přilehlých nemovitostí. Problematika byla řešena v rámci stavebního povolení rod.domků. V rámci řešeného uličního prostoru je navržena komunikace šířky 3,50m, což pro zachování průjezdu neumožňuje odstavení vozidel. Proto jsou tam, kde to bylo možné, navržena odstavná stání sloužící nahodilým návštěvníkům a pro účely správy obce (dočasné skládky, kontejner, atp.). Ulice Pod mlýnem 9 stání Ulice severní 6 stání V rámci stavby jsou navržena podélná parkovací stání v rámci SO a SO A1_PZ-2.doc

9 Likvidace dešťových vod Dešťová voda z vozovky a přilehlých ploch bude generelně odvedena uličními vpustěmi do nové dešťové kanalizace (SO 301.1, SO 301.2), která je součástí této PD. Ulice Pod Mlýnem bude odvedená kanalizací do přilehlého potoka Lubě. Srážkové vody z ulice Severní budou svedeny nově budovanou kanalizační větví do stávající kanalizace v ul. Vinohradská. Zajištění ochrany ovzduší Vzhledem k charakteru stavby není v zájmovém území sledováno hledisko imisní zátěže. Žádná opatření na ochranu ovzduší tedy nejsou navrhována. Zajištění ochrany proti hluku Žádná stavební opatření proti hluku nejsou navrhována. 3. Přehled výchozích podkladů a průzkumů 3.1 Předchozí projektové dokumentace bez předchozí PD 3.2 Podklady Regenerace veřejné zeleně v Drásově, červen 2011 Podrobné účelové geodetické mapování Mapové podklady inženýrských sítí Digitální katastrální mapa 3.3 Průzkumy Posouzení a návrh opravy vozovek na MK v Drásově ul. Průmyslová (IMOS Brno, a.s. 11/2011) 4. Členění stavby na stavební objekty STAVEBNÍ OBJEKTY ul. Pod Mlýnem Číslo objektu Název objektu Stavební úřad Vlastník STAVEBNÍ OBJEKTY 000 Demolice a příprava území SO Příprava území MÚ Tišnov, SÚ Městys Drásov 100 Objekty pozemních komunikací SO Ulice Pod Mlýnem - komunikace MÚ Tišnov, OD Městys Drásov SO Ulice Pod Mlýnem - chodníky MÚ Tišnov, OD Městys Drásov SO Ulice Pod Mlýnem - vjezdy MÚ Tišnov, OD Městys Drásov SO Ulice Pod Mlýnem - parkovací stání MÚ Tišnov, OD Městys Drásov 300 Vodohospodářské objekty SO Ulice Pod Mlýnem - odvodnění MÚ Tišnov, OŽP Městys Drásov 400 Elektro a sdělovací objekty SO Veřejné osvětlení MÚ Tišnov, SÚ Městys Drásov SO Přeložka NN MÚ Tišnov, SÚ e.on SO Přeložka přípojky NN č.p.366 MÚ Tišnov, SÚ e.on -8- A1_PZ-2.doc

10 STAVEBNÍ OBJEKTY ul. Severní Číslo objektu Název objektu Stavební úřad Vlastník STAVEBNÍ OBJEKTY 000 Demolice a příprava území SO Příprava území MÚ Tišnov, SÚ Městys Drásov 100 Objekty pozemních komunikací SO Ulice Severní - komunikace MÚ Tišnov, OD Městys Drásov SO Ulice Severní - chodníky MÚ Tišnov, OD Městys Drásov SO Ulice Severní - vjezdy MÚ Tišnov, OD Městys Drásov SO Ulice Severní - parkovací stání MÚ Tišnov, OD Městys Drásov 300 Vodohospodářské objekty SO Ulice Severní - odvodnění MÚ Tišnov, OŽP Městys Drásov 400 Elektro a sdělovací objekty SO Veřejné osvětlení MÚ Tišnov, SÚ Městys Drásov Vegetační úpravy jsou obsaženy v souběžně připravované akci Regenerace veřejné zeleně v Drásově zajišťuje na předem ohumusovaných plochách přípravu půdy, založení trávníků a výsadbu dřevin. V ul. Severní budou vegetační úpravy řešeny obcí v rámci jiné akce (viz zápis z ). 5. Podmínky realizace stavby 5.1 Časové vazby souvisejících staveb S předkládanou stavbou souvisí připravovaná akce Regenerace veřejné zeleně, jejíž projektová dokumentace z 06/2011 byla projektantovi předána jako podklad. Dále je známo, JmK- SÚS připravuje opravu silnice II/379 v úseku Tišnov Lipůvka a Svazek dokončuje výstavbu splaškových kanalizací. Obě akce se mohou stavby dotknout. 5.2 Průběh stavby, přístup na staveniště, dopravní opatření během stavby Obecné zásady postupu realizace výstavby jsou uvedeny výše v bodě 2.2. Koordinace prací a postup realizace jednotlivých stavebních objektů musí respektovat navržené zásady dle části E projektové dokumentace. Při realizaci všech stavebních objektů musí být rovněž dodrženy podmínky dotčených vlastníků a správců dle vyjádření, zařazených v dokladové části projektové dokumentace. 6. Přehled budoucích vlastníků a správců Přehled je zařazen jako samostatná příloha A2 projektové dokumentace. 7. Předávání části stavby do užívání Stavba bude realizována v 1 etapě. Přesto může být realizována samostatně ul. Pod mlýnem a samostatně ul. Severní, jejichž staveniště se nijak neovlivňují. Metodu stanoví investor v zadávacích podmínkách. -9- A1_PZ-2.doc

11 8. Souhrnný technický popis stavby 8.1 Popis stavby Návrh stavby je v souladu s platným územním plánem obce. Respektuje urbanistickou koncepci dle vypracovaného ÚP, která předpovídá možnost nové výstavby v blízkosti dotčených ulic. Projekt bere v úvahu stávající zástavbu a sjezdy na nemovitosti. V prostoru ulice Pod Mlýnem je silnice navrhnuta v souladu s akcí Regenerace veřejné zeleně v Drásově. Vzhledem ke klidnému charakteru městyse Drásov se projektant snaží o zklidňovací prvky na komunikaci, které umožní zajistit větší bezpečnost chodců. Na ploše přiléhající k sil. III/37913 na Všechovice je připravována rozsáhlá výstavba rodinných domů vše je dnes ve stadiu urbanistických studií. Tato lokalita nebude podle informace z obce dopravně propojena do ul. Vinohradské ani do ul. Severní, nýbrž bude přímo připojena na sil. III/ Stavba má charakter opravy uličních prostorů, konkrétně tedy nahrazení štěrkových povrchů za asfaltové v celé konstrukci včetně vybudování parkovacích stání podél komunikací a nové dešťové kanalizace. Ulice Pod Mlýnem je dle dopravního významu zařazena jako místní komunikace obslužná, podle charakteru provozu jako silnice s neomezeným přístupem, kategorie MO1p 7,0/3,5/30 (3,5m mezi obrubami). Prostorové vedení trasy vychází z parametrů návrhové rychlosti v = 30km/h, určené kategorie a poměrně stísněných poměrů při stávající zástavbě a potoku Lubě. Nová trasa je navržena jako optimalizace stávajícího směrového vedení komunikace, umožňující napojení se na silnici III/37913 za lepších rozhledových poměrů a zároveň umožnit připojení stávajících účelových komunikací, vjezdů a sjezdů k nemovitostem. Na komunikaci se na třech strategicky zvolených místech dle rozhledových poměrů řidiče umístí výhybny, kde se šířka jízdního pásu mezi obrubami rozšíří ze 3,5m na 5,5m. Jak je patrné z přiloženého výkresu koordinační situace, je směrové řešení ovlivněno polohou současné stavební čáry, polohou inženýrských sítí, umístěním autobusových zastávek linkových autobusů a požadavkem na vysazení stromů dle projektu Regenerace veřejné zeleně v Drásově (návrh Ing. Schneiderová, 06/2011). V prostoru u lávky přes potok Lubě je limitujícím faktorem především úzký prostor mezi stávajícím domem č. p. 74 na parcele 245 a svahem bermy potoka, přičemž oba objekty musí být zachovány. Stávající tvarově nevyhovující křižovatka sil.iii/37913 a ulice Pod Mlýnem, která díky nevhodnému úhlu křížení neumožňuje dostatečné rozhledové poměry a dostatek prostoru pro vyhnutí vjíždějícího a vyjíždějícího vozidla z ulice Pod Mlýnem bude přestavěna. Z důvodu investorem požadovaného zachování polohy zastávek veřejné autobusové dopravy nebylo možno posunout osu křižovatky směrem k mostu i když by se jednalo o kvalitativně lepší řešení. Vedení nivelety převážně kopíruje niveletu stávající. Nový návrh nivelety je podmíněn zachováním krytí stávajících inženýrských sítí, zachováním výškových vazeb na účelové komunikace a vjezdy k nemovitostem a upravené s přihlédnutím na zajištění odvodnění komunikací a ploch. Konstrukce vozovek jsou navrženy dle TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací na základě katalogových listů. Na požadavek investora je navržena vozovka třídy dopravního zatížení IV jako netuhá s živičným povrchem v celkové tlouštce 450 mm. Přiléhající plochy odstavných stání a výhyben jsou dlážděné pojízdnou zámkovou dlažbou v celkové tllouštce rovněž 450 mm. Konstrukce vozovek je uzavřena betonovým obrubníkem, v místech vjezdů sníženým. Dotčené plochy za obrubami budou ohumusovány v tl. 10 cm. V rámci SO bude zřízeno celkem 9 parkovacích stání včetně parkování pro OSSPO A1_PZ-2.doc

12 Ulice Severní Ulice Severní je dle dopravního významu zařazena jako místní komunikace obslužná, podle charakteru provozu jako silnice s neomezeným přístupem, kategorie MO1p 7,0/3,5/30 (3,5m mezi obrubami). Prostorové vedení trasy vychází z poměrů, daných zástavbou. Nová trasa je navržena jako přímka, respektující připojení stávajících účelových komunikací, vjezdů a sjezdů k nemovitostem. Na vjezdu do ulice bude z důvodů zklidnění dopravy osazen přejezdný obrubník o výšce 2cm. Šířka komunikace v prostoru vjezdu je 5,5m a po cca 15m se začne zužovat do jednoho jízdního pruhu. Přednost zde má vozidlo na výjezdu z ulice. Po pravé straně v zeleném ostrově, který tímto zúžením vznikne možnost pro vysazení vysokokmennu, který bude působit jako optická brzda a uzavře uliční prostor. Bude řešeno obcí v rámci jiné akce. Komunikace dále pokračuje v základní šířce 3,5m mezi obrubníky. V místě vjezdů se rozšiřuje na 6m a umožňuje tak pohodlné potkávání, míjení a vyjíždění. Konstrukce vozovek jsou navrženy dle TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací na základě katalogových listů. Na požadavek investora je navržena vozovka třídy dopravního zatížení IV jako netuhá s živičným povrchem v celkové tlouštce 450 mm a celkové ploše cca 893m2. Konstrukce vozovky je uzavřena betonovým obrubníkem, v místech vjezdů sníženým. Dotčené plochy za obrubami budou ohumusovány v tl. 10 cm. Vedení nivelety převážně kopíruje niveletu stávající. Nový návrh nivelety je podmíněn zachováním krytí stávajících inženýrských sítí, zachováním výškových vazeb na účelové komunikace a vjezdy k nemovitostem a upravené s přihlédnutím na zajištění odvodnění komunikací a ploch. V rámci SO bude zřízeno celkem 6 parkovacích stání a parkování pro OSSPO. 8.2 Technický popis stavebních objektů 000 Demolice a příprava území SO Příprava území Předmětem stav. objektu SO je provedení přípravných prací před zahájením výstavby. Jedná se především sejmutí humózní vrstvy na plochách určených k výstavbě a vybourání drobných betonových konstrukcí a případné zřízení ochrany stávajících vedení inž. sítí. Mocnost ornice byla určena odborným odhadem v průměrné mocnosti 20 cm. Sejmutá ornice bude zbavena drnů a uložena na meziskládce obce ve vzd. do 2 km pro další využití v rámci objektu SO a Komunikace. Objekt zahrnuje: sejmutí humózní vrstvy, zbavení drnu a uložení na meziskládce v obvodu staveniště vybourání obrub zřízení ochrany kabelových tras provizorní oplocení staveniště (bude řešeno operativně po dohodě s investorem) Ulice Pod Mlýnem odhumusování 84 m 3 bourání betonových obrub 309 m -11- A1_PZ-2.doc

13 100 Objekty pozemních komunikací SO Ulice Pod Mlýnem - komunikace Ulice Pod Mlýnem je situována při silnici III/37913 v severozápadní části městyse, její celková délka činí cca 500m, z toho řešená délka činí cca 270 m. V místě křižovatky s touto silnicí se nachází zastávky hromadné autobusové dopravy. Nová trasa je navržena jako optimalizace stávajícího směrového vedení komunikace, umožňující napojení se na silnici III/ za lepších rozhledových poměrů a zároveň umožnit napojení stávajících účelových komunikací, vjezdů a sjezdů k nemovitostem. Směrové a výškové řešení komunikace (včetně souvisejících objektů) vzhledem k charakteru stavby vychází ze stávajícího stavu. Na komunikaci se na třech strategicky zvolených místech dle rozhledových poměrů řidiče umístí výhybny, kde se šířka jízdního pásu mezi obrubami rozšíří ze 3,5m na 5,5m. Na vjezdu do ulice Pod mlýnem bude na požadavek Policie ČR za účelem zklidnění silničního provozu zřízena nájezdová rampa o sklonu 10%, výšky 10cm. Stavební objekt zahrnuje Komunikace je v celkové ploše cca 1139m2. Z toho 1027m2 budou zpevněny asfaltovou obrusnou vrstvou, odvodňovací proužek šířky 0,5 m z kamenné kostky 10/10 je na ploše 104m2 a plocha 8m2, zámkovou dlažbou tl. 80mm je zpevněna nájezdová rampa při vjezdu do ulice. Prostorové vedení trasy vychází z parametrů návrhové rychlosti v = 30km/h. Minimální poloměr v trase má hodnotu R=10m. Směrové řešení v intravilánu je ovlivněno polohou současné výstavby nemovitostí, polohou inženýrských sítí, umístěním autobusových zastávek linkových autobusů a požadavkem na vysazení stromů dle projektu Regenerace veřejné zeleně v Drásově. V prostoru u lávky přes potok Lubě je limitujícím faktorem především úzký prostor mezi stávajícím domem č. p. 74 na parcele 245 a svahem bermy potoka, přičemž oba objekty musí být zachovány. Příčný sklon komunikace je navržen jednostranný o hodnotě 2,5%. Na celé délce řešeného úseku se sklon nemění. Vedení nivelety převážně kopíruje niveletu stávající. Nejmenší podélný sklon je 0,5% Nový návrh nivelety je podmíněn zachováním krytí stávajících inženýrských sítí, zachováním výškových vazeb na účelové komunikace a vjezdy k nemovitostem a především s přihlédnutím na zajištění odvodnění komunikace a přilehlých ploch do nově zřizované dešťové kanalizace. V rámci stavby byly navrženy následující konstrukce: Konstrukce 1 konstrukce komunikace Třída dopravního zatížení (TDZ): IV Int. provozu těž. nákl. voz. (TNV): 0 voz/den Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO mm ČSN ČSN EN Spojovací postřik kationaktivní emulze PS-EP 0,2 kg/m 2 ČSN Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP mm ČSN ČSN EN Spojovací postřik kationaktivní emulze PS-E 0,5 kg/m 2 ČSN Směs stmelená cementem SC C 8/ mm ČSN ČSN EN Štěrkodrť 0/63 ŠD A 200 mm ČSN ČSN EN Celkem 450 mm -12- A1_PZ-2.doc

14 Po vyhodnocení geotechnických vlastností po obnažení zemní pláně bude rozhodnuto o zřízení stabilizace podloží (hydraulické komponenty) v tl. 300 mm. Konstrukce 2 nájezdová rampa Dlažba CB DL I 80 mm ČSN Lože z kameniva fr. 4-6 L 4/6 40 mm ČSN Směs stmelená cementem SC 0/32 C 8/ mm ČSN ČSN EN Štěrkodrť ŠD A ; 0/63 G E 200 mm ČSN ČSN EN Celkem 450 mm Konstrukce vozovek odpovídají předpisům a požadavkům stanovených TKP, TP 170 a TP109 s vazbou na příslušné ČSN. Kvalitativní požadavky na jednotlivé konstrukční vrstvy vozovek a na technologii jejich provádění se řídí příslušnými ČSN a TKP. Vzájemné navazování původních a nových konstrukčních vrstev je nutno řešit odstupňováním vrstev. Rozhraní stavebních objektů Rozhraní objektů SO s objektem SO 102.1, SO a SO tvoří zadní strana (rub) silničního či chodníkového obrubníku. Zemní těleso Zemní práce spojené s navrženým stavebním řešením spočívají ve výkopu pro spodní stavbu (vybourání stávajících obrub je součástí SO 001.1), dosypání krajnice a ohumusování. Obruby V rámci SO bude na rozhraních se zelení a chodníky mimo vjezdů zřízen silniční obrubník 100/15/25 výšky 8 cm. V prostoru vjezdů k nemovitostem bude osazen obrubník 100/15/15 výšky 2cm. V místě oddělení asfaltové obrusné vrstvy komunikace a betonové dlažby výhyben či parkovacích stání bude zapuštěný obrubník 100/15/15. Ohumusování Dotčené plochy za obrubami budou na celkové ploše 672 m2 ohumusovány v tl. 10 cm. Odvodnění Dešťová voda z vozovky, přilehlých chodníků a vjezdů bude generelně odvedena soustavou dešťových vpustí do dešťové kanalizace podrobně viz. SO Bezpečnostní zařízení SO neobsahuje žádné prvky bezpečnostních zařízení. Základní výměry Asfaltová obrusná vrstva 1027 m 2 Stupňovité napojení na stávající vrstvy 15 m 2 Odvodňovací proužek - kamenná kostka 10/ m 2 Nájezdová rampa - betonová zámková dlažba tl. 80 mm 8 m 2 Obrubník 100/15/25 359,6 m Obrubník 100/15/15 272,8 m Přechodový obrubník 16 m Dopravní značení P4 E2b IP10a 1 ks 1 ks 1 ks -13- A1_PZ-2.doc

15 Sloupek 2 ks Vodící linie OSSPO v místě pro přecházení dl. 11m, pl. 5 m 2 SO Ulice Pod Mlýnem - Chodníky Ulice Pod Mlýnem je situována při silnici III/37913 v severozápadní části městyse, její celková délka činí cca 500m, z toho řešená délka činí cca 270 m. V místě křižovatky s touto silnicí se nachází zastávky hromadné autobusové dopravy. Stávající chodník je veden po pravé straně komunikace a je pouze sypán štěrkem nebo tvořen betonovými dlaždicemi ve velmi špatném stravu. Nové technické řešení umístí chodník také na pravou stranu komunikace. Od staničení 0,022 3 km až po 0,071 9km se bude jednat o předláždění stávajícího chodníku o šířce 1,25m. Kritické je místo u domu č. p. 74, kde má chodník šířku pouze 75cm. Nová úprava v tomto místě chodník rozšíří na 105cm. Stavební objekt zahrnuje Chodníky jsou v celkové ploše cca 450,00m2. Z toho 343,70m2 budou zpevněny zámkovou dlažbou tl. 60mm a pojízdné chodníky o ploše 106,30m2, ty budou zpevněny zámkovou dlažbou tl. 80mm. Návrh stavebních opatření pro usnadnění pohybu osob se sníženou schopností pohybu a orientace je proveden v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb.: - výškové rozdíly či bezbariérových pěších tras nepřesahují hodnotu 0,02 m. - na rozhraní vozovky a chodníku jsou v místě pro přecházení provedeny snížené obruby s výškovým rozdílem max. 0,02 m - navazující šikmé plochy na chodnících jsou provedeny ve sklonu max. 1:8, - místa přiléhající sníženým obrubám jsou opatřena varovnými pásy z červené reliéfní dlažby š. 0,4 m o celkové ploše 38,5m 2 z toho 16 m 2 na chodnících a 22,5 m 2 v prostorech vjezdů. Příčný sklon chodníku je navržen s ohledem na odvodnění povrchu. Podélný sklon odpovídá niveletě komunikace. Další podrobnosti uvádí výkresová dokumentace viz výkresy 02, 03, 04, 05 a 06. V rámci stavby byly navrženy následující konstrukce: Konstrukce 3 chodník pro pěší Třída dopravního zatížení (TDZ): CH Int. provozu těž. nákl. voz. (TNV): 0 voz/den Dlažba CB DL I 60 mm ČSN Lože z kameniva fr. 4-6 L 30 mm ČSN Štěrkodrť 0/63 ŠDA 150 mm ČSN Celkem 240 mm Konstrukce 4 chodník - pojezdová úprava Dlažba CB DL I 80 mm ČSN Lože z kameniva fr. 4-6 L 4/6 40 mm ČSN Směs stmelená cementem SC 0/32 C 8/ mm ČSN ČSN EN Štěrkodrť ŠD A ; 0/63 G E 150 mm ČSN Celkem 390 mm Konstrukce vozovek odpovídají předpisům a požadavkům stanovených TKP, TP 170 a TP109 s vazbou na příslušné ČSN. Kvalitativní požadavky na jednotlivé konstrukční vrstvy vozovek a na technologii jejich provádění se řídí příslušnými ČSN a TKP. Vzájemné navazování původních a nových konstrukčních vrstev je nutno řešit odstupňováním vrstev A1_PZ-2.doc

16 Základní výměry Chodníky a plochy vyhrazené pro pěší 343,70m2 Chodníky pojízdné 106,30m2 Obruby chodníkové v. 6cm 100/10/25 AHO 246,0 m Rozhraní stavebních objektů Rozhraní objektů SO s objektem SO tvoří zadní strana (rub) silničního či chodníkového obrubníku. Příčné uspořádání chodníků Chodník má základní šířku od 150cm (v nejužším místě u domu č.p. 74 pak 105 cm!). Jednostranný základní sklon 2%, který je v však místě napojení nemovitostí proměnný. Zemní těleso Zemní práce spojené s navrženým stavebním řešením spočívají ve výkopu pro spodní stavbu (vybourání stávajících obrub je součástí SO 001.1), dosypání krajnice a ohumusování. Obruby Obrubníky jsou uvažovány betonové, systémově odpovídající použité dlažbě, všechny silniční obruby budou zřízeny v rámci SO 101.1, SO a SO V rámci SO bude zřízen záhonový obrubník výšky 8 cm, oddělující chodník od přilehlé zeleně. Obruba slouží rovněž jako vodící linie pro OSSPO. Ohumusování Dotčené plochy za obrubami budou ohumusovány v tl. 10 cm. Odvodnění Dešťová voda z vozovky, přilehlých chodníků a vjezdů bude generelně odvedena soustavou dešťových vpustí do dešťové kanalizace podrobně viz. SO SO Ulice Pod Mlýnem Vjezdy Stávající vjezdy ke komunikacím jsou nezpevněné nebo z betonových dlaždic v nevyhovujícím stavu. Odvodnění současných vjezdů není jednotné. Nové technické řešení počítá se sjednocením sklonů a odvodněním do nové dešťové kanalizace. Stavební objekt zahrnuje Vjezdy jsou v celkové ploše cca 136,5m2, budou zpevněny zámkovou dlažbou tl. 80mm. Obrubníky jsou uvažovány betonové, systémově odpovídající použité dlažbě, všechny silniční obruby budou zřízeny v rámci SO 101.1, SO 102.1, SO a SO V místě vjezdů bude obrubník snížený na úroveň 0,02 m nad úroveň přilehlé vozovky. Charakteristiky navržené trasy Výškové řešení napojení nemovitostí a sjezdů na pozemky vychází ze stávajícího uspořádání připojení a z výškového vedení rekonstruované ulice Pod Mlýnem. Šířka připojení je proměnná a vychází ze stávajícího šířkového uspořádáním vjezdů a sjezdů. Další podrobnosti uvádí výkresová dokumentace viz výkresy 02, 03, 04, 05 a A1_PZ-2.doc

17 V rámci stavby byly navrženy následující konstrukce: Konstrukce 4 Dlažba CB DL I 80 mm ČSN Lože z kameniva fr. 4-6 L 4/6 40 mm ČSN Směs stmelená cementem SC 0/32 C 8/ mm ČSN ČSN EN Štěrkodrť ŠD A ; 0/63 G E 150 mm ČSN Celkem 390 mm Konstrukce vozovek odpovídají předpisům a požadavkům stanovených TKP, TP 170 a TP109 s vazbou na příslušné ČSN. Kvalitativní požadavky na jednotlivé konstrukční vrstvy vozovek a na technologii jejich provádění se řídí příslušnými ČSN a TKP. Vzájemné navazování původních a nových konstrukčních vrstev je nutno řešit odstupňováním vrstev. Základní výměry Vjezdy k nemovitostem, dlážděné 136,5m2 Obruby 100/15/25 68,8 m Obruby 100/15/15 18,8 m Obruby 100/10/25 6,8 m Rozhraní stavebních objektů Rozhraní objektů SO a s objektem SO tvoří zadní strana (rub) silničního či chodníkového obrubníku. Příčné uspořádání chodníků Šířka připojení je proměnná a vychází ze stávajícího šířkového uspořádáním vjezdů a sjezdů. Zemní těleso Zemní práce spojené s navrženým stavebním řešením spočívají ve výkopu pro spodní stavbu (vybourání stávajících obrub je součástí SO 001.1), dosypání krajnice a ohumusování. Obruby Obrubníky jsou uvažovány betonové, systémově odpovídající použité dlažbě. Budou použity tyto základní druhy obrub -100/15/25 délky 62,3 m, 100/15/15 délky 1,3 m a 100/10/25 délky 2,8 m. Všechny silniční obruby budou zřízeny v rámci SO 101.1, SO a SO Dopravní značení: DZ není součástí SO Ohumusování Dotčené plochy za obrubami budou ohumusovány v tl. 10 cm. Odvodnění Dešťová voda z vozovky, přilehlých chodníků a vjezdů bude generelně odvedena soustavou dešťových vpustí do dešťové kanalizace podrobně viz. SO SO Ulice Pod Mlýnem Parkovací stání V souladu s požadavkem obce jsou v ulici Pod Mlýnem navržena nová podélná parkovací stání. Celkem 9 stání jsou navržena pro osobní vozidla v rozměru 2,00 x 5,75 m a jedno stání pro osoby těžce pohybově postižené o rozměrech 3,50 x 7,00m. Rozmístění nových parkovacích stání je provedeno s ohledem na situování stávajících vjezdů a umožňuje provést výsadbu zeleně dle projektu Regenerace veřejné zeleně v Drásově A1_PZ-2.doc

18 Stavební objekt zahrnuje Parkovací stání jsou v celkové ploše cca 185,2 m2, budou zpevněny zámkovou dlažbou tl. 80mm. Obrubníky jsou uvažovány betonové, systémově odpovídající použité dlažbě, všechny silniční obruby budou zřízeny v rámci SO 101.1, SO a SO Charakteristiky navržených stání Stání jsou navržena pro osobní vozidla v rozměru 2,00 x 5,75 m a jedno stání pro osoby těžce pohybově postižené o rozměrech 3,50 x 7,00m. Stání č.9 bude vyznačeno vodorovným dopravním značením V10f a svislým dopravním značením IP12. Stání jsou určena k zajíždění pomocí couvání. Rozmístění nových parkovacích stání je provedeno s ohledem na situování stávajících vjezdů a umožňuje provést výsadbu zeleně dle projektu Regenerace veřejné zeleně v Drásově. Příčný sklon chodníku je navržen s ohledem na odvodnění povrchu. Podélný sklon odpovídá niveletě komunikace. Další podrobnosti uvádí výkresová dokumentace viz výkresy 02, 03, 04, 05 a 06. V rámci stavby byly navrženy následující konstrukce: Konstrukce 4 Dlažba CB DL I 80 mm ČSN Lože z kameniva fr. 4-6 L 4/6 40 mm ČSN Směs stmelená cementem SC 0/32 C 8/ mm ČSN ČSN EN Štěrkodrť ŠD A ; 0/63 G E 150 mm ČSN Celkem 390 mm Konstrukce vozovek odpovídají předpisům a požadavkům stanovených TKP, TP 170 a TP 109 s vazbou na příslušné ČSN. Kvalitativní požadavky na jednotlivé konstrukční vrstvy vozovek a na technologii jejich provádění se řídí příslušnými ČSN a TKP. Vzájemné navazování původních a nových konstrukčních vrstev je nutno řešit odstupňováním vrstev. Základní výměry Plocha parkovacích stání 185,2 m 2 Obruby silniční 100/15/25 81,7 m Obruby silniční 100/15/15 11,0 m Rozhraní stavebních objektů Rozhraní objektů SO s objektem SO 101.1, SO a SO tvoří zadní strana (rub) silničního či chodníkového obrubníku. Příčné uspořádání Parkovací stání mají základní šířku 2 m a jednostranný sklon 2,5%. Plocha určená k parkování je v místě napojení na komunikaci oddělena pomocí zapuštěného obrubníku výšky 0,02 m. Zemní těleso Zemní práce spojené s navrženým stavebním řešením spočívají ve výkopu pro spodní stavbu (vybourání stávajících obrub je součástí SO 001.1), dosypání krajnice a ohumusování. Obruby Osazení silničních a chodníkových obrub je obsaženo v SO 101.1, SO a SO V rámci SO bude zřízen silniční obrubník výšky 8cm, oddělující parkovací stání od přilehlé zeleně a zapuštěný obrubník oddělující plochu vjezdů. Dopravní značení: -17- A1_PZ-2.doc

19 Parkovací místo pro osoby těžce pohybově postižené bude vyznačeno vodorovným dopravním značením V10f a svislým dopravním značením IP12. Ohumusování Dotčené plochy za obrubami budou ohumusovány v tl. 10 cm. Odvodnění Odvodnění povrchu ploch vozovek parkovacích stání je řešeno příčným sklonem vozovky směrem k rozhraní vozovky s SO a dále podélným spádem podél obrubníků do nově navržených uličních vpustí. 200 Mosty, opěrné a zárubní zdi Stavební objekty řady 200 se v řešené stavbě nevyskytují. 300 Vodohospodářské objekty SO Ulice Pod Mlýnem - Odvodnění Navrhovaná dešťová kanalizace je vedena v komunikaci: Větev D KG SN 12 DN 300 dl. 185,0 m Větev D1 KG SN 12 DN 300 dl. 60,0 m Na dešťovou kanalizaci bude použito trub plastových KG SN 12 DN 300. Budovaná dešťová kanalizace DN 300 bude napojena do přilehlého potoka Lubě výustním objektem. Do navržené dešťové kanalizace bude zaústěno odvodnění komunikace. Jednotlivé přípojky od uličních vpustí budou do navržené kanalizace zaústěny přes vsazené odbočky. Na trase dešťové kanalizace jsou navrženy typové kruhové revizní šachty DN 1000 z prefabrikovaných dílů podle dílu 1 normy DIN 4034 jako prefabrikovaná s vnitřním průměrem 1000 mm se sílou stěny 120 mm a hrdlovým spojem. Spoje mimo vyrovnávací prstence budou opatřeny pryžovým těsnícím profilem z elastomerů podle DIN Při stavbě budou jednotlivé prefa díly ukládány pomocí jeřábu, přičemž musí být zajištěna svislá poloha jednotlivých dílců a tím zajištěna vodorovnost stykových ploch. Šachtové dno se ukládá do výkopu na podkladní vrstvu - vyrovnávací beton. Ukončení šachet bude provedeno použitím přechodové skruže popř. zákrytové desky. Dorovnání výšky šachty dle okolního terénu navrhujeme řešit užitím vyrovnávacích prstenců, které se osazují do maltového lože výšky 1 cm. Stupadla jsou navržena plastová s ocelovým jádrem, rozteč stupadel činí 250mm. Šachty budou opatřeny litinovými poklopy. Údaje o zpracovaných technických výpočtech Bilance dešťových vod Q = ψ. S. q Komunikace 0,1901 x 0,8 x 161,0 24,5 l/s Celkem 24,5 l/s Požadavky na postup stavebních a montážních prací Při realizaci stavby musí být dodržovány postupy výstavby stanovené touto projektovou dokumentací a také musí být dodrženy pracovní a technologické postupy stanovené výrobcem jednotlivých materiálů a dodavatelů stavebných technologií. Zemní práce Charakter stavby nevyžaduje provedení geologického průzkumu. Zatřídění zeminy se předpokládá III.tř.těžitelnosti. Vytěžená zemina je zatříděna do skupiny odpadů zemina a kameny. Výkopové práce se provedou jako rýha pažená pažením příložným. Šířka -18- A1_PZ-2.doc

20 rýhy bude činit 1,20 m. Hloubka rýhy s ohledem na hloubku křížení budoucích komunikací a inženýrských sítí viz. podélné profily. Uložení kanalizačního potrubí je navrženo v souladu s technickými údaji výrobce.při montáži potrubí je nutné dodržovat technologické pokyny výrobce. Potrubí bude uloženo ve výkopové rýze se svislými stěnami a pažením v štěrkopískovém loži tl. 0,1m a obsypáno prohozenou zeminou s velikostí zrn max. 32 mm v min. tloušťce 0,30 m nad vrchol potrubí. Po uložení potrubí a provedení jeho obsypu budou rýhy zasypány vytěženou zeminou hutněnou po vrstvách v tloušťce 200 mm. U zpětných zásypů rýhy bude dosaženo parametrů zhutnění blížících se parametrům rostlé zeminy. Zemina, která bude zpětně použita pro zásyp rýhy, bude uložena podél výkopu. Před zahájením výkopových prací zajistí dodavatel stavby vytýčení veškerých inženýrských sítí v dotčeném prostoru u příslušných správců. Při křížení a souběhu je nutno pracovat ručně, postupovat se zvýšenou opatrností a řídit se pokyny jejich správců. V případě pochybnosti je nutno provést k ověření průběhu stávajících sítí kopané sondy. Při křížení s veškerými sítěmi budou výkopové práce provedeny ručně do vzdálenosti 1 m od vyznačené polohy. Odkryté sítě budou zabezpečeny proti poškození, podkopané kabely budou upevněny na trámky položené napříč rýhou, pro zavěšení nebude použito sousedních kabelů nebo potrubí. Obnažené kabely musí být označeny výstražnou tabulkou. Veškeré práce a použité materiály musí odpovídat požadavkům příslušných ČSN, hlavně pak Zemné práce, Prostorové uspořádání sítí tech. vybavení, Stokové sítě a kanalizační přípojky, Zkoušky vodotěsnosti stok. 400 Elektro a sdělovací objekty SO Úprava veřejného osvětlení Projektová dokumentace řeší veřejné osvětlení v ulici Pod mlýnem. Pro vypracování projektu byly jako podklady použity rozpracované výkresy ostatních sítí a návrh lokality pro územní řízení, požadavky investora a předpisy a normy ČSN. Výchozí technické podmínky: Napěťová soustava 3 x 230/400 TN-C, TN-S, 50Hz Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí isolací a krytím dle ČSN ed.2 čl a Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím neživých částí elektrického zařízení automatickým odpojením vadné části nadproudovým jisticím prvkem v síti TN-C, TN-S a doplňujícím ochranným pospojováním v koupelně dle ČSN čl Energetická náročnost : - instalovaný příkon stávající: 635VA - z toho příkon rušený: 285VA - instalovaný příkon nový: 165VA - CELKEM INSTALOVÁNO: 515VA - hlavní jištění: pojistky 3x 10A Prostředí Vnější vlivy - dle ČSN , ČSN pro venkovní prostory ( výkop ), dle tab. 7 a Přílohy 2 AA8/ AB8/ AC1/ AD4/ AN3/ AP1/ AQ3/ BA5 / BB2/ BC3/BD1/ BE1/ CA1/ CB1 Prostory z hlediska působení vnějších vlivů nebezpečné ( BC3 ) - ČSN Parametry osvětlení: Nebyly hodnoceny, svítidla byla rozmístěna podle požadavku investora -19- A1_PZ-2.doc

21 Popis řešení veřejného osvětlení Stávající osvětlení v lokalitě vznikalo živelně. Budou demontovány první tři sloupy rozvodu, budou nahrazeny 5 novými osvětlovacími stožáry se svítidlo OUS s kompaktními zářivkami 33W. V posledním stožáru bude provedeno propojení na pokračující vedení AYKY-j 4x10. Nový kabel bude proveden AYKY-j 4x16 uložený v kabelovém pískovém loži v zemi v celé trase v ochranné kabelové trubce kopoflex 50. Kabelová trasa bude vedena okrajem komunikace v zeleném pásu nebo v chodníku. Stavba bude koordinována se stavbou ostatních sítí a komunikace. Ochranné pospojování Pod kabelovou trasou bude uložena zemnící kulatina FeZn 10mm, která bude propojena se stávajícími zemniči, uzemněním kabelových skříní distribuční sítě, a budou ní připojeny všechny stožáry VO. Závěr Zařízení musí být provedeno podle platných norem ČSN. Před uvedením do provozu musí být stav zařízení doložen výchozí revizí. Při propojení na stávající VO bude vedení propojeno podle pokynů správce. SO Přeložka NN Předmětem řešení je přeložení podpěrného bodu vedení NN na parcele č. 244 mimo navrhovanou komunikaci. Stávající podpěrný bod sítě NN bude přemístěn mimo budoucí komunikace na parcele č Stávající kabel bude převěšen na nový podpěrný bod. Stávající kabelové přípojky NN, budou v zemi prodlouženy a napojeny také na nový podpěrný bod. Společně s přemístěním sloup NN se přemístí i vedení slaboproudých rozvodů umístěných na sloupě. Přemístění nebude mít vliv na jejich délku. Nová pozice podpěrného bodu sítě NN je patrná ze situace. Napěťová soustava - nn : 3+ PEN AC, 50Hz, 230V TN-C Ochrana před nebezpečným dotykem: Ochrana před dotykem živých částí: polohou, dle ČSN ed. 2 izolací, dle ČSN ed. 2 Ochrana před dotykem neživých částí: automatickým odpojením od zdroje nadproudovými ochrannými přístroji, dle ČSN ed. 2 Vnější vlivy - dle ČSN , ČSN pro venkovní prostory ( výkop ), dle tab. 7 a Přílohy 2 AA8/ AB8/ AC1/ AD4/ AN3/ AP1/ AQ3/ BA5 / BB2/ BC3/BD1/ BE1/ CA1/ CB1 Prostory z hlediska působení vnějších vlivů nebezpečný ( BC3 ) - ČSN Kabely budou uloženy v délce cca 4m v ochranné ohebné plastové trubce o pr. 63mm v zemi. Při křížení a souběhu nutno dodržet podmínky ČSN viz čl. 12. Jištění nadzemního vedení bude stávající. Jištění přípojek bude pojistkami v pojistkové skříni na podpěrném kabelů bude provedeno podle stávajícího jištění. SO Přeložka přípojky NN č.p. 366 Předmětem řešení je přeložení zemní kabelové přípojky NN pro RD číslo popisné 366 v ulici Pod Mlýnem v Drásově A1_PZ-2.doc

22 Stávající přípojka NN pro RD č.p. 366 bude odpojena a v rámci stavby komunikace demontována. Bude nahrazena novou přípojkou NN z rozpojovací skříně sítě DS NN na hranici parcel č. 1176/6 a 1176/7. Napěťová soustava - nn : 3+ PEN AC, 50Hz, 230V TN-C Ochrana před nebezpečným dotykem: Ochrana před dotykem živých částí: polohou, dle ČSN ed. 2 izolací, dle ČSN ed. 2 Ochrana před dotykem neživých částí: automatickým odpojením od zdroje nadproudovými ochrannými přístroji, dle ČSN ed. 2 Vnější vlivy - dle ČSN , ČSN pro venkovní prostory ( výkop ), dle tab. 7 a Přílohy 2 AA8/ AB8/ AC1/ AD4/ AN3/ AP1/ AQ3/ BA5 / BB2/ BC3/BD1/ BE1/ CA1/ CB1 Prostory z hlediska působení vnějších vlivů nebezpečný ( BC3 ) - ČSN Kabely budou uloženy v délce cca 30 m v ochranné ohebné plastové trubce o pr. 63mm v zemi. Při křížení a souběhu nutno dodržet podmínky ČSN viz čl. 12. Jištění nadzemního vedení bude stávající. Jištění kabelu bude pojistkami PN00 40A v rozpojovací skříni. 500 Objekty trubních vedení Stavební objekty řady 500 se v řešené stavbě nevyskytují. 700 Objekty pozemních staveb Stavební objekty řady 700 se v řešené stavbě nevyskytují. 800 Objekty úpravy území Stavební objekty řady 800 se v řešené stavbě nevyskytují Specifikace stavebních objektů ul. Severní SO Ulice Severní - Příprava území Předmětem stav.objektu SO 001 je provedení přípravných prací před zahájením výstavby. Jedná se především sejmutí humózní vrstvy na plochách určených k výstavbě a vybourání drobných betonových konstrukcí a případné zřízení ochrany stávajících vedení inž. sítí. Mocnost ornice byla určena odborným odhadem v průměrné mocnosti 20 cm. Sejmutá ornice bude zbavena drnů a uložena na meziskládce obce ve vzd. do 2 km pro další využití v rámci objektu SO a Komunikace. Objekt zahrnuje: sejmutí humózní vrstvy, zbavení drnu a uložení na meziskládce v obvodu staveniště zřízení ochrany kabelových tras provizorní oplocení staveniště (bude řešeno operativně po dohodě s investorem) Základní výměra odhumusování 72 m A1_PZ-2.doc

23 SO Ulice Severní - komunikace Ulice Severní je situována v okrajové severní části městyse kolmo na ulici Vinohradskou, její délka činí cca 195 m a končí obratištěm. V místě křižovatky s ulicí Vinohradskou bude zřízeno místo pro přecházení na stávající chodník. Na vjezdu do ulice Severní bude na požadavek Policie ČR za účelem zklidnění silničního provozu zřízena nájezdová rampa o sklonu 10%, výšky 10cm. Šířka vozovky min. 3,50 m a časté rozšíření ve vjezdech umožní vcelku komfortní potkávání a míjení. Stavební objekt zahrnuje Komunikace bude zpevněna asfaltovou obrusnou vrstvou o celkové ploše cca 855m2. Na vjezdu do ulice bude z důvodů zklidnění dopravy osazen zapuštěný obrubník, na který bude navazovat nájezdná rampa o výšce 10cm. Šířka komunikace v prostoru vjezdu je 5,5m a po cca 15m se začne zužovat do jednoho jízdního pruhu. Přednost zde má vozidlo na výjezdu z ulice. Po pravé straně v zeleném ostrově, který tímto zúžením vznikne se vysadí vysokokmenný strom, který bude působit jako optická brzda a uzavře uliční prostor. Komunikace dále pokračuje v základní šířce 3,5m mezi obrubníky. V místě vjezdů se rozšiřuje na 6m a umožňuje tak pohodlné potkávání, míjení a vyjíždění. Příčný sklon komunikace je navržen jednostranný o hodnotě 2,5%. Na celé délce řešeného úseku se sklon nemění. Vedení nivelety převážně kopíruje niveletu stávající. Nový návrh nivelety je podmíněn zachováním krytí stávajících inženýrských sítí, zachováním výškových vazeb na účelové komunikace a vjezdy k nemovitostem a především s přihlédnutím na zajištění odvodnění komunikace a přilehlých ploch do nově zřizované dešťové kanalizace. V rámci stavby byly navrženy následující konstrukce: Konstrukce 1 konstrukce komunikace Třída dopravního zatížení (TDZ): IV Int. provozu těž. nákl. voz. (TNV): 0 voz/den Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO mm ČSN ČSN EN Spojovací postřik kationaktivní emulze PS-EP 0,2 kg/m 2 ČSN Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP mm ČSN ČSN EN Spojovací postřik kationaktivní emulze PS-E 0,5 kg/m 2 ČSN Směs stmelená cementem SC C 8/ mm ČSN ČSN EN Štěrkodrť 0/63 ŠD A 200 mm ČSN ČSN EN Celkem 450 mm Po vyhodnocení geotechnických vlastností po obnažení zemní pláně bude rozhodnuto o zřízení stabilizace podloží (hydraulické komponenty) v tl. 300 mm. Konstrukce vozovek odpovídají předpisům a požadavkům stanovených TKP, TP 170 a TP109 s vazbou na příslušné ČSN. Kvalitativní požadavky na jednotlivé konstrukční vrstvy vozovek a na technologii jejich provádění se řídí příslušnými ČSN a TKP. Vzájemné navazování původních a nových konstrukčních vrstev je nutno řešit odstupňováním vrstev. Rozhraní stavebních objektů Rozhraní objektů SO s objektem SO 102.2, SO a SO tvoří zadní strana (rub) silničního či chodníkového obrubníku. Zemní těleso Zemní práce spojené s navrženým stavebním řešením spočívají ve výkopu pro spodní stavbu a ohumusování A1_PZ-2.doc

24 Obruby V rámci SO bude na rozhraních se zelení a chodníky mimo vjezdů zřízen silniční obrubník 100/15/25 výšky 8 cm. V prostoru vjezdů k nemovitostem na levé straně komunikace bude osazen obrubník 100/15/15 výšky 2cm. V místě oddělení vjezdů na pravé straně komunikace či parkovacích stání bude zapuštěný obrubník 100/15/15. Ohumusování Dotčené plochy za obrubami budou ohumusovány v tl. 10 cm na celkové ploše 493 m2. Odvodnění Dešťová voda z vozovky, přilehlých chodníků a vjezdů bude generelně odvedena soustavou dešťových vpustí do dešťové kanalizace podrobně viz. SO Bezpečnostní zařízení SO neobsahuje žádné prvky bezpečnostních zařízení. Základní výměry Asfaltová obrusná vrstva 855,0 m 2 Dlážděná nájezdní rampa 11,1 m 2 Obrubník 100/15/25 304,3 m Obrubník 100/15/15 136,6 m SO Ulice Severní - chodníky Ulice Severní je situována v okrajové severní části městyse kolmo na ulici Vinohradskou, její délka činí cca 195 m a končí obratištěm. Nejbližší stávající chodník je veden po odlehlé straně ulice Vinohradské. Nové technické řešení počítá se zřízením chodníku podél pravé strany ulice Severní v délce cca 40m. V místě křižovatky s ulicí Vinohradskou bude zřízeno místo pro přecházení na stávající chodník. V úseku mezi rod.domky není se zřízením chodníku uvažováno, chodci budou stejně jako dnes sdílet dopravní prostor se všemi druhy dopravy. Šířka vozovky min. 3,50 m a časté rozšíření ve vjezdech umožní vcelku komfortní potkávání a míjení. Stavební objekt zahrnuje Chodníky jsou v celkové ploše cca 16,00m2, budou zpevněny zámkovou dlažbou tl. 60mm. Návrh stavebních opatření pro usnadnění pohybu osob se sníženou schopností pohybu a orientace je proveden v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb.: - výškové rozdíly či bezbariérových pěších tras nepřesahují hodnotu 0,02 m. - na rozhraní vozovky a chodníku jsou v místě pro přecházení provedeny snížené obruby s výškovým rozdílem max. 0,02 m - navazující šikmé plochy na chodnících jsou provedeny ve sklonu max. 1:8, - místa přiléhající sníženým obrubám jsou opatřena varovnými pásy š. 0,4 m V rámci stavby byly navrženy následující konstrukce: Konstrukce 3 chodník pro pěší Třída dopravního zatížení (TDZ): CH Int. provozu těž. nákl. voz. (TNV): 0 voz/den Dlažba CB DL I 60 mm ČSN Lože z kameniva fr. 4-6 L 30 mm ČSN Štěrkodrť 0/63 ŠDA 150 mm ČSN Celkem 240 mm -23- A1_PZ-2.doc

A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. Leoš Kučeřík 671 64 BOŽICE 441 TEL. 606 225 031 A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DSP MÍSTNÍ KOMUNIKACE VÝSTAVBA RD V OBCI ŽELETICE INVESTOR: OBEC ŽELETICE ŽELETICE 49 671 34 DATUM: LISTOPAD

Více

REKONSTRUKCE UL. KOPEČNÁ

REKONSTRUKCE UL. KOPEČNÁ A. ÚVODNÍ ÚDAJE Název akce: Investor: Objednatel dokumentace: Generální projektant: Stupeň proj. dokumentace: Místo stavby: Příslušný stavební úřad: REKONSTRUKCE UL. KOPEČNÁ Obec Křenovice Školní 535 683

Více

Nové chodníky v Dobromilicích

Nové chodníky v Dobromilicích Akce : Nové chodníky v Dobromilicích Objekt : SO 01 SO 01 CHODNÍKY, PARKOVACÍ STÁNÍ, VJEZDY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Investor : Obec Místo : Projektant : Vlčil Jaromír 330 Prostějov leden 2014 1. Identifikační

Více

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Dokumentace pro zadání stavby

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby Název stavby : Druh stavby : Místo stavby : Místní komunikace, chodníky a odvodnění Rychnov na Moravě Rekonstrukce Rychnov na Moravě Katastrální

Více

Rekonstrukce místních komunikací v Kojetíně -2.etapa

Rekonstrukce místních komunikací v Kojetíně -2.etapa Rekonstrukce místních komunikací v Kojetíně -2.etapa STUDIE Obsah: Přílohy: 1. Identifikační údaje stavby 2. Základní údaje o stavbě 3. Zhodnocení stávajícího stavu 4. Zdůvodnění stavby a jejího umístění

Více

A. Průvodní a technická zpráva

A. Průvodní a technická zpráva A. Průvodní a technická zpráva A.1. Průvodní zpráva 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby: Úprava odvodnění ul. Krhovické Hodonice b) Stavebník: Obec Hodonice, Obecní 287, 671 25 Hodonice IČ: 00292788

Více

CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE. Seznam příloh:

CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE. Seznam příloh: CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE Seznam příloh: A Průvodní zpráva B.1 Přehledná situace B.2 Celková situace stavby M 1:250 B.3 Detaily úprava pro OSSPO M 1:50 C.1 Technická zpráva C.2

Více

2.DOKLADY 3.HG POSUDEK

2.DOKLADY 3.HG POSUDEK DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY:.STAVEBNÍ OBJEKTY A PROVOZNÍ SOUBORY: SO 0 KOMUNIKACE Č. SO 02 KOMUNIKACE Č.2 SO 03 PARKOVIŠTĚ SO 302 PŘELOŽKA KANALIZACE SO 303 PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE SO 304 DEŠŤOVÁ

Více

Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení, Vsetín - Rokytnice

Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení, Vsetín - Rokytnice Objekty : SO 03 - Hrubé terénní úpravy SO 04 - Zpevněné plochy SO 08 - Sadové úpravy SO 09 - Oplocení Stavba : Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení, Vsetín - Rokytnice

Více

C Souhrnná technická zpráva

C Souhrnná technická zpráva akce: Propoj silnic č. II/150 a II/434 Přerov II. etapa (MEOPTA) stupeň: dokumentace pro územní rozhodnutí - DUR zpracovatel: EPROJEKT s.r.o., Na Hrázi 781/15, 750 02 Přerov I - Město C Souhrnná technická

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA C 101.1

TECHNICKÁ ZPRÁVA C 101.1 ZPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT INDESING s.r.o. Jezbořice 110, 530 02 Pardubice mobil: 777 886 889 Ing. Jiří Šejnoha Ing. Jiří Šejnoha e-mail: indesing@email.cz okres: Pardubice katastrální území: Pardubice

Více

Rekonstrukce komunikace Ul. Prostřední Změna 01 SO.101 Vozovka

Rekonstrukce komunikace Ul. Prostřední Změna 01 SO.101 Vozovka Technická zpráva 013/11-P.C.1.1 Změna 01 ke změně 01 realizační dokumentace stavby (RDS) akce : Rekonstrukce komunikací v ul. a v ul. Podháj, pro stavební objekt SO.101 Vozovka, v ul., v Hostinném, okr.

Více

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE REGIONÁLNÍ AGENTURA PRO ROZVOJ STŘEDNÍ MORAVY O B E C D O L A N Y KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE SO 102 MÍSTNÍ KOMUNIKACE OSTATNÍ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVEB ZPRACOVATEL: STAVEBNÍK:

Více

Chodník v ulici Západní v Chotěboři

Chodník v ulici Západní v Chotěboři DRUPOS HB s.r.o. Havlíčkův Brod, Příčná 260 středisko Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz Chodník v ulici Západní v Chotěboři Seznam příloh A. Průvodní a technická zpráva

Více

ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko

ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Rekonstrukce místní komunikace ul. Olšovecká JEDOVNICE KVĚTEN 2015 Obsah str. a) Identifikační údaje objektu......

Více

C. Souhrnná technická zpráva Obsah

C. Souhrnná technická zpráva Obsah C. Souhrnná technická zpráva Obsah 1. Popis stavby... 3 a) Zdůvodnění výběru stavebního pozemku... 3 b) Zhodnocení staveniště... 3 c) Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení... 3 d)

Více

C.2.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň

C.2.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň Dokumentace ke stavebnímu povolení PROIS a.s. Veverkova 1343, Hradec Králové, 500 02 IČ 259 43022, DIČ CZ 259 43022 Akce : Investor : Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích, Pečky

PRŮVODNÍ ZPRÁVA Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích, Pečky PRŮVODNÍ ZPRÁVA Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích, Pečky Příloha č. A Vypracoval: Daniel Kadavý Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích Stránka 1 Obsah 1.Identifikační údaje...

Více

1 Identifikační údaje

1 Identifikační údaje T E C H N I C K Á Z P R Á V A 1 Identifikační údaje Stavba Název stavby: Chodník v ulici Věncova, Český Krumlov Místo stavby: Český Krumlov Katastrální území: Český Krumlov Kraj: Jihočeský Druh stavby:

Více

1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projekt cest u Litovického potoka

1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projekt cest u Litovického potoka 1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU a) označení stavby, Identifikační údaje stavby: Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Kraj: Charakter stav. objektu: Stupeň PD SO: Projekt cest

Více

1. POPIS STAVBY...2 2. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO DALŠÍ PŘÍPRAVU VÝSTAVBY...17

1. POPIS STAVBY...2 2. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO DALŠÍ PŘÍPRAVU VÝSTAVBY...17 1. POPIS STAVBY...2 1.1. Zdůvodnění výběru staveniště... 2 1.2. Zhodnocení staveniště... 2 1.3. Zásady urbanistického,architektonického a výtvarného řešení... 2 1.4. Zásady technického řešení... 2 1.4.1.

Více

Parkovací záliv v ul. Libušina-Teplice

Parkovací záliv v ul. Libušina-Teplice Objednatel: Statutární Město Teplice Náměstí Svobody 2/2 41501 Teplice Parkovací záliv v ul. Libušina-Teplice SO 01 Parkovací záliv SO 02 Přeložka veřejného osvětlení Dokumentace pro vydání rozhodnutí

Více

Technická zpráva. SO 05 Dešťová kanalizace. ZEVO Závod na energetické využití odpadu Cheb. Vypracoval: Ing. Zbyněk Holešovský červen 2014

Technická zpráva. SO 05 Dešťová kanalizace. ZEVO Závod na energetické využití odpadu Cheb. Vypracoval: Ing. Zbyněk Holešovský červen 2014 Technická zpráva SO 05 Dešťová kanalizace ZEVO Závod na energetické využití odpadu Cheb Vypracoval: Ing. Zbyněk Holešovský červen 2014 Popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení Dle

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce ulice Slovenská, Chrudim 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce ulice Slovenská, Chrudim 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: A. Označení stavby: Název: Druh stavby: rekonstrukce Místo stavby: Chrudim Katastrální území: Chrudim Kraj: Pardubický Stupeň dokumentace: B. Objednatel dokumentace

Více

Parkoviště na ulici K Svaté vodě

Parkoviště na ulici K Svaté vodě Parkoviště na ulici K Svaté vodě Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a provádění stavby C 101 Parkoviště Technická zpráva Číslo zakázky : JG-15-14 / D-101-1 Zhotovitel : Ing. Jan Görner

Více

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY PRŮVODNÍ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: a) Označení stavby: Název stavby : Místo stavby: Kraj: BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY A OPRAVA KOMUNIKACE

Více

Cyklostezka Vysoké Mýto Hrušová PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Novostavba veřejně účelová komunikace

Cyklostezka Vysoké Mýto Hrušová PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Novostavba veřejně účelová komunikace PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby Název stavby : Druh stavby : Místo stavby : Katastrální území : Kraj : Okres : Stupeň : Cyklostezka Vysoké Mýto Hrušová 0,923-2,926km Novostavba

Více

Ulice Jasmínová Dolní Břežany

Ulice Jasmínová Dolní Břežany Ulice Jasmínová Textová část Srpen 2015 Projektant: Zenkl CB, spol. s r.o. Jírovcova 2, 370 01, České Budějovice Zpracoval: Libuše Šulková Vedoucí projektant: Ing. Ondřej Zenkl Zodpovědný projektant: Autorizace

Více

Identifikační údaje. - stavební úřad, - odbor dopravy. Následný možný provozovatel: projektová dokumentace pro stavební povolení

Identifikační údaje. - stavební úřad, - odbor dopravy. Následný možný provozovatel: projektová dokumentace pro stavební povolení Identifikační údaje Název a sídlo investora: Obec Stratov, Stratov 90, 289 22 Lysá n.l. Schvalující orgán: Městský úřad Lysá nad Labem - stavební úřad, - odbor dopravy Následný možný provozovatel: Obec

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRO AKCI. MOST PŘES KUŘIMKU NA UL. KOMENSKÉHO V KUŘIMI A ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE PŘED ZŠ varianta I STUDIE

PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRO AKCI. MOST PŘES KUŘIMKU NA UL. KOMENSKÉHO V KUŘIMI A ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE PŘED ZŠ varianta I STUDIE PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRO AKCI MOST PŘES KUŘIMKU NA UL. KOMENSKÉHO V KUŘIMI A ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE PŘED ZŠ varianta I STUDIE 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1. Stavba Most přes Kuřimku na ul. Komenského v Kuřimi

Více

PPU spol.s r.o., inženýrský atelier

PPU spol.s r.o., inženýrský atelier spol. s.r.o. I N Ž E N Ý R S K Ý A T E L I E R PORADENSTVÍ - PROJEKCE - URBANISMUS VYŽLOVSKÁ 2243 / 36, 100 00 PRAHA 10 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název akce: Zřízení parkovacích stání v ulici Vlčkova Praha 14

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY MK UL. MÍROVÁ A NA KOPANINÁCH, ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU C.1-01 Technická zpráva SO 101

STAVEBNÍ ÚPRAVY MK UL. MÍROVÁ A NA KOPANINÁCH, ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU C.1-01 Technická zpráva SO 101 1 OBSAH 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU... 3 OZNAČENÍ STAVBY... 3 1.2 INVESTOR... 3 INVESTOR... 3 1.3 ZPRACOVATEL DOKUMENTACE... 3 1.4 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS... 4 1.4.a Současný stav... 4 1.4.b Navržený

Více

C 3.1 Technická zpráva

C 3.1 Technická zpráva AKCE : Rekonstrukce ul. Masarykova, Nová, Růžová v Poličce STAVEBNÍ OBJEKT : SO 103 Komunikace ul. Růžová INVESTOR : Město Polička, Palackého náměstí 160, 572 01 Polička ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO : 01-01-14 C 3.1

Více

Rekonstrukce kanalizační stoky Gid v ul. Jateční, Kolín v rozsahu prováděcí dokumentace

Rekonstrukce kanalizační stoky Gid v ul. Jateční, Kolín v rozsahu prováděcí dokumentace Obsah: Technická zpráva ( inženýrské objekty ) 1. Identifikační údaje stavby 2. Související stavební objekty 3. Technický popis stavebního objektu 3.1 Stavebně technické řešení 3.1.1. Úvodní informace

Více

Průvodní zpráva. Oprava místních komunikací, Rakovník Vinohrady, 1.část

Průvodní zpráva. Oprava místních komunikací, Rakovník Vinohrady, 1.část 1. Identifikační údaje Průvodní zpráva Název stavby: Místo stavby: Investor: Zhotovitel: Zodp. projektant: Stupeň PD: Oprava místních komunikací, Rakovník Vinohrady, 1.část ul. Vojtěšská, ul. Hwiezdoslavova

Více

Průvodní a technická zpráva

Průvodní a technická zpráva 1. Identifikační údaje Průvodní a technická zpráva Název stavby: Místo stavby: Investor: Projektant : Stupeň PD: REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ v ul. Sokolské v Komárově k.ú. Komárov, okr. Beroun Městys Komárov,

Více

Ing. Maša Miroslav Železnohorská 1029, Chotěboř, PSČ 583 01 tel. 603 180 286

Ing. Maša Miroslav Železnohorská 1029, Chotěboř, PSČ 583 01 tel. 603 180 286 tel. 603 180 286 DEMOLICE UHELNY U MŠ SVOJSÍKOVA, STAVEBNÍ ÚPRAVY A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva C. Přehledná situace 1:10000

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3 2.A NAVRŽENÉ UMÍSTĚNÍ STAVBY...3 2.B ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ...3 2.C CELKOVÝ DOPAD STAVBY DO ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ...3 2.D GEOLOGICKÉ PODMÍNKY...3

Více

Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii/239 a II/240 SO 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii/239 a II/240 SO 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: a) Označení stavby Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii.239 a II/240 b) Stavebník Obec Černuc, Černuc 17 273 23 Černuc IČ 00234257 c) Projektant Ing.Pavel

Více

Bezpečné cesty do školy 2015 -ZŠ a MŠ Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17

Bezpečné cesty do školy 2015 -ZŠ a MŠ Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17 Bezpečné cesty do školy 2015 STUDIE Zodp. projektant: Profese: Vypracovala: Kontroloval: Ing. P. Novotný, Ph.D., MBA doprava Dita Zemanová Ing. P. Novotný, Ph.D., MBA Umístění stavby: Praha 8 - Ďáblice

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ STAVBY 3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ STAVBY 3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.Stavba : Přibice rekonstrukce chodníků a parkovacích stání před obecním hostincem kraj - JM, katastrální území Přibice 2.Stavebník/Objednatel : Obec Přibice Přibice

Více

120047, Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště spojovací krček SO 02 - Technická zpráva PDPS TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 02

120047, Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště spojovací krček SO 02 - Technická zpráva PDPS TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 02 120047, Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště PDPS TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 02 VENKOVNÍ ÚPRAVY DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o., Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava Strana

Více

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly investor: TĚLOVÝCHOVNÁ ZAŘÍZENÍ MĚSTA TÁBORA s.r.o. Václava Soumara 2300 390 03 TÁBOR k.ú.: Tábor p.č.: 1798/1; 1798/8; 1798/9; 1798/10; 1798/11; 1798/15

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Atelier Kobera s.r.o Puchmayerova 378,, 375 01 tel. 385 7324 36 kobera@atelierkobera.cz ÚPRAVY NÁMĚSTÍ MLÁDEŽE Na p.č. 1035/24, 1035/6, 1035/37, 1035/38 k.ú. DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ

Více

Stavba: Rekonstrukce a výstavba polní cesty C21 v k. ú. Čeperka. NELL PROJEKT s. r. o.,plesníkova 5559, 760 05 Zlín Projektová a inženýrská činnost

Stavba: Rekonstrukce a výstavba polní cesty C21 v k. ú. Čeperka. NELL PROJEKT s. r. o.,plesníkova 5559, 760 05 Zlín Projektová a inženýrská činnost Stavba: Rekonstrukce a výstavba polní cesty C v k. ú. Čeperka NELL PROJEKT s. r. o.,plesníkova 5559, 760 05 Zlín Projektová a inženýrská činnost Akce Stupeň Stavebník : Rekonstrukce a výstavba polní cesty

Více

STAVBA: CHODNÍKY V KRÁLOVOPOLSKÝCH VÁŽANECH OPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL SILNICE III/37931 A III/37932 DSP A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA

STAVBA: CHODNÍKY V KRÁLOVOPOLSKÝCH VÁŽANECH OPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL SILNICE III/37931 A III/37932 DSP A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA STAVBA: CHODNÍKY V KRÁLOVOPOLSKÝCH VÁŽANECH OPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL SILNICE III/37931 A III/37932 DSP A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA dokumentace pro stavební povolení změna stavby před dokončením listopad 2014 Zodpovědný

Více

REKONSTRUKCE KANALIZACE V OBYTNÉ ZÓNĚ V JIHOZÁPADNÍ ČÁSTI OBCE

REKONSTRUKCE KANALIZACE V OBYTNÉ ZÓNĚ V JIHOZÁPADNÍ ČÁSTI OBCE Obec NEZBAVĚTICE REKONSTRUKCE KANALIZACE V OBYTNÉ ZÓNĚ V JIHOZÁPADNÍ ČÁSTI OBCE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Základní údaje stavby... 3 2. Navrhované technické

Více

kraj: Ing. Jan Fiala vypracoval: kontroloval: datum: 08 2013 Ing. Jan Fiala DSP + VD-ZDS

kraj: Ing. Jan Fiala vypracoval: kontroloval: datum: 08 2013 Ing. Jan Fiala DSP + VD-ZDS - Souřadnicový systém S-JTSK - Výškový systém Bpv 03 02 01 ZMĚNA POPIS DATUM objednatel: PARDUBICKÝ KRAJ Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice kraj: Pardubický MÚ/OU: Králíky stupeň utajení: bez utajení

Více

Stavební úpravy Palackého náměstí Počátky

Stavební úpravy Palackého náměstí Počátky H. PROJEKT, architektonická a projekční kancelář Strana 1 (celkem 8) B.1. - SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY B.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Objekty pozemních komunikací Stavební úpravy Palackého náměstí Počátky

Více

C.1 Technická zpráva

C.1 Technická zpráva C.1 Technická zpráva Projekt stavby: Místo stavby: Stavebník (investor): Oprava místních komunikací 3c U Pokorných a 1c Od zastávky autobusů k Hanykýřům Obec Veliká Ves Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250

Více

Výstavba přípojky splaškové kanalizace, odkanalizování objektu PČR - Střední 154D1.1 technická zpráva Stupeň: US

Výstavba přípojky splaškové kanalizace, odkanalizování objektu PČR - Střední 154D1.1 technická zpráva Stupeň: US OBSAH D.1.1. Architektonicko stavební řešení... 2 D.1.2. Stavebně konstrukční řešení... 2 D.1.2.1 Vytyčovací souřadnice stavby.3 D.1.2.2 Délka potrubí..4 D 1.2.3 Materiál a spoje potrubí 4 D.1.2.4 Zkoušky

Více

Č.j.: OSČ/SH MI 232/2011 tel/fax: 546419537, 546451516 V Ivančicích dne Vyřizuje: Vladimír Dočkal e-mail: dockal@muiv.cz 29.3.2011

Č.j.: OSČ/SH MI 232/2011 tel/fax: 546419537, 546451516 V Ivančicích dne Vyřizuje: Vladimír Dočkal e-mail: dockal@muiv.cz 29.3.2011 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Odbor správních činností silniční hospodářství Pracoviště P. Bezruče 4, 664 91 Ivančice Č.j.: OSČ/SH MI 232/2011 tel/fax:

Více

Tuchoměřice úprava dopravního řešení u ZŠ DSP 04/2013 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Tuchoměřice úprava dopravního řešení u ZŠ DSP 04/2013 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA OBSAH: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1 Identifikační údaje... 2 1.1 Označení stavby... 2 1.2 Stavebník... 2 1.3 Projektant... 2 2 Základní údaje o stavbě... 3 2.1 Stručný popis návrhu stavby... 3 2.2 Předpokládaný

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...- 4 - 1.1. Označení stavby... - 4-1.2. Stavebník... - 4-1.3. Zpracovatel projektu... - 4 -

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...- 4 - 1.1. Označení stavby... - 4-1.2. Stavebník... - 4-1.3. Zpracovatel projektu... - 4 - OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...- 4-1.1. Označení stavby... - 4-1.2. Stavebník... - 4-1.3. Zpracovatel projektu... - 4-2. ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ STAVBY...- 5-2.1. Umístění stavby... - 5-2.2. Stavební pozemek...

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL I/43 KRÁLÍKY, PRŮTAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE : 2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY: Název akce :

TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL I/43 KRÁLÍKY, PRŮTAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE : 2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY: Název akce : 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA STRANA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE : Název akce : Stavební objekt: Místo stavby: ÚPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL I/43 KRÁLÍKY, PRŮTAH Chodníky Chodníky podél sil.i/43 průtah Králíky

Více

1. ÚVOD... 2 2. REKONSTRUKCE SPLAŠKOVÉ KANALIZACE... 3 3. ZÁVĚR... 5

1. ÚVOD... 2 2. REKONSTRUKCE SPLAŠKOVÉ KANALIZACE... 3 3. ZÁVĚR... 5 1. ÚVOD... 2 1.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:... 2 1.2. PODKLADY... 2 2. REKONSTRUKCE SPLAŠKOVÉ KANALIZACE... 3 2.1. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 2.2. BILANCE SPLAŠKOVÝCH VOD... 4 2.3. PROVÁDĚNÍ KANALIZACE...

Více

Výkaz výměr Příloha č.f.2.3. číslo Staničení Vzdál.prof. Výkopy Násypy hutněná zemina Svahování výkopů Svahování násypů Sejmutí ornice tl. 20 cm Úprava pláně profilu km m m 2 m 2 m 3 m 2 m 2 m 3 m m m

Více

Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. : PŘECHOD PRO PĚŠÍ HŮRKA, PARDUBICE SO 101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. : PŘECHOD PRO PĚŠÍ HŮRKA, PARDUBICE SO 101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY Přechod pro pěší Hůrka, Pardubice strana 1/10 PRŮVODNÍ ZPRÁVA Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OZNAČENÍ STAVBY STAVEBNÍK OBJEDNATEL STAVBY PROJEKTANT

Více

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly SO. 06 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly SO. 06 DEŠŤOVÁ KANALIZACE Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly investor: MĚSTO TÁBOR Žižkovo náměstí 2 390 15 Tábor k.ú.: Tábor p.č.: 1798/1; 1798/8; 1798/9; 1798/10; 1798/11; 1798/15 SO. 06 DEŠŤOVÁ KANALIZACE Projektant:

Více

ev. č. ČKAIT: 1400047, autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby, specializace stavby zdravotnětechnické.

ev. č. ČKAIT: 1400047, autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby, specializace stavby zdravotnětechnické. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1) Identifikační údaje - Název stavby : Rekonstrukce Smetanovy ulice ve Žďáru nad Sázavou - Stavebník : Město Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1 591 01 Žďár nad Sázavou - Projektant :UNIprojekt,

Více

A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová, spol. s r. o. Bohumínská 61, 710 00 Ostrava, tel/fax: 595 626 167, 724 907 556

A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová, spol. s r. o. Bohumínská 61, 710 00 Ostrava, tel/fax: 595 626 167, 724 907 556 A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová, spol. s r. o. Bohumínská 61, 710 00 Ostrava, tel/fax: 595 626 167, 724 907 556 e-mail: a-vital@seznam.cz, http: www.a-vital.cz C. STAVEBNÍ ČÁST SO 101 Cyklostezka Technická

Více

Miroslav Patoèka - projektová èinnost ve výstavbì, obor dopravní stavby - nekolejová doprava BLANSKO, Kamnáøská 9 - tel.

Miroslav Patoèka - projektová èinnost ve výstavbì, obor dopravní stavby - nekolejová doprava BLANSKO, Kamnáøská 9 - tel. Miroslav Patoèka - projektová èinnost ve výstavbì, obor dopravní stavby - nekolejová doprava BLANSKO, Kamnáøská 9 - tel. 516 417 531-2 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh : A. Průvodní

Více

Miřetín - část. rekonstrukce VO + MR Datum 9/2012

Miřetín - část. rekonstrukce VO + MR Datum 9/2012 Schválil: Ing.Miloš Martinec Název akce Projektoval: J. Ludvíček 462112801 Stupeň dokumentace Miřetín - část. rekonstrukce VO + MR Datum 9/2012 Akce obsahuje Stožáry a kabelové vedení VO Kabelové vedení

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Náměstí Krále Jiřího 6, 350 02 Cheb, tel. 354 436 328, fax 354 535 179, email : info@dsva.cz, www.dsva.cz

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Náměstí Krále Jiřího 6, 350 02 Cheb, tel. 354 436 328, fax 354 535 179, email : info@dsva.cz, www.dsva.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Projektant : Zodpovědný projektant : Zhotovitel : Vypracoval : Hlavní projektant : Rudolf Jónás Ing. Petr KRÁL MěÚ : Tachov Kraj : Plzeňský Datum : 11/2015 Stavebník : Přimda, náměstí

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Výstavba nového objektu ZPS na letišti Karlovy Vary Komunikace a zpevněné plochy. Dokumentace pro provádění stavby (DSP/ RDS)

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Výstavba nového objektu ZPS na letišti Karlovy Vary Komunikace a zpevněné plochy. Dokumentace pro provádění stavby (DSP/ RDS) TECHNICKÁ ZPRÁVA Výstavba nového objektu ZPS na letišti Karlovy Vary Komunikace a zpevněné plochy (DPS / RDS) OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 2. ÚVOD... 2 2.1 Všeobecně... 2 2.2 Dotčené

Více

POLNÍ CESTA C8 A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. k. ú. K L Í N O V I C E, p a r. č. 7 1 8, 7 1 9, 7 2 5, 6 8 1. Jana Čarka 1863/7 370 06 České Budějovice

POLNÍ CESTA C8 A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. k. ú. K L Í N O V I C E, p a r. č. 7 1 8, 7 1 9, 7 2 5, 6 8 1. Jana Čarka 1863/7 370 06 České Budějovice POLNÍ CESTA C8 D o k u m e n t a c e p r o s t a v e b n í p o v o l e n í D o k u m e n t a c e p r o p r o v e d e n í s t a v b y S O 1 0 1 P O L N Í C E S T A C 8 K R A J J I H O Č E S K Ý O K R E

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA c ZMĚNY b a DATUM PODPIS INVESTOR: Česká republika - ČSSZ Česká republika - ČSSZ Křížová 25, 225 08 Praha 5 tel.: +420 257 061 111, fax: +420 257 062 860 e-mail: posta@cssz.cz

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací. Soupis: 3 463 994,14. Cena s DPH v CZK 4 191 432,91.

KRYCÍ LIST SOUPISU. 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací. Soupis: 3 463 994,14. Cena s DPH v CZK 4 191 432,91. KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: Soupis: POSP050-2012 - Silnice II-447-Tři Dvory 2 - SO 102- Chodníky a vjezdy 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací KSO: 822 29 Místo: Datum: 22.02.2013 Zadavatel:

Více

Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí

Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí Dokumentace pro provádění stavby 02. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Škroupova 18 306 13 Plzeň 03/2014

Více

A.3 Průvodní zpráva DLE VYHLÁŠKY 146/2008 SB., O ROZSAHU A OBSAHU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DOPRAVNÍCH STAVEB

A.3 Průvodní zpráva DLE VYHLÁŠKY 146/2008 SB., O ROZSAHU A OBSAHU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DOPRAVNÍCH STAVEB A.3 Průvodní zpráva DLE VYHLÁŠKY 146/2008 SB., O ROZSAHU A OBSAHU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DOPRAVNÍCH STAVEB OBSAH: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 1.1 OZNAČENÍ STAVBY... 2 1.2 STAVEBNÍK NEBO OBJEDNATEL STAVBY...

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. CENA Název položky č. pol. soustava položky jednotka jednotek jednotková celkem 1 2 3 4 5 6 7 8

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. CENA Název položky č. pol. soustava položky jednotka jednotek jednotková celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 Název objektu : Oprava komunikace v ul. 5. května v České Lípě Název stavby : ZŘ - Základní řešení POLOŽKOVÝ ROZPOČET Poř. Cenová Kód Měrná Počet CENA Název položky č. pol. soustava položky jednotka jednotek

Více

1. Identifikační údaje stavby

1. Identifikační údaje stavby TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje stavby Stavba, objekt č. Žďár nad Sázavou, Pěší trasy podél barokního mostu SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ Katastrální území Obec Okres Kraj 795453 Zámek Žďár Žďár nad

Více

STAVBA: datum březen 2015 Oprava silnice II/305 Horní Jelení - průtah číslo zakázky 201503 příloha označení přílohy číslo pare PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.

STAVBA: datum březen 2015 Oprava silnice II/305 Horní Jelení - průtah číslo zakázky 201503 příloha označení přílohy číslo pare PRŮVODNÍ ZPRÁVA A. ZPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT INDESING s.r.o. Jezbořice 110, 530 02 Pardubice mobil: 777 886 889 Ing. Jiří Šejnoha Ing. Jiří Šejnoha e-mail: indesing@email.cz okres: Pardubice k. ú. : Horní Jelení, Jaroslav

Více

B.1. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A

B.1. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A B.1. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví

Více

.: 7. Zodp. projektant Vypr~ov~ Kreslil

.: 7. Zodp. projektant Vypr~ov~ Kreslil pr~ (4 Ý~ ~.: 7 Zodp. projektant Vypr~ov~ Kreslil PROJEKCE DOPRAVNĺCH STAVEB PRojEkčNí k~nce[~ Roji VodNí 27, 544 0] DOM/\ŽI1CE rel. ~79 724 94~ E-MAil: ROjT@TE[ECOM.CZ Kraj Plzeňský ~~ýst5/ Klenčí pod

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 2. Základní technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 2. Základní technický popis se zdůvodněním navrženého řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje a) Stavba Název stavby: MŠ U Lípy Svobody, zpevněná plocha Místo stavby: Statutární město Brno městská část Brno-Tuřany kraj: Jihomoravský katastrální území: Brněnské

Více

E L P R O I N V E S T s. r. o., L I B E R E C

E L P R O I N V E S T s. r. o., L I B E R E C E L P R O I N V E S T s. r. o., L I B E R E C Bar v íř sk á 1 2, Li be rec 3, 460 0 1 Tel.: 485 104 773, 482 710 249 Pro jekce, inžen ýr ing, Fax. : 485 107 962 r e a l i z a c e e l e k t r o E-mail:

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA MODERNIZACE VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ VE VOJKOVICÍCH zak. č. 01/2016 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA kreslil/psal : Ing. Marek Papoušek projektant : Ing. Marek Papoušek vedoucí projektu : Ing. Eduard Přívara ČKAIT

Více

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Úpravy veřejných prostor nám. Míru, ul. Radniční IO 01 - ÚPRAVY VEŘEJNÝCH PROSTOR NÁM. MÍRU A UL.

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Úpravy veřejných prostor nám. Míru, ul. Radniční IO 01 - ÚPRAVY VEŘEJNÝCH PROSTOR NÁM. MÍRU A UL. 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁZEV AKCE: IO 01 - ÚPRAVY VEŘEJNÝCH PROSTOR NÁM. MÍRU A UL. RADNIČNÍ STUPEŇ: OBJENAVATEL: DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY Jan. MĚSTO RÝMAŘOV INVESTOR: dtto ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: DATUM:

Více

F. DOKUMENTACE STAVBY... 3

F. DOKUMENTACE STAVBY... 3 Obsah dokumentace F. DOKUMENTACE STAVBY... 3 a) F 1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 b) členění na jednotlivé objekty... 3 c) detailní popis jednotlivých objektů... 4 F. DOKUMENTACE STAVBY

Více

ÚZEMNÍ STUDIE RD Mikulovice lokalita Z12

ÚZEMNÍ STUDIE RD Mikulovice lokalita Z12 ÚZEMNÍ STUDIE RD Mikulovice lokalita Z12 z.č. 2/122/11 A TEXTOVÁ ČÁST průvodní zpráva 1 Obsah: A.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 A.2. PODKLADY A DŮVODY ZPRACOVÁNÍ... 3 A.3. ŠIRŠÍ VZTAHY... 3 A.4. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO

Více

Název stavby. : Splašková kanalizace obce Albrechtice - místní část Zámostí, I.etapa Zámostí sever

Název stavby. : Splašková kanalizace obce Albrechtice - místní část Zámostí, I.etapa Zámostí sever Obsah: F. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ) 2 1. INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 2 A) POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU, JEHO FUNKČNÍ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 2 B). POŽADAVKY NA VYBAVENÍ 2 C). NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Více

Pøíl.č.1 k 499/2006 Oprava povrchu komunikace Legionáøská

Pøíl.č.1 k 499/2006 Oprava povrchu komunikace Legionáøská A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby Oprava povrchu komunikace Legionářská, Kostelec na Hané b) místo stavby p.č.: 2997 k.ú. Kostelec na Hané Pøíl.č.1 k 499/2006

Více

OCHRANA VOD V POVODÍ ŘEKY DYJE

OCHRANA VOD V POVODÍ ŘEKY DYJE ČISTOPIS 27.10.2010 - - - Revize Datum Schválil AQUA PROCON s.r.o, Projektová a inženýrská společnost Divize Praha Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha 7 tel.: 266 109 335, fax: 266 712 140 E-mail: info@aquaprocon.cz

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁSOBENÍ OBJEKTU PÁLENICE VODOU DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA VYHOT.: ZHOTOVITEL PD : ING. Petr VYORAL, V - PROJEKT, Nám. T.G.M. 2433, Zlín INVESTOR

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. strana 1/17 TECHNICKÁ ZPRÁVA Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBA KRAJ /OKRES OBEC STAVEBNÍ ÚŘAD CHARAKTER STAVBY STUPEŇ PD : Regenerace panelového

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor stavebního úřadu a životního prostředí Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště,

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor stavebního úřadu a životního prostředí Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor stavebního úřadu a životního prostředí Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, Naše zn.: spis: opr.úřed.os.: tel.: MUUH-OD/34085/2015/ Zap 64192015 Ing. Dana

Více

Technická zpráva - stoky

Technická zpráva - stoky VŘESKOVICE SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV Dokumentace pro stavební řízení Technická zpráva - stoky Obsah a) Popis inženýrského objektu, jeho funkční a technické řešení 1 b) Požadavky na vybavení 3 c) Napojení

Více

Obsah: Změna trvalého dopravního režimu Bystřice - západ

Obsah: Změna trvalého dopravního režimu Bystřice - západ Obsah: 1. Identifikační údaje...2 1.1 správce komunikace, jeho sídlo nebo místo podnikání...2 1.2 projektant nebo zhotovitel projektové dokumentace, jeho sídlo nebo místo podnikání, údaje o živnostenském

Více

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská D1.1 technická zpráva Stupeň: DPS OBSAH:

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská D1.1 technická zpráva Stupeň: DPS OBSAH: OBSAH: D.1.1. Architektonicko stavební řešení... 2 D.1.2. Stavebně konstrukční řešení... 2 D.1.2.1 Vytyčovací souřadnice stavby... 4 D.1.2.2 Délka potrubí... 4 D 1.2.3 Materiál a spoje potrubí... 5 D.1.2.4

Více

H ř í š k o v prodloužení veřejného osvětlení. Jaroslav Kovařík, Ing. Miroslav Souček/ 0402282. bude určen výběrovým řízením

H ř í š k o v prodloužení veřejného osvětlení. Jaroslav Kovařík, Ing. Miroslav Souček/ 0402282. bude určen výběrovým řízením Číslo zakázky: 069 2014 A 1 Základní identifikační údaje : A. Průvodní zpráva Název stavby : H ř í š k o v prodloužení veřejného osvětlení Místo stavby obec/kraj : Investor : IČO/DIČ : Zpracovatel projektu

Více

7337-25 BPO 6-76982a PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA. Mariánské Lázně, rekonstrukce Nákladní ulice. 18 Stupeň projektu PST 19.12.2012 PODPIS JMÉNO DATUM

7337-25 BPO 6-76982a PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA. Mariánské Lázně, rekonstrukce Nákladní ulice. 18 Stupeň projektu PST 19.12.2012 PODPIS JMÉNO DATUM INDEX ZMĚNA a ZMĚNA TYPU SVÍTIDLA 18.4.2013 DATUM JMÉNO Košan PODPIS Vedoucí projektant Košan Jan Ing. Vedoucí zakázky Košan Jan Ing. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 17 OSTROV Tel.: +420353675111

Více

Kateřinská - Podpolí

Kateřinská - Podpolí Lesní cesta Kateřinská - Podpolí VLS ČR, s. p. divize Plumlov ZHOTOVITEL: MSS projekt s. r. o. OBJEDNATEL: VLS ČR, s. p. divize Plumlov DATUM: 07/2013 VYHOTOVIL: Petr Jeřábek ČÍSLO PARÉ: Obsah A. Průvodní

Více

Obsah: 1. Identifikační údaje

Obsah: 1. Identifikační údaje Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Základní údaje o stavbě a) popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění b) předpokládaný průběh stavby c) vazby na regulační plány, územní plán, případně územně

Více

MODERNIZACE LESNÍCH CEST 2.ETAPA- Arch. č.: 103 MĚSTSKÉ LESY LITOMYŠL Datum 03/2013 PRŮVODNÍ ZPRÁVA

MODERNIZACE LESNÍCH CEST 2.ETAPA- Arch. č.: 103 MĚSTSKÉ LESY LITOMYŠL Datum 03/2013 PRŮVODNÍ ZPRÁVA Seznam příloh: A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení B.1 Celková situace stavby 1:10 000 B.2 Koordinační situace Ortofotomapa 1:10 000 B.3.1 Situace dotčených pozemků SO 101 1:2 000 B.3.2 Situace dotčených

Více

Obchodní galerie Písek

Obchodní galerie Písek Obchodní galerie Písek prosinec 2015 Projektant: Zenkl CB, spol. s r.o. Jírovcova 2, 370 01, České Budějovice Zpracoval: Číslo zakázky: 15 075 Z1 Ing. Pavel Dvořák Vedoucí projektant: Ing. Ondřej Zenkl

Více

KANALIZACE DŘEVNOVICE A.č.: C06/H/040 Z.č.: 160044

KANALIZACE DŘEVNOVICE A.č.: C06/H/040 Z.č.: 160044 KANALIZACE DŘEVNOVICE A.č.: C06/H/040 Z.č.: 160044 DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY Počet stran: 8+2př. Stavebník: Obec Dřevnovice TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 01.2 ČERPACÍ STANICE + VÝTLAKY DSO 01.2.2 VÝTLAKY

Více

Modernizace silnice II/315 Choceň - ul. Pardubická TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č.. 146/2008 Sb.

Modernizace silnice II/315 Choceň - ul. Pardubická TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č.. 146/2008 Sb. TECHNICKÁ ZPRÁVA Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č.. 146/2008 Sb. 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBA KRAJ OBEC STAVEBNÍ ÚŘAD CHARAKTER STAVBY STUPEŇ PD POZEMKY STAVBY KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ OBJEDNATEL

Více

MÍSTNÍ KOMUNIKACE na p.p.č. 907/1

MÍSTNÍ KOMUNIKACE na p.p.č. 907/1 A K C E : MÍSTNÍ KOMUNIKACE na p.p.č. 907/1 v katastrálním území Arnultovice Stupeň projektové dokumentace: Investor: pro stavební povolení Obec Rudník č.p. 51, 543 72 Rudník Zakázkové číslo: 308/15 Datum:

Více