B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA"

Transkript

1 Atelier Kobera s.r.o Puchmayerova 378,, tel ÚPRAVY NÁMĚSTÍ MLÁDEŽE Na p.č. 1035/24, 1035/6, 1035/37, 1035/38 k.ú. DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY INVESTOR: Město náměstí Míru B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Datum: 12/2014 Zakázkové č.: 61S14 Číslo výtisku:

2 Puchmayerova 378,

3 Puchmayerova 378,

4 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA... 6 B.1 Popis území stavby... 6 a) charakteristika stavebního pozemku... 6 b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů... 6 c) ochranná a bezpečnostní pásma... 6 d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,... 7 e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí,... 7 f) požadavky na asanace, demolice, kácení zeleně,... 7 g) zábory zemědělského, lesního, půdního fondu (dočasné / trvalé),... 7 h) územně technické podmínky (napojení na dopravní a technickou infrastrukturu), 7 i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice B.2 Celkový popis stavby... 8 B.2.1 Účel užívání stavby... 8 a) funkční náplň stavby,... 8 b) základní kapacity funkčních jednotek,... 8 B.2.2 Celkové, urbanistické, architektonické řešení... 9 a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,... 9 b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby B.2.4 Bezbariérové užívání stavby B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby B.2.6 Základní technický popis staveb B.2.7 Technická a technologická zařízení B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí a) mikroklima, b) zásady ochrany před šířením hluku a vibrací, c) stavební a prostorová akustika B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, b) ochrana před bludnými proudy, c) ochrana před technickou seizmicitou, d) ochrana před hlukem, e) protipovodňová opatření B.3 Připojení na technickou infrastrukturu a) napojovací místa technické infrastruktury, Puchmayerova 378,

5 B.4 Dopravní řešení a) popis dopravního řešení, b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, c) doprava v klidu, B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav a) terénní úpravy, b) použité vegetační prvky, c) biotechnická opatření, d) údržba B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana a) vliv na životní prostředí ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, b) vliv na přírodu a krajinu, c) vliv na soustavu chráněných území Naturu 2000, d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA, e) ochranná a bezpečnostní pásma B.7 Ochrana obyvatelstva Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva B.8 Zásady organizace výstavby a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu b) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, c) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé), V rámci výstavby bude provedeno staveniště v rozsahu prováděné stavby včetně skladovací plochy umístěné na pozemku stavebníka d) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin Puchmayerova 378,

6 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1 Popis území stavby a) charakteristika stavebního pozemku Pozemky jsou ve vlastnictví investora - Město. Pozemek je situovaný na jižním svahu. b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů Radonový průzkum nebyl zpracován Geologický průzkum nebyl zpracován Stavebně technický průzkum proveden zevrubný průzkum. Restaurátorský průzkum nebyl zpracován Archeologický průzkum nebyl zpracován Geodetické zaměření Geodetická kancelář Plavec - Michalec Stavebně historický průzkum nebyl zpracován c) ochranná a bezpečnostní pásma c.1) Ochranné pásmo památkové rezervace/zóny Stavba se nenachází v památkové rezervaci ani v památkové zóně. c.2) Ochranné pásmo zásobování el. energií (zák.č.458/2000sb 47) NN podzemní kabelové - ochranné pásmo 1m VN podzemní vedení ochranné pásmo 3m Distribuční trafo stanice VN/NN ochranné pásmo 7 c.3) Ochranné pásmo plynárenského zařízení (zák.č.458/2000sb 68, 69) Není. c.4) Ochranné pásmo rozvodu tepelné energie (zák.č.458/2000sb 87) Rozvod teplovodu ochranné pásmo 2,5m c.5) Ochranné pásmo vodovodního řádu (zák.č.274/2001sb 4, 23) Vodovodní řad ochranné pásmo 1,5m c.6) Ochranné pásmo kanalizační stoky (zák.č.274/2001sb 23) Kanalizační řad 1,5m c.7) Ochranné pásmo telekomunikačního zařízení (zák.č.151/2000sb 92) Rozvody Cservis, O2, Elsat ochranné pásmo 1,5m c.8) Není. Ochranné pásmo ropovodu produktovou (NV 271/1994Sb) Puchmayerova 378,

7 c.9) Ochranné pásmo studny pro zásobování pitnou vodou (ČSN ) Není. c.10) Poloha vedení inženýrských sítí vůči stromům (ČSN , ČSN DIN 18920) Na pozemku v místě stavby jsou stromy, některé budou vykáceny, některé nahrazeny novými. c.11) Není. Ochranné pásmo pozemních komunikací (zák.č. 13/1997Sb) c.12) Ochranné pásmo dráhy (zák.č. 266/1994Sb 8, 9) Není. c.13) Ochranné pásmo krematoria a veřejného pohřebiště (zák.č.256/ , 17) Není. c.14) Ochranné pásmo lesa (zák.č. 289/1995Sb) Nachází se v blízkosti lesa. c.15) Není. c.16) Není. Ochranné pásmo kulturní památky Ochranné pásmo zemědělské výroby c.17) Požárně nebezpečný prostor stavby Jedná se o pozemní a podzemní stavby, které žádný PNP nevytváří. Nejmenší dovolené vodorovné a svislé vzdálenosti při souběhu a křížení podzemních území v zastavěném území dle ČSN d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., Objekt se nenachází v poddolovaném ani záplavovém území. e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, Nová stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky a stavby, nepožaduje se ochrana okolí. Stavba nebude posuzována dle zák. 100/2001Sb. f) požadavky na asanace, demolice, kácení zeleně, Nová stavba nepožaduje asanace území g) zábory zemědělského, lesního, půdního fondu (dočasné / trvalé), Nedojde k záboru zemědělské půdního fondu. Nedojde k záboru lesního fondu. h) územně technické podmínky (napojení na dopravní a technickou infrastrukturu), h.1) Napojení na dopravní infrastrukturu Napojení na dopravní infrastrukturu je stávající. Náměstí je napojeno na ulici Hlineckou, Komenského a U Zastávky. Nově zde vzniknou kruhové objezdy. Puchmayerova 378,

8 h.2) Napojení na technickou infrastrukturu 2.1 napojení na vodu Na vodovodní řad bude napojena nová fontána. 2.2 napojení na kanalizaci Dešťové vody z nových zpevněných ploch budou svedeny novými přípojkami do stávající kanalizace stejně jako nová fontána. 2.3 napojení na elektro NN pro potřeby fontány a hodin bude napojeno ze stávajícího rozvaděče na budově č.p.669. Není. Není. 2.4 napojení na plyn 2.5 napojení na teplovod i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. Stavba bude rozdělena do tří etap, jež budou na sebe navazovat dle možností investora. B.2 Celkový popis stavby B.2.1 Účel užívání stavby a) funkční náplň stavby, Jedná se o úpravu náměstí - funkční náplň stavby se nemění. Velká dlážděná plocha bude nahrazena parkovou úpravou a vzniknou zde nové plochy pro parkování. b) základní kapacity funkčních jednotek, 1.a ETAPA Plocha veřejné zeleně 220m² Vozovka - asfaltový povrch 685m² Pojezdové plochy křižovatek 575m² Pojížděný ostrov dlažba kamenná velká 51m² Nájezdová rampa dlažba kamenná drobná 67m² Chodníky dlažba betonová 1195m² Vjezdy,chodníkové přejezdy 225m² Parkoviště betonová dlažba zesílená 595m² Počet parkovacích míst 22 míst 1.b ETAPA Plocha veřejné zeleně 2460m² Vozovka - asfaltový povrch 2400m² Pojezdové plochy křižovatek 235m² Pojížděný ostrov dlažba kamenná velká 50m² Nájezdová rampa dlažba kamenná drobná 26m² Chodníky dlažba betonová 3135m² Vjezdy,chodníkové přejezdy 635m² Parkoviště betonová dlažba zesílená 685m² Puchmayerova 378,

9 Počet parkovacích míst 47 míst 1.c. ETAPA Plocha veřejné zeleně 155m² Vozovka - asfaltový povrch 585m² Chodníky dlažba betonová 450m² Vjezdy,chodníkové přejezdy 35m² Parkoviště betonová dlažba zesílená 565m² Počet parkovacích míst 43 míst B.2.2 Celkové, urbanistické, architektonické řešení a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, Hlavním problémem je samotné náměstí Mládeže, které je z velké části vydlážděno kamennou dlažbou a tvoří tak jednolitou plochu rozdělenou na dvě výškové úrovně díky stávajícímu širokému schodišti. Stávající prostor před kulturním domem je rozlehlá nevyužívaná plocha bez městského mobiliáře. Na zlepšení celkového dojmu se nepodílí ani plocha zeleně na západní straně kulturního domu, která je oddělena zídkou, kde vysedávají návštěvníci nočních klubů umístěných v KD. Snad všechna sídliště se dnes perou s problémem parkování. Zde je na jedné straně nevyužívaná zpevněná plocha před KD a na druhé nedostatečný počet parkovacích stání v celém sídlišti. Dalším problémem Hlineckého sídliště je neukázněnost řidičů, kteří nepřizpůsobují rychlost přestože se pohybují v obytné zóně. Návrh proto řeší celkové zpomalení dopravy. Návrh zachovává rozdělení náměstí na dvě části. Horní část náměstí je řešena jako zpevněná plocha s možností umístění předzahrádek komerčních prostor. Jsou zde odpočinkové zóny s lavičkami a celkový prostor oživuje zeleň. Ta je zastoupena pravidelným uspořádáním stromů a dvěma travnatými plochami se středně vysokou zelení. Nenásilné rozdělení náměstí na horní a dolní část tvoří terasa z kamenné zídky. Dolní část náměstí je řešena jako park s prostorem pro volno-časové aktivity. Travnatá plocha je dělena pouze chodníky, které kopírují hlavní komunikační směry. Návrh zachovává dostatečnou šířku sjízdného chodníku pro příjezd k veterinární ordinaci(vjezd pouze pro dopravní obsluhu). V návrhu je kladen důraz na plynulost a logičnost směrů pěších komunikací. Pro vstup do náměstí Mládeže je navržen chodník na hraně terénního zlomu. Ten plynule propojuje stávající komunikaci se zpevněnými plochami před nebytovými prostory a občanskou vybaveností. Směrem k objektům je navrženo parkoviště. Nad terénním zlomem u opěrné zídky je umístěna terasa s výhledem na vodní plochu a do parku. Vlastní zpevněná plocha pro pěší je rozčleněna pomocí stromů a prvků drobné architektury. Vytváří se zde potenciál pro vznik předzahrádek k restauracím a kavárnám. Spodní plocha náměstí je určena pro odpočinek. Je řešena formou volného parku s vodní plochou a fontánou. V parku jsou vytvořeny mikroprostory pomocí zeleně a tvarování komunikací. Pro zachování obslužnosti ordinace umístěné v jednom z objektů je chodník na západní Puchmayerova 378,

10 straně uvažován jako sjízdný pro dopravní obsluhu. V místě ordinace je chodník zešířen tak, aby v případě zastavení auta byl možný nerušený pohyb chodců. Pod objektem Jednoty je zasituována plocha pro hasičskou výškovou techniku. Komunikace na SV straně je oproti stávajícímu stavu posunuta k východu, je upravena vstřícná křižovatka. Parkoviště je umístěno z větší části na stranu občanské vybavenosti tak, aby byl snazší přístup. Směrový retardér zajistí zklidnění dopravy. Pro zásobování nebytových prostor je možné využít parkoviště, nebo vjet do pěší zóny. Pro zásobovací auta výrobny Jednota je navrženo parkoviště na severní straně objektu s parkovacím zálivem pro čekající auta. Zásadní změnou prochází napojení pěší komunikace ze severozápadní strany. Ta je plynule napojena na stávající chodník. V tomto místě bude nezbytné vybudovat opěrnou zeď. b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. Návrh počítá s výstavbou opěrných zídek rozdělující náměstí Mládeže na dvě části. Zídky budou opatřeny kovovým žárově zinkovaným zábradlím s výplpní z tahokovu, nebo ocelových sítí. K překonání výškového rozdílu slouží nové schodiště vedoucí z terasy do druhé části náměstí s parkovou úpravou. Nová opěrná zeď je i v severozápadní části Hlineckého sídliště na konci Hlinecké ulice nedaleko trafostanice.ta je navržena z gabionů. Upraven bude vstup u objektu č.p.670.chodníkem podél objektu se zajistí bezbariérový přístup. Posunutím schodů od objektu se vytvoří volnější předprostor u vstupů do občanské vybavenosti.opěrné zídky budou obloženy kamenými deskami. Dále návrh počítá s výstavbou a úpravami pěších a sjízdných komunikací.ty budou zadlážděny betonovou zámkovou dlažbou.součástí stavby je zeleň, městský mobiliář, veřejné osvětlení. Opěrná zeď v SV části bude z gabionů.opěrné zdi a terasa u fontány budou obloženy kamennými deskami. Součástí fontány je stávající socha umístěná před kulturním domem. B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby V návrhu je kladen důraz na plynulost a logičnost směrů pěších komunikací. Pro vstup do náměstí Mládeže je navržen chodník na hraně terénního zlomu. Ten plynule propojuje stávající komunikaci se zpevněnými plochami před nebytovými prostory a občanskou vybaveností. Směrem k objektům občanské vybavenosti je navrženo parkoviště. Nad terénním zlomem u opěrné zídky je umístěna terasa s výhledem na vodní plochu a do parku. Vlastní zpevněná plocha pro pěší je rozčleněna pomocí stromů a prvků drobné architektury. Vytváří se zde potenciál pro vznik předzahrádek k restauracím a kavárnám. Spodní plocha náměstí je určena pro odpočinek. Je řešena formou volného parku s vodní plochou a fontánou. V parku jsou vytvořeny mikroprostory pomocí zeleně a tvarování komunikací. Pro zachování obslužnosti ordinace umístěné v jednom z objektů je chodník na západní straně uvažován jako sjízdný pro dopravní obsluhu. V místě ordinace je chodník zešířen tak, aby v případě zastavení auta byl možný nerušený pohyb chodců. B.2.4 Bezbariérové užívání stavby Stavba splňuje požadavky pro osoby s omezenou schopností pohybu. Bude provedené dle vyhl. 398/2009Sb. B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby Puchmayerova 378,

11 Únikové cesty, východy a dopravní komunikace k nim včetně přístupových cest musí být stále volné. B.2.6 Základní technický popis staveb SO 101 Komunikace - Řešené území stavby se nachází severně od silnice II/147 v prostoru náměstí Mládeže. Je tvořeno asfaltovými a betonovými komunikacemi (ulice U Zastávky, Komenského a Hlinecká), stávajícími nadzemními objekty, ostatními zpevněnými plochami a vegetačními plochami. V prostoru stavby se nachází velké množství inženýrských sítí. Předmětem tohoto SO je jednak výstavba nové dopravní infrastruktury a stavební úpravy stávající dopravní infrastruktury. Řešené území je zpřístupněno ulicí U Zastávky, která je na jižní straně napojena na sil. II/147. A dále je zpřístupněno ulicí Hlinecká, která tvoří páteřní komunikaci celého území včetně přilehlého sídliště. Celé území je v současnosti označeno DZ IP26a Obytná zóna. Na konci sídliště v ul. Hlinecká jsou zřízeny i zpomalovací polštáře. Ve výhledu je uvažováno se stavebními úpravami i ostatních částí sídliště navazujícího na prostor náměstí a jeho okolí, který řeší tato PD. V rámci tohoto SO budou zřízeny nové komunikace, chodníky a parkoviště. V PD jsou pro přehlednost komunikace rozděleny na komunikační větve. Komunikační skelet území je tvořen komunikačními větvemi A F. Jsou navrženy jako komunikace obslužné, funkční skupiny C, s nejvyšší dovolenou rychlostí 30 km/h (Zóna 30). Z tohoto důvodu je navrženo zřídit v ul. U Zastávky cca 10 m od křižovatky se sil. II/147 dlouhý práh š. 3,00 m s nájezdovými rampami š. 1,0 m a současně stávající dopravní značení IP 26a (IP 26b) nahradit TDZ IP 25a (IP 25b). V místě stávajícího schodiště před křižovatkou ul. U Zastávky blíže k centru se sil. II/147 je navrženo zřídit chodníkový přejezd š. 3,00 m s nájezdovými rampami š. 1,0 m. Křižovatka bude doplněna TDZ IP 25b. TDZ IP 25a není nutno osazovat z toho důvodu, že tato místní komunikace je jednosměrná ve směru od řešeného území k sil. II/147. Na konci sídliště v místě osazených značek IP 26a (IP 26b) v ul. Hlinecká budou tyto značky nahrazeny TDZ IP 25a (IP 25b). Tato opatření jsou patrné z výkresové přílohy Situace širších vztahů. Ostatní křižovatky řešené touto PD jsou navržené jako zvýšené plochy. Křižovatka mezi větvemi A,B,C,D a mezi C a E jsou navrženy v souladu s TP 135 Projektování okružních křižovatek na silnicích a místních komunikacích jako miniokružní křižovatky o vnějším průměru 19 m. Jízdní pruh je navržen šíře 5,00 m, středový ostrůvek o průměru 9,00 m. Větev A Jedná se o úpravu ul. U Zastávky. Začátek úpravy ZÚ je na úrovni okraje objektu na p.č v prostoru ul. U Zastávky. Konec úpravy KÚ je na okraji miniokružní křižovatky. Délka této větve činí 23,33 m a je složena z 1 směrového oblouku (kruhový prostý) o R = 30 m, vloženého mezi přímé. Větev B Puchmayerova 378,

12 Jedná se o úpravu slepé části ul. Komenského. Začátek úpravy ZÚ je napojen na okraji miniokružní křižovatky. Konec úpravy KÚ je napojen v prostoru ulice Komenského před objektem na p.č Délka této větve činí 39,16 m a je tvořena přímou. Větev C Jedná se o úpravu části ul. Komenského. Začátek úpravy ZÚ je na okraji miniokružní křižovatky mezi větvemi A,B,C a D. Konec úpravy KÚ je na okraji miniokružní křižovatky mezi větvemi D a E. Délka této větve činí 67,77 m a je tvořena přímou. Větev D Jedná se o výstavbu nového parkoviště s kolmými stáními včetně příjezdových komunikací. Začátek úpravy ZÚ je napojen na okraj miniokružní křižovatky. Konec úpravy KÚ je v blízkosti rohu objektu na p.č Délka větve D činí 60,38 m a je složena ze 3 směrových oblouků (kruhových prostých) o R1 = 30 m, R2 = 47 m a R3 = 8,25 m, vložených mezi přímé. Vpravo je na větev D napojena komunikace pro zásobování objektu na p.č Větev E Jedná se o úpravu části ul. Hlinecká. Začátek úpravy ZÚ je na okraji miniokružní křižovatky. Konec úpravy KÚ je v prostoru slepé části ul. Hlinecká vpravo od objektu na p.č Délka větve činí 111,75 m a je složena ze 3 směrových oblouků (kruhových prostých) o R1 = 15 m, R2 = 20 m a R3 = 50 m, vložených mezi přímé. Větev F Jedná se o úpravu slepé části ul. Hlinecká ve směru západním. Od místa stávající trafostanice je navržena nová komunikace pro příjezd k navrženým kolmým parkovacím stáním. Začátek úpravy ZÚ je na levém okraji větve E. Konec úpravy KÚ je před objektem na p.č. 2353/1. Délka větve činí 170,53 m a je složena ze 3 směrových oblouků (kruhových prostých) o R1 = 50 m, R2 = 50 m a R3 = 13 m, vložených mezi přímé. Komunikace je ukončena slepě. Kromě těchto větví je součástí tohoto SO i řešení chodníků v prostoru řešeného území. Chodníky zajišťují především obslužnost stávajících přilehlých objektů. Mezi objekty na p.č a 2411 bude podél chodníku zřízena zpevněná nástupní plocha pro vozidlo HZS. Tato plocha je navržena na základě požadavku HZS a bude zpevněna vegetačními tvárnicemi. Příjezd bude po chodníku ze severní strany.pro stání bude využívána i část chodníku. V napojení na místní komunikaci bude sklopený obrubník. Příjezdová komunikace i zpevněná plocha budou provedeny s nosností nejméně 100kN na nápravu. Tato plocha je odvodněna kanalizační vpustí napojenou na veřejnou kanalizaci. Podélné řešení: Podélné řešení bude v souladu s ČSN Projektování místních komunikací a podrobně bude řešeno v dalším stupni PD. Podélné řešení jednotlivých větví bude přizpůsobeno k okolnímu terénu. Puchmayerova 378,

13 Příčné uspořádání: Příčné uspořádání všech komunikačních větví je dáno jejich funkční skupinou C a je v souladu s ČSN Projektování místních komunikací a TP 218 Navrhování zón 30. Větev A Základní šířka vozovky mezi zvýšenými obrubami činí 7.00 m. Vozovka šířkově navazuje na stávající. Příčný sklon vozovky bude střechovitý popř. jednostranný směrem k okraji vozovky. Podél pravého okraje bude zřízen parkovací pruh š. 2,00 m v návaznosti na stávající. Podél levého okraje bude zřízen chodník š. 2,50 m. Jeho levý okraj bude ohraničen opěrnou zdí se zábradlím pro vyrovnání terénního výškového rozdílu. Jeho příčný sklon bude převážně 2,0 % směrem k vozovce. Mezi pravým okrajem vozovky a přilehlou zástavbou bude zřízen chodník š. 2,50 m v návaznosti na stávající. Jeho příčný sklon bude převážně 2,0 % směrem k vozovce. Mezi chodníkem a okrajem vozovky bude vegetační plocha. Větev B Základní šířka vozovky mezi zvýšenými obrubami činí 6,00 m. V místě navrženého místa pro přecházení je š. vozovky 5,50 m. Vozovka na KÚ šířkově navazuje na stávající. Příčný sklon vozovky bude střechovitý popř. jednostranný směrem k okraji vozovky. Podél pravého okraje budou zřízena kolmá parkovací stání 4,50 x 2,50 m (krajní stání je šíře 2,75 m). Celkem je v tomto úseku navrženo 8 stání, z nichž 1 je určené pro osoby se sníženou schopností pohybu š. 3,50 m. Krajní stání bude šíře 2,75 m. Podél okraje těchto stání je navržen chodník šíře 3,00 m, který na KÚ navazuje na stávající. Jeho příčný sklon bude převážně 2,0 % směrem k parkovacím stáním. Podél levého okraje vozovky bude zřízeno celkem 15 kolmých parkovacích stání. Z nichž 10 bude o rozměrech 5,50 x 2,50 m a 5 bude 4,50 x 2,50 m. Krajní stání budou šíře 2,75 m. Obsluha parkovišť bude zajištěna příjezdovými komunikacemi š. 6,00 m. Napojení na vozovku bude přes chodníkový přejezd š. 2,00 m. Podél levého okraje vozovky bude zřízen chodník š. 2,00, který bude na KÚ navazovat na stávající. Jeho příčný sklon bude převážně 2,0 % směrem k vozovce. Větev C Základní šířka vozovky mezi zvýšenými obrubami činí 6.00 m. Příčný sklon vozovky bude střechovitý popř. jednostranný směrem k okraji vozovky. Podél obou okrajů vozovky je navržen chodník š. min. 2,50 m. Jejich příčný sklon bude převážně 2,0 % směrem k vozovce. Větev D Puchmayerova 378,

14 Základní šířka vozovky mezi zvýšenými obrubami činí 6.00 m. Příčný sklon vozovky bude střechovitý popř. jednostranný směrem k okraji vozovky. Vpravo od vozovky bude zřízeno celkem 22 kolmých parkovacích stání. Z nichž 10 bude o rozměrech 5,50 x 2,50 m, 10 bude 4,50 x 2,50 m a 2 stání jsou určena pro osoby se sníženou schopností pohybu š. 3,50 m. Krajní stání budou šíře 2,75 m. Obsluha parkovišť bude zajištěna příjezdovou komunikací š. 6,00 m. Za ZÚ je vpravo k vozovce napojena komunikace zajišťující obsluhu objektu na p.č Šířka vozovky činí 8,10 m. Je uvažováno, že obsluha bude probíhat zajetím vozidla couváním z větve D k rampě. Podél levého okraje vozovky je navržen chodník šíře 2,50 m. Jeho příčný sklon bude převážně 2,0 % směrem k vozovce popř. vegetační ploše. Mezi okrajem parkoviště a objektem na p.č je navržen chodník š. 2,50 m. Jeho příčný sklon bude převážně 2,0 % směrem od budovy k parkovišti. Větev E Základní šířka vozovky mezi zvýšenými obrubami činí 6.00 m v místech navržených kolmých parkovacích stání. V místech, kde stání nejsou je šíře vozovky 5,50 m. Vozovka na KÚ šířkově navazuje na stávající. Příčný sklon vozovky bude střechovitý popř. jednostranný směrem k okraji vozovky. Mezi objekty na p.č vlevo a 1035/42 vpravo bude podél obou okrajů vozovky zřízena kolmá parkovací stání. Jejich celkový počet je 20. Z nichž 18 je navrženo o rozměrech 4,50 x 2,50 m (krajní stání je šíře 2,75 m). 2 stání jsou určená pro osoby se sníženou schopností pohybu š. min. 3,50 m. Mezi objektem na p.č a levým okrajem vozovky je navrženo zřídit celkem 20 kolmých parkovacích stání. Z nichž 10 bude o rozměrech 5,50 x 2,50 m, 3 budou 5,00 x 2,50 m, 6 jich bude 4,50 x 2,50 m a 1 stání je určeno pro osoby se sníženou schopností pohybu š. 3,50 m. Krajní stání budou šíře 2,75 m. Obsluha parkovišť bude zajištěna příjezdovými komunikacemi š. 6,00 m. Ty budou na levý okraj vozovky napojeny chodníkovým přejezdem š. 2,00 m. Mezi okraji vozovky popř. parkoviště a přilehlými objekty bude z obou stran vozovky zřízen chodník š. min. 2,50 m. Jejich příčný sklon bude převážně 2,0 % směrem k vozovce nebo k parkovišti. V místě protisměrných směrových oblouků, kde je vozovka navržena z betonové dlažba budou podél obou okrajů vozovky osazeny regulační sloupky 0,50 m od okraje vozovky pro zamezení vjezdu vozidel na chodník. Větev F Základní šířka vozovky mezi zvýšenými obrubami činí 5,50 m. Příčný sklon vozovky bude střechovitý popř. jednostranný směrem k okraji vozovky. Vjezdy pro zásobování objektu na p.č vlevo budou od okraje vozovky odděleny betonovým nájezdovým obrubníkem zvýšeným nad okraj vozovky o + 20 mm. Mezi levým okrajem vozovky a objektem na p.č vlevo budou podél okraje vozovky zřízena kolmá parkovací stání. Jejich celkový počet je 5. Z nichž 4 jsou navržena o rozměrech 4,50 x 2,50 m (krajní stání je šíře 2,75 m). 1 stání je určeno pro osoby se Puchmayerova 378,

15 sníženou schopností pohybu š. min. 3,50 m. Mezi okrajem vozovky a těmito stáními je navržen parkovací záliv pro vozidla zásobování š. 3,50 m v souladu s ČSN Podél levého okraje jsou před směrovým levostranným obloukem navržena 2 podélná stání š. 2,00 m a délky 5,75 m. Šířka vozovky zde činí 4,00 m. Za levostranným směrovým obloukem před KÚ je z obou stran navrženo kolmé parkovací stání. Celkový počet stání je 16, z nichž 15 je 4,50 x 2,50 m a 1 stání je určeno pro osoby se sníženou schopností pohybu š. 3,50 m. Krajní stání budou šíře 2,75 m. Podél pravého okraje vozovky je navržen chodník š. 2,50 m. Jeho okraj bude v místě levostranného směrového oblouku ohraničen opěrnou zdí se zábradlím z důvodu vyrovnání výškového terénního rozdílu. Chodník je navržen i podél levého okraje vozovky a kolmých parkovacích stání. Jeho šíře činí 2,00 3,50 m. Příčný sklon chodníků bude 2,0 % směrem do vozovky. V prostoru křižovatky na ZÚ budou podél okrajů vozovek ve vzdálenosti 0,50 m od okraje osazeny regulační sloupky z důvodu ochrany chodců. Obrubník bude v místech zvýšených ploch křižovatek zvýšen nad okraj vozovky o + 20 mm. Zabezpečení užívání stavby osobami s omezenou možností pohybu a orientace. Vše je navrženo v souladu s vyhláškou č. 389/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. V místech určených pro přecházení a všude tam, kde bude obrubník zvýšen nad okraj vozovky o + 80 mm a méně budou provedeny varovné pásy š. 400 mm. V místech určených pro přecházení budou provedeny i signální pásy š. 800 mm. Budou provedeny z dlažby pro nevidomé a barevně odlišené od ostatní dlažby. Umístění varovných a signálních pásů je dostatečně zřejmé z výkresové přílohy Situace. V PD byly prověřeny rozhledové poměry v křižovatkách i místech pro přecházení. Tyto jsou ve všech případech zajištěny. Odvodňovací zařízení: Odvodnění zpevněných ploch bude zajištěno dostatečným příčným a podélným sklonem. Srážková voda z povrchu zpevněných ploch bude svedena do kanalizace (řešena jiným stavebním objektem) uličními vpustmi provedenými z betonových prefabrikovaných dílů. Umístění vpustí bude upřesněno v dalším stupni PD. Budou použity vpusti s kalištěm, zápachovou uzávěrkou a lapačem splavenin. Přípojky uličních vpustí nejsou součástí tohoto SO. Mříž uliční vpusti bude litinová pro zatížení D 400. Mříž bude svými výřezy osazena kolmo ke směru jízdy. Odvodnění pláně bude zajištěno příčným sklonem min. 3% do navržené podélné drenáže, která bude zaústěná do uličních vpustí. Konstrukce vozovek: Puchmayerova 378,

16 Navržené konstrukce vozovek jsou v souladu s TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací. Vozovky komunikací u větví A, C, E a F jsou navrženy pro třídu dopravního zatížení V a návrhovou úroveň porušení vozovky D1. Třída dopravního zatížení odpovídá počtu TNV/24 hodin v obou směrech. Konstrukce vozovek je následující (shora): Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO mm ČSN EN Postřik spojovací kationaktivní emulze PS; EK (0,25kg/m2) ČSN Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP mm ČSN EN Infiltrační postřik, asfaltový PI-A (0,7kg/m2) ČSN Mechanicky zpevněné kamenivo MZK 150 mm ČSN Štěrkodrť ŠD 200 mm ČSN Celkem 450 mm Vozovky komunikací u větví B a D jsou navrženy pro třídu dopravního zatížení VI a návrhovou úroveň porušení vozovky D1. Třída dopravního zatížení odpovídá počtu < 15 TNV/24 hodin v obou směrech. Konstrukce vozovek je následující (shora): Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO mm ČSN EN Postřik spojovací kationaktivní emulze PS; EK (0,25kg/m2) ČSN Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP mm ČSN EN Infiltrační postřik, asfaltový PI-A (0,7kg/m2) ČSN Štěrkodrť ŠD 150 mm ČSN Štěrkodrť ŠD 150 mm ČSN Celkem 390 mm Konstrukce miniokružní křižovatky a ostatních zvýšených ploch (místa určená pro přecházení chodců) v prostoru křižovatek včetně konstrukce na větvi E v místě protisměrných oblouků je následující (shora): Betonová dlažba DL 80 mm ČSN Lože 40 mm ČSN Mechanicky zpevněné kamenivo MZK 150 mm ČSN Puchmayerova 378,

17 Štěrkodrť ŠD 200 mm ČSN Celkem 470 mm Dlažba miniokružní křižovatky a zvýšené plochy křižovatky mezi větvemi E a F bude od ostatních ploch barevně odlišena. Konstrukce středového ostrova miniokružních křižovatek je následující (shora): Kamenná dlažba velká DL 150 mm ČSN lože (malta cementová) 50 mm ČSN Podkladní beton PB II 120 mm ČSN štěrkodrť (0-63) ŠD 200 mm ČSN celkem 520 mm U nájezdových ramp na zvýšené plochy bude použita stejná konstrukce s tím rozdílem, že dlažba bude kamenná drobná (100x100 mm). Konstrukce chodníků je následující (shora): Betonová dlažba DL 60 mm ČSN Lože 40 mm ČSN Štěrkodrť ŠD 200 mm ČSN Celkem 300 mm V místech vjezdů na přilehlé parcely a chodníkových přejezdů bude konstrukce chodníků zesílena vrstvou podkladního betonu PB II tl. 120 mm. Navržená konstrukce chodníkových přejezdů na parkoviště a zesílených chodníků je následující ( shora ): Betonová dlažba DL 80 mm ČSN Lože (kamenivo drcené 4-8) 40 mm ČSN Podkladní beton PB II 100 mm ČSN Štěrkodrť (0-63) ŠD 200 mm ČSN Celkem 420 mm Obrubníky budou použity následující: betonový obrubník typu ABO 2-15 uloženého do betonového lože min. tl. 100 mm s boční opěrkou. Tento bude použit k ohraničení vozovky a parkovišť. Betonový obrubník typu Park uložený do betonového Puchmayerova 378,

18 lože min. tl. 100 mm s boční opěrkou na rozhraní chodníku a vegetačních ploch. Betonový obrubník 1000x250x80 uložený do betonového lože min. tl. 100 mm s boční opěrkou na rozhraní parkovišť a vozovky. Zemní práce: Před zahájením zemních prací je nutno vytýčit veškerá stávající podzemní vedení. V ochranném pásmu těchto vedení je možno provádět zemní práce výhradně ručně a se souhlasem správce sítě za podmínek jím stanovených. V prostoru výstavby bude sejmuta humózní vrstva. Následně budou svahy nového silničního tělesa ohumusovány a osety. SO 102 Bourací práce Stávající zpevněná plocha náměstí bude odstraněna a nahrazena z části novou a z části bude zatravněna.předpokládá se částečné využití demontovaných kamenných desek Stávající komunikace s betonovým povrchem budou odstraněny dle svého technického stavu.vybourány budou schody před objektem čp. 670,opěrné zdi na stávající ploše Náměstí Mládeže.Odstranění stávajících komunikací bude v rozsahu nově řešených komunikací. Předpokládá se využití některých podkladních vrstev. SO 103 Opěrné zdi Opěrná zeď v SV části sídliště bude z gabionů kamenem. Tato zeď bude vyrovnávat výškový rozdíl, aby zde mohla vést komunikace. Opěrná zeď u fontány bude betonová obložena kamenem. Rozděluje náměstí na dvě části. Výše položená část bude přístupná po schodišti. Opěrná zeď bude doplněna zábradlím kovovým, žárově zinkovaným. Fontána je situována u opěrné zdi a volně navazuje na plochu chodníku ze západní strany. Z této strany je fontána volně přístupná. Ze severní strany fontány je chodník ke schodišti oddělen opěrnou zídkou, která zároveň slouží pro posezení. Fontána bude doplněna několika tryskami a sochou Vltavy. Bezbariérový přístup a nové schodiště s opěrnou zdí bude nově vybudován u objektu č.p.670.opěrná zeď bude železobetonová doplněná kamenným obkladem SO 104 HTÚ Výškový rozdíl náměstí, který dříve vyrovnávalo dlouhé schodiště, vyrovnává zčásti terasa u fontány a zčásti terénní val, táhnoucí se od ulice Komenského do středu náměstí k fontáně, kde navazuje opěrná zeď. Předmětem objektu vyrovnání terénu v ploše Náměstí mládeže a provedení násypů u opěrné zdi v SV části. Ostatní příprava pláně bude součástí objektu SO 101 Komunikace SO 105 Zeleň a konečné úpravy V místech nových zpevněných ploch budou vykáceny stávající stromy a odstraněny keře. V nových plochách zeleně budou stávající vyhovující stromy zachovány. SO 301 Kanalizace Objekt řeší přepojení uličních vpustí stávajících komunikací a nových komunikací. Napojení je provedeno na stávající jednotnou kanalizaci SO 302 Vodovod Objekt řeší připojení technologie fontány na veřejný vodovod. Dimenze přípojky 1. Vodoměr bude umístěný v technologické šachtě fontány. SO 403 Veřejné osvětlení Puchmayerova 378,

19 1. Rozsah : Projektová dokumentace řeší na úrovni projektu pro územní rozhodnutí rekonstrukci a doplnění veřejného osvětlení na náměstí mládeže v Týně nad Vltavou.Součástí objektu je instalace hodin u kruhového objezdu. 2. Základní technické údaje stavby Napěťová soustava venkovního osvětlení 3/N/PE, AC, 50 Hz, 400/230 V/TN-C Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN ed.2 základní - automatickým odpojením od zdroje zvýšená - doplňujícím pospojováním Prostory: AB8, AD4, AB5-zvlášť nebezpečné Stupeň dodávky: 3. stupeň Ochrana před úrazem el. proudem Základní ochrana před úrazem el. proudem je provedena samočinným odpojením od zdroje ve smyslu ČSN ed.2 v soustavě TN-S Zvýšená ochrana je provedena doplňujícím ochranným pospojováním. Instalovaný výkon: 3,3 kw Soudobý příkon: 3,3 kw Soudobost: 1 3. Podklady : - Situace - Prohlídka situace stávajících sítí - ČSN Prostorové uspořádání sítí technického vybavení - ČSN EN Výběr soustav a stavba vedení - ČSN EN Osvětlení pozemních komunikací 4. Technický popis řešení V místě rekonstrukce veřejného osvětlení budou tři stožáry vyměněny za nové. Ostatní stožáry budou zrušeny a nahrazeny novými stožáry na nových pozicích dle přiložené situace. Celkem bude osazeno 47 nových stožárů. Napojení rozvodu VO pro pánovanou část bude provedeno ze stávajícího rozvodu, který je proveden kabelem CYKY-J 4x10. Pro nové sloupy veřejného osvětlení bude provedeno nové kabelové vedení napojené vždy z nebližšího sloupu VO. Kabely budou uloženy: - v chodníku do pískového lože - v prostoru komunikace a komunikace vjezdů do budov uložen do betonové chráničky (nebo jiné chráničky, určené pro tento typ uložení) - ve volném terénu uložen do pískového lože - Kabel bude uložen dle požadavků ČSN EN a bude opatřen výstražnou folií - 20 cm nad kabelem - zához kabelu bude proveden prosátou zeminou - konečná povrch úprava viz projekt komunikací Hodiny umístěné u vstupu do parku u kruhového objezdu budo osvětlené Osvětlovací sloupy budou použity s vlastní pojistkovou skříní a budou v žárově zinkovaném provedení o celkové výšce 8m. Osvětlovací tělesa budou použita dle výpočtu a světelně technického návrhu, který bude zpracováno odbornou firmou. Navržená svítidla jsou HLX NMF 401-5/70W. Ovládání osvětlení Puchmayerova 378,

20 Je provedeno pomocí soumrakového čidla osvětlení, které je součástí typového rozvaděče veřejného osvětlení. Spínání bude nastaveno v těchto doporučených mezních hodnotách: Období Zimní 23.9 až Letní 21.3 až 22.9 Zapnutí 1/2 hod po západu Slunce 3/4 hod po západu Slunce Vypnutí 1/2 hod před východem Slunce 3/4 hod před východem Slunce Odstupové vzdálenosti a vzdálenosti při křížení kabelu VO s ostatními sítěmi viz ČSN S kabelem CYKY-J 4x10 bude uložen na dno výkopu zemnicí pásek FeZn 4x30mm. Z tohoto pásku se ke každému svítidlu přivede zemnící drát FeZn 10mm, který bude připojen ke stožáru osvětlení. Zemnící drát se k zemnícímu pásku připojí pomocí zemnících svorek SR03, propoje nutno opatřit ochranným nátěrem proti korozi. Min vzdálenost od sítí v místě křížení s nn a slaboproudými rozvody 30 cm. Min vzdálenost od vodovodního rozvodu 40 cm Min vzdálenost od kanalizace 50 cm 5. Zemní práce Napájecí kabely budou uloženy v kabelových rýhách hloubky 120cm ve zpevněném terénu (komunikace, parkovací plochy), v hloubce 80cm ve volném terénu a v hloubce 35cm v chodníku. Ve zpevněných plochách a v místech křižování komunikaci budou kabely uloženy v chráničkách a obetonovány 10cm vrstvou betonu. Ve volném terénu budou kabely VO uloženy v kabelovém loži z kopaného písku, a kabely nn v chráničkách. V chodníku budou kabely veřejného osvětlení uloženy v hloubce 35 cm pod terénem. Trasy kabelů budou vyznačeny výstražnými fóliemi š. 33cm. V kabelových rýhách bude veden zemnící pásek FeZn 4x30mm, na který budou připojeny ocelové stožáry veřejného osvětlení pomocí zemnícího drátu FeZn d=10mm. Při křižování ostatních inženýrských sítí budou chráničky s kabely podbetonovány 10cm vrstvou betonu v délce přesahující křížené sítě v délce 1m. Před zahájením zemních prací je nutno požádat správce stávajících inženýrských sítí o jejich řádné vytyčení s udáním hloubky uložení, aby nedošlo k jejich poškození při výkopových prací a aby bylo možno při jejich křižování dodržet vzdálenosti předepsané normou ČSN Nejmenší dovolené vodorovné vzdálenosti při souběhu kabelu nn (1kV) s: 1. silové kabely 1 kv - 0,05m 10 kv - 0,15m 35 kv - 0,20m 110 kv - 0,20m 2. sdělovací kabely - 0,3m (nechráněné) - 0,1m (v kanálu nebo chráničkách) 3. plynovod (do 0,005 MPa) - 0,4m plynovod (do 0,3 MPa) - 0,6m 4. vodovod - 0,4m Puchmayerova 378,

21 5. tepelné vedení - 0,3m 6. kabelovody - 0,1m 7. stoky - 0,5m Nejmenší dovolené svislé vzdálenosti při křížení kabelu nn (1 kv) s: 1. silové kabely 1 kv - 0,05m 10 kv - 0,15m 35 kv - 0,20m 110 kv - 0,20m 2. sdělovací kabely - 0,3m (nechráněné) - 0,1m (v kanálu nebo chráničkách) 3. plynovod (do 0,005 MPa) - 0,1m (kabel v chráničce přesahující plynovod na každou stranu o 1m) plynovod (do 0,3 MPa) - 0,1m (kabel v chráničce přesahující 6. Bezpečnost práce : Provádění stavebně montážních prací Při provádění musí být dodržena příslušná ustanovení následujících norem: ČSN EN Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na el. zařízeních ČSN EN Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na el. vedeních ČSN Zemní práce Revize el. zařízení Výchozí revizi provede dodavatel montážních prací podle ČSN Další revize periodické provede provozovatel ve stanovených lhůtách a po každé opravě vyvolané poruchou či poškozením el. zařízení dílčí revize. Kvalifikace pracovníků Osoby pověřené obsluhou a údržbou el. zařízení musí mít odpovídající kvalifikaci dle Vyhl. ČÚBP. č. 50/78 Sb. 3: pracovníci seznámení - obsluha el. zařízení mn, nn 5: pracovníci znalí - obsluha el. zařízení mn, nn - obsluha el. zařízení nn - práce na el. zařízeních Tyto osoby musí prokázat znalost místních provozních a bezpečnostních předpisů, protipožárních opatření, první pomoci při úrazech elektřinou a znalostí a způsobu hlášení závad na svěřeném zařízení. Výstražné tabulky a nápisy El. zařízení, popř. el. předměty musí být před uvedením do provozu vybaveny bezpečnostními tabulkami a nápisy předepsanými pro tato zařízení příslušnými zařizovacími nebo předmětovými normami. Před uvedením bude provedena výchozí revizní zpráva. SO 501 Horkovod Puchmayerova 378,

22 Součástí objektu je provedení kolektoru (ochrany stávajícího teplovodního vedení před objektem čp z důvodu ochrany a průchodu pod nově budovaným schodištěm. B.2.7 Technická a technologická zařízení 1. Elektroinstalace Součást SO 403 Veřejné osvětlení. 2. Vodovod Na jižní straně od námi řešené technologické šachty pro fontánu je veden veřejný vodovodní řád. Z tohoto řádu bude provedena přípojka dimenze DN 32 a dovedena do předem osazené technologické šachty fontány, kde bude osazen vodoměr. Za vodoměrem bude dále proveden rozvod k jednotlivým výtokům. V prostoru technologické šachty fontány bude vyveden výtok Dn 25 a ukončen uzavíracím kohoutem 1. Požadavky: DN 25 (1 ) a min. tlak 3,5 bar. 3. Kanalizace V blízkosti řešeného území fontány a její technologické šachty se nachází stávající kanalizace (přesněji kanalizační vpust) v hloubce 0,75 m pod povrchem zeleně. Stávající vpust v místě bude zrušena a na kanalizaci bude přepojeno výtlačné kanalizační potrubí z technologické šachty fontány. Z fontány bude proveden přepad kanalizace a vypouštění fontány (řešení technologie). Kanalizace fontány bude svedena do technologické šachty, ve které bude osazeno čerpací zařízení pro přečerpání vody do kanalizační přípojky. Veškerá místa napojení na technologickou šachtu fontány bude odsouhlaseno dodavateli příslušné technologie. Projektová dokumentace dále řešení kompletní odkanalizování nových zpevněných ploch. V rámci nově navržených zpevněných ploch budou osazeny silniční vpusti, které budou svedeny do stávající kanalizace. Připojení nových silničních vpustí, bude řešeno v daném místě na co nejbližší možnou kanalizaci. Při provádění kanalizačních tras bude co možno nejvíce respektována stávající kanalizace. Nová velikost zpevněných ploch (navržené plochy) se zásadně od stávajících zpevněných ploch neliší. Bilance dešťových vod - navyšující: Výpočet srážkových vod je zpracován dle podkladů z Vodovodních a kanalizačních tabulek mapa intenzit patnáctiminutového přívalového deště v Českých zemích a tabulky Roční průměrné úhrny srážek v ČR. Autor tabulek Ing. J. Herle a kol. Odvodňované plochy: Navrhované plochy - nebudou řešeny, jsou rovny stávajícím plochám Navrhované parkoviště na severozápadě řešeného území Celkem 0,0366 ha 0,0366 ha Intenzita deště = 113 l/s/ha Odtokový koeficient = pro zpevněné asfaltové plochy - 0,9 Puchmayerova 378,

23 Celková bilance dešťových vod Q max = 0,9 x 0,0366 x 113 = 3,722 l/s Q den = 900 x 3,722 = l/d = 3,35 m 3 /d Q rok = 0,66 x 366 = 242 m 3 /rok (při prům. ročním úhrnu srážek v nadm. výšce cca 200m.n.m.) 4. Plyn Neřeší se. 5. Vytápění Neřeší se. B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení Jedná se o pozemní a podzemní stavby, které žádný PNP nevytváří. Mezi objekty na p.č a 2411 bude podél chodníku zřízena zpevněná nástupní plocha pro vozidlo HZS. Tato plocha je navržena na základě požadavku HZS a bude zpevněna vegetačními tvárnicemi. Příjezd bude po chodníku ze severní strany.pro stání bude využívána i část chodníku. V napojení na místní komunikaci bude sklopený obrubník. Příjezdová komunikace i zpevněná plocha budou provedeny s nosností nejméně 100kN na nápravu Přístupy k objektům se nemění. Stávající hydranty v komunikacích zůstanou zachovány. B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi Neřeší se - jedná se o veřejný venkovní prostor. B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí a) mikroklima, Jedná se o veřejný venkovní prostor. b) zásady ochrany před šířením hluku a vibrací, Provoz nebude vytvářet nadlimitní hluk ani vibrace. c) stavební a prostorová akustika. Součástí stavby nejsou žádné zdroje hluku a není nutno provádět protihluková opatření. Stavební konstrukce budou splňovat ČSN B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, Jedná se o otevřený venkovní prostor pronikání radonu z podloží se neřeší. b) ochrana před bludnými proudy, Není navržena. c) ochrana před technickou seizmicitou, Není navržena. Puchmayerova 378,

24 d) ochrana před hlukem, Není navržena. e) protipovodňová opatření. Není v záplavové oblasti. B.3 Připojení na technickou infrastrukturu a) napojovací místa technické infrastruktury, 2.1 napojení na vodu Nově bude vybudována vodovodní přípojka pro potřeby nově navržené fontány. Na jižní straně od námi řešené technologické šachty fontány je veden veřejný vodovodní řád. Z tohoto řádu bude provedena přípojka dimenze DN 32. Napojení na stávající vodovodní řád bude proveden buď navrtávacím pasem od DN 80 vodovodního řádu nebo vsazenou odbočkou PE na vodovodní řád do DN 80 vodovodního řádu. Připojení na vodovodní řád bude realizováno na parc. č. 1035/24. Délka přípojky 23,5 m, DN napojení na kanalizaci Napojení technologické šachty fontány na kanalizační řád bude provedeno v místě rušené vpusti ve stávající zadlážděné ploše (Náměstí Mládeže) na parc. č. 1035/24. Dimenze nové kanalizace DN 125. Připojení nových silničních vpustí, bude řešeno v daném místě na co nejbližší možnou kanalizaci. Při provádění kanalizačních tras bude co možno nejvíce respektována stávající kanalizace. Délka přípojky pro fontánu Do prostoru technologické šachty fontány připraví stavba možnost připojení do kanalizační odbočky Ø 110 mm v minimální hloubce 1,6 m pod povrchem dlažby.vzhledem k tomu, že v blízkosti není možné provést gravitační odvod vody do kanalizace je navrženo přečerpávání do stávající dešťové kanalizace 2.3 napojení na elektro Napojení rozvodu VO pro pánovanou část bude provedeno ze stávajícího rozvodu, který je proveden kabelem CYKY-J 4x10. Pro nové sloupy veřejného osvětlení bude provedeno nové kabelové vedení napojené vždy z nebližšího sloupu Není 2.4 napojení na plyn 2.5 Napojení na teplo Není B.4 Dopravní řešení a) popis dopravního řešení, Puchmayerova 378,

25 Řešené území stavby se nachází severně od silnice II/147 v prostoru náměstí Mládeže. Je tvořeno asfaltovými a betonovými komunikacemi (ulice U Zastávky, Komenského a Hlinecká), stávajícími nadzemními objekty, ostatními zpevněnými plochami a vegetačními plochami. V prostoru stavby se nachází velké množství inženýrských sítí. Předmětem tohoto SO je jednak výstavba nové dopravní infrastruktury a stavební úpravy stávající dopravní infrastruktury. Řešené území je zpřístupněno ulicí U Zastávky, která je na jižní straně napojena na sil. II/147. A dále je zpřístupněno ulicí Hlinecká, která tvoří páteřní komunikaci celého území včetně přilehlého sídliště. Celé území je v současnosti označeno DZ IP26a Obytná zóna. Na konci sídliště v ul. Hlinecká jsou zřízeny i zpomalovací polštáře. Ve výhledu je uvažováno se stavebními úpravami i ostatních částí sídliště navazujícího na prostor náměstí a jeho okolí, který řeší tato PD. V rámci tohoto SO budou zřízeny nové komunikace, chodníky a parkoviště. V PD jsou pro přehlednost komunikace rozděleny na komunikační větve. Komunikační skelet území je tvořen komunikačními větvemi A F. Jsou navrženy jako komunikace obslužné, funkční skupiny C, s nejvyšší dovolenou rychlostí 30 km/h (Zóna 30). Z tohoto důvodu je navrženo zřídit v místě křižovatky ul. U Zastávky se sil. II/147 chodníkový přejezd a stávající dopravní značení IP 26a (IP 26b) nahradit TDZ IP 25a (IP 25b). Rovněž v křižovatce ul. U Zastávky blíže k centru se sil. II/147 je navrženo zřídit chodníkový přejezd a křižovatku doplnit TDZ IP 25b. TDZ IP 25a není nutno osazovat z toho důvodu, že tato místní komunikace je jednosměrná ve směru od řešeného území k sil. II/147. Na konci sídliště v místě osazených značek IP 26a (IP 26b) v ul. Hlinecká budou tyto značky nahrazeny TDZ IP 25a (IP 25b). Tato opatření jsou patrné z výkresové přílohy Situace širších vztahů. Ostatní křižovatky řešené touto PD jsou navržené jako zvýšené plochy. Křižovatka mezi větvemi A,B,C,D a mezi D a E jsou navrženy v souladu s TP 135 Projektování okružních křižovatek na silnicích a místních komunikacích jako miniokružní křižovatky o vnějším průměru 19 m. b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, Navržený dopravní skelet navazuje na stávající komunikace c) doprava v klidu, V rámci projektu vznikací dvě nová parkoviště. Jedno na SV straně určené pro bytové domy, jedno na ploše před kulturním domem. Parkovací plocha podél komunikace před mateřskou školkou je přesunuta před kulturní dům. Celková kapacita parkovacích stání v řešeném území je 112. B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav a) terénní úpravy, Terénní úpravy budou zahrnovat úpravu vegetačních ploch,rozprostření ornice v nové vzniklých travnatých plochách a v okolí komunikací. b) použité vegetační prvky, Většina volných ploch je opatřena trávníky. Podél chodníků jsou navržena stromořadí doplněná nízkou keřovou podsadbou. Stromy budou vysazovány vzrostlé,průměr kmene mm. c) biotechnická opatření, Nejsou. d) údržba. Pravidelná údržba stříhání a hnojení dle pravidel investora. B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana a) vliv na životní prostředí ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Puchmayerova 378,

26 Prostor pro separovaný odpad u výměníku zůstává zachován, stejně jako u severní strany kulturního domu. Zde navíc vznikne dostatečně dlouhá zpevněná plocha, která bude doplněna o kontejnery na komunální odpad. U severní vjezdové rampy KD budou kontejnery na komunální odpad přesunuty na druhou stranu rampy a pro panelový dům č.p. 656, budou nově vybudované zpevněné plochy ze severní a západní strany domu. Z východní strany KD budou kontejnery pro jednotlivé provozovny přesunuty na jižní stranu KD.Dále je nově navrženo přemístění stávajících kontejnerů na komunální odpad před domem č.p. 659 před panelový dům č.p Další prostor pro separovaný odpad pro spádovou oblast kolem mateřské školy požadovaný odborem životního prostředí bude řešen v rámci jiné etapy, v okolí stávající kotelny MŠ. b) vliv na přírodu a krajinu, Stavba nebude mít negativní vliv na okolní přírodu a krajinu a nenarušuje ekologické funkce a vazby v krajině. c) vliv na soustavu chráněných území Naturu 2000, Místo stavby není ptačí oblast ani evropsky významná lokalita. d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA, Neproběhlo zjišťovací řízení, stavba nespadá do posuzování dle zák 100/2001. e) ochranná a bezpečnostní pásma. B.7 Ochrana obyvatelstva Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. Není požadována. Objekt nespadá do posuzování dle vyhlášky 308/2002. B.8 Zásady organizace výstavby a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu - Napojení na EI staveništní rozvaděč bude napojen ze stávajícího rozvaděče - Napojení na vodu napojení bude provedeno ze stávajících rozvodů objektu na p.č.13/1 - Napojení na kanalizaci není, Stavba bude užívat chemické WC - Napojení na SLP stavba bude používat mobilní telefony. b) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, Stavba nesmí mít vliv na okolní stavby a pozemky. Bude zabráněno šíření prachu a hluku. Staveniště bude viditelně označeno po obvodu a vyznačeno tabulkou VSTUP NA STAVENIŠTĚ ZAKÁZÁN. Před výjezdem ze stavby bude v obou směrech označení s nápisem POZOR, VÝJEZD ZE STAVBY Výkopy budou viditelně označeny po obvodu výstražnou páskou. Přechody přes výkopy budou pomocí lávek s oboustranným zábradlím. Při vjezdu na staveniště bud osazena dopravní značka MAXIMÁLNÍ POVOLENÁ RYCHLOST 5km/hod. V průběhu provádění stavebních prací bude trvale zajištěn průjezd požární techniky po komunikacích kolem objektu a zajištěn přístup k objektu pro požární techniku. Lešení bude opatřeno ochrannými sítěmi proti šíření prachu a zajištění pádu předmětů z lešení. Před zahájením stavby budou vytýčeny všechny stávající inženýrské sítě. Při provozu těžké techniky budou sítě ochráněny odpovídajícím způsobem. Požadavky na související asanace, demolice a kácení dřevin nejsou. c) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé), Puchmayerova 378,

Parkovací záliv v ul. Libušina-Teplice

Parkovací záliv v ul. Libušina-Teplice Objednatel: Statutární Město Teplice Náměstí Svobody 2/2 41501 Teplice Parkovací záliv v ul. Libušina-Teplice SO 01 Parkovací záliv SO 02 Přeložka veřejného osvětlení Dokumentace pro vydání rozhodnutí

Více

C. Souhrnná technická zpráva Obsah

C. Souhrnná technická zpráva Obsah C. Souhrnná technická zpráva Obsah 1. Popis stavby... 3 a) Zdůvodnění výběru stavebního pozemku... 3 b) Zhodnocení staveniště... 3 c) Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení... 3 d)

Více

PPU spol.s r.o., inženýrský atelier

PPU spol.s r.o., inženýrský atelier spol. s.r.o. I N Ž E N Ý R S K Ý A T E L I E R PORADENSTVÍ - PROJEKCE - URBANISMUS VYŽLOVSKÁ 2243 / 36, 100 00 PRAHA 10 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název akce: Zřízení parkovacích stání v ulici Vlčkova Praha 14

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3 2.A NAVRŽENÉ UMÍSTĚNÍ STAVBY...3 2.B ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ...3 2.C CELKOVÝ DOPAD STAVBY DO ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ...3 2.D GEOLOGICKÉ PODMÍNKY...3

Více

Nové chodníky v Dobromilicích

Nové chodníky v Dobromilicích Akce : Nové chodníky v Dobromilicích Objekt : SO 01 SO 01 CHODNÍKY, PARKOVACÍ STÁNÍ, VJEZDY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Investor : Obec Místo : Projektant : Vlčil Jaromír 330 Prostějov leden 2014 1. Identifikační

Více

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE REGIONÁLNÍ AGENTURA PRO ROZVOJ STŘEDNÍ MORAVY O B E C D O L A N Y KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE SO 102 MÍSTNÍ KOMUNIKACE OSTATNÍ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVEB ZPRACOVATEL: STAVEBNÍK:

Více

7337-25 BPO 6-76982a PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA. Mariánské Lázně, rekonstrukce Nákladní ulice. 18 Stupeň projektu PST 19.12.2012 PODPIS JMÉNO DATUM

7337-25 BPO 6-76982a PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA. Mariánské Lázně, rekonstrukce Nákladní ulice. 18 Stupeň projektu PST 19.12.2012 PODPIS JMÉNO DATUM INDEX ZMĚNA a ZMĚNA TYPU SVÍTIDLA 18.4.2013 DATUM JMÉNO Košan PODPIS Vedoucí projektant Košan Jan Ing. Vedoucí zakázky Košan Jan Ing. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 17 OSTROV Tel.: +420353675111

Více

Rekonstrukce místních komunikací v Kojetíně -2.etapa

Rekonstrukce místních komunikací v Kojetíně -2.etapa Rekonstrukce místních komunikací v Kojetíně -2.etapa STUDIE Obsah: Přílohy: 1. Identifikační údaje stavby 2. Základní údaje o stavbě 3. Zhodnocení stávajícího stavu 4. Zdůvodnění stavby a jejího umístění

Více

Průvodní zpráva. Oprava místních komunikací, Rakovník Vinohrady, 1.část

Průvodní zpráva. Oprava místních komunikací, Rakovník Vinohrady, 1.část 1. Identifikační údaje Průvodní zpráva Název stavby: Místo stavby: Investor: Zhotovitel: Zodp. projektant: Stupeň PD: Oprava místních komunikací, Rakovník Vinohrady, 1.část ul. Vojtěšská, ul. Hwiezdoslavova

Více

C.2.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň

C.2.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň Dokumentace ke stavebnímu povolení PROIS a.s. Veverkova 1343, Hradec Králové, 500 02 IČ 259 43022, DIČ CZ 259 43022 Akce : Investor : Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové

Více

Miroslav Patoèka - projektová èinnost ve výstavbì, obor dopravní stavby - nekolejová doprava BLANSKO, Kamnáøská 9 - tel.

Miroslav Patoèka - projektová èinnost ve výstavbì, obor dopravní stavby - nekolejová doprava BLANSKO, Kamnáøská 9 - tel. Miroslav Patoèka - projektová èinnost ve výstavbì, obor dopravní stavby - nekolejová doprava BLANSKO, Kamnáøská 9 - tel. 516 417 531-2 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh : A. Průvodní

Více

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Dokumentace pro zadání stavby

Více

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly investor: TĚLOVÝCHOVNÁ ZAŘÍZENÍ MĚSTA TÁBORA s.r.o. Václava Soumara 2300 390 03 TÁBOR k.ú.: Tábor p.č.: 1798/1; 1798/8; 1798/9; 1798/10; 1798/11; 1798/15

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA c ZMĚNY b a DATUM PODPIS INVESTOR: Česká republika - ČSSZ Česká republika - ČSSZ Křížová 25, 225 08 Praha 5 tel.: +420 257 061 111, fax: +420 257 062 860 e-mail: posta@cssz.cz

Více

Identifikační údaje. - stavební úřad, - odbor dopravy. Následný možný provozovatel: projektová dokumentace pro stavební povolení

Identifikační údaje. - stavební úřad, - odbor dopravy. Následný možný provozovatel: projektová dokumentace pro stavební povolení Identifikační údaje Název a sídlo investora: Obec Stratov, Stratov 90, 289 22 Lysá n.l. Schvalující orgán: Městský úřad Lysá nad Labem - stavební úřad, - odbor dopravy Následný možný provozovatel: Obec

Více

Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení, Vsetín - Rokytnice

Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení, Vsetín - Rokytnice Objekty : SO 03 - Hrubé terénní úpravy SO 04 - Zpevněné plochy SO 08 - Sadové úpravy SO 09 - Oplocení Stavba : Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení, Vsetín - Rokytnice

Více

CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE. Seznam příloh:

CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE. Seznam příloh: CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE Seznam příloh: A Průvodní zpráva B.1 Přehledná situace B.2 Celková situace stavby M 1:250 B.3 Detaily úprava pro OSSPO M 1:50 C.1 Technická zpráva C.2

Více

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly SO. 06 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly SO. 06 DEŠŤOVÁ KANALIZACE Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly investor: MĚSTO TÁBOR Žižkovo náměstí 2 390 15 Tábor k.ú.: Tábor p.č.: 1798/1; 1798/8; 1798/9; 1798/10; 1798/11; 1798/15 SO. 06 DEŠŤOVÁ KANALIZACE Projektant:

Více

A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. Leoš Kučeřík 671 64 BOŽICE 441 TEL. 606 225 031 A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DSP MÍSTNÍ KOMUNIKACE VÝSTAVBA RD V OBCI ŽELETICE INVESTOR: OBEC ŽELETICE ŽELETICE 49 671 34 DATUM: LISTOPAD

Více

C Souhrnná technická zpráva

C Souhrnná technická zpráva akce: Propoj silnic č. II/150 a II/434 Přerov II. etapa (MEOPTA) stupeň: dokumentace pro územní rozhodnutí - DUR zpracovatel: EPROJEKT s.r.o., Na Hrázi 781/15, 750 02 Přerov I - Město C Souhrnná technická

Více

±0,000=358,938 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ VE ZLATNÍKÁCH Měřítko:

±0,000=358,938 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ VE ZLATNÍKÁCH Měřítko: ±0,000=358,938 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv Sokolovská 16/45A, 186 00 Praha 8 - Karlín tel. +420 221 873 111, fax. +420 221 873 247 www.d-plus.cz d-plus@d-plus.cz Hlavní inženýr

Více

Bezpečné cesty do školy 2015 -ZŠ a MŠ Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17

Bezpečné cesty do školy 2015 -ZŠ a MŠ Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17 Bezpečné cesty do školy 2015 STUDIE Zodp. projektant: Profese: Vypracovala: Kontroloval: Ing. P. Novotný, Ph.D., MBA doprava Dita Zemanová Ing. P. Novotný, Ph.D., MBA Umístění stavby: Praha 8 - Ďáblice

Více

1. POPIS STAVBY...2 2. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO DALŠÍ PŘÍPRAVU VÝSTAVBY...17

1. POPIS STAVBY...2 2. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO DALŠÍ PŘÍPRAVU VÝSTAVBY...17 1. POPIS STAVBY...2 1.1. Zdůvodnění výběru staveniště... 2 1.2. Zhodnocení staveniště... 2 1.3. Zásady urbanistického,architektonického a výtvarného řešení... 2 1.4. Zásady technického řešení... 2 1.4.1.

Více

ÚZEMNÍ STUDIE LUTOPECNY p.č. 1451 ZASTAVITELNÁ PLOCHA č. 8-2F BAŘINY ZÁSADY ŘEŠENÍ ÚZEMÍ

ÚZEMNÍ STUDIE LUTOPECNY p.č. 1451 ZASTAVITELNÁ PLOCHA č. 8-2F BAŘINY ZÁSADY ŘEŠENÍ ÚZEMÍ ÚZEMNÍ STUDIE LUTOPECNY p.č. 1451 ZASTAVITELNÁ PLOCHA č. 8-2F BAŘINY ZÁSADY ŘEŠENÍ ÚZEMÍ POŘIZOVATEL : Městský úřad Kroměříž, odbor rozvoje města AUTOR : Ing. arch. Ivan Havlíček, Díly IV/3691, Zlín DUBEN

Více

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zakázkové číslo : 2014-48-02 Počet stran : 8 INVESTOR : Město Kuřim Jungmannova 968, 664 34 Kuřim OBJEDNATEL : Město Kuřim Jungmannova 968, 664 34 Kuřim STAVBA : INSTALACE MOBILNÍ TRIBUNY FC KUŘIM DOKUMENTACE

Více

1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projekt cest u Litovického potoka

1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projekt cest u Litovického potoka 1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU a) označení stavby, Identifikační údaje stavby: Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Kraj: Charakter stav. objektu: Stupeň PD SO: Projekt cest

Více

pro stavební povolení a realizaci stavby

pro stavební povolení a realizaci stavby Obsah : I. TECHNICKÁ ZPRÁVA C.2. 1.1 1. Úvodní údaje 2. Technické údaje 3. Technické řešení 4. Závěrem II. VÝKRESY SITUACE C.2. 1.2 ULOŽENÍ KABELŮ C.2. 1.4 ROZPOČET /VÝKAZ VÝMĚR C.2. 1.6 I.TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

OBNOVA SCHODIŠTĚ KE KOSTELU MLADÉ BUKY p.p.č. 175/6

OBNOVA SCHODIŠTĚ KE KOSTELU MLADÉ BUKY p.p.č. 175/6 OBNOVA SCHODIŠTĚ KE KOSTELU MLADÉ BUKY p.p.č. 175/6 TEXTOVÁ ČÁST 05/2015 Tektum spol. s r.o. Horská 72, 541 01 Trutnov IČ 47454024 DIČ CZ47454024 tel.: 499811229 e-mail: tektum@tektum.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Více

ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko

ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Rekonstrukce místní komunikace ul. Olšovecká JEDOVNICE KVĚTEN 2015 Obsah str. a) Identifikační údaje objektu......

Více

Obchodní galerie Písek

Obchodní galerie Písek Obchodní galerie Písek prosinec 2015 Projektant: Zenkl CB, spol. s r.o. Jírovcova 2, 370 01, České Budějovice Zpracoval: Číslo zakázky: 15 075 Z1 Ing. Pavel Dvořák Vedoucí projektant: Ing. Ondřej Zenkl

Více

Tuchoměřice úprava dopravního řešení u ZŠ DSP 04/2013 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Tuchoměřice úprava dopravního řešení u ZŠ DSP 04/2013 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA OBSAH: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1 Identifikační údaje... 2 1.1 Označení stavby... 2 1.2 Stavebník... 2 1.3 Projektant... 2 2 Základní údaje o stavbě... 3 2.1 Stručný popis návrhu stavby... 3 2.2 Předpokládaný

Více

Ú Z E M N Í S T U D I E. Lokalita Z3 - ul. Polní k. ú. S O K O L N I C E

Ú Z E M N Í S T U D I E. Lokalita Z3 - ul. Polní k. ú. S O K O L N I C E Ú Z E M N Í S T U D I E Lokalita Z3 - ul. Polní k. ú. S O K O L N I C E Brno, 108/2015 Jarmila Haluzová, ATELIÉR PROJEKTIS, Pekařská 37, 602 00 Brno pracoviště Ponávka 2, 602 00 Brno, tel. 545213226 Textová

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby Název stavby : Druh stavby : Místo stavby : Místní komunikace, chodníky a odvodnění Rychnov na Moravě Rekonstrukce Rychnov na Moravě Katastrální

Více

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY PRŮVODNÍ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: a) Označení stavby: Název stavby : Místo stavby: Kraj: BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY A OPRAVA KOMUNIKACE

Více

B 1.0 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

B 1.0 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební úpravy parkoviště a chodníků mezi ulicemi Luční a Dašická v Pardubicích strana 1/7 B1.1. OBECNĚ B 1.0 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Předmětem řešení je rozšíření parkoviště, nové uspořádání parkovacích míst,

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ STAVBY 3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ STAVBY 3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.Stavba : Přibice rekonstrukce chodníků a parkovacích stání před obecním hostincem kraj - JM, katastrální území Přibice 2.Stavebník/Objednatel : Obec Přibice Přibice

Více

Č.j.: OSČ/SH MI 232/2011 tel/fax: 546419537, 546451516 V Ivančicích dne Vyřizuje: Vladimír Dočkal e-mail: dockal@muiv.cz 29.3.2011

Č.j.: OSČ/SH MI 232/2011 tel/fax: 546419537, 546451516 V Ivančicích dne Vyřizuje: Vladimír Dočkal e-mail: dockal@muiv.cz 29.3.2011 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Odbor správních činností silniční hospodářství Pracoviště P. Bezruče 4, 664 91 Ivančice Č.j.: OSČ/SH MI 232/2011 tel/fax:

Více

Výkaz výměr Příloha č.f.2.3. číslo Staničení Vzdál.prof. Výkopy Násypy hutněná zemina Svahování výkopů Svahování násypů Sejmutí ornice tl. 20 cm Úprava pláně profilu km m m 2 m 2 m 3 m 2 m 2 m 3 m m m

Více

1. Identifikační údaje stavby

1. Identifikační údaje stavby TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje stavby Stavba, objekt č. Žďár nad Sázavou, Pěší trasy podél barokního mostu SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ Katastrální území Obec Okres Kraj 795453 Zámek Žďár Žďár nad

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY MK UL. MÍROVÁ A NA KOPANINÁCH, ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU C.1-01 Technická zpráva SO 101

STAVEBNÍ ÚPRAVY MK UL. MÍROVÁ A NA KOPANINÁCH, ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU C.1-01 Technická zpráva SO 101 1 OBSAH 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU... 3 OZNAČENÍ STAVBY... 3 1.2 INVESTOR... 3 INVESTOR... 3 1.3 ZPRACOVATEL DOKUMENTACE... 3 1.4 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS... 4 1.4.a Současný stav... 4 1.4.b Navržený

Více

Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii/239 a II/240 SO 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii/239 a II/240 SO 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: a) Označení stavby Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii.239 a II/240 b) Stavebník Obec Černuc, Černuc 17 273 23 Černuc IČ 00234257 c) Projektant Ing.Pavel

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 2. Základní technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 2. Základní technický popis se zdůvodněním navrženého řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje a) Stavba Název stavby: MŠ U Lípy Svobody, zpevněná plocha Místo stavby: Statutární město Brno městská část Brno-Tuřany kraj: Jihomoravský katastrální území: Brněnské

Více

Průvodní a technická zpráva

Průvodní a technická zpráva 1. Identifikační údaje Průvodní a technická zpráva Název stavby: Místo stavby: Investor: Projektant : Stupeň PD: REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ v ul. Sokolské v Komárově k.ú. Komárov, okr. Beroun Městys Komárov,

Více

Obsah: 1. Identifikační údaje

Obsah: 1. Identifikační údaje Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Základní údaje o stavbě a) popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění b) předpokládaný průběh stavby c) vazby na regulační plány, územní plán, případně územně

Více

Pøíl.č.1 k 499/2006 Oprava povrchu komunikace Legionáøská

Pøíl.č.1 k 499/2006 Oprava povrchu komunikace Legionáøská A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby Oprava povrchu komunikace Legionářská, Kostelec na Hané b) místo stavby p.č.: 2997 k.ú. Kostelec na Hané Pøíl.č.1 k 499/2006

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. strana 1/17 TECHNICKÁ ZPRÁVA Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBA KRAJ /OKRES OBEC STAVEBNÍ ÚŘAD CHARAKTER STAVBY STUPEŇ PD : Regenerace panelového

Více

F. DOKUMENTACE STAVBY... 3

F. DOKUMENTACE STAVBY... 3 Obsah dokumentace F. DOKUMENTACE STAVBY... 3 a) F 1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 b) členění na jednotlivé objekty... 3 c) detailní popis jednotlivých objektů... 4 F. DOKUMENTACE STAVBY

Více

REKONSTRUKCE UL. KOPEČNÁ

REKONSTRUKCE UL. KOPEČNÁ A. ÚVODNÍ ÚDAJE Název akce: Investor: Objednatel dokumentace: Generální projektant: Stupeň proj. dokumentace: Místo stavby: Příslušný stavební úřad: REKONSTRUKCE UL. KOPEČNÁ Obec Křenovice Školní 535 683

Více

Obsah. -1- A1_PZ-2.doc

Obsah. -1- A1_PZ-2.doc Obsah 1. Identifikační údaje 2 1.1 Stavba 2 1.2 Objednatel dokumentace 2 1.3 Hlavní projektant (zhotovitel dokumentace) 2 1.4 Subdodavatelé hlavního projektanta 2 1.5 Subdodavatelé investora 3 2. Základní

Více

OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE NA P.P.Č. 1486/1 U UL. LIBERECKÁ, CHRASTAVA

OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE NA P.P.Č. 1486/1 U UL. LIBERECKÁ, CHRASTAVA OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE NA P.P.Č. 1486/1 U UL. LIBERECKÁ, CHRASTAVA Dokumentace pro stavební povolení SEZNAM PŘÍLOH: 1. Technická zpráva 2. Přehledná situace 3. Situace 1 : 200 4. Situace výškopisu a

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA MŠ U Lípy Svobody - projekt hřiště a zahrady U Lípy Svobody 3 Brno 620 00 A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby MŠ U Lípy Svobody

Více

Parkoviště na ulici K Svaté vodě

Parkoviště na ulici K Svaté vodě Parkoviště na ulici K Svaté vodě Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a provádění stavby C 101 Parkoviště Technická zpráva Číslo zakázky : JG-15-14 / D-101-1 Zhotovitel : Ing. Jan Görner

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce ulice Slovenská, Chrudim 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce ulice Slovenská, Chrudim 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: A. Označení stavby: Název: Druh stavby: rekonstrukce Místo stavby: Chrudim Katastrální území: Chrudim Kraj: Pardubický Stupeň dokumentace: B. Objednatel dokumentace

Více

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Úpravy veřejných prostor nám. Míru, ul. Radniční IO 01 - ÚPRAVY VEŘEJNÝCH PROSTOR NÁM. MÍRU A UL.

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Úpravy veřejných prostor nám. Míru, ul. Radniční IO 01 - ÚPRAVY VEŘEJNÝCH PROSTOR NÁM. MÍRU A UL. 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁZEV AKCE: IO 01 - ÚPRAVY VEŘEJNÝCH PROSTOR NÁM. MÍRU A UL. RADNIČNÍ STUPEŇ: OBJENAVATEL: DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY Jan. MĚSTO RÝMAŘOV INVESTOR: dtto ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: DATUM:

Více

a. Územní stude "Rodinné domy Nové Ráby " v katastrálním území Ráby. b. Objednatel: Obec Ráby zastoupena - Zdena Morchová starostka

a. Územní stude Rodinné domy Nové Ráby  v katastrálním území Ráby. b. Objednatel: Obec Ráby zastoupena - Zdena Morchová starostka 1 A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 62 z února 2013 Změna zákona čs. 499/2006 Sb bezplatně pro Obec Ráby architekty Josefem a Soběslavem

Více

ev. č. ČKAIT: 1400047, autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby, specializace stavby zdravotnětechnické.

ev. č. ČKAIT: 1400047, autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby, specializace stavby zdravotnětechnické. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1) Identifikační údaje - Název stavby : Rekonstrukce Smetanovy ulice ve Žďáru nad Sázavou - Stavebník : Město Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1 591 01 Žďár nad Sázavou - Projektant :UNIprojekt,

Více

1 Identifikační údaje

1 Identifikační údaje T E C H N I C K Á Z P R Á V A 1 Identifikační údaje Stavba Název stavby: Chodník v ulici Věncova, Český Krumlov Místo stavby: Český Krumlov Katastrální území: Český Krumlov Kraj: Jihočeský Druh stavby:

Více

Stavba: Rekonstrukce a výstavba polní cesty C21 v k. ú. Čeperka. NELL PROJEKT s. r. o.,plesníkova 5559, 760 05 Zlín Projektová a inženýrská činnost

Stavba: Rekonstrukce a výstavba polní cesty C21 v k. ú. Čeperka. NELL PROJEKT s. r. o.,plesníkova 5559, 760 05 Zlín Projektová a inženýrská činnost Stavba: Rekonstrukce a výstavba polní cesty C v k. ú. Čeperka NELL PROJEKT s. r. o.,plesníkova 5559, 760 05 Zlín Projektová a inženýrská činnost Akce Stupeň Stavebník : Rekonstrukce a výstavba polní cesty

Více

Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP Jungmannova 35/29, 110 01 Praha 1 Staré Město

Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP Jungmannova 35/29, 110 01 Praha 1 Staré Město NÁVRH UMÍSTĚNÍ PÍTEK VE STROMOVCE K.Ú. BUBENEČ, STROMOVKA, PRAHA 7 DOKUMENTACE K ÚZEMNÍMU ROZHODNUTÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŽADATELI A ZPRACOVATELI DOKUMENTACE, OZNAČENÍ STAVBY POZEMKU

Více

1. Identifikační údaje stavby

1. Identifikační údaje stavby TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje stavby Stavba, objekt č. Žďár nad Sázavou, Pěší trasy podél barokního mostu - II. část výstavby SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - II. část výstavby Katastrální území Obec

Více

ÚZEMNÍ STUDIE PLOCHY Z01 Z ÚP LADNÁ - "ČTVRTKY POD DRÁHOU"

ÚZEMNÍ STUDIE PLOCHY Z01 Z ÚP LADNÁ - ČTVRTKY POD DRÁHOU ÚZEMNÍ STUDIE PLOCHY Z01 Z ÚP LADNÁ - "ČTVRTKY POD DRÁHOU" LEDEN 2015 OBSAH : A. TEXTOVÁ ČÁST... 2 A.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 A.1. ŠIRŠÍ VZTAHY... 3 A.1.1. řešené a správní území obce... 3 A.1.2. širší vztahy

Více

2.DOKLADY 3.HG POSUDEK

2.DOKLADY 3.HG POSUDEK DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY:.STAVEBNÍ OBJEKTY A PROVOZNÍ SOUBORY: SO 0 KOMUNIKACE Č. SO 02 KOMUNIKACE Č.2 SO 03 PARKOVIŠTĚ SO 302 PŘELOŽKA KANALIZACE SO 303 PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE SO 304 DEŠŤOVÁ

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRO AKCI. MOST PŘES KUŘIMKU NA UL. KOMENSKÉHO V KUŘIMI A ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE PŘED ZŠ varianta I STUDIE

PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRO AKCI. MOST PŘES KUŘIMKU NA UL. KOMENSKÉHO V KUŘIMI A ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE PŘED ZŠ varianta I STUDIE PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRO AKCI MOST PŘES KUŘIMKU NA UL. KOMENSKÉHO V KUŘIMI A ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE PŘED ZŠ varianta I STUDIE 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1. Stavba Most přes Kuřimku na ul. Komenského v Kuřimi

Více

120047, Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště spojovací krček SO 02 - Technická zpráva PDPS TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 02

120047, Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště spojovací krček SO 02 - Technická zpráva PDPS TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 02 120047, Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště PDPS TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 02 VENKOVNÍ ÚPRAVY DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o., Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava Strana

Více

URBANISTICKÁ STUDIE OBYTNÉ ZÓNY T9 - ZÁHONY V LESE, k.ú.trávník, KROMĚŘÍŽ. Říjen 2011. kbd&p a r c h i t e c t s

URBANISTICKÁ STUDIE OBYTNÉ ZÓNY T9 - ZÁHONY V LESE, k.ú.trávník, KROMĚŘÍŽ. Říjen 2011. kbd&p a r c h i t e c t s URBANISTICKÁ STUDIE OBYTNÉ ZÓNY T9 - ZÁHONY V LESE, k.ú.trávník, KROMĚŘÍŽ Říjen 2011 kbd&p a r c h i t e c t s 1 TEXTOVÁ ČÁST Identifikační údaje: Obytná zóna T9, Záhony v lese, k.ú.trávník Pořizovatel:

Více

Stavební úpravy Palackého náměstí Počátky

Stavební úpravy Palackého náměstí Počátky H. PROJEKT, architektonická a projekční kancelář Strana 1 (celkem 8) B.1. - SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY B.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Objekty pozemních komunikací Stavební úpravy Palackého náměstí Počátky

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...- 4 - 1.1. Označení stavby... - 4-1.2. Stavebník... - 4-1.3. Zpracovatel projektu... - 4 -

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...- 4 - 1.1. Označení stavby... - 4-1.2. Stavebník... - 4-1.3. Zpracovatel projektu... - 4 - OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...- 4-1.1. Označení stavby... - 4-1.2. Stavebník... - 4-1.3. Zpracovatel projektu... - 4-2. ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ STAVBY...- 5-2.1. Umístění stavby... - 5-2.2. Stavební pozemek...

Více

Rakvice RD v lokalitě Dílce

Rakvice RD v lokalitě Dílce DOPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE Rakvice RD v lokalitě Dílce Pořizovatel: Městský úřad Břeclav, odbor rozvoje a správy, Nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav Objednatel: Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice

Více

ZTV průmyslové zóny Padělky

ZTV průmyslové zóny Padělky Revize Datum revize Schválil Vedoucí projektu Ing. Jan Polášek Podpisy: Zástupce vedoucího projektu Ing. Jan Polášek Zodpovědný projektant Ing. Petr Šulc Vypracoval Ing. Petr Šulc Kontroloval Ing. Jan

Více

ZTV PRO 48 RD Staré Hodějovice Pod Poustevníkem. Komunikace. Investor : Ing. Vladimír Plojhar, Roudné 176, České Budějovice

ZTV PRO 48 RD Staré Hodějovice Pod Poustevníkem. Komunikace. Investor : Ing. Vladimír Plojhar, Roudné 176, České Budějovice ZTV PRO 48 RD Staré Hodějovice Pod Poustevníkem Komunikace Investor : Ing. Vladimír Plojhar, Roudné 176, České Budějovice Zodpovědný projektant : Martin Lukš, České Budějovice Vypracoval : Martin Lukš,

Více

Souhrnná technická zpráva

Souhrnná technická zpráva Souhrnná technická zpráva B.1 Popis území stavby a) charakteristika stavebního pozemku Rozsah území je vyznačen na situaci, jedná se o okraj zastavěného území obce. Svah je situován severně od komunikace

Více

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 Dokumentace pro provedení stavby Paré B Souhrnná technická zpráva Dokument: 179-5.B Razítko Datum: 4/2014 Obsah zprávy 1. Popis území stavby 4 1.1 Charakteristika

Více

C 3.1 Technická zpráva

C 3.1 Technická zpráva AKCE : Rekonstrukce ul. Masarykova, Nová, Růžová v Poličce STAVEBNÍ OBJEKT : SO 103 Komunikace ul. Růžová INVESTOR : Město Polička, Palackého náměstí 160, 572 01 Polička ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO : 01-01-14 C 3.1

Více

Modernizace silnice II/315 Choceň - ul. Pardubická TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č.. 146/2008 Sb.

Modernizace silnice II/315 Choceň - ul. Pardubická TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č.. 146/2008 Sb. TECHNICKÁ ZPRÁVA Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č.. 146/2008 Sb. 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBA KRAJ OBEC STAVEBNÍ ÚŘAD CHARAKTER STAVBY STUPEŇ PD POZEMKY STAVBY KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ OBJEDNATEL

Více

Chodník v ulici Západní v Chotěboři

Chodník v ulici Západní v Chotěboři DRUPOS HB s.r.o. Havlíčkův Brod, Příčná 260 středisko Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz Chodník v ulici Západní v Chotěboři Seznam příloh A. Průvodní a technická zpráva

Více

Cyklostezka Vysoké Mýto Hrušová PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Novostavba veřejně účelová komunikace

Cyklostezka Vysoké Mýto Hrušová PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Novostavba veřejně účelová komunikace PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby Název stavby : Druh stavby : Místo stavby : Katastrální území : Kraj : Okres : Stupeň : Cyklostezka Vysoké Mýto Hrušová 0,923-2,926km Novostavba

Více

CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY

CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY Abras projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY V GASTRONOMICKÝCH A POTRAVINÁŘSKÝCH

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích, Pečky

PRŮVODNÍ ZPRÁVA Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích, Pečky PRŮVODNÍ ZPRÁVA Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích, Pečky Příloha č. A Vypracoval: Daniel Kadavý Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích Stránka 1 Obsah 1.Identifikační údaje...

Více

Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. : PŘECHOD PRO PĚŠÍ HŮRKA, PARDUBICE SO 101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. : PŘECHOD PRO PĚŠÍ HŮRKA, PARDUBICE SO 101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY Přechod pro pěší Hůrka, Pardubice strana 1/10 PRŮVODNÍ ZPRÁVA Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OZNAČENÍ STAVBY STAVEBNÍK OBJEDNATEL STAVBY PROJEKTANT

Více

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro provádění stavby Obsah projektové dokumentace :

Více

A.jpg D O M O V S E Z V L Á Š T N Í M R E Ž I M E M T U R N O V. s t á v a j í c í m u d o m o v u d ů c h o d c ů

A.jpg D O M O V S E Z V L Á Š T N Í M R E Ž I M E M T U R N O V. s t á v a j í c í m u d o m o v u d ů c h o d c ů A.jpg D O M O V S E Z V L Á Š T N Í M R E Ž I M E M T U R N O V a r c h i t e k t o n i c k á s t u d i e p ř í s t a v b y k e s t á v a j í c í m u d o m o v u d ů c h o d c ů ing.arch. Zdeněk Sláma,

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBYTNÁ ZÓNA CHRÁST POD NÁDRAŽÍM ÚZEMNÍ STUDIE SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zpracovatel: Invest@Property consulting s.r.o., Jaurisova 4, 140 00 Praha 4 Datum: 05/2014 0/10 OBSAH : 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

Více

A. Průvodní a technická zpráva

A. Průvodní a technická zpráva A. Průvodní a technická zpráva A.1. Průvodní zpráva 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby: Úprava odvodnění ul. Krhovické Hodonice b) Stavebník: Obec Hodonice, Obecní 287, 671 25 Hodonice IČ: 00292788

Více

ÚZEMNÍ STUDIE RD Mikulovice lokalita Z12

ÚZEMNÍ STUDIE RD Mikulovice lokalita Z12 ÚZEMNÍ STUDIE RD Mikulovice lokalita Z12 z.č. 2/122/11 A TEXTOVÁ ČÁST průvodní zpráva 1 Obsah: A.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 A.2. PODKLADY A DŮVODY ZPRACOVÁNÍ... 3 A.3. ŠIRŠÍ VZTAHY... 3 A.4. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO

Více

OZNÁMENÍ pro zjišťovací řízení dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění

OZNÁMENÍ pro zjišťovací řízení dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění inženýrské, organizační a realizační činnosti v ekologii Staňkova 557/18a, 602 00 Brno společnost vedená u RS v Brně, spisová značka C. 5939 tel./fax: 549 210 356, 541 240 857 e-mail: enving@enving.cz,

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA MODERNIZACE VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ VE VOJKOVICÍCH zak. č. 01/2016 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA kreslil/psal : Ing. Marek Papoušek projektant : Ing. Marek Papoušek vedoucí projektu : Ing. Eduard Přívara ČKAIT

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zodpovědný projektant: Ing. Zdeněk Janýr Vypracoval: Ing. Pavel Lupoměch B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - strana 1/12 Obsah: B.1 Popis území stavby a) charakteristika stavebního

Více

DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY T E C H N I C K Á Z P R Á V A 1. Identifikační údaje : Název stavby : CHODNÍK V UL. 5. KVĚTNA U DVU V MĚSTĚ KRÁLÍKY Místo stavby : k.ú. Králíky Kraj : Pardubický Druh stavby

Více

1.0 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2.0 ÚVODNÍ ÚDAJE 3.0 URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 4.0 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 5.0 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 6.

1.0 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2.0 ÚVODNÍ ÚDAJE 3.0 URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 4.0 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 5.0 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 6. OBSAH: 1.0 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2.0 ÚVODNÍ ÚDAJE 3.0 URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 4.0 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 5.0 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 6.0 NÁVRH REGULATIVŮ 1.0 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEDNATEL: ZPRACOVATELÉ: BC. MICHAL

Více

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN. B Souhrnná technická zpráva dle vyhlášky 499/2006 Sb.

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN. B Souhrnná technická zpráva dle vyhlášky 499/2006 Sb. HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN parcely č. kat. 598/5, 602/2, 603/2, 1072, 1428/1, 1432, 1436, 1438/1, 1452/1, 1452/3, 1454, 1456/1, 1456/5 v k. ú. Hlupín B Souhrnná technická

Více

Obsah: Změna trvalého dopravního režimu Bystřice - západ

Obsah: Změna trvalého dopravního režimu Bystřice - západ Obsah: 1. Identifikační údaje...2 1.1 správce komunikace, jeho sídlo nebo místo podnikání...2 1.2 projektant nebo zhotovitel projektové dokumentace, jeho sídlo nebo místo podnikání, údaje o živnostenském

Více

Poptávkové řízení. RD v Telnici. Termín zpracování: 21.10.2009 do 12:00h. Otakar Hobza. Vídeňská 264/120b, Brno 619 00. tel.

Poptávkové řízení. RD v Telnici. Termín zpracování: 21.10.2009 do 12:00h. Otakar Hobza. Vídeňská 264/120b, Brno 619 00. tel. Poptávkové řízení Termín zpracování: 21.10. do 12:00h Otakar Hobza vedoucí stavební výroby Vídeňská 264/120b, Brno 619 00 tel.: +420 602 574 918 ISO 9001:1, ISO 14001 : 5 Souhrnná technická zpráva 1. Urbanistické,

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA k dokumentaci pro provedení stavby AKCE : SBĚRNÝ DVŮR ODPADU SNĚŽNÉ k.ú. Sněžné na Moravě p.č. 353/1 INVESTOR : Městys Sněžné Sněžné 55 592 03 Sněžné GENERÁLNÍ PROJEKTANT : HIP

Více

Ulice Jasmínová Dolní Břežany

Ulice Jasmínová Dolní Břežany Ulice Jasmínová Textová část Srpen 2015 Projektant: Zenkl CB, spol. s r.o. Jírovcova 2, 370 01, České Budějovice Zpracoval: Libuše Šulková Vedoucí projektant: Ing. Ondřej Zenkl Zodpovědný projektant: Autorizace

Více

E L P R O I N V E S T s. r. o., L I B E R E C

E L P R O I N V E S T s. r. o., L I B E R E C E L P R O I N V E S T s. r. o., L I B E R E C Bar v íř sk á 1 2, Li be rec 3, 460 0 1 Tel.: 485 104 773, 482 710 249 Pro jekce, inžen ýr ing, Fax. : 485 107 962 r e a l i z a c e e l e k t r o E-mail:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL I/43 KRÁLÍKY, PRŮTAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE : 2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY: Název akce :

TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL I/43 KRÁLÍKY, PRŮTAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE : 2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY: Název akce : 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA STRANA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE : Název akce : Stavební objekt: Místo stavby: ÚPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL I/43 KRÁLÍKY, PRŮTAH Chodníky Chodníky podél sil.i/43 průtah Králíky

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY HŘBITOVNÍ ZDI KOLUMBÁRIUM - DOLNÍ JIRČANY A.1 PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry

STAVEBNÍ ÚPRAVY HŘBITOVNÍ ZDI KOLUMBÁRIUM - DOLNÍ JIRČANY A.1 PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Kraj: Okres: K.Ú.: Středočeský Praha

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA TEXTOVÁ ČÁST PD dle 2,3 vyhl. 499/2006 Sb. B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECHY PAVILONU PRIMÁTŮ ZOO HODONÍN Vypracoval: PROST Hodonín s.r.o. Brněnská 3497, Hodonín Datum: prosinec 2015

Více

Rekonstrukce komunikace Ul. Prostřední Změna 01 SO.101 Vozovka

Rekonstrukce komunikace Ul. Prostřední Změna 01 SO.101 Vozovka Technická zpráva 013/11-P.C.1.1 Změna 01 ke změně 01 realizační dokumentace stavby (RDS) akce : Rekonstrukce komunikací v ul. a v ul. Podháj, pro stavební objekt SO.101 Vozovka, v ul., v Hostinném, okr.

Více

PARK POD PLACHTAMI Nový Lískovec, Brno

PARK POD PLACHTAMI Nový Lískovec, Brno PARK POD PLACHTAMI Nový Lískovec, Brno SO 01, SO 02, SO 03 DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing.arch. Jan ZEZŮLKA LEDEN 2011 1. strana B 1 - Charakteristika území stavby B 1.1

Více