ZNALECKÝ POSUDEK /08. O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK . 3254/08. O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram."

Transkript

1 ZNALECKÝ POSUDEK. 3254/08 O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram. Objednatel posudku: Ú el posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor Táborská Mladá Boleslav Zji t ní ceny nemovitosti pro ú el exekuce prodejem nemovitosti. Dle zákona. 151/1997 Sb. o oce ování majetku ve zn ní zákona. 121/2000 Sb.,. 237/2004 Sb. a. 257/2004 Sb. a. 296/2007 Sb., podle stavu ke dni posudek vypracoval: Ing. Ji í Krch Záh ebská Praha 2 tel.: Posudek obsahuje v etn titulního listu 30 stran. Objednateli se p edává ve 2 vyhotoveních. V Praze

2 - 2 - A. Nález 1. Znalecký úkol P edm tem znaleckého posudku je zji t ní ceny nemovitosti pro ú el exekuce prodejem nemovitosti. Podle 66, odst. 5, zákona. 120/2001 Sb., (exeku ní ád) oce uje znalec nemovitost a její p íslu enství a jednotlivá práva a závady s nemovitostí spojené obvyklou cenou podle zvlá tního p edpisu - 2 odst. 1 zákona. 151/1997 Sb., o oce ování majetku. Obvyklou cenou se pro ú ely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosa ena p i prodejích stejného, pop ípad obdobného majetku nebo p i poskytování stejné nebo obdobné slu by v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocen ní. Její stanovení tedy spo ívá v nalezení a vyhodnocení porovnatelných obchodních p ípad. Obvyklá cena nemovitosti bude zji t na cenovým porovnáním za pou ití informací z trhu s nemovitostmi. 2. Informace o nemovitosti Název nemovitosti: Rekrea ní areál Adresa nemovitosti: Voltý ov Klu enice Kraj: St edo eský Okres: P íbram Obec: Klu enice Katastrální území: Klu enice Po et obyvatel: Prohlídka a zam ení nemovitosti Prohlídka a zam ení nemovitosti bylo provedeno dne Podklady pro vypracování posudku - usnesení o ustanovení znalce, kopie dokladu je v p íloze posudku - výpis z katastru nemovitostí, kopie dokladu je v p íloze posudku - mapový podklad, kopie dokladu je v p íloze posudku - kupní smlouvy, kopie doklad jsou v p íloze posudku - místní et ení provedené dne podepsaným znalcem - znalecký posudek o obecné cen p edm tných nemovitostí ke dni vyhotovený Ing. Janem Hole kem - nabídka nemovitostí na realitním serveru sreality.cz - jednání se zástupcem realitní kancelá e Tecnocasa 5. Celkový popis nemovitosti P edm tem ocen ní je zji t ní obvyklé ceny nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram.

3 - 3 - Jedná se o rekrea ní areál sestávající z provozní budovy.e. 223, t í zd ných chat.e. 220, 221 a 222, dvou montovaných chat.e. 202 a 203 a pozemk, v etn v ech sou ástí a p íslu enství. Zpracovatel posudku oznámil doporu enými dopisy spole nosti Forsena s.r.o., vlastnící nemovitosti, a její zástupkyni árce Severinové termín místního et ení s ádostí o umo n ní p ístupu, o ú ast zástupce vlastníka a o p edlo ení informací, které mají vliv na odhad obvyklé ceny nemovitostí. P ed provedením místního et ení kontaktoval zpracovatele posudku telefonicky pan David Severin s oznámením, e zástupce vlastníka nemovitosti se nezú astní místního et ení, s tím, e nemovitosti jsou voln p ístupné a e souhlasí s tím, aby si je zpracovatel posudku prohlédl. Pan David Severin poskytl zpracovateli posudku podrobné ocen ní p edm tných nemovitostí vyhotovené v roce 2006, ve kterém jsou nemovitosti detailn popsány. Provozní budova.e. 223 Zd ná stavba obsahuje p ízemí a podkroví, zast e ení je sedlovou st echou s krytinou z osinkocementových ablon. V objektu jsou dva apartmány, recepce a restaurace s kuchyní a se zázemím. Je zavedena voda a elekt ina, napojení na kanalizaci areálu. Vytáp ní el. p imotopnými t lesy a krbem. Stavba pochází z roku 1995, její stav odpovídá stá í. Zd né chaty.e. 220, 221 a 222 Chaty obsahují p ízemí a podkroví. Svislé konstrukce jsou zd né, zast e ení sedlovou st echou s krytinou z osinkocementových ablon. V p ízemí je hlavní obytná místnost, kuchy ka, koupelna a záchod, v podkroví jsou dv lo nice. Je zavedena elekt ina, vodovod a kanalizace, vytáp ní el. p ímotopy a krbovými kamny. Chaty byly postaveny v roce Montované chaty.e. 202 a 203 Chaty obsahují p ízemí a podkroví. Na betonové podezdívce je postavena typová chata z panel na bázi d evní hmoty, zast e ení sedlovou st echou s krytinou z osinkocementových ablon. V p ízemí je hlavní obytná místnost, kuchy ka, koupelna a záchod, v podkroví jsou dv lo nice. Je zavedena elekt ina, vodovod a kanalizace, vytáp ní el. p ímotopy a krbovými kamny. Chaty byly postaveny v roce Pozemky Jedná se o tyto pozemky: Parc.. st zastav ná plocha a nádvo í o vým e 45 m 2 Parc.. st zastav ná plocha a nádvo í o vým e 45 m 2 Parc.. st zastav ná plocha a nádvo í o vým e 56 m 2 Parc.. st zastav ná plocha a nádvo í o vým e 56 m 2 Parc.. st zastav ná plocha a nádvo í o vým e 56 m 2 Parc.. st zastav ná plocha a nádvo í o vým e 173 m 2 Parc.. 678/2 - ostatní plocha o vým e 2237 m 2 Parc.. 678/6 - trvalý travní porost o vým e 2585 m 2 Pozemky tvo í souvislou plochu nepravidelného tvaru, nacházejí se na okraji lokality s rekrea ními chatami. Celková plocha pozemk iní 5253 m 2. Ve vzdálenosti asi 250 m je b eh vodní nádr e Orlík, v okolí je n kolik areál s mo ností rekrea ního ubytování v etn restaurací a doprovodných slu eb. Poloha pozemku umo uje dopravní napojení z ve ejné komunikace, napojení na vodovod a rozvod elekt iny. Není k dispozici kanalizace ani plynovod. Jedná se o velmi atraktivní rekrea ní lokalitu.

4 - 4 - Sou ásti a p íslu enství Jedná se o vedlej í stavby dílny a sauny, umpu, p ípojky vody a kanalizace, p ípojky elekt iny, venkovní osv tlení areálu, venkovní bazén, zpevn né plochy a venkovní schody, volejbalové h i t, oplocení areálu, venkovní krb s udírnou. Na pozemcích se nalézají vzrostlé trvalé porosty a zatravn né plochy. Práva a závady Podle výpisu z katastru nemovitostí je vlastnické právo omezeno zástavním právem smluvním. Informace o jiných omezeních, která se nezapisují do katastru nemovitostí, nemá zpracovatel posudku k dispozici. P i místním et ení nebyl areál vyu íván.

5 - 5 - B. Posudek Odhad obvyklé ceny Obvyklá cena je definována v 2 odst. (1) zákona. 151/1997 Sb. (Zákon o oce ování majetku). Obvyklou cenou se pro ú ely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosa ena p i prodejích stejného, pop ípad obdobného majetku nebo p i poskytování stejné nebo obdobné slu by v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocen ní. P itom se zva ují v echny okolnosti, které mají na cenu vliv, av ak do její vý e se nepromítají vlivy mimo ádných okolností trhu, osobních pom r prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvlá tní obliby. Z této definice vyplývá, e nejsprávn j ím zp sobem, jak stanovit vý i obvyklé ceny nemovitosti, je pou ití tzv. porovnávací metody, která spo ívá v porovnání ceny oce ované nemovitosti s cenou porovnatelných nemovitostí, které byly v nedávné dob prodány. Ve skute nosti není k dispozici ve ejná systémová databáze nedávno prodaných nemovitostí, která by navíc obsahovala údaje, je by umo ovaly posoudit, zda n která z nemovitostí je skute n porovnatelná s oce ovanou nemovitostí. Náhradním e ením je pou ití informací o nemovitostech nabízených k prodeji, p ípadn informace o prodejích a o nabízených nemovitostech získané od obchodník s nemovitostmi. Oce ovaná nemovitost rekrea ní areál je p edm tem obvyklého obchodního styku. Nyn j í vlastník nemovitosti, spole nost FORSENA s.r.o. nabyl oce ované nemovitosti kupní smlouvou z roku 2006 za cenu ,- K od spole nosti MARCUCI spol. s r.o. Spole nost MARCUCI spol. s r.o. nabyla nemovitosti v roce 2001 kupní smlouvou za ,- K. Podle dostupných podklad se domnívám, e rozsah a stav nemovitostí byl v podstat stejný. Pro porovnání bylo vybráno p t nabídek na prodej rekrea ních areál : 1/ Prodej rekrea ního st ediska v obci Sázava, cena 3,57 mil. K 2/ Rekrea ní st edisko T ímany, cena 6,8 mil. K 3/ Rekrea ní st edisko Lojzovy paseky, cena 8,99 mil. K 4/ Rekrea ní areál Kytín, cena 11,39 mil. K 5/ Sportovní areál Chocerady, cena 14,5 mil. K Oce ovaný areál svým rozsahem, vybavením a opot ebením odpovídá nejvíce nemovitostem 3/ a 4/ a je velmi pravd podobné, e jeho obvyklou cenu je t eba hledat kolem 10 mil. K. Podle sd lení zástupce realitní kancelá e Tecnocasa, byl oce ovaný areál v tomto roce nabízen k prodeji po dobu n kolika m síc. Nabídková cena zahájila na úrovni 17 mil. K a postupn klesla a na 10,5 mil. K. Av ak ani za tuto cenu se nepoda ilo nemovitost prodat. Na základ uvedeného cenového porovnání a informací o neúsp ném prodeji, odhaduji obvyklou cenu oce ovaných nemovitostí v intervalu 8,0 a 10,0 mil K. Pro ú ely exekuce doporu uji obvyklou cenu uva ovat uprost ed tohoto rozp tí, na úrovni 9,0 mil. K. Obvyklá cena nemovitosti: ,- K

6 - 6 - C. Rekapitulace cen nemovitosti Obvyklá cena nemovitosti: Zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram Výsledná cena nemovitostí iní ,- K Slovy: Dev tmilion K. V Praze, Ing. Ji í Krch Záh ebská Praha 2 tel.: D. Znalecká dolo ka Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Praze ze dne j. Spr. 366/89 pro základní obor ekonomika - odv tví ceny a odhady se specializací pro odhady nemovitostí. Znalecký posudek byl zapsán pod po /08 znaleckého deníku.

7 E. Seznam p íloh - usnesení o ustanovení znalcem - výpis z katastru nemovitostí - mapový podklad - kopie kupních smluv - fotodokumentace - nabídky pro porovnání - 7 -

ZNALECKÝ POSUDEK . 179/11

ZNALECKÝ POSUDEK . 179/11 ZNALECKÝ POSUDEK. 179/11 o obvyklé cen nemovitostí - rodinný d m.p. 398 s p íslušenstvím a pozemk, zapsaných na LV íslo 1685 katastrální území : Horní Be va obec : Horní Be va_ okres : Vsetín a ocen ní

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK . 570/044/2011

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK . 570/044/2011 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. 570/044/2011 o cen obvyklé 1) nebytového prostoru. 444/7 a v dom.p. 444 na pozemku. parc. 377 v. íslušenství a spoluvlastnického podílu na pozemku a spole ných ástech domu o velikosti

Více

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 3014-112/10

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 3014-112/10 .SPISU: 007EX 1938/08 ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 3014-112/10 OCEN NÍ NEMOVITOSTI V EXEKU NÍM ÍZENÍ pro EXEKUTORSKÝ Ú AD V HODONÍN ve smyslu 2, odst. 1 zákona. 151/1997 Sb. o oce ování majetku NEMOVITOST: Byt.9

Více

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 3012-110/10

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 3012-110/10 .SPISU: EX 2701/06 ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 3012-110/10 OCEN NÍ NEMOVITOSTI V EXEKU NÍM ÍZENÍ pro EXEKUTORSKÝ Ú AD HODONÍN ve smyslu 2, odst. 1 zákona. 151/1997 Sb. o oce ování majetku NEMOVITOST : Ostatní

Více

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ VE EJNÉ DRA BY DOBROVOLNÉ. 349-ODD/11

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ VE EJNÉ DRA BY DOBROVOLNÉ. 349-ODD/11 DRA EBNÍ SPOLE NOST MORAVA s.r.o. OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ VE EJNÉ DRA BY DOBROVOLNÉ. 349-ODD/11 vyhotovená dle 20 zákona. 26/2000 Sb., o ve ejných dra bách Dra ebník: Dra ební spole nost MORAVA s.r.o.

Více

Znalecký posudek. Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o.

Znalecký posudek. Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o. Znalecký posudek Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o. Monitoring obsahu As, Cr, Ni v zeminách a podzemní vod v prostoru pískovny H rka u Plané nad Lu nicí Brno, duben 2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 044 02/2011

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2316-53/12. Ing. Radim Opletal Pavelčákova 14 77200 Olomouc. Č.j.: 057EX 468/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2316-53/12. Ing. Radim Opletal Pavelčákova 14 77200 Olomouc. Č.j.: 057EX 468/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2316-53/12 o ceně nemovitosti jednotky bytu č.139/9 v obytném domě č.p. 1238, 1239 na pozemku p.č. 251/1, 2521/2 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Rychnov nad Kněžnou, obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 249/13 o obvyklé ceně podílu id. 1/3 na nemovitostech - rodinném domě č.p. 15 na pozemku p. č. st. 33, zemědělské stavby bez č.p./č.e. na pozemku p.č. st. 34 a pozemků p. č. st. 33,

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu bydlení č.p. 5 na pozemku parc.č. St. 142/2 s příslušenstvím, objektu bydlení č.p. 22 na pozemku parc.č. St. 177

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 246/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 246/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 246/11 o obvyklé ceně nemovitostí - provozovny č.p. 227 s příslušenstvím a pozemků, zapsaných na LV číslo 996 katastrální území : Čisovice obec : Čisovice_ okres : Praha - západ a ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3218/2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3218/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3218/2014 o ceně nemovitostí v katastrálním území Sedlec u Mikulova, obec Sedlec, okres Břeclav: rodinného domu č.p. 80 na pozemku parc. č. 8, s pozemkem parc. č. 8, včetně příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 721/191/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 721/191/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 721/191/2011 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 68 na pozemku č. parc. St. 52/2 vč. příslušenství a pozemků č. parc. St. 52/2, č. parc. 70/3, č. parc. 70/6, k.ú. Otín u Jindřichova

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Klatovy, č. j.: 120 EX 10226/08 Za Beránkem 836 339 01 Klatovy

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Klatovy, č. j.: 120 EX 10226/08 Za Beránkem 836 339 01 Klatovy ZNALECKÝ POSUDEK č. 170-25/2009 o obvyklé ceně bytu č. 286/9 v domě č. p. 286 ve Kdyni, Nádražní ulici včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu, příslušenství a stavebním pozemku st.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 504-12/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 504-12/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 504-12/2013 O ceně bytové jednotky číslo 90/5 zapsané na listu vlastnictví číslo 1592 u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Sokolov, katastrální území Březová

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2070-51/13. Mgr. Lenka Černošková, soudní exekutor Dolní čp. 71 796 01 Prostějov Čj. 018 EX 05035/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2070-51/13. Mgr. Lenka Černošková, soudní exekutor Dolní čp. 71 796 01 Prostějov Čj. 018 EX 05035/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2070-51/13 o ceně bytu č. 2463/6 ulice Benešovo náměstí, v části obce Zelené Předměstí v budově označené čp. 2461, čp. 2462, čp. 2463 a čp. 2462 se stp.č. 5018, stp.č. 5019, stp.č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 187/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 187/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 187/11 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 211 s příslušenstvím a pozemku, zapsaných na LV číslo 596 katastrální území : Podivín obec : Podivín_ okres : Břeclav a ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 275/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 275/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 275/14 o obvyklé ceně podílu id. 1/4 na nemovitých věcech - pozemku p.č. 4715/1 a pozemku p.č. 4715/2, součástí je stavba: Černošice č.p. 1169, objekt bydlení, s příslušenstvím, LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou.

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6092-234/2010 o ceně nebytové jednotky č.187/20, situované v budově č.p.187, postavené na pozemku parc.č.1201, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.187 a

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 67/2010

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 67/2010 Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 67/2010 O obvyklé ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 362/6 v budově č.p. 360, 361, 362 na pozemcích parc.č. St. 542, St. 543, St. 544, vč. ideálního spoluvlastnického

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9346-846/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9346-846/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3297/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3297/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3297/2015 o ceně nemovitých věcí v katastrálním území Líšeň, obec Brno, okres Brno-město, na ulici Horníkova č. or. 2: bytu č. 2059/9 v bytovém domě č. p. 2059 na pozemku parc. č. 5970,

Více

Zápis. z 27. jednání rady m sta Hluboká nad Vltavou konaného dne 20.4.2009

Zápis. z 27. jednání rady m sta Hluboká nad Vltavou konaného dne 20.4.2009 Zápis z 27. jednání rady m sta Hluboká nad Vltavou konaného dne 20.4.2009 P ítomni: Omluven: Ing. Pavel Dlouhý, JUDr. Ladislav Dusil, Ing. Tomá Jirsa, Ing. Josef P r, Ale Raus, Karel Vácha, Jan Piska Ing.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 84/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 84/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 84/14 o obvyklé ceně podílu id. 1/10 na nemovité věci - bytové jednotce č. 442/20, v bytovém domě: Horní Předměstí č.p. 439, 440, 441, 442, 443 na pozemku p.č. st. 2867, st. 2668, st.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 192/14 o obvyklé ceně nemovité věci - pozemku p. č. 696/2 - orná půda, zapsané na LV číslo 95, katastrální území Kostelní Hlavno, obec Kostelní Hlavno, okres Praha-východ a ocenění

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY. číslo 56-35.13

ODHAD OBVYKLÉ CENY. číslo 56-35.13 ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 56-35.13 NEMOVITOST: Bytová jednotka č.480/1 a č.480/2 v rodinném domě Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres Semily, obec Harrachov, k.ú. Harrachov Adresa nemovitosti: Harrachov

Více

Znalecký posudek č. 998-108/2014

Znalecký posudek č. 998-108/2014 Znalecký posudek č. 998-108/2014 č.j. 146 EX 1875/13 O obvyklé ceně nemovitosti bytové jednotky č. 3210/53 s příslušenstvím, zapsané na LV 853, k.ú. Dobětice, v obci Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 68/13 o obvyklé ceně nemovitostí - bytové jednotky č. 125/7 v domě č.p. 125 na pozemku p.č. st. 118 s příslušenstvím, zapsaných na LV 1353 katastrální území Třemošnice nad Doubravou,

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2027-613/2014

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2027-613/2014 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2027-613/2014 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci - bytové jednotky č. 32/3, umístěné v domě č.p. 32 na pozemku parc.č. 220 (LV 222) a spoluvlastnickém podílu o velikosti 7705/30985

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2671-18/15. Č.j.: 196EX 2143/09

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2671-18/15. Č.j.: 196EX 2143/09 ZNALECKÝ POSUDEK č. 267-8/5 o ceně nemovitosti jednotky bytu č. 37/8 v obytném domě č.p. 37, na pozemku p.č. 374 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Starý Maletín, obec Maletín, okres Šumperk

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 748/218/2011. Usnesení č. j. 132 EX 1525/09-13/Fe

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 748/218/2011. Usnesení č. j. 132 EX 1525/09-13/Fe ZNALECKÝ POSUDEK č. 748/218/2011 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 1071 na pozemku č. parc. St. 1441 vč. příslušenství a pozemku č. parc. St. 1441 k. ú. Čáslav, obec Čáslav, zapsáno na LV č. 1833 u Katastrálního

Více