ZNALECKÝ POSUDEK . 732/202/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK . 732/202/2011"

Transkript

1 ZNALECKÝ POSUDEK. 732/202/2011 o cen obvyklé bytové jednotky. 1117/81, v budov.p na pozemku. parc. 2692/48, v. p íslušenství a spoluvlastnického podílu na spole ných ástech domu.p a pozemku. parc. 2692/48 o velikosti 2343/508720, zapsáno na LV. 2699, LV. 294, k.ú. Braník, obec Praha, Katastrální ú ad pro hlavní m sto Prahu, KP Praha. Objednatel posudku: el posudku: JUDr. Jan Fendrych Exeku ní ú ad Praha 2 Ve Studeném 117/5a Praha 4 Usnesení. j. 132 EX 1634/11-21/Ku Podle stavu ke dni posudek vypracovala: Ing. Marcela ebíková Pod Lesem Mníšek pod Brdy tel.: Posudek obsahuje v etn p íloh 12 stran. Objednateli se p edává ve 3 vyhotoveních. V Mníšku pod Brdy

2 - 2 - Znalecký úkol Úkolem znaleckého posudku je stanovení ceny obvyklé. Obvyklou cenou se rozumí cena, která by byla dosažena p i prodejích stejného pop ípad obdobného majetku nebo p i poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocen ní. P itom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimo ádných okolností trhu, osobních pom prodávajícího nebo kupujícího, ani vliv zvláštní obliby. Mimo ádnými okolnostmi trhu se rozum jí nap íklad stav tísn prodávajícího nebo kupujícího, sledky p írodních nebo jiných kalamit. Osobními pom ry se rozum jí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota p ikládaná majetku nebo služb vyplývající z osobního vztahu k nim. Informace o nemovitosti Název nemovitosti: Bytová jednotka Adresa nemovitosti: Nad lesním divadlem 1117/10 Praha Kraj: Hlavní m sto Praha Okres: Praha 4 Obec: Praha Katastrální území: Braník Prohlídka a zam ení nemovitosti Prohlídka nemovitosti byla provedena dne Bylo provedeno pouze ohledání zvenku, prohlídka interiéru nebyla provedena. Podklady pro vypracování posudku 1) Výpis z katastru nemovitostí pro LV ze dne , k.ú. Braník, obec Praha 2) Snímek katastrální mapy, stav ke dni , Nahlížení do KN, k.ú. Braník, obec Praha 3) Usnesení. j. 132 EX 1634/11-21/Ku 4) Informace získané p i místním šet ení dne ) Informace získané dne na Katastrálním pracovišti Praha dokument Prohlášení vlastníka bytového domu.p. 1117, na pozemku.parc. 2692/48, k.ú. Braník ze dne Obsah posudku Ur ení obvyklé ceny bytové jednotky. 1117/81, v budov.p na pozemku. parc. 2692/48, v. p íslušenství a spoluvlastnického podílu na spole ných ástech domu.p a pozemku. parc. 2692/48 o velikosti 2343/508720, zapsáno na LV. 2699, LV. 294, k.ú. Braník, obec Praha, Katastrální ú ad pro hlavní m sto Prahu, KP Praha vlastník bytu: STRIŽ-M, s.r.o., Nad lesním divadlem 1117/10, Praha 4, prohlídka dne:

3 - 3 - vlastník spoluvlastnického podílu na pozemku: STRIŽ-M, s.r.o., Nad lesním divadlem 1117/10, Praha 4, katastrální ú ad: pro hlavní m sto Prahu KP Praha katastrální území: Braník LV.: 2699, 294 obec: Praha Po et obyvatel: ulice: Nad lesním divadlem.p Bytová jednotka. 1117/81 spoluvl. podíl na budov a 2343/ pozemku na pozemku. parc. 2692/48, vým ra 514 m 2 druh pozemku: zastav ná plocha a nádvo í další pozemky: - druh pozemku: - stá í objektu: cca 30 let zp sob využití bytový d m Oce ované nemovitosti jsou v Praze, m stská ást Braník, ulice Nad lesním divadlem. Praha je správní centrum s kompletní ob anskou vybaveností. Oce ovaná bytová jednotka. 1117/81 je situována v jižní zastav né ásti m sta, v lokalit podobných vysokopodlažních panelových dom. Ulice Nad lesním divadlem je situována mezi ulicemi Novodvorská a Zálesí, jedná se o klidnou bo ní ulici pouze s místním provozem. Vzdálenost do centra je cca 7 km, centrum je dostupné autobusy MD, stanice metra v docházkové vzdálenosti není. Dob e dostupná je základní ob anská vybavenost pošta, škola, školka, nákupní centrum, sportovní centrum. Nedaleko je rekrea ní lesní plocha Velký háj. Místo je pro bydlení vhodné. Popis budovy a jednotky Druh konstrukce panelová montovaná Po et podlaží nadzemních 14 podzemních 1 Podsklepeno [%] 100 Po et bytových jednotek 98 nebytových jednotek 0 garážových stání 0 Popis budovy Bytový d m.p je samostatn stojící budova s jedním vchodem a jedním íslem popisným. Budova má 14 NP, ve kterých je vždy po sedmi bytech na jedno podlaží. PP slouží jako technické podlaží, ve kterém jsou spole né prostory sušárny, místnost pro kola, dílna, úklidová komora. V PP jsou také sklepy se sklepními kójemi ur eny k užívání pouze n kterých vlastník byt. m má vstupní partii, kterou tvo í vstupní prostranství, dv ko árkárny, prostor pro poštovní schránky. P ístup k byt m je po spole ném schodišti nebo dv ma výtahy.

4 - 4 - m je panelový, montovaný, typový, má plochou st echu se strojovnou výtah, st ešní krytina jsou sva ované asfaltové pásy. D m je zateplen polystyrénovým zateplovacím systémem. Okna a vstupní dve e jsou plastové. ípojky: elektro, kanalizace, vodovod, plyn, topení dálkové. Podlahová plocha jednotky z toho s p íslušenstvím balkony,lodžie,terasy: ísl. mimo jednotku: 23,43 m2 - nezjišt no Typ jednotky 1+k.k. Podlaží 12 NP Orientace jih Druh vytáp ní Úst ední, dálkové Popis jednotky podle Prohlášení vlastníka Byt. 1117/81: bytová jednotka 1+k.k. P íslušenství sklepní kóje k bytu nezjišt no. Dispozi ní ešení: edsí 2,74 m 2, koupelna 1,91 m 2, WC 0,99 m 2,instala ní jádro 0,55 m 2, obývací pokoj 16,02 m 2, jídelní kout 1,22 m 2. Vybavení plynový va, umyvadlo a sprchový kout v koupeln. Stavebn technický stav bytu: nezjišt no Vedlejší stavby a p íslušenství Popis Spoluvlastnický podíl na spole ných ástech domu.p a pozemku. parc. 2692/48 o velikosti 2343/508720, zapsáno na LV. 2699, LV. 294, k.ú. Braník Vyhodnocení Záplavové území Podle registru Aquarius není stavba v ohrožení zaplavením a zatopením. Jiná rizika Nebyla zjišt na ístup k ístup je po zpevn né komunikaci. parc. 2692/76 k.ú. Braník (ostatní nemovitosti komunikace, vlastník Hlavní m sto Praha). Bez rizika. Stav hlavní budovy, udržování, rekonstrukce Technický stav Provedeno pouze ohledání zvenku. Provedeno zateplení polystyrenem, vým na stavby oken. Dobrý stav. Stav bytu nezjišt n. Poloha vzhledem k Bytová zóna, vhodná pro bydlení. užívání Užívání Nemovitosti jsou ur eny k bydlení, soulad zápisu v evidenci KN a nemovitosti skute ností. Vlastnická práva Omezení 1) Exeku ní titul zapsaný v ásti C LV. 2699, k.ú. Braník vlastnických práv Zahrnuta v cen 1) Není zohledn no v cen obvyklé obvyklé Stav KN a skute nosti Nebyl zjišt n nesoulad mezi zápisem na LV. 2699, k.ú. Braník a skute ností zjišt nou p i místním šet ení.

5 - 5 - POROVNÁVACÍ HODNOTA Porovnatelná BJ. 1: Praha Braník, ul. Nad lesním divadlem, garsonka, 24 m 2 9 NP, panelový d m po rekonstrukci. Stejná lokalita, podobná budova a plocha bytu. Nabídková cena: K, 8/2011; tj K / m 2 Porovnatelná BJ. 2: Praha Braník, ul. Vav enova, garsonka, 27 m 2 1 NP, po rekonstrukci koupelny; panelový d m po rekonstrukci. Podobná lokalita, podobná budova a plocha bytu. Nabídková cena: K, 8/2011; tj K / m 2 Porovnatelná BJ. 3: Praha Braník, ul. Vav enova, garsonka, 25 m 2 9 NP, byt po rekonstrukci. Panelový d m po rekonstrukci. Podobná lokalita, podobná budova a plocha bytu. Nabídková cena: K, 7/2011; tj K / m 2 VÝSLEDEK POROVNÁVACÍ HODNOTY K

6 - 6 - UR ENÍ OBVYKLÉ CENY Slabé stránky Silné stránky Zd vodn ní ceny obvyklé Panelová technologie stavby. Vysokopodlažní bytový d m s v tším po tem BJ. Klidná lokalita bez rušivých vliv, bytový d m je po rekonstrukci zateplen, plastová okna. Dobrá dostupnost ob anské vybavenosti. Vzrostlá zele a zelené plocha v okolí domu. Cena obvyklá je stanovena na základ porovnání s obdobnými nemovitostmi v dané lokalit s p ihlédnutím k v cné hodnot, umíst ní a technickému stavu nemovitosti ke dni ocen ní se zohledn ním silných a slabých stránek nemovitosti. Zohledn na je skute nost, že znalkyni nebyla umožn na prohlídka nemovitosti, proto je obvyklá cena stanovena cenovým intervalem. Horní hranice cenového intervalu p edpokládá standardní vybavení stavby podle ú elu jejího užívání. CENA OBVYKLÁ bytové jednotky. 1117/81, v budov.p na pozemku. parc. 2692/48, v. p íslušenství a spoluvlastnického podílu na spole ných ástech domu.p a pozemku. parc. 2692/48 o velikosti 2343/508720, zapsáno na LV. 2699, LV. 294, k.ú. Braník, obec Praha, Katastrální ú ad pro hlavní m sto Prahu, KP Praha. V Mníšku pod Brdy, K Ing. Marcela ebíková Pod Lesem Mníšek pod Brdy tel.: Znalecká doložka Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Praze ze dne j. Spr. 4010/2006 pro základní obor ekonomika, odv tví ceny a odhady se specializací nemovitosti. Znalecký posudek byl zapsán pod po.. 732/202/2011 znaleckého deníku. Znale né a náhradu náklad ú tuji dokladem. Z/202/2011. ílohy: 1) Snímek katastrální mapy, stav ke dni , Nahlížení do KN, k.ú. Braník, obec Praha 2) Situace, fotodokumentace ze dne ) Prohlášení vlastníka bytového domu.p. 1117, na pozemku.parc. 2692/48, k.ú. Braník ze dne ) Výpis z katastru nemovitostí pro LV ze dne , k.ú. Braník, obec Praha

7 - 7-1) Snímek katastrální mapy, stav ke dni , Nahlížení do KN, k.ú. Braník, obec Praha 2) Situace, fotodokumentace ze dne

8 - 8 - Vstup do bytového domu 1117 Jihozápadní pohled ístupová komunikace ul. Nad lesním divadlem

9 - 9-3) Prohlášení vlastníka bytového domu.p. 1117, na pozemku.parc. 2692/48, k.ú. Braník ze dne

10 - 10 -

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK . 570/044/2011

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK . 570/044/2011 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. 570/044/2011 o cen obvyklé 1) nebytového prostoru. 444/7 a v dom.p. 444 na pozemku. parc. 377 v. íslušenství a spoluvlastnického podílu na pozemku a spole ných ástech domu o velikosti

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 680/115/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 1156/4, v budově č.p. 1156 na pozemku č. parc. 2061/288, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 790/260/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 790/260/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 790/260/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 190/16, v budově č.p. 190 na pozemku č. parc. 170, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 190 a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 748/218/2011. Usnesení č. j. 132 EX 1525/09-13/Fe

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 748/218/2011. Usnesení č. j. 132 EX 1525/09-13/Fe ZNALECKÝ POSUDEK č. 748/218/2011 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 1071 na pozemku č. parc. St. 1441 vč. příslušenství a pozemku č. parc. St. 1441 k. ú. Čáslav, obec Čáslav, zapsáno na LV č. 1833 u Katastrálního

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 721/191/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 721/191/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 721/191/2011 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 68 na pozemku č. parc. St. 52/2 vč. příslušenství a pozemků č. parc. St. 52/2, č. parc. 70/3, č. parc. 70/6, k.ú. Otín u Jindřichova

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 179/11

ZNALECKÝ POSUDEK . 179/11 ZNALECKÝ POSUDEK. 179/11 o obvyklé cen nemovitostí - rodinný d m.p. 398 s p íslušenstvím a pozemk, zapsaných na LV íslo 1685 katastrální území : Horní Be va obec : Horní Be va_ okres : Vsetín a ocen ní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 767/237/2011. Usnesení č. j. 132 EX 5677/09-14/Fe

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 767/237/2011. Usnesení č. j. 132 EX 5677/09-14/Fe ZNALECKÝ POSUDEK č. 767/237/2011 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 188 na pozemku č. parc. 94 vč. příslušenství a pozemků č. parc. 94, č. parc. 95, k.ú. Nové Dvory u Kutné Hory, obec Nové Dvory, zapsáno

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 8372-309/2011

ZNALECKÝ POSUDEK . 8372-309/2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 8372-309/2011 o cen nemovitostí - domu Horní Litvínov.p. 745 s p íslušenstvím a pozemky parc.. 1244, 1247/2 v k.ú. Horní Litvínov, obec Litvínov, okres Most, kraj Ústecký Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 3014-112/10

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 3014-112/10 .SPISU: 007EX 1938/08 ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 3014-112/10 OCEN NÍ NEMOVITOSTI V EXEKU NÍM ÍZENÍ pro EXEKUTORSKÝ Ú AD V HODONÍN ve smyslu 2, odst. 1 zákona. 151/1997 Sb. o oce ování majetku NEMOVITOST: Byt.9

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 3254/08. O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram.

ZNALECKÝ POSUDEK . 3254/08. O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram. ZNALECKÝ POSUDEK. 3254/08 O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram. Objednatel posudku: Ú el posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor

Více

Znalecký posudek þíslo 2660-64/10

Znalecký posudek þíslo 2660-64/10 þ.j. 137Ex 10295/09 Znalecký posudek þíslo 2660-64/10 ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Rodinný dĥm þp. 146, Trutnov, ul. Boženy NČmcové kraj: Královéhradecký, obec: Trutnov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 84/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 84/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 84/14 o obvyklé ceně podílu id. 1/10 na nemovité věci - bytové jednotce č. 442/20, v bytovém domě: Horní Předměstí č.p. 439, 440, 441, 442, 443 na pozemku p.č. st. 2867, st. 2668, st.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 521/203/2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 521/203/2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 521/203/2010 o ceně obvyklé stavby bez čp/če, jiná st., na pozemku č. parc. St. 7/3 vč. příslušenství a pozemku č. parc. St. 7/3, k.ú. Ostrov u Ouběnic, obec Ouběnice, zapsáno na LV

Více

Znalecký posudek č. 863-168/2013

Znalecký posudek č. 863-168/2013 Znalecký posudek č. 863-168/2013 č.j. 180 EX 14093/10 O obvyklé ceně nemovitosti bytové jednotky č. 233/17 s příslušenstvím, zapsané na LV 1411, k.ú. Janov u Litvínova, v obci Litvínov, okres Most, kraj

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Klatovy, č. j.: 120 EX 10226/08 Za Beránkem 836 339 01 Klatovy

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Klatovy, č. j.: 120 EX 10226/08 Za Beránkem 836 339 01 Klatovy ZNALECKÝ POSUDEK č. 170-25/2009 o obvyklé ceně bytu č. 286/9 v domě č. p. 286 ve Kdyni, Nádražní ulici včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu, příslušenství a stavebním pozemku st.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 68/13 o obvyklé ceně nemovitostí - bytové jednotky č. 125/7 v domě č.p. 125 na pozemku p.č. st. 118 s příslušenstvím, zapsaných na LV 1353 katastrální území Třemošnice nad Doubravou,

Více

IIII I II IIU H III I 025EX000043085 č.j. 025 EX 18293110

IIII I II IIU H III I 025EX000043085 č.j. 025 EX 18293110 Znalecký posudek Č. 503-13512011 IIII I II IIU H III I 025EX000043085 č.j. 025 EX 18293110 o obvyklé cen ě Id. 1/2 nemovitostí objektu rodinného domu č p. 119 na St. 130 s p říslušenstvím a pozemky na

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 67/2010

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 67/2010 Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 67/2010 O obvyklé ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 362/6 v budově č.p. 360, 361, 362 na pozemcích parc.č. St. 542, St. 543, St. 544, vč. ideálního spoluvlastnického

Více

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 2999-97/2010

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 2999-97/2010 .SPISU: 7EX 1199/9 ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 2999-97/21 OCEN NÍ NEMOVITOSTI V EXEKU NÍM ÍZENÍ pro EXEKUTORSKÝ Ú AD V HODONÍN ve smyslu 2, odst. 1 zákona. 151/1997 Sb. o oce ování majetku Provozní objekt.p.234

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 140/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 140/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 140/14 o obvyklé ceně nemovité věci - bytové jednotce č. 1479/54, vymezeno v budově: Řečkovice č.p. 1479, bytový dům na pozemku p.č. 3125/9 a pozemku p.č. 3125/9 s příslušenstvím, LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2316-53/12. Ing. Radim Opletal Pavelčákova 14 77200 Olomouc. Č.j.: 057EX 468/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2316-53/12. Ing. Radim Opletal Pavelčákova 14 77200 Olomouc. Č.j.: 057EX 468/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2316-53/12 o ceně nemovitosti jednotky bytu č.139/9 v obytném domě č.p. 1238, 1239 na pozemku p.č. 251/1, 2521/2 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Rychnov nad Kněžnou, obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4563/324/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4563/324/13 č.vyhotovení : 1 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4563/324/13 o ceně nemovitosti - bytové jednotky číslo 370/6 umístěné v bytovém domě čp. 370, který je součástí komplexu budov č.p. 370 a 371 postavených na pozemcích

Více

Znalecký posudek č. 998-108/2014

Znalecký posudek č. 998-108/2014 Znalecký posudek č. 998-108/2014 č.j. 146 EX 1875/13 O obvyklé ceně nemovitosti bytové jednotky č. 3210/53 s příslušenstvím, zapsané na LV 853, k.ú. Dobětice, v obci Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6230-82/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č.1113/5 situované v budově č.p.1113,1114,1115, postavené na pozemcích parc.č.1652/6, 1652/7, 1652/8, včetně spoluvlastnického podílu na

Více

Znalecký posudek þ. 3527/2012

Znalecký posudek þ. 3527/2012 Znalecký posudek þ. 3527/2012 o cenč nemovitosti - 1/8 nebytového prostoru þ. 623/101 v domč þ.p. 623 na pozemku þ. parc. St. 4766 vþetnč spoluvlastnického podílu 195/23406 na spoleþných þástech domu a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3297/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3297/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3297/2015 o ceně nemovitých věcí v katastrálním území Líšeň, obec Brno, okres Brno-město, na ulici Horníkova č. or. 2: bytu č. 2059/9 v bytovém domě č. p. 2059 na pozemku parc. č. 5970,

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1864-450/2014

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1864-450/2014 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1864-450/2014 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci - bytové jednotky č. 402/13 na ul. Heyrovského, umístěné v domě č.p. 402 a 403 na parc.č.st. 612 a parc.č.st. 613 a spoluvlastnického

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 161/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 161/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 161/14 o obvyklé ceně nemovitých věcí - bytové jednotky č. 445/5 a nebytového prostoru č. 445/105 v domě č.p. 445 na pozemku p.č. 650/4, 651 a 652/1 a pozemku p.č. 650/4, 651 a 652/1

Více

Odhadci a znalci CZ, s.r.o. PĜíloha: Fotodokumentace Odhadci a znalci CZ, s.r.o. PĜíloha: Fotodokumentace Odhadci a znalci CZ, s.r.o. P íloha: Fotodokumentace Odhadci a znalci CZ, s.r.o. PĜíloha: Fotodokumentace

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2036/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2036/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2036/2012 O ceně nemovitosti - bytu č. 1046/7 o velikosti 2+1 s příslušenstvím, umístěný v budově č.p. 1043, č.p. 1044, č.p. 1045, č.p. 1046, č.p. 1047, č.p. 1048, č.p. 1049 část obce

Více