K nìkterým novým pohledùm na použití lokálních antiflogistik ve sportovní medicínì

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "K nìkterým novým pohledùm na použití lokálních antiflogistik ve sportovní medicínì"

Transkript

1 Med Sport Boh Slov 2002; 11(1): K nìkterým novým pohledùm na použití lokálních antiflogistik ve sportovní medicínì M. Kuèeral, O. Horáèek2, J. KálaP, P. Korbeláø3, J. Radvanskýl IKlinika tìlovýchovného lékaøství 2Klinika rehabilitace 30rtopedická klinika dìtí a dospìlých Univerzita Karlova, Z.Lékaøská Fakulta, FN Motol. V práci byly použity výsledky øešenívz MŠMT , UK 2.LF 17/2 Zkrácenì pøedneseno na Støedoevropské konferenci sportovní medicíny 10C Klíèová slova: fytoterapie, elektroléèba, overloading syndrom, myalgie, otok Key words: fytotherapy, elektrotherapy, overloading syndroms, myalgia, swelling o Souhrn Perkutánní terapie patøí mezi dùležité souèásti komplexní léèby i u sportovcù. Její pøedností je snadnost aplikace a dostupnost. To ale je zároveò urèitým rizikem pøi nesprávné indikaci. Znovuobjevení fytopreparátù v poslední dobì znaènì rozšiøuje výbìr úèinných látek. I zde ovšem platí princip pøesné diagnózy a indikace. Varujeme pøed samoléèitelstvím zejména u jedincù s intenzivní tìlesnou zátìží. Mimo správné volby preparátu je dùležitá optimální forma jeho aplikace nejen z pohledu diagnózy, ale i s respektem k èasovému faktoru a rychlosti i intenzitì jeho pùsobení. S výhodu lze kombinovat perkutánní terapii s elektrostimulací. Jejím prostøednictvím jsme na našem pracovišti stanovovali terapeutický efekt jednotlivých složek liniment vèetnì tìch s rostlinnými látkami. CJ Summary Kuèera M., Horáèek O., Kálal J., Korbeláø P., Radvanský J.: To certain new views on tbe application of topical antipblogistics in sports medicine Percutaneous therapy ranks among important components of the complex treatment also for athletes. The advantage of percutaneous therapy consists in the easy application and avaibility. Simultaneously, howewer, that imposes a certain Tisk in the event of an incorect indication. The recent revival of phyto-products considerably extends the selection of active substances. Neverless, the principle of accurate diagnosis and indication should be observed also in this case. Self-medication cannot be recommended especially for individuals undergoing intensive physical training. In addition to the correct choice of a product, important also in the optimal form of its application not only with the regard to tbe diagnosis, blit also in respect of the time factor. speed and intensity of the action. Percutaneous therapy can be conveniently combined with electrostimulation. Electrostimulation was used at our department to determine the therapeutic effects of individualliniment components including liniments containing phytoagents. Úvod Perkutánní aplikace terapeutických prostøedkù je a zøejmì i v budoucnu bude nosnou a nejèastìji používanou formou léèení i u sportujících všech výkonnostních úrovní. Její úèinnost je nejen ve vlastním léèebném efektu, ale také ve stimulaci ostatních smyslù. To vše se 32

2 i ' pak pøímo èi nepøímo promítne prostøednictvím centrálního nervového systému i do tìlesné výkonnosti. V historii se tato forma používala jak v akutní terapii tak i v primární a se,- kundární prevenci. zivnì Mezi ovlivnit nejznámìjší pokožku prostøedky i tkánì pod patøily ní a vždy tím zvýšit pøírodní schopnost produkty, podávání které dokázaly výkonu. velice V antice inten-i by- c : la linimenta založena na bázi alkoholu a iritaèních preparátù kafrového typu. Proto také po- pisy gladiátorských her spolu s dramatickým vylíèením vlastního dìje vždy upozoròovaly na r ; zcela typickou vùni (èi pro nìkoho zápach) pøilehlých prostor a nakonec i vlastního sporto- ~, vištì. Nejinak je tomu dnes. I když v této sféøe má výraznou roli moderní chemie, opakova- :,. nì se laická i odborná spoleènost uchyluje k pøírodním materiálùm. Ty se v souèasné dobì \,t stávají urèitou módou a relativnì novou možností léèení pacienta. K tomu samozøejmì je -,1',r nutno pøiøazovat další metody a metodiky, které v kombinaci dokáží ovlivòovat nejen pøes- " né cílení podávaného linimenta, ale i urychlení nástupu a kvantity jeho úèinnosti i potenco- "i vání celkového efektu. Zároveò umožòují i exaktní a relativnì rychlou a pøesnou kontrl;)lu správnosti výbìru i formy úèinné látky. V souèasnosti jsou to jednak èasovì navazující aplikace hyperemizujících prostøedkù a dále elektroterapie èi lépe elektrostimulace. Platí to samozøejmì u všech onemocnìní a typù pacientù, u sportovcù by to mìlo být prioritou. U nich se totiž výraznìji podílí zákonitá disimulace jakéhokoli pùvodu. (Nelze však ani zcela vylouèit úèelový opak). Pøi této phležitosti je však povinností upozornit na urèitá rizika. Samoléèení a také aplikace bez konkrétní znalosti podstaty poruchy mùže i u zdánlivì neškodných, zejména pøírodních preparátù, vyvolat nežádoucí efekt. Samovolnost i paušalizace používání je u perkutánních forem léèby vysoká a nebezpeèná, zejména u maximálnì èi jednostrannì zatìžovaných tkání. Také vlastní aplikace musí odpovídat nejenom normì terapie, ale poèítat i s možnou infekcí a také se zvìtšenou èi naopak zmenšenou vaskularizací léèené tkánì. I Relace linimenta a ostatní terapie Sportovec jakékoli výkonnostní úrovnì podstatnì více sleduje své obtíže, které mohou ovlivnit jeho specifickou výkonnost nežli ostatní faktory aktivního zdraví. Sportovní úspìch je pro mnoho z nich dominantním faktorem jejich aktuálního života a pøímo èi nepøímo bagatelizuje èi zcela potlaèuje v absolutní vìtšinì možná prognostická rizika. Faustovský komplex se stává na jedné stranì stimulátorem úspìchu a schopnosti maximální výkonnosti, ale na stranì druhé je skuteèným rizikovým èinitelem. Samoléèitelství a inklinování k.rùzným alternativním druhùm terapie až šamanského typu nejsou výjimkou. Tento faktor je nutno vždy mít na pamìti a cílenì jej sledovat, odkrývat a hlavnì dokázat sladit s vlastní racionální terapií. Také forma aplikace hraje významnou roli v komplexní terapii. Možnost kumulace úèinné látky zde mùže výraznì poškodit léèebný zámìr. V terénní praxi zjiš ujeme násle- I dující posloupnost volby formy podávaného léku u sportovcù: Perkutánní 60% Perorální 20% Parentcrální 15% Respiraèní 5% V poslední dobì se znaènì zvýšil podíl neinvazivních forem terapie u vìtšiny patologických stavù (riziko HIV vede k výrazné preferenci nekrvavých terapeutických postupù). Pøi tom ale s výjimkou nìkterých parenterálních aplikací nelze pøesnì stanovit množství efektivnì využitého léèebného media. Vychází se z klinických pøíznakù, jejich dynamiky, subjektivních pocitù a zejména pak ze zlepšené funkce. Tu je možno vyjadøovat relativnì pøes- 33

3 nì urèením rozsahu pohybu, anatomického uspoøádání nebo laboratornì zjištìnými zmìnami. Podstatnì složitìjší je již pøesné stanovení analgetického efektu. V absolutní vìtšinì pøípadù se hodnotí subjektivním vyjádøením pacienta. Ve vìtšinì pøípadù však neexistuje možnost objektivizace úèinnosti preparátu. Urèitou, relativnì objektivní, metodu je bìžné používání vizuální škály (tzv. Harrissonovy) s numerickým vyjádøením subjektivních pocitù. Právì ve sportovní medicinì a zejména ve sportovní traumatologii, jsou perkutánní prostøedky pravdìpodobnì (snad s výjimkou dermatologie) nejèastìji používány. A tady musíme upozornit, že bohužel nejenom lékaøi, ale èasto pragmaticky i fyzioterapeuty a maséry a dokonce sponte sua též trenéry a sportovci samými. Nesprávná aplikace i indikace mùže vyvolat patologický stav, ale také se vnést do tìla látky, které jsou uvedené na dopingové listinì. Proto je nutno podrobnì znát nejenom složení linimenta, ale i kvalitu a kvantitu jednotlivých jeho složek. Navíc se musí pøihlížet k rychlosti penetrace a tzv. bariérové stìnì pro prostupnost. Ukazuje se dále riziko interakce, které se zatím zcela pomíjelo. Koneènì dalším faktorem musí být povìdomí o tom, jak podávaný preparát pùsobí lokálnì a jak celkovì. Samozøejmým doplnìním procesu volby je i obecný princip znalosti možné alergické reakce. Perkutánní aplikace lékù je pacienty vesmìs velice dobøe pøijímána a relativnì málo je zatìžuje (s výjimkou nìkterých alergikù). Obecnì se mùže orientaènì stanovit posloupnost vstøebávání jednotlivých forem lokálnì aplikovaných látek podle charakteru postižení mezenchymální soustavy. Zde sehrává významnou roli vehiculum. To spoluutváøí komplexní terapeutický pøístup a ovlivòuje penetraci nejen pokožkou, ale i dalšími tkánìmi. Nelze ani pomíjet celkové sekundární ovlivòování pacienta (vùnì, taktilní vjemy a podobnì). V souèasnosti jsou na trhu tyto formy perkutánních lékù: 1. spreje, 2. ochlazovací (ledové) náèinky, 3. obklady, 4. roztoky, 5. gely, 6. masti, 7. pasty, 8. krémy, 9. náplasti s úèinnou látkou. Vlastní volba musí mimo obecných, již výše uvedených kriterií naplòovat následující požadavky: 1. molekulární hladina farmaka i vehikula nemá pøesáhnout 400 mol/hod, 2. dostateèná rozpustnost ve vodì i oleji, 3. nízká polarita, aby nedocházelo k disociaci, 4. povrchová teplota pokožky v místì aplikace s optimálním rozsahem C, 5. ph pokožky s optimem 4,6 (pøi èemž pásmo prostupnosti je v rozsahu 4,5-6,5). Tyto údaje jsou limitující a bohužel pro mnohu indikujících terapeutù èasto zcela neznámé. Proto stejnì jako pro výrobce by mìly být kriteriem i pro léèitelské týmy. Iony se totiž mohou spolupodílet na nìkdy zdánlivì bez pøíèiny vzniklé interakce a následného agonického èi èastìji antagonického efektu. Zimmermann (11) toto podtrhoval pøi izolovaném analgetickém léèení. To je odlišné od postupù doporuèovaných pøi obtížích vzniklých zánìtem èi chemickými pøíèinami ale i traumatickým impulzem. U sportovcù se hojnì vyskytuje bolest pøi a po zátìži. I když její podstata je dùsledkem zmìnìného vnitøního prostøedí pøi svalové práci a zdánlivì tedy jde o èistì chemickou pøíèinu, je vždy nutné provedení kineziologického rozboru, analogického jako je tomu u dìtí v rané ontogeneze (4). Vytváøí se tak potøeba exaktního stanovení stupnì únavy (a již fyziologické èi patologické) a s tím souvisejícího stavu trénovanosti (2,10). U diagnosticky i léèebnì složité skupiny artralgií a entezopatií se postupuje podobnì, ale navíc je tøeba zhodnotit i èasové a dynamické pùsobení (8). Souèasná nabídka léèebných perkutánních prostøedkù je relativnì bohatá. Ukazují to v pøehledu Tab. I. a Tab

4 I Tab. I. Èetnost registrovaných analgetických prostøedkù hybné soustavy (8) Tab. 2. Poèet registrovaných perkutánních antiflogistik v ÈR k (7) Sprej Roztok Mast Krém Gel Náplast V poslední dobì se dostávají do popøedí zájmu fytopreparáty. Návrat k pøírodní terapii je módním trendem celé spoleènosti a je odrazem jejího myšlení. Dlouhodobé používání v lidovém léèitelství a zkušenosti generací podtrhují tuto vlnu. Herbáøe Matioliho a další, stejnì i lékaøské spisy z poèátku novovìku je podrobnì popisovaly a doporuèovaly. Na trhu je jich celá øada, ale mezi registrovanými léky je jich v ÈR minimum. U nás jsou øazeny do skupin kosmetických èi výživových. Pøi indikování fytopreparátù je vždy tøeba peèlivì sledovat jejich koncentraci pro odlišení od homeopatik. Tabulka 3 uvádí pøehled pùsobení tìch nejèastìji používaných. Tab. 3. Nejèastìj; používanéfytolátky v perkutánní terap;; Název Forma aplikace IndiKace Andìlika lékaøská Roztok Myalgie, otok, zhmoždìnf Archangelica off.is. - L Armca OTY Qrel, ro~ My~e. znmozaeni 35

5 I Tab. 3. (pokraèování) Název Kostival lékaøský ' '~eb.yjum of!. Majoránka zahradnf~jorana hortensis Mateøídouška obecná _Thymus ~~eyllum Mìsíèek kvìt Calendula of!. Tøezalka teèkovaná Hypericum -. perforatum Forma aplikace Mast, roztok, obklad Olejová emulze Koupel Mast, krém Krém, roztok, Indikace Myalgie, zhmoždìnf, otok Myalgie Celková únava.~y~gie Regenerace pokožky obklad dermatitis V klinické praxi se mùže za urèitých okolností potencovat jejich úèinek elektrostimulací v místì jejich aplikace (3). Možností je jistì øada, ale naše zkušenosti ukazují na vhodnost použití pøenosného pøístroje (8), kde je výhodou snadný transport a aplikovatelnost v terénu. Široký výbìr eletrostimulaèních metod i možnost stanovení detailního specifického programu pro jednotlivého pacienta je další výhodou. Napø. pøístroj STIWEL takto využívá vìtšina našich špièkových profesionálních klubù, ale i svazù a organizací. Také v jedné z armád NATO je jich v provozu nìkolik desítek. Pro využití v kombinaci s aplikací perkutánních léèebných prostøedkù však je nutný pøímý lékaøský nebo jiný odborný dohled, aby nedošlo k nevhodné sumaci. Kombinace elektroterapie s perkutánní léèbou umožòuje (1) vnášet úèinnou látku i do míst složitì pøístupných. Ta se stimulují elektricky a látka se aplikuje v okolí. Elektrické vlnìní pak zajistí správné cílení léèby. V pøehledu lze uvést tyto možnosti potencování léèby elektroterapií: 1. vnášení léèebného prostøedku s využitím jeho vazby na koloidní èástice èi volné ionty. Látka se transportuje galvanickým proudem do podkoží a odtud se postupnì vstøebává. 2. galvanický proud sám pùsobí na bunìèné struktury a uvolní vazby v intra- i extracelulárním prostoru. 3. cílené dráždìní svalu vyvolá jeho kontrakci a zmìní jeho vnitøní vazby. 4. podobný efekt mají i další, diadynamické proudy, kde je výrazný hlavnì spasmolytický efekt. 5. využitím louleho tepla a velikosti elektrické vlny je možno relativnì pøesnì zacílit pùsobení. Elektrostimulace vyvolá vlnìní (undulaèní princip) jednotlivých èásti a toho lze použít jak v diagnostice tak i terapii (1). Úèinek je pøevážnì spasmolytický a to jak pøímým pùsobením vlny, tak i prostøednictvím vnášeného léku. Pøi diagnostice se hodnotí odezva tkánì (nìkdy i orgánu èi organizmu jako celku) na známý impuls. Dùležitý je však správný výbìr metody a metodiky podle požadovaného léèebného cíle. Prokazuje to Tabulka 4. Klinické zkušenosti Na našem pracovišti jsme nìkolik let sledovali lokální pùsobení perkutánnì podaného analgetického preparátu a hodnotili dynamij<:u zmìn vnímání elektrického dráždìni; Pracovali jsme podle doporuèení výrobce s pravot1hlými impulsy v trvání 200 msec. To umožòuje urèovat efektivitu testovaného prostøedku' jako celku i jeho jednotlivých složek a navíc i urychlit a zvýšit jeho okamžitou úèinnost (5). Vzhledem k tomu, že naše kliniky zajiš ují léèebnou péèi pro sportovce rùzné výkonnosti i vìku, jsme se pokusili mimo klinického 36

6 I Tab. 4. Schema efektivity perkutánní elektroterapie I Cíl TENS Laser Analgezie Myorelaxace Vazokonstrikce, Vazodilatace TENS -transkutánní elektroneurostimulace hodnocení efektu i o objektivizaci pùsobení liniment èi pøesnìji urèení jeho prostupnosti pokožkou (6). Pøesnì stanovený algický impuls vyvolá subjektivní pocit bolesti, který registrujeme na škále (Tab. 5). V ní uvedené hodnoty jsou orientaèním podkladem nejen pro výbìr, ale i racionalitu kombinací jednotlivých složek. Èasový údaj je také cenným ukazatelem nejen odstranìní bolesti ale i možným kritickým obdobím sníženého vnímání bolesti a tím i zvýšeného rizika mikro- a nakonec i makrotraumat. Tab. 5. Rychlost nástupu a doby pùsobení úèinné látky (10) i Forma Sprej Roztok Gel Krém Mast Nastup do 5 min 10 min 10 min 30 min 60 min Trvánr 5-20 min min min min min U liniment kalkulujeme jak s vlastní léèebnou funkcí, tak v poèátku i s iniciální vasokonstrikèní (chladivou) fází a následnou hyperemií. Zatím co u neutrálního roztoku pitné vody se hodnoty prvnì vnímaného impulsu pohybují v rozmezí 1,7-2,14 ma, u komplexu preparátu Sportino je to v pásmu 2,93-3,22 ma. Konkrétní vyjádøení efektivity preparátu (vy jádøené zvýšením prahu prvního vjemu impulsu) je pak ihned po aplikaci v 65,52 %, po 5 minutách jej registruje 60,8% a po 10 minutách 66,45%. Nevýznamný pokles po 5 minutách je možno pøièíst odeznìní chladivého pùsobení(5, 9). Je tedy možno uzavøít, že testované látky zvýšily statisticky významnì práh tolerance bolestivého impulzu. Tato metodika umožòuje orientaènì stanovit prostupnost léèiva pokožkou a usnadnit volbu preparátu. Zároveò pak potvrzuje vhodnost elektrostimulace nejen jako samostatné metody volby terapie, ale i jako faktoru potencujícího rychlost a smìrování zvoleného léèiva. Závìr Perkutánní terapie je významnou složkou komplexní léèby zejména u postižení hybné soustavy. U sportovcù, kde vìtšina aktivit je právì jí realizována, patøí mezi dominující prostøedky. Kombinací chemopreparátù s pøírodními látkami v adekvátní vyváženosti se mùže podílet na urychlení procesu terapie, rekonvalescence i regenerace a tím urychlení návratu do tréninkového procesu. Navíc je ji možno kombinovat s elektroléèbou. Nelze však pomí- 37

7 jet ani nìkterá rizika tìchto vazeb. Mezi nimi je možnost fyzické zátìže ještì ne zcela zdravého jedince, ale i možnost interakce jednotlivých složek terapie. Nesprávná indikace stejnì jako povolení zátìže nemocného je stejnì nebezpeèná pøi léèbì linimenty jako u ostatních terapií. Literatura 1. Belehradek J, Domenge Ch, Luboinski B. Elektrochemotherapy. Cancer 1993; 72: Cook DB, Connor PJ, Eubanks SA, Smith JC, Lee M. Naturaly occuring muscle pain during exercise. Med Sci Sports Exerc 1997; 29: Ishimaru K, Kawakita K, Sakita M. Analgetic effects induced by TENS and electroacopuncture with different types of stimulating elektrodes on deep tissues in human subjects. Pain 1995; 63: Koláø P. Operaèní léèba u pacientù s DMO a jejich motorický vývoj. Reh a fyz lék 2001; 8: Kuèera M, Smetana V, Kálal J, Koláø P.Sportino akut sprej v léèbì algických pøíznakù a funkèních poruch hybné soustavy. Med.Sport.Boh.S.iov 1997; 2: Kuèera M, Kálal J, Polesná J. Effect of Symphytum ointment on muscular symptoms and functionallocomotor disorders.advent in Therapy (USA) 2000; 17: Pharmindex- Brevíø. Praha, Ratiopharm 1999/1. 8. Pizzeti M, Marzini G, Ippolito E. Phytopack ispex in the treatment of degenerative artropaties and insertio tendopaties. Minerva Med 1985; 76: Radvanský J, Kálal J, Kuèera M. Zmìna prahu citlivosti na elektrickou stimulaci pùsobením spreje Sportino a jeho složek. Med Sport Boh Slov 1998; 7; Walling K, Sundelin G, Ahlgren J, Jarvholm B. Percived pain before and after three execise programs. Pain. 2000; 85: Zimmermann M. Basic concepts of pain and pain therapy. Arzneimittelforschung 1984; 34: Prof. MUDr. M. Kuèera, DrSc. Klinika tìlových. lékaøství a Klinika rehabilitace FN Motol V Úvalu 84, Praha 5 Lékaøská poradna pro sportovce Dle usnesení výboru Èeské spoleènosti tìlovýchovného lékaøství, mohou lékaøská pracovištì, která poskytují léèebnì preventivní péèi sportovcùm používat k oznaèení svého pracovištì licenci s emblémem Spoleènosti. Licence jsou èíslované a o jejich vydání je vedena evidence. Nositeli této licence mohou být lékaøi, kteøí absolvovali Základní kurz ve sportovní medicínì, jehož je ÈSTL spolupoøadatelem, a splnili další podmínky. Tìmto lékaøùm je licence vydána po absolvování Základního kurzu. Lékaøi, kteøí mají atestaci z tìlovýchovného lékaøství. a mají zájem o tuto licenci, nech laskavì požádají o její vydání a na základì kopie diplomu o atestaci jim bude zaslána. Uveïte rovnìž adresu bydlištì. Pøedáváním licencí povìøil výbor ÈSTL doc. MUDr. J. Máèkovou, CSc. která vyøídí Vaše požadavky. Kontaktní adresa: Klinika tìlovýchovného lékaøství, FN Motol, V Úvalu 84, Praha 5, tel: , J. Novotný 38

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní kùže a bradavic v areálech Každý èlovìk prožije bìhem svého života mnoho situací a událostí, v nichž se v souvislosti s ménì èi více závažnými prohrami, zklamáními

Více

Pøehled úèinnosti intervencí protidrogové léèby v Evropì 6 7 9 10 11 ê á 13 1 Úèinnost, efektivita a nákladová efektivita Tabulka 1: Definice úèinnosti, efektivity a nákladové efektivity 15 1 16 2

Více

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 5 Obsah 7 1 Preambule 9 10 11 2 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 12 3 Základní východiska 13 4 Pøístupy k øešení

Více

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno.

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno. Výroèní zpráva rok 2008 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný život spoluobèanù.

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Léèba problémù spojených se zneužíváním drog: dùkazy o úèinnosti 6 7 Slovník pojmù 9 1 Dùkazy o úèinnosti Pozn. editora èeského vydání: V pùvodním originálním textu jsou používány termíny drug use treatment,

Více

Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal

Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal 15 let příznivých se systémovou enzymoterapií (SET) v komplexní léčbě postižení pohybového aparátu v leteckém průmyslu

Více

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU Z. Horáková Èeské vysoké uèení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Abstrakt Práce se zabývá termovizním mìøením pacientù, kteøí

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Wobenzym. Klíè ke zdraví. a poruchám imunity

Wobenzym. Klíè ke zdraví. a poruchám imunity Klíè ke zdraví Wobenzym Velká soutìž Proti zánìtùm, otokùm a poruchám imunity Vìnujte, prosím, pozornost pøíbalovému letáku. O pøípadných nežádoucích úèincích se informujte také u lékárníka nebo ošetøujícího

Více

Výroèní zpráva. rok 2007

Výroèní zpráva. rok 2007 Výroèní zpráva rok 2007 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný ivot spoluobèanù. Hlavním

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net MOZEK STEJNÌ JAKO MÍCHA TVOØÍ CENTRÁLNÍ NERVOVÝ SYSTÉM. JEDNÁ SE O VELMI SLOŽITÉ ORGÁNY, KTERÉ VYTVÁØEJÍ NERVOVÉ BUÒKY, JENŽ MAJÍ VELMI MALOU SCHOPNOST SE OBNOVOVAT. POŠKOZENOU NERVOVOU BUÒKU SE JEN MÁLOKDY

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA. Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3

PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA. Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 BR NO 301. 1.- 21. 2.2 00 9 Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 poøádá ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU Brno PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

JAK SE ZBAVIT ALERGIE

JAK SE ZBAVIT ALERGIE MUDr. M. O. Bruker JAK SE ZBAVIT ALERGIE Pøíèiny a léèení astmatu, ekzémù, neurodermitidy, senné rýmy a vyrážek Eko-konzult Když se neví, proè pacient, který byl pùvodnì zdravý, jednoho dne na pyl reaguje

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX Jiøí Hrbáèek Praha 1998, BEN Jiøí Hrbáèek PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX lektor: RNDr Jiøí Poš Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

Projekt ncrnapain: Charakteristika projektu I

Projekt ncrnapain: Charakteristika projektu I Projekt ncrnapain: Charakteristika projektu I Název: Non-coding RNAs in neurogenic and neuropathic pain mechanisms and their application for risk assessment, patient stratification and personalised pain

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Jak pracovat s lidmi, aby omezili

Jak pracovat s lidmi, aby omezili METODIKA N 8 Marnie Engelander Ernie Lang Rob Lacy Richard Cash Jak pracovat s lidmi, aby omezili nebo přestali užívat konopí NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Efektivní

Více

Edgar Cayce. Eko konzult

Edgar Cayce. Eko konzult Edgar Cayce JÍDLO A ZDRAVÍ Eko konzult Co jsou to vitaminy? Co jsou to aminokyseliny? Jakýsi hudební vìdec jednou poznamenal, že vitamin je jednotou ignorance nikdo neví, co to je. Pouze se ví k èemu slouží.

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

poøádá pod záštitou Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie

poøádá pod záštitou Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie BR NO 301. 1.- 21. 2.2 00 9 Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 poøádá pod záštitou Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie PREPARAÈNÍ KURZ ORL

Více

GS1 BarCodes. GS1 DataMatrix. Datové nosièe vyvinuté na. dat na omezeném prostoru. pro mnoho praktických

GS1 BarCodes. GS1 DataMatrix. Datové nosièe vyvinuté na. dat na omezeném prostoru. pro mnoho praktických GS1 DataMatrix GS1 BarCodes Datové nosièe vyvinuté na 2D bázi pøedstavují možnost kódování vysokého poètu dat na omezeném prostoru. Stávají se tak ideálním øešením pro mnoho praktických aplikací globálnì

Více

Edukaèní centrum praktické anatomie. a Anatomický ústav LF MU v Brnì. poøádá PREPARAÈNÍ KURZ ORL CHIRURGIE UCHA A SPÁNKOVÉ KOSTI

Edukaèní centrum praktické anatomie. a Anatomický ústav LF MU v Brnì. poøádá PREPARAÈNÍ KURZ ORL CHIRURGIE UCHA A SPÁNKOVÉ KOSTI Edukaèní centrum praktické anatomie a Anatomický ústav LF MU v Brnì poøádá PREPARAÈNÍ KURZ ORL CHIRURGIE UCHA A SPÁNKOVÉ KOSTI Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno Kamenice 3 BRNO 28.11. - 30.11.2012

Více

POZNÁVÁME HOMEOPATII Jak se léèit šetrnì

POZNÁVÁME HOMEOPATII Jak se léèit šetrnì MUDr. Kateøina Formánková MUDr. Miriam Kabelková MUDr. Ilona Ludvíková POZNÁVÁME HOMEOPATII Jak se léèit šetrnì Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420

Více

Obr azové for máty - GIF, J PEG a PNG - jak a kdy je použít?

Obr azové for máty - GIF, J PEG a PNG - jak a kdy je použít? Grafické systémy a DTP Obr azové for máty - GIF, J PEG a PNG - jak a kdy je použít? Za posledních deset let doðlo k bouølivému vývoji v oblasti tvorby webu. Spousta uživatelù se nauèila jazyk HTML a kaskádové

Více

Pøíruèka pro obce a jejich zastupitele

Pøíruèka pro obce a jejich zastupitele Pøíruèka pro obce a jejich zastupitele NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STØEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Identifikace a øešení rizik spojených s hraním hazardních her Pøíruèka pro obce a jejich zastupitele

Více

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ Babysense II je na obsluhu nenároèný pøístroj urèený pro použití v domácnostech i zdravotnických zaøízeních vhodný pro v zásadì zdravé kojence, vyjma kojencù s vysokým rizikem

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 2 5 8 PhDr. Jan Èinèera, Ph.D.

Více

ÚVOD DO PSYCHOTERAPIE 3., aktualizované a doplnìné vydání. prof. PhDr. Jan Vymìtal

ÚVOD DO PSYCHOTERAPIE 3., aktualizované a doplnìné vydání. prof. PhDr. Jan Vymìtal prof. PhDr. Jan Vymìtal ÚVOD DO PSYCHOTERAPIE 3., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 www.grada.cz jako

Více

REVOLUÈN? PERSPEKTIVA

REVOLUÈN? PERSPEKTIVA REVOLUÈN? PERSPEKTIVA Nejbezpeènìji, proti smìru jízdy, od narození do 18kg (cca do 4 let) Pøevratná novinka v dìtských autosedaèkách ECE R-44/04 kategorie 0+/I, 0-18KG Cestování zády proti smìru jízdy,

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2 SKUPINA 0: Obor Kovy a kovové výrobky I VÁZANÉ ŽIVNOSTI Prùkaz zpùsobilosti Poznámka Výroba slitin drahých kovù pro klenotnické a dentální úèely SKUPINA 0: Osvìdèení o splnìní dalších podmínek podle 48

Více

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci.

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci. Partnerský program Partnerský program GS1 Czech Republic pøedstavuje, v souladu s celosvìtovými vývojovými trendy v oblasti obchodnì-technických vztahù, pokroèilý stupeò spolupráce mezi nositelem standardù

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

1. Pravidla obezøetného podnikání 2 1. 1 Pøehled pravidel platných v roce 1997 3 1. 2 Pøíprava nových regulatorních opatøení Èeské národní banky 6

1. Pravidla obezøetného podnikání 2 1. 1 Pøehled pravidel platných v roce 1997 3 1. 2 Pøíprava nových regulatorních opatøení Èeské národní banky 6 BANKOVNÍ DOHLED V ÈESKÉ REPUBLICE VROCE 1997 OBSAH: A. BANKOVNÍ DOHLED V ROCE 1997 1 1. Pravidla obezøetného podnikání 2 1. 1 Pøehled pravidel platných v roce 1997 3 1. 2 Pøíprava nových regulatorních

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem Regulátor TERM 2.2u NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.2u Úvod Regulátor TERM 2.2u je zjednodušenou verzí regulátoru TERM 2.2 a je

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 6 8 MUDr. Jan Piťha, CSc.

Více

HIVAIDS. P ÍRUâKA HIV PORADENSTVÍ

HIVAIDS. P ÍRUâKA HIV PORADENSTVÍ HIVAIDS P ÍRUâKA HIV PORADENSTVÍ Autoři: RNDr. Marie Brůčková, CSc MUDr. Miloslava Březovská MUDr. Karel Hampl, CSc. MUDr. Anna Kubátová PhDr. Hana Malinová, CSc. Mgr. Blanka Petrošová MUDr. Ivo Procházka,

Více

ENERGIE Z BIOMASY. Øada vysoce úèinných kotlù o výkonu 1 až 3 MW pro energetické využití rùzných druhù biomasy a fytomasy. Dodavatelský tým VHS

ENERGIE Z BIOMASY. Øada vysoce úèinných kotlù o výkonu 1 až 3 MW pro energetické využití rùzných druhù biomasy a fytomasy. Dodavatelský tým VHS Dodavatelský tým ENERGIE Z BIOMASY EVECO Brno, s.r.o. Øada vysoce úèinných kotlù o výkonu 1 až 3 MW pro energetické využití rùzných druhù biomasy a fytomasy Ústav procesního a ekologického inženýrství,

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy!

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy! Vážení ètenáøi, v textu publikace Projektový management podle IPMA (ISBN 978-80-247-2848-3) jsme po jejím vytištìní zjistili, že na stranì 80 je chyba v tabulce 1.04.6, na stranì 168 je chyba v obrázku

Více

NEROVNOMÌRNÌ ROZVRŽENÁ PRACOVNÍ DOBA

NEROVNOMÌRNÌ ROZVRŽENÁ PRACOVNÍ DOBA PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NEROVNOMÌRNÌ ROZVRŽENÁ PRACOVNÍ DOBA SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21 113

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 3 3 2 7 U k á z k a k n i h

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Podìkování patøí pøedevším mým žákùm, kteøí mì po nìkolik let svými nápady inspirovali.

Podìkování patøí pøedevším mým žákùm, kteøí mì po nìkolik let svými nápady inspirovali. Podìkování patøí pøedevším mým žákùm, kteøí mì po nìkolik let svými nápady inspirovali. Dále dìkuji redakci nakladatelství Grada, paní redaktorce Mgr. Danì Trojákové za vstøícnou spolupráci a Bc. Marii

Více

hluk.qxd 18.1.2004 16:13 StrÆnka 3 HLUK V PROSTŘEDÍ HLUK V PROSTŘEDÍ Problematika a řešení RNDr. Miloš Liberko Obsah

hluk.qxd 18.1.2004 16:13 StrÆnka 3 HLUK V PROSTŘEDÍ HLUK V PROSTŘEDÍ Problematika a řešení RNDr. Miloš Liberko Obsah hluk.qxd 18.1.2004 16:13 StrÆnka 3 Problematika a řešení RNDr. Miloš Liberko Obsah 1 ÚVOD...4 2 FENOMENOLOGIE HLUKU aneb IDENTIFIKACE A CHARAKTERIZACE...5 3 EMISNÍ A IMISNÍ PROBLEMATIKA HLUKU...12 4 AKTUÁLNÍ

Více

JEDNODUCHÝ NUTRIČNÍ SOFTWARE PRO RYCHLÉ HODNOCENÍ A VÝSLEDKY JEHO DISTRIBUCE ZÁJEMCŮM

JEDNODUCHÝ NUTRIČNÍ SOFTWARE PRO RYCHLÉ HODNOCENÍ A VÝSLEDKY JEHO DISTRIBUCE ZÁJEMCŮM JEDNODUCHÝ NUTRIČNÍ SOFTWARE PRO RYCHLÉ HODNOCENÍ A VÝSLEDKY JEHO DISTRIBUCE ZÁJEMCŮM SIMPLE NUTRITION SOFTWARE FOR QUICK ASSESSMENT AND THE RESULTS OF ITS DISTRIBUTION TO MEMBERS OF THE PUBLIC JINDŘICH

Více

S tudie Hnutí DUHA Koncepce reformy poplatkù z tìžby nerostných surovin srpen 2000 Zpracoval Vojtìch Kotecký Vydalo Hnutí DUHA v srpnu 2000 ISBN 80-902056-9-0 Hnutí DUHA, Bratislavská 31, 602 00 Brno tel.:

Více

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE Kolektiv autorů Editoři: prof. MUDr. Pavel Kuna, DrSc. doc. MUDr. Leoš Navrátil, CSc. AUTORSKÝ KOLEKTIV Fenclová

Více

Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace

Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Poznámka: Tento souhrn údajů o přípravku a příbalová informace mohou být následně dle potřeby aktualizovány

Více

Vrcholové øídicí systémy ABB

Vrcholové øídicí systémy ABB Vrcholové øídicí systémy ABB Èlánek popisuje vrcholové øídicí systémy ABB pro øízení distribuèních sítí. Tyto systémy jsou obvykle souèástí dispeèerských center a mají vazby na technologické øídicí a obslužné

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., MUDr. Rudolf Červený PhD., MUDr.Helena Hovorová, MUDr. Oto Košta, PhD., prof. MUDr. Hana Kubešová, CSc., Doc. MUDr.

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

CVIKY NA VAŠI BOLEST Rychlá a úèinná úleva

CVIKY NA VAŠI BOLEST Rychlá a úèinná úleva MUDr. Kamil Ramík CVIKY NA VAŠI BOLEST Rychlá a úèinná úleva Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386401, fax: +420 220 386400 www.grada.cz jako svou 3323. publikaci

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO

1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO 1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO Vìra Vojtová Klíèová slova aktivní politika zamìstnanosti, èásteèná invalidita, diskriminace v zamìstnání, kratší pracovní doba,

Více

Statistické zpracování výkazů pro zdravotní pojišťovny

Statistické zpracování výkazů pro zdravotní pojišťovny Příloha 2 Statistické zpracování výkazů pro zdravotní pojišťovny 1 Důvody pro použití administrativních dat v tomto projektu 1.1 Co jsou to administrativní data Data administrativní jsou data sbíraná celonárodně

Více

BOLEST II. Terapie, ošetřování nemocného s bolestí

BOLEST II. Terapie, ošetřování nemocného s bolestí BOLEST II. Terapie, ošetřování nemocného s bolestí Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 20.3.2009 Bc.Eva Matoušková Léčba bolesti tradiční

Více

Tato publikace vznikla za podpory grantu MŠMT 2D06013, projekt Trénink kognitivních funkcí u stárnoucí populace efektivita a využití je financován

Tato publikace vznikla za podpory grantu MŠMT 2D06013, projekt Trénink kognitivních funkcí u stárnoucí populace efektivita a využití je financován Tato publikace vznikla za podpory grantu MŠMT 2D06013, projekt Trénink kognitivních funkcí u stárnoucí populace efektivita a využití je financován Ministerstvem školství, mládeže a tìlovýchovy ÈR v rámci

Více

Vytváøení sí ového diagramu z databáze: pøíklad

Vytváøení sí ového diagramu z databáze: pøíklad Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

ÈÁST VIII - M I K R O È Á S T I CE A JEJICH CHOVÁNÍ

ÈÁST VIII - M I K R O È Á S T I CE A JEJICH CHOVÁNÍ 1 ÈÁST VIII - M I K R O È Á S T I CE A JEJICH CHOVÁNÍ 32 Základní èástice 33 Dynamika mikroèástic 34 Atom - elektronový obal 35 Atomové jádro 36 Radioaktivita 37 Molekuly TABULKA: Základní èástice Druh

Více

Základy sportovní výživy. Marie Joachimová Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2lf UK a FN Motol

Základy sportovní výživy. Marie Joachimová Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2lf UK a FN Motol Základy sportovní výživy Marie Joachimová Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2lf UK a FN Motol Specifika výživy ve sportu Vyšší spotřeba E a živin Pitný režim Specifika v období sportovního

Více

PRAKTICKÝ KADAVERÓZNÍ KURZ

PRAKTICKÝ KADAVERÓZNÍ KURZ Edukaèní centrum praktické anatomie a Anatomický ústav LF MU v Brnì poøádá PRAKTICKÝ KADAVERÓZNÍ KURZ KOLENO, HLEZNO, ZADONOŽÍ REKONSTRUKCE a MINIINVAZIVITA BRNO 16.10. - 17.10.2013 Místo konání: Anatomický

Více

Ženy ve sportu v Èeské republice Zkušenosti sportovkyò. Kari Fasting Nadìžda Knorre

Ženy ve sportu v Èeské republice Zkušenosti sportovkyò. Kari Fasting Nadìžda Knorre Ženy ve sportu v Èeské republice Zkušenosti sportovkyò Kari Fasting Nadìžda Knorre Norská sportovní univerzita a Èeský olympijský výbor Oslo a Praha 2005 Ženy ve sportu v Èeské republice Zkušenosti sportovkyò

Více

6 Krizové a obtížné situace v ordinaci praktického lékaře. Péče o pacienty s těžkou psychickou poruchou v ordinaci praktického lékaře

6 Krizové a obtížné situace v ordinaci praktického lékaře. Péče o pacienty s těžkou psychickou poruchou v ordinaci praktického lékaře 6 Krizové a obtížné situace v ordinaci praktického lékaře Péče o pacienty s těžkou psychickou poruchou v ordinaci praktického lékaře MUDr. Jarmila Klímová Je psychiatrem a psychoterapeutem s poradenskou

Více

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Úvod Myelosuprese (poškození krvetvorby) patří mezi nejčastější vedlejší účinky chemoterapie.

Více

BOLEST ÈASOPIS PRO STUDIUM A LÉÈBU BOLESTI PØEPRACOVANÉ VYDÁNÍ. www.tigis.cz/bolest/index.htm

BOLEST ÈASOPIS PRO STUDIUM A LÉÈBU BOLESTI PØEPRACOVANÉ VYDÁNÍ. www.tigis.cz/bolest/index.htm BOLEST ÈASOPIS PRO STUDIUM A LÉÈBU BOLESTI Metodické pokyny pro farmakoterapii bolesti PØEPRACOVANÉ VYDÁNÍ www.tigis.cz/bolest/index.htm EXCERPOVÁNO V BIBLIOGRAPHIA MEDICA ÈECHOSLOVACA INDEXOVÁNO V EMBASE

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC, a. s.... umíme pomáhat... Pøíruèka kvality

KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC, a. s.... umíme pomáhat... Pøíruèka kvality KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC, a. s.... umíme pomáhat... Pøíruèka kvality Pøíruèka systému managementu kvality 1. Prohlášení Tato pøíruèka systému managementu kvality popisuje systém managementu kvality (dále

Více

Transdermální buprenorfin. Pavel Ševčík KARIM LF MU a FN Brno

Transdermální buprenorfin. Pavel Ševčík KARIM LF MU a FN Brno Transdermální buprenorfin Pavel Ševčík KARIM LF MU a FN Brno Náplasťové systémy Spolu s p.o. aplikací nejúspěšnější způsob řízeného podávání léčiv Přes 35 náplastí v EU a USA Přibližně 70 přípravků v registraci

Více

Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdìlávání PUBLIKACE Tento dokument byl vytvoøen a publikován Evropskou agenturou pro rozvoj speciálního vzdìlávání. Citace z tìchto materiálù mohou být použity,

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

MBA. ve zdravotnictví

MBA. ve zdravotnictví MBA ve zdravotnictví CO JE TO MBA? MBA je titul Master of Business Administration udìlovaný po studiu, které poskytuje teoretickou a praktickou výuku podnikatelského managementu, øízení institucí. MBA

Více

Akné. www.hormonalni-antikoncepce.cz. Odpovìdi na Vaše otázky a mnoho dalších informací najdete na: Razítko lékaøe:

Akné. www.hormonalni-antikoncepce.cz. Odpovìdi na Vaše otázky a mnoho dalších informací najdete na: Razítko lékaøe: Akné Odpovìdi na Vaše otázky a mnoho dalších informací najdete na: www.hormonalni-antikoncepce.cz Razítko lékaøe: CZ BLR 0407 Obsah Krásná, èistá ple bez chyb Tajemství kùže Týká se to témìø každého Co

Více

Užívání drog ve skupinách s obtížným pøístupem k drogovým službám 6 7 1 9 2 2/1 Terminologie 2/2 Zpùsoby dìlení podle jednotlivých skupin 11 2 2/3 Jiné zpùsoby dìlení 12 2 Tabulka 1: Hlavní znaky obtížnì

Více

Registraèní èíslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0111

Registraèní èíslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0111 2012/ 12 / 2 PROJEKTOVÁ PØÍLOHA Síťování vìdecko-výzkumných kapacit a cílený rozvoj spolupráce mezi vysokými školami, veøejnou správou, soukromým a neziskovým sektorem v adiktologii (NETAD) Hlavním cílem

Více

PESexcl. PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde

PESexcl. PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde PESexcl PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde PESexcl Hotová pøedpøipravená makra VBA pro program Microsoft EXCEL umožòující výmìnu tabulek dat s automaty MICROPEL

Více