K nìkterým novým pohledùm na použití lokálních antiflogistik ve sportovní medicínì

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "K nìkterým novým pohledùm na použití lokálních antiflogistik ve sportovní medicínì"

Transkript

1 Med Sport Boh Slov 2002; 11(1): K nìkterým novým pohledùm na použití lokálních antiflogistik ve sportovní medicínì M. Kuèeral, O. Horáèek2, J. KálaP, P. Korbeláø3, J. Radvanskýl IKlinika tìlovýchovného lékaøství 2Klinika rehabilitace 30rtopedická klinika dìtí a dospìlých Univerzita Karlova, Z.Lékaøská Fakulta, FN Motol. V práci byly použity výsledky øešenívz MŠMT , UK 2.LF 17/2 Zkrácenì pøedneseno na Støedoevropské konferenci sportovní medicíny 10C Klíèová slova: fytoterapie, elektroléèba, overloading syndrom, myalgie, otok Key words: fytotherapy, elektrotherapy, overloading syndroms, myalgia, swelling o Souhrn Perkutánní terapie patøí mezi dùležité souèásti komplexní léèby i u sportovcù. Její pøedností je snadnost aplikace a dostupnost. To ale je zároveò urèitým rizikem pøi nesprávné indikaci. Znovuobjevení fytopreparátù v poslední dobì znaènì rozšiøuje výbìr úèinných látek. I zde ovšem platí princip pøesné diagnózy a indikace. Varujeme pøed samoléèitelstvím zejména u jedincù s intenzivní tìlesnou zátìží. Mimo správné volby preparátu je dùležitá optimální forma jeho aplikace nejen z pohledu diagnózy, ale i s respektem k èasovému faktoru a rychlosti i intenzitì jeho pùsobení. S výhodu lze kombinovat perkutánní terapii s elektrostimulací. Jejím prostøednictvím jsme na našem pracovišti stanovovali terapeutický efekt jednotlivých složek liniment vèetnì tìch s rostlinnými látkami. CJ Summary Kuèera M., Horáèek O., Kálal J., Korbeláø P., Radvanský J.: To certain new views on tbe application of topical antipblogistics in sports medicine Percutaneous therapy ranks among important components of the complex treatment also for athletes. The advantage of percutaneous therapy consists in the easy application and avaibility. Simultaneously, howewer, that imposes a certain Tisk in the event of an incorect indication. The recent revival of phyto-products considerably extends the selection of active substances. Neverless, the principle of accurate diagnosis and indication should be observed also in this case. Self-medication cannot be recommended especially for individuals undergoing intensive physical training. In addition to the correct choice of a product, important also in the optimal form of its application not only with the regard to tbe diagnosis, blit also in respect of the time factor. speed and intensity of the action. Percutaneous therapy can be conveniently combined with electrostimulation. Electrostimulation was used at our department to determine the therapeutic effects of individualliniment components including liniments containing phytoagents. Úvod Perkutánní aplikace terapeutických prostøedkù je a zøejmì i v budoucnu bude nosnou a nejèastìji používanou formou léèení i u sportujících všech výkonnostních úrovní. Její úèinnost je nejen ve vlastním léèebném efektu, ale také ve stimulaci ostatních smyslù. To vše se 32

2 i ' pak pøímo èi nepøímo promítne prostøednictvím centrálního nervového systému i do tìlesné výkonnosti. V historii se tato forma používala jak v akutní terapii tak i v primární a se,- kundární prevenci. zivnì Mezi ovlivnit nejznámìjší pokožku prostøedky i tkánì pod patøily ní a vždy tím zvýšit pøírodní schopnost produkty, podávání které dokázaly výkonu. velice V antice inten-i by- c : la linimenta založena na bázi alkoholu a iritaèních preparátù kafrového typu. Proto také po- pisy gladiátorských her spolu s dramatickým vylíèením vlastního dìje vždy upozoròovaly na r ; zcela typickou vùni (èi pro nìkoho zápach) pøilehlých prostor a nakonec i vlastního sporto- ~, vištì. Nejinak je tomu dnes. I když v této sféøe má výraznou roli moderní chemie, opakova- :,. nì se laická i odborná spoleènost uchyluje k pøírodním materiálùm. Ty se v souèasné dobì \,t stávají urèitou módou a relativnì novou možností léèení pacienta. K tomu samozøejmì je -,1',r nutno pøiøazovat další metody a metodiky, které v kombinaci dokáží ovlivòovat nejen pøes- " né cílení podávaného linimenta, ale i urychlení nástupu a kvantity jeho úèinnosti i potenco- "i vání celkového efektu. Zároveò umožòují i exaktní a relativnì rychlou a pøesnou kontrl;)lu správnosti výbìru i formy úèinné látky. V souèasnosti jsou to jednak èasovì navazující aplikace hyperemizujících prostøedkù a dále elektroterapie èi lépe elektrostimulace. Platí to samozøejmì u všech onemocnìní a typù pacientù, u sportovcù by to mìlo být prioritou. U nich se totiž výraznìji podílí zákonitá disimulace jakéhokoli pùvodu. (Nelze však ani zcela vylouèit úèelový opak). Pøi této phležitosti je však povinností upozornit na urèitá rizika. Samoléèení a také aplikace bez konkrétní znalosti podstaty poruchy mùže i u zdánlivì neškodných, zejména pøírodních preparátù, vyvolat nežádoucí efekt. Samovolnost i paušalizace používání je u perkutánních forem léèby vysoká a nebezpeèná, zejména u maximálnì èi jednostrannì zatìžovaných tkání. Také vlastní aplikace musí odpovídat nejenom normì terapie, ale poèítat i s možnou infekcí a také se zvìtšenou èi naopak zmenšenou vaskularizací léèené tkánì. I Relace linimenta a ostatní terapie Sportovec jakékoli výkonnostní úrovnì podstatnì více sleduje své obtíže, které mohou ovlivnit jeho specifickou výkonnost nežli ostatní faktory aktivního zdraví. Sportovní úspìch je pro mnoho z nich dominantním faktorem jejich aktuálního života a pøímo èi nepøímo bagatelizuje èi zcela potlaèuje v absolutní vìtšinì možná prognostická rizika. Faustovský komplex se stává na jedné stranì stimulátorem úspìchu a schopnosti maximální výkonnosti, ale na stranì druhé je skuteèným rizikovým èinitelem. Samoléèitelství a inklinování k.rùzným alternativním druhùm terapie až šamanského typu nejsou výjimkou. Tento faktor je nutno vždy mít na pamìti a cílenì jej sledovat, odkrývat a hlavnì dokázat sladit s vlastní racionální terapií. Také forma aplikace hraje významnou roli v komplexní terapii. Možnost kumulace úèinné látky zde mùže výraznì poškodit léèebný zámìr. V terénní praxi zjiš ujeme násle- I dující posloupnost volby formy podávaného léku u sportovcù: Perkutánní 60% Perorální 20% Parentcrální 15% Respiraèní 5% V poslední dobì se znaènì zvýšil podíl neinvazivních forem terapie u vìtšiny patologických stavù (riziko HIV vede k výrazné preferenci nekrvavých terapeutických postupù). Pøi tom ale s výjimkou nìkterých parenterálních aplikací nelze pøesnì stanovit množství efektivnì využitého léèebného media. Vychází se z klinických pøíznakù, jejich dynamiky, subjektivních pocitù a zejména pak ze zlepšené funkce. Tu je možno vyjadøovat relativnì pøes- 33

3 nì urèením rozsahu pohybu, anatomického uspoøádání nebo laboratornì zjištìnými zmìnami. Podstatnì složitìjší je již pøesné stanovení analgetického efektu. V absolutní vìtšinì pøípadù se hodnotí subjektivním vyjádøením pacienta. Ve vìtšinì pøípadù však neexistuje možnost objektivizace úèinnosti preparátu. Urèitou, relativnì objektivní, metodu je bìžné používání vizuální škály (tzv. Harrissonovy) s numerickým vyjádøením subjektivních pocitù. Právì ve sportovní medicinì a zejména ve sportovní traumatologii, jsou perkutánní prostøedky pravdìpodobnì (snad s výjimkou dermatologie) nejèastìji používány. A tady musíme upozornit, že bohužel nejenom lékaøi, ale èasto pragmaticky i fyzioterapeuty a maséry a dokonce sponte sua též trenéry a sportovci samými. Nesprávná aplikace i indikace mùže vyvolat patologický stav, ale také se vnést do tìla látky, které jsou uvedené na dopingové listinì. Proto je nutno podrobnì znát nejenom složení linimenta, ale i kvalitu a kvantitu jednotlivých jeho složek. Navíc se musí pøihlížet k rychlosti penetrace a tzv. bariérové stìnì pro prostupnost. Ukazuje se dále riziko interakce, které se zatím zcela pomíjelo. Koneènì dalším faktorem musí být povìdomí o tom, jak podávaný preparát pùsobí lokálnì a jak celkovì. Samozøejmým doplnìním procesu volby je i obecný princip znalosti možné alergické reakce. Perkutánní aplikace lékù je pacienty vesmìs velice dobøe pøijímána a relativnì málo je zatìžuje (s výjimkou nìkterých alergikù). Obecnì se mùže orientaènì stanovit posloupnost vstøebávání jednotlivých forem lokálnì aplikovaných látek podle charakteru postižení mezenchymální soustavy. Zde sehrává významnou roli vehiculum. To spoluutváøí komplexní terapeutický pøístup a ovlivòuje penetraci nejen pokožkou, ale i dalšími tkánìmi. Nelze ani pomíjet celkové sekundární ovlivòování pacienta (vùnì, taktilní vjemy a podobnì). V souèasnosti jsou na trhu tyto formy perkutánních lékù: 1. spreje, 2. ochlazovací (ledové) náèinky, 3. obklady, 4. roztoky, 5. gely, 6. masti, 7. pasty, 8. krémy, 9. náplasti s úèinnou látkou. Vlastní volba musí mimo obecných, již výše uvedených kriterií naplòovat následující požadavky: 1. molekulární hladina farmaka i vehikula nemá pøesáhnout 400 mol/hod, 2. dostateèná rozpustnost ve vodì i oleji, 3. nízká polarita, aby nedocházelo k disociaci, 4. povrchová teplota pokožky v místì aplikace s optimálním rozsahem C, 5. ph pokožky s optimem 4,6 (pøi èemž pásmo prostupnosti je v rozsahu 4,5-6,5). Tyto údaje jsou limitující a bohužel pro mnohu indikujících terapeutù èasto zcela neznámé. Proto stejnì jako pro výrobce by mìly být kriteriem i pro léèitelské týmy. Iony se totiž mohou spolupodílet na nìkdy zdánlivì bez pøíèiny vzniklé interakce a následného agonického èi èastìji antagonického efektu. Zimmermann (11) toto podtrhoval pøi izolovaném analgetickém léèení. To je odlišné od postupù doporuèovaných pøi obtížích vzniklých zánìtem èi chemickými pøíèinami ale i traumatickým impulzem. U sportovcù se hojnì vyskytuje bolest pøi a po zátìži. I když její podstata je dùsledkem zmìnìného vnitøního prostøedí pøi svalové práci a zdánlivì tedy jde o èistì chemickou pøíèinu, je vždy nutné provedení kineziologického rozboru, analogického jako je tomu u dìtí v rané ontogeneze (4). Vytváøí se tak potøeba exaktního stanovení stupnì únavy (a již fyziologické èi patologické) a s tím souvisejícího stavu trénovanosti (2,10). U diagnosticky i léèebnì složité skupiny artralgií a entezopatií se postupuje podobnì, ale navíc je tøeba zhodnotit i èasové a dynamické pùsobení (8). Souèasná nabídka léèebných perkutánních prostøedkù je relativnì bohatá. Ukazují to v pøehledu Tab. I. a Tab

4 I Tab. I. Èetnost registrovaných analgetických prostøedkù hybné soustavy (8) Tab. 2. Poèet registrovaných perkutánních antiflogistik v ÈR k (7) Sprej Roztok Mast Krém Gel Náplast V poslední dobì se dostávají do popøedí zájmu fytopreparáty. Návrat k pøírodní terapii je módním trendem celé spoleènosti a je odrazem jejího myšlení. Dlouhodobé používání v lidovém léèitelství a zkušenosti generací podtrhují tuto vlnu. Herbáøe Matioliho a další, stejnì i lékaøské spisy z poèátku novovìku je podrobnì popisovaly a doporuèovaly. Na trhu je jich celá øada, ale mezi registrovanými léky je jich v ÈR minimum. U nás jsou øazeny do skupin kosmetických èi výživových. Pøi indikování fytopreparátù je vždy tøeba peèlivì sledovat jejich koncentraci pro odlišení od homeopatik. Tabulka 3 uvádí pøehled pùsobení tìch nejèastìji používaných. Tab. 3. Nejèastìj; používanéfytolátky v perkutánní terap;; Název Forma aplikace IndiKace Andìlika lékaøská Roztok Myalgie, otok, zhmoždìnf Archangelica off.is. - L Armca OTY Qrel, ro~ My~e. znmozaeni 35

5 I Tab. 3. (pokraèování) Název Kostival lékaøský ' '~eb.yjum of!. Majoránka zahradnf~jorana hortensis Mateøídouška obecná _Thymus ~~eyllum Mìsíèek kvìt Calendula of!. Tøezalka teèkovaná Hypericum -. perforatum Forma aplikace Mast, roztok, obklad Olejová emulze Koupel Mast, krém Krém, roztok, Indikace Myalgie, zhmoždìnf, otok Myalgie Celková únava.~y~gie Regenerace pokožky obklad dermatitis V klinické praxi se mùže za urèitých okolností potencovat jejich úèinek elektrostimulací v místì jejich aplikace (3). Možností je jistì øada, ale naše zkušenosti ukazují na vhodnost použití pøenosného pøístroje (8), kde je výhodou snadný transport a aplikovatelnost v terénu. Široký výbìr eletrostimulaèních metod i možnost stanovení detailního specifického programu pro jednotlivého pacienta je další výhodou. Napø. pøístroj STIWEL takto využívá vìtšina našich špièkových profesionálních klubù, ale i svazù a organizací. Také v jedné z armád NATO je jich v provozu nìkolik desítek. Pro využití v kombinaci s aplikací perkutánních léèebných prostøedkù však je nutný pøímý lékaøský nebo jiný odborný dohled, aby nedošlo k nevhodné sumaci. Kombinace elektroterapie s perkutánní léèbou umožòuje (1) vnášet úèinnou látku i do míst složitì pøístupných. Ta se stimulují elektricky a látka se aplikuje v okolí. Elektrické vlnìní pak zajistí správné cílení léèby. V pøehledu lze uvést tyto možnosti potencování léèby elektroterapií: 1. vnášení léèebného prostøedku s využitím jeho vazby na koloidní èástice èi volné ionty. Látka se transportuje galvanickým proudem do podkoží a odtud se postupnì vstøebává. 2. galvanický proud sám pùsobí na bunìèné struktury a uvolní vazby v intra- i extracelulárním prostoru. 3. cílené dráždìní svalu vyvolá jeho kontrakci a zmìní jeho vnitøní vazby. 4. podobný efekt mají i další, diadynamické proudy, kde je výrazný hlavnì spasmolytický efekt. 5. využitím louleho tepla a velikosti elektrické vlny je možno relativnì pøesnì zacílit pùsobení. Elektrostimulace vyvolá vlnìní (undulaèní princip) jednotlivých èásti a toho lze použít jak v diagnostice tak i terapii (1). Úèinek je pøevážnì spasmolytický a to jak pøímým pùsobením vlny, tak i prostøednictvím vnášeného léku. Pøi diagnostice se hodnotí odezva tkánì (nìkdy i orgánu èi organizmu jako celku) na známý impuls. Dùležitý je však správný výbìr metody a metodiky podle požadovaného léèebného cíle. Prokazuje to Tabulka 4. Klinické zkušenosti Na našem pracovišti jsme nìkolik let sledovali lokální pùsobení perkutánnì podaného analgetického preparátu a hodnotili dynamij<:u zmìn vnímání elektrického dráždìni; Pracovali jsme podle doporuèení výrobce s pravot1hlými impulsy v trvání 200 msec. To umožòuje urèovat efektivitu testovaného prostøedku' jako celku i jeho jednotlivých složek a navíc i urychlit a zvýšit jeho okamžitou úèinnost (5). Vzhledem k tomu, že naše kliniky zajiš ují léèebnou péèi pro sportovce rùzné výkonnosti i vìku, jsme se pokusili mimo klinického 36

6 I Tab. 4. Schema efektivity perkutánní elektroterapie I Cíl TENS Laser Analgezie Myorelaxace Vazokonstrikce, Vazodilatace TENS -transkutánní elektroneurostimulace hodnocení efektu i o objektivizaci pùsobení liniment èi pøesnìji urèení jeho prostupnosti pokožkou (6). Pøesnì stanovený algický impuls vyvolá subjektivní pocit bolesti, který registrujeme na škále (Tab. 5). V ní uvedené hodnoty jsou orientaèním podkladem nejen pro výbìr, ale i racionalitu kombinací jednotlivých složek. Èasový údaj je také cenným ukazatelem nejen odstranìní bolesti ale i možným kritickým obdobím sníženého vnímání bolesti a tím i zvýšeného rizika mikro- a nakonec i makrotraumat. Tab. 5. Rychlost nástupu a doby pùsobení úèinné látky (10) i Forma Sprej Roztok Gel Krém Mast Nastup do 5 min 10 min 10 min 30 min 60 min Trvánr 5-20 min min min min min U liniment kalkulujeme jak s vlastní léèebnou funkcí, tak v poèátku i s iniciální vasokonstrikèní (chladivou) fází a následnou hyperemií. Zatím co u neutrálního roztoku pitné vody se hodnoty prvnì vnímaného impulsu pohybují v rozmezí 1,7-2,14 ma, u komplexu preparátu Sportino je to v pásmu 2,93-3,22 ma. Konkrétní vyjádøení efektivity preparátu (vy jádøené zvýšením prahu prvního vjemu impulsu) je pak ihned po aplikaci v 65,52 %, po 5 minutách jej registruje 60,8% a po 10 minutách 66,45%. Nevýznamný pokles po 5 minutách je možno pøièíst odeznìní chladivého pùsobení(5, 9). Je tedy možno uzavøít, že testované látky zvýšily statisticky významnì práh tolerance bolestivého impulzu. Tato metodika umožòuje orientaènì stanovit prostupnost léèiva pokožkou a usnadnit volbu preparátu. Zároveò pak potvrzuje vhodnost elektrostimulace nejen jako samostatné metody volby terapie, ale i jako faktoru potencujícího rychlost a smìrování zvoleného léèiva. Závìr Perkutánní terapie je významnou složkou komplexní léèby zejména u postižení hybné soustavy. U sportovcù, kde vìtšina aktivit je právì jí realizována, patøí mezi dominující prostøedky. Kombinací chemopreparátù s pøírodními látkami v adekvátní vyváženosti se mùže podílet na urychlení procesu terapie, rekonvalescence i regenerace a tím urychlení návratu do tréninkového procesu. Navíc je ji možno kombinovat s elektroléèbou. Nelze však pomí- 37

7 jet ani nìkterá rizika tìchto vazeb. Mezi nimi je možnost fyzické zátìže ještì ne zcela zdravého jedince, ale i možnost interakce jednotlivých složek terapie. Nesprávná indikace stejnì jako povolení zátìže nemocného je stejnì nebezpeèná pøi léèbì linimenty jako u ostatních terapií. Literatura 1. Belehradek J, Domenge Ch, Luboinski B. Elektrochemotherapy. Cancer 1993; 72: Cook DB, Connor PJ, Eubanks SA, Smith JC, Lee M. Naturaly occuring muscle pain during exercise. Med Sci Sports Exerc 1997; 29: Ishimaru K, Kawakita K, Sakita M. Analgetic effects induced by TENS and electroacopuncture with different types of stimulating elektrodes on deep tissues in human subjects. Pain 1995; 63: Koláø P. Operaèní léèba u pacientù s DMO a jejich motorický vývoj. Reh a fyz lék 2001; 8: Kuèera M, Smetana V, Kálal J, Koláø P.Sportino akut sprej v léèbì algických pøíznakù a funkèních poruch hybné soustavy. Med.Sport.Boh.S.iov 1997; 2: Kuèera M, Kálal J, Polesná J. Effect of Symphytum ointment on muscular symptoms and functionallocomotor disorders.advent in Therapy (USA) 2000; 17: Pharmindex- Brevíø. Praha, Ratiopharm 1999/1. 8. Pizzeti M, Marzini G, Ippolito E. Phytopack ispex in the treatment of degenerative artropaties and insertio tendopaties. Minerva Med 1985; 76: Radvanský J, Kálal J, Kuèera M. Zmìna prahu citlivosti na elektrickou stimulaci pùsobením spreje Sportino a jeho složek. Med Sport Boh Slov 1998; 7; Walling K, Sundelin G, Ahlgren J, Jarvholm B. Percived pain before and after three execise programs. Pain. 2000; 85: Zimmermann M. Basic concepts of pain and pain therapy. Arzneimittelforschung 1984; 34: Prof. MUDr. M. Kuèera, DrSc. Klinika tìlových. lékaøství a Klinika rehabilitace FN Motol V Úvalu 84, Praha 5 Lékaøská poradna pro sportovce Dle usnesení výboru Èeské spoleènosti tìlovýchovného lékaøství, mohou lékaøská pracovištì, která poskytují léèebnì preventivní péèi sportovcùm používat k oznaèení svého pracovištì licenci s emblémem Spoleènosti. Licence jsou èíslované a o jejich vydání je vedena evidence. Nositeli této licence mohou být lékaøi, kteøí absolvovali Základní kurz ve sportovní medicínì, jehož je ÈSTL spolupoøadatelem, a splnili další podmínky. Tìmto lékaøùm je licence vydána po absolvování Základního kurzu. Lékaøi, kteøí mají atestaci z tìlovýchovného lékaøství. a mají zájem o tuto licenci, nech laskavì požádají o její vydání a na základì kopie diplomu o atestaci jim bude zaslána. Uveïte rovnìž adresu bydlištì. Pøedáváním licencí povìøil výbor ÈSTL doc. MUDr. J. Máèkovou, CSc. která vyøídí Vaše požadavky. Kontaktní adresa: Klinika tìlovýchovného lékaøství, FN Motol, V Úvalu 84, Praha 5, tel: , J. Novotný 38

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Èinnost nadace Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Spolupráce s èeskými a zahranièními onkologickými centry vèetnì studijních pobytù Zabezpeèení

Více

Pøehled úèinnosti intervencí protidrogové léèby v Evropì 6 7 9 10 11 ê á 13 1 Úèinnost, efektivita a nákladová efektivita Tabulka 1: Definice úèinnosti, efektivity a nákladové efektivity 15 1 16 2

Více

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 5 Obsah 7 1 Preambule 9 10 11 2 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 12 3 Základní východiska 13 4 Pøístupy k øešení

Více

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní kùže a bradavic v areálech Každý èlovìk prožije bìhem svého života mnoho situací a událostí, v nichž se v souvislosti s ménì èi více závažnými prohrami, zklamáními

Více

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno.

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno. Výroèní zpráva rok 2008 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný život spoluobèanù.

Více

Léèba problémù spojených se zneužíváním drog: dùkazy o úèinnosti 6 7 Slovník pojmù 9 1 Dùkazy o úèinnosti Pozn. editora èeského vydání: V pùvodním originálním textu jsou používány termíny drug use treatment,

Více

Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal

Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal 15 let příznivých se systémovou enzymoterapií (SET) v komplexní léčbě postižení pohybového aparátu v leteckém průmyslu

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU Z. Horáková Èeské vysoké uèení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Abstrakt Práce se zabývá termovizním mìøením pacientù, kteøí

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PIt HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn, SZn. S-M H M P-232654/2008/00PNI/E 1A/539-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 7.7.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

Fyzikální terapie - rozd!lení, terapeutické mo"nosti, základní indikace a kontraindikace

Fyzikální terapie - rozd!lení, terapeutické monosti, základní indikace a kontraindikace Fyzikální terapie - rozd!lení, terapeutické mo"nosti, základní indikace a kontraindikace Vyu#ující: As. Mgr. Bronislav Schreier Obecné ú#inky fyzikální terapie (FT)! Podporují a urychlují autorepara#ní

Více

Výroèní zpráva. rok 2007

Výroèní zpráva. rok 2007 Výroèní zpráva rok 2007 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný ivot spoluobèanù. Hlavním

Více

DÙVODY: * Od roku 1900 je každoroènì KVO (kardiovaskulární onemocnìní) na 1. místì v úmrtí v USA a podobnì také v ostatních civilizovaných zemích *

DÙVODY: * Od roku 1900 je každoroènì KVO (kardiovaskulární onemocnìní) na 1. místì v úmrtí v USA a podobnì také v ostatních civilizovaných zemích * Factor Base NO DÙVODY: * Od roku 1900 je každoroènì KVO (kardiovaskulární onemocnìní) na 1. místì v úmrtí v USA a podobnì také v ostatních civilizovaných zemích * Na KVO zemøe tolik lidí, jako na dalších

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

Projekt ncrnapain: Charakteristika projektu I

Projekt ncrnapain: Charakteristika projektu I Projekt ncrnapain: Charakteristika projektu I Název: Non-coding RNAs in neurogenic and neuropathic pain mechanisms and their application for risk assessment, patient stratification and personalised pain

Více

Wobenzym. Klíè ke zdraví. a poruchám imunity

Wobenzym. Klíè ke zdraví. a poruchám imunity Klíè ke zdraví Wobenzym Velká soutìž Proti zánìtùm, otokùm a poruchám imunity Vìnujte, prosím, pozornost pøíbalovému letáku. O pøípadných nežádoucích úèincích se informujte také u lékárníka nebo ošetøujícího

Více

Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B?

Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B? Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B? Co je to? Žloutenka (hepatitida) typu B je virus, který infikuje játra, a mùže vést k závažnému onemocnìní jater. Játra jsou dùležitým orgánem a obstarávají rozklad potravy

Více

BOLEST PACIENTA S CHRONICKOU RÁNOU

BOLEST PACIENTA S CHRONICKOU RÁNOU BOLEST PACIENTA S CHRONICKOU RÁNOU THE PAIN OF THE PATIENT WITH CHRONIC WOUND JITKA FRICOVÁ, MARKÉTA KOUTNÁ Univerzita Karlova, 1. lékaøská fakulta, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Klinika anesteziologie,

Více

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II.

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. Edukaèní centrum praktické anatomie ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU v Brnì a pod záštitou Central European Neurosurgical Society poøádá KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. BRNO 22.10. - 23.10.2012

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

Nabídka vyšetření a zdravotního zabezpečení pro mládežnické oddíly HC Rytíři Kladno

Nabídka vyšetření a zdravotního zabezpečení pro mládežnické oddíly HC Rytíři Kladno Nabídka vyšetření a zdravotního zabezpečení pro mládežnické oddíly HC Rytíři Kladno Kdo jsme Jsme specializovaným zdravotnickým zařízením zaměřeným na sportovce a fyzicky aktivní osoby. Našim cílem je

Více

Komplexní léčba dětí s DMO (CP) a jinými neurogenními postiženími v LÁZNÍCH TEPLICE

Komplexní léčba dětí s DMO (CP) a jinými neurogenními postiženími v LÁZNÍCH TEPLICE Komplexní léčba dětí s DMO (CP) a jinými neurogenními postiženími v LÁZNÍCH TEPLICE Smetana V., Smetana P. Klinika CLT Teplice Ortopedická klinika UK 2. LF FN v Motole Praha 5 Richard z Yorku, pozdější

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net MOZEK STEJNÌ JAKO MÍCHA TVOØÍ CENTRÁLNÍ NERVOVÝ SYSTÉM. JEDNÁ SE O VELMI SLOŽITÉ ORGÁNY, KTERÉ VYTVÁØEJÍ NERVOVÉ BUÒKY, JENŽ MAJÍ VELMI MALOU SCHOPNOST SE OBNOVOVAT. POŠKOZENOU NERVOVOU BUÒKU SE JEN MÁLOKDY

Více

Ilustrace na titulní stranì: 9. stránka kalendáøe roku 2010, úèelové publikace vydané pro Lundbeck Èeská republika s.r.o. v nakladatelství Galén.

Ilustrace na titulní stranì: 9. stránka kalendáøe roku 2010, úèelové publikace vydané pro Lundbeck Èeská republika s.r.o. v nakladatelství Galén. Ilustrace na titulní stranì: 9. stránka kalendáøe roku 2010, úèelové publikace vydané pro Lundbeck Èeská republika s.r.o. v nakladatelství Galén. POØÁDÁ: ÈESKÁ NEUROPSYCHOFARMAKOLOGICKÁ SPOLEÈNOST o.s.

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 1 6 5 U k á z k a k n i h

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 8 5 7 Mgr. Irena Pilaøová

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

PhySys. Vysoce účinná terapie bez vedlejších účinků

PhySys. Vysoce účinná terapie bez vedlejších účinků CZ PhySys Vysoce účinná terapie bez vedlejších účinků PhySys PhySys Nový 2-kanálový kombinovaný přístroj pro elektroléčbu a ultrazvuk s možností rozšíření o vakuovou jednotku a vozík s úložnými prostory.

Více

PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA. Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3

PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA. Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 BR NO 301. 1.- 21. 2.2 00 9 Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 poøádá ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU Brno PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA

Více

PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX Jiøí Hrbáèek Praha 1998, BEN Jiøí Hrbáèek PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX lektor: RNDr Jiøí Poš Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

JAK SE ZBAVIT ALERGIE

JAK SE ZBAVIT ALERGIE MUDr. M. O. Bruker JAK SE ZBAVIT ALERGIE Pøíèiny a léèení astmatu, ekzémù, neurodermitidy, senné rýmy a vyrážek Eko-konzult Když se neví, proè pacient, který byl pùvodnì zdravý, jednoho dne na pyl reaguje

Více

BRNO 25.11. - 27.11.2014

BRNO 25.11. - 27.11.2014 Edukaèní centrum praktické anatomie a Anatomický ústav LF MU v Brnì PREPARAÈNÍ KURZ ORL CHIRURGIE UCHA A SPÁNKOVÉ KOSTI BRNO 25.11. - 27.11.2014 Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno Kamenice 3 www.ecpa-cz.com

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Vyvážená pramenitá voda s výtažkem HOØCE

Vyvážená pramenitá voda s výtažkem HOØCE Studie Vyvážená pramenitá voda s výtažkem HOØCE 2014 AKTIVANT - hoøec Má nejvyšší možnou dasažitelnou certifikaci v rámci ÈR a EU pro lidi pracující v psychické a fyzické zátìži, zde byly prokázány úèinky

Více

PODROBNÝ OBSAH 1 PØENOSOVÉ VLASTNOSTI PASIVNÍCH LINEÁRNÍCH KOMPLEXNÍCH JEDNOBRANÙ A DVOJBRANÙ... 9 1.1 Úvod... 10 1.2 Èasové charakteristiky obvodu pøechodné dìje... 10 1.3 Pøechodné charakteristiky obvodù

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

D. Kováè, I. Kováèová, J. Kaòuch EMC Z HLEDISKA TEORIE A APLIKACE Praha 2006 Cílem publikace je seznámit ètenáøe se základními pojmy, legislativními a technickými požadavky kladenými na elektrotechnické

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-M H M P-553908/2009/00PNI/E 1A/64 7-2/Be Vyøizuje/ linka Ing. Beranová / 4443 Datum 18.9.2009 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

Struèný návod pro realizaci zahradního jezírka.

Struèný návod pro realizaci zahradního jezírka. Struèný návod pro realizaci zahradního jezírka. 1. Volba typu jezírka. Pokud se rozhednete pro stavbu zahradního jezírka èi rybníèku, je nutné si stanovit a definovat co od tohoto díla oèekáváte. Lze uvazovat

Více

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001 / MINISTERS' ZDRA VOTNICTVÍ, 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. pøihr. 81 Ministerstvo školství~ mládeže a tìlovýchovy øeditelka odboru 26 ing. Božena Suková Kannelitská 7 11 O 00 Praha 1 Vaše zn.:

Více

A PROJEKT SHELTER V ČR

A PROJEKT SHELTER V ČR DLOUHODOBÁ GERIATRICKÁ PÉČE A PROJEKT SHELTER V ČR Koordinující pracoviště: Geriatrická klinika 1.LF UK a VFN, Praha prof. MUDr. Eva Topinková,, CSc. Eva Červinková NÁKLADY NA SLUŽBY PRO SENIORY V EVROPSKÉM

Více

I. INFORMACE. Edukaèní centrum praktické anatomie. a Anatomický ústav LF MU v Brnì. pøipravuje

I. INFORMACE. Edukaèní centrum praktické anatomie. a Anatomický ústav LF MU v Brnì. pøipravuje I. INFORMACE Edukaèní centrum praktické anatomie a Anatomický ústav LF MU v Brnì pøipravuje PREPARAÈNÍ KURZ ORL CHIRURGIE NOSU A VEDLEJŠÍCH NOSNÍCH DUTIN BRNO 27.11. - 29.11.2013 Místo konání: Anatomický

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Jak pracovat s lidmi, aby omezili

Jak pracovat s lidmi, aby omezili METODIKA N 8 Marnie Engelander Ernie Lang Rob Lacy Richard Cash Jak pracovat s lidmi, aby omezili nebo přestali užívat konopí NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Efektivní

Více

Komfortní clony Prùmyslové clony

Komfortní clony Prùmyslové clony Komfortní clony Prùmyslové clony øada C, D øada P vzduchové clony Jak funguje dveøní clona? Vzduchová clona je speciální vzduchotechnické zaøízení, které pomocí opticky nerušícího proudu vzduchu odcloòuje

Více

Miroslav Arendáš, Milan Ruèka NABÍJEÈKY a NABÍJENÍ Praha 1999 Na vydání této knihy finanènì pøispìla firma AUTOBATERIE s r o, Èeská Lípa, dceøiná spoleènost spoleèného podniku VARTA BOSCH, vyrábìjící startovací

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Bronislava Eršilová EXCEL 2000 pro každý den Obsah ÚVOD... 7 Co je nového v oblasti základních funkcí... 7 PRVNÍ SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM EXCEL... 9 Instalace programu Excel 2000... 9 Minimální systémové

Více

POZNÁVÁME HOMEOPATII Jak se léèit šetrnì

POZNÁVÁME HOMEOPATII Jak se léèit šetrnì MUDr. Kateøina Formánková MUDr. Miriam Kabelková MUDr. Ilona Ludvíková POZNÁVÁME HOMEOPATII Jak se léèit šetrnì Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420

Více

MODERNÍ FYZIATRIE EBNÁ REHABILITACE

MODERNÍ FYZIATRIE EBNÁ REHABILITACE MODERNÍ FYZIATRIE A LÉČEBNL EBNÁ REHABILITACE J. Martinková léčebná rehabilitace, ortopedie, poradna pro sportovce dr.mart mart@chironaxinvest.czcz METODY POUŽÍVAN VANÉ V REHABILITACI rehabilitační cvičení

Více

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM JAK SE STÁT ZDROJEM A AKTIVNÍM TVÙRCEM SVÉHO ŽIVOTA DRAGAN VUJOVIÈ NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM je skryté v klíèovém životním rozhodnutí OBSAH O autorovi... 4

Více

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì HLAVNi MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLA VNiHo MÌST A PRAHY ODBOR ŽIVOTNfHO PROSTØEDf V Praze dne 29. 11.2004 È.j.: MHMP-142090/2004/0ZPNI/EIA/11 0-2Nac Vyøizuje: Ing. Vaculová podle 7 zákona è. 100/2001 Sb.,

Více

Pøíruèka pro obce a jejich zastupitele

Pøíruèka pro obce a jejich zastupitele Pøíruèka pro obce a jejich zastupitele NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STØEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Identifikace a øešení rizik spojených s hraním hazardních her Pøíruèka pro obce a jejich zastupitele

Více

Vážení zákazníci, O METODĚ. Primární efekt BIOSYNCHRON terapie: Sekundární efekt BIOSYNCHRON terapie:

Vážení zákazníci, O METODĚ. Primární efekt BIOSYNCHRON terapie: Sekundární efekt BIOSYNCHRON terapie: O METODĚ BIOSYNCHRON funguje na bázi unikátní patentované synchronizace 3 fyzikálních terapií: pulzní magnetoterapie suché termoterapie fototerapie barevným světlem Výsledkem jejich synergického působení

Více

Model op málně fungující sítě sociálních služeb pro osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje

Model op málně fungující sítě sociálních služeb pro osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Model op málně fungující sítě sociálních služeb pro osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Autorský kolek v: Mgr. Barbora Wenigová MUDr. Ondřej Pěč Jaroslav Hodboď MUDr. Jan Stuchlík

Více

poøádá pod záštitou Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie

poøádá pod záštitou Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie BR NO 301. 1.- 21. 2.2 00 9 Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 poøádá pod záštitou Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie PREPARAÈNÍ KURZ ORL

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Edukaèní centrum praktické anatomie. a Anatomický ústav LF MU v Brnì. poøádá PREPARAÈNÍ KURZ ORL CHIRURGIE UCHA A SPÁNKOVÉ KOSTI

Edukaèní centrum praktické anatomie. a Anatomický ústav LF MU v Brnì. poøádá PREPARAÈNÍ KURZ ORL CHIRURGIE UCHA A SPÁNKOVÉ KOSTI Edukaèní centrum praktické anatomie a Anatomický ústav LF MU v Brnì poøádá PREPARAÈNÍ KURZ ORL CHIRURGIE UCHA A SPÁNKOVÉ KOSTI Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno Kamenice 3 BRNO 28.11. - 30.11.2012

Více

Název: Bytové a administrativní centrum na námìstí W. Churchilla, Praha 2

Název: Bytové a administrativní centrum na námìstí W. Churchilla, Praha 2 HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDí Váš dopis zn. È.j. M HM P-O89726/2004/0ZPNI/EIN1 02-2/Žá Vyøizuje/ linka Ing. lákavá/4425 Datum 30.8.2004 podle 7 zákona è. 100/2001

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vestavná trouba - nedílná souèást moderní kuchynì

Vestavná trouba - nedílná souèást moderní kuchynì Vestavná trouba - nedílná souèást moderní kuchynì Trouby jsou jedním z pøístrojù pro domácnost, jejichž vývoj se dostal skuteènì velmi daleko. Abyste si ze široké škály tìchto výrobkù vybrali skuteènì

Více

TRÁPÍ VÁS NEBO VAŠE BLÍZKÉ BOLEST?

TRÁPÍ VÁS NEBO VAŠE BLÍZKÉ BOLEST? TRÁPÍ VÁS NEBO VAŠE BLÍZKÉ BOLEST? ZDE APLIKUJEME -MD INJEKCE Kompletní řada certifikovaných zdravotnických středků terapii bolesti způsobené onemocněním pohybového a podpůrného aparátu. zmírnění bolesti

Více

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA)

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) EIA (Environmental Impact Assessment) je jedním z nástrojù ochrany životního prostøedí eliminující potenciální negativní vlivy pøipravovaných zámìrù a investic.

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

ÚVOD DO PSYCHOTERAPIE 3., aktualizované a doplnìné vydání. prof. PhDr. Jan Vymìtal

ÚVOD DO PSYCHOTERAPIE 3., aktualizované a doplnìné vydání. prof. PhDr. Jan Vymìtal prof. PhDr. Jan Vymìtal ÚVOD DO PSYCHOTERAPIE 3., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 www.grada.cz jako

Více

GS1 BarCodes. GS1 DataMatrix. Datové nosièe vyvinuté na. dat na omezeném prostoru. pro mnoho praktických

GS1 BarCodes. GS1 DataMatrix. Datové nosièe vyvinuté na. dat na omezeném prostoru. pro mnoho praktických GS1 DataMatrix GS1 BarCodes Datové nosièe vyvinuté na 2D bázi pøedstavují možnost kódování vysokého poètu dat na omezeném prostoru. Stávají se tak ideálním øešením pro mnoho praktických aplikací globálnì

Více

2. Reflexní terapie oblièeje v praxi

2. Reflexní terapie oblièeje v praxi Marie-France Muller, Nhuan Le Quang 2. Reflexní terapie oblièeje v praxi Metoda spoèívá v tom, že pomocí zakulaceného konce propisovaèky stimulujeme reflexní body na oblièeji. Vaše neduhy zmizí jako mávnutím

Více

Dovolte, abych se pøedstavil

Dovolte, abych se pøedstavil Dovolte, abych se pøedstavil... jmenuji se Haemophilus INFORMACE O PREVENCI ZÁKEØNÉ INFEKÈNÍ CHOROBY MILÍ ÈTENÁØI DOVOLTE MI, ABYCH SE VÁM PØEDSTAVIL: JMENUJI SE HAEMOPHILUS INFLUENZAE TYPU B. MNOZÍ Z

Více

Olga Tùmová Metrologie a hodnocení procesù Praha 2009 Publikace pojednává o teoretických problémech mìøení, metrologii a hodnocení procesù mìøicích, technologických nebo výrobních. Úvod je vìnován obecné

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 2. èerven 2010 Èíslo 48507623 Další názvy látky/pøípravku

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 2. èerven 2010 Èíslo 48507623 Další názvy látky/pøípravku Datum vytvoøení 2. èerven 2010 1. Identifikace látky nebo pøípravku a spoleènosti nebo podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo 48507623 Další názvy látky/pøípravku Tackceys Crick 1.2. Použití

Více

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE Kolektiv autorů Editoři: prof. MUDr. Pavel Kuna, DrSc. doc. MUDr. Leoš Navrátil, CSc. AUTORSKÝ KOLEKTIV Fenclová

Více

OBSAH. Seznam ilustrací... xv Seznam schémat... xvii Pøedmluva... xxi. 1 Podniková strategie: úvod... 3

OBSAH. Seznam ilustrací... xv Seznam schémat... xvii Pøedmluva... xxi. 1 Podniková strategie: úvod... 3 Podniková strategie vii OBSAH Seznam ilustrací... xv Seznam schémat... xvii Pøedmluva... xxi Èást I Úvod... 1 1 Podniková strategie: úvod... 3 1.1 Podstata strategie a strategických rozhodnutí... 4 1.1.1

Více

HAPPY PATIENT. klinické efekty Stimulace tvorby endorfinů Aktivní noční regenerace. technické inovace. Devět zón pulzního magnetického pole

HAPPY PATIENT. klinické efekty Stimulace tvorby endorfinů Aktivní noční regenerace. technické inovace. Devět zón pulzního magnetického pole HAPPY PATIENT klinické efekty Stimulace tvorby endorfinů Aktivní noční regenerace 100% prevence a léčba dekubitů technické inovace Devět zón pulzního magnetického pole 1 22 Mar 11 23 : 12 MAIN 5ms CH1

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

BlendingApproaches.doc. Pave Zídek, technický øeditel Kontis, Doug Foster, Vice President Click2Learn

BlendingApproaches.doc. Pave Zídek, technický øeditel Kontis, Doug Foster, Vice President Click2Learn Oznaèení dokumentu Autor Verze 1.0 Nadpis BlendingApproaches.doc Pave Zídek, technický øeditel Kontis, Doug Foster, Vice President Click2Learn Mixování tradièního pøístupu s novými technikami pro zvýšení

Více

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ Babysense II je na obsluhu nenároèný pøístroj urèený pro použití v domácnostech i zdravotnických zaøízeních vhodný pro v zásadì zdravé kojence, vyjma kojencù s vysokým rizikem

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Obr azové for máty - GIF, J PEG a PNG - jak a kdy je použít?

Obr azové for máty - GIF, J PEG a PNG - jak a kdy je použít? Grafické systémy a DTP Obr azové for máty - GIF, J PEG a PNG - jak a kdy je použít? Za posledních deset let doðlo k bouølivému vývoji v oblasti tvorby webu. Spousta uživatelù se nauèila jazyk HTML a kaskádové

Více

Ladislav Šmejkal Marie Martinásková PLC a automatizace 1 díl Základní pojmy, úvod do programování Kniha je prvním dílem trilogie o programovatelných automatech (systémech PLC, SPS), které jsou dnes jedním

Více

Transkraniální elektrostimulace jako způsob rehabilitace částo nemocných dětí

Transkraniální elektrostimulace jako způsob rehabilitace částo nemocných dětí Transkraniální elektrostimulace jako způsob rehabilitace částo nemocných dětí Abstrakt V tomto článku se poprvé zkoumala účinnost transkraniální elektrické stimulace (TES) v programu rehabilitace dětí

Více

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Èervenec 2003 David Emr david.emr@wl.ey.cz Weinhold Legal, v.o.s. Charles Square Center Karlovo námìstí 0 20 00 Praha 2 Èeská republika Tel.: (420) 225 335 333 Fax: (420) 225 335 444 Weinhold Legal, v.o.s.

Více

11.5 Pøíklady realizací zahrad speciálních zaøízení

11.5 Pøíklady realizací zahrad speciálních zaøízení 11.5 Pøíklady realizací zahrad speciálních zaøízení 11.5. 1 Royal school for the Deaf Manchester, Velká Británie ahrada se nachází v centru školního areálu pro dìti s postižením sluchu,. Byla navržena

Více