ONKOGYNEKOLOGIE. Prof. MUDr. David Cibula, CSc., prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., a kolektiv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ONKOGYNEKOLOGIE. Prof. MUDr. David Cibula, CSc., prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., a kolektiv"

Transkript

1

2

3

4 Prof. MUDr. David Cibula, CSc., prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., a kolektiv ONKOGYNEKOLOGIE Autorský kolektiv: doc. MUDr. Otakar Bìlohlávek, CSc. MUDr. Jiøí Bouda, Ph.D. MUDr. Andrea Burgetová prof. MUDr. David Cibula, CSc. PhDr. Blanka Èepická MUDr. Martin Doležel MUDr. Pavel Dundr, Ph.D. doc. MUDr. Jindøich Fínek, Ph.D. MUDr. Daniela Fischerová, Ph.D. doc. MUDr. Pavel Freitag, CSc. prof. MUDr. Robert Gürlich, CSc. doc. MUDr. Zdenìk Holub, CSc. MUDr. Natalia Janèárková, Ph.D. Mgr. Danuše Jandourková doc. MUDr. Ladislav Jarolím, CSc. MUDr. Edita Kabíèková MUDr. Zdenìk Kleibl, Ph.D. MUDr. Ivana Krajsová MUDr. Jan Lacheta MUDr. Pavla Líbalová, Ph.D. MUDr. Ladislav Masák, CSc. prof. MUDr. Miloš Mlynèek, CSc. doc. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D. MUDr. Jan Novotný, Ph.D. MUDr. David Pavlišta, Ph.D. prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. doc. MUDr. Helena Robová, Ph.D. MUDr. Karel Øežábek, CSc. prof. MUDr. Zdenìk Seidl, CSc. MUDr. Jiøí Sláma MUDr. Libor Ševèík, Ph.D. doc. MUDr. Jiøí Špaèek, Ph.D., IFEPAG doc. MUDr. Petra Tesaøová, Ph.D. MUDr. Vìra Tomancová MUDr. Václav Urbánek, CSc. doc. MUDr. Jaroslav Vaòásek, CSc. MUDr. Pavel Vítek prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D. MUDr. Eva Závadová, CSc. MUDr. Michal Zikán, Ph.D. Recenzenti: doc. MUDr. Jindøich Fínek, Ph.D. doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. Grada Publishing, a.s., 2009 Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, Praha 7 jako svou publikaci Odpovìdná redaktorka PhDr. Alena Palèová Sazba a zlom Vladimír Vašek Zpracování CD Antonín Plicka Fotografie dodali autoøi. Perokresby MgA. Adam Souèek Poèet stran vydání, Praha 2009 Souèástí publikace je CD s úplnou obrazovou pøílohou. Vytiskla tiskárna Finidr, s.r.o. Lipová è.p. 1965, Èeský Tìšín Názvy produktù, firem apod. použité v této knize mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami pøíslušných vlastníkù, což není zvláštním zpùsobem vyznaèeno. Postupy a pøíklady v knize, rovnìž tak informace o lécích, jejich formách, dávkování a aplikaci jsou sestaveny s nejlepším vìdomím autorù. Z jejich praktického uplatnìní ale nevyplývají pro autory ani pro nakladatelství žádné právní dùsledky. Všechna práva vyhrazena. Tato kniha ani její èást nesmìjí být žádným zpùsobem reprodukovány, ukládány èi rozšiøovány bez písemného souhlasu nakladatelství. ISBN

5 Obsah 5 Autoøi Pøedmluva Obecná èást 1 Bunìèný cyklus a apoptóza (Z. Kleibl) Bunìèný cyklus Mitogenní signalizace a zahájení bunìèného cyklu G1 fáze bunìèného cyklu a její restrikèní bod S fáze: replikace DNA G2 fáze: kontrola integrity DNA a pøíprava na M fázi Mitóza (M fáze) Apoptóza Prùbìh Extrinzická cesta aktivace Intrinzická cesta aktivace Kontrolní fáze Exekutivní èást apoptotické kaskády Význam znalosti bunìèného cyklu a apoptózy pro klinickou praxi Literatura Molekulární biologie v klinické praxi (M. Zikán) Molekulární principy tumorogeneze Protoonkogeny a onkogeny Tumor supresory Mechanizmy mutageneze Epigenetické zmìny Význam molekulární genetiky pro klinickou praxi Molekulární genetika nìkterých gynekologických malignit Molekulární genetika ovariálního karcinomu Molekulární genetika karcinomu endometria Molekulární genetika karcinomu dìložního hrdla Metody molekulární genetiky s významem pro klinickou praxi Polymerázová øetìzová reakce Reverznì transkripèní polymerázová øetìzová reakce (RT-PCR) Real-time polymerázová øetìzová reakce Elektroforéza nukleových kyselin nebo jejich fragmentù Hybridizace Metody mutaèní analýzy Sekvenování DNA Metody analýzy transkripèního profilu microchip arrays Oèekávaný rozvoj molekulární genetiky malignit

6 6 Onkogynekologie Literatura Hereditární syndromy (M. Zikán) Hlavní hereditární syndromy Syndrom hereditárního karcinomu prsu a vajeèníkù Gen BRCA Gen BRCA Funkce proteinù BRCA1 a BRCA Riziko vzniku hereditárního karcinomu prsu a vajeèníkù Karcinom prsu u nositelek mutací genù BRCA1 a BRCA Karcinom ovaria u nositelek mutací genù BRCA1 a BRCA Reprodukèní faktory a riziko karcinomu prsu a vajeèníkù u nositelek mutací Hormonální kontracepce u nositelek mutací genù BRCA1 A BRCA Mutaèní analýza genù BRCA1 a BRCA2 a indikace k vyšetøení Klinická péèe o nositele mutací Karcinom endometria jako souèást hereditárního syndromu Riziko vzniku hereditárního karcinomu endometria Mutaèní analýza genù MMR systému a indikace k vyšetøení Klinická péèe o nositele mutací Literatura Incidence, mortalita a prognóza (D. Pavlišta) Incidence a mortalita Prognóza Literatura Histopatologie (P. Dundr) Literatura Rizikové a prognostické faktory (P. Freitag) Rizikové faktory Prognostické faktory Literatura Prevence a screening zhoubných nádorù (M. Zikán, D. Cibula) Prevence Primární prevence Sekundární prevence Terciární prevence Kvartérní prevence Screening Obecné principy Screening zhoubných nádorù reprodukèních orgánù Literatura

7 Obsah 7 8 Staging (J. Sláma) TNM klasifikace FIGO klasifikace Literatura Diagnostika (D. Fischerová, A. Burgetová, Z. Seidl, O. Bìlohlávek) Klasické rentgenové zobrazovací metody Další diagnostické metody Moderní zobrazovací metody Ultrazvukové vyšetøení Poèítaèová tomografie Magnetická rezonance (MR) Pozitronová emisní tomografie Klinický staging Využití zobrazovacích metod ve stanovení klinického stagingu Shrnutí využití jednotlivých zobrazovacích metod v klinickém stagingu Literatura Sérové nádorové markery (L. Masák) Dìlení nádorových markerù Vlastnosti ideálního nádorového markeru Charakteristika nejèastìji používaných nádorových markerù Karcinoembryonální antigen (CEA) Alfa-1-fetoprotein (AFP) Tkáòový polypeptidový antigen (TPA) Choriový gonadotropin (HCG) Steroidní hormony Inhibin Laktátdehydrogenáza (LDH) Antigen epidermálních karcinomù (SCCA) CYFRA CA CA CA CA Kyselina sialová asociovaná s lipidy (LASA) Inhibitor tripsinu asociovaný s tumory (TATI) S karcinomem asociovaný sérový antigen (CASA) Možnosti využití nádorových markerù v klinické praxi Literatura Proteomika (J. Lacheta) Metody proteomické analýzy D-PAGE Hmotnostní spektrometrie

8 8 Onkogynekologie 11.2 Význam proteomické analýzy v onkogynekologii Další -omy Literatura Léèba úvod (D. Cibula) Chirurgická léèba úvod (D. Cibula) Lymfatické mapování a koncept sentinelové lymfatické uzliny (L. Ševèík) Historie Lymfatický systém Lymfa a lymfatické cévy Lymfatické uzliny Metody detekce SLN Metoda využívající barvivo Metoda využívající radiokoloid Pøedoperaèní detekce SLN Peroperaèní detekce SLN Radiohygienická bezpeènost lymfatického mapování Selhání lymfatického mapování Histologické vyšetøení lymfatických uzlin Pooperaèní vyšetøení lymfatických uzlin Peroperaèní vyšetøení SLN Pooperaèní vyšetøení SLN Imunohistochemické metody zpracování SLN Molekulárnìbiologické metody zpracování SLN Klinický a prognostický význam konceptu lymfatického mapování Literatura Význam endoskopické chirurgie (Z. Holub) Hysteroskopie Úloha hysteroskopie v diagnostice a terapii gynekologických malignit Limitace a rizika hysteroskopie Laparoskopické operace Laparoskopická technika Laparoskopická lymfadenektomie Závìr Literatura Urologické komplikace (L. Jarolím) Prevence urologických komplikací Anatomie ureteru a cévního zásobení adnex, uteru a vaginy, hemostáza Iatrogenní poranìní ureteru

9 Obsah Poranìní ureteru rozpoznaná peroperaènì Poranìní ureteru rozpoznaná pooperaènì Iatrogenní poranìní moèového mìchýøe Poranìní mìchýøe pøi oddìlování dìlohy od mìchýøe Poranìní mìchýøe rozpoznané bìhem gynekologické operace Poranìní mìchýøe nerozpoznané bìhem gynekologické operace Vezikovaginální píštìle Rektovezikovaginální píštìle Uretrovaginální píštìle Literatura Chirurgické komplikace (R. Gürlich) Únik obsahu gastrointestinálního traktu do dutiny bøišní Perioperaèní poranìní trávicí trubice Chirurgické výkony pøi poranìní tenkého a tlustého støeva Dehiscence anastomózy Rizikové faktory Diagnostika a léèba Pooperaèní porucha pasáže Ranná infekce Literatura Chemoterapie (J. Finek, D. Fischerová, J. Novotný, N. Janèárková) Nejèastìji používaná cytostatika v onkogynekologii Literatura Hormonální léèba (P. Líbalová) Steroidy Antihormony Inhibitory aromatázy Analoga gonadoliberinù Literatura Cílená molekulární biologická léèba (L. Petruželka, E. Závadová, J. Novotný) Principy molekulární bioregulaèní léèby Skupina receptorù epidermálních rùstových faktorù EGFR Signální transdukce Monoklonální protilátky Tyrozinkinázové inhibitory (TKI) blokáda tyrozinkinázy intracelulární domény receptoru pro epidermální rùstový faktor Imunoterapie a molekulární cílená léèba Antiangiogenní terapie

10 10 Onkogynekologie Antiangiogenní léèba ovariálních karcinomù VEGF receptor a tyrozinkinázové inhibitory Nežádoucí úèinky biologické léèby Literatura Radioterapie (V. Tomancová, J. Vaòásek, P. Vítek, M. Doležel) Princip protinádorového efektu radioterapie Metody Základní pojmy Technika radioterapie Klasifikace Nežádoucí úèinky Geneze nežádoucích úèinkù Èasné nežádoucí úèinky Pozdní nežádoucí úèinky Literatura Podpùrná léèba a léèba komplikací chemoterapie (P. Tesaøová) Hematologická toxicita Anémie pacientù se zhoubnými nádory Neutropenie a její léèba Léèba febrilní neutropenie Trombocytopenie Prevence a léèba chemoterapií indukované nevolnosti a zvracení Patofyziologie nauzey po chemoterapii Emetogenní potenciál chemoterapie Akutní zvracení Odložené zvracení Anticipované zvracení Speciální situace Mukozitida Prevence Léèba Kardiotoxicita Mechanizmus kardiotoxicity Rizikové faktory Klinické pøíznaky Snížení rizika Sledování v prùbìhu léèby Prognóza a léèba Další kardiotoxická chemoterapeutika Hyperkoagulaèní stavy spojené s malignitou Patogeneze Incidence tromboembolické nemoci Vrozená trombofilie Prevence a léèba Enterotoxicita

11 Obsah Prùjem Zácpa Kolitidy Nefrotoxicita Zhodnocení glomerulární filtrace pro pøizpùsobení dávky cytostatika Nefrotoxicita jednotlivých cytostatik Neurologické komplikace chemoterapie Literatura Symptomatická léèba (J. Novotný) Maligní výpotek Lymfedém Bolest Metastatické postižení skeletu Základní charakteristika bisfosfonátù Klinické využití bisfosfonátù Únava Nádorová anorexie a kachexie Hospicová péèe Literatura Ochrana reprodukèních funkcí a možnosti zachování fertility (K. Øežábek) Faktory zajišťující plodnost u ženy Ochrana folikulù Pøi operaci Pøi radioterapii Pøi chemoterapii Mimotìlní uchování oocytù èi embryí Uchování ovariální tkánì Uchování oocytù Kroykonzervace embryí Ochrana folikulù analogy GnRH Málo bìžné a budoucí zpùsoby uchování fertility Bezpeènost použití kryokonzervovaných bunìk Etické a právní otázky kryokonzervace tkání a bunìk Pøijetí darovaných oocytù (embryí) Za jak dlouho po léèbì zhoubného nádoru se lze snažit o tìhotenství? Praktický postup pro zachování reprodukèních funkcí Literatura Hormonální substituce po léèbì zhoubných nádorù (D. Cibula) Karcinom ovaria Karcinom endometria

12 12 Onkogynekologie 25.3 Karcinom dìložního hrdla Literatura Psychiatrická léèba onkologických pacientek (P. Mohr) Duševní poruchy u nádorových onemocnìní Diagnostika duševních poruch u onkologických nemocných Deprese Úzkostné poruchy Delirium Suicidium Terapie depresivních a úzkostných stavù Farmakoterapie antidepresiva Farmakoterapie anxiolytika Farmakoterapie hypnotika Farmakoterapie stimulancia Psychoterapie Terapie delirantních stavù Literatura Psychologie onkologického pacienta (D. Jandourková, B. Èepická) Osobnost pacienta Vyrovnávání se s nemocí Stadia nádorového onemocnìní a jejich prožívání Léèebné spoleèenství Psychosociální intervence u onkologicky nemocných Péèe o peèovatele Literatura Sexuální rehabilitace u žen se zhoubnými nádory reprodukèních orgánù (V. Urbánek, P. Weiss) Vliv onemocnìní a jeho léèby na sexuální funkci Vliv operaèní léèby zhoubných nádorù rodidel Vliv aktinoterapie pøi zhoubném nádoru rodidel Vliv chemoterapie pøi zhoubném nádoru rodidel Sexuální rehabilitace Poradenská péèe Sexoterapie Minimalizace negativního vlivu tìlesných postižení Nìkteré závìry pro praxi Literatura Sledování po ukonèení léèby (M. Mlynèek) Literatura

13 Obsah 13 Speciální èást 30 Prekancerózy v gynekologii (J. Sláma) Prekancerózy vulvy Klasifikace Etipatogeneze a rizikové faktory Klinický obraz Diagnostika Management a metody léèby Dispenzarizace Prekancerózy pochvy Klasifikace Etiopatogeneze a rizikové faktory Klinický obraz Diagnostika Management a metody léèby Dispenzarizace Prekancerózy dìložního hrdla Klasifikace Etiopatogeneze Diagnostika Management Dispenzarizace Prevence karcinomu dìložního hrdla Prekancerózy endometria Klasifikace Etiopatogeneze a rizikové faktory Klinický obraz Diagnostika Management a metody léèby Dispenzarizace Literatura Nádory vulvy Incidence a mortalita (D. Pavlišta) Histopatologická klasifikace (P. Dundr) Maligní epitelové nádory Maligní mezenchymální nádory Maligní melanom Rizikové a prognostické faktory (P. Freitag) Rizikové faktory Prognostické faktory Staging (J. Sláma) Diagnostika (D. Fischerová, A. Burgetová, Z. Seidl, O. Bìlohlávek) Diagnostické metody u zhoubného nádoru vulvy Sérové tumorové markery (L. Masák) Léèba

14 14 Onkogynekologie Chirurgická léèba (D. Cibula) Lymfatické mapování a detekce sentinelové uzliny (L. Ševèík) Význam endoskopické chirurgie (Z. Holub) Radioterapie (V. Tomancová, J. Vaòásek, P. Vítek, M. Doležel) Chemoterapie (D. Fischerová, J. Novotný, L. Petruželka) Fertilitu zachovávající léèba (H. Robová) Sledování po léèbì (M. Mlynèek) Melanom vulvy (I. Krajsová) Incidence Etiologie a patogenze Klinický obraz Klasifikace Prognóza Léèba Diferenciální diagnostika Literatura Nádory pochvy Incidence a prognóza (D. Pavlišta) Histopatologická klasifikace (P. Dundr) Maligní epitelové nádory Maligní mezenchymální nádory Maligní melanocytární nádory Rizikové a prognostické faktory (P. Freitag) Rizikové faktory Prognostické faktory Staging (J. Sláma) Diagnostika (D. Fischerová, A. Burgetová, Z. Seidl, O. Bìlohlávek) Léèba Chirurgická léèba (D. Cibula) Radioterapie (V. Tomancová, J. Vaòásek, P. Vítek, M. Doležel) Chemoterapie (D. Fischerová, J. Novotný, L. Petruželka) Literatura Nádory dìložního hrdla Incidence a prognóza (D. Pavlišta) Histopatologická klasifikace (P. Dundr) Maligní epitelové nádory Maligní mezenchymální nádory Smíšené maligní epitelové a mezenchymální nádory Rizikové a prognostické faktory (P. Freitag) Rizikové faktory Prognostické faktory Prevence a screening (J. Sláma) Staging (J. Sláma) Diagnostika (D. Fischerová, A. Burgetová, Z. Seidl, O. Bìlohlávek)

15 Obsah Diagnostické metody Sérové tumorové markery (L. Masák) Léèba Chirurgická léèba (D. Cibula) Lymfatické mapování a detekce sentinelové uzliny (L. Ševèík) Význam endoskopické chirurgie (Z. Holub) Radioterapie (V. Tomancová, J. Vaòásek, P. Vítek, M. Doležel) Chemoterapie (D. Fischerová, J. Novotný, L. Petruželka) Fertilitu zachovávající léèba (H. Robová) Sledování po ukonèení léèby (M. Mlynèek) Literatura Nádory dìložního tìla Epitelové nádory Incidence a prognóza (D. Pavlišta) Histopatologická klasifikace (P. Dundr) Rizikové a prognostické faktory (P. Freitag) Prevence a screening (M. Zikán, D. Cibula) Staging (J. Sláma) Diagnostika (D. Fischerová, A. Burgetová, Z. Seidl, O. Bìlohlávek) Sérové tumorové markery (L. Masák) Léèba Chirurgická léèba (D. Cibula) Význam endoskopické chirurgie (Z. Holub) Radioterapie (V. Tomancová, J. Vaòásek, P. Vítek, M. Doležel) Chemoterapie (L. Petruželka, D. Fischerová, J. Novotný) Hormonální léèba (P. Líbalová) Fertilitu zachovávající léèba (H. Robová) Sledování po ukonèení léèby (M. Mlynèek) Sarkomy (J. Špaèek) Incidence a prognóza (D. Pavlišta) Charakteristika a základní klasifikace Diagnostika Léèba Chirurgie Radioterapie (V. Tomancová) Chemoterapie Hormonální léèba Léèba pokroèilého onemocnìní Léèba recidiv Dispenzarizace Literatura Nádory ovaria Border line nádory (D. Cibula) Klinická charakteristika Histopatologická klasifikace (P. Dundr) Prognostické faktory Léèba

16 16 Onkogynekologie : Sledování po léèbì Epitelové nádory Incidence a prognóza (D. Pavlišta) Histopatologická klasifikace (P. Dundr) Rizikové a prognostické faktory (P. Freitag) Prevence a screening (D. Cibula, M. Zikán) Staging (J. Sláma) Diagnostika (D. Fischerová, A. Burgetová, Z. Seidl, O. Bìlohlávek) Sérové tumorové markery (L. Masák) Léèba Chirurgická léèba (D. Cibula) Význam endoskopické chirurgie (Z. Holub) Radioterapie (V. Tomancová) Chemoterapie (L. Petruželka, D. Fischerová, J. Novotný) Hormonální léèba (P. Líbalová) Možnosti fertilitu zachovávající léèby (H. Robová) Sledování po ukonèení léèby (M. Mlynèek) Neepitelové nádory ovaria (P. Líbalová) Incidence Histopatologie Prevence a screening Rizikové a prognostické faktory Diagnostika Gonadostromální nádory specifické rysy a léèba Germinální nádory ovaria Nádory smíšené germinální a gonadostromální Ovariální sarkomy Malobunìèný karcinom ovaria hyperkalcemický typ Úloha endoskopie v léèbì neepitelových nádorù ovaria Literatura Nádory vejcovodu Incidence a prognóza (D. Pavlišta) Histopatologická klasifikace (P. Dundr) Rizikové a prognostické faktory (P. Freitag) Rizikové faktory Prognostické faktory Staging (J. Sláma) Diagnostika (D. Fischerová, A. Burgetová, Z. Seidl, O. Bìlohlávek) Sérové tumorové markery, léèba a sledování po skonèení léèby (L. Masák, M. Mlynèek) Literatura Nádory v dìtském vìku (E. Kabíèková) Nádory vajeèníku Klinické projevy Diagnostika Léèba a prognóza

17 Obsah Nádory dìlohy Nádory pochvy Nádory vulvy Literatura Nádory v graviditì (J. Bouda, J. Novotný) Radioterapie Chemoterapie Bezpeènost podání jednotlivých cytostatik v prùbìhu tìhotenství Reverzibilní nežádoucí úèinky cytostatik na vyvíjející se plod Specifika onkochirurgického výkonu Prekancerózy a zhoubné nádory dìložního hrdla Nádory ovaria Ostatní gynekologické zhoubné nádory Prekancerózy a zhoubné nádory vulvy Prekancerózy a zhoubné nádory pochvy Karcinom endometria Negynekologické zhoubné nádory Karcinom prsu Maligní melanom Lymfomy Leukemie Literatura Zkratky Rejstøík

18

19 Autoøi doc. MUDr. Otakar Bìlohlávek, CSc. Oddìlení nukleární medicíny PET centrum, Nemocnice Na Homolce, Praha MUDr. Jiøí Bouda, Ph.D. Gynekologicko-porodnická klinika LF UK a FN Plzeò MUDr. Andrea Burgetová Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN v Praze prof. MUDr. David Cibula, CSc. Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze PhDr. Blanka Èepická S.E.N.A. s.r.o., Praha MUDr. Martin Doležel Oddìlení klinické a radiaèní onkologie, Pardubická krajská nemocnice, a.s. MUDr. Pavel Dundr, PhD. Ústav patologie 1. LF UK a VFN v Praze doc. MUDr. Jindøich Finek, Ph.D. Onkologické a radioterapeutické oddìlení, Fakultní nemocnice Plzeò LF UK v Plzni MUDr. Daniela Fischerová, Ph.D. Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze doc. MUDr. Pavel Freitag, CSc. Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze prof. MUDr. Robert Gürlich, CSc. Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV v Praze doc. MUDr. Zdenìk Holub, CSc. Gynekologicko-porodnické oddìlení, Oblastní nemocnice Kladno, a.s. MUDr. Natalia Janèárková, Ph.D. Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze Mgr. Danuše Jandourková Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN v Praze doc. MUDr. Ladislav Jarolím, CSc. Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol v Praze MUDr. Edita Kabíèková Klinika dìtské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol v Praze MUDr. Zdenìk Kleibl, Ph.D. Ústav biochemie a experimentalní onkologie 1. LF UK v Praze MUDr. Ivana Krajsová Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze MUDr. Jan Lacheta Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze MUDr. Pavla Líbalová, Ph.D. Gynekologicko-porodnická klinika 3. LF UK a FNKV v Praze MUDr. Ladislav Masák, CSc Klinika gynekologickej onkológie, Onkologický ústav sv. Alžbety v Bratislave a SZU Bratislava prof. MUDr. Miloš Mlynèek, CSc. Gynekologicko-porodnická klinika FN a UKF Nitra

20 20 Onkogynekologie doc. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D. Psychiatrické centrum Praha, 3. LF UK, Centrum neuropsychiatrických studií MUDr. Jan Novotný, Ph.D. Onkologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze a Institut onkologie a rehabilitace Na Pleši s.r.o. MUDr. David Pavlišta, Ph.D. Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. Onkologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze doc. MUDr. Helena Robová, Ph.D. Gynekologicko porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol v Praze MUDr. Karel Øežábek, CSc. Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze prof. MUDr. Zdenìk Seidl, CSc. Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN v Praze MUDr. Jiøí Sláma Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze MUDr. Libor Ševèík, Ph.D. Porodnicko-gynekologická klinika FN Ostrava doc. MUDr. Jiøí Špaèek, Ph.D., IFEPAG Porodnická a gynekologická klinika, LFUK a FN v Hradci Králové doc. MUDr. Petra Tesaøová, Ph.D. Onkologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze MUDr. Vìra Tomancová Onkologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze MUDr. Václav Urbánek, CSc. Sexuologický ústav 1. LF UK a VFN v Praze doc. MUDr. Jaroslav Vaòásek, CSc. Oddìlení klinické a radiaèní onkologie, Pardubická krajská nemocnice, a.s. MUDr. Pavel Vítek Ústav radiaèní onkologie, Fakultní nemocnice na Bulovce prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D. Sexuologický ústav 1. LF UK a VFN MUDr. Eva Závadová, CSc. Ústav klinické imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN v Praze MUDr. Michal Zikán, Ph.D. Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

1 Buněčný cyklus a apoptóza (z. Kleibi)..

1 Buněčný cyklus a apoptóza (z. Kleibi).. 1 Buněčný cyklus a apoptóza (z. Kleibi).. 1.1 Buněčný cyklus 1.1.1 Mitogenní signalizace a zahájení buněčného cyklu 1.1.2 G1 fáze buněčného cyklu a její reštrikční bod 1.1.3 S fáze: replikace DNA 1.1.4

Více

KARCINOM POCHVY (VAGINY) INCIDENCE

KARCINOM POCHVY (VAGINY) INCIDENCE KARCINOM POCHVY (VAGINY) INCIDENCE Zhoubné nádory (ZN) pochvy jsou velmi vzácné, tvoří 1-2 % všech gynekologických malignit. Karcinom pochvy se objevuje zejména u žen v 6. -7. deceniu, ale může být diagnostikován

Více

Vzdělávací program oboru KLINICKÁ ONKOLOGIE

Vzdělávací program oboru KLINICKÁ ONKOLOGIE Vzdělávací program oboru KLINICKÁ ONKOLOGIE 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní interní nebo pediatrický kmen... 2 2.2 Vlastní specializovaný

Více

2. pražské mezioborové onkologické kolokvium Prague ONCO 2011

2. pražské mezioborové onkologické kolokvium Prague ONCO 2011 Záštitu nad kolokviem převzaly: Evropská onkologická společnost Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Česká onkologická společnost Česká urologická společnost Česká

Více

PILOTNÍ ZKUŠENOSTI S ORGANIZACÍ INOVATIVNÍCH KURZŮ IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY NA LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ V PLZNI

PILOTNÍ ZKUŠENOSTI S ORGANIZACÍ INOVATIVNÍCH KURZŮ IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY NA LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ V PLZNI PILOTNÍ ZKUŠENOSTI S ORGANIZACÍ INOVATIVNÍCH KURZŮ IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY NA LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita

Více

Hlavní autor: Odb. as. MUDr. Bohuslav Èertík, Ph.D. Chirurgická klinika Lékaøské fakulty UK v Plzni

Hlavní autor: Odb. as. MUDr. Bohuslav Èertík, Ph.D. Chirurgická klinika Lékaøské fakulty UK v Plzni Odb. as. MUDr. Bohuslav Èertík, Ph.D. AKUTNÍ KONÈETINOVÁ ISCHEMIE Hlavní autor: Odb. as. MUDr. Bohuslav Èertík, Ph.D. Chirurgická klinika Lékaøské fakulty UK v Plzni Spoluautor: Prof. MUDr. Vladislav Tøe

Více

pořádají pod záštitou ředitele FTNsP MUDr. Karla Filipa, CSc., MBA a ve spolupráci se Zdravotnickým zařízením MV ČR a Policejní akademií ČR

pořádají pod záštitou ředitele FTNsP MUDr. Karla Filipa, CSc., MBA a ve spolupráci se Zdravotnickým zařízením MV ČR a Policejní akademií ČR ČESKÁ SPOLEČNOST KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÉ PÉČE ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP FAKULTNÍ THOMAYEROVA NEMOCNICE onkologické oddělení KOC, FN BULOVKA, FTN A VFN NADAČNÍ FOND ONKOLOGIE PRO 21. STOLETÍ pořádají

Více

ČTVRTEK 19. 10. 2006 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ STAVBA STÁNKŮ A REGISTRACE VYSTAVOVATELŮ SATELITNÍ SYMPÓZIA SPOLEČENSKÝ PROGRAM

ČTVRTEK 19. 10. 2006 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ STAVBA STÁNKŮ A REGISTRACE VYSTAVOVATELŮ SATELITNÍ SYMPÓZIA SPOLEČENSKÝ PROGRAM ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ SPOLEČNOST RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP XIII. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje RNDr. Jana Zahradníka

Více

Sborník přednášek. II. ročník OLOMOUC KAZUISTICKÁ 3. listopadu 2011, NH Olomouc Congress. I. interní klinika LF UP a FN Olomouc SOLEN, s. r. o.

Sborník přednášek. II. ročník OLOMOUC KAZUISTICKÁ 3. listopadu 2011, NH Olomouc Congress. I. interní klinika LF UP a FN Olomouc SOLEN, s. r. o. Sborník přednášek II. ročník OLOMOUC KAZUISTICKÁ 3. listopadu 2011, NH Olomouc Congress I. interní klinika LF UP a FN Olomouc SOLEN, s. r. o. ISBN 978-80-87327-73-9 II. ročník 2 PROGRAM 8.30 9.00 Zahájení

Více

Dostupnost kvalitní léčby, informovanost pacienta. Jana Prausová Komplexní onkologické centrum FN v Motole Seminář Standardy léčby rakoviny prsu

Dostupnost kvalitní léčby, informovanost pacienta. Jana Prausová Komplexní onkologické centrum FN v Motole Seminář Standardy léčby rakoviny prsu Dostupnost kvalitní léčby, informovanost pacienta Jana Prausová Komplexní onkologické centrum FN v Motole Seminář Standardy léčby rakoviny prsu Epidemiologie Epidemiologie Epidemiologie Epidemiologie Epidemiologie

Více

PŘEHLED SEMINÁŘŮ POŘÁDANÝCH LŮŽKOVÝMI UROLOGICKÝMI PRACOVIŠTI V I. POLOLETÍ ROKU 2002

PŘEHLED SEMINÁŘŮ POŘÁDANÝCH LŮŽKOVÝMI UROLOGICKÝMI PRACOVIŠTI V I. POLOLETÍ ROKU 2002 PŘEHLED SEMINÁŘŮ POŘÁDANÝCH LŮŽKOVÝMI UROLOGICKÝMI PRACOVIŠTI V I. POLOLETÍ ROKU 2002 Vážení kolegové, po dohodě s ambulantními urology na sjezdu v Novém Městě na Moravě a se souhlasem Katedry urologie

Více

MZ ČR. Vzdělávací program oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA

MZ ČR. Vzdělávací program oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA Vzdělávací program oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA Cíl specializačního vzdělávání... Minimální požadavky na specializační vzdělávání.... Základní interní nebo radiologický kmen v délce minimálně 4 měsíců....

Více

6 BŘIŠNÍ STĚNA A KÝLY (Filip Pazdírek) 83 6.1 Kýly 83 6.2 Záněty a nádory 88 6.3 Vývojové vady 89

6 BŘIŠNÍ STĚNA A KÝLY (Filip Pazdírek) 83 6.1 Kýly 83 6.2 Záněty a nádory 88 6.3 Vývojové vady 89 OBSAH PŘEDMLUVA 7 1 CHIRURGIE KRKU (Petr Bavor) 17 1.1 Krční cysty, uzliny 17 1.2 Záněty, nádory 18 1.3 Štítná žláza 18 1.4 Příštítná tělíska 29 1.5 Útlakové krční syndromy 31 2 HRUDNÍ CHIRURGIE (Ronald

Více

ONKOGENETIKA. Spojuje: - lékařskou genetiku. - buněčnou biologii. - molekulární biologii. - cytogenetiku. - virologii

ONKOGENETIKA. Spojuje: - lékařskou genetiku. - buněčnou biologii. - molekulární biologii. - cytogenetiku. - virologii ONKOGENETIKA Spojuje: - lékařskou genetiku - buněčnou biologii - molekulární biologii - cytogenetiku - virologii Důležitost spolupráce různých specialistů při detekci hereditárních forem nádorů - (onkologů,internistů,chirurgů,kožních

Více

ZÁKLADNÍ SCHÉMA PROGRAMU (aktualizace 29. března 2011 s výhradou dalších změn a úprav)

ZÁKLADNÍ SCHÉMA PROGRAMU (aktualizace 29. března 2011 s výhradou dalších změn a úprav) ZÁKLADNÍ SCHÉMA PROGRAMU (aktualizace 29. března 2011 s výhradou dalších změn a úprav) SEKCE LÉKAŘŮ Úterý 10. května 09.00 13.00 Příprava a instalace doprovodné výstavy 10.00 20.00 Registrace 13.00 20.00

Více

Aktuální gynekologie a porodnictví

Aktuální gynekologie a porodnictví Aktuální gynekologie a porodnictví DOPORUČENÝ POSTUP Ultrazvukové vyšetření v porodnictví a gynekologii: třístupňová koncepce a certifikace Ultrasound certification in obstetrics and gynecology: a three

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání

2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání Vzdělávací program oboru REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNA Cíl specializačního vzdělávání... Minimální požadavky na specializační vzdělávání.... Základní interní, chirurgický nebo pediatrický kmen v délce

Více

Víte, co s nemocnými s tìžkou (familiární) hypercholesterolemií?

Víte, co s nemocnými s tìžkou (familiární) hypercholesterolemií? BUL410.SPL 13. 7. 2010 18:21 StrÆnka 42 Víte, co s nemocnými s tìžkou (familiární) hypercholesterolemií? Michal Vrablík Prevalence zvýšení hladin celkového a LDL-cholesterolu v Èeské republice je vysoká

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz (elektronická (tištěná ISBN Grada 978-80-247-6906-6 Publishing, verze ve verze) formátu a.s. 2011 PDF) U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o

Více

odborná příloha časopisu INFOLISTY

odborná příloha časopisu INFOLISTY odborná příloha časopisu INFOLISTY 6 / 2015 www.kzcr.eu společnosti Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1803-1072 GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ

Více

Okruhy k Státním závěrečným zkouškám na Fakultě zdravotnických věd UP pro akademický rok 2015/2016

Okruhy k Státním závěrečným zkouškám na Fakultě zdravotnických věd UP pro akademický rok 2015/2016 Pracoviště: Ústav radiologických metod Studijní obor: Radiologický asistent Diagnostické zobrazovací postupy 1. Vznik a vlastnosti rentgenového záření, vznik a tvorba rentgenového obrazu, radiační ochrana

Více

Eva Havrdová et al. Roztroušená skleróza. v praxi. Galén

Eva Havrdová et al. Roztroušená skleróza. v praxi. Galén Eva Havrdová et al. Roztroušená skleróza v praxi Galén Hlavní autorka a pořadatelka prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc. Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha Recenzent MUDr. Jiří Piťha Centrum pro diagnostiku

Více

Klinická onkologie pro sestry

Klinická onkologie pro sestry Jiří Vorlíček, Jitka Abrahámová, Hilda Vorlíčková a kolektiv Klinická onkologie pro sestry 2., přepracované a doplněné vydání Autoři i nakladatelství děkují společnosti sanofi-aventis, s. r. o., za podporu,

Více

Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy II Pediatrie, chirurgie

Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy II Pediatrie, chirurgie Lenka Slezáková a kolektiv Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy II Pediatrie, chirurgie 2., doplněné vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz H. Čoupková, P. Gazdošová,

Více

Protokol pro léčbu karcinomu hrdla děložního

Protokol pro léčbu karcinomu hrdla děložního 1 KARCINOM VAJEČNÍKU Zdeněk Zoul Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013 Dokument: standardní léčebný postup - verze 2013 Počet stran: 9 Přílohy: nejsou Protokol pro léčbu

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu Jindřichův Hradec. Institut managementu zdravotnických služeb.

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu Jindřichův Hradec. Institut managementu zdravotnických služeb. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu Jindřichův Hradec Institut managementu zdravotnických služeb Diplomová práce Bc. Petra Češkovičová 2012 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu

Více

Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Perioperační péče o pacienta v gynekologii a porodnictví

Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Perioperační péče o pacienta v gynekologii a porodnictví Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Perioperační péče o pacienta v gynekologii a porodnictví I. ROLE SESTRY V PERIOPERAČNÍ PÉČI 1. Sestra pro perioperační péči Perioperační

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru REPRODUKČNÍ MEDICÍNA

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru REPRODUKČNÍ MEDICÍNA VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru REPRODUKČNÍ MEDICÍNA 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru reprodukční medicína je získání specializované způsobilosti osvojením potřebných

Více

4. setkání hrudních chirurgů. Hotel & Congress centre PRIMAVERA. Plzeň 3. 6. 2010. www.hrudnichir-plzen.cz

4. setkání hrudních chirurgů. Hotel & Congress centre PRIMAVERA. Plzeň 3. 6. 2010. www.hrudnichir-plzen.cz 4. setkání hrudních chirurgů 4. setkání hrudních chirurgů Hotel & Congress centre PRIMAVERA Plzeň 3. 6. 2010 www.hrudnichir-plzen.cz Chirurgická klinika LF UK a FN Plzeň Česká chirurgická společnost ČLS

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru nukleární medicína je získání potřebných teoretických a praktických dovedností v

Více

Program zasedání Výzkumného záměru 0021620816 v roce 2007

Program zasedání Výzkumného záměru 0021620816 v roce 2007 Program zasedání Výzkumného záměru 0021620816 v roce 2007 koordinátor prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc., 3. LF UK Čtvrtek 15. 11. 2007: 15,00-18,30 hod. 15,00 15,15 hod. prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc.

Více

SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PERIOPERAČNÍ PÉČE. Zaměření: Perioperační péče o pacientku v gynekologii a porodnictví.

SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PERIOPERAČNÍ PÉČE. Zaměření: Perioperační péče o pacientku v gynekologii a porodnictví. SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PERIOPERAČNÍ PÉČE Zaměření: Perioperační péče o pacientku v gynekologii a porodnictví Okruhy otázek: I. Základy perioperační péče II. III. Předsterilizační příprava a sterilizace

Více

Autoři: MUDr. Igor Kiss Oddělení klinické onkologie FN Brno. prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc. Interní hematoonkologická klinika FN Brno

Autoři: MUDr. Igor Kiss Oddělení klinické onkologie FN Brno. prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc. Interní hematoonkologická klinika FN Brno Autoři: prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc. Interní hematoonkologická klinika MUDr. Lenka Babičková Klinika nemocí plicních a tuberkulózy doc. MUDr. Zdeněk Boleloucký, CSc. Psychiatrické oddělení Nemocnice Svitavy

Více

Organizačně provozní řád Onkologického centra FNKV

Organizačně provozní řád Onkologického centra FNKV Organizačně provozní řád Onkologického centra FNKV Úvod: v zájmu zlepšení prevence, diagnostiky a komplexní terapie onkologicky nemocných se zhoubnými nádory ve FNKV je nutno zlepšit koordinaci všech odborností,

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Dìkuji rodièùm a všem blízkým osobám, které mi pomáhaly na mé cestì, stály u mì a v pøíznivém smìru mì ovlivnily v mém rozvoji. Rád bych jim podìkoval

Více

Obsah. Seznam autorů... 9. Předmluva... 11. Hlavolamy diabetologie... 15 Milan Kvapil. Paradox obezity... 27 Hana Rosolová

Obsah. Seznam autorů... 9. Předmluva... 11. Hlavolamy diabetologie... 15 Milan Kvapil. Paradox obezity... 27 Hana Rosolová Obsah Seznam autorů... 9 Předmluva... 11 I. K zamyšlení Hlavolamy diabetologie... 15 Milan Kvapil Paradox obezity... 27 Hana Rosolová Vnímání rizika diabetu populací České republiky... 30 Dina Odarčenková

Více

Karcinom žaludku. Výskyt

Karcinom žaludku. Výskyt Karcinom žaludku Výskyt Karcinom žaludku je zhoubné nádorové onemocnění žaludeční sliznice, které s další progresí postihuje žaludeční stěnu, regionální lymfatické uzliny a postupně i celou dutinu břišní,

Více

Vzdělávací program oboru GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ

Vzdělávací program oboru GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ Vzdělávací program oboru GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní gynekologicko-porodnický kmen v délce minimálně

Více

Vydání podpořily společnosti

Vydání podpořily společnosti Upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

Marta Kalousová. ÚLBLD 1.LF UK a VFN Praha

Marta Kalousová. ÚLBLD 1.LF UK a VFN Praha Nádorové markery Tumor markers Marta Kalousová ÚLBLD 1.LF UK a VFN Praha Laboratorní vyšetření u pacientů s nádorovým onemocněním Krevní obraz Základní biochemie různé změny (zánětlivé parametry, nutrice,

Více

Rozsah a objem vysoce specializované onkologické péče o dospělé

Rozsah a objem vysoce specializované onkologické péče o dospělé Rozsah a objem vysoce specializované onkologické péče o dospělé 1) Onkologické centrum FNKV Úvod: v zájmu zlepšení prevence, diagnostiky a komplexní terapie onkologicky nemocných se zhoubnými nádory ve

Více

Autoři: MUDr. Igor Kiss Oddělení klinické onkologie FN Brno. prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc. Interní hematoonkologická klinika FN Brno

Autoři: MUDr. Igor Kiss Oddělení klinické onkologie FN Brno. prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc. Interní hematoonkologická klinika FN Brno Autoři: prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc. Interní hematoonkologická klinika FN Brno MUDr. Lenka Babičková Klinika nemocí plicních a tuberkulózy FN Brno doc. MUDr. Zdeněk Boleloucký, CSc. Psychiatrické oddělení

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 7 8 1 (tištěná SBN 978-80-247-7952-2

Více

Guideline gynekologických zhoubných nádorů 2004/2005. Primární komplexní léčba operabilních stádií zhoubných nádorů děložního těla

Guideline gynekologických zhoubných nádorů 2004/2005. Primární komplexní léčba operabilních stádií zhoubných nádorů děložního těla Guideline gynekologických zhoubných nádorů 2004/2005 Primární komplexní léčba operabilních stádií zhoubných nádorů děložního těla Svoboda B. 1, Kubecová M. 2, Rob L. 3, Stankušová H. 4, Cwiertka K. 5,

Více

Odpovědná redaktorka Mgr. Ivana Podmolíková Sazba a zlom Karel Mikula Počet stran 80 1. vydání, Praha 2010 Vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s.

Odpovědná redaktorka Mgr. Ivana Podmolíková Sazba a zlom Karel Mikula Počet stran 80 1. vydání, Praha 2010 Vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s. Ing. Bc. Irena Pejznochová LOKÁLNÍ OŠETŘOVÁNÍ RAN A DEFEKTŮ NA KŮŽI Recenzent: MUDr. Jozef Keller Grada Publishing, a.s., 2010 Autory fotografií jsou: Kazuistika 1 a 3 Věra Vokáčová Kazuistika 2 Pavla

Více

Pro Hané. Kniha vyšla díky laskavé podpoøe firem. doc. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA 100+1 OTÁZEK A ODPOVÌDÍ O KREVNÍM TLAKU

Pro Hané. Kniha vyšla díky laskavé podpoøe firem. doc. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA 100+1 OTÁZEK A ODPOVÌDÍ O KREVNÍM TLAKU Podìkování Dìkuji všem, kteøí byli nápomocni pøi vzniku této knihy pacientùm za zvídavé dotazy, rodinì, že to se mnou vydržela, a dceøi Markétce, která pomohla pøevést doktorštinu do èeštiny. Autorka Kniha

Více

ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE

ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE Pavel Klener ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE Galén Autor prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. I. interní klinika klinika hematologie 1. LF UK a VFN, Praha Recenzenti MUDr. Eva Helmichová, CSc. Homolka Premium Care

Více

21. Kubátovy dny: Ortopedická protetika Vrozené a získané poruchy růstu - Diabetická noha

21. Kubátovy dny: Ortopedická protetika Vrozené a získané poruchy růstu - Diabetická noha Ortopedicko-protetická společnost ČLS J.E. Purkyně & Společnost pro pojivové tkáně ČLS J.E. Purkyně Vás srdečně zvou na symposium 21. Kubátovy dny: Ortopedická protetika Vrozené a získané poruchy růstu

Více

I. ONKOLOGIE. 1. Nádorové onemocnění pojivové tkáně (sarkom). Etiologie, klinický obraz, diagnostické a léčebné možnosti, průběh choroby, komplikace.

I. ONKOLOGIE. 1. Nádorové onemocnění pojivové tkáně (sarkom). Etiologie, klinický obraz, diagnostické a léčebné možnosti, průběh choroby, komplikace. Okruhy otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče o pacienty ve vybraných klinických oborech se zaměřením na ošetřovatelskou péči o pacienty s onologickým onemocněním

Více

Karcinom pankreatu - zhoubný nádor slinivky břišní

Karcinom pankreatu - zhoubný nádor slinivky břišní Karcinom pankreatu - zhoubný nádor slinivky břišní Autor: Aneta Balejová Jde o velmi závažné nádorové onemocnění s vysokou úmrtností. Slinivka břišní je vnitřní orgán dlouhý 18-20cm. Nachází se v zadní

Více

LUBOŠ JANŮ A KOLEKTIV CHRONICKÝ ÚNAVOVÝ SYNDROM

LUBOŠ JANŮ A KOLEKTIV CHRONICKÝ ÚNAVOVÝ SYNDROM LUBOŠ JANŮ A KOLEKTIV CHRONICKÝ ÚNAVOVÝ SYNDROM z pohledu imunologa, internisty, psychologa a psychiatra TRITON LUBOŠ JANÒ A KOLEKTIV Chronick únavov syndrom TRITON Luboš Janů a kolektiv Chronický únavový

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 05 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 9 Vydáno: 30. ČERVNA 05 Cena: 607 Kč OBSAH:. Vzdělávací program v oboru Nukleární medicína...4. Vzdělávací program v oboru Plastická

Více

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Macík D. 1, Doležel J. 1, Múdry P. 2, Zerhau P. 3, Staník M. 1, Čapák I. 1 1 ODDĚLENÍ UROLOGICKÉ ONKOLOGIE,

Více

XIII. BRNÌNSKÝ DEN PALIATIVNÍ MEDICÍNY

XIII. BRNÌNSKÝ DEN PALIATIVNÍ MEDICÍNY Abstrakta XIII. BRNÌNSKÝ DEN PALIATIVNÍ MEDICÍNY MOŽNOSTI RADIOFREKVENÈNÍ ABLACE (RFA) V PALIATIVNÍ ONKOLOGICKÉ LÉÈBÌ Andrašina T., Válek V. FN Brno, Radiodiagnostická klinika, Brno Radiofrekvenèní ablace

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

Farmakologie. Hormonální antikoncepce Mgr. Pavlína Štrbová, doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D.

Farmakologie. Hormonální antikoncepce Mgr. Pavlína Štrbová, doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D. Název studijního předmětu Téma Název kapitoly Autor - autoři Farmakologie Hormonální antikoncepce Mgr. Pavlína Štrbová, doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D. Vlastní opora: 1. Motivační úvod ke kapitole Brainstorming

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

V ý p i s. habilitační přednášky: Možnosti zneužití průmyslových škodlivin a agrochemikálií v terorismu.

V ý p i s. habilitační přednášky: Možnosti zneužití průmyslových škodlivin a agrochemikálií v terorismu. v Hradci Králové dne 30. ledna 2012 pořízený za účelem zveřejnění přijatého usnesení 12. Návrh na přijetí Usnesení z jednání VR FVZ a hlasování o návrhu aklamací schválila u s n e s e n í : 1. odsouhlasila

Více

Neurohumorální řízení cyklu. Poruchy cyklu.

Neurohumorální řízení cyklu. Poruchy cyklu. Katedra porodní asistence LF MU Brno Přednosta: doc.. MUDr. Igor Crha, CSc. Neurohumorální řízení cyklu. Poruchy cyklu. I. Crha Menstruační cyklus Sled pravidelně se opakujících změn řízený osou hypothalamus

Více

M ASARYKŮ V ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Žlutý kopec 7, 656 53 Brno

M ASARYKŮ V ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Žlutý kopec 7, 656 53 Brno Léčba zářením dětských pacientů se zhoubnými nádory v Masarykově onkologickém ústavu na Klinice radiační onkologie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity TK 15. 8. Léčba dětských pacientů ozařováním má

Více

Nádorová. onemocnění plic ONKOLOGIE IVANA PÁLKOVÁ JANA SKŘIČKOVÁ

Nádorová. onemocnění plic ONKOLOGIE IVANA PÁLKOVÁ JANA SKŘIČKOVÁ ONKOLOGIE Nádorová onemocnění plic Každá epocha lidských dějin má své dominující nemoci. V minulém století to byla, vedle civilizačních chorob, především nádorová onemocnění. Změnu nelze očekávat ani ve

Více

Cystectomy-CZ (Q) CyRUS: REGISTR NÁDORŮ MOČOVÉHO MĚCHÝŘE LÉČENÝCH CYSTEKTOMIÍ A DALŠÍ NÁSLEDNOU LÉČBOU

Cystectomy-CZ (Q) CyRUS: REGISTR NÁDORŮ MOČOVÉHO MĚCHÝŘE LÉČENÝCH CYSTEKTOMIÍ A DALŠÍ NÁSLEDNOU LÉČBOU Cystectomy-CZ (Q) CyRUS: REGISTR NÁDORŮ MOČOVÉHO MĚCHÝŘE LÉČENÝCH CYSTEKTOMIÍ A DALŠÍ NÁSLEDNOU LÉČBOU Návrh struktury a obsahu multicentrického registru Určeno pro pacienty, u kterých je provedena radikální

Více

V Praze 05. 03. 2015 Č.j. 12-2/2015-UK3LF počet listů: 9

V Praze 05. 03. 2015 Č.j. 12-2/2015-UK3LF počet listů: 9 V Praze 05. 03. 2015 Č.j. 12-2/2015-UK3LF počet listů: 9 Zápis ze zasedání Vědecké rady 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze dne 5. března 2015 ve 14 hodin na 3. LF UK Přítomní: Prof. MUDr. Michal

Více

HEREDITÁRNÍ ANGIOEDÉM KAZUISTIKA

HEREDITÁRNÍ ANGIOEDÉM KAZUISTIKA HEREDITÁRNÍ ANGIOEDÉM KAZUISTIKA Ústav klinické imunologie a alergologie Univerzitní centrum pro primární imunodeficience LF MU a FN u sv. Anny v Brně Alena Plodíková Ivana Denková Helena Horáková 1 Hereditární

Více

Úvodní slovo. Vá ení, opìt se Vám dostává do rukou Výroèní zpráva FNKV, ve které se spoleènì ohlí íme za uplynulým

Úvodní slovo. Vá ení, opìt se Vám dostává do rukou Výroèní zpráva FNKV, ve které se spoleènì ohlí íme za uplynulým Výroèní zpráva 2004 Obsah Úvodní slovo 2 Hlavní strategické cíle FNKV pro rok 2005 5 Organizaèní schéma 6 Charakteristika pracoviš 9 Charakteristika komisí FNKV 49 Dozorèí rada FNKV 58 Úsek ekonomického

Více

Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE 1.

Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE 1. Centrum adiktologie Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE 1. ročník Název předmětu: Kulturní a sociální antropologie (vybrané kapitoly) Vyučující: MUDr. Petr Popov MUDr. Dušan Randák MUDr. PhDr. Kamil Kalina,

Více

MORAVSKÉ UROLOGICKÉ SYMPOZIUM

MORAVSKÉ UROLOGICKÉ SYMPOZIUM 4 MORAVSKÉ UROLOGICKÉ SYMPOZIUM Čtvrtek 20. 3. 2014 / lékařská sekce 14.00 Slavnostní zahájení doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D., 14.10 16.00 Doktorandský studijní program garant doc. MUDr. Vladimír Študent,

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * KOLOPROKTOLOGIE

Vzdělávací program nástavbového oboru * KOLOPROKTOLOGIE Vzdělávací program nástavbového oboru * KOLOPROKTOLOGIE Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... 2 Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru... 2. Specializovaný výcvik v délce minimálně 36 měsíců...2

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

ZHOUBNÉ NÁDORY TĚLA DĚLOŽNÍHO

ZHOUBNÉ NÁDORY TĚLA DĚLOŽNÍHO ZHOUBNÉ NÁDORY TĚLA DĚLOŽNÍHO Miroslav VERNER Ústav pro péči o matku a dítě ředitel: Doc. MUDr. J. Feyereisl, CSc. ONKOGYNEKOLOGICKÝ SEMINÁŘ, ENTOG, 8.10.2005, PRAHA HLAŠENÁ NOVÁ ONEMOCNĚNÍ ZHOUBNÝMI NOVOTVARY

Více

Seznam profesorských řízení na VR 3.LF UK od r.l990. l990

Seznam profesorských řízení na VR 3.LF UK od r.l990. l990 Seznam profesorských řízení na VR 3.LF UK od r.l990 l990 l. Doc. MUDr. Vlastimil SLOUKA, CSc. vedoucí ústavu biofyziky a nukleární mediciny 3.LF UK obor : biofyzika přednáška : "Koncepce klinické biofyziky"

Více

Okruhy otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče o duševní zdraví

Okruhy otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče o duševní zdraví Okruhy otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče o duševní zdraví I. PSYCHIATRIE 1. Dětská a dorostová psychiatrie. Pedopsychiatrické vyšetření. Nejčastější příčiny

Více

Otázky k atestační zkoušce z radiační onkologie verze 2013

Otázky k atestační zkoušce z radiační onkologie verze 2013 Otázky k atestační zkoušce z radiační onkologie verze 2013 Zpracoval: prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc. I. Radiofyzika, radiobiologie, praktická radioterapie 1. Struktura atomu, radioaktivní rozpad. Elektromagnetické

Více

Seznam pojmů karcinom prostaty

Seznam pojmů karcinom prostaty Patient Informace Information pro pacienty Čeština English Seznam pojmů karcinom prostaty Adrenolytické léky Skupina léčiv, které snižují nebo zcela blokují produkci hormonu adrenalinu. Aktivní sledování

Více

XII. sjezd pracovní skupiny kardiovaskulární rehabilitace ČKS a XVIII. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních

XII. sjezd pracovní skupiny kardiovaskulární rehabilitace ČKS a XVIII. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních XII. sjezd pracovní skupiny kardiovaskulární rehabilitace ČKS a XVIII. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních Místo a termín: Konstantinovy Lázně, LH Alžbětin Dvůr od 30.1.2009 do 1.2.2009

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta managementu v Jindřichově Hradci DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Pavlína Gablerová 2010 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta managementu v Jindřichově Hradci Institut managementu

Více

XXVIII. Konference. Sekce perinatální medicíny. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

XXVIII. Konference. Sekce perinatální medicíny. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP XXVIII. Konference Sekce perinatální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 6. 8. 4. 20 Kongresové centrum hotelu Parkhotel Pořadatelé: Sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS JEP Gynekologicko-porodnická

Více

Seznam navržených ke jmenování profesorem (návrhy předloženy od 1.7.2010 do 31.3.2011)

Seznam navržených ke jmenování profesorem (návrhy předloženy od 1.7.2010 do 31.3.2011) Seznam navržených ke jmenování profesorem (návrhy předloženy od 1.7.2010 do 31.3.2011) 1. doc. RNDr. Peter Andráš, CSc. pro obor ochrana životního prostředí na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské -

Více

SLOVO O AUTOROVI NÌKOLIK SLOV ÚVODEM

SLOVO O AUTOROVI NÌKOLIK SLOV ÚVODEM Obsah SLOVO O AUTOROVI...11 NÌKOLIK SLOV ÚVODEM...13 1. OBDOBÍ PØED PORODEM...15 Jak si vybrat porodnici?...15 Jak se zachovat pøi porodu v jiné porodnici?...17 Co si vzít s sebou do porodnice?...18 Už

Více

Výroèní zpráva. rok 2005

Výroèní zpráva. rok 2005 Výroèní zpráva rok 2005 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný ivot spoluobèanù. Hlavním

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz MUDr. Erika Matìjková ØEŠÍME PARTNERSKÉ PROBLÉMY Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Doc. JUDr. Michal Spirit, Ph.D. Úvod do studia práva Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420

Více

Vyšetřování funkce štítné žlázy u těhotných Současný stav "pilotní studie" VZP D.Springer, T.Zima, Z.Límanová Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN Praha 30. IAD 5.-7.dubna

Více

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Minárik M. Centrum aplikované genomiky solidních nádorů (CEGES), Genomac výzkumný ústav, Praha XXIV. JARNÍ SETKÁNÍ

Více

PROGRAM KONFERENCE Aktualizace k 23.září 08 s výhradou dalších změn a úprav

PROGRAM KONFERENCE Aktualizace k 23.září 08 s výhradou dalších změn a úprav PROGRAM KONFERENCE Aktualizace k 23.září 08 s výhradou dalších změn a úprav Středa 1. října 18:00 22:00 Registrace 17:00 22:00 Instalace doprovodné výstavy konference 17:30 Schůze výboru Sekce gynekologické

Více

Patologie prsu. záněty fibrocystické změny - neproliferativní - proliferativní nádory - epitelové - fibroepitelové

Patologie prsu. záněty fibrocystické změny - neproliferativní - proliferativní nádory - epitelové - fibroepitelové Patologie prsu Patologie prsu záněty fibrocystické změny - neproliferativní - proliferativní nádory - epitelové - fibroepitelové Puerperální mastitis výskyt obvykle 2-3 týdny po začátku laktace může být

Více

SEVEROčESKÉ SYMPOZIUM GYNEKOLOGů

SEVEROčESKÉ SYMPOZIUM GYNEKOLOGů SEVEROčESKÉ SYMPOZIUM GYNEKOLOGů ZABÝVAJÍCÍCH SE ULTRAZVUKOVOU DIAGNOSTIKOU FINÁLNÍ INFORMACE www.bos-congress.cz/gyn2014 TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ 11. 13. dubna 2014, BEST WESTERN Hotel VLADIMIR, Masarykova

Více

seminář ENTOG, 8.10. 2005

seminář ENTOG, 8.10. 2005 Karcinom vaječníků seminář ENTOG, 8.10. 2005 MUDr. Michal Zikán, PhD. Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK Incidence 25,3 / 100 000 1323 případů

Více

Z Á P I S. Číslo: 21 2013 z jednání Akademického senátu LF OU

Z Á P I S. Číslo: 21 2013 z jednání Akademického senátu LF OU Strana: 1/1 PŘÍTOMNI: Komora akademických pracovníků: doc. MUDr. Michal Bar, Ph.D., Mgr. Marek Bužga, Ph.D., MUDr. Zuzana Čermáková, Ph.D., MUDr. Igor Dvořáček, Ph.D., MUDr. Lubomír Martínek, Ph.D., MUDr.

Více

Liga proti rakovině Praha

Liga proti rakovině Praha Liga proti rakovině Praha 22 let činnosti Ligy Prof. MUDr. Zdeněk Dienstbier, DrSc. Tři hlavní dlouhodobé programy: Soustavná informovanost veřejnosti o nádorové prevenci Snaha o zlepšení kvality života

Více

AKREDITOVANÝ KVALIFIKAČNÍ KURZ

AKREDITOVANÝ KVALIFIKAČNÍ KURZ ČÁSTKA 6 VĚSTNÍK MZ ČR 63 Ministerstvo zdravotnictví Č. j.: MZDR 29930/2009 Referent.: Bc. Petra Borovičková Tel. číslo: 224 972 553 AKREDITOVANÝ KVALIFIKAČNÍ KURZ Laboratorní metody pro získání odborné

Více

Onkologická sympozia Program

Onkologická sympozia Program Česká společnost komplexní onkologické péče, Česká onkologická společnost ČLS JEP, Fakultní Thomayerova nemocnice onkologické oddělení, KOC, FN Bulovka, FTN a VFN Nadační fond onkologie pro 21. století

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání ze dne 11. ledna 2005, jak vyplývá

Více

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH prostaty OBSAH Co je prostata?................................... 2 Co jsou nádory?.................................. 3 Co je zbytnění prostaty benigní hyperplazie prostaty?.............................

Více

diferenciální diagnostika v pediatrii

diferenciální diagnostika v pediatrii Upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

PROGRAM. 10. ročníku odborné konference RUTINNÍ ANALÝZA NUKLEOVÝCH KYSELIN MOLEKULÁRNĚ BIOLOGICKÝMI TECHNIKAMI RANK 2014

PROGRAM. 10. ročníku odborné konference RUTINNÍ ANALÝZA NUKLEOVÝCH KYSELIN MOLEKULÁRNĚ BIOLOGICKÝMI TECHNIKAMI RANK 2014 PROGRAM 10. ročníku odborné konference RUTINNÍ ANALÝZA NUKLEOVÝCH KYSELIN MOLEKULÁRNĚ BIOLOGICKÝMI TECHNIKAMI RANK 2014 29. a 30. ledna 2014, hotel Zlatá Štika, Pardubice www.rank.cz Záštitu nad konferencí

Více

Spinální epidurální lipomatóza tři kazuistiky. T. Andrašinová Neurologická klinika LF MU a FN Brno

Spinální epidurální lipomatóza tři kazuistiky. T. Andrašinová Neurologická klinika LF MU a FN Brno Spinální epidurální lipomatóza tři kazuistiky T. Andrašinová Neurologická klinika LF MU a FN Brno Úvod Spinální epidurální lipomatóza (SEL) je vzácné onemocnění, při kterém dochází k patologickému nahromadění

Více

Onkogynekologie. Ascites se nejčastěji vyskytuje u karcinomu: ovaria hrdla děložního těla děložního vulvy

Onkogynekologie. Ascites se nejčastěji vyskytuje u karcinomu: ovaria hrdla děložního těla děložního vulvy Apoptóza je: terminální proces buněčné diferenciace vedoucí k zániku buňky klonování buňky cytostatický efekt proces vyjadřující metastázování Ascites se nejčastěji vyskytuje u karcinomu: Carcinoma in

Více

Česká iniciativa pro astma o. p. s.

Česká iniciativa pro astma o. p. s. Jaroslava KLEINHAMPLOVÁ 17. 9. 1921 29. 4. 2006 MUDr. Kleinhamplová s doc. Strejčkem a prof. Oehlingem Na hradeckém sjezdu českých a slovenských alergologů a klinických imunologů a českých a slovenských

Více