1 Buněčný cyklus a apoptóza (z. Kleibi)..

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 Buněčný cyklus a apoptóza (z. Kleibi).."

Transkript

1 1 Buněčný cyklus a apoptóza (z. Kleibi) Buněčný cyklus Mitogenní signalizace a zahájení buněčného cyklu G1 fáze buněčného cyklu a její reštrikční bod S fáze: replikace DNA G2 fáze: kontrola integrity DNA a příprava na M fázi Mitóza (M fáze) 1.2 Apoptóza Průběh Extrinzická cesta aktivace Intrinzická cesta aktivace Kontrolní fáze Exekutivní část apoptotické kaskády 1.3 Význam znalosti buněčného cyklu a apoptózy pro klinickou praxi 2 Molekulární biologie v klinické praxi (M. Zikán) Molekulární principy tumorogeneze Protoonkogeny a onkogeny Tumor supresory Mechanizmy mutageneze Epigenetické změny Význam molekulární genetiky pro klinickou praxi 2.2 Molekulární genetika některých gynekologických malignit Molekulární genetika ovariálního karcinomu Molekulární genetika karcinomu endometria Molekulární genetika karcinomu děložního hrdla 2.3 Metody molekulární genetiky s významem pro klinickou praxi Polymerázová řetězová reakce Reverzně transkripční polymerázová řetězová reakce (RT-PCR) Real-time polymerázová řetězová reakce Elektroforéza nukleových kyselin nebo jejich fragmentů Hybridizace Metody mutační analýzy Sekvenování DNA Metody analýzy transkripčního profilu - microchip arrays 2.4 Očekávaný rozvoj molekulární genetiky malignit

2 3 Hereditární syndromy (M. Zikán). 3.1 Hlavní hereditární syndromy 3.2 Syndrom hereditárního karcinomu prsu a vaječníku GenBRCAl Gen BRC A Funkce proteinů BRCA1 a BRCA Riziko vzniku hereditárního karcinomu prsu a vaječníků Karcinom prsu u nositelek mutací genů BRC AI abrca Karcinom ovaria u nositelek mutací genů BRCA1 a BRCA Reprodukční faktory a riziko karcinomu prsu a vaječníku u nositelek mutací Hormonální kontracepce u nositelek mutací genů BRCA1 A BRCA Mutační analýza genů BRC AI a BRC A2 a indikace k vyšetření Klinická péče o nositele mutací 3.3 Karcinom endometria jako součást hereditárního syndromu Riziko vzniku hereditárního karcinomu endometria Mutační analýza genů MMR systému a indikace k vyšetření Klinická péče o nositele mutací 4 Incidence, mortalita a prognóza (D. PavUšta). 4.1 Incidence a mortalita 4.2 Prognóza 5 HiStOpatOlogie (P. Dundr). 6 Rizikové a prognostické faktory (P. Freitag) 6.1 Rizikové faktory 6.2 Prognostické faktory 7 Prevence a screening zhoubných nádorů (M. zikán, D. cibuia) Prevence Primární prevence Sekundární prevence Terciární prevence Kvartérní prevence 7.2 Screening Obecné principy Screening zhoubných nádorů reprodukčních orgánů

3 8 Staging (j. sláma) 8.1 TNM klasifikace 8.2 FIGO klasifikace 9 Diagnostika (D. Fischerová, A. Burgetová, Z. Seidl, O. Bělohlávek) 9.1 Klasické rentgenové zobrazovací metody 9.2 Další diagnostické metody 9.3 Moderní zobrazovací metody Ultrazvukové vyšetření Počítačová tomografie Magnetická rezonance (MR) Pozitronová emisní tomografie 9.4 Klinický staging Využití zobrazovacích metod ve stanovení klinického stagingu Shrnutí využití jednotlivých zobrazovacích metod v klinickém stagingu. 10 Sérové nádorové markery (L. Masák) Dělení nádorových markerů 10.2 Vlastnosti ideálního nádorového markem 10.3 Charakteristika nejčastěji používaných nádorových markerů Karcinoembryonální antigen (CEA) Alfa-1 -fetoprotein (AFP) Tkáňový polypeptidový antigen (TPA) Choriový gonadotropin (HCG) S teroidní hormony Inhibin Laktátdehydrogenáza(LDH) Antigen epidermálních karcinomů (SCCA) CYFRA CA CA CA CA Kyselina sialová asociovaná s lipidy (LASA) Inhibitor tripsinu asociovaný s tumory (TATI) S karcinomem asociovaný sérový antigen (C AS A) 10.4 Možnosti využití nádorových markerů v klinické praxi 11 PrOteomíka (J. Lacheta) Metody proteomické analýzy D-PAGE Hmotnostní spektrometrie

4 11.2 Význam proteomické analýzy v onkogynekologii 11.3 Další -omy" 12 Léčba - úvod (D. dbula) Chirurgická léčba ~~ úvod (D. dbula) 14 Lymfatické mapování a koncept sentinelové lymfatické uzliny (L. Ševčík) 14.1 Historie 14.2 Lymfatický systém Lymfa a lymfatické cévy Lymfatické uzliny 14.3 Metody detekce SLN Metoda využívající barvivo Metoda využívající radiokoloid Predoperační detekce SLN Peroperační detekce SLN 14.4 Radiohygienická bezpečnost lymfatického mapování 14.5 Selhání lymfatického mapování 14.6 Histologické vyšetření lymfatických uzlin Pooperační vyšetření lymfatických uzlin Peroperační vyšetření SLN Pooperační vyšetření SLN Imunohistochemické metody zpracování SLN Molekulárněbiologické metody zpracování SLN 14.7 Klinický a prognostický význam konceptu lymfatického mapování 15 Význam endoskopické chirurgie (z. Holub) Hysteroskopie Úloha hysteroskopie v diagnostice a terapii gynekologických malignit Limitace a rizika hysteroskopie 15.2 Laparoskopické operace Laparoskopická technika Laparoskopická lymfadenektomie 15.3 Závěr 16 Urologické komplikace (L. Jaroiím) Prevence urologických komplikací 16.2 Anatomie ureteru a cévního zásobení adnex, uteru a vaginy, hemostáza 16.3 Iatrogenní poranění ureteru

5 Poranění ureteru rozpoznaná peroperačně Poranění ureteru rozpoznaná pooperačné 16.4 Iatrogenní poranění močového měchýře Poranění měchýře při oddělování dělohy od měchýře Poranění měchýře rozpoznané během gynekologické operace Poranění měchýře nerozpoznané během gynekologické operace Vezikovaginální píštěle 16.5 Rektovezikovaginální píštěle 16.6 Uretrovaginální píštěle 17 Chirurgické komplikace (R. Guriich) Únik obsahu gastrointestinálního traktu do dutiny břišní Perioperační poranění trávicí trubice Chirurgické výkony při poranění tenkého a tlustého střeva 17.2 Dehiscence anastomózy Rizikové faktory Diagnostika a léčba 17.3 Pooperační porucha pasáže 17.4 Ranná infekce 18 Chemoterapie (J. Finek, D. Fischerová, J. Novotný, N Jančárková) Nejčastěji používaná cytostatika v onkogynekologii 19 Hormonální léčba (P. Líbalová) 19.1 Steroidy 19.2 Antihormony" 19.3 Inhibitory aromatázy 19.4 Analoga gonadoliberinů 20 Cílená molekulární biologická léčba (L. Petruželka, E. Závadová, J. Novotný) Principy molekulární bioregulační léčby 20.2 Skupina receptoru epidermálních růstových faktorů EGFR 20.3 Signální transdukce 20.4 Monoklonální protilátky 20.5 Tyrozinkinázové inhibitory (TKI) - blokáda tyrozinkinázy intracelulární domény receptoru pro epidermální růstový faktor 20.6 Imunoterapie a molekulární cílená léčba 20.7 Antiangiogenní terapie

6 Antiangiogenní léčba ovariálních karcinomů VEGF receptor a tyrozinkinázové inhibitory 20.8 Nežádoucí účinky biologické léčby 21 Rádioterapie (V. Tomancovä, J. Vaňásek, P. Vítek, M. Doležel) Princip protinádorového efektu rádioterapie 21.2 Metody Základní pojmy Technika rádioterapie 21.3 Klasifikace 21.4 Nežádoucí účinky Geneze nežádoucích účinků Časné nežádoucí účinky Pozdní nežádoucí účinky 22 Podpůrná léčba a léčba komplikací chemoterapie (P. Tesařová) 22 A Hematologická toxicita Anémie pacientů se zhoubnými nádory Neutropenic a její léčba Léčba febrilní neutropenie Trombocytopenie 22.2 Prevence a léčba chemoterapií indukované nevolnosti a zvracení Patofyziologie nauzey po chemoterapii Emetogenní potenciál chemoterapie Akutní zvracení Odložené zvracení Anticipované zvracení Speciální situace 22.3 Mukozitida ' Prevence Léčba 22.4 Kardiotoxicita Mechanizmus kardiotoxicity Rizikové faktory Klinické příznaky Snížení rizika Sledování v průběhu léčby Prognóza a léčba Další kardiotoxická chemoterapeutika 22.5 Hyperkoagulační stavy spojené s malignitou Patogeneze Incidencetromboembolickénemoci Vrozená trombofilie Prevence a léčba 22.6 Enterotoxicita

7 Průjem Zácpa Kolitidy 22.7 Nefrotoxicita Zhodnocení glomerulární filtrace pro přizpůsobení dávky cytostatika Nefrotoxicita jednotlivých cytostatik Neurologické komplikace chemoterapie 23 Symptomatická léčba (J. Novotný) Maligní výpotek 23.2 Lymfedém 23.3 Bolest 23.4 Metastatické postižení skeletu Základní charakteristika bisfosfonátů 23.5 Únava Klinické využití bisfosfonátů 23.6 Nádorová anorexie a kachexie 23.7 Hospicová péče 24 Ochrana reprodukčních funkcí a možností zachování fertility (K. Řežábek) Faktory zajišťující plodnost u ženy 24.2 Ochrana folikulů Při operaci Při rádioterapii Při chemoterapii 24.3 Mimotělní uchování oocytů či embryí Uchování ovariální tkáně Uchování oocytů Kroykonzervace embryí Ochrana folikulů analogy GnRH Málo běžné a budoucí způsoby uchování fertility 24.4 Bezpečnost použití kryokonzervovaných buněk 24.5 Etické a právní otázky kryokonzervace tkání a buněk 24.6 Přijetí darovaných oocytů (embryí) 24.7 Za jak dlouho po léčbě zhoubného nádoru se lze snažit o těhotenství? 24.8 Praktický postup pro zachování reprodukčních funkcí 25 Hormonální substituce po léčbě zhoubných nádorů (D. cibuia) Karcinom ovaria 25.2 Karcinom endometria

8 25.3 Karcinom děložního hrdla 26 Psychiatrická léčba onkologických pacientek (p. Mohr) 26.1 Duševní poruchy u nádorových onemocnění Diagnostika duševních poruch u onkologických nemocných Deprese Úzkostné poruchy Delirium Suicidium 26.2 Terapie depresivních a úzkostných stavů Farmakoterapie - antidepresiva Farmakoterapie - anxiolytika Farmakoterapie - hypnotika Farmakoterapie - stimulancia Psychoterapie 26.3 Terapie delirantních stavů 27 Psychologie onkologického pacienta (D. Jandourková, B. čepička) Osobnost pacienta 27.2 Vyrovnávání se s nemocí 27.3 Stadia nádorového onemocnění a jejich prožívání 27.4 Léčebné společenství 27.5 Psychosociální intervence u onkologicky nemocných 27.6 Péče o pečovatele 28 Sexuální rehabilitace u žen se zhoubnými nádory reprodukčních Orgánů (V. Urbánek, P. Weiss) 28.1 Vliv onemocnění a jeho léčby na sexuální funkci Vliv operační léčby zhoubných nádorů rodidel Vliv aktinoterapie při zhoubném nádoru rodidel Vliv chemoterapie při zhoubném nádoru rodidel 28.2 Sexuální rehabilitace Poradenská péče Sexoterapie Minimalizace negativního vlivu tělesných postižení 28.3 Některé závěry pro praxi 29 Sledování po ukončení léčby (M. Mlynček)

9 30 Prekancerózy v gynekologii (j. Sláma) 30.1 Prekancerózy vulvy Klasifikace Etipatogeneze a rizikové faktory Klinický obraz Diagnostika Management a metody léčby Dispenzarizace 30.2 Prekancerózy pochvy Klasifikace Etiopatogeneze a rizikové faktory Klinický obraz Diagnostika Management a metody léčby Dispenzarizace 30.3 Prekancerózy děložního hrdla Klasifikace Etiopatogeneze Diagnostika Management Dispenzarizace Prevence karcinomu děložního hrdla 30.4 Prekancerózy endometria Klasifikace Etiopatogeneze a rizikové faktory Klinický obraz Diagnostika Management a metody léčby Dispenzarizace 31 Nádory vuivy Incidence a mortalita (D. Pavlišta) 31.2 Histopatologická klasifikace (P. Dundr) Maligní epitelové nádory Maligní mezenchymální nádory Maligní melanom 31.3 Rizikové a prognostické faktory (P. Freltag) Rizikové faktory Prognostické faktory 31.4 Staging (J. Sláma) 31.5 Diagnostika (D. Fischerová, A. Burgetová, Z Seidl, O. Bělohlávek) Diagnostické metody u zhoubného nádoru vulvy 31.6 Sérové tumorové markety (L. Masák) 31.7 Léčba..<

10 Chirurgická léčba (D. Cibula) Lymfatické mapování a detekce sentinelové uzliny (L. Ševčík) Význam endoskopické chirurgie (Z. Holub) Rádioterapie (V. Tomancová, J. Vaňásek, P. Vítek, M. Doležel) Chemoterapie (D. Fischerová, J. Novotný, L. Petruželka) Fertilitu zachovávající léčba (H Robová) 31.8 Sledování po léčbě (M. Mlynček) 31.9 Melanom vulvy (I. Krajsov á) Incidence Etiologie a patogenze Klinický obraz Klasifikace Prognóza Léčba Diferenciální diagnostika 32 Nádory pochvy Incidence a prognóza (D. Pavlišta) 32.2 Histopatologická klasifikace (P. Dundr) Maligní epitelové nádory Maligní mezenchymální nádory Maligní melanocytární nádory 32.3 Rizikové a prognostické faktory (P. Freitag) Rizikové faktory Prognostické faktory 32.4 Staging (J. Sláma) 32.5 Diagnostika (D. Fischerová, A. Burgetová, Z. Seidl, O. Bělohlávek) Léčba Chirurgická léčba (D. Cibula) Rádioterapie (V. Tomancová, J. Vaňásek, P. Vítek, M. Doležel) Chemoterapie (D. Fischerová, J. Novotný, L. Petruželka).. 33 Nádory děložního hrdla Incidence a prognóza (D. Pavlišta) 33.2 Histopatologická klasifikace (P. Dundr) Maligní epitelové nádory Maligní mezenchymální nádory Smíšené maligní epitelové a mezenchymální nádory 33.3 Rizikové a prognostické faktory (P. Freitag) Rizikové faktory Prognostické faktory 33.4 Prevence a screening (J. Sláma) 33.5 Staging (J. Sláma) 33.6 Diagnostika (D. Fischerová, A. Burgetová, Z. Seidl, O. Bělohlávek).

11 Diagnostické metody 33.7 Sérové tumorové markery (L. Masák) 33.8 Léčba Chirurgická léčba (D. Cibula) Lymfatické mapování a detekce sentinelové uzliny (L. Ševčík) Význam endoskopické chirurgie (Z. Holub) Rádioterapie (V. Tomancová, J. Vaňásek, P. Vítek, M. Doležel) Chemoterapie (D. Fischerová, J. Novotný, L. Petruželka) Fertilitu zachovávající léčba (H. Robova) 33.9 Sledování po ukončení léčby (M. Mlynček) 34 Nádory děložního těla Epitelové nádory Incidence a prognóza (D. Pavlišta) Histopatologická klasifikace (P. Dundr) Rizikové a prognostické faktory (P. Freitag) Prevence a screening (M. Zikán, D. Cibula) Staging (J. Sláma) Diagnostika (D. Fischerová, A. Burgetová, Z. Seidl, O. Bělohlávek) Sérové tumorové markery (L. Masák) Léčba «Chirurgická léčba (D. Cibula) Význam endoskopické chirurgie (Z. Holub) Rádioterapie (V. Tomancová, J. Vaňásek, P. Vítek, M. Doležel) Chemoterapie (L. Petruželka, D. Fischerová, J. Novotný)... Hormonální léčba (P. Líbalová) Fertilitu zachovávající léčba (H Robova) Sledování po ukončení léčby (M. Mlynček) 34.2 Sarkomy (J. Špaček) Incidence a prognóza (D. Pavlišta) Charakteristika a základní klasifikace Diagnostika Léčba Chirurgie Rádioterapie (V. Tomancová) Chemoterapie Hormonální léčba Léčba pokročilého onemocnění Léčba recidiv Dispenzarizace 35 Nádory ovaria 35.1 Border line nádory (D. Cibula) Klinická charakteristika Histopatologická klasifikace (P. Dundr) Prognostické faktory Léčba

12 Sledování po léčbě 35.2 Epitelové nádory Incidence a prognóza (D. Pavlišta) Histopatologická klasifikace (P. Dundr) Rizikové a prognostické faktory (P. Freitag) Prevence a screening (D. Cibula, M. Zikán) Staging (J. Sláma) Diagnostika (D. Fischerová, A. Burgetová, Z. Seidl, O. Bělohlávek) Sérové tumorové markery (L. Masák) Léčba Chirurgická léčba (D. Cibula) Význam endoskopické chirurgie (Z. Holub) Rádioterapie (V. Tomancová) Chemoterapie (L. Petruželka, D. Fischerová, J. Novotný) Hormonální léčba (P. Líbalová) Možnosti fertilitu zachovávající léčby (H. Robova) Sledování po ukončení léčby (M. Mlynček) 35.3 Neepitelové nádory ovaria (P. Líbalová) Incidence Histopatologie Prevence a screening Rizikové a prognostické faktory Diagnostika Gonadostromální nádory - specifické rysy a léčba Germinální nádory ovaria Nádory smíšené germinální a gonadostromální O variální sarkomy Malobuněčný karcinom ovaria - hyperkalcemický typ Úloha endoskopie v léčbě neepitelových nádorů ovaria 36 Nádory vejcovodu Incidence a prognóza (D. Pavlišta) 36.2 Histopatologická klasifikace (P. Dundr) 36.3 Rizikové a prognostické faktory (P. Freitag) Rizikové faktory Prognostické faktory 36.4 Staging (J. Sláma) 36.5 Diagnostika (D. Fischerová, A. Burgetová, Z Seidl, O. Bělohlávek) 36.6 Sérové tumorové markery, léčba a sledování po skončení léčby (L. Masák, M. Mlynček). 37 Nádory v dětském věku (E. Kabíčková) 37.1 Nádory vaj ečníku Klinické proj e vy Diagnostika Léčba a prognóza

13 37.2 Nádory dělohy 37.3 Nádory pochvy 37.4 Nádory vulvy Nádory V graviditě (J. Bouda, J. Novotný) Rádioterapie 38.2 Chemoterapie Bezpečnost podání jednotlivých cytostatik v průběhu těhotenství Reverzibilní nežádoucí účinky cytostatik na vyvíjející se plod Specifika onkochirurgického výkonu 38.4 Prekancerózy a zhoubné nádory děložního hrdla 38.5 Nádory ovaria 38.6 Ostatní gynekologické zhoubné nádory Prekancerózy a zhoubné nádory vulvy Prekancerózy a zhoubné nádory pochvy Karcinom endometria 38.7 Negynekologické zhoubné nádory Karcinom prsu Maligní melanom Lymfomy Leukémie

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění

Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění O. Topolčan,M.Pesta, J.Kinkorova, R. Fuchsová Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta Plzeň CZ.1.07/2.3.00/20.0040 a IVMZČR Témata přednášky Přepdpoklady

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

Otázky k atestační zkoušce z radiační onkologie verze 2013

Otázky k atestační zkoušce z radiační onkologie verze 2013 Otázky k atestační zkoušce z radiační onkologie verze 2013 Zpracoval: prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc. I. Radiofyzika, radiobiologie, praktická radioterapie 1. Struktura atomu, radioaktivní rozpad. Elektromagnetické

Více

Onkogynekologie. Ascites se nejčastěji vyskytuje u karcinomu: ovaria hrdla děložního těla děložního vulvy

Onkogynekologie. Ascites se nejčastěji vyskytuje u karcinomu: ovaria hrdla děložního těla děložního vulvy Apoptóza je: terminální proces buněčné diferenciace vedoucí k zániku buňky klonování buňky cytostatický efekt proces vyjadřující metastázování Ascites se nejčastěji vyskytuje u karcinomu: Carcinoma in

Více

HE4 a CA125 na společné cestě s jasným cílem. Milada Nezvedová Oddělení klinické biochemie Nemocnice Znojmo

HE4 a CA125 na společné cestě s jasným cílem. Milada Nezvedová Oddělení klinické biochemie Nemocnice Znojmo HE4 a CA125 na společné cestě s jasným cílem Milada Nezvedová Oddělení klinické biochemie Nemocnice Znojmo Tumorové markery Definice nádorového markeru substance produkována nádorem nebo okolními tkáněmi

Více

Zkušenosti se stanovením HE4. Petrová P., OKB FN Olomouc

Zkušenosti se stanovením HE4. Petrová P., OKB FN Olomouc Zkušenosti se stanovením HE4 Petrová P., OKB FN Olomouc HE4 lidský epididymální protein 4 Skupina proteinů označovaných WFDC (whey acidic disulfide core) s vlastnostmi podobnými trypsinu Poprvé zjištěn

Více

Souhrnný přehled NÁDOROVÝCH MARKERŮ vyšetřovaných oddělením klinické biochemie FNO

Souhrnný přehled NÁDOROVÝCH MARKERŮ vyšetřovaných oddělením klinické biochemie FNO Oddělení klinické biochemie Fakultní nemocnice Olomouc INFORMÁTOR OKB č.5/2004 Souhrnný přehled NÁDOROVÝCH MARKERŮ vyšetřovaných oddělením klinické biochemie FNO CEA karcinoembryonální antigen cut-off

Více

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., *Skopalová M., *Bělohlávek O. Chirurgické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha *Oddělení nukleární medicíny - PET centrum

Více

Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu

Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu Definice Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu v naprosté většině vycházejí z uroteliální výstelky horních močových cest a mají proto mnoho společných

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11.

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. listopadu 2013 Personalizovaná vs standardní péče Cílená léčba Spojení diagnostiky

Více

Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní

Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní zahájení... 3 09:00 10:30 State of Art v onkologii... 3

Více

Guideline gynekologických zhoubných nádorů 2004/2005. Primární komplexní léčba operabilních stádií zhoubných nádorů děložního těla

Guideline gynekologických zhoubných nádorů 2004/2005. Primární komplexní léčba operabilních stádií zhoubných nádorů děložního těla Guideline gynekologických zhoubných nádorů 2004/2005 Primární komplexní léčba operabilních stádií zhoubných nádorů děložního těla Svoboda B. 1, Kubecová M. 2, Rob L. 3, Stankušová H. 4, Cwiertka K. 5,

Více

seminář ENTOG, 8.10. 2005

seminář ENTOG, 8.10. 2005 Karcinom vaječníků seminář ENTOG, 8.10. 2005 MUDr. Michal Zikán, PhD. Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK Incidence 25,3 / 100 000 1323 případů

Více

Rozsah a objem vysoce specializované onkologické péče o dospělé

Rozsah a objem vysoce specializované onkologické péče o dospělé Rozsah a objem vysoce specializované onkologické péče o dospělé 1) Onkologické centrum FNKV Úvod: v zájmu zlepšení prevence, diagnostiky a komplexní terapie onkologicky nemocných se zhoubnými nádory ve

Více

David Rumpík1, Stanislav Los Chovanec1, Taťána Rumpíková1 Jaroslav Loucký2, Radek Kučera3

David Rumpík1, Stanislav Los Chovanec1, Taťána Rumpíková1 Jaroslav Loucký2, Radek Kučera3 David Rumpík1, Stanislav Los Chovanec1, Taťána Rumpíková1 Jaroslav Loucký2, Radek Kučera3 Klinika reprodukční medicíny a gynekologie Zlín 1 Imalab s.r.o. Zlín 2 Beckman Coulter ČR, a Imunoanalytická laboratoř,

Více

Lékařská genetika a onkologie. Renata Gaillyová OLG a LF MU Brno 2012/2013

Lékařská genetika a onkologie. Renata Gaillyová OLG a LF MU Brno 2012/2013 Lékařská genetika a onkologie Renata Gaillyová OLG a LF MU Brno 2012/2013 *genetické souvislosti *onkogenetická vyšetření u onkologických onemocnění * genetické vyšetření u hereditárních nádorů *presymptomatické

Více

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Macík D. 1, Doležel J. 1, Múdry P. 2, Zerhau P. 3, Staník M. 1, Čapák I. 1 1 ODDĚLENÍ UROLOGICKÉ ONKOLOGIE,

Více

Přehled použitých zkratek. Úvodní slovo

Přehled použitých zkratek. Úvodní slovo Přehled použitých zkratek Úvodní slovo XIII XVII 4.2.4 Komplexní fenotypy s prokázanou dědičnou komponentou 50 4.2.5 Nádorová onemocnění 50 4.3 Možnosti léčby a prevence problémů s genetickou příčinou

Více

Organizačně provozní řád Onkologického centra FNKV

Organizačně provozní řád Onkologického centra FNKV Organizačně provozní řád Onkologického centra FNKV Úvod: v zájmu zlepšení prevence, diagnostiky a komplexní terapie onkologicky nemocných se zhoubnými nádory ve FNKV je nutno zlepšit koordinaci všech odborností,

Více

Informační podpora screeningového programu

Informační podpora screeningového programu Informační podpora screeningového programu Ondřej Májek, Ladislav Dušek, Jan Mužík, Tomáš Pavlík, Daniel Klimeš Odborná garance programu: Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Účinnost organizovaného

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Možnosti využití technologie DNA microarrays v predikci odpovědi na neoadjuvantní terapii u pacientů s karcinomem jícnu

Možnosti využití technologie DNA microarrays v predikci odpovědi na neoadjuvantní terapii u pacientů s karcinomem jícnu Možnosti využití technologie DNA microarrays v predikci odpovědi na neoadjuvantní terapii u pacientů s karcinomem jícnu Srovnal J. 1, Cincibuch J. 2, Cwierkta K. 2, Melichar B. 2, Aujeský R. 3, Vrba R.

Více

Testikulární nádory, léčebné možnosti a výsledky

Testikulární nádory, léčebné možnosti a výsledky Testikulární nádory, léčebné možnosti a výsledky MUDr. Zuzana Donátová Onkologická klinika 1. LF UK Praha a Thomayerovy nemocnice Praha, 12.9.2012 Edukační a informační platforma onkologických center pro

Více

2.5.2009. 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního traktu 5x větší incidence u bělochů než černochů. Česká republika (2000)

2.5.2009. 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního traktu 5x větší incidence u bělochů než černochů. Česká republika (2000) Nádory varlete Urologická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Epidemiologie 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Co je to toxicita léčby? Toxicita léčby lymfomů Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou? Dá se toxicita předvídat? Existuje

Více

Registr Herceptin Karcinom prsu

Registr Herceptin Karcinom prsu I. Primární diagnostika Registr Herceptin Karcinom prsu Vstupní parametry Rok narození Věk Kód zdravotní pojišťovny (výběr) o 111 o 201 o 205 o 207 o 209 o 211 o 213 o 217 o 222 Datum stanovení diagnózy

Více

NEMOCI MOČOVÉ a POHLAVNÍ SOUSTAVY MPSV ČLS J.E.P 10. 3. 2009

NEMOCI MOČOVÉ a POHLAVNÍ SOUSTAVY MPSV ČLS J.E.P 10. 3. 2009 NEMOCI MOČOVÉ a POHLAVNÍ SOUSTAVY MPSV ČLS J.E.P 10. 3. 2009 Mezioborová spolupráce nefrologie urologie gynekologie uro-gynekologie onko-gynekologie NEFROLOGIE Prof. MUDr.Vladimír Tesař, DrSc., Doc. MUDr.

Více

Autoři. MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ a LF MU, Brno

Autoři. MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ a LF MU, Brno Autoři MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ a LF MU, Brno a prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha prof. MUDr. Zdeněk

Více

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více

Jiří Šantavý, Ishraq Dhaifalah, Vladimír Gregor

Jiří Šantavý, Ishraq Dhaifalah, Vladimír Gregor Moto: Nejvyšším štěstím každé rodiny je zdravé dítě Jiří Šantavý, Ishraq Dhaifalah, Vladimír Gregor ČLK, 14. února 2013 Úvod Od poznání možností, které nám nabízí prenatální diagnostika, se embryo či později

Více

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Minárik M. Centrum aplikované genomiky solidních nádorů (CEGES), Genomac výzkumný ústav, Praha XXIV. JARNÍ SETKÁNÍ

Více

Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS

Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS Klimeš D., Dušek L., Kubásek J., Fínek J., Petruželka L., Zoláková A., Vyzula R. Historie projektu Snaha

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu David Belada FN a LF UK v Hradci Králové 1.Toxicita léčby lymfomů Co je to toxicita léčby? Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou?

Více

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Druhá anonce 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům 26. 27. leden 2012 Clarion Congress Hotel Prague****

Více

Vzrůstající role záchovných operací v léčbě karcinomu ledviny

Vzrůstající role záchovných operací v léčbě karcinomu ledviny Vzrůstající role záchovných operací v léčbě karcinomu ledviny MUDr. Petr Nencka, FEBU Podpořeno z prostředků projektu Edukační a informační platforma onkologických center pro podporu a modernizaci vzdělávání

Více

Zhoubné nádory druhá nejčastější příčina úmrtí v rozvinutých zemích. Imunologické a genetické metody: Zlepšování dg. Zlepšování prognostiky

Zhoubné nádory druhá nejčastější příčina úmrtí v rozvinutých zemích. Imunologické a genetické metody: Zlepšování dg. Zlepšování prognostiky NÁDOROVÁ IMUNOLOGIE Zhoubné nádory druhá nejčastější příčina úmrtí v rozvinutých zemích. Imunologické a genetické metody: Zlepšování dg. Zlepšování prognostiky NÁDOROVÁ IMUNOLOGIE Vztahy mezi imunitním

Více

Metody zachování plodnosti u ženy s nádorovým onemocněním. Alena Božoňová

Metody zachování plodnosti u ženy s nádorovým onemocněním. Alena Božoňová Metody zachování plodnosti u ženy s nádorovým onemocněním Alena Božoňová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá problematikou zhoubného onemocnění a zaměřena je především na

Více

Zařazení nemocného do čekací listiny na transplantaci ledviny: malignity

Zařazení nemocného do čekací listiny na transplantaci ledviny: malignity Zařazení nemocného do čekací listiny na transplantaci ledviny: malignity Štefan V í t k o Institut for Clinical & Experimental Medicine, Prague, Czech Republic stvi@medicon.cz Symposium České transplantační

Více

PET / CT. J.Vi. Vižďa. FN Hradec Králov. lové

PET / CT. J.Vi. Vižďa. FN Hradec Králov. lové Diagnostické možnosti PET / CT J.Vi Vižďa Oddělen lení nukleárn rní medicíny FN Hradec Králov lové Pozitronová emisní tomografie (PET) Nejmodernější funkčnízobrazování (molecularimaging) PET scanner: registrace

Více

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti: Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Magistrát hlavního města Prahy Druhá anonce

Více

Operační řešení tuboovariálního abscesu (TOA)

Operační řešení tuboovariálního abscesu (TOA) Operační řešení tuboovariálního abscesu (TOA) J. Feyereisl, L. Krofta, J.Drahoňovský, J. Hanáček Ústav pro péči o matku a dítě, Praha Pelvic inflammatory disease PID zánět orgánů v malé pánvi klesající

Více

Nádorová onemocnění ledvin dle IARCu

Nádorová onemocnění ledvin dle IARCu Nádorová onemocnění ledvin dle IARCu Machartová V. 1.6.2013 Congress centre PRIMAVERA Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností Registrační

Více

Radiodiagnostika v gynekologii

Radiodiagnostika v gynekologii Radiodiagnostika v gynekologii Zobrazovací metody Prostý snímek Hysterosalpingografie (HSG) Výpočetní tomografie Magnetická rezonance Angiografie Prostý snímek Vzácně indikované vyšetření, umožňuje posoudit

Více

Rakovina vaječníků Rakovina vaječníků a její léčba příručka pro novináře

Rakovina vaječníků Rakovina vaječníků a její léčba příručka pro novináře Obsah Rakovina vaječníků Rakovina vaječníků a její léčba příručka pro novináře 1/11 Obsah Obsah Obsah 2 Přehled 3 Část 1: Rakovina vaječníků 4 i. Typy rakoviny 4 ii. Příčiny a rizikové faktory 5 iii Příznaky

Více

Dva oříšky... aneb anesteziologický management u gravidní onkogynekologické pacientky

Dva oříšky... aneb anesteziologický management u gravidní onkogynekologické pacientky Dva oříšky... aneb anesteziologický management u gravidní onkogynekologické pacientky 2 oříšky???? gravidní pacientka s onkologickým onemocněním časový faktor vyvíjející se plod 2 oříšky???? gravidní pacientka

Více

SPECT/CT neuroendokrinních tumorů. P.Libus Oddělení nukleární medicíny Nemocnice Havlíčkův Brod

SPECT/CT neuroendokrinních tumorů. P.Libus Oddělení nukleární medicíny Nemocnice Havlíčkův Brod SPECT/CT neuroendokrinních tumorů P.Libus Oddělení nukleární medicíny Nemocnice Havlíčkův Brod 5 případů na 100 000 obyvatel/rok Pomalu rostoucí Vychází z neuroendokrinního systému Výskyt samostatný x

Více

a v moči i u pacientů s karcinomem chýře

a v moči i u pacientů s karcinomem chýře Stanovení katepsinu B v séru s a v moči i u pacientů s karcinomem močov ového měchým chýře Kotaška, K. 1, Dušek P. 2, Průša, R. 1, Veselý, Š. 2, Babjuk, M 2. 1) Ústav lékařské chemie a klinické biochemie

Více

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno Preventivní programy v onkologii Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno mediální obraz onkologie dnes.. skutečné pojištění.. onkologie zítra snad prevence, časný záchyt, cena /přínos

Více

MUDr. Pavel CHRBOLKA

MUDr. Pavel CHRBOLKA MUDr. Pavel CHRBOLKA jde o novou abnormální tkáň v organismu nemá fyziologickou funkci roste neregulovaným způsobem k přeměně normální buňky v buňku maligní je nutný mnohastupňový proces transformace dle

Více

OP u nemocného s nádorovým onemocněním dýchacích cest a plic

OP u nemocného s nádorovým onemocněním dýchacích cest a plic OP u nemocného s nádorovým onemocněním dýchacích cest a plic Tumory Místně neregulovatelný růst tkáně, buňky se vymkly kontrole Benigní ohraničené, nemetastazují, obvykle nerecidivují Prekanceroza předrakovinný

Více

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Klinické studie provedené v Národním onkologickém centru, s nádorovým onemocněním mléčné žlázy, konečníku, střeva, plic a děložního čípku. STANDARDNÍ CHEMOTERAPIE,

Více

Nové možnos* v nechirugické léčbě gynekologických nádorů. Jiří Petera Klinika onkologie a radioterapie FN a LF Hradec Králové

Nové možnos* v nechirugické léčbě gynekologických nádorů. Jiří Petera Klinika onkologie a radioterapie FN a LF Hradec Králové Nové možnos* v nechirugické léčbě gynekologických nádorů Jiří Petera Klinika onkologie a radioterapie FN a LF Hradec Králové Nové techniky radioterapie a jejich využih u nádorů cervixu a endometria IMRT,

Více

Funkce pohlavního systému ženy ovaria oocyty ova folikul Graafův folikul

Funkce pohlavního systému ženy ovaria oocyty ova folikul Graafův folikul Funkce pohlavního systému ženy - zrání vajíček - produkce pohlavních hormonů - realizace pohlavního spojení = koitus - vytvoření vhodného prostředí pro vývoj plodu a jeho porod Vaječníky ovaria - párové

Více

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Epidemiologie srdečního selhání v ČR 250 000 pacientů s CHSS 125 000 pacientů se systolickou

Více

Význam endosonografie v diagnostice GIST. R.Repák

Význam endosonografie v diagnostice GIST. R.Repák GIST NET 2013 Litomyšl 29.-30.112013 Význam endosonografie v diagnostice GIST. R.Repák II.interní gastroenterologická klinika FN a LF UK Hradec Králové GIST - definice se vyvíjí - kontroverze, progenitorové

Více

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence (1) Zaměření se proti nemocem a snaha jim předcházet Opírá se o nejnovější poznatky v etiopatogenezi, výsledky epidemiologických studií Je zaměřena

Více

Úloha laboratorní medicíny v komplexní léčbě nádorových onemocnění. Bohuslav Melichar Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc

Úloha laboratorní medicíny v komplexní léčbě nádorových onemocnění. Bohuslav Melichar Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc Úloha laboratorní medicíny v komplexní léčbě nádorových onemocnění Bohuslav Melichar Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc Léčba nádorových onemocnění je multidisciplinárním problémem Základem léčby je

Více

Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem

Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem MUDr. Tomáš Büchler, PhD. Onkologické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice a Onkologická klinika 1. lékařské fakulty UK a VFN, Praha XIV. Staškovy

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV 2002 CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH DĚLOHY UNIVERZITNÍ ONKOLOGICKÉ CENTRUM BRNO

MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV 2002 CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH DĚLOHY UNIVERZITNÍ ONKOLOGICKÉ CENTRUM BRNO MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV 2002 CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH DĚLOHY UNIVERZITNÍ ONKOLOGICKÉ CENTRUM BRNO OBSAH CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH DĚLOHY Co je děloha?... 2 Co jsou nádory?... 4 Benigní

Více

Karcinom žlučníku - strategie chirurgické léčby

Karcinom žlučníku - strategie chirurgické léčby Karcinom žlučníku - strategie chirurgické léčby Kala Z. Chirurgická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno Incidence ZN žlučníku (C23,C24) v krajích ČR v období 2006-2010

Více

Buněčné kultury. Kontinuální kultury

Buněčné kultury. Kontinuální kultury Buněčné kultury Primární kultury - odvozené přímo z excise tkáně buněčné linie z různých organizmů, tkání explantované kultury jednobuněčné suspense lze je udržovat jen po omezenou dobu během kultivace

Více

Obsah. Předmluva... 11. Specifi ka diagnostiky narušené komunikační schopnosti u dospělých.. 13. Diagnostika poruch fl uence... 23

Obsah. Předmluva... 11. Specifi ka diagnostiky narušené komunikační schopnosti u dospělých.. 13. Diagnostika poruch fl uence... 23 Obsah Předmluva....................................... 11 KAPITOLA 1 Specifi ka diagnostiky narušené komunikační schopnosti u dospělých.. 13 Viktor Lechta 1.1 Úrovně diagnostikování NKS.........................

Více

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Historie: Onkologické oddělení bylo otevřeno v nemocnici Na Královských Vinohradech již v roce 1949 a později se stalo součástí Radiologické kliniky

Více

Metody nově vyšetřované v OKB Trutnov - převzaté z ONM

Metody nově vyšetřované v OKB Trutnov - převzaté z ONM Metody nově vyšetřované v OKB Trutnov - převzaté z ONM CA 15-3 v séru Carbohydrate antigen 15 3, Cancer antigen 15-3 Marker pro monitorování pacientek s karcinomem prsu. - monoklonální protilátky 115D8

Více

Využití markerů Elecsys u nejčastějších mužských onkologických onemocnění

Využití markerů Elecsys u nejčastějších mužských onkologických onemocnění Využití markerů Elecsys u nejčastějších mužských onkologických onemocnění Igor Klimíček, Kurdějov, 25.4. 2014 Incidence a mortalita zhoubných novotvarů(zn) podle diagnóz u mužů v ČR, 2010 Diagnóza MKN-10

Více

Postup a náležitosti objednávání a případné zrušení objednání vyšetření PET/CT ve FN Olomouc

Postup a náležitosti objednávání a případné zrušení objednání vyšetření PET/CT ve FN Olomouc Postup a náležitosti objednávání a případné zrušení objednání vyšetření PET/CT ve FN Olomouc Limitace pro vyšetření PET/CT ve FN Olomouc. Protože jednotlivé zdravotní pojišťovny stanovily pro FN Olomouc

Více

ONKOLOGIE V UROLOGII

ONKOLOGIE V UROLOGII ONKOLOGIE V UROLOGII MUDr. Eva Kindlová Radioterapeutická a onkologická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 1 Úvod Cílem tohoto sdělení není

Více

diagnostice nádorových onemocnění.

diagnostice nádorových onemocnění. Paraneoplastické neuronální autoprotilátky význam v časné diagnostice nádorových onemocnění. Kazuistika. J. Pohořská 1, V. Král 1, D. Jílek 1, I. Stiborová 1, M. Vachová 2 1 Zdravotní ústav se sídlem v

Více

Třetí anonce. 6. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům

Třetí anonce. 6. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům Záštitu nad kolokviem převzaly: Evropská onkologická společnost ESMO Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Česká onkologická společnost ČLS JEP Česká gastroenterologická

Více

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Biologická léčba karcinomu prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Cílená léčba Ca prsu Trastuzumab (HercepNn) AnN HER2 neu pronlátka LapaNnib (Tyverb)

Více

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz. Galén, 2012. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz. Galén, 2012. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

Elementy signálních drah. cíle protinádorové terapie

Elementy signálních drah. cíle protinádorové terapie Elementy signálních drah cíle protinádorové terapie Martin Pešta, Ondřej Topolčan Department of Internal Medicine II, Faculty of Medicine in Pilsen, Charles University in Prague, Czech Republic Cílená

Více

Epidemiologie vzácných nádorů GIT v dostupných českých datech

Epidemiologie vzácných nádorů GIT v dostupných českých datech INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Epidemiologie vzácných nádorů GIT v dostupných českých datech Lékařská fakulta Masarykova

Více

Nádor = genetické onemocnění

Nádor = genetické onemocnění Nádor = genetické onemocnění Změny vedoucí k fenotypu nádorové buňky jsou dedičné geneticky podmíněné Sporadické x familiární (x hereditární) Somatické x zárodečné (5-10%) Genetika nádorů Na buněčné úrovni

Více

Zhoubné nádory varlete

Zhoubné nádory varlete 1 Zhoubné nádory varlete Definice Zhoubné nádory varlat tvoří přibližně 1 % všech zhoubných nádorů u mužů, ale ve věkové skupině mužů mezi 20. 40. rokem jsou nejfrekventovanějším nádorovým onemocněním.

Více

DOPORUČENÍ WHO K PŘEPISU KOMBINOVANÉ ORÁLNÍ KONTRACEPCE 2004

DOPORUČENÍ WHO K PŘEPISU KOMBINOVANÉ ORÁLNÍ KONTRACEPCE 2004 Supplementum 18.3.2005 15:14 Stránka 11 DOPORUČENÍ WHO K PŘEPISU KOMBINOVANÉ ORÁLNÍ KONTRACEPCE 2004 P. Čepický Levret s. r. o., Praha Jak užívat tento dokument Tento dokument nepřináší závazné postupy,

Více

Mgr. Veronika Peňásová vpenasova@fnbrno.cz Laboratoř molekulární diagnostiky, OLG FN Brno Klinika dětské onkologie, FN Brno

Mgr. Veronika Peňásová vpenasova@fnbrno.cz Laboratoř molekulární diagnostiky, OLG FN Brno Klinika dětské onkologie, FN Brno Retinoblastom Mgr. Veronika Peňásová vpenasova@fnbrno.cz Laboratoř molekulární diagnostiky, OLG FN Brno Klinika dětské onkologie, FN Brno Retinoblastom (RBL) zhoubný nádor oka, pocházející z primitivních

Více

Radionuklidová diagnostika u pacientů s horečnatým stavem

Radionuklidová diagnostika u pacientů s horečnatým stavem Radionuklidová diagnostika u pacientů s horečnatým stavem Materiál pro studenty medicíny MUDr. Otto Lang, PhD Doc. MUDr. Otakar Bělohlávek, CSc. KNM UK 3. LF a FNKV, Praha Horečka Nespecifická reakce organizmu

Více

Papillomaviry a HPV typizace (nejen) v roce 2015

Papillomaviry a HPV typizace (nejen) v roce 2015 Papillomaviry a HPV typizace (nejen) v roce 2015 D. Konvalinka, J. Mazurová, I. Urbanovská, R. Měch, B. Kubová, J. Šimová, M. Uvírová, J. Dvořáčková CGB laboratoř a.s., Ostrava www.pathology.cz Aktuální

Více

Klinická onkologie pro sestry

Klinická onkologie pro sestry Jiří Vorlíček, Jitka Abrahámová, Hilda Vorlíčková a kolektiv Klinická onkologie pro sestry 2., přepracované a doplněné vydání Autoři i nakladatelství děkují společnosti sanofi-aventis, s. r. o., za podporu,

Více

Myelom Možnosti léčby relapsu

Myelom Možnosti léčby relapsu Myelom Možnosti léčby relapsu MUDr. Jan Straub Pacientský seminář 3.6. 2013 Praha Průběh onemocnění v závislosti na léčbě Primoterapie Léčba 1. relapsu Léčba 2. relapsu 1. relaps 2. relaps Klinické projevy

Více

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH SLINIVKY BŘIŠNÍ

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH SLINIVKY BŘIŠNÍ OBSAH CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH SLINIVKY BŘIŠNÍ Co je slinivka břišní...................... 2 Co jsou nádory.......................... 3 Jaké jsou rizikové faktory pro vznik karcinomu slinivky......................

Více

Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010

Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010 Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010 A. Vedoucí bakalářských prací Spokojenost pacientu se stravováním v nemocnici, MUDr. Jan Mejzlík, Úloha obvazové techniky v prevenci kompartment syndromu krku

Více

Epidemiologie zhoubných nádorů. regionu v rámci r. Mužík J. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Epidemiologie zhoubných nádorů. regionu v rámci r. Mužík J. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Institut biostatistiky a analýz Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Evropský sociální fond & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Epidemiologie nádorů rekta (dg. C0) - pozice Pražsk

Více

Případ č. 42. Klinická historie a anamnéza

Případ č. 42. Klinická historie a anamnéza Klinická historie a anamnéza NO: 61-letá žena, která se dostavila na plicní kliniku ke kontrolnímu vyšetření. Na rtg snímku byl zjištěn suspektní nález (rozpadový proces) na pravé plíci. Doporučena hospitalizace.

Více

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 OBSAH 1. Úvod 11 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 3. Prenatální a postnatální růst 18 3.1. Prenatální období 18 3.2. Postnatální

Více

objektivní analýza dostupných dat

objektivní analýza dostupných dat INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Onkologická péče e v Libereckém m kraji objektivní analýza dostupných dat Populační

Více

CZ.1.07/2.4.00/31.0020

CZ.1.07/2.4.00/31.0020 I-COP EDU INFORMATION NETWORK OF COMPREHENSIVE CANCER CENTERS IN THE CZECH REPUBLIC ESF č. CZ.1.07/2.4.00/31.0020 "Edukační a informační platforma onkologických center pro podporu a modernizaci vzdělávání

Více

STRUKTURA REGISTRU RENIS

STRUKTURA REGISTRU RENIS STRUKTURA REGISTRU RENIS Vstupní data 1. Identifikace při vstupu do registru 1. Datum vstupu do registru (datum) 2. Váhový úbytek za posledních 6 měsíců (kg) (reálné číslo) 3. PS (skóre performance status)

Více

Nádory parenchymových orgánů

Nádory parenchymových orgánů Nádory parenchymových orgánů Plíce Maligní nádory Nemalobuněčné karcinomy Malobuněčný karcinom Dlaždicový karcinom plic Dlaždicový karcinom plic Adenokarcinom plic Adenokarcinom plic Malobuněčný karcinom

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 2015 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 4 Vydáno: 20. BŘEZNA 2015 Cena: 74 Kč OBSAH: 1. Zveřejnění seznamu subjektů, kterým byl pro rok 2014 vydán souhlas s distribucí transfuzních

Více

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL 25100xxxxx INTENZIVNÍ MEDICÍNA 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 2510002101 Centrální chirurgický JIP 2510003001A 2510003001B 2510003001C 2510003001D 2510003001E 2510003001F 2510003001G

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Nejčastější solidní nádory učeských žen

Nejčastější solidní nádory učeských žen Patobiochemie rakoviny Nádorové markery Drahomíra Springer ÚKBLD VFN a 1.LF UK Praha 2 Rakovina Výsledek genetické mutace série náhodných událostí Zárodečná mutace vzniká při vývoji voji v zárode rodečné

Více

Epidemiologie nádorových onemocnění

Epidemiologie nádorových onemocnění Epidemiologie nádorových onemocnění 10 milionů nových onemocnění ročně S prodlužováním lidského věku výskyt nádorových onemocnění narůstá V České republice druhé nejčastější onemocnění po kardiovaskulárních

Více

Prevence karcinomu prsu, varlat, screening okultního krvácení. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Prevence karcinomu prsu, varlat, screening okultního krvácení. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence karcinomu prsu, varlat, screening okultního krvácení Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Nádorová onemocnění (1) Proces, kterým organismus odpovídá na rozvoj a šíření zhoubného nádoru Příznaky:

Více