1 Buněčný cyklus a apoptóza (z. Kleibi)..

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 Buněčný cyklus a apoptóza (z. Kleibi).."

Transkript

1 1 Buněčný cyklus a apoptóza (z. Kleibi) Buněčný cyklus Mitogenní signalizace a zahájení buněčného cyklu G1 fáze buněčného cyklu a její reštrikční bod S fáze: replikace DNA G2 fáze: kontrola integrity DNA a příprava na M fázi Mitóza (M fáze) 1.2 Apoptóza Průběh Extrinzická cesta aktivace Intrinzická cesta aktivace Kontrolní fáze Exekutivní část apoptotické kaskády 1.3 Význam znalosti buněčného cyklu a apoptózy pro klinickou praxi 2 Molekulární biologie v klinické praxi (M. Zikán) Molekulární principy tumorogeneze Protoonkogeny a onkogeny Tumor supresory Mechanizmy mutageneze Epigenetické změny Význam molekulární genetiky pro klinickou praxi 2.2 Molekulární genetika některých gynekologických malignit Molekulární genetika ovariálního karcinomu Molekulární genetika karcinomu endometria Molekulární genetika karcinomu děložního hrdla 2.3 Metody molekulární genetiky s významem pro klinickou praxi Polymerázová řetězová reakce Reverzně transkripční polymerázová řetězová reakce (RT-PCR) Real-time polymerázová řetězová reakce Elektroforéza nukleových kyselin nebo jejich fragmentů Hybridizace Metody mutační analýzy Sekvenování DNA Metody analýzy transkripčního profilu - microchip arrays 2.4 Očekávaný rozvoj molekulární genetiky malignit

2 3 Hereditární syndromy (M. Zikán). 3.1 Hlavní hereditární syndromy 3.2 Syndrom hereditárního karcinomu prsu a vaječníku GenBRCAl Gen BRC A Funkce proteinů BRCA1 a BRCA Riziko vzniku hereditárního karcinomu prsu a vaječníků Karcinom prsu u nositelek mutací genů BRC AI abrca Karcinom ovaria u nositelek mutací genů BRCA1 a BRCA Reprodukční faktory a riziko karcinomu prsu a vaječníku u nositelek mutací Hormonální kontracepce u nositelek mutací genů BRCA1 A BRCA Mutační analýza genů BRC AI a BRC A2 a indikace k vyšetření Klinická péče o nositele mutací 3.3 Karcinom endometria jako součást hereditárního syndromu Riziko vzniku hereditárního karcinomu endometria Mutační analýza genů MMR systému a indikace k vyšetření Klinická péče o nositele mutací 4 Incidence, mortalita a prognóza (D. PavUšta). 4.1 Incidence a mortalita 4.2 Prognóza 5 HiStOpatOlogie (P. Dundr). 6 Rizikové a prognostické faktory (P. Freitag) 6.1 Rizikové faktory 6.2 Prognostické faktory 7 Prevence a screening zhoubných nádorů (M. zikán, D. cibuia) Prevence Primární prevence Sekundární prevence Terciární prevence Kvartérní prevence 7.2 Screening Obecné principy Screening zhoubných nádorů reprodukčních orgánů

3 8 Staging (j. sláma) 8.1 TNM klasifikace 8.2 FIGO klasifikace 9 Diagnostika (D. Fischerová, A. Burgetová, Z. Seidl, O. Bělohlávek) 9.1 Klasické rentgenové zobrazovací metody 9.2 Další diagnostické metody 9.3 Moderní zobrazovací metody Ultrazvukové vyšetření Počítačová tomografie Magnetická rezonance (MR) Pozitronová emisní tomografie 9.4 Klinický staging Využití zobrazovacích metod ve stanovení klinického stagingu Shrnutí využití jednotlivých zobrazovacích metod v klinickém stagingu. 10 Sérové nádorové markery (L. Masák) Dělení nádorových markerů 10.2 Vlastnosti ideálního nádorového markem 10.3 Charakteristika nejčastěji používaných nádorových markerů Karcinoembryonální antigen (CEA) Alfa-1 -fetoprotein (AFP) Tkáňový polypeptidový antigen (TPA) Choriový gonadotropin (HCG) S teroidní hormony Inhibin Laktátdehydrogenáza(LDH) Antigen epidermálních karcinomů (SCCA) CYFRA CA CA CA CA Kyselina sialová asociovaná s lipidy (LASA) Inhibitor tripsinu asociovaný s tumory (TATI) S karcinomem asociovaný sérový antigen (C AS A) 10.4 Možnosti využití nádorových markerů v klinické praxi 11 PrOteomíka (J. Lacheta) Metody proteomické analýzy D-PAGE Hmotnostní spektrometrie

4 11.2 Význam proteomické analýzy v onkogynekologii 11.3 Další -omy" 12 Léčba - úvod (D. dbula) Chirurgická léčba ~~ úvod (D. dbula) 14 Lymfatické mapování a koncept sentinelové lymfatické uzliny (L. Ševčík) 14.1 Historie 14.2 Lymfatický systém Lymfa a lymfatické cévy Lymfatické uzliny 14.3 Metody detekce SLN Metoda využívající barvivo Metoda využívající radiokoloid Predoperační detekce SLN Peroperační detekce SLN 14.4 Radiohygienická bezpečnost lymfatického mapování 14.5 Selhání lymfatického mapování 14.6 Histologické vyšetření lymfatických uzlin Pooperační vyšetření lymfatických uzlin Peroperační vyšetření SLN Pooperační vyšetření SLN Imunohistochemické metody zpracování SLN Molekulárněbiologické metody zpracování SLN 14.7 Klinický a prognostický význam konceptu lymfatického mapování 15 Význam endoskopické chirurgie (z. Holub) Hysteroskopie Úloha hysteroskopie v diagnostice a terapii gynekologických malignit Limitace a rizika hysteroskopie 15.2 Laparoskopické operace Laparoskopická technika Laparoskopická lymfadenektomie 15.3 Závěr 16 Urologické komplikace (L. Jaroiím) Prevence urologických komplikací 16.2 Anatomie ureteru a cévního zásobení adnex, uteru a vaginy, hemostáza 16.3 Iatrogenní poranění ureteru

5 Poranění ureteru rozpoznaná peroperačně Poranění ureteru rozpoznaná pooperačné 16.4 Iatrogenní poranění močového měchýře Poranění měchýře při oddělování dělohy od měchýře Poranění měchýře rozpoznané během gynekologické operace Poranění měchýře nerozpoznané během gynekologické operace Vezikovaginální píštěle 16.5 Rektovezikovaginální píštěle 16.6 Uretrovaginální píštěle 17 Chirurgické komplikace (R. Guriich) Únik obsahu gastrointestinálního traktu do dutiny břišní Perioperační poranění trávicí trubice Chirurgické výkony při poranění tenkého a tlustého střeva 17.2 Dehiscence anastomózy Rizikové faktory Diagnostika a léčba 17.3 Pooperační porucha pasáže 17.4 Ranná infekce 18 Chemoterapie (J. Finek, D. Fischerová, J. Novotný, N Jančárková) Nejčastěji používaná cytostatika v onkogynekologii 19 Hormonální léčba (P. Líbalová) 19.1 Steroidy 19.2 Antihormony" 19.3 Inhibitory aromatázy 19.4 Analoga gonadoliberinů 20 Cílená molekulární biologická léčba (L. Petruželka, E. Závadová, J. Novotný) Principy molekulární bioregulační léčby 20.2 Skupina receptoru epidermálních růstových faktorů EGFR 20.3 Signální transdukce 20.4 Monoklonální protilátky 20.5 Tyrozinkinázové inhibitory (TKI) - blokáda tyrozinkinázy intracelulární domény receptoru pro epidermální růstový faktor 20.6 Imunoterapie a molekulární cílená léčba 20.7 Antiangiogenní terapie

6 Antiangiogenní léčba ovariálních karcinomů VEGF receptor a tyrozinkinázové inhibitory 20.8 Nežádoucí účinky biologické léčby 21 Rádioterapie (V. Tomancovä, J. Vaňásek, P. Vítek, M. Doležel) Princip protinádorového efektu rádioterapie 21.2 Metody Základní pojmy Technika rádioterapie 21.3 Klasifikace 21.4 Nežádoucí účinky Geneze nežádoucích účinků Časné nežádoucí účinky Pozdní nežádoucí účinky 22 Podpůrná léčba a léčba komplikací chemoterapie (P. Tesařová) 22 A Hematologická toxicita Anémie pacientů se zhoubnými nádory Neutropenic a její léčba Léčba febrilní neutropenie Trombocytopenie 22.2 Prevence a léčba chemoterapií indukované nevolnosti a zvracení Patofyziologie nauzey po chemoterapii Emetogenní potenciál chemoterapie Akutní zvracení Odložené zvracení Anticipované zvracení Speciální situace 22.3 Mukozitida ' Prevence Léčba 22.4 Kardiotoxicita Mechanizmus kardiotoxicity Rizikové faktory Klinické příznaky Snížení rizika Sledování v průběhu léčby Prognóza a léčba Další kardiotoxická chemoterapeutika 22.5 Hyperkoagulační stavy spojené s malignitou Patogeneze Incidencetromboembolickénemoci Vrozená trombofilie Prevence a léčba 22.6 Enterotoxicita

7 Průjem Zácpa Kolitidy 22.7 Nefrotoxicita Zhodnocení glomerulární filtrace pro přizpůsobení dávky cytostatika Nefrotoxicita jednotlivých cytostatik Neurologické komplikace chemoterapie 23 Symptomatická léčba (J. Novotný) Maligní výpotek 23.2 Lymfedém 23.3 Bolest 23.4 Metastatické postižení skeletu Základní charakteristika bisfosfonátů 23.5 Únava Klinické využití bisfosfonátů 23.6 Nádorová anorexie a kachexie 23.7 Hospicová péče 24 Ochrana reprodukčních funkcí a možností zachování fertility (K. Řežábek) Faktory zajišťující plodnost u ženy 24.2 Ochrana folikulů Při operaci Při rádioterapii Při chemoterapii 24.3 Mimotělní uchování oocytů či embryí Uchování ovariální tkáně Uchování oocytů Kroykonzervace embryí Ochrana folikulů analogy GnRH Málo běžné a budoucí způsoby uchování fertility 24.4 Bezpečnost použití kryokonzervovaných buněk 24.5 Etické a právní otázky kryokonzervace tkání a buněk 24.6 Přijetí darovaných oocytů (embryí) 24.7 Za jak dlouho po léčbě zhoubného nádoru se lze snažit o těhotenství? 24.8 Praktický postup pro zachování reprodukčních funkcí 25 Hormonální substituce po léčbě zhoubných nádorů (D. cibuia) Karcinom ovaria 25.2 Karcinom endometria

8 25.3 Karcinom děložního hrdla 26 Psychiatrická léčba onkologických pacientek (p. Mohr) 26.1 Duševní poruchy u nádorových onemocnění Diagnostika duševních poruch u onkologických nemocných Deprese Úzkostné poruchy Delirium Suicidium 26.2 Terapie depresivních a úzkostných stavů Farmakoterapie - antidepresiva Farmakoterapie - anxiolytika Farmakoterapie - hypnotika Farmakoterapie - stimulancia Psychoterapie 26.3 Terapie delirantních stavů 27 Psychologie onkologického pacienta (D. Jandourková, B. čepička) Osobnost pacienta 27.2 Vyrovnávání se s nemocí 27.3 Stadia nádorového onemocnění a jejich prožívání 27.4 Léčebné společenství 27.5 Psychosociální intervence u onkologicky nemocných 27.6 Péče o pečovatele 28 Sexuální rehabilitace u žen se zhoubnými nádory reprodukčních Orgánů (V. Urbánek, P. Weiss) 28.1 Vliv onemocnění a jeho léčby na sexuální funkci Vliv operační léčby zhoubných nádorů rodidel Vliv aktinoterapie při zhoubném nádoru rodidel Vliv chemoterapie při zhoubném nádoru rodidel 28.2 Sexuální rehabilitace Poradenská péče Sexoterapie Minimalizace negativního vlivu tělesných postižení 28.3 Některé závěry pro praxi 29 Sledování po ukončení léčby (M. Mlynček)

9 30 Prekancerózy v gynekologii (j. Sláma) 30.1 Prekancerózy vulvy Klasifikace Etipatogeneze a rizikové faktory Klinický obraz Diagnostika Management a metody léčby Dispenzarizace 30.2 Prekancerózy pochvy Klasifikace Etiopatogeneze a rizikové faktory Klinický obraz Diagnostika Management a metody léčby Dispenzarizace 30.3 Prekancerózy děložního hrdla Klasifikace Etiopatogeneze Diagnostika Management Dispenzarizace Prevence karcinomu děložního hrdla 30.4 Prekancerózy endometria Klasifikace Etiopatogeneze a rizikové faktory Klinický obraz Diagnostika Management a metody léčby Dispenzarizace 31 Nádory vuivy Incidence a mortalita (D. Pavlišta) 31.2 Histopatologická klasifikace (P. Dundr) Maligní epitelové nádory Maligní mezenchymální nádory Maligní melanom 31.3 Rizikové a prognostické faktory (P. Freltag) Rizikové faktory Prognostické faktory 31.4 Staging (J. Sláma) 31.5 Diagnostika (D. Fischerová, A. Burgetová, Z Seidl, O. Bělohlávek) Diagnostické metody u zhoubného nádoru vulvy 31.6 Sérové tumorové markety (L. Masák) 31.7 Léčba..<

10 Chirurgická léčba (D. Cibula) Lymfatické mapování a detekce sentinelové uzliny (L. Ševčík) Význam endoskopické chirurgie (Z. Holub) Rádioterapie (V. Tomancová, J. Vaňásek, P. Vítek, M. Doležel) Chemoterapie (D. Fischerová, J. Novotný, L. Petruželka) Fertilitu zachovávající léčba (H Robová) 31.8 Sledování po léčbě (M. Mlynček) 31.9 Melanom vulvy (I. Krajsov á) Incidence Etiologie a patogenze Klinický obraz Klasifikace Prognóza Léčba Diferenciální diagnostika 32 Nádory pochvy Incidence a prognóza (D. Pavlišta) 32.2 Histopatologická klasifikace (P. Dundr) Maligní epitelové nádory Maligní mezenchymální nádory Maligní melanocytární nádory 32.3 Rizikové a prognostické faktory (P. Freitag) Rizikové faktory Prognostické faktory 32.4 Staging (J. Sláma) 32.5 Diagnostika (D. Fischerová, A. Burgetová, Z. Seidl, O. Bělohlávek) Léčba Chirurgická léčba (D. Cibula) Rádioterapie (V. Tomancová, J. Vaňásek, P. Vítek, M. Doležel) Chemoterapie (D. Fischerová, J. Novotný, L. Petruželka).. 33 Nádory děložního hrdla Incidence a prognóza (D. Pavlišta) 33.2 Histopatologická klasifikace (P. Dundr) Maligní epitelové nádory Maligní mezenchymální nádory Smíšené maligní epitelové a mezenchymální nádory 33.3 Rizikové a prognostické faktory (P. Freitag) Rizikové faktory Prognostické faktory 33.4 Prevence a screening (J. Sláma) 33.5 Staging (J. Sláma) 33.6 Diagnostika (D. Fischerová, A. Burgetová, Z. Seidl, O. Bělohlávek).

11 Diagnostické metody 33.7 Sérové tumorové markery (L. Masák) 33.8 Léčba Chirurgická léčba (D. Cibula) Lymfatické mapování a detekce sentinelové uzliny (L. Ševčík) Význam endoskopické chirurgie (Z. Holub) Rádioterapie (V. Tomancová, J. Vaňásek, P. Vítek, M. Doležel) Chemoterapie (D. Fischerová, J. Novotný, L. Petruželka) Fertilitu zachovávající léčba (H. Robova) 33.9 Sledování po ukončení léčby (M. Mlynček) 34 Nádory děložního těla Epitelové nádory Incidence a prognóza (D. Pavlišta) Histopatologická klasifikace (P. Dundr) Rizikové a prognostické faktory (P. Freitag) Prevence a screening (M. Zikán, D. Cibula) Staging (J. Sláma) Diagnostika (D. Fischerová, A. Burgetová, Z. Seidl, O. Bělohlávek) Sérové tumorové markery (L. Masák) Léčba «Chirurgická léčba (D. Cibula) Význam endoskopické chirurgie (Z. Holub) Rádioterapie (V. Tomancová, J. Vaňásek, P. Vítek, M. Doležel) Chemoterapie (L. Petruželka, D. Fischerová, J. Novotný)... Hormonální léčba (P. Líbalová) Fertilitu zachovávající léčba (H Robova) Sledování po ukončení léčby (M. Mlynček) 34.2 Sarkomy (J. Špaček) Incidence a prognóza (D. Pavlišta) Charakteristika a základní klasifikace Diagnostika Léčba Chirurgie Rádioterapie (V. Tomancová) Chemoterapie Hormonální léčba Léčba pokročilého onemocnění Léčba recidiv Dispenzarizace 35 Nádory ovaria 35.1 Border line nádory (D. Cibula) Klinická charakteristika Histopatologická klasifikace (P. Dundr) Prognostické faktory Léčba

12 Sledování po léčbě 35.2 Epitelové nádory Incidence a prognóza (D. Pavlišta) Histopatologická klasifikace (P. Dundr) Rizikové a prognostické faktory (P. Freitag) Prevence a screening (D. Cibula, M. Zikán) Staging (J. Sláma) Diagnostika (D. Fischerová, A. Burgetová, Z. Seidl, O. Bělohlávek) Sérové tumorové markery (L. Masák) Léčba Chirurgická léčba (D. Cibula) Význam endoskopické chirurgie (Z. Holub) Rádioterapie (V. Tomancová) Chemoterapie (L. Petruželka, D. Fischerová, J. Novotný) Hormonální léčba (P. Líbalová) Možnosti fertilitu zachovávající léčby (H. Robova) Sledování po ukončení léčby (M. Mlynček) 35.3 Neepitelové nádory ovaria (P. Líbalová) Incidence Histopatologie Prevence a screening Rizikové a prognostické faktory Diagnostika Gonadostromální nádory - specifické rysy a léčba Germinální nádory ovaria Nádory smíšené germinální a gonadostromální O variální sarkomy Malobuněčný karcinom ovaria - hyperkalcemický typ Úloha endoskopie v léčbě neepitelových nádorů ovaria 36 Nádory vejcovodu Incidence a prognóza (D. Pavlišta) 36.2 Histopatologická klasifikace (P. Dundr) 36.3 Rizikové a prognostické faktory (P. Freitag) Rizikové faktory Prognostické faktory 36.4 Staging (J. Sláma) 36.5 Diagnostika (D. Fischerová, A. Burgetová, Z Seidl, O. Bělohlávek) 36.6 Sérové tumorové markery, léčba a sledování po skončení léčby (L. Masák, M. Mlynček). 37 Nádory v dětském věku (E. Kabíčková) 37.1 Nádory vaj ečníku Klinické proj e vy Diagnostika Léčba a prognóza

13 37.2 Nádory dělohy 37.3 Nádory pochvy 37.4 Nádory vulvy Nádory V graviditě (J. Bouda, J. Novotný) Rádioterapie 38.2 Chemoterapie Bezpečnost podání jednotlivých cytostatik v průběhu těhotenství Reverzibilní nežádoucí účinky cytostatik na vyvíjející se plod Specifika onkochirurgického výkonu 38.4 Prekancerózy a zhoubné nádory děložního hrdla 38.5 Nádory ovaria 38.6 Ostatní gynekologické zhoubné nádory Prekancerózy a zhoubné nádory vulvy Prekancerózy a zhoubné nádory pochvy Karcinom endometria 38.7 Negynekologické zhoubné nádory Karcinom prsu Maligní melanom Lymfomy Leukémie

ONKOGYNEKOLOGIE. Prof. MUDr. David Cibula, CSc., prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., a kolektiv

ONKOGYNEKOLOGIE. Prof. MUDr. David Cibula, CSc., prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., a kolektiv Prof. MUDr. David Cibula, CSc., prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., a kolektiv ONKOGYNEKOLOGIE Autorský kolektiv: doc. MUDr. Otakar Bìlohlávek, CSc. MUDr. Jiøí Bouda, Ph.D. MUDr. Andrea Burgetová prof.

Více

KARCINOM POCHVY (VAGINY) INCIDENCE

KARCINOM POCHVY (VAGINY) INCIDENCE KARCINOM POCHVY (VAGINY) INCIDENCE Zhoubné nádory (ZN) pochvy jsou velmi vzácné, tvoří 1-2 % všech gynekologických malignit. Karcinom pochvy se objevuje zejména u žen v 6. -7. deceniu, ale může být diagnostikován

Více

Vzdělávací program oboru KLINICKÁ ONKOLOGIE

Vzdělávací program oboru KLINICKÁ ONKOLOGIE Vzdělávací program oboru KLINICKÁ ONKOLOGIE 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní interní nebo pediatrický kmen... 2 2.2 Vlastní specializovaný

Více

ONKOGENETIKA. Spojuje: - lékařskou genetiku. - buněčnou biologii. - molekulární biologii. - cytogenetiku. - virologii

ONKOGENETIKA. Spojuje: - lékařskou genetiku. - buněčnou biologii. - molekulární biologii. - cytogenetiku. - virologii ONKOGENETIKA Spojuje: - lékařskou genetiku - buněčnou biologii - molekulární biologii - cytogenetiku - virologii Důležitost spolupráce různých specialistů při detekci hereditárních forem nádorů - (onkologů,internistů,chirurgů,kožních

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru REPRODUKČNÍ MEDICÍNA

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru REPRODUKČNÍ MEDICÍNA VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru REPRODUKČNÍ MEDICÍNA 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru reprodukční medicína je získání specializované způsobilosti osvojením potřebných

Více

Orofaciální karcinomy - statistické zhodnocení úspěšnosti léčby

Orofaciální karcinomy - statistické zhodnocení úspěšnosti léčby Orofaciální karcinomy - statistické zhodnocení úspěšnosti léčby Autor: David Diblík, Martina Kopasová, Školitel: MUDr. Richard Pink, Ph.D. Výskyt Zhoubné (maligní) nádory v oblasti hlavy a krku (orofaciální

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

VĚDA A VÝZKUM V PERIOPERAČNÍ PÉČI. Mgr. Markéta Jašková Dana Svobodová Gynekologicko-porodnická klinika Fakultní nemocnice Ostrava

VĚDA A VÝZKUM V PERIOPERAČNÍ PÉČI. Mgr. Markéta Jašková Dana Svobodová Gynekologicko-porodnická klinika Fakultní nemocnice Ostrava VĚDA A VÝZKUM V PERIOPERAČNÍ PÉČI Mgr. Markéta Jašková Dana Svobodová Gynekologicko-porodnická klinika Fakultní nemocnice Ostrava VĚDA A VÝZKUM NA GOS Detekce mutace genu BRCA1 a BRCA2, a to přímo z nádorové

Více

Zhoubné nádory čípku děložního Incidence a mortalita v České republice (2000) děložního abs. na 100 000 C53 incidence 1045 19,8 mortalita 363 6,9

Zhoubné nádory čípku děložního Incidence a mortalita v České republice (2000) děložního abs. na 100 000 C53 incidence 1045 19,8 mortalita 363 6,9 5.3 Karcinom děložního čípku Úvod Incidencí okolo 20 žen na 100 000 obyvatel ( 19,8 v r.2000) je rakovina děložního čípku druhým nejčastějším gynekologickým nádorovým onemocněním. Incidence je zhruba o

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu Jindřichův Hradec. Institut managementu zdravotnických služeb.

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu Jindřichův Hradec. Institut managementu zdravotnických služeb. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu Jindřichův Hradec Institut managementu zdravotnických služeb Diplomová práce Bc. Petra Češkovičová 2012 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu

Více

6 BŘIŠNÍ STĚNA A KÝLY (Filip Pazdírek) 83 6.1 Kýly 83 6.2 Záněty a nádory 88 6.3 Vývojové vady 89

6 BŘIŠNÍ STĚNA A KÝLY (Filip Pazdírek) 83 6.1 Kýly 83 6.2 Záněty a nádory 88 6.3 Vývojové vady 89 OBSAH PŘEDMLUVA 7 1 CHIRURGIE KRKU (Petr Bavor) 17 1.1 Krční cysty, uzliny 17 1.2 Záněty, nádory 18 1.3 Štítná žláza 18 1.4 Příštítná tělíska 29 1.5 Útlakové krční syndromy 31 2 HRUDNÍ CHIRURGIE (Ronald

Více

1. ÚVODEM Každý pacient

1. ÚVODEM Každý pacient 1 2 OBSAH 1. Úvodem / 4 2. Všeobecné informace / 6 3. Nádorová onemocnění u žen a následné komplikace sexuálního života / 7 3.1 Nádory dělohy, vaječníků, pochvy a vulvy / 8 3.2 Nádory prsu / 9 4. Nádorová

Více

2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání

2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání Vzdělávací program oboru REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNA Cíl specializačního vzdělávání... Minimální požadavky na specializační vzdělávání.... Základní interní, chirurgický nebo pediatrický kmen v délce

Více

Kolorektální karcinom (karcinom tlustého střeva a konečníku)

Kolorektální karcinom (karcinom tlustého střeva a konečníku) Kolorektální karcinom (karcinom tlustého střeva a konečníku) Autor: Hanáčková Veronika Výskyt Kolorektální karcinom (označován jako CRC) je jedním z nejčastějších nádorů a ve všech vyspělých státech jeho

Více

Neurohumorální řízení cyklu. Poruchy cyklu.

Neurohumorální řízení cyklu. Poruchy cyklu. Katedra porodní asistence LF MU Brno Přednosta: doc.. MUDr. Igor Crha, CSc. Neurohumorální řízení cyklu. Poruchy cyklu. I. Crha Menstruační cyklus Sled pravidelně se opakujících změn řízený osou hypothalamus

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 STUDIJNÍ PROGRAM: PORODNÍ ASISTENCE STUDIJNÍ OBOR: PORODNÍ ASISGTENTKA FORMA STUDIA: PREZENČNÍ PŘEDMĚT: OŠETŘOVATELSTVÍ V PORODNICTVÍ

Více

MZ ČR. Vzdělávací program oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA

MZ ČR. Vzdělávací program oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA Vzdělávací program oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA Cíl specializačního vzdělávání... Minimální požadavky na specializační vzdělávání.... Základní interní nebo radiologický kmen v délce minimálně 4 měsíců....

Více

Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE

Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní interní nebo pediatrický kmen v délce minimálně 24

Více

Karcinom prsu (zhoubný nádor prsu)

Karcinom prsu (zhoubný nádor prsu) Karcinom prsu (zhoubný nádor prsu) Autor: Lenka Gallusová, Školitel: MUDr. Karel Ćwiertka, Ph.D. Onkologická klinika LF UP a FNOL Výskyt Karcinom prsu je po karcinomech kůže druhým nejčastějším zhoubným

Více

Katedra porodní asistence LF MU Brno Poruchy plodnosti - příčiny, diagnostika, léčba

Katedra porodní asistence LF MU Brno Poruchy plodnosti - příčiny, diagnostika, léčba Katedra porodní asistence LF MU Brno Poruchy plodnosti - příčiny, diagnostika, léčba I. Crha, P. Janků LIDSKÁ NEPLODNOST Definice WHO: Dvojice je považována za neplodnou, pokud žena neotěhotní do 2 let

Více

Incidence a mortalita v České republice (2000) ZN těla děložního ŽENY abs. na 100 000 C54 incidence 1613 30,6 mortalita 384 7,3

Incidence a mortalita v České republice (2000) ZN těla děložního ŽENY abs. na 100 000 C54 incidence 1613 30,6 mortalita 384 7,3 5.4 Nádory těla děložního Epidemiologie Zhoubné nádory těla děložního jsou nejčastější gynekologickou malignitou. Incidence má v České republice stoupající tendenci (asi 30 onemocnění na 100 tisíc žen,

Více

Marta Kalousová. ÚLBLD 1.LF UK a VFN Praha

Marta Kalousová. ÚLBLD 1.LF UK a VFN Praha Nádorové markery Tumor markers Marta Kalousová ÚLBLD 1.LF UK a VFN Praha Laboratorní vyšetření u pacientů s nádorovým onemocněním Krevní obraz Základní biochemie různé změny (zánětlivé parametry, nutrice,

Více

Karcinom vaječníků a vejcovodů. Epidemiologie

Karcinom vaječníků a vejcovodů. Epidemiologie Karcinom vaječníků a vejcovodů Epidemiologie Ovariální karcinom se vyskytuje ve všech věkových skupinách v závislosti na histologickém typu. Průměrný věk pacientek s epiteliálním typem nádoru je 57 let,

Více

Dostupnost kvalitní léčby, informovanost pacienta. Jana Prausová Komplexní onkologické centrum FN v Motole Seminář Standardy léčby rakoviny prsu

Dostupnost kvalitní léčby, informovanost pacienta. Jana Prausová Komplexní onkologické centrum FN v Motole Seminář Standardy léčby rakoviny prsu Dostupnost kvalitní léčby, informovanost pacienta Jana Prausová Komplexní onkologické centrum FN v Motole Seminář Standardy léčby rakoviny prsu Epidemiologie Epidemiologie Epidemiologie Epidemiologie Epidemiologie

Více

Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění

Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění O. Topolčan,M.Pesta, J.Kinkorova, R. Fuchsová Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta Plzeň CZ.1.07/2.3.00/20.0040 a IVMZČR Témata přednášky Přepdpoklady

Více

Seznam pojmů karcinom prostaty

Seznam pojmů karcinom prostaty Patient Informace Information pro pacienty Čeština English Seznam pojmů karcinom prostaty Adrenolytické léky Skupina léčiv, které snižují nebo zcela blokují produkci hormonu adrenalinu. Aktivní sledování

Více

2. pražské mezioborové onkologické kolokvium Prague ONCO 2011

2. pražské mezioborové onkologické kolokvium Prague ONCO 2011 Záštitu nad kolokviem převzaly: Evropská onkologická společnost Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Česká onkologická společnost Česká urologická společnost Česká

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Plzeňský kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Plzeňský kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV 2005 CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH VAJEČNÍKŮ

MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV 2005 CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH VAJEČNÍKŮ MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV 2005 CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH VAJEČNÍKŮ Masarykův onkologický ústav Žlutý kopec 7 656 53 Brno www.mou.cz www.prevencenadoru.cz e-mail: educentrum.cz reedice: MUDr. Pavel

Více

Karcinom žaludku. Výskyt

Karcinom žaludku. Výskyt Karcinom žaludku Výskyt Karcinom žaludku je zhoubné nádorové onemocnění žaludeční sliznice, které s další progresí postihuje žaludeční stěnu, regionální lymfatické uzliny a postupně i celou dutinu břišní,

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz (elektronická (tištěná ISBN Grada 978-80-247-6906-6 Publishing, verze ve verze) formátu a.s. 2011 PDF) U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru nukleární medicína je získání potřebných teoretických a praktických dovedností v

Více

Vzdělávací program oboru GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ

Vzdělávací program oboru GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ Vzdělávací program oboru GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní gynekologicko-porodnický kmen v délce minimálně

Více

Klinická onkologie pro sestry

Klinická onkologie pro sestry Jiří Vorlíček, Jitka Abrahámová, Hilda Vorlíčková a kolektiv Klinická onkologie pro sestry 2., přepracované a doplněné vydání Autoři i nakladatelství děkují společnosti sanofi-aventis, s. r. o., za podporu,

Více

Parametry vyšetření Příloha č. 2 k Laboratorní příručce

Parametry vyšetření Příloha č. 2 k Laboratorní příručce 17 OH Prog 17 OH Prog 17 alfa-hydroxyprogesteron Kód v LIS 32 Kód číselníku VZP 93175 ONM-IA-206 17 - alfa - hydroxyprogesteron nmol/l Referenční meze Muži: 1,5-7,2 Ženy: folikulární fáze: 0,45-3,3 luteální

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls118033/2010

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls118033/2010 Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls118033/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Cardioxane prášek pro přípravu infuzního roztoku. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

ZHOUBNÉ NÁDORY TĚLA DĚLOŽNÍHO

ZHOUBNÉ NÁDORY TĚLA DĚLOŽNÍHO ZHOUBNÉ NÁDORY TĚLA DĚLOŽNÍHO Miroslav VERNER Ústav pro péči o matku a dítě ředitel: Doc. MUDr. J. Feyereisl, CSc. ONKOGYNEKOLOGICKÝ SEMINÁŘ, ENTOG, 8.10.2005, PRAHA HLAŠENÁ NOVÁ ONEMOCNĚNÍ ZHOUBNÝMI NOVOTVARY

Více

Pohlavní hormony a jejich deriváty. PharmDr. Ondřej Zendulka, Ph.D.

Pohlavní hormony a jejich deriváty. PharmDr. Ondřej Zendulka, Ph.D. Pohlavní hormony a jejich deriváty PharmDr. Ondřej Zendulka, Ph.D. Androgeny testosteron propionát, undekanoát a jiné estery I: substituční terapie u mužů s hypogonadismem KI: androgen dependentní karcinomy

Více

Menstruační cyklus. den fáze změny

Menstruační cyklus. den fáze změny Menstruační cyklus Menstruační cyklus Zahrnuje v sobě poměrně složitý děj při kterém dochází ke změnám na vaječníku, děloze (zvláště sliznici děložní), vejcovodech, pochvě. V jeho průběhu dochází ke změnám

Více

Aktuální gynekologie a porodnictví

Aktuální gynekologie a porodnictví Aktuální gynekologie a porodnictví DOPORUČENÝ POSTUP Ultrazvukové vyšetření v porodnictví a gynekologii: třístupňová koncepce a certifikace Ultrasound certification in obstetrics and gynecology: a three

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

Okruhy k Státním závěrečným zkouškám na Fakultě zdravotnických věd UP pro akademický rok 2015/2016

Okruhy k Státním závěrečným zkouškám na Fakultě zdravotnických věd UP pro akademický rok 2015/2016 Pracoviště: Ústav radiologických metod Studijní obor: Radiologický asistent Diagnostické zobrazovací postupy 1. Vznik a vlastnosti rentgenového záření, vznik a tvorba rentgenového obrazu, radiační ochrana

Více

Otázky k atestační zkoušce z radiační onkologie verze 2013

Otázky k atestační zkoušce z radiační onkologie verze 2013 Otázky k atestační zkoušce z radiační onkologie verze 2013 Zpracoval: prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc. I. Radiofyzika, radiobiologie, praktická radioterapie 1. Struktura atomu, radioaktivní rozpad. Elektromagnetické

Více

Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Perioperační péče o pacienta v gynekologii a porodnictví

Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Perioperační péče o pacienta v gynekologii a porodnictví Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Perioperační péče o pacienta v gynekologii a porodnictví I. ROLE SESTRY V PERIOPERAČNÍ PÉČI 1. Sestra pro perioperační péči Perioperační

Více

MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Žlutý kopec 7, Brno

MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Žlutý kopec 7, Brno Přehled výzkumných, vzdělávacích a rozvojových projektů řešených v MOÚ v roce 2014 MOÚ nositel IGA MZ ČR Číslo projektu: NT/13794-4/2012 Název: Analýza chaperonového systému a indentifikace nových biomarkerů

Více

Epidemiologie zhoubného melanomu v ČR a v Královéhradeckém kraji

Epidemiologie zhoubného melanomu v ČR a v Královéhradeckém kraji Epidemiologie zhoubného melanomu v ČR a v Královéhradeckém kraji - reálný obraz péče v datech Dušek L., Mužík J., Petera J. Lékařská fakulta Masarykova Univerzita, Brno Přírodovědecká fakulta Masarykova

Více

Farmakologie. Hormonální antikoncepce Mgr. Pavlína Štrbová, doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D.

Farmakologie. Hormonální antikoncepce Mgr. Pavlína Štrbová, doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D. Název studijního předmětu Téma Název kapitoly Autor - autoři Farmakologie Hormonální antikoncepce Mgr. Pavlína Štrbová, doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D. Vlastní opora: 1. Motivační úvod ke kapitole Brainstorming

Více

5.4 Nádory těla děložního

5.4 Nádory těla děložního 5.4 Nádory těla děložního Epidemiologie Zhoubné nádory těla děložního jsou nejčastější gynekologickou malignitou. Incidence má v posledních letech v České republice stoupající tendenci (asi 34 onemocnění

Více

Onkogynekologie. Ascites se nejčastěji vyskytuje u karcinomu: ovaria hrdla děložního těla děložního vulvy

Onkogynekologie. Ascites se nejčastěji vyskytuje u karcinomu: ovaria hrdla děložního těla děložního vulvy Apoptóza je: terminální proces buněčné diferenciace vedoucí k zániku buňky klonování buňky cytostatický efekt proces vyjadřující metastázování Ascites se nejčastěji vyskytuje u karcinomu: Carcinoma in

Více

Vzdělávací program oboru UROLOGIE

Vzdělávací program oboru UROLOGIE Vzdělávací program oboru UROLOGIE Cíl specializačního vzdělávání... Minimální požadavky na specializační vzdělávání.... Základní chirurgický kmen v délce minimálně 4 měsíců.... Vlastní specializovaný výcvik

Více

Pokyny pro nemocné léčené brachyradioterapií. Klinika radiační onkologie Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Masarykův onkologický ústav, Brno

Pokyny pro nemocné léčené brachyradioterapií. Klinika radiační onkologie Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Masarykův onkologický ústav, Brno Pokyny pro nemocné léčené brachyradioterapií Klinika radiační onkologie Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Masarykův onkologický ústav, Brno 1 Brachyradioterapie - brachyterapie (BRT), někdy nazývaná

Více

Protokol pro léčbu karcinomu hrdla děložního

Protokol pro léčbu karcinomu hrdla děložního 1 KARCINOM VAJEČNÍKU Zdeněk Zoul Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013 Dokument: standardní léčebný postup - verze 2013 Počet stran: 9 Přílohy: nejsou Protokol pro léčbu

Více

ONKOGYNEKOLOGIE. Prof. MUDr. David Cibula, CSc., prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., a kolektiv

ONKOGYNEKOLOGIE. Prof. MUDr. David Cibula, CSc., prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., a kolektiv Prof. MUDr. David Cibula, CSc., prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., a kolektiv ONKOGYNEKOLOGIE Autorský kolektiv: doc. MUDr. Otakar Bìlohlávek, CSc. MUDr. Jiøí Bouda, Ph.D. MUDr. Andrea Burgetová prof.

Více

Atestační otázky z oboru gynekologie a porodnictví

Atestační otázky z oboru gynekologie a porodnictví Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Atestační otázky z oboru gynekologie a porodnictví Okruh diferenciální diagnostika diagnostický algoritmus 1. Absence

Více

HE4 a CA125 na společné cestě s jasným cílem. Milada Nezvedová Oddělení klinické biochemie Nemocnice Znojmo

HE4 a CA125 na společné cestě s jasným cílem. Milada Nezvedová Oddělení klinické biochemie Nemocnice Znojmo HE4 a CA125 na společné cestě s jasným cílem Milada Nezvedová Oddělení klinické biochemie Nemocnice Znojmo Tumorové markery Definice nádorového markeru substance produkována nádorem nebo okolními tkáněmi

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2015 Ivana Herbigová

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2015 Ivana Herbigová ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNÍCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2015 Ivana Herbigová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B5341 Ivana Herbigová Studijní obor: Všeobecná

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru VÝŽIVA DĚTÍ

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru VÝŽIVA DĚTÍ Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru 1 Cíl specializačního vzdělávání... Vstupní podmínky a průběh specializačního vzdělávání... Učební plán....1 Učební osnova základního modulu....1.1

Více

Příloha č.1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls147275/2010. PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE LUCRIN DEPOT 3,75 mg,

Příloha č.1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls147275/2010. PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE LUCRIN DEPOT 3,75 mg, Příloha č.1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls147275/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE LUCRIN DEPOT 3,75 mg, prášek pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem (Leuprorelini

Více

Zkušenosti se stanovením HE4. Petrová P., OKB FN Olomouc

Zkušenosti se stanovením HE4. Petrová P., OKB FN Olomouc Zkušenosti se stanovením HE4 Petrová P., OKB FN Olomouc HE4 lidský epididymální protein 4 Skupina proteinů označovaných WFDC (whey acidic disulfide core) s vlastnostmi podobnými trypsinu Poprvé zjištěn

Více

Centrum vysoce specializované onkologické péče pro dospělé

Centrum vysoce specializované onkologické péče pro dospělé FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY Centrum vysoce specializované onkologické péče pro dospělé Radioterapeutická a onkologická klinika datum revize: 17. 10. 2016 S účinností od 1. ledna 2015 je v návaznosti

Více

INDIVIDUÁLNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRO NEJNÁROČNĚJŠÍ

INDIVIDUÁLNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRO NEJNÁROČNĚJŠÍ INDIVIDUÁLNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRO NEJNÁROČNĚJŠÍ CO PŘINÁŠÍ PRIVÁTNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE Hlavním cílem centra privátní zdravotní péče AGEL+ je zajištění nadstandardní organizace služeb v oblasti individuální péče

Více

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH slinivky břišní OBSAH Co je slinivka břišní?.............................. 2 Co jsou to nádory?................................ 3 Jaké jsou rizikové faktory pro vznik rakoviny

Více

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH prostaty OBSAH Co je prostata?................................... 2 Co jsou nádory?.................................. 3 Co je zbytnění prostaty benigní hyperplazie prostaty?.............................

Více

Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE

Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní interní nebo pediatrický kmen... 2 2.2 Vlastní specializovaný

Více

HEREDITÁRNÍ ANGIOEDÉM KAZUISTIKA

HEREDITÁRNÍ ANGIOEDÉM KAZUISTIKA HEREDITÁRNÍ ANGIOEDÉM KAZUISTIKA Ústav klinické imunologie a alergologie Univerzitní centrum pro primární imunodeficience LF MU a FN u sv. Anny v Brně Alena Plodíková Ivana Denková Helena Horáková 1 Hereditární

Více

SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PERIOPERAČNÍ PÉČE. Zaměření: Perioperační péče o pacientku v gynekologii a porodnictví.

SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PERIOPERAČNÍ PÉČE. Zaměření: Perioperační péče o pacientku v gynekologii a porodnictví. SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PERIOPERAČNÍ PÉČE Zaměření: Perioperační péče o pacientku v gynekologii a porodnictví Okruhy otázek: I. Základy perioperační péče II. III. Předsterilizační příprava a sterilizace

Více

ČTVRTEK 19. 10. 2006 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ STAVBA STÁNKŮ A REGISTRACE VYSTAVOVATELŮ SATELITNÍ SYMPÓZIA SPOLEČENSKÝ PROGRAM

ČTVRTEK 19. 10. 2006 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ STAVBA STÁNKŮ A REGISTRACE VYSTAVOVATELŮ SATELITNÍ SYMPÓZIA SPOLEČENSKÝ PROGRAM ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ SPOLEČNOST RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP XIII. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje RNDr. Jana Zahradníka

Více

Souhrnný přehled NÁDOROVÝCH MARKERŮ vyšetřovaných oddělením klinické biochemie FNO

Souhrnný přehled NÁDOROVÝCH MARKERŮ vyšetřovaných oddělením klinické biochemie FNO Oddělení klinické biochemie Fakultní nemocnice Olomouc INFORMÁTOR OKB č.5/2004 Souhrnný přehled NÁDOROVÝCH MARKERŮ vyšetřovaných oddělením klinické biochemie FNO CEA karcinoembryonální antigen cut-off

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukls38824/2012 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ANASTAR 1 MG Potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje anastrozolum

Více

PŘEHLED SEMINÁŘŮ POŘÁDANÝCH LŮŽKOVÝMI UROLOGICKÝMI PRACOVIŠTI V I. POLOLETÍ ROKU 2002

PŘEHLED SEMINÁŘŮ POŘÁDANÝCH LŮŽKOVÝMI UROLOGICKÝMI PRACOVIŠTI V I. POLOLETÍ ROKU 2002 PŘEHLED SEMINÁŘŮ POŘÁDANÝCH LŮŽKOVÝMI UROLOGICKÝMI PRACOVIŠTI V I. POLOLETÍ ROKU 2002 Vážení kolegové, po dohodě s ambulantními urology na sjezdu v Novém Městě na Moravě a se souhlasem Katedry urologie

Více

Program předatestačního kurzu Gynekologie a porodnictví

Program předatestačního kurzu Gynekologie a porodnictví Program předatestačního kurzu Gynekologie a porodnictví 2018 3. LF UK Praha Předmět - GYNEKOLOGIE a PORODNICTVÍ - úvod kurzu Prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc., Doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc. 8.00 Minimální

Více

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH varlat OBSAH Co jsou varlata................................... 2 Co jsou nádory................................... 3 Jaké jsou rizikové faktory vzniku nádoru varlete......

Více

Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 100 mikrogramů corifollitropinum alfa* v 0,5 ml injekčního roztoku.

Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 100 mikrogramů corifollitropinum alfa* v 0,5 ml injekčního roztoku. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Elonva 100 mikrogramů injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 100 mikrogramů corifollitropinum alfa* v 0,5 ml injekčního

Více

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., *Skopalová M., *Bělohlávek O. Chirurgické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha *Oddělení nukleární medicíny - PET centrum

Více

Okruhy otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče o duševní zdraví

Okruhy otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče o duševní zdraví Okruhy otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče o duševní zdraví I. PSYCHIATRIE 1. Dětská a dorostová psychiatrie. Pedopsychiatrické vyšetření. Nejčastější příčiny

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta managementu v Jindřichově Hradci DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Pavlína Gablerová 2010 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta managementu v Jindřichově Hradci Institut managementu

Více

Nemocnice České Budějovice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Nemocnice České Budějovice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 6 0 6 8 8 7 7 IČZ smluvního ZZ 3 2 0 0 6 0 0 0 Číslo smlouvy 2 C 3 2 M 0 0 4 Název IČO Nemocnice České Budějovice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 100 mikrogramů corifollitropinum alfa* v 0,5 ml injekčního roztoku.

Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 100 mikrogramů corifollitropinum alfa* v 0,5 ml injekčního roztoku. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Elonva 100 mikrogramů injekční roztok. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 100 mikrogramů corifollitropinum alfa* v 0,5 ml injekčního

Více

odborná příloha časopisu INFOLISTY

odborná příloha časopisu INFOLISTY odborná příloha časopisu INFOLISTY 6 / 2015 www.kzcr.eu společnosti Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1803-1072 GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 5 4 7 9 3 0 0 IČZ smluvního ZZ 5 2 1 2 0 0 0 0 Číslo smlouvy 2 U 5 2 N 0 0 2 Název IČO Nemocnice Kadaň s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Grantové projekty řešené OT v současnosti

Grantové projekty řešené OT v současnosti Grantové projekty řešené OT v současnosti Grantové projekty řešené OT v současnosti GAČR č. P303/12/G163: Centrum interakcí potravních doplňků s léčivy a nutrigenetiky Doc. Doba řešení: 2012-2018 Potravní

Více

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden ml koncentrátu pro infuzní roztok obsahuje topotecanum 1 mg (ve formě topotecani hydrochloridum).

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden ml koncentrátu pro infuzní roztok obsahuje topotecanum 1 mg (ve formě topotecani hydrochloridum). Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls6201/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Topotecan Accord 1 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden

Více

DIAFRAGMATICKÁ HERNIE U NOVOROZENCŮ. Bc. Kateřina Medonosová Bc. Jana Schönerová

DIAFRAGMATICKÁ HERNIE U NOVOROZENCŮ. Bc. Kateřina Medonosová Bc. Jana Schönerová DIAFRAGMATICKÁ HERNIE U NOVOROZENCŮ Bc. Kateřina Medonosová Bc. Jana Schönerová ÚVOD: Vrozená brániční kýla (CDH - kongenitální diafragmatická hernie) jedna z nejčastějších a život ohrožujících malformací

Více

Cílová skupina žáci středních odborných škol (nezdravotnického zaměření)

Cílová skupina žáci středních odborných škol (nezdravotnického zaměření) Autor Mgr. Monika Kamenářová Tematický celek Pohlavní soustava Cílová skupina žáci středních odborných škol (nezdravotnického zaměření) Anotace Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, s jeho pomocí

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V PSYCHIATRII

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V PSYCHIATRII Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V PSYCHIATRII 1 Cíl specializačního vzdělávání... Vstupní podmínky a průběh specializačního vzdělávání... Učební plán....1 Učební

Více

ONKOLOGIE. Laboratorní příručka Příloha č. 3 Seznam vyšetření imunochemie Verze: 05 Strana 23 (celkem 63)

ONKOLOGIE. Laboratorní příručka Příloha č. 3 Seznam vyšetření imunochemie Verze: 05 Strana 23 (celkem 63) ONKOLOGIE NÁZEV : PSA POUŽITÍ : kvantitativní stanovení celkového PSA (volného PSA i PSA v komplexu s alfa-1-antichymotrypsinem) v lidském séru. Společně s digitálním rektálním vyšetřením (DRE) se u mužů

Více

Endometriosis: Prolongovaná léčba triptorelinem potlačí sekreci estradiolu a tak umožní uklidnění ektopické tkáně endometria.

Endometriosis: Prolongovaná léčba triptorelinem potlačí sekreci estradiolu a tak umožní uklidnění ektopické tkáně endometria. Příbalová informace Rp. Informace pro použití, čtěte pozorně! DIPHERELINE L.A. 3,75 mg Prášek pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem Držitel rozhodnutí o registraci Beaufour Ipsen Pharma, 24 rue

Více

Hexvix prášek a rozpouštědlo pro přípravu roztoku do močového měchýře

Hexvix prášek a rozpouštědlo pro přípravu roztoku do močového měchýře SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Hexvix prášek a rozpouštědlo pro přípravu roztoku do močového měchýře 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna lahvička s práškem obsahuje hexylis aminolevulinas

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru PERIOPERAČNÍ PÉČE V GYNEKOLOGII A PORODNICTVÍ

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru PERIOPERAČNÍ PÉČE V GYNEKOLOGII A PORODNICTVÍ Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru PERIOPERAČNÍ PÉČE V GYNEKOLOGII A PORODNICTVÍ 1 Cíl specializačního vzdělávání... Vstupní podmínky a průběh specializačního vzdělávání... Učební plán....1

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Elonva 100 mikrogramů injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 100 mikrogramů corifollitropinum

Více

OBSAH. 1. Ledviny anatomie / 4. 2. Ledviny fyziologie / 4. 3. Co je to rakovina? / 5. 4. Zhoubné nádory ledvin / 5

OBSAH. 1. Ledviny anatomie / 4. 2. Ledviny fyziologie / 4. 3. Co je to rakovina? / 5. 4. Zhoubné nádory ledvin / 5 1 2 OBSAH 1. Ledviny anatomie / 4 2. Ledviny fyziologie / 4 3. Co je to rakovina? / 5 4. Zhoubné nádory ledvin / 5 5. Příznaky zhoubných nádorů ledvin / 6 6. Stanovení diagnózy karcinomu ledvin / 7 7.

Více

Předmluva 11. Seznam použitých zkratek 13. Úvod 17

Předmluva 11. Seznam použitých zkratek 13. Úvod 17 Obsah Předmluva 11 Seznam použitých zkratek 13 Úvod 17 1 Anatomie, fyziologie a estetická hlediska (O. Coufal V. Fait) 19 1.1 Vývoj mléčné žlázy a vývojové vady 19 1.2 Anatomie mléčné žlázy 20 1.3 Svaly

Více

Guideline gynekologických zhoubných nádorů 2004/2005. Primární komplexní léčba operabilních stádií zhoubných nádorů děložního těla

Guideline gynekologických zhoubných nádorů 2004/2005. Primární komplexní léčba operabilních stádií zhoubných nádorů děložního těla Guideline gynekologických zhoubných nádorů 2004/2005 Primární komplexní léčba operabilních stádií zhoubných nádorů děložního těla Svoboda B. 1, Kubecová M. 2, Rob L. 3, Stankušová H. 4, Cwiertka K. 5,

Více

Projekt IKARUS. u nádorů prsu

Projekt IKARUS. u nádorů prsu Incidence Kostních příhod u nádorů prsu Projekt IKARUS Projekt I K A R U S zjištění Incidence Kostních příhod u nádorů prsu u nádorů prsu Zjištění Incidence Kostních příhod Statistické zhodnocení prospektivní

Více

OBSAH. Nové poznatky o mikroalbuminurii jako biologickém markeru renálních a kardiovaskulárních onemocnění...37

OBSAH. Nové poznatky o mikroalbuminurii jako biologickém markeru renálních a kardiovaskulárních onemocnění...37 OBSAH Ročník 1 Ročník 1, č. 1-2007 Měření glomerulární filtrace v klinické praxi...2 Cévní přístup a srdeční onemocnění existuje mezi nimi nějaký vztah?...7 Antihypertenzní léčba obézních hypertoniků...12

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn.:sukls167009/2008 a příloha k sp.zn. sukls80895/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn.:sukls167009/2008 a příloha k sp.zn. sukls80895/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn.:sukls167009/2008 a příloha k sp.zn. sukls80895/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU LODRONAT 520 potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ

Více

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11.

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. listopadu 2013 Personalizovaná vs standardní péče Cílená léčba Spojení diagnostiky

Více

1. Epidemiologie zhoubných nádorových onemocnění v ČR, organizace a struktura onkologické péče; multidisciplinární komise;

1. Epidemiologie zhoubných nádorových onemocnění v ČR, organizace a struktura onkologické péče; multidisciplinární komise; Otázky z obecné onkologie: 1. Epidemiologie zhoubných nádorových onemocnění v ČR, organizace a struktura onkologické péče; multidisciplinární komise; NOR, nejčastější zhoubná nádorová onemocnění u mužů

Více

VY_32_INOVACE_OSEO-16 Prezentace ONEMOCNĚNIÍ TLUSTÉHO STŘEVA

VY_32_INOVACE_OSEO-16 Prezentace ONEMOCNĚNIÍ TLUSTÉHO STŘEVA Mgr, Hana Ottová Označení Název DUM Anotace Autor Jazyk Klíčová slova Cílová skupina Stupeň vzdělávání Studijní obor VY_32_INOVACE_OSEO-16 Prezentace ONEMOCNĚNIÍ TLUSTÉHO STŘEVA Prezentace zajišťuje žákům

Více

XIII. BRNÌNSKÝ DEN PALIATIVNÍ MEDICÍNY

XIII. BRNÌNSKÝ DEN PALIATIVNÍ MEDICÍNY Abstrakta XIII. BRNÌNSKÝ DEN PALIATIVNÍ MEDICÍNY MOŽNOSTI RADIOFREKVENÈNÍ ABLACE (RFA) V PALIATIVNÍ ONKOLOGICKÉ LÉÈBÌ Andrašina T., Válek V. FN Brno, Radiodiagnostická klinika, Brno Radiofrekvenèní ablace

Více