Téma 9 Těžiště Těžiště rovinných čar Těžiště jednoduchých rovinných obrazců Těžiště složených rovinných obrazců

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Téma 9 Těžiště Těžiště rovinných čar Těžiště jednoduchých rovinných obrazců Těžiště složených rovinných obrazců"

Transkript

1 Stvení sttik, 1.ročník klářského studi Tém 9 Těžiště Těžiště rovinných čr Těžiště jednoduchých rovinných orců Těžiště složených rovinných orců Ktedr stvení mechniky Fkult stvení, VŠB - Technická univerit Ostrv

2 Těžiště Hmotný útvr - v nejoecnějším přípdě trojroměrné těleso látky o měrné tíe γ [kn/m ], tké ideliovná těles jko npř.: Hmotný rovinný orec (tuhá desk) - o měrné tíe γ [kn/m ] Hmotná rovinná čár -o měrné tíe γ [kn/m] Tíhově homogenní hmotné útvry měrná tíh je po celém útvru konstntní Fyikální výnm těžiště: ) hmotný od se soustředěnou hmotností útvru ) od, ve kterém le hmotný útvr vystvený tíe podepřít proti posunutí niž y docháelo k rotci Těžiště je chápáno jko sttický střed soustvy rovnoěžných sil v prostoru či rovině, které tvoří vlstní tíhy elementů hmotného útvru. Těžnice os procháející těžištěm Pojem těžiště / 48

3 Vrignonov momentová vět Zdáno: oecná rovinná soustv n sil P i m sttických momentů dvojic sil M j. Vypočteno: výslednice R d. Pltí: Pierre Vrignon ( ) Sttický moment výslednice oecné rovinné soustvy k liovolnému momentovému středu v rovině soustvy se rovná lgerickému součtu všech sttických momentů sil soustvy k témuž momentovému středu všech sttických momentů dvojic sil. Vrignonov vět Mtemticky: R d. p R n P. p + m i i i 1 j 1 M j Tém č. Přímková rovinná soustv sil Těžiště rovinných čr / 48

4 Těžiště oecné rovinné čáry Rovinné čáry jednoduché (po celé délce jeden mtemtický předpis) složené (několik spojených jednoduchých čr) Jednoduché rovinné čáry úsečk, kružnicový olouk, prolický olouk Předpokld: čáry tíhově homogenní, u kterých hodnot měrné tíhy γ nemá n polohu těžiště žádný vliv, proto γ 1 (e fyikálního roměru) Dle diferenciální geometrie rovinných křivek pltí: d ' ds 1+ d d Délk ( ároveň i tíh) čáry: s ds 1+ s Těžiště rovinných čr ' d Rovinná čár Or / str / 48

5 Těžiště oecné rovinné čáry V kždém elementu půsoí elementární síl vyjdřující jeho vlstní tíhu Vniká soustv rovnoěžných sil d P γ.ds ds se sttickým středem v těžišti. Směr pprsků rovnoěžných sil le volit: ) v rovině vyšetřovné čáry, povh rovinné soustvy sil, směr svislý (), pk vodorovný () Sttické momenty sil k momentovému středu (k počátku O): S. ds. 1+ s ' d S Těžiště rovinných čr. ds. 1+ Z Vrignonovy věty: s ' T d S s T S s Těžiště rovinné čáry jko sttický střed rovinné soustvy rovnoěžných sil Or / str. 4 5 / 48

6 Těžiště oecné rovinné čáry Směr pprsků rovnoěžných sil le volit: ) kolmo k rovině vyšetřovné čáry, tedy ve směru y, povh prostorové soustvy sil, výpočet sttických momentů ke dvěm souřdnicovým osám ( ) Oě pojetí vedou ke shodným výsledkům Poučk: Je-li rovinná čár (neo jkýkoli jiný vyšetřovný útvr) symetrická podle nějké osy symetrie, leží těžiště čáry (útvru) nutně n této ose symetrie. Má-li vyšetřovný útvr dvě neo více os symetrie těžiště leží v průsečíku os symetrie není tře jišťovt výpočtem. Těžiště rovinných čr Těžiště rovinné čáry jko sttický střed prostorové soustvy rovnoěžných sil Or / str. 4 6 / 48

7 Těžiště úsečky Úsečk má osu symetrie - těžiště leží uprostřed úsečky při jkémkoliv sklonu úsečky. Těžiště úsečky Or. 4.. / str. 4 Těžiště rovinných čr 7 / 48

8 Těžiště kružnicového olouku ) prvoúhlá soustv složité mtemtické výry ) polární soustv pól S ve středu kružnice, úhlová souřdnice ϕ měřen od svislice procháející středem S kružnice, kldná ve směru hodinových ručiček, v rdiánech, středové úhly ϕ ϕ, poloměr kružnice r () () Těžiště rovinných čr Kružnicový olouk v prvoúhlé () polární () souřdnicové soustvě Or / str / 48

9 Těžiště kružnicového olouku Pltí: r.sinϕ ( 1 cosϕ ) r. r.sinϕ r.sinϕ ds r.dϕ Délk olouku: s ds r. dϕ r ( ϕ ϕ ) s ϕ. ϕ Sttické momenty: S. ds r. ( 1- cosϕ ).dϕ r.[( ϕ ϕ ) ( sinϕ sinϕ )] s ϕ ϕ S s. ds r. sinϕ.dϕ r ( cosϕ cosϕ ). Souřdnice těžiště: cosϕ T r. ϕ ϕ ϕ T r. cosϕ ϕ ( sinϕ sinϕ ) ϕ ϕ Těžiště rovinných čr 9 / 48

10 Těžiště kružnicového olouku ) symetrický kružnicový olouk podle osy, středový úhel α, ϕ -α, ϕ +α T 0 T sinα r. 1 α ) půlkružnice, απ/ T 0 T r. 1 & 0,64. r π Těžiště rovinných čr () () Symetrický kružnicový olouk () půlkružnice () Or / str / 48

11 Příkld 9.1 Zdáno: r 8 o o 0 ϕ 0.π 0,560 rd o 180 ϕ o + +0,897 rd?? T T Řešení: cosϕ cosϕ T r. 0,59 m ϕ ϕ Těžiště rovinných čr ( sinϕ sinϕ ) ϕ ϕ T r. + 0,91 m ϕ ϕ Zdání výsledek příkldu 9.1 Or / str / 48

12 Težiště prolického olouku Zdáno:,, neo Rovnice proly ve volené souřdnicové soustvě: Derivce rovnice proly:. k. k. k s 1+ 4k d S. 1+ 4k d S k 1+ 4k d S využitím: s ds 1+ s ' d S. ds. 1+ s ' d S. ds. 1+ s Těžiště rovinných čr ' d Prolický olouk Or / str / 48

13 Numerická integrce určitých integrálů Výpočet určitých integrálů je prcný numerická integrce s využitím Simpsonov prvidl. Postup: ) Rodělit integrční oor n sudý počet n dílů, ody dělení i 0, 1,, n Délk jednoho dílku: Těžiště rovinných čr Δ n ) Určit souřdnici i : + i. Δ i c) Vypočítt číselnou hodnotu f i integrovné fukce f() d) Přiližná číselná hodnot integrálu je pk: f ( ) d f + + 4( f1 + f fn 1) + ( f + f f ) + f. 0 Δ 4 n Přesnost výpočtu ávislá n n, pro prktické účely stčí jižn4 n Thoms Simpson ( ) Simpsonovo prvidlo Or / str / 48

14 Příkld 9. Zdáno:,,, dopočteno rovnice proly, n4 Výpočet těžiště: Prmetr k k 1 1 0,05 m 6 18 Δ m Integrál pro i4 + 6 f ( ) d f ( f1 + f) +. ( f ) + f 4 Těžiště rovinných čr Zdání výsledek příkldu 9. Or / str / 48

15 Příkld 9. Tulkový výpočet: i [m] + ( ) k. 1+ ( k). 1+ ( k) 1 k 0-1,044 0,76 -, ,0000 0,0000 0,0000 1,044 0,76, ,094 0,977 4, ,019,407 7,111 8,449 4, ,8460 s S 8,449 m 4,6517 m Souřdnice těžiště: S 17,8460 m T S s Těžiště rovinných čr,116 m T S s 0,551m Zdání výsledek příkldu 9. Or / str / 48

16 Těžiště rovinné složené čáry Rovinná složená čár vniká spojením několik (oecně n) jednoduchých rovinných čr v téže rovině. Prvky s ončením i1,, n mohou mít růnou měrnou tíhu γ i, pokud je stejná - homogenní složená čár. Postup: ) Složenou čáru umístit do prvoúhlé souřdnicové soustvy ) Pro kždý prvek i vypočítt délku s i odpovídjící tíhovou sílu P γ. s i i i c) Pro kždý prvek i určit souřdnice i i jeho těžiště T i d) Zvést sílu P i do těžiště T i určit: R n i 1 P i S n i 1 P n i. i S i 1 P. i i e) Vypočítt souřdnice těžiště rovinné složené čáry T S R T S R Těžiště rovinných čr 16 / 48

17 Příkld 9. Zdáno: ) Svislá úsečk s hrničními ody 1, γ 1 1 ) Kružnicový olouk s hrničními ody, ϕ -1,1760 rd, ϕ 0, r,5 m, γ 1,5 c) Svislá úsečk s hrničními ody 4, γ 1, Řešení: ) délky, tíhy těžiště prvků i ( -1,7007 m, 0,6990 m) ) souřdnice těžiště R 10,807 m S 1,081m S 1,91m T 1,0 m T 1,10 m Zdání výsledek příkldu 9. Or / str. 47 Těžiště rovinných čr 17 / 48

18 Těžiště rovinných příhrdových nosníků T R P i T i + + Těžiště rovinných čr 18 / 48

19 Dřevěné příhrdové vníky Těžiště rovinných čr 19 / 48

20 Dřevěné příhrdové vníky Těžiště rovinných čr 0 / 48

21 Těžiště jednoduchých rovinných orců Jednoduchý rovinný orec orys umožňuje určit polohu těžiště e výpočtu n ákldě symetrie neo výpočtem podle jednoduchého mtemtického předpisu, tíhově homogenní Složený rovinný orec několik spojených jednoduchých orců T P i T[ T, T ] R i T + + Těžiště jednoduchých rovinných orců 1 / 48

22 Těžiště oecného rovinného orce Plošný osh (ploch) rovinného orce A. Ploch elementárního odélník: Celková ploch orce: A da Směr rovnoěžných elementárních sil dp le volit: d P γ.da da ) v rovině vyšetřovného orce, povh rovinné soustvy sil, směr svislý (), pk vodorovný () Sttické momenty orce k Roměr [m momentovému středu O: ] S.dA A Souřdnice těžiště: Z Vrignonovy věty: A.dd.dA Těžiště jednoduchých rovinných orců S T T A S s S s A A A d. d.dd γ 1 A γ.a d A d. d () Těžiště rovinného orce jko sttický střed rovinné soustvy rovnoěžných sil Or / str. 48 / 48

23 Těžiště oecného rovinného orce Směr rovnoěžných elementárních sil dp le volit: ) kolmo k rovině vyšetřovného orce, tedy ve směru y, povh prostorové soustvy sil, výpočet sttických momentů orce ke dvěm souřdnicovým osám ( ) Oě pojetí vedou ke shodným výsledkům d P γ.da da Poučk: Je-li rovinný orec symetrický podle nějké osy symetrie, leží těžiště orce nutně n této ose symetrie. () Má-li vyšetřovný orec dvě neo více os symetrie těžiště leží v průsečíku os symetrie není tře jišťovt výpočtem. Těžiště jednoduchých rovinných orců Těžiště rovinného orce jko sttický střed prostorové soustvy rovnoěžných sil Or / str. 48 / 48

24 Těžiště jednoduchých rovinných orců ) čtverec ) kosočtverec c) odélník d) kosodélník e) rovnostrnný trojúhelník f) prvidelný šestiúhelník g) kruh h) meikruží i) elips () () (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) Těžiště jednoduchých rovinných orců Těžiště některých jednoduchých rovinných orců Or / str / 48

25 Těžiště prvoúhlého oecného trojúhelníku Ploch trojúhelníku: Sttický moment: 1 A.. h h / h h h. S.d.d d d d d h h A h () () (c) (d) Těžiště jednoduchých rovinných orců Těžiště trojúhelníku Or / str / 48

26 Těžiště prvoúhlého oecného trojúhelníku. h Svislá pořdnice těžiště: T.. h. h Výpočet e souřdnic vrcholů: T.( + + ) T.( + + ) 1 () () (c) (d) Těžiště jednoduchých rovinných orců Těžiště trojúhelníku Or / str / 48

27 Ploch kruhové úseče Symetrie podle osy, polární soustv středový úhel α, poloměr kružnice r Pltí: r.sinϕ r. ( 1 cosϕ ) Ploch úseče: Sttický moment: d r.cosϕ. dϕ α d r.sinϕ. dϕ sin α A d.d. r.sinϕr.sinϕdϕ. r sin ϕrdϕ r. α A 0 α 0 (převod prvoúhlé soustvy do polární) S α A.d.d. ( 1 cosϕ). r.sinϕ. r.. r.sinϕ.dϕ 0 α. r ( 1 cosϕ).sin ϕ.dϕ 0 α sin α sin α. r. 4 Těžiště jednoduchých rovinných orců 0..d () Těžiště kruhové úseče Or / str / 48

28 Těžiště kruhové úseče, půlkruhu čtvrtkruhu Souřdnice kruhové úseče: Půlkruh: T S A α sin α sin α. r. 4 4 sin α r. 1. sin α α sin α r. α π S 4 4. r α T r. 1 & 0, 5756r Čtvrtkruh: T r T & 0, 444r A.π.π () () (c) Těžiště jednoduchých rovinných orců Těžiště kruhové úseče (), půlkruhu () čtvrtkruhu (c) Or / str / 48

29 Příkld 9.4 Zdáno: r,5m T? α 10 o α o π 60 1,047rd Řešení: T S A r sin α 1,0 m sin α α Těžiště jednoduchých rovinných orců Zdání výsledek příkldu 9.4 Or / str. 5 9 / 48

30 Těžiště prolické úseče Ploch prolické úseče: A d.d..d..k.d 4k. A d Sttický moment prolické úseče: S. d.d...d. k.k.d 4k. A d Vdálenost těžiště: T () Těžiště jednoduchých rovinných orců Těžiště prolické úseče Or / str. 5 0 / 48

31 Těžiště poloviny prolické úseče Ploch poloviny prolické úseče: Sttický moment poloviny prolické úseče: Vdálenost těžiště: A S T.. 4. d.d.d d.k.d k..d. A Těžiště jednoduchých rovinných orců () Těžiště poloviny prolické úseče Or / str. 5 1 / 48

32 Těžiště ocelových válcovných tyčí Válcovné průřey (profily): růné tvry, I-profil, U-profil, rovnormenný úhelník () () (c) Těžiště jednoduchých rovinných orců Příkldy válcovných profilů Or / str. 5 / 48

33 Ocelové válcovné tyče Těžiště jednoduchých rovinných orců / 48

34 Tulky ocelových válcovných profilů Těžiště jednoduchých rovinných orců 4 / 48

35 Tulky ocelových válcovných profilů Těžiště jednoduchých rovinných orců 5 / 48

36 Ocelové válcovné tyče profilu I Těžiště jednoduchých rovinných orců 6 / 48

37 Ocelové válcovné tyče profilu U Těžiště jednoduchých rovinných orců 7 / 48

38 Ocelové válcovné rovnormenné úhelníky Těžiště jednoduchých rovinných orců 8 / 48

39 Ocelové válcovné nerovnormenné úhelníky Těžiště jednoduchých rovinných orců 9 / 48

40 Ocelové želeniční kolejnice Těžiště jednoduchých rovinných orců 40 / 48

41 Těžiště složených rovinných orců Složený rovinný orec vniká spojením několik (oecně n) jednoduchých rovinných orců v téže rovině. Prvky s ončením i1,, n mohou mít růnou měrnou tíhu γ i, pokud je stejná - homogenní složený rovinný orec. Postup: ) Složený orec umístit do prvoúhlé souřdnicové soustvy ) Pro kždý prvek i vypočítt plochu A i odpovídjící tíhovou sílu c) Pro kždý prvek i určit souřdnice i i jeho těžiště T i, možno použít lokální souřdnicovou soustvu d) Zvést sílu P i do těžiště T i určit: (pro homogenní orce pltí RA) e) Vypočítt souřdnice těžiště složeného rovinného orce R n i 1 P i S n i 1 P n i. i S i 1 P γ. A i P. i i i i T S R T S R Těžiště složených rovinných orců 41 / 48

42 Těžiště kosodélníku, lichoěžníku oecného čtyřúhelníku ) kosodélník úhlopříčk souřdnicová os. h 1 h1. h ) lichoěžník: A A. h1 + h. ( h 1 + h ). h1 h1. h h1 + h R A S. +.. h1 + h1. h + h 6 () () (c) ( ) ( ) ( ). h. h 1....(. h1 +. h 1 h S + h1 + h ) T. 1 + h1. h + h 6 h1 + h T. h1 + h c) oecný čtyřúhelník orec složený e dvou trojúhelníků Těžiště kosodélníku (), lichoěžníku () oecného čtyřúhelníku (c) Or / str. 54 Těžiště složených rovinných orců 4 / 48

43 Těžiště rovinného orce složeného válcovných tyčí T P U i T[ T, Y ] R P I U I T + Těžiště složených rovinných orců + 4 / 48

44 Těžiště složených orců s otvory výřey Zvláštní přípd složených orců s otvory (s oslením) neo s výřey (otvory sousedící s orysem orce) Výpočet: Jednotlivé orce povžovt smosttné prvky e otvorů, otvory povžovt dlší prvky se ápornou plochou měrnou tíhou stejnou jko orec oklopující. Těžiště složených rovinných orců 44 / 48

45 Příkld 9.5 Zdáno: homogenní složený rovinný orec oslený otvory, složený půlkruhu r0,m, odélníku dvou kruhových otvorů o r0,1m. Výpočet těžiště: ) plochy souřdnice těžišť prvků i ) výslednice sttické momenty složeného orce R 0,5585 m S 0,164 m S +0,0068 m c) souřdnice těžiště složeného orce T 0,011 m T 0,5665 m Těžiště složených rovinných orců Zdání výsledek příkldu 9.5 Or / str / 48

46 Příkld 9.6 Zdáno: tíhově homogenní rovinný orec tvru L (le řešit jko dv odélníky neo jko odélník opsán průřeu jeho odélníkový výře) Výpočet těžiště: ) plochy souřdnice těžišť prvků i ) výslednice sttické momenty složeného orce R 0,175 m S 0,04669 m S 0,01706 m c) souřdnice těžiště složeného orce T 0,14 m T 0,66 m Těžiště složených rovinných orců Zdání výsledek příkldu 9.6 Or / str / 48

47 Příkld 9.7 Zdáno: tíhově nehomogenní rovinný orec e tří odélníků, γ 1 γ 1, γ Výpočet těžiště: ) tíhové síly souřdnice těžišť prvků i ) výslednice sttické momenty složeného orce R 0,87 m S 0,765 m S 0,075 m c) souřdnice těžiště složeného orce T 1,0 m T 1,10 m Těžiště složených rovinných orců Zdání výsledek příkldu 9.7 Or / str / 48

48 Okruhy prolémů k ústní části koušky 1. Výpočet těžiště rovinných čr. Výpočet těžiště jednoduchých rovinných orců. Výpočet těžiště složených rovinných orců Podkldy ke koušce 48 / 48

Zobrazení v rovině je předpis, který každému bodu X roviny připisuje právě jeden bod X roviny. Bod X se nazývá vzor, bod X se nazývá obraz.

Zobrazení v rovině je předpis, který každému bodu X roviny připisuje právě jeden bod X roviny. Bod X se nazývá vzor, bod X se nazývá obraz. 7. Shodná zobrazení 6. ročník 7. Shodná zobrazení 7.1. Shodnost geometrických obrazců Zobrazení v rovině je předpis, který každému bodu X roviny připisuje právě jeden bod X roviny. Bod X se nazývá vzor,

Více

c sin Příklad 2 : v trojúhelníku ABC platí : a = 11,6 dm, c = 9 dm, α = 65 0 30. Vypočtěte stranu b a zbývající úhly.

c sin Příklad 2 : v trojúhelníku ABC platí : a = 11,6 dm, c = 9 dm, α = 65 0 30. Vypočtěte stranu b a zbývající úhly. 9. Úvod do středoškolského studia - rozšiřující učivo 9.. Další znalosti o trojúhelníku 9... Sinova věta a = sin b = sin c sin Příklad : V trojúhelníku BC platí : c = 0 cm, α = 45 0, β = 05 0. Vypočtěte

Více

Měření momentu setrvačnosti z doby kmitu

Měření momentu setrvačnosti z doby kmitu Úloha č. 4 Měření momentu setrvačnosti z doby kmitu Úkoly měření:. Určete moment setrvačnosti vybraných těles, kruhové a obdélníkové desky.. Stanovení momentu setrvačnosti proveďte s využitím dvou rozdílných

Více

Kótování na strojnických výkresech 1.část

Kótování na strojnických výkresech 1.část Kótování na strojnických výkresech 1.část Pro čtení výkresů, tj. určení rozměrů nebo polohy předmětu, jsou rozhodující kóty. Z tohoto důvodu je kótování jedna z nejzodpovědnějších prací na technických

Více

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. NOSNÍKY NOSNÍKY

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. NOSNÍKY NOSNÍKY Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: MECHANIKA PRVNÍ ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. 16. ČERVNA 2012 Název zpracovaného celku: NOSNÍKY NOSNÍKY Nosníky jsou zpravidla přímá tělesa (pruty) uloţená na podporách nebo

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Mgr. Věra Jeřábková, Mgr. Marie Chadimová. Matematika, Mnohoúhelníky, pokračování

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Mgr. Věra Jeřábková, Mgr. Marie Chadimová. Matematika, Mnohoúhelníky, pokračování Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Název školy Moravské gymnázium Brno s.r.o. Autor Mgr. Věra Jeřábková, Mgr. Marie Chadimová Tematická oblast Matematika, Mnohoúhelníky, pokračování Ročník 2. Datum

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Matematika 2. období 4. ročník R. Blažková: Matematika pro 3. ročník ZŠ (3. díl) (Alter) R. Blažková: Matematika pro 4. ročník ZŠ (1. díl) (Alter) J. Jurtová:

Více

Mechanismy. Vazby členů v mechanismech (v rovině):

Mechanismy. Vazby členů v mechanismech (v rovině): Mechanismy Mechanismus klikový, čtyřkloubový, kulisový, západkový a vačkový jsou nejčastějšími mechanismy ve strojích (kromě převodů). Mechanismy obsahují členy (kliky, ojnice, těhlice, křižáky a další).

Více

1.7. Mechanické kmitání

1.7. Mechanické kmitání 1.7. Mechanické kmitání. 1. Umět vysvětlit princip netlumeného kmitavého pohybu.. Umět srovnat periodický kmitavý pohyb s periodickým pohybem po kružnici. 3. Znát charakteristické veličiny periodického

Více

Název školy. Moravské gymnázium Brno s.r.o. Mgr. Marie Chadimová Mgr. Věra Jeřábková. Autor. Matematika. Planimetrie. Trojúhelníky. Teorie a příklady.

Název školy. Moravské gymnázium Brno s.r.o. Mgr. Marie Chadimová Mgr. Věra Jeřábková. Autor. Matematika. Planimetrie. Trojúhelníky. Teorie a příklady. Číslo projektu Z.1.07/1.5.00/34.0743 Název školy Moravské gymnázium rno s.r.o. utor Tematická oblast Mgr. Marie hadimová Mgr. Věra Jeřábková Matematika. Planimetrie. Trojúhelníky. Teorie a příklady. Ročník

Více

5. Geometrické transformace

5. Geometrické transformace 5. Geometrické trnormce V této čáti předmětu 3D počítčová grik e budeme bývt geometrickými trnormcemi 3D objektů. Jedná e o operce pouvů otáčení měn měřítk koení těle vtvořených opercemi modelování. Stejnou

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Matematika Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 5 hodin Ročník: pátý

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Matematika Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 5 hodin Ročník: pátý ČASOVÉ OBDOBÍ Září Říjen KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Umí zapsat a přečíst čísla do 1 000 000 Porovnává čísla do 1 000 000 Zaokrouhluje čísla na tisíce, desetitisíce, statisíce Umí

Více

3.1.4 Trojúhelník. Předpoklady: 3103. Každé tři různé body neležící v přímce určují trojúhelník. C. Co to je, víme. Jak ho definovat?

3.1.4 Trojúhelník. Předpoklady: 3103. Každé tři různé body neležící v přímce určují trojúhelník. C. Co to je, víme. Jak ho definovat? 3..4 Trojúhelní Předpolady: 303 Každé tři různé body neležící v přímce určují trojúhelní. o to je, víme. Ja ho definovat? Př. : Definuj trojúhelní jao průni polorovin. Trojúhelní je průni polorovin, a.

Více

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ mechanismy. Přednáška 8

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ mechanismy. Přednáška 8 Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ mechanismy Přednáška 8 Převody s korigovanými ozubenými koly Obsah Převody s korigovanými ozubenými koly Výroba ozubení odvalováním

Více

(3) Zvolíme pevné z a sledujme dráhu, kterou opisuje s postupujícím časem koncový bod vektoru E v rovině z = konst. Upravíme vztahy (2) a (3)

(3) Zvolíme pevné z a sledujme dráhu, kterou opisuje s postupujícím časem koncový bod vektoru E v rovině z = konst. Upravíme vztahy (2) a (3) Učební tet k přednášce UFY1 Předpokládejme šíření rovinné harmonické vln v kladném směru os z. = i + j kde i, j jsou jednotkové vektor ve směru os respektive a cos ( ) ω ϕ t kz = + () = cos( ωt kz+ ϕ )

Více

Výstupy Učivo Téma. Čas. Základní škola a mateřská škola Hať. Školní vzdělávací program. Průřezová témata, kontexty a přesahy,další poznámky

Výstupy Učivo Téma. Čas. Základní škola a mateřská škola Hať. Školní vzdělávací program. Průřezová témata, kontexty a přesahy,další poznámky provádí pamětné a písemné početní Čísla přirozená Opakování září, říjen operace v oboru přirozených čísel porovnává a uspořádává čísla celá a Čísla celá, racionální racionální, provádí početní operace

Více

Průniky rotačních ploch

Průniky rotačních ploch Gymnázium Christiana Dopplera, Zborovská 45, Praha 5 ROČNÍKOVÁ PRÁCE Průniky rotačních ploch Vypracoval: Vojtěch Trnka Třída: 8. M Školní rok: 2012/2013 Seminář: Deskriptivní geometrie Prohlašuji, že jsem

Více

4. cvičení: Pole kruhové, rovinné, Tělesa editace těles (sjednocení, rozdíl, ), tvorba složených objektů

4. cvičení: Pole kruhové, rovinné, Tělesa editace těles (sjednocení, rozdíl, ), tvorba složených objektů 4. cvičení: Pole kruhové, rovinné, Tělesa editace těles (sjednocení, rozdíl, ), tvorba složených objektů Příklad 1: Pracujte v pohledu Shora. Sestrojte kružnici se středem [0,0,0], poloměrem 10 a kružnici

Více

Definice tolerování. Technická dokumentace Ing. Lukáš Procházka

Definice tolerování. Technická dokumentace Ing. Lukáš Procházka Technická dokumentace Ing. Lukáš Procházka Téma: geometrické tolerance 1) Definice geometrických tolerancí 2) Všeobecné geometrické tolerance 3) Základny geometrických tolerancí 4) Druhy geometrických

Více

Příloha č. 7. ročník 9. 1h 1x za 14 dní. dotace. nepovinný. povinnost

Příloha č. 7. ročník 9. 1h 1x za 14 dní. dotace. nepovinný. povinnost Příloha č. 7 Seminář z matematiky V učebním plánu 2. druhého stupně se zařazuje nepovinný předmět Seminář z matematiky. V tematickém okruhu Čísla a početní operace na prvním stupni, na který navazuje a

Více

Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 5. Učivo

Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 5. Učivo Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Výstupy žáka Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 5. ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE Zpracoval: Mgr. Dana Štěpánová orientuje se v posloupnosti přirozených čísel

Více

5.2.1 Matematika povinný předmět

5.2.1 Matematika povinný předmět 5.2.1 Matematika povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 4 4+1 4+1 4+1 4+1 4 4 3+1 4+1 Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace v

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 03 VYSUNUTÍ TAŽENÍM A SPOJENÍM PROFILŮ.]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 03 VYSUNUTÍ TAŽENÍM A SPOJENÍM PROFILŮ.] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 03 VYSUNUTÍ TAŽENÍM A SPOJENÍM PROFILŮ.] 1 CÍL KAPITOLY Cílem této kapitoly je naučit uživatele efektivně navrhovat objekty v režimu

Více

Konzultace z předmětu MATEMATIKA pro první ročník dálkového studia

Konzultace z předmětu MATEMATIKA pro první ročník dálkového studia - - Konzultce z předmětu MATEMATIKA pro první ročník dálkového studi ) Číselné obor ) Zákldní početní operce procentový počet ) Absolutní hodnot reálného čísl ) Intervl množinové operce ) Mocnin ) Odmocnin

Více

SYLABUS PŘEDNÁŠKY 6b Z INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE (Polohové vytyčování) 4. ročník bakalářského studia studijní program G studijní obor G

SYLABUS PŘEDNÁŠKY 6b Z INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE (Polohové vytyčování) 4. ročník bakalářského studia studijní program G studijní obor G SYLABUS PŘEDNÁŠKY 6b Z INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE (Polohové vytyčování) 4. ročník bakalářského studia studijní program G studijní obor G říjen 2014 1 1O POLOHOVÉ VYTYČOVÁNÍ Pod pojem polohového vytyčování se

Více

1.9.5 Středově souměrné útvary

1.9.5 Středově souměrné útvary 1.9.5 Středově souměrné útvary Předpoklady: 010904 Př. 1: V obdélníkových rámech jsou nakresleny tři obrázky. Každý je sestaven z jedné přímky a jednoho obdélníku. Jeden z obrázků je středově souměrný.

Více

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. VZPĚR VZPĚR

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. VZPĚR VZPĚR Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: MECHANIKA DRUHÝ ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. 8. ZÁŘÍ 2013 Název zpracovaného celku: VZPĚR VZPĚR U všech předcházejících druhů namáhání byla funkce součásti ohroţena překročením

Více

Geodézie. přednáška 3. Nepřímé měření délek. Ústav geoinformačních technologií Lesnická a dřevařská fakulta ugt.mendelu.cz tel.

Geodézie. přednáška 3. Nepřímé měření délek. Ústav geoinformačních technologií Lesnická a dřevařská fakulta ugt.mendelu.cz tel. Geodézie přednáška 3 Nepřímé měření délek Ústav geoinformačních technologií Lesnická a dřevařská fakulta ugt.mendelu.cz tel.: 545134015 Nepřímé měření délek při nepřímém měření délek se neměří přímo žádaná

Více

Autodesk Inventor 8 vysunutí

Autodesk Inventor 8 vysunutí Nyní je náčrt posazen rohem do počátku souřadného systému. Autodesk Inventor 8 vysunutí Následující text popisuje vznik 3D modelu pomocí příkazu Vysunout. Vyjdeme z náčrtu na obrázku 1. Obrázek 1: Náčrt

Více

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ Pozemkem se podle 2 písm. a) katastrálního zákona rozumí část zemského povrchu, a to část taková, která je od sousedních částí zemského povrchu (sousedních pozemků)

Více

Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Opakování učiva 2. ročníku Sčítání a odčítání oboru do 100

Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Opakování učiva 2. ročníku Sčítání a odčítání oboru do 100 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA MATEMATIKA 3. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Opakování učiva 2. ročníku

Více

3.cvičení. k p = {X, Y } u(x, r 1 = XA ), v(y, r 1 = XA ) u v = {A, R} q = AR. 1. Bodem A kolmici: Zvolím bod X p k(a, r 1 = XA ),

3.cvičení. k p = {X, Y } u(x, r 1 = XA ), v(y, r 1 = XA ) u v = {A, R} q = AR. 1. Bodem A kolmici: Zvolím bod X p k(a, r 1 = XA ), 3.cvičení 1. Bodem A kolmici: Zvolím bod X p k(a, r 1 = XA ), k p = {X, Y } u(x, r 1 = XA ), v(y, r 1 = XA ) u v = {A, R} q = AR Bodem A rovnoběžku: Ještě jednu kolmici. Tři úhly, které je možno rozdělit

Více

Studium termoelektronové emise:

Studium termoelektronové emise: Truhlář Michl 2. 9. 26 Lbortorní práce č.11 Úloh č. II Studium termoelektronové emise: Úkol: 1) Změřte výstupní práci w wolfrmu pomocí Richrdsonovy-Dushmnovy přímky. 2) Vypočítejte pro použitou diodu intenzitu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Matematika 3. období 7. ročník J.Coufalová : Matematika pro 7.ročník ZŠ (Fortuna) O.Odvárko, J.Kadleček : Sbírka úloh z matematiky pro 7.ročník ZŠ (Prometheus)

Více

9. Lineárně elastická lomová mechanika K-koncepce. Únava a lomová mechanika Pavel Hutař, Luboš Náhlík

9. Lineárně elastická lomová mechanika K-koncepce. Únava a lomová mechanika Pavel Hutař, Luboš Náhlík 9. Lineárně elastická lomová mechanika K-koncepce Únava a lomová mechanika Faktor intenzity napětí Předpokládáme ostrou trhlinu namáhanou třemi základními módy zatížení Zredukujeme-li obecnou trojrozměrnou

Více

Spoje se styčníkovými deskami s prolisovanými trny

Spoje se styčníkovými deskami s prolisovanými trny cvičení Dřevěné konstrukce Spoje se styčníkovými deskami s prolisovanými trny Úvodní poznámky Styčníkové desky s prolisovanými trny se používají pro spojování dřevěných prvků stejné tloušťky v jedné rovině,

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/76/ES

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/76/ES L 201/18 Úřední věstník Evropské unie 1.8.2009 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/76/ES ze dne 13. července 2009 o hladině akustického tlaku kolových zemědělských a lesnických traktorů působícího

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 7. ledna 2015, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů

VYHLÁŠKA. ze dne 7. ledna 2015, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů 8 VYHLÁŠKA ze dne 7. ledna 2015, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo dopravy stanoví podle 66 odst. 1 zákona

Více

Mezní kalibry. Druhy kalibrů podle přesnosti: - dílenské kalibry - používají ve výrobě, - porovnávací kalibry - pro kontrolu dílenských kalibrů.

Mezní kalibry. Druhy kalibrů podle přesnosti: - dílenské kalibry - používají ve výrobě, - porovnávací kalibry - pro kontrolu dílenských kalibrů. Mezní kalibry Mezními kalibry zjistíme, zda je rozměr součástky v povolených mezích, tj. v toleranci. Mají dobrou a zmetkovou stranu. Zmetková strana je označená červenou barvou. Délka zmetkové části je

Více

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 2. stupeň, Matematika.

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 2. stupeň, Matematika. Matematika Matematika pro žáky 6. až 9. ročníku napomáhá k rozvoji paměti, logického myšlení, kritickému usuzování a srozumitelné a věcné argumentaci prostřednictvím matematických problémů. Žáci si prostřednictvím

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3476 Název materiálu: VY_42_INOVACE_181 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací

Více

CVIČENÍ č. 8 BERNOULLIHO ROVNICE

CVIČENÍ č. 8 BERNOULLIHO ROVNICE CVIČENÍ č. 8 BERNOULLIHO ROVNICE Výtok z nádoby, Průtok potrubím beze ztrát Příklad č. 1: Z injekční stříkačky je skrze jehlu vytlačovaná voda. Průměr stříkačky je D, průměr jehly d. Určete výtokovou rychlost,

Více

Změna č. 3 ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY PRO RODINNÉ DOMY POHOŘELICE - POLNÍ III. ETAPA (severní část) a IV. ETAPA,

Změna č. 3 ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY PRO RODINNÉ DOMY POHOŘELICE - POLNÍ III. ETAPA (severní část) a IV. ETAPA, Změna č. 3 ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY PRO RODINNÉ DOMY POHOŘELICE - POLNÍ III. ETAPA (severní část) a IV. ETAPA, Pořizovatel: Městský úřad Pohořelice, Odbor územního plánování a stavební úřad, Vídeňská 699,

Více

TÉMATICKÝ PLÁN OSV. čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 20, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

TÉMATICKÝ PLÁN OSV. čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 20, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti TÉMATICKÝ PLÁN MA 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Číslo a početní operace používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá

Více

Seriál XXVII.III Aplikační

Seriál XXVII.III Aplikační Seriál XXVII.III Aplikční Seriál: Aplikční Tento díl seriálu bude tk trochu plikční. Minule jsme si pověděli úvod k vričním metodám ve fyzice, nyní bychom rádi nbyté znlosti plikovli n tři speciální přípdy.

Více

2.1 Pokyny k otevřeným úlohám. 2.2 Pokyny k uzavřeným úlohám TESTOVÝ SEŠIT NEOTVÍREJTE, POČKEJTE NA POKYN!

2.1 Pokyny k otevřeným úlohám. 2.2 Pokyny k uzavřeným úlohám TESTOVÝ SEŠIT NEOTVÍREJTE, POČKEJTE NA POKYN! MATEMATIKA DIDAKTICKÝ TEST Maximální bodové hodnocení: 50 bodů Hranice úspěšnosti: 33 % Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 26 úloh. Časový limit pro řešení didaktického testu

Více

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV Směrnice pro vyúčtování služeb spojených s bydlením Platnost směrnice: - tato směrnice je platná pro městské byty ve správě OSBD, Děčín IV

Více

1 NÁPRAVA De-Dion Představuje přechod mezi tuhou nápravou a nápravou výkyvnou. Používá se (výhradně) jako náprava hnací.

1 NÁPRAVA De-Dion Představuje přechod mezi tuhou nápravou a nápravou výkyvnou. Používá se (výhradně) jako náprava hnací. 1 NÁPRAVA De-Dion Představuje přechod mezi tuhou nápravou a nápravou výkyvnou. Používá se (výhradně) jako náprava hnací. Skříň rozvodovky spojena s rámem zmenšení neodpružené hmoty. Přenos točivého momentu

Více

269/2015 Sb. VYHLÁŠKA

269/2015 Sb. VYHLÁŠKA 269/2015 Sb. - rozúčtování nákladů na vytápění a příprava teplé vody pro dům - poslední stav textu 269/2015 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. září 2015 o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé

Více

- 1 - Vzdělávací oblast : matematika a její aplikace Vyučovací předmět : : matematika Ročník: 3.

- 1 - Vzdělávací oblast : matematika a její aplikace Vyučovací předmět : : matematika Ročník: 3. - 1 - Vzdělávací oblast : matematika a její aplikace Vyučovací předmět : : matematika Ročník: 3. ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Zápis čísel. Čtení a zápisy

Více

Uložení potrubí. Postupy pro navrhování, provoz, kontrolu a údržbu. Volba a hodnocení rezervy posuvu podpěr potrubí

Uložení potrubí. Postupy pro navrhování, provoz, kontrolu a údržbu. Volba a hodnocení rezervy posuvu podpěr potrubí Uložení potrubí Postupy pro navrhování, provoz, kontrolu a údržbu Volba a hodnocení rezervy posuvu podpěr potrubí Obsah: 1. Definice... 2 2. Rozměrový návrh komponent... 2 3. Podpěra nebo vedení na souosém

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE - 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 9.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE - 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 9. 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 9. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo M9101 provádí početní operace

Více

Poznámka 1: Každý příklad začneme pro přehlednost do nového souboru tímto krokem:

Poznámka 1: Každý příklad začneme pro přehlednost do nového souboru tímto krokem: Mongeovo promítání základní úlohy metrické (skutečná velikost úsečky - sklápění, kolmice k rovině, vzdálenost bodu od roviny, vzdálenost bodu od přímky, rovina kolmá k přímce, otáčení roviny, trojúhelník

Více

Bod, přímka a rovina. bezrozměrnost, jeden rozměr a dva rozměry

Bod, přímka a rovina. bezrozměrnost, jeden rozměr a dva rozměry Úvod Posvátná geometrie mapuje rozkrývání významu čísel v prostoru. Základní trasa vede z izolovaného bodu do přímky, následuje rozprostření do roviny, poté do třetího rozměru, ba až za jeho hranice, a

Více

Výroba ozubených kol. Použití ozubených kol. Převody ozubenými koly a tvary ozubených kol

Výroba ozubených kol. Použití ozubených kol. Převody ozubenými koly a tvary ozubených kol Výroba ozubených kol Použití ozubených kol Ozubenými koly se přenášejí otáčivé pohyby a kroutící momenty. Přenos je zde nucený, protože zuby a zubní mezery do sebe zabírají. Kola mohou mít vnější nebo

Více

Učební osnovy Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Volitelný předmět Matematický seminář ročník 8.

Učební osnovy Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Volitelný předmět Matematický seminář ročník 8. Učební osnovy Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Volitelný předmět Matematický seminář ročník 8. Výuka matematického semináře bude probíhat jednou týdně v dvouhodinovém bloku.

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2. 10 Základní části strojů Kapitola 6 Matice

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Moderní způsoby strojního obrábění na frézkách a horizontálních vyvrtávačkách

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Moderní způsoby strojního obrábění na frézkách a horizontálních vyvrtávačkách Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: Moderní způsoby strojního obrábění na frézkách a horizontálních vyvrtávačkách Obor: Nástrojař Ročník: 2. Zpracoval(a): Pavel Rožek Střední průmyslová škola

Více

OBEC HORNÍ BOJANOVICE obecně závazná vyhláška č. 05/2005

OBEC HORNÍ BOJANOVICE obecně závazná vyhláška č. 05/2005 OBEC HORNÍ BOJANOVICE obecně závazná vyhláška č. 05/2005 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy a třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Horní Bojanovice,

Více

Žáci mají k dispozici pracovní list. Formou kolektivní diskuze a výkladu si osvojí grafickou minimalizaci zápisu logické funkce

Žáci mají k dispozici pracovní list. Formou kolektivní diskuze a výkladu si osvojí grafickou minimalizaci zápisu logické funkce Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník /y/ CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_9_ČT_1.09_ grafická minimalizace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

Návrh rozměrů plošného základu

Návrh rozměrů plošného základu Inženýrský manuál č. 9 Aktualizace: 02/2016 Návrh rozměrů plošného základu Program: Soubor: Patk Demo_manual_09.gpa V tomto inženýrském manuálu je představeno, jak lze jednoduše a ektivně navrhnout železobetonovou

Více

3/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 3. ledna 2008, ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

3/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 3. ledna 2008, ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Systém ASPI - stav k 1.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 29/2010 Sb.m.s. Obsah a text 3/2008 Sb. - poslední stav textu 3/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 3. ledna 2008, o provedení některých ustanovení zákona č.

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0003 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ

Více

371/2002 Sb. VYHLÁŠKA

371/2002 Sb. VYHLÁŠKA 371/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 26. července 2002, kterou se stanoví postup při znehodnocování a ničení zbraně, střeliva a výrobě jejich řezů ve znění vyhlášky č. 632/2004

Více

Možnosti stanovení příčné tuhosti flexi-coil pružin

Možnosti stanovení příčné tuhosti flexi-coil pružin Jaub Vágner, Aleš Hába Možnosti stanovení příčné tuhosti flexi-coil pružin Klíčová slova: vypružení, flexi-coil, příčná tuhost, MKP, šroubovitá pružina. Úvod Vinuté pružiny typu flexi-coil jsou dnes jedním

Více

TESTOVÁNÍ SOFTWARU PAM STAMP MODELOVÝMI ZKOUŠKAMI

TESTOVÁNÍ SOFTWARU PAM STAMP MODELOVÝMI ZKOUŠKAMI TESTOVÁNÍ SOFTWARU PAM STAMP MODELOVÝMI ZKOUŠKAMI Petr Kábrt Jan Šanovec ČVUT FS Praha, Ústav strojírenské technologie Abstrakt Numerická simulace procesu lisování nachází stále větší uplatnění jako činný

Více

MANUÁL PRO HODNOCENÍ OTEVŘENÝCH TESTOVÝCH ÚLOH MATEMATIKA SADA B (TEST PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY DO 8LETÉHO GYMNÁZIA)

MANUÁL PRO HODNOCENÍ OTEVŘENÝCH TESTOVÝCH ÚLOH MATEMATIKA SADA B (TEST PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY DO 8LETÉHO GYMNÁZIA) PH-M5MBCINT MANUÁL PRO HODNOCENÍ OTEVŘENÝCH TESTOVÝCH ÚLOH MATEMATIKA SADA B (TEST PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY DO 8LETÉHO GYMNÁZIA) 1. TYPY TESTOVÝCH ÚLOH V TESTU První dvě úlohy (1 2) jsou tzv. úzce otevřené

Více

ANGLICKÝ VÝROBCE DIGITÁLNÍHO ODMĚŘOVÁNÍ POLOHY S 10 LETOU ZÁRUKOU NA LINEÁRNÍ STUPNICE

ANGLICKÝ VÝROBCE DIGITÁLNÍHO ODMĚŘOVÁNÍ POLOHY S 10 LETOU ZÁRUKOU NA LINEÁRNÍ STUPNICE ANGLICKÝ VÝROBCE DIGITÁLNÍHO ODMĚŘOVÁNÍ POLOHY S 10 LETOU ZÁRUKOU NA LINEÁRNÍ STUPNICE CONSORTA Praha s.r.o. Poděbradská 12, 190 00 Praha 9 tel. +420 266 039 059 www.consorta.cz Ochrana vůči prostředí

Více

Moderní technologie ve studiu aplikované fyziky CZ.1.07/2.2.00/07.0018. 3. Reálná čísla

Moderní technologie ve studiu aplikované fyziky CZ.1.07/2.2.00/07.0018. 3. Reálná čísla Moderní technologie ve studiu aplikované fyziky CZ..07/..00/07.008 3. Reálná čísla RACIONÁLNÍ A IRACIONÁLNÍ ČÍSLA Význačnými množinami jsou číselné množiny. K nejvýznamnějším patří množina reálných čísel,

Více

řádově různě rostoucí rostou řádově stejně rychle dvě funkce faktor izomorfismus neorientovaných grafů souvislý graf souvislost komponenta

řádově různě rostoucí rostou řádově stejně rychle dvě funkce faktor izomorfismus neorientovaných grafů souvislý graf souvislost komponenta 1) Uveďte alespoň dvě řádově různě rostoucí funkce f(n) takové, že n 2 = O(f(n)) a f(n) = O(n 3 ). 2) Platí-li f(n)=o(g 1 (n)) a f(n)=o(g 2 (n)), znamená to, že g 1 (n) a g 2 (n) rostou řádově stejně rychle

Více

VH TECHNICKÉ PODMÍNKY

VH TECHNICKÉ PODMÍNKY SYSTEMAIR a.s. Sídlo firmy: Oderská 333/5, 196 00 Praha 9 Kanceláře a sklad: Hlavní 826, 250 64 Hovorčovice Tel : 283 910 900-2 Fax : 283 910 622 E-mail: central@systemair.cz http://www.systemair.cz VÝFUKOVÁ

Více

matematika vás má it naupravidl

matematika vás má it naupravidl VÝZNAM Algebrický výrz se zvádí intuitivn bez p esn ího vmezení v kolizi s názv dvoj len, troj len, mnoho len. Stále se udr uje fle ná p edstv, e ísl ozn ují mno ství, e jsou zobecn ním vnímné skute nosti.

Více

plošný 3D NURBS modelář pracující pod Windows NURBS modely jsou při jakkoliv blízkém pohledu dokonale hladké

plošný 3D NURBS modelář pracující pod Windows NURBS modely jsou při jakkoliv blízkém pohledu dokonale hladké Úvod do počítačové grafiky Rhino - modelování v rovině Základní úlohy: bod, lomená čára, křivka, kružnice, Volné i přesné zadávání pomocí souřadnic Úvod do Rhina plošný 3D NURBS modelář pracující pod Windows

Více

Stanovy sdružení JM Net, o. s. ve zněním platném od 26.6.2009

Stanovy sdružení JM Net, o. s. ve zněním platném od 26.6.2009 Stanovy sdružení JM Net, o. s. ve zněním platném od 26.6.2009 Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: JM Net, o. s. (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou osobou ve smyslu zákona č. 83/1990

Více

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 14. 11. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_12_FY_B

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 14. 11. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_12_FY_B Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 14. 11. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_12_FY_B Ročník: I. Fyzika Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh:

Více

doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz

doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Elias Tomeh / Snímek 1 Nevyváženost rotorů rotačních strojů je důsledkem změny polohy (posunutí, naklonění) hlavních os setrvačnosti rotorů vzhledem

Více

2 i i. = m r, (1) J = r m = r V. m V

2 i i. = m r, (1) J = r m = r V. m V Měření momentu setrvčnosti 1 Měření momentu setrvčnosti Úko č. 1: Změřte moment setrvčnosti obdéníkové desky přímou metodou. Pomůcky Fyzické kyvdo (kovová obdéníková desk s třemi otvory), kovové těísko

Více

( ) Úloha č. 9. Měření rychlosti zvuku a Poissonovy konstanty

( ) Úloha č. 9. Měření rychlosti zvuku a Poissonovy konstanty Fyzikální praktikum IV. Měření ryhlosti zvuku a Poissonovy konstanty - verze Úloha č. 9 Měření ryhlosti zvuku a Poissonovy konstanty 1) Pomůky: Kundtova trubie, mikrofon se sondou, milivoltmetr, měřítko,

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Základy paprskové a vlnové optiky, optická vlákna, Učební text Ing. Bc. Jiří Primas Liberec 2011 Materiál vznikl

Více

na tyč působit moment síly M, určený ze vztahu (9). Periodu kmitu T tohoto kyvadla lze určit ze vztahu:

na tyč působit moment síly M, určený ze vztahu (9). Periodu kmitu T tohoto kyvadla lze určit ze vztahu: Úloha Autoři Zaměření FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE 2. Měření modulu pružnosti v tahu a modulu pružnosti ve smyku Martin Dlask Měřeno 11. 10., 18. 10., 25. 10. 2012 Jakub Šnor SOFE Klasifikace

Více

Obsah: Archivní rešerše. Popis stávajícího stavu mostků č.1 5. Stavební vývoj. Vyjádření k hodnotě mostků. Vyjádření ke stavu mostků.

Obsah: Archivní rešerše. Popis stávajícího stavu mostků č.1 5. Stavební vývoj. Vyjádření k hodnotě mostků. Vyjádření ke stavu mostků. OPERATIVNÍ DOKUMENTACE PĚTI MOSTKŮ V PODZÁMECKÉ ZAHRADĚ V KROMĚŘÍŽI NPÚ ÚOP V KROMĚŘÍÍŽII RADIIM VRLA ZÁŘÍÍ- PROSIINEC 2011 1 2 Obsah: Úvod Archivní rešerše Popis stávajícího stavu mostků č.1 5 Stavební

Více

Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Matematika Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika vyučovacího předmětu 1.-2. ročník 4 hodiny týdně 3.-5. ročník 5 hodin týdně Vzdělávací obsah

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Obor veřejná správa a regionální rozvoj Diplomová práce Problémy obce při zpracování rozpočtu obce TEZE Diplomant: Vedoucí diplomové práce:

Více

Řešené příklady z OPTIKY II

Řešené příklady z OPTIKY II Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Řešené příklady z OPTIKY II V následujícím článku uvádíme několik vybraných příkladů z tématu Optika i s uvedením

Více

1. DÁLNIČNÍ A SILNIČNÍ SÍŤ V OKRESECH ČR

1. DÁLNIČNÍ A SILNIČNÍ SÍŤ V OKRESECH ČR 1. DÁIČNÍ A SIIČNÍ SÍŤ V OKRESE ČR Pro dopravu nákladů, osob a informací jsou nutné podmínky pro její realizaci, jako je kupříkladu vhodná dopravní infrastruktura. V případě pozemní silniční dopravy to

Více

ŠVP - učební osnovy - Vzdělání pro život - rozšířená výuka matematiky, přírodovědných předmětů a informatiky

ŠVP - učební osnovy - Vzdělání pro život - rozšířená výuka matematiky, přírodovědných předmětů a informatiky 1 Učební osnovy 1.1 Matematika a její aplikace Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace v základním vzdělávání je založena především na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými

Více

Příručka uživatele návrh a posouzení

Příručka uživatele návrh a posouzení Příručka uživatele návrh a posouzení OBSAH 1. Všeobecné podmínky a předpoklady výpočtu 2. Uvažované charakteristiky materiálů 3. Mezní stav únosnosti prostý ohyb 4. Mezní stav únosnosti smyk 5. Mezní stavy

Více

Slovní úlohy na sjednocení dvou množin s neprázdným průnikem. II b III

Slovní úlohy na sjednocení dvou množin s neprázdným průnikem. II b III Slovní úlohy n sjenoení vou množin s neprázným průnikem Vennův igrm ( John Venn 1834 (Hull, Anglie) 1923 (Cmrige, Anglie) ) A V Životopis John Venn: http://www-groups.s.st-n..uk/ history/mthemtiins/venn.html

Více

Základní pojmy Při kontrole výrobků se zjišťuje, zda odpovídají požadavkům rozměry, tvary a jakost ploch při použití předepsaných měřicích postupů.

Základní pojmy Při kontrole výrobků se zjišťuje, zda odpovídají požadavkům rozměry, tvary a jakost ploch při použití předepsaných měřicích postupů. Měření hloubky Základní pojmy Při kontrole výrobků se zjišťuje, zda odpovídají požadavkům rozměry, tvary a jakost ploch při použití předepsaných měřicích postupů. Měřidla Hloubkoměry Jsou určeny pro měření

Více

Analýza oběžného kola

Analýza oběžného kola Vysoká škola báňská Technická univerzita 2011/2012 Analýza oběžného kola Radomír Bělík, Pavel Maršálek, Gȕnther Theisz Obsah 1. Zadání... 3 2. Experimentální měření... 4 2.1. Popis měřené struktury...

Více

Výroba ozubených kol

Výroba ozubených kol Výroba ozubených kol obrábění tvarových (evolventních) ploch vícebřitým nástrojem patří k nejnáročnějším odvětvím strojírenské výroby speciální stroje, přesné nástroje Ozubená kola součásti pohybových

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jana Kalinová [ÚLOHA 01 ÚVOD DO PROSTŘEDÍ OBJEMOVÁ SOUČÁST; PŘÍKAZ SKICA A JEJÍ VAZBENÍ]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jana Kalinová [ÚLOHA 01 ÚVOD DO PROSTŘEDÍ OBJEMOVÁ SOUČÁST; PŘÍKAZ SKICA A JEJÍ VAZBENÍ] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jana Kalinová [ÚLOHA 01 ÚVOD DO PROSTŘEDÍ OBJEMOVÁ SOUČÁST; PŘÍKAZ SKICA A JEJÍ VAZBENÍ] 1 CÍL KAPITOLY. Cílem této kapitoly je sžití se s win prostředím

Více

Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky

Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky Vavřinec Jelínek Za jakých podmínek lze vést vrcholem trojúhelníka příčku, která by byla střední měřicky úměrnou úseků, jež stanoví na protější straně Časopis

Více

Dne 12. 7. 2010 obdržel zadavatel tyto dotazy týkající se zadávací dokumentace:

Dne 12. 7. 2010 obdržel zadavatel tyto dotazy týkající se zadávací dokumentace: Dne 12. 7. 2010 obdržel zadavatel tyto dotazy týkající se zadávací dokumentace: 1. na str. 3 požadujete: Volání a SMS mezi zaměstnanci zadavatele zdarma bez paušálního poplatku za tuto službu. Tento požadavek

Více

POHOŘELICE - POLNÍ III. ETAPA ZMĚNA č.2 (12/2010)

POHOŘELICE - POLNÍ III. ETAPA ZMĚNA č.2 (12/2010) ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY PRO RODINNÉ DOMY POHOŘELICE - POLNÍ III. ETAPA ZMĚNA č.2 (12/2010) PRŮVODNÍ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA REGULATIVY GRAFICKÁ ČÁST Pořizovatel: Zpracovatel: Městský úřad Pohořelice

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE číslo

VNITŘNÍ SMĚRNICE číslo VNITŘNÍ SMĚRNICE číslo sociální služba domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) chráněné bydlení (CHB) odlehčovací služba (OS) standard kvality služeb číslo PŘEDMĚT: Směrnice k úhradám sociálních

Více

7. Odraz a lom. 7.1 Rovinná rozhraní dielektrik - základní pojmy

7. Odraz a lom. 7.1 Rovinná rozhraní dielektrik - základní pojmy Trivium z optiky 45 7 draz a lom V této kapitole se budeme zabývat průchodem (lomem) a odrazem světla od rozhraní dvou homogenních izotropních prostředí Pro jednoduchost se omezíme na rozhraní rovinná

Více

DUM 09 téma: P edepisování struktury povrchu

DUM 09 téma: P edepisování struktury povrchu DUM 09 téma: P edepisování struktury povrchu ze sady: 03 tematický okruh sady: Kreslení výrobních výkres ze šablony: 04_Technická dokumentace Ur eno pro :1. ro ník vzd lávací obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika

Více

Ozubené řemeny XLH. Ozubené řemeny s palcovou roztečí. Provedení XL, L, H, XH, XXH. Konstrukční charakteristiky. Rozměrové charakteristiky

Ozubené řemeny XLH. Ozubené řemeny s palcovou roztečí. Provedení XL, L, H, XH, XXH. Konstrukční charakteristiky. Rozměrové charakteristiky XLH Provedení XL, L, H, XH, XXH Ozubené řemeny s palcovou roztečí Konstrukční charakteristiky Rozvodové řemeny se zuby na vnitřní straně jsou složeny z následujících částí a prvků viz obrázek: A) Tažné

Více

( x ) 2 ( ) 2.5.4 Další úlohy s kvadratickými funkcemi. Předpoklady: 2501, 2502

( x ) 2 ( ) 2.5.4 Další úlohy s kvadratickými funkcemi. Předpoklady: 2501, 2502 .5. Další úlohy s kvadratickými funkcemi Předpoklady: 50, 50 Pedagogická poznámka: Tato hodina patří mezi ty méně organizované. Společně řešíme příklad, při dalším počítání se třída rozpadá. Já řeším příklady

Více