Co najdete v tomto ËÌsle?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Co najdete v tomto ËÌsle?"

Transkript

1

2 OBSAH Co najdete v tomto ËÌsle? VODNÕK Slovo starostky RADNICE Ze zased nì Zastupitelstva UD LOSTI, ANKETY, PODNÃTY nejen zastupitel OhlÈdnutÌ za uplynul m volebnìm obdobìm 2010ñ Prokopsk pouù 2014 a PivnÌ slavnosti InvestiËnÌ a stavebnì akce na zemì naöì M» let zaloûenì z kladnì ökoly éivotnì jubileum Z NAäÕ»TVRTI Potvrzeno: Pan éìdek na svèm pozemku shromaûôuje odpad Velkoobjemov odpad Jak jsme volili do EvropskÈho parlamentu Z historie naöì obce: VybranÈ kapitoly z kroniky obcì äeberov a HrnËÌ e äkolstvõ A DÃTI Zpr viëky z mate skè ökoliëkyö Z kladnì ökola V Ladech SPOLKY, KULTURA, CÕRKVE Bar Ënick rychta HrnËÌ ötì bar ËnÌci Sbor CÌrkve bratrskè v äeberovï Kostel svatèho Prokopa v HrnËÌ Ìch Spolky Z NAäEHO OKOLÕ Nebojte se roje vëel, nejsou agresivnì INZERCE ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE 3/2014 1

3 VODNÕK Slovo starostky V ûenì obyvatelè HrnËÌ a äeberova, p ed pr zdninami bych v m r da pop la kr snè a pohodovè dovolenè a snad kr snè poëasì. LÈto plnè sportu a pohody. ChtÏla bych podïkovat vöem, kte Ì se podìleli na spolupo d nì dïtskèho dne. NesmÌm zapomenout na Tom öe Hertla, kter udïlal radost mnoha dïtem, aniû o tom t eba s m vïdïl. St j TROJAN p jëila zdarma konï na projìûôky, Ëehoû dïti vìce neû t i hodiny v kuse plnï vyuûily. Na stanoviötìch jako kaûd rok ochotnï pom hali Bar ËnÌci, Jana Stangelov, manûelè Paroulkovi, vöichni zamïstnanci adu (mïli po pracovnì dobï), vïtöina zastupitel, panì uëitelky ze z kladnì ökoly i z mate skè ökolky, uëitelè z English Wonderland, manûelè Rajtorovi, nesmìm takè zapomenout na kolegu starostu mïstskè Ë sti Praha jezd Vaöka Drahor da a kolegu starostu mïstskè Ë sti Praha K eslice Martina TrefnÈho, kter n m p jëil dva bezdr tovè mikrofony. VÏcnÈ ceny n m pomohlo zajistit velikè mnoûstvì sponzor. Pat Ì mezi nï rodina Prusova, jejìû peka stvì n s z sobuje kaûd rok, velkoobchod masa a uzenin pana Bartoöe z HrnËÌ, kter daruje öpek Ëky na opèk nì, pana Mal Ëka z fotbalovèho stadionu, kter n m poskytuje elektrick proud a dalöì a dalöì dobrovolnìky. VäEM DÃKUJI ZA POMOC A PODPORU, jejìû odmïnou je spokojen dïtsk smïv. SkuteËnost pr zdnin a dovolen ch vöak neznamen, ûe se u n s nic nedïje. Na str. 14 se dozvìte, ûe pro v s m me p ipravenè PIVNÕ SLAVNOSTI A PROKOP- SKOU POUç. D le oslavy zaloûenì z kladnì ökoly, o kter ch se doëtete vìce v dalöìm ËÌsle Zpravodaje. Vöechny dalöì d leûitè informace najdete uvnit Zpravodaje. P eji v m pohodovè ËtenÌ a HUR na pr zdniny!!! Petra Venturov, starostka politickè hnutì PRO PRAHU 2 3/2014 ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE

4 RADNICE Ze zased nì Zastupitelstva 30. ZASED NÕ ZASTUPITELSTVA V po adì t ic tè zased nì zastupitelstva probïhlo 24. b ezna v zasedacì mìstnosti adu mïstskè Ë sti za Ëasti vöech zastupitel. Bylo zah jeno starostkou Ing. Petrou Venturovou v a vïnovalo se p ipravenèmu programu: VSTUP DO V ZVY OPPK ñ SCHV LENÕ SPOLUFINANCOV NÕ PROJEKTU CENTRUM äeberov ñ REVITALIZACE (ETAPA A) ZastupitelÈ odsouhlasili pod nì û dosti o dotaci na projekt Centrum äeberov ñ revitalizace (etapa A) v r mci v zvy Ë. 13 OperaËnÌho programu Praha ñ Konkurenceschopnost (OPPK). Nav zali tak na norovè zased nì, kde bylo schv leno uzav enì p ÌkaznÌ smlouvy se spoleënostì INstrategy. Jednou z podmìnek pro p ijetì û dosti je z vazek ûadatele ke spolufinancov nì danèho projektu ve v öi 7,5 % zp sobil ch v daj. Zastupitelstvo p ijetì tèto podmìnky v podobï poûadovanè poskytovatelem dotace p ijalo. P edpokl dan rozpoëet projektu ve v öi KË tedy zahrnuje KË z rozpoëtu mïstskè Ë sti Praha-äeberov. Projekt zahrnuje revitalizaci öp charu v ulici V Ladech umoûúujìcì p emïnu tohoto objektu na spoleëensko kulturnì za ÌzenÌ a p Ìpravu plochy sousednìho hospod skèho dvora na vybudov nì n mïstì. N sledovalo schv - lenì Smlouvy o smlouvï budoucì n jemnì s Druûstvem Centrum äeberov, protoûe dalöì podmìnku pro p ijetì û dosti o dotaci je doloûenì vlastnick ch Ëi obdobn ch vztah k p edmïtu projektu. Smlouva se t k jen pozemk urëen ch pro budoucì n mïstì, kterè vlastnì toto druûstvo, öp char je ve svï enè spr vï mïstskè Ë sti. SCHV LENÕ»ETNÕCH Z VÃREK ZÿIZOVAN CH ORGANIZACÕ Zä, PRAHA 4, V LADECH 6 A Mä, PRAHA 4, NA PÿÕ»N MEZI 186 Z k. Ë. 563/1991 Sb., a vyhl. Ë. 383/2009 sb., stanovì pro vybranè ËetnÌ jednotky povinnosti odevzd vat do Centr lnìho systèmu ËetnÌch informacì st tu (CS IS) informaci o schv lenì/neschv lenì ËetnÌ z vïrky za danè ËetnÌ obdobì. Na z kladï tèto skuteënosti zastupitelstvo schv liloì ËetnÌ z vïrky z Ìzen ch p ÌspÏvkov ch organizacì, tedy mate skè ökoly a z kladnì ökoly. PRAVY ROZPO»TU». 2/2014 P idïlen Ëelov neinvestiënì dotace z prost edk hl. m. Prahy pro MÌstnÌ lidovou knihovnu ve v öi 1100 KË byla p ijata zastupitelstvem formou druhè rozpoëtovè zmïny v tomto roce. ROZPO»TOV V HLED M» PRAHAäEBEROV NA ROKY 2015ñ2019 RozpoËtov v hled mïstskè Ë sti na uvedenè obdobì p ijalo zastupitelstvo v souladu se z konem Ë. 250/2000 Sb., o rozpoëtov ch pravidlech zemnìch rozpoët, v platnèm znïnì. Dle ustanovenì ß 3 uvedenèho z kona je rozpoëtov v hled v z - kladnìch p Ìjmech a v dajìch na roky 2015ñ 2019ì zve ejnïn obvyklou formou. ROZPUäTÃNÕ REZERVNÕHO FONDU Zä, PRAHA 4, V LADECH 6 Na z kladï û dosti pana editele z kladnì ökoly, Praha 4, V Ladech 6 o rozpuötïnì rezervnìho fondu ökoly za Ëelem v mïny star ch poruchov ch kopìrovacìch stroj schv lili zastupitelè rozpuötïnì rezervnìho fondu ökoly ve v öi KË na n kup stroj nov ch. ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE 3/2014 3

5 RADNICE MIMOÿ DN ZASED NÕ ZASTUPITELSTVA Vöichni zastupitelè se v hodin seöli na budoucìm n mïstì ñ p edmïtu projektu Centrum äeberov ñ revitalizace (etapa A) v r mci v zvy Ë. 13 OperaËnÌho programu Praha ñ Konkurenceschopnost (OPPK). Od schv lenì pod nì û dosti v b eznu (viz 30. zased nì) doölo jeötï k up esnïnì rozpoëtu projektu. Zastupitelstvo odsouhlasilo jeho pravu. KoneËn celkov rozpoëet ËinÌ ,13 KË a 7,5 % podìlu zp sobil ch v daj projektu z rozpoëtu MÏstskÈ Ë sti Praha-äeberov ËinÌ ,88 KË * * * 31. ZASED NÕ ZASTUPITELSTVA se seöli Ëlenky a ËlenovÈ zastupitelstva v plnèm poëtu v Bar ËnickÈ rychtï v HrnËÌ- Ìch. Po zah jenì zased nì starostkou Ing. Petrou Venturovou v 17. hodin se zastupitelstvo vïnovalo n sledujìcìm bod m: UZAVÿENÕ PL NOVACÕ SMLOUVY MEZI M» PRAHA-äEBEROV A SICOM, SPOL. S R.O. V prosinci 2013 byl ve smlouvï o spolupr - ci schv len z vazek zpracov nì a schv lenì pl novacì smlouvy do Pl - novacì smlouva byla p ipravena na z kladï dvou objemov ch architektonick ch studiì, kterè shodnï up esnily hranice mezi budoucìm n mïstìm äeberova a zemìm pro budoucì d m pro seniory investora SICOM, spol s r.o. Pl novacì smlouva eöì budoucì p ÌjezdovÈ a p ÌstupovÈ cesty a vïcn b emena pro vybudov nì sìtì. D le je v nì obsaûen odstavec, kter zavazuje obï strany k p ijetì up esúujìcìho dodatku po zpracov nì projektovè dokumentace na d m pro seniory. UZAVÿENÕ SMLOUVY O PRON JMU KIOSKU OB»ERSTVENÕ VE SPORTOVNÃ ODDYCHOV M ARE LU äeberov A UZAVÿENÕ SMLOUVY O SPRAVOV NÕ SPORTOVNÃ ODDYCHOV HO ARE LU DosavadnÌ smluvnì vztah ke kiosku obëerstvenì ve sportovnï oddychovèm are lu äeberov byl kombinacì n jemnì smlouvy a smlouvy o spr vcovstvì are lu. Vznikl na z kladï v bïrovèho ÌzenÌ konanèho v prvnì polovinï roku Zastupitelstvo odsouhlasilo n vrh na rozdïlenì souëasnè platnè smlouvy na dva samostatnè dokumenty. N jemnì smlouva na objekt kiosku obëerstvenì s v öi n jemnèho KË mïsìënï byla uzav ena na z kladï zve ejnïnèho z mïru v obdobì 12.3.ñ K tomuto z mïru nebyly pod ny û dnè p ipomìnky. Vzhledem k dobr m zkuöenostem mïstskè Ë sti se zabezpeëenìm spr vy sportovnï oddychovèho are lu a celkovè spokojenosti s n vötïvnostì, propagacì a pèëì o are l zastupitelstvo uzav elo n jemnì smlouvu na dobu urëitou do s moûnostì prodlouûenì na dalöìch pït let. TÏmto parametr m odpovìd i samostatn smlouva o spr vcovstvì sportovnï oddychovèho are lu uzav en na z kladï v sledku v bïrovèho ÌzenÌ z roku ZÿÕZENÕ PRACOVNÕHO MÕSTA REFERENT/REFERENTKA ÿadu MÃSTSK» STI PRAHA-äEBEROV PRO V KON»INNOSTI DLE Z KONA». 200/1990 SB., O PÿESTUPCÕCH V PLATN M ZNÃNÕ V kon ËinnostÌ dle z kona Ë. 200/1990 Sb., o p estupcìch zabezpeëovala mïstsk Ë st na z kladï p ÌkaznÌ smlouvy se smluvnìm partnerem prost ednictvìm p estupkovè komise starostky mïstskè Ë sti. SmluvnÌ part- 4 3/2014 ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE

6 RADNICE ner vykon val funkci p edsedy tèto komise a ta byla d le tvo ena jednou pracovnicì adu mïstskè Ë sti a z stupkynì z ad ob- Ëan mïstskè Ë sti. Vzhledem k mìstnì znalosti byly zejmèna Ëlenky komise nez Ìdka vystaveny nep ÌjemnÈ konfrontaci s p estupci, pokus m o ovlivúov nì nebo obviúov - nì z podjatosti. Problematick byla i komunikace p edsedy komise s odvolacìm org nem ñ Odborem ûivnostensk m a ob- Ëanskospr vnìm MHMP. Vzhledem k tïmto skuteënostem je p estupkov agenda novï vykon v na ednìkem/ ednicì adu mïstskè Ë sti.»innosti dle p ÌkaznÌ smlouvy byly na z kladï jiû podanè a p ÌkaznÌkem p evzatè v povïdi a na z kladï v povïdnì lh ty ukonëeny k MÏstsk Ë st Praha-äeberov hradila p Ìkazci Ëinnosti konanè v r mci p ÌkaznÌ smlouvy Ë stkou KË mïsìënï.» st prost edk urëen ch rozpoëtem roku 2014 na tuto Ëinnost pro obdobì Ëerven ñ prosinec 2014, t.j KË, je p evedena do rozpoëtu mezd jako super hrub mzda novèho ednìka/ ednice a p epoëìt na na odpovìdajìcì Ë st pracovnìho vazku se vöemi odvody. ObsazenÌ funkce referenta/referentky p estupkovè agendy bylo zabezpeëeno dle z kona Ë. 312/2002 Sb., o ednìcìch zemnï samospr vn ch celk a o zmïnï nïkter ch z kon, v bïrov m ÌzenÌm. V souvislosti s touto zmïnou byl zastupitelstvem takè pozmïnïn organizaënì d M» a odsouhlaseny pot ebnè pravy rozpoëtu. * * * 32. ZASED NÕ ZASTUPITELSTVA Z 32. zased nì zastupitelstva dne 21. kvïtna se omluvila Ëlenka zastupitelstva panì Hrub. OstatnÌ zaëali v zasedacì mìstnosti adu v 17 hodin na pokyn starostky Ing. Petry VenturovÈ projedn vat schv len program: UZAVÿENÕ SMLOUVY O BEZ PLATN V PŸJ»CE» STI PROSTOR OBJEKTU». P. 805 BAR»NICK RYCHTA P edloûen n vrh nav zal na dosavadnì smluvnì vztah se Sdruûenou obcì bar ËnÌk. V souladu s platnou pr vnì pravou byl z mïr vyp jëit bez platnï prostory v objektu Bar ËnickÈ rychty Ë. p. 805 SdruûenÈ obci bar ËnÌk v Praze 4-HrnËÌ Ìch zve ejnïn od do K z mïru nebyly pod ny û dnè p ipomìnky. Zastupitelstvo schv lilo uzav enì smlouvy o bez platnè v p jëce prostor v objektu Bar ËnickÈ rychty Ë. p. 805 ñ mìstnost o rozloze cca 30 m 2 v prìzemì vpravo od vchodu do objektu ñ se Sdruûenou obcì bar ËnÌk v Praze 4-HrnËÌ Ìch na dobu neurëitou za Ëelem setk v nì Ëlen a po d nì vlastnìch kulturnìch akcì. SCHV LENÕ»ETNÕ Z VÃRKY ROKU 2013 V souladu s platn mi pr vnìmi p edpisy a usnesenìm Rady hlavnìho mïsta Prahy Ë. 843 ze dne , kterè stanovì metodick pokyn k organizaci ËetnÌch z vïrek schvalujì jednotlivè mïstskè Ë sti ËetnÌ z vïrku k rozvahovèmu dni p edch zejìcìho roku. PRAVY ROZPO»TU M» PRAHAäEBEROV». III/2014 Na z kladï usnesenì Zastupitelstva hl. m. Prahy zastupitelstvo mïstskè Ë sti Praha-äeberov schv lilo t etì rozpoëtovè pravy rozpoëtu mïstskè Ë sti v n sledujìcì skladbï: ï nav öenì rozpoëtu ve v öi KË za pouûitì poloûky 8115 financov nì na akci V stavba Zä ñ projektov p Ìprava ORG 31 ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE 3/2014 5

7 RADNICE ñ ponech nì nevyëerpan ch Ëelov ch prost edk na projektovou p Ìpravu z rozpoët 2010ñ2013 k vyuûitì v roce 2014 ï nav öenì neinvestiënì dotace v poloûce 4121 o Ë stku KË, v r mci grantovèho ÌzenÌ na podporu projekt ke zlepöenì stavu ûivotnìho prost edì hl. m. Prahy, kterè se na v dajovè stranï pouûijì v kapitole Zä ï snìûenì prost edk v poloûce Provoz Zä o KË a z roveú nav öenì prost edk o KË v kapitole 3399 kultura ñ spolu Ëast mïstskè Ë sti na financov nì projektu Z kladnì ökoly V Ladech 6 na projekt Vybudov nì z zemì pro ekologickou v chovu p i Zä äeberov, 1. etapa vybudov nì ûivè zahrady a zelenè uëebny v souvislosti s p idïlen m grantem na podporu projekt ke zlepöenì ûivotnìho prost edì hl. m. Prahy ï snìûenì prost edk v poloûce V stavba budovy Zä o KË a z - roveú nav öenì prost edk o stejnou Ë stku v poloûce ñ revitalizace äp charu. ZAD NÕ ZAK ZKY MAL HO ROZSAHU ñ REVITALIZACE äp CHARU V zva k pod nì nabìdky ÑRevitalizace äp charu äeberovì byla zve ejnïna na ednì desce, webov ch str nk ch a profilu zadavatele od do MÏstsk Ë st obdrûela öest nabìdek. Posuzov nì a hodnocenì probìhalo na z kladï hodnotìcìch kritèriì a vah. NabÌdkov cena p edstavovala 80 % v hy, doba z ruky 10 % a v öe pozast vky 10 %. Na prvnìm mìstï se umìstila firma Dudystav, s. r. o., na druhèm TOGET, s. r. o., a na t etìm XEDOS, s. r. o. Zastupitelstvo na z - kladï posouzenì a vyhodnocenì obdrûen ch nabìdek odsouhlasilo uzav enì smlouvy na Revitalizaci äp charu äeberov s firmou DUDYSTAV, s. r. o., za cenovou nabìdku KË bez DPH. Bohumil Sobotka, tajemnìk adu mïstskè Ë sti Praha-äeberov * * * NEJBLIéäÕ DALäÕ ZASED NÕ ZASTUPITELSTVA Zastupitelstvo rokuje zpravidla jednou mïsìënï obvykle v pondïlì. Sch ze vïtöinou zaëìn v 17 hodin. MÌsta zased nì se st ÌdajÌ. Jednou se konajì v budovï adu mïstskè Ë sti v äeberovï (K HrnËÌ m 160), podruhè v Bar ËnickÈ rychtï v HrnËÌ Ìch (K äeberovu 805). Zased nì jsou kon na pouze v p ÌpadÏ, ûe se naplnì obsahovï jejich pl novan program. Pokud nenì program zve ejnïn min. 7 dnì na ednì desce, zased nì se nekon. ï 23. Ëervna ñ Bar Ënick rychta HrnËÌ e ï Ëervenec, srpen dle pot eby ñ zasedacì mìstnost adu, äeberov ï 22. z Ì ñ zasedacì mìstnost adu, äeberov Program najdete vûdy v dostateënèm p edstihu, minim lnï 7 dnì p ed kon nìm zased nì, na ve ejnè desce na internetu i na budovï adu mïstskè Ë sti a takè na jednotliv ch v vïsk ch tu a tam rozmìstïn ch v äeberovï i v HrnËÌ Ìch. Aktu lnì ednì deska na internetu: Petra Venturov, starostka 6 3/2014 ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE

8 UD LOSTI, ANKETY, PODNÃTY nejen zastupitel OHL DNUTÕ ZA UPLYNUL M VOLEBNÕM OBDOBÕM 2010ñ2014 RADNICE V ûenì spoluobëanè, za p r t dn skonëì volebnì obdobì souëasn ch zastupitel a samoz ejmï rekapitulujeme naöe aktivity. Sami sebe se pt me, co vöechno jsme zvl dli, za co se nemusìme stydït, co se n m nepovedlo a naopak, na co jsme pyönìö V OBLASTI INFORMOVANOSTI ProgramovÈ prohl öenìö ñ zatraktivnìme internetovè str nky, zaktualizujeme diskusnì fûrum, budeme informovat o vöech ve ejn ch zak zk ch vëetnï jejich v sledku. Öa jeho naplnïnì: 1. WebovÈ str nky Naöe mïstsk Ë st provozuje webovè str nky kde se snaûìme informovat obëany o vöech d leûit ch vïcech. Najdou zde kromï informacì z adu, ednì desky, i odkazy na webovè adresy dalöìch organizacì, kterè jsou aktivnì v naöì mïstskè Ë sti. Samoz ejmï jsou zde zve ejúov ny vöechny ve ejnè zak zky vëetnï tïch malèho rozsahu i jejich v sledky. DiskuznÌ fûrum se n m jako form t neosvïdëilo, proto jsme zavedli z loûku ÑOt zky a odpovïdiì, kde zve ejúujeme odpovïdi na ot zky ob- Ëan. Pro zv öenì informovanosti jsou v z loûce ÑZ pisy ze zased nìì p ikl d ny nesest ÌhanÈ audioz znamy z jedn nì zastupitelstva. M ûete se zde takè podìvat na to, co bïûì na naöem Infokan lu. D le jsme obohatili www str nky o foto i videogalerii z akcì po dan ch naöì mïstskou Ë stì. 2. Infokan l NejvÏtöÌ problèm v oblasti informovanosti v souëasnè dobï vidìme s vysìl nìm kabelovè televize, respektive s vysìl nìm Infokan lu. P echodem na digitalizaci vysìl nì kabelovè televize vznikl problèm s p evedenìm vysìl nì na digitalizaci i naöeho InformaËnÌho kan lu. V souëasnè dobï jsme zìskali licenci k televiznìmu vysìl nì prost ednictvìm kabelov ch systèm vëetnï souhlasu spoleënosti Planet A, a.s., kter provozuje kabelov systèm v äeberovï. Digitalizace Infokan lu by mïla b t dokonëena bïhem Ëervence a potè by mïl b t Infokan l äeberov vysìl n i v digit lnì formï. V OBLASTI DOPRAVY A BEZPE»NOSTI OB»ANŸ ProgramovÈ prohl öenìö ñ budeme jednat s Technickou spr vou komunikacì (spravuje hlavnì komunikace), DopravnÌm podnikem hl. m. Prahy, spoleënostì ROPID (provozovatelem p ÌmÏstsk ch autobusov ch linek), hlavnìm mïstem Prahou, St edoëesk m krajem a dalöìmi z stupci a odbornìky o opat enìch pro zklidnïnì dopravy v M», ñ zjistìme moûnosti zavedenì kamerovèho systèmu v M», ñ vybudujeme chodnìk v ulici V Ladech od hlavnì silnice aû k z kladnì ökole pro zv öenì bezpeënosti naöich ökol k, ñ budeme d slednè p ipomìnkovat Vesteckou spojku spolu s k iûovatkou na EXITu 3,7 km d lnice D1 na Brno tak, abychom dos hli nejlepöìho eöenì, kterè co nejvìce pom ûe zklidnïnì dopravy na hlavnì komunikaci skrz HrnËÌ e a äeberov a z roveú ne mïrnï nezatìûì naöe ûivotnì prost edì, aby se Vesteck spojka nestala spojnicì okruhu R1, JVD a d lnice D1, aby Vesteck spojka odv dïla dopravu z okolnìch obcì na d lnici D1, p ed vyd nìm koneënèho stanoviska M» k dokumentaci pro zemnì rozhodnutì k VesteckÈ spojce vyhl sìme dotaznìkovou akci prost ednictvìm Zpravodaje a www str nek, ve kterè zjistìme aktu lnì n zor obëan M» ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE 3/2014 7

9 RADNICE Öa jeho naplnïnì: 1. ZklidnÏnÌ dopravy a Vesteck spojka V tomto volebnìm obdobì jsme vybudovali svïteln p echod p es ulici K HrnËÌ m smïrem k ulici V Ladech pro bezpeën p echod ökol k p ijìûdïjìcìch MHD z HrnËÌ a ökol k bydlìcìch v pravè hornì Ë sti äeberova. Zasadili jsme se, aby Technick spr va komunikacì opravila vöechny zpomalovacì prahy, zabezpeëila p echody pro chodce dodateën mi v straûn mi tabulemi. Osadili jsme zrcadla na nep ehlednè v jezdy na hlavnì. Po dlouholet ch jedn nìch s org ny magistr tu, PoliciÌ»R a Technickou spr vou komunikacì se n m poda ilo prosadit z kaz jìzdy n kladnìch automobil nad 12t v ulici Na Jelen ch. Vesteck spojka byla v tomto volebnìm obdobì vyjmuta rozhodnutìm NejvyööÌho spr vnìho soudu ze Z sad zemnìho rozvoje St edoëeskèho kraje. DÌky zmïnï ve vedenì MÏstskÈ Ë sti Praha- K eslice jsme nav zali komunikaci se starosty K eslic, jezda a z stupcem Prahy 11, se kter mi jedn me o spoleënèm eöenì dopravy v naöem regionu. Tato jedn nì nynì probìhajì, ale jeötï se nez roëila v koneën n vrh. 2. Kamerov systèm Poda ilo se n m p ipojit k celomïstskèmu kamerovèmu systèmu napojenèmu na MÏstskou policii a zìskat bezplatnï 2 kamery ñ jednu v novï vybudovanèm sportovnï oddychovèm are lu mezi äeberovem a Hrn- ËÌ i, abychom tak ochr nili naöi investici pro obëany, druhou na kruhovèm objezdu v HrnËÌ Ìch, kter monitoruje p edevöìm HrnËÌ sk h bitov, na kterèm se n m velmi rozm hal vandalismus. 3. ChodnÌk V Ladech Sice se zpoûdïnìm oproti slìbenèmu termìnu, ale p eci, se n m poda ilo vybudovat chodnìk v ulici V Ladech od hlavnì ulice K HrnËÌ m aû ke st vajìcì budovï z kladnì ökoly a zv öit tak z sadnìm zp sobem bezpeënost naöich ökol k i jejich rodië a dalöìch n vötïvnìk p i p Ìchodu a odchodu ze ökoly. V OBLASTI äkolstvõ, KULTURY A SPORTU ProgramovÈ prohl öenìö. ñ dokonëìme projektovou p Ìpravu druhèho stupnï z kladnì ökoly, pokusìme se zajistit finanënì prost edky na jejì realizaci, ñ dokonëìme dalöì napl novanè etapy sportovnï oddychovèho are lu äeberov ñ multifunkënì h iötï, h iötï na beach volejbal, h iötï na tenis, venkovnì posilovnu, skate park, parkoviötï, öatny se soci lnìm z zemìm, Öa jeho naplnïnì: 1. Projektov p Ìprava novè z kladnì ökoly Projektov p Ìprava dvoustupúovè z kladnì ökoly, kter bude umìstïna na pozemcìch hl. m. Prahy mezi äeberovem a HrnËÌ i, konkrètnï mezi rybnìkem Jord nek a Hrn- ËÌ sk m h bitovem, je hotova. Bylo spïönï ukonëeno ÌzenÌ o umìstïnì stavby a zìs- 8 3/2014 ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE

10 RADNICE kali jsme tzv. zemnì souhlas. D le byla pod na û dost o stavebnì povolenì, nynì probìh stavebnì ÌzenÌ. SouËasnÏ probìh ÌzenÌ o umìstïnì stavby na zkapacitnïnì sìtì a komunikace K HrnËÌ m. JejÌm zadavatelem i investorem je Odbor mïstskèho investora hl. m. Prahy (OMI). Pl nov nì investic OMI je zcela v kompetenci hl. m. Prahy a my jsme r di, ûe tuto Ë st vzalo hl. m. Praha prost ednictvìm OMI na sebe. 2. SportovnÏ oddychov are l mezi äeberovem a HrnËÌ i NejvÏtöÌ radost m me z dokonëenì sportovnï oddychovèho are lu äeberov, kde majì obëanè k dispozici multifunkënì h iötï, h iötï na beach volejbal, h iötï na tenis, minigolf, öatny se soci lnìm za ÌzenÌm, kiosek s ob- ËerstvenÌm a sklad sportovnìch pot eb. Sou- Ë stì je tèû mnoûstvì mìst k posezenì a relaxaci. spïönost tèto investice je vidït v naplnïnosti are lu. Za p ÌznivÈho poëasì b v are l zcela zaplnïn n vötïvnìky. Jsme si vïdomi, ûe chybì jeötï dodïlat slìben venkovnì posilovna, od realizace skate parku jsme pro jeho hluënost upustili. 3. Z jezdy pro seniory DalöÌ aktivitou, kter m velk ohlas, jsou pravidelnè z jezdy senior za pozn nìm do okolnìch mïst. Zastupitelstvo schv lilo uvolnïnì finanënìch prost edk, a to dvakr t roënï cca KË. MÏstsk Ë st tak financuje cestu autobusem a vstupy do objekt. V poslednìch letech jsme spoleënï navötìvili Kutnou Horu, Slan, PodÏbrady a Beroun. ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE 3/2014 9

11 RADNICE 4. Mate sk ökola V tomto volebnìm obdobì jsme provedli sanaci uëebny mate skè ökoly v HrnËÌ Ìch vëetnï likvidace deöùov ch vod, novè oplocenì, vyvloûkov nì komìn a v mïnu kotl, v äeberovï opravu fas dy. Otev eli jsme dopravnì h iötï v äeberovï ve ejnosti. V letoönìm ökolnìm roce se n m poda ilo pod vedenìm novè editelky mate skè ökoly panì Dagmar ÿeh kovè poprvè nabìdnout rodië m 14dennÌ pr zdninov provoz v naöì mate skè ökole a ulehëit jim tak alespoú Ë steënï od starosti, co si poëìt s dïtmi o pr zdnin ch, kdyû musìte do pr ce, nem te babiëky na hlìd nì a vaöe dìtï je jeötï p Ìliö malè, abyste ho mohli poslat t eba na t bor. 5. Z kladnì ökola Byla vybudov na nov palubov podlaha v tïlocviënï z kladnì ökoly spoleënï s venkovnìm odvodnïnìm a opravou st echy, aby tam jiû nevznikala vlhkost. V OBLASTI éivotnõho PROSTÿEDÕ ProgramovÈ prohl öenìö ñ budeme pokraëovat v pravidelnè osvïtï o odpadech, ñ zajistìme dostateën poëet velkoobjemov ch kontejner a kontejner na kompostovateln biologick odpad, ñ budeme pokraëovat v pèëi o ve ejnou zeleú, v ochranï p ÌrodnÌch pam tek (Hrn- ËÌ skè louky) vëetnï rybnìk Öa jeho naplnïnì: 1. RybnÌky Za velmi d leûit spïch povaûujeme zìsk nì rybnìk Br dek, HrnËÌ sk a Ml nsk (äeberovsk ). St tnì pozemkov ad byl jiû p ed podeps nìm n jmu tïchto rybnìk soukromè osobï, ale poda ilo se n m p esvïd- Ëit pracovnìky St tnìho pozemkovèho adu (SP ), ûe naöe mïstsk Ë st se o tyto rybnìky star prost ednictvìm neziskov ch organizacì a obëan neust le a vìce neû 20 let usiluje o zìsk nì tïchto rybnìk do spr - vy. Vûdyù rybnìky ñ modr barva ñ pat Ì neodmyslitelnï do znaku naöì mïstskè Ë sti. V souëasnè dobï je p ipraveno podeps nì n jemnì smlouvy s SP a potè p Ìprava kupnì smlouvy. RybnÌky by se tak mïly st t majetkem hlavnìho mïsta Prahy ve spr vï MÏstskÈ Ë sti Praha-äeberov. 2. Projekt OVCE V oblasti ûivotnìho prost edì si d le velmi v ûìme projektu OVCE ñ mìstem realizace jsou pozemky v tïsnè blìzkosti chr nïnè pam tky HrnËÌ skè louky, v pïöìm dosahu (cca 200 m) od adu MÏstskÈ Ë sti a Z - kladnì ökoly v äeberovï. Pozemky jsou sou- Ë stì nebo v tïsnè blìzkosti multifunkënìho sportovnìho are lu, jehoû poslednì Ë st byla v roce 2013 dokonëena. Na projektu spolupracuje naöe mïstsk Ë st se soukromou osobou, d le byli p izv ni editelè z kladnì 10 3/2014 ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE

12 RADNICE ökoly a mate skè ökoly. SpoleËnÏ p ipravili pro û ky a dïti modernì v chovn ekologick program, a zasvïcovali je do taj ekologie, ochrany ûivotnìho prost edì, ale p edevöìm jim uk zali tradiënì zp sob ûivota na venkovï spojen s p Ìrodou: Mil m v stupem projektu byla i fotografick a v tvarn soutïû û k ökol, realizovan v stava v Bar ËnickÈ rychtï a velk ohlas vzbudilo i vytvo enì kalend e na rok 2014 z fotografiì a obr zk, kterè vytvo ily dïti. Kalend e pak dïti mohly vïnovat sv m rodië m. 3. drûba zelenï Vzhledem k opakovan m stìûnostem na firmu starajìcì se o zeleú jsme p istoupili k vyps nì novèho v bïrovèho ÌzenÌ. S vìtïzem jsme uzav eli smlouvu pouze na rok 2014, coû ch peme jako zkuöebnì dobu, zda se firma osvïdëì. 4. HrnËÌ skè louky AktivnÏ spolupracujeme s odborem ûivotnìho prost edì magistr tu na drûbï chr - nïnè p ÌrodnÌ pam tky HrnËÌ skè louky, na v sadbï nov ch les na zemì naöì mïstskè Ë sti, na revitalizaci rybnìk, na v sadbï ovocn ch alejì. ñ chov ovcì a tìm sp s nì tr vy na pozemcìch, kterè se velmi sloûitï udrûujì, ñ ekologick v chova dïtì v mate skè ökole a û k na z kladnì ökole. HlavnÌmi partnery v tomto projektu bylo obëanskè sdruûenì äupina, kterè m sìdlo v äeberovï, jehoû ËlenovÈ se starajì o nïkolik rybnìk v tomto regionu, d le Z kladnì ökola v äeberovï (cca 100 û k ) a Mate sk ökola v äeberovï a HrnËÌ Ìch (79 dïtì). D leûit m partnerem je i odbor ûivotnìho prost edì magistr tu. ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE 3/

13 RADNICE 5. Kontejnery V tomto volebnìm obdobì jsme nav öili rozpoëet na velkoobjemovè kontejnery tak, aby byla zv öena jejich Ëetnost v pr bïhu roku. TakÈ jsme umoûnili umìstïnì kontejneru na textil, na elektroodpad a oplotili jsme nïkter st nì na t ÌdÏn odpad. V OBLASTI VEÿEJN VYBAVENOSTI ProgramovÈ prohl öenìö. ñ budeme pokraëovat ve v kupech pozemk pod komunikacemi ve spolupr ci s Magistr tem hl. m. Prahy, ñ budeme nad le aktivnï pracovat na zìsk nì souhlas majitel pozemk (pan Stanislav SousedÌk, panì Jarmila SmÈkalov, panì VÏra Dvo kov ) s odvedenìm povrchov ch vod v HrnËÌ Ìch, ñ v n vaznosti na zìsk nì souhlasu v öe uveden ch majitel budeme pokraëovat v dokonëenì rekonstrukcì vöech komunikacì v HrnËÌ Ìch, v prvnì etapï Lipensk I. se jedn o komunikace: JezevËÌ, B ezì, dokonëenì ulice V Zat Ëce, spolu s navazujìcì zadnì polovinou Ë stì ulice Lipensk a OsvÏtov, druh etapa Lipensk II. zahrnuje ulice OsvÏtov a Lipensk od hlavnì komunikace spolu s Rojickou, V Z hybu a navazujìcì konec ulice U äkolky, ñ budeme iniciovat jedn nì s nov mi majiteli pozemk urëen ch pro v stavbu centra äeberova Öa jeho naplnïnì: 1. ZÌsk nì pozemk uvnit historickèho centra äeberova pro v stavbu n mïstì a dalöìch sluûeb pro obëany Za velk spïch povaûujeme koupi pozemk v historickèm centru äeberova (tzv. are- l Stavocentr lu) Druûstvem Centrum äeberov, o coû usiluje radnice mïstskè Ë sti jiû vìce neû 20 let. ProË pr vï druûstvem? Jen tato na prvnì pohled sloûit cesta n m umoûnila zìsk nì cca 5000 m 2 pozemk pro budoucì n mïstì äeberova za cenu pozemkovè mapy, tedy za 2270 KË/m 2. Cel zbytek kupnì ceny are lu vzal na sebe n ö partner SICOM s.r.o. zastupovan obëanem äeberova panem Ing. Petrem ätïp nkem, kter tak zìskal pozemek pro budoucì d m pro seniory za cenu cca 3350 KË/m 2. NynÌ pracujeme na tom, aby byly pozemky pro naöe budoucì n mïstì co nejrychleji p evedeny z druûstva do vlastnictvì hl. m. Prahy do spr vy naöì mïstskè Ë sti. 2. é dost o financov nì Centra äeberov z evropsk ch dotacì V dubnu letoönìho roku jsme zpracovali studii proveditelnosti pod n zvem ÑCentrum äeberov ñ revitalizace (etapa A)ì a zaû dali o finance z OperaËnÌho programu Praha ñ Konkurenceschopnost (OPPK), v r mci v zvy Ë. 13 OPPK, do prioritnì osy 2 ñ éivotnì prost edì, Oblast podpory 2.1. ñ Revitalizace a ochrana zemì. V z Ì letoönìho roku bychom se mïli dozvïdït, zda jsme s naöì û dostì uspïli, zda zìsk me poûadovanè finance. SouË stì Centra äeberov je i öpejchar v ulici V Ladech. Zde jiû probìh revitalizace a vöichni vï Ìme, ûe öpejchar slavnostnï otev eme 1. z Ì 2014 u p Ìleûitosti prvnìho ökolnìho dne a oslav 110. v roëì zaloûenì z kladnì ökoly v äeberovï. 3. Deöùov kanalizace v HrnËÌ Ìch»ervnovÈ povodnï v roce 2013 uk zaly naöì dlouholetou spr vnost snahy o vy eöenì odvodu povrchov ch vod v HrnËÌ Ìch v uli- 12 3/2014 ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE

14 RADNICE v kupy pozemk pod nimi od soukrom ch majitel. V tomto volebnìm obdobì byly dokonëeny rekonstrukce ulic Za ämatlìkem, V B ezì, JezevËÌ, U äkolky a Ë st ulice V Zat Ëce. Pro lepöì orientaci n vötïvnìk naöì mïstskè Ë sti a nejen jich jsme osadili p te nì komunikace smïrovkami s n zvy boënìch a navazujìcìch ulic a d leûit ch objekt. cìch OsvÏtov, Lipensk a v Zat Ëce. Proto jsme pro eöenì havarijnì situace mohli vyuûìt jiû zpracovanè projektovè dokumentace vëetnï platnèho rozhodnutì o umìstïnì stavby. IntenzivnÌ aktivitou v krizovèm povodúovèm öt bu se n m poda ilo zìskat znaënou Ë st prost edk pro realizaci odvodu povrchov ch vod v nejvìce postiûenè Ë sti HrnËÌ z dotacì hl. m. Prahy. Zbytek jsme dofinancovali z daru poskytnutèho spoleënostì I.C.P. Group, s.r.o., zastupovanou obëanem HrnËÌ panem JUDr. Ond ejem Davidem. 4. Komunikace spïönï se n m da Ì pokraëovat v rekonstrukcìch komunikacì ve spolupr ci s Odborem mïstskèho investora hl. m. Prahy (OMI). SouË stì tïchto rekonstrukcì jsou i 5. Cyklostezky Pr bïûnï investujeme do oprav a drûby cyklostezek na zemì mïstskè Ë sti. Zda a jak se n m naöe sliby z programovèho prohl öenì poda ilo naplnit, jiû posuôte samiö ZastupitelÈ MÏstskÈ Ë sti Praha-äeberov: Ing. Petra Venturov, starostka (SNK PRO LEPäÕ OBEC) RNDr. Michaela Archalousov, mìstostarostka (SNK PRO LEPäÕ OBEC) Mgr. KvÏta Vitvarov, mìstostarostka (ObËansk demokratick strana) Jan Kastner, p edseda finanënìho v boru (SNK PRO LEPäÕ OBEC) Jaroslav Chaloupka (SNK PRO LEPäÕ OBEC) Marta Hrub (TOP 09) Mgr. ZdenÏk Paroulek, p edseda kontrolnìho v boru (SNK N ö domov äeberov ñ HrnËÌ e) ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE 3/

15 RADNICE Prokopsk pouù 2014 a PivnÌ slavnosti 2014 TermÌn: p tek 4. Ëervence od do hodin sobota 5. Ëervence od do hodin nedïle 6. Ëervence od do hodin Vöechny obëany a p tele naöì mïstskè Ë sti zveme na Prokopskou pouù, jejìû sou- Ë stì jsou i PivnÌ slavnosti. HlavnÌ program se uskuteënì ve sportovnï oddechovèm are lu u fotbalovèho h iötï mezi äeberovem a HrnËÌ i. Program p tek a sobota SouË stì programu budou sportovnì turnaje a kl nìö ñ Mal kopan 4+1 ñ Ochutn vky 30 druh piv ñ SoutÏûe v pozn v nì druh piv, v rychlosti vypitì p llitru atd. Program nedïle möe svat v HrnËÌ Ìch v kostele sv. Prokopa komentovan prohlìdka kostela sv. Prokopa spoleën odchod do äeberova ñ procesì (podèl hlavnì silnice aû k sv. Janu, ulicì V Ladech ke zvoniëce, kolem ökoly a rybnìku Br dek do sportovnìho are lu äeberov) p Ìchod do sportovnìho are lu slavnostnì zah jenì pouti vyhodnocenì soutïûe O nejlepöì pouùov kol Ë 13.00ñ22.00 tradiënì pouùovè atrakce, hudbaö ZNOVUOBNOVENÕ PROKOPSK POUTI V ûenì spoluobëanè, r di bychom v s vöechny pozvali nejen na Prokopskou pouù, kter se uskuteënì v nedïli 6. Ëervence, ale takè k Ëasti v novè soutïûi. P ipravujeme soutïû O nejlepöì pouùov kol Ë. Na nedïli je p ipraven velmi zajìmav program, kter najdete d le v jinè Ë sti Zpravodaje, ale pro naöi soutïû m me p ipraven velk bìl stan, kter bude umìstïn ve sportovnìm are lu v äeberovï vedle multifunkënìho h iötï. Tam m ûete mezi 10 a 12 hodinou p inèst ÑsvÈ kol Ëeì, budou p ipraveny stoly, kde budou vöechny vystaveny. Porota bude pïtiëlenn a bude ochutn vat vöechny donesenè dobroty. SlavnostnÌ vyhodnocenì soutïûe probïhne hned na vod celèho odpoledne, tedy ve 14 hodin. VÌtÏzovÈ pouze musì slìbit, ûe umoûnì zve ejnïnì recept na webov ch str nk ch naöì mïstskè Ë sti. Samoz ejmï na vìtïze Ëek odmïna! R da bych v s vyzvala k Ëasti a poû dala, pokud se do soutïûe p ihl sìte, prosìm, kontaktujte mne na nebo na adu MÏstskÈ Ë sti Praha äeberov u LÌdy Dvo kovè ñ staëì p r dnì p ed poutì (abych zajistila dostatek stol ). R da od V s dostanu i dalöì n mïty Ëi n vrhy na Ëleny poroty. DÏkuji a tïöìm se na setk nì KvÏta Vitvarov 14 3/2014 ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE

16 RADNICE V MÏstskÈ Ë sti Praha-äeberov, v HrnËÌ Ìch, se dochoval st edovïk kostelìk sv. Prokopa. P edstavuje historicky v raznï nejstaröì sakr lnì stavbu v celèm regionu. Prokopsk pouù se kon vûdy prvnì nedïli po sv tku sv. Prokopa (4.7.). Z historie hrnëì skèho kostela sv. Prokopa nenì jasnè, kdy byl zaloûen a v jakèm slohu byl postaven. NÏkte Ì znalci kladou jeho poë tky nejpozdïji do prvnì poloviny 13. stoletì, tedy jeötï do obdobì konëìcìho rom nskèho slohu. VÏtöina odbornìk se p ikl nì k n zoru, ûe kostel vznikl nejpozdïji v poslednì t etinï 13. stol., tedy v obdobì ranè ËeskÈ gotiky. V pìsemn ch pramenech ze 14. stoletì (r. 1352?) je tento kostel uv - dïn jako farnì, coû by p edpokl dalo takè h bitov a ökolu. PodacÌ pr vo ke kostelu pat ilo v tè dobï cisterci ckèmu kl öteru na Zbraslavi. V dobï husitskè byl majetek zbraslavskèho kl ötera zkonfiskov n a p idïlen praûsk m mïöùan m. Na zdejöì fa e se tehdy usadili utrakvistiëtì knïûì (podobojì), z nichû je zn m jmènem jenom Jeron m. Ve t icetiletè v lce, po por ûce protestantsk ch stav na BÌlÈ ho e, byly HrnËÌ e, aû na dva objekty, kostel a faru, zniëeny. HrnËÌ sk farnost zanikla a HrnËÌ e byly p ipojeny k farnosti v JirËanech. Po skonëenì t icetiletè v lky byla p i reorganizaci farnostì zdejöì farnost roku 1736 obnovena a fara znovu obsazena. NemÏla vlastnì farnìky, ti doch zeli do Kunratic. Kolem roku 1700 byl gotick kostel sv. Prokopa barokizov n a to tak d kladnï, ûe na objektu nebylo ponech no nic viditelnèho, co by p ipomìnalo jeho gotickou minulost. DuchovnÌ spr vci hrnëì skè farnosti zpoë tku bydleli v äeberovï a vlastnì budovu v HrnËÌ Ìch zìskali aû roku PatrnÏ pro naprost nedostatek hmotn ch prost edk byla hrnëì sk farnost v roce 1842 zruöena a zdejöì vï ÌcÌ obec p ipojili ke kunratickè farnosti. Tak je tomu dodnes. HrnËÌ sk kostel je jednoduch, prost stavba obdèlnìkovèho p dorysu, ke kterè byla pozdïji na v chodnì stranï za presbyt em p istavïna hranolov vïû s jehlancovou st echou a malou p edsìúkou, slouûìcì nynì jako z kristie a na z padnì stranï kostelnì p edsìú. Z p vodnï t Ì zvon poch zejìcìch z roku 1838 umìstïn ch na vïûi zbyl pouze jeden. Presbyt i loô kostela majì stropy rovnè. Uprost ed kostelnì lodi je na stropï zavïöen öestiramenn mosazn lustr a nad knïûiötïm lampa vïënèho svïtla. Na boënìch stïn ch poblìû oken jsou na kaûdè stranï t Ìramenn mosazn svìtidla. HlavnÌ olt je baroknì. AËkoli je kostel zasvïcen sv. Prokopu, na olt nìm obraze je vyobrazen sv. VojtÏch. PatrnÏ byl tento olt odnïkud darov n. To lze usuzovat takè z toho, ûe byl naho e zkr cen (snìûen), tak se do kostela veöel. Aby mohl b t patron kostela, sv. Prokop, na olt i vyznaëen, byla nad tabern kulem (svatost nkem) umìstïna asi v 18. stoletì jeho busta vy ezan ze d eva. Busta je pozoruhodn tìm, ûe je zde sv. Prokop zn zornïn s opatskou mitrou. Nad ÑbrankamiÑ po obou stran ch tabern kula byly umìstïny rovnïû ze d eva vy ez vanè a polychromovanè sochy stojìcìch sv. Flori na a sv. V clava. Protoûe socha sv. V clava byla v r z kostela odcizena, byly vöechny sochy vy ez vanè ze d eva a volnï umìstïnè uloûeny v depozit i. Na mìsto busty sv. Prokopa byla doëasnï umìstïna s drov socha stojìcìho Krista a na mìsto soch sv. Flori na a sv. V clava byly postaveny elektrickè svìcny p vodnï umìstïnè na obou stran ch tabern kula. Na jiûnì stranï presbyt e je velk, ze d eva vy ez van k Ìû, na severnì stranï presbyt e se zachovala p vodnì d evïn kazatelna. BoËnÌ olt e jsou rozvilinovè z prvnì poloviny 18. stoletì. Na olt i na evangelnì ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE 3/

17 RADNICE (severnì) stranï je vyobrazeno NanebevzetÌ Panny Marie a nad tìmto obrazem je umìstïn menöì obr zek NejsvÏtÏjöÌ Trojice. Na druhèm olt i na epiötolnì (jiûnì) stranï je umìstïn obraz sv. Mikul öe a nad nìm pak obr zek sv. Doroty. V zadnì Ë sti nad vchodem do kostela je d evïn k r s mal mi jednomanu lov mi varhanami se t emi rejst Ìky. P ed schodiötïm na k r je ve stïnï v klenek se s drovou soökou Panny Marie, kter je zde doëasnï umìstïna mìsto d evïnè a polychromovanè soöky. Na z bradlì k ru je uprost ed umìstïn menöì d evïn k Ìû a po jeho stran ch ov lnè obrazy (reprodukce?) ñ Kristus trnìm korunovan a Bo- lestn Panna Maria. KostelnÌ lavice jsou p vodnì, asi z roku 1720 a jsou patrnï staröì neû olt. ObÏtnÌ st l nenì p vodnì, byl zde umìstïn aû po II. vatik nskèm koncilu. Kostel svatèho Prokopa stojìcì na nïkdejöìm h bitovï ohraniëenèm zdì s baroknì vstupnì brankou vytv Ì docela pohlednou krajinnou dominantu. JistÏ stojì za p ipomìnku, ûe hrnëì sk kostel svatèho Prokopa je nejstaröì ze Ëty st le funkënìch praûsk ch kostel zasvïcen ch tomuto patronu. P. Stanislav Hr ch [z publikace Kostely kunratickè farnosti, vyd. 2005] InvestiËnÌ a stavebnì akce na zemì naöì M» Je mi lìto, ûe nemohu splnit, co jsem slìbila v poslednìm ËÌsle Zpravodaje, tedy zah jenì oprav komunikacì V Zat Ëce, Lipensk a OsvÏtov. Jelikoû to vöak nenì vina adu naöì mïstskè Ë sti ani nikoho z vedenì radnice, dovolìm si zde zve ejnit dopis, kter jsem adresovala panu n mïstkovi Ing. Ji Ìmu Nouzovi, kter m infrastrukturu ve svè kompetenci. Po p eëtenì dopisu zjistìte, ûe jiû nemohu slibovat ani vïötit z k iöù lovè koule. NynÌ je pouze v rukou Ëlen Rady hl. m. Prahy, kdy zaënou opravy komunikacì u n s. --- Dopis: V ûen pane n mïstku, Dovoluji se na v s obr tit s û dostì o p evedenì Ë sti financì z rozpoëtu odboru mïstskèho investora do rozpoëtu mïstskè Ë sti urëenè na rekonstrukce komunikacì Ë sti Lipensk a Ë sti OsvÏtov. K tèto û dosti mï vedou n sledujìcì zkuöenosti s rychlostì p ipomìnkov nì a projedn v nì podklad na hlavnìm mïstï Praze: ï V Ëervnu loúskèho roku byly i na zemì naöì mïstskè Ë sti povodnï. ï V d sledku povodnì jsme hlavnì mïsto poû dali o finance na opravy deöùovè kanalizace, kter povodnïmi zcela zkolabovala a tìm ohroûovaly povrchovè vody opït celè zemì HrnËÌ. ï Od Ëervence do listopadu roku 2013 tedy probìhala oprava a rekonstrukce deöùovè kanalizace, kdy veökerè soutïûe a odpovïdnost za realizaci zak zky p ebrala mïstsk Ë st, finance poskytla hl.m. Praha p Ìmo do rozpoëtu mïstskè Ë sti. ï Vzhledem k proveden m oprav m je nezbytnï nutnè opravit i povrchy v Ë sti komunikacì, kde se dïlaly opravy kanalizace. Na tuto skuteënost jsem opakovanï upozor- Úovala jak osobnï, tak mailem. I na z kladï tïchto skuteënostì hl.m.praha zadala ve ejnou zak zku malèho rozsahu na uzav enì smlouvy o dìlo ve ejnè zak zky malèho rozsahu na stavebnì pr ce na stavbu Ë.0106 ÑTV äeberov, etapa 0024 V Zat Ëceì. Tato zak zka mïla n sledujìcì pr bïh: ñ V listopadu 2013 byla zve ejnïna v zva, ñ V prosinci 2013 byla uzav ena soutïû, ñ 9. ledna 2014 tisk byl doruëen do vaöì kancel e, ñ 23. ledna byl na legislativï HMP, kde Ñleûelì vìce neû dva mïsìce, 16 3/2014 ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE

18 RADNICE ñ 1. dubna byl vr cen na OMI, ñ 14. dubna byl doplnïn vr cen na legislativu, kde je do dneönìho dne a nic se nestalo, ñ Z VÃR: Zak zka malèho rozsahu je na hl. m. Praze projedn v na (coû se ned takto Ìci, vzhledem k dèlk m Ñpobytu tiskuì na jednotliv ch pracoviötìch) vìce neû PŸL ROKU. Pro obëana HrnËÌ, kter dennï vol a stïûuje si na stav komunikacì, poökozov nì plot a dalöìho, naprosto NEPOCHO- PITELN STAV, stejnï tak pro mï. ï PevnÏ vï Ìm, ûe hl. m. Praha v co moûn nejkratöì dobï dokonëì rozbïhnutè procesy, tedy: ñ Rada HMP projedn a schv lì uzav enì smlouvy o dìlo ve ejnè zak zky malèho rozsahu na TV äeberov, etapa 0024, tisk Ë ñ Rada HMP projedn a schv lì uzav enì smlouvy o dìlo ve ejnè zak zky malèho rozsahu na zhotovenì projektovè dokumentace a autorsk dozor na TV äeberov, etapa 0017, ËÌslo tisku ï D le, ûe p ipravìte, podpo Ìte a p edloûìte RadÏ HMP: ñ p evod financì z rozpoëtu HMP, Odboru mïstskèho investora Ë stku na realizaci dìla ve ejnè zak zky malèho rozsahu na stavebnì pr ce, tedy realizace rekonstrukce ulice Lipensk etapa 0017 v Ë stce 6,6 mil. KË vëetnï DPH, zad vacì dokumentace na rekonstrukci OsvÏtovÈ a realizaci rekonstrukce OsvÏtovÈ, etapa 0025 v Ë stce 5,8 mil. KË vëetnï DPH. Celkem se tedy jedn o Ë stku 12,4 mil. KË vëetnï DPH. MÏstsk Ë st je p ipravena vöe zadat v souladu se z konem o ve ejn ch zak zk ch v co moûn nejkratöìch termìnech, aby obëanè nemuseli dom chodit v holìnk ch, ale d stojnï v bïûnè obuvi. P evod financì je jistï moûn i z d vodu delimitace Ë sti investic z OMI na PVS, t kajìcì se rekonstrukcì a navyöov nì kapacit splaökovèho systèmu kanalizace na zemì HrnËÌ a tìm snìûenì investiënì Ë sti rozpoëtu OMI. P edem dïkuji za pochopenì a podporu ûivota bïûnèho obyvatele naöì Metropole. Ing. Petra Venturov, starostka --- Jak vidìte, moje p edstava i ze zkuöenostì z rychlostì projedn v nì ve ejn ch zak zek podobnèho rozsahu, nikdy nemohla dojìt tak daleko, ûe nïjak instituce, tedy hl. m. Praha, dok ûe podobnou zak zku projedn vat mìsto standartnìch maxim lnï dvou mïsìc, vìce neû p l roku. PevnÏ vï Ìm, ûe i po tomto podpisu a vaöì podo e, kterou jste nïkte Ì sv mi podpisy projevili, bude Rada hl. m. Prahy koneënï akce schopnïjöì a koneënï projedn uvedenè tisky a rekonstrukce se pohne kup edu. NicmÈnÏ termìn zah jenì jiû nedok ûi sdïlit. Ing. Petra Venturov, starostka 110 let zaloûenì z kladnì ökoly V ûenì, jak jste informov ni, naöe z kladnì ökola v äeberovï bude slavit kr snè v roëì ñ 110 let od zaloûenì. R di bychom si toto v roëì p ipomnïli a d stojnï oslavili. Proto jsme se rozhodli spojit oslavy zaloûenì ökoly se zah jenìm ökolnìho roku 2014/2015 ñ prvnì ökolnì den pondïlì 1. z Ì ChtÏli bychom V s poû dat, pokud m te nïjakè zajìmavè materi ly Ëi fotografie, t kajìcì se naöì z kladnì ökoly, prosìm, doneste je k panu editeli St eötìkovi, ten si materi - ly oskenuje Ëi okopìruje a opït v m je vr tì. R di bychom vytvo ili z tïchto materi l v stavu, aby si lidè mohli minulost naöì ökoly ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE 3/

19 RADNICE prohlèdnout a p iblìûit si tak i ûivot naöich û k. D le bychom v s chtïli poû dat, pokud jste byli û ky ökoly nebo zn te dalöì spoluû ky, kte Ì jiû nebydlì v naöì mïstskè Ë sti, zda je m ûete o tèto akci informovat a pozvat je, nebo na ad sdïlit jmèna a adresy a ad zajistì rozesl nì pozv nek. DÏkujeme za pomoc a tïöìme se na slavnostnì setk nì. Vöichni jste srdeënï zv ni. TÏöÌ se KvÏta Vitvarov éivotnì jubileum Velice r da bych touto cestou jeötï jednou pogratulovala a pop la nejstaröì obyvatelce naöì mïstskè Ë sti, panì Frantiöce ModlitbovÈ k jejìmu ûivotnìmu jubileu. PanÌ Frantiöka v uplynul ch dnech oslavila svè 100 narozeniny. N dhernou oslavu jì p ipravili p telè z farnosti v HrnËÌ Ìch v Bar ËnickÈ rychtï, kterou jsme velice r di na tuto slavnostnì akci zap jëili. * * * P ejeme hodnï zdravì, osobnì pohody a mnoho p tel, kte Ì v tomto ûivotnì obdobì pom hajì. Petra Venturov, starostka Za obsah p ÌspÏvk, kterè n m obëanè zasìlajì, redakce neodpovìd. Jsou zve ejúov ny tak, jak byly do redakce doruëeny. Redakce si vyhrazuje pr vo p Ìliö dlouhè p ÌspÏvky zkr tit. 18 3/2014 ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE

20 Z NAäÕ»TVRTI Potvrzeno: Pan éìdek na svèm pozemku shromaûôuje odpad ÿadu obëan mïstskè Ë sti Praha-äeberov znepokojil nepo dek, kter Ing. VÌtÏzslav éìdek vytvo il na pozemcìch poblìû k iûovatky KunratickÈ spojky a ulice K Labeök m (pozemky parc. Ë. 1418/54 a 1418/56 v katastr lnìm zemì äeberov). NÏkter m obëan m, mezi kterè pat Ì zejmèna vlastnìci okolnìch pozemk, je zn mo, ûe MÏstsk Ë st Praha-äeberov se s tìmto stavem, kter povaûuje za nez konn, nehodl smì it a dlouhodobï usiluje o jeho n pravu. MÏstsk Ë st opakovanï jednala s panem éìdkem, ale doposud bezv slednï. Protoûe jedn nì s panem éìdkem byla ne spïön, mïstsk Ë st se opakovanï obracela na nejr znïjöì st tnì org ny, aby proti postupu p. éìdka zas hly. Jedn nì nïkter ch st tnìch org n vöak bylo moûnè povaûovat v mìrnïjöìm p ÌpadÏ za liknavè, a proto se mïstsk Ë st v listopadu 2011 obr tila na Magistr t hlavnìho mïsta Prahy, aby jako vïcnï p Ìsluön spr vnì org n posoudil, zda poëìn nì pana éìdka je v souladu nebo naopak v rozporu s pr vnìmi p edpisy na seku ochrany ûivotnìho prost edì. Aû v Ëervnu 2013 odbor ûivotnìho prost edì Magistr tu hlavnìho mïsta Prahy vydal rozhodnutì, ve kterèm jednoznaënï urëil, ûe stavebnì materi ly (dle slov pana éìdka pouze uskladnïnè na jeho pozemcìch) jsou odpadem podle z kona o odpadech. Pan éìdek se sice pokusil rozhodnutì Magistr - tu hlavnìho mïsta Prahy zvr tit a podal proti nïmu odvol nì, ale se sv m odvol nìm u Ministerstva ûivotnìho prost edì neuspïl. Ministerstvo ûivotnìho prost edì v noru tohoto roku potvrdilo spr vnost z vïru odboru ûivotnìho prost edì Magistr tu hlavnìho mïsta Prahy a odvol nì pana éìdka zamìtlo. RozhodnutÌ odboru ûivotnìho prost edì Magistr tu hlavnìho mïsta Prahy a rozhodnutì Ministerstva ûivotnìho prost edì povaûuje mïstsk Ë st za zlomovè, neboù ve vöech dalöìch ÌzenÌch jiû st tnì org ny nemusì posuzovat, zda materi l, kter pan éìdek shrom ûdil na sv ch pozemcìch, je odpadem. Z vïr, ûe se jedn o odpad, bude pro ostatnì st tnì org ny z vazn, a v dalöìch ÌzenÌch se jiû st tnì org ny zamï Ì na navazujìcì ot zky, jako nap Ìklad, zda pan éìdek m k nakl d nì s odpadem a jeho shromaûôov nì na svèm pozemku pot ebn povolenì, jakè pr vnì p edpisy pan éìdek poruöil a jak v öe pokuty bude panu éìdkovi uloûena. Proto jiû byl pod n podnït ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE 3/

ÚNOR 2009. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou.

ÚNOR 2009. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. 51 ÚNOR 2009 Ve dnech 15. aû 17. ledna probïhl na Zä MutÏnick 23 z pis p edökol k do prvnìch t Ìd. DÏti mïly moûnost zasednout do ökolnìch lavic, vyzkouöet si pozn v nì pìsmenek, ËÌslic, barev a geometrick

Více

Projekt regenerace se rozbíhá. Domeček jubilující

Projekt regenerace se rozbíhá. Domeček jubilující 46 ZÁŘÍ 2008 DÏtskÈho letnìho t boru pro dïti od 6 do 15 let, kter kaûdoroënï DomeËek po d, se letos z Ëastnilo 55 dïtì. Foto I. Heindlov V ûenì vinohradötì spoluobëanè, p elom mïsìc srpna a z Ì pro valnou

Více

O prázdninách bude na ZŠ Mutěnická opět živo

O prázdninách bude na ZŠ Mutěnická opět živo SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 18. kvïtna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech

Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech 120 KVĚTEN 2015 Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech Na poslednì b eznov vìkend p ipravilo v prostor ch spoleëenskèho s lu KulturnÌ, vzdïl vacì a informaënì centrum spoleëensko-kulturnì program

Více

Škola se obléká do nového kabátu ZÁŘÍ 2010

Škola se obléká do nového kabátu ZÁŘÍ 2010 68 ZÁŘÍ 2010 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, takè letoönì mìsty û rnè lèto n s ubezpeëilo o v jimeënè loze a v znamu zelenï v naöì p ev ûnï panelovè mïstskè Ë sti. VysazenÈ stromy a ke e ËelÌ horku, praönosti

Více

Ohlédnutí za XVIII. vinohradským koštem. Jak se změnily Vinohrady ČERVEN 2010

Ohlédnutí za XVIII. vinohradským koštem. Jak se změnily Vinohrady ČERVEN 2010 SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 21. Ëervna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

Vánoční čas Zdeněk H. Kučera

Vánoční čas Zdeněk H. Kučera 49 PROSINEC 2008 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, cel naöe spoleënost (i ta vinohradsk ) kr ËÌ v ne prosnï plynoucìm toku Ëasu k z vïru roku 2008. StojÌme v Ëase adventnìm, p edv noënìm a v oëek v nì v

Více

Praha hostí zasedání. UITP pracuje pro lepöì mobilitu na celèm svïtï

Praha hostí zasedání. UITP pracuje pro lepöì mobilitu na celèm svïtï DP DopravnÌ podnik hl. m. Prahy, akciov spoleënost kontakt Ìjen 2001 ï roënìk 6 ï ËÌslo 10 ï zdarma Praha hostí zasedání Řídícího výboru UITP Na pozv nì p edsedy p edstavenstva a gener lnìho editele DopravnÌho

Více

2. září na ZŠ Mutěnická

2. září na ZŠ Mutěnická 102 ŘÍJEN 2013 2. září na ZŠ Mutěnická SkonËil kr sn sluneën Ëas letnìch pr zdnin naplnïn v lety, sportem, z bavou a spoustou z ûitk. Dva mïsìce utekly jako voda a je tu 2. z Ì a naöi û ci se vracejì do

Více

POZVÁNKA. Projekt Ovoce do škol na Mutěnické

POZVÁNKA. Projekt Ovoce do škol na Mutěnické 87 KVĚTEN 2012 Dne 27. b ezna p evzali na brnïnskè radnici ocenïnì za z chranu ûivota dva vinohradötì uëitelè, Mgr. Eva MalanÌkov a PaedDr. Ji Ì Boudn. PodÏkoval jim i starosta mïstskè Ë sti PhDr. Ji Ì»ejka.

Více

Lidové velikonoční zvyky a obyčeje. V skleničkách opět zazáří mok. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, DUBEN 2009

Lidové velikonoční zvyky a obyčeje. V skleničkách opět zazáří mok. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, DUBEN 2009 VelikonoËnÌ v zdoba, kterou vytvo ili û ci Zä MutÏnick V ûenì vinohradötì spoluobëanè, SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 20. dubna v

Více

POJISTN OBZOR 6 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS

POJISTN OBZOR 6 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS POJISTN OBZOR 6 2000 RO»NÕK LXXVII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Petr Bl ha, Otokar Cudlman, doc. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda),

Více

ZŠ Mutěnická získala nový kabát PROSINEC 2010

ZŠ Mutěnická získala nový kabát PROSINEC 2010 71 PROSINEC 2010 Starosta Ji Ì»ejka blahop eje manûel m VÏ e a Karlu TomeËkov m, kte Ì letos 23. Ìjna oslavili öedes tè v roëì spoleënèho ûivota V ûenì vinohradötì spoluobëanè, jiû ÑkoneËnÏì p ich zì,

Více

Napsat pár řádek úvodního. ročník 8 (3 / 2006) Procenta, která mají zvuk. Svět podnikatelek a manažerek (str. 26-29)

Napsat pár řádek úvodního. ročník 8 (3 / 2006) Procenta, která mají zvuk. Svět podnikatelek a manažerek (str. 26-29) Vaöi spoleënost prov zì spïchy, v znamnè v roëì, vìtïzstvì v soutïûìch, hodnï se o v s vì, jste dob e vidït. MyslÌm, ûe je to velmi p Ìjemn pocit, kter d le motivujeö spïch vt hne mnohè do z huby. VÌte,

Více

Hospodaření v obci řeší kriminálka JIŘÍ LUKEŠ

Hospodaření v obci řeší kriminálka JIŘÍ LUKEŠ Moravský jih tento týden přináší: Zrod nového Územního plánu kraje provázejí další skandály.»tïte na stranï 3. MikulovskÈ VinnÈ trhy nabìdnou nejen vìno.»tïte na stranï 3 NejvyööÌ soud znovu otev el kauzu

Více

LISTOPAD 2010. N. Niziolov, vychovatelka äd

LISTOPAD 2010. N. Niziolov, vychovatelka äd 70 LISTOPAD 2010 Oslavili jsme první podzimní den Ve Ëtvrtek 23. z Ì jsme vyuûili kr snèho odpoledne a oslavili jsme prvnì podzimnì den ve ökolnì druûinï v letem do Ochoze. Vybaveni bat ûky jsme s dïtmi

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Cena: 143 Kč OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Cena: 143 Kč OBSAH V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY R O Č N Í K LIX SEŠIT 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Cena: 143 Kč» st normativnì OBSAH ñ ñ ñ Ujedn nì o ökolsk ch v mïn ch mezi Ministerstvem

Více

ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky

ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky CÌlem tèto kapitoly je obecnï shrnout vybranè v hody a nev hody, praktickè p Ìnosy a negativa r zn ch z kladnìch n stroj Ëi p Ìstup bytovè politiky v

Více

ZPR VA O»INNOSTI»ESK HO TELEKOMUNIKA»NÕHO ÿadu ZA ROK 2005

ZPR VA O»INNOSTI»ESK HO TELEKOMUNIKA»NÕHO ÿadu ZA ROK 2005 ZPR VA O»INNOSTI»ESK HO TELEKOMUNIKA»NÕHO ÿadu ZA ROK 2005 KVÃTEN 2006 Zpr va o Ëinnosti za rok 2005 1 Obsah vod... Kapitola I. IMPLEMENTACE NOV HO REGULA»NÕHO R MCE EVROPSK UNIE... RegulaËnÌ pravidla

Více

Zůstáváme i nadále optimisty,

Zůstáváme i nadále optimisty, stavebnictví - obor s jedničkami (str. 1-8) Využijte portál premium.prosperita.info Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. Zůstáváme i nadále optimisty, ročník 8 (8 / 2006) potvrdil prezident Svazu

Více

p ev ûnè vïtöiny podnik ñ i u n s v»eskè republice. P itom se jedn o problematiku ËasovÏ i finanënï znaënï n roënou, kde k spor m

p ev ûnè vïtöiny podnik ñ i u n s v»eskè republice. P itom se jedn o problematiku ËasovÏ i finanënï znaënï n roënou, kde k spor m Budou mezin rodnì ËetnÌ standardy povinnè i pro malè a st ednì firmy? V poslednì dobï se st le vìce pozornosti vïnuje systèmu ËetnictvÌ mal ch a st ednìch podnik (d le jen SME) 1). Z jem svïtovè odbornè

Více

ROČNÍK XI ČÍSLO 7/2007 ZDARMA

ROČNÍK XI ČÍSLO 7/2007 ZDARMA Partnerem čísla je společnostpolečnost ŽDB GROUP ROČNÍK XI ČÍSLO 7/2007 ZDARMA Akademický rok zahájen str. 4 5 Slavnostní veřejné zasedání Vědecké rady FBI str. 6 7 Hodnocení projektu INTERREG IIIA str.

Více

Adventní trhy na nádvoří Rychnovského zámku se místním lionům vydařily

Adventní trhy na nádvoří Rychnovského zámku se místním lionům vydařily lion_1_2007.qxd 16.3.2007 15:09 StrÆnka 1 n n n n n Předvánoční klubové dobročinné akce Plesová sezóna lionských klubů Zasedání kabinetu Příprava na konvent D122 v Nitře Výstavba nemocnice v Keni zahájena

Více

KONKURENCE ñ CESTA K EFEKTIVNÕ V ROBÃ A SPOTÿEBÃ ELEKTRICK ENERGIE N vrh Liber lnìho institutu na deregulaci ËeskÈ energetiky

KONKURENCE ñ CESTA K EFEKTIVNÕ V ROBÃ A SPOTÿEBÃ ELEKTRICK ENERGIE N vrh Liber lnìho institutu na deregulaci ËeskÈ energetiky KONKURENCE ñ CESTA K EFEKTIVNÕ V ROBÃ A SPOTÿEBÃ ELEKTRICK ENERGIE N vrh Liber lnìho institutu na deregulaci ËeskÈ energetiky LIBOR DUäEK LIBER LNÕ INSTITUT»ERVEN 1998 KONKURENCE ñ CESTA K EFEKTIVNÕ V

Více

Pavel vidïl vïci jinak neû Apollos. Snaûil se, prosil, nalèhal, ale neuspïl. SlouûÌ ke cti apoötola,

Pavel vidïl vïci jinak neû Apollos. Snaûil se, prosil, nalèhal, ale neuspïl. SlouûÌ ke cti apoötola, ZPRAVODAJ SBORU CÕRKVE BRATRSK V PRAZE 5 3/04 VHODN PÿÕLEéITOST Pokud jde o bratra Apolla, velice jsem na nïj nalèhal, aby k v m öel spolu s jin mi bratry, ale v û dnèm p ÌpadÏ nechtïl jìt uû nynì; p jde

Více

äpatnè zach zenì se seniory a n silì v rodinï

äpatnè zach zenì se seniory a n silì v rodinï äpatnè zach zenì se seniory a n silì v rodinï Pr vodce pro zdravotnìky a profesion lnì peëovatele Ambulance pro poruchy pamïti stav lèka skè etiky 3. LF UK Praha Praha, listopad 2002 Tato publikace byla

Více

Jak jsme hospodařili v prvním pololetí letošního roku

Jak jsme hospodařili v prvním pololetí letošního roku DP DopravnÌ podnik hl. m. Prahy, akciov spoleënost V 1. pololetì jsme se nevïnovali jen hospoda enì roku 2001, ale takè ukonëenì hospoda enì roku 2000. Dne 13. b ezna byl vedenì spoleënosti p ed n audit

Více

REUNION. J. E. Jan Hrabě Dobrzensky z Dobrzenicz, Velkopřevor ČVP byl 4. března 2006 v Zurichu jednomyslně zvolen předsedou Řádové vlády.

REUNION. J. E. Jan Hrabě Dobrzensky z Dobrzenicz, Velkopřevor ČVP byl 4. března 2006 v Zurichu jednomyslně zvolen předsedou Řádové vlády. REUNION 2006 1 ÈESKÝCH RYTÍØÙ ØÁDU SV. LAZARA JERUZALEMSKÉHO ROÈNÍK XXX J. E. Jan Hrabě Dobrzensky z Dobrzenicz, Velkopřevor ČVP byl 4. března 2006 v Zurichu jednomyslně zvolen předsedou Řádové vlády.

Více

P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk

P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk Metodick pom cka N v r h Mimo dn p Ìloha Ëasopisu Auditor Ë. 7/ 2003 Vydala Komora auditor»eskè republiky 1 vodem V mimo dnè p Ìloze Ëasopisu Auditor

Více

P jëuj, rozmnoûuj, rozöi uj! ÿõjen 1998

P jëuj, rozmnoûuj, rozöi uj! ÿõjen 1998 Z PAS P jëuj, rozmnoûuj, rozöi uj! OBSAH Uk iûov n svïtu 1 ExistujÌ z zraky? 4 Transcendent lnì meditace 9 Dve e do kr lovstvì 12 PouËenÌ 13 Duhov festival 16 Larry Flynt 17 Zatloukat 18 Volba ûivotnìho

Více