Co najdete v tomto ËÌsle?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Co najdete v tomto ËÌsle?"

Transkript

1

2 OBSAH Co najdete v tomto ËÌsle? VODNÕK Slovo starostky RADNICE Ze zased nì Zastupitelstva UD LOSTI, ANKETY, PODNÃTY nejen zastupitel OhlÈdnutÌ za uplynul m volebnìm obdobìm 2010ñ Prokopsk pouù 2014 a PivnÌ slavnosti InvestiËnÌ a stavebnì akce na zemì naöì M» let zaloûenì z kladnì ökoly éivotnì jubileum Z NAäÕ»TVRTI Potvrzeno: Pan éìdek na svèm pozemku shromaûôuje odpad Velkoobjemov odpad Jak jsme volili do EvropskÈho parlamentu Z historie naöì obce: VybranÈ kapitoly z kroniky obcì äeberov a HrnËÌ e äkolstvõ A DÃTI Zpr viëky z mate skè ökoliëkyö Z kladnì ökola V Ladech SPOLKY, KULTURA, CÕRKVE Bar Ënick rychta HrnËÌ ötì bar ËnÌci Sbor CÌrkve bratrskè v äeberovï Kostel svatèho Prokopa v HrnËÌ Ìch Spolky Z NAäEHO OKOLÕ Nebojte se roje vëel, nejsou agresivnì INZERCE ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE 3/2014 1

3 VODNÕK Slovo starostky V ûenì obyvatelè HrnËÌ a äeberova, p ed pr zdninami bych v m r da pop la kr snè a pohodovè dovolenè a snad kr snè poëasì. LÈto plnè sportu a pohody. ChtÏla bych podïkovat vöem, kte Ì se podìleli na spolupo d nì dïtskèho dne. NesmÌm zapomenout na Tom öe Hertla, kter udïlal radost mnoha dïtem, aniû o tom t eba s m vïdïl. St j TROJAN p jëila zdarma konï na projìûôky, Ëehoû dïti vìce neû t i hodiny v kuse plnï vyuûily. Na stanoviötìch jako kaûd rok ochotnï pom hali Bar ËnÌci, Jana Stangelov, manûelè Paroulkovi, vöichni zamïstnanci adu (mïli po pracovnì dobï), vïtöina zastupitel, panì uëitelky ze z kladnì ökoly i z mate skè ökolky, uëitelè z English Wonderland, manûelè Rajtorovi, nesmìm takè zapomenout na kolegu starostu mïstskè Ë sti Praha jezd Vaöka Drahor da a kolegu starostu mïstskè Ë sti Praha K eslice Martina TrefnÈho, kter n m p jëil dva bezdr tovè mikrofony. VÏcnÈ ceny n m pomohlo zajistit velikè mnoûstvì sponzor. Pat Ì mezi nï rodina Prusova, jejìû peka stvì n s z sobuje kaûd rok, velkoobchod masa a uzenin pana Bartoöe z HrnËÌ, kter daruje öpek Ëky na opèk nì, pana Mal Ëka z fotbalovèho stadionu, kter n m poskytuje elektrick proud a dalöì a dalöì dobrovolnìky. VäEM DÃKUJI ZA POMOC A PODPORU, jejìû odmïnou je spokojen dïtsk smïv. SkuteËnost pr zdnin a dovolen ch vöak neznamen, ûe se u n s nic nedïje. Na str. 14 se dozvìte, ûe pro v s m me p ipravenè PIVNÕ SLAVNOSTI A PROKOP- SKOU POUç. D le oslavy zaloûenì z kladnì ökoly, o kter ch se doëtete vìce v dalöìm ËÌsle Zpravodaje. Vöechny dalöì d leûitè informace najdete uvnit Zpravodaje. P eji v m pohodovè ËtenÌ a HUR na pr zdniny!!! Petra Venturov, starostka politickè hnutì PRO PRAHU 2 3/2014 ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE

4 RADNICE Ze zased nì Zastupitelstva 30. ZASED NÕ ZASTUPITELSTVA V po adì t ic tè zased nì zastupitelstva probïhlo 24. b ezna v zasedacì mìstnosti adu mïstskè Ë sti za Ëasti vöech zastupitel. Bylo zah jeno starostkou Ing. Petrou Venturovou v a vïnovalo se p ipravenèmu programu: VSTUP DO V ZVY OPPK ñ SCHV LENÕ SPOLUFINANCOV NÕ PROJEKTU CENTRUM äeberov ñ REVITALIZACE (ETAPA A) ZastupitelÈ odsouhlasili pod nì û dosti o dotaci na projekt Centrum äeberov ñ revitalizace (etapa A) v r mci v zvy Ë. 13 OperaËnÌho programu Praha ñ Konkurenceschopnost (OPPK). Nav zali tak na norovè zased nì, kde bylo schv leno uzav enì p ÌkaznÌ smlouvy se spoleënostì INstrategy. Jednou z podmìnek pro p ijetì û dosti je z vazek ûadatele ke spolufinancov nì danèho projektu ve v öi 7,5 % zp sobil ch v daj. Zastupitelstvo p ijetì tèto podmìnky v podobï poûadovanè poskytovatelem dotace p ijalo. P edpokl dan rozpoëet projektu ve v öi KË tedy zahrnuje KË z rozpoëtu mïstskè Ë sti Praha-äeberov. Projekt zahrnuje revitalizaci öp charu v ulici V Ladech umoûúujìcì p emïnu tohoto objektu na spoleëensko kulturnì za ÌzenÌ a p Ìpravu plochy sousednìho hospod skèho dvora na vybudov nì n mïstì. N sledovalo schv - lenì Smlouvy o smlouvï budoucì n jemnì s Druûstvem Centrum äeberov, protoûe dalöì podmìnku pro p ijetì û dosti o dotaci je doloûenì vlastnick ch Ëi obdobn ch vztah k p edmïtu projektu. Smlouva se t k jen pozemk urëen ch pro budoucì n mïstì, kterè vlastnì toto druûstvo, öp char je ve svï enè spr vï mïstskè Ë sti. SCHV LENÕ»ETNÕCH Z VÃREK ZÿIZOVAN CH ORGANIZACÕ Zä, PRAHA 4, V LADECH 6 A Mä, PRAHA 4, NA PÿÕ»N MEZI 186 Z k. Ë. 563/1991 Sb., a vyhl. Ë. 383/2009 sb., stanovì pro vybranè ËetnÌ jednotky povinnosti odevzd vat do Centr lnìho systèmu ËetnÌch informacì st tu (CS IS) informaci o schv lenì/neschv lenì ËetnÌ z vïrky za danè ËetnÌ obdobì. Na z kladï tèto skuteënosti zastupitelstvo schv liloì ËetnÌ z vïrky z Ìzen ch p ÌspÏvkov ch organizacì, tedy mate skè ökoly a z kladnì ökoly. PRAVY ROZPO»TU». 2/2014 P idïlen Ëelov neinvestiënì dotace z prost edk hl. m. Prahy pro MÌstnÌ lidovou knihovnu ve v öi 1100 KË byla p ijata zastupitelstvem formou druhè rozpoëtovè zmïny v tomto roce. ROZPO»TOV V HLED M» PRAHAäEBEROV NA ROKY 2015ñ2019 RozpoËtov v hled mïstskè Ë sti na uvedenè obdobì p ijalo zastupitelstvo v souladu se z konem Ë. 250/2000 Sb., o rozpoëtov ch pravidlech zemnìch rozpoët, v platnèm znïnì. Dle ustanovenì ß 3 uvedenèho z kona je rozpoëtov v hled v z - kladnìch p Ìjmech a v dajìch na roky 2015ñ 2019ì zve ejnïn obvyklou formou. ROZPUäTÃNÕ REZERVNÕHO FONDU Zä, PRAHA 4, V LADECH 6 Na z kladï û dosti pana editele z kladnì ökoly, Praha 4, V Ladech 6 o rozpuötïnì rezervnìho fondu ökoly za Ëelem v mïny star ch poruchov ch kopìrovacìch stroj schv lili zastupitelè rozpuötïnì rezervnìho fondu ökoly ve v öi KË na n kup stroj nov ch. ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE 3/2014 3

5 RADNICE MIMOÿ DN ZASED NÕ ZASTUPITELSTVA Vöichni zastupitelè se v hodin seöli na budoucìm n mïstì ñ p edmïtu projektu Centrum äeberov ñ revitalizace (etapa A) v r mci v zvy Ë. 13 OperaËnÌho programu Praha ñ Konkurenceschopnost (OPPK). Od schv lenì pod nì û dosti v b eznu (viz 30. zased nì) doölo jeötï k up esnïnì rozpoëtu projektu. Zastupitelstvo odsouhlasilo jeho pravu. KoneËn celkov rozpoëet ËinÌ ,13 KË a 7,5 % podìlu zp sobil ch v daj projektu z rozpoëtu MÏstskÈ Ë sti Praha-äeberov ËinÌ ,88 KË * * * 31. ZASED NÕ ZASTUPITELSTVA se seöli Ëlenky a ËlenovÈ zastupitelstva v plnèm poëtu v Bar ËnickÈ rychtï v HrnËÌ- Ìch. Po zah jenì zased nì starostkou Ing. Petrou Venturovou v 17. hodin se zastupitelstvo vïnovalo n sledujìcìm bod m: UZAVÿENÕ PL NOVACÕ SMLOUVY MEZI M» PRAHA-äEBEROV A SICOM, SPOL. S R.O. V prosinci 2013 byl ve smlouvï o spolupr - ci schv len z vazek zpracov nì a schv lenì pl novacì smlouvy do Pl - novacì smlouva byla p ipravena na z kladï dvou objemov ch architektonick ch studiì, kterè shodnï up esnily hranice mezi budoucìm n mïstìm äeberova a zemìm pro budoucì d m pro seniory investora SICOM, spol s r.o. Pl novacì smlouva eöì budoucì p ÌjezdovÈ a p ÌstupovÈ cesty a vïcn b emena pro vybudov nì sìtì. D le je v nì obsaûen odstavec, kter zavazuje obï strany k p ijetì up esúujìcìho dodatku po zpracov nì projektovè dokumentace na d m pro seniory. UZAVÿENÕ SMLOUVY O PRON JMU KIOSKU OB»ERSTVENÕ VE SPORTOVNÃ ODDYCHOV M ARE LU äeberov A UZAVÿENÕ SMLOUVY O SPRAVOV NÕ SPORTOVNÃ ODDYCHOV HO ARE LU DosavadnÌ smluvnì vztah ke kiosku obëerstvenì ve sportovnï oddychovèm are lu äeberov byl kombinacì n jemnì smlouvy a smlouvy o spr vcovstvì are lu. Vznikl na z kladï v bïrovèho ÌzenÌ konanèho v prvnì polovinï roku Zastupitelstvo odsouhlasilo n vrh na rozdïlenì souëasnè platnè smlouvy na dva samostatnè dokumenty. N jemnì smlouva na objekt kiosku obëerstvenì s v öi n jemnèho KË mïsìënï byla uzav ena na z kladï zve ejnïnèho z mïru v obdobì 12.3.ñ K tomuto z mïru nebyly pod ny û dnè p ipomìnky. Vzhledem k dobr m zkuöenostem mïstskè Ë sti se zabezpeëenìm spr vy sportovnï oddychovèho are lu a celkovè spokojenosti s n vötïvnostì, propagacì a pèëì o are l zastupitelstvo uzav elo n jemnì smlouvu na dobu urëitou do s moûnostì prodlouûenì na dalöìch pït let. TÏmto parametr m odpovìd i samostatn smlouva o spr vcovstvì sportovnï oddychovèho are lu uzav en na z kladï v sledku v bïrovèho ÌzenÌ z roku ZÿÕZENÕ PRACOVNÕHO MÕSTA REFERENT/REFERENTKA ÿadu MÃSTSK» STI PRAHA-äEBEROV PRO V KON»INNOSTI DLE Z KONA». 200/1990 SB., O PÿESTUPCÕCH V PLATN M ZNÃNÕ V kon ËinnostÌ dle z kona Ë. 200/1990 Sb., o p estupcìch zabezpeëovala mïstsk Ë st na z kladï p ÌkaznÌ smlouvy se smluvnìm partnerem prost ednictvìm p estupkovè komise starostky mïstskè Ë sti. SmluvnÌ part- 4 3/2014 ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE

6 RADNICE ner vykon val funkci p edsedy tèto komise a ta byla d le tvo ena jednou pracovnicì adu mïstskè Ë sti a z stupkynì z ad ob- Ëan mïstskè Ë sti. Vzhledem k mìstnì znalosti byly zejmèna Ëlenky komise nez Ìdka vystaveny nep ÌjemnÈ konfrontaci s p estupci, pokus m o ovlivúov nì nebo obviúov - nì z podjatosti. Problematick byla i komunikace p edsedy komise s odvolacìm org nem ñ Odborem ûivnostensk m a ob- Ëanskospr vnìm MHMP. Vzhledem k tïmto skuteënostem je p estupkov agenda novï vykon v na ednìkem/ ednicì adu mïstskè Ë sti.»innosti dle p ÌkaznÌ smlouvy byly na z kladï jiû podanè a p ÌkaznÌkem p evzatè v povïdi a na z kladï v povïdnì lh ty ukonëeny k MÏstsk Ë st Praha-äeberov hradila p Ìkazci Ëinnosti konanè v r mci p ÌkaznÌ smlouvy Ë stkou KË mïsìënï.» st prost edk urëen ch rozpoëtem roku 2014 na tuto Ëinnost pro obdobì Ëerven ñ prosinec 2014, t.j KË, je p evedena do rozpoëtu mezd jako super hrub mzda novèho ednìka/ ednice a p epoëìt na na odpovìdajìcì Ë st pracovnìho vazku se vöemi odvody. ObsazenÌ funkce referenta/referentky p estupkovè agendy bylo zabezpeëeno dle z kona Ë. 312/2002 Sb., o ednìcìch zemnï samospr vn ch celk a o zmïnï nïkter ch z kon, v bïrov m ÌzenÌm. V souvislosti s touto zmïnou byl zastupitelstvem takè pozmïnïn organizaënì d M» a odsouhlaseny pot ebnè pravy rozpoëtu. * * * 32. ZASED NÕ ZASTUPITELSTVA Z 32. zased nì zastupitelstva dne 21. kvïtna se omluvila Ëlenka zastupitelstva panì Hrub. OstatnÌ zaëali v zasedacì mìstnosti adu v 17 hodin na pokyn starostky Ing. Petry VenturovÈ projedn vat schv len program: UZAVÿENÕ SMLOUVY O BEZ PLATN V PŸJ»CE» STI PROSTOR OBJEKTU». P. 805 BAR»NICK RYCHTA P edloûen n vrh nav zal na dosavadnì smluvnì vztah se Sdruûenou obcì bar ËnÌk. V souladu s platnou pr vnì pravou byl z mïr vyp jëit bez platnï prostory v objektu Bar ËnickÈ rychty Ë. p. 805 SdruûenÈ obci bar ËnÌk v Praze 4-HrnËÌ Ìch zve ejnïn od do K z mïru nebyly pod ny û dnè p ipomìnky. Zastupitelstvo schv lilo uzav enì smlouvy o bez platnè v p jëce prostor v objektu Bar ËnickÈ rychty Ë. p. 805 ñ mìstnost o rozloze cca 30 m 2 v prìzemì vpravo od vchodu do objektu ñ se Sdruûenou obcì bar ËnÌk v Praze 4-HrnËÌ Ìch na dobu neurëitou za Ëelem setk v nì Ëlen a po d nì vlastnìch kulturnìch akcì. SCHV LENÕ»ETNÕ Z VÃRKY ROKU 2013 V souladu s platn mi pr vnìmi p edpisy a usnesenìm Rady hlavnìho mïsta Prahy Ë. 843 ze dne , kterè stanovì metodick pokyn k organizaci ËetnÌch z vïrek schvalujì jednotlivè mïstskè Ë sti ËetnÌ z vïrku k rozvahovèmu dni p edch zejìcìho roku. PRAVY ROZPO»TU M» PRAHAäEBEROV». III/2014 Na z kladï usnesenì Zastupitelstva hl. m. Prahy zastupitelstvo mïstskè Ë sti Praha-äeberov schv lilo t etì rozpoëtovè pravy rozpoëtu mïstskè Ë sti v n sledujìcì skladbï: ï nav öenì rozpoëtu ve v öi KË za pouûitì poloûky 8115 financov nì na akci V stavba Zä ñ projektov p Ìprava ORG 31 ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE 3/2014 5

7 RADNICE ñ ponech nì nevyëerpan ch Ëelov ch prost edk na projektovou p Ìpravu z rozpoët 2010ñ2013 k vyuûitì v roce 2014 ï nav öenì neinvestiënì dotace v poloûce 4121 o Ë stku KË, v r mci grantovèho ÌzenÌ na podporu projekt ke zlepöenì stavu ûivotnìho prost edì hl. m. Prahy, kterè se na v dajovè stranï pouûijì v kapitole Zä ï snìûenì prost edk v poloûce Provoz Zä o KË a z roveú nav öenì prost edk o KË v kapitole 3399 kultura ñ spolu Ëast mïstskè Ë sti na financov nì projektu Z kladnì ökoly V Ladech 6 na projekt Vybudov nì z zemì pro ekologickou v chovu p i Zä äeberov, 1. etapa vybudov nì ûivè zahrady a zelenè uëebny v souvislosti s p idïlen m grantem na podporu projekt ke zlepöenì ûivotnìho prost edì hl. m. Prahy ï snìûenì prost edk v poloûce V stavba budovy Zä o KË a z - roveú nav öenì prost edk o stejnou Ë stku v poloûce ñ revitalizace äp charu. ZAD NÕ ZAK ZKY MAL HO ROZSAHU ñ REVITALIZACE äp CHARU V zva k pod nì nabìdky ÑRevitalizace äp charu äeberovì byla zve ejnïna na ednì desce, webov ch str nk ch a profilu zadavatele od do MÏstsk Ë st obdrûela öest nabìdek. Posuzov nì a hodnocenì probìhalo na z kladï hodnotìcìch kritèriì a vah. NabÌdkov cena p edstavovala 80 % v hy, doba z ruky 10 % a v öe pozast vky 10 %. Na prvnìm mìstï se umìstila firma Dudystav, s. r. o., na druhèm TOGET, s. r. o., a na t etìm XEDOS, s. r. o. Zastupitelstvo na z - kladï posouzenì a vyhodnocenì obdrûen ch nabìdek odsouhlasilo uzav enì smlouvy na Revitalizaci äp charu äeberov s firmou DUDYSTAV, s. r. o., za cenovou nabìdku KË bez DPH. Bohumil Sobotka, tajemnìk adu mïstskè Ë sti Praha-äeberov * * * NEJBLIéäÕ DALäÕ ZASED NÕ ZASTUPITELSTVA Zastupitelstvo rokuje zpravidla jednou mïsìënï obvykle v pondïlì. Sch ze vïtöinou zaëìn v 17 hodin. MÌsta zased nì se st ÌdajÌ. Jednou se konajì v budovï adu mïstskè Ë sti v äeberovï (K HrnËÌ m 160), podruhè v Bar ËnickÈ rychtï v HrnËÌ Ìch (K äeberovu 805). Zased nì jsou kon na pouze v p ÌpadÏ, ûe se naplnì obsahovï jejich pl novan program. Pokud nenì program zve ejnïn min. 7 dnì na ednì desce, zased nì se nekon. ï 23. Ëervna ñ Bar Ënick rychta HrnËÌ e ï Ëervenec, srpen dle pot eby ñ zasedacì mìstnost adu, äeberov ï 22. z Ì ñ zasedacì mìstnost adu, äeberov Program najdete vûdy v dostateënèm p edstihu, minim lnï 7 dnì p ed kon nìm zased nì, na ve ejnè desce na internetu i na budovï adu mïstskè Ë sti a takè na jednotliv ch v vïsk ch tu a tam rozmìstïn ch v äeberovï i v HrnËÌ Ìch. Aktu lnì ednì deska na internetu: Petra Venturov, starostka 6 3/2014 ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE

8 UD LOSTI, ANKETY, PODNÃTY nejen zastupitel OHL DNUTÕ ZA UPLYNUL M VOLEBNÕM OBDOBÕM 2010ñ2014 RADNICE V ûenì spoluobëanè, za p r t dn skonëì volebnì obdobì souëasn ch zastupitel a samoz ejmï rekapitulujeme naöe aktivity. Sami sebe se pt me, co vöechno jsme zvl dli, za co se nemusìme stydït, co se n m nepovedlo a naopak, na co jsme pyönìö V OBLASTI INFORMOVANOSTI ProgramovÈ prohl öenìö ñ zatraktivnìme internetovè str nky, zaktualizujeme diskusnì fûrum, budeme informovat o vöech ve ejn ch zak zk ch vëetnï jejich v sledku. Öa jeho naplnïnì: 1. WebovÈ str nky Naöe mïstsk Ë st provozuje webovè str nky kde se snaûìme informovat obëany o vöech d leûit ch vïcech. Najdou zde kromï informacì z adu, ednì desky, i odkazy na webovè adresy dalöìch organizacì, kterè jsou aktivnì v naöì mïstskè Ë sti. Samoz ejmï jsou zde zve ejúov ny vöechny ve ejnè zak zky vëetnï tïch malèho rozsahu i jejich v sledky. DiskuznÌ fûrum se n m jako form t neosvïdëilo, proto jsme zavedli z loûku ÑOt zky a odpovïdiì, kde zve ejúujeme odpovïdi na ot zky ob- Ëan. Pro zv öenì informovanosti jsou v z loûce ÑZ pisy ze zased nìì p ikl d ny nesest ÌhanÈ audioz znamy z jedn nì zastupitelstva. M ûete se zde takè podìvat na to, co bïûì na naöem Infokan lu. D le jsme obohatili www str nky o foto i videogalerii z akcì po dan ch naöì mïstskou Ë stì. 2. Infokan l NejvÏtöÌ problèm v oblasti informovanosti v souëasnè dobï vidìme s vysìl nìm kabelovè televize, respektive s vysìl nìm Infokan lu. P echodem na digitalizaci vysìl nì kabelovè televize vznikl problèm s p evedenìm vysìl nì na digitalizaci i naöeho InformaËnÌho kan lu. V souëasnè dobï jsme zìskali licenci k televiznìmu vysìl nì prost ednictvìm kabelov ch systèm vëetnï souhlasu spoleënosti Planet A, a.s., kter provozuje kabelov systèm v äeberovï. Digitalizace Infokan lu by mïla b t dokonëena bïhem Ëervence a potè by mïl b t Infokan l äeberov vysìl n i v digit lnì formï. V OBLASTI DOPRAVY A BEZPE»NOSTI OB»ANŸ ProgramovÈ prohl öenìö ñ budeme jednat s Technickou spr vou komunikacì (spravuje hlavnì komunikace), DopravnÌm podnikem hl. m. Prahy, spoleënostì ROPID (provozovatelem p ÌmÏstsk ch autobusov ch linek), hlavnìm mïstem Prahou, St edoëesk m krajem a dalöìmi z stupci a odbornìky o opat enìch pro zklidnïnì dopravy v M», ñ zjistìme moûnosti zavedenì kamerovèho systèmu v M», ñ vybudujeme chodnìk v ulici V Ladech od hlavnì silnice aû k z kladnì ökole pro zv öenì bezpeënosti naöich ökol k, ñ budeme d slednè p ipomìnkovat Vesteckou spojku spolu s k iûovatkou na EXITu 3,7 km d lnice D1 na Brno tak, abychom dos hli nejlepöìho eöenì, kterè co nejvìce pom ûe zklidnïnì dopravy na hlavnì komunikaci skrz HrnËÌ e a äeberov a z roveú ne mïrnï nezatìûì naöe ûivotnì prost edì, aby se Vesteck spojka nestala spojnicì okruhu R1, JVD a d lnice D1, aby Vesteck spojka odv dïla dopravu z okolnìch obcì na d lnici D1, p ed vyd nìm koneënèho stanoviska M» k dokumentaci pro zemnì rozhodnutì k VesteckÈ spojce vyhl sìme dotaznìkovou akci prost ednictvìm Zpravodaje a www str nek, ve kterè zjistìme aktu lnì n zor obëan M» ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE 3/2014 7

9 RADNICE Öa jeho naplnïnì: 1. ZklidnÏnÌ dopravy a Vesteck spojka V tomto volebnìm obdobì jsme vybudovali svïteln p echod p es ulici K HrnËÌ m smïrem k ulici V Ladech pro bezpeën p echod ökol k p ijìûdïjìcìch MHD z HrnËÌ a ökol k bydlìcìch v pravè hornì Ë sti äeberova. Zasadili jsme se, aby Technick spr va komunikacì opravila vöechny zpomalovacì prahy, zabezpeëila p echody pro chodce dodateën mi v straûn mi tabulemi. Osadili jsme zrcadla na nep ehlednè v jezdy na hlavnì. Po dlouholet ch jedn nìch s org ny magistr tu, PoliciÌ»R a Technickou spr vou komunikacì se n m poda ilo prosadit z kaz jìzdy n kladnìch automobil nad 12t v ulici Na Jelen ch. Vesteck spojka byla v tomto volebnìm obdobì vyjmuta rozhodnutìm NejvyööÌho spr vnìho soudu ze Z sad zemnìho rozvoje St edoëeskèho kraje. DÌky zmïnï ve vedenì MÏstskÈ Ë sti Praha- K eslice jsme nav zali komunikaci se starosty K eslic, jezda a z stupcem Prahy 11, se kter mi jedn me o spoleënèm eöenì dopravy v naöem regionu. Tato jedn nì nynì probìhajì, ale jeötï se nez roëila v koneën n vrh. 2. Kamerov systèm Poda ilo se n m p ipojit k celomïstskèmu kamerovèmu systèmu napojenèmu na MÏstskou policii a zìskat bezplatnï 2 kamery ñ jednu v novï vybudovanèm sportovnï oddychovèm are lu mezi äeberovem a Hrn- ËÌ i, abychom tak ochr nili naöi investici pro obëany, druhou na kruhovèm objezdu v HrnËÌ Ìch, kter monitoruje p edevöìm HrnËÌ sk h bitov, na kterèm se n m velmi rozm hal vandalismus. 3. ChodnÌk V Ladech Sice se zpoûdïnìm oproti slìbenèmu termìnu, ale p eci, se n m poda ilo vybudovat chodnìk v ulici V Ladech od hlavnì ulice K HrnËÌ m aû ke st vajìcì budovï z kladnì ökoly a zv öit tak z sadnìm zp sobem bezpeënost naöich ökol k i jejich rodië a dalöìch n vötïvnìk p i p Ìchodu a odchodu ze ökoly. V OBLASTI äkolstvõ, KULTURY A SPORTU ProgramovÈ prohl öenìö. ñ dokonëìme projektovou p Ìpravu druhèho stupnï z kladnì ökoly, pokusìme se zajistit finanënì prost edky na jejì realizaci, ñ dokonëìme dalöì napl novanè etapy sportovnï oddychovèho are lu äeberov ñ multifunkënì h iötï, h iötï na beach volejbal, h iötï na tenis, venkovnì posilovnu, skate park, parkoviötï, öatny se soci lnìm z zemìm, Öa jeho naplnïnì: 1. Projektov p Ìprava novè z kladnì ökoly Projektov p Ìprava dvoustupúovè z kladnì ökoly, kter bude umìstïna na pozemcìch hl. m. Prahy mezi äeberovem a HrnËÌ i, konkrètnï mezi rybnìkem Jord nek a Hrn- ËÌ sk m h bitovem, je hotova. Bylo spïönï ukonëeno ÌzenÌ o umìstïnì stavby a zìs- 8 3/2014 ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE

10 RADNICE kali jsme tzv. zemnì souhlas. D le byla pod na û dost o stavebnì povolenì, nynì probìh stavebnì ÌzenÌ. SouËasnÏ probìh ÌzenÌ o umìstïnì stavby na zkapacitnïnì sìtì a komunikace K HrnËÌ m. JejÌm zadavatelem i investorem je Odbor mïstskèho investora hl. m. Prahy (OMI). Pl nov nì investic OMI je zcela v kompetenci hl. m. Prahy a my jsme r di, ûe tuto Ë st vzalo hl. m. Praha prost ednictvìm OMI na sebe. 2. SportovnÏ oddychov are l mezi äeberovem a HrnËÌ i NejvÏtöÌ radost m me z dokonëenì sportovnï oddychovèho are lu äeberov, kde majì obëanè k dispozici multifunkënì h iötï, h iötï na beach volejbal, h iötï na tenis, minigolf, öatny se soci lnìm za ÌzenÌm, kiosek s ob- ËerstvenÌm a sklad sportovnìch pot eb. Sou- Ë stì je tèû mnoûstvì mìst k posezenì a relaxaci. spïönost tèto investice je vidït v naplnïnosti are lu. Za p ÌznivÈho poëasì b v are l zcela zaplnïn n vötïvnìky. Jsme si vïdomi, ûe chybì jeötï dodïlat slìben venkovnì posilovna, od realizace skate parku jsme pro jeho hluënost upustili. 3. Z jezdy pro seniory DalöÌ aktivitou, kter m velk ohlas, jsou pravidelnè z jezdy senior za pozn nìm do okolnìch mïst. Zastupitelstvo schv lilo uvolnïnì finanënìch prost edk, a to dvakr t roënï cca KË. MÏstsk Ë st tak financuje cestu autobusem a vstupy do objekt. V poslednìch letech jsme spoleënï navötìvili Kutnou Horu, Slan, PodÏbrady a Beroun. ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE 3/2014 9

11 RADNICE 4. Mate sk ökola V tomto volebnìm obdobì jsme provedli sanaci uëebny mate skè ökoly v HrnËÌ Ìch vëetnï likvidace deöùov ch vod, novè oplocenì, vyvloûkov nì komìn a v mïnu kotl, v äeberovï opravu fas dy. Otev eli jsme dopravnì h iötï v äeberovï ve ejnosti. V letoönìm ökolnìm roce se n m poda ilo pod vedenìm novè editelky mate skè ökoly panì Dagmar ÿeh kovè poprvè nabìdnout rodië m 14dennÌ pr zdninov provoz v naöì mate skè ökole a ulehëit jim tak alespoú Ë steënï od starosti, co si poëìt s dïtmi o pr zdnin ch, kdyû musìte do pr ce, nem te babiëky na hlìd nì a vaöe dìtï je jeötï p Ìliö malè, abyste ho mohli poslat t eba na t bor. 5. Z kladnì ökola Byla vybudov na nov palubov podlaha v tïlocviënï z kladnì ökoly spoleënï s venkovnìm odvodnïnìm a opravou st echy, aby tam jiû nevznikala vlhkost. V OBLASTI éivotnõho PROSTÿEDÕ ProgramovÈ prohl öenìö ñ budeme pokraëovat v pravidelnè osvïtï o odpadech, ñ zajistìme dostateën poëet velkoobjemov ch kontejner a kontejner na kompostovateln biologick odpad, ñ budeme pokraëovat v pèëi o ve ejnou zeleú, v ochranï p ÌrodnÌch pam tek (Hrn- ËÌ skè louky) vëetnï rybnìk Öa jeho naplnïnì: 1. RybnÌky Za velmi d leûit spïch povaûujeme zìsk nì rybnìk Br dek, HrnËÌ sk a Ml nsk (äeberovsk ). St tnì pozemkov ad byl jiû p ed podeps nìm n jmu tïchto rybnìk soukromè osobï, ale poda ilo se n m p esvïd- Ëit pracovnìky St tnìho pozemkovèho adu (SP ), ûe naöe mïstsk Ë st se o tyto rybnìky star prost ednictvìm neziskov ch organizacì a obëan neust le a vìce neû 20 let usiluje o zìsk nì tïchto rybnìk do spr - vy. Vûdyù rybnìky ñ modr barva ñ pat Ì neodmyslitelnï do znaku naöì mïstskè Ë sti. V souëasnè dobï je p ipraveno podeps nì n jemnì smlouvy s SP a potè p Ìprava kupnì smlouvy. RybnÌky by se tak mïly st t majetkem hlavnìho mïsta Prahy ve spr vï MÏstskÈ Ë sti Praha-äeberov. 2. Projekt OVCE V oblasti ûivotnìho prost edì si d le velmi v ûìme projektu OVCE ñ mìstem realizace jsou pozemky v tïsnè blìzkosti chr nïnè pam tky HrnËÌ skè louky, v pïöìm dosahu (cca 200 m) od adu MÏstskÈ Ë sti a Z - kladnì ökoly v äeberovï. Pozemky jsou sou- Ë stì nebo v tïsnè blìzkosti multifunkënìho sportovnìho are lu, jehoû poslednì Ë st byla v roce 2013 dokonëena. Na projektu spolupracuje naöe mïstsk Ë st se soukromou osobou, d le byli p izv ni editelè z kladnì 10 3/2014 ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE

12 RADNICE ökoly a mate skè ökoly. SpoleËnÏ p ipravili pro û ky a dïti modernì v chovn ekologick program, a zasvïcovali je do taj ekologie, ochrany ûivotnìho prost edì, ale p edevöìm jim uk zali tradiënì zp sob ûivota na venkovï spojen s p Ìrodou: Mil m v stupem projektu byla i fotografick a v tvarn soutïû û k ökol, realizovan v stava v Bar ËnickÈ rychtï a velk ohlas vzbudilo i vytvo enì kalend e na rok 2014 z fotografiì a obr zk, kterè vytvo ily dïti. Kalend e pak dïti mohly vïnovat sv m rodië m. 3. drûba zelenï Vzhledem k opakovan m stìûnostem na firmu starajìcì se o zeleú jsme p istoupili k vyps nì novèho v bïrovèho ÌzenÌ. S vìtïzem jsme uzav eli smlouvu pouze na rok 2014, coû ch peme jako zkuöebnì dobu, zda se firma osvïdëì. 4. HrnËÌ skè louky AktivnÏ spolupracujeme s odborem ûivotnìho prost edì magistr tu na drûbï chr - nïnè p ÌrodnÌ pam tky HrnËÌ skè louky, na v sadbï nov ch les na zemì naöì mïstskè Ë sti, na revitalizaci rybnìk, na v sadbï ovocn ch alejì. ñ chov ovcì a tìm sp s nì tr vy na pozemcìch, kterè se velmi sloûitï udrûujì, ñ ekologick v chova dïtì v mate skè ökole a û k na z kladnì ökole. HlavnÌmi partnery v tomto projektu bylo obëanskè sdruûenì äupina, kterè m sìdlo v äeberovï, jehoû ËlenovÈ se starajì o nïkolik rybnìk v tomto regionu, d le Z kladnì ökola v äeberovï (cca 100 û k ) a Mate sk ökola v äeberovï a HrnËÌ Ìch (79 dïtì). D leûit m partnerem je i odbor ûivotnìho prost edì magistr tu. ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE 3/

13 RADNICE 5. Kontejnery V tomto volebnìm obdobì jsme nav öili rozpoëet na velkoobjemovè kontejnery tak, aby byla zv öena jejich Ëetnost v pr bïhu roku. TakÈ jsme umoûnili umìstïnì kontejneru na textil, na elektroodpad a oplotili jsme nïkter st nì na t ÌdÏn odpad. V OBLASTI VEÿEJN VYBAVENOSTI ProgramovÈ prohl öenìö. ñ budeme pokraëovat ve v kupech pozemk pod komunikacemi ve spolupr ci s Magistr tem hl. m. Prahy, ñ budeme nad le aktivnï pracovat na zìsk nì souhlas majitel pozemk (pan Stanislav SousedÌk, panì Jarmila SmÈkalov, panì VÏra Dvo kov ) s odvedenìm povrchov ch vod v HrnËÌ Ìch, ñ v n vaznosti na zìsk nì souhlasu v öe uveden ch majitel budeme pokraëovat v dokonëenì rekonstrukcì vöech komunikacì v HrnËÌ Ìch, v prvnì etapï Lipensk I. se jedn o komunikace: JezevËÌ, B ezì, dokonëenì ulice V Zat Ëce, spolu s navazujìcì zadnì polovinou Ë stì ulice Lipensk a OsvÏtov, druh etapa Lipensk II. zahrnuje ulice OsvÏtov a Lipensk od hlavnì komunikace spolu s Rojickou, V Z hybu a navazujìcì konec ulice U äkolky, ñ budeme iniciovat jedn nì s nov mi majiteli pozemk urëen ch pro v stavbu centra äeberova Öa jeho naplnïnì: 1. ZÌsk nì pozemk uvnit historickèho centra äeberova pro v stavbu n mïstì a dalöìch sluûeb pro obëany Za velk spïch povaûujeme koupi pozemk v historickèm centru äeberova (tzv. are- l Stavocentr lu) Druûstvem Centrum äeberov, o coû usiluje radnice mïstskè Ë sti jiû vìce neû 20 let. ProË pr vï druûstvem? Jen tato na prvnì pohled sloûit cesta n m umoûnila zìsk nì cca 5000 m 2 pozemk pro budoucì n mïstì äeberova za cenu pozemkovè mapy, tedy za 2270 KË/m 2. Cel zbytek kupnì ceny are lu vzal na sebe n ö partner SICOM s.r.o. zastupovan obëanem äeberova panem Ing. Petrem ätïp nkem, kter tak zìskal pozemek pro budoucì d m pro seniory za cenu cca 3350 KË/m 2. NynÌ pracujeme na tom, aby byly pozemky pro naöe budoucì n mïstì co nejrychleji p evedeny z druûstva do vlastnictvì hl. m. Prahy do spr vy naöì mïstskè Ë sti. 2. é dost o financov nì Centra äeberov z evropsk ch dotacì V dubnu letoönìho roku jsme zpracovali studii proveditelnosti pod n zvem ÑCentrum äeberov ñ revitalizace (etapa A)ì a zaû dali o finance z OperaËnÌho programu Praha ñ Konkurenceschopnost (OPPK), v r mci v zvy Ë. 13 OPPK, do prioritnì osy 2 ñ éivotnì prost edì, Oblast podpory 2.1. ñ Revitalizace a ochrana zemì. V z Ì letoönìho roku bychom se mïli dozvïdït, zda jsme s naöì û dostì uspïli, zda zìsk me poûadovanè finance. SouË stì Centra äeberov je i öpejchar v ulici V Ladech. Zde jiû probìh revitalizace a vöichni vï Ìme, ûe öpejchar slavnostnï otev eme 1. z Ì 2014 u p Ìleûitosti prvnìho ökolnìho dne a oslav 110. v roëì zaloûenì z kladnì ökoly v äeberovï. 3. Deöùov kanalizace v HrnËÌ Ìch»ervnovÈ povodnï v roce 2013 uk zaly naöì dlouholetou spr vnost snahy o vy eöenì odvodu povrchov ch vod v HrnËÌ Ìch v uli- 12 3/2014 ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE

14 RADNICE v kupy pozemk pod nimi od soukrom ch majitel. V tomto volebnìm obdobì byly dokonëeny rekonstrukce ulic Za ämatlìkem, V B ezì, JezevËÌ, U äkolky a Ë st ulice V Zat Ëce. Pro lepöì orientaci n vötïvnìk naöì mïstskè Ë sti a nejen jich jsme osadili p te nì komunikace smïrovkami s n zvy boënìch a navazujìcìch ulic a d leûit ch objekt. cìch OsvÏtov, Lipensk a v Zat Ëce. Proto jsme pro eöenì havarijnì situace mohli vyuûìt jiû zpracovanè projektovè dokumentace vëetnï platnèho rozhodnutì o umìstïnì stavby. IntenzivnÌ aktivitou v krizovèm povodúovèm öt bu se n m poda ilo zìskat znaënou Ë st prost edk pro realizaci odvodu povrchov ch vod v nejvìce postiûenè Ë sti HrnËÌ z dotacì hl. m. Prahy. Zbytek jsme dofinancovali z daru poskytnutèho spoleënostì I.C.P. Group, s.r.o., zastupovanou obëanem HrnËÌ panem JUDr. Ond ejem Davidem. 4. Komunikace spïönï se n m da Ì pokraëovat v rekonstrukcìch komunikacì ve spolupr ci s Odborem mïstskèho investora hl. m. Prahy (OMI). SouË stì tïchto rekonstrukcì jsou i 5. Cyklostezky Pr bïûnï investujeme do oprav a drûby cyklostezek na zemì mïstskè Ë sti. Zda a jak se n m naöe sliby z programovèho prohl öenì poda ilo naplnit, jiû posuôte samiö ZastupitelÈ MÏstskÈ Ë sti Praha-äeberov: Ing. Petra Venturov, starostka (SNK PRO LEPäÕ OBEC) RNDr. Michaela Archalousov, mìstostarostka (SNK PRO LEPäÕ OBEC) Mgr. KvÏta Vitvarov, mìstostarostka (ObËansk demokratick strana) Jan Kastner, p edseda finanënìho v boru (SNK PRO LEPäÕ OBEC) Jaroslav Chaloupka (SNK PRO LEPäÕ OBEC) Marta Hrub (TOP 09) Mgr. ZdenÏk Paroulek, p edseda kontrolnìho v boru (SNK N ö domov äeberov ñ HrnËÌ e) ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE 3/

15 RADNICE Prokopsk pouù 2014 a PivnÌ slavnosti 2014 TermÌn: p tek 4. Ëervence od do hodin sobota 5. Ëervence od do hodin nedïle 6. Ëervence od do hodin Vöechny obëany a p tele naöì mïstskè Ë sti zveme na Prokopskou pouù, jejìû sou- Ë stì jsou i PivnÌ slavnosti. HlavnÌ program se uskuteënì ve sportovnï oddechovèm are lu u fotbalovèho h iötï mezi äeberovem a HrnËÌ i. Program p tek a sobota SouË stì programu budou sportovnì turnaje a kl nìö ñ Mal kopan 4+1 ñ Ochutn vky 30 druh piv ñ SoutÏûe v pozn v nì druh piv, v rychlosti vypitì p llitru atd. Program nedïle möe svat v HrnËÌ Ìch v kostele sv. Prokopa komentovan prohlìdka kostela sv. Prokopa spoleën odchod do äeberova ñ procesì (podèl hlavnì silnice aû k sv. Janu, ulicì V Ladech ke zvoniëce, kolem ökoly a rybnìku Br dek do sportovnìho are lu äeberov) p Ìchod do sportovnìho are lu slavnostnì zah jenì pouti vyhodnocenì soutïûe O nejlepöì pouùov kol Ë 13.00ñ22.00 tradiënì pouùovè atrakce, hudbaö ZNOVUOBNOVENÕ PROKOPSK POUTI V ûenì spoluobëanè, r di bychom v s vöechny pozvali nejen na Prokopskou pouù, kter se uskuteënì v nedïli 6. Ëervence, ale takè k Ëasti v novè soutïûi. P ipravujeme soutïû O nejlepöì pouùov kol Ë. Na nedïli je p ipraven velmi zajìmav program, kter najdete d le v jinè Ë sti Zpravodaje, ale pro naöi soutïû m me p ipraven velk bìl stan, kter bude umìstïn ve sportovnìm are lu v äeberovï vedle multifunkënìho h iötï. Tam m ûete mezi 10 a 12 hodinou p inèst ÑsvÈ kol Ëeì, budou p ipraveny stoly, kde budou vöechny vystaveny. Porota bude pïtiëlenn a bude ochutn vat vöechny donesenè dobroty. SlavnostnÌ vyhodnocenì soutïûe probïhne hned na vod celèho odpoledne, tedy ve 14 hodin. VÌtÏzovÈ pouze musì slìbit, ûe umoûnì zve ejnïnì recept na webov ch str nk ch naöì mïstskè Ë sti. Samoz ejmï na vìtïze Ëek odmïna! R da bych v s vyzvala k Ëasti a poû dala, pokud se do soutïûe p ihl sìte, prosìm, kontaktujte mne na nebo na adu MÏstskÈ Ë sti Praha äeberov u LÌdy Dvo kovè ñ staëì p r dnì p ed poutì (abych zajistila dostatek stol ). R da od V s dostanu i dalöì n mïty Ëi n vrhy na Ëleny poroty. DÏkuji a tïöìm se na setk nì KvÏta Vitvarov 14 3/2014 ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE

16 RADNICE V MÏstskÈ Ë sti Praha-äeberov, v HrnËÌ Ìch, se dochoval st edovïk kostelìk sv. Prokopa. P edstavuje historicky v raznï nejstaröì sakr lnì stavbu v celèm regionu. Prokopsk pouù se kon vûdy prvnì nedïli po sv tku sv. Prokopa (4.7.). Z historie hrnëì skèho kostela sv. Prokopa nenì jasnè, kdy byl zaloûen a v jakèm slohu byl postaven. NÏkte Ì znalci kladou jeho poë tky nejpozdïji do prvnì poloviny 13. stoletì, tedy jeötï do obdobì konëìcìho rom nskèho slohu. VÏtöina odbornìk se p ikl nì k n zoru, ûe kostel vznikl nejpozdïji v poslednì t etinï 13. stol., tedy v obdobì ranè ËeskÈ gotiky. V pìsemn ch pramenech ze 14. stoletì (r. 1352?) je tento kostel uv - dïn jako farnì, coû by p edpokl dalo takè h bitov a ökolu. PodacÌ pr vo ke kostelu pat ilo v tè dobï cisterci ckèmu kl öteru na Zbraslavi. V dobï husitskè byl majetek zbraslavskèho kl ötera zkonfiskov n a p idïlen praûsk m mïöùan m. Na zdejöì fa e se tehdy usadili utrakvistiëtì knïûì (podobojì), z nichû je zn m jmènem jenom Jeron m. Ve t icetiletè v lce, po por ûce protestantsk ch stav na BÌlÈ ho e, byly HrnËÌ e, aû na dva objekty, kostel a faru, zniëeny. HrnËÌ sk farnost zanikla a HrnËÌ e byly p ipojeny k farnosti v JirËanech. Po skonëenì t icetiletè v lky byla p i reorganizaci farnostì zdejöì farnost roku 1736 obnovena a fara znovu obsazena. NemÏla vlastnì farnìky, ti doch zeli do Kunratic. Kolem roku 1700 byl gotick kostel sv. Prokopa barokizov n a to tak d kladnï, ûe na objektu nebylo ponech no nic viditelnèho, co by p ipomìnalo jeho gotickou minulost. DuchovnÌ spr vci hrnëì skè farnosti zpoë tku bydleli v äeberovï a vlastnì budovu v HrnËÌ Ìch zìskali aû roku PatrnÏ pro naprost nedostatek hmotn ch prost edk byla hrnëì sk farnost v roce 1842 zruöena a zdejöì vï ÌcÌ obec p ipojili ke kunratickè farnosti. Tak je tomu dodnes. HrnËÌ sk kostel je jednoduch, prost stavba obdèlnìkovèho p dorysu, ke kterè byla pozdïji na v chodnì stranï za presbyt em p istavïna hranolov vïû s jehlancovou st echou a malou p edsìúkou, slouûìcì nynì jako z kristie a na z padnì stranï kostelnì p edsìú. Z p vodnï t Ì zvon poch zejìcìch z roku 1838 umìstïn ch na vïûi zbyl pouze jeden. Presbyt i loô kostela majì stropy rovnè. Uprost ed kostelnì lodi je na stropï zavïöen öestiramenn mosazn lustr a nad knïûiötïm lampa vïënèho svïtla. Na boënìch stïn ch poblìû oken jsou na kaûdè stranï t Ìramenn mosazn svìtidla. HlavnÌ olt je baroknì. AËkoli je kostel zasvïcen sv. Prokopu, na olt nìm obraze je vyobrazen sv. VojtÏch. PatrnÏ byl tento olt odnïkud darov n. To lze usuzovat takè z toho, ûe byl naho e zkr cen (snìûen), tak se do kostela veöel. Aby mohl b t patron kostela, sv. Prokop, na olt i vyznaëen, byla nad tabern kulem (svatost nkem) umìstïna asi v 18. stoletì jeho busta vy ezan ze d eva. Busta je pozoruhodn tìm, ûe je zde sv. Prokop zn zornïn s opatskou mitrou. Nad ÑbrankamiÑ po obou stran ch tabern kula byly umìstïny rovnïû ze d eva vy ez vanè a polychromovanè sochy stojìcìch sv. Flori na a sv. V clava. Protoûe socha sv. V clava byla v r z kostela odcizena, byly vöechny sochy vy ez vanè ze d eva a volnï umìstïnè uloûeny v depozit i. Na mìsto busty sv. Prokopa byla doëasnï umìstïna s drov socha stojìcìho Krista a na mìsto soch sv. Flori na a sv. V clava byly postaveny elektrickè svìcny p vodnï umìstïnè na obou stran ch tabern kula. Na jiûnì stranï presbyt e je velk, ze d eva vy ez van k Ìû, na severnì stranï presbyt e se zachovala p vodnì d evïn kazatelna. BoËnÌ olt e jsou rozvilinovè z prvnì poloviny 18. stoletì. Na olt i na evangelnì ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE 3/

17 RADNICE (severnì) stranï je vyobrazeno NanebevzetÌ Panny Marie a nad tìmto obrazem je umìstïn menöì obr zek NejsvÏtÏjöÌ Trojice. Na druhèm olt i na epiötolnì (jiûnì) stranï je umìstïn obraz sv. Mikul öe a nad nìm pak obr zek sv. Doroty. V zadnì Ë sti nad vchodem do kostela je d evïn k r s mal mi jednomanu lov mi varhanami se t emi rejst Ìky. P ed schodiötïm na k r je ve stïnï v klenek se s drovou soökou Panny Marie, kter je zde doëasnï umìstïna mìsto d evïnè a polychromovanè soöky. Na z bradlì k ru je uprost ed umìstïn menöì d evïn k Ìû a po jeho stran ch ov lnè obrazy (reprodukce?) ñ Kristus trnìm korunovan a Bo- lestn Panna Maria. KostelnÌ lavice jsou p vodnì, asi z roku 1720 a jsou patrnï staröì neû olt. ObÏtnÌ st l nenì p vodnì, byl zde umìstïn aû po II. vatik nskèm koncilu. Kostel svatèho Prokopa stojìcì na nïkdejöìm h bitovï ohraniëenèm zdì s baroknì vstupnì brankou vytv Ì docela pohlednou krajinnou dominantu. JistÏ stojì za p ipomìnku, ûe hrnëì sk kostel svatèho Prokopa je nejstaröì ze Ëty st le funkënìch praûsk ch kostel zasvïcen ch tomuto patronu. P. Stanislav Hr ch [z publikace Kostely kunratickè farnosti, vyd. 2005] InvestiËnÌ a stavebnì akce na zemì naöì M» Je mi lìto, ûe nemohu splnit, co jsem slìbila v poslednìm ËÌsle Zpravodaje, tedy zah jenì oprav komunikacì V Zat Ëce, Lipensk a OsvÏtov. Jelikoû to vöak nenì vina adu naöì mïstskè Ë sti ani nikoho z vedenì radnice, dovolìm si zde zve ejnit dopis, kter jsem adresovala panu n mïstkovi Ing. Ji Ìmu Nouzovi, kter m infrastrukturu ve svè kompetenci. Po p eëtenì dopisu zjistìte, ûe jiû nemohu slibovat ani vïötit z k iöù lovè koule. NynÌ je pouze v rukou Ëlen Rady hl. m. Prahy, kdy zaënou opravy komunikacì u n s. --- Dopis: V ûen pane n mïstku, Dovoluji se na v s obr tit s û dostì o p evedenì Ë sti financì z rozpoëtu odboru mïstskèho investora do rozpoëtu mïstskè Ë sti urëenè na rekonstrukce komunikacì Ë sti Lipensk a Ë sti OsvÏtov. K tèto û dosti mï vedou n sledujìcì zkuöenosti s rychlostì p ipomìnkov nì a projedn v nì podklad na hlavnìm mïstï Praze: ï V Ëervnu loúskèho roku byly i na zemì naöì mïstskè Ë sti povodnï. ï V d sledku povodnì jsme hlavnì mïsto poû dali o finance na opravy deöùovè kanalizace, kter povodnïmi zcela zkolabovala a tìm ohroûovaly povrchovè vody opït celè zemì HrnËÌ. ï Od Ëervence do listopadu roku 2013 tedy probìhala oprava a rekonstrukce deöùovè kanalizace, kdy veökerè soutïûe a odpovïdnost za realizaci zak zky p ebrala mïstsk Ë st, finance poskytla hl.m. Praha p Ìmo do rozpoëtu mïstskè Ë sti. ï Vzhledem k proveden m oprav m je nezbytnï nutnè opravit i povrchy v Ë sti komunikacì, kde se dïlaly opravy kanalizace. Na tuto skuteënost jsem opakovanï upozor- Úovala jak osobnï, tak mailem. I na z kladï tïchto skuteënostì hl.m.praha zadala ve ejnou zak zku malèho rozsahu na uzav enì smlouvy o dìlo ve ejnè zak zky malèho rozsahu na stavebnì pr ce na stavbu Ë.0106 ÑTV äeberov, etapa 0024 V Zat Ëceì. Tato zak zka mïla n sledujìcì pr bïh: ñ V listopadu 2013 byla zve ejnïna v zva, ñ V prosinci 2013 byla uzav ena soutïû, ñ 9. ledna 2014 tisk byl doruëen do vaöì kancel e, ñ 23. ledna byl na legislativï HMP, kde Ñleûelì vìce neû dva mïsìce, 16 3/2014 ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE

18 RADNICE ñ 1. dubna byl vr cen na OMI, ñ 14. dubna byl doplnïn vr cen na legislativu, kde je do dneönìho dne a nic se nestalo, ñ Z VÃR: Zak zka malèho rozsahu je na hl. m. Praze projedn v na (coû se ned takto Ìci, vzhledem k dèlk m Ñpobytu tiskuì na jednotliv ch pracoviötìch) vìce neû PŸL ROKU. Pro obëana HrnËÌ, kter dennï vol a stïûuje si na stav komunikacì, poökozov nì plot a dalöìho, naprosto NEPOCHO- PITELN STAV, stejnï tak pro mï. ï PevnÏ vï Ìm, ûe hl. m. Praha v co moûn nejkratöì dobï dokonëì rozbïhnutè procesy, tedy: ñ Rada HMP projedn a schv lì uzav enì smlouvy o dìlo ve ejnè zak zky malèho rozsahu na TV äeberov, etapa 0024, tisk Ë ñ Rada HMP projedn a schv lì uzav enì smlouvy o dìlo ve ejnè zak zky malèho rozsahu na zhotovenì projektovè dokumentace a autorsk dozor na TV äeberov, etapa 0017, ËÌslo tisku ï D le, ûe p ipravìte, podpo Ìte a p edloûìte RadÏ HMP: ñ p evod financì z rozpoëtu HMP, Odboru mïstskèho investora Ë stku na realizaci dìla ve ejnè zak zky malèho rozsahu na stavebnì pr ce, tedy realizace rekonstrukce ulice Lipensk etapa 0017 v Ë stce 6,6 mil. KË vëetnï DPH, zad vacì dokumentace na rekonstrukci OsvÏtovÈ a realizaci rekonstrukce OsvÏtovÈ, etapa 0025 v Ë stce 5,8 mil. KË vëetnï DPH. Celkem se tedy jedn o Ë stku 12,4 mil. KË vëetnï DPH. MÏstsk Ë st je p ipravena vöe zadat v souladu se z konem o ve ejn ch zak zk ch v co moûn nejkratöìch termìnech, aby obëanè nemuseli dom chodit v holìnk ch, ale d stojnï v bïûnè obuvi. P evod financì je jistï moûn i z d vodu delimitace Ë sti investic z OMI na PVS, t kajìcì se rekonstrukcì a navyöov nì kapacit splaökovèho systèmu kanalizace na zemì HrnËÌ a tìm snìûenì investiënì Ë sti rozpoëtu OMI. P edem dïkuji za pochopenì a podporu ûivota bïûnèho obyvatele naöì Metropole. Ing. Petra Venturov, starostka --- Jak vidìte, moje p edstava i ze zkuöenostì z rychlostì projedn v nì ve ejn ch zak zek podobnèho rozsahu, nikdy nemohla dojìt tak daleko, ûe nïjak instituce, tedy hl. m. Praha, dok ûe podobnou zak zku projedn vat mìsto standartnìch maxim lnï dvou mïsìc, vìce neû p l roku. PevnÏ vï Ìm, ûe i po tomto podpisu a vaöì podo e, kterou jste nïkte Ì sv mi podpisy projevili, bude Rada hl. m. Prahy koneënï akce schopnïjöì a koneënï projedn uvedenè tisky a rekonstrukce se pohne kup edu. NicmÈnÏ termìn zah jenì jiû nedok ûi sdïlit. Ing. Petra Venturov, starostka 110 let zaloûenì z kladnì ökoly V ûenì, jak jste informov ni, naöe z kladnì ökola v äeberovï bude slavit kr snè v roëì ñ 110 let od zaloûenì. R di bychom si toto v roëì p ipomnïli a d stojnï oslavili. Proto jsme se rozhodli spojit oslavy zaloûenì ökoly se zah jenìm ökolnìho roku 2014/2015 ñ prvnì ökolnì den pondïlì 1. z Ì ChtÏli bychom V s poû dat, pokud m te nïjakè zajìmavè materi ly Ëi fotografie, t kajìcì se naöì z kladnì ökoly, prosìm, doneste je k panu editeli St eötìkovi, ten si materi - ly oskenuje Ëi okopìruje a opït v m je vr tì. R di bychom vytvo ili z tïchto materi l v stavu, aby si lidè mohli minulost naöì ökoly ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE 3/

19 RADNICE prohlèdnout a p iblìûit si tak i ûivot naöich û k. D le bychom v s chtïli poû dat, pokud jste byli û ky ökoly nebo zn te dalöì spoluû ky, kte Ì jiû nebydlì v naöì mïstskè Ë sti, zda je m ûete o tèto akci informovat a pozvat je, nebo na ad sdïlit jmèna a adresy a ad zajistì rozesl nì pozv nek. DÏkujeme za pomoc a tïöìme se na slavnostnì setk nì. Vöichni jste srdeënï zv ni. TÏöÌ se KvÏta Vitvarov éivotnì jubileum Velice r da bych touto cestou jeötï jednou pogratulovala a pop la nejstaröì obyvatelce naöì mïstskè Ë sti, panì Frantiöce ModlitbovÈ k jejìmu ûivotnìmu jubileu. PanÌ Frantiöka v uplynul ch dnech oslavila svè 100 narozeniny. N dhernou oslavu jì p ipravili p telè z farnosti v HrnËÌ Ìch v Bar ËnickÈ rychtï, kterou jsme velice r di na tuto slavnostnì akci zap jëili. * * * P ejeme hodnï zdravì, osobnì pohody a mnoho p tel, kte Ì v tomto ûivotnì obdobì pom hajì. Petra Venturov, starostka Za obsah p ÌspÏvk, kterè n m obëanè zasìlajì, redakce neodpovìd. Jsou zve ejúov ny tak, jak byly do redakce doruëeny. Redakce si vyhrazuje pr vo p Ìliö dlouhè p ÌspÏvky zkr tit. 18 3/2014 ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE

20 Z NAäÕ»TVRTI Potvrzeno: Pan éìdek na svèm pozemku shromaûôuje odpad ÿadu obëan mïstskè Ë sti Praha-äeberov znepokojil nepo dek, kter Ing. VÌtÏzslav éìdek vytvo il na pozemcìch poblìû k iûovatky KunratickÈ spojky a ulice K Labeök m (pozemky parc. Ë. 1418/54 a 1418/56 v katastr lnìm zemì äeberov). NÏkter m obëan m, mezi kterè pat Ì zejmèna vlastnìci okolnìch pozemk, je zn mo, ûe MÏstsk Ë st Praha-äeberov se s tìmto stavem, kter povaûuje za nez konn, nehodl smì it a dlouhodobï usiluje o jeho n pravu. MÏstsk Ë st opakovanï jednala s panem éìdkem, ale doposud bezv slednï. Protoûe jedn nì s panem éìdkem byla ne spïön, mïstsk Ë st se opakovanï obracela na nejr znïjöì st tnì org ny, aby proti postupu p. éìdka zas hly. Jedn nì nïkter ch st tnìch org n vöak bylo moûnè povaûovat v mìrnïjöìm p ÌpadÏ za liknavè, a proto se mïstsk Ë st v listopadu 2011 obr tila na Magistr t hlavnìho mïsta Prahy, aby jako vïcnï p Ìsluön spr vnì org n posoudil, zda poëìn nì pana éìdka je v souladu nebo naopak v rozporu s pr vnìmi p edpisy na seku ochrany ûivotnìho prost edì. Aû v Ëervnu 2013 odbor ûivotnìho prost edì Magistr tu hlavnìho mïsta Prahy vydal rozhodnutì, ve kterèm jednoznaënï urëil, ûe stavebnì materi ly (dle slov pana éìdka pouze uskladnïnè na jeho pozemcìch) jsou odpadem podle z kona o odpadech. Pan éìdek se sice pokusil rozhodnutì Magistr - tu hlavnìho mïsta Prahy zvr tit a podal proti nïmu odvol nì, ale se sv m odvol nìm u Ministerstva ûivotnìho prost edì neuspïl. Ministerstvo ûivotnìho prost edì v noru tohoto roku potvrdilo spr vnost z vïru odboru ûivotnìho prost edì Magistr tu hlavnìho mïsta Prahy a odvol nì pana éìdka zamìtlo. RozhodnutÌ odboru ûivotnìho prost edì Magistr tu hlavnìho mïsta Prahy a rozhodnutì Ministerstva ûivotnìho prost edì povaûuje mïstsk Ë st za zlomovè, neboù ve vöech dalöìch ÌzenÌch jiû st tnì org ny nemusì posuzovat, zda materi l, kter pan éìdek shrom ûdil na sv ch pozemcìch, je odpadem. Z vïr, ûe se jedn o odpad, bude pro ostatnì st tnì org ny z vazn, a v dalöìch ÌzenÌch se jiû st tnì org ny zamï Ì na navazujìcì ot zky, jako nap Ìklad, zda pan éìdek m k nakl d nì s odpadem a jeho shromaûôov nì na svèm pozemku pot ebn povolenì, jakè pr vnì p edpisy pan éìdek poruöil a jak v öe pokuty bude panu éìdkovi uloûena. Proto jiû byl pod n podnït ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE 3/

Z HLINECKÉ RADNICE. je pojata komplexnï a eöì

Z HLINECKÉ RADNICE. je pojata komplexnï a eöì Strana 2 Z HLINECKÉ RADNICE USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY z 10. dnè sch ze rady mïsta Hlinska, kter se konala v pondïlì 2. srpna 2004 v 15.30

Více

Hypotek rnì trh. Hypotek rnì trh

Hypotek rnì trh. Hypotek rnì trh Hypotek rnì trh ObecnÏ lze Ìci, ûe rok 2 a prvnì polovina roku 24 se nesly ve svïtle rostoucìho z jmu o vïrovè produkty hypoteënìch bank, a to i p es nulovou st tnì rokovou dotaci k hypoteënìm vïr m na

Více

Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění

Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění DE-VI s. r. o., Břeclav 1999 é dn Ë st z obsahu tohoto kompendia nesmì b t kopìrov na a rozmnoûov na bez pìsemnèho souhlasu vydavatele. 3 Všeobecné

Více

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006 16.»Ìslo, 2006 Mä Blatensk 2145, 2006 Z OBSAHU: Co bylo a jeötï budeö OkÈnka: PedagogickÈ okènko: Jsou agresivnì? Tvo me s dïtmi doma V tvarnè okènko: Co jsme proûili v mïsìci dubnu SportovnÌ okènko: Dobr

Více

Co najdete v tomto ËÌsle?

Co najdete v tomto ËÌsle? OBSAH Co najdete v tomto ËÌsle? VODNÕK..................................................... 2 V ûenì..................................................... 2 V ûenì spoluobëanè..........................................

Více

»ESK PÿEKLAD ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE. SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie. Vydala Evropsk unie

»ESK PÿEKLAD ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE. SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie. Vydala Evropsk unie NEPRODEJN ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie P ijato v Postupimi ministry zemì EU, kte Ì zodpovìdajì za zemnì pl nov nì KvÏten

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 2 Vydáno: ÚNOR 2005 Cena: 100 Kč OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 2 Vydáno: ÚNOR 2005 Cena: 100 Kč OBSAH V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY R O Č N Í K LXI SEŠIT 2 Vydáno: ÚNOR 2005 Cena: 100 Kč OBSAH» st normativnì ñ Protokol z mimo dnèho zased nì SmÌöenÈ komise, ustavenè

Více

pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník

pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník S T Á D L E C K Ý Z P R A V O D A J pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník Milí spoluobčané! Letošní vánoční svátky jsou už minulostí, přesto věřím,

Více

Zpráva z jednání Školské rady ZŠ a MŠ Tisá, příspěvková organizace

Zpráva z jednání Školské rady ZŠ a MŠ Tisá, příspěvková organizace Datum konání: 6. 10. 2010 Program: 1. Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti školy 2009/2010 2. Projekt MŠMT Peníze školám 3. Nařízení vlády o odvodu 30% z částky na pomůcky školy zpět do státního

Více

Co najdete v tomto ËÌsle?

Co najdete v tomto ËÌsle? OBSAH Co najdete v tomto ËÌsle? VODNÕK............................................. 2 Slovo starostky........................................ 2 RADNICE.............................................. 2 Ze

Více

Co najdete v tomto ËÌsle?

Co najdete v tomto ËÌsle? OBSAH Co najdete v tomto ËÌsle? VODNÕK..................................................... 2 V ûenì..................................................... 2 Slovo starostky...............................................

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 3 Vydáno: BŘEZEN 2006 Cena: 56 Kč OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 3 Vydáno: BŘEZEN 2006 Cena: 56 Kč OBSAH V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY R O Č N Í K LXII SEŠIT 3 Vydáno: BŘEZEN 2006 Cena: 56 Kč Část normativní OBSAH Pravidla pro poskytování příspěvků a dotací veřejným

Více

Z HLINECKÉ RADNICE. kter bude mezi mïstem a spïön m ûadatelem uzavìr na a na jejìmû

Z HLINECKÉ RADNICE. kter bude mezi mïstem a spïön m ûadatelem uzavìr na a na jejìmû Strana 2 Z HLINECKÉ RADNICE USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY z 11. dnè sch ze rady mïsta Hlinska, kter se konala v pondïlì 30. srpna 2004 v

Více

Co najdete v tomto ËÌsle?

Co najdete v tomto ËÌsle? OBSAH Co najdete v tomto ËÌsle? VODNÕK................................................ 2 Slovo starostky.......................................... 2 RADNICE.................................................

Více

Noviny obce Křoví prosinec 2013

Noviny obce Křoví prosinec 2013 Noviny obce Křoví prosinec 2013 Vážení spoluobčané, zima pomalu klepe na vrátka a začíná období očekávání svátků vánočních. V sobotu 30.11. jsme rozsvítili vánoční stromek u kostela a děti nám zazpívaly

Více

Co najdete v tomto ËÌsle?

Co najdete v tomto ËÌsle? OBSAH Co najdete v tomto ËÌsle? VODNÕK............................................. 2 Slovo starostky........................................ 2 RADNICE.............................................. 2 Ze

Více

Zápis č. 3/2015. ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 7. 5. 2015 v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu.

Zápis č. 3/2015. ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 7. 5. 2015 v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. Zápis č. 3/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 7. 5. 2015 v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. Přítomni: Soňa Černá, JUDr. Marek Starý, Petr Bolina, Jan Franc,

Více

HOSPODAŘENÍ OBCE LUŠTĚNICE ZA ROK 2007

HOSPODAŘENÍ OBCE LUŠTĚNICE ZA ROK 2007 č. 1 / únor 2008 Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou první číslo našeho Zpravodaje v roce 2008, ve kterém bychom Vás rádi informovali o dění v naší obci v uplynulých i nadcházejících měsících.

Více

Schválená usnesení 45. Rady HMP ze dne 22.12.2015

Schválená usnesení 45. Rady HMP ze dne 22.12.2015 R-20039 3203 22.12.2015 k návrhu obecně závazné vyhlášky o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s provozováním pouliční umělecké veřejné produkce na

Více

Co najdete v tomto ËÌsle?

Co najdete v tomto ËÌsle? OBSAH Co najdete v tomto ËÌsle? VODNÕK..................................................... 2 V ûenì spoluobëanè.......................................... 2 RADNICE.....................................................

Více

N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000

N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000 N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000 UPOZORNÃNÕ --------------------------------------------- Ods van vzduch se nesmì odv dït do potrubì, kterè slouûì k odtahu zplodin tepeln ch zdroj

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Červený Újezd 30, 273 51 Unhošť IČ:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 3870-5/16 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům č.p. 47 na pozemku p.č. 335 s pozemkem p.č. 335 a pozemky p.č. 336/1, 336/2 Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Brno-venkov,

Více

Exekutorský úřad Praha 7, pracoviště Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil. U s n e s e n í

Exekutorský úřad Praha 7, pracoviště Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil. U s n e s e n í Exekutorský úřad Praha 7, pracoviště Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil tel: 266 713 022, fax: 266 713 031, mobil: 732 715 862 e-mail: podatelna@exekutor-plasil.cz web

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 5 Vydáno: KVĚTEN 2004 Cena: 40 Kč OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 5 Vydáno: KVĚTEN 2004 Cena: 40 Kč OBSAH V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY R O Č N Í K LX SEŠIT 5 Vydáno: KVĚTEN 2004 Cena: 40 Kč OBSAH» st normativnì ñ ñ Protokol mezi Ministerstvem ökolstvì, ml deûe a tïlov

Více

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU A PROGRAMOVACÕMU MANU LU Pouze pro modely: S A-39 -A S P-39 -A S A-39 -B S P-39 -B S A-38 -A S P-38 -A S A-38 -B S P-38 -B Výrobce: NIVELCO Process Control Co.Ltd. H-1043 Budapest,

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Drahkov č.2/2016 konaného dne 10.6.2016

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Drahkov č.2/2016 konaného dne 10.6.2016 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Drahkov č.2/2016 konaného dne 10.6.2016 Program: 1. Zahájení. 2. Seznámení s programem zasedání. 3. Ustanovení zapisovatele a ověřovatelů. 4. Kontrola usnesení

Více

USNESENÍ z 38. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 26. 5. 2010 (č. usnesení 753/2010-778/2010)

USNESENÍ z 38. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 26. 5. 2010 (č. usnesení 753/2010-778/2010) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 38. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 26. 5. 2010 (č. usnesení 753/2010-778/2010) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Co najdete v tomto ËÌsle?

Co najdete v tomto ËÌsle? OBSAH Co najdete v tomto ËÌsle? VODNÕK............................................. 2 Slovo starostky........................................ 2 RADNICE.............................................. 3 Ze

Více

Co najdete v tomto ËÌsle?

Co najdete v tomto ËÌsle? OBSAH Co najdete v tomto ËÌsle? VODNÕK............................................. 2 Slovo starostky........................................ 2 RADNICE.............................................. 3 Ze

Více

Čtyři atesty a přece není pravá

Čtyři atesty a přece není pravá ZNALECKÁ HLÍDKA Čtyři atesty a přece není pravá Jde o jednu z nejvzácnějších známek naší první republiky, 10 K Znak Pošta československá 1919 na žilkovaném papíru - a nadto v úzkém formátu! Zezadu je opatřena

Více

Co najdete v tomto ËÌsle?

Co najdete v tomto ËÌsle? OBSAH Co najdete v tomto ËÌsle? VODNÕK................................................ 2 Slovo starostky.......................................... 2 RADNICE.................................................

Více

KULTURA, CÕRKVE, SPOLKY...

KULTURA, CÕRKVE, SPOLKY... OBSAH Obsah VODNÕK............................................ 2 Komunikovat nejen o komunikacìch...................... 2 RADNICE............................................. 2 Ze zased nì Zastupitelstva..............................

Více

Místní program obnovy venkova

Místní program obnovy venkova Městys Lhenice, Školní 124, 384 02 Lhenice, IČ: 00250546 Místní program obnovy venkova Aktualizace na období 2011 2014 Úvod Tento Místní program obnovy venkova městyse Lhenice na období let 2011 2014 byl

Více

Co najdete v tomto ËÌsle?

Co najdete v tomto ËÌsle? OBSAH Co najdete v tomto ËÌsle? VODNÕK..................................................... 2 V ûenì..................................................... 2 Slovo starostky...............................................

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE. č. j. ČŠIJ-292/15-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE. č. j. ČŠIJ-292/15-J PROTOKOL O KONTROLE Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Králíky Č.J.: 4904/2011/ÚPSÚ/DN - 7/DN/328.3/ZMUS/Rozh ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ EV. ČÍSLO: A STAVEBNÍ ÚŘAD VAŠE ZN./ZE DNE: SPISOVÝ ZNAK: 328.3 SK. ZNAK/ LHŮTA: A/5 ADRESÁT: LISTŮ DOKUMENTU:

Více

S M L O U V U o poskytnutí účelové dotace č. HS 31/2015. podle 10a zák. č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

S M L O U V U o poskytnutí účelové dotace č. HS 31/2015. podle 10a zák. č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů Plzeňský kraj sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň k podpisu smlouvy oprávněn: Ivo Grüner, náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje, fondů EU, informatiky IČO: 70890366 DIČ: CZ70890366 bankovní spojení:

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 5. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 14. ledna 2015 Rada města Holýšova: 1/2015 schvaluje následující pořad schůze: 1. Zahájení schůze 2. Schválení

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z 16. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÉ HAMRY ze dne 11.02.2013

ZÁPIS A USNESENÍ Z 16. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÉ HAMRY ze dne 11.02.2013 ZÁPIS A USNESENÍ Z 16. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÉ HAMRY ze dne 11.02.2013 Přítomni: František Kubiš, Jaroslav Bradáč, Jaroslav Bradáč ml., Milena Dellingerová, Tomáš Naňka, Petr Novák, Stanislav

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010 Spisový znak: 101 2.2 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisová značka: SEK/4910/2010/PBr Přítomni: 7, dle prezenční listiny Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010

Více

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu.

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu. Cо aбstka 143 SbУбrka zaбkonuй cо. 377 /2001 Strana 7965 377 VYHLAб Sо KA Energetickeбho regulacоnубho uбrоadu ze dne 17. rоубjna 2001 o Energetickeбm regulacоnубm fondu, kterou se stanovуб zpuй sob vyбbeоru

Více

NEZÁVISLÉ PROFESNÍ ODBORY TECHNICKO-HOSPODÁŘSKÝCH ZAMĚSTNANCŮ OKD STANOVY

NEZÁVISLÉ PROFESNÍ ODBORY TECHNICKO-HOSPODÁŘSKÝCH ZAMĚSTNANCŮ OKD STANOVY NEZÁVISLÉ PROFESNÍ ODBORY TECHNICKO-HOSPODÁŘSKÝCH ZAMĚSTNANCŮ OKD STANOVY 1 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Název odborové organizace je Nezávislé profesní odbory technickohospodářských zaměstnanců

Více

ZPRÁVY Z OBCE Doplnění kontejneru na použitý textil

ZPRÁVY Z OBCE Doplnění kontejneru na použitý textil ZPRÁVY Z OBCE Doplnění kontejneru na použitý textil U lihovaru byl umístěn kontejner na použitý textil. Tento textil bude sloužit pro dobročinné účely CHARITĚ SVITAVY. Kontejner na textil, který je umístěn

Více

Zastupitelstvo 23.11.2012

Zastupitelstvo 23.11.2012 Zastupitelstvo 23.11.2012 Obsah: 1. Zahájení 2. Volba zapisovatele, volba ověřovatelů, schválení program zasedání 3. Schválení závěrečného účtu za rok 2011 4. Úprava odměny zastupitelů obce 5. Schválení

Více

Obec Anenská Studánka MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE ANENSKÁ STUDÁNKA NA OBDOBÍ 2016-2018. Zpracováno pro obec Anenská Studánka

Obec Anenská Studánka MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE ANENSKÁ STUDÁNKA NA OBDOBÍ 2016-2018. Zpracováno pro obec Anenská Studánka Obec Anenská Studánka MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE ANENSKÁ STUDÁNKA NA OBDOBÍ 2016-2018 Zpracováno pro obec Anenská Studánka Schváleno na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 12.02.2016.. Růžena

Více

MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ

MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 17. 12. 2015 ev. číslo MK ČR: E 10391 Číslo 7, ročník 21, prosinec 2015 Z usnesení zastupitelstva obce ze

Více

Zápis z ustavujícího zasedání ZO Kobylnice dne 6.11. 2014

Zápis z ustavujícího zasedání ZO Kobylnice dne 6.11. 2014 Zápis z ustavujícího zasedání ZO Kobylnice dne 6.11. 2014 Přítomni: 14 členů ZO Kobylnice, zvolených ve volbách 10. a 11.10.2014 (viz prezenční listina), omluven Jiří Pecl, pracovnice OÚ Jaroslava Urbánková,

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ: 68731957 za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ: 68731957 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Petrůvka Petrůvka 90 763 21 Slavičín 1 datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 21. května 2015 Ing. Vít Sušila KUZL 908/2015 KUSP

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3367/2016

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3367/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3367/2016 o ceně nemovitých věcí v katastrálním území Veverská Bítýška, obec Veverská Bítýška, okres Brno-venkov: pozemku parc. č. 1721/4, včetně příslušenství Objednatel posudku: Účel

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Tutleky, konaného 17.3.2014

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Tutleky, konaného 17.3.2014 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Tutleky, konaného 17.3.2014 Pořadové číslo 19/2014 Místo konáni: Termín: Přítomno: Jednáni řídil: hasičárna 17.3.2014 od 19,30 hod. 9 občanů Oldřich Moravec

Více

Obec Rohatsko. č. 2/2014. Václav Král, Radek Štros, František Šourek ml., Josef Horák, Jiří Štros, Petr Juršťák, David Matějka

Obec Rohatsko. č. 2/2014. Václav Král, Radek Štros, František Šourek ml., Josef Horák, Jiří Štros, Petr Juršťák, David Matějka Obec Rohatsko Z Á P I S z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatsko konaného dne 28. 12. 2014 od 17-ti hodin v klubovně sportovního areálu Rohatsko. č. 2/2014 Přítomní zastupitelé: Přítomní občané:

Více

VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNÍHO AREÁLU OBCE HŘEBEČ

VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNÍHO AREÁLU OBCE HŘEBEČ PROVOZNÍ ŘÁD VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNÍHO AREÁLU OBCE HŘEBEČ Provozovatel : Obec Hřebeč Vymezení plochy víceúčelového sportovního areálu: pozemková parcela č. 1106/1,1106/7 Každý návštěvník je povinen seznámit

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

Z á p i s. ze schůze Rady města Kuřimi č. 10/2014 konané dne 20. 3. 2014

Z á p i s. ze schůze Rady města Kuřimi č. 10/2014 konané dne 20. 3. 2014 Z á p i s ze schůze Rady města Kuřimi č. 10/2014 konané dne 20. 3. 2014 Přítomni: Jiří Filip Koláček, MBA 1. místostarosta PaedDr. David Holman, MBA, Ing. Oldřich Štarha členové rady města. Omluven: Mgr.

Více

Návrh závěrečného účtu obce Všejany za rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Všejany za rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Všejany za rok 2014 Rozpočet obce Všejany na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem obce dne 17.12.2013 v celkové výši 6.048.720,- Kč. Rozpočet byl sestaven jako přebytkový na

Více

č. 185/2015 č. 187/2015 schvaluje odměny členům Redakční rady časopisu U nás za 2. Q. 2015 dle návrhu předkladatele viz příloha tohoto usnesení.

č. 185/2015 č. 187/2015 schvaluje odměny členům Redakční rady časopisu U nás za 2. Q. 2015 dle návrhu předkladatele viz příloha tohoto usnesení. USNESENÍ RADY ze dne 13. 7. 2015 Rada MČ Praha-Libuš č. 185/2015 1. schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností AGRO Jesenice u Prahy a.s., Vestecká 2, 252 41 Hodkovice na zajištění odběru a svozu

Více

Zápis a USNESENÍ RADY OBCE

Zápis a USNESENÍ RADY OBCE Zápis a USNESENÍ RADY OBCE 14. schůze konaná dne: 11. 7. 2011 Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Veselá, p. Kiková, Ing. Boček, Ing.Kohut, Omluven: Ing. Dagmar Veselá místostarostka obce Ing. Soňa Blahutová

Více

MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín

MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín vyhlašuje usnesením Zastupitelstva MČ Praha Zličín ze dne 16.12.2015 PROGRAM PODPORY VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE MČ PRAHA - ZLIČÍN Vyhlášené

Více

HUSINECKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO

HUSINECKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO HUSINECKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 94 Výtisk zdarma Máme tentokrát před volbami rušno.. Setkání s kandidáty, ve schránkách programy i celé kampaně. Šest kandidátek tu zřejmě nikdy nebylo. Osud Husince nám tedy

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-500/10-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-500/10-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIA-500/10-A Název školy: Mateřská škola, Praha 4, Táborská 19 Adresa: Táborská 19/122, 140 00 Praha 4 Identifikátor: 600 036 278 IČ: 47

Více

1. Kontrola usnesení. V usnesení ze zasedání OZ dne 18.6.2003 nebyly uloženy žádné konkrétní úkoly.

1. Kontrola usnesení. V usnesení ze zasedání OZ dne 18.6.2003 nebyly uloženy žádné konkrétní úkoly. Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 16.7.2003 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p. R.Sýkora, p.f.farář, p.v.farář, p.l.dyková, p.b.wolf, p. H.Kovářová, p.k.schwarz,

Více

Úřední hodiny starostky Od 1.11.2013 budou úřední hodiny starostky totožné s úředními hodinami Obecního úřadu.

Úřední hodiny starostky Od 1.11.2013 budou úřední hodiny starostky totožné s úředními hodinami Obecního úřadu. Zpravodaj obce Palonín Volby Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se konají ve dnech 25. - 26.10. 2013 : pátek 25.10. od 14:00 do 22:00 hod sobota 26.10. od 8:00 do 14:00 hod. Dotace- zatrubnění

Více

STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU

STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU CÍL STANDARDU 1) Tento standard vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon ) a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou

Více

RO 26. VÝTAH z USNESENÍ z 26. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 14.11.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 26. VÝTAH z USNESENÍ z 26. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 14.11.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 26. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK MĚSTEČKA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU Číslo 3 /březen 2013

ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK MĚSTEČKA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU Číslo 3 /březen 2013 ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK MĚSTEČKA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU Číslo 3 /březen 2013 *************************************************************** Vážní spoluobčané, v měsíci únoru byly po krátké zimní přestávce

Více

Materiál pro mimořádné zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne 24.06.2014

Materiál pro mimořádné zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne 24.06.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/7019/2014 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor rozvoje oddělení marketingu a školství Polášková Ivana Materiál pro mimořádné zasedání

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro dražbu. Ocenění je provedeno dle zákona č.151/1997 Sb., o oceňování majetku, 2 odst.1 zákona.

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro dražbu. Ocenění je provedeno dle zákona č.151/1997 Sb., o oceňování majetku, 2 odst.1 zákona. ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 2710-5/15 o ceně bytové jednotky č. 1111/2 v rodinném domě č.p. 1111 ul. Banskobystrická ležící na st. 1447 v kú a obec Šumperk, okr. Šumperk a podíl na pozemku st.p.č. 1447, 1462/10.

Více

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací 1 PRACOVNÕ KNIHA Ë. 1/96 Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací RNDr. Jiří Dvořák, CSc. Mgr. Dan Smítal 2 O B S A H 1. vod.................................................................

Více

Zápis ze 018. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 25. 07. 2011 od 13:00 hodin 26.07.2011 od 15:00 hodin.

Zápis ze 018. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 25. 07. 2011 od 13:00 hodin 26.07.2011 od 15:00 hodin. Zápis ze 018. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 25. 07. 2011 od 13:00 hodin 26.07.2011 od 15:00 hodin. Dne 25.07.2011 Přítomni: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Zdeňka

Více

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -.

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. Škol (MŠMT) P 1-04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. čtvrtletí 2010 Pokyny a vysvětlivky pro vyplnění Do nadpisu výkazu

Více

Ovoce do škol Příručka pro žadatele

Ovoce do škol Příručka pro žadatele Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz Ovoce do škol Příručka pro žadatele OBSAH 1. Základní informace 2. Schválení pro dodávání produktů 3. Stanovení limitu

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 24. 9. 2015 Bod pořadu jednání: Finanční narovnání vztahu mezi statutárním městem Liberec a Michalisem Dzikosem Finanční

Více

Zápis RM ze dne 18. 6. 2014

Zápis RM ze dne 18. 6. 2014 U S N E S E N Í z 9. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne 18. 6. 2014 Schválení programu jednání RM Upravený program: 1. Schválení programu jednání RM 2. Rozpočtové opatření 4/2014 3. Prodloužení

Více

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto Statutární město Přerov IČ: 003 01 825 DIČ: CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov zastoupené náměstkem primátora Pavlem Košutkem (dále jako Město ) MMPr/SML/2183/2015 a Česká

Více

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 16.11.2010

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 16.11.2010 1 Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 16.11.2010 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni všichni členové ZO. Zasedání je usnášeníschopné,

Více

ZÁPIS A USNESENÍ č. 46

ZÁPIS A USNESENÍ č. 46 ZÁPIS A USNESENÍ č. 46 ze 45. zasedání Zastupitelstva obce Nepolisy konaného dne 25. 9. 2014 od 18,00 hod. v sále pohostinství Na Nové Přítomno: 9 členů dle presenční listiny Program: 1) Zahájení 2) Určení

Více

Program rozvoje obce. Lovčice

Program rozvoje obce. Lovčice Program rozvoje obce Lovčice změna č. 1 Obsah: 1. Administrativní, technické a bezpečnostní zajištění chodu obce... 2 2. Bydlení... 2 3. Doprava... 3 4. Kulturní a historické památky... 3 5. Občanská vybavenost...

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-780/11-Z. Příspěvková organizace. Zdeňkou Michutovou, ředitelkou školy

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-780/11-Z. Příspěvková organizace. Zdeňkou Michutovou, ředitelkou školy Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIZ-780/11-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Vsetín, Na Kopečku 13, příspěvková organizace Na Kopečku

Více

Směrnice DSO Horní Dunajovice a Želetice - tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV. Dlouhodobý majetek. Typ vnitřní normy: Identifikační znak: Název:

Směrnice DSO Horní Dunajovice a Želetice - tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV. Dlouhodobý majetek. Typ vnitřní normy: Identifikační znak: Název: Typ vnitřní normy: Směrnice DSO Horní Dunajovice a Želetice - tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV Identifikační znak: Název: Dlouhodobý majetek Vazba na legislativu: Závazné pro: Zákon č. 563/1991 Sb.,

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-112/10-U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-112/10-U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-112/10-U Mateřská škola Velká Bukovina, okres Děčín Adresa: 407 29 Velká Bukovina 184 Identifikátor: 600 075 320 IČ: 72

Více

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA Čj. ČŠIT-521/16-T Název právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Středisko volného času Rýmařov, okres Bruntál Okružní 10, 795 01 Rýmařov

Více

Usnesení z prvního zasedání zastupitelstva obce Radotín konaného dne 4. ledna 2012

Usnesení z prvního zasedání zastupitelstva obce Radotín konaného dne 4. ledna 2012 z prvního zasedání zastupitelstva obce Radotín konaného dne 4. ledna 2012 ad 1) informaci o splnění všech úkolů z minulých zasedání ad 2) informaci o vyhlášení platnosti obnovení operátu. Pro občany tím

Více

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška)

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška) Exekutorský úřad Chomutov Mgr. Jan Peroutka,soudní exekutor Revoluční 48, 430 01 Chomutov, IČ: 66225108, DIČ: CZ6805280988 Tel/Fax: 474 335 579, e-mail: info@exekucecv.cz, mobil : 774 760 744, DS: n7tg8u3

Více

Sp.zn.: VÝST-10/2011/Kr Mohelnice, dne 16.3.2011 Č.j.: VÝS/7314-11/10-2011/Kree ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Sp.zn.: VÝST-10/2011/Kr Mohelnice, dne 16.3.2011 Č.j.: VÝS/7314-11/10-2011/Kree ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Mohelnice - odbor výstavby U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice telefon 583 452 111, fax 583 452 151 www.mohelnice.cz e-mail: mesto@mohelnice.cz, IDDS: 6qtbthy Vyřizuje: Eva Krejčí, samostatný

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 11. 04. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 11. 04. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 11. 04. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. 2/2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Jitka Leflerová, Petr Sejkora, Miroslava

Více

Znalecký posudek 052 EX 149/09. Pořadové číslo: 2986-057/14

Znalecký posudek 052 EX 149/09. Pořadové číslo: 2986-057/14 052 EX 149/09 Znalecký posudek Pořadové číslo: 2986-057/14 Předmět posudku: Znalecký posudek o obvyklé ceně bytu č. 1413/9, který je vymezen v bytovém domě č.p. 1412-1413 na třídě Edvarda Beše v Hradci

Více

Komentář k tabulce plnění rozpočtu za I. pololetí 2011

Komentář k tabulce plnění rozpočtu za I. pololetí 2011 Ekonomický odbor Nám. Míru 1, pošt. přihrádka 18, 407 77 Šluknov Komentář k tabulce plnění rozpočtu za I. pololetí 2011 Městskému úřadu Šluknov byla na rok 2011 přidělena od Krajského úřadu Ústeckého kraje

Více

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění II.

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění II. S M L O U V A O D Í L O uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. I. Smluvní strany Objednatel: Město Bílina Břežánská 50/4, 418 31 Bílina Zastoupení:

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 17.05.2012

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 17.05.2012 Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 03.05.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 17.05.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh dodatku č.2 ke smlouvě o dílo č. 08/08/DSP stavby "Rekonstrukce

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 Signatura: af2ls102 Okresní pracoviště Litoměřice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/zařízení: Dům dětí a mládeže ELKO, Lovosice,

Více

F02: Oznámení o zakázce

F02: Oznámení o zakázce F02: Oznámení o zakázce Kostel Narození Panny Marie v Želivě středisko pro duchovní a kulturní obnovu regionu restaurátorské práce vnitřní mobiliář ID formuláře: 539792 Evidenční číslo zakázky: 492764

Více

DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ

DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ Článek 1. Základní ustanovení Tento Dražební řád stanoví organizaci a průběh dražby nemovitostí (dále jen dražba) realizované soudním exekutorem při provádění exekucí

Více

OBEC OSTRÁ Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místních poplatcích

OBEC OSTRÁ Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místních poplatcích OBEC OSTRÁ Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Ostrá se na svém zasedání dne 22.12.2015 usnesením č.7/13 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Oznámení o zahájení vodoprávních řízení a pozvánka k ústnímu jednání VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Oznámení o zahájení vodoprávních řízení a pozvánka k ústnímu jednání VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ dle rozdělovníku Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ telefon Datum S-MHMP-421162/2014 Č.j. MHMP-47065/2015/OZP-II/Fi Ing. Fidranská

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 12. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 14.05.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Daně a organizační jednotky Junáka

Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Daně a organizační jednotky Junáka Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Daně a organizační jednotky Junáka Metodický list je věnován všem druhům daní, které patří do daňového systému ČR mimo daně z příjmů. Této dani je věnován samostatný

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo ZP-5608 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 2622/3 Katastrální údaje : Kraj Olomoucký, okres Přerov, obec Přerov, k.ú. Přerov Adresa nemovitosti: Alšova 2622/1, 750 02

Více

OB»AN KRITIZUJÕ, ZASTUPITEL ODPOVÕDAJÕ...

OB»AN KRITIZUJÕ, ZASTUPITEL ODPOVÕDAJÕ... OBSAH Obsah VODNÕK........................................................ 2 MÌstnÌ volebnì poloëas je tu........................................ 2 RADNICE.........................................................

Více

na prodej nemovitosti objektu č.p. 9 - Chrudim VI. kolo(4)

na prodej nemovitosti objektu č.p. 9 - Chrudim VI. kolo(4) 1 KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE Ředitel krajského ředitelství policie č.j. KRPE-63189-2/ČJ-2015-1700VZ Pardubice dne 7. srpna 2015 Počet stran: 6 Vyhlašovatel: Česká republika - Krajské

Více