Co najdete v tomto ËÌsle?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Co najdete v tomto ËÌsle?"

Transkript

1

2 OBSAH Co najdete v tomto ËÌsle? VODNÕK Slovo starostky RADNICE Ze zased nì Zastupitelstva UD LOSTI, ANKETY, PODNÃTY nejen zastupitel OhlÈdnutÌ za uplynul m volebnìm obdobìm 2010ñ Prokopsk pouù 2014 a PivnÌ slavnosti InvestiËnÌ a stavebnì akce na zemì naöì M» let zaloûenì z kladnì ökoly éivotnì jubileum Z NAäÕ»TVRTI Potvrzeno: Pan éìdek na svèm pozemku shromaûôuje odpad Velkoobjemov odpad Jak jsme volili do EvropskÈho parlamentu Z historie naöì obce: VybranÈ kapitoly z kroniky obcì äeberov a HrnËÌ e äkolstvõ A DÃTI Zpr viëky z mate skè ökoliëkyö Z kladnì ökola V Ladech SPOLKY, KULTURA, CÕRKVE Bar Ënick rychta HrnËÌ ötì bar ËnÌci Sbor CÌrkve bratrskè v äeberovï Kostel svatèho Prokopa v HrnËÌ Ìch Spolky Z NAäEHO OKOLÕ Nebojte se roje vëel, nejsou agresivnì INZERCE ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE 3/2014 1

3 VODNÕK Slovo starostky V ûenì obyvatelè HrnËÌ a äeberova, p ed pr zdninami bych v m r da pop la kr snè a pohodovè dovolenè a snad kr snè poëasì. LÈto plnè sportu a pohody. ChtÏla bych podïkovat vöem, kte Ì se podìleli na spolupo d nì dïtskèho dne. NesmÌm zapomenout na Tom öe Hertla, kter udïlal radost mnoha dïtem, aniû o tom t eba s m vïdïl. St j TROJAN p jëila zdarma konï na projìûôky, Ëehoû dïti vìce neû t i hodiny v kuse plnï vyuûily. Na stanoviötìch jako kaûd rok ochotnï pom hali Bar ËnÌci, Jana Stangelov, manûelè Paroulkovi, vöichni zamïstnanci adu (mïli po pracovnì dobï), vïtöina zastupitel, panì uëitelky ze z kladnì ökoly i z mate skè ökolky, uëitelè z English Wonderland, manûelè Rajtorovi, nesmìm takè zapomenout na kolegu starostu mïstskè Ë sti Praha jezd Vaöka Drahor da a kolegu starostu mïstskè Ë sti Praha K eslice Martina TrefnÈho, kter n m p jëil dva bezdr tovè mikrofony. VÏcnÈ ceny n m pomohlo zajistit velikè mnoûstvì sponzor. Pat Ì mezi nï rodina Prusova, jejìû peka stvì n s z sobuje kaûd rok, velkoobchod masa a uzenin pana Bartoöe z HrnËÌ, kter daruje öpek Ëky na opèk nì, pana Mal Ëka z fotbalovèho stadionu, kter n m poskytuje elektrick proud a dalöì a dalöì dobrovolnìky. VäEM DÃKUJI ZA POMOC A PODPORU, jejìû odmïnou je spokojen dïtsk smïv. SkuteËnost pr zdnin a dovolen ch vöak neznamen, ûe se u n s nic nedïje. Na str. 14 se dozvìte, ûe pro v s m me p ipravenè PIVNÕ SLAVNOSTI A PROKOP- SKOU POUç. D le oslavy zaloûenì z kladnì ökoly, o kter ch se doëtete vìce v dalöìm ËÌsle Zpravodaje. Vöechny dalöì d leûitè informace najdete uvnit Zpravodaje. P eji v m pohodovè ËtenÌ a HUR na pr zdniny!!! Petra Venturov, starostka politickè hnutì PRO PRAHU 2 3/2014 ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE

4 RADNICE Ze zased nì Zastupitelstva 30. ZASED NÕ ZASTUPITELSTVA V po adì t ic tè zased nì zastupitelstva probïhlo 24. b ezna v zasedacì mìstnosti adu mïstskè Ë sti za Ëasti vöech zastupitel. Bylo zah jeno starostkou Ing. Petrou Venturovou v a vïnovalo se p ipravenèmu programu: VSTUP DO V ZVY OPPK ñ SCHV LENÕ SPOLUFINANCOV NÕ PROJEKTU CENTRUM äeberov ñ REVITALIZACE (ETAPA A) ZastupitelÈ odsouhlasili pod nì û dosti o dotaci na projekt Centrum äeberov ñ revitalizace (etapa A) v r mci v zvy Ë. 13 OperaËnÌho programu Praha ñ Konkurenceschopnost (OPPK). Nav zali tak na norovè zased nì, kde bylo schv leno uzav enì p ÌkaznÌ smlouvy se spoleënostì INstrategy. Jednou z podmìnek pro p ijetì û dosti je z vazek ûadatele ke spolufinancov nì danèho projektu ve v öi 7,5 % zp sobil ch v daj. Zastupitelstvo p ijetì tèto podmìnky v podobï poûadovanè poskytovatelem dotace p ijalo. P edpokl dan rozpoëet projektu ve v öi KË tedy zahrnuje KË z rozpoëtu mïstskè Ë sti Praha-äeberov. Projekt zahrnuje revitalizaci öp charu v ulici V Ladech umoûúujìcì p emïnu tohoto objektu na spoleëensko kulturnì za ÌzenÌ a p Ìpravu plochy sousednìho hospod skèho dvora na vybudov nì n mïstì. N sledovalo schv - lenì Smlouvy o smlouvï budoucì n jemnì s Druûstvem Centrum äeberov, protoûe dalöì podmìnku pro p ijetì û dosti o dotaci je doloûenì vlastnick ch Ëi obdobn ch vztah k p edmïtu projektu. Smlouva se t k jen pozemk urëen ch pro budoucì n mïstì, kterè vlastnì toto druûstvo, öp char je ve svï enè spr vï mïstskè Ë sti. SCHV LENÕ»ETNÕCH Z VÃREK ZÿIZOVAN CH ORGANIZACÕ Zä, PRAHA 4, V LADECH 6 A Mä, PRAHA 4, NA PÿÕ»N MEZI 186 Z k. Ë. 563/1991 Sb., a vyhl. Ë. 383/2009 sb., stanovì pro vybranè ËetnÌ jednotky povinnosti odevzd vat do Centr lnìho systèmu ËetnÌch informacì st tu (CS IS) informaci o schv lenì/neschv lenì ËetnÌ z vïrky za danè ËetnÌ obdobì. Na z kladï tèto skuteënosti zastupitelstvo schv liloì ËetnÌ z vïrky z Ìzen ch p ÌspÏvkov ch organizacì, tedy mate skè ökoly a z kladnì ökoly. PRAVY ROZPO»TU». 2/2014 P idïlen Ëelov neinvestiënì dotace z prost edk hl. m. Prahy pro MÌstnÌ lidovou knihovnu ve v öi 1100 KË byla p ijata zastupitelstvem formou druhè rozpoëtovè zmïny v tomto roce. ROZPO»TOV V HLED M» PRAHAäEBEROV NA ROKY 2015ñ2019 RozpoËtov v hled mïstskè Ë sti na uvedenè obdobì p ijalo zastupitelstvo v souladu se z konem Ë. 250/2000 Sb., o rozpoëtov ch pravidlech zemnìch rozpoët, v platnèm znïnì. Dle ustanovenì ß 3 uvedenèho z kona je rozpoëtov v hled v z - kladnìch p Ìjmech a v dajìch na roky 2015ñ 2019ì zve ejnïn obvyklou formou. ROZPUäTÃNÕ REZERVNÕHO FONDU Zä, PRAHA 4, V LADECH 6 Na z kladï û dosti pana editele z kladnì ökoly, Praha 4, V Ladech 6 o rozpuötïnì rezervnìho fondu ökoly za Ëelem v mïny star ch poruchov ch kopìrovacìch stroj schv lili zastupitelè rozpuötïnì rezervnìho fondu ökoly ve v öi KË na n kup stroj nov ch. ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE 3/2014 3

5 RADNICE MIMOÿ DN ZASED NÕ ZASTUPITELSTVA Vöichni zastupitelè se v hodin seöli na budoucìm n mïstì ñ p edmïtu projektu Centrum äeberov ñ revitalizace (etapa A) v r mci v zvy Ë. 13 OperaËnÌho programu Praha ñ Konkurenceschopnost (OPPK). Od schv lenì pod nì û dosti v b eznu (viz 30. zased nì) doölo jeötï k up esnïnì rozpoëtu projektu. Zastupitelstvo odsouhlasilo jeho pravu. KoneËn celkov rozpoëet ËinÌ ,13 KË a 7,5 % podìlu zp sobil ch v daj projektu z rozpoëtu MÏstskÈ Ë sti Praha-äeberov ËinÌ ,88 KË * * * 31. ZASED NÕ ZASTUPITELSTVA se seöli Ëlenky a ËlenovÈ zastupitelstva v plnèm poëtu v Bar ËnickÈ rychtï v HrnËÌ- Ìch. Po zah jenì zased nì starostkou Ing. Petrou Venturovou v 17. hodin se zastupitelstvo vïnovalo n sledujìcìm bod m: UZAVÿENÕ PL NOVACÕ SMLOUVY MEZI M» PRAHA-äEBEROV A SICOM, SPOL. S R.O. V prosinci 2013 byl ve smlouvï o spolupr - ci schv len z vazek zpracov nì a schv lenì pl novacì smlouvy do Pl - novacì smlouva byla p ipravena na z kladï dvou objemov ch architektonick ch studiì, kterè shodnï up esnily hranice mezi budoucìm n mïstìm äeberova a zemìm pro budoucì d m pro seniory investora SICOM, spol s r.o. Pl novacì smlouva eöì budoucì p ÌjezdovÈ a p ÌstupovÈ cesty a vïcn b emena pro vybudov nì sìtì. D le je v nì obsaûen odstavec, kter zavazuje obï strany k p ijetì up esúujìcìho dodatku po zpracov nì projektovè dokumentace na d m pro seniory. UZAVÿENÕ SMLOUVY O PRON JMU KIOSKU OB»ERSTVENÕ VE SPORTOVNÃ ODDYCHOV M ARE LU äeberov A UZAVÿENÕ SMLOUVY O SPRAVOV NÕ SPORTOVNÃ ODDYCHOV HO ARE LU DosavadnÌ smluvnì vztah ke kiosku obëerstvenì ve sportovnï oddychovèm are lu äeberov byl kombinacì n jemnì smlouvy a smlouvy o spr vcovstvì are lu. Vznikl na z kladï v bïrovèho ÌzenÌ konanèho v prvnì polovinï roku Zastupitelstvo odsouhlasilo n vrh na rozdïlenì souëasnè platnè smlouvy na dva samostatnè dokumenty. N jemnì smlouva na objekt kiosku obëerstvenì s v öi n jemnèho KË mïsìënï byla uzav ena na z kladï zve ejnïnèho z mïru v obdobì 12.3.ñ K tomuto z mïru nebyly pod ny û dnè p ipomìnky. Vzhledem k dobr m zkuöenostem mïstskè Ë sti se zabezpeëenìm spr vy sportovnï oddychovèho are lu a celkovè spokojenosti s n vötïvnostì, propagacì a pèëì o are l zastupitelstvo uzav elo n jemnì smlouvu na dobu urëitou do s moûnostì prodlouûenì na dalöìch pït let. TÏmto parametr m odpovìd i samostatn smlouva o spr vcovstvì sportovnï oddychovèho are lu uzav en na z kladï v sledku v bïrovèho ÌzenÌ z roku ZÿÕZENÕ PRACOVNÕHO MÕSTA REFERENT/REFERENTKA ÿadu MÃSTSK» STI PRAHA-äEBEROV PRO V KON»INNOSTI DLE Z KONA». 200/1990 SB., O PÿESTUPCÕCH V PLATN M ZNÃNÕ V kon ËinnostÌ dle z kona Ë. 200/1990 Sb., o p estupcìch zabezpeëovala mïstsk Ë st na z kladï p ÌkaznÌ smlouvy se smluvnìm partnerem prost ednictvìm p estupkovè komise starostky mïstskè Ë sti. SmluvnÌ part- 4 3/2014 ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE

6 RADNICE ner vykon val funkci p edsedy tèto komise a ta byla d le tvo ena jednou pracovnicì adu mïstskè Ë sti a z stupkynì z ad ob- Ëan mïstskè Ë sti. Vzhledem k mìstnì znalosti byly zejmèna Ëlenky komise nez Ìdka vystaveny nep ÌjemnÈ konfrontaci s p estupci, pokus m o ovlivúov nì nebo obviúov - nì z podjatosti. Problematick byla i komunikace p edsedy komise s odvolacìm org nem ñ Odborem ûivnostensk m a ob- Ëanskospr vnìm MHMP. Vzhledem k tïmto skuteënostem je p estupkov agenda novï vykon v na ednìkem/ ednicì adu mïstskè Ë sti.»innosti dle p ÌkaznÌ smlouvy byly na z kladï jiû podanè a p ÌkaznÌkem p evzatè v povïdi a na z kladï v povïdnì lh ty ukonëeny k MÏstsk Ë st Praha-äeberov hradila p Ìkazci Ëinnosti konanè v r mci p ÌkaznÌ smlouvy Ë stkou KË mïsìënï.» st prost edk urëen ch rozpoëtem roku 2014 na tuto Ëinnost pro obdobì Ëerven ñ prosinec 2014, t.j KË, je p evedena do rozpoëtu mezd jako super hrub mzda novèho ednìka/ ednice a p epoëìt na na odpovìdajìcì Ë st pracovnìho vazku se vöemi odvody. ObsazenÌ funkce referenta/referentky p estupkovè agendy bylo zabezpeëeno dle z kona Ë. 312/2002 Sb., o ednìcìch zemnï samospr vn ch celk a o zmïnï nïkter ch z kon, v bïrov m ÌzenÌm. V souvislosti s touto zmïnou byl zastupitelstvem takè pozmïnïn organizaënì d M» a odsouhlaseny pot ebnè pravy rozpoëtu. * * * 32. ZASED NÕ ZASTUPITELSTVA Z 32. zased nì zastupitelstva dne 21. kvïtna se omluvila Ëlenka zastupitelstva panì Hrub. OstatnÌ zaëali v zasedacì mìstnosti adu v 17 hodin na pokyn starostky Ing. Petry VenturovÈ projedn vat schv len program: UZAVÿENÕ SMLOUVY O BEZ PLATN V PŸJ»CE» STI PROSTOR OBJEKTU». P. 805 BAR»NICK RYCHTA P edloûen n vrh nav zal na dosavadnì smluvnì vztah se Sdruûenou obcì bar ËnÌk. V souladu s platnou pr vnì pravou byl z mïr vyp jëit bez platnï prostory v objektu Bar ËnickÈ rychty Ë. p. 805 SdruûenÈ obci bar ËnÌk v Praze 4-HrnËÌ Ìch zve ejnïn od do K z mïru nebyly pod ny û dnè p ipomìnky. Zastupitelstvo schv lilo uzav enì smlouvy o bez platnè v p jëce prostor v objektu Bar ËnickÈ rychty Ë. p. 805 ñ mìstnost o rozloze cca 30 m 2 v prìzemì vpravo od vchodu do objektu ñ se Sdruûenou obcì bar ËnÌk v Praze 4-HrnËÌ Ìch na dobu neurëitou za Ëelem setk v nì Ëlen a po d nì vlastnìch kulturnìch akcì. SCHV LENÕ»ETNÕ Z VÃRKY ROKU 2013 V souladu s platn mi pr vnìmi p edpisy a usnesenìm Rady hlavnìho mïsta Prahy Ë. 843 ze dne , kterè stanovì metodick pokyn k organizaci ËetnÌch z vïrek schvalujì jednotlivè mïstskè Ë sti ËetnÌ z vïrku k rozvahovèmu dni p edch zejìcìho roku. PRAVY ROZPO»TU M» PRAHAäEBEROV». III/2014 Na z kladï usnesenì Zastupitelstva hl. m. Prahy zastupitelstvo mïstskè Ë sti Praha-äeberov schv lilo t etì rozpoëtovè pravy rozpoëtu mïstskè Ë sti v n sledujìcì skladbï: ï nav öenì rozpoëtu ve v öi KË za pouûitì poloûky 8115 financov nì na akci V stavba Zä ñ projektov p Ìprava ORG 31 ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE 3/2014 5

7 RADNICE ñ ponech nì nevyëerpan ch Ëelov ch prost edk na projektovou p Ìpravu z rozpoët 2010ñ2013 k vyuûitì v roce 2014 ï nav öenì neinvestiënì dotace v poloûce 4121 o Ë stku KË, v r mci grantovèho ÌzenÌ na podporu projekt ke zlepöenì stavu ûivotnìho prost edì hl. m. Prahy, kterè se na v dajovè stranï pouûijì v kapitole Zä ï snìûenì prost edk v poloûce Provoz Zä o KË a z roveú nav öenì prost edk o KË v kapitole 3399 kultura ñ spolu Ëast mïstskè Ë sti na financov nì projektu Z kladnì ökoly V Ladech 6 na projekt Vybudov nì z zemì pro ekologickou v chovu p i Zä äeberov, 1. etapa vybudov nì ûivè zahrady a zelenè uëebny v souvislosti s p idïlen m grantem na podporu projekt ke zlepöenì ûivotnìho prost edì hl. m. Prahy ï snìûenì prost edk v poloûce V stavba budovy Zä o KË a z - roveú nav öenì prost edk o stejnou Ë stku v poloûce ñ revitalizace äp charu. ZAD NÕ ZAK ZKY MAL HO ROZSAHU ñ REVITALIZACE äp CHARU V zva k pod nì nabìdky ÑRevitalizace äp charu äeberovì byla zve ejnïna na ednì desce, webov ch str nk ch a profilu zadavatele od do MÏstsk Ë st obdrûela öest nabìdek. Posuzov nì a hodnocenì probìhalo na z kladï hodnotìcìch kritèriì a vah. NabÌdkov cena p edstavovala 80 % v hy, doba z ruky 10 % a v öe pozast vky 10 %. Na prvnìm mìstï se umìstila firma Dudystav, s. r. o., na druhèm TOGET, s. r. o., a na t etìm XEDOS, s. r. o. Zastupitelstvo na z - kladï posouzenì a vyhodnocenì obdrûen ch nabìdek odsouhlasilo uzav enì smlouvy na Revitalizaci äp charu äeberov s firmou DUDYSTAV, s. r. o., za cenovou nabìdku KË bez DPH. Bohumil Sobotka, tajemnìk adu mïstskè Ë sti Praha-äeberov * * * NEJBLIéäÕ DALäÕ ZASED NÕ ZASTUPITELSTVA Zastupitelstvo rokuje zpravidla jednou mïsìënï obvykle v pondïlì. Sch ze vïtöinou zaëìn v 17 hodin. MÌsta zased nì se st ÌdajÌ. Jednou se konajì v budovï adu mïstskè Ë sti v äeberovï (K HrnËÌ m 160), podruhè v Bar ËnickÈ rychtï v HrnËÌ Ìch (K äeberovu 805). Zased nì jsou kon na pouze v p ÌpadÏ, ûe se naplnì obsahovï jejich pl novan program. Pokud nenì program zve ejnïn min. 7 dnì na ednì desce, zased nì se nekon. ï 23. Ëervna ñ Bar Ënick rychta HrnËÌ e ï Ëervenec, srpen dle pot eby ñ zasedacì mìstnost adu, äeberov ï 22. z Ì ñ zasedacì mìstnost adu, äeberov Program najdete vûdy v dostateënèm p edstihu, minim lnï 7 dnì p ed kon nìm zased nì, na ve ejnè desce na internetu i na budovï adu mïstskè Ë sti a takè na jednotliv ch v vïsk ch tu a tam rozmìstïn ch v äeberovï i v HrnËÌ Ìch. Aktu lnì ednì deska na internetu: Petra Venturov, starostka 6 3/2014 ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE

8 UD LOSTI, ANKETY, PODNÃTY nejen zastupitel OHL DNUTÕ ZA UPLYNUL M VOLEBNÕM OBDOBÕM 2010ñ2014 RADNICE V ûenì spoluobëanè, za p r t dn skonëì volebnì obdobì souëasn ch zastupitel a samoz ejmï rekapitulujeme naöe aktivity. Sami sebe se pt me, co vöechno jsme zvl dli, za co se nemusìme stydït, co se n m nepovedlo a naopak, na co jsme pyönìö V OBLASTI INFORMOVANOSTI ProgramovÈ prohl öenìö ñ zatraktivnìme internetovè str nky, zaktualizujeme diskusnì fûrum, budeme informovat o vöech ve ejn ch zak zk ch vëetnï jejich v sledku. Öa jeho naplnïnì: 1. WebovÈ str nky Naöe mïstsk Ë st provozuje webovè str nky kde se snaûìme informovat obëany o vöech d leûit ch vïcech. Najdou zde kromï informacì z adu, ednì desky, i odkazy na webovè adresy dalöìch organizacì, kterè jsou aktivnì v naöì mïstskè Ë sti. Samoz ejmï jsou zde zve ejúov ny vöechny ve ejnè zak zky vëetnï tïch malèho rozsahu i jejich v sledky. DiskuznÌ fûrum se n m jako form t neosvïdëilo, proto jsme zavedli z loûku ÑOt zky a odpovïdiì, kde zve ejúujeme odpovïdi na ot zky ob- Ëan. Pro zv öenì informovanosti jsou v z loûce ÑZ pisy ze zased nìì p ikl d ny nesest ÌhanÈ audioz znamy z jedn nì zastupitelstva. M ûete se zde takè podìvat na to, co bïûì na naöem Infokan lu. D le jsme obohatili www str nky o foto i videogalerii z akcì po dan ch naöì mïstskou Ë stì. 2. Infokan l NejvÏtöÌ problèm v oblasti informovanosti v souëasnè dobï vidìme s vysìl nìm kabelovè televize, respektive s vysìl nìm Infokan lu. P echodem na digitalizaci vysìl nì kabelovè televize vznikl problèm s p evedenìm vysìl nì na digitalizaci i naöeho InformaËnÌho kan lu. V souëasnè dobï jsme zìskali licenci k televiznìmu vysìl nì prost ednictvìm kabelov ch systèm vëetnï souhlasu spoleënosti Planet A, a.s., kter provozuje kabelov systèm v äeberovï. Digitalizace Infokan lu by mïla b t dokonëena bïhem Ëervence a potè by mïl b t Infokan l äeberov vysìl n i v digit lnì formï. V OBLASTI DOPRAVY A BEZPE»NOSTI OB»ANŸ ProgramovÈ prohl öenìö ñ budeme jednat s Technickou spr vou komunikacì (spravuje hlavnì komunikace), DopravnÌm podnikem hl. m. Prahy, spoleënostì ROPID (provozovatelem p ÌmÏstsk ch autobusov ch linek), hlavnìm mïstem Prahou, St edoëesk m krajem a dalöìmi z stupci a odbornìky o opat enìch pro zklidnïnì dopravy v M», ñ zjistìme moûnosti zavedenì kamerovèho systèmu v M», ñ vybudujeme chodnìk v ulici V Ladech od hlavnì silnice aû k z kladnì ökole pro zv öenì bezpeënosti naöich ökol k, ñ budeme d slednè p ipomìnkovat Vesteckou spojku spolu s k iûovatkou na EXITu 3,7 km d lnice D1 na Brno tak, abychom dos hli nejlepöìho eöenì, kterè co nejvìce pom ûe zklidnïnì dopravy na hlavnì komunikaci skrz HrnËÌ e a äeberov a z roveú ne mïrnï nezatìûì naöe ûivotnì prost edì, aby se Vesteck spojka nestala spojnicì okruhu R1, JVD a d lnice D1, aby Vesteck spojka odv dïla dopravu z okolnìch obcì na d lnici D1, p ed vyd nìm koneënèho stanoviska M» k dokumentaci pro zemnì rozhodnutì k VesteckÈ spojce vyhl sìme dotaznìkovou akci prost ednictvìm Zpravodaje a www str nek, ve kterè zjistìme aktu lnì n zor obëan M» ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE 3/2014 7

9 RADNICE Öa jeho naplnïnì: 1. ZklidnÏnÌ dopravy a Vesteck spojka V tomto volebnìm obdobì jsme vybudovali svïteln p echod p es ulici K HrnËÌ m smïrem k ulici V Ladech pro bezpeën p echod ökol k p ijìûdïjìcìch MHD z HrnËÌ a ökol k bydlìcìch v pravè hornì Ë sti äeberova. Zasadili jsme se, aby Technick spr va komunikacì opravila vöechny zpomalovacì prahy, zabezpeëila p echody pro chodce dodateën mi v straûn mi tabulemi. Osadili jsme zrcadla na nep ehlednè v jezdy na hlavnì. Po dlouholet ch jedn nìch s org ny magistr tu, PoliciÌ»R a Technickou spr vou komunikacì se n m poda ilo prosadit z kaz jìzdy n kladnìch automobil nad 12t v ulici Na Jelen ch. Vesteck spojka byla v tomto volebnìm obdobì vyjmuta rozhodnutìm NejvyööÌho spr vnìho soudu ze Z sad zemnìho rozvoje St edoëeskèho kraje. DÌky zmïnï ve vedenì MÏstskÈ Ë sti Praha- K eslice jsme nav zali komunikaci se starosty K eslic, jezda a z stupcem Prahy 11, se kter mi jedn me o spoleënèm eöenì dopravy v naöem regionu. Tato jedn nì nynì probìhajì, ale jeötï se nez roëila v koneën n vrh. 2. Kamerov systèm Poda ilo se n m p ipojit k celomïstskèmu kamerovèmu systèmu napojenèmu na MÏstskou policii a zìskat bezplatnï 2 kamery ñ jednu v novï vybudovanèm sportovnï oddychovèm are lu mezi äeberovem a Hrn- ËÌ i, abychom tak ochr nili naöi investici pro obëany, druhou na kruhovèm objezdu v HrnËÌ Ìch, kter monitoruje p edevöìm HrnËÌ sk h bitov, na kterèm se n m velmi rozm hal vandalismus. 3. ChodnÌk V Ladech Sice se zpoûdïnìm oproti slìbenèmu termìnu, ale p eci, se n m poda ilo vybudovat chodnìk v ulici V Ladech od hlavnì ulice K HrnËÌ m aû ke st vajìcì budovï z kladnì ökoly a zv öit tak z sadnìm zp sobem bezpeënost naöich ökol k i jejich rodië a dalöìch n vötïvnìk p i p Ìchodu a odchodu ze ökoly. V OBLASTI äkolstvõ, KULTURY A SPORTU ProgramovÈ prohl öenìö. ñ dokonëìme projektovou p Ìpravu druhèho stupnï z kladnì ökoly, pokusìme se zajistit finanënì prost edky na jejì realizaci, ñ dokonëìme dalöì napl novanè etapy sportovnï oddychovèho are lu äeberov ñ multifunkënì h iötï, h iötï na beach volejbal, h iötï na tenis, venkovnì posilovnu, skate park, parkoviötï, öatny se soci lnìm z zemìm, Öa jeho naplnïnì: 1. Projektov p Ìprava novè z kladnì ökoly Projektov p Ìprava dvoustupúovè z kladnì ökoly, kter bude umìstïna na pozemcìch hl. m. Prahy mezi äeberovem a HrnËÌ i, konkrètnï mezi rybnìkem Jord nek a Hrn- ËÌ sk m h bitovem, je hotova. Bylo spïönï ukonëeno ÌzenÌ o umìstïnì stavby a zìs- 8 3/2014 ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE

10 RADNICE kali jsme tzv. zemnì souhlas. D le byla pod na û dost o stavebnì povolenì, nynì probìh stavebnì ÌzenÌ. SouËasnÏ probìh ÌzenÌ o umìstïnì stavby na zkapacitnïnì sìtì a komunikace K HrnËÌ m. JejÌm zadavatelem i investorem je Odbor mïstskèho investora hl. m. Prahy (OMI). Pl nov nì investic OMI je zcela v kompetenci hl. m. Prahy a my jsme r di, ûe tuto Ë st vzalo hl. m. Praha prost ednictvìm OMI na sebe. 2. SportovnÏ oddychov are l mezi äeberovem a HrnËÌ i NejvÏtöÌ radost m me z dokonëenì sportovnï oddychovèho are lu äeberov, kde majì obëanè k dispozici multifunkënì h iötï, h iötï na beach volejbal, h iötï na tenis, minigolf, öatny se soci lnìm za ÌzenÌm, kiosek s ob- ËerstvenÌm a sklad sportovnìch pot eb. Sou- Ë stì je tèû mnoûstvì mìst k posezenì a relaxaci. spïönost tèto investice je vidït v naplnïnosti are lu. Za p ÌznivÈho poëasì b v are l zcela zaplnïn n vötïvnìky. Jsme si vïdomi, ûe chybì jeötï dodïlat slìben venkovnì posilovna, od realizace skate parku jsme pro jeho hluënost upustili. 3. Z jezdy pro seniory DalöÌ aktivitou, kter m velk ohlas, jsou pravidelnè z jezdy senior za pozn nìm do okolnìch mïst. Zastupitelstvo schv lilo uvolnïnì finanënìch prost edk, a to dvakr t roënï cca KË. MÏstsk Ë st tak financuje cestu autobusem a vstupy do objekt. V poslednìch letech jsme spoleënï navötìvili Kutnou Horu, Slan, PodÏbrady a Beroun. ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE 3/2014 9

11 RADNICE 4. Mate sk ökola V tomto volebnìm obdobì jsme provedli sanaci uëebny mate skè ökoly v HrnËÌ Ìch vëetnï likvidace deöùov ch vod, novè oplocenì, vyvloûkov nì komìn a v mïnu kotl, v äeberovï opravu fas dy. Otev eli jsme dopravnì h iötï v äeberovï ve ejnosti. V letoönìm ökolnìm roce se n m poda ilo pod vedenìm novè editelky mate skè ökoly panì Dagmar ÿeh kovè poprvè nabìdnout rodië m 14dennÌ pr zdninov provoz v naöì mate skè ökole a ulehëit jim tak alespoú Ë steënï od starosti, co si poëìt s dïtmi o pr zdnin ch, kdyû musìte do pr ce, nem te babiëky na hlìd nì a vaöe dìtï je jeötï p Ìliö malè, abyste ho mohli poslat t eba na t bor. 5. Z kladnì ökola Byla vybudov na nov palubov podlaha v tïlocviënï z kladnì ökoly spoleënï s venkovnìm odvodnïnìm a opravou st echy, aby tam jiû nevznikala vlhkost. V OBLASTI éivotnõho PROSTÿEDÕ ProgramovÈ prohl öenìö ñ budeme pokraëovat v pravidelnè osvïtï o odpadech, ñ zajistìme dostateën poëet velkoobjemov ch kontejner a kontejner na kompostovateln biologick odpad, ñ budeme pokraëovat v pèëi o ve ejnou zeleú, v ochranï p ÌrodnÌch pam tek (Hrn- ËÌ skè louky) vëetnï rybnìk Öa jeho naplnïnì: 1. RybnÌky Za velmi d leûit spïch povaûujeme zìsk nì rybnìk Br dek, HrnËÌ sk a Ml nsk (äeberovsk ). St tnì pozemkov ad byl jiû p ed podeps nìm n jmu tïchto rybnìk soukromè osobï, ale poda ilo se n m p esvïd- Ëit pracovnìky St tnìho pozemkovèho adu (SP ), ûe naöe mïstsk Ë st se o tyto rybnìky star prost ednictvìm neziskov ch organizacì a obëan neust le a vìce neû 20 let usiluje o zìsk nì tïchto rybnìk do spr - vy. Vûdyù rybnìky ñ modr barva ñ pat Ì neodmyslitelnï do znaku naöì mïstskè Ë sti. V souëasnè dobï je p ipraveno podeps nì n jemnì smlouvy s SP a potè p Ìprava kupnì smlouvy. RybnÌky by se tak mïly st t majetkem hlavnìho mïsta Prahy ve spr vï MÏstskÈ Ë sti Praha-äeberov. 2. Projekt OVCE V oblasti ûivotnìho prost edì si d le velmi v ûìme projektu OVCE ñ mìstem realizace jsou pozemky v tïsnè blìzkosti chr nïnè pam tky HrnËÌ skè louky, v pïöìm dosahu (cca 200 m) od adu MÏstskÈ Ë sti a Z - kladnì ökoly v äeberovï. Pozemky jsou sou- Ë stì nebo v tïsnè blìzkosti multifunkënìho sportovnìho are lu, jehoû poslednì Ë st byla v roce 2013 dokonëena. Na projektu spolupracuje naöe mïstsk Ë st se soukromou osobou, d le byli p izv ni editelè z kladnì 10 3/2014 ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE

12 RADNICE ökoly a mate skè ökoly. SpoleËnÏ p ipravili pro û ky a dïti modernì v chovn ekologick program, a zasvïcovali je do taj ekologie, ochrany ûivotnìho prost edì, ale p edevöìm jim uk zali tradiënì zp sob ûivota na venkovï spojen s p Ìrodou: Mil m v stupem projektu byla i fotografick a v tvarn soutïû û k ökol, realizovan v stava v Bar ËnickÈ rychtï a velk ohlas vzbudilo i vytvo enì kalend e na rok 2014 z fotografiì a obr zk, kterè vytvo ily dïti. Kalend e pak dïti mohly vïnovat sv m rodië m. 3. drûba zelenï Vzhledem k opakovan m stìûnostem na firmu starajìcì se o zeleú jsme p istoupili k vyps nì novèho v bïrovèho ÌzenÌ. S vìtïzem jsme uzav eli smlouvu pouze na rok 2014, coû ch peme jako zkuöebnì dobu, zda se firma osvïdëì. 4. HrnËÌ skè louky AktivnÏ spolupracujeme s odborem ûivotnìho prost edì magistr tu na drûbï chr - nïnè p ÌrodnÌ pam tky HrnËÌ skè louky, na v sadbï nov ch les na zemì naöì mïstskè Ë sti, na revitalizaci rybnìk, na v sadbï ovocn ch alejì. ñ chov ovcì a tìm sp s nì tr vy na pozemcìch, kterè se velmi sloûitï udrûujì, ñ ekologick v chova dïtì v mate skè ökole a û k na z kladnì ökole. HlavnÌmi partnery v tomto projektu bylo obëanskè sdruûenì äupina, kterè m sìdlo v äeberovï, jehoû ËlenovÈ se starajì o nïkolik rybnìk v tomto regionu, d le Z kladnì ökola v äeberovï (cca 100 û k ) a Mate sk ökola v äeberovï a HrnËÌ Ìch (79 dïtì). D leûit m partnerem je i odbor ûivotnìho prost edì magistr tu. ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE 3/

13 RADNICE 5. Kontejnery V tomto volebnìm obdobì jsme nav öili rozpoëet na velkoobjemovè kontejnery tak, aby byla zv öena jejich Ëetnost v pr bïhu roku. TakÈ jsme umoûnili umìstïnì kontejneru na textil, na elektroodpad a oplotili jsme nïkter st nì na t ÌdÏn odpad. V OBLASTI VEÿEJN VYBAVENOSTI ProgramovÈ prohl öenìö. ñ budeme pokraëovat ve v kupech pozemk pod komunikacemi ve spolupr ci s Magistr tem hl. m. Prahy, ñ budeme nad le aktivnï pracovat na zìsk nì souhlas majitel pozemk (pan Stanislav SousedÌk, panì Jarmila SmÈkalov, panì VÏra Dvo kov ) s odvedenìm povrchov ch vod v HrnËÌ Ìch, ñ v n vaznosti na zìsk nì souhlasu v öe uveden ch majitel budeme pokraëovat v dokonëenì rekonstrukcì vöech komunikacì v HrnËÌ Ìch, v prvnì etapï Lipensk I. se jedn o komunikace: JezevËÌ, B ezì, dokonëenì ulice V Zat Ëce, spolu s navazujìcì zadnì polovinou Ë stì ulice Lipensk a OsvÏtov, druh etapa Lipensk II. zahrnuje ulice OsvÏtov a Lipensk od hlavnì komunikace spolu s Rojickou, V Z hybu a navazujìcì konec ulice U äkolky, ñ budeme iniciovat jedn nì s nov mi majiteli pozemk urëen ch pro v stavbu centra äeberova Öa jeho naplnïnì: 1. ZÌsk nì pozemk uvnit historickèho centra äeberova pro v stavbu n mïstì a dalöìch sluûeb pro obëany Za velk spïch povaûujeme koupi pozemk v historickèm centru äeberova (tzv. are- l Stavocentr lu) Druûstvem Centrum äeberov, o coû usiluje radnice mïstskè Ë sti jiû vìce neû 20 let. ProË pr vï druûstvem? Jen tato na prvnì pohled sloûit cesta n m umoûnila zìsk nì cca 5000 m 2 pozemk pro budoucì n mïstì äeberova za cenu pozemkovè mapy, tedy za 2270 KË/m 2. Cel zbytek kupnì ceny are lu vzal na sebe n ö partner SICOM s.r.o. zastupovan obëanem äeberova panem Ing. Petrem ätïp nkem, kter tak zìskal pozemek pro budoucì d m pro seniory za cenu cca 3350 KË/m 2. NynÌ pracujeme na tom, aby byly pozemky pro naöe budoucì n mïstì co nejrychleji p evedeny z druûstva do vlastnictvì hl. m. Prahy do spr vy naöì mïstskè Ë sti. 2. é dost o financov nì Centra äeberov z evropsk ch dotacì V dubnu letoönìho roku jsme zpracovali studii proveditelnosti pod n zvem ÑCentrum äeberov ñ revitalizace (etapa A)ì a zaû dali o finance z OperaËnÌho programu Praha ñ Konkurenceschopnost (OPPK), v r mci v zvy Ë. 13 OPPK, do prioritnì osy 2 ñ éivotnì prost edì, Oblast podpory 2.1. ñ Revitalizace a ochrana zemì. V z Ì letoönìho roku bychom se mïli dozvïdït, zda jsme s naöì û dostì uspïli, zda zìsk me poûadovanè finance. SouË stì Centra äeberov je i öpejchar v ulici V Ladech. Zde jiû probìh revitalizace a vöichni vï Ìme, ûe öpejchar slavnostnï otev eme 1. z Ì 2014 u p Ìleûitosti prvnìho ökolnìho dne a oslav 110. v roëì zaloûenì z kladnì ökoly v äeberovï. 3. Deöùov kanalizace v HrnËÌ Ìch»ervnovÈ povodnï v roce 2013 uk zaly naöì dlouholetou spr vnost snahy o vy eöenì odvodu povrchov ch vod v HrnËÌ Ìch v uli- 12 3/2014 ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE

14 RADNICE v kupy pozemk pod nimi od soukrom ch majitel. V tomto volebnìm obdobì byly dokonëeny rekonstrukce ulic Za ämatlìkem, V B ezì, JezevËÌ, U äkolky a Ë st ulice V Zat Ëce. Pro lepöì orientaci n vötïvnìk naöì mïstskè Ë sti a nejen jich jsme osadili p te nì komunikace smïrovkami s n zvy boënìch a navazujìcìch ulic a d leûit ch objekt. cìch OsvÏtov, Lipensk a v Zat Ëce. Proto jsme pro eöenì havarijnì situace mohli vyuûìt jiû zpracovanè projektovè dokumentace vëetnï platnèho rozhodnutì o umìstïnì stavby. IntenzivnÌ aktivitou v krizovèm povodúovèm öt bu se n m poda ilo zìskat znaënou Ë st prost edk pro realizaci odvodu povrchov ch vod v nejvìce postiûenè Ë sti HrnËÌ z dotacì hl. m. Prahy. Zbytek jsme dofinancovali z daru poskytnutèho spoleënostì I.C.P. Group, s.r.o., zastupovanou obëanem HrnËÌ panem JUDr. Ond ejem Davidem. 4. Komunikace spïönï se n m da Ì pokraëovat v rekonstrukcìch komunikacì ve spolupr ci s Odborem mïstskèho investora hl. m. Prahy (OMI). SouË stì tïchto rekonstrukcì jsou i 5. Cyklostezky Pr bïûnï investujeme do oprav a drûby cyklostezek na zemì mïstskè Ë sti. Zda a jak se n m naöe sliby z programovèho prohl öenì poda ilo naplnit, jiû posuôte samiö ZastupitelÈ MÏstskÈ Ë sti Praha-äeberov: Ing. Petra Venturov, starostka (SNK PRO LEPäÕ OBEC) RNDr. Michaela Archalousov, mìstostarostka (SNK PRO LEPäÕ OBEC) Mgr. KvÏta Vitvarov, mìstostarostka (ObËansk demokratick strana) Jan Kastner, p edseda finanënìho v boru (SNK PRO LEPäÕ OBEC) Jaroslav Chaloupka (SNK PRO LEPäÕ OBEC) Marta Hrub (TOP 09) Mgr. ZdenÏk Paroulek, p edseda kontrolnìho v boru (SNK N ö domov äeberov ñ HrnËÌ e) ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE 3/

15 RADNICE Prokopsk pouù 2014 a PivnÌ slavnosti 2014 TermÌn: p tek 4. Ëervence od do hodin sobota 5. Ëervence od do hodin nedïle 6. Ëervence od do hodin Vöechny obëany a p tele naöì mïstskè Ë sti zveme na Prokopskou pouù, jejìû sou- Ë stì jsou i PivnÌ slavnosti. HlavnÌ program se uskuteënì ve sportovnï oddechovèm are lu u fotbalovèho h iötï mezi äeberovem a HrnËÌ i. Program p tek a sobota SouË stì programu budou sportovnì turnaje a kl nìö ñ Mal kopan 4+1 ñ Ochutn vky 30 druh piv ñ SoutÏûe v pozn v nì druh piv, v rychlosti vypitì p llitru atd. Program nedïle möe svat v HrnËÌ Ìch v kostele sv. Prokopa komentovan prohlìdka kostela sv. Prokopa spoleën odchod do äeberova ñ procesì (podèl hlavnì silnice aû k sv. Janu, ulicì V Ladech ke zvoniëce, kolem ökoly a rybnìku Br dek do sportovnìho are lu äeberov) p Ìchod do sportovnìho are lu slavnostnì zah jenì pouti vyhodnocenì soutïûe O nejlepöì pouùov kol Ë 13.00ñ22.00 tradiënì pouùovè atrakce, hudbaö ZNOVUOBNOVENÕ PROKOPSK POUTI V ûenì spoluobëanè, r di bychom v s vöechny pozvali nejen na Prokopskou pouù, kter se uskuteënì v nedïli 6. Ëervence, ale takè k Ëasti v novè soutïûi. P ipravujeme soutïû O nejlepöì pouùov kol Ë. Na nedïli je p ipraven velmi zajìmav program, kter najdete d le v jinè Ë sti Zpravodaje, ale pro naöi soutïû m me p ipraven velk bìl stan, kter bude umìstïn ve sportovnìm are lu v äeberovï vedle multifunkënìho h iötï. Tam m ûete mezi 10 a 12 hodinou p inèst ÑsvÈ kol Ëeì, budou p ipraveny stoly, kde budou vöechny vystaveny. Porota bude pïtiëlenn a bude ochutn vat vöechny donesenè dobroty. SlavnostnÌ vyhodnocenì soutïûe probïhne hned na vod celèho odpoledne, tedy ve 14 hodin. VÌtÏzovÈ pouze musì slìbit, ûe umoûnì zve ejnïnì recept na webov ch str nk ch naöì mïstskè Ë sti. Samoz ejmï na vìtïze Ëek odmïna! R da bych v s vyzvala k Ëasti a poû dala, pokud se do soutïûe p ihl sìte, prosìm, kontaktujte mne na nebo na adu MÏstskÈ Ë sti Praha äeberov u LÌdy Dvo kovè ñ staëì p r dnì p ed poutì (abych zajistila dostatek stol ). R da od V s dostanu i dalöì n mïty Ëi n vrhy na Ëleny poroty. DÏkuji a tïöìm se na setk nì KvÏta Vitvarov 14 3/2014 ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE

16 RADNICE V MÏstskÈ Ë sti Praha-äeberov, v HrnËÌ Ìch, se dochoval st edovïk kostelìk sv. Prokopa. P edstavuje historicky v raznï nejstaröì sakr lnì stavbu v celèm regionu. Prokopsk pouù se kon vûdy prvnì nedïli po sv tku sv. Prokopa (4.7.). Z historie hrnëì skèho kostela sv. Prokopa nenì jasnè, kdy byl zaloûen a v jakèm slohu byl postaven. NÏkte Ì znalci kladou jeho poë tky nejpozdïji do prvnì poloviny 13. stoletì, tedy jeötï do obdobì konëìcìho rom nskèho slohu. VÏtöina odbornìk se p ikl nì k n zoru, ûe kostel vznikl nejpozdïji v poslednì t etinï 13. stol., tedy v obdobì ranè ËeskÈ gotiky. V pìsemn ch pramenech ze 14. stoletì (r. 1352?) je tento kostel uv - dïn jako farnì, coû by p edpokl dalo takè h bitov a ökolu. PodacÌ pr vo ke kostelu pat ilo v tè dobï cisterci ckèmu kl öteru na Zbraslavi. V dobï husitskè byl majetek zbraslavskèho kl ötera zkonfiskov n a p idïlen praûsk m mïöùan m. Na zdejöì fa e se tehdy usadili utrakvistiëtì knïûì (podobojì), z nichû je zn m jmènem jenom Jeron m. Ve t icetiletè v lce, po por ûce protestantsk ch stav na BÌlÈ ho e, byly HrnËÌ e, aû na dva objekty, kostel a faru, zniëeny. HrnËÌ sk farnost zanikla a HrnËÌ e byly p ipojeny k farnosti v JirËanech. Po skonëenì t icetiletè v lky byla p i reorganizaci farnostì zdejöì farnost roku 1736 obnovena a fara znovu obsazena. NemÏla vlastnì farnìky, ti doch zeli do Kunratic. Kolem roku 1700 byl gotick kostel sv. Prokopa barokizov n a to tak d kladnï, ûe na objektu nebylo ponech no nic viditelnèho, co by p ipomìnalo jeho gotickou minulost. DuchovnÌ spr vci hrnëì skè farnosti zpoë tku bydleli v äeberovï a vlastnì budovu v HrnËÌ Ìch zìskali aû roku PatrnÏ pro naprost nedostatek hmotn ch prost edk byla hrnëì sk farnost v roce 1842 zruöena a zdejöì vï ÌcÌ obec p ipojili ke kunratickè farnosti. Tak je tomu dodnes. HrnËÌ sk kostel je jednoduch, prost stavba obdèlnìkovèho p dorysu, ke kterè byla pozdïji na v chodnì stranï za presbyt em p istavïna hranolov vïû s jehlancovou st echou a malou p edsìúkou, slouûìcì nynì jako z kristie a na z padnì stranï kostelnì p edsìú. Z p vodnï t Ì zvon poch zejìcìch z roku 1838 umìstïn ch na vïûi zbyl pouze jeden. Presbyt i loô kostela majì stropy rovnè. Uprost ed kostelnì lodi je na stropï zavïöen öestiramenn mosazn lustr a nad knïûiötïm lampa vïënèho svïtla. Na boënìch stïn ch poblìû oken jsou na kaûdè stranï t Ìramenn mosazn svìtidla. HlavnÌ olt je baroknì. AËkoli je kostel zasvïcen sv. Prokopu, na olt nìm obraze je vyobrazen sv. VojtÏch. PatrnÏ byl tento olt odnïkud darov n. To lze usuzovat takè z toho, ûe byl naho e zkr cen (snìûen), tak se do kostela veöel. Aby mohl b t patron kostela, sv. Prokop, na olt i vyznaëen, byla nad tabern kulem (svatost nkem) umìstïna asi v 18. stoletì jeho busta vy ezan ze d eva. Busta je pozoruhodn tìm, ûe je zde sv. Prokop zn zornïn s opatskou mitrou. Nad ÑbrankamiÑ po obou stran ch tabern kula byly umìstïny rovnïû ze d eva vy ez vanè a polychromovanè sochy stojìcìch sv. Flori na a sv. V clava. Protoûe socha sv. V clava byla v r z kostela odcizena, byly vöechny sochy vy ez vanè ze d eva a volnï umìstïnè uloûeny v depozit i. Na mìsto busty sv. Prokopa byla doëasnï umìstïna s drov socha stojìcìho Krista a na mìsto soch sv. Flori na a sv. V clava byly postaveny elektrickè svìcny p vodnï umìstïnè na obou stran ch tabern kula. Na jiûnì stranï presbyt e je velk, ze d eva vy ez van k Ìû, na severnì stranï presbyt e se zachovala p vodnì d evïn kazatelna. BoËnÌ olt e jsou rozvilinovè z prvnì poloviny 18. stoletì. Na olt i na evangelnì ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE 3/

17 RADNICE (severnì) stranï je vyobrazeno NanebevzetÌ Panny Marie a nad tìmto obrazem je umìstïn menöì obr zek NejsvÏtÏjöÌ Trojice. Na druhèm olt i na epiötolnì (jiûnì) stranï je umìstïn obraz sv. Mikul öe a nad nìm pak obr zek sv. Doroty. V zadnì Ë sti nad vchodem do kostela je d evïn k r s mal mi jednomanu lov mi varhanami se t emi rejst Ìky. P ed schodiötïm na k r je ve stïnï v klenek se s drovou soökou Panny Marie, kter je zde doëasnï umìstïna mìsto d evïnè a polychromovanè soöky. Na z bradlì k ru je uprost ed umìstïn menöì d evïn k Ìû a po jeho stran ch ov lnè obrazy (reprodukce?) ñ Kristus trnìm korunovan a Bo- lestn Panna Maria. KostelnÌ lavice jsou p vodnì, asi z roku 1720 a jsou patrnï staröì neû olt. ObÏtnÌ st l nenì p vodnì, byl zde umìstïn aû po II. vatik nskèm koncilu. Kostel svatèho Prokopa stojìcì na nïkdejöìm h bitovï ohraniëenèm zdì s baroknì vstupnì brankou vytv Ì docela pohlednou krajinnou dominantu. JistÏ stojì za p ipomìnku, ûe hrnëì sk kostel svatèho Prokopa je nejstaröì ze Ëty st le funkënìch praûsk ch kostel zasvïcen ch tomuto patronu. P. Stanislav Hr ch [z publikace Kostely kunratickè farnosti, vyd. 2005] InvestiËnÌ a stavebnì akce na zemì naöì M» Je mi lìto, ûe nemohu splnit, co jsem slìbila v poslednìm ËÌsle Zpravodaje, tedy zah jenì oprav komunikacì V Zat Ëce, Lipensk a OsvÏtov. Jelikoû to vöak nenì vina adu naöì mïstskè Ë sti ani nikoho z vedenì radnice, dovolìm si zde zve ejnit dopis, kter jsem adresovala panu n mïstkovi Ing. Ji Ìmu Nouzovi, kter m infrastrukturu ve svè kompetenci. Po p eëtenì dopisu zjistìte, ûe jiû nemohu slibovat ani vïötit z k iöù lovè koule. NynÌ je pouze v rukou Ëlen Rady hl. m. Prahy, kdy zaënou opravy komunikacì u n s. --- Dopis: V ûen pane n mïstku, Dovoluji se na v s obr tit s û dostì o p evedenì Ë sti financì z rozpoëtu odboru mïstskèho investora do rozpoëtu mïstskè Ë sti urëenè na rekonstrukce komunikacì Ë sti Lipensk a Ë sti OsvÏtov. K tèto û dosti mï vedou n sledujìcì zkuöenosti s rychlostì p ipomìnkov nì a projedn v nì podklad na hlavnìm mïstï Praze: ï V Ëervnu loúskèho roku byly i na zemì naöì mïstskè Ë sti povodnï. ï V d sledku povodnì jsme hlavnì mïsto poû dali o finance na opravy deöùovè kanalizace, kter povodnïmi zcela zkolabovala a tìm ohroûovaly povrchovè vody opït celè zemì HrnËÌ. ï Od Ëervence do listopadu roku 2013 tedy probìhala oprava a rekonstrukce deöùovè kanalizace, kdy veökerè soutïûe a odpovïdnost za realizaci zak zky p ebrala mïstsk Ë st, finance poskytla hl.m. Praha p Ìmo do rozpoëtu mïstskè Ë sti. ï Vzhledem k proveden m oprav m je nezbytnï nutnè opravit i povrchy v Ë sti komunikacì, kde se dïlaly opravy kanalizace. Na tuto skuteënost jsem opakovanï upozor- Úovala jak osobnï, tak mailem. I na z kladï tïchto skuteënostì hl.m.praha zadala ve ejnou zak zku malèho rozsahu na uzav enì smlouvy o dìlo ve ejnè zak zky malèho rozsahu na stavebnì pr ce na stavbu Ë.0106 ÑTV äeberov, etapa 0024 V Zat Ëceì. Tato zak zka mïla n sledujìcì pr bïh: ñ V listopadu 2013 byla zve ejnïna v zva, ñ V prosinci 2013 byla uzav ena soutïû, ñ 9. ledna 2014 tisk byl doruëen do vaöì kancel e, ñ 23. ledna byl na legislativï HMP, kde Ñleûelì vìce neû dva mïsìce, 16 3/2014 ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE

18 RADNICE ñ 1. dubna byl vr cen na OMI, ñ 14. dubna byl doplnïn vr cen na legislativu, kde je do dneönìho dne a nic se nestalo, ñ Z VÃR: Zak zka malèho rozsahu je na hl. m. Praze projedn v na (coû se ned takto Ìci, vzhledem k dèlk m Ñpobytu tiskuì na jednotliv ch pracoviötìch) vìce neû PŸL ROKU. Pro obëana HrnËÌ, kter dennï vol a stïûuje si na stav komunikacì, poökozov nì plot a dalöìho, naprosto NEPOCHO- PITELN STAV, stejnï tak pro mï. ï PevnÏ vï Ìm, ûe hl. m. Praha v co moûn nejkratöì dobï dokonëì rozbïhnutè procesy, tedy: ñ Rada HMP projedn a schv lì uzav enì smlouvy o dìlo ve ejnè zak zky malèho rozsahu na TV äeberov, etapa 0024, tisk Ë ñ Rada HMP projedn a schv lì uzav enì smlouvy o dìlo ve ejnè zak zky malèho rozsahu na zhotovenì projektovè dokumentace a autorsk dozor na TV äeberov, etapa 0017, ËÌslo tisku ï D le, ûe p ipravìte, podpo Ìte a p edloûìte RadÏ HMP: ñ p evod financì z rozpoëtu HMP, Odboru mïstskèho investora Ë stku na realizaci dìla ve ejnè zak zky malèho rozsahu na stavebnì pr ce, tedy realizace rekonstrukce ulice Lipensk etapa 0017 v Ë stce 6,6 mil. KË vëetnï DPH, zad vacì dokumentace na rekonstrukci OsvÏtovÈ a realizaci rekonstrukce OsvÏtovÈ, etapa 0025 v Ë stce 5,8 mil. KË vëetnï DPH. Celkem se tedy jedn o Ë stku 12,4 mil. KË vëetnï DPH. MÏstsk Ë st je p ipravena vöe zadat v souladu se z konem o ve ejn ch zak zk ch v co moûn nejkratöìch termìnech, aby obëanè nemuseli dom chodit v holìnk ch, ale d stojnï v bïûnè obuvi. P evod financì je jistï moûn i z d vodu delimitace Ë sti investic z OMI na PVS, t kajìcì se rekonstrukcì a navyöov nì kapacit splaökovèho systèmu kanalizace na zemì HrnËÌ a tìm snìûenì investiënì Ë sti rozpoëtu OMI. P edem dïkuji za pochopenì a podporu ûivota bïûnèho obyvatele naöì Metropole. Ing. Petra Venturov, starostka --- Jak vidìte, moje p edstava i ze zkuöenostì z rychlostì projedn v nì ve ejn ch zak zek podobnèho rozsahu, nikdy nemohla dojìt tak daleko, ûe nïjak instituce, tedy hl. m. Praha, dok ûe podobnou zak zku projedn vat mìsto standartnìch maxim lnï dvou mïsìc, vìce neû p l roku. PevnÏ vï Ìm, ûe i po tomto podpisu a vaöì podo e, kterou jste nïkte Ì sv mi podpisy projevili, bude Rada hl. m. Prahy koneënï akce schopnïjöì a koneënï projedn uvedenè tisky a rekonstrukce se pohne kup edu. NicmÈnÏ termìn zah jenì jiû nedok ûi sdïlit. Ing. Petra Venturov, starostka 110 let zaloûenì z kladnì ökoly V ûenì, jak jste informov ni, naöe z kladnì ökola v äeberovï bude slavit kr snè v roëì ñ 110 let od zaloûenì. R di bychom si toto v roëì p ipomnïli a d stojnï oslavili. Proto jsme se rozhodli spojit oslavy zaloûenì ökoly se zah jenìm ökolnìho roku 2014/2015 ñ prvnì ökolnì den pondïlì 1. z Ì ChtÏli bychom V s poû dat, pokud m te nïjakè zajìmavè materi ly Ëi fotografie, t kajìcì se naöì z kladnì ökoly, prosìm, doneste je k panu editeli St eötìkovi, ten si materi - ly oskenuje Ëi okopìruje a opït v m je vr tì. R di bychom vytvo ili z tïchto materi l v stavu, aby si lidè mohli minulost naöì ökoly ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE 3/

19 RADNICE prohlèdnout a p iblìûit si tak i ûivot naöich û k. D le bychom v s chtïli poû dat, pokud jste byli û ky ökoly nebo zn te dalöì spoluû ky, kte Ì jiû nebydlì v naöì mïstskè Ë sti, zda je m ûete o tèto akci informovat a pozvat je, nebo na ad sdïlit jmèna a adresy a ad zajistì rozesl nì pozv nek. DÏkujeme za pomoc a tïöìme se na slavnostnì setk nì. Vöichni jste srdeënï zv ni. TÏöÌ se KvÏta Vitvarov éivotnì jubileum Velice r da bych touto cestou jeötï jednou pogratulovala a pop la nejstaröì obyvatelce naöì mïstskè Ë sti, panì Frantiöce ModlitbovÈ k jejìmu ûivotnìmu jubileu. PanÌ Frantiöka v uplynul ch dnech oslavila svè 100 narozeniny. N dhernou oslavu jì p ipravili p telè z farnosti v HrnËÌ Ìch v Bar ËnickÈ rychtï, kterou jsme velice r di na tuto slavnostnì akci zap jëili. * * * P ejeme hodnï zdravì, osobnì pohody a mnoho p tel, kte Ì v tomto ûivotnì obdobì pom hajì. Petra Venturov, starostka Za obsah p ÌspÏvk, kterè n m obëanè zasìlajì, redakce neodpovìd. Jsou zve ejúov ny tak, jak byly do redakce doruëeny. Redakce si vyhrazuje pr vo p Ìliö dlouhè p ÌspÏvky zkr tit. 18 3/2014 ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE

20 Z NAäÕ»TVRTI Potvrzeno: Pan éìdek na svèm pozemku shromaûôuje odpad ÿadu obëan mïstskè Ë sti Praha-äeberov znepokojil nepo dek, kter Ing. VÌtÏzslav éìdek vytvo il na pozemcìch poblìû k iûovatky KunratickÈ spojky a ulice K Labeök m (pozemky parc. Ë. 1418/54 a 1418/56 v katastr lnìm zemì äeberov). NÏkter m obëan m, mezi kterè pat Ì zejmèna vlastnìci okolnìch pozemk, je zn mo, ûe MÏstsk Ë st Praha-äeberov se s tìmto stavem, kter povaûuje za nez konn, nehodl smì it a dlouhodobï usiluje o jeho n pravu. MÏstsk Ë st opakovanï jednala s panem éìdkem, ale doposud bezv slednï. Protoûe jedn nì s panem éìdkem byla ne spïön, mïstsk Ë st se opakovanï obracela na nejr znïjöì st tnì org ny, aby proti postupu p. éìdka zas hly. Jedn nì nïkter ch st tnìch org n vöak bylo moûnè povaûovat v mìrnïjöìm p ÌpadÏ za liknavè, a proto se mïstsk Ë st v listopadu 2011 obr tila na Magistr t hlavnìho mïsta Prahy, aby jako vïcnï p Ìsluön spr vnì org n posoudil, zda poëìn nì pana éìdka je v souladu nebo naopak v rozporu s pr vnìmi p edpisy na seku ochrany ûivotnìho prost edì. Aû v Ëervnu 2013 odbor ûivotnìho prost edì Magistr tu hlavnìho mïsta Prahy vydal rozhodnutì, ve kterèm jednoznaënï urëil, ûe stavebnì materi ly (dle slov pana éìdka pouze uskladnïnè na jeho pozemcìch) jsou odpadem podle z kona o odpadech. Pan éìdek se sice pokusil rozhodnutì Magistr - tu hlavnìho mïsta Prahy zvr tit a podal proti nïmu odvol nì, ale se sv m odvol nìm u Ministerstva ûivotnìho prost edì neuspïl. Ministerstvo ûivotnìho prost edì v noru tohoto roku potvrdilo spr vnost z vïru odboru ûivotnìho prost edì Magistr tu hlavnìho mïsta Prahy a odvol nì pana éìdka zamìtlo. RozhodnutÌ odboru ûivotnìho prost edì Magistr tu hlavnìho mïsta Prahy a rozhodnutì Ministerstva ûivotnìho prost edì povaûuje mïstsk Ë st za zlomovè, neboù ve vöech dalöìch ÌzenÌch jiû st tnì org ny nemusì posuzovat, zda materi l, kter pan éìdek shrom ûdil na sv ch pozemcìch, je odpadem. Z vïr, ûe se jedn o odpad, bude pro ostatnì st tnì org ny z vazn, a v dalöìch ÌzenÌch se jiû st tnì org ny zamï Ì na navazujìcì ot zky, jako nap Ìklad, zda pan éìdek m k nakl d nì s odpadem a jeho shromaûôov nì na svèm pozemku pot ebn povolenì, jakè pr vnì p edpisy pan éìdek poruöil a jak v öe pokuty bude panu éìdkovi uloûena. Proto jiû byl pod n podnït ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE 3/

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006 16.»Ìslo, 2006 Mä Blatensk 2145, 2006 Z OBSAHU: Co bylo a jeötï budeö OkÈnka: PedagogickÈ okènko: Jsou agresivnì? Tvo me s dïtmi doma V tvarnè okènko: Co jsme proûili v mïsìci dubnu SportovnÌ okènko: Dobr

Více

»ESK PÿEKLAD ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE. SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie. Vydala Evropsk unie

»ESK PÿEKLAD ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE. SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie. Vydala Evropsk unie NEPRODEJN ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie P ijato v Postupimi ministry zemì EU, kte Ì zodpovìdajì za zemnì pl nov nì KvÏten

Více

Co najdete v tomto ËÌsle?

Co najdete v tomto ËÌsle? OBSAH Co najdete v tomto ËÌsle? VODNÕK..................................................... 2 V ûenì..................................................... 2 Slovo starostky...............................................

Více

Z HLINECKÉ RADNICE. kter bude mezi mïstem a spïön m ûadatelem uzavìr na a na jejìmû

Z HLINECKÉ RADNICE. kter bude mezi mïstem a spïön m ûadatelem uzavìr na a na jejìmû Strana 2 Z HLINECKÉ RADNICE USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY z 11. dnè sch ze rady mïsta Hlinska, kter se konala v pondïlì 30. srpna 2004 v

Více

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU A PROGRAMOVACÕMU MANU LU Pouze pro modely: S A-39 -A S P-39 -A S A-39 -B S P-39 -B S A-38 -A S P-38 -A S A-38 -B S P-38 -B Výrobce: NIVELCO Process Control Co.Ltd. H-1043 Budapest,

Více

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti KVÃTEN 2011 POÿIZOVATEL: MÏstsk ú ad Domaûlice adresa: MÏstsk ú ad Domaûlice Odbor v stavby a územního plánování

Více

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací 1 PRACOVNÕ KNIHA Ë. 1/96 Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací RNDr. Jiří Dvořák, CSc. Mgr. Dan Smítal 2 O B S A H 1. vod.................................................................

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ RoËnÌk XXXI V Praze dne 28. Ëervence 2003 Ë stka 8 Cena 51 KË 1. V mïr MF Ë. 03/2003, kter m se mïnì seznam zboûì s regulovan mi cenami vydan v mïrem MF Ë. 01/2003...

Více

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru CZELS 1002 / b ezen 2002 P Ìstroje nìzkèho napïtì Úsporná bezpojistková ochrana motoru do výkonu 7,5 kw Technologie, které můžete

Více

P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk

P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk Metodick pom cka N v r h Mimo dn p Ìloha Ëasopisu Auditor Ë. 7/ 2003 Vydala Komora auditor»eskè republiky 1 vodem V mimo dnè p Ìloze Ëasopisu Auditor

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

ÚNOR 2009. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou.

ÚNOR 2009. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. 51 ÚNOR 2009 Ve dnech 15. aû 17. ledna probïhl na Zä MutÏnick 23 z pis p edökol k do prvnìch t Ìd. DÏti mïly moûnost zasednout do ökolnìch lavic, vyzkouöet si pozn v nì pìsmenek, ËÌslic, barev a geometrick

Více

Projekt regenerace se rozbíhá. Domeček jubilující

Projekt regenerace se rozbíhá. Domeček jubilující 46 ZÁŘÍ 2008 DÏtskÈho letnìho t boru pro dïti od 6 do 15 let, kter kaûdoroënï DomeËek po d, se letos z Ëastnilo 55 dïtì. Foto I. Heindlov V ûenì vinohradötì spoluobëanè, p elom mïsìc srpna a z Ì pro valnou

Více

Za paní Eliškou Čtvrtečkovou. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, Poděkování partnerům EZŠ Brno ČERVENEC SRPEN 2011

Za paní Eliškou Čtvrtečkovou. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, Poděkování partnerům EZŠ Brno ČERVENEC SRPEN 2011 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, 78 ČERVENEC SRPEN 2011 lèto roku 2011 je jiû plnï v rozpuku a nast v ñ ostatnï jako kaûd rok v tuto dobu ñ Ëas pr zdnin. Je urëen p edevöìm dïtem a ökol k m, i tïm naöim

Více

KULTURA, CÕRKVE, SPOLKY...

KULTURA, CÕRKVE, SPOLKY... OBSAH Obsah RADNICE......................................... 2 Slovo starostky.................................. 2 Ze zased nì Zastupitelstva.......................... 3 ZastupitelÈ informujì..............................

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

Škola se obléká do nového kabátu ZÁŘÍ 2010

Škola se obléká do nového kabátu ZÁŘÍ 2010 68 ZÁŘÍ 2010 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, takè letoönì mìsty û rnè lèto n s ubezpeëilo o v jimeënè loze a v znamu zelenï v naöì p ev ûnï panelovè mïstskè Ë sti. VysazenÈ stromy a ke e ËelÌ horku, praönosti

Více

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014 106 ÚNOR 2014 Fotografie ze setk nì profesion lnìch i amatèrsk ch pracovnìk v oblasti kultury na Vinohradech se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënilo zaë tkem prosince loúskèho roku. V ûenì

Více

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw Jednoduch frekvenënì mïnië BB CS50-0,18 aû 2,2 k Technick katalog OBCHONÕ PROFIL PRŸMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEÿI SERVIS Jednoduch frekvenënì mïnië BB Co je jednoduch frekvenënì mïnië BB? Jednoduché

Více

1. září na ZŠ Mutěnická 23

1. září na ZŠ Mutěnická 23 80 ŘÍJEN 2011 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, v p edposlednìm z ijovèm t dnu mou mysl obest ela opravdov radost sv zan s dobr m pocitem, ûe zase troöinku p ÌmÏji spïjeme ñ jak to jen povïdït ñ snad k lepöìm

Více

P nì dubnov m jubilant m

P nì dubnov m jubilant m V stava vìn 2014 ñ umïleckè foto Bc. ä rka KoneËn. 119 DUBEN 2015 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, blìûì se v znamnè kulatè v roëì konce druhè velkè v lky, kterou naz v me, jedno zda laici Ëi odbornìci,

Více

PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí. Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové. VYäEHRAD

PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí. Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové. VYäEHRAD PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové VYäEHRAD PhDr. Simona Sedl kov, Ph.D., 2008 Preface MUDr. Jan HnÌzdil, 2008 Photographs Richard äemìk, 2008 Illustrations

Více

Radnice mïstskè Ë sti Brno-éidenice m novou adresu ñ Gajdoöova 7

Radnice mïstskè Ë sti Brno-éidenice m novou adresu ñ Gajdoöova 7 6»erven 2005 Pro obëany Juli nova, Z brdovic a éidenic vyd v Statut rnì mïsto Brno ñ M» Brno-éidenice Gajdoöova 7, 615 00 Brno, tel. st edna 548 426 111, fax 548 426 129 S L O V O S T A R O S T Y V ûenì

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

dar2005.qxd 19.4.2006 12:51 StrÆnka 1 Výroční zpráva 2005 1 V ûenì p telè,

dar2005.qxd 19.4.2006 12:51 StrÆnka 1 Výroční zpráva 2005 1 V ûenì p telè, dar2005.qxd 19.4.2006 12:51 StrÆnka 1 1 V ûenì p telè, p edkl d me V m v roënì zpr vu o Ëinnosti a hospoda enì naöeho sdruûenì v roce 2005. R di bychom p i tèto p Ìleûitosti podïkovali V m vöem, kte Ì

Více

PROSINEC 2012 LEDEN 2013

PROSINEC 2012 LEDEN 2013 94 PROSINEC 2012 LEDEN 2013 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, opït po roce se cel naöe spoleënost, my vöichni ñ i my Na Vinohradech, ocit me v Ëase v noënìm, v dobï oëek v nì p Ìchodu, v dobï adventnì. V

Více

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk Alfa Romeo 156 2 Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk navrûen ch k uspokojenì i tïch nejmenöìch

Více

Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech

Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech 120 KVĚTEN 2015 Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech Na poslednì b eznov vìkend p ipravilo v prostor ch spoleëenskèho s lu KulturnÌ, vzdïl vacì a informaënì centrum spoleëensko-kulturnì program

Více

Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus. U vod ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice

Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus. U vod ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Datum: prosinec 2008-srpen 2009

Více

N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu

N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu Návštěva mezinárodního prezidenta C. Kusiaka Informace o návrhu nových stanov S čím přijde nový guvernér? Akce a projekty klubů 2005 - jaro N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu

Více

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014. Turnaj v mariáši

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014. Turnaj v mariáši 107 BŘEZEN 2014 SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014 BRNO-VINOHRADY P lavskè n mïstì 15 (nad Albertem) LZE KOUPIT A PRODAT staroûitnosti vöeho druhu ñ mince ñ medaile ñ odznaky ñ zn mky ñ pohlednice ñ knihy ñ miner

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

Regenerace t ikr t a pokaûdè jinak

Regenerace t ikr t a pokaûdè jinak Ot zky starostovi PhDr. Ji Ìmu»ejkovi na aktu lnì vinohradsk tèmata 40 ÚNOR 2008 V ûen pane starosto, dovolte mi poloûit V m Ëty i ot zky navozujìcì souëasn ûivot na Vinohradech. 1. M ûete n m vymezit

Více

O prázdninách bude na ZŠ Mutěnická opět živo

O prázdninách bude na ZŠ Mutěnická opět živo SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 18. kvïtna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì VyobrazenÌ a popisy v tomto katalogu jsou pouze orientaënì. V robce si vyhrazuje pr vo kdykoli a bez p edchozìho upozornïnì zavèst pravy, kterè povaûuje za uûiteënè

Více

POZVÁNKA. Projekt Ovoce do škol na Mutěnické

POZVÁNKA. Projekt Ovoce do škol na Mutěnické 87 KVĚTEN 2012 Dne 27. b ezna p evzali na brnïnskè radnici ocenïnì za z chranu ûivota dva vinohradötì uëitelè, Mgr. Eva MalanÌkov a PaedDr. Ji Ì Boudn. PodÏkoval jim i starosta mïstskè Ë sti PhDr. Ji Ì»ejka.

Více

PROSINEC 2013 LEDEN 2014

PROSINEC 2013 LEDEN 2014 105 PROSINEC 2013 LEDEN 2014 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, stojìme spoleënï na pomyslnè hranici mezi star m a nov m rokem. Ano, je to pr vï ten okamûik, kdy hledìme v nadïjìch vp ed, ale takè se ohlìûìme

Více

odst Ìk v nì mate skèho mlèka

odst Ìk v nì mate skèho mlèka Technika echnika odst Ìk v nì mate skèho mlèka M -li matka vìce mlèka, neû staëì dìtï vypìt, a tvorba s pot ebou dìtïte jeötï nejsou v rovnov ze, je nutnè p ebytky mlèka odst Ìk vat. TakÈ v p ÌpadÏ, ûe

Více

POJISTN OBZOR 6 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS

POJISTN OBZOR 6 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS POJISTN OBZOR 6 2000 RO»NÕK LXXVII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Petr Bl ha, Otokar Cudlman, doc. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda),

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Cena: 143 Kč OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Cena: 143 Kč OBSAH V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY R O Č N Í K LIX SEŠIT 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Cena: 143 Kč» st normativnì OBSAH ñ ñ ñ Ujedn nì o ökolsk ch v mïn ch mezi Ministerstvem

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

CALLING TO YOUR ATTENTION

CALLING TO YOUR ATTENTION POJISTN OBZOR 1 2005 RO»NÕK LXXXII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Jana Burdov, prof. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda), Jaroslava

Více

Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť

Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Obsah 1 Základní ustanovení... 5 2 Orgány Studentské

Více

PlukovnÌk M. Hladil na setk nì se starostou m. Ë. PhDr. J.»ejkou. Foto: redakce. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou Ji Ìm»ejkou.

PlukovnÌk M. Hladil na setk nì se starostou m. Ë. PhDr. J.»ejkou. Foto: redakce. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou Ji Ìm»ejkou. 32 KVĚTEN 2007 V ûenì VinohraÔanÈ, oproti d ÌvÏjöÌm obdobìm p iöel letoönì jarnì Ëas ponïkud d Ìve. Je v plnèm rozpuku a naöe Vinohrady se poëìnajì halit do onoho p ÌjemnÈho, zklidúujìcìho a malebnèho

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

2. září na ZŠ Mutěnická

2. září na ZŠ Mutěnická 102 ŘÍJEN 2013 2. září na ZŠ Mutěnická SkonËil kr sn sluneën Ëas letnìch pr zdnin naplnïn v lety, sportem, z bavou a spoustou z ûitk. Dva mïsìce utekly jako voda a je tu 2. z Ì a naöi û ci se vracejì do

Více

Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9

Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9 Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9 Aldo Nicolaj O italskèm dramatikovi toho v encyklopediìch a slovnìcìch mnoho nenajdeme. Z Ël nk dr.

Více

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Rada m sta Brna ZM7/0235 Z7/05. zasedání Zastupitelstva m sta Brna konané od 14. dubna 2015 Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Obsah:

Více

Mezinárodní výstava ušlechtilých koček 28. až 29. 6. 2014. MLADÉ KAPELY aneb VINOHRADSKÝ WOODSTOCK 2014 jde do dalšího ročníku

Mezinárodní výstava ušlechtilých koček 28. až 29. 6. 2014. MLADÉ KAPELY aneb VINOHRADSKÝ WOODSTOCK 2014 jde do dalšího ročníku 110 ČERVEN 2014 Mezinárodní výstava ušlechtilých koček 28. až 29. 6. 2014 ZO 36 Brno zve vöechny milovnìky zvì at na Mezin rodnì v stavu koëek, kter se kon ve dnech 28. aû 29. 6. 2014 v Z kladnì ökole

Více

Pavel vidïl vïci jinak neû Apollos. Snaûil se, prosil, nalèhal, ale neuspïl. SlouûÌ ke cti apoötola,

Pavel vidïl vïci jinak neû Apollos. Snaûil se, prosil, nalèhal, ale neuspïl. SlouûÌ ke cti apoötola, ZPRAVODAJ SBORU CÕRKVE BRATRSK V PRAZE 5 3/04 VHODN PÿÕLEéITOST Pokud jde o bratra Apolla, velice jsem na nïj nalèhal, aby k v m öel spolu s jin mi bratry, ale v û dnèm p ÌpadÏ nechtïl jìt uû nynì; p jde

Více

LISTOPAD 2010. N. Niziolov, vychovatelka äd

LISTOPAD 2010. N. Niziolov, vychovatelka äd 70 LISTOPAD 2010 Oslavili jsme první podzimní den Ve Ëtvrtek 23. z Ì jsme vyuûili kr snèho odpoledne a oslavili jsme prvnì podzimnì den ve ökolnì druûinï v letem do Ochoze. Vybaveni bat ûky jsme s dïtmi

Více

P nì b eznov m jubilant m

P nì b eznov m jubilant m 118 BŘEZEN 2015 P nì b eznov m jubilant m V ûenì vinohradötì jubilanti, senio i, kte Ì jste p iöli na svït v jarnìm mïsìci b eznu. Dovolte mi, abych v m pop l jmènem mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady a jmènem

Více

Třikrát zlato pro Vinohrady

Třikrát zlato pro Vinohrady 89 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, p ich zì p Ìjemn Ëas pr zdnin a dovolen ch, na kter se vïtöina z n s po cel rok up ÌmnÏ tïöì. Snad nejvïtöì radost z voln ch letnìch dn zaûìvajì naöe dïti. Pr vï ony

Více

VÃSTNÕK. ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2002 POBSAH. » stka 20 23. Ìjna 2002 Cena 70 KË. vod... 1602. I. Registrace

VÃSTNÕK. ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2002 POBSAH. » stka 20 23. Ìjna 2002 Cena 70 KË. vod... 1602. I. Registrace VÃSTNÕK ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2002» stka 20 23. Ìjna 2002 Cena 70 KË POBSAH vod............................................................ 1602 I. Registrace AbecednÌ seznam zaregistrovan ch

Více

ZŠ Mutěnická získala nový kabát PROSINEC 2010

ZŠ Mutěnická získala nový kabát PROSINEC 2010 71 PROSINEC 2010 Starosta Ji Ì»ejka blahop eje manûel m VÏ e a Karlu TomeËkov m, kte Ì letos 23. Ìjna oslavili öedes tè v roëì spoleënèho ûivota V ûenì vinohradötì spoluobëanè, jiû ÑkoneËnÏì p ich zì,

Více

Lidové velikonoční zvyky a obyčeje. V skleničkách opět zazáří mok. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, DUBEN 2009

Lidové velikonoční zvyky a obyčeje. V skleničkách opět zazáří mok. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, DUBEN 2009 VelikonoËnÌ v zdoba, kterou vytvo ili û ci Zä MutÏnick V ûenì vinohradötì spoluobëanè, SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 20. dubna v

Více

VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004

VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004 2006 ï RO»NÕK 48 ï»õslo 1 VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004 KRYäTOF ZEMAN Age at Marriage and Age Difference Between the Age of Groom and Age

Více

PojistnÈ rozpravy 21 POJISTNÃ TEORETICK BULLETIN 2007

PojistnÈ rozpravy 21 POJISTNÃ TEORETICK BULLETIN 2007 PojistnÈ rozpravy 21 POJISTNÃ TEORETICK BULLETIN 2007 ISSN 0862-6162 OBSAH Semin pr vnìk»ap ñ letos jiû patn ct roënìk... 4 Workshop of the lawyers of Czech insurance Association ñ 15th Anniversary Ing.

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

Září. na Vinohradech. Bavíme se

Září. na Vinohradech. Bavíme se 112 ZÁŘÍ 2014 Září na Vinohradech 13. 9. 2014 Bavíme se na Vinohradech Akce pro malè i velkè za are lem b valè Zä Bzeneck 23. S ponzorem akce je VII. výstava hub v Brně po d Mykologick klub Brno ve spolupr

Více

SÚRAO 2000. vodnì slovo editele

SÚRAO 2000. vodnì slovo editele vodnì slovo editele Od poë tku roku 2000 plnila S RAO jiû veökerè povinnosti, kterè jì ukl d atomov z kon. K tèto skuteënosti doölo p evedenìm vöech provozovan ch loûiöù radioaktivnìch odpad v»eskè republice,

Více

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ZÁØÍ 2004 ZDARMA

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ZÁØÍ 2004 ZDARMA MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ZÁØÍ 2004 ZDARMA T ikr t o partnerstvì Vinohrad Historicky prvnì n vötïva v Srbsku SpoleËnou fotografiì se vracìme k zaë tku Ëervence do okamûik v bec prvnì historickè n vötïvy delegace

Více

POZVÁNKA M» Brno-Vinohrady, KVIC Brno-Vinohrady a Kolektiv autor pod z ötitou starosty M» Brno-Vinohrady PhDr. Ji Ìho»ejky V s srdeënï zvou na

POZVÁNKA M» Brno-Vinohrady, KVIC Brno-Vinohrady a Kolektiv autor pod z ötitou starosty M» Brno-Vinohrady PhDr. Ji Ìho»ejky V s srdeënï zvou na 79 ZÁŘÍ 2011 POZVÁNKA M» Brno-Vinohrady, KVIC Brno-Vinohrady a Kolektiv autor pod z ötitou starosty M» Brno-Vinohrady PhDr. Ji Ìho»ejky V s srdeënï zvou na FOTOGRAFICKOU VÝSTAVU K 30. VÝROČÍ ZALOŽENÍ BRNĚNSKÝCH

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

Ohlédnutí za XVIII. vinohradským koštem. Jak se změnily Vinohrady ČERVEN 2010

Ohlédnutí za XVIII. vinohradským koštem. Jak se změnily Vinohrady ČERVEN 2010 SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 21. Ëervna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

Souhrnná zpráva o činnosti MěÚ Hlinsko v roce 2008

Souhrnná zpráva o činnosti MěÚ Hlinsko v roce 2008 Souhrnná zpráva o činnosti MěÚ Hlinsko v roce 2008 O d b o r v n i t ř n í c h v ě c í 1. Sekretariát a podatelna stejně jako v letech předchozích administrativně i organizačně zajišťovaly jednání rady

Více

Nelibujeme si v přílišné byrokracii a neděláme věci složitými,

Nelibujeme si v přílišné byrokracii a neděláme věci složitými, Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. Zvítězili jste v prestižní anketě pojišťovacích makléřů Pojišťovna roku 2006. Vaše prvenství je obrovským úspěchem i proto, že jste zlomili éru vítězství pojišťovacích

Více

Jak se změnily Vinohrady DUBEN 2010. Školní psycholog a rodiče

Jak se změnily Vinohrady DUBEN 2010. Školní psycholog a rodiče SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 19. dubna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Michal Opatřil ICZ a. s. Michal Opatřil ICZ a.s. 2012 www.i.cz 1 Zdravotní registry v C R bud me na ne hrdí FAKTA Souc a st NZIS (Na rodního zdravotnicke

Více

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. PROSINEC 2004 ZDARMA

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. PROSINEC 2004 ZDARMA $ MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. PROSINEC 2004 ZDARMA VINOHRADSKÉ UDÁLOSTI V ûenì Ëten i, obëanè Vinohrad mïli od letoönìho Ëervna Ëty ikr t p Ìleûitost jìt k volb m. Nejprve k tïm historick m do EvropskÈho parlamentu,

Více

Srbští hosté na Vinohradech. Vinohrady se bavily

Srbští hosté na Vinohradech. Vinohrady se bavily 47 ŘÍJEN 2008 Na snìmku z tradiënìch doûìnkov ch slavnostì v BratislavÏ-Vajnorech je Sauro Santi, starosta italskèho mïsta Alviano, Iveta RadiËov, poslankynï slovenskèho parlamentu a kandid tka na prezidentku

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Dnešního dne, m síce a roku tyto smluvní strany, tj.: zájmové sdružení právnických osob Technologické inova ní centrum KD Praha se sídlem Praha 9, Kle ákova 5/347, PS : 190

Více

POJISTN OBZOR 10 2004

POJISTN OBZOR 10 2004 POJISTN OBZOR 10 2004 RO»NÕK LXXXI Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Jana Burdov, Otokar Cudlman, prof. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop

Více

Jaký bude svět podle Deloitte

Jaký bude svět podle Deloitte Příloha Stavebnictví a Podnikání Auto i studie vych zejì z vlastnìho v zkumu vyuûìv nì ICT v minulosti, dnes a v budoucnu, z rozhovor s vìce neû 5000 partnery, vysok mi manaûery podnik a editeli institucì

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Napsat pár řádek úvodního. ročník 8 (3 / 2006) Procenta, která mají zvuk. Svět podnikatelek a manažerek (str. 26-29)

Napsat pár řádek úvodního. ročník 8 (3 / 2006) Procenta, která mají zvuk. Svět podnikatelek a manažerek (str. 26-29) Vaöi spoleënost prov zì spïchy, v znamnè v roëì, vìtïzstvì v soutïûìch, hodnï se o v s vì, jste dob e vidït. MyslÌm, ûe je to velmi p Ìjemn pocit, kter d le motivujeö spïch vt hne mnohè do z huby. VÌte,

Více

ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007. www.vsfs.cz. Setkání s absolventy. Západ slunce ve Windhoeku. Konference. Vzpomínka na ples.

ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007. www.vsfs.cz. Setkání s absolventy. Západ slunce ve Windhoeku. Konference. Vzpomínka na ples. OBČASNÍK STUDENTŮ, PEDAGOGŮ, VEDENÍ A PŘÍZNIVCŮ ŠKOLY ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007 www.vsfs.cz Setkání s absolventy Konference Aktuální vývoj finančních trhů Západ slunce ve Windhoeku Vzpomínka na ples

Více

POJISTNÝ OBZOR 12/2001

POJISTNÝ OBZOR 12/2001 POJISTN OBZOR 12 2001 RO»NÕK LXXVIII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Otokar Cudlman, doc. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda), Ing. Martin

Více

Adobe noviny. V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho. Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5. P ijôte za n mi na

Adobe noviny. V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho. Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5. P ijôte za n mi na Adobe noviny Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho ËÌsla Adobe novin dovolte

Více

ZPR VA O»INNOSTI»ESK HO TELEKOMUNIKA»NÕHO ÿadu ZA ROK 2005

ZPR VA O»INNOSTI»ESK HO TELEKOMUNIKA»NÕHO ÿadu ZA ROK 2005 ZPR VA O»INNOSTI»ESK HO TELEKOMUNIKA»NÕHO ÿadu ZA ROK 2005 KVÃTEN 2006 Zpr va o Ëinnosti za rok 2005 1 Obsah vod... Kapitola I. IMPLEMENTACE NOV HO REGULA»NÕHO R MCE EVROPSK UNIE... RegulaËnÌ pravidla

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU

OBEC TEPLICE NAD BE VOU OBEC TEPLICE NAD BE VOU ZÁPIS. 5/2007 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 12. zá í 2007 v sále Hasi ské zbrojnice v Teplicích nad Be vou P ítomni: Ladislav Táborský

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

Předklá daný materiá l sleduje v prvé řadě četnost a rozloženíposkytovatelů sociá lních služeb na územíhl. m. Prahy.

Předklá daný materiá l sleduje v prvé řadě četnost a rozloženíposkytovatelů sociá lních služeb na územíhl. m. Prahy. Plá nová ní sociá lních služeb v Praze jako obci a zároveň kraji se neobejde bez důkladný ch znalostí stá vající nabídky služeb. Potřeba přehledu poskytovatelů sociá lních služeb a jejich rozloženív rá

Více

Kvalita bydlení je velký trh

Kvalita bydlení je velký trh Podnikání a význam auditu (str. 28-40) O největší slévárně přesného lití pracující metodou vytavitelného modelu v České republice si přečtěte zajímavé informace na str. 3. V ČR je v současné době 11 sléváren

Více

Adobe noviny. V ûenì p telè, p ich zìme. »erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2. Adobe InDesign 1.0 ñ konkurence v DTP

Adobe noviny. V ûenì p telè, p ich zìme. »erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2. Adobe InDesign 1.0 ñ konkurence v DTP Adobe noviny»erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems V ûenì p telè, p ich zìme k v m s dalöìm ËÌslem Adobe novin

Více

Protože auto provází na cestách života skoro každého z nás Podnikání v létě je název jednoho z bloků, který jsme pro vás, vážení

Protože auto provází na cestách života skoro každého z nás Podnikání v létě je název jednoho z bloků, který jsme pro vás, vážení Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 9 (7 / 2007) www. premium.prosperita.info Reakce TNT Post na odsunutí termínu liberalizace poštovních služeb OdsunutÌm termìnu liberalizace poötovnìho

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

äpatnè zach zenì se seniory a n silì v rodinï

äpatnè zach zenì se seniory a n silì v rodinï äpatnè zach zenì se seniory a n silì v rodinï Pr vodce pro zdravotnìky a profesion lnì peëovatele Ambulance pro poruchy pamïti stav lèka skè etiky 3. LF UK Praha Praha, listopad 2002 Tato publikace byla

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

MBA graduanti. Grˆbeho vila na ot zky»eskèho rozhlasu

MBA graduanti. Grˆbeho vila na ot zky»eskèho rozhlasu OBČASNÍK STUDENTŮ, PEDAGOGŮ, VEDENÍ A PŘÍZNIVCŮ ŠKOLY ROČNÍK 4 / ČÍSLO 2 / KVĚTEN 2005 MBA graduanti Grˆbeho vila Gener lnì editelka odpovìd na ot zky»eskèho rozhlasu Florida ñ koneën stanice 2 roënìk

Více

ČERVENÉHO KŘÍŽE. Cena 10, Kč. »ESK»ERVEN KÿÕé JEDNAL S MINISTRYNÕ ZDRAVOTNICTVÕ. JANA ätãp NKOV A»ERVEN KÿÕé

ČERVENÉHO KŘÍŽE. Cena 10, Kč. »ESK»ERVEN KÿÕé JEDNAL S MINISTRYNÕ ZDRAVOTNICTVÕ. JANA ätãp NKOV A»ERVEN KÿÕé Ročník 12 (32) ČERVENÉHO KŘÍŽE Číslo 2 2005 Cena 10, Kč»ESK»ERVEN KÿÕé JEDNAL S MINISTRYNÕ ZDRAVOTNICTVÕ Navzdory velmi hektickè atmosfè e vyvolanè koaliënì krizì se dne 24. nora 2005 v PoslaneckÈ snïmovnï

Více

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8 VÝRO NÍ ZPRÁVA OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX PRO ROK 2007 OBSAH OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P

Více

HLINECKÉ NOVINY. Přesmyčky. S úsměvem

HLINECKÉ NOVINY. Přesmyčky. S úsměvem Strana 6 MarkÈta Zinnerov : "Kde padajì hvïzdy" Christine Gohlov : "Julie na pr zdnin ch" William King: "äed lovec" Ladislav Lahoda: "Tajnosti podzemì" Bender Lionel: " Encyklopedie p Ìrody" DoporuËujeme:

Více