Soutìž Land Rover 4x4 ve školách

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Soutìž Land Rover 4x4 ve školách"

Transkript

1 ORGANIZAÈN?PRAVIDLA Soutìž Land Rover 4x4 ve školách roèn?k 2015/2016 OFFICIAL LAND ROVER 4X4 IN SCHOOLS DOCUMENT

2 Obsah OFICIÁLNÍ DOKUMENT SOUTÌŽE LAND ROVER 4X4 VE ŠKOLÁCH 1.0 Úvod Definice Soutìžní kategorie Týmy Registrace Èasový harmonogram Startovací kazeta "Zaèáteèníci" První kroky Hodnoticí kritéria Ústní prezentace Portfolio a prezentaèní box Konstrukce Hodnocení na trati Test vleku Technická kontrola Úèetnictví týmu Využití sociálních médií Obecné informace o technologii pohonu všech ètyø kol Tabulky pro zapisování bodù...19 Pøíloha: Bodovací karty...20 Strana 2 (celkem 29)

3 1.0 Úvod Soutìž Land Rover 4x4 ve školách je mezinárodním projektem v oboru vìdy, techniky, strojírenství a matematiky, v jehož rámci mají jednotlivé týmy za úkol sestavit dle daných specifikací radiovì ovládané vozidlo s pohonem na ètyøi kola. Vozidlo musí úspìšnì projet mezi pøekážkami na terénní (off road) zkušební dráze, která je stejnì nároèná jako skuteèná dráha a napodobuje terénní vlastnosti plnohodnotného vozidla s pohonem na všechna ètyøi kola. Týmy pøihlásí své vozidlo do krajského kola, kde budou soutìžit o úèast v národním finále Èeské republiky. V prùbìhu pøíprav se mùžete obrátit na mentora urèeného pro Èeskou republiku nebo organizátora soutìže, který vám pomùže v otázkách týkajících se pøíprav na krajské kolo, následnì na národní finále. Cílem tohoto dokumentu a technických podmínek je informovat vás o všem, co potøebujete o soutìži vìdìt, a zodpovìdìt vaše dotazy. Pokud byste však chtìli hovoøit pøímo s organizátory soutìže, mùžete se s námi spojit s pomocí níže uvedených kontaktù: 3E Praha Engineering a.s. U Uranie Praha 7 Tel.: Internet: Tento dokument vytvoøili odborníci v oborech vzdìlávání a strojírenství a má za úkol vás provést procesem soutìže Land Rover 4x4 ve školách. Veškeré poskytnuté informace v tomto dokumentu pøedstavují pouze doporuèení. Než zaènete, pøeètìte si peèlivì celý tento dokument. Doufáme, že s jeho pomocí dokážete vytvoøit úspìšný tým a vítìzné vozidlo. Strana 3 (celkem 29)

4 2.0 Definice 2.1 Krajská kola a Národní finále Krajská kola i národní finále zajiš uje 3E Praha Engineering a konají se bìhem nìkolika dnù v bøeznu, dubnu, kvìtnu nebo èervnu 2016 (všechny termíny a místa konání najdete na internetu, vèetnì organizaèních pokynù vztahujících se k jednotlivým závodùm ) 2.2 Svìtové finále Svìtové finále zajiš uje Engineering in Motion, trvá nìkolik dní a jeho souèástí jsou rùzné spoleèenské a soutìžní èinnosti s programem. Cílem akce je poskytnout všem úèastníkùm vzdìlávací, osobní rozvoj a zážitek na celý život. Úèelem soutìže je zejména urèit vítìze svìtového šampionátu Land Rover 4x4 ve školách podle technických podmínek a pravidel soutìže Land Rover 4x4 ve školách pro sezónu Program soutìže Program soutìže bude obsahovat podrobný rozvrh hodnoticích èinností pro všechny týmy. 2.4 Podmínky pro vstup do svìtového finále Tento dokument vydala organizace Engineering in Motion a obsahuje dohodu mezi EIM, ICC a dohlížejícími uèiteli ohlednì úèasti týmù ve svìtovém finále. 2.5 Klíèové výkonnostní ukazatele Jde o èásti textu obsažené na bodovacích kartách v rámci odpovídajícího rozsahu bodù. Klíèové výkonnostní ukazatele popisují, na co se porotci zamìøí, aby tým správnì ohodnotili. 2.6 Prvky projektu Jde o jakékoliv materiály a zdroje, jež tým pøedloží jako souèást pøihlášky do jakékoliv hodnocené èinnosti. 2.7 Technické výkresy Výkresy vytvoøené v CAD by mìly být zhotoveny tak, aby spoleènì s pøíslušnými programy CAM mohly být využity tøetí stranou k výrobì plnì smontovaného automobilu. Tyto výkresy by mìly obsahovat pøíslušné rozmìry, tolerance a informace o materiálech. 2.8 Hodnocení na trati Jde o hodnocení (s èasomírou) toho, jak jednotlivá vozidla projedou speciálnì vytvoøenou terénní tratí, kdy se testují schopnosti tìchto vozidel pøi pohonu na všechna ètyøi kola. Strana 4 (celkem 29)

5 3.0 Soutìžní kategorie Soutìž je rozdìlena do dvou kategorií: zaèáteèníci a profesionálové. Každý tým se ještì pøed úèastí musí rozhodnout, do které soutìžní kategorie se pøihlásí. 3.1 Kategorie zaèáteèníkù Každý tým, který se soutìže úèastní poprvé, si mùže zvolit kategorii zaèáteèníkù tak, že si zakoupí zaèáteènickou sadu Land Rover 4x4 ve školách (doporuèeno) obsahující dálkovì ovládané vozidlo. Lze koupit i jiná dálkovì ovládaná vozidla, která však nemusejí být pro soutìž vhodná. Zaèáteènická sada obsahuje rovnìž baterii a nabíjeèku. Toto vozidlo se bude smìt soutìže zúèastnit, ale týmy v zaèáteènické kategorii musejí vyrobit minimálnì tyto položky: Pláš karoserie vozidla karoserie vozidla musí mít pláš pokrývající všechny hlavní mechanické prvky, k nimž patøí baterie, všechny motory, všechna ètyøi kola a pneumatiky pøi pohledu shora. Pláš se však musí vejít do celkových rozmìrù vozidla Elektrická zaøízení vozidla (svìtla a èidlo náklonu) každé vozidlo musí mít boèní (od støedu doleva a od støedu doprava) systém detekce náklonu, který zapne svìtla nebo spustí bzuèák, je-li úhel náklonu vìtší než 25, a automatický systém, který zapne svìtla, dojde-li ke snížení hladiny svìtla na 25 lux (pod urèenou úroveò tma) Tažné zaøízení všechna vozidla musejí být vybavena pevným nebo pøipojeným tažným zaøízením, které musí být souèástí vozidla po celou dobu soutìže. Soutìžní tým musí mít také dùkladné znalosti o odpružení, hnacím ústrojí, podvozku a kolech vozidla. Týmy hlásící se do soutìže, smìjí soutìžit v zaèáteènické kategorii pouze jeden rok a v dalších letech se zúèastní v profesionální kategorii. Týmy v zaèáteènické kategorii nebo týmy zelenáèù (Rookie teams), jež se úèastnily pøedchozích soutìží a chtìjí se znovu pøihlásit v sezónì , se mohou pøihlásit pouze do tøídy profesionálù. Tyto týmy mohou znovu využít komponenty ze svých zaèáteènických vozidel, ale minimálnì musejí samy zmìnit / modifikovat karoserii, podvozek a veškerá elektrická zaøízení vozidla (svìtla a èidlo náklonu) kromì toho, že si vyrobí nebo zakoupí a pozmìní další èásti vozidla, jako je hnací ústrojí, odpružení, øízení a kola. 3.2 Kategorie profesionálù do této kategorie se mohou pøihlásit nové (Rookie) i stávající týmy, které navrhnou a vyrobí své vozidlo podle pravidel a podmínek soutìže, pøièemž vyrobit musejí minimálnì tyto èásti: Podvozek vozidla podvozek musí být buï novì vyrobený, nebo mùže jít o výraznì upravený podvozek ze zaèáteènické sady. Musí obsahovat další buï vlastnoruènì vyrobené nebo upravené prvky, jako je hnací ústrojí, odpružení, øízení a kola. Veškeré zakoupené souèásti musí tým uvést ve svém portfoliu, ve finanèních výkazech a v kusovníku Pláš karoserie vozidla karoserie vozidla musí mít pláš pokrývající všechny hlavní mechanické prvky, k nimž patøí baterie, všechny motory, všechna ètyøi kola a pneumatiky pøi pohledu shora. Pláš se však musí vejít do celkových rozmìrù vozidla. Strana 5 (celkem 29)

6 3.2.3 Elektrická zaøízení vozidla (svìtla a èidlo náklonu) každé vozidlo musí mít boèní (od støedu doleva a od støedu doprava) systém detekce náklonu, který zapne svìtla nebo spustí bzuèák, je-li úhel náklonu vìtší než 25, a automatický systém, který zapne svìtla, dojde-li ke snížení hladiny svìtla na 25 lux (pod urèenou úroveò tma) Tažné zaøízení všechna vozidla musejí být vybavena pevným nebo pøipojeným tažným zaøízením, které musí být souèástí vozidla po celou dobu soutìže 4.0 Týmy Pro úèast v sezónì musejí soutìžní týmy splòovat níže uvedené požadavky: 4.1 Každý tým se musí skládat minimálnì ze tøí (3) a maximálnì ze šesti (6) mladých lidí. 4.2 Všichni èlenové týmu musejí být ve vìku let. Èlenové mohou být ve stejném vìku, nebo mùže jít o skupinu mladých v rùzném vìku. Týmy o více než šesti èlenech se nebudou moci soutìže zúèastnit. Všechny týmy musejí po celou dobu stavby vozidla dodržovat pravidla bezpeènosti práce. 4.3 Týmové obleèení smìjí nosit pouze èlenové oficiálního soutìžního týmu. 4.4 Bìhem soutìže mùže tým reprezentovat pouze šest oficiálních èlenù, a to pøi registraci, sestavování prezentaèního boxu, ústní prezentaci, hodnocení portfolia, hodnocení zpracování, technické kontroly, stanovení klíèových pravidel, závodìní, prezentacích na pódiu a jakékoliv pøímé komunikaci s pøedsedou poroty nebo s øediteli akce / soutìže. 4.5 Tým mùže sestavit jakákoliv mimoškolní organizace, jako napø. studenti vzdìlávaní doma, skauti apod. 5.0 Registrace Týmy neplatí žádný registraèní poplatek. Chcete-li se do soutìže pøihlásit, navštivte stránky kliknìte na registrace a vyplòte jednoduchý on-line formuláø. 6.0 Èasový harmonogram Hospodaøení s èasem je jedním z nejdùležitìjších prvkù soutìže. Pokud s èasem nakládáte správnì, dokonèíte práci vèas a budete se moci zúèastnit krajského kola a pøípadnì i národního kola. Doporuèuje se, aby se váš tým scházel zpoèátku alespoò jednou týdnì a poté s blížícím se krajským finále a urèeným termínem èastìji. Snažte se, aby vaše schùzky byly co nejproduktivnìjší a aby všichni èlenové týmu pracovali každý na své èásti projektu. Budeme vám nápomocni tím, že po dobu sestavování vozidla budeme monitorovat váš postup, což vám pomùže v cestì do krajského kola, respektive národního finále. Pravidelnì vás bude kontaktovat váš poradce / mentor Strana 6 (celkem 29)

7 7.0 Startovací kazeta - Zaèáteènická sada Každý tým, který se soutìže úèastní poprvé, si mùže zvolit kategorii zaèáteèníkù tak, že si zakoupí zaèáteènickou sadu Land Rover 4x4 ve školách (doporuèeno). Tato sada obsahuje hlavní souèásti, které vám pomohou v zaèátcích soutìže: - dálkovì ovládané auto Rock Crawler - 2,4 GHz vysílaèku - 2,4 GHz pøijímaè - baterii - nabíjeèku Zakoupit lze i jiná auta typu rock crawler, ale ta nemusejí být vhodná pro tuto soutìž. Budete-li chtít další vybavení, jako napø. silnìjší motor, budete si je muset opatøit zvláš. Týmùm, jež se soutìže zúèastnily v pøedchozích letech, doporuèujeme, aby používaly komponenty ze svých stávajících vozidel zejména výše uvedené klíèové komponenty. Tyto týmy však nesmìjí do soutìže pøihlásit svá vozidla z pøedchozích roèníkù, aniž by na nich provedly minimální požadované úpravy dle technických podmínek pro sezónu Navštivte webové stránky Land Rover 4x4 in Schools ( kde si mùžete objednat zaèáteènickou sadu. Poèítejte s tím, že dodání bude nìjakou dobu trvat doporuèujeme tedy, abyste si tuto sadu objednali co nejdøíve a pøi plánování vzali v potaz dobu dodání. 8.0 První kroky Rozhodli jste se pøihlásit do soutìže Land Rover 4x4 ve školách? Zde jsou první kroky, které je tøeba podniknout: 8.1 Vytvoøte tým Najdìte tøi až šest mladých lidí a vytvoøte z nich tým. Èlenové týmu by mìli být všichni ctižádostiví, nadšení a zanícení mladí lidé s vášní pro navrhování a konstruování a pro øešení problémù. Váš tým musí mít samozøejmì název, který je nutné vybrat peèlivì, aby se výraznì odlišoval od ostatních. Inspirací vám mùže být vaše škola èi organizace, èlenové týmu nebo téma z oblasti 4x4. Mùže jít o snadno zapamatovatelný název nebo o slovní høíèku. 8.2 Role jednotlivých èlenù týmu Každému èlenovi týmu by mìla být pøidìlena urèitá role a funkce. Všichni pak ponesou výhradní zodpovìdnost za konkrétní souèást úkolu. Každý èlen by si mìl zvolit roli, která nejlépe odpovídá jeho schopnostem a pøinese mu nejvìtší uspokojení. V ideálním pøípadì by mìl každý èlen dostat pøidìlenou jednu roli, ale v závislosti na poètu èlenù mùže být nutné pøidìlit jednotlivci úkolù více. Následující role poslouží jako pøíklady toho, co mohou mít jednotliví èlenové týmu za úkol: - Manažer týmu (max. 1 èlovìk) Tato osoba mùže vést tým, dohlížet na to, aby byl projekt dokonèen vèas, a úzce spolupracovat s ostatními èleny týmu, jimž bude v pøípadì potøeby pomáhat. Manažer týmu mùže mít rovnìž na starosti finance a kontrolovat rozpoèet. Strana 7 (celkem 29)

8 - Zástupce manažera Zástupce manažera má na starost organizaci èasu a materiály a vybavení pro konstrukci a výrobu vozidla. Rovnìž zodpovídá za vytváøení zámìrù týkajících se marketingu (prezentace) a musí úzce spolupracovat s ostatními èleny, a kontrolovat tak, že nejsou v prodlení se svými úkoly, a v pøípadì potøeby jim nabídnout další pomoc. - Konstruktér Tato osoba má na starost vzhled, výkon a schopnosti vozidla. Musí spolupracovat s výrobním inženýrem, aby zajistil, že své nápady mùže zrealizovat. - Výrobní inženýr Èlen týmu zastávající tuto roli radí ostatním ohlednì výroby automobilu a ohlednì omezení výrobního procesu. - Grafik K úkolùm grafika patøí uspoøádání barev použitých na vozidle vèetnì speciálních obtiskù s logy sponzorù. Také má na starost další marketingové materiály týmu. Musí úzce spolupracovat s konstruktérem, aby bylo zajištìno, že se veškeré grafické prvky na vozidlo vejdou, a kvùli marketingu rovnìž se zástupcem manažera. Pamatujte na to, že každý èlen týmu je stejnì dùležitý. 8.3 Podpora ze strany školy Oslovte svoji školu, informujte ji o tom, co dìláte, a požádejte o podporu v jakékoliv podobì. Nemusí jít o podporu finanèní, ale napø. o využívání zaøízení, vybavení nebo materiálù, o suplování po dobu úèasti v krajském a národním finále. 8.4 Pøihlášení Pøihlaste svùj tým do soutìže Land Rover 4x4 ve školách co nejdøíve pomocí internetové stránky Souèástky Kromì souèástek, jež si zvolíte bìhem navrhování vozidla, budete potøebovat také základní souèástky, ke kterým patøí vysílaèka, pøijímaè, servo mechanismy a baterie. Mùžete si je obstarat samostatnì, nebo si lze zakoupit zaèáteènickou sadu s tìmito souèástkami od Land Rover 4x4 in Schools 8.6 Sežeòte si sponzory Pøi nejbližší pøíležitosti se pokuste najít firmu / organizaci, která vám zajistí financování vašeho vozidla. Sponzorování mùže mít mnoho podob od penìžní pomoci pøes darování souèástek èi tisku zdarma až po externí výpomoc a konzultace. 8.7 Mentor Spolupracujete s mentorem urèeného spoleèností Jaguar Land Rover, Více informací u koordinátora soutìže 09.0 Hodnoticí kritéria Všechny týmy bude hodnotit porota složená ze zkušených odborníkù z oblasti technologie anebo vzdìlávání. Každý tým dostane pøíležitost jakýmkoliv zpùsobem prezentovat a vysvìtlit porotcùm jakékoliv aspekty svého vozidla, týmu a projektu. Strana 8 (celkem 29)

9 09.1 Základní pravidla - DÙLEŽITÉ: Níže uvedená pravidla jsou pro technickou kontrolu klasifikována jako základní. Pokud nìkterý tým kterékoli z tìchto základních pravidel poruší, není oprávnìn získat ocenìní za nejlépe zkonstruované vozidlo, za nejlepší výkon na trati ani celkové vítìzství. Vìnujte tedy zvláštní pozornost kontrole toho, zda vaše automobily neporušují žádné níže uvedené technické podmínky. - T4.1 Rozmìry vozidla (celková délka, šíøka a výška vozidla) - T4.2 Ètyøi kola a pohon na ètyøi kola - T4.3 Hmotnost vozidla (max. 1,8 kg) - T4.4 Pláš karoserie vozidla - T4.8 Tažné zaøízení Více informací viz Technické podmínky Nepoužíváte-li 2,4GHz pøijímaè / vysílaè, mùžete být vyzváni, abyste uvedli frekvenci a kanál svého radiového ovládání Budete požádáni, abyste až do doby své soutìžní jízdy vysílaè nezapínali. Také mùžete být požádáni, abyste vysílaè na zaèátku dne odevzdali, a dostanete jej zpìt pøed vaší jízdou Organizátoøi smìjí na vozidla pøidávat další prvky, napø. samolepicí èidlo Na každém krajském kole a na národním finále bude jmenován pøedseda poroty, který bude dohlížet na veškeré hodnoticí èinnosti a v pøípadì potøeby vydá celkové rozhodnutí Vaše vozidlo bude vyfotografováno s pláštìm karoserie i bez nìho. Fotografie bude archivována pro úèast v dalším roce Udìlování bodù Body budou týmùm udìlovány v pìti kategoriích. Maximální možná skóre jsou uvedena v následující tabulce. Hodnocení specifikací Specifikace 60 bodù Hodnocení konstrukce Zajištìní souèástek a 100 bodù výroba Návrháøské metody a 120 bodù porozumìní Hodnocení výstavky Prezentaèní box a 60 bodù týmová identita Hodnocení portfolia Portfolio 140 bodù Hodnocení ústní prezentace Technika, podání a 100 bodù téma Hodnocení výkonu na trati Tra 4x4 100 bodù Jízda s vlekem 20 bodù CELKEM 700 bodù Strana 9 (celkem 29)

10 ROZHODNUTÍ POROTY JE KONEÈNÉ. Abychom týmùm usnadnili pøípravu na hodnocené èinnosti bìhem závodù, uvádíme níže klíèové otázky, které jim porotci mohou klást za úèelem ohodnocení úrovnì znalostí, jež by èlenové týmu podle poroty mìli mít. 1. Co je táhlo øízení? 7. Co víte o pøevodových pomìrech? 2. Co je páka øízení? 8. K èemu se používá kloubové spojení a zavìšení kol? 3. Co je hnací høídel? 9. Jaké prostøedky jste využili k zavìšení kol a proè? 4. Co je poloosa? 10. Jaký systém pohonu jste použili a proè? 5. Co je transaxle? 11. Výbìr materiálù pro rùzné èásti vozidla. 6. Co je diferenciál? 12. Co je svìtelné èidlo a èidlo náklonu a jak fungují? 10.0 Ústní prezentace Každý tým musí pøed porotou pøednést ústní prezentaci, bìhem níž musí celý tým uvést podrobnosti o všech aspektech projektu vèetnì výzkumu, vytváøení nápadù, testování, konstruování, financování a hodnocení Co se bude hodnotit? U ústní prezentace bude porota hodnotit pìtiminutovou (krajské kolo) nebo osmiminutovou (národní finále) ústní prezentaci každého týmu z hlediska techniky, struktury a tématu: - Týmová image jednotná týmová image a propagace znaèky - Cíl / agenda jasnì definovaný a konzistentní úvod, hlavní èást a závìr - Obsah jasné, struèné a úplné pokrytí témat - Èasové rozvržení a vyváženost jak efektivnì bylo pìt èi osm minut využito. - Úèast na týmové práci efektivní úèast všech èlenù týmu - Pomùcky pro prezentaci efektivní využití multimédií anebo dalších pomùcek - Poutavost zaujetí publika - Otázky a odpovìdi úplné a pøesvìdèivé zodpovìzení všech otázek - Trvalá udržitelnost rozsáhlá analýza trvalé udržitelnosti Podrobné informace o udílení bodù a klíèových výkonnostních ukazatelù najdete na bodovací kartì pro za ústní prezentaci Pøíprava týmu Každý tým si musí pøipravit ústní prezentaci dle požadavkù, viz èlánek C10.1. Veškerý multimediální obsah, slidy apod. musejí být uloženy na vlastním laptopu týmu a z nìho také promítány. Všechny zdroje pro prezentaci si musí tým vyzkoušet a pøipravit. Zejména by si Strana 10 (celkem 29)

11 týmy mìly peèlivì proèíst bodovací kartu pro za ústní prezentaci, a zajistit tak, aby jejich prezentace obsahovala všechny prvky a všechen obsah, který porota oèekává Kdo se musí zúèastnit? Bìhem hodnocené ústní prezentace musejí být pøítomni všichni èlenové týmu Prùbìh hodnocení Hodnocení ústní prezentace trvá stejnì dlouho jako jiná zasedání poroty obvykle 15 minut. Na zaèátku má tým možnost si nastavit a vyzkoušet svùj laptop a jakoukoliv další prezentaèní techniku a zdroje. Tým dá porotcùm vìdìt, až bude pøipraven zaèít. Porotci zaènou odmìøovat pìt èi osm minut a upozorní na poslední zbývající minutu. Po uplynutí èasového limitu bude tým požádán, aby prezentaci ukonèil. Na závìr prezentace mohou porotci poskytnout zpìtnou vazbu anebo klást dotazy pro objasnìní. Ústní prezentace smìjí být filmovány, aby je porotci mohli pozdìji shlédnout, nebo pro propagaèní úèely. Každý tým musí k ústní prezentaci pøinést i portfolio Zázemí pro ústní prezentace Bude zajištìn speciální oddìlený prostor (napø. malá zasedací místnost), kde každý tým pøednese porotì svou prezentaci. V tìchto prostorách bude k dispozici data projektor a plátno. Zaøízení budou ustavená napevno, ale kabely budou mít obvykle dostateènou délku na to, aby týmy mìly urèitou volnost volby, kam umístit laptop Video záznamy ústních prezentací 3E Praha Engineering smí natáèet na video ústní prezentace všech týmù, aby je porotci mohli pozdìji shlédnout anebo k propagaèním úèelùm Portfolio a prezentaèní box Každý tým dostane prezentaèní box, který mu bude sloužit jako základna pro celou akci. Tým si musí pøipravit portfolio, v nìmž budou struènì popsány zkušenosti, design a rozhodovací proces využité bìhem navrhování a konstruování vozidla 11.1 Co se bude hodnotit? Porotci hodnotící portfolia a prezentaèní boxy si prohlédnou dvacetistránkové portfolio a prezentaèní box každého týmu a poté zhodnotí následující konkrétní oblasti.? Portfolio - Inspirace vedoucí k designu podrobný popis designu a jeho využití - Studium dùkladné studium rùzných technologií a systémù používaných u terénních vozidel. Konstruktérské principy vyhodnocené jako vhodné pro dané využití, vèetnì uvedení výhod a nevýhod. - Definované specifikace jasná definice pøesnì popisující zamýšlené specifikace designu. Strana 11 (celkem 29)

12 - Koncepce a výbìr poèet podrobných koncepcí, komplexní proces výbìru a uvedení hodnocení ve vztahu ke všem rysùm koncepce. - Design a výroba komplexní a podrobný pøehled o designu a o výbìru souèástek. Popis celého výrobního postupu. - Hodnocení a vývoj provedení kompletního testování vozidla, analýza výsledkù, provedené a znovu vyhodnocené zmìny. Záznam o zlepšení výkonu. - Sponzoøi snaha o získání sponzorù a úroveò sponzorských darù získaných od externích organizací. - Èasový harmonogram pøíprava a následné dodržení - Pracovní role jasnì definované role v rámci týmu, jehož každý èlen má plnou zodpovìdnost za svou roli. - Finance úèetnictví výborný pøehled a prezentace pøíjmù a výdajù. Jasné a pøesné vymezení rùzných typù kalkulace nákladù. - Finance porozumìní nákladùm porozumìní finanènímu aspektu projektu, schopnost vysvìtlit a rozebrat rùzné druhy nákladù a jejich dopadu na další prvky soutìže. - Kusovník bezvadný, velice podrobný kusovník, skvìlé porozumìní. - Trvalá udržitelnost v oblasti konstrukce a výroby je tøeba ve velké míøe doložit zohlednìní trvalé udržitelnosti v konstrukci (designu) a výrobì.? Prezentaèní box - Prezentaèní box profesionálnì provedená grafika a jasnì rozvržená výstavka na stole (s vystavenými pøedmìty nebo interaktivní). - Sponzoøi - snaha o získání sponzorù a úroveò sponzorských darù získaných od externích organizací. Prezentace sponzorù. - Pracovní role jasnì definované role v rámci týmu, jehož každý èlen má plnou zodpovìdnost za svou roli. - Týmový duch výrazná týmová práce a prùkazné smìøování ke koneènému cíli. Urèení týmové identity propagované pomocí portfolia a jednotlivými èleny. Úèast všech èlenù týmu v rozhodovacím procesu. - Modely prototypù vystavení prototypù s jasnì znatelným vývojem. Jasné a pøesné urèení rùzných typù kalkulace nákladù. - Marketing porozumìní marketingu a práce s marketingovými materiálù. Podrobné informace o udílení bodù a klíèových výkonnostních ukazatelù najdete na bodovací kartì pro portfolio a prezentaèní box Týmová pøíprava Každý tým si musí pøipravit portfolio a prezentaèní box. Týmy si musí proèíst kartu pro zapisování bodù za portfolio a prezentaèní box, aby zajistily, zda jejich portfolio i prezentaèní box obsahují všechny hodnocené prvky. To, jak a kde budou jednotlivé prvky prezentovány, závisí na rozhodnutí týmu. Pøi rozhodování o tìchto záležitostech je tøeba mít na pamìti èasové omezení hodnoticího procesu. Strana 12 (celkem 29)

13 11.3 Kdo se musí zúèastnit? Pøi hodnocení portfolia a prezentaèního boxu musejí být pøítomni všichni èlenové týmu Hodnoticí proces / postup Hodnocení portfolia a prezentaèního boxu se uskuteèní u místa boxu daného týmu. Porotci se obvykle pøedstaví a pak požádají tým, aby poodstoupil od prezentaèního boxu, aby ji mohli zhodnotit. Porotci mohou klást èlenùm týmu dotazy, pokud budou hledat urèité položky nebo požadovat další vysvìtlení. Portfolio bude týmu vráceno, aby mohlo být zaèlenìno do prezentaèního boxu Požadavky na portfolio Portfolio musí být vytištìné na papíøe formátu A3. Rozsah je omezen na dvacet stran vèetnì pøední a zadní strany obálky. Mùže jít o dvacet listù potištìných z jedné strany, nebo o deset listù otištìných z obou stran. Bude-li se portfolio skládat z více než 20 stran, prohlédnou si porotci za úèelem posouzení pouze prvních dvacet. Obsah portfolia se musí vztahovat k projektovému øízení, k týmu, konstruktérským nápadùm, vývoji konstrukce, výzkumu, testování, harmonogramu (Ganttùv diagram), financí (kusovník) a hodnocení to vše se obvykle prezentuje v portfoliu Instalace a parametry prezentaèního boxu E Praha Engineering poskytne všem týmùm prostor pro prezentaèní box Pøesný popis a rozmìry prostoru budou oznámeny krátce pøed akcí. Prostory pro prezentaèní box mívají obvykle šíøku 2 m a hloubku 1 m Pro instalaci prezentaèního boxu bude vymezen èasový úsek obvykle je to ráno v den konání soutìže, pøed zahájením hodnocení. Bude urèen èasový limit. 3E Praha Engineering si vyhrazuje právo udìlit dle uvážení pøedsedy poroty až 50 trestných bodù týmùm, jež nedokonèí instalaci ve vymezeném èasovém rámci, nezanechají svùj stánek v bezpeèném stavu a neuklidí ze své výstavky a jejího okolí veškeré odpadky Žádná èást nainstalované prezentace v rámci prezentaèního boxu nesmí fyzicky pøesahovat rozmìry místa vyhrazeného pro prezentaèní box. Týká se to èehokoliv, co by mohlo pøeènívat nejvyšší body vyhrazeného prostoru, napø. vlajeèek Prezentaèní box smìjí nainstalovat POUZE èlenové týmu. Žádný dohlížející uèitel, dospìlý ani jiný externí pomocník nesmí pomáhat Organizátor soutìže anebo pøedseda poroty mohou týmu naøídit, aby snížil úroveò hluku nebo z prezentaèního boxu odstranil pøedmìty považované za nevhodné Veškerá elektrická zaøízení pøipojená ke zdroji elektrické energie musejí být bezpeèná. Strana 13 (celkem 29)

14 12.0 Konstrukce Porota se bude týmù ptát, jak byla jejich vozidla vyrobena a proè a jak se rozhodli pro urèité designové prvky vozidla. Samostatná disciplína, pro kterou je vyhrazeno speciální oddìlené místo Co se bude hodnotit? Porotci hodnotící konstrukèní stránku posoudí to, jak tým použil rùzné technologie, a také kvalitu výroby vozidla. Konkrétnì budou hodnoceny tyto oblasti:? Zajištìní a výroba souèástí - Pláš karoserie karoserie vlastní výroby, dobøe zkonstruovaná, robustní a vykazující známky dodateèných úprav. - Podvozek zakoupený podvozek nebo podvozek vlastní výroby. Dokonalé porozumìní konstrukci podvozku a jeho funkci. - Øízení zakoupené nebo vlastnoruènì vyrobené. Dokonalé porozumìní konstrukci øízení a jeho funkci. - Zavìšení kol zakoupené nebo vlastnoruènì vyrobené. Dokonalé porozumìní konstrukci zavìšení kol a jeho funkci. - Hnací ústrojí zakoupené nebo vlastnoruènì vyrobené. Dokonalé porozumìní konstrukci hnacího ústrojí a jeho funkci. - Pneumatiky a kola zakoupená nebo vlastnoruènì vyrobená. Musí být patrné, že tým jejich výbìr peèlivì zvážil a že dokonale porozumìl designu a funkci kol a pneumatik. - Tažné zaøízení vlastnoruènì vyrobené tažné zaøízení. Dobøe zkonstruované, robustní a vykazující známky dodateèných úprav. - Trvalá udržitelnost zohlednìná pøi výbìru a výrobì souèástí je tøeba ve velké míøe doložit výbìr materiálu z hlediska životnosti a uhlíkové stopy.? Designerská metoda a porozumìní designu - První dojem z vozidla skvìlá snaha o vytvoøení dobrého dojmu, kvalitní balení, úhledná konstrukce. - Vyváženost designu a úèelnosti vysoká úroveò vyváženosti pomìru mezi designem a úèelností. Dobrá logická rozhodnutí. Všechny prvky vozidla plní nìjaký úèel. - Materiály dobøe patrný logický výbìr materiálù. Dokonalé porozumìní tomuto výbìru. - Aplikace výrobních postupù vyrobeno. Patrné množství výrobních postupù. Dobré porozumìní tìmto postupùm. - Øemeslné zpracování skvìlé øemeslné zpracování celého vozidla. - Neustálé zdokonalování trvalé udržitelnosti podrobné pojednání o trvalé udržitelnosti a o zvážení vìtšiny dopadù na životní prostøedí (nejen CO 2 ). - Trvalá udržitelnost (materiály) podrobné pojednání o tom, jaký dopad má výbìr materiálù na trvalou udržitelnost. Strana 14 (celkem 29)

15 - Využití výrobních postupù s ohledem na trvalou udržitelnost podrobné pojednání o tom, jaký dopad mají výrobní procesy na trvalou udržitelnost. Nesplní-li vozidlo jedno èi více základních pravidel (zvýraznìných žlutì v dokumentu Technická pravidla ), není tým oprávnìn získat ocenìní za: - Nejlépe zkonstruované vozidlo. - Nejlepší výkon na trati a nemùže se stát vítìzem národního finále Èeské republiky Týmová pøíprava Tým musí mít vozidlo plnì sestavené a pøipravené. Na sezení s porotou je možné si pøinést laptop a portfolio. Lze donést i další vìci, jež týmu pomohou vysvìtlit jakékoliv konstrukèní nebo výrobní koncepce. Porotci nebudou mít pro úèely hodnocení pøístup k prezentaènímu boxu daného týmu. Bìhem pøípravy by si týmy mìly peèlivì proèíst bodovací kartu, aby zjistily, co budou porotci hodnotit Kdo se musí zúèastnit? Tohoto hodnocení se musí zúèastnit minimálnì vedoucí týmu, konstruktéøi a výrobní technici týmu Hodnoticí proces / postup Týmùm budou udìleny body dle klíèových výkonnostních ukazatelù uvedených na kartì pro zapisování bodù za konstrukci. Jde o neformální pohovor, pøi kterém se budou porotci týmu ptát na to, co tým udìlal, vèetnì kvality výroby a sestavení vozidla Hodnocení na trati Od každého vozidla se oèekává, že úspìšnì projede terénní tratí, která bude stejnì nároèná jako skuteèná tra a na níž se otestuje pohon vozidla na všechna ètyøi kola Co se bude hodnotit? Na trati se budou hodnotit schopnosti vašeho vozidla v následujících oblastech: - Èasový limit èasový limit pro projetí každého kola bude oznámen v den soutìže. - Kontrola rychlosti - Vodotìsnost max. hloubka: 50 mm. - Øízení - Automatická svìtelná èidla - Èidlo náklonu Informace o klíèových výkonnostních ukazatelích najdete na kartì pro zapisování bodù za výkon na trati. Strana 15 (celkem 29)

16 13.2 Týmová pøíprava Každý tým musí zkontrolovat, že je jeho vozidlo pøipravené na závod na trati, že jsou plnì nabité baterie a že vysílaè a pøijímaè jsou synchronizovány. Tým by si mìl prohlédnout prvky na trati a rozhodnout, který èlen týmu projede s vozidlem pøes který prvek. Všichni èlenové týmu by si mìli pøed akcí co nejvíce procvièit øízení a ovládání vozidla Kdo se musí zúèastnit? Této hodnocené èásti se musejí zúèastnit všichni èlenové týmu. Každý èlen musí s vozidlem projet alespoò jeden prvek dráhy Hodnoticí proces / postup Týmùm budou udìleny body dle klíèových výkonnostních ukazatelù uvedených na kartì pro zapisování bodù za výkon na trati Poruchy Dojde-li k poruše na vozidle bìhem jeho pokusu na trati, lze je v rámci vymezeného èasového limitu opravit. Pak mùže vozidlo pokraèovat v jízdì po zbytek èasu Frekvence vysílaèky Na zaèátku krajského i národního finále mùžete být požádáni o sdìlení používané frekvence a kanálu. Úèelem je zabránit tomu, aby se týmy na stejném kanálu èi frekvenci navzájem rušily Vysílaèka Budete požádáni, abyste až do doby své soutìžní jízdy vysílaè nezapínali. Také mùžete být požádáni, abyste vysílaè na zaèátku dne odevzdali, a dostanete jej zpìt pøed vaší jízdou Test vleku Od každého vozidla se oèekává, že dokáže táhnout vlek a projet s ním speciálnì navrženou tra, na níž se otestují tažné schopnosti vozidla Co se bude hodnotit? V tomto testu se bude hodnotit schopnost vašeho vozidla táhnout vlek, a to v následujících kategoriích: - Tažné zaøízení - Regulace rychlosti - Øízení - Couvání Informace o klíèových výkonnostních ukazatelích najdete na bodovací kartì pro jízdu s vlekem Týmová pøíprava Každý tým musí zkontrolovat, že je jeho vozidlo pøipravené na jízdu s vlekem, že jsou plnì nabité baterie a že vysílaè a pøijímaè jsou synchronizovány. Tým by si mìl prohlédnout prvky Strana 16 (celkem 29)

17 Land Rover 4x4 ve školách - Technická pravidla soutìže na trati a rozhodnout, který èlen týmu projede s vozidlem pøes který prvek. Všichni èlenové týmu by si mìli pøed akcí co nejvíce procvièit øízení a ovládání vozidla Kdo se musí zúèastnit? Této hodnocené èásti se musejí zúèastnit všichni èlenové týmu, ale požaduje se, aby vozidlo øídil jen jeden èlen Technická kontrola Každé vozidlo posoudí porotci, kteøí zkontrolují rùzné prvky jako napøíklad velikost vozidla (délka, šíøka, výška), èidla náklonu (èidlo náklonu by mìlo spustit bzuèák nebo svìtla), automatická svìtla, hmotnost atd. Vozidlùm, jež nesplní požadavky na jakékoliv rozmìry èi prvky, budou udìleny trestné body, ale nebudou ze soutìže vylouèena. Technická kontrola bude provádìna ve speciálním oddìleném prostoru Co se bude hodnotit? Hodnocena budou následující technická kritéria: - Maximální celková velikost vozidla D < 350 mm, Š < 200 mm, V < 200 mm (základní pravidlo) - Ètyøi kola a pohon na ètyøi kola (základní pravidlo) - Pláš karoserie vozidla pláš musí být øádnì pøipevnìn k vozidlu a musí pokrývat hlavní mechanické prvky vèetnì kol a pneumatik (základní pravidlo). - Tažné zaøízení (základní pravidlo) - Hmotnost vozidla max. 1,8 kg (základní pravidlo) - Standardní vybavení -? 2 kanál. dálkové ovládání / 7,4 V baterie / regulace rychlosti - Funkèní øízení øízení dvou nebo ètyø kol - Èidlo boèního náklonu ze strany na stranu / nalevo a napravo - Reflektory citlivé na svìtlo - Geometrie vozidla nájezdový úhel vpøedu (min. 25 ) - Geometrie vozidla nájezdový úhel vzadu (min. 25 ) - Logo Land Rover 4x4 in Schools Informace o klíèových výkonnostních ukazatelích najdete na bodovací kartì pro technickou kontrolu Týmová pøíprava Tým musí mít vozidlo plnì sestavené a pøipravené pro pøedvedení porotì. Na sezení s porotou je možné si pøinést laptop a portfolio. Lze donést i další vìci, jež týmu pomohou vysvìtlit jakékoliv konstrukèní nebo výrobní koncepce. Porotci nebudou mít pro úèely hodnocení pøístup k prezentaènímu boxu daného týmu. Bìhem pøípravy by si týmy mìly peèlivì proèíst bodovací kartu pro technické parametry, aby zjistily, co budou porotci hodnotit Kdo se musí zúèastnit? Tohoto hodnocení se musí zúèastnit minimálnì vedoucí týmu, konstruktéøi a výrobní technici týmu. Strana 17 (celkem 29)

18 15.4 Hodnoticí proces / postup Týmùm budou udìleny body dle klíèových výkonnostních ukazatelù uvedených na bodovací kartì pro technické parametry. Jde o neformální pohovor, pøi kterém budou porotci klást týmu otázky a zkontrolují výše uvedené parametry za použití mìøidel Úèetnictví týmu Každý tým si musí vést záznamy o pøíjmech a výdajích. V úèetnictví musejí být jasnì zaneseny všechny sponzorské dary, vlastnoruènì vyrobené souèástky a rozpoèet týmu Rozpoèet Rozpoèet, který mùže každý tým použít k nákupu souèástek pro své vozidlo, èiní 7.000,- Kè (do tohoto rozpoètu nejsou zapoèítány náklady spojené s poøízením Startovací kazety). Doporuèuje se, aby si týmy vyrobily co nejvíce vìcí samy. Pokud váš tým postoupí do národního finále, bude vám pøipsáno dalších 2.000,- Kè, což dohromady èiní 9.000,-Kè Sponzorské dary Doporuèujeme týmùm, aby si za úèelem nákupu souèástek, rozvoje a propagace své znaèky shánìly sponzory z øad externích firem nebo organizací Pøíjmy a výdaje V úèetnictví musejí být jasnì rozepsané pøíjmy a výdaje týmu Pøíjmy ze sponzorských darù anebo od vzdìlávacích institucí Výdaje C Veškeré vlastnoruènì vyrobené souèástky mohou být uvedeny jako poøízené zdarma a není tøeba je zahrnovat do zmínìných 7.000,-Kè C Veškeré souèástky získané zdarma díky darùm, znovu použité souèástky z pøedchozího modelu èi z pøedchozích sponzorských darù by mìly být v rozpoètu zaúètovány v hodnotì 33,33 % své doporuèené maloobchodní ceny. C Cena veškerých zakoupených souèástek by mìla být v rozpoètu uvedena v plné výši Finanèní rozvaha Každý tým musí pøedložit finanèní rozvahu, v níž budou uvedeny všechny výše zmínìné informace. Nezapomeòte, že tento dokument není totéž co kusovník Kusovník Každý tým musí pøedložit kusovník, v nìmž budou jasnì a podrobnì uvedeny výdaje týmu s rozepsáním všech položek / souèástek zakoupených z rozpoètu Využití sociálních médií Týmy si mohou vytvoøit vlastní profily na stránkách sociálních médií, na Faceboooku a Twitteru. Je to také velká pøíležitost, jak tým propagovat a jak informovat fanoušky o aktuálním dìní. Strana 18 (celkem 29)

19 18.0 Obecné informace o technologii pohonu všech ètyø kol Abyste dokázali lépe porozumìt základním technologickým principùm pohonu všech ètyø kol, vytvoøila firma Land Rover dokumenty s øadou tipù, jež si lze stáhnout ze stránek Tyto tipy lze využít jako návody, které vám pomohou pøi vývoji vašeho vozidla a poskytnou vám standard, podle nìhož se budete øídit. Navštivte tedy stránky Land Rover 4x4 in Schools, kde si tyto dokumenty mùžete stáhnout. Nezapomeòte však, že mají jen informaèní charakter Tabulky pro zapisování bodù V pøíloze níže jsou uvedeny pøíklady tabulek používaných porotci pro zapisování bodù. Ty vám pomohou získat pøehled o tom, co porotci posuzují a jaké jsou klíèové výkonnostní ukazatele pro každou hodnocenou èást soutìže. Každá tabulka je rozdìlena do kategorií uvedených v tomto dokumentu. Upozoròujeme, že bodovací karta se pro krajské a národní finále Velké Británie zmìní. Strana 19 (celkem 29)

20 Pøíloha: Bodovací karty Technická kontrola Název týmu: Èíslo týmu: Klíèové výkonnostní ukazatele Maximální celková velikost vozidla L < 350 mm, W < 200 mm, H < 200 mm Ètyøi kola a pohon na ètyøi kola Pláš karoserie vozidla (pøipevnìný k vozidlu a pokrývající hlavní mechanické prvky vèetnì kol a pneumatik) Vyhovìl 5 Všechny rozmìry vyhovují. 5 Vozidla má ètyøi kola, všechna pohánìná 6 Pláš karoserie pokrývá hlavní mechanické prvky vèetnì kol a pneumatik Tažné zaøízení 5 Vhodné tažné zaøízení Hmotnost vozidla (max. 1,8 kg) Standardní vybavení (? 2 kanály / jedna baterie - max. 7,4 V / regulace rychlosti) 5 1,8 kg nebo ménì 5 Vozidlo má všechna tøi standardní zaøízení Nevyhovìl trestné body L = -5 / W = -5 / H = -5 Jeden nebo více rozmìrù nevyhovuje. -2 Vozidlo má ménì než ètyøi kola a kola nejsou všechny pohánìna -5 Pláš karoserie nepokrývá hlavní mechanické prvky vèetnì kol a pneumatik -5 Tažné zaøízení chybí nebo nevyhovuje -5 Nad 1,8 kg -5 Jedno nebo více standardních zaøízení chybí Poznámky Nesplnìno základní pravidlo ANO / NE Nesplnìno základní pravidlo ANO / NE Nesplnìno základní pravidlo ANO / NE Nesplnìno základní pravidlo ANO / NE Nesplnìno základní pravidlo ANO / NE Skóre Funkèní øízení (2 nebo 4 kola lze ovládat) Èidlo náklonu (ze strany na stranu / zleva doprava) 5 Dvì nebo ètyøi kola zatáèejí doprava a doleva 7 Èidlo náklonu vydává zvuk Reflektory citlivé na svìtlo 7 Svìtla se automaticky rozsvìcují Geometrie vozidla nájezdový úhel vpøedu (min. 25 ) Geometrie vozidla nájezdový úhel vzadu (min. 25 ) Geometrie vozidla 3 Úhel je vìtší než 25 3 Úhel je vìtší než 25 3 pøechodový úhel (min. 20 ) Úhel je vìtší než 20 Logo 4x4 in Schools 1 Jasnì viditelné logo 4x4 in Schools -2 Dvì nebo ménì kol nezatáèí doleva a doprava -5 Èidlo náklonu nevydává zvuk -5 Svìtla se nerozsvìcují automaticky -2 Úhel je menší než 25-2 Úhel je menší než 25-2 Úhel je menší než 20-2 Logo 4x4 in Schools chybí CELKEM ZA TECHNICKÉ PARAMETRY /60 Další poznámky lze pøipojit níže nebo na zadní stranu. Strana 20 (celkem 29)

21 Ústní prezentace Název týmu: Èíslo týmu: Klíèové výkonnostní ukazatele Týmová image Cíle / agenda Obsah (proces, rozhodnutí, odùvodnìní, závìry) Èasové rozvržení a vyváženost Týmová práce Pomùcky pro prezentaci Kvalita Pøednes Otázky a odpovìdi Trvalá udržitelnost Nízká úroveò Støední úroveò Vysoká úroveò Skóre Žádná nebo malá snaha o prezentaci dobré týmové image Prezentace nemá žádný jasný formát Obsah ad hoc, pokryto jen málo bodù Výrazné krátké / dlouhé nevyvážené Pouze jeden øeèník; žádná týmová práce. Omezené použití názorných pomùcek Nízká kvalita prezentace Nedostatek energie, strojený pøednes (napø. ètení ze slidù) Minimum odpovìdí, bez návaznosti Prezentace neobsahuje téma trvalé udržitelnosti vùbec nebo jen v malé míøe Sladìná image, napø. školní uniforma Dobrá snaha o prezentaci, úvod, hlavní èást a závìr Dobrý obsah, vìtšina bodù pokryta Èas dodržen (± 3 min.) vìtšinou vyvážené Nìkolik øeèníkù; znatelná týmová práce Efektivní využití názorných pomùcek Støední kvalita prezentace Èásteènì energické, hovor pronášený k publiku Mírná snaha o odpovìdi na otázky; èásteèná návaznost Výrazné pojednání tématu udržitelnosti Vynikající týmová image a propagace znaèky Jasnì odlišitelný a konzistentní úvod, hlavní èást a závìr Vynikající obsah, plné pokrytí všech bodù Èas dodržen nebo kratší èas všechna témata probrána s pøíslušnou hloubkou Všichni se zapojili; hladce probíhající týmová práce Zcela profesionální / originální použití názorných pomùcek Dobrá až vynikající kvalita prezentace Nadšení, skvìlý pøednes, pøíjemné, efektivní Otázky plnì zodpovìzeny, skvìlá návaznost Rozsáhlá analýza trvalé udržitelnosti v rámci prezentace CELKEM ZA ÚSTNÍ PREZENTACI /100 Další poznámky lze pøipojit níže nebo na zadní stranu. Strana 21 (celkem 29)

22 Portfolio Název týmu: Èíslo týmu: Klíèové výkonnostní ukazatele Urèení potøeby nebo pøíležitosti vedoucí k designerskému shrnutí Studium Urèení specifikace Koncepce a výbìr Konstrukce (design) a výroba Hodnocení a vývoj Sponzoøi Hospodaøení s èasem Nízká úroveò Støední úroveò Vysoká úroveò Skóre Èásteèný zøetel na potøebu designu èi na cílové uživatele vedoucí k designerskému shrnutí Minimální studium; pokryty pouze základy, není pøíliš patrné, že by na vozidle byly využity rùzné systémy, ani není patrný jejich úèel. Informace pøevzaté z jiných zdrojù, nedostateènì interpretované. Základní specifikace pokrývající minimální poèet požadovaných prvkù Minimální koncepce designu, nepøíliš patrný proces výbìru. 4 Omezená konstruktérská práce a nedostateèné záznamy o výrobì Nedostateèné nebo vùbec žádné dùkazy o testování èi zdokonalování vozidla Nedostateèná nebo žádná snaha o získání sponzorù Nedostateènì prokázané nebo vùbec neprokázané hospodaøení s èasem. Zøetel na potøebu designu i na cílové uživatele vedoucí k jasnému designerskému shrnutí ohlednì prodejného výrobku Dobrý pøehled rùzných systémù 4x4 a základní porozumìní tomu, proè se používají. Široce definované specifikace s dostateènì podrobným pokrytím všech oblastí Èas dodržen (± 3 min.) vìtšinou vyvážené Konstruktérská práce pokrývající proces od koncepce až po výrobu, základní výbìr souèástek a výrobní proces. Testování i zmìny èásteènì provedeny. Èásteènì patrná snaha o získání sponzorù; drobné sponzorské dary získané od školy / organizace Hospodaøení s èasem na dobré úrovni, harmonogram projektu Podrobný popis potøeby designu a uživatelù vedoucí k jasnému designerskému shrnutí ohlednì prodejného výrobku Dùkladné studium rùzných technologií a systémù používaných v terénních vozidlech. Vhodné konstruktérské zásady vybrané s ohledem na jejich použití vèetnì uvedení výhod a nevýhod. Jasnì definovaná specifikace s pøesným uvedením zamýšlených specifikací Èas dodržen nebo kratší èas všechna témata probrána s pøíslušnou hloubkou Pøedložen podrobný design a výbìr souèástek. Popis kompletního výrobního procesu. Komplexní testování vozidla provedeno, výsledky analyzovány, zmìny provedeny a znovu vyhodnoceny. Zaznamenáno zlepšení výkonu. Dobrá snaha o získání sponzorù; dobrá úroveò sponzorských darù získaných od externích organizací. Vynikající hospodaøení s èasem, dobrý harmonogram projektu. Další poznámky lze pøipojit níže nebo na zadní stranu. Strana 22 (celkem 29)

23 CELK ZA PORTF Land Rover 4x4 ve školách - Organizaèn?pravidla soutìže PORTFOLIO POKRAÈOVÁNÍ Klíèové výkonnostní ukazatele Pracovní role Finance úèetnictví Finance vymezení nákladù Kusovník Trvale udržitelný design a výroba Nízká úroveò Støední úroveò Vysoká úroveò Skóre Málo vymezené nebo vùbec nevymezené pracovní role v rámci týmu. Èásteèná snaha o pøedložení a vysvìtlení pøíjmù a výdajù v konzistentním formátu. Není patrné žádné vymezení rùzných typù propoètu nákladù. Èásteèné porozumìní finanènímu aspektu, ale nedostateèné znalosti toho, jak se dospìlo k rùzným nákladùm. Velice jednoduchý kusovník s minimem detailù a porozumìní. Trvalá udržitelnost v designu a výrobì nebyla vzata v potaz nebo jen minimálnì. V rámci týmu vymezené pracovní role, ale nepøíliš patrná zodpovìdnost jednotlivých èlenù za role Dobrá snaha srozumitelná prezentace pøíjmù a výdajù. Èásteèné vymezení rùzných typù kalkulace nákladù. Dobré porozumìní finanènímu aspektu projektu, schopnost vysvìtlit a prodiskutovat rùzné druhy nákladù. Pomìrnì podrobný kusovník, dobrá úroveò porozumìní. Trvalá udržitelnost v designu a výrobì byla èásteènì vzata v potaz. V rámci týmu jasnì vymezené pracovní role, pøièemž každý èlen nese za svou roli odpovìdnost. Vynikající prezentace pøíjmù a výdajù. Jasné a pøesné vymezení rùzných typù kalkulace nákladù. Vynikající porozumìní finanènímu aspektu projektu, schopnost vysvìtlit a prodiskutovat rùzné druhy nákladù a jejich dopady na další aspekty projektu. Vynikající a velice podrobný kusovník, skvìlé porozumìní. Je velmi dobøe patrné,. že trvalá udržitelnost v designu a výrobì byla vzata v potaz. CELKEM ZA PORTFOLIO /140 Další poznámky lze pøipojit níže nebo na zadní stranu. Strana 23 (celkem 29)

24 CEL ZA VÝST Land Rover 4x4 ve školách - Organizaèn?pravidla soutìže Výstavka Název týmu: Èíslo týmu: Klíèové výkonnostní ukazatele Výstavka Sponzoøi Pracovní role Týmový duch Prototypy Marketing Nízká úroveò Støední úroveò Vysoká úroveò Skóre Špatná výstavka, témìø žádná nebo vùbec žádná grafika a témìø žádné vystavené pøedmìty na stolku. Nedostateèná nebo žádná snaha o získání sponzorù Málo vymezené nebo vùbec nevymezené pracovní role v rámci týmu. Špatná týmová práce, nedostateèná hrdost na prezentaci, chybí týmová identity, nesouvislý formát portfolia. Na výstavce nejsou žádné nebo témìø žádné prototypy. Není patrný témìø žádný marketing Èásteènì patrná snaha o získání sponzorù; drobné sponzorské dary získané od školy / organizace. Dobrý pøehled rùzných systémù 4x4 a základní porozumìní tomu, proè se používají. V rámci týmu vymezené pracovní role, ale nepøíliš patrná zodpovìdnost jednotlivých èlenù za role Jasnì vymezené pracovní role, patrná týmová práce a komunikace. Vymezená týmová identita. Viditelná snaha nìkolik vystavených prototypù Viditelná snaha vystavení nìkolika marketingových materiálù. Vynikající výstavka s profesionální grafikou a dobøe uspoøádanými pøedmìty vystavenými na stolku anebo interaktivní výstavka. Dobrá snaha o získání sponzorù; dobrá úroveò sponzorských darù získaných od externích organizací. V rámci týmu jasnì vymezené pracovní role, pøièemž každý èlen nese za svou roli odpovìdnost. Výrazná týmová práce, patrné smìøování ke koneènému cíly. Vytvoøená týmová identita propagovaná jednotlivými èlena a pomocí portfolia. Všichni èlenové týmu se úèastní rozhodovacího procesu. Vystaveno mnoho prototypù s velmi dobrou úrovní vývoje. Jasné a pøesné vymezení rùzných typù kalkulace nákladù. Vynikající porozumìní marketingu, vystavené marketingové materiály. CELKEM ZA VÝSTAVKU /60 Další poznámky lze pøipojit níže nebo na zadní stranu. Strana 24 (celkem 29)

25 Konstrukce Název týmu: Èíslo týmu: Zajiš ování a výroba souèástek Klíèové výkonnostní ukazatele Pláš karoserie Podvozek Øízení Zavìšení kol Hnací ústrojí Kola a pneumatiky Tažné zaøízení Zohlednìní trvalé udržitelnosti pøi výbìru a výrobì souèástek Zakoupené Upravené Vyrobené Skóre Využití darované karoserie bez úprav. Žádná snaha o zakrytí klíèových mechanických souèástí. Využit zakoupený podvozek. Nedostateèné porozumìní konstrukci a fungování podvozku. Využití zakoupeného øízení. Nedostateèné porozumìní konstrukci a fungování øízení Využití zakoupeného zavìšení. Nedostateèné porozumìní konstrukci a fungování zavìšení. Využití zakoupeného hnacího ústrojí. Nedostateèné porozumìní konstrukci a fungování hnacího ústrojí. Zakoupená kola / pneumatiky. Nedostateèné porozumìní konstrukci a fungování kol a pneumatik. Jednoduché tažné zaøízení. Nedostateèné porozumìní jeho fungování. Na výbìr materiálu a související dopady nebyl brán témìø žádný zøetel. Patrné úpravy karoserie. Zakoupený podvozek upravený dle požadavkù. Dobré porozumìní konstrukci a fungování podvozku. Zakoupené øízení upravené dle požadavkù. Dobré porozumìní konstrukci a fungování øízení Zakoupený systém zavìšení upravený dle požadavkù. Dobré porozumìní konstrukci a fungování zavìšení. Zakoupené hnací ústrojí upravené dle požadavkù. Dobré porozumìní konstrukci a fungování hnacího ústrojí. Zakoupená kola / pneumatiky. Dobré porozumìní konstrukci a fungování kol a pneumatik. Dobré tažné zaøízení. Dobrá úroveò porozumìní jeho fungování. Na výbìr materiálu a související dopady byl èásteènì brán zøetel. Vlastnoruènì vyrobená karoserie. Dobøe zkonstruovaná a robustní, patrné dodateèné úpravy. Navržený a vlastnoruènì vyrobený podvozek. Vynikající porozumìní a fungování podvozku. Navržené a vlastnoruènì vyrobené øízení. Vynikající porozumìní konstrukci a fungování øízení Navržený a vlastnoruènì vyrobený systém zavìšení kol. Vynikající porozumìní konstrukci a fungování zavìšení Navržené a vlastnoruènì vyrobené hnací ústrojí. Vynikající porozumìní konstrukci a fungování hnacího ústrojí. Zakoupená nebo vyrobená kola / pneumatiky. Vynikající porozumìní konstrukci a fungování kol a pneumatik. Vlastnoruènì vyrobené tažné zaøízení. Dobøe zkonstruované, robustní a dodateènì upravované. Jasnì patrný výbìr materiálù s ohledem na jejich dopad na životnost a uhlíkovou stopu. CELKEM ZA KONSTRUKCI - ZAJIŠ OVÁNÍ A VÝROBA SOUÈÁSTEK /100 Další poznámky lze pøipojit níže nebo na zadní stranu. Strana 25 (celkem 29)

26 Konstrukce Název týmu: Èíslo týmu: Design metody a porozumìní Klíèové výkonnostní ukazatele První dojem z vozidla Vyváženost designu a úèelnosti Materiály Použití výrobních procesù Øemeslné zpracování Trvalá udržitelnost prùbìžné zdokonalování Trvalá udržitelnost materiály Zøetel na trvalou udržitelnost ve výrobních procesech Nízká úroveò Støední úroveò Vysoká úroveò Skóre 4 5 Žádná snaha o pozitivní image. Vozidlo není èisté a je nekvalitnì zabalené. 4 Design a úèelnost nevyváženy. Chabé logické uvažování pøi rozhodování. Vozidlo je nevhodné pro svùj úèel. 4 Žádný nebo témìø žádný výbìr materiálù. nedostateèné porozumìní výbìru. 4 5 Zakoupené vozidlo. Nebyly použity žádné nebo témìø žádné výrobní procesy. Žádné nebo témìø žádné porozumìní. 4 5 Nekvalitní øemeslné zpracování, hrubé, nedokonèené prvky. Není patrné žádné nebo témìø žádné zdokonalení s ohledem na trvalou udržitelnost. Žádné nebo témìø žádné porozumìní výbìru materiálù ve vztahu k trvalé udržitelnosti. Žádné nebo témìø žádné porozumìní tomu, jaký dopad mají výrobní procesy na trvalou udržitelnost Vozidlo je èisté; pøimìøená snaha o zabalení vozidla, dobrý potenciál Urèitá míra vyváženosti designu a úèelnosti. Dobrá logická rozhodnutí. Nìkteré prvky vozidla plní úèel Èásteènì patrný výbìr materiálù. Nìkteré prvky vozidla jsou vhodné ke svému úèelu Vozidlo zakoupené, ale upravené. Využito nìkolik výrobních procesù. Èásteèné porozumìní výrobním procesùm Prùmìrné øemeslné zpracování, dobrý standard. Èásteènì patrná recyklovatelnost, analýza životnosti a ohled na uhlíkovou stopu. Èásteèné porozumìní dopadu, který má výbìr materiálù na trvalou udržitelnost. Èásteèné porozumìní tomu, jaký dopad mají výrobní procesy na trvalou udržitelnost Vynikající snaha udìlat dojem, vozidlo je dobøe zabalené, konstrukce èistá, upravená Vysoká úroveò vyváženosti designu a úèelnosti. Dobrá logická rozhodnutí. Všechny prvky vozidla plní svùj úèel Dobøe patrný logický výbìr materiálù. Vynikající porozumìní výbìru Vyrobené vozidlo. Je patrné velké množství použitých výrobních procesù. Dobré porozumìní výrobním procesùm Vynikající øemeslné zpracování celého vozidla. Jasnì patrná snaha o trvalou udržitelnost a ohled na vìtšinu environmentálních dopadù, nejen CO 2. Podrobný rozbor toho, jak výbìr materiálù ovlivòuje trvalou udržitelnost. Podrobný rozbor toho, jaký dopad mají výrobní procesy na trvalou udržitelnost. CELKEM ZA KONSTRUKCI - METODY A POROZUMÌNÍ /120 Další poznámky lze pøipojit níže nebo na zadní stranu. Strana 26 (celkem 29)

TECHNICKÁ PRAVIDLA roèn?k 2015/2016

TECHNICKÁ PRAVIDLA roèn?k 2015/2016 TECHNICKÁ PRAVIDLA roèn?k 2015/2016 OFFICIAL LAND ROVER 4X4 IN SCHOOLS DOCUMENT Land Rover 4x4 in Schools - Technické podmínky 2015-2016 Obsah T1.0 Definice...4 3 T2.0 Základní pravidla...5 4 T3.0 Pøedpisy

Více

www.kovopolotovary.cz

www.kovopolotovary.cz Pro prùmyslové posuvné brány Tub3500 Pokyny a upozornìní pro montážní techniky www.kovopolotovary.cz Tub 3500 OBSAH strana 1 Upozornìní 2 2 Popis zaøízení a jeho použití 3 2.1 Provozní možnosti 3 2.2 Typické

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N81 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N81 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Urèování polohy 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N81 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované

Více

SMC Snake 100 URO. Návod k použití

SMC Snake 100 URO. Návod k použití SMC Snake 100 URO Návod k použití Poznámka: některé údaje uvedené v tomto manuálu se mohou lišit v závislosti na konkrétním provedení stroje. Fotografie a obrázky jsou pouze ilustrační a nemusí odpovídat

Více

NÁVOD K OBSLUZE. PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC ØEZAÈKA NA DLAŽBU RD-1200S

NÁVOD K OBSLUZE. PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC ØEZAÈKA NA DLAŽBU RD-1200S NÁVOD K OBSLUZE PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC ØEZAÈKA NA DLAŽBU RD-1200S A 004-01 02/2007 1 s tran a OBSAH 1) Obsah balení 2) Úvod 3) Úèel použití 4) Technická data 5) Hodnoty

Více

AIRCAST MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka

AIRCAST MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka CORE AIRCAST MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka 1. Upozornìní 1. Nepøechovávejte nebo nepoužívejte pøehrávaè v místì s extrémnì vysokými nebo nízkými teplotami, vlhkostí èi prašností. 2. Nepoužívejte pøehrávaè

Více

Stereofonní Bluetooth headset Nokia BH-905 s aktivním potlaèováním ruchu U¾ivatelská pøíruèka

Stereofonní Bluetooth headset Nokia BH-905 s aktivním potlaèováním ruchu U¾ivatelská pøíruèka Stereofonní Bluetooth headset Nokia BH-905 s aktivním potlaèováním ruchu U¾ivatelská pøíruèka 9216262 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e se výrobek BH-905

Více

Uživatelská příručka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě.

Uživatelská příručka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Uživatelská příručka Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla

Více

Změna nastavení systému Windows

Změna nastavení systému Windows Změna nastavení systému Windows Je pro vás systém Windows 7 nový? I když má tento systém mnoho společného s verzí systému Windows, kterou jste používali dříve, můžete potřebovat pomoc, než se v něm zorientujete.

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Uživatelská příručka k aplikaci Norton Internet Security Online Software popsaný v této knize je poskytnut pod licenční dohodou a smí být používán pouze v souladu s podmínkami této

Více

Všechny smìry uvedené v této pøíruèce jsou mínìny z místa obsluhy za pøístrojem.

Všechny smìry uvedené v této pøíruèce jsou mínìny z místa obsluhy za pøístrojem. Pøíruèka pro obsluhu ENCORE S28/L28 S33/L33 S38/L38 PØEÈTÌTE SI TUTO KNÍŽKU Tato knížka obsahuje dùležité informace pro použití a bezpeèný provoz tohoto pøístroje. Nepøeètení této knížky pøed provozem

Více

Nabíjeèka IPC-5. Návod k použití. Kód: 4737974

Nabíjeèka IPC-5. Návod k použití. Kód: 4737974 Návod k použití CZ Nabíjeèka IPC-5 Kód: 4737974 Dìkujeme Vám za projevenou dùvìru zakoupením výrobku znaèky FK technics. Tento návod Vás seznámí s uvedeným výrobkem, jeho funkcemi a správnou obsluhou.

Více

Návod na použití kamerového kompletu pro stáje + připojení pro auto přívěs.

Návod na použití kamerového kompletu pro stáje + připojení pro auto přívěs. Návod na použití kamerového kompletu pro stáje + připojení pro auto přívěs. obj. č: 3271 Úvod: Chtěli bychom Vám poděkovat, že jste se rozhodli zakoupit naší sadu stájové a závěsné kamery. Tato kamera

Více

1.1 ŘETĚZOVÝ DOPRAVNÍK

1.1 ŘETĚZOVÝ DOPRAVNÍK Katedra konstruování strojů Fakulta strojní K 9 MANIPULAČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO HUTNÍ PRŮMYSL 1.1 ŘETĚZOVÝ DOPRAVNÍK doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

35 ZPŮSOBŮ JAK OUTSOURCINGEM PODPOŘIT VAŠE PODNIKÁNÍ

35 ZPŮSOBŮ JAK OUTSOURCINGEM PODPOŘIT VAŠE PODNIKÁNÍ 35 ZPŮSOBŮ JAK OUTSOURCINGEM PODPOŘIT VAŠE PODNIKÁNÍ KREATIVNÍ PRÁCE 1. TVORBA BLOGU Nezáleží na tom, o čem váš blog je. Důležité je, aby byl neustále aktuální, s relevantními informacemi a aktivní ve

Více

(NET4GAS a Poskytovatel dále společně také jako Smluvní strany nebo jednotlivě jako "Smluvní strana") se dohodly na následujícím:

(NET4GAS a Poskytovatel dále společně také jako Smluvní strany nebo jednotlivě jako Smluvní strana) se dohodly na následujícím: Rámcová smlouva o full service leasingu a správě vozového parku motorových vozidel, (uzavřená kalkulace nových vozidel) reg.č.net4gas: reg.č.poskytovatele: Smluvní strany: a. NET4GAS, s.r.o., se sídlem

Více

Připravte se na svůj velký příjezd

Připravte se na svůj velký příjezd Příslušenství Stylové doplňky Připravte se na svůj velký příjezd Udělejte unikátní dojem! Kompletní sortiment stylového příslušenství pro vůz i40 poskytuje vše, co potřebujete, abyste mohli vdechnout svůj

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY K DÍLU VYTVOŘENÍ INTERNETOVÉ PREZENTACE NEBO PREZENTACE S ELEKTRONICKÝM OBCHODEM

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY K DÍLU VYTVOŘENÍ INTERNETOVÉ PREZENTACE NEBO PREZENTACE S ELEKTRONICKÝM OBCHODEM VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY K DÍLU VYTVOŘENÍ INTERNETOVÉ PREZENTACE NEBO PREZENTACE S ELEKTRONICKÝM OBCHODEM Jiří Brož Spoma, Vlčkovická 224, 500 04 Hradec Králové, IČ 10470191, evidující úřad: - Magistrát

Více

Standard ČBA č. 22 Mobilita klientů postup při změně banky

Standard ČBA č. 22 Mobilita klientů postup při změně banky Standardy bankovních aktivit Standard ČBA č. 22 Mobilita klientů postup při změně banky Datum vydání: říjen 2009 Poslední aktualizace: březen 2011 STANDARD ČBA č.22 MOBILITA KLIENTŮ POSTUP PŘI ZMĚNĚ BANKY

Více

> PRVNÍ REPUBLIKA < STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SPOLEČNÉHO STRAVOVÁNÍ Dr. Beneše 413 290 01 PODĚBRADY

> PRVNÍ REPUBLIKA < STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SPOLEČNÉHO STRAVOVÁNÍ Dr. Beneše 413 290 01 PODĚBRADY STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SPOLEČNÉHO STRAVOVÁNÍ Dr. Beneše 413 290 01 PODĚBRADY vyhlašuje mezinárodní gastronomické soutěže pro žáky středních odborných učilišť v oborech kuchař, číšník, cukrář, barman

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Článek I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Článek I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Článek I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Společnost Telmedicin CZ s.r.o., se sídlem v Praze, ulice Údolní 1724/59, Braník, 147 00 Praha 4, IČO 043 01 668, vedená u Městského soudu v Praze

Více

Naklápěcí a polohovací stůl pro nástrojařské a leštící práce TYP SC 025 Leštící stroj PCA01

Naklápěcí a polohovací stůl pro nástrojařské a leštící práce TYP SC 025 Leštící stroj PCA01 Naklápěcí a polohovací stůl pro nástrojařské a leštící práce TYP SC 025 Leštící stroj PCA01 Na trhu není dostatek naklápěcích a polohovacích stolů, které by bylo možné použít pro ergonomické opracování

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Uživatelská příručka k aplikaci Norton Internet Security Software popsaný v této knize je poskytnut pod licenční dohodou a smí být používán pouze v souladu s podmínkami této dohody.

Více

Herní řád soutěže "ZLATOCOOP S RADIEM ČAS A PRODEJNAMI COOP*

Herní řád soutěže ZLATOCOOP S RADIEM ČAS A PRODEJNAMI COOP* Herní řád soutěže "ZLATOCOOP S RADIEM ČAS A PRODEJNAMI COOP* Na rozhlasové stanici Radio Čas a v prodejnách COOP* proběhne v termínu 20.4.-30.6.2012 soutěž s názvem ZlatoCOOP s Radiem Čas a prodejnami

Více

Uživatelská příručka. A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade Nizozemsko www.americandj.eu 5/13

Uživatelská příručka. A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade Nizozemsko www.americandj.eu 5/13 Uživatelská příručka A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade Nizozemsko www.americandj.eu 5/13 2013 ADJ Products, LLC všechna práva vyhrazena. Informace, specifikace, nákresy, obrázky a

Více

Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka

Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka 9220821 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek CK-200 je ve shodì se základními po¾adavky

Více

Pilotní projekt Hard Driver Tuning Teamu

Pilotní projekt Hard Driver Tuning Teamu 1 Zkratky, Definice Pilotní projekt Hard Driver Tuning Teamu TL Tuning Liga soutěž Soutěžící Každý zaregistrovaný člen soutěže Pořadatel Klub pořádající jednotlivé kolo soutěže Organizátor Tuning Ligy

Více

Systém Bosch DCN Next Generation Dialog bez hranic...

Systém Bosch DCN Next Generation Dialog bez hranic... Systém Bosch DCN Next Generation Dialog bez hranic... S novou výkonnou softwarovou sadou! 2 Systém DCN Next Generation Osobitý systém Systém Digital Congress Network (DCN) Next Generation od společnosti

Více

Pracovní týden, dovolená nebo víkendy každý den je naplněn okamžiky, které bychom si měli užívat, ale možná vám k tomu něco chybí.

Pracovní týden, dovolená nebo víkendy každý den je naplněn okamžiky, které bychom si měli užívat, ale možná vám k tomu něco chybí. NOVÝ SEAT ATECA Pracovní týden, dovolená nebo víkendy každý den je naplněn okamžiky, které bychom si měli užívat, ale možná vám k tomu něco chybí. Přitom stačí změnit úhel pohledu. SEAT proto během návrhu

Více

SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ. RocÏnõÂk 2001 CÏ ESKAÂ REPUBLIKA. CÏ aâstka 21 RozeslaÂna dne 19. uâ nora 2001 Cena KcÏ 29,50 OBSAH:

SBIÂRKA ZA KONUÊ. RocÏnõÂk 2001 CÏ ESKA REPUBLIKA. CÏ aâstka 21 RozeslaÂna dne 19. uâ nora 2001 Cena KcÏ 29,50 OBSAH: RocÏnõÂk 2001 SBIÂRKA ZA KONUÊ CÏ ESKA REPUBLIKA CÏ aâstka 21 RozeslaÂna dne 19. uâ nora 2001 Cena KcÏ 29,50 OBSAH: 56. Za kon o podmõânkaâch provozu vozidel na pozemnõâch komunikacõâch a o zmeïneï

Více

FIRST LEGO League. Vážení přátelé,

FIRST LEGO League. Vážení přátelé, Vážení přátelé, termín konání republikového kola FLL 2008 v Jeseníku se blíží, proto Vám zasíláme bližší informace a prosíme Vás o brzké zaslání odpovědí na níže položené dotazy. Příjezd týmů do Jeseníku

Více

Uživatelská příručka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě.

Uživatelská příručka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Uživatelská příručka Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla

Více

ČESKY. Dodává: www.infosafe.cz

ČESKY. Dodává: www.infosafe.cz Úvod Čidlo pohybu je ideální pro skryté bezpečnostní účely a pozorování. Součástí PIR je čtečka SD karty (není součástí balení) pro záznam spouštěný unikátní technologií čidla pohybu. Záznamové zařízení

Více

Pravidla soutěže PÍSKOVANÉ SKLO V INTERIÉRU

Pravidla soutěže PÍSKOVANÉ SKLO V INTERIÉRU Pravidla soutěže PÍSKOVANÉ SKLO V INTERIÉRU I. Obecná ustanovení 1. Soutěž Pískované sklo v interiéru (dále také jen soutěž ) probíhá na území České republiky v době od 18. 8. do 31. 8. 2014. 2. Účastníkem

Více

GALLET F1XF. www.msasafety.com. Funkce a výhody. Rev. 0 12. července 2013

GALLET F1XF. www.msasafety.com. Funkce a výhody. Rev. 0 12. července 2013 Přilba Gallet F1 XF stanovuje nový standard v protipožární ochraně hlavy prostřednictvím výrazných, inovačních zlepšení: Sofistikovaná nová konstrukce nabízí nejlepší ochranu ve své třídě, pohodlí a nastavitelnost.

Více

Jedeme pro automobil. Jednoho dne, po dlouhých úvahách, po zvážení našich technických možností, padne rozhodnutí. Transport zakoupeného vozidla

Jedeme pro automobil. Jednoho dne, po dlouhých úvahách, po zvážení našich technických možností, padne rozhodnutí. Transport zakoupeného vozidla Jedeme pro automobil Jedeme pro automobil Jednoho dne, po dlouhých úvahách, po zvážení našich technických možností, padne rozhodnutí jedeme pro veterána. Z dlouho sbíraných materiálů, informací a po mnoha

Více

RENAULT KANGOO ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

RENAULT KANGOO ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ RENAULT KANGOO ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ I RENAULT KANGOO ODOLNOST KOMFORT BEZPEČNOST RENAULT PŘÍSLUŠENSTVÍ Navrženo pro dlouhodobé využití. Zvyšuje praktické využití vozidla a jeho hodnotu.

Více

Kupující se zavazuje za dodané zboží zaplatit kupní cenu stanovenou v příloze č. 3 této smlouvy.

Kupující se zavazuje za dodané zboží zaplatit kupní cenu stanovenou v příloze č. 3 této smlouvy. odbouratelný hydraulický olej v hydraulickém okruhu stroje, V. doplnění všech dalších provozních kapalin, VI. proškolení obsluhy vyvážecí soupravy kupujícího (v rozsahu min.1 dne v lesních porostech kupujícího),

Více

Salon vín - Národní soutěž vín ČR 2015

Salon vín - Národní soutěž vín ČR 2015 Salon vín - Národní soutěž vín ČR 2015 1. Poslání a cíl Soutěže Statut soutěže Posláním Soutěže je zvýšit odbornou úroveň a systémově řešit vinařské soutěže moravských a českých vín na území České republiky.

Více

SystÈm SelfCheckô V1 sèrie V Model 6410 bez sk ÌnÏ

SystÈm SelfCheckô V1 sèrie V Model 6410 bez sk ÌnÏ SystÈm SelfCheckô V1 sèrie V Model 6410 bez sk ÌnÏ Příručka pro plánování místa 3M Knihovní systémy 3M Center, Building 225-4N-14 St. Paul, Minnesota 55144-1000 www.3m.com/library Copyright 2004, 3M IPC.

Více

KONTAKTNÍ SKUPINA ŘEDITELŮ

KONTAKTNÍ SKUPINA ŘEDITELŮ KONTAKTNÍ SKUPINA ŘEDITELŮ PRVNÍ VYDÁNÍ (4. června 2014) KONTROLNÍ SEZNAM PRO VÝBĚR DOBRÉHO KONZULTANTA I. Interní přípravné práce II. Osobní kritéria konzultanta III. Znalosti konzultanta IV. Přístup

Více

Naše definice výkonu 8080 CX120

Naše definice výkonu 8080 CX120 Naše definice výkonu 8080 CX120 Síla a přesnost v dokonalé kombinaci Naše definice výkonu Nakladačem 8080 CX s řízením všech kol rozšiřuje firma Weidemann paletu svých výrobků o přírůstek ve třídě osmitunových

Více

(Text s významem EEA) COM(2000) 172 final 2000/0075(AVC) (Podáno Komisí: 3. dubna 2000)

(Text s významem EEA) COM(2000) 172 final 2000/0075(AVC) (Podáno Komisí: 3. dubna 2000) Výtah z návrhu rozhodnutí Rady o přistoupení Evropského společenství k nařízení Ekonomické komise pro Evropu Organizace spojených národů č. 105 o uznávání vozidel pro přepravu nebezpečných nákladů s ohledem

Více

ELEKTRICKÝ SKÚTR CITY 306 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

ELEKTRICKÝ SKÚTR CITY 306 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ELEKTRICKÝ SKÚTR CITY 306 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Děkujeme za nákup našeho elektrického skútru. Před použitím pečlivě čtěte tuto uživatelskou příručku. OBSAH I. PRO UŽIVATELE II. POPIS HLAVNÍCH ČÁSTÍ III.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 81 15 17

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 81 15 17 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 81 15 17 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

Tøi metody výkladu pro všechny typy otázek

Tøi metody výkladu pro všechny typy otázek Tøi metody výkladu pro všechny typy otázek V této knize naleznete tøi výkladové metody, které vám pomohou zodpovìdìt všechny otázky, jež jsou obecnì kartám kladeny. K tomuto úèelu existují pro každou kartu

Více

16. ročník seriálu MČR OffROAD Maraton Stanovy pro AUTOMOBILY 2015 kategorií Speciál do 1000 ccm, do 2000 ccm a nad 2000 ccm a Amatér

16. ročník seriálu MČR OffROAD Maraton Stanovy pro AUTOMOBILY 2015 kategorií Speciál do 1000 ccm, do 2000 ccm a nad 2000 ccm a Amatér 16. ročník seriálu MČR OffROAD Maraton Stanovy pro AUTOMOBILY 2015 kategorií Speciál do 1000 ccm, do 2000 ccm a nad 2000 ccm a Amatér I. Vozidla a posádka Závodu se účastní osobní terénní vozidla do 3

Více

Aku vrtačka. model: J0Z-KT03-18. návod k použití

Aku vrtačka. model: J0Z-KT03-18. návod k použití Aku vrtačka model: J0Z-KT03-18 návod k použití Aku vrtačka CZ Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupen tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen.

Více

Pravidla soutěže a ankety Obecná ustanovení

Pravidla soutěže a ankety Obecná ustanovení Pravidla soutěže a ankety Obecná ustanovení 1. Soutěž Zábradlí 100x jinak (dále také jen soutěž ) probíhá na území České republiky v době od 10. 6. do 21. 7. 2013. 2. Účastníkem soutěže se stává každý

Více

! MMOPP00BOZ6S STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMLOUVA O REALIZACI PROJEKTŮ VELIKONOČNÍCH TRHŮ V OPAVĚ V ROCE 2013, 2014 A 2015. Článek I.

! MMOPP00BOZ6S STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMLOUVA O REALIZACI PROJEKTŮ VELIKONOČNÍCH TRHŮ V OPAVĚ V ROCE 2013, 2014 A 2015. Článek I. STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! MMOPP00BOZ6S SMLOUVA O REALIZACI PROJEKTŮ VELIKONOČNÍCH TRHŮ V OPAVĚ V ROCE 2013, 2014 A 2015 Článek I. Smluvní strany Objednatel: Se sídlem: IČ: 00300535 DIČ: Statutární město

Více

emachines D620 řady Stručné pokyny

emachines D620 řady Stručné pokyny emachines D620 řady Stručné pokyny Copyright 2008 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. emachines D620 řady Stručné pokyny Původní vydání: 09/2008 Společnost neposkytuje žádná ujištění nebo záruky

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI YACHTCHARTER, S.R.O. PRO ZPROSTŘEDKOVÁNÍ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI YACHTCHARTER, S.R.O. PRO ZPROSTŘEDKOVÁNÍ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI YACHTCHARTER, S.R.O. PRO ZPROSTŘEDKOVÁNÍ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY 1. OBECNÁ UJEDNÁNÍ 1.1 Vymezení stran. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi společností YACHTCHARTER, s.r.o.,

Více

U¾ivatelská pøíruèka pro stereofonní Bluetooth headset Nokia BH-503

U¾ivatelská pøíruèka pro stereofonní Bluetooth headset Nokia BH-503 U¾ivatelská pøíruèka pro stereofonní Bluetooth headset Nokia BH-503 9203667 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek HS-95W je ve shodì se základními po¾adavky

Více

Pravidla pro sezónu 2016 (v.1.2.)

Pravidla pro sezónu 2016 (v.1.2.) Pravidla pro sezónu 2016 (v.1.2.) Registrace do šampionátu Přihlášení do šampionátu se provádí zasláním e-mailu na registrace@crc-rcrally.cz. Pro letošní rok je registrační poplatek 300,- za jednoho jezdce,

Více

Uživatelská příručka. A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade Nizozemsko www.americandj.eu 5/14

Uživatelská příručka. A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade Nizozemsko www.americandj.eu 5/14 Uživatelská příručka A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade Nizozemsko www.americandj.eu 5/14 2013 ADJ Products, LLC všechna práva vyhrazena. Informace, specifikace, nákresy, obrázky a

Více

PŘÍJMY SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ

PŘÍJMY SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ PŘÍJMY SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ Problém číslo jedna současného sportovního managementu je získávání finančních prostředků nutných pro úspěšný a zdárný chod sportovní organizace. Existuje řada možností, jak

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 11119 Masážní přístroj insportline C27

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 11119 Masážní přístroj insportline C27 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 11119 Masážní přístroj insportline C27 1 OBSAH O PRODUKTU... 3 KOMPONENTY... 3 INSTALACE BATERIÍ... 3 ZAPÍNÁNÍ / VYPÍNÁNÍ... 3 ÚDRŽBA... 4 TRANSPORT A SKLADOVÁNÍ... 4 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ...

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 650 http://cs.yourpdfguides.com/dref/822696

Vaše uživatelský manuál NOKIA 650 http://cs.yourpdfguides.com/dref/822696 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Rozsáhlý test odhalil, že jednoduchými opatřeními lze snížit spotřebu paliva až o 15 %

Rozsáhlý test odhalil, že jednoduchými opatřeními lze snížit spotřebu paliva až o 15 % Tiskové informace Rozsáhlý test odhalil, že jednoduchými opatřeními lze snížit spotřebu paliva až o 15 % Náklady na palivo lze u návěsové soupravy při správném nastavení geometrie náprav a při použití

Více

Podnikání na internetu

Podnikání na internetu Podnikání na internetu Bc. Miloslav Vaněk Abstrakt: Vědecká práce Podnikání na internetu pojednává o možnosti nabízet své zboží a služby přes internet. Součástí vědecké práce je i zjednodušená struktura

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Nákup robotických stavebnic a ovládacího SW v rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách

Více

CDR. cs Původní návod k používání Crash Data Retrieval Tool

CDR. cs Původní návod k používání Crash Data Retrieval Tool CDR cs Původní návod k používání Crash Data Retrieval Tool cs 2 CDR Použitá symbolika Obsah Čeština 1. Použitá symbolika 2 1.1 V dokumentaci 2 1.1.1 Výstražné pokyny struktura a význam xxx 2 1.1.2 Symboly

Více

POWLI031 Fig 1 Copyright 2009 VARO www.varo.com

POWLI031 Fig 1 Copyright 2009 VARO www.varo.com POWLI031 Fig 1 Copyright 2009 VARO www.varo.com POWLI031 Copyright 2009 VARO www.varo.com POWLI031 CS HALOGENOVÝ SVĚTLOMET S ĈIDLEM 1000W POWLI031 1 OBLAST POUŅITÍ Toto venkovní svítidlo s pasivním infračerveným

Více

Návod k obsluze zemního vrtáku BBA 520

Návod k obsluze zemního vrtáku BBA 520 Návod k obsluze zemního vrtáku BBA 520 Zemní vrták se spalinovým motorem který jste si právì zakoupili, je konstruován pro územní èásti urèené k zalesòován, zahradnièení, sázení ovocných døevin. Je to

Více

Dodavatel a objednavatel mohou být označování též jako smluvní strany.

Dodavatel a objednavatel mohou být označování též jako smluvní strany. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY INDIVIDUÁLNÍ JAZYKOVÉ KURZY Provozovatelem jazykové školy Free Time Academy je občanský spolek Free Time Academy, z.s., IČO: 04301943, se sídlem Masarykovo náměstí 1766, Brandýs

Více

WIFI KAMERA BUGGY NÁVOD K POUŽITÍ APLIKACE

WIFI KAMERA BUGGY NÁVOD K POUŽITÍ APLIKACE WIFI KAMERA BUGGY NÁVOD K POUŽITÍ APLIKACE Děkujeme za váš nákup Wifi Buggy od BEEWI. Přečtěte si prosím následující informace, abyste se naučili využívat všechny funkce vašeho nového výrobku. 1 ÚVOD WiFi

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Scout

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Scout SIMPLY CLEVER ŠKODA Octavia Scout Připravena na každou cestu odolná ŠKODA Octavia Scout. Vnější zrcátka s automatickým sklápěním se po přidržení tlačítka uzamčení na dálkovém ovládání samočinně sklopí.

Více

Transatlantické obchodní a investiční partnerství. Aspekty týkající se regulace

Transatlantické obchodní a investiční partnerství. Aspekty týkající se regulace Transatlantické obchodní a investiční partnerství Aspekty týkající se regulace Září 2013 2 Předseda Evropské komise Barroso, předseda Evropské rady Van Rompuy a prezident Obama dali jasně najevo, že snižování

Více

Často kladené dotazy a rady pro nákup

Často kladené dotazy a rady pro nákup Často kladené dotazy a rady pro nákup Důvody pro koupi robotické sekačky Automower Zabere hodně času vlastnit a provozovat sekačku Automower? Ne, sekačka Automower se velmi lehce ovládá. Z vaší strany

Více

4. schůzka KDK Karlovarský kraj v r. 2015

4. schůzka KDK Karlovarský kraj v r. 2015 4. schůzka KDK Karlovarský kraj v r. 2015 Termín: 13. listopadu 2015 od 12:30 hodin, Krajská knihovna Karlovy Vary Knihovna jméno člena Přítomna/omluvena dne Božíčany J. Nemčičová ano Františkovy Lázně

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY. Dodávka ICT

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY. Dodávka ICT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY Dodávka ICT 1 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE... 3 2 PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZAKÁZKY... 3 3 PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY...

Více

Návod k používání radiostanice. Motorola TLKR T5

Návod k používání radiostanice. Motorola TLKR T5 Návod k používání radiostanice Motorola TLKR T5 OBSAH Bezpečnost produktu a účinky rádiového vysílání přenosných dvousměrných rádií...2 Vlastnosti...2 Ovládání a funkce...3 Displej...4 Obsah balení...5

Více

NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ TŘÍKOLEK s ELEKTROPOHONEM ZNAČKY SPIRIT

NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ TŘÍKOLEK s ELEKTROPOHONEM ZNAČKY SPIRIT NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ TŘÍKOLEK s ELEKTROPOHONEM ZNAČKY SPIRIT Úvod Jsme velice rádi, že jste si vybrali Elektrickou tříkolku Spirit Shopping. Všechny použité komponenty Vám při dodržování podmínek pravidelné

Více

X-Sign Basic Uživatelská příručka

X-Sign Basic Uživatelská příručka X-Sign Basic Uživatelská příručka Copyright Copyright 2015, BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána do systému pro

Více

Instalujeme a zakládáme databázi Oracle Database 11g

Instalujeme a zakládáme databázi Oracle Database 11g KAPITOLA 2 Instalujeme a zakládáme databázi Oracle Database 11g Protože se instalace systému Oracle s každou novou verzí zjednodušuje, stojí uživatel před pokušením otevřít krabici s médii a ihned začít

Více

Při jízdě doporučujeme používání bezpečnostní přilby stejně tak, jako na klasickém jízdním kole.

Při jízdě doporučujeme používání bezpečnostní přilby stejně tak, jako na klasickém jízdním kole. Mějte, prosím, na paměti, že celý systém a především jeho baterie vyžaduje pravidelnou údržbu a vhodné skladování. Před použitím si prosím přečtěte pečlivě tento uživatelský manuál. V případě nevhodného

Více

Bluetooth headset Nokia BH-108 9220723/1

Bluetooth headset Nokia BH-108 9220723/1 Bluetooth headset Nokia BH-108 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9220723/1 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e se výrobek BH-108 shoduje se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními

Více

DIGITALIC MP4 pøehrávaè s DVB-T Uživatelská pøíruèka

DIGITALIC MP4 pøehrávaè s DVB-T Uživatelská pøíruèka CORE DIGITALIC MP4 pøehrávaè s DVB-T Uživatelská pøíruèka 1. Upozornìní 1. Nepøechovávejte nebo nepoužívejte pøehrávaè v místì s extrémnì vysokými nebo nízkými teplotami, vlhkostí èi prašností. 2. Nepoužívejte

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ. IN 11454 Skákací boty Worker Hoppino. IN 11455 Skákací boty Worker Hoppero

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ. IN 11454 Skákací boty Worker Hoppino. IN 11455 Skákací boty Worker Hoppero UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 11454 Skákací boty Worker Hoppino IN 11455 Skákací boty Worker Hoppero 1 OBSAH POPIS PRODUKTU... 3 KOMPONENTY... 3 POUŽÍVÁNÍ... 3 TECHNIKA POUŽITÍ... 4 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ...

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. RALLY LEGEND - Historic show

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. RALLY LEGEND - Historic show ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ RALLY LEGEND - Historic show Obsah zvláštních ustanovení 1. PROGRAM Obsah zvláštních ustanovení 1.Program 2.Organizace a popis 3.Pøihlášky 4.Pojištìní 5.Reklama a oznaèení 6.Pneumatiky

Více

Obràzek 1 LetraTag Štítkovaè

Obràzek 1 LetraTag Štítkovaè Výstup štítků Nastavení Napájení Vložit Storno Uložení do paměti Vyvolání z paměti LCD displej Řezačka Tisk Formát OK Navigace Čísla Velká písmena Vymazat Mezerník Zpět Obràzek 1 LetraTag Štítkovaè Konektor

Více

Technické podmínky pro vyšetřovací automobil

Technické podmínky pro vyšetřovací automobil Technické podmínky pro vyšetřovací automobil Příloha č. 1 výzvy 1. Předmětem technických podmínek je pořízení vyšetřovacího automobilu s celkovou hmotností do 3500 kg, s kategorií podvozku 1 a v provedení

Více

Vážené dámy, vážení pánové, milí přátelé!

Vážené dámy, vážení pánové, milí přátelé! statut_03.qxd 16.10.2003 13:59 Page 31 Vážené dámy, vážení pánové, milí přátelé! Dovolte, abych Vás tímto pozval k účasti na 41. ročníku Mezinárodního televizního festivalu Zlatá Praha, který se bude konat

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 11 61

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 11 61 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 11 61 Toto stolní rádio je vybaveno 2 vlnovými rozsahy VKV ( FM = velmi krátké vlny) a SV ( MW = střední vlny), budíkem (alarmem) s funkcí opakovaného buzení a ručním otočným

Více

FEDERATION INTERNATIONALE DES VEHICULES ANCIENS (FIVA)

FEDERATION INTERNATIONALE DES VEHICULES ANCIENS (FIVA) FEDERATION INTERNATIONALE DES VEHICULES ANCIENS (FIVA) ŽÁDOST O VYDÁNÍ PRŮKAZU IDENTITY FIVA V souladu s Technickým kodexem FIVA musí být tato žádost o vydání Průkazu identity FIVA předložena Národní autoritě

Více

Řezání stěn Stěnové pily

Řezání stěn Stěnové pily Řezání stěn Stěnové pily Přehled použití 10 Přehled 11 Přehled výhod 14 Stěnové pily Husqvarna 16 Zdroje Husqvarna 26 Technické vlastnosti stěnových pil 34 Technické vlastnosti zdrojů 34 Diamantové nástroje

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO. Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO. Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR OBCHODU A MARKETINGU Vedoucí útvaru: Pavel Zemánek tel.: 532 232 945, fax: 543 211 185 e-mail: pavel.zemanek@fnbrno.cz IČO: 652

Více

blahopřejeme! obsah Str.2: /pravý sloupek odshora- pozn. překl./ Výpust vůně

blahopřejeme! obsah Str.2: /pravý sloupek odshora- pozn. překl./ Výpust vůně Str.2: blahopřejeme! Blahopřejeme Vám ke koupi výrobku značky Duux! Pro využití internetového servisu prosím zaregistrujte produkt a záruční lhůtu na www.duux.com/register. Duux vyrábí spolehlivé dětské

Více

Pravidla spotřebitelské soutěže Léto se zmrzlinou Míša v hypermarketech Albert

Pravidla spotřebitelské soutěže Léto se zmrzlinou Míša v hypermarketech Albert Pravidla spotřebitelské soutěže Léto se zmrzlinou Míša v hypermarketech Albert (Vyhraj se zmrzlinou Míša nový SEAT Ibiza nebo sadu DVD) 1. Organizátor a pořadatel Pořadatelem spotřebitelské soutěže Léto

Více

AV-21KJ1SEF COLOUR TELEVISION INSTRUCTIONS KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR

AV-21KJ1SEF COLOUR TELEVISION INSTRUCTIONS KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR AV-21KJ1SEF ENGLISH POLSKI ÈESKY MAGYAR ÁÚËÃAPCKÈ ROMANIAN COLOUR TELEVISION KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR INSTRUCTIONS INSTRUKCJA OBSLUGI

Více

Sada do auta s displejem Nokia CK-600 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka

Sada do auta s displejem Nokia CK-600 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka Sada do auta s displejem Nokia CK-600 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka 9211132 2. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek HF-23 je ve shodì se základními po¾adavky

Více

Specifikace. Autor Tomáš Jalovec

Specifikace. Autor Tomáš Jalovec auta Traxxas B Autor Tomáš Jalovec Pokud hledáte nějakou pěknou, rychlou a kvalitní zadokolku, pak by vás mohl zaujmout Bandit od Traxxasu. Jde o novinku kategorie buggy, nabízející vyspělé technologie.

Více

Technické podmínky pro technický automobil chemický

Technické podmínky pro technický automobil chemický Technické podmínky pro technický automobil chemický 1. Předmětem technických podmínek je pořízení jednoho technického automobilu chemického pro detekci chemických látek. Automobil umožňuje odběr, zpracování,

Více

METODICKÉ POKYNY PRO UCHAZEČE

METODICKÉ POKYNY PRO UCHAZEČE METODICKÉ POKYNY PRO UCHAZEČE Schéma ECOSTARS pro hodnocení vozového parku Schéma ECOSTARS je navrženo pro poskytování odborného vedení a rad všem provozovatelům a hodnocení vozových parků nákladních vozidel,

Více

1. Volitelný modul 1: Modulační vstupní/ výstupní modul

1. Volitelný modul 1: Modulační vstupní/ výstupní modul Před instalací si pozorně přečtěte a pochopte tyto pokyny Rejstřík 1 Volitelný modul 1: Modulační vstupní/výstupní modul... 1 2 Montáž... 2 3 Nastavení a konfigurace karty OM1... 6 4 Funkce a nastavení

Více

PŘIJETÍ K HOSPITALIZACI

PŘIJETÍ K HOSPITALIZACI PŘIJETÍ K HOSPITALIZACI (Oddíl 3 Zákona o duševním zdraví z roku 1983) 1. Jméno pacienta 2. Jméno lékaře odpovědného za péči o vás (váš ošetřující lékař ) 3. Název nemocnice a oddělení 4. Datum začátku

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA UZAVŘENÍ SMLOUVY NA DODÁVKU KOLOVÉHO KLOUBOVÉHO NAKLADAČE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA UZAVŘENÍ SMLOUVY NA DODÁVKU KOLOVÉHO KLOUBOVÉHO NAKLADAČE I. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA UZAVŘENÍ SMLOUVY NA DODÁVKU KOLOVÉHO KLOUBOVÉHO NAKLADAČE I) ZADAVATEL 1) Vojenské lesy a statky ČR, s.p., se sídlem Pod Juliskou 5, 160 64 Praha 6, IČ 00000205, DIČ CZ00000205,

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATLE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATLE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATLE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Název VZ: Česká republika Úřad práce České republiky se

Více

Styl, exkluzivita a velkorysost v interiéru nového GLE kupé používáme ty nejluxusnější materiály. Vysoká poloha sedadla přináší jedinečný pocit z

Styl, exkluzivita a velkorysost v interiéru nového GLE kupé používáme ty nejluxusnější materiály. Vysoká poloha sedadla přináší jedinečný pocit z GLE. Kupé. Dynamika. Kultivovaný sportovní vůz ve velkém stylu. Poznejte to nejlepší ze světa automobilů v nové fascinující formě: moderní luxus vozidla Mercedes-Benz. Nové GLE kupé. Vytěží to nejlepší

Více