12. Výroba základních kovů a hutních výrobků - OKEČ 27

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "12. Výroba základních kovů a hutních výrobků - OKEČ 27"

Transkript

1 VÝROBA ZÁKLADNÍCH KOVŮ, HUTNÍCH A KOVODĚLNÝCH VÝROBKŮ DJ Výroba základních kovů a hutních výrobků 12. Výroba základních kovů a hutních výrobků - OKEČ Charakteristika odvětví Hutnictví je považováno za základní průmyslové odvětví, jelikož výroba kovů je prvním důležitým předcházejícím krokem v řetězci přidané hodnoty mnoha odvětví vyrábějících investiční zboží (strojírenství, automobilový průmysl, stavba lodí, letecký a kosmický průmysl, stavebnictví) a spotřební zboží. Současně se jedná o odvětví s extrémní fondovou náročností vyžadující alokaci velkého objemu finančních prostředků při realizaci marketingových strategických rozhodnutí. Jsou nutné rozsáhlé investice do technologií a vybavení, které mají velmi dlouhou dobu užití (obecně nejméně let), proto investiční rozhodnutí potřebují podpůrný a předvídatelný regulační rámec. Hutní výroba v České republice je závislá na dovozech vstupních surovin. Hutnictví a zpracování kovů patří rovněž k největším spotřebitelům energie v rámci zpracovatelského průmyslu. Výrobní proces těchto odvětví vyžaduje velmi vysokou spotřebu energie. Náklady na energii obecně představují více než 10 ve struktuře nákladů vyrobeného kovu. Hlavními spotřebiteli oceli jsou kovodělný průmysl a výroba konstrukcí, dále strojírenský průmysl, vč. výroby dopravních prostředků a stavebnictví. Hutní výroba je z hlediska OKEČ tvořena těmito obory: 27.1 Výroba železa, oceli, feroslitin a plochých výrobků, tváření výrobků za tepla; 27.2 Výroba litinových a ocelových trub a trubek; 27.3 Jiné hutní zpracování železa a oceli; 27.4 Výroba a hutní zpracování neželezných kovů; 27.5 Odlévání kovů - slévárenství. Společnosti v oboru hutnictví železa vyrábějí především základní hutní výrobky. Výroba v ČR je koncentrována do tří dominantních společností - ArcelorMittal Ostrava a.s., Třinecké železárny, a.s, a EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. V oboru hutnictví neželezných kovů je základním nosným programem výroba polotovarů a hotových výrobků z mědi, hliníku, olova, zinku, niklu, drahých kovů a jejich slitin. Převážná část hutních výrobků jsou polotovary a výrobky určené pro výrobní spotřebu. Finální produkci tvoří zejména Al fólie, lakované a profilované Al plechy, Cu plechy, svařovací špičky, pájky, olověné a zinkové tyče a trubky. Hutnictví neželezných kovů je co do technologických i výrobkových parametrů diverzifikovanější. Výrobní program obstarává v ČR z 90 deset kovohutnických společností. Slévárenský obor zahrnuje výrobu odlitků z šedé litiny (LLG), ocelolitiny, tvárné litiny (LKG), temperované litiny a slitin z neželezných kovů. Jen malá část jejich výrobků má finální charakter. Výroba je materiálově i energeticky náročná s nepříznivým vlivem na životní prostředí a náročná na investiční prostředky. Je diverzifikovaná do velkého počtu subjektů. 153

2 PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU 27.3 Jiné hutní zpracování železa a oceli Výroba litinových a ocelových trub Výroba a zpracování neželezných kovů Odlévání kovů 16 Pozn.: údaje v běžných cenách MPO 27.1 Výroba a válcování železa a oceli 58 Graf 12.1 Podíly oborů na tržbách za prodej vlastních výrobků a služeb v roce Pozice odvětví v rámci zpracovatelského průmyslu Ve vztahu k růstu průmyslové výroby měřené indexem průmyslové produkce (IPP), se odvětví výroby základních kovů a hutních výrobků vyvíjelo v uplynulém období poměrně nerovnoměrně. Po výrazně vyšším růstu v roce 2004 nastal v roce 2005 útlum (vysoký stav zásob a snaha o udržení cen). V roce 2006 se tempo růstu odvětví opět meziročně zvýšilo o 9,7. Výsledky roku 2007 znamenaly opětovný téměř 12 meziroční pokles, což lze vysvětlit i vysokou základnou srovnatelného období. Pokles se koncentroval zejména do oblasti produkce neželezných kovů a byl zároveň doprovázen 8,5 průměrným meziročním růstem cen v odvětví. K růstu průmyslové výroby v roce 2007 nejvíce přispěla výroba dopravních prostředků a zařízení, výroba elektrických a optických přístrojů a zařízení, dále výroba a opravy strojů a zařízení. Nové zakázky ve vybraných odvětvích za rok 2007 meziročně vzrostly o 9,8. K růstu nejvíce přispěla výroba motorových vozidel, výroba a opravy strojů a zařízení (příspěvek 2,4 p.b., růst o 18,2 ) a výroba elektrických strojů a zařízení (příspěvek 1,7 p.b., růst o 18,4 ). Pokles nových zakázek byl zjištěn u výroby základních kovů a hutních výrobků (příspěvek -0,5 p.b., pokles o 3,7 ). Poptávka je při mírně vyšším podílu vývozu českých výrobců stále ve větší míře uspokojována rostoucím dovozem. V rámci zpracovatelského průmyslu se obor výroby základních kovů a hutních výrobků v roce 2007 podílel 7,2 na tržbách za produkci vlastních výrobků a služeb a 6,1 na tvorbě účetní přidané hodnoty. Tržby celého zpracovatelského průmyslu (ZP) v roce 2007 meziročně rostly o 11,5, tržby odvětví OKEČ 27 meziročně klesly o 3,4. Přidaná hodnota ZP také meziročně zrychlila své tempo oproti odvětví OKEČ 27, a to o 4. Zvýšení přidané hodnoty se promítlo příznivě rovněž do ukazatelů rentability. Průměrný počet pracovníků v roce 2007 činil osob, tedy 4,1 podíl ze ZP celkem (v r činil 5,4 ). Pokles počtu pracovníků v odvětví OKEČ 27 ovlivnila snaha o dosažení ukazatelů životaschopnosti cestou zvýšení produktivity práce zejména v rámci restrukturalizace ocelářství Struktura odvětví podle počtu pracovníků v organizacích Rozhodující postavení zaujímají vlivem hutnictví železa velké podniky, soustředěné v Moravskoslezském kraji, zhruba 3/4 výroby a výrobních kapacit, což představuje cca 70 tržeb, 66 přidané hodnoty a téměř 50 pracovníků. Jedná se převážně o velké ocelářské podniky, tedy hromadnou výrobu o vyšší produktivitě práce a nižším podílu nákladů na jednotku produkce. 154

3 Tabulka 12.1 Produkční charakteristiky v roce 2006 podle velikostních skupin - OKEČ 27 Výroba základních kovů a hutních výrobků (mil. Kč, pracovníků) více než 1000 Tržby za prodej VV a S v b.c , , , , ,2 Účetní přidaná hodnota v b.c. 600, , , , ,2 Počet pracovníků U menších podniků se jedná především o slévárny a společnosti, zaměřující se na obchodně-technický servis. Téměř 65 sléváren má počet pracovníků do 250 osob a jen 3,5 více než 1000 pracovníků. U neželezných kovů dominují střední a velké společnosti (viz graf 12.2). Meziročně lze vysledovat následující tendence: mírný růst tržeb, tak i přidané hodnoty se projevuje u středních výrobců od 50 do 250 pracovníků, výrazně roste podíl tržeb a přidané hodnoty v kategorii velkých (do 1000 pracovníků) při úměrném zvýšení počtu pracovníků, u největších podniků dochází ke snižování tržeb, a to při zachování současného trendu poklesu stavu pracovníků, mírně klesá podíl tržeb u malých výrobců, naproti tomu je patrné výrazné zlepšení u nejmenších firem. Růst podílu středních výrobců svědčí o pokračující integraci výrobců do větších produkčních celků, což se projeví v úspoře nákladů na jednotku produkce a ve vyšším růstu přidané hodnoty. Oboru dominují tři velké společnosti v Moravskoslezském kraji, Arcelor Mittal Ostrava, a.s., Třinecké železárny, a.s. a EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s., podílející se téměř 80 na tržbách, 85 na tvorbě přidané hodnoty, při 68 podílu počtu pracovníků v rámci odvětví ( ) více než 1000 Tržby za prodej VV a S Účetní přidaná hodnota Počet pracovníků Pozn.: údaje v běžných cenách Graf 12.2 Podíly velikostních skupin organizací na produkčních charakteristikách v roce Hlavní ekonomické ukazatele Cenový vývoj V letech hutní průmysl kopíroval makroekonomický trend vývoje výrobních cen. Od druhé poloviny roku 2003 se situace změnila zejména v ocelářství. V roce 2005 se ceny tohoto odvětví snížily proti vysoké základně roku 2004 o 10,4 (viz tab. 12.2). V roce 2006 byl zaznamenán meziroční růst cen ve všech oborech. Ceny oboru základních kovů a hutních výrobků stoupaly průběžně po celý rok 2007, i když tempo růstu koncem roku 2007 bylo již znatelně nižší. Zatímco ceny průmyslových výrobců 155

4 PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU celkem se v roce 2007 v průměru meziročně zvýšily o 4,1, ceny v rámci OKEČ 27 stouply meziročně o 1,7. Růst byl ovlivněn nejen téměř 8 meziročním růstem cen výrobků z neželezných kovů ale i v oboru železných kovů nejvíce 13,3 meziročním růstem cen v sortimentu trubek zejména svařovaných, ovlivněným konjunkturou v oblasti dodávek pro energetiku. Ceny v oboru 27.1 meziročně vzrostly o 0,8 a v oboru ostatních hutních výrobků o 1,9. Na růst cen ocelářských výrobků působila, kromě konjunkturálních a kurzových vlivů, i skutečnost cca 9,5 meziročního růstu cen železných rud, téměř 25 průměrného meziročního růstu cen šrotu a cca 9 růstu cen el. energie. U výrobků z neželezných kovů činil průměrný meziroční cenový růst v roce 2003 pouze 0,2, po poklesu v letech 2001 a Od roku 2004, kdy se ceny zvýšily v průměru o 10,4, především jako odraz růstu burzovních cen neželezných kovů a cen surovin, dochází k dalšímu cenovému růstu i v roce 2005 a zejména v roce Téměř 30 meziroční růst cen v uplynulém roce (viz tab. 12.2) lze přičíst na vrub růstu cen mědi a hliníku, v menší míře pokračujícímu růstu cen drahých kovů, především zlata. Růst cen v důsledku úrovně světových nákupních možností polotovarů neželezných kovů a surovin pokračoval i v roce 2007 o dalších 7,9. Ceny výrobků oboru 27.5 meziročně vzrostly v roce 2006 o 5,4 a v roce 2007 o další téměř 2. Tabulka 12.2 Vývoj cenových indexů výrobků v letech meziroční index () 01/00 02/01 03/02 04/03 05/04 06/05 07/06 SKP ,0 94,4 105,6 160,0 84,9 104,7 100,8 SKP ,8 93,3 100,9 135,6 96,7 113,7 101,6 SKP ,9 97,2 101,6 142,6 93,2 102,4 100,1 SKP ,9 91,1 100,2 110,4 105,5 129,7 107,9 SKP 27.5 nevykazuje se 105,4 101,9 SKP 27 98,6 94,9 103,9 145,0 89,6 107,3 101,7 Po přechodném poklesu v roce 2005 ceny od počátku roku 2006 ceny znovu rostly, i když v roce 2007 již v daleko nižším tempu. K udržení cenové úrovně hutních výrobků přispívá i vyšší míra globalizace odvětví, která umožňuje rozhodujícím výrobcům pružněji reagovat na změnu spotřebitelské poptávky Základní produkční charakteristiky Vývoj základních produkčních charakteristik podle sledovaných oborů dokumentují přiložené tab až Tabulka 12.3 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb v b.c. v letech (mil. Kč) * OKEČ , , , , , , , ,5 OKEČ , , , , , , , ,9 OKEČ , , , , , , , ,7 OKEČ , , , , , , , ,9 OKEČ , , , , , , , ,4 OKEČ , , , , , , , ,4 meziroční index x 107,9 88,9 115,4 145,9 98,6 107,8 96,6 Po obnovení růstu odběratelské poptávky po hutních materiálech v letech 2003 a 2004 (což se projevuje v opětovném růstu tržeb ve všech rozhodujících segmentech odvětví OKEČ 27), zaznamenal rok 2005 meziroční pokles produkčních charakteristik odvětví. Za tento rok se tržby snížily o 1,4, pokles výroby odvětví se postupně zpomaloval. Ve 4. čtvrtletí roku se však trend zcela obrátil. V roce 2006 došlo k opětovnému obnovení růstu výroby a tržeb, za celé odvětví o 7,8. Rok 2007 navázal meziročním snížením 156

5 Výroba základních kovů a hutních výrobků tržeb za prodej VV a S v b.c. o 3,4. Rovněž objem finální produkce ( ) se za r snížil meziročně o 2,4. V roce 2007 meziročně klesly dodávky finální produkce na tuzemské trhy o 6,8, z toho dodávky válcovaného materiálu se snížily o 8. Dodávky na zahraniční trhy se meziročně naopak mírně zvýšily o 1,4. Tabulka 12.4 Účetní přidaná hodnota v b.c. v letech (mil. Kč) * OKEČ , , , , , , , ,5 OKEČ , , , , , , , ,7 OKEČ , , , , , , , ,7 OKEČ , , , , , , , ,1 OKEČ , , , , , , , ,0 OKEČ , , , , , , , ,0 meziroční index x 106,9 84,3 121,6 145,4 89,7 118,4 112,1 Rok 2003 znamenal podle dosažených ekonomických výsledků také předěl ve vývoji přidané hodnoty. Výsledky roku 2004, a částečně i roku 2005, v tomto pozitivním trendu pokračovaly. V letech 2006 a 2007 zůstávají ukazatele přidané hodnoty nadále na velmi solidní úrovni, když přidaná hodnota v b.c. vzrostla v průměru o 18,4, resp. o 12,1. Tempo růstu přidané hodnoty převyšuje tempo růstu tržeb. Růst souvisí především s úsporami nákladů a vyšší efektivností hospodaření. Tabulka 12.5 Počet pracovníků v letech (pracovníci) * OKEČ OKEČ OKEČ OKEČ OKEČ OKEČ meziroční index x 98,8 89,5 92,9 98,0 97,3 99,2 98,9 Vývoj oboru je od začátku 90. let zároveň doprovázen výraznou redukcí počtu pracovníků (o 23,3 ). Hlavím důvodem je zejména restrukturalizační proces ocelářského průmyslu. Ve vztahu k růstu průmyslové výroby měřené indexem průmyslové produkce (IPP), se odvětví výroby základních kovů a hutních výrobků (SKP 27) vyvíjelo v uplynulém období poměrně nerovnoměrně. Po výrazně vyšším růstu v r nastal v r útlum (otázka vysokých zásob a snaha o udržení cen). V r se tempo růstu odvětví opět meziročně zvýšilo o 9,7. Výsledky roku 2007 signalizují opětovný téměř 12 meziroční pokles, což lze vysvětlit i vysokou základnou srovnatelného období. Shrnutí vývoje produkčních charakteristik celého odvětví OKEČ 27 v kontextu s celým zpracovatelským průmyslem je provedeno v grafu Zvýšení cen vstupů od roku 2004, částečně utlumené v cenách hutních výrobků, ovlivnilo vývoj přidané hodnoty v roce Pokles v roce 2005 pak souvisel spíše s poklesem produkce v rozhodujících sektorech. Naopak pro vývoj v letech 2006 a 2007 je příznačný rychlejší meziroční růst přidané hodnoty při prakticky stagnujícím růstu tržeb tohoto odvětví. Vývoj nákladů je nutno hodnotit v souvislosti s vývojem tržeb. Vedle výše tržeb, snižující jednotkové náklady přes fixní náklady, je hlavním pozitivním faktorem růst produktivity práce. Podmínkou udržení konkurenceschopnosti hutních producentů při cenové stagnaci v letech , bylo dosažení potřebné rentability při snižování cen výrobků. Naopak v roce 2004 byli hutní výrobci nuceni utlumit v cenách svých výrobků růst cen vstupních surovin a materiálů. To se projevilo v růstu podílu materiálových nákladů a v nižší míře zisku u rozhodujících výrobců. Boom na trhu hutních výrobků 157

6 PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU * Počet pracovníků OKEČ 27 Počet pracovníků ZP * Tržby za VV a S OKEČ 27 Tržby za VV a S ZP * Účetní přidaná hodnota OKEČ 27 Účetní přidaná hodnota OKEČ 27 ÚZEI Graf 12.3 Vývoj základních produkčních charakteristik v letech se v závěru roku 2004 zpomalil. To vedlo k nahromadění zásob u výrobců a odběratelů. Nižší dynamika růstu na trzích EU spojená s růstem dovozu z třetích zemí se promítla i v růstu dovozu hutních výrobků do ČR. Podíl dovozu na zjevné domácí spotřebě dosáhl v roce 2004 již podílu 60 a v roce 2007 se pohybuje na úrovni 67,8. Vyskladnění zásob vedlo k poklesu výroby v roce 2005 diktovaném snahou o udržení cen. Na nižší tržby mělo v roce 2005 vliv i zhodnocování koruny. Obnovení růstu výroby v roce 2006 se projevilo v poklesu nákladovosti a zvýšení rentability. V roce 2007 se meziročně v průměru mírně zvýšily světové ceny koksovatelného uhlí o 2,3, ceny železných rud se v průměru zvýšily o 9,5 a ceny šrotu vzrostly výrazně o 24,8. Tím dále dochází k tlaku na růst světových cen hutní produkce. Pokles jednotkových zpracovacích a materiálových nákladů se i vlivem fixních nákladů promítl ve výrazném meziročním růstu přidané hodnoty o 12,1. Tržby v b.c. se v roce 2007 meziročně snížily o 3,4 a přesto i při snížení nákladů jen o 1,1 byl zaznamenán opětovný růst účetní přidané hodnoty a zvýšení produktivity práce (viz tabulky 12.4 a 12.8). Tabulka 12.6 Náklady celkem v b.c. v letech (mil. Kč) * OKEČ , , , , , , , ,3 OKEČ , , , , , , , ,1 OKEČ , , , , , , , ,1 OKEČ , , , , , , , ,6 OKEČ , , , , , , , ,5 OKEČ , , , , , , , ,6 meziroční index x 97,0 87,8 106,3 138,8 103,4 104,3 98,9 158

7 Výroba základních kovů a hutních výrobků V globálním měřítku může zpomalení dynamiky hutní výroby pokračovat i v roce 2008 a souviset se snížením dynamiky výroby u hlavních odběratelů, s dopady hypoteční krize zejména do stavební výroby, vyvolané finanční krize na trhu USA ale i EU i s nižší dynamikou hospodářství v některých zemích Asie (Japonsko apod.). Určující pro odbyt hutních materiálů bude nadále dynamický vývoj hospodářství v Číně. Tabulka 12.7 Osobní náklady v b.c. v letech (mil. Kč) * OKEČ , , , , , , , ,1 OKEČ , , , , , , , ,3 OKEČ , , , , , , , ,4 OKEČ , , , , , , , ,2 OKEČ , , , , , , , ,6 OKEČ , , , , , , , ,6 meziroční index x 107,2 93,2 99,9 112,1 95,0 109,5 96, Produktivita práce a osobní náklady V roce 2007 se naopak projevuje meziroční cenový nárůst při stagnaci, resp. mírném poklesu hmotných výrob. Tempo růstu produktivity klesá (produktivita v absolutních hodnotách stále roste), zatímco tempo růstu průměrných výdělků se mírně v porovnání s rokem 2006 zvyšuje. Vývoj počtu pracovníků hutní výroby byl doprovázen i v roce 2007 jeho redukcí (viz tabulka 12.5). Snížení počtu pracovníků se týká především hutnictví železa, v oborech 27.4 a 27.5 je patrný mírný růst pracovníků, a to v souvislosti s růstem hmotných výrob. V roce 2007 pokračoval růst průměrných výdělků diferencovaně podle jednotlivých oborů, přičemž nižší růst produktivity (viz. tab.8) znamenal zdůvodněný růst výdělků a pokles osobních nákladů celkem (viz tabulka 12.7). Při průměrné inflaci (2,8, což je o 0,3 procentního bodu vyšší hodnota než v roce 2006) znamenalo toto tempo i růst reálných výdělků. Zvýšení produktivity práce v roce 2007 o 13,3 bylo diferencováno podle dílčích oborů. Nejvýrazněji vzrostla zejména u oboru 27.4 (27,9 ). Od roku 2003 roste produktivita práce odvětví OKEČ 27 rychleji než za celý zpracovatelský průmysl a tento trend byl výrazný zvláště v roce Výjimkou je rok 2005, kdy pokles výroby i tržeb znamenal i pokles přidané hodnoty. V roce 2006 se trend znovu obrátil a pokračoval též v roce Pro odvětví hutnictví je do budoucna rozhodující trvalý tlak na zvyšování produktivity práce na úroveň vyspělých západních trhů cestou nových investic, s minimálními nároky na obsluhu. Růst produktivity se přitom bude vyvíjet v souladu s tendencí k vyrovnávání průměrných výdělků a ve vazbě na cenovou úroveň vnitřního trhu. Kritériem bude dosahovaná míra rentability, která zajistí potřebnou míru investic. Vedle investic bude do budoucna významně působit cenový faktor. Pohybům cen základních surovin se bude přizpůsobovat strategie nasazování jednotlivých technologií. Tabulka 12.8 Produktivita práce z účetní přidané hodnoty v b.c. v letech (tis. Kč/prac.) * OKEČ ,2 507,0 498,9 687, , , , ,4 OKEČ ,4 421,0 401,8 411,8 455,2 554,4 643,3 739,3 OKEČ ,5 389,4 388,6 492,1 605,2 559,3 667,4 763,7 OKEČ ,3 538,5 463,4 636,3 726,6 665,2 688,4 880,7 OKEČ ,9 322,0 299,2 331,3 365,6 351,0 430,8 493,1 OKEČ ,7 430,1 405,3 530,8 788,0 726,3 867,3 982,7 meziroční index x 108,1 94,2 131,0 148,5 92,2 119,4 113,3 159

8 PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU Tabulka 12.9 Podíl osobních nákladů na účetní přidané hodnotě v b.c. v letech (-) * OKEČ ,602 0,615 0,657 0,505 0,346 0,357 0,332 0,285 OKEČ ,714 0,613 0,697 0,684 0,658 0,584 0,538 0,451 OKEČ ,640 0,653 0,689 0,579 0,497 0,554 0,496 0,437 OKEČ ,505 0,526 0,632 0,481 0,459 0,508 0,496 0,390 OKEČ ,707 0,681 0,775 0,750 0,728 0,784 0,707 0,607 OKEČ 27 0,625 0,627 0,693 0,569 0,438 0,465 0,430 0, * * Produktivita práce z účetní PH OKEČ 27 Produktivita práce z účetní PH ZP Podíl osobních náklad na ú etní PH OKE 27 Podíl osobních náklad na ú etní PH ZP ÚZEI Graf 12.4 Vývoj podílových a poměrových ukazatelů v letech Zahraniční obchod Vývoj zahraničního obchodu U SKP 27 dochází k trvalému růstovému trendu objemu vývozu. V roce 2007 došlo k nárůstu objemu vývozu v b.c. o 15,5, přestože v hmotném vyjádření se vývoz zvýšil jen o 6,7. Rozdíl je dán sortimentní skladbou výrobků, růstem vývozních cen, ale také kursovými vlivy. Téměř 80 podíl na celkovém objemu vývozu mají ocelářské výrobky, z toho nejvíce válcované výrobky. Ty se také nejvíce podílejí na meziročním nárůstu celkového objemu vývozu v b.c. s nárůstem o 18,2, zbývající výroba hutnictví železa rostla o 11,1. K nejvýraznějšímu meziročnímu růstu objemu vývozu došlo v roce 2004 (o 42 ), tj. po vstupu ČR do EU. Celkově se objem vývozu za sledované období ( ) zvýšil o 135. Celkový objem dovozu výrobků SKP 27 se v roce 2007 meziročně zvýšil o 21,6 ; v hmotném vyjádření je to o 16. Rozdíl je dán, vedle sortimentní skladby, především vývojem dovozních cen, zejména neželezných kovů. Podíl ocelářských výrobků na celkovém objemu dovozu roku 2007 tvoří 63,7. U výrobků z neželezných kovů byl dosažen nižší 17 meziroční růst dovozu (06/05 dosáhl 38 ). K nejvýraznějšímu meziročnímu růstu objemu dovozu, obdobně jako u vývozu, došlo v roce 2004 (o 43 ). Celkově se objem dovozu za období zvýšil o 153,5. V průběhu roku 2007 se saldo zahraničního obchodu ocelářských výrobků v hmotnostním vyjádření poprvé dostalo do své pasivní podoby a z hlediska hodnotového vyjádření se pasivní saldo zahraničního obchodu ocelářskými výrobky dále silně prohloubilo. Tuto skutečnost ovlivňuje především skupina výrobků SKP 27.4 a také skupiny výrobků SKP 27.1 a

9 Tabulka Vývoj zahraničního obchodu s výrobky v b.c. v letech Výroba základních kovů a hutních výrobků Vývoz celkem (mil. Kč) SKP SKP , , , , , , , ,6 SKP , , , , , , , ,1 SKP , , , , , , , ,5 SKP , , , , , , , ,1 SKP 27.5 x x x x x x x x SKP , , , , , , , ,2 meziroční index x 108,5 92,7 112,2 142,3 106,8 118,7 115,5 Dovoz celkem (mil. Kč) SKP SKP , , , , , , , ,4 SKP , , , , , , , ,8 SKP , , , , , , , ,4 SKP , , , , , , , ,4 SKP 27.5 x x x x x x x x SKP , , , , , , , ,0 meziroční index x 104,8 92,0 107,6 143,3 110,8 127,5 121,6 Saldo (mil. Kč) SKP SKP ,9 821, , , , , , ,8 SKP , ,2 609,2 144, , , , ,3 SKP , , , , , , , ,9 SKP , , , , , , , ,3 SKP 27.5 x x x x x x x x SKP , , , , , , , ,8 Pramen: ČSÚ Teritoriální struktura zahraničního obchodu Z hlediska hodnotového vyjádření má vzrůstající aktivní podobu salda ZO pouze obchod se zeměmi EU-11. Na prohlubování celkového pasivního salda ZO ocelářských výrobků v roce 2007 v hodnotovém vyjádření má výrazný vliv silné prohloubení pasivního salda ZO se zeměmi EU-15. Potvrzuje to již dříve konstatovanou skutečnost, že struktura našeho vývozu na toto teritorium je zaměřená na výrobky s nižší užitnou hodnotou (dlouhé výrobky, výrobky z nelegovaných ocelí), zatímco struktura dovozu z tohoto teritoria je tvořena především plochými výrobky s vyšší užitnou hodnotou (za studena válcované a povrchově upravené) a také výrobky z legovaných ocelí. 161

10 PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU Vývozní teritoria v roce 2007 Slovensko 12 Polsko 13 Itálie 6 Rakousko 5 Maďarsko 4 USA 3 Francie 3 Německo 30 Ostatní 24 Dovozní teritoria v roce 2007 Polsko 12 Rakousko 5 Itálie 6 Rusko 4 Francie 4 Švédsko 3 Slovensko 12 Ostatní 27 Německo 27 ÚZEI Graf 12.5 Teritoriální rozdělení zahraničního obchodu SKP Investice Největší část investic v hutním průmyslu měla v minulosti charakter přímých zahraničních, akvizičních investic. Investiční pobídky se uplatňují pouze v omezeném rozsahu a v sortimentu, který není pokryt tuzemskými výrobci. Rozhodující část investic byla realizována v několika největších ocelářských společnostech ArcelorMital Ostrava a.s., Válcovny plechu, a.s. a EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. Tato byla specifikována v investiční části Programu restrukturalizace českého ocelářského průmyslu, včetně programů likvidace a útlumu kapacit. Všechny tři uvedené společnosti v září 2008 splnily veškeré plánované a neodvratné závazky, které byly prezentovány Evropské komisi a jí schváleny. Zabezpečení potřebné míry investování ve velkých hutních konglomerátech vyžaduje soustředění finančních prostředků. Současné výsledky samotného ocelářského průmyslu však vedou k vytváření dostatečných finančních zdrojů. To vytváří možnosti pro investování do technologie i do akvizic Přímé zahraniční investice V návaznosti na privatizaci dochází k růstu přímých zahraničních investic do odvětví OKEČ 27, přičemž dynamika tohoto růstu je výraznější než v případě celého zpracovatelského průmyslu. Obojí souvisí se stále větší globalizací trhu, kdy dochází k významné koncentraci kapitálu v rukou největších světových společností. V posledních letech tvořil největší podíl přímých zahraničních investic v tuzemsku reinvestovaný zisk. V porovnání s výší zahraničních investic jsou investice tuzemských společností odvětví v zahraničí nevýznamné, ale jejich podíl roste relativně i ve vztahu k ZP celkem (graf 12.6). 162

11 Výroba základních kovů a hutních výrobků Tabulka Přímé zahraniční investice OKEČ 27 (v mil. CZK) k k k k k k k Zahr. investice v ČR 9 960, , , , , , ,1 Tuzem. investice v zahraničí 13,8 122,8 1,5 75,3 580,9 355,2 652,8 Pramen: ČNB Přímé zahraniční investice OKEČ 27 Přímé zahraniční investice ZP Tuzemské investice v zahraničí OKEČ 27 Tuzemské investice v zahraničí ZP Pramen: ČNB Graf 12.6 Tuzemské a zahraniční investice Shrnutí a perspektivy odvětví Hutní průmysl má z pohledu intenzity spotřeby základních hutních výrobků v rámci zpracovatelského průmyslu a stavebnictví trvalé opodstatnění. Hlavními spotřebiteli oceli zůstávají trvale strojírenství a automobilový průmysl, následované stavebnictvím. S rozšiřováním kapacit výroby automobilů v ČR se také ocelářský průmysl připravuje na rozšíření dodávek. V oblasti výrobkového sortimentu bude pokračovat posun směrem k výrobkům s vyšší užitnou hodnotou jako nezbytné opatření k udržení životaschopnosti. V důsledku privatizace globálními investory se výrobkové i technologické portfolio bude stále více podřizovat globální strategii těchto investorů. Nejnaléhavějším a nejzávaznějším problémem hutnictví je způsob, jakým EU bude řešit obchodování skleníkovými plyny (EU ETS) po roce Další vývoj ocelářství je možno charakterizovat takto: v období od roku 2004 nastartován dynamický vývojový růst poptávky, realizace Programu restrukturalizace vede tuzemské ocelářství k dosažení života schopnosti ve standardech EK, zcela liberální a otevřená situace pro ocelářství, např. objemy výroby v kapacitách 7 mil. tun/rok. Ocelářství je nutné chápat jako součást evropského hutnictví (vývozy a dovozy v rozsahu 1000 km jsou zcela racionální a bez vlivu dopravného). Konjunktura vrcholí v roce 2007, podstatná je struktura produkce: a) rychlejší náběh u profilů (dlouhé výrobky) a následně u plochých výrobků. b) s určitým zpožděním (10-15 měsíců) je vývoj u sofistikovaných výrob (ušlechtilé materiály, vysoká finalita...). To samé obdobně platí i při končící konjunktuře. Predikce pro ocelářství: růst výroby v roce max. do 2, v roce

12 PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU V současné době pokles poptávky o 15-20, z důvodů: vysokých zásob hutních výrobků i u odběratelů, umělého vlivu finanční krize (projevuje se u některých odběratelských oborů výrazněji, jako automobilový průmysl apod.), finanční krize přináší stagnaci v investování a tím vyvolává u odběratelů nižší poptávku, rovněž tak i u ocelářských podniků (klesá rentabilita, provozní zisk v roce 2008 je 40 ve srovnání s rokem 2007). výrazný růst cen vstupů pro ocelářství (uhlí, koks, železná ruda, feroslitiny) a výrazný růst cen energií všeho druhu. Snižuje se rentabilita, krátí finanční zdroje pro investování: do nejlepších technologií, do ekologizace nutné pro další vývoj ocelářství, zhoršená dostupnost financování - vliv finanční krize, lze očekávat i pokles stavební výroby, zejména útlum nové výstavby a z toho plynoucí snížení poptávky po hutních materiálech a stavební oceli. Celková predikce: rok pokles oproti roku 2007 (zejména provozního hospodářského výsledku), rok nízká dynamika (až stagnace) do určité míry ovlivnitelná i vývojem v odběratelských oborech. Zpracovatelský průmysl bude proto závislejší na flexibilitě světového trhu s ocelí. 164

Predikce vývoje ocelářského průmyslu ČR

Predikce vývoje ocelářského průmyslu ČR Predikce vývoje ocelářského průmyslu ČR na období r. 2015 2020 s výhledem do r. 2030 Duben 2015 Zpracováno Odvětvovým svazem hutnictví železa 1. Úvod Vývoj v ocelářském průmyslu od r. 2007 (jak v Evropské

Více

VÝROBA PRYŽOVÝCH A PLASTOVÝCH VÝROBKŮ DH. 10. Výroba pryžových a plastových výrobků - OKEČ 25

VÝROBA PRYŽOVÝCH A PLASTOVÝCH VÝROBKŮ DH. 10. Výroba pryžových a plastových výrobků - OKEČ 25 Výroba pryžových a plastových výrobků VÝROBA PRYŽOVÝCH A PLASTOVÝCH VÝROBKŮ DH 10. Výroba pryžových a plastových výrobků - OKEČ 25 10.1. Charakteristika odvětví Výroba pryžových a plastových výrobků OKEČ

Více

SOUHRNNÁ ČÁST PODROBNÁ ČÁST PŘÍLOHA

SOUHRNNÁ ČÁST PODROBNÁ ČÁST PŘÍLOHA PLATEBNÍ BILANCE 1999 2 OBSAH SOUHRNNÁ ČÁST 3 PODROBNÁ ČÁST 8 1. BĚŽNÝ ÚČET PLATEBNÍ BILANCE 8 1.1. Obchodní bilance 8 1.1.1. Faktory ovlivňující výši deficitu obchodní bilance 10 1.1.2. Směnné relace

Více

Odbor ekonomických analýz Prosinec 2011 PANORAMA ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU ČR 2010

Odbor ekonomických analýz Prosinec 2011 PANORAMA ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU ČR 2010 Odbor ekonomických analýz Prosinec 2011 PANORAMA ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU ČR 2010 Za MPO zpracovaly: Sekce Evropské unie a mezinárodní konkurenceschopnosti, Sekce průmyslu a energetiky, Sekce správní.

Více

ÚVOD K PILOTNÍMU PROJEKTU v rámci publikace Panorama zpracovatelského průmyslu a souvisejících služeb

ÚVOD K PILOTNÍMU PROJEKTU v rámci publikace Panorama zpracovatelského průmyslu a souvisejících služeb ÚVOD K PILOTNÍMU PROJEKTU v rámci publikace Panorama zpracovatelského průmyslu a souvisejících služeb Terciální sektor, tedy sektor služeb, je dynamicky se rozvíjející oblast světové ekonomiky a tento

Více

Aktualizace Strategie udržitelného rozvoje ČR. Analýza podkladových dokumentů. Pracovní verze 0.2

Aktualizace Strategie udržitelného rozvoje ČR. Analýza podkladových dokumentů. Pracovní verze 0.2 Aktualizace Strategie udržitelného rozvoje ČR Analýza podkladových dokumentů Pracovní verze 0.2 16. září 2008 2 OBSAH 1. Úvod...3 1.1. Účel dokumentu...3 1.2. Postup přípravy dokumentu...3 2. Informace,

Více

I. ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL (SEKCE C)

I. ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL (SEKCE C) I. ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL (SEKCE C) Zpracovatelský průmysl I.1 Charakteristika zpracovatelského průmyslu Zpracovatelský průmysl (ZP) je v České republice jedním z hlavních zdrojů tvorby hrubého domácího

Více

I. Ekonomický vývoj. 1. Základní tendence makroekonomického vývoje 1

I. Ekonomický vývoj. 1. Základní tendence makroekonomického vývoje 1 I. Ekonomický vývoj 1. Základní tendence makroekonomického vývoje 1 Domácí ekonomika vystoupila ve 2. čtvrtletí 2013 z recese, ve které se nacházela od 4. čtvrtletí 2011. I nadále byla v 1. pololetí 2013

Více

Vývoj české ekonomiky v roce 2006

Vývoj české ekonomiky v roce 2006 Český statistický úřad Vývoj české ekonomiky v roce 2006 16. března 2007 Základní tendence 1 V roce 2006 pokračoval příznivý vývoj reálné výkonnosti ekonomiky, ať už měřené makroagregátem HDP či HPH hlavních

Více

ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní ekonomické informace (pro vyhodnocení programu Marketing)

ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní ekonomické informace (pro vyhodnocení programu Marketing) ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní ekonomické informace (pro vyhodnocení programu Marketing) ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní informace OBSAH 1. Hlavní vývojové trendy české ekonomiky v roce 2004

Více

I. Shrnutí. 1. Prognózy a skutečnost

I. Shrnutí. 1. Prognózy a skutečnost I. Shrnutí 1. Prognózy a skutečnost Veličina II/01 III/01 IV/01 skuteč. progn. skuteč. progn. skuteč. Spotřebitelské ceny r/r, % 4,0 4,0 4,1 4,3 4,6 m/m, % 0,0 0,0 0,1 0,1 0,4 Čistá inflace r/r, % 2,9

Více

Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2013

Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2013 Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Leden 2014 Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2013 O B S A H S H R N U T Í... 3 I. HLAVNÍ TENDENCE MAKROEKONOMICKÉHO VÝVOJE... 6 I.1 VÝKONNOST EKONOMIKY...

Více

Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR

Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR Slovo úvodem Předkládaná publikace je určena těm, kteří se zajímají o stav stavebnictví v kontextu vývoje české ekonomiky. Růst ekonomiky je podmíněn i růstem produkce stavebnictví. Situace rozvoje stavební

Více

Analýza vývoje ekonomiky ČR za rok 2013

Analýza vývoje ekonomiky ČR za rok 2013 Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Květen 2014 Analýza vývoje ekonomiky ČR za rok 2013 O B S A H S H R N U T Í... 3 I. HLAVNÍ TENDENCE MAKROEKONOMICKÉHO VÝVOJE... 7 I.1 VÝKONNOST EKONOMIKY... 7 I.1.1

Více

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009-2020. Příloha č. 2 Analýza klíčových rozvojových charakteristik Moravskoslezského kraje

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009-2020. Příloha č. 2 Analýza klíčových rozvojových charakteristik Moravskoslezského kraje Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009-2020 Příloha č. 2 Analýza klíčových rozvojových charakteristik Moravskoslezského kraje Autorský kolektiv Ing. Petr Adámek, MBA Berman Group - služby

Více

I.P.Pavlova 3 / 120 00 / Praha 2 / bulletin@vsem.cz / www.cesvsem.cz

I.P.Pavlova 3 / 120 00 / Praha 2 / bulletin@vsem.cz / www.cesvsem.cz V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝ CH STUDIÍ VŠ EM ISSN 1801-1578 19 vydání 19 / ročník 2008 / 15.10.2008 Bulletin CES VŠEM V TOMTO VYDÁNÍ Aktuální vyhlídky

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 103/2006

ZNALECKÝ POSUDEK č. 103/2006 Kvita, Pawlita & Partneři, s.r.o. Olbrachtova 1334/27, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava Zapsaná v Obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 6941. ZNALECKÝ POSUDEK č. 103/2006 VE VĚCI URČENÍ CENY

Více

Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Říjen 2013. Analýza mezinárodní konkurenceschopnosti ČR v roce 2013

Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Říjen 2013. Analýza mezinárodní konkurenceschopnosti ČR v roce 2013 Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Říjen 2013 Analýza mezinárodní konkurenceschopnosti ČR v roce 2013 Obsah ANALÝZA KONKURENCESCHOPNOSTI... 2 EXECUTIVE SUMMARY... 2 I.1 POJETÍ KONKURENCESCHOPNOSTI...

Více

VÝVOJ EKONOMIKY ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2014

VÝVOJ EKONOMIKY ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2014 VÝVOJ EKONOMIKY ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 214 Vícetématické informace Praha, 23. 3. 215 Kód publikace: 32193-14 Č. j.: 57 / 215-1 Pořadové číslo v roce: 4 Zpracoval: Odbor Kancelář předsedkyně Ředitel odboru:

Více

Hlavní vývojové tendence české ekonomiky v roce 2013 a výhled na rok 2014 (duben 2014)

Hlavní vývojové tendence české ekonomiky v roce 2013 a výhled na rok 2014 (duben 2014) Hlavní vývojové tendence české ekonomiky v roce 2013 a výhled na rok 2014 (duben 2014) Výsledky českého průmyslu v roce 2013 v kontextu trhu EU a výhled na rok 2014 Vývoj průmyslu v roce 2013 Průmyslová

Více

T Ř I N E C K É Ž E L E Z Á R N Y, a. s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 2

T Ř I N E C K É Ž E L E Z Á R N Y, a. s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 2 Výroční zpráva 2012 T Ř I N E C K É Ž E L E Z Á R N Y, a. s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 2 OBSAH I. PROFIL SPOLEČNOSTI...2 II. VYBRANÉ HOSPODÁŘSKÉ UKAZATELE 2008 2012...6 III. DOZORČÍ RADA A PŘEDSTAVENSTVO...8

Více

Analýza. vývoje příjmů a výdajů domácností ČR. v 1. pololetí 2014 a predikce na další období. (textová část)

Analýza. vývoje příjmů a výdajů domácností ČR. v 1. pololetí 2014 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v 1. pololetí 2014 a predikce na další období (textová část) Obsah strana A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace domácností v 1. pololetí

Více

Trendy ekonomického růstu v České republice

Trendy ekonomického růstu v České republice Trendy ekonomického růstu v České republice 221 Doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D. Katedra ekonomie Slezská univerzita v Opavě Obchodně pdnikatelská fakulta v Karviné Trendy ekonomického růstu v České

Více

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2011

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2011 ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2011 červen 2012 OBSAH Shrnutí... 3 1. Makroekonomická situace... 5 2. Prostředky použitelné na finančním trhu... 6 3. Struktura úspor domácností... 7 4. Subjekty

Více

20. CZ-NACE 32 - OSTATNÍ ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL

20. CZ-NACE 32 - OSTATNÍ ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 20. CZ-NACE 32 - OSTATNÍ ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL Ostatní zpracovatelský průmysl 20.1 Charakteristika odvětví Obory odvětví CZ-NACE 32 jsou charakteristické vysokou materiálovou náročností, která představuje

Více

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE pro období 2014-2020 ANALÝZA ROZVOJOVÝCH CHARAKTERISTIK A POTENCIÁLU KARLOVARSKÉHO KRAJE 2012 Zadavatel: Karlovarský kraj Zpracovatel: Berman Group BermanGroup, 2012

Více

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 květen 2013 OBSAH Shrnutí vývoje v roce 2012... 3 1. Makroekonomická situace a vnější vztahy... 5 1.1. Makroekonomická situace... 5 1.2. Devizový trh... 7 2.

Více

PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2012

PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2012 PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2012 Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Českým statistickým úřadem září 2012 Tyto podklady byly

Více

INDIKÁTORY TRENDŮ EKONOMIKY, VNITŘNÍHO TRHU, CESTOVNÍHO RUCHU ODRAZ KRIZE

INDIKÁTORY TRENDŮ EKONOMIKY, VNITŘNÍHO TRHU, CESTOVNÍHO RUCHU ODRAZ KRIZE Úvodní poznámka Dosavadní průběh roku 2009 potvrzuje v reálném vývoji jak mezinárodního, tak tuzemského cestovního ruchu očekávané důsledky hospodářské krize. Celosvětové přehledy, jakož i národní statistiky

Více

Průzkum trhu výzkumných a vývojových potřeb podnikatelských subjektů v Ústeckém kraji

Průzkum trhu výzkumných a vývojových potřeb podnikatelských subjektů v Ústeckém kraji Průzkum trhu výzkumných a vývojových potřeb podnikatelských subjektů v Ústeckém kraji Závěrečná zpráva připravila společnost Prosinec 2012 Projekt Průzkum trhu výzkumných a vývojových potřeb podnikatelských

Více