12. Výroba základních kovů a hutních výrobků - OKEČ 27

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "12. Výroba základních kovů a hutních výrobků - OKEČ 27"

Transkript

1 VÝROBA ZÁKLADNÍCH KOVŮ, HUTNÍCH A KOVODĚLNÝCH VÝROBKŮ DJ Výroba základních kovů a hutních výrobků 12. Výroba základních kovů a hutních výrobků - OKEČ Charakteristika odvětví Hutnictví je považováno za základní průmyslové odvětví, jelikož výroba kovů je prvním důležitým předcházejícím krokem v řetězci přidané hodnoty mnoha odvětví vyrábějících investiční zboží (strojírenství, automobilový průmysl, stavba lodí, letecký a kosmický průmysl, stavebnictví) a spotřební zboží. Současně se jedná o odvětví s extrémní fondovou náročností vyžadující alokaci velkého objemu finančních prostředků při realizaci marketingových strategických rozhodnutí. Jsou nutné rozsáhlé investice do technologií a vybavení, které mají velmi dlouhou dobu užití (obecně nejméně let), proto investiční rozhodnutí potřebují podpůrný a předvídatelný regulační rámec. Hutní výroba v České republice je závislá na dovozech vstupních surovin. Hutnictví a zpracování kovů patří rovněž k největším spotřebitelům energie v rámci zpracovatelského průmyslu. Výrobní proces těchto odvětví vyžaduje velmi vysokou spotřebu energie. Náklady na energii obecně představují více než 10 ve struktuře nákladů vyrobeného kovu. Hlavními spotřebiteli oceli jsou kovodělný průmysl a výroba konstrukcí, dále strojírenský průmysl, vč. výroby dopravních prostředků a stavebnictví. Hutní výroba je z hlediska OKEČ tvořena těmito obory: 27.1 Výroba železa, oceli, feroslitin a plochých výrobků, tváření výrobků za tepla; 27.2 Výroba litinových a ocelových trub a trubek; 27.3 Jiné hutní zpracování železa a oceli; 27.4 Výroba a hutní zpracování neželezných kovů; 27.5 Odlévání kovů - slévárenství. Společnosti v oboru hutnictví železa vyrábějí především základní hutní výrobky. Výroba v ČR je koncentrována do tří dominantních společností - ArcelorMittal Ostrava a.s., Třinecké železárny, a.s, a EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. V oboru hutnictví neželezných kovů je základním nosným programem výroba polotovarů a hotových výrobků z mědi, hliníku, olova, zinku, niklu, drahých kovů a jejich slitin. Převážná část hutních výrobků jsou polotovary a výrobky určené pro výrobní spotřebu. Finální produkci tvoří zejména Al fólie, lakované a profilované Al plechy, Cu plechy, svařovací špičky, pájky, olověné a zinkové tyče a trubky. Hutnictví neželezných kovů je co do technologických i výrobkových parametrů diverzifikovanější. Výrobní program obstarává v ČR z 90 deset kovohutnických společností. Slévárenský obor zahrnuje výrobu odlitků z šedé litiny (LLG), ocelolitiny, tvárné litiny (LKG), temperované litiny a slitin z neželezných kovů. Jen malá část jejich výrobků má finální charakter. Výroba je materiálově i energeticky náročná s nepříznivým vlivem na životní prostředí a náročná na investiční prostředky. Je diverzifikovaná do velkého počtu subjektů. 153

2 PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU 27.3 Jiné hutní zpracování železa a oceli Výroba litinových a ocelových trub Výroba a zpracování neželezných kovů Odlévání kovů 16 Pozn.: údaje v běžných cenách MPO 27.1 Výroba a válcování železa a oceli 58 Graf 12.1 Podíly oborů na tržbách za prodej vlastních výrobků a služeb v roce Pozice odvětví v rámci zpracovatelského průmyslu Ve vztahu k růstu průmyslové výroby měřené indexem průmyslové produkce (IPP), se odvětví výroby základních kovů a hutních výrobků vyvíjelo v uplynulém období poměrně nerovnoměrně. Po výrazně vyšším růstu v roce 2004 nastal v roce 2005 útlum (vysoký stav zásob a snaha o udržení cen). V roce 2006 se tempo růstu odvětví opět meziročně zvýšilo o 9,7. Výsledky roku 2007 znamenaly opětovný téměř 12 meziroční pokles, což lze vysvětlit i vysokou základnou srovnatelného období. Pokles se koncentroval zejména do oblasti produkce neželezných kovů a byl zároveň doprovázen 8,5 průměrným meziročním růstem cen v odvětví. K růstu průmyslové výroby v roce 2007 nejvíce přispěla výroba dopravních prostředků a zařízení, výroba elektrických a optických přístrojů a zařízení, dále výroba a opravy strojů a zařízení. Nové zakázky ve vybraných odvětvích za rok 2007 meziročně vzrostly o 9,8. K růstu nejvíce přispěla výroba motorových vozidel, výroba a opravy strojů a zařízení (příspěvek 2,4 p.b., růst o 18,2 ) a výroba elektrických strojů a zařízení (příspěvek 1,7 p.b., růst o 18,4 ). Pokles nových zakázek byl zjištěn u výroby základních kovů a hutních výrobků (příspěvek -0,5 p.b., pokles o 3,7 ). Poptávka je při mírně vyšším podílu vývozu českých výrobců stále ve větší míře uspokojována rostoucím dovozem. V rámci zpracovatelského průmyslu se obor výroby základních kovů a hutních výrobků v roce 2007 podílel 7,2 na tržbách za produkci vlastních výrobků a služeb a 6,1 na tvorbě účetní přidané hodnoty. Tržby celého zpracovatelského průmyslu (ZP) v roce 2007 meziročně rostly o 11,5, tržby odvětví OKEČ 27 meziročně klesly o 3,4. Přidaná hodnota ZP také meziročně zrychlila své tempo oproti odvětví OKEČ 27, a to o 4. Zvýšení přidané hodnoty se promítlo příznivě rovněž do ukazatelů rentability. Průměrný počet pracovníků v roce 2007 činil osob, tedy 4,1 podíl ze ZP celkem (v r činil 5,4 ). Pokles počtu pracovníků v odvětví OKEČ 27 ovlivnila snaha o dosažení ukazatelů životaschopnosti cestou zvýšení produktivity práce zejména v rámci restrukturalizace ocelářství Struktura odvětví podle počtu pracovníků v organizacích Rozhodující postavení zaujímají vlivem hutnictví železa velké podniky, soustředěné v Moravskoslezském kraji, zhruba 3/4 výroby a výrobních kapacit, což představuje cca 70 tržeb, 66 přidané hodnoty a téměř 50 pracovníků. Jedná se převážně o velké ocelářské podniky, tedy hromadnou výrobu o vyšší produktivitě práce a nižším podílu nákladů na jednotku produkce. 154

3 Tabulka 12.1 Produkční charakteristiky v roce 2006 podle velikostních skupin - OKEČ 27 Výroba základních kovů a hutních výrobků (mil. Kč, pracovníků) více než 1000 Tržby za prodej VV a S v b.c , , , , ,2 Účetní přidaná hodnota v b.c. 600, , , , ,2 Počet pracovníků U menších podniků se jedná především o slévárny a společnosti, zaměřující se na obchodně-technický servis. Téměř 65 sléváren má počet pracovníků do 250 osob a jen 3,5 více než 1000 pracovníků. U neželezných kovů dominují střední a velké společnosti (viz graf 12.2). Meziročně lze vysledovat následující tendence: mírný růst tržeb, tak i přidané hodnoty se projevuje u středních výrobců od 50 do 250 pracovníků, výrazně roste podíl tržeb a přidané hodnoty v kategorii velkých (do 1000 pracovníků) při úměrném zvýšení počtu pracovníků, u největších podniků dochází ke snižování tržeb, a to při zachování současného trendu poklesu stavu pracovníků, mírně klesá podíl tržeb u malých výrobců, naproti tomu je patrné výrazné zlepšení u nejmenších firem. Růst podílu středních výrobců svědčí o pokračující integraci výrobců do větších produkčních celků, což se projeví v úspoře nákladů na jednotku produkce a ve vyšším růstu přidané hodnoty. Oboru dominují tři velké společnosti v Moravskoslezském kraji, Arcelor Mittal Ostrava, a.s., Třinecké železárny, a.s. a EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s., podílející se téměř 80 na tržbách, 85 na tvorbě přidané hodnoty, při 68 podílu počtu pracovníků v rámci odvětví ( ) více než 1000 Tržby za prodej VV a S Účetní přidaná hodnota Počet pracovníků Pozn.: údaje v běžných cenách Graf 12.2 Podíly velikostních skupin organizací na produkčních charakteristikách v roce Hlavní ekonomické ukazatele Cenový vývoj V letech hutní průmysl kopíroval makroekonomický trend vývoje výrobních cen. Od druhé poloviny roku 2003 se situace změnila zejména v ocelářství. V roce 2005 se ceny tohoto odvětví snížily proti vysoké základně roku 2004 o 10,4 (viz tab. 12.2). V roce 2006 byl zaznamenán meziroční růst cen ve všech oborech. Ceny oboru základních kovů a hutních výrobků stoupaly průběžně po celý rok 2007, i když tempo růstu koncem roku 2007 bylo již znatelně nižší. Zatímco ceny průmyslových výrobců 155

4 PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU celkem se v roce 2007 v průměru meziročně zvýšily o 4,1, ceny v rámci OKEČ 27 stouply meziročně o 1,7. Růst byl ovlivněn nejen téměř 8 meziročním růstem cen výrobků z neželezných kovů ale i v oboru železných kovů nejvíce 13,3 meziročním růstem cen v sortimentu trubek zejména svařovaných, ovlivněným konjunkturou v oblasti dodávek pro energetiku. Ceny v oboru 27.1 meziročně vzrostly o 0,8 a v oboru ostatních hutních výrobků o 1,9. Na růst cen ocelářských výrobků působila, kromě konjunkturálních a kurzových vlivů, i skutečnost cca 9,5 meziročního růstu cen železných rud, téměř 25 průměrného meziročního růstu cen šrotu a cca 9 růstu cen el. energie. U výrobků z neželezných kovů činil průměrný meziroční cenový růst v roce 2003 pouze 0,2, po poklesu v letech 2001 a Od roku 2004, kdy se ceny zvýšily v průměru o 10,4, především jako odraz růstu burzovních cen neželezných kovů a cen surovin, dochází k dalšímu cenovému růstu i v roce 2005 a zejména v roce Téměř 30 meziroční růst cen v uplynulém roce (viz tab. 12.2) lze přičíst na vrub růstu cen mědi a hliníku, v menší míře pokračujícímu růstu cen drahých kovů, především zlata. Růst cen v důsledku úrovně světových nákupních možností polotovarů neželezných kovů a surovin pokračoval i v roce 2007 o dalších 7,9. Ceny výrobků oboru 27.5 meziročně vzrostly v roce 2006 o 5,4 a v roce 2007 o další téměř 2. Tabulka 12.2 Vývoj cenových indexů výrobků v letech meziroční index () 01/00 02/01 03/02 04/03 05/04 06/05 07/06 SKP ,0 94,4 105,6 160,0 84,9 104,7 100,8 SKP ,8 93,3 100,9 135,6 96,7 113,7 101,6 SKP ,9 97,2 101,6 142,6 93,2 102,4 100,1 SKP ,9 91,1 100,2 110,4 105,5 129,7 107,9 SKP 27.5 nevykazuje se 105,4 101,9 SKP 27 98,6 94,9 103,9 145,0 89,6 107,3 101,7 Po přechodném poklesu v roce 2005 ceny od počátku roku 2006 ceny znovu rostly, i když v roce 2007 již v daleko nižším tempu. K udržení cenové úrovně hutních výrobků přispívá i vyšší míra globalizace odvětví, která umožňuje rozhodujícím výrobcům pružněji reagovat na změnu spotřebitelské poptávky Základní produkční charakteristiky Vývoj základních produkčních charakteristik podle sledovaných oborů dokumentují přiložené tab až Tabulka 12.3 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb v b.c. v letech (mil. Kč) * OKEČ , , , , , , , ,5 OKEČ , , , , , , , ,9 OKEČ , , , , , , , ,7 OKEČ , , , , , , , ,9 OKEČ , , , , , , , ,4 OKEČ , , , , , , , ,4 meziroční index x 107,9 88,9 115,4 145,9 98,6 107,8 96,6 Po obnovení růstu odběratelské poptávky po hutních materiálech v letech 2003 a 2004 (což se projevuje v opětovném růstu tržeb ve všech rozhodujících segmentech odvětví OKEČ 27), zaznamenal rok 2005 meziroční pokles produkčních charakteristik odvětví. Za tento rok se tržby snížily o 1,4, pokles výroby odvětví se postupně zpomaloval. Ve 4. čtvrtletí roku se však trend zcela obrátil. V roce 2006 došlo k opětovnému obnovení růstu výroby a tržeb, za celé odvětví o 7,8. Rok 2007 navázal meziročním snížením 156

5 Výroba základních kovů a hutních výrobků tržeb za prodej VV a S v b.c. o 3,4. Rovněž objem finální produkce ( ) se za r snížil meziročně o 2,4. V roce 2007 meziročně klesly dodávky finální produkce na tuzemské trhy o 6,8, z toho dodávky válcovaného materiálu se snížily o 8. Dodávky na zahraniční trhy se meziročně naopak mírně zvýšily o 1,4. Tabulka 12.4 Účetní přidaná hodnota v b.c. v letech (mil. Kč) * OKEČ , , , , , , , ,5 OKEČ , , , , , , , ,7 OKEČ , , , , , , , ,7 OKEČ , , , , , , , ,1 OKEČ , , , , , , , ,0 OKEČ , , , , , , , ,0 meziroční index x 106,9 84,3 121,6 145,4 89,7 118,4 112,1 Rok 2003 znamenal podle dosažených ekonomických výsledků také předěl ve vývoji přidané hodnoty. Výsledky roku 2004, a částečně i roku 2005, v tomto pozitivním trendu pokračovaly. V letech 2006 a 2007 zůstávají ukazatele přidané hodnoty nadále na velmi solidní úrovni, když přidaná hodnota v b.c. vzrostla v průměru o 18,4, resp. o 12,1. Tempo růstu přidané hodnoty převyšuje tempo růstu tržeb. Růst souvisí především s úsporami nákladů a vyšší efektivností hospodaření. Tabulka 12.5 Počet pracovníků v letech (pracovníci) * OKEČ OKEČ OKEČ OKEČ OKEČ OKEČ meziroční index x 98,8 89,5 92,9 98,0 97,3 99,2 98,9 Vývoj oboru je od začátku 90. let zároveň doprovázen výraznou redukcí počtu pracovníků (o 23,3 ). Hlavím důvodem je zejména restrukturalizační proces ocelářského průmyslu. Ve vztahu k růstu průmyslové výroby měřené indexem průmyslové produkce (IPP), se odvětví výroby základních kovů a hutních výrobků (SKP 27) vyvíjelo v uplynulém období poměrně nerovnoměrně. Po výrazně vyšším růstu v r nastal v r útlum (otázka vysokých zásob a snaha o udržení cen). V r se tempo růstu odvětví opět meziročně zvýšilo o 9,7. Výsledky roku 2007 signalizují opětovný téměř 12 meziroční pokles, což lze vysvětlit i vysokou základnou srovnatelného období. Shrnutí vývoje produkčních charakteristik celého odvětví OKEČ 27 v kontextu s celým zpracovatelským průmyslem je provedeno v grafu Zvýšení cen vstupů od roku 2004, částečně utlumené v cenách hutních výrobků, ovlivnilo vývoj přidané hodnoty v roce Pokles v roce 2005 pak souvisel spíše s poklesem produkce v rozhodujících sektorech. Naopak pro vývoj v letech 2006 a 2007 je příznačný rychlejší meziroční růst přidané hodnoty při prakticky stagnujícím růstu tržeb tohoto odvětví. Vývoj nákladů je nutno hodnotit v souvislosti s vývojem tržeb. Vedle výše tržeb, snižující jednotkové náklady přes fixní náklady, je hlavním pozitivním faktorem růst produktivity práce. Podmínkou udržení konkurenceschopnosti hutních producentů při cenové stagnaci v letech , bylo dosažení potřebné rentability při snižování cen výrobků. Naopak v roce 2004 byli hutní výrobci nuceni utlumit v cenách svých výrobků růst cen vstupních surovin a materiálů. To se projevilo v růstu podílu materiálových nákladů a v nižší míře zisku u rozhodujících výrobců. Boom na trhu hutních výrobků 157

6 PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU * Počet pracovníků OKEČ 27 Počet pracovníků ZP * Tržby za VV a S OKEČ 27 Tržby za VV a S ZP * Účetní přidaná hodnota OKEČ 27 Účetní přidaná hodnota OKEČ 27 ÚZEI Graf 12.3 Vývoj základních produkčních charakteristik v letech se v závěru roku 2004 zpomalil. To vedlo k nahromadění zásob u výrobců a odběratelů. Nižší dynamika růstu na trzích EU spojená s růstem dovozu z třetích zemí se promítla i v růstu dovozu hutních výrobků do ČR. Podíl dovozu na zjevné domácí spotřebě dosáhl v roce 2004 již podílu 60 a v roce 2007 se pohybuje na úrovni 67,8. Vyskladnění zásob vedlo k poklesu výroby v roce 2005 diktovaném snahou o udržení cen. Na nižší tržby mělo v roce 2005 vliv i zhodnocování koruny. Obnovení růstu výroby v roce 2006 se projevilo v poklesu nákladovosti a zvýšení rentability. V roce 2007 se meziročně v průměru mírně zvýšily světové ceny koksovatelného uhlí o 2,3, ceny železných rud se v průměru zvýšily o 9,5 a ceny šrotu vzrostly výrazně o 24,8. Tím dále dochází k tlaku na růst světových cen hutní produkce. Pokles jednotkových zpracovacích a materiálových nákladů se i vlivem fixních nákladů promítl ve výrazném meziročním růstu přidané hodnoty o 12,1. Tržby v b.c. se v roce 2007 meziročně snížily o 3,4 a přesto i při snížení nákladů jen o 1,1 byl zaznamenán opětovný růst účetní přidané hodnoty a zvýšení produktivity práce (viz tabulky 12.4 a 12.8). Tabulka 12.6 Náklady celkem v b.c. v letech (mil. Kč) * OKEČ , , , , , , , ,3 OKEČ , , , , , , , ,1 OKEČ , , , , , , , ,1 OKEČ , , , , , , , ,6 OKEČ , , , , , , , ,5 OKEČ , , , , , , , ,6 meziroční index x 97,0 87,8 106,3 138,8 103,4 104,3 98,9 158

7 Výroba základních kovů a hutních výrobků V globálním měřítku může zpomalení dynamiky hutní výroby pokračovat i v roce 2008 a souviset se snížením dynamiky výroby u hlavních odběratelů, s dopady hypoteční krize zejména do stavební výroby, vyvolané finanční krize na trhu USA ale i EU i s nižší dynamikou hospodářství v některých zemích Asie (Japonsko apod.). Určující pro odbyt hutních materiálů bude nadále dynamický vývoj hospodářství v Číně. Tabulka 12.7 Osobní náklady v b.c. v letech (mil. Kč) * OKEČ , , , , , , , ,1 OKEČ , , , , , , , ,3 OKEČ , , , , , , , ,4 OKEČ , , , , , , , ,2 OKEČ , , , , , , , ,6 OKEČ , , , , , , , ,6 meziroční index x 107,2 93,2 99,9 112,1 95,0 109,5 96, Produktivita práce a osobní náklady V roce 2007 se naopak projevuje meziroční cenový nárůst při stagnaci, resp. mírném poklesu hmotných výrob. Tempo růstu produktivity klesá (produktivita v absolutních hodnotách stále roste), zatímco tempo růstu průměrných výdělků se mírně v porovnání s rokem 2006 zvyšuje. Vývoj počtu pracovníků hutní výroby byl doprovázen i v roce 2007 jeho redukcí (viz tabulka 12.5). Snížení počtu pracovníků se týká především hutnictví železa, v oborech 27.4 a 27.5 je patrný mírný růst pracovníků, a to v souvislosti s růstem hmotných výrob. V roce 2007 pokračoval růst průměrných výdělků diferencovaně podle jednotlivých oborů, přičemž nižší růst produktivity (viz. tab.8) znamenal zdůvodněný růst výdělků a pokles osobních nákladů celkem (viz tabulka 12.7). Při průměrné inflaci (2,8, což je o 0,3 procentního bodu vyšší hodnota než v roce 2006) znamenalo toto tempo i růst reálných výdělků. Zvýšení produktivity práce v roce 2007 o 13,3 bylo diferencováno podle dílčích oborů. Nejvýrazněji vzrostla zejména u oboru 27.4 (27,9 ). Od roku 2003 roste produktivita práce odvětví OKEČ 27 rychleji než za celý zpracovatelský průmysl a tento trend byl výrazný zvláště v roce Výjimkou je rok 2005, kdy pokles výroby i tržeb znamenal i pokles přidané hodnoty. V roce 2006 se trend znovu obrátil a pokračoval též v roce Pro odvětví hutnictví je do budoucna rozhodující trvalý tlak na zvyšování produktivity práce na úroveň vyspělých západních trhů cestou nových investic, s minimálními nároky na obsluhu. Růst produktivity se přitom bude vyvíjet v souladu s tendencí k vyrovnávání průměrných výdělků a ve vazbě na cenovou úroveň vnitřního trhu. Kritériem bude dosahovaná míra rentability, která zajistí potřebnou míru investic. Vedle investic bude do budoucna významně působit cenový faktor. Pohybům cen základních surovin se bude přizpůsobovat strategie nasazování jednotlivých technologií. Tabulka 12.8 Produktivita práce z účetní přidané hodnoty v b.c. v letech (tis. Kč/prac.) * OKEČ ,2 507,0 498,9 687, , , , ,4 OKEČ ,4 421,0 401,8 411,8 455,2 554,4 643,3 739,3 OKEČ ,5 389,4 388,6 492,1 605,2 559,3 667,4 763,7 OKEČ ,3 538,5 463,4 636,3 726,6 665,2 688,4 880,7 OKEČ ,9 322,0 299,2 331,3 365,6 351,0 430,8 493,1 OKEČ ,7 430,1 405,3 530,8 788,0 726,3 867,3 982,7 meziroční index x 108,1 94,2 131,0 148,5 92,2 119,4 113,3 159

8 PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU Tabulka 12.9 Podíl osobních nákladů na účetní přidané hodnotě v b.c. v letech (-) * OKEČ ,602 0,615 0,657 0,505 0,346 0,357 0,332 0,285 OKEČ ,714 0,613 0,697 0,684 0,658 0,584 0,538 0,451 OKEČ ,640 0,653 0,689 0,579 0,497 0,554 0,496 0,437 OKEČ ,505 0,526 0,632 0,481 0,459 0,508 0,496 0,390 OKEČ ,707 0,681 0,775 0,750 0,728 0,784 0,707 0,607 OKEČ 27 0,625 0,627 0,693 0,569 0,438 0,465 0,430 0, * * Produktivita práce z účetní PH OKEČ 27 Produktivita práce z účetní PH ZP Podíl osobních náklad na ú etní PH OKE 27 Podíl osobních náklad na ú etní PH ZP ÚZEI Graf 12.4 Vývoj podílových a poměrových ukazatelů v letech Zahraniční obchod Vývoj zahraničního obchodu U SKP 27 dochází k trvalému růstovému trendu objemu vývozu. V roce 2007 došlo k nárůstu objemu vývozu v b.c. o 15,5, přestože v hmotném vyjádření se vývoz zvýšil jen o 6,7. Rozdíl je dán sortimentní skladbou výrobků, růstem vývozních cen, ale také kursovými vlivy. Téměř 80 podíl na celkovém objemu vývozu mají ocelářské výrobky, z toho nejvíce válcované výrobky. Ty se také nejvíce podílejí na meziročním nárůstu celkového objemu vývozu v b.c. s nárůstem o 18,2, zbývající výroba hutnictví železa rostla o 11,1. K nejvýraznějšímu meziročnímu růstu objemu vývozu došlo v roce 2004 (o 42 ), tj. po vstupu ČR do EU. Celkově se objem vývozu za sledované období ( ) zvýšil o 135. Celkový objem dovozu výrobků SKP 27 se v roce 2007 meziročně zvýšil o 21,6 ; v hmotném vyjádření je to o 16. Rozdíl je dán, vedle sortimentní skladby, především vývojem dovozních cen, zejména neželezných kovů. Podíl ocelářských výrobků na celkovém objemu dovozu roku 2007 tvoří 63,7. U výrobků z neželezných kovů byl dosažen nižší 17 meziroční růst dovozu (06/05 dosáhl 38 ). K nejvýraznějšímu meziročnímu růstu objemu dovozu, obdobně jako u vývozu, došlo v roce 2004 (o 43 ). Celkově se objem dovozu za období zvýšil o 153,5. V průběhu roku 2007 se saldo zahraničního obchodu ocelářských výrobků v hmotnostním vyjádření poprvé dostalo do své pasivní podoby a z hlediska hodnotového vyjádření se pasivní saldo zahraničního obchodu ocelářskými výrobky dále silně prohloubilo. Tuto skutečnost ovlivňuje především skupina výrobků SKP 27.4 a také skupiny výrobků SKP 27.1 a

9 Tabulka Vývoj zahraničního obchodu s výrobky v b.c. v letech Výroba základních kovů a hutních výrobků Vývoz celkem (mil. Kč) SKP SKP , , , , , , , ,6 SKP , , , , , , , ,1 SKP , , , , , , , ,5 SKP , , , , , , , ,1 SKP 27.5 x x x x x x x x SKP , , , , , , , ,2 meziroční index x 108,5 92,7 112,2 142,3 106,8 118,7 115,5 Dovoz celkem (mil. Kč) SKP SKP , , , , , , , ,4 SKP , , , , , , , ,8 SKP , , , , , , , ,4 SKP , , , , , , , ,4 SKP 27.5 x x x x x x x x SKP , , , , , , , ,0 meziroční index x 104,8 92,0 107,6 143,3 110,8 127,5 121,6 Saldo (mil. Kč) SKP SKP ,9 821, , , , , , ,8 SKP , ,2 609,2 144, , , , ,3 SKP , , , , , , , ,9 SKP , , , , , , , ,3 SKP 27.5 x x x x x x x x SKP , , , , , , , ,8 Pramen: ČSÚ Teritoriální struktura zahraničního obchodu Z hlediska hodnotového vyjádření má vzrůstající aktivní podobu salda ZO pouze obchod se zeměmi EU-11. Na prohlubování celkového pasivního salda ZO ocelářských výrobků v roce 2007 v hodnotovém vyjádření má výrazný vliv silné prohloubení pasivního salda ZO se zeměmi EU-15. Potvrzuje to již dříve konstatovanou skutečnost, že struktura našeho vývozu na toto teritorium je zaměřená na výrobky s nižší užitnou hodnotou (dlouhé výrobky, výrobky z nelegovaných ocelí), zatímco struktura dovozu z tohoto teritoria je tvořena především plochými výrobky s vyšší užitnou hodnotou (za studena válcované a povrchově upravené) a také výrobky z legovaných ocelí. 161

10 PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU Vývozní teritoria v roce 2007 Slovensko 12 Polsko 13 Itálie 6 Rakousko 5 Maďarsko 4 USA 3 Francie 3 Německo 30 Ostatní 24 Dovozní teritoria v roce 2007 Polsko 12 Rakousko 5 Itálie 6 Rusko 4 Francie 4 Švédsko 3 Slovensko 12 Ostatní 27 Německo 27 ÚZEI Graf 12.5 Teritoriální rozdělení zahraničního obchodu SKP Investice Největší část investic v hutním průmyslu měla v minulosti charakter přímých zahraničních, akvizičních investic. Investiční pobídky se uplatňují pouze v omezeném rozsahu a v sortimentu, který není pokryt tuzemskými výrobci. Rozhodující část investic byla realizována v několika největších ocelářských společnostech ArcelorMital Ostrava a.s., Válcovny plechu, a.s. a EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. Tato byla specifikována v investiční části Programu restrukturalizace českého ocelářského průmyslu, včetně programů likvidace a útlumu kapacit. Všechny tři uvedené společnosti v září 2008 splnily veškeré plánované a neodvratné závazky, které byly prezentovány Evropské komisi a jí schváleny. Zabezpečení potřebné míry investování ve velkých hutních konglomerátech vyžaduje soustředění finančních prostředků. Současné výsledky samotného ocelářského průmyslu však vedou k vytváření dostatečných finančních zdrojů. To vytváří možnosti pro investování do technologie i do akvizic Přímé zahraniční investice V návaznosti na privatizaci dochází k růstu přímých zahraničních investic do odvětví OKEČ 27, přičemž dynamika tohoto růstu je výraznější než v případě celého zpracovatelského průmyslu. Obojí souvisí se stále větší globalizací trhu, kdy dochází k významné koncentraci kapitálu v rukou největších světových společností. V posledních letech tvořil největší podíl přímých zahraničních investic v tuzemsku reinvestovaný zisk. V porovnání s výší zahraničních investic jsou investice tuzemských společností odvětví v zahraničí nevýznamné, ale jejich podíl roste relativně i ve vztahu k ZP celkem (graf 12.6). 162

11 Výroba základních kovů a hutních výrobků Tabulka Přímé zahraniční investice OKEČ 27 (v mil. CZK) k k k k k k k Zahr. investice v ČR 9 960, , , , , , ,1 Tuzem. investice v zahraničí 13,8 122,8 1,5 75,3 580,9 355,2 652,8 Pramen: ČNB Přímé zahraniční investice OKEČ 27 Přímé zahraniční investice ZP Tuzemské investice v zahraničí OKEČ 27 Tuzemské investice v zahraničí ZP Pramen: ČNB Graf 12.6 Tuzemské a zahraniční investice Shrnutí a perspektivy odvětví Hutní průmysl má z pohledu intenzity spotřeby základních hutních výrobků v rámci zpracovatelského průmyslu a stavebnictví trvalé opodstatnění. Hlavními spotřebiteli oceli zůstávají trvale strojírenství a automobilový průmysl, následované stavebnictvím. S rozšiřováním kapacit výroby automobilů v ČR se také ocelářský průmysl připravuje na rozšíření dodávek. V oblasti výrobkového sortimentu bude pokračovat posun směrem k výrobkům s vyšší užitnou hodnotou jako nezbytné opatření k udržení životaschopnosti. V důsledku privatizace globálními investory se výrobkové i technologické portfolio bude stále více podřizovat globální strategii těchto investorů. Nejnaléhavějším a nejzávaznějším problémem hutnictví je způsob, jakým EU bude řešit obchodování skleníkovými plyny (EU ETS) po roce Další vývoj ocelářství je možno charakterizovat takto: v období od roku 2004 nastartován dynamický vývojový růst poptávky, realizace Programu restrukturalizace vede tuzemské ocelářství k dosažení života schopnosti ve standardech EK, zcela liberální a otevřená situace pro ocelářství, např. objemy výroby v kapacitách 7 mil. tun/rok. Ocelářství je nutné chápat jako součást evropského hutnictví (vývozy a dovozy v rozsahu 1000 km jsou zcela racionální a bez vlivu dopravného). Konjunktura vrcholí v roce 2007, podstatná je struktura produkce: a) rychlejší náběh u profilů (dlouhé výrobky) a následně u plochých výrobků. b) s určitým zpožděním (10-15 měsíců) je vývoj u sofistikovaných výrob (ušlechtilé materiály, vysoká finalita...). To samé obdobně platí i při končící konjunktuře. Predikce pro ocelářství: růst výroby v roce max. do 2, v roce

12 PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU V současné době pokles poptávky o 15-20, z důvodů: vysokých zásob hutních výrobků i u odběratelů, umělého vlivu finanční krize (projevuje se u některých odběratelských oborů výrazněji, jako automobilový průmysl apod.), finanční krize přináší stagnaci v investování a tím vyvolává u odběratelů nižší poptávku, rovněž tak i u ocelářských podniků (klesá rentabilita, provozní zisk v roce 2008 je 40 ve srovnání s rokem 2007). výrazný růst cen vstupů pro ocelářství (uhlí, koks, železná ruda, feroslitiny) a výrazný růst cen energií všeho druhu. Snižuje se rentabilita, krátí finanční zdroje pro investování: do nejlepších technologií, do ekologizace nutné pro další vývoj ocelářství, zhoršená dostupnost financování - vliv finanční krize, lze očekávat i pokles stavební výroby, zejména útlum nové výstavby a z toho plynoucí snížení poptávky po hutních materiálech a stavební oceli. Celková predikce: rok pokles oproti roku 2007 (zejména provozního hospodářského výsledku), rok nízká dynamika (až stagnace) do určité míry ovlivnitelná i vývojem v odběratelských oborech. Zpracovatelský průmysl bude proto závislejší na flexibilitě světového trhu s ocelí. 164

12. CZ-NACE 24 - VÝROBA ZÁKLADNÍCH KOVŮ, HUTNÍ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ; SLÉVÁRENSTVÍ

12. CZ-NACE 24 - VÝROBA ZÁKLADNÍCH KOVŮ, HUTNÍ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ; SLÉVÁRENSTVÍ Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství 12. CZ-NACE 24 - VÝROBA ZÁKLADNÍCH KOVŮ, HUTNÍ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ; SLÉVÁRENSTVÍ 12.1 Charakteristika odvětví Hutnictví je právem považováno za základní

Více

13. Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků - OKEČ 28

13. Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků - OKEČ 28 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků 13. Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků - OKEČ 28 13.1. Charakteristika odvětví Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (kromě strojů

Více

Měsíční přehled č. 12/00

Měsíční přehled č. 12/00 Měsíční přehled č. 12/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prosinci 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 204,5 mld.kč, čímž

Více

13. CZ-NACE 25 - VÝROBA KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ A KOVODĚLNÝCH VÝROBKŮ, KROMĚ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

13. CZ-NACE 25 - VÝROBA KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ A KOVODĚLNÝCH VÝROBKŮ, KROMĚ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení 13. CZ-NACE 25 - VÝROBA KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ A KOVODĚLNÝCH VÝROBKŮ, KROMĚ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ 13.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE

Více

Finanční analýza výsledků hutních organizací za 1.pololetí roku 2014

Finanční analýza výsledků hutních organizací za 1.pololetí roku 2014 Finanční analýza výsledků hutních organizací za 1.pololetí roku 2014 Pravidelný statistický pololetní přehled září 2014/ekonomika 1 Komentář k výsledkům hutních organizací (zdroj HŽ,a.s.,EUROFER, www.steelonthenet.com,

Více

Finanční analýza výsledků hutních organizací za rok 2014

Finanční analýza výsledků hutních organizací za rok 2014 Finanční analýza výsledků hutních organizací za rok 2014 Pravidelný statistický pololetní přehled březen 2015/ekonomika 1 Komentář k výsledkům hutních organizací (zdroj HŽ,a.s.,EUROFER, www.steelonthenet.com,

Více

7. CZ-NACE 18 - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ

7. CZ-NACE 18 - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ 7. - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ 7.1 Charakteristika odvětví Odvětví Tisk a rozmnožování nahraných nosičů (dále polygrafický průmysl), které zpracovává informace do podoby hmotného výrobku ve

Více

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

19. Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů - OKEČ 34

19. Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů - OKEČ 34 VÝROBA DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ DM Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů 19. Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů - OKEČ 34 19.1. Charakteristika odvětví Český automobilový průmysl

Více

15. CZ-NACE 27 - VÝROBA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

15. CZ-NACE 27 - VÝROBA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ Výroba elektrických zařízení 15. CZ-NACE 27 - VÝROBA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ 15.1 Charakteristika odvětví Do odvětví výroby elektrických zařízení lze zahrnout velice široké spektrum nabídky výrobků, které

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

1BHospodářský telegram 12/2010

1BHospodářský telegram 12/2010 1BHospodářský telegram 12/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 110,2 nz 107,6 N 107,6 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa 1.7. 2014 Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa Převaha v dovozech potravin do ČR nad jejich vývozem nebyla za první čtyři měsíce letošního roku tak

Více

Predikce vývoje ocelářského průmyslu ČR

Predikce vývoje ocelářského průmyslu ČR Predikce vývoje ocelářského průmyslu ČR na období r. 2015 2020 s výhledem do r. 2030 Duben 2015 Zpracováno Odvětvovým svazem hutnictví železa 1. Úvod Vývoj v ocelářském průmyslu od r. 2007 (jak v Evropské

Více

VÝROBA PRYŽOVÝCH A PLASTOVÝCH VÝROBKŮ DH. 10. Výroba pryžových a plastových výrobků - OKEČ 25

VÝROBA PRYŽOVÝCH A PLASTOVÝCH VÝROBKŮ DH. 10. Výroba pryžových a plastových výrobků - OKEČ 25 Výroba pryžových a plastových výrobků VÝROBA PRYŽOVÝCH A PLASTOVÝCH VÝROBKŮ DH 10. Výroba pryžových a plastových výrobků - OKEČ 25 10.1. Charakteristika odvětví Výroba pryžových a plastových výrobků OKEČ

Více

20. CZ-NACE 32 - OSTATNÍ ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL

20. CZ-NACE 32 - OSTATNÍ ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 20. CZ-NACE 32 - OSTATNÍ ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL Ostatní zpracovatelský průmysl 20.1 Charakteristika odvětví Obory odvětví CZ-NACE 32 jsou charakteristické vysokou materiálovou náročností, která představuje

Více

1. CZ-NACE 10 - VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ CZ-NACE 11 - VÝROBA NÁPOJŮ

1. CZ-NACE 10 - VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ CZ-NACE 11 - VÝROBA NÁPOJŮ 1. CZ-NACE 10 - VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ CZ-NACE 11 - VÝROBA NÁPOJŮ 1.1 Charakteristika odvětví Odvětví výroby potravin a nápojů v EU, jako největší zpracovatelský sektor, představuje s obratem 965

Více

Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem

Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem Kazachstán (KZ) je pro ČR již tradičním obchodním partnerem a v rámci regionu Střední Asie také nejvýznamnějším partnerem. Dosavadní výsledky

Více

Predikce vývoje ocelářského průmyslu ČR

Predikce vývoje ocelářského průmyslu ČR Predikce vývoje ocelářského průmyslu ČR na období r. 2015 2020 s výhledem do r. 2030 Duben 2015 Zpracováno Odvětvovým svazem hutnictví železa 1. Úvod Vývoj v ocelářském průmyslu od r. 2007 (jak v Evropské

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka Klub Stratég 7. ledna 1 Obsah prezentace Analýza současného stavu ekonomiky

Více

Hutnictví železa, a.s. Steel Federation of the Czech Republic

Hutnictví železa, a.s. Steel Federation of the Czech Republic Tisková beseda k veletrhům TUBE - Düsseldorf a WIRE Düsseldorf, K + K hotel Central, Praha, 14. ledna 2014 Hutnictví železa, a.s. Steel Federation of the Czech Republic 1 Vývoj v oblasti hutnictví ve světě

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2 22.8.2003 Hospodářské výsledky nemocnic Středočeského kraje za rok 2002 a 1. pololetí

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Setkání s představiteli odborových svazů Tomáš Holub Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 3.11.9 Plán n prezentace Vnější prostředí Veřejné finance

Více

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE O BCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ K ATEDRA EKONOMIE Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE 6 Analytikův občasník LEDEN 2007 O BSAH: VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské přímé zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2015

VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2015 VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2 Obsah 1. Stručný přehled zahraničního obchodu České republiky... 3 2. Teritoriální struktura českého zahraničního obchodu... 6 2.1 Export...

Více

Hospodářské výsledky ArcelorMittal za čtvrté čtvrtletí 2014 a celkové výsledky za rok 2014

Hospodářské výsledky ArcelorMittal za čtvrté čtvrtletí 2014 a celkové výsledky za rok 2014 ArcelorMittal Ostrava a.s. Barbora Černá Dvořáková tisková mluvčí T +420 595 683 390 M +420 606 774 346 barbora.cerna-dvorakova@arcelormittal.com www.arcelormittal.com/ostrava Hospodářské výsledky ArcelorMittal

Více

Výsledky šetření SP ČR a ČNB

Výsledky šetření SP ČR a ČNB Svaz průmyslu a dopravy České republiky Confederation of Industry of the Czech Republic Výsledky šetření SP ČR a ČNB Bohuslav Čížek Komentáře k vybraným základním výsledkům pravidelného čtvrtletního šetření

Více

Odbor analýz a statistiky. Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za 1. pololetí 2007

Odbor analýz a statistiky. Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za 1. pololetí 2007 Odbor analýz a statistiky Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za 1. pololetí 2007 Říjen 2007 OBSAH SEZNAM ZKRATEK... 3 ÚVOD... 5 SHRNUTÍ TENDENCÍ EKONOMICKÉHO VÝVOJE ZA 1. POLOLETÍ 2007...

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Business and Investment Forum Ostrava, 8. října 214 Hlavní role centrální banky V rámci

Více

Vývoj české ekonomiky v roce 2006

Vývoj české ekonomiky v roce 2006 Český statistický úřad Vývoj české ekonomiky v roce 2006 16. března 2007 Základní tendence 1 V roce 2006 pokračoval příznivý vývoj reálné výkonnosti ekonomiky, ať už měřené makroagregátem HDP či HPH hlavních

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 28. května 2009 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí

Více

Odbor analýz a statistiky. a odvětví v působnosti MPO

Odbor analýz a statistiky. a odvětví v působnosti MPO Odbor analýz a statistiky Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za 1.- 3. čtvrtle tletí tí 2006 Leden 2007 OBSAH SEZNAM ZKRATEK 3 ÚVOD 5 SHRNUTÍ TENDENCÍ EKONOMICKÉHO VÝVOJE ZA 1. - 3.

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 12/2012

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 12/2012 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 12/2012 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR)

Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR) Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR) Veletrhy potvrdily svůj význam v mezinárodním obchodu a nadále představují

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 14 ŘÍJEN 14 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Hlavní vývojové tendence české ekonomiky v roce 2013 a výhled na rok 2014 (duben 2014)

Hlavní vývojové tendence české ekonomiky v roce 2013 a výhled na rok 2014 (duben 2014) Hlavní vývojové tendence české ekonomiky v roce 2013 a výhled na rok 2014 (duben 2014) Výsledky českého průmyslu v roce 2013 v kontextu trhu EU a výhled na rok 2014 Vývoj průmyslu v roce 2013 Průmyslová

Více

Výroba a export dopravních prostředků v ČR a ekonomická krize

Výroba a export dopravních prostředků v ČR a ekonomická krize Výroba a export dopravních prostředků v ČR a ekonomická krize Ing. Jan Vogl Abstrakt Cílem této studie je analýza zahraničního obchodu se zaměřením na stroje a dopravní prostředky. V provedené analýze

Více

ČESKÝ A SLOVENSKÝ PRŮMYSL ŽÁROMATERIÁLŮ V OBDOBÍ CELOSVĚTOVÉ EKONOMICKÉ KRIZE

ČESKÝ A SLOVENSKÝ PRŮMYSL ŽÁROMATERIÁLŮ V OBDOBÍ CELOSVĚTOVÉ EKONOMICKÉ KRIZE ČESKÝ A SLOVENSKÝ PRŮMYSL ŽÁROMATERIÁLŮ V OBDOBÍ CELOSVĚTOVÉ EKONOMICKÉ KRIZE Ing. Tadeáš Franek, Refrasil, s.r.o., Průmyslová 7, Třinec Konská, Česká republika Abstrakt Vlivem celosvětové ekonomické krize

Více

8. CZ-NACE 20 - VÝROBA CHEMICKÝCH LÁTEK A CHEMICKÝCH PŘÍPRAVKŮ

8. CZ-NACE 20 - VÝROBA CHEMICKÝCH LÁTEK A CHEMICKÝCH PŘÍPRAVKŮ Výroba chemických látek a chemických přípravků 8. CZ-NACE 20 - VÝROBA CHEMICKÝCH LÁTEK A CHEMICKÝCH PŘÍPRAVKŮ 8.1 Charakteristika odvětví Chemický průmysl CZ-NACE 20 má v rámci zpracovatelských odvětví

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 28.. května 2008 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první

Více

Odbor národohospodářských analýz. Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za rok 2001

Odbor národohospodářských analýz. Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za rok 2001 Odbor národohospodářských analýz Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za rok 2001 Duben 2002 OBSAH Seznam zkratek 3 Úvod 5 Shrnutí tendencí ekonomického vývoje za rok 2001 7 I. Hlavní

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 ŘÍJEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

Odbor ekonomických analýz Říjen 2013 PANORAMA ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU ČR 2012

Odbor ekonomických analýz Říjen 2013 PANORAMA ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU ČR 2012 Odbor ekonomických analýz Říjen 2013 PANORAMA ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU ČR 2012 Za MPO zpracovaly: Sekce průmyslu, Sekce energetiky, Sekce správní. Externí spolupráce: Ministerstvo zemědělství (MZe), Ústav

Více

VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, EKONOMICKÁ FAKULTA PŘEDMĚT: STRATEGICKÝ MANAGEMENT. SEMINÁRNÍ PRÁCE: ANALÝZA STRATEGIE FIRMY PROSTORP MCHZ a.s.

VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, EKONOMICKÁ FAKULTA PŘEDMĚT: STRATEGICKÝ MANAGEMENT. SEMINÁRNÍ PRÁCE: ANALÝZA STRATEGIE FIRMY PROSTORP MCHZ a.s. VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, EKONOMICKÁ FAKULTA PŘEDMĚT: STRATEGICKÝ MANAGEMENT SEMINÁRNÍ PRÁCE: ANALÝZA STRATEGIE FIRMY PROSTORP MCHZ a.s. ÚVOD Vybrali jsme si podnik Perstorp Moravskoslezské chemické

Více

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2014

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2014 Nová vláda a řešení problémů české ekonomiky náměstek ministra průmyslu Programové prohlášení vlády Priority vlády Rozvoj podmínek pro svobodné podnikání Efektivní vyřešení všech stávajících a chystaných

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ANALÝZY VLIVU FIREM PODPOŘENÝCH INVESTIČNÍMI POBÍDKAMI NA VYBRANÉ INDIKÁTORY ČESKÉ EKONOMIKY

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ANALÝZY VLIVU FIREM PODPOŘENÝCH INVESTIČNÍMI POBÍDKAMI NA VYBRANÉ INDIKÁTORY ČESKÉ EKONOMIKY Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ANALÝZY VLIVU FIREM PODPOŘENÝCH INVESTIČNÍMI POBÍDKAMI NA VYBRANÉ INDIKÁTORY ČESKÉ EKONOMIKY únor 2004 Materiál Analýzy vlivu firem podpořených investičními

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Únor 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Česká národní banka (ČNB) podle očekávání potvrdila nastavení měnové politiky i na druhém měnovém jednání v

Více

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Katedra ekonomie kek@opf.slu.cz kek.rs.opf.slu.cz Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph. D. Ing. Karin Gajdová Obchodně podnikatelská

Více

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu Kap 10-2003.qxd 10.1.2003 14:53 Page 213 213 Cestování součást moderního životního stylu Cestovní ruch se ve druhé polovině dvacátého století prosadil jako nejvýraznější společenský, kulturní i ekonomický

Více

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje 5.1 Příjmy vládního sektoru Celkové daňové příjmy vládního sektoru se v roce 2008 vyvíjejí zhruba v souladu s očekáváním. O něco hůře, a to zejména z důvodu většího zpomalení výdajů na konečnou spotřebu,

Více

Vývoj české ekonomiky v roce 2003

Vývoj české ekonomiky v roce 2003 Český statistický úřad Vývoj české ekonomiky v roce 2003 15. března 2004 Hlavní vývojové tendence 1. V celoročním pohledu zrychlil HDP ze 2,0 % v roce 2002 na 2,9 % v roce 2003. Vývoj se vyznačoval tendencí

Více

19. Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů - OKEČ 34

19. Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů - OKEČ 34 VÝROBA DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ DM Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů 19. Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů - OKEČ 34 19.1. Charakteristika odvětví Český automobilový průmysl

Více

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Strojírenství Ostrava Ostrava, 22. dubna 215 Konkurenceschopnost - definice Konkurenceschopnost

Více

Odbor analýz a statistiky. a odvětví v působnosti MPO za rok 2005

Odbor analýz a statistiky. a odvětví v působnosti MPO za rok 2005 Odbor analýz a statistiky Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za rok 2005 Duben 2006 OBSAH SEZNAM ZKRATEK 3 ÚVOD 7 SHRNUTÍ TENDENCÍ EKONOMICKÉHO VÝVOJE ZA ROK 2005 7 I. HLAVNÍ TENDENCE

Více

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Praha, 6. listopadu 2008 PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 714,1 mld. Kč (10% růst) Objem úvěrů poskytnutých

Více

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Konference Hospitality & Tourism Summit 2009 Praha, 9. červen 2009 Aktuální výsledky UNWTO World Tourism Barometer za měsíce leden a únor

Více

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 2/2011

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 2/2011 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 2/2011 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Výroba... 3 Nezaměstnanost... 4 Průměrná mzda...

Více

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015 Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014 Praha, 30. dubna 2015 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti 33 036 32 861 Ostatní provozní výnosy 3 701 4 061 Náklady 28 989 31 369 výkonová spotřeba

Více

Tisková zpráva. Q2 2015: Růst trhu technického spotřebního zboží. Výsledky GfK TEMAX Czech Republic za druhé čtvrtletí 2015. 15.

Tisková zpráva. Q2 2015: Růst trhu technického spotřebního zboží. Výsledky GfK TEMAX Czech Republic za druhé čtvrtletí 2015. 15. Tisková zpráva. Srpen 20 Q2 20: Růst trhu technického spotřebního zboží. srpen 20 Zdeněk Bárta Consumer Choices Director CZ&SK Tel. +420 296 555 660 Fax +420 251 8 744 zdenek.barta@gfk.com Výsledky GfK

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Listopad 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Listopad 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Listopad 2006 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ je bez stabilní vlády i půl roku po parlamentních volbách. Prezident dal v listopadu pravicové ODS druhou šanci sestavit

Více

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA BŘEZEN 2005

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA BŘEZEN 2005 Oproti uplynulému roku jsme přistoupili k novému uspořádání této zprávy. Namísto komentáře za poslední kalendářní měsíci zde budete nacházet informace o vývoji ekonomiky a kapitálových trhů za uplynulých

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 214 DUBEN 214 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY

POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY Vojtěch Spěváček, CES VŠEM (vojtech.spevacek@vsem.cz) Seminář MF, 6. června 2007 Obsah: 1. Význam a pojetí makroekonomické rovnováhy. 2. Jaké změny nastaly na poptávkové

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

Co přinese rok 2013?

Co přinese rok 2013? Co přinese rok 213? Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Očekávaný vývoj realitního trhu a developerských projektů v ČR a na Slovensku Brno 5. Prosince 212 Proč centrální banky zajímá realitní trh?

Více

ZPRACOVÁNÍ DŘEVA, VÝROBA DŘEVAŘSKÝCH VÝROBKŮ DD

ZPRACOVÁNÍ DŘEVA, VÝROBA DŘEVAŘSKÝCH VÝROBKŮ DD Zpracování dřeva, výroba dřevařských, korkových, proutěných a slaměných výrobků kromě nábytku ZPRACOVÁNÍ DŘEVA, VÝROBA DŘEVAŘSKÝCH VÝROBKŮ DD 5. Zpracování dřeva, výroba dřevařských, korkových, proutěných

Více

C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech

C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech OKEČ 15 Výroba potravin a nápojů OKEČ 17 Textilní průmysl OKEČ 18 Oděvní průmysl OKEČ 19 Výroba usní, galanterie a

Více

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Zvládání finančních krizí: evropský a americký

Více

Centrální bankovnictví 2. část

Centrální bankovnictví 2. část Centrální bankovnictví 2. část 1. Platební bilance Jaroslava Durčáková 2011/2012 1 1. Platební bilance 1.1 Vnější vztahy z pohledu PB; základní kategorie PB 1.2 Kreditní a debetní položky; vznik devizové

Více

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner Analýza nemovitostí 1. února 2010 Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový Schválil: Ing. Vladimír Fichtner 1 Obsah OBSAH... 2 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ... 2 1. NAŠE DOPORUČENÍ - ZÁVĚR... 3 2. NAŠE DOPORUČENÍ

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice?

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? 18. června 2013 - Hotel Jalta Praha, Václavské nám. 45, Praha 1 Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? Ing.Libor Kozubík Vedoucí sektoru energetiky IBM Global Business Services Energie hraje v

Více

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb Odbyt = završení podnikového reprodukčního

Více

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Business and Investment Forum Ostrava, 8. října 2014 Hlavní role centrální banky V rámci

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 Novoroční balíček Ing. Jana Veleby, nezávislého senátora a prezidenta AK ČR V Praze, dne 24. ledna 2013 Ing. Jan Ve l e b a Prezident Vážená paní senátorko,

Více

DOHODY O VOLNÉM OBCHODU EU - KOREJSKÁ REPUBLIKA EU - JAPONSKO

DOHODY O VOLNÉM OBCHODU EU - KOREJSKÁ REPUBLIKA EU - JAPONSKO DOHODY O VOLNÉM OBCHODU EU - KOREJSKÁ REPUBLIKA EU - JAPONSKO Anna Teličková ředitelka odboru mnohostranné a společné obchodní politiky 30. října 2012 SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EU SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

Stavebnictví v roce 2007 a 2008

Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Jaké bylo české stavebnictví v roce 2007? Celková čísla vyznívají příznivě růst celkové produkce + 6,7 % stavební práce přesáhly poprvé 500 miliard Kč průměrná mzda vzrostla

Více

MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU. Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097

MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU. Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097 MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097 2 Obsah: Vývoj mandatorních výdajů...3 Tabulka č. 1: Mandatorní výdaje v ČR v letech 1995-2014 v mld. Kč 1:

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Červenec 2006 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká národní banka se v červenci připojila k celosvětovému trendu rostoucích úroků v boji proti hrozící inflaci. ČNB zvýšila

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast PODNIKÁNÍ

REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast PODNIKÁNÍ REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast PODNIKÁNÍ Hospodářský rozvoj Moravskoslezského kraje doznal v posledních letech velice podstatných změn. I když se stále jedná o tradičně orientovanou

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 2015 DUBEN 2015 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek bank zachycuje

Více

Kam směřuje Evropa? II. Aktuální makroekonomický vývoj ve střední na východní Evropě a dopad hospodářské krize: Stabilizace či růst?

Kam směřuje Evropa? II. Aktuální makroekonomický vývoj ve střední na východní Evropě a dopad hospodářské krize: Stabilizace či růst? Kam směřuje Evropa? II. Aktuální makroekonomický vývoj ve střední na východní Evropě a dopad hospodářské krize: Stabilizace či růst? Petr Zahradník, Ekonomický konzultant a analytik, Člen Národní ekonomické

Více

OBSAH HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK V POSLEDNÍCH LETECH OBRAT DLE PRODUKCE Z HLAVNÍCH AKTIVIT POHLEDÁVKY ZÁVAZKY. Výroční zpráva 2012 1

OBSAH HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK V POSLEDNÍCH LETECH OBRAT DLE PRODUKCE Z HLAVNÍCH AKTIVIT POHLEDÁVKY ZÁVAZKY. Výroční zpráva 2012 1 OBSAH 2 ZPRÁVA JEDNATELŮ O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 4 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 5 HISTORIE SPOLEČNOSTI 7 ZVEŘEJŇOVANÉ ÚDAJE 10 VYBRANĚ ÚDAJE A INFORMACE O SPOLEČNOSTI

Více

Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému

Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. 2.2.2013

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Úvodem V roce 2006 vyhlásilo MMR výzkumný program WD - Výzkum pro potřeby řešení regionálních

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013 RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 213 25 2 27 28 29 21 211 212 March 213 June 213 Sept 213 Oct 13 Nov 213 Dec 213 25 2 27 28 29 21 211 212 213 214* 215* Tato nově publikovaná

Více

Strojírenství a konkurenceschopnost ČR. Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj

Strojírenství a konkurenceschopnost ČR. Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj Strojírenství a konkurenceschopnost ČR Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj 1 Propad konkurenceschopnosti ČR Ukazatel umístění ČR ve světě 2013 2010 Kvalita

Více