ROZHODNUTÍ. V Praze dne: Spisová značka: SZ /2014/KUSK REG/BT Č. j.: /2014/KUSK Vyřizuje: Ing. Tomášková /

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZHODNUTÍ. V Praze dne: 11.4.2014 Spisová značka: SZ 045714/2014/KUSK REG/BT Č. j.: 062123/2014/KUSK Vyřizuje: Ing. Tomášková / 257 280 564"

Transkript

1 V Praze dne: Spisová značka: SZ /2014/KUSK REG/BT Č. j.: /2014/KUSK Vyřizuje: Ing. Tomášková / viz. rozdělovník ROZHODNUTÍ Krajský úřad Středočeského kraje, odbor regionálního rozvoje (dále jen odvolací správní orgán ), jako správní orgán věcně příslušný podle 67 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění a podle 178 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen správní řád ), na podkladě odvolání 1, které dne podala Ing. Eva Trtíková, nar , Ke Koupališti 1978, Čáslav (dále jen odvolatel 1 ) a odvolání 2, které dne podal Ing. Hynek Siksta, nar , Prokopa Velikého 841, Kolín (dále jen odvolatel 2 ), rozhodl podle 90 odst. 1 písm. b) správního řádu takto: Rozhodnutí č. j. SU /13-Dur, spis. zn. SU 18834/2013 ze dne , které vydal Městský úřad Kolín, odbor výstavby - stavební úřad (dále jen stavební úřad ), jímž byla společnosti VBD.cz s.r.o., IČO , Semtínská 56, Pardubice (dále jen žadatel ), umístěna stavba bytových domů "Slunné terasy" Kolín na pozemku st.p.č (zastavěná plocha a nádvoří), p.č (ostatní plocha) a p.č. 2919/2 (ostatní plocha), k.ú. Kolín (dále jen stavba ), s e r u š í a v ě c s e v r a c í k n o v é m u p r o j e d n á n í stavebnímu úřadu. O d ů v o d n ě n í Stavební úřad vydal dne pod č. j. SU /13-Dur výše uvedené rozhodnutí. Proti tomuto rozhodnutí odvolatel 1 podal odvolání 1, ve kterém uvedl: Nesouhlasím s podmínkou č. 10 ve výrokové části předmětného rozhodnutí: V dalším stupni projektové dokumentace bude řešena a zajištěna ochrana sousední opěrné zdi na pozemku p.č. 2551/2 a p.č. 2551/3, k.ú. Kolín. V zákonem stanovené lhůtě byla Městskému úřadu Kolín, odboru výstavby stavební úřad podána námitka Ing. Evy Trtíkové a Ing. Hynka Siksty. Stavební úřad námitky mezi účastníky řízení a žadateli neprojednal, neprovedl ústní jednání spojené s místním šetřením a přímo námitky v odůvodnění rozhodnutí zamítl, resp. je vyřešil podmínkou č. 10 ve výrokové části rozhodnutí. Ve výrokové části rozhodnutí nebylo o námitkách účastníků vůbec rozhodnuto. Stavební úřad ani nedal možnost námitky projednat a vyřešit již v rámci územního řízení. Domnívám se, že v námitkách byly dostatečně Zborovská Praha 5 tel.: fax:

2 Č.j. SZ /2014/KUSK REG/BT str. 2 prokázány obavy, že by umístění stavby ohrožovalo statické vlastnosti a účel opěrné zdi, která zajišťuje terénní rozdíl mezi parcelami p.č. 2551/3, 2551/2 a st. p.č. 1135, 2556 v k.ú. Kolín. Za přímo absurdní považuji argument stavebního úřadu, že je naprosto nepřípustné se odkazovat na neexistující plánovanou stavbu rodinného domu na pozemku p.č. 2551/3 v k.ú. Kolín. Mimo jiné tento argument již nelze použít k námitce Ing. Hynka Siksty, který již stavbu rodinného domu na pozemku p.č. 2551/2 v k.ú. Kolín realizoval (st. p.č v k.ú. Kolín). Dům je od hranice pozemku, opěrné zdi vzdálen 3,5 m a je reálná obava o narušení statiky základové konstrukce novostavby rodinného domu. Nehledě na fakt, že nedávno byl žadatelem v rámci prováděných demoličních prací objektu bývalých jatek pozemku st. parc. č v k.ú. Kolín již jednou terén snížen. Domnívám se, že problematika statiky opěrné zdi by se měla projednat již v rámci územního řízení. U hranice s mým pozemkem p.č. 2551/3 v k.ú. Kolín je navržen So 02- komunikace, parkoviště, plochy oplocení. Pokud by byl již nyní navržen způsob opěry terénního rozdílu mezi pozemky, který se prováděním stavby ještě zvýší, mohlo by dojít k polohovému posunutí komunikace normované šířky, a tím následně došlo i k posunutí hlavního objektu SO- 01- bytové domy sekce A, B, C. Konkrétní detailní provedení opěry na pozemku žadatele lze samozřejmě projednat v rámci stavebního řízení, ale v řízení územním by měla být jasně dána poloha plánovaného objektu na přesně určených pozemcích uvedených v rozhodnutí o umístění stavby. Proti tomuto rozhodnutí odvolatel 2 podal odvolání 2, ve kterém uvedl: Nesouhlasím s podmínkou č. 10 ve výrokové části předmětného rozhodnutí: V dalším stupni projektové dokumentace bude řešena a zajištěna ochrana sousední opěrné zdi na pozemku p.č. 2551/2 a p.č. 2551/3, k.ú. Kolín. V zákonem stanovené lhůtě byla Městskému úřadu Kolín, odboru výstavby stavební úřad podána námitka Ing. Evy Trtíkové a Ing. Hynka Siksty. Stavební úřad námitky mezi účastníky řízení a žadateli neprojednal, neprovedl ústní jednání spojené s místním šetřením a přímo námitky v odůvodnění rozhodnutí zamítl, resp. je vyřešil podmínkou č. 10 ve výrokové části rozhodnutí. Ve výrokové části rozhodnutí nebylo o námitkách účastníků vůbec rozhodnuto. Stavební úřad ani nedal možnost námitky projednat a vyřešit již v rámci územního řízení. Domnívám se, že v námitkách byly dostatečně prokázány obavy, že by umístění stavby ohrožovalo statické vlastnosti a účel opěrné zdi, která zajišťuje terénní rozdíl mezi parcelami p.č. 2551/3, 2551/2 a st. p.č. 1135, 2556 v k.ú. Kolín. Současně považuji za jasně prokázané obavy o statické narušení konstrukce mého rodinného domu (st.p.č v k.ú. Kolín) za stavu, kdy je od opěrné zdi vzdálen pouze 3,5 m, a jehož základ se nachází nad úrovní terénu parcely st.p.č. 1135, nehledě na fakt, že nedávno byl žadatelem v rámci prováděných demoličních prací objektu bývalých jatek na tomto pozemku již jednou terén snížen. Domnívám se, že problematika statiky opěrné zdi a mého rodinného domu by se měla projednat již v rámci územního řízení. U hranice s mým pozemkem p.č. 2551/2 v k.ú. Kolín je navržen So 02- komunikace, parkoviště, plochy oplocení. Pokud by byl již nyní navržen způsob opěry terénního rozdílu mezi pozemky, který se prováděním stavby ještě zvýší, mohlo by dojít k polohovému posunutí komunikace normované šířky, a tím následně došlo i k posunutí hlavního objektu SO- 01- bytové domy sekce A, B, C. Konkrétní detailní provedení opěry na pozemku žadatele lze samozřejmě projednat v rámci stavebního řízení, ale v řízení územním by měla být jasně dána poloha plánovaného objektu na přesně určených pozemcích uvedených v rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad vyrozuměl podle 86 odst. 2 správního řádu ostatní účastníky řízení o podaném odvolání a umožnil jim k podanému odvolání se vyjádřit. Této možnosti využil žadatel, připojil schéma a vyjádření Ing.

3 Č.j. SZ /2014/KUSK REG/BT str. 3 Ivana Šemíka, autorizovaného inženýra pro statiku a dynamiku staveb a uvedl následující....předpokládané výškové a půdorysné vztahy mezi základy rodinného domu, opěrnou stěnou a komunikací SO 02 viz. obrázková příloha. Z přílohy je zřejmé, že stabilita rodinného domu č.p. 841 není ohrožena, výškový rozdíl terénu je v bezpečné vzdálenosti od stěny rodinného domu. Rovněž niveleta komunikace SO-02 je navržena ve stejné výšce jako původní komunikace to znamená, že rozdíl původního terénu a nově navrhovaného se nezvětší a zůstane zachován. V rámci projektu pro stavební povolení bude stanoven postup pro ověření základových poměrů opěrné stěny a předpokládaný postup provádění zemního tělesa komunikace. Ohrožení budoucí stavby objektu SO- 01 je už vůbec neopodstatněný založení tohoto objektu je navrženo hloubkové pomocí vrtaných žb pilot. Terén při demoličních pracech u opěrné stěny nebyl nikdy snižován.... Dále této možnosti využil Městský úřad Kolín, Odbor životního prostředí a zemědělství. Následně předložil stavební úřad odvolání se souvisejícím spisovým materiálem odvolacímu správnímu orgánu k dalšímu řízení. Spis byl u odvolacího správního orgánu evidován dne Podle 81 odst. 1 správního řádu může účastník řízení podat proti rozhodnutí odvolání, pokud zákon nestanoví jinak. Rozhodnutí ve výše uvedené věci je správním rozhodnutím, proti kterému se lze odvolat. Odvolatel byl účastníkem řízení vedeného u prvoinstančního orgánu, odvolání je tedy přípustné. Dále odvolací správní orgán zkoumal, zda odvolání bylo podáno v zákonné lhůtě. Podle 83 odst. 1 správního řádu činí odvolací lhůta 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Odvolací správní orgán ze spisu zjistil, že rozhodnutí bylo odvolateli (1 a 2) doručeno dne (doručeno 15. dnem po vyvěšení veřejné vývěsky), odvolání (1 a 2) bylo správnímu orgánu podáno dne Podá-li odvolatel řízení odvolání před oznámením rozhodnutí, platí, že bylo podáno v první den odvolací lhůty, tj. dne , odvolání (1 a 2) je proto včasné. Podle 90 odst. 1 písm. b) správního řádu jestliže odvolací správní orgán dojde k závěru, že napadené rozhodnutí je v rozporu s právními předpisy nebo že je nesprávné, napadené rozhodnutí nebo jeho část zruší a věc vrátí k novému projednání správnímu orgánu, který rozhodnutí vydal, v odůvodnění tohoto rozhodnutí vysloví odvolací správní orgán právní názor, jímž je správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal, při novém projednání věci vázán. Odvolací správní orgán přezkoumal soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které vydání rozhodnutí předcházelo, s právními předpisy a správnost napadeného rozhodnutí přezkoumal jen v rozsahu námitek uvedených v odvolání podle 89 odst. 2 správního řádu a zjistil následující. Dne podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Dne bylo vydáno Oznámení o zahájení územního řízení a bylo oznámeno, že stavební úřad upouští od ústního jednání. Dne bylo vydáno předmětné rozhodnutí. Dne bylo vydáno Vyrozumění o podaném odvolání. Dne se vyjádřil žadatel a dne Městský úřad Kolín, Odbor životního prostředí a zemědělství. Dne byl sepsán protokol z kontrolní prohlídky na základě žádosti žadatele. V tomto protokolu odvolatel 2 uvedl, že umístění stavby je v rozporu s vyhl. č. 501/2006 Sb. v návaznosti na RD č.p. 841, že je stavba v rozporu s územním plánem, jelikož má 5 nadzemních podlaží, a uvedl, že provoz

4 Č.j. SZ /2014/KUSK REG/BT str. 4 po komunikaci SO- 02 bude nepříznivě ovlivňovat statiku předmětné opěrné zdi. Dále požaduje pasportizaci RD č.p. 841 a stávající opěrné zdi. Oba odvolatelé shodně ve svých odvoláních uvádějí, že mají obavy, že umístění stavby by mohlo staticky ohrozit opěrnou zeď, která se nachází mezi jejich pozemky (p.p.č. 2551/3 a 2551/2, v k.ú. Kolín) a rodinný dům umístěný na parcele p.p.č. 2551/2 v k.ú. Kolín. Avšak svá tvrzení nepodpořili žádným důkazem či posudkem, který by vypracovala oprávněná autorizovaná osoba, jedná se pouze o neodborné obavy. Oproti tomu žadatel k žádosti o vydání územního rozhodnutí předložil dokumentaci zpracovanou oprávněnou autorizovanou osobou, a to Ing. Zdeňkem Vašákem ČKAIT Současně žadatel podal vyjádření k podanému odvolání, ke kterému připojil schéma a vyjádření Ing. Ivana Šemíka, autorizovaného inženýra pro statiku a dynamiku staveb a uvedl následující....předpokládané výškové a půdorysné vztahy mezi základy rodinného domu, opěrnou stěnou a komunikací SO 02 viz. obrázková příloha. Z přílohy je zřejmé, že stabilita rodinného domu č.p. 841 není ohrožena, výškový rozdíl terénu je v bezpečné vzdálenosti od stěny rodinného domu. Rovněž niveleta komunikace SO-02 je navržena ve stejné výšce jako původní komunikace to znamená, že rozdíl původního terénu a nově navrhovaného se nezvětší a zůstane zachován. V rámci projektu pro stavební povolení bude stanoven postup pro ověření základových poměrů opěrné stěny a předpokládaný postup provádění zemního tělesa komunikace. Ohrožení budoucí stavby objektu SO- 01 je už vůbec neopodstatněný založení tohoto objektu je navrženo hloubkové pomocí vrtaných žb pilot. Terén při demoličních pracech u opěrné stěny nebyl nikdy snižován..... Odvolací správní orgán k námitkám odvolatelů, týkajících se taktéž opěrné stěny, uvádí, že v rozhodnutí jim bylo vyhověno, a to tím, že stavební úřad stanovil podmínku č. 10, kde je uvedeno, že V dalším stupni projektové dokumentace bude řešena a zajištěna ochrana sousední opěrné zdi na pozemku p.č. 2551/2 a p.č. 2551/3, k.ú. Kolín. Odvolací správní orgán se dále vyjadřuje k námitkám odvolatele 2 uvedených v protokolu z kontrolní prohlídky ze dne Odvolatel 2 namítal, že umístění stavby je v rozporu s vyhl. č. 501/2006 Sb. v návaznosti na RD č.p. 841, čímž jsou zřejmě namítány odstupové vzdálenosti staveb. Odvolací správní orgán je toho názoru, že není z projektové dokumentace resp. z žádného výkresu jasně zřetelné zda jsou odstupy mezi stavbami dodrženy. Ani stavební úřad se tímto ve svém rozhodnutí hlouběji nezabýval. Dále odvolatel 2 namítá, že je stavba v rozporu s územním plánem, jelikož má 5 nadzemních podlaží. Stavební úřad v předmětném rozhodnutí resp. v odůvodnění uvedl, že v regulativu dle platného územního plánu města Kolín je mimo jiné limitována výška zástavby, a to čtyřmi nadzemními podlažími + podkroví. Avšak v předmětném rozhodnutí, v popisu stavby stavební úřad uvedl: Jedná se o výstavbu 3 bytových domů umístěných na společné jednopodlažní podnoži... Druhé až páté podlaží jsou bytová. Páté podlaží je ustupující.... Odvolací správní orgán však musí konstatovat, že dle ČSN je podkroví definováno jako přístupný vnitřní prostor nad posledním nadzemním podlažím vymezený konstrukcí krovu a dalšími stavebními konstrukcemi, určený k účelovému využití. A je zde definováno současně i nadzemní podlaží jako každé podlaží, které má úroveň podlahy nebo její převažující části výše nebo rovno 800 mm pod nejvyšší úrovni

5 Č.j. SZ /2014/KUSK REG/BT str. 5 přilehlého terénu v pásmu širokém 5,0 m po obvodu domu, nadzemní podlaží se stručně nazývá také: 1. podlaží, 2. podlaží atd., včetně podlaží ustupujícího. Odvolací správní orgán proto požaduje po stavebním úřadu důsledné odůvodnění souladu stavby s regulativy platné územně plánovací dokumentace a to z důrazem na vyhodnocení podlažnosti stavby. Odvolatel 2 uvedl, že provoz po komunikaci SO- 02 bude nepříznivě ovlivňovat statiku předmětné opěrné zdi, k tomuto se odvolací správní orgán vyjádřil viz. výše. Dále odvolatel 2 požaduje pasportizaci RD č.p. 841 a stávající opěrné zdi, odvolací správní orgán uvádí, že toto bude řešeno v jiném řízení a nemůže být řešeno v tomto řízení o umístění stavby. Protože vydáním napadeného rozhodnutí byl porušen 90 stavebního zákona a 68 správního řádu bylo rozhodnuto tak, jak je ve výroku uvedeno. Odvolací správní orgán stanovil okruh účastníků řízení shodně se stavebním úřadem. Účastníky řízení jsou: VBD.cz s.r.o., Město Kolín, ČEZ Distribuce, a.s., RWE Distribuční služby, s.r.o., Telefónica Czech Republic, a.s., VODOS s.r.o., vlastníci pozemků v k.ú. Kolín: p.p.č. 2548/7, st.p.č. 3882, p.p.č. 1950/45, p.p.č. 2548/6, st.p.č. 3534, p.p.č. 1950/26, st.p.č. 4753/1, st.p.č. 4753/2, p.p.č. 2546/11, p.p.č. 2548/5, p.p.č. 2548/4, st.p.č. 4989/1, st.p.č.4989/2, st.p.č. 5360, st.p.č. 4989/3, st.p.č. 4989/4, st.p.č. 4989/6, p.p.č. 2548/8, st.p.č. 4989/5, st.p.č. 7288, p.p.č. 1950/43, p.p.č. 2551/3, p.p.č. 2919/5, p.p.č.1950/15, st.p.č. 7611, st.p.č. 7722, p.p.č. 2551/2, p.p.č. 2555/1. Po vrácení spisového materiálu stavební úřad znovu posoudí žádost následně bude pokračovat v řízení a po novém projednání věci vydá rozhodnutí. P o u č e n í Proti rozhodnutí odvolacího správního orgánu se podle 91 odst. 1 správního řádu nelze dále odvolat. Ing. Barbora Tomášková odborný referent otisk úředního razítka Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. Vyvěšeno dne:... Sejmuto dne... Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.

6 Č.j. SZ /2014/KUSK REG/BT str. 6 Obdrží: účastníci řízení (dodejky) VBD.cz s.r.o., IDDS: 6eg4ft3 sídlo: Semtínská č.p. 56, Ohrazenice, Pardubice 19 Město Kolín, IDDS: 9kkbs46 sídlo: Karlovo náměstí č.p. 78, Kolín I, Kolín 2 - účastníci územního řízení uvedení v ustanovení 85 odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou Dále se doručuje k vyvěšení a s žádostí o sdělení data vyvěšení a sejmutí: Městský úřad Kolín, IDDS: 9kkbs46 sídlo: Karlovo náměstí č.p. 78, Kolín I, Kolín 2 Krajský úřad Středočeského kraje, odbor kanceláře ředitele - vývěska ostatní Městský úřad Kolín, odbor výstavby - stavební úřad, IDDS: 9kkbs46 sídlo: Karlovo náměstí 78, Kolín (oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí a zapůjčený spis budou zaslány stavebnímu úřadu následně) Co: spis KÚ