Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice"

Transkript

1 MAKROEKONOMIE PENĚŽNÍ AGRAGÁTY, ROVNOVÁHA PENĚŽNÍHO TRHU, MEZINÁRODNÍ TRH PENĚZ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

2 Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích" s registračním číslem CZ.1.07./2.2.00/ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

3 PENÍZE Pojmem peníze rozumíme všeobecný ekvivalent zvláštní statek směnitelný za jakýkoli jiný statek či službu. Tento zvláštní statek, nemá jiný účel než být směňován, nebo držen jako rezerva. Rozeznáváme tři základní funkce peněz: prostředník směny (peníze slouží ke směně zboží a služeb ), uchovatel hodnoty (peníze nepodléhají zkáze a na rozdíl od zboží mohou zachovat hodnotu po dlouhou dobu. Ohrožuje je jen inflace, nebo měnová reforma), zúčtovací jednotka (vyjádření cen, daní, vedení účetnictví...).

4 HISTORICKÉ FORMY PENĚZ Peníze jsou někdy považovány za jeden z největších vynálezů lidstva, protože právě jejich existence umožnila vznik rozvinutého ekonomického systému. Historické formy peněz: barterová směna, komoditní peníze, peníze z drahých kovů, papírové peníze: klasické bankovky, státovky, moderní bankovky, bezhotovostní peníze depozitní.

5 NABÍDKA PENĚZ Peníze musíme nyní chápat jako každý jiný statek, který má svou cenu, nabídku a poptávku. Nabídkou peněz rozumíme množství peněz (peněžní zásobu) v ekonomice k danému okamžiku. K vyjádření velikosti peněžní zásoby slouží takzvané peněžní agregáty: M1 - úzký peněžní agregát zahrnující oběživo (bankovky a mince) a vklady na požádání, které lze prakticky okamžitě vybrat. M2 střední peněžní agregát, který obsahuje celý agregát M1, plus termínované vklady, kde výběr nějakou dobu trvá. M3 široký peněžní agregát zahrnující celý agregát M2 a k tomu navíc repo operace a krátkodobé cenné papíry (akcie, podílové listy, dluhopisy do dvou let).

6 NABÍDKA PENĚZ Emisi hotových peněz provádí dnes výhradně centrální banka - depozitní peníze může emitovat jakákoli komerční banka a to formou úvěrů. Tvorba dep. peněz probíhá díky multiplikaci vkladů: Na počátku je vklad nebankovního subjektu u jedné z komerčních bank. Ta musí část vkladů svých klientů (například 10%) držet jako rezervy. Zbylých 90% může dále půjčit ve formě úvěru. Nyní existuje více depozitních peněz o 90% původního vkladu. Tyto peníze jsou připsány na účet dlužníka a opět se stávají vkladem 10% z nich je drženo jako rezerva a 90% je opět možno půjčit Kdyby neexistovala povinnost ukládat část vkladů u centrální banky jako rezervu, vzniklo by nekonečné množství depozitních peněz. Povinné rezervy sice multiplikaci vkladů brzdí, i tak ale z původního vkladu vznikne několikanásobně vyšší množství depozitních peněz.

7 NABÍDKA PENĚZ Banka Výše vkladu (Kč) Výše povinných rezerv (Kč) Výše poskytnutého úvěru (Kč) K určení konečné částky slouží jednoduchý depozitní multiplikátor: * 1 / 0,1 = Kč

8 NABÍDKA PENĚZ Centrální banka může peněžní zásobu sama přímo ovlivňovat jejího růstu dosáhne například těmito způsoby: poskytnutím úvěru komerční bance, snížením sazby povinných rezerv, nákupem cenných papírů. Tyto kroky nastartují proces multiplikace. Křivka nabídky peněz - na vertikální ose cena peněz úroková sazba a na horizontální ose množství peněz (M). Nabídka peněz je pod výhradní kontrolou centrální banky - změny se dějí z vůle centrální banky, nezávisle na výši úrokové sazby. i MS M Křivka nabídky peněz je vertikální - nabídka peněz nezávislá na úrokové sazbě. Křivka se posouvá doleva a doprava podle toho, jak centrální banka mění nabídku peněz.

9 POPTÁVKA PO PENĚZÍCH Poptávku po penězích nechápeme jako touhu ekonomických subjektů získat co nejvíce peněz - peníze jsou jednou z forem držby bohatství - alternativou jsou například cenné papíry. Držba peněz je spojena s náklady příležitosti - peníze v hotovosti nic nevynáší, na rozdíl od cenných papírů. Motivy, proč ekonomické subjekty přes to peníze drží jsou následující: transakční motiv provádění běžných transakcí. Peníze jsou kdykoli k dispozici pro směnu, bez zpoždění a dodatečných nákladů, opatrnostní motiv část peněz je držena pro nečekané situace, kdy je třeba okamžitě uskutečnit neplánované výdaje, spekulační motiv ekonomické subjekty volí mezi likviditou hotových peněz a alternativními formami bohatství, které jim mohu přinést výnos.

10 POPTÁVKA PO PENĚZÍCH První dva motivy závisí na úrovni důchodů ekonomických subjektů. Spekulační motiv se liší ek. subjekty volí mezi uložením bohatství do peněz, které nepřináší výnos ani riziko, nebo do cenných papírů jejich cena se pak vyvíjí opačně než úrokové sazby. Při nízkých úrokových sazbách budou ekonomické subjekty spíše držet peníze. Vysoké úrokové sazby vedou k nižší držbě peněz možnost získání výnosů. i MD Zejména díky spekulačnímu motivu držby peněz má poptávka po penězích klesající průběh M

11 ROVNOVÁHA NA TRHU PENĚZ Nabízené množství peněz se přesně shoduje s množstvím peněz, které poptávají ekonomické subjekty - vzniká rovnovážná úroková sazba i 0. Příliš nízká úroková sazba - přebytek poptávky nad nabídkou. Ek. subjekty chtějí držet více peněz, prodávají cenné papíry, jejichž cena klesá a roste úroková míra to vede k poklesu poptávaného množství peněz a na trhu se ustanoví rovnováha. i i 2 i 0 i 1 MS E 0 M 2 M 0 M 1 MD Příliš vysoká úroková sazba - převis nabídky nad poptávkou. Úroková míra bude klesat až se ustanoví rovnováha. M

12 ROVNOVÁHA NA TRHU PENĚZ Pokud centrální banka zvýší nabídku peněz, pak se celá křivka nabídky posune směrem doprava. Původní úroková sazba i 0 je nyní příliš vysoká a dochází k převisu nabídky nad poptávkou. Lidé začnou nakupovat cenné papíry, jejichž cena poroste a úroková sazba bude klesat. Na trhu se ustanoví nová rovnováha v bodě E 1 při úrokové sazbě i 1. Při snížení nabídky peněz bude situace opačná. i i 2 i 0 i 1 MS 2 E 2 MS 0 MD Stejně jako nabídka peněz, může se pochopitelně měnit i poptávka. Růst poptávky po penězích se projeví jako posun křivky MD směrem doprava nahoru. E 0 M 2 M 0 M 1 MS 1 E 1 M

13 NOMINÁLNÍ A REÁLNÁ ÚROKOVÁ SAZBA Nominální a reálná úroková sazba se, stejně jako nominální a reálný HDP, liší o míru inflace. Nominální úroková míra vyjadřuje procentní přírůstek úročené částky. Udává se v procentech a bývá uvedena ve smlouvě o půjčce nebo bankovním účtu. Reálná úroková udává procentní změnu skutečné kupní síly peněžních prostředků. Její přibližnou míru získáme tak, že od nominální úrokové míry odečteme míru inflace. Reálná úroková míra může být i záporná a to v tom případě, kdy je míra inflace vyšší než nominální úroková sazba. V takovém případě uložené peníze ztrácejí hodnotu, navzdory tomu, že je k nim připisován úrok a nominálně jejich množství roste.

14 MEZINÁRODNÍ TRH PENĚZ Měnou rozumíme národní formu peněz. Stále převládá stav, kdy každý stát má svoji měnu, neplatí to však už stoprocentně. Neplnohodnotné peníze, které už nejsou kryty zlatem. Měny můžeme rozdělit podle různých kritérií, například je-li daná měna mezinárodně směnitelná (konvertibilní) či nikoli. Nekonvertibilní měny nejsou obchodovány na měnovém trhu a jejich kurs bývá stanovován administrativně. U konvertibilních měn rozlišujeme vnitřní a vnější směnitelnost. Měna s vnější směnitelností je běžně obchodována na měnových trzích. Za plně směnitelnou považujeme měnu volně směnitelnou pro všechny typy transakcí v rámci celé platební bilance (viz dále).

15 MĚNOVÝ TRH Na měnovém trhu interakcí nabídky a poptávky po měně vzniká měnový kurs, který je v podstatě cenou dané měny vyjádřenou v jiné měně. Měnový kurs se dá zapsat dvojím způsobem: přímý zápis, například 1 euro = 27 českých korun - tento způsob zápisu ale není příliš logický. nepřímý zápis - koruna je předmětem obchodování a proto vyjádříme cenu jedné koruny - za jednu korunu dostaneme 0,037 eura. CZK/EUR 0,039 (26 CZK/EUR) 0,037 (27 CZK/EUR) 0,035 (28 CZK/EUR) S CZK D CZK při použití přímého zápisu musí být svislá osa grafu měnové nabídky a poptávky obrácená (s nulou nahoře), jak je vidět na obrázku, jinak bychom nemohli mít klesající křivku poptávky a rostoucí křivku nabídku. E Kč

16 POPTÁVKA PO MĚNĚ, NABÍDKA MĚNY Poptávku po dané měně tvoří domácí exportéři. Ti prodávají zboží do zahraničí a dostávají za ně zaplaceno v cizích měnách. Tyto cizí měny pak prodávají a kupují koruny. Dále se na ní podílí zahraniční investoři, investující v domácí ekonomice. Pro nákup aktiv musí nejprve získat domácí měnu, kterou nakupují za měnu zahraniční. Nabídku dané měny tvoří domácí importéři - nakupují zboží v zahraničí a na to potřebují zahraniční měny, za které nabízí domácí měnu. Na nabídce měny se podílí také domácí investoři, kteří investují do zahraničí. Ti musí rovněž nejprve získat zahraniční měnu. Jak na straně nabídky, tak na straně poptávky po měně mohou figurovat centrální banky, které na měnový trh vstupují například za účelem korekce měnového kursu.

17 MĚNOVÝ KURS Měnový kurs je cena měny, vyjádřená v měně jiné - je jednou z nejdůležitějších cen v ekonomice jeho změna má vliv na cenovou hladinu. Je zveřejňován pomocí kursovního lístku. Ten nejdůležitější zveřejňuje centrální banka. Na kurzovním lístku bývají uvedeny dvě až tři ceny nákup a prodej a někdy také střed. Rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou (spread) slouží k pokrytí nákladů a také k tvorbě zisku. Na kursovním lístku může být ještě na valuty a devizy. Měnový kurs se samozřejmě v čase mění - jestliže roste hodnota domácí měny, oproti měnám zahraničním, pak hovoříme o jejím posílení nebo zhodnocení - například změna kursu z 27 na 26 korun za euro nebo z 0,037 a 0,039 eura za jednu korunu. Opačný jev je oslabení či znehodnocení měny.

18 NOMINÁLNÍ A REÁLNÝ MĚNOVÝ KURS Nominální měnový kurs najdeme na kursovních lístcích. Od správné úrovně ho mohou vychýlit spekulace, či nevhodné nastavení administrativně stanoveného měnového kursu. Reálný měnový kurs odráží skutečnou kupní sílu měny. Reálný kurs české koruny vůči euru je určen následovně: R CZK / EUR je reálný měnový kurs české koruny vůči euru, E CZK / EUR je nominální měnový kurs české koruny vůči euru, P EUR je cenová hladina v eurozóně, P CZK je cenová hladina v české republice. Reálný měnový kurs je poměr mezi množstvím statků, které je možné pořídit za jednu jednotku domácí měny v zahraničí a v domácí ekonomice.

19 KURSOVÉ REŽIMY Plovoucí kurs floating: kurs měny určován na měnovém trhu kurs se neustále mění, tak jak ho ovlivňuje nabídka a poptávka po dané měně. Zhodnocení domácí měny v režimu plovoucího kursu se nazývá apreciace, znehodnocení pak depreciace. Výhodou plovoucího kursu je relativně nižší nebezpečí spekulativních útoků na měnu. Tento kurs také poměrně věrně odráží sílu domácí měny a důvěru v ní. Plovoucí měnový kurs také zabraňuje přenosu inflace mezi zeměmi. Zároveň dává centrální bance větší prostor pro monetární politiku. Nevýhodou tohoto kursového režimu jsou neustálé změny měnového kursu - vyšší riziko kursových ztrát dodatečné náklady na zajištění proti kursovým ztrátám. Další nevýhodou je možná neúčinnost fiskální politiky (viz Mundell- Flemingův model).

20 KURSOVÉ REŽIMY Fixní (pevný) měnový kurs: domácí měna navázána na jinou měnu, nebo skupinu (koš) více cizích měn. Centrální banka administrativně stanoví kurs domácí měny a je povinna tento kurs udržovat pomocí intervencí na devizovém trhu důležitá je dostatečná výše devizových rezerv. Kolem centrální parity bývá určeno fluktuační pásmo, ve kterém se kurs může volně pohybovat - bývá stanoveno v procentech. Zhodnocení domácí měny v režimu fixního kursu se nazývá revalvace, znehodnocení pak devalvace. Výhodou je relativní stálost měnového kursu - stabilnější prostředí pro mezinárodní obchod a nižší kursové ztráty. Také působí protiinflačně v případě, že je domácí míra inflace vyšší než zahraničí. Nevýhodou je, jeho relativní náchylnost k měnovým krizím - v případě masivního útoku proti domácí měně, může centrální banka vyčerpat své devizové rezervy a přesto kurs neubránit. Zároveň je možný import inflace, pokud je zahraniční míra inflace vyšší než domácí. Tento režim také limituje centrální banku v provádění monetární politiky.

21 KURSOVÉ REŽIMY Měnový výbor - režim pevného kursu bez fluktuačního pásma. Centrální banka se zcela vzdává vlastní monetární politiky - režim je velmi účinnou zbraní proti inflaci, protože zabraňuje nadměrné emisi peněz. Nevýhodou je absolutní závislost na vývoji kursu kotevní měny. Měnová unie - skupina zemí nahradí domácí měnu jednou společnou měnou, která pak obíhá ve všech členských zemích - extrémní případ fixního kursu, kdy nejen že neexistuje fluktuační pásmo, ale jednou stanovená parita původních měn se už nikdy nemůže změnit. Výhodou je absolutní eliminace kursových rizik a nákladů na výměnu jedné měny za druhou, přímá srovnatelnost cen a společná silní centrální banka.nevýhodou je právě nezvratné zafixování a propojení ekonomik. Pokud nejsou jednotlivé části dostatečně integrovány, pak může dojít ke vzniku takzvaných asymetrických ekonomických šoků. Jednostranné zavedení cizí měny - nově vzniklá nebo méně rozvinutá ekonomika zavede silnou, všeobecně přijímanou cizí měnu místo měny domácí. Tato země je pouhým uživatelem této měny.

22 LITERATURA BRČÁK, Josef a Bohuslav SEKERKA. Makroekonomie: základní kurz. 2., aktualiz. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010, 292 s. ISBN NEUMANN, Pavel, Pavel ŽAMBERSKÝ a Martina JIRÁNKOVÁ. Mezinárodní ekonomie. Praha: Grada Publishing, ISBN PAVELKA, Tomáš. Makroekonomie: základní kurz. 3., aktualiz. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomie a managementu, 2010, 273 s. ISBN SAMUELSON, Paul Anthony a William D NORDHAUS. Ekonomie: 18. vydání. Vyd. 1. Praha: NS Svoboda, 2007, 775 s. ISBN SOUKUP, Jindřich. Makroekonomie: základní kurz. 2., aktualiz. vyd. Praha: Management Press, 2010, 518 s. ISBN

23 DĚKUJI ZA POZORNOST

Peníze mají dlouhou historii. Jejich různé formy nevznikly najednou ze dne na den, ale prošly vývojem, s jehož základními fázemi se nyní seznámíme.

Peníze mají dlouhou historii. Jejich různé formy nevznikly najednou ze dne na den, ale prošly vývojem, s jehož základními fázemi se nyní seznámíme. 4.kapitola Peníze V této kapitole se seznámíte s tím, jak se peníze vyvíjely v minulosti až do dnešních forem peněz s nabídkou peněz, neboli jak centrální banka prostřednictvím celé bankovní soustavy vytváří

Více

Otázky - OBECNÁ EKONOMIE II MAKROEKONOMIE - 2015

Otázky - OBECNÁ EKONOMIE II MAKROEKONOMIE - 2015 Otázky - OBECNÁ EKONOMIE II MAKROEKONOMIE - 2015 1. Hlavní makroekonomické směry stručně charakterizuje učení fyziokratů a merkantilismus - co je podstatou jejich učení, kdy, představitelé, kritika Fyziokraté

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA, PLATEBNÍ BILANCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Studijní opora. 7. Kapitola. Peníze a peněžní trh. Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D.

Studijní opora. 7. Kapitola. Peníze a peněžní trh. Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D. Studijní opora Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) 7. Kapitola Peníze a peněžní trh Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu:

Více

Nositelem MP je centrální banka (v ČR Česká národní banka - ČNB), zprostředkovaně pak i komerční banky.

Nositelem MP je centrální banka (v ČR Česká národní banka - ČNB), zprostředkovaně pak i komerční banky. Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 9. Monetární politika Monetární politika (MP) = peněžní politika. Je zaměřena na: kontrolu množství

Více

Místo a úloha České národní banky v bankovním systému České republiky. Role of National Bank of Czech Republic in the banking system of Czech Republic

Místo a úloha České národní banky v bankovním systému České republiky. Role of National Bank of Czech Republic in the banking system of Czech Republic MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav ekonomie Barbora Šmoldasová Místo a úloha České národní banky v bankovním systému České republiky Role of National Bank of Czech Republic in the banking system of Czech

Více

hmotné věci (zboží), tak nehmotné věci (služby), tak nejrůznější finanční aktiva (dluhopisy, akcie, podílové listy apod.)

hmotné věci (zboží), tak nehmotné věci (služby), tak nejrůznější finanční aktiva (dluhopisy, akcie, podílové listy apod.) 2. Peníze 2.1 Funkce peněz Peníze používáme tak často, že nám ani nepřijde se nad nimi zamýšlet. Peníze jsou však významným makroekonomickým agregátem, s řadou funkcí. Často o něm přitom mluvíme nepřesně

Více

Předmět: Makroekonomie, MÚ SLU v Opavě, verze 14. 05. 2013 MAKROEKONOMIE LS MU 11175

Předmět: Makroekonomie, MÚ SLU v Opavě, verze 14. 05. 2013 MAKROEKONOMIE LS MU 11175 MAKROEKONOMIE LS MU 11175 MAKROEKONOMIE... 1 1. Úvod do makroekonomie... 2 2. Rovnovážný produkt ve dvousektorové ekonomice... 7 3. Agregátní nabídka a agregátní poptávka... 14 4. Ekonomický růst a hospodářský

Více

Nominální měnový kurz je cena jedné měny vyjádřená v jednotkách měny druhé.

Nominální měnový kurz je cena jedné měny vyjádřená v jednotkách měny druhé. 9. kapitola Měnový kurz Úvod Měnový kurz silně ovlivňuje mezinárodní směnu statků a služeb, ale i přesuny kapitálu mezi jednotlivými státy. V této kapitole se budeme zabývat tzv. nominálním měnovým kurzem,

Více

FINANČ NÍ TRHY A VEŘ EJNÉ FINANCE II ING. PAVLA DUDYSOVÁ DOC. ING. JINDŘ ICH UJEC, CSC.

FINANČ NÍ TRHY A VEŘ EJNÉ FINANCE II ING. PAVLA DUDYSOVÁ DOC. ING. JINDŘ ICH UJEC, CSC. FINANČ NÍ TRHY A VEŘ EJNÉ FINANCE II ING. PAVLA DUDYSOVÁ DOC. ING. JINDŘ ICH UJEC, CSC. OSTRAVA 2005 Název: Finanční trhy a veřejné finance II Autor: Ing. Pavla Dudysová, doc. Ing. Jindřich Ujec, CSc.

Více

Metodika finanční gramotnosti PRO STUDENTY aktualizace 2013

Metodika finanční gramotnosti PRO STUDENTY aktualizace 2013 Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace Karasova 16, 709 00 Ostrava Mariánské Hory Metodika finanční gramotnosti PRO STUDENTY aktualizace 2013

Více

VLIV MONETÁRNÍ POLITIKY ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY NA VÝNOSNOST VKLADOVÝCH PRODUKTŮ BANK PŮSOBÍCÍCH V ČESKÉ REPUBLICE A JEJÍ EKONOMICKÉ DOPADY

VLIV MONETÁRNÍ POLITIKY ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY NA VÝNOSNOST VKLADOVÝCH PRODUKTŮ BANK PŮSOBÍCÍCH V ČESKÉ REPUBLICE A JEJÍ EKONOMICKÉ DOPADY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS VLIV MONETÁRNÍ POLITIKY ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY NA

Více

MAKROEKONOMIE I. JS 2004 (PŘEDNÁŠKY)

MAKROEKONOMIE I. JS 2004 (PŘEDNÁŠKY) MAKROEKONOMIE I. JS 2004 (PŘEDNÁŠKY) MAKROEKONOMIE společenská věda, má nejblíže k přírodní vědám - věda o lidském chování, zkoumá lidské chování jako volbu mezi vzácnými zdroji a cíli s alternativním

Více

Bankovnictví a finance

Bankovnictví a finance Bankovnictví a finance Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál

Více

Peníze a monetární politika

Peníze a monetární politika Peníze a monetární politika Komponenty nabídky peněz. Poptávka po penězích a motivy jejich držby. Bankovní sektor a nabídka peněz. Centrální banka, cíle a nástroje její monetární politika (operace na volném

Více

FINANCE A BANKOVNICTVÍ

FINANCE A BANKOVNICTVÍ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PRÁVNICKÁ FAKULTA Richard Pospíšil, Vladimír Hobza, Zdeněk Puchinger FINANCE A BANKOVNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Ladislav Fornůsek Studijní

Více

1. kapitola Podstata peněz

1. kapitola Podstata peněz 1. kapitola Podstata peněz Stručná historie peněz - po odstranění barterové směny vznikly tzv. plnohodnotné peníze nebo li komoditní peníze (snížení TC) ty byly všeobecně přijímány ( vyčlenilo se prostě

Více

11. kapitola Měnová politika shrnutí

11. kapitola Měnová politika shrnutí 11. kapitola Měnová politika shrnutí Úvod Měnová politika znamená ovlivňování ekonomiky prostřednictvím peněžního trhu. Provádí ji zpravidla téměř vždy centrální banka konkrétní země, a to většinou nezávisle

Více

21.03.2007 PENÍZE A TRH PENĚZ

21.03.2007 PENÍZE A TRH PENĚZ 5. přednáška 21.03.2007 PENÍZE A TRH PENĚZ 5. přednáška 21.03.2007 I. Peníze II. Trh peněz 5. přednáška KLÍČOV OVÁ SLOVA peníze, barterová směna, komoditní peníze, papírové peníze, státovky, depozitní

Více

Makroekonomie přednášky 1

Makroekonomie přednášky 1 Makroekonomie přednášky 1 Ekonomie společenská věda, která zkoumá, jak lidé využívají vzácných zdrojů pro výrobu výrobků, služeb, které jsou dále rozdělovány mezi jednotlivce či skupiny lidí věda o volbě

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 1. díl Obecná ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah OBSAH 1. ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY... 9 1.1

Více

Peníze a centrální banka

Peníze a centrální banka Peníze a centrální banka 5 Peníze jsou hybnou silou ekonomického koloběhu a umožňují účinnou směnu zdrojů v ekonomice. Co jsou to peníze? Jaké jsou jejich zásadní funkce? Jaká je úloha bank? Co je úlohou

Více

Devizové trhy a operace. Doc.Ing.Lubomír Civín, CSc.,MBA

Devizové trhy a operace. Doc.Ing.Lubomír Civín, CSc.,MBA Devizové trhy a operace Doc.Ing.Lubomír Civín, CSc.,MBA Obsah FOREX a jeho struktura Technika realizace devizových obchodů Devizové operace z hlediska účelu realizace FOREX a jeho struktura FOREX a jeho

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Teorie svobodného bankovnictví. The Theory of Free Banking. Bakalářská práce.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Teorie svobodného bankovnictví. The Theory of Free Banking. Bakalářská práce. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Teorie svobodného bankovnictví The Theory of Free Banking Lucie Jelínková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Fakulta ekonomická Katedra národního hospodářství

Fakulta ekonomická Katedra národního hospodářství VYSKOÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERSITA OSTRAVA Fakulta ekonomická Katedra národního hospodářství Studijní opora předmětu Finanční politika České republiky VYSKOÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERSITA OSTRAVA

Více

4 MAKROEKONOMICKÉ TYPY HOSPODÁŘSKÝCH POLITIK

4 MAKROEKONOMICKÉ TYPY HOSPODÁŘSKÝCH POLITIK 4 MAKROEKONOMICKÉ TYPY HOSPODÁŘSKÝCH POLITIK 4.1 Monetární politika Monetární politika je důsledkem skutečnosti, že v tržní ekonomice sehrávají peníze jako prostředek míry hodnot a měřítko cen, oběživo,

Více

Peníze. Funkce peněz. Historie peněz

Peníze. Funkce peněz. Historie peněz Peníze Funkce peněz Peníze používáme tak často, že nám ani nepřijde se nad nimi zamýšlet. Peníze jsou však významným makroekonomickým agregátem, s řadou funkcí. Často o něm přitom mluvíme nepřesně typickým

Více

3.3.20 PDA Banking... 30 3.3.21 Samoobslužná zóna... 30 3.4 Funkce a postavení centrální banky... 31 Monetární (peněžní) politika... 32 4.

3.3.20 PDA Banking... 30 3.3.21 Samoobslužná zóna... 30 3.4 Funkce a postavení centrální banky... 31 Monetární (peněžní) politika... 32 4. Obsah 1. Ekonomický systém, finanční systém a finanční trhy... 4 1.1 Vznik peněz a jejich funkce, peněžní toky, investice a úspory, finanční zdroje... 4 1.1.1 Stručný historický vývoj... 4 1.1.2 Funkce

Více

Studijní opora. 8. Kapitola. Bankovní soustava a multiplikace depozit. Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie)

Studijní opora. 8. Kapitola. Bankovní soustava a multiplikace depozit. Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) Studijní opora Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) 8. Kapitola Bankovní soustava a multiplikace depozit Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

OBSAH 1. Úvod 6 2. Základní pojmy 8 2.1. Definice měnového kurzu 8 2.2. Depreciace, apreciace, devalvace a revalvace 8 2.3. Nominální a reálné kurzy

OBSAH 1. Úvod 6 2. Základní pojmy 8 2.1. Definice měnového kurzu 8 2.2. Depreciace, apreciace, devalvace a revalvace 8 2.3. Nominální a reálné kurzy OBSAH 1. Úvod 6 2. Základní pojmy 8 2.1. Definice měnového kurzu 8 2.2. Depreciace, apreciace, devalvace a revalvace 8 2.3. Nominální a reálné kurzy 8 2.4. Pevný versus plovoucí měnový kurz 9 2.5. Crowling

Více